NABÍDKA SLUŽEB DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE
VENKOVA
Grantovými poradci jsme již od roku 1999 a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů. Naši konzultanti se věnují všem souvisejícím činnostem od monitoringu výzev prostřednictvím služby dotaceonline.cz, přes přípravu projektové dokumentace, až po komplexní podporu v realizační fázi včetně organizace výběrových řízení.
Nabídka služeb související s přípravou projektu
V souvislosti s uvedenou výzvou dotačního programu Vám nabízíme přípravu projektové žádosti včetně povinných příloh.
Cenu za zpracování projektové žádosti pro každý projekt, stanovujeme
dvousložkově, jako fixní odměnu a odměnu založenou na podpoření grantové žádosti. Cenovou nabídku Vám rádi připravíme ve dvou variantách:
•
•
Varianta 1 – nabídka založená primárně na úspěšnostní prémii na
základě podpoření projektu
Varianta 2 – konzervativní cenová nabídka založená na paušální
odměně pokrývající většinu našich nákladů v kombinaci s nižší
úspěšnostní prémií
Program rozvoje venkova
Tato výzva umožňuje investice do
zemědělských mobilních strojů, do
technologií v živočišné výrobě a do
protikroupových systémů.
Způsobilé výdaje - příklady:
Stroje pro zpracování půdy
Stroje pro založení a ošetřování porostu
Stroje pro sklizeň
Stroje pro pěstování brambor
Uzávěrka:
Do 9. 2. 2015.
Minimální příspěvek:
60 000 Kč
Maximální příspěvek:
9 000 000 Kč
Reference
Vybrané reference našich projektů během naší 14ti leté poradenské historie
v oblasti dotací najdete zde.
Podrobné informace o této výzvě najdete níže.
Nabídka služeb ve fázi realizace
Spolupráce spočívá především v následujících oblastech:
•
•
•
•
Příprava monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v průběhu celého
projektu
Dohled nad správností obsahu a formy dodržování pravidel publicity
Průběžné poradenství související s interpretací dotačních podmínek
Příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení, dohled nad
způsobem vyhodnocení nabídek, dohled nad uzavřením smlouvy s
dodavatelem / dodavateli
Neváhejte nás kontaktovat pro další bezplatnou telefonickou konzultaci či
upřesnění naší nabídky služeb.
Za tým Grant Advisor, Martin Dítě
Ing. Martin Dítě
jednatel
mobil: +420 605 803 502
[email protected]
GRANT ADVISOR, spol. s r.o.
IČ: 276 918 37
DIČ: CZ27691837
Kancelář:
Vrchlického sad 4
602 00 Brno
URL: www.grantadvisor.cz
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA –
MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
Sumář programu
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských mobilních strojů, do technologií v živočišné výrobě a do
protikroupových systémů.
Žádat o dotaci může zemědělský podnikatel nebo podnikatelský subjekt, který je vlastněn zemědělskými prvovýrobci a jehož činnost je zemědělská výroba (min 30% podílu příjmu).
Minimální doba podnikání je 2 roky. V tomto programu může žádat i začínající mladý zemědělec.
Kdo může žádat
•
•
•
Podnikatelské subjekty:
1) Zemědělský podnikatel (fyzická i právnická osoba), podnikající v prvovýrobě minimálně 2 roky dle
zápisu do evidence zemědělského podnikatele (EZP)
2) Mladý začínající zemědělec (pouze fyzická osoba, věk 18 - 39 let, evidovaná v EZP maximálně 16
měsíců, dosáhla nebo do 3 let dosáhne minimální zemědělské kvalifikace)
Výše dotace a oprávněné výdaje
Míra podpory je stanovena ve výši až 60% z celkových způsobilých výdajů. Min. výše způsobilých výdajů je
stanovena na 200 tisíc Kč, max. výše pak na 15 mil. Kč. V rámci tohoto opatření může získat 1 podnikatel
v rámci období 2007-2013 max. 90 mil. Kč.
Způsobilé výdaje - příklady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stroje pro zpracování půdy (pluhy, smyky, brány, válce, kypřiče, kombinátory aj.)
Stroje pro založení a ošetřování porostu (např. secí stroje, rozmetadla, postřikovače)
Stroje pro sklizeň (např. mlátičky, lisy, žací stroje, baličky, mulčovače, sběrací návěsy)
Stroje pro pěstování brambor, zeleniny, chmele, ovoce (rýhovače, sazeče, vyorávače, sklízeče, secí stroje, plečky, půdní frézy, sklizňové vozy aj.)
Stroje pro školkařskou výrobu (sazeče, vyorávače, třídící linky, nosiče nářadí aj.)
Stroje pro pěstování révy vinné (např. kultivátory, nůžky, drtiče, kontejnery, sklízecí vany)
Stroje pro pěstování okrasných rostlin (např. plničky, vozíky, sázecí roboty)
Stroje pro živočišnou výrobu (krmné a nastýlací vozy, přepravníky zvířat aj.)
Technologie v živočišné výrobě - skot, ovce, kozy, prasata (např. dojírny, dojící roboty, tanky na mléko,
váhy, boxy, technologie krmení a napájení)
Alokace je 700 mil. Kč.
Specifika a omezení
•
•
•
Doba realizace projektu musí do 30. 6. 2015.
Oprávnění žadatelé mohou předložit pouze 1 projektovou žádost.
Pořizovaný stroj musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele dle roku 2014 (např. žadatel,
který pěstuje v roce 2014 pouze ovoce, si nebude moci pořídit stroje pro pěstování révy vinné).
Podávání žádostí:
•
Žádosti se podávají v aplikaci Portál farmáře.
Hlavní výběrová kritéria:
•
•
•
•
•
•
Podíl příjmů ze zemědělské výroby.
Míra nezaměstnanosti v okrese.
Míra dotace – požadovaná žadatelem.
Status mladého zemědělce.
Status ekologického zemědělce.
Realizace v chráněném území.
Harmonogram
Příjem žádostí je od 26. 1. 2015 do 9. 2. 2015.
Download

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA