XI.
celostátní sjezd
ČESKÉ SPOLEČNOSTI
KLINICKÉ BIOCHEMIE
s mezinárodní účastí
Olomouc, 22. - 24. září 2013
www.sjezdcskb2013.cz
POŘÁDÁ
Česká společnost klinické biochemie
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
POD ZÁŠTITOU
Martina Novotného
Primátora statutárního města Olomouc
Prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D.
Děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Doc. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.
Ředitele Fakultní nemocnice Olomouc
X. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
VĚDECKÝ VÝBOR
Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
RNDr. Dagmar Gotzmannová
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ing. Dalibor Novotný, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. (předseda)
MUDr. Libuše Balejová
RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Ing. Zuzana Hradilová
Hana Jindrová
Mgr. Miloslava Kapustová
Mgr. Veronika Kubíčková
RNDr. Jiří Lukeš
RNDr. Pavel Lochman, Ph.D.
RNDr. Jitka Prošková
Mgr. Lucie Roubalová
Monika Šenderová
Lenka Zhorová
1
X. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
PŘEDSEDA SJEZDU
Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení klinické biochemie
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Tel.: +420 585 853 228
E-mail: [email protected]
ABSTRAKTA
MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. lékařská fakulta UK a VFN
Karlovo nám. 32
121 12 Praha 2
tel.: +420 602 297 604
e-mail: [email protected]
ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
Congress Business Travel, spol. s r.o.
Lidická 43/66
150 00 Praha 5
tel.: +420 224 942 575, 224 942 579
fax: +420 224 942 550
e-mail: [email protected]
internet: www.sjezdcskb2013.cz
2
X. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
ODBORNÁ TÉMATA
•B
iochemie v pediatrii a geriatrii
Biochemistry in pediatrics and geriatrics
Koordinátoři: Zadák Z., Průša R.
•S
oučasnost a budoucnost prenatálních screeningových programů
Present and the future of the prenatal screening programs
Koordinátoři: Zima T., Loucký J.
• Nové
techniky v klinicko-biochemické laboratoři
Novel technologies in laboratory of clinical biochemistry
Koordinátoři: Šafarčík K., Adam T.
• Genomické
testování v diagnostice a léčbě: přínosy
a problémy
Genomic testing in diagnostics and treatment: benefits and
problems
Koordinátoři: Beránek M., Novotný D.
• Nové
biomarkery pro klinické použití, ateroskleróza „neklasické“ markery
Novel biomarkers for clinical applications, atherosclerosis –
„non-classical“ markers
Koordinátoři: Racek J., Kalousová M.
• Minimalizace
dopadu mimolaboratorních chyb na pacientovu
bezpečnost
Minimising the impact of outside the laboratory errors on
patient safety
Koordinátoři: Jabor A., Friedecký B.
• Kazuistiky
Case reports
Koordinátoři: Rajdl D., Malina P.
3
X. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY
Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.
Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny)
Glenn E. Palomaki, Ph.D.
Department of Pathology and Laboratory Medicine, Women & Infants
Hospital, Providence, Rhode Island, USA
DNA testing of maternal plasma to screen for Down syndrome and
other aneuploidies
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových
onemocnění
PŘEDSJEZDOVÝ KURZ
Prohlídka laboratoří FN Olomouc + předsjezdový „Kurz praktické
hmotnostní spektrometrie“ se budou konat 22. 9. 2013, 11.00 –
14.30, svou účast vyznačte na registračním formuláři. Cena kurzu
je 150 / 200 Kč. Minimální počet účastníků je 10.
OSVĚDČENÍ O ÚČASTI
Akce bude ohodnocena kreditními body pro tyto profesní skupiny:
lékaři, VŠ nelékaři, zdravotní laboranti, sestry. Na závěr sjezdu
obdrží všichni registrovaní účastníci osvědčení o účasti.
4
XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
MÍSTO KONÁNÍ
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC
(bývalá Sigma proti hlavnímu vlakovému nádraží)
Jeremenkova 36
779 00 Olomouc
REGISTRACE
Žádáme účastníky, aby použili on-line registraci na webových
stránkách sjezdu www.sjezdcskb2013.cz. Spolu s registrací laskavě
zašlete (poštou, faxem nebo jako přílohu e-mailu) i potvrzení o úhradě
sjezdového poplatku (kopie bankovního převodu) na adresu sekretariátu
(CBT). Každý účastník sjezdu musí být řádně zaregistrovaný a musí
mít uhrazený odpovídající registrační poplatek. Pouze písemně pozvaní
hosté, čestní členové, koordinátoři a přednášející jsou osvobozeni od
platby poplatku.
POPLATKY
do 20. 6. 2013 od 21. 6. 2013
Člen ČSKB
1 400 Kč
1 600 Kč
Ostatní
1 700 Kč
1 900 Kč
Účastnící do 35 let
1 000 Kč
1 200 Kč
Předsjezdový kurz 22. 9.
150 Kč
200 Kč
Uvítací koktejl 22. 9.
pro doprovázející osobu
300 Kč
300 Kč
Společenský večer 23. 9.
pro registrovaného účastníka
200 Kč
200 Kč
500 Kč
500 Kč
Společenský večer 23. 9.
pro doprovázející osobu
5
XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
Registrační poplatek zahrnuje:
• účast na vědeckém jednání a doprovodné výstavě
• materiály sjezdu (program + sborník abstrakt)
• osvědčení o účasti
• jmenovku
• kávové přestávky
• kongresovou tašku
• blok a tužku
• uvítací koktejl 22. 9. 2013
Mladí kliničtí biochemici (do 35 let) a střední zdravotničtí pracovníci,
členové ČSKB, se mohou ucházet o finanční podporu své účasti na
sjezdu z prostředků ČSKB. Podrobnosti lze získat na sekretariátu
ČSKB.
ZPŮSOB PLATBY
Úhradu proveďte laskavě bankovním převodem na účet Congress
Business Travel s.r.o. č. 1942073339/0800
(u České spořitelny, Václavské nám. 16, Praha 1) nebo kreditní kartou.
Jako variabilní symbol vždy uvádějte č. 602, u každé platby musí být
uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Podrobnosti o
provedení platby najdete na on-line registračním formuláři. Účastníkům
ze Slovenska bude, po domluvě se sekretariátem sjezdu, umožněna
úhrada poplatků na místě bez navýšení.
STORNO REGISTRACE
Zruší-li účastník svou registraci písemně do 25. 8. 2013, vrátí
sekretariát uhrazenou částku -20% za administrativní výdaje. Po
tomto datu již není možno platbu vrátit, sekretariát však zašle veškeré
materiály sjezdu na adresu účastníka.
6
6
XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
VÝSTAVA FIREM
Doprovodná výstava firem bude probíhat ve dnech 22. – 24. 9. 2013.
Pro bližší informace, přihlášky a informace o možnostech sponzoringu,
kontaktujte sekretariát sjezdu: [email protected]
JEDNACÍ ŘEČ
Jednacími jazyky sjezdu jsou čeština, slovenština a angličtina bez
simultánního tlumočení.
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Neděle, 22. 9. 2013
Slavnostní zahájení sjezdu, 16.00 – 16.30
Hořejšího přednáška: Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.
Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny)
zahrnuto v registračním poplatku
Uvítací koktejl, 19.00
zahrnuto v registračním poplatku účastníků
300 Kč / doprovázející osoba
Pondělí, 23. 9. 2013
Společenský večer s rautem a programem, 20.00
200 Kč / registrovaný účastník
500 Kč / doprovázející osoba
ABSTRAKTA
V případě Vašeho zájmu o aktivní účast vyplňte laskavě formulář pro vložení abstrakt na internetové adrese sjezdu
www.sjezdcskb2013.cz
Deadline pro zaslání abstrakt je 31. květen 2013
7
XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
Abstrakta budou vytištěna v samostatném čísle časopisu Klinická
biochemie a metabolismus a všichni registrovaní účastníci ho obdrží v materiálech při registraci.
Pro správné vyplnění a odeslání příspěvku dodržujte následující pokyny:
1. Abstrakt musí být koncipován takto:
•n
ázev, který jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému v češtině (slovenštině), povinně též v angličtině
• autoři sdělení, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je iniciálkou
• pracoviště autorů
• elektronická adresa (e-mail) prezentujícího autora
• vlastní text abstraktu musí být členěn na
- cíl studie: stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou)
- metody: stručný popis užitých metod, dostačující k poznání,
jak byly získány výsledky
- výsledky: stručný souhrn
- závěr: zhodnocení získaných výsledků
2. Abstrakta musí dále splňovat následující kriteria:
•k
ompletní text abstraktu (včetně názvu, anglického překladu názvu,
autorů a pracoviště) má maximální rozsah 2 000 znaků včetně mezer
• v názvu abstraktu neužívejte zkratky
• zkratky v textu mohou být užity, je-li při prvním užití vysvětlen jejich
smysl
• text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky, rovnice, indexy
• pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci
odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER
3. J
akmile editor obdrží abstrakt, zašle Vám potvrzení o jeho
úplnosti a čitelnosti
4. O
přijetí a formě zařazení přihlášené práce rozhodne vědecký výbor kongresu, autoři budou písemně informováni.
8
XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v hotelích a penzionech různých cenových
kategorií. Vyplňte laskavě on-line přihlášku k ubytování na
webových stránkách sjezdu a odešlete do 15. 7. 2013. Pro účastníky
sjezdu jsou zajištěny speciální ceny, které jsou uvedeny za pokoj a noc
vč. snídaně a DPH. Podrobné informace vč. fotografií hotelů najdete na
webových stránkách sjezdu.
Doporučujeme si ubytování rezervovat včas!
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC**** - místo konání
Jednolůžkový pokoj:
2 100 Kč
Dvoulůžkový pokoj:
2 550 Kč
HOTEL TRINITY****
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
2 350 Kč
2 650 Kč
HOTEL LAFAYETTE****
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
1 950 Kč
2 300 Kč
HOTEL ALLEY****
Jednolůžkový pokoj STANDARD:
Dvoulůžkový pokoj STANDARD:
Jednolůžkový pokoj LUX:
Dvoulůžkový pokoj LUX:
Jednolůžkový pokoj SUITE:
Dvoulůžkový pokoj SUITE:
1
2
2
2
2
2
HOTEL ARIGONE***
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
Jednolůžkový pokoj SUITE:
1 900 Kč
2 150 Kč
3 100 Kč
Dvoulůžkový pokoj SUITE:
3 100 Kč
900
100
100
200
400
500
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
9
XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
HOTEL HESPERIA***
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
1 500 Kč
1 990 Kč
HOTEL BEST WESTERN PRACHÁRNA***
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
1 450 Kč
1 750 Kč
HOTEL GÓL***
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
Apartmán s výhledem 1 os: Apartmán s výhledem 2 os: 1
1
1
1
PENZION NA HRADĚ****
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
1 290 Kč
1 890 Kč
HOTEL FLORA****
Jednolůžkový pokoj STANDARD:
Dvoulůžkový pokoj STANDARD:
Jednolůžkový pokoj LUX: Dvoulůžkový pokoj LUX: Jednolůžkový pokoj DELUX: Dvoulůžkový pokoj DELUX: 1
1
1
1
1
2
450
750
490
850
250
600
600
900
900
200
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
HOTEL HANÁCKÝ DVŮR ***
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
1 200 Kč
1 650 Kč
HOTEL BEST GARNI ***
Jednolůžkový pokoj EKONOMY:
Dvoulůžkový pokoj EKONOMY:
790 Kč
1 350 Kč
10
XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Abstrakta
do 31. 5. 2013
Přihláška k účasti za
snížený registrační poplatek
do 20. 6. 2013
Přihláška k ubytování
do 15. 7. 2013
11
XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE
POZNÁMKY
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
12
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
Biochemie v pediatrii
a geriatrii
18.00 - 19.00
Plenární přednáška
Prof. Tichý
16.30 - 17.30
ZAHÁJENÍ
Workshopy
firem
11.00 - 15.30
Workshopy
firem
Workshopy
firem
11.00 - 15.30
Uvítací koktejl + zahájení výstavy
Prohlídka
laboratoří
+
před13.00
Instalace sjezdový
kurz
výstavy
a posterů 11.0014.00
14.30
Registrace
12.00
Postery
Společenský večer
Plenární schůze
16.00-17.00
Nové techniky v
klinicko-biochemické
laboratoři
14.00 - 15.30
Přestávka na oběd
Současnost a
budoucnost prenatálních
Registrace
screeningových
informace
programů
11.30 - 13.00
Diskuse
11.00
Foyer
Postery
Hlavní sál
Plenární přednáška
Palomaki GE
10.00 - 11.00
FN OL
10.00
Foyer
Minimalizace dopadu
mimolaboratorních
chyb na pacientovu
bezpečnost
8.30 - 10.00
09.00
08.00
Sál 2
Sál 1
Pondělí, 23. 9. 2013
Hlavní sál
Neděle, 22. 9. 2013
Workshopy
firem
10.30 - 15.30
Workshopy
firem
8.30 - 10.00
Sál 1
Registrace
Informace
Foyer
Sál 2
ZÁVĚR
Kazuistiky
12.30 - 14.00
Genomické testování
v diagnostice a léčbě:
přínosy a problémy
11.00 - 12.30
Plenární přednáška
Prof. Melichar
9.30 - 10.30
Postery
Diskuse
Nové biomarkery
pro klinické použití,
ateroskleróza – ”neklasické”
Postery
markery 8.30 - 9.30
Hlavní sál
Úterý, 24. 9. 2013
XI. celostátní sjezd ČSKB - časový program
Workshopy
firem
11.00 - 14.00
Workshopy
firem
Sál 1
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
09.00
08.00
GENERÁLNÍ SPONZOŘI
HLAVNÍ SPONZOŘI
SPONZOŘI
ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
CONGRESS BUSINESS TRAVEL Ltd.
GLOBAL CONGRESS & INCENTIVE ORGANIZER
Download

Pozvánka v PDF - XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI