Koncepce Městské
policie Frenštát pod
Radhoštěm na období
2011 - 2014
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
1 z 18
22.3.2011
Úvod
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011 - 2014 je
vypracována a předkládána pro potřebu předání informací radě města a zastupitelstvu města o
zhodnocení současného stavu, navrţení opatření pro další postup a vytýčení úkolů městské
policie v období 2011 aţ 2014.
Jde především o zhodnocení činnosti a procesů ovlivňující provoz městské policie (z
hlediska vnitřních i vnějších faktorů) a v této souvislosti vytvoření plánu práce a stanovení
úkolů pro vedení městské policie, které vycházejí právě z podrobného vyhodnocení
současného stavu ve všech známých souvislostech řízení a provozu městské policie,
personálního a materiálního zabezpečení a taktéţ neodmyslitelně finančního zabezpečení
městské policie z rozpočtu Města Frenštát pod Radhoštěm, ve vztahu k moţnostem jejího
dalšího rozvoje ve všech oblastech její činnosti.
Současný stav MP Frenštát pod Radhoštěm
Provoz ( služby, nepřetržitý provoz ), organizační struktura městské policie – personální
obsazení ( počest strážníků 10 bez ekonomicko-administrativního pracovníka ), finanční
zabezpečení ( srovnání 2009-2010 ) a materiální zabezpečení ( budova, vozidlo, MKDS,
GPS, navigace, alkotestr, digi vysílačky … )
Městská policie od 1.1.2009 přešla na ustálený harmonogram provozu, který je do
současné doby vedený jako nepřetržitý provoz s nerovnoměrným rozvrţením pracovní doby
s vyuţíváním Městského kamerového dohlíţecího systému, vybudovaného za pomoci dotace
získané z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra a podmínkou
nepřetržitého provozu.
Diagramem organizační struktury platným do současné doby (viz. příloha č.1) popisuje
rozdělení stráţníků do jednotlivých směn, ve kterých provádějí sluţby. Současný systém
sluţeb je v reţimu dvě služby denní 07-19 a dvě služby noční 19-07 s následnými čtyřmi
dny volna, tak aby byl zabezpečený nepřetržitý provoz minimálně se dvěma strážníky
na směnu a to především z taktického a bezpečnostního hlediska.
Výkon služby provádí 10 zaměstnanců městské policie s osvědčením o splnění
stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona
č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Tento stav - 10 stráţníků - je
maximální schválený počet osob zařazených do Městské policie Frenštát pod Radhoštěm,
který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č.191/12 ze den 19.6.2008 o navýšení
počtu stráţníků na celkových počet 10 zaměstnanců městské policie s osvědčením.
V současné době při nepřetrţitém provozu a zapojení všech deseti stráţníku ( to
znamená i ředitele ) do sluţby vznikají pro potřeby pokrytí takto sestavených sluţeb
přesčasové hodiny, které musí od roku 2010 stráţníci vybrat ve formě náhradního volna,
jelikoţ na jejichţ proplácení nejsou v rozpočtu od roku 2010 finanční prostředky! S tímto je
spojen i problém s vybíráním řádné dovolené, kterou jsme byli nuceni ve větší míře za rok
2010 převést do koku 2011.
Z roku 2010 do roku 2011 bylo souhrnně převedeno 175 přesčasových hodin a
celkem 137 dnů dovolené, kdy se jedná o 12-ti hodinové dny dovolené!!! V součtu je to
pak celkem 1819 hodin, které nejsou zaplaceny a není možno je vyčerpat!!! K tomu
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
2 z 18
22.3.2011
je ještě nutno připomenout, že na rok 2011 přibyly všem celkem nové dovolené
v celkovém objemu 160 dnů tedy 1920 hodin!!!
Problém tady vznikl v roce 2010, na který byl schválen zastupitelstvem rozpočet na
provoz městské policie v rozsahu o 645.029,- Kč nižší než v roce 2009, kdy v tomto roce
2009 bylo moţné hodiny zaplatit bez výběru náhradního volna a pak bylo moţno udělit
řádnou dovolenou, která zaměstnanci za kalendářní rok náleţí.
Dalším úskalím v provozu městské policie Frenštát pod Radhoštěm je pozice
ekonomicko-administrativního pracovníka, kdy pracovní náplní, kterou by taková osoba
byla schopna provádět ( vi. příloha č.2), je doposud zatíţen ředitele MP a zástupce, kteří tuto
činnost provádějí nad rámec sluţby nebo v době, která dále vytváří další přesčasové nároky.
K tomuto ještě podotknout, ţe se stráţníky je vykonávána sluţební příprava ( střelby,
sebeobrany, porady ) v minimální míře, kdy tyto činnosti je nutné provádět v době mimo
vykonávání sluţebních povinností a opět vznikají další přesčasové hodiny.
V současné době městská policie disponuje jedním osobním motorovým vozidlem zn.
Peugeot Partner, který bohužel neodpovídá podmínkám bezpečného převozu osob
(eskorty) např. dle oprávnění na protialkoholní záchytnou stanici, kdy byl zpracován materiál
Zpráva ve věci pořízení nového sluţebního vozidla ( viz. příloha č.3). Dále je městská policie
vybavena přípojným vozidlem s klecí na převoz odchycených zvířat a disponuje dvěma
jízdními koly pro účely cyklohlídek, které byly v letním období realizovány dle moţností
průběhu výkonu sluţby.
Dále je vyuţíván pro přehlednější evidenci přestupků a událostí počítačový program
VERA – podsystém pro městské policie z něhoţ vycházejí všechny statistické údaje povinně
předkládané Ministerstvu vnitra ČR. Ve sluţbě je vyuţíván systém samostatné uzavřené
digitální radiokomunikační sítě s monitorováním pohybu vozidla formou GPS, který
zjednodušil propojení a komunikaci hlídek v terénu.
Je taktéž využíván Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), který je především
preventivním nástrojem pro potřeby dohledu nad veřejným pořádkem vyuţitelným pro
městskou policii a Policii ČR. Za pomoci tohoto systému se daří odhalovat pachatele
přestupků především v oblasti dopravy a provoz MKDS přispěl velkou měrou ke snížení
pouliční kriminality o 70% ve sledovaných lokalitách ve srovnání roku 2009 a 2010 dle
policejních statistik.
Při výkonu sluţby a výkonu pravomocí je hlídkami velmi často vyuţíván přístroj na
detekci alkoholu FC 20 Kit s moţností bezkontaktního měření alkoholu v tekutinách se
záznamovým zařízením, především při společných kontrolách s Policií ČR na podávání
alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let v restauračních zařízeních.
Městská policie v současné době sídlí v budově v majetku Města Frenštát pod
Radhoštěm na ul. Tyršova čp. 1836, kde je část budovy v přízemí pronajata soukromému
subjektu ( dva zubaři ). Je zde taktéţ průchod do sousední soukromé budovy, kde sídlí
soukromá zubní laboratoř. Budova není dosud ţádným způsobem elektronicky zabezpečena,
byť tento poţadavek je v rozpočtu kaţdoročně předkládán!
Vzhledem k tomu, ţe v budově je zřízen sklad zbraní a umístěn MKDS a jiná
zařízení pro služební účely, jeví se mi ochrana budovy neostatečná a průchod do
soukromého objektu, který není ze strany města nijak možno blokovat, vnímám jako
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
3 z 18
22.3.2011
ohrožením provozu městské policie!!! V minulosti jiţ byl dán na příslušný odbor impulz
k rozdělení přízemí (viz. příloha č.4), tak aby byly pro nájemníky a MP samostatné vstupy,
kdy toto bylo údajně z důvodů nedostatku finančních prostředků zamítnuto. Není nám známo,
zda toto bylo vysloveno v kompetenci pouze příslušného odboru ( pracovníka ) nebo orgánů
města. Můţeme zatím jen doufat, ţe se nestane nějaká mimořádná událost, která by ohroţení
potvrdila.
V souvislosti se zabezpečením budovy MP jde ruku v ruce taktéţ možnost
zabezpečování majetku města městskou policií, kdy dosud Pult centralizované ochrany
(PCO) i přes připomínky a návrhy ze strany městské policie (viz. příloha č.5), stále
zabezpečuje drahá soukromá sluţba i přes rozhodnutí rady města usnesením č.1744/66 ze dne
7.4.2010!!! V případě přesunu ostrahy objektů na MP se bude jednat o velkou finanční
úsporu 291.431,00 Kč, kterou je možno využít na provoz MP.
Srovnání MP Frenštát pod Radhoštěm s jinými MP měst
s obdobným počtem obyvatel za rok 2010
Tab. : financování ( mzdy ), organizační struktura ( počet strážníků ), provoz ( PCO,
MKDS, nepřetržitý provoz)
počet obyv. v obci
počet strážníků MP
počet obč. zam. MP
rozpočet na mzdy
PCO
MKDS
nepřetržitý provoz
Rumburk
Studénka
Frenštát p/R
Kyjov
11.420
13+1
nezjištěno
4.333.000,nezjištěno
ano
ano
10.343
10+1
4
nezjištěno
ano
ano
ano
11.613
9+1
0
3.344.000,ne
ano
ano
11.597
14+1
nezjištěno
5.000.000,nezjištěno
ano
ano
Rychnov
n/K
11.466
14+1
2
5.600.000,ne
ano
ano
V tabulce jsou uvedené města se zřízenými městskými policiemi se srovnatelným
počtem obyvatel a přibliţně stejnou rozlohou obcí pro porovnání počtu stráţníků zařazených
u MP a taktéţ pro srovnání, kde je u MP zřízena pracovní pozice občanských zaměstnanců
(ekonomicko-administrativní pracovník).
K tomuto ještě třeba dodat, že Ministerstvem vnitra ČR je doporučeno, že na
každých 1.000 obyvatel města by měl být jeden strážník.
Potřeby a možnosti pro zajištění další činnosti MP a návrhy řešení
Potřeby (stavební úpravy v budově MP, nové vozidlo, ekonomicko- adminostrativní
pracovník a preventista, navýšení počtu strážníků 1 až 2 a možnosti (PCO)
Potřeby jsou prakticky popsány v příloze č.2 - Pracovní činnosti na pozici Ekonomický
pracovník a manaţer (koordinátor) prevence kriminality, v příloze č.3 – Zpráva ve věci
pořízení nového sluţebního vozidla, v příloze č.4 - Návrh na úpravu interiéru a ochrany
budovy Městské policie na ul. Tyršova čp. 1836 a v příloze č.5 – Návrh řešení přesunu
zabezpečení objektů Města Frenštát pod Radhoštěm prostřednictvím pultu centralizované
ochrany na Městskou policii Frenštát pod Radhoštěm
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
4 z 18
22.3.2011
SWOT analýza MP Frenštát pod Radhoštěm
Silné stránky
- samotný vznik MP vyhláškou (vůle zastupitelstva
vytvořit orgán obce pro dohled nad veř. poř. )
- neustálé zvyšování pravomocí stráţníků
v právních normách dotýkající se práce MP
- zřízení MKDS ( městský kamerový dohlíţecí
systém) - preventivní charakter
- dohled MP nad dodrţováním OZV, NM a
veřejným pořádkem
- rozsáhlý podíl MP na tvorbě OZV a NM
- koordinační dohoda s PČR v oblasti veř. poř.
- veřejnoprávní smlouva s obcí Tichá
- smlouva s HZS Ostrava o pomoci na vyţádání
- bohatá spolupráce s BESIP ( regionální
pracoviště Moravskoslezského kraje - výuka na
dopravním hřišti, soutěţe)
- povodňová hlídka dle povodňového plánu
- provádění odchytů toulavých zvířat
- vybavení na digitální úrovni - vlastní digitální
radiokomunikační síť, GPS monitoring pohybu
vozidla, digitální detektor alkoholu
Příležitosti
- navýšení počtu aţ o 2 stráţníky pro zabezpečení
řádného nepřetrţitého chodu MP ( s minimem
přesčasových hodin ) nebo navýšení mzdových
prostředků na proplácení přesčasových hodin
- zřízení administrativně-ekonomického
pracovníka a pracovníka prevence kriminality u
MP ( moţno v jedené pracovní náplni ) i pro
získávání dotací z programů prevence krim.
- zřízení přímého připojení na evidence státních
sloţek ( legislativně ošetřeno rozšířením
pravomocí MP )
- PCO - ostraha majetku města stráţníky MP
(dosud zabezpečováno soukromým subjektem)
- navýšení financí na materiální zabezpečení
( obnova uniforem, výcvik )
- nové vozidlo vhodné pro sluţbu MP
- proškolení většího počtu stráţníků na odchyty
zvířat
- zřízení záchytné stanice pro odchycená zvířata
pro mikroregion Fenštátsko ( ve správě MP )
- samostatné webové stránky - podávání informací
občanům
Slabé stránky
- malý počet stráţníků pro nepřetrţitý
24hodinový provoz ( pouze 10 osob ),
udrţitelné za cenu přesčasových hodin a
problému s výběrem řádné dovolené
- malý podíl na zákonné prevenci kriminality
- administrativní zatíţení ( účel sluţby je „být
v ulicích“)
- materiální zabezpečení - stárnoucí a nevhodné
vozidlo pro účely sluţby MP
- nedostatek finančních prostředků v rozpočtu:
- na proplácení přesčasových hodiny
- na materiální zabezpečení ( uniformy )
- školení ( odchyt zvířat, výcvik )
- finance jen na nejnutnější a na zákonné
školení stráţníků
- problémy s umisťováním odchycených zvířat
- slabá propagace práce MP
Hrozby
- volby do zastupitelstva - nová politická vůle
( vedoucí k omezení či zrušení MP )
- tvorba rozpočtu a financování MP
- myšlenka Metropolitní policie
- nedostatečné zabezpečení budovy MP
- není zabezpečovací signál ( sklad zbraní,
MKDS, archiv MP atd. )
- kolizní zájmy s nájemníky - nutnost
radikálního rozdělení prostorů
- absence provozního řádu budovy
- přístup soukromé fy Termo do kotelny na
půdě
- nedostatečná legislativa v oblasti mládeţe a
poţívání alkoholu ( nemoţnost postihu
v jakémkoli následném správním řízení a
bezmoc všech orgánů nejen MP)
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
5 z 18
22.3.2011
Návrh řešení a další rozvoj
Nová organizační struktura a nalezení finančních prostředků v rozpočtu města:
-
zřízení pracovní pozice ekonomicko-administrativní pracovník (viz. příloha č.2)
- jednalo by se o přesun koordinátora prevence kriminality s jeho úvazkem ze
současného umístění Odboru sociálních věcí MěÚ pod MP, která má dle zákona č.
553/1991 Sb. povinnost spolupodílet se na prevenci kriminality
-
navýšení poštu strážníků minimálně o jednu osobu nebo navýšení finančních
prostředků na mzdy (na proplacení přesčasových hodin)
-
financování potřeb (při zachování nepřetržitého provozu do správy MP převést
PCO – úspora za platby, které platí město služby externí firmě a zakoupit radar
pro měření rychlosti vozidle - výběr pokut do rozpočtu města)
Za PCO soukromé firmě platí město ročně jen na paušálech cca 290.000,- Kč!!!
Spolupráce s ostatními orgány státní správy a obcí na programech prevence
kriminality, kde je možno získávat bohaté dotační tituly ( viz. v minulosti vybudovaný
MKDS )
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
6 z 18
22.3.2011
Závěr
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a současným potíţím v oblasti materiálního
zabezpečení a mzdových nárocích v souvislosti se stávající organizační strukturou, je
fungování Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na minimální hranici, pod kterou by jiţ
byl nepřetrţitý provoz smluvně vázaný na MKDS nemoţný!!! Pokud by měla nadále sluţba
probíhat v tomto reţimu a to bez ekonomicko-administrativní síly a bez navýšení počtu
stráţníků anebo mzdových prostředků na proplácení přesčasových hodin, dojde ke zhroucení
výkonu sluţby s moţnými „nepříjemnými“ následky v oblasti pracovně- právních vztahů.
Výkon sluţby u Městské policie Frenštát pod Radhoštěm a výsledky práce stráţníků jsou
dle statistických údajů (kaţdoročně dle zákona předkládaných Ministerstvu vnitra ČR)
vyjádřených ve výročních zprávách na velice vysoké úrovni. Z hlediska finančních příjmů je
Městská policie vázána nejvíce v oblasti blokových pokut, kde při výběru těchto sankcí
stráţníci vţdy překročili částku 100.000,- Kč, která se odvíjí od moţností zjištění a
zadokumentování protiprávního jednání. Pro zvýšení částky je moţné pro účely provádění
měření rychlosti vozidle zakoupit radarové zařízení dle platných norem a provádět s tímto
kontroly, kdy výsledkem dle zkušeností z jiných obcí je zklidnění dopravní situace v obci a
taktéţ příjem pro rozpočet obce. Taktéţ je zdrojem příjmů veřejnoprávní smlouva s obcí,
která nezřídila svou vlastní městskou policii a za tuto sluţbu smluvně platí.
Městská policie plní a řeší dle zákonných oprávnění různé úkoly a jako orgán města má
dle mého názoru v součinnosti s Policií ČR svůj význam a opodstatnění. Je proto nezbytné
aby k tomuto byly přijaty ze strany města takové kroky, aby provoz Městské policie ve
Frenštátě pod Radhoštěm byl zachována a dále se městská policie v období let 2011 aţ 2014
rozvíjela jak v oblasti pracovních sil, materiálního zabezpečení, tak v oblasti prevence, na
kterou je v současné době kladen velký důraz a je to oblast práce stráţníků jenţ je ze strany
občanů vnímána velmi kladně.
Dále je k této koncepci v příloze č.6 Koncepce MP Frenštát p/R, která byla předloţena
k posouzení výběrové komisi na pozici ředitele MP Frenštát pod Radhoštěm, kde jsou
nastíněné prvky dalšího rozvoje MP a domnívám se, ţe se vývoj MP Frenštát pod Radhoštěm
ubírá stéle tímto dobře nastaveným směrem, kdy se do současné doby jiţ podařilo z úkolů a
plánů této koncepce několik věci realizovat, ale jiné jsou zatím v řešení či čekají na naplnění.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 22.3.2011
Zpracoval:
Ondřej M A T Ě J E K
ředitel městské policie
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
7 z 18
22.3.2011
Příloha č.1 Organizační struktura
S
S
A
R
O
S
A
STTTA
AR
RO
OS
STTTA
A
řřříííd
d
M
P
dííí M
MP
P
zzzeee zzzááákkkooon
n
M
P
naaa ooo M
MP
P
M
M
g
Z
d
ň
Mg
grrr... Z
Zd
deeeň
ňkkkaaa
LLLeeeššščččiiišššiiin
n
nooovvvááá
Ř
Ř
D
M
P
ŘEEED
DIIITTTEEELLL M
MP
P
tiskový mluvčí,
preventista zbrojíř
operátor MKDS
Ondřej Matějek
Z
Z
u
p
d
Zááássstttu
up
pccceee řřřeeed
diiittteeellleee
M
M
P
–
m
n
MP
P–
– vvveeellliiittteeelll sssm
měěěn
nyyy
Hl. zbrojíř,
hospodář jízdních
kol, operátor MKDS
V
V
m
n
Veeellliiittteeelll sssm
měěěn
nyyy
V
V
m
n
Veeellliiittteeelll sssm
měěěn
nyyy
V
V
m
n
Veeellliiittteeelll sssm
měěěn
nyyy
zbrojíř, operátor
MKDS
zbrojíř, preventista,
operátor MKDS
zbrojíř, operátor
MKDS, odchyt zvířat
Pavel Matera
Zbyněk Mutina
Dalibor Pešat
Monika Jalůvková
ssstttrrrááážžžn
n
níííkkk
ssstttrrrááážžžn
n
níííkkk
ssstttrrrááážžžn
n
níííkkk
ssstttrrrááážžžn
n
níííkkk
zbrojíř, operátor
MKDS, odchyt zvířat
zbrojíř, operátor
MKDS
zbrojíř, operátor
MKDS
zbrojíř, operátor
MKDS, hospodář
vozidel
Radomír Štefela
Roman Holčák
Adéla Kotoučová
Daniel Adamec
ssstttrrrááážžžn
n
níííkkk
zbrojíř, operátor
MKDS
Marian Otýpka
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
8 z 18
22.3.2011
Příloha č.2
Pracovní činnosti na pozici Ekonomický
(koordinátor) prevence kriminality :
pracovník
a
manažer
Ekonomicko-administrativní činnosti:

zajišťuje řádnou evidenci písemností na MPFR ( administrativa – např. rozsáhlá
agenda dopravních přestupků, lustrace, doručenky, faktury atd., pravidelné
vyzvedávání pošty na podatelně MěÚ Frenštát pod Radhoštěm )

eviduje a sleduje výstroj stráţníků MPFR dle směrnice „Výstrojní řád MPFR“

vede evidenci přijatých a vydaných nábojů

provádí příjem a odvod peněţní hotovosti za blokové pokuty odevzdané stráţníky
MPFR, vede evidenci blokových pokut

zpracovává peněţní deník ( program Pokladna )

provádí pokladní operace a vede pokladnu MPFR – pokladní místo dle vnitřní
směrnice MěÚ Frenštát pod Radhoštěm

čtvrtletně provádí rozbor hospodaření za MPFR

vede evidenci majetku ( příbytky a úbytky )

zajišťuje oběh účetních dokladů dle předpisů zaměstnavatele

dle evidence docházky stráţníků MPFR a vypracovává podklady pro Odbor tajemníka
MěÚ ve Frenštátě pod Radhoštěm (mzdový úsek)
Prevence kriminality:

zajišťuje preventivní činnost ze strany MPFR ( získávání dotačních titulů z programů
MV ČR či jiných institucí ve spolupráci s manaţerem MěÚ Frenštát pod Radhoštěm,
protidrogová prevence, otázka menšin atd. )

spolupracuje s PIS OŘ PČR (Preventivní a informační skupina Krajského ředitelství
Policie České republiky Moravskoslezského kraje Ostrava územněsprávní odbor Nový
Jičín )

spolupracuje s pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava
v oblasti prevence

spolupracuje s pracovníky BESIP Moravskoslezského kraje
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 9.3.2011
Zpracoval :
Matějek Ondřej
ředitel MP Frenštát p/R
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
9 z 18
22.3.2011
Příloha č.3
Zpráva
ve věci pořízení nového služebního vozidla
Výkon sluţby stráţníků městské policie ve sluţebním obvodu města Frenštát pod
Radhoštěm je v současné době zajišťován v rozsahu nepřetrţitého provozu od 1.1.2009.
V souvislosti s tímto rozšířením sluţby a zabezpečováním veřejného pořádku dle
zákonných oprávnění v širším měřítku je taktéţ více využíváno služební vozidlo Peugeot
Partner.
Fungující a spolehlivé vozidlo je pro službu nutností především pro výkon oprávnění
jako je předvedení osoby ke zjištění totoţnosti na PČR, pro předvedení osoby pro správní
orgán KPP ( přestupkovou komisi ), převoz podnapilých na PZS - protialkoholní záchytnou
stanici, převoz odchycených toulavých a sinantropních zvířat do TS popřípadě do útulku
ve Vlčovicích ( MP Kopřivnice ) a v neposlední řadě smluvní závazek dle veřejnoprávní
smlouvy s obcí Tichá o výkonu práv v katastru jejich obce. Dále služební vozidlo umožňuje
ve městě dosažitelnost hlídky v krátkém časovém úseku od oznámení do doby dojezdu
hlídky na místo události ( např. oznámení občanů, spolupráce s PČR a jednotkami IZS,
případné výjezdy na narušení objektů města napojených na signál PCO a taktéţ provádění
zákroků na podkladě veřejnoprávních smluv s okolními obcemi ).
Současně využívané vozidlo Peugeot Partner v nepřetržitém provozu podléhá
vysokému opotřebení, kdy je toto dáno stářím a konstrukcí samotného vozidla, které
není v této výbavě přizpůsobeno takovémuto provozu. Za poslední období rok 2010 - byly
na vozidle opravovány nejvíce namáhané části a to spojka, brzdový systém, geometrie
nápravy + nové pneu, modul přepínání světel, nová autobaterie ( navýšení vyuţívání majáků
), chlazení motoru, mechanika stahování oken, výměna vodní pumpy, výměna rozvodových
řemenů, kdy částka za tyto opravy dosáhla výše 40.000,- Kč.
K tomuto ještě nutno dodat, ţe nyní má sluţební vozidlo najeto 140.000 km a další
náklady na provoz vozidla budou v budoucnu jen narůstat opravami za opotřebené součásti.
V současné době je nutná výměna výukové soustavy, sedaček, brzdového systému, čepů
zavěšení a řízení nebo jiné neočekávané opotřebení jiných součástí. Taktéţ nutno
připomenout, ţe je jiţ na vozidle ve spodní části viditelný nástup koroze.
Vozidlo Peugeot Partner bylo pro MP zakoupeno v roce 2005 za částku 392.000,Kč přímým výběrem dodavatele pouze na podkladě poptávkového řízení provedeného
tehdejším vedoucím Tomášem Radzikem a schváleného tehdejším vedením města. K tomuto
nutno dodat, ţe vozidlo bylo vybráno jen na základě nejniţší ceny, kdy nevyhovuje plně
potřebám sluţby městské policie. Při výběru nebylo přihlédnuto především k potřebám
bezpečné eskorty – převozu osob, kdy vozidlo v tomto vybavení nedisponuje zadními
levými dveřmi!!! Viz foto vozidla. Tento aspekt znesnadňuje práci stráţníkům a vytváří
rizikové situace!
Z výše uvedených důvodů byl dán požadavek na pořízení nového
služebního vozidla vhodnějšího pro výkon služby, kdy finanční prostředky
na nákup
navrhuji zahrnout do investic při tvorbě
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
10 z 18
22.3.2011
investičního rozpočtu na rok 2011 částu 450.000,Kč. V současné době je to dle mého mínění nejvýhodnější řešení zakoupení
nového sluţebního vozidla a současně uţívané vozidlo MP Peugeot Partner
nabídnout k odprodeji za běţnou cenu takového vozidla.
Rozumným kompromisem mezi cenou nově pořizovaného vozidla a přiměřeným
nárokům, které by nové vozidlo pro sluţbu MP mělo splňovat, je v současné době na trhu
s vozidly značka DACIA konsorcia Renault typ DUSTER 1,6 16V 4x4 ve
výbavě Arctika viz. obrázek s doplňky ( např. kryty podvozku, tažné zařízení )
v celkové částce 390.000,- Kč. K tomuto je ještě nutno připočítat pořízení
výstraţného rozhlasového zařízení ( majáky ) a nálepky splňující příslušné právní normy!!!
Jedná se o vozidlo z nejvíce rozrůstající se kategorie SUV s pětimístnou karosérií, 6-ti
stupňovou převodovkou, dostatečně velkým zavazadlovým prostorem, velkým rozvorem
náprav a velkou světlou výškou a pohonem 4x4 ( s moţností jeho přepínání na 4x2 ), který je
velice vhodný pro městský provoz v pomalých rychlostech, provoz v terénu a pro provoz
v oblastech s vyšším výskytem spadu sněhu a náledí. Jedná se o vozidlo, které není vybaveno
nadmírou elektroniky a v uváděné výbavě Arctika splňuje poţadavky na sluţbu. Benzínový
motor 1,6 je moţné následně přebudovat na palivo LPG s další úsporou na PHM. Ţivotnost
takového vozidla je předpokládána na dobu minimálně 8-ti let v nepřetrţitém provozu!!!
Ve Frenštátě pod Radhoštěm 13.1.2011
Zpracoval :
Ondřej Matějek
Ředitel MP
Obrázek: sluţební Peugeot Partener
Obrázek: Dacia DUSTER
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
11 z 18
22.3.2011
Příloha č. 4
Návrh na úpravu interiéru a ochrany budovy Městské policie na ul.
Tyršova čp. 1836
V rámci zavedení nepřetrţitého provozu Městské policie Frenštát pod Radhoštěm a po
zhodnocení dosavadního výkonnou sluţby upozorňuji na komplikované situace v provozu MP
v souvislosti s dalšími subjekty v budově a nedostatky v ochraně budovy.
Se subjektem ZUŠ - výtvarný obor v prvním podlaţí budovy byla s odpovědnými osobami
ZUŠ upravena do doby (31.7.2009) jejich přemístění do nových prostor mimo budovu
sluţebny MP, coţ řeší pouze jednu věc.
Druhou částí problému je tříštění provozu sluţby MP volným průchodem v pžřízemí do
vedlejšího soukromého objektu čp. 949, z něhoţ je do budovy MP ( městského majetku )
prakticky nezajištěný vstup. Klíče od průchodu nebyly a nejsou v držení města
popřípadě městské policie, kdy je tak objekt zcela na pospas vydán do soukromých
rukou. Klíč je pouze ze strany majitele vedlejší budovy!!!!!! Připomínám, ţe v budově je
umístěno vyhodnocovací pracoviště MKDS v přízemí a přes chodbu kancelář ředitele MP.
Tato otázka byla ze strany ředitele městské policie namítána několikrát, kdy z OISOM byla
vţdy ústně zpráva, ţe k tomuto průchodu existuje smlouva o zajištění průchodu pro
pracovníky zubních ordinací a laboratoře. Bohuţel je zde volný pohyb i pacientů a je tak
značně narušován provoz MP. Je to dáno i tím, ţe majitel vedlejší budovy čp. 949 nemá
z vnějšku na budově či na dveřích ţádné označení provozování ordinace či laboratoře!!!
Zhodnocení
rizik
Největší riziko vidím v napadení samotného objektu ( budovy MP ), který není nijak
elektronicky zabezpečen a dále tak vznikají rizika spojena s únikem informací související
s MKDS a samotným výkonem sluţby ( zbraně, pokutové bloky, vysílačky a výpočetní
technika).
To by v konečném důsledku by mohlo být kvalifikováno jako porušení z.č. 101/2000 Sb. zákona na ochranu osobních údajů především § 13, kdy je třeba řádně zajistit ochranu
snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy
mající charakter osobních údajů, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem,
změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním. Úřadem pro
ochranu osobních údajů je v případě zjištění nedostatků či porušení oprávněn uloţit sankci aţ
do výše 10.000.000,- Kč s případnou trestně-právní odpovědností statutárního zástupce a
dalších osob, které poruší povinnosti při ochraně osobních údajů.
Dalším hlediskem pro zajištění bezpečnosti práce je zajištění bezpečného úniku z místnosti
s vybudovaným pracovištěm MKDS vstupem, který je zatím nevhodně s ohledem na současné
řešení sluţebny přímo na volně přístupnou chodbu přízemí vedle kontaktního okna pro styk
s veřejností. V případě ohroţení osob v místnosti přes toto okno nemají osoby moţnost
z místnosti uniknout a provést další bezpečnostní opatření k odvrácení moţné hrozby.
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
12 z 18
22.3.2011
Je nutno si uvědomit, že na služebně jsou také uloženy zbraně a střelivo a je nanejvýš
nutné snižovat veškerá možná rizika neoprávněného přístupu k nim a k informacím
mající charakter osobních údajů!!!
V neposlední řadě je třeba brát ohled na protipoţární ochranu budovy MP. V laboratořích
pracují s chemikáliemi!!! Občas jsou ze sousedního dumu cítit chemikálie ze zpracovávání
plastu zřejmě tepelnou cestou. Současný průchod s prosklenými dveřmi je tak z hlediska
poţární ochrany dle mého mínění nedostačujícím bezpečnostním prvkem.
Návrh
řešení
Po vyhodnocení všech stávajících situací a moţných bezpečnostních rizik, které
s průchodem souvisejí, je dle mého mínění nutno:
-
zabránit volnému pohybu osob v prostorách služebny MP stavební úpravou a to
oddělením služebny od dalších částí budovy využívané zubními ordinacemi a
uzavřít průchod mezi budovami!!! Současně s tímto bych navrhoval odstranit
„lítačky“ u vstupu do budovy a vznikl by prostor pro samostatný vstup na
služebnu pouze k oknu pro styk s občany a k zubním ordinacím s možností
dobudování bezbariérového přístupu!!!
-
k zabezpečí budovy vybudovat elektronickou ochranu, která by byla řešitelná
bezdrátovým systém s výstupem na GSM bránu na mobilní telefon hlídky MP.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm 8.6.2009
Zpracoval :
Ondřej MATĚJEK
ředitel městské policie
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
13 z 18
22.3.2011
Příloha č.5
NÁVRH ŘEŠENÍ PŘESUNU ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ MĚSTA
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM PROSTŘEDNICTVÍM PULTU
CENTRALIZOVANÉ OCHRANY NA MĚSTSKOU POLICII
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Technické řešení PCO
Pulty centralizované ochrany (PCO) jsou technická zařízení patřící mezi systémy s
dálkovou signalizací. PCO umoţňují pomocí linek jednotné telekomunikační (telefonní linky)
nebo radiové sítě přenos a vyhodnocení signalizace v případech narušení elektronicky
zabezpečených objektů města nebo obce (školy, nemocnice, úřady, kulturní budovy apod.).
Zařízení je většinou v nepřetržitém provozu obsluhováno městskou policií nebo Policií
ČR. Zkušenosti ukazují, ţe PCO výrazně sniţují počet vloupání a zvyšují úspěšnost dopadení
pachatele.
V současné době je ostraha objektů města zabezpečována firmami J. Myslík a Alsyko
security s.r.o. se sídlem Nový Jičín, kdy tyto subjekty současně s ostrahou ( PCO ) provádějí
revize a servis systému EZS a EPS objektů Města Frenštát pod Radhoštěm.
V našem případě je spojení mezi střediskem subjektů provádějících ostrahu a střeţenými
objekty provedeno za pomoci radiové přenosové sítě, coţ je jedno z moţných technických
řešení systému. Dalším z moţných systému přenosu je pomocí mobilního operátora, kdy tento
systém umoţňuje výstupy v případě narušení na telefonní přístroj, tzv. brána GSM.
Na zřízení či doplňování PCO lze žádat účelové dotace z projektů prevence kriminality,
ale pouze v případě obsluhování městskou policií nebo Policií ČR a není možné, aby
zařízení bylo využíváno ke komerčním účelům soukromými bezpečnostními agenturami.
Z dotačních programů je dále moţno čerpat například prostředky na vícenásobné vyuţití PCO
tzv. sociálním okruhem, který umoţňuje připojit občany vyţadující trvalou péči (tzv. signál v
tísni).
Signál v tísni
Princip signálu v tísni spočívá v tom, ţe před telefonní přístroj osoby připojené k systému je
zapojen speciální přístroj, který je ovládán miniaturním dálkovým ovladačem. Stlačením
tlačítka dálkového ovládání, které nosí uţivatel stále při sobě, je na vzdálenost 30 aţ 50 m
přístroj aktivován a automaticky se spojí s operačním střediskem městské policie. Stálá sluţba
tohoto střediska příjme tísňový signál prostřednictvím PCO, kde jsou bezpečně uloţeny
osobní a zdravotní údaje o osobě, která systém pouţívá. Po přijetí tísňového signálu se
operační středisko spojí s dispečinkem Rychlé záchranné sluţby a zajistí vyslání vozidla s
lékařem na adresu osoby, která signalizovala ohroţení ţivota. Sdělí nutné údaje o zdravotním
stavu osoby zasahujícímu lékaři. Ve stejném okamţiku vyjíţdí na místo i vozidlo městské
policie. Způsobem, který je předem dohodnut s uţivatelem systému Signál v tísni, stráţník (v
souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.) otevře dveře bytu uţivatele a na místě spolupracuje s
lékařem RZS do ukončení zásahu. Po ukončení zajistí zabezpečení vchodu do bytu a oznámí
událost blízké nebo jiné osobě, kterou uţivatel systému určil. Důvodem k vyslání signálu
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
14 z 18
22.3.2011
můţe být kromě zdravotních problémů také skutečnost, ţe se osoba dostane do nebezpečí
ohroţení svého zdraví, ţivota nebo majetku v případech vloupání nebo podvodného vniknutí
do bytu, krádeţe apod.
Zájemci o připojení na systém Signál v tísni (osoby ZTP, senioři) podávají příslušnou ţádost s
doporučením odborného lékaře na odbor sociální a zdravotní MÚ, který na základě smlouvy
zapůjčí ţadateli na dobu nezbytně nutný přístroj (komunikátor). Sociální a zdravotní komise
města můţe rozhodnout o bezplatném zapůjčením přístroje. Následně je ţadatel seznámen s
podmínkami pouţití systému a je provedena montáţ zařízení v bytě. Po technické stránce se
systém „Signál v tísni“ sestává z následujících částí: základním článkem je komplexní PCO,
dále je to telefonní hlásič, nástavba pro bezdrátovou komunikaci, GSM modul 400 Mhz a
komunikační trasa (většinou telefonní síť). Do systému náleţí ještě také trezor na uloţení
schránek na klíče od obydlí, dobrovolně poskytnuté přihlášenými osobami. Z hodnocení
projektů „Signál v tísni“ vyplývá, ţe přináší jeho uţivatelům, nemocným a osamělým
seniorům větší pocit bezpečí.
Pozn. zdroj informací – materiál MV odbor prevence kriminality 2008 – Typy projektů
prevence kriminality
Taktické možnosti
Městská policie Frenštát pod Radhoštěm v současné době vykonává nepřetrţitý výkon sluţby
s vyuţitím MKDS vybudovaného s dotací z programu prevence kriminality a za vyuţívání
digitální radiokomunikační sítě se systémem GPS vybudovaného počátkem letošního roku.
K tomuto jsme připraveni v tomto reţimu provádět také ostrahu objektů města za pomoci
PCO za vyuţití všech zákonných pravomocí, které jsou oproti soukromým bezpečnostním
sluţbám na vyšší právní úrovni. Vyuţití sluţeb městské policie při PCO přináší nejen úsporu
ve výdajích města na platby za ostrahu, ale zvyšuje také taktické moţnosti při zákroku
v případě narušení objektu.
Ekonomické hodnocení
POZITIVA
NEGATIVA
Úspora na výdajích za ostrahu
objektů města
Investice do vybudování GSM
brány ( částka ročních výdajů na
ostrahu objektů města)
- kaţdoročně
- jednorázově
Návrh
řešení
Po vyhodnocení všech moţných technických řešení, taktického hlediska, ekonomického
rozboru a současného stavu je dle mého mínění řešením :
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
15 z 18
22.3.2011
- vypovězení smluvních vztahů se současným
poskytovatelem služeb ostrahy, servisu a revizí
PCO objektů v majetku města
- přenesení ostrahy objektů města na městskou
polici ( úspora )
- vyhlášení výběrového řízení na nového
poskytovatelem služeb servisu a revizí PCO
objektů v majetku města
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 24.8.2009
Zpracoval :
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
16 z 18
Matějek Ondřej
ředitel MP Frenštát p/R
22.3.2011
Příloha č.6
KONCEPCE MP Frenštát p/R
Personální obsazení
MP by mohla být postupně doplněna ze současných 6 aţ do počtu 12 stráţníků. V čele MP
by měl být Velitel MP, jako slouţící stráţník, dále by měl být Zástupce velitele MP, také jako
slouţící stráţník a dále by měli být ustanoveni vedoucí směn. Doplnění do konečného
početního stavu na 12 stráţníků by komplexně řešilo otázku personálního obsazení stráţníků
MP pro nepřetrţitou sluţbu. S ohledem na současný stav by bylo prioritou doplnit stav na
schválený počet 7 stráţníků na základě fin. moţností města. Rozšíření počtu by spočívalo
především ve veřejnoprávní smlouvě s okolními obcemi, které o sluţbu MP projeví zájem a
zároveň by se tak jednalo o rozšíření sluţebního obvodu.
Způsob služby
Stráţníci - inspektoři veřejného pořádku - by měli pracovní dobu v pracovní dny od 07:0022:00 hod. a to ve směnách denních (07:00-15:00) a odpoledních (14:00-22:00), popřípadě
12-ti hodinové směny v rozsahu od 07:00-22:00 hod. ve směnách denních (07:00-19:00) a
odpoledních (10:00-22:00).
V nynějším schváleném počtu 7 stráţníků je to dostačující pro zajištění denního výkonu
sluţby a to především přechodů a veřejného pořádku v centru města. S moţným navýšením
početního stavu na 12 stráţníků by se začalo slouţit klasickým způsobem na 12-ti hodinové
směny (denní 07:00-19:00 a noční 19:00-07:00), ve 24-ti hodinovém nepřetrţitém cyklu. Byla
by zřízena tzv. stálá sluţba s běţný reţimem takovým, ţe jeden stráţník (operátor) vykonává
současně stálou sluţbu a dohled nad uvaţovaným městským kamerovým systémem, kdy dva
stráţníci pak mohou být neustále pro běţný výkon sluţby v ulicích. V počtu 12-ti stráţníků je
toto ( nepřetrţitý provoz ) s menšími obtíţemi realizovatelné.
Rozsah činnosti
MP by se neměla soustředit pouze na činnost dohlížecí a upozorňovací - represe. Měl
by být vypracován první program prevence na místní úrovni pro město a MP by se měla
věnovat i oblasti prevence. K tomuto by měl posloužit i kamerový systém zaměřený na
problematické lokality.
Také by měla být těsnější spolupráce s odbory MÚ a to odboru sociálního ( mládež –
kouření, alkohol ), oboru životního prostředí a dopravy ( vraky ) a technickými
službami města ( úklid a opravy zjištěného vandalismu, odchyty psů )
MP by měla každoročně předkládá zastupitelstvu města nový program prevence, na
sklonku roku výroční zprávu, vedla přednáškovou činnost na školách, výuku na DDH,
klubech důchodců a u jiných zájmových skupin, spolupracovat na vypracovávání
preventivních projektů. Velitel by měl být členem dopravní komise a komise pro
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
17 z 18
22.3.2011
prevenci kriminality – měl by spolupracovat s koordinátorem preventivních aktivit ve
městě.
Všichni strážníci by měli pravidelně jedenkrát měsíčně projít jednodenním výcvikem
zaměřený na taktické a praktické zvládnutí sebeobrany potřebné ke své práci a
střeleckého výcviku. Měli by ovládat práci s výpočetní a digitální technikou, každý by se
měl částečně domluvit cizím jazykem ( např. německy, anglicky, polsky, rusky), všichni
by měli vlastnit osvědčení operátorů městského kamerového systému, polovina na
odchyt toulavých zvířat, jeden by měl být instruktor střelby a jeden instruktor
sebeobrany.
Vnitřní předpisy
Vnitřní předpisy by měly být předkládány ke schválení Radě města a to především :
- Zbrojní řád
- Řád vnitřní sluţby
- Organizační řád městské policie ( vnitřní struktura : velitel MP, zástupce vel. MP,
vedoucí směn, stráţníci )
- Skartační a spisový řád
Velitel MP by měl vydávat pro výkon sluţby vnitřní závazné a metodické pokyny –
nařízení.
Dále by mělo dojít k doplnění stávajícího stavu v oblasti právních otázek pro sluţbu MP
Frenštát p/R a to vyhlášky „ Výstrojní řád městské policie “, která zde schází úplně, a ke
změně současné vyhlášky o zřízení MP.
Pro samotný výkon sluţby a zpřehlednění vykonávané činnosti by měl být na sluţebně
zaveden kvalitnější systém evidence přestupků v dopravě i jiných evidencí např. odchyty psů,
ale především by mělo dojít ke sjednocení pracovních postupů všech stráţníků, tak aby
navenek vystupovala MP Frenštát p/R jako jednolitý dobře fungující celek.
Pro zlepšení komunikace s občany bych navrhoval zkvalitnění internetových stránek MP
s umístěním např. rad pro občany, zákonných oprávnění stráţníků, vysvětlení pojmů a jiných
záleţitostí spojených s prací stráţníka MP. Dále bych dal moţnost občanům podávat dotazy a
připomínky k práci MP jak elektronicky tak i formou písemnou do schránek rozmístěných na
budovách MP a MěÚ.
Jako stráţník pracující u MP Frenštát p/R mohu pro funkci velitele ( ředitele ) nabídnout
bohaté zkušenosti získané za doby sluţby u Policie ČR a dále znalosti problematiky
vyplývající z výkonu povinností a oprávnění stráţníka nabyté za dobu práce u MP a taktéţ
současnou místní a osobní znalost prostředí.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 11.12.2007
Zpracoval : Matějek On.
stráţník MP Frenštát p/R
Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011-2014
18 z 18
22.3.2011
Download

Koncepce Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na období 2011