4
AĞUSTOS 2014
ÜNİVERSİTEMİZDE İLK DEFA ÖĞRENCİ ALAN
BÖLÜM VE PROGRAMLAR
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin bazı bölüm ve
programları ilk defa öğrenci aldı
niversitemizde 3 Fakülteden 5 bölüm ve 2 Meslek Yüksekokulundan 3 program bu
sene ilk defa öğrenci aldı. Fethiye İşletme Fakültesi kapsamında eğitim veren
İşletme, Turizm İşletmeciliği ve ikinci öğretim Turizm İşletmeciliği bölümleri
52'şer öğrenci ile bu sene ilk kez eğitime başlarken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İngilizce İktisat Bölümü'ne 41, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü'ne 26, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu İkinci öğretim Aşçılık
Programı'na 20, Muğla Meslek Yüksekokulu programlarından ikinci öğretim Alternatif
Enerji Kaynakları Teknolojisi'ne 30 , Yerel Yönetimler Programına ise 40 kişi yerleşti.
Ü
Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim
Sistemlerine Bakış Açıları
Değerlendirildi
Y
ürütücülüğünü
Muğla Sıtkı
K o ç m a n
Üniversitesi, Milas Sıtkı
Koçman Meslek
Yüksekokulu, Yönetim ve
Organizasyon Bölümü
öğretim elemanlarından
Yrd. Doç. Dr. Figen
Çukur'un yaptığı
“Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim
Sistemlerine Bakış Açılarının
Değerlendirilmesi: Milas İlçesi Örneği”
konulu Bilimsel Araştırma Projesi'nde,
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım
Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Nevin
Demirbaş, Milas Sıtkı Koçman Meslek
Yüksekokulu, Pazarlama ve Dış Ticaret
Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Tayfun Çukur,
Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden
Öğr. Gör. Dr. Volkan Dayan ile Pazarlama
ve Dış Ticaret Bölümü'nden Öğr. Gör. Ali
Çağlar Uzun görev aldı.Yrd. Doç. Dr.
Figen Çukur proje ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Dünya'da ve Türkiye'de
gıda güvenliği ve kalite yönetim
sistemleri konusunda yapılan
çalışmaların sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Özellikle tüketicilerin
sağlıklı ve hijyen koşullarda üretilen
ürünlere olan artan talepleri bu konuda
yapılan çalışmalara da hız vermiştir. Bu
aşamada, işletmelerde gıda güvenliği ve
kaliteyi esas alan tarımsal üretim
faaliyetleri işletmelerin öncelikleri
arasında yer almaya başlamıştır. İnsan
sağlığına olan olumlu katkısı nedeniyle
zeytinyağında da gıda güvenliği ve kalite
kriterlerine uygun üretim son yıllarda
önem kazanan konular arasında yerini
almıştır. Bu nedenle, zeytinyağı
tesislerinde hijyen koşullarına uygun ve
kaliteli üretimin gerçekleştirilmesinde
zeytinyağı üretimini gerçekleştiren
işletmecilerin gıda güvenliği ve kalite
yönetim sistemlerine ilişkin bakış açıları
önemli rol oynamaktadır” dedi. Milas
ilçesinin zengin tarımsal ürün yelpazesi
ile gerek ilçe gerekse Muğla ili
ekonomisine önemli katkı sağladığını
belirten Çukur, “Aynı zamanda Milas
ilçesi, Ege Bölgesi ekonomisinde de
özellikle zeytin ve zeytinyağı üretimi ile
yarattığı katma değer açısından önemli
bir konumdadır.
Milas ilçesi çevre il
ve ilçelere
g ö n d e r i l e n
zeytinyağı ile
t ü k e t i m
pazarlarında geniş
bir kitleye hitap
e t m e k t e d i r. B u
a ş a m a d a ,
tüketicilerin gıda
güvenliği ve kalite kriterlerini göz önünde
bulundurmasıyla ortaya çıkan ve değişen
satın alma tercihleri ile birlikte Milas
ilçesinde üretilen zeytinyağlarında gıda
güvenliği ve kalite kriterlerinin
sağlanmasının gerekliliği önem
taşımaktadır” şeklinde konuştu.
Projenin amaçlarına da değinen Yrd. Doç.
Dr. Figen Çukur, “Muğla İli Milas ilçesinde
zeytinyağı işleme tesislerinde
işletmecilerin gıda güvenliği ve kalite
yönetim sistemlerine bakış açılarının
değerlendirilmesi çerçevesinde;
işletmelerin sosyo-ekonomik ve yapısal
özellikleri, işletmecilerin gıda güvenliği ve
kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi
düzeyleri ve bu sistemlerin uygulanmasıyla
ilgili tutum ve davranışlarının belirlenerek
gıda güvenliği ve kalite yönetim
sistemlerinin çeşitli kriterler itibariyle
uygulanabilirliği amaçlanmıştır. Ayrıca,
işletmecilerin gıda güvenliği ve kalite
yönetim sistemlerinin uygulanabilirliğine
yönelik eğilimlerini ve bu sistemlerin
uygulanabilirliği sırasında ortaya
çıkabilecek olası sorunları ve bu sorunlara
ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi yer
almaktadır. Proje sonuçlarına göre, Milas
ilçesinde zeytinyağı tesislerinde
işletmecilerin gıda güvenliği ve kalite
yönetim sistemleri ile ilgili olarak yeterli
bilgiye sahip olmamaları nedeniyle,
zeytinyağı tesislerinde bu sistemlere
istenilen düzeyde yer verilemediği
belirlenmiştir. Bu nedenle, zeytinyağı
tesislerinde sağlık, hijyen ve kalite
kriterlerinin sağlandığı zeytinyağı
üretiminin gerçekleştirilebilmesi için,
işletmecilerin gıda güvenliği ve kalite
yönetim sistemleri hakkında yeterli bilgi
düzeyine ulaştırılması ve bunun için
mevcut eğitim ve yayım çalışmalarının
etkin hale getirilmesi ve artırılmasının
önemli olduğu sonucuna varılmıştır” dedi.
ÜNİVERSİTEMİZDE KURSLAR BAŞLIYOR
niversitemiz 20142015 Eğitim- Öğretim
yılında Yaşam Boyu
Öğrenme
Araştırma ve
Merkezi
Uygulama
tarafından “İleri Düzey Ofis
Uygulamaları”, “Autocad”
ve “Mutfak Becerilerini
Geliştirme Eğitimi”
kursları düzenlenecek.
“İleri Düzey Ofis
Uygulamaları” ve
kursları
”Autocad”
minimum 10 kişi ile “Mutfak Becerilerini
Geliştirme Eğitimi” ise en az 20 kişi ile
açılacak. Kursların başlama tarihi ve
günleri katılımcılar tarafından
belirlenecek.
Muğla Meslek Yüksekokulu dersliklerinde
verilecek olan kurslardan İleri Düzey Ofis
Uygulamaları Sertifika Programı 72 saat,
Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Topçuoğlu tarafından
verilecek olan Autocad kursu ise 60 saat
sürecek.
Bilgisayar ve ofis programlarını başlangıç
düzeyinde bilen ancak ayrıntılar
konusunda yeterli olmadığını düşünen
kursiyerleri hedefleyen İleri Düzey Ofis
Uygulamaları Sertifika Programı, işyerinde
ya da günlük hayatında bilgisayar kullanan
ya da kullanmak isteyen, raporlama, teklif,
makale, sunum hazırlama ve internet
kullanmak isteyen kursiyerlerin doğru
teknikleri kullanarak işlerini bilgisayar
ortamında hızlıca yapabilmelerini ve
kullandığı programın detaylarını bilmeyi
amaçlıyor.
Ü
“İleri Düzey Ofis
Uygulamaları” ve
”Autocad”
kursları
sonunda; en az % 70 devam
şartını sağlayan ve
sınavdan en az 70 alan
kursiyerler, Başarı Belgesi
almaya hak kazanacak
iken , en az % 70 devam
şartını sağlayan ancak
yeterlilik puanını
tamamlayamayan
kursiyerlere ise katılım
belgesi verilecek.
Yiyecek ve İçecek sektöründe yer alan
veya amatör kişiler ile mesleğe yeni
başlayanların ya da
kendisini mutfak
konusunda geliştirmek isteyenlerin
hedeflendiği, Öğr. Gör. Adnan Acar
tarafından verilecek olan Mutfak
Becerilerini Geliştirme Eğitimi kursu
toplam 48 saat sürecek.
Kursiyerlerin var olan mutfak bilgilerini
revize ederek onlara yeni bilgileri
aktarmanın ve tecrübelerini artırmaya
yönelik temel mutfak becerilerini bir üst
seviyeye çıkartmanın amaçlandığı kurs
ile kursiyerlere mutfak ortamında ihtiyaç
duyabilecekleri bilgi ve beceriler
aktarılacak.
Yüzde 80 devam zorunluluğunu yerine
getiren kursiyerlerin Katılım Belgesi
almaya hak kazanacağı kurs programı
s o n u n d a , Te o r i k v e U y g u l a m a
Sınavlarında başarılı olan kursiyerlere
ise Üniversitemiz tarafından
Başarı
Belgesi verilecek.
YIL : 1 SAYI : 11
AĞUSTOS 2014
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM
PROGRAMLARI
Üniversitemiz Öğrenci Değişim Programlarıyla Yerli ve
Yabancı Öğrencilerin İlgisini Çekmeye Devam Ediyor
ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİM FAKÜLTESİ
TARAFINDAN PEDAGOJİK FORMASYON
SERTİFİKA PROGRAMI AÇILDI
14 Temmuz'da başlayan Pedagojik Formasyon Sertifika Programına 1011
öğrenci kayıt yaptırdı.Pedagojik Formasyon Sertifika Programı çerçevesinde; Türk
Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Tarih, Hemşirelik, Biyoloji,
İ
Matematik, Felsefe, Sosyoloji,
Su Ürünleri, Konaklama, Almanca, İngilizce, Resim,
Rekreasyon, İşletme, İktisat, Fizik, Kimya ve Kamu Yönetimi alanlarında eğitim
veriliyor. Derslerin 16 Eylül'de biteceği program sonunda başarılı olan öğrenciler,
sertifika almaya hak kazanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak
atanabilecek.
KÜÇÜK YAZARDAN ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRÜ
PROF.DR. MANSUR HARMANDAR'A ZİYARET
Küçük yazar Şefika Güney 14
Temmuz 2014 Pazartesi günü
“Canım Dostumla Birlikte” isimli
yeni kitabını takdim etmek
üzere Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Mansur Harmandar'ı
ziyaret etti
H
enüz 10 yaşındayken, bir
yılda okuduğu 285 kitapla
“En çok kitap okuyan
öğrenci” ödülünü alan ve bundan bir yıl sonra, kendisine ait rekoru 335 kitapla
yenileyerek ikinci kez aynı ödülü kazanan Şefika Güney , 11 yaşındayken yazdığı
“MELİS” isimli romanıyla “Türkiye'nin en genç yazarı” oldu.Yeni kitabı “Canım
Dostumla Birlikte” yi takdim etmek üzere 14 Temmuz Pazartesi günü Üniversitemiz
Rektörü Prof .Dr. Mansur Harmandar'ı ziyaret eden Şefika Güney, halen Muğla
Türdü 100. Yıl Ortaokulu'nda üstün zekalı öğrencilerin devam ettiği Bilim ve Sanat
Merkezi'nde eğitimine devam ediyor.
ÜNİVERSİTEMİZ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TARAFINDAN
PEDAGOJİK
FORMASYON
SERTİFİKA PROGRAMI
AÇILDI
ÜNİVERSİTEMİZ
REKTÖR YARDIMCILARI
GÖREVLERİNE
BAŞLADI
2014-2015
EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDA
ÜNİVERSİTEMİZİN
BAZI BÖLÜM VE
PROGRAMLARI
İLK DEFA ÖĞRENCİ
ALDI
2
AĞUSTOS 2014
ÜNİVERSİTEMİZ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖR YARDIMCILARI GÖREVLERİNE
BAŞLADI
Üniversitemiz Rektörlük Seçimlerinin Ardından Atanan Üniversitemiz Rektör
Yardımcıları Prof.Dr Yusuf Ziya Erdil 26 Mayıs 2014 , Prof.Dr. Nevres
Hürriyet Aydoğan ise 7 Temmuz 2014 Tarihlerinde Görevlerine Başladı
Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil’in Özgeçmişi
Prof.Dr.Nevres Hürriyet Aydoğan’ın
Özgeçmişi
Prof. Dr. Erdil ayrıca Muğla
1972 Şanlıurfa doğumlu olan Prof. Dr.
Erdil, 1994 yılında Gazi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve
Dekorasyon Eğitimi Bölümü’nden
mezun oldu. 1994-95 yılları arasında
Elmadağ Endüstri Meslek Lisesi’nde
öğretmen olarak görev yaptıktan sonra
bir yıllık özel sektör deneyimi süresince
orman endüstrisi alanında danışman
olarak çalıştı. 1996-2002 yılları arasında
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan
Prof. Dr. Erdil yüksek lisans ve doktora
öğrenimini Purdue Üniversitesi’nde
tamamladı. ABD'de Amerikan
Kütüphaneler Derneği (ALA) ve Ahşap
Mühendisliği Derneği (APA) için proje
yürütücülükleri ve mobilya performans
testleri konusunda çok sayıda bilirkişilik
görevlerinde bulundu.
2002 yılında Yardımcı Doçent olarak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon
Eğitimi Bölümü’nde çalışmaya başlayan
Dr. Erdil, 2003 yılında Doçent, 2008
yılında Profesör unvanını aldı. 20022010 yılları arasında, Bölüm Başkanlığı,
Dekan Yardımcılığı, Senato Temsilciliği
ve Teknik Eğitim ve Teknoloji Fakülteleri
Dekan vekilliği görevlerini yürüttü.
Çeşitli aralıklar ve sürelerde Fransa,
ABD ve Avusturya'da "Ziyaretçi Profesör"
olarak bulundu.
Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin
uluslararasılaşma
faaliyetlerinde daima aktif rol
almış, 2004 yılında
Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü’nün
kuruluşunda bulunmuş ve
aralıksız olarak Koordinatör
yardımcısı ve Koordinatör
olarak çalışmıştır. 2005
yılından bu yana Muğla Sıtkı
Ko ç m a n Ü n i v e r s i t e s i A B
Hayatboyu Öğrenme Programı
Kurum Koordinatörlüğü
görevini de yürütmekte olan
Dr. Erdil 2007-2008 yılları arasında,
YÖK’ün yürüttüğü AB destekli "Bologna
Sürecinin Türkiye’de Uygulanması"
projesi dahilinde "Bologna Uzmanlığı"
görevi yaptı. Erasmus ve LdV kapsamında
çok sayıda projede yürütücü veya ortak
olarak görev yapmakta olan Dr. Erdil aynı
zamanda bu tür projelerin
incelenmesinde "Bağımsız Dış Uzman"
olarak görev aldı.
Temel çalışma alanı mobilya performans
testleri ve ürün mühendisliği olan Dr.
Erdil’in saygın uluslararası dergilerde çok
sayıda bilimsel yayınları, yurtiçi ve
yurtdışında mezun ve devam etmekte
olan Yüksek Lisans ve Doktora
danışmanlıkları bulunmaktadır. Çeşitli
projelerde araştırmacı ve hakem olarak
yer almış, 3 adet projede ise yürütücülük
görevi yapmıştır. Bilimsel ve mesleki
kuruluşlara üyelikleri ve ödülleri bulunan
Dr. Erdil, ulusal ve uluslararası dergilerde
editörlük, danışma kurulu üyeliği ve
hakemlik görevleri yapmaktadır. Kaynak
dili İngilizce olan Prof. Dr. Erdil, evli ve iki
çocuk babasıdır.
Üniversitemiz Öğrenci Değişim Programlarıyla Yerli ve Yabancı
Öğrencilerin İlgisini Çekmeye Devam Ediyor
1960 Muğla doğumlu olan Prof.
Dr. Aydoğan, ilk, orta ve lise eğitimini
Muğla'da tamamladı. 1984 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun
oldu.
Zorunlu hizmetini DiyarbakırErgani Merkez Sağlık Ocağında, uzmanlık
eğitimini Ankara GATA Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dalında 19861991 yıllarında tamamladıktan sonra
1995 yılında Doçentlik, Süleyman
Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde
2000 yılında Profesörlük unvanını aldı.
Eğirdir Kemik Hastalıkları
Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı ve
linik şefliği,
Afyon Kocatepe
Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanlığı, Tıp Fakültesi
Öğretim Üyeliği, ve idari görevlerde
bulunmuş, Etik Kurul Başkanlığı,
Süleyman Demirel Üniversitesi
Üniversitelerarası Kurul temsilciliği,
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi II. Ortopedi ve
Travmatoloji Klinik Şefliği, Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniği İdari ve Eğitim
Sorumlusu, Tıp Dergisi Editörlüğü,
Hayvan Etik Kurul Başkanlığı
görevlerinde bulunmuştur.
ERASMUS
HAREKETLİLİK
PROGRAMI
Ü
FARABİ DEĞİŞİM
PROGRAMI
F
arabi Değişim Programı;
Üniversite
öğrencilerinin farklı bir Yükseköğretim
2004 yılından bu yana Üniversitemizde
Kurumunda bir veya iki yarıyıl boyunca
yürütülmekte olan Erasmus Programı, 2014Ulusal ve uluslararası hakemli
dergilerde yayınlanmış makaleleri,
bildirileri, kitap bölüm yazarlığı,
toplantı, eğitim çalışmaları, tez
yöneticiliği ve panel katılımı bulunan
Prof. Dr. Aydoğan'ın kaynak dili
İngilizcedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
eğitim-öğretim görmelerine olanak tanıyan bir
2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus
değişim
Projesi kapsamında “Bireylerin Öğrenme
programı.
Pr o g r a m ;
farklı
üniversitelerin öğrencileri arasında bilgi
Hareketliliği” ana eylemiyle Üniversitemizde
alışverişi yapılmasına, farklı bir akademik
yürütülmeye devam edilecek.
çevrede bulunularak eğitim-öğretim hayatları
ile sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer
2004-2014 yılları arasında 810 öğrencimizin
planlarına olumlu bir katkı sağlıyor.
faydalandığı Erasmus Programından yine aynı
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
dönem için kurumumuzda 204 öğrenci de
Öğrencilere karşılıksız 4 ay boyunca burs
sağlayan Farabi Değişim Programından
değişim öğrencisi olarak bulundu.
yararlanan öğrencilerimize bu programdan
1.12.2013-25.05.2014 tarihleri arasında
2547 sayılı kanunun 13/a maddesine göre
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörlüğünü vekaleten yürütmüştür.
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde
ise Erasmus Programı kapsamında 10 öğrenci
Üniversitemizde değişim öğrencisi olarak
Muğla'da Ege Adli Tıp Buluşmaları
Yapıldı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ev sahipliğinde 24 Mayıs 'ta
Yerkesik Musalla mevkiindeki Musalla Kahvesinde “Ege Adli Tıp Buluşmaları”
gerçekleştirildi.
B u l u ş m a y a ,
İngiltere Polisi Cinsel Suç
P a m u k k a l e
Departmanından Adli Tıp
Üniversitesi, Adnan
Anabilim Dalına ziyaret
M e n d e r e s
Marmaris İngiltere Fahri
Üniversitesi
ve
Konsolosluğu'nun
Üniversitemiz Adli
organizasyonu ile 8
Tıp Anabilim Dalları
Temmuz'da Konsolosluk
ile Denizli, Aydın ve
asistanı Hazlı Hamitoğlu
Muğla Adli Tıp Şube
ile İngiltere Polisi Cinsel
Müdürlükleri ile Adli
Suç Departmanından Şef
Tıp İzmir Grup Başkanlığı'ndan oluşan 7 Dedektör Polis Danışmanı (Detective
farklı birimden 20'si hekim olmak üzere Superintendent Police Advisor) Karen
toplam 22 kişi katıldı.Açık havada ve Trego, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Adli Tıp
samimi bir ortamda gerçekleştirilen Anabilim Dalını ziyaret etti.
toplantıda, adli tıp uzmanlarının Soma Ziyarette yabancı uyruklu cinsel suç
deneyimi, çalıştıkları birimlerde olgularının adli muayene ve raporlandırma
gerçekleştirdikleri hizmetler ve hizmet
süreçleri konusunda ve her iki ülkedeki
sunumu ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm
uygulamalar hakkında karşılıklı görüş alış
önerileri görüşüldü.
verişinde bulunuldu.
3
AĞUSTOS 2014
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Yusuf Ziya ERDİL
Prof. Dr. Ali AKAR
Prof. Dr.Nevres Hürriyet
AYDOĞAN
Genel Sekreter Nagehan ŞAHİN
Y
ükseköğretim Kurulu
(YÖK)
İletişim :
Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü
48120 Kötekli / MUĞLA
Tel : 0252 211 10 41
E-posta : [email protected]
koordine
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı
edilen
bulunacak. Litvanya, Çek Cumhuriyeti,
Mevlana Değişim Programı,
itibariyle Ülkemizde ve Üniversitemizde
Almanya, Polonya, Avusturya ve İspanya'daki
yurtiçinde eğitim veren
başlayan Farabi Değişim Programı ile bugüne
partner üniversitelerden gelecek olan
yükseköğretim kurumları ile
kadar toplam 692 değişim gerçekleştirildi.
öğrenciler İİBF, Eğitim Fakültesi, Edebiyat
yurtdışında eğitim veren
Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
yükseköğretim kurumları
Yüksekokulunda öğrenim görecek. Bahar
arasında öğrenci ve öğretim
dönemi için ise bu sayıdan daha fazla değişim
elemanı değişimini mümkün kılan bir
öğrencisinin misafir edilmesi bekleniyor.
program olarak yer alıyor.
Aynı program kapsamında, Üniversitemizin
öğrenciler, en az bir (burslu), en fazla
birçok farklı bölümünden 100'ün üzerinde lisans
iki yarıyıl eğitim için; öğretim
ya da yüksek lisans öğrencimiz güz ya da bahar
elemanları ise en az yedi günden fazla
yarıyılında ya da her iki yarıyıl boyunca
üç
hafta
süreyle
anlaşmalı
Grafik-Tasarım
Avrupa'da öğrenim görecek. Öğrencilerimiz 13
yükseköğretim kurumlarında ders
Hüseyin ERENLER
farklı Avrupa ülkesinde 45 farklı anlaşmalı
vermek
üniversitede değim öğrencisi olarak misafir
faydalanabiliyor faydalanabiliyor.
Baskı:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Basım Evi
veriliyor.
tarafından
Değişim programına katılmak isteyen
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü
faydalandıklarına dair bir de Katılım Belgesi
edilecek.
için
programdan
Farabi Değişim Programı ile en çok
,
öğrenci alan ve gönderen üniversitelerden biri
olan Üniversitemiz, 2009-2013 yılları arasında
2013-2014
Eğitim-Öğretim
yılı
giden öğrenci değişim sayısı ile Türkiye'de 7.,
itibariyle başlayan Mevlana Değişim
gelen öğrenci sayısı
Programı kapsamında 25 öğrenci, 4
alıyor. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ise
öğretim
elemanı
değişimi
gerçekleştirildi. 2014-2015 Eğitim-
ile de 17. sırada yer
değişim sayısının 360 civarında olması
bekleniyor.
Öğretim yılı için ise, kurumlar arası
95 üniversite ile değişim protokolü
anlaşma imzalanmış olan 17 farklı
bulunan Üniversitemizin, bugüne kadar 69
üniversite ile 38 öğrenci, 6 öğretim
üniversiteden 53 Program/Bölüm ile değişim
elemanı değişimi gerçekleştirilmesi
gerçekleştirildi.Farabi Değişim Programı
planlanıyor.
başvuruları
her
gerçekleştiriliyor.
yıl
Mart
ayında
6
AĞUSTOS 2014
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ
ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Coğrafyacılar Derneği'nin uluslararası düzeyde yapılan ikinci yıllık toplantısı, 4-6 Haziran
tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
4 Haziran'da Üniversitemiz
Atatürk Kültür Merkezi A Salonunda
gerçekleştirilen Kongre açılış programı,
yerel organizasyon adına Prof.Dr. İbrahim
Güner, Eğitim Fakültesi Dekanı Mustafa
Volkan Coşkun ve Üniversitemiz Rektörü
Prof.Dr. Mansur Harmandar'ın konuşmaları
ile başladı. Davetli misafirlerin
konuşmaları, paneller, bildiri - poster
sunumları, çalışma grupları toplantıları,
bölüm başkanları toplantısı, Coğrafyacılar
Derneği Genel Kurulu, fuar alanı ve farklı
sosyal etkinliklerle organize edilen
kongreye yaklaşık 360 kişi katıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını
yapan Rektörümüz Prof.Dr. Harmandar,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin hem
nitelik ve hem de nicelik açısından
büyüyen bir üniversite olduğunun altına
çizerek böyle bilimsel organizasyonlara
destek vermekten mutluluk duyduklarını
dile getirdi.Coğrafyacılar Derneği Başkanı
Prof.Dr. Yılmaz Arı ise yaptığı konuşmada,
kuruluşunun üzerinden iki yıl
gibi çok kısa bir sürenin geçmiş olmasına
rağmen dernek tarafından çok başarılı
işlere imza atıldığını belirtti. Prof.Dr.
Arı, derneğin lisansüstü coğrafya
eğitiminin sorunlarını ele alan bir kitap
yayınladığını, CBS ile ilgili çalıştay
düzenlediğini, yıllık kongreleri düzenli
hale getirdiğini, coğrafya araştırma
yöntemleri kitabı hazırlattığını, Beşeri
Coğrafya Dergisini kurarak yayın hayatına
başladığını ve uluslararası kuruluşlarla
ikili anlaşmalar yaparak Türk coğrafyasını
dünyaya açmaya başladığını da sözlerine
ekledi.
Konuşmasının önemli bir
kısmını akademik konulardaki etik
sorunlara ayıran Prof. Arı, özellikle
akademik çeviri, alıntı ve atıf kuralları
üzerinde durarak bu konularla ilgili
sorunların gittikçe daha yaygınlaştığını
ve önemli sorun alanı haline geldiğini
belirtti.
Kongrenin açılış programı,
davetli misafir öğretim üyesi ABD
Kansas Üniversitesinden Barney Warf'ın
“Racialism” konulu konferansı ile sona
erdi.
216'sı sözlü, 14 tanesi de
poster olmak üzere toplam 230 bildirinin
sunulduğu Kongrede, bildirilerin 219'si
Türkiye'den, 11'i ise farklı ülkelerden
gelen katılımcılar tarafından sunuldu.
Türkiye'deki 45 ilden katılımın
gerçekleştirildiği Kongrede, Ankara 28,
İstanbul ise 24 bildiri sayısı ile en fazla
bildirinin sunulduğu illerden oldu. Bu
illeri 20 bildiri ile Balıkesir,13 bildiri ile
Muğla takip etti. Kongrede; İngiltere ve
Bosna-Hersek tarafından ikişer,
Hindistan, Avustralya, Nijerya, Amerika
Birleşik Devletleri, Hong Kong,
Bulgaristan ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nden birer olmak üzere
toplam 11 sunum yapıldı.Panel, bildiri
ve poster sunumlarına ek olarak, on
farklı alanda organize edilen çalışma
grup toplantılarında ise ilgili dernek
çatısı altında ne gibi akademik ve
mesleki çalışmalar yürütülebileceği
konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
TEKNOLOJİNİN CEBİR ÖĞRETİMİNE
ENTEGRASYONU
ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BU YIL 175 MEZUN VERDİ
“Teknolojinin Cebir Öğretimine Entegrasyonu” adlı
4005 TÜBİTAK Projesi, 16 – 24 Haziran tarihlerinde
Üniversitemiz yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Muğla Sağlık Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı bahar yarıyılında Hemşirelik
Bölümünden 135, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümünden 40 olmak üzere toplam 175 öğrencimiz
mezun olarak mesleki yaşamlarına ilk adımlarını attı.
Proje yürütücülüğünü Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Evrim Erbilgin'in üstlendiği
projede, Muğla il merkezinde çalışan 28
ortaokul matematik öğretmeni projenin
katılımcıları arasında yer aldı. Katılımcı
öğretmenlerin, teknolojiyi cebir ve
pedagoji bilgisi ile bütünleştirerek sınıf
ortamında etkili kullanmalarını
sağlayacak bilgi ve becerilerini
geliştirmenin amaçlandığı projede,
t e k n o l o j i k a r a ç l a r, g r a f i k h e s a p
makineleri, hareket detektörleri ve
bilgisayarlar kullanıldı.
Doğrusal denklemlerin öğretimi ile ilgili
e tk i n li k le rd e
grafik hesap
makineleri ve hareket detektörlerinin
kullanıldığı projede, bilgisayar
ortamında GeoGebra dinamik yazılımı
da öğretildi. Açık kaynak kodlu, ücretsiz
bir yazılım olan GeoGebra, cebir ve
geometri konularının öğretilmesinde
kullanılıyor. Proje kapsamında verilen
bir diğer eğitim ise web araştırması yani
webquest tasarlamaktı. Ortaokul
düzeyine uygun cebir etkinliklerini
etkileşimli bir çalışma ortamında
tamamlayan öğretmenler, ücretsiz ağ
günlüklerinden (blog) yararlanarak web
araştırması tasarlamanın yanı sıra
internet ortamındaki matematik
öğrenme nesnelerini de inceledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf
Ziya Erdil'in katıldığı mezuniyet
töreninde, öğrenci ailelerinin de
katılımı yoğundu.
Hemşirelik
Bölümü dönem birincisi Duru
Damla
ile
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon Bölümü dönem
birincisi Ulaş Kurtuluş, yaptıkları
konuşmalarda dört yıllık öğrenim
.
yaşamlarını anlatarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesi, hocaları ve
arkadaşlarına iyi dileklerini iletti.Yüksekokul Müdürümüz Prof.Dr. Kılıçhan Bayar,
Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hüseyin Süzek ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Banu Bayar tarafından öğrencileri kutlama konuşmaları
gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından, her iki bölümün öğrencileri, kazanmış
oldukları ünvanlarının gerekliliklerini, ülkemize bağlılıklarını ve Atatürk ilke ve
İnkılâplarına bağlı kalarak meslek yaşamlarını sürdüreceklerine dair meslek
yeminlerini ederek, başarı belgelerini aldı
AĞUSTOS 2014
3
4
AĞUSTOS 2014
MUBEM DOĞA OKULU: YAZ BİLİM
KAMPI
TÜBİTAK Desteğiyle “Botanik
Dünyasına Yolculuk 2”
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları MUBEM Doğa Okulu: Yaz Bilim Kampı; dünyada
kabul gören dokunma, hissetme, keşfetme,
çağrısı kapsamında desteklenen “Botanik
sorgulama temelli etkinlikleri merkeze koyan,
Dünyasına Yolculuk 2” projesi, 16 – 24
yeniden yapılanan bilim eğitimini daha geniş
Haziran tarihlerinde Atatürk Kültür
kitlelere ulaştırmayı hedeflen bir anlayışla, 9Merkezinde (AKM) gerçekleştirildi
13 Haziran tarihleri arasında Üniversitemiz
Bilim Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
(MUBEM) tarafından gerçekleştirildi
Y
ürütücülüğünü Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Emine Çil'in üstlendiği projenin
açılış toplantısı, 16 Haziran'da Atatürk
Kültür Merkezinde (AKM)yapıldı. 20132014 Eğitim-Öğretim yılında 5. Sınıfı
tamamlamış öğrenciler için hazırlanan
projeye, Yatağan'dan 23 Nisan Ulusal
Egemenlik
ve
Fethiye'den
Madenler Ortaokulu,
Kadıköy Ortaokulu ile
Denizli'den Nermin Osman Akça ve Kale
Ya Tu Otomotiv Hürriyet Ortaokulu'ndan
toplam 30 öğrenci ve 6 öğretmen katıldı.
“Botanik Dünyasına Yolculuk
2” adlı proje kapsamında katılımcılar
tarafından botanik, ekoloji, kimya ve
sanat temelli etkinliklerle yaparak
yaşayarak bitkilerin sırları keşfedildi. Söz
konusu proje ile katılımcıların bitkiler
hakkında açık ve anlaşılır bilgiler elde
etmeleri,
bitkilere
farkındalıklarının
olan
artması,
fen
bilimlerine ve bitkilere yönelik
tutumlarının geliştirilmesi amaçlandı.
yağ ve aromalar kullanılarak yapılmış
Bu yılki sloganı “Sorgulayan Çocuk”
kullanılarak dokunan ve Milas kültürünü
temasında olan kamp kapsamında, saat
yansıtan motifleri içeren mini halı,
09.30'da başlayan ve gece gökyüzü gözlemi
bitkilerle
ile saat 22.30'a kadar devam eden keşifler,
boyanan
yumurta
kabuklarından yapılan kukla ve mozaik
sanatı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Kampüs Florası Kataloğu gibi
ürünler oluşturuldu.
Katılımcılar tarafından
Üniversitemiz Kampüsü'ne fidan
dikiminin gerçekleştirildiği proje
sonunda Köyceğiz-Dalyan bölgesi ile
Akyaka-Azmak bölgesi botanik gezisi
yapıldı. Söz konusu Projede;
proje
uzmanı olarak Prof. Dr. Mehmet Güven
Görk, Doç. Dr. Mehmet Emin Duru, Yrd.
Doç. Dr. Yusuf Sülün ve Öğr. Gör. Nihal
Maccarıo ile proje eğitmeni olarak Öğr.
Gör. Berna Sevinç, Uzman Olcay Ceylan,
Kenan Akbaş, Yeliz Kırdal, Yusuf Akkaya
ve Ebru Erol yer aldı.
M
UBEM Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayşe
çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.
Oğuz Ünver'in koordinatörlüğünde
gerçekleşen bu yılki Yaz Bilim
Kampı'na, doğa bilimlerinin çeşitli
alanlarına; fiziğe, kimyaya, biyolojiye,
çevre bilimlerine ve gökbilime ilgi duyan ve
bilimsel araştırma sürecine katılmaya
istekli, yaşları 11 ila 14 arasında değişen
toplam 28 ortaokul öğrencisi katıldı.
Muğla iline bağlı Akyaka beldesinin harika
Bilim kampı bu yıl dramadan bilim tarihine,
gökyüzü gözleminden sanata, doğa
bilimlerinden felsefeye pek çok alanda
uzman 8 eğitmen, 2 rehber ve Milli Eğitim
kurumlarına bağlı okullarda çalışan 3
öğretmenin desteği ile gerçekleştirildi.
Kampta, öğrencilerin aktif katılımları ile
daha önce hiçbir yerde rastlamadıkları
özgün ve sorgulama temelli eğitim anlayışı
ile geliştirilen bilimsel etkinlikler
uygulandı.
doğası eşliğinde kampa katılan öğrenciler,
bilime ışık tutan bu topraklarda bilimin
güvenli kollarında sorgulamanın keyfini
çıkardı.Öğrenciler, bilimsel yaratıcılığı
geliştiren etkinlikler eşliğinde bilime
bütünsel bir anlayış ile yaklaşarak bilimsel
bilgiyi edinmenin yanında ona karşı büyük
bir ilgi duydu.
Başarı ile tamamlanan
kampın son günü sertifikalarını alan
öğrenciler mutlu olurken, birbirlerinden
ayrılmanın hüznünü yaşadı. Bilim, sanat,
felsefe, tarih ve dostluk ile beslenen
MUBEM Doğa Okulu: Yaz Bilim Kampı
gelecek yılki yeni meraklı bilim
gönüllülerini kucaklamak üzere sona erdi.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULUNUN
MEZUNİYET TÖRENİ
Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Mezuniyet
Töreni 9 Haziran'da Üniversitemiz Kapalı Spor
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuz
Salonu'nda gerçekleştirilen bir törenle coşkuyla 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, 6
kutlandı
Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi A Salonunda
T
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi
Kurultayı, titiz ve özverili bir hazırlık aşamasının ardından 19-21 Haziran 2014 tarihlerinde Atatürk Kültür
Merkezinde gerçekleştirildi
Proje etkinlikleri boyunca katılımcılar
EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEZUNİYETİ
COŞKUYLA KUTLANDI
ö r e n e
Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr.
Mansur Harmandar, Dekan
Prof. Dr. Pervin Çapan,
Dekan Yardımcıları Doç.
Dr. M. Naci Önal ve Yrd.
Doç. Dr. Nilgün Dalkesen ile
Bölüm
Başkanları, Fakülte öğretim üyeleri, İdari
Personel ve çok sayıda öğrenci ailesi
katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi
Bandosu ve Muğla Gençlik Spor Kulübü Halk
Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle renk
kattığı
7. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI
tarafından herbaryum örnekleri, bitkisel
sabun, bitkilerle boyanmış ipler
törende,deregerçekleştirildi.
ceye giren ilk
Yüksekokulumuz
üç öğrenciye,
akademik - idari personeli ve
plaket ve
öğrenci aileleri ile farklı kurum
hediyeleri
yöneticilerinin katılımlarıyla
takdim edildi.
gerçekleşen törende, normal
Öğrenciler
ve ikinci öğretim olarak
gruplar halinde
Ko n a k l a m a İ ş l e t m e c i l i ğ i
platforma çıkarak
Bölümü'nden 60 öğrencimiz,
bölüm öğretim
Seyahat İşletmeciliği
üyelerinden mezuniyet belgelerini
Bölümü'nden 55 öğrencimiz ve
almalarınnın ardından müzik eşliğinde
Ko n a k l a m a İ ş l e t m e c i l i ğ i
keplerini havaya fırlattı.
Uzaktan Eğitim Lisans Tamamla Programından toplam 20 öğrencimiz diplomalarını
almaya hak kazandı.
5
AĞUSTOS 2014
T
ürkçenin eğitimi-öğretimi
hususunda temel ve uygulamalı
çalışmaları paylaşmak üzere
alanda çalışan akademisyenleri ve
öğretmenleri bir araya getirmeyi
amaçlayan ve her yıl düzenlenen
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi
Kurultayının yedincisi, Eğitim Fakültesi
tarafından T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil
Kurumu, Tubitak ve Pegem Akademi'nin
destekleriyle gerçekleştirildi. Kurultayın
açılış programına Muğla Valisi Mustafa
Hakan Güvençer, Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mansur Harmandar, yurt içi ve yurt
dışından gelen akademisyenler ve
öğretmenler katıldı.
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar
E ğ i t i m i
Anabilim Dalı
ö ğ r e t i m
elemanları Öğr.
G ö r. S a m i r
Gülahmedov ve
Öğr. Gör. Lilia
Calincova
tarafından
verilen oda
m ü z i ğ i
dinletisinin
ardından,
K u r u l t a y
Düzenleme Kurulu Başkanı ve Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Volkan
Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar,
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Osman Gürün ve Muğla Valisi Mustafa
Hakan Güvençer tarafından açılış
konuşmaları yapıldı.
Kurultaya
katkılarından dolayı, kurultay onur
kurulunda bulunan Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen
adına kızı Doç. Dr. Tuğba İsen Durmuş'a,
Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e,
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Osman Gürün'e ve Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur
Harmandar'a çiçek ve plaket takdimi
yapıldı.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Mezuniyet Töreni
Üniversitemiz
İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi
(İİBF) Mezuniyet Töreni
Atatürk Kültür Merkezi A
Salonunda yapıldı.
Atatürk
K ü l t ü r
merkezi
önünde
yapılması
planlanan
mezuniyet
töreni, olumsuz hava şartları nedeniyle
Kültür Merkezi A Salonuna alındı. Saygı
Duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile
başlayan
tören, İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi bölüm birincisi olan Filiz Çümen
'in kısa konuşmasının ardından mezuniyet
kütüğüne ismini çakmasıyla devam etti.
Çümen daha sonra Muğla Eski Belediye
Başkanı ve Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı
Erman Şahin'in elinden ödülünü aldı.
Kurultaya, Dokuz Eylül
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. V.
Doğan Günay ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Durmuş konuşmacı olarak
davet edildi. Prof. Dr. V. Doğan Günay'ın,
"Dillerin Dünyası, Dünya Dilleri ve Türkçe"
başlıklı konuşmasının ardından Doç. Dr.
Mustafa Durmuş, "İkinci Yabancı Dil
Öğretiminde Dilsel Girdi ve Metin
Değiştirim Üzerine" başlıklı konuşmasını
yaptı. Konuşmaların bitiminde, Kurultay
Düzenleme Kurulu Başkanı ve Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Volkan
Coşkun, kendilerine çiçek ve plaketlerini
takdim etti. Yüksek bilimsel niteliği ve
mesleki gelişimi destekleyici yönüyle
taşıdığı akademik değerin yanında,
Türkçe ve Türkçenin eğitimi-öğretimine
emek verenleri bir araya getirmesiyle
alanın bilimsel ve sosyal gelişimine
katkıda bulunan önemli bir etkinlik olan 7.
Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi
Kurultayında Türkçe eğitimi ve öğretimi
alanında temel ve uygulamalı tartışmalar,
öğretmen ve akademisyen yetiştirme,
öğretmen ve öğrenci tutumları, iki dilli ve
çok dilli ortamlarda Türkçe, edebiyat
öğretimi, özel eğitimde Türkçe öğretimi,
erken çocuklukta Türkçe öğretimi,
dilbilim ve Türkçe öğretimi, kitle iletişimi
ve Türkçe konularıyla ilgili çalışmalar yer
aldı. 298 bilim insanının hazırladığı 184
çalışmanın 160 tanesi üçlü hakem
sürecinden geçerek kabul edildi.
Ödül töreninin ardından konuşma yapan
İİBF Dekanı Prof. Dr. Turgay Uzun, bugün
mezuniyet gururu yaşayan
tüm
öğrencilerin
i l e r i d e
branşıyla
i l g i l i
donanımlı
yöneticiler
olarak iş
sektörüne
atılacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Uzun,
“Zorlu bir süreci bitirdiniz ama zorlu bir
süreç de daha yeni başlıyor. Donanımlı ve
başarılı bireyler olarak her zaman en zoru
ve en yükseği hedefleyin. Yöresel
değerlerinize sahip çıkın, yöresel değerler
ile evrensel değerleri buluşturun. İnsan
onurunu korumayı ilke edinin. Hocalarınız
olarak bizler sizleri önemli yönetim
kademelerinde görmek istiyoruz” şeklinde
konuştu. Konuşmaların ardından İİBF
öğretim üyeleri tarafından öğrencilere
mezuniyet belgeleri takdim edildi.
Kabul edilen 160 çalışmanın 121'i bildiri,
2'si poster, 4'ü atölye çalışması ve 1'i panel
olmak üzere toplam 128'i sunuldu. Bu
sunumlar, 8 paralel oturum olmak üzere
toplamda 39 oturumda gerçekleştirildi.
Ülkemizden ve dünyanın çeşitli
ülkelerinden gelen değerli
akademisyenler bu oturumlara başkanlık
yaparak kurultaya katkı sağladılar. Son
yıllarda büyük önem kazanan yabancı dil
olarak Türkçenin öğretimi konusunun 7.
Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi
Kurultayı’nda diğer kurultaylara oranla
daha yoğun işlenmesi dikkat çekti.Yapılan
çalışmalarda, Türkçenin dünya dili olma
yolunda ilerleme kaydettiği, gittikçe daha
fazla önem kazandığı, yabancı dil olarak
Türkçenin öğretiminde farklı yöntem ve
tekniklerin uygulanması gerektiği
sonuçlarına ulaşıldı ve daha verimli bir
öğretim için yapılması gerekenler
konusunda önerilerde bulunuldu.
Kurultayın son gününde gerçekleştirilen
kapanış oturumunda, kurultay yürütme
kurulu üyeleri ve katılımcılar tarafından
karşılıklı görüş alışverişi yapılarak
kurultay değerlendirildi ve 8. Uluslararası
Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı’nın
İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Üç gün süren ve alana büyük katkı
sağlayan 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi
- Öğretimi Kurultayı, kapanış oturumunun
ardından Muğla'nın incisi Gökova
körfezinde düzenlenen tekne gezisiyle
sona erdi.
FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULUMUZDA
MEZUNİYET SEVİNCİ
Fethiye Sağlık Yüksekokulumuzda 6 Haziran 'da
düzenlenen 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve
Yemin Töreninde 103 öğrencimize diploma ve yüksek şeref
belgeleri sunuldu.
T
ö r e n e ,
Üniversitemiz
Rektörü Prof.Dr.
M a n s u r H a r m a n d a r,
Fethiye Sağlık
Yüksekokul Müdürü
Yrd.Doç.Dr.Yusuf Sülün, Fethiye ASMK
MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin
Duru, Öğretim Görevlileri, öğrenci ve Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Mansur
Harmandar tarafından Okul birincisi Zafer
veliler katıldı.
Çıkat'a plaket verildi. Hemşirelik Andının
okunarak Türk bayrağının açıldığı törende,
Yüksekokul Halk Oyunlar Ekibi tarafndan
sunulan gösterinin ardndan öğrencilerin
kep atmasyla sona erdi. Bu sene mezun
verdiği 103 hemşire ile Fethiye Sağlk
Yüksekokulu açldğ yldan bu yana 539
hemşire mezun vermiş oldu.
Download

Ağustos 2014 - Muğla Üniversitesi