Zpravodaj obce 5/2013
Hutisko
Hutisko--Solanec
R O Č N Í K
9 ,
V Y D Á N Í
V dnešním vydání
najdete
Jednání Rady obce v dubnu
strana 2
Jubilanti v květnu
strana 3
Očkování pejsků
strana 3
Upozornění k občankám
strana 3
Duben v naší škole
strana 4
Školička informuje
strana 5
Aktuality z farnosti
strana 6
Charita pořádá sbírku
strana 6
Zákopčané zvou na kácení
strana 7
Myslivecký kroužek
strana 8
Historie naší obce
strana 9
Mladí hasiči znovu úspěšní
strana 10
Nábor malých fotbalistů
strana 10
5
1 .
K V Ě T E N
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu jsme v naší obci konečně uzavřeli zimní sezonu nejenom z pohledu
provozovatelů zimních areálu, ale především z pohledu zimní údržby komunikací.
Musím jako každoročně připomenout vynaloženou finanční částku, kterou vyčerpáme z obecního rozpočtu na odklízení tohoto skupenství vody, která takto proteče
z našeho společného účtu. Podařilo se však po celé zimní období zabezpečit dostupnost pro všechny obyvatele v obci, dokonce i v těch nejvíce exponovaných
lokalitách Zákopčí a Soláně.
V posledním týdnu měsíce dubna jsme zahájili první etapu rekonstrukce hřbitova.
Jedná se o opravu a položení nového povrchu chodníků před kostelem, až po panelovou komunikaci chodník pod smuteční síní směrem ke kontejnerům. Touto zprávou se na Vás obracím s žádostí o opatrnost a vzájemnou ohleduplnost při návštěvě kostela a hřbitova během probíhajících prací. Věřím, že přechodné omezené
části dostupnosti některých hrobových míst se nám všem vrátí po předání nově
opravených chodníků k užívání. Součástí této první etapy je také vybudování nového osvětlení, vysázení nové zeleně a instalace několika laviček.
Druhá etapa rekonstrukce se bude týkat opravy havarijního stavu hřbitovní zdi, od
spodní brány až po boční bránu z parkoviště, včetně oplocení a vstupních bran na
hřbitov. Jako třetí etapa rekonstrukce bude po podpisu dohody příslušné finanční
dotace, oprava zbývajících chodníků navazující na první etapu, a to v nové části
hřbitova, od horní brány k místu pro kontejner, a dále až po urnový háj nad smuteční síní.
Mimo tyto plánované opravy velkého rozsahu nás čekají v areálu hřbitova ještě
další práce na běžné údržbě smuteční síně, především vstupních prostor, odvodňovacího kanálu nad hřbitovem a dokončení oplocení hřbitova nad farou. Po dokončení těchto investic bude na nás, návštěvnících hřbitova, jakým způsobem toto pietní místo posledního odpočinku našich předků budeme udržovat v důstojném stavu.
S přáním všeho dobrého
Ing. Vladimír Petružela
ZŠ A MŠ HUTISKO-SOLANEC A OÚ HUTISKO-SOLANEC
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY
NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ KE
DNI MATEK
V NEDĚLI 12. 5. 2013 VE 14 HODIN
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ A MŠ
BĚHEM
2 0 1 3
PROGRAMU VYSTOUPÍ:
DĚTI Z MŠ,
DĚTSKÝ SBOR
A DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA SVĚTLINA
SOUČÁSTÍ BUDE TAKÉ VERNISÁŽ DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ
„NAŠE ŠKOLA SLAVÍ NAROZENINY“
ROČNÍK 9, VYDÁNÍ 5
STRÁNKA 2
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Hutisko-Solanec schválila na základě usnesení
Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec č. j. 13/158 ze dne 26.
3. 2013 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Hutisko-Solanec číslo: D/01/2013/TJ na úhradu
neinvestičních výdajů spojených se sportovní činností oddílu (tzn. výdaje na rozhodčí, cestovné, občerstvení, úklid a
praní dresů, odměny trenérům a startovné a jiné poplatky
za účast v soutěžích) na základě schváleného rozpočtu obce
Hutisko-Solanec ve výši 120.000,-- Kč a ukládá starostovi
obce tuto smlouvu podepsat.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila na základě usnesení
Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec č.j. 13/158 ze dne 26.
3. 2013 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Hutisko-Solanec číslo: D/02/2013/SDH na
úhradu neinvestičních výdajů spojených se sportovní činností sboru dobrovolných hasičů Hutisko-Solanec a oslav
90. výročí založení sboru (tzn. výdaje soutěže, cestovné,
občerstvení, praní dresů, odměny vedoucím, startovné a
jiné poplatky za účast v soutěžích, zhotovení praporu sboru
a výdaje na organizační a propagační zajištění průběhu
oslav) na základě schváleného rozpočtu obce HutiskoSolanec ve výši 230.000,-- Kč a ukládá starostovi obce tuto
smlouvu podepsat.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Hutisko-Solanec - číslo:
D/03/2013/FR na úhradu opravy dvou vitrážových oken
v presbytáři kostela sv. Josefa na základě schváleného rozpočtu obce Hutisko-Solanec ve výši 50.000,-- Kč a ukládá
starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu doručenou
komisí pro hodnocení nabídek, z hodnocení veřejné zakázky „Revitalizace veřejného pohřebiště v obci HutiskoSolanec“. V hodnocení ekonomické výhodnosti byla hodnotící komisí doporučena nabídka uchazeče č.3 firmy Michal Hruška – HMstav, IČ: 73912395, Police 199, 756 44
Loučka jako nejvýhodnější.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila vítěze firmu Michal
Hruška – HMstav, IČ: 73912395, Police 199, 756 44 Loučka a pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení
veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem.
Ing. Vladimír Petružela
starosta obce
Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost o finanční
nebo věcný dar na podporu Základní školy praktické
Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce rozhodla, nabídnout
pro zajištění kulturních a sportovních akcí žáků věcný dar
v podobě bezpatného využití víceúčelového sportoviště u
ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v rozsahu 5 hodin v období
květen - červen 2013.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Sboru
dobrovolných hasičů Hutisko-Solanec o povolení stánkového prodeje při příležitosti konání tradiční pouti ve
dnech 4. a 5. května a zároveň schválila žádost o
prominutí místního poplatku za prodejní místo.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Občanského
sdružení Zákopčan o povolení stánkového prodeje při
příležitosti konání tradiční pouti ve dnech 4. a 5. května a
zároveň schválila žádost o prominutí místního poplatku za
prodejní místo.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Občanského
sdružení Zákopčan o zapůjčení mobilních WC,
zahradních stanů a elektrorozvaděčů na akci „Kácení máje
2013“
Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Romana
Kedroně, Trojanovice 738, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm o odkoupení části pozemku parc. č. 381/1 – ostatní
plocha o výměře cca 350 m2 v k. ú. Hutisko. Rada obce
ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje části pozemku
zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ.
Rada obce Hutisko-Solanec bere na vědomí aktuální
rozsah zajištění dopravní obslužnosti měst a obcí Zlínského kraje dle smlouvy č. 0/0193/2010/DOP mezi Obcí
Hutisko-Solanec a Zlínským krajem na rok 2012
v celkové výši 140.280,-- Kč splatné ve dvou splátkách
k 15. 6. 2013 a k 15. 10. 2013.
Rada obce Hutisko-Solanec projednala předložené
nabídky v rámci veřejné zakázky „Výběr pojišťovacího
makléře“ a rozhodla, že v rámci hodnocení bude proveden
vícekolový výběr, do kterého postupuje nabídka společnosti OPTIMUM – centrum pojištění, s.r.o., se sídlem
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín a nabídka společnosti
RENOMIA a. s., se sídlem Jasenická 512, 755 01 Vsetín.
Nabídky v rámci druhého kola výběru budou prezentovány uchazeči na příštím jednání Rady obce HutiskoSolanec
Petr Maléř
místostarosta obce
ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC
STRÁNKA 3
5/2013
Matrikářka obce informuje
Novorozeňátka
v dubnu 2013
Jubilanti v měsíci květen 2013
Barabášová Marie
Tovaryšová Božena
Baroš Jan
Fusková Marie
Kubáňová Blažena
Kohoutová Drahomíra
Kysučanová Miroslava
Cvečka Severín
Petřek Květoslav
Michut Stanislav
Adamcová Anna
Vašátová Alena
Skalík Milan
Růčková Marta
92 let
85 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
50 let
50 let
č.p. 237
č.p. 385
č.p. 119
č.p. 141
č.p. 492
č.p. 637
č.p. 439
č.p. 307
č.p. 600
č.p. 592
č.p. 645
č.p. 519
č.p. 476
č.p. 696
Matyáš Garncarz
č.p. 709
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem
přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě
Poslední rozloučení
v dubnu 2013
František Barabáš
Františka Měkynová
č. p. 623
č. p. 388
ve věku 60 let
ve věku 86 let
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast
nad úmrtím blízkých
Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme
Povinné očkování psů proti
vzteklině
Dne 29.04.2013 oslavili zlatou svatbu –
50 let společného života manželé
Milada a Miroslav Kovářovi
H-S 529
Do dalších let přejeme
spoustu zdraví,
lásky a osobní pohody.
Sbírka na oběti tragédie ve Frenštátě p. R.
Dovolujeme si ocenit a zároveň poděkovat všem
občanům Hutiska-Solance, kteří prostřednictvím
klubu seniorů přispěli a podpořili sbírku pro
poškozené neštěstím ve Frenštátě pod Radhoštěm a
společně se sbírkou v našem kostele, která vynesla
celkem 14.500,— Kč byla tato předána potřebným.
Poděkování také všem, kteří se zasloužili o
organizaci této sbírky.
Český svaz chovatelů
v sobotu 4. května a v neděli 5. května
pořádá při příležitosti konání pouti
tradiční výstavu králíků, holubů a drůbeže
ve výstavním areálu v centru obce.
Občerstvení při této akci je zajištěno:
Guláš, pivo, slivovice, uzené speciality
Srdečně Vás zvou pořadatelé
Sobota: 25. května 2013
Stanoviště:
10:30 Dvořiska
11:15 Salaš
11:45 Zákopčí—zastávka
13:15 Zákopčí—Křenek
13:45 Zákopčí—Zůbek
14:15 Pod Soláněm—Myacentrum
14:45 Čarták
15:30 Pod Kání
Poplatek: 120,— Kč
Vystavení nového průkazu 5,—Kč
MUDr. Dana Korbášová
Upozornění
Upozorňujeme občany, kterým v letošním roce
končí platnost občanského průkazu, a nemohou se
z
vážného zdravotního stavu dostavit k vyřízení
do Rožnova pod Radhoštěm, ať se nahlásí na
Obecním úřadě u p. Cabákové /nebo osoba,
která o ně pečuje/
nebo přímo na MěÚ Rožnov p. R. tel. 571661115.
Pracovnice z Městského úřadu z Rožnova
v dohodnutý termín přijedou tyto občany vyfotit
a vyplnit s nimi potřebné údaje k vyřízení nového
OP. Upozorňujeme, že jde o výjimečnou akci
určenou pouze pro velmi vážně nemocné občany /
upoutaní na lůžko/.
M. Cabáková, tel:
571 644 264
ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC
STRÁNKA 4
5/2013
40 let základní školy v Hutisku–Solanci
oslavíme v letošním roce! První školáci zasedli do lavic v tehdy zbrusu nové budově právě před čtyřiceti
lety. Pojďte s námi oslavovat už teď…
Škola je v jednom kole a úplně pohlcená přípravami oslav, přesto…
…jsme ani v dubnu nenechali naše děti kulturně zahálet -
Filmový festival – Jeden svět
Besedy pro žáky
začátkem měsíce se žáci druhého stupně zúčastnili jedinečného projektu - Jeden svět. Kino v Rožnově pod Radhoštěm se jako jediné kino Zlínského kraje zúčastnilo promítání českých i zahraničních dokumentů, věnující se problematice menšin, handicapovaných či šikanovaných lidí
v nelehké životní situaci apod. Filmy o soužití, toleranci a
nejednoduchých osudech nenechaly mladé diváky lhostejnými a tvůrcům projektu i snímků nelze jinak, než gratulovat k úspěšné akci!
Besedy pro osmou třídu, na téma Život v závislosti, se
laskavě ujal náš host, pan Roman Povala, který spolupracuje s klubem Most z Valašského Meziříčí. Interaktivní přednáška, jejímž nelehkým úkolem bylo děti varovat před závislostí na čemkoliv, určitě všechny zaujala
a umožnila osmákům nahlédnout na problém z jiné strany.
Matematický Klokan
Žáci školy se zúčastnili matematické soutěže, která probíhala v několika kategoriích. Chceme představit
nejúspěšnější řešitele zadaných úloh v jednotlivých kategoriích:
kategorie Cvrček – 2. a 3. třída – Michaela Stejskalová, Martin Skalík, Zuzana Jurajdová
kategorie Klokánek – 4. a 5. třída – Anna Sekyrová, Eliška Václavíková, Denisa Chudějová
kategorie Benjamín – 6. a 7. třída – Ondřej Skalík, Adéla Kučerová, Jakub Minarčík
kategorie Kadet – 8. a 9. třída – Lenka Ličková, Mikuláš Šulák, Tereza Fusková
Všem přejeme i další úspěchy ve vědomostních soutěžích.
Přijímačky
Kurz předtanečních
Naši nejstarší na duben pravděpodobně ještě dlouho nezapomenou – na 22. a 23. dubna se pravděpodobně většina deváťáků připravovala v podstatě většinu své celoškolní docházky. V pondělí a úterý jeli do svých –
doufejme- budoucích škol, aby se pokusili o úspěch u
přijímacích zkoušek. Těm, kteří si od září začnou plnit
své sny o střední škole s velkou radostí GRATULUJEME
a přejeme spoustu úžasných zážitků ve svém následném
studiu!
Jako odměnu si teď bez stresu a shonu mohou vychutnat
tak dlouho očekávané společenské standardní i latinskoamerické tance – zahájili totiž deváťácké, už tradiční
„taneční“. Jak jim to sluší, se můžete přesvědčit každé
pondělí vpodvečer v sále centra Retaso na Prostřední
Bečvě – ovšem jen inkognito. S plnou parádou se nám
pak předvedou na závěrečném „věnečku“, který se chystá 7. června.
Plavecký výcvik
Děti první, druhé a páté třídy teď každé úterý ladí formu na letní sezonu – zahájili totiž kurz plaveckého výcviku. A
že jim ta voda jde k duhu! Do konce roku je čeká celkem 10 lekcí a určitě hodlají pokořit nejméně La Manche.
Memoriál Cyrila Macha
Ještě před tím ovšem mají šanci prokázat své
atletické dovednosti, stejně jako ostatní žáci naší školy.
V pátek 3. května své síly a zkušenosti změří borci nejen
z naší školy. Pozvání na Memoriál Cyrila Macha přijala i
Základní škola a Mateřská škola z Makova. Na programu
nebude chybět atletika, florbal, fotbal, ani vybíjená.
Především se ale můžeme těšit na nevšední sportovní
zážitek!!! A vítězové na ceny, které jsme získali také díky přispění Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje.
Zelený den – Den Země
22. duben byl letos ve škole v barvách ekologie
– zeleným dnem jsme si chtěli připomenout barvu čisté
planety a ochrany našeho životního prostředí. Na pondělí
jsme se připravili a žáci i učitelé se oblékli do zelených
barev. A že nám to slušelo.
ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC
STRÁNKA 5
5/2013
Zprávy ze základní školy Hutisko-Solanec
Starý papír
Dopravní výchova
V rámci oslav Dne Země měli žáci školy i děti z MŠ
možnost, během posledního dubnového týdne, nashromáždit a přinést do školy starý papír. Výsledky sběru
budou oznámeny a vyhodnoceny koncem května na
webu školy a v příštím Zpravodaji. Také vás budeme
informovat o exkurzi do ostravských Vítkovic a ZOO
v Ostravě, kam pojedou žáci 4. až 9. ročníku v pátek 26.
dubna.
Připravujeme
Že by měly být ulice a chodníky v obci zase o něco bezpečnější doufají rodiče i děti ze 4. třídy. Poslední středu
v dubnu měly děti příležitost probrat a následně zvládnout
vědomostní test, věnovaný bezpečnosti silničního provozu. Máme za sebou teorii, ovšem praxe na cvičné ulici nás
ještě čeká v červnu na dopravním hřišti při ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Zkušený lektor pan Hronek – garant dopravní výchovy na školách úzce spolupracuje s BESIPem a dětem přinesl a rozdal spoustu zajímavého výukového materiálu.
Jaro už je v plném proudu, ale podle kalendáře bude třeba
zbavit se také starých čarodějných babizen. V úterý 30. dubna mohou děti nechat doma formální oblečky a nahastrošit se do čarodějnického – my už si s nimi ve škole poradíme.
Maminky se už jistě nemohou dočkat května, proto malá ochutnávka: srdečně zveme v neděli 12. května
do tělocvičny ZŠ, kde bude besídka spojená s vernisáží výstavy výtvarných prací žáků k oslavám 40. založení naší
školy. Odborná porota, složená z akademického malíře Luďka Majera a sochaře Martina Gaji, vybere a vyhodnotí
nejlepší a nejnápaditější tvůrce výtvarných a prací.
1. června, na Den dětí, opět proběhne na naší škole místní kolo Zlaté srnčí trofeje – vědomostní soutěže mladých
ochránců přírody. Součástí bude i výstava živých dravých ptáků.
8. června bude naše škola hostitelem okresního kola této soutěže. Všichni nadšení příznivci myslivosti jsou tedy více
než vítáni!
I. Kretková
Naše školička informuje
Je to k nevíře, ale letošní jaro si s námi opravdu zahrálo na schovávanou. Počasí nám vůbec nedovolilo vyprovodit již
tradičně paní zimu „Mařenu“, daleko za humna. Podařilo se nám to až v polovině dubna. Veselý průvod dětí se ten
den vydal k místnímu potoku, kde byla symbolická zima zapálena a po vodě poslána konečně pryč. A vida, přišlo
jaro do vsi!
Tak, jako každý rok při oslavách Dne Země i letos do MŠ zavítal náš oblíbený a známý pan myslivec Josef Skalík st.
Připravil pro děti poutavé vyprávění o naší přírodě a jejích obyvatelích. Donesl na ukázku různé obrázky, trofeje,
vábničky a spoustu úžasných informací a zážitků z lesa. Povídání nebralo konce a zvídavé dětské otázky ukončil až
čas oběda. Děti projevily dobré znalosti a snad budou i náležitě připraveny na místní kolo soutěže „O ZLATOU
SRNČÍ TROFEJ“, která proběhne 1.června. Oslavu tohoto svátku pojaly naše děti uspořádáním výtvarné výstavky
v prostoru zastávek v centru obce. Nápadité a netradiční dětské výtvory snad nenechaly kolemjdoucí netečné. Snad se
i „dospěláci“ zastavili a snad i jim probleskla hlavou myšlenka, že bychom tu naši matičku Zemi měli více vnímat a
chránit. My jsme tento vcelku opomíjený svátek v MŠ oslavili pestře. Děti zasely semínka do „kořenového domu“.
Denně pak pozorovaly jejich proměnu a růst. Diskutovaly, zalévaly, kreslily si obrázkové záznamy. Také jsme si
společně uklidili školní zahradu, abychom tam za slunečných dní strávili velmi příjemné chvilky. Obě třídy se zúčastnily výtvarné soutěže a také namalovaly obrázky na blížící se vernisáž. Kolektivní výtvarnou prací s názvem
„Šťastná Země – šťastní lidé“ jsme oslavu Dne Země uzavřeli.
Ve čtvrtek 25.4. se děti ve školce fotografovaly. Paní Porubská každoročně zvěční naše děti a připraví nám také fotografie na tablo, kde uvidíme naše budoucí prvňáčky.
Konec dubna je v MŠ velmi pestrý. Urputně nacvičujeme program ke Dni matek, vyrábíme přáníčka a dárečky.
Chceme tak svým milým vystoupením potěšit v květnu nejen maminky, ale také naše seniory a širokou veřejnost.
Nezahálíme ani v oblasti tělesné výchovy. Cvičíme s hudbou, trénujeme na školním hřišti i na zahradě MŠ, abychom
na Memoriál Cyrila Macha nastoupili jako zdatní sportovci.
Duben nám pomalu končí a my si přejme, ať se naplní pranostika našich předků, která praví: „Až přijde máj, vyženeme kozy v háj!“ Těšíme se na tebe, máji! A na sluníčko nejvíc!
G. Prášilová
ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC
STRÁNKA 6
5/2013
Aktuality z farnosti a církve
Květen začínáme poutí ke sv. Josefu, patronu našeho kostela - v neděli 5.května.
Mše sv. jsou 7:30 a 8:45 hod. Odpoledne ve14:30 hod. je májová pobožnost a
požehnání. Na této pouti a během mé rekonvalescence až do 19. 5. mě bude zastupovat
dominikán otec Angelik Zdeněk Mička. Obracejte se na něj i s pohřby a zaopatřováním.
Později podle okolností mě zastoupí kněží z okolí. Já mám jít ještě do lázní, ale to ještě
není stanoveno.
1. Měsíc květen je ,jak víte, zasvěcen lidové úctě Panny Marie.
Po mších budou bývat májové pobožnosti .V neděli 12.5. v 15 hod. by měla být májová
pobožnost u kapličky u Chudějů. Přicházejte uctít Matku Boží i tímto způsobem nebo i
doma litaniemi.
2. Adorační den ve farním kostele bude v pondělí 13.května.
Jste zváni na návštěvu svátostného Krista, který bude vystaven v monstranci od 8 do 17
hodin k veřejné úctě a díkům ze jeho stálou skrytou přítomnost mezi námi v kostele i
mimo mši sv. Je třeba pokrýt celý den po půl hodinách, napište se vzadu v kostele na
papír, který čas vám nejlépe vyhovuje.Od 16 do 17 se budou střídat adorační skupinky,
pak bude slavnostní zakončení mší sv. Při svých modlitbách máme tento den pamatovat
na bohoslovce v semináři v Olomouci. Oni se ten den modlí za naši farnost.
3. Slavnost seslání Ducha Svatého
je v neděli 19.května.
Mše je jako v neděli. Celé této
slanosti předchází devítidenní
pobožnost, při které máme prosit s celou církví za hodně darů Ducha Svatého. V předvečer slavnosti - to je v sobotu 18.5. v 17
hod. bude vigilijní mše. /ovšem podle možností o.Mičky/ Při sbírce máme přispět na církevní školy v diecézi.
4. V neděli 26.května na slavnost Nejsvětější Trojice v 8,30 bude 1. sv. přijímání dětí
Kéž se upevní víra nejen našich dětí, ale i jejich rodin a nás všech v toto velké tajemství víry, které nám Pán Ježíš daroval
krátce před svou smrtí.
Na závěr bych rád připomenul, že o slavnosti Seslání Ducha Sv. končí velikonoční doba.
Nezapomeňte na církevní přikázání, že je třeba aspoň jednou do roka jít ke sv. zpovědi a přijímání.
Děkuji všem, kteří na mne pamatovali ve svých modlitbách v těžké nemoci.
Také já na vás nezapomínám, zvláště při mších za farníky, které v neděli sloužím soukromě.
Přeji všem pěkné prožití tohoto krásného měsíce Panny Marie. otec Josef
Charita Val. Meziříčí, pobočka Rožnov p. R.
ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje
Polská krev
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ve čt vrt ek 18. 4. uspořádal a
Kulturní komise OÚ Hutisko-Solanec
zájezd na divadelní představení Polská krev
do Ostravy.
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby—nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:¨
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů; nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky; znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne:
16. – 18. května 2013
čas:
8: 00 – 17:00 hod; sobota: 8:00 – 12:00
místo:
nádraží ČD Rožnov – 2 VAGONY
(naproti státní policii vjezd autem přímo na nádraží)
kontakt:
571 654 954
603 549 682 – Jan Lušovský
~Děkujeme za Vaši pomoc.~
V téměř letním počasí se vydali příznivci
divadla na nejoblíbenější operetu v Česku –
Polskou krev. Klasický příběh vypráví o
dívce, která chce napravit muže a dostat ho
k oltáři. Jen v minulém století se dočkalo
dílo Oskara Nedbala stovek různých
nastudování profesionálních i amatérských
spolků.
Nejnovějšího nastudování v Ostravě se ujala
režisérka Gabriela Haukvicová – Petráková,
která je zároveň šéfkou operetního/
muzikálového souboru.
Doufám, že se všem zájezd za kulturou líbil
a už se budou těšit na naše další kulturní
STRÁNKA 7
ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC
5/2013
Zákopčanské novotiny
Milí přátelé valašského folklóru. Tak se nám pěkně rozjařuje, otepluje, travička se zelená a začínají jarní práce
na zahrádkách a políčkách. Jak jinak nežli s „veselů lidovů pěsničků!“ Lidové zvyky v tomto období, které nás
v nejbližší době čekají je stavění a kácení máje. Tradičně, a to již po šesté staví Zákopčani a jejich přátelé májku na zákopeckém hřišti. Po loňském stavění máje je aktuální si připomenout, že dříve májku stavěli mládenci
na návsi, nebo jiných místech, kde se lidé setkávali. Také svým milým děvčatům u domu a tím ukazovali náklonnost k nim. A pak měla omladina další úkol, uhlídat aby májku někdo nepodřezal, což byl důvod pro výsměch okolních obcí. Při kradení máje, ale platilo pravidlo: nikdy se nesměl uřezat nad zemí, ale až pod zelenou částí. Ten, kdo toto porušil, sklidil spíše ostudu, nežli uznání. I v případě přichycení viníka při poškozování máje, sklidil nejen tu ostudu, ale i ručně a stručně!
Všechny, kterým se naše akce líbí a rádi je navštěvují, tímto zveme na „Kácení máje“ pořádané dne 1. června.
Uvidíte taneční vystoupení dětí z Hrozenkova a Zákopčanu v doprovodu cimbálové muziky Kotula a jako obvykle divadelní scénku s pokácením máje. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše děti, pro které máme
opět připravenou zábavu a soutěže. Jak jinak, než s odměnou za nejlepší výsledky! Stejně jako v loňském roce
je na neděli, a to 2. června připraven „Den řemesel“ s ukázkami pracovní dovednosti našich předků a současných výrobků. I tady vystoupí mladí tanečníci ze Soláňku, doprovázeni cimbálovou muzikou Strunka a Valašenka z Vidče.
Teď už si jen přát ať nám přijde pěkné počasí a jiným zdravý rozum!
STRÁNKA 8
ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC
5/2013
Úspěšná POŠTOLKA na OK ZST v Hranicích
Od roku 2010 máme výbornou spolupráci s přírodovědeckým kroužkem v Hranicích na Moravě, pod vedením Ing. Bohuslava
Dvořáka Csc. a Bc. Bohumila Kristka – pedag. pracovníka DDM Hranice. Začátkem jara se děti našeho kroužku těší na pozvání na
OK ZST do Hranic. Dobrá zpráva zněla, že OK ZST OMS ČMMJ Přerov bude 20.04.2013 opět na SLŠ v Hranicích. Spolu
s Martinem R. jsme přípravu směřovali k tomuto datu. V sobotu 20.04.2013 jsme měli odjezd z Hutiského parkoviště v 07:15 hod.
Pečliví rodiče Pavla a Tomáš Sekyrovi, Lenka Plánková, Zbyněk Mikunda, Josef Žabka a Ing. Hynek Václavík, čekali s dětmi
s předstihem a společně s nabitými znalostmi dětí jsme vyrazili směr Hranice. Ještě před odjezdem nás po telefonu oslovil předseda
našeho mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec Zdeněk Pavlica a popřál nám příjemnou cestu a hodně úspěchů.
Prezentace byla v 08:30 hod. a my byli první v zápisu. Potichu jsem si posteskl, že i s prvním místem bychom mohli odjíždět? Hlavním organizátorem OK ZST je DDM Hranice a SLŠ Hranice. V 09:00 hod. byla soutěž zahájena slavnostními fanfárami v podání
studentů SLŠ Hranice a lesnické fakulty v Brně. Taktéž zkoušející byli pedagogičtí pracovníci přírodovědného oddělení DDM a studenti střední či vysoké lesnické školy. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 dětí ve třech kategoriích.
Jsou to všichni vítězové místních kol Přerovského okresu. Dále členové našeho kroužku POŠTOLKA, kteří soutěžili za sebe a zároveň reprezentovali okr. Vsetín. Velmi silným soupeřem byl zástupce Slovenské republiky – kroužek z Levic vedený Ing. Štefanem
Palaťkou. Takže to byla soutěž z mezinárodní účastí. Musím zdůraznit, že boj o místa na pódiu byl velmi tvrdý, ale čestný.
Samotnou soutěž zahájil Ing. Bohuslav Dvořák, seznámil soutěžící z pravidly a soutěž mohla začít. Děti usilovně vyplňovaly testy
v budově SLŠ. Rovněž v krásném arboretu SLŠ na jednotlivých stanovištích poznávaly dřeviny i rostliny. Na střelnici zase předváděli střelecké umění pod přísným dohledem Bc. Bohumila Kristka. Součet přesných zásahů společně se získanými body na jednotlivých stanovištích určovaly pořadí ve všech kategoriích.
Kategorie 0: - předškoláci + 1. třída byla námi zastoupena Jiřím Sekyrou. Zde se neurčovalo pořadí. Soutěžící dostali diplomy a ceny.
Kategorie A- 2.-5. třída – startovalo 17 soutěžících.
Umístění Poštolky:
4. Denisa Chudějová 115 b.
6. Vojtěch Sekyra 108 b.
7. Eliška Václavíková 107 b.
8. Filip Pastorek 106 b.
9. Anna Sekyrová 105 b.
10. Jan Plánka 103 b.
11. David Mikunda 100 b.
12. Gabriela Václavíková 99 b.
15. Veronika Mikundová 76,5 b.
Denisa Chudějová, jako jediná nastřílela plný počet bodů a od 3. místa jí dělilo 0,5 bodů.
Kategorie B - 6.-9. třída – startovalo 14 soutěžících. Umístění poštolky:
1. místo: Simona Žabková 119 b.
7. místo: Jiří Jurajda 100 b.
Zde jsme měli dva zástupce. Simona Žabková nastřílela taktéž plný počet bodů a zvítězila rozdílem 6 bodů od 2. místa.
Všichni obdrželi diplom a pěkné ceny. Ceny byly předány významnými osobnostmi opět v podání trubačů.
Z významných osobností se OK ZST zúčastnili: ředitel SLŠ Hranice – Ing. Miroslav Kutý, Ing. Milan Vinklér – zástupce
OMS ČMMJ Přerov, Mgr. Pavla Tvroloňová – místostarostka Města Hranice, Ing. Václav Dvořák, Vladimíra Kuchaříková SLŠ,
která se starala o občerstvení a pohoštění dětí, předseda a myslivecký hospodář MS Drahotuše, Rostislav Severa, Jan Pivovarzik a
Ing. Štefan Palaťka z Levic – zástupce SROV.
Soutěž, která probíhala v areálu SLŠ vytváří překrásné prostředí pro tuto zájmovou činnost dětí. Má bohaté tradice, skvělou
organizaci a obětavé pracovníky. Děkujeme za pozvání a těšíme se až stejní soupeři přijedou zase k nám.
Za MS Hutisko-Solanec vedoucí kroužku:
Skalík Josef, Růčka Martin
STRÁNKA 9
ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC
5/2013
O HISTORII OBCE HUTISKO-SOLANEC
Vážení spoluobčané,
dnešním příspěvkem vzpomínání na historii naší obce v oblasti školství navazujeme na minulý příspěvek,
kterým jsme popsali školu v Zákopčí. V Solanci pod Soláněm jsou počátky školství zaznamenány přiškolením
k Hutisku. Odlehlá stavení po kotárech,kdy především v zimním čase to děcka měla daleko složitější, se dostat
kvůli sněhu a špatným cestám, ať už do Zákopčí, nebo do školy u kostela, tak se rovněž započalo s vyučováním
po chalupách. Nejprve to bylo “v Popeláři“ u Válků a dále u Dorotíků, v Záhutí u Matyščáků a jeden čas také u
Vančurů, a posléze také na samotném Soláni.
Zde na kopci Soláně se učilo nejprve v pronajaté místnosti u Korytářů a okolo roku 1880 byla postavená
už jako školní budova, chalupa u Dobrozemských, a to nad chatou Soláň, a to v místě, kde je trochu „rovina“ a
asi tam byla dobrá zem, odtud snad ten název. Této škole se říkalo, že je to škola „vysokého učení českého“, to
proto, že to byla snad nejvýše položená škola, byť jen základní, na Moravě. Tuto jednotřídku navštěvovaly
děcka ze Solance, z Karlovic, z Nového Hrozenkova, to protože až do roku 1912 vedly Soláněm hranice těchto
obcí. Ze začátku i tato škola patřila školsky pod Hutisko a později pod Karlovice. Na jejím provozu se pak
podílely příslušné obce, každá svým dílem podle počtu svých žáků. Jako učitelé se zde střídali ti, kteří učívali
na Hutisku, včetně již dříve zmiňovaného Gálika, s těmi učiteli co učívali v Karlovicích. Snad nejdéle zde působil Jan Barvič z rodu Barvičů, co měli ve vlastnictví kupecký dům v Karlovicích, kde je dneska muzeum. Tento
učitel do školy na Soláň v zimě dojížděl na lyžích a byl to také velký přítel a spoluorganizátor lyžařských závodů s Cyrilem Machem, kteří byli průkopníky tohoto sportu na Pustevnách a dalších místech Moravy. Tato škola
byla využívána do roku 1924-1925, poté již děti chodily do nové školy v Solanci pod Soláněm, do Karlovic a
do Bzového. Po zrušení školní výuky začala chalupa u Dobrozemských sloužit jako obytné stavení, později,
následkem působení zubu času, byla zbourána a dnes na jejím místě stojí nový rodinný domek.
Dole v Solanci pod Soláněm již v té době stála dřevěná škola „ U mlýna“, od roku 1895, jednotřídka
s dalším zařízením, včetně místnosti pro přespání vyučujícího. Školu navštěvovalo na 116 žáků a vyučovalo se
tzv. polodenně, kdy starší děti chodily na jedenáctou hodinu a v zimě se toto odpolední vyučování zase
zkracovala v důsledku rychlého stmívání. Některé docházející děti to měly do školy opravdu daleko, ve školní
kronice je uvedeno, že 63 dětí to má přes 3 km daleko, a 28 dětí dokonce přes 4 km daleko, především ty
z Kyvňaček a Jezerného. Právě v roce 1925 byla postavena nová, již zděná jednopatrová škola, jak bylo uvedeno „krásná škola“, do které přišly nově i děti z těchto odlehlých, ale obydlených lokalit Soláně.
O Hutiské škole „ U kostela“ jsme si povídali nedávno, proto celou dobu historie přeskočíme až do
osmdesátých let minulého století, kdy v roce 1973 byla slavnostně otevřena nová a moderní základní škola
„Na ostudě“. Díky ní došlo ke zrušení všech základních škol v naší obci, o kterých jsme si povídali, a to budova
školy v Zákopčí, škola pod Soláněm včetně třídy nad obchodem (dnes Myacentrum), škola u kostela. Z této
byla vybudována a přístavbou rozšířena mateřská školka, která zde fungovala ještě nedávno. Rovněž byla
zrušena školní jídelna „Na Šenku“ a tělocvična v sále „Na Salaši“. Ze školy Pod Soláněm se zbudoval domov
pro seniory, který je v současnosti v provozu a postupně se modernizuje soukromým majitelem. Ze školy
v Zákopčí se po převzetí školským úřadem stala škola v přírodě a následně rekreační školské zařízení, které
také přešlo do soukromých rukou, s tím, že majitel zavázal udržovat památky a busty osobností ve stavu
odpovídajícím jejich významu. K nové škole v Hutisku-Solanci se naše vzpomínání na historii školství již
nevztahuje, její výstavbu provoz a posléze modernizaci sledovali a zažili takřka všichni naši občané, a každý
má nějakou vzpomínku či současný zážitek.
Tak jsme se dostali od analfabetů, přes pocestné a vysloužilé vojáky, přes laické i odborně vzdělané
učitelé, přes skromné a nevyhovující učebny po chalupách, přes dřevěné a zděné první školy až po současnost.
Z každé generace jejich návštěvníků a žáků však vyšlo mnoho znalých a úspěšných osobností, umělců, malířů,
stavitelů, učitelů a jiných odborníků, kteří jak doma, tak i ve světě ostudu Valašsku a naší obci určitě nedělají.
A škole v Hutisku-Solanci přejeme při příležitosti letošního výročí otevření nejen zajímavou historii, ale
především skvělou budoucnost.
Obrazovou část k dnešnímu příspěvku nepřikládáme, všechny jsme již použili v minulých číslech Zpravodaje.
STRÁNKA 10
ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC
5/2013
Úspěch mladých hasičů ve Vítonicích
Naši mladí hasiči se první týden v dubnu zúčastnili dvojboje mladých hasičů ve Vítonicích. Z našeho
sboru se této soutěže zúčastnili dvě družstva starších žáků a jedno družstvo mladších. Hned po zahájení této
soutěže se starší žáci pustili do plnění disciplín. První družstvo starších se ve štafetě dvojic umístilo na
prvním místě, druhé družstvo starších žáků na čtvrtém a mladší žáci, kteří je následovali byli taktéž na
místě prvním. Úplně stejné pořadí následovalo i na druhé štafetě, což byla štafeta uzlů. V celkovém pořadí
se první družstvo starších žáků umístilo na první příčce, druhé družstvo na čtvrtém místě a mladší žáci opět
na místě prvním. A první letošní poháry této sezony byly doma!! Na závěr soutěže se konala i soutěž jednotlivců ve štafetě uzlů, naši starší i mladší žáci se tohoto zpestření soutěže samozřejmě zúčastnili, a také si
vybojovali krásné místa a dokonce i medaile. Za starší žákyně se na čtvrtém místě umístila Lenka Ličková,
na druhém místě Terezie Fusková a na prvním místě Karolína Nováková. Jediný mladší žák, který sebral
odvahu, byl Viktor Vardžák a skončil na místě čtrnáctém. Děti nalákaly i trenéra Martina Kubáně, který i
přes obrovskou trému vybojoval šestou příčku a sám si dal předsevzetí, že příští rok vybojuje také jeden
z cenných kovů.
Klub zahrádkářů
Hutisko-Solanec
Zve všechny občany na posezení
a občerstvení ve svém pouťovém
stánku v prostoru moštárny, který bude otevřený
v sobotu 4.5.2013 od 12 hodin a
v neděli 5.5.2013 od 9:00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zahrádkáři
INZERCE
TipColor —Josef Maléř nabízí služby




malby a nátěry
nátěr fasády včetně lešení
nástřik radiátorů i v bytě
pronájem stavebního lešení včetně dopravy a montáže
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel: 606318002
ÚČETNÍ SLUŽBY
pro podnikatele z Hutiska - Solance a
okolních obcí
vedení účetnictví, daňová evidence
mzdy , daňová přiznání
tel. 603 269 037
Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne 1. 12.2004 - reg.
značka MK ČR E 15599. Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 6/2013 je 27. 5. 2013.
Zpracování příspěvků – Petr Maléř - e-mail: [email protected] - prezentace na internetu: http://www.hutisko-solanec.cz
Download

Květen - Obec Hutisko