IČO: 278742, MK ČR E 12735
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
úvodník
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na úvod předvánočního vydání Dobroučských novin popřál klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a lásky do nového roku 2012.
Zároveň doufám, že nadcházející rok bude
přinejmenším tak úspěšný jako ten letošní.
Věřím, že se nám společně podaří dosáhnout
všeho, co jsme si předsevzali.
V tomto čísle se dozvíte, jak jste štědří při
snaze podpořit dobrou věc a přispět dětem
do mateřské školy, jak probíhaly Dobroučské
Vánoce a co všechno nás ještě v kulturním
životě obce do vánočních svátků čeká. Za
zmínku také stojí úspěšné jednání s firmou
OREDO o jízdních řádech i dokončení drobných akcí v oblasti kultury.
Pavel Šisler
starosta obce
aktuality
Rekordní v˘tûÏek
Dobrouãsk˘ch Vánoc
V letošním roce se můžeme pochlubit skvělým výsledkem charitativního prodeje, který
byl letos směřován do Mateřské školy Dolní
Dobrouč. V její prospěch se o prvním adventním víkendu vybralo rekordních 43 544,- Kč.
Finance budou použity na nákup pomůcek pro
děti.
Více informací o průběhu Dobroučských
Vánoc naleznete na straně 2.
- red -
Návrh nov˘ch
jízdních fiádÛ
vysly‰el poÏadavky
obãanÛ Dobrouãe
Vyjednávání ohledně nových jízdních řádů je
u konce. Starostovi obce se podařilo vyjednat
pro naši obec jízdní řády v souladu se žádostmi
občanů a zachovat stávající trasu linky Ústí nad
Orlicí – Dolní Dobrouč – Dolní Čermná.
Více naleznete na straně 3.
- red -
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.2
aktuality
Dobrouãské Vánoce 2011
První adventní víkend již tradičně patřil největší kulturní akci v obci. Dobroučské Vánoce
tentokrát vyplnily odpoledne a podvečer 25.
a 26. listopadu 2011. Organizační tým pro
letošní rok zvolil jiné umístění samotné akce.
Trhy a kulturní vystoupení se poprvé konaly na
parkovišti u obecního úřadu, kde bylo možné
postavit veškeré stánky i pódium. Toto umístění se osvědčilo a přispělo k ještě lepšímu
zážitku z celé akce jak pro vystupující, tak pro
návštěvníky.
Letošní charitativní prodej byl určen dětem
z Mateřské školy Dolní Dobrouč, a tak se
v pátek 25. listopadu opět prodávaly adventní
věnce, cukroví, sladká jablka smažená
v těstíčku a různé vánoční dekorace od dobrovolnic z obce, dětí a učitelek z mateřské
a základní školy, SHŠ Lucrezia a maminek
z mateřského centra. V letošním roce jste dokázali být opravdu štědří . Dobročinným prodejem bylo pro děti z mateřské školy vybráno
rekordních 43 544,- Kč. Výtěžek bude využit
na nákup pomůcek a vybavení pro děti
z mateřské školy.
Odměnou za nákup v charitativním prodeji
byly opět losy do tradiční Adventní tomboly,
kterou tvořily dárky od štědrých sponzorů. Ta
také prošla obměnou. Drobné ceny byly vylosovány v pátek večer komisí v čele s panem
farářem Mgr. Jánem Kubisem a lidé si je mohli
vyzvednout v sobotu při Předvánočních trzích.
Do hlavního losování, které proběhlo v sobotu
v 18.00 hodin, bylo zařazeno 20 největších
cen a ceny od stánkařů z Předvánočních trhů.
Po oba dny byl připraven pestrý program.
Zábavné pásmo předvedly děti z mateřšké
školy, zazpívaly místní pěvecké sbory Campanula, Č.A.S. a dětské sbory základní
školy, zahráli žáci ZUŠ Letohrad, Dobroučská
dechovka a country rocková kapela TRUMF.
Předvánoční trhy se opět rozrostly o nové
stánky s vánočním zbožím, občerstvením
a výtvory šikovných řemeslníků. Po oba dny
se příchozí mohli zahřát horkou medovinou,
svařákem, ale také čajem, který byl nabízen
zdarma, gulášem a dalším chutným občerstvením.
Kristýna Skalická
Podûkování patfií Vám v‰em
Organizaãní t˘m dûkuje v‰em, kdo pfii‰li a ‰tûdfie pfiispûli dûtem z Matefiské ‰koly Dolní Dobrouã.
Dûkujeme také v‰em, ktefií pomohli uskuteãnit Slavnostní rozsvícení stromu i Pfiedvánoãní trhy
25. a 26. listopadu 2011. Díky Vám bylo moÏné opût zorganizovat velkolepou akci,
která jiÏ pfiesáhla svou oblibou katastr obce a pfiedãila i podobné akce v okolních mûstech.
Děkujeme
… dětem a pedagogům ze základní i mateřské školy za výzdobu prostor radnice, za obrázky na venkovní výstavku a výrobky do charitativního prodeje
…“ mamaklubu“ U Krtečka za krásné výrobky k charitativnímu prodeji
… Haně Kolářové, Kateřině Kadlecové a Petře Rychetské za vyrobené adventní věnce do charitativního prodeje a pomoc s organizací akce
… SHŠ Lucrezia za prodej jablečné speciality, jehož výtěžek putoval také do mateřské školy
… Pavlu Mačátovi ml. za pomoc s organizací kulturního programu a grafické zajištění popisků stánků
… paní učitelce Renatě Reslerové z mateřské školy za skvělé moderování akce
… technické četě obce a Miroslavu Mlynářovi za vánoční výzdobu obce a technické zajištění celé akce
… panu Skalickému a rodině Plívových za poskytnutí stromu k výzdobě prostor radnice
… manželům Třískovým, paní Gendráčové a rodině Langrových za vánoční strom obce a vánoční stromy v částech obce Lanšperk a Horní Dobrouč
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.3
… dobrovolnicím, které na své náklady upekly cukroví a perníčky
Bartošová
Benešová
Benešová
Benešová
Demlová
Dvořáková
Havlová
Horáková
Horáková
Jakubcová
Jansová
Jansová
Kalousková
Kalousová
Jana
Blažena
Dana
Zuzana
Marie
Anna
Libuše
Melanie
Růžena
Marie
Dagmar
Marie
Věra
Marie
Krejčířová
Kristlová
Kubová
Mačátová
Maixnerová
Maixnerová
Maříková
Maříková
Matyášová
Melšová
Mikulová
Mikysková
Mlynářová
Moravcová
Andrea
Anna
Marcela
Zdeňka
Anna
Eliška
Marie
Miloslava
Jana
Šárka
Milada
Marta
Růžena
Růžena
… sponzorům
A. B. V. spol. s. r. o., stavební společnost, Ústí nad Orlicí
Amika nábytek s.r.o., Horní Dobrouč
Auto Moto Centrum Petráček, Ústí nad Orlicí
Autoopravna s.r.o., Dolní Dobrouč
CA Petra, Petra Bartošová, Horní Dobrouč
Contipro Group spol. s r.o., Dolní Dobrouč
CORONA reklamní s.r.o., Dolní Dobrouč
ELEKTRON s. r. o., Ústí nad Orlicí
Hynek Zastoupil, Tesařství a truhlářství, Lanšperk
Ing. Jan Šváb – Zakázkové truhlářství, Dolní Dobrouč
Ing. Josef Novák – truhlářství, Dolní Dobrouč
Ing. Miloš Pecháček, Dolní Dobrouč
Ing. Ondřej Doležal, Česká Třebová
Ing. Štěpán Plodek, Třebechovice pod Orebem
Jan Mařík – INTARZIE, Dolní Dobrouč
Jiří Nový, opravy a servis plynových kotlů, Dolní Dobrouč
Jiří Vavřín, voda, topení, plyn, Dolní Dobrouč
Klub českých turistů Dolní Dobrouč 2009
Konzum o. d., Ústí nad Orlicí
Kotlář Karel, Horní Dobrouč
Ladislav Langr, Restaurace Bavorka, Horní Dobrouč
Lukáš Brandejs – truhlářství, Dolní Dobrouč
Moravcová
Motlová
Motyčková
Nováková
Nováková
Nováková
Novotná
Pecháčková
Pecháčková
Plívová
Průchová
Rajnetová
Rajnetová
Rajnetová
Ryšavá
Skalická
Skalická
Skalická
Skalická
Skalická
Skalická
Šilarová
Šislerová
Špinlerová
Urbanová
Vacková
Vacková
Vorlová
Zdena
Blanka
Marie
Blanka
Lenka
Ludmila
Vlasta
Karla
Ludmila
Hana
Jana
Dagmar
Ludmila
Ludmila
Marie
Jitka
Kristýna
Marcela
Marie
Markéta
Miroslava
Věra
Soňa
Blažena
Jarmila
Jitka
Vlasta
Věra
Miroslav Mlynář, Dolní Dobrouč
NOVITA Dobrouč s.r.o.
Oldřich Moravec – klempířství, Dolní Dobrouč
Optima Lanškroun s. r. o.
Pavel Rejman, klempířství, Dolní Dobrouč
Projekční kancelář Ing. Pavel Vacek, Ústí nad Orlicí
Puškařství Kubíček, Dolní Dobrouč
Rajnet Rudolf - výroba a opravy elektro instalací, Dolní Dobrouč
Rozmarýnek – Šárka Pokorná, Dolní Dobrouč
Rudolf Kozel – Hostinec U Vacků, Dolní Dobrouč
Silyba a. s. Dolní Dobrouč
Speos s.r.o. – posilovna, Dolní Dobrouč
Stavpron s.r.o., Dolní Dobrouč
TEKAMONT - Jiří Kapoun – Tesařské práce, Horní Dobrouč
Truhlářství a podlahářství Karel Bílek, Dolní Dobrouč
USSPA s.r.o., Dolní Dobrouč
Vodoinstalace, topení – Kubíčkovi, Dolní Dobrouč
Vzduchotechnika Šlapal spol. s.r.o., Horní Dobrouč
Zámečnictví, Karel Vorel, Dolní Dobrouč
ZECU, Marta Urbanová, Dolní Dobrouč
Zdeněk Filip s.r.o., Dolní Dobrouč
… všem účinkujícím
• dětem a učitelkám z mateřské školy
• všem účinkujícím ze Základní umělecké školy Alfonse Muchy v
Letohradě
• pěveckým sborům základní školy a jejich paní učitelce
• pěveckému sboru Campanula
• pěveckému sboru Č. A. S.
• Dechové hudbě Dolní Dobrouč
• kapele TRUMF
• a v neposlední řadě zvukaři panu Sirovému
… všem, kdo podpořili Předvánoční trhy v Dobrouči a nabízeli své zboží a občerstvení
… Daně Petráčkové za moderování adventní tomboly
… Hostinci U Vacků za čaj zdarma
… manželům Čejkovým za fotografování akce
… pracovnicím obecního úřadu za balení cukroví k prodeji.
Kristýna Skalická za organizační tým
Úspû‰né vyjednávání o jízdních fiádech
Jsem velice rád, že Vám mohu sdělit úspěšný
výsledek vyjednávání s firmou OREDO
s. r. o. a Pardubickým krajem v naší záležitosti autobusových jízdních řádů.
Udělali jsme maximum a podařilo se nám
prosadit to, co jsme požadovali od autobusové
dopravy spojující naši obec s okolím. Naše
připomínky byly akceptovány a jsou obsaženy v novém znění jízdních řádů. Autobusová
linka č. 904 Ústí nad Orlicí – Dolní Dobrouč –
Dolní Čermná povede trasou jako dosud a navíc
budou autobusy jezdit častěji. Prioritně je
zajištěna doprava dětí do základní školy
z Lanšperka, od mlékárny a z Horní Dobrouče.
Navíc v ideálním čase.
Vyřešila se doprava do některých zaměstnání v Ústí nad Orlicí na požadovanou 6. hodinu
ranní a dostupnost například na rehabilitaci
pod Lanšperkem, do nemocnice a k lékařům.
Doufám, že se tento návrh nebude časem nějak
výrazně měnit a zůstane v tomto znění.
Naší obce se týkají tyto linky: č. 904, č. 911
a č. 973.
Aktuální znění jízdních řádů naleznete na
www.oredo.cz.
Pavel Šisler
starosta obce
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.4
aktuality
Zabezpeãení kaple
v Lan‰perku
Výměnou systému zabezpečení prošla kaple
Nanebevzetí Panny Marie v Lanšperku. Aby
bylo možné i nadále využívat služeb Pultu centralizované ochrany Policie ČR Ústí nad Orlicí,
bylo nutné zmodernizovat zabezpečovací zařízení umístěné v kapli.
U Ministerstva kultury ČR jsme podali
žádost o dotaci na tuto potřebnou investici
a příspěvek ve výši 50 000,- Kč nám byl
schválen.
Po realizaci akce v listopadu letošního roku
je kaple napojena na jedno z nejmodernějších
zabezpečovacích zařízení, které je ve spojení
s Pultem centralizované ochrany Policie ČR
v Ústí nad Orlicí.
Kristýna Skalická
Dokonãena oprava kfiíÏe
pod ostrovsk˘m kopcem
V Dobroučských novinách již zmiňovaná
oprava poškozeného kříže pod ostrovským
kopcem byla dokončena. Restaurátorské práce
provedl sochař Luděk Špatenka, který opravil
mosazný kříž se sochou Ježíše Krista a usadil
jej do pískovcového podstavce. Ten byl doplněn o chybějící části, očištěn a znovu usazen
do terénu.
Na opravu Obec Dolní Dobrouč získala dotaci od Pardubického kraje ve výši 45 000,- Kč.
Pro příští rok jsme podali žádost o dotaci od
Pardubického kraje na očištění a opravu terasy
sousoší Všech svatých u rybníka v Horní
Dobrouči a repliku chybějící plastiky, která
byla umístěna na středovém pylónu tohoto
sousoší.
Kristýna Skalická
Kraj zmodernizoval webov˘ portál
Zmodernizovaná tváfi, uÏivatelsky pfiívûtivûj‰í menu, jednodu‰‰í pfiístup k nejhledanûj‰ím informacím, ale také zasílání aktuálních
zpráv na email. To je nová podoba portálu Pardubického kraje, kter˘ má za sebou dva mûsíce pilotního provozu.
„Při tvorbě nové podoby portálu jsme se
inspirovali v připomínkách uživatelů a využili
jsme služby Google Analytics. „Analýza nám
ukázala, které informace jsou na portálu
Pardubického kraje nejvyhledávanější,“ uvedl
hejtman Radko Martínek. Na základě toho
vzniklo nové menu, které řadí uživatele do cílových skupin. Najde se v něm občan, podnikatel, obec, nestátní nezisková organizace či
novinář. „Chtěli jsme rovněž zjednodušit přístup žadatelům o dotace a příspěvky. V hlavním
menu se proto objevuje sekce Dotační progra-
my a granty, kde jsou na jednom místě
k nalezení dotace krajské, státní, ale
i evropské. Do této doby byly roztříštěny po
jednotlivých odborech, “ upřesnil hejtman
Martínek. S využitím nového menu se uživatel
dostane k nejvyhledávanějším informacím
v průměru o dva kliky rychleji. „Do popředí se
dostaly veřejné zakázky či úřední deska, což
potvrzuje naši snahu být maximálně transparentní,“ dodal Martínek.
Uživatelé mají nově možnost každé úterý
a čtvrtek odebírat novinky z Pardubického
kraje na email. Stačí se pouze na webových
stránkách přihlásit k odběru. Novinkou je rovněž vyhledávání odpovědí na chatu hejtmana
podle témat či anketní otázky, na které mohou
občané odpovídat. Web nabízí také zábavu
v podobě Magazínu Pardubického kraje či tipů
na výlet. Kromě toho si lidé mohou zahrát online hru „Znáte Pardubický kraj?“.
Mgr. Jakub Rychtecký
oddělení komunikace Pardubického kraje
Dobrouãsk˘ rok 2012
V tuto chvíli je v plném proudu příprava kalendáře Dobroučský rok 2012.
Vytváříme pro vás tradičního průvodce po službách v obci s kompletními
informacemi o kultuře, školství, knihovnách a dalších službách.
Pokochat se můžete fotografiemi místních fotografů tentokrát na téma
Život v Dobrouči.
Dobroučský rok 2012 obdržíte při platbě poplatků za odpad.
- red -
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.5
Uvítání vítûzné
skautské druÏiny
na radnici
Starosta obce přivítal a pohostil ve čtvrtek
20. října 2011 družinu z organizace Junák svaz
skautů a skautek ČR - Středisko Dolní Dobrouč,
která v letošním roce již po páté vyhrála
Svojsíkův závod. Členové družiny obdrželi
malý dárek jako poděkování za příkladnou
reprezentaci obce.
-red-
usnesení
Usnesení
z VII. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã,
které se konalo dne 26. fiíjna 2011 v D - centru v Dolní Dobrouãi.
1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Petra Špinlera a Ing. Vlastimila
Vacka.
2. ZO schválilo návrh programu jednání
v předloženém znění.
3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního
výboru.
4. ZO schvaluje práci rady obce za období
od 1. 9. 2011 do 26. 10. 2011.
5. ZO neschvaluje vrácení požadované částky
250 tis. Kč stavební firmě Tomáš Novotný,
IČ 61214043, DIČ CZ7209253678, se sídlem Kunčice 273, 561 51 Letohrad, ze zaplacené kauce na rezervaci 7 stavebních parcel
(pro 11 řadových domů) v lokalitě Havlův
palouk. ZO bere na vědomí informaci stavebního úřadu o zachování parcelace 7 stavebních parcel podle platného územního
rozhodnutí parcelace pozemků v lokalitě
Havlův palouk, č.j. 50/2009/SU-5 ze dne
27. 2. 2009.
6. ZO schvaluje záměr prodeje pozemkových
parcel parcelní čísla 2103/1 o výměře 6183
m2, 2103/3 o výměře 1428 m2, 2103/7
o výměře 385 m2 a části pozemku
p. č. 2105/20 v katastrálním území Dolní
Dobrouč, podle vyznačené varianty I.
7. ZO schvaluje zveřejnit záměr směny obecních pozemků: pozemkové parcely
p. č. 4131/22 o výměře 214 m2 a částí
pozemkové parcely p. č. 4424/1 a parcely
vedené ve zjednodušené evidenci (EN)
p. č. 4130/2 v katastrálním území Dolní
Dobrouč, za část pozemkové parcely
p. č. 397/1 v k. ú. Dolní Dobrouč (zabrané
v místní komunikace), v majetku žadatele,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
a to v rozsahu dle předloženého mapového
podkladu č. 3.
ZO schvaluje prodej pozemku parcelní číslo
2931/18 o výměře 888 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Havlův palouk“,
K. A., za kupní cenu 420,-Kč/m2, a to smlouvou o smlouvě budoucí a za splnění pravidel
prodeje pozemků schválených pro tuto lokalitu v zastupitelstvu obce dne 16. 2. 2011,
dále uhradí kupující částku 60.000,-Kč za
vybudované přípojky inženýrských sítí
k převáděné parcele.
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2
o prodloužení termínu vybudování vlastního systému odpadních vod včetně ČOV
u nemovitosti čp. 88 v Horní Dobrouči
a prominutí zaplacení smluvní pokuty ve
výši 100 tisíc Kč podle čl. VIII. písm. d)
Kupní smlouvy č. 13/2007 ze dne 31. 10.
2007 s termínem do 30. 11. 2011.
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2011.
ZO schvaluje plnění rozpočtu k 30. 9. 2011.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 253
Zastupitelstva Pardubického kraje z 15. 9.
2011.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Dobrouč č. 2/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
ZO, příslušné dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném
znění neschvaluje žádost E. M., o změnu
územního plánu obce Dolní Dobrouč na
p. p. č. 2163/1, 2163/2, 2165/2, 2165/70
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
k. ú. Dolní Dobrouč, dle stávajícího územního plánu plochy pro zemědělskou výrobu,
požadovány plochy pro bydlení.
ZO revokuje své usnesení č. 12 z jednání ZO
dne 22. 6. 2011.
ZO pověřuje starostu vzít zpět výpověď
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Ústí
nad Orlicí a Obcí Dolní Dobrouč
ze dne 28. 2. 2007.
Starosta obce podal informaci o probíhající
projektové činnosti akce „Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč – II. etapa“.
Starosta obce podal informaci o výsledku
kontroly dotace na Víceúčelovou sportovní
halu, kterou provedl finanční úřad.
Starosta obce podal informaci o jednání
ohledně jízdních řádů a úpravě autobusové
linky Ústí nad Orlicí – Dolní Čermná, která
obsluhuje Dolní Dobrouč.
Starosta obce podal informaci o generální
opravě tepelných čerpadel k vytápění budovy Základní školy Dolní Dobrouč čp. 423.
Starosta obce podal informaci
o neuskutečněném prodeji budovy pohostinství čp. 2 v k. ú. Lanšperk z důvodu nedodržení podmínek prodeje, které stanovilo ZO
svým usnesením č. 12 dne 16. 2. 2011.
Pfií‰tí zasedání zastupitelstva obce se
koná 14. 12. 2011. Pozvánka na zasedání
bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu.
Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná,
máte – li zájem pfiijít, jste vítáni.
-red-
Zapsala: Kristýna Skalická
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.6
usnesení
jméno zastupitele
A
usnes. č. 1
N Z
A
usnes. č. 2
N Z
A
usnes. č. 3
N Z
A
usnes. č. 4
N Z
A
usnes. č. 5
N Z
A
usnes. č. 6
N Z
A
usnes. č. 7
N Z
A
usnes. č. 8
N Z
A
usnes. č. 9
N Z
usnes. č. 10
N Z
usnes. č. 11
N Z
A
A
Bartošová Petra
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hovad Vladimír, Ing.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Chotěnovský Jaroslav
Kolář Petr, Ing.
Krejčí Lukáš
Kubíček Aleš, Ing.
Maixner Jaroslav
Petráčková Dana, Bc.
Plívová Hana
Rajnet Rudolf
Šisler Pavel
Špinler Petr
Ing. Vacek Vlastimil
Zámečník Petr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
neproběhlo hlasování
Hasíková Dita, Bc.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A = ANO (hlasoval pro návrh) • N = NE (hlasoval proti návrhu) • Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
nezúčastnil se jednání
usnes. č. 16
N Z
Bartošová Petra
A
X
X
X
X
X
Hovad Vladimír, Ing.
X
X
X
X
X
Krejčí Lukáš
Kubíček Aleš, Ing.
Maixner Jaroslav
Petráčková Dana, Bc.
Plívová Hana
Rajnet Rudolf
Šisler Pavel
Špinler Petr
Ing. Vacek Vlastimil
Zámečník Petr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
usnes. č. 19
N Z
A
usnes. č. 21
N Z
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A = ANO (hlasoval pro návrh) • N = NE (hlasoval proti návrhu) • Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
nezúčastnil se jednání
usnes. č. 20
N Z
A
neproběhlo hlasování
Kolář Petr, Ing.
X
X
usnes. č. 18
N Z
A
neproběhlo hlasování
Chotěnovský Jaroslav
X
usnes. č. 17
N Z
A
neproběhlo hlasování
Hasíková Dita, Bc.
A
neproběhlo hlasování
usnes. č. 14
usnes. č. 15
N Z A N Z
A
neproběhlo hlasování
usnes. č. 13
N Z
usnes. č. 12
A N Z
jméno zastupitele
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.7
upozornûní
Uzavfiení knihovny
Dolní Dobrouã
o Vánocích
!!!! Pfiipomínáme, Ïe... !!!!
• poplatek za odpady na rok 2012 ve výši Kč
500,- za osobu trvale hlášenou nebo objekt,
ve kterém není žádná osoba hlášená k trvalému pobytu, je splatný do 31.3.2012 (do
31.3.2012 vyváží EKOLA popelnice se
známkou r. 2011, od 1.4.2012 musí být
známka na rok 2012) – poplatek je stanoven vyhláškou č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jejíž plné
znění naleznete na webových stránkách
obce
• poplatek ze psa na rok 2012 je splatný do 30.
4. 2012
• stočné za IV. Q/2011 je splatné do 31. 3. 2012
– výši stočného pro rok 2012 stanovilo
zastupitelstvo obce až po uzávěrce těchto
novin a naleznete ji v usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2011 na úřední
desce obce i v její elektronické podobě
-red-
Knihovna Dolní Dobrouč bude ve
dnech 25. 12. 2011, 29. 12. 2011
a 1. 1. 2012 uzavřena.
Od čtvrtka 5. 1. 2012 bude knihovna
fungovat beze změny.
-red-
instituce
Žáci 8.A a 8.B se 21. 9. vydali za poznáním
těžby stříbra a ražby pražského groše do Kutné
Hory.
foto: Zuzana Maříková, 8.B
Dûjepisné exkurze
V Brně poznávali 5. 10. žáci 6. třídy nejen
život v pravěku v muzeu Anthropos, ale také
zavítali do místní ZOO.
Devátá třída se rozjela 18. 10. do Prahy. Ve
Vojenském historickém muzeu si zopakovali
a prohloubili své znalosti o I. světové válce.
Poté se vydali po stopách atentátu na Heydricha
– navštívili hlavní úřadovnu gestapa
v Petschkově paláci a poslední úkryt atentátníků v chrámu Cyrila a Metoděje.
Mgr. Zdeňka Havlíčková
âína a ëáblova bible
Žáci 7. třídy, 8.A a 8.B se v pondělí 28. 11.
vypravili do Roškotova divadla v Ústí nad
Orlicí na projekci s názvem Čína. Dozvěděli se,
s kým Čína sousedí, na jaké správní oblasti je
rozdělena, o problémech s přelidněností,
o hospodářství. Prostřednictvím průvodce se
prošli nejen po hlavním městě, Zakázaném
městě, ale také po Velké čínské zdi. Dostali se
až do Nepálu pod nejvyšší horu světa Mount
Everest. Velkým zážitkem bylo tržiště, kde průvodce ochutnával místní speciality a tvrdil, že
ty sépie, krevety, krabi apod. jsou dobré.
Odtud se žáci přesunuli do městského muzea
za Ďáblovou biblí (Codex gigas) neboli největší knihou světa. Zhlédli dokument, který jim
přiblížil výrobu přesné kopie původního origi-
nálu (ten si od nás odvezli Švédové za třicetileté války). Hlavním tvůrcem této kopie je knihař pan Fogl ze Žamberka. A potom už si prohlédli samotnou bibli v krásně zdobené kožené
vazbě. Zaujal je úhledně psaný latinský text
i nejznámější kresba – Jeruzalém a ďábel. Závěr
patřil expozicím.
Mgr. Zdeňka Havlíčková
Projekt Jeden svût na ‰kolách
V úterý 22. 11. 2011 proběhl na naší škole již
7. ročník projektu Příběhy bezpráví – Jeden svět
na školách, organizovaný o.p.s. Člověk v tísni.
Začali jsme v deset hodin rozhovorem o 1.
(I.světová válka) a 2. odboji (II.světová válka)
a poválečné situaci v našem státě. Poté jsme
žákům vysvětlili komunistický převrat 25. 2.
1948 a situaci, která následovala, tzv. perzekuci
obyvatelstva označovaného jako nepřátelé
státu, tedy kulaků, církve, vojáků z povolání atd.
Z DVD Dcery 50. let (dar dms o.s.) vyslechli
osudy několika rodin z DVD Postaveni mimo hru
(dar Člověka v tísni), jak komunisté vynášeli do
nebe naše hokejové mistry světa z roku 1949
a vzápětí je obvinili z velezrady a uvěznili. Po
obědě následovala beseda se členy Konfederace
politických vězňů – pobočka Ústí nad Orlicí
paní Janou Jánošíkovou a panem Vlastimilem
Říhou. Ti žákům vyprávěli vlastní osudy a také
odpovídali na dotazy. Pak žáci řešili problém –
Žákyně 6. třídy naší základní školy, je
skromná, milá, sečtělá a nápaditá dívka. Když
jsme se v literární výchově učili o rýmu, byli
žáci vyzváni, aby se pokusili sami napsat
báseň. Takto se s úkolem vypořádala Jana:
ŠPAGETA
Byla jednou jedna špageta,
a ta vydala se do světa.
Zkroucená do malého kolečka,
koulela se vždycky z kopečka.
V pondělí si spletla směr,
vydala se na sever.
Někdo na ni nalil líh,
tak se dala zas na jih.
Středa to je peklo pro ni,
přes talíř ji kečup honí.
Tak dala se na západ,
pak dostala jiný nápad.
V pátek ku východu pádí
a jiná špagetka jí radí:
„Tudy nechoď, tudy ne,
tady každý zahyne.“
Špageta se rozbrečí.
že zmeškala večeři.
Stočila se do klubíčka
a zavřela pevně víčka.
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
Jak je možné, že komunisté o všem věděli?
O práci STB a síti konfidentů pojednával poslední dokumentární film s názvem Nikomu jsem
neublížil (dar Člověka v tísni). Žáci tak měli
možnost utvořit si svůj vlastní názor. To je také
cílem tohoto projektu.
V pátek 14. a v sobotu 15. října se konal sběr
papíru, který pořádalo SRPDŠ a tradičně jsme
pomáhali my žáci deváté třídy. První den se
vybíral papír z podniků a provozoven, v sobotu se svážely hromádky, které připravili občané. Ve sběrně v Letohradě skupinka žáků sebraný papír třídila. Poděkování patří družstvu
Silyba za půjčení nákladního auta, pánům
Hrdinovi a Bartošovi- řidičům a rodičům, bez
kterých bychom to určitě nezvládli. I přes ranní
zimu se sběr vydařil, počasí se vyjasnilo, papíru bylo hodně a výtěžek bohatý.
Žáci 9.třídy
Jsme přesvědčeni, že je třeba žáky s touto historií našeho národa seznamovat a že nejideálnější způsob je prostřednictvím konkrétních výpovědí samotných postižených.
vedení školy
Jana Macková
Otevřela je pak jen
a zjistila – byl to sen.
Během exkurze jsme v Brně navštívili
Kapucínskou hrobku, kde jsme viděli i ostatky
dvanáctiletého ministranta. Ty Janu inspirovaly k této rekonstrukci:
MŮJ POSLEDNÍ DEN
Jmenuji se Petr Novotný a jsem ministrant. Tohle
je zápis z mého posledního dne života.
Byla neděle. Vzbudila mě mladší sestra Verunka
svým brekem, a tak jsem vstal z postele. Oblékl jsem
se do nedělního oblečení a vyšel ze svého malého
pokojíku. Je v něm jen má postel a malá truhla
s oblečením. Matka už byla v kuchyni a vařila oběd.
„Uvař si mléko a dej i Verunce,“ přikázala mi.
Uvařil jsem mléko a trochu ho nalil Verunce do lahvičky. Ta ho ihned vypila a spokojeně usnula.
Začala mě bolet hlava a svíral se mi žaludek. Řekl
jsem to matce, ale ta mi odpověděla: „Musíš jít
ministrovat. Vilda je nemocný a mše bez ministranta není mše.“ Tak jsem vypil mléko, které už začínalo chladnout a šel do kostela. Při mši se opět
dostavil ten divný pocit. Nechápal jsem, co znamená. Z nudy jsem se rozhlížel po kostele a obdivoval
krásné lustry ze skla. Zděšeně jsem se podíval na
lanko držící největší a nejkrásnější lustr. Bylo téměř
Sbûr papíru
str.8
utržené. Zakřičel jsem. Můj výkřik přehlušilo tříštění skla. Lustr spadl. Jeden ostrý kousek skla mě
zasáhl do krku. Spadl jsem a upadl do bezvědomí.
Všichni zděšeně utíkali ven a křičeli. Nikdo si mě
nevšímal. Když tříštění skla ustalo, odvážilo se
několik lidí vrátit dovnitř. Našli mě, snažili se mi
pomoci. „Už je pozdě,“ volali ven, „je mrtvý.“
Za tři dny jsem měl krásný pohřeb. Uložili mě do
prosklené rakve a tu dali do hrobky. Po nějaké době
dali nad moji rakev nápis MINISTRANT 12 let.
Skladba půdy a systém vzduchových průduchů
moje tělo mumifikovaly. Jsem rád, že se na mé vysušené tělo chodí dívat lidé a zejména mi udělá radost
každé dítě.
A ještě, jak se říká, do třetice. Janu přivedla
její starší sestra mezi skupinu nadšenců sdružených v Bacrie o. s. Ti založili pravěkou osadu
Křivolík u České Třebové. Na konci září zde
pořádali tzv. Festival živého pravěku. Protože
se ho Jana aktivně zúčastnila, připravila z něho
svým spolužákům krásnou počítačovou prezentaci a rovněž jim přinesla ukázat obuv, látku a
skleněné korále. Za to jí patří naše poděkování
a obdiv.
Mgr. Zdeňka Havlíčková
Recyklohraní
Projekt Recyklohraní pokračuje i v letošním
školním roce. Jednotlivé třídy soutěží ve sběru
použitých baterií, mobilních telefonů
a vyřazených elektrospotřebičů. Bonusového
úkolu, za který může škola obdržet 300 bodů,
se ujala 6. třída. Nejprve žáci navštívili sběrné
místo v obci, aby jej následně také výtvarně
zpracovali. Poté písemně odpovídali na otázky, např. otevírací doba, možnost ukládání,
počet a velikost kontejnerů, třídění odpadu
apod. a nakonec spočítali objem všech kontejnerů. Do projektu se zapojili rovněž žáci
5. třídy – také oni malovali sběrné místo.
Roman Cach
D- centrum provûfiuje ãas
V září tohoto roku jsme centrum slavnostně
otevřeli, poděkovali všem, kdo se o stavbu
zasloužili, natěšili se nad novými možnostmi.
Teď, po pár měsících provozu, můžeme trochu
hodnotit.
• Pěkně funguje Mateřské centrum U krtečka.
To bylo ostatně vidět i na výrobcích, které se
objevily na vánočním trhu. Středa dopoledne
je časem oddechu. Maminky mi dají za pravdu, že se děti do Krtečka těší a některé nemohou ani dospat.
• Taneční kroužek a kroužek břišních tanců nás
rozvlňují pravidelně ve středu a ve čtvrtek.
Domem se linou střídavě jak pohádkové
melodie, tak i ty připomínající příjemnou
náladu dovolené u moře.
• Tvořivý kroužek se blýskl vánoční výzdo-
bou, adventním věncem a mají v plánu dovyzdobit dlouhé chodby! Je určen pro děti od
druhého stupně, přičemž domluva je možná.
• Startujeme večer pro tatínky, pracovně
nazvaný T-Klub. Zatím hrají stolní tenis,
kulečník, fotbálek, proberou týden. Akce
osloví ty, kteří se chtějí bavit, ale nemají
zrovna v úmyslu navštěvovat zakouřenou restauraci.
• Společenství seniorů, to je dlouho očekávaný
podnik. Připadá na každé druhé pondělí od
16.00 do 18.00 hodin. Stěžejní je se sejít,
popovídat si, dozvědět se něco nového, zajímavého. Určitě potěší i společné výlety. Je
atraktivní hlavně v zimě, kdy nám nekonku-
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
rují vzrůstající zahrádky a jim podobné aktivity.
• Centrum slouží farnosti o nedělích, Agapé se
stává pevnou součástí nedělních dopolední.
Je kam zajít na první či druhou snídani, dát si
čaj nebo kávu a k tomu zakousnout něco
malého.
• Nabízeli jsme doučování. S úspěchem probíhají pondělní a středeční odpoledne doučování angličtiny s paní učitelkou Kmoníčkovou.
Toto je určeno spíše mladším dětem. Zatím
o bezplatné doučování pro starší projevila
zájem pouze tři děvčata a mohu říci, že je stále
prostor pro další zájemce.
• Nemohu
nezmínit
soukromé
akce
a pronájmy. Od září jsme hostili na dvacet
oslav soukromého charakteru! Od poslední
nám ještě zbyly nafukovací balónky.
• Díky samozřejmě náleží dobrovolníkům, na
kterých provoz stojí. Ať už se jedná o dozor
v otevřeném klubu Déčko-máme otevřeno pro
všechny, kdo se nudí nebo mrznou na zastávce, chtějí si popovídat... Každý den je jeden
člověk, který si vezme otevřený klub na starost a zodpovídá za pořádek. Nebo když zmi-
str.9
ňuji pořádek, zmíním i skvěle fungující úklidové skupinky. Ty již zaručují pořádek uvnitř
centra. Též se ustalují skupinky na odklízení
sněhu. Teplo zaručuje další skupinka kotelníků a musím je pochválit za teplo!
• Dále od 5.12. bude v Déčku fungovat klub
uvolňovacího cvičení, a to vždy v pondělí
od 19.00 do 21.00 hodin.
• Novinkou jsem vlastně i já sama. Ve farnosti
začínám pracovat jako pastorační asistentka
a koordinátorka D - centra. Najdete mě na
faře každý den, kontakt je na stránkách
http://dcentrum.farnostdobrouc.cz.
Stále však platí to samé jako na začátku.
Dům bude takový, jaký si ho uděláme. Pokud se
necháme ovlivnit svými negativními představami a předsudky, zůstane prázdným domem.
Čím bude větší pestrost, tím bude větší prostor
pro dialog.
Děkuji za přízeň, do nového roku přeji čtenářům vše D-dobré!
Radka Dušková
Pozvánky D-centra:
Další ze série přednášek, které chtějí pomoci zlepšit vztahy v rodinách a komunikaci mezi rodiči a dětmi, je připravena na neděli 29. ledna 2012
v 15 hodin v sále D-centra. Na téma Umění komunikovat s dětmi promluví Ludmila Liberdová, terapeutka a ředitelka Studia sebepoznávání
a rozvoje osobnosti VIRTUS z Jeseníku. Vstupné dobrovolné.
Výhledově:
Připravujeme besedu s cestovatelem a horolezcem Miroslavem Hermanem o jeho vysokohorském výstupu v Himalájích a treku v Nepálu.
Rovněž připravujeme přednášku o fotografování a videokamerování a všem, co s tímto souvisí, jako třeba správný výběr fotoaparátů či kamer,
různé praktické náměty a doporučení pro focení a kamerování nebo také rady pro počítačové zpracování fotek či záznamů.
Během jara budete moci v D-centru mimo jiné zhlédnout dokumentární film o ženách s postabortivním syndromem. Uslyšíte výpovědi tří žen, které
se dobrovolně rozhodly pro potrat, a o tom, jak jim tento zákrok změnil život. Přednáška o Spiritualitě manželství nabídne křesťanský pohled na
vztah muže a ženy a na to, jak kvalitněji prožít partnerský vztah. Těšíme se na setkání s vámi v D-centru!
Tfiíkrálová sbírka 2012
Ve dnech 1. – 8. 1. 2012 vás opět navštíví
skupinky koledníků s kasičkami Tříkrálové
sbírky 2012 a písní. Záměrem je potěšit občany a získat příspěvek do této celostátní sbírky,
kterou pořádá organizace Charita Česká republika.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí. Výtěžek pomůže zejména v regionech, kde
se sbírka koná.
O konkrétní pomoci se dočtete v průběhu
roku 2012 také na stránkách Dobroučských
novin.
-red-
sport
Provoz Víceúãelové sportovní haly
o vánoãních prázdninách
O vánočních prázdninách nebude sportovní hala fungovat dle běžného týdenního rozpisu.
Využít ji budou moci občané k soukromým sportovním akcím nebo spolky k uspořádání turnajů.
Běžný provoz haly bude ukončen ve čtvrtek 22. 12. 2011 a znovu obnoven v pondělí 2. 1. 2012.
Zamluvit halu na vánoční prázdniny si můžete u správce haly Pavla Čejky na tel.: 724 192
506 nebo u Kristýny Skalické na obecním úřadě tel.: 724 791 436, e-mail: [email protected] Cena pronájmu je 600,- Kč / hodinu.
-red-
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.10
sport
FITNESS CENTRUM - POSILOVNA
VÍCEÚâELOVÁ SPORTOVNÍ HALA DOLNÍ DOBROUâ
Nově vybudované fitness centrum - posilovna se nachází ve Víceúčelové sportovní hale v
Dolní Dobrouči. Je kompletně vybavena špičkovými stroji TUFF STUFF. K dispozici jsou
dva různé sály. První sál pro rozvoj silových
schopností s dvanácti stanovišti. V druhém
sále najdete stroje na rozvoj vytrvalostních
schopností, tři spinningová kola, rotoped, dva
eliptické - crossové trenažéry, dva běžecké trenažéry a dva veslařské trenažéry. Fitness je
doplněno o malý dětský koutek, kde mohou při
hře počkat malé ratolesti na své rodiče.
Nabízíme:
- individuální přístup k začátečníkům i pokročilým
všech věkových kategorií
- vytváření tréninkových a stravovacích plánů
- zvýhodněné skupinové vstupy či kondiční přípravy
pro sportovní kluby a firmy
- prodej energetických suplementů
- možnost zakoupení permanentek
Otevřeno prosinec 2011:
Po-Pá
So
17.00-21.00
14.00-17.00
Kontakt:
SPEOS s.r.o.
Pavel Havelka
č.p. 322 • 561 02 Dolní Dobrouč
tel. 603 239 606, 732 518 281
www.speos.cz • www.posilovnadobrouc.webnode.cz
Nabízíme možnost zakoupení vánočních dárkových poukazů ve výši 300, 500 a 1000 Kč
na naše služby. Přijďte se po Vánocích a v
novém roce trochu protáhnout. Do konce roku
prodej vstupenek pro rok 2012 s původní DPH.
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.11
spolky
V˘bor ZO âZS Dolní Dobrouã
zve ãleny i ostatní
spoluobãany na
SILVESTROVSKOU
PROCHÁZKU
k Horákovû kapli.
31. 12. 2011
Odchod
ve 13.00 hodin od kostela
v Dolní Dobrouãi.
Pozvánka do na‰ich fiad
Letohradské šermířské sdružení Balestra se
od svého vzniku před třemi roky statečně pere
o své místo na slunci. Po třech letech náročného fungování se již máme kam ohlédnout
a můžeme konstatovat, že naše snažení nebylo
zbytečné. Na počátku vzniku skupiny stáli tři
nadšenci s předchozími zkušenostmi
z historického šermu. Dnes se můžeme pochlubit základnou, která čítá osm mužů a dvě ženy.
Naši členové jsou jak z Letohradu, tak
i z dalších měst a obcí v okolí (Žamberk, Dolní
Dobrouč, Písečná, Dolní Čermná a Bystřec).
Naše nabídka byla rozšířena z jednoho na celý
soubor programů, ze kterého si objednatel
vybere to, co mu nejvíce vyhovuje- a to jak
z pohledu délky vystoupení, tak i z potřebného
žánru.
Abychom mohli být zákazníkovi kdykoliv
k dispozici, musíme se stále posouvat vpřed.
Nároky zákazníků rostou a to, co Balestra nabízí, je skutečně náročné. Vzpomenu-li jen letošní sezónu, potom jsme se účastnili 32 akcí.
Z prestižních akcí jsme se zúčastnili např.
Festivalu šermu v Praze za účasti 28 šermířských, většinou profesionálních souborů,
Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantu v Čechách
za účasti téměř 600 účastníků akce (bitvy)
nebo Slavnosti Svaté Pavlíny v Olomouci.
Také jsme vystoupili na celovíkendových
akcích na hradě Svojanov, kde vystupujeme
i více než 6 hodin za den . Pokud do takového
vytížení vypoví někomu ze skupiny zdraví
nebo vpadne neodkladná osobní záležitost,
nastává problém. Nemůžeme zákazníkovi,
který s námi počítá, prostě oznámit „Promiňte, my nepřijedeme …“, ale musíme
být schopni vytvořit alternativní program,
který dostojí smluveným podmínkám k plné
spokojenosti zákazníka.
Ve snaze skupiny o udržení si a rozšíření pole
naší působnosti odstartovala Balestra velké
změny ve všech směrech svého snažení.
Výcviku šermířských dovedností se ujali skuteční profesionálové z Olomouce, pod jejichž
vedením jsme již absolvovali dva víkendové
semináře šermu rapírem a pohybových technik. Výsledky jejich snažení jsou jasně patrné
už nyní. Šerm je více akční a pro diváky jistě
zajímavější a pravdivější. Druhou významnou
oblastí změn je oblast výstrojní, ve které jsme
se zaměřili na rozšíření šatníku a zbrojnice na
obě strany od třicetileté války. Poslední oblastí, která nemůže zůstat pozadu, je oblast divadelní. V tomto období zimních příprav na
novou sezónu navštíví první zástupci Balestry
pět víkendových kurzů přímo na brněnské
JAMU. Zde by se měli přiučit tomu, jak se dělá
opravdové divadlo, a pokusit se navázat
s tamními odborníky spolupráci, zejména
potom v oblasti poradenství při zrodu našich
nových scénářů. To vše s důrazem na detail.
Pokud vás tato krátká upoutávka oslovila
a chtěli byste se přidat, kontaktujte nás. Rádi
uvítáme muže i ženy od 17 let s dobrou fyzickou
kondicí.
Kontakt:
Petr Kubíček, Dolní Dobrouč 226,
GSM: 606 613 629
mail: [email protected]
Balestra: www.balestra.biz , mail: [email protected]
Petr Kubíček
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.12
spoleãnost
Îivotní jubilea oslavili:
Vítejte do života
70 let
75 let
80 let
85 let
90 let
Miloslav Marek, Dolní Dobrouč
Karel Motyčka, Dolní Dobrouč
Marcela Kubová, Dolní Dobrouč
Jan Šisler, Horní Dobrouč
Anna Špinlerová, Dolní Dobrouč
Stanislav Maixner, Dolní Dobrouč
Karel Hlůžek, Dolní Dobrouč
Vlastimil Mlynář, Dolní Dobrouč
Emilie Maixnerová, Dolní Dobrouč
Miroslav Chládek, Dolní Dobrouč
Ferdinand Kalous, Dolní Dobrouč
Jaroslav Čejka, Dolní Dobrouč
Věra Hrdinová, Dolní Dobrouč
Marie Applová, Dolní Dobrouč
Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky novin
máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za
pochopení.
od posledního vydání novin se narodily
tyto děti:
Jaroslav Řehák
Šimon Matějíček
Šimon Zbořil
Petra Kapounová
Karolína Diblíková
Sára Applová
Nikolas Jiráský
Markéta Plívová
Tadeáš Horák
Poslední rozloučení
Rozloučili jsme se:
s paní
Annou Vágnerovou
Helenou Duškovou
Boženou Pecháčkovou
a s panem Jiřím Duškem
Jaromírem Horákem
Josefem Syserem
Stříbrnou svatbu
Marcela Skalická
oslavili manželé
Jaromír a Pavla Duškovi
Jiří a Dagmar Kapounovi
Milan a Marie Skalických
Miroslav a Marie Ryšavých,
Stanislav a Eva Sochůrkovi
Pavel a Eva Petráňkovi
Zlatou svatbu
oslavili manželé
Jaromír a Anna Dvořáčkovi
Dne 15. fiíjna 2011 byli v obfiadní síni obecního úfiadu pfiivítáni noví obãánci:
Magdalena Rýznarová, Alena Šmerdová, Vladimír Procházka,
Tomáš Hanzlíček
Mateo Jůza, Nikol Kubíčková, Štěpán Kalousek, Matěj Maixner,
Matyáš Jasanský
Dne 3. prosince 2011 byli v obfiadní síni obecního úfiadu pfiivítáni noví obãánci:
Miroslav Zuzkovič, Iveta Šverclová, , Stanislav Vavřín,
Jaroslav Řehák
Karolína Diblíková, Šimon Matějíček
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.13
inzerce
ve zděné osmibytovce v osobním vlastnictví.
Více informací na tel.: 737 747 161.
Prodám byt 3+1 v Dolní Dobrouãi
Knihu Vzpomínky autora Karla Bene‰e,
dlouholetého učitele z Dolní Dobrouče,
je možné zakoupit ve stánku Rozmarýnek.
ãlánky
Vánoãní nákupy pfied 30 lety
Blíží se Vánoce a předvánoční nákupy
v prodejnách. Chtěl bych Vás seznámit s tím,
jak to bylo před 30 lety v roce 1981 ve střediskové obci Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč
a Lanšperk především v některém druhu zboží.
V této době byly prodejny smíšeného zboží
Prodejny SD Jednota.
Na Šejvě malá prodejna, další velká prodejna
na „Malé straně“ – dnešní SEMO zásobovala
potravinami, masem, uzeninou a prodávala též
stavebniny. Tato prodejna byla postavena
v roce 1978 v akci „Z“ jako náhrada za malé
prodejny u Jirešů a Vorlů.
Dále prodejna nad kostelem (u Dušků) a na
horním konci u Martinců. Po jedné prodejně
bylo v Horní Dobrouči a na Lanšperku.
Další velká prodejna Pramen (státní obchod)
byla postavena v akci „Z“ v roce 1970.
V této době – roku 1981 – byl velký nedostatek především následujícího vánočního
zboží: kakao, lískové ořechy, mandle, kokos,
banány, pomeranče, mandarinky, ale i cukr. Na
jednotlivé prodejny bylo dodáno nedostačující
množství. Spotřební družstvo Jednota bylo na
tom v zásobování o něco lépe než Pramen,
neboť vykupovalo ovoce, rybíz atd. a za to získalo devizy na nákup. Aby výše uvedené zboží
bylo pro zákazníky v nějaké rozumné výši prodáno (především zohledňovali děti), bylo
komisí obchodu a cestovního ruchu přijato
následující opatření, které bylo projednáno na
ONV a v radě MNV. Komise si nechala předložit
dodací listy zboží z jednotlivých prodejen a tím
se zjistilo celkové množství jednotlivých
druhů zboží. Další urgencí na vedení SD Jednota
a Pramen bylo dosaženo částečné navýšení přídělů. Při tomto sčítání bylo zjištěno množství
na prodejnách: kakao – 182 kg (bal po
10 dkg.), lísková jádra 152 kg, mandle 75 kg,
kokos 130 kg, arašídy 128 kg. Počet obyvatel
obce tehdy byl 2 400. Následně byla vypracována regulace prodeje: kakao – pro 1 až 2 osoby
/ 1 ks balení, 3 až 5 osob / 2 ks balení, 5 a více
osob / 3 ks balení. Lísková jádra a mandle se
prodávala stejně jako kakao. U prodeje kokosu
a arašídů měly přednost děti.
Regulace byla projednána s vedoucími prodejen s tím, že na tiskopisy zapíší jméno zákaz-
níka a počet vydaného zboží. Musím říci, že to
zákazníci pochopili, aby se dostalo na každého
a nepřecházeli do jiné prodejny. Dříve měl
každý zákazník svou oblíbenou prodejnu. Dále
musím připomenout, že Okresní národní výbor
určil den a hodinu, kdy začal prodej zmiňovaného zboží. Množství na jednotlivé prodejny
bylo děleno dle klíče prodeje kořenové zeleniny, což bylo pro vesnice nespravedlivé, neboť
si ji pěstovali sami. Po delších jednáních se
nám to podařilo změnit tak, že množství bylo
odvozeno od tržeb jednotlivých prodejen.
V dalších letech se postupně dodávky zlepšovaly. Musím ale dodat, že ještě v roce 1990 byla
v určitých měsících regulace prodeje mouky,
cukru, rýže, oleje i cigaret.
Dnes jsou tyto potíže již minulostí a zboží je
všude dostatek – zbyly jen vzpomínky. O další
činnosti komise zase někdy jindy.
Karel Vorel
Člen rady MNV a předseda komise obchodu
a cestovního ruchu v letech 1976 - 1991
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.14
Dobroučští skauti Vás zvou na zapálení
Betlémského světla,
které se koná ve čtvrtek 22. 12. 2011
od 17.00 hodin u D – centra.
Vánoční atmosféru jistě naladí koledy
v podání dětské rytmiky, krátký program i malé občerstvení.
Domů si můžete odnést plamínek světla,
jež bylo 27. 11. 2011 zapáleno v Betlémě
v jeskyni Božího narození.
PÁTEK 20. LEDNA 2012
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
od 17.00 hodin v kinosále
Pohádkový příběh z Podkrkonoší v podání Divadla HP Praha.
Pohádka z lesního království víly Modrovlásky, která každému
rozdává po zásluze a učí nás poznávat rozumem a jednat srdcem.
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.15
Obec Dolní Dobrouč Vás zve na vánoční koncert
BIG BANDU LETOHRAD!
Sobota 17. 12. 2011 od 19.00 hodin v kinosále na Rychtě
Vstupné 50,- Kč. Předprodej v Rozmarýnku.
BIG BAND LETOHRAD
pro Vás připravil letošní vánoční koncert u příležitosti 100. výročí narození Karla Vlacha,
zazní melodie z repertoáru jeho orchestru.
Karel Vlach, legendární kapelník, by 8. října 2011 oslavil sté narozeniny. Profesionálně jeho orchestr působí již od roku 1939
a za tu dobu se v něm vystřídalo mnoho vynikajících muzikantů. Orchestr produkoval nejen taneční písničky, ale i pop
a skladby swingového a jazzového charakteru. Karel Vlach kolem sebe soustředil tým skladatelů převážně z řad členů orchestru
a ve spolupráci s našimi předními textaři- Jiřinou Fikejzovou, Vladimírem Dvořákem, Zdeňkem Borovcem a dalšími- připravili
pro posluchače koncertů, rozhlasových a později televizních vysílání řadu melodií převzatých ze zahraničí a opatřených
českým textem, ale i původní českou produkci . Vzpomeňme vítězné písničky z různých soutěží - např. Hledáme písničku
pro všední den, Písničky na zítra, ale i písně nových začínajících autorů. Kromě kmenových zpěváků - Jiřiny Salačové,
Rudolfa Cortéze, později pak Yvety Simonové a Milana Chladila- s orchestrem spolupracovala celá plejáda našich
i zahraničních zpěváků.
V našem pořadu uslyšíte několik slavných orchestrálek a výběr populárních melodií a písní, které Vám tentokrát zazpívají
Lucie Luxová, Klárka Dostálková, Veronika Stejskalová, Pavla Zamazalová,
Petr Dostálek, Tomáš Jukl, Vladimír Zamazal a Oktet Girls.
Moderuje Martin Mimra.
BIG BAND LETOHRAD
řídí
Rostislav Zábraha
Sláva Skalický
č í s l o 4 • r o č n í k 2 0 11
str.16
Zveme do kina
v Dolní Dobrouãi
Vstupné do kina jen 25,- Kč.
Veãerní promítání od 19.30 hodin
18. prosince 2011 od 19.30 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
romantická komedie, USA 2011
Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý
život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka
Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví,
aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba, že jsou si velice podobní. Každý
z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů,
že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy
a starat se jen o zábavu. Jakmile se tedy Dylan
přestěhuje do New Yorku a začnou se spolu
vídat častěji, užívají si spoustu legrace a sdílejí
přesvědčení, že láska je jen mýtus
z hollywoodských filmů. A právě tehdy se rozhodnou vyzkoušet báječně sexy a uvědoměle
dospělý experiment. Mohou dva kamarádi,
kteří se teprve nedávno poznali, nejsou zadaní
a pohrdají závazky, ze svého kamarádství vytěžit ještě o něco víc? Rozšíří-li své přátelství
o příležitostný, zcela nezávazný sex „bez
jakýchkoliv emocí“, dokáží se vyhnout všem
úskalím, která se nutně objevují, pokud někdo
začne být víc než pouhý kamarád?
z pohledu opic, a také tím, že v něm nehrají
herci v maskách, ale primáti, kteří jsou jako
živí. Slůvko „jako“ je velmi důležité, protože
většina z nich existovala pouze v počítačích trikové společnosti Weta Digital, která celý svět
okouzlila Avatarem. Pořekadlo, že cesta do
pekla bývá dlážděna dobrými úmysly, platí
v tomto příběhu přímo ukázkově. Mladý vědec
Will Rodman vyvíjí lék proti Alzheimerově
nemoci, kterou trpí i jeho otec. Slibný výzkum
se ovšem zadrhává kvůli nežádoucím vedlejším
účinkům, které vykazují pokusní živočichové po
aplikaci léčebné látky. Zklamaný vědec opouští
výzkum, odchází pečovat o otce a jako bonus si
tajně odnáší šimpanzí mládě, jehož rodiče zemřeli při Willových pokusech. U šimpanze
Caesara se postupně začne projevovat vysoká
inteligence a Will zjistí, že za to zřejmě může
působení jeho léku. Začne mu ho tajně podávat
a tím nechtěně otevře bránu k lidské zkáze. Čím
dál inteligentnější zvíře se po čase ocitne
v přírodní rezervaci, kde začne v čele ostatních
opic pomaloučku připravovat vzpouru proti
těm, kdo zabili jeho rodiče a jeho zavřeli do
tohoto „fešáckého kriminálu“. Tedy proti
lidem.
zapomněla je půda, skrývající tajemství o jejím
předešlém čarodějnickém životě.
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina
Bohdalová, Helena Nováčková, Petr Nárožný
22. ledna 2011 od 19.30 hodin
DREAM HOUSE
Drama, USA 2011
Někteří lidé tvrdí, že domy mají paměť. Pro
jednoho muže je ale jeho domov místem, pro
které by byl schopen vraždy, jen aby na něj
zapomněl. Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel
Weisz účinkují v hlavních rolích filmu Dream
House, napínavého thrilleru o rodině, která se
nevědomky přestěhuje do domu, ve kterém
došlo k několika brutálním vraždám. Záhy zjišťují, že si je vrah vyhlédl jako své další oběti.
Úspěšný vydavatel Will Atenton skončí s prací
v New Yorku, aby se společně se svou ženou
Libby a svými dvěma dcerami přestěhoval do
klidného městečka v Nové Anglii.
Režie: Jim Sheridan
Režie: Rupert Wyatt
Režie: Will Gluck
Hrají: Justin Timberlake, Mila Kunisová,
Patricia Clarksonová, Jenna Elfmanová, Bryan
Greenberg
Hrají: James Franco, Freida Pinto, John
Lithgow, Brian Cox, Tom Felton
Hrají: Daniel Craig, Naomi Wattsová, Rachel
Weiszová, Elias Koteas, Marton Csokas
8. ledna 2012 od 16.30 a 19.30 hodin
25. prosince 2011 od 19.30 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Rodinná komedie, ČR 2011
ZROZENÍ PLANETY OPIC
akční, USA 2011
Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo
toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Zrození
planety opic barvitě a napínavě líčí revoluci,
která vedla k tomu, že nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti. Remake kultovní
klasiky je unikátní v tom, že je z větší části líčen
Tři sta let „poškole”! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxanou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek,
která utekla do světa lidí za svou první láskou
Honzou Bláhou. Saxana nyní žije normálním
životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxankou, bláznivou tetou
Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně
Vydává:
Adresa:
Uzávěrka tohoto
čísla: 30. 11. 2011
Uzávěrka příštího
čísla: DN 1/2012
29. 2. 2012
Náklad: 950
Obec Dolní Dobrouč
Obec Dolní Dobrouč
čp. 380, 561 02
Tel.: 465 543 311; 465 543 111
Fax: 465 543 111
www.dolnidobrouc.cz
Redakční rada:
Bc. Dita Hasíková
Kristýna Skalická
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Jazyková korektura:
Mgr. Blažena Čejková
Grafická úprava:
Mgr. Libor Bartoš
Tisk:
Grantis, s.r.o., Ústí nad Orlicí
Tel.:
465 525 741
Download

Dobroučské noviny č. 4/2011.