BONI PUERI – základní umělecká škola, Hradec Králové
Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové • tel.: +420 608 200 472 • e-mail: [email protected]
Organizační zabezpečení školního
roku 2014/2015
V souladu s pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky Organizace školního roku 2014/2015 v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích, č.j. MSMT/16304/2012-20 ze dne 21.
května 2013 vydávám toto Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015:
I.
Charakteristika školy
BONI PUERI – základní umělecká škola je soukromá základní umělecká škola,
která zajišťuje vzdělávání v oboru hudebním. Základem výuky je studijní zaměření
sólový zpěv. Kapacita školy je 250 žáků.
Vzdělávací program
Škola na základě Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT zpracovala
Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání s pracovním názvem
Školní vzdělávací program pro BONI PUERI – základní uměleckou školu. Úprava
školního vzdělávacího programu byla provedena k 1. 9. 2014.
Hudební obor škola realizuje v tomto schématu:
Přípravná hudebně pohybová výchova (1 – 2 roky)
Základní studium I. stupně (7 let)
Základní studium II. stupně (4 roky)
BONI PUERI – základní umělecká škola realizuje v rámci hudebního oboru
následující studijní zaměření:
Přípravná hudebně pohybová výchova
Sólový zpěv
Hra na klavír
Hra na housle
Hra na zobcovou flétnu
Hra na klarinet
Hra na elektronické nástroje
Hra na elektrickou kytaru
Hra na sólovou kytaru
Hra na varhany
Hra na bicí
Školní vzdělávací program BONI PUERI – ZUŠ se realizuje v 1. – 3. ročníku
základního studia I. stupně a 1. – 3. ročníku základního studia II.s. V ostatních
ročnících je výuka dle dobíhajících učebních plánů ZUŠ (pěvecká hlasová výchova a
pěvecká výchova a zpěv, hra na klavír).
II.
Oddělení a personální zajištění výuky ve školním roce 2014-2015
Ředitel školy: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Hana Musílková
Pueráček
Sbormistryně
Mgr. Hana Musílková
Klavíristka
Tereza Špuláková, DiS.
Asistence
Milan Slabý, Pavel Musílek
Pueri Novi
Sbormistryně, hudební nauka
Mgr. Marcela Říčanová
Klavíristka, hudební nauka
Miriam Puklová, František Novák
Hra na flétnu, sólový zpěv
Bc. Ondřej Hrnčíř
Markéta Fadrná
Ludmila Vašátková
Mgr. Ing. Jaroslav Šlais, Mgr. Hana
Roubalová
Bonifantes
Sbormistr
Mgr. Ing. Jaroslav Šlais
Klavíristka
Tereza Špuláková, DiS.
Pěvecká hlasová výchova, sborový Mgr. Ing. Jaroslav Šlais,
zpěv, hudební nauka
Tereza Špuláková, DiS.,
Mgr. Hana
Roubalová, PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Hlavní sbor
Sbormistři
PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
MgA. Marek Štryncl
Mgr. Ing. Jaroslav Šlais
Klavíristé
MgA. Jitka Fowler Fraňková, Ph.D.
MgA. Robert Fuchs
Hlasový poradce
Mgr. Anna Hlavenková
Pěvecká hlasová výchova, komorní PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
zpěv, korepetice, sborový zpěv
MgA. Marek Štryncl
Mgr. Ing. Jaroslav Šlais
Hra na nástroj
Hra na klavír
Tereza Špuláková, DiS.
Ondřej Hromádko
Milan Slabý
Hra na flétnu
Bc. Ondřej Hrnčíř
Markéta Fadrná
Ludmila Vašátková
Hra na housle
Mgr. Ing. Jaroslav Šlais
Hra na klarinet
Bc. Ondřej Hrnčíř
Hra na bicí
Tadeáš Macl
Hra na varhany
Milan Slabý
Hra na elektrickou kytaru
Mgr. Pavel Urban
Hra na basovou kytaru
Matěj Horák
Tajemník: PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Ekonomka: Alena Purmová
Správce budovy, bezpečnostní technik: Bc. Ondřej Hrnčíř
III.
Prázdniny a organizace roku
První informativní schůzka hlavního
21. 8. 2014, 9:00 – 17:00
sboru, zkouška, příprava na novou
sezónu, hlasové rozdělení po mutaci a
v době mutace
Letní soustředění hlavního sboru
21. 8. – 27. 8. 2014 (21. 8. hlasové
přezkoušení žáků – přechod do jiných
hlasů – mutace)
Natáčení CD „Boni pueri zpívají dílo
J. K. Vaňhala“ – čtvrtek 28. 8. – pátek
29. 8. a pondělí 1. 9. 204
Začátek školního roku
pondělí 1. září 2014
Ukončení prvního pololetí
čtvrtek 29. ledna 2015
Ukončení druhého pololetí
úterý 30. června 2015
Podzimní prázdniny
pondělí 27. října a středa 39. října
2014
Vánoční prázdniny
pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2.
ledna 2015, vyučování začne v pondělí
5. ledna 2015
Jednodenní pololetní prázdniny
pátek 30. ledna 2015
Jarní prázdniny
pondělí 9. března 2015 až neděle 15.
března 2015
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 2. dubna 2015 a pátek 3.
dubna 2015
Hlavní prázdniny
Středa 1. července 2015 až pondělí 31.
srpna 2015
31. srpna 2015
Vyučování ve školním roce 2015- úterý 1. září 2015
2016
Výuka podle rozvrhu u přípravných oddělení začne v pondělí 8. 9., hlavní
sbor zahájí v neděli 7. 9. dle aktuálního rozpisu.
Organizaci výuky v době konání koncertních turné upravují zvláštní
pokyny ředitele školy.
Během prvního zářijového týdne si domluví
vyučující nástrojové hry rozvrh se žáky. Rozvrh přípravných oddělení a
hlavního
sboru
je
vystaven
od
posledního
srpnového
týdne
na
informačním systému.
IV.
Kontakty
Škola, kancelář
+420 608 200 472
Email škola
[email protected]
Email ředitel školy
[email protected]
Email zástupkyně ředitele školy
[email protected]
Adresa informačního systému
is.bonipueri.cz
V.
Pedagogické rady a porady
Vedení školy – porady 1x týdně, operativně kdykoli, konzultace, osobně či emaily
Pedagogické rady – zahajovací, čtvrtletní, pololetní, čtvrtletní, závěrečná
Operativně kdykoli, zejména před soustředěními, koncerty apod.
Vzájemné konzultace mezi jednotlivými učiteli jsou považovány za přínosné.
Provozní porady – 1x týdně (ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, produkční)
Provozní porady technicko- hospodářských pracovníků s vedením školy –
1x za 3 týdny (ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, ekonomka a školník).
V Hradci Králové 20. 8. 2013
PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
ředitel školy
Download

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015