Výroční zpráva /Annual Report 2013
Plány na roky / Plans for years 2014–2015
ADRESA / ADDRESS
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
Czech Republic
Tel.: +420 234 097 811
Fax: +420 234 097 812
Web:
www.vize.cz
www.prazskakrizovatka.cz
www.havlova-veskrnova.com
www.vaclavhavel.cz
Facebook:
www.facebook.com/Nadacevize97
www.facebook.com/dagmar.havlova
www.facebook.com/VaclavHavel
www.facebook.com/PragueCrossroads
e-mail:
[email protected]
BANKOVNÍ SPOJENÍ/ BANK ACCOUNT
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
ČÍSLA ÚČTŮ / ACCOUNT NUMBERS
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
IČO: 66002940
Identification number: 66002940
DIČ: CZ66002940
VAT Reg. No.: CZ66002940
Obsah
Content
Poslání Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
The Foundation’s Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Úvodní slovo předsedkyně Správní rady Dagmar Havlové . . . . . . . .7
Foreword by Dagmar Havlová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Správní a Dozorčí rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Board of Trustees and Supervisory Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Co se v minulosti podařilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
What was achieved in the past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Současné programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Current Programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Odkaz Václava Havla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
The Legacy of Václav Havel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Pražská křižovatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Prague Crossroads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 . . . . . . . . . . . . . .35
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize . . . . . . . . .35
Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Laureates of the Dagmar and Václav Havel
Foundation Vize 97 Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Fond porozumění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
The Fund of Understanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Kancelář Václava Havla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
The Office of Václav Havel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Hlavní partneři Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Main Partners of the Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Poděkování sponzorům a přátelům Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Thanks to the Donors and Friends of the Foundation . . . . . . . . . . .55
Přijaté dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Donations received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Poskytnuté příspěvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Nadační investiční fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Foundation Investment Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Informace o finančních prostředcích obdržených
od Fondu národního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Report on Financing Received from
the National Property Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Grantová pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Grant Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Mikulášský charitativní bazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
The St Nicholas Charity Bazaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO ODBORNÍKA O OVĚŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . .72
INDEPENDENT PRACTITIONER'S ASSURANCE REPORT . . . . . . . . . . .73
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Ze života Nadace VIZE 97 v roce 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Review of activities of the VIZE 97 Foundation in 2013 . . . . . . . . . .76
Účetní závěrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Financial statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Poděkování přátelům Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Acknowledgements to friends of the Foundation . . . . . . . . . . . . . .114
Zvláštní poděkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Special Thanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
3
Výroční zpráva 2013, Plány na rok 2014–2015
Annual Report 2013, Plans for 2014–2015
Poslání Nadace
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký
okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření jejích zřizovatelů a z tradic,
na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální,
zdravotnické a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje
různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na
aktuální potřeby společnosti. Nadace se přitom snaží – v duchu
svého názvu – hledat a podporovat především to, co míří do
budoucna, to, co se dnes může někomu zdát méně důležité nebo
dokonce okrajové, co se ale teprve časem zhodnotí, to, co má
povahu příkladu či modelu, co je spíš dalekozraké než krátkozraké,
co má rys průkopnictví či vizionářství. Menšími finančními
částkami Nadace zároveň jednorázově i pravidelně podporuje
nejrůznější organizace a jednotlivce, kteří naléhavě potřebují
pomoc. Po odchodu prezidenta Václava Havla v roce 2011
Nadace pečuje o jeho odkaz.
Velké srdce od Kurta Gebauera v Pražské křižovatce
/ Kurt Gebauer’s Big Heart at Prague Crossroads
6
The Foundation’s Mission
The Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 covers a broad
range of interests, reflecting the concerns of its founders and the
traditions which it draws on. The Foundation operates chiefly in
the fields of social care, medicine, education and culture, and, on
occasions, organises or lends support to various activities in the
field of human rights, while also seeking to respond to society’s
needs at a given moment. At the same time, the Foundation also
strives, in the visionary spirit of its name, chiefly to support
forward-looking causes, ones that might seem to people of less
or even marginal importance at the present time but will prove
themselves in time, causes that can serve as a prototype or model,
ones that are far-sighted rather than short-sighted, ones that are
pioneering or even visionary. The Foundation regularly gives
minor financial donations to provide one-off assistance to
organisations of every kind, as well as to individuals urgently in
need of help. Since President Václav Havel passed away in 2011,
the Foundation has been taking care of his legacy.
Úvodní slovo předsedkyně
správní rady Dagmar Havlové
Foreword by Dagmar Havlová
Vážení a milí přátelé,
dostává se Vám do rukou další z pravidelných výročních zpráv naší Nadace. Ráda bych Vám touto formou zprostředkovala co možná
nejpodrobnější informace o činnosti Nadace, o jejích snahách, úspěších a plánech do budoucna. Nedílnou součástí výroční zprávy jsou
informace o všech projektech a vizích, stejně jako informace o hospodaření Nadace.
K nejnáročnějším projektům Nadace zřejmě patří Pražská křižovatka, i když ty nejtěžší chvíle má již za sebou. V minulosti se nám podařilo doslova
na poslední chvíli zachránit tento cenný historický objekt před úplnou destrukcí. Dnes mohu s potěšením konstatovat, že se Pražská křižovatka
stala vyhledávaným kulturním a společenským místem s velkým duchovním nábojem, kam se všichni rádi vracejí, opakovaně zde probíhají
charitativní, ale i komerční projekty. Také proto velice důsledně dbáme na to, aby i nadále pokračovaly rekonstrukční práce v tomto historicky
významném a unikátním objektu. V Pražské křižovatce se v roce 2013 konalo již tradiční předání Ceny Nadace VIZE 97. V pořadí patnáctým
laureátem se stal in memoriam matematik, filozof a překladatel doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc, opravdový průkopník pozoruhodných proudů
soudobého vědeckého myšlení a jeden z dlouholetých členů rady Ceny. Zejména díky jeho úsilí mohlo být úspěšně naplňováno základní
poslání Ceny VIZE 97.
V roce 2013 jsme též pokračovali v práci na projektu Včasné diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Díky dobrovolné práci
několika známých osobností vznikla v Pražské křižovatce další verze televizního spotu vyzývajícího občany k včasné návštěvě lékaře. V dalším
roce hodláme opět promítáním tohoto spotu navázat na úspěšnou spolupráci s Českou televizí, stejně jako doufáme v další spolupráci
i v aktivitách spojených s tímto projektem.
Již podeváté poskytla Pražská křižovatka v rámci Mikulášského charitativního bazaru prostor několika charitativním organizacím k prezentaci
jejich práce. Jsme rádi, že se záměr propojení charitativních organizací a podpora jejich vzájemného dialogu daří, že se daří vykouzlit hezkou
předvánoční atmosféru a že je Mikulášský charitativní bazar veřejností hojně navštěvován. Tuto aktivitu hodláme do budoucna dále rozvíjet.
Za poslední dva roky přibyl naší Nadaci ještě jeden nelehký úkol související s odchodem mého manžela a s nutností uchopit správu odkazu
Václava Havla v duchu jeho pojetí demokracie, svobody a občanské společnosti. Stále jsme velmi zaměstnáni vlnou zájmu jednotlivců či
institucí o pojmenování veřejných prostor, událostí, uměleckých děl nebo konferencí po Václavu Havlovi. Velice významnou poctou památce
mého manžela se stala myšlenka tzv. Havel’s Place v symbolické podobě dvou křesílek a stolku pod lípou jako českým národním stromem.
Křesílek, na které je možno usednout, přemýšlet, navazovat nové kontakty, rozvíjet dialog či naslouchat myšlenkám druhých. První slavnostní
odhalení tohoto pamětního místa proběhlo ve Washingtonu a poté v Dublinu. O tuto formu památníku projevují zájem rovněž další města
nejen v České republice, ale i ve světě.
Závěrem bych velmi ráda poděkovala našim dárcům i velkým sponzorům, bez kterých by práce Nadace nebyla možná. Moje díky patří také
členům všech rad, kteří s námi spolupracují bez nároku na honorář a bez jejichž podpory by naše práce byla nemyslitelná. Děkuji všem, kteří
nám důvěřují, podporují nás v našich vizích a posilují s námi myšlenku, že práce Nadace má hluboký smysl.
7
Dear friends,
Welcome to the latest Annual Report of our Foundation. Its aim is to provide you with as much detailed information as possible about our
Foundation’s activity, its endeavours, successes and future plans. Part and parcel of the Annual Report are reports on all our projects and
visions, as well as a financial report.
Clearly the Prague Crossroads is among the Foundation’s most demanding projects even though it has already overcome the most difficult
tasks. In the past we managed to save this historically valuable building from total destruction at literally the last moment. It is a pleasure today
to note that the Prague Crossroads has become a popular, spiritually-charged cultural and social venue that people are glad to return to,
where not only charitable but also commercial events take place. That is also why we are at pains to ensure that the work of reconstruction
continues in this historically significant and unique structure. In 2013 the Prague Crossroads was host to the now traditional award ceremony
of VIZE 97 Foundation Prize. The fifteenth laureate in memoriam was the mathematician, philosopher and translator Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc,
a true pioneer of outstanding currents in scientific thinking, and for many years a board member of the Foundation Prize. It was particularly
due his efforts that the fundamental purpose of the VIZE 97 Foundation Prize could be fulfilled with success.
In 2013 we also continued our work on the Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer project. Thanks to the voluntary activity
of a number of celebrities a new version was made at the Prague Crossroads of the TV commercial encouraging people to consult their doctor
in time. Next year we also intend to continue the successful collaboration with Czech TV by screening that commercial, as well as cooperation
with activities connected with the project.
For the ninth time the Prague Crossroads hosted the St Nicholas Charity Bazaar at which several charities were able to display their work. We
are glad that we are able to link these organisations and enable a mutual dialogue among them, as well as creating a jolly pre-Christmassy
atmosphere and attracting such large public support. We intend to continue to develop this activity in future. Over the past two years our
Foundation has assumed an additional challenging task connected with my husband’s passing and the need to undertake the administration
of Václav Havel’s legacy in the spirit of his concept of democracy, freedom and civil society. We are still kept very busy by the wave of interest
from individuals and institutions wanting to name public spaces, events, art works or conferences after Václav Havel. A great homage to the
memory of my husband was the idea to create “Havel’s Place” in the symbolic form of two armchairs and table beneath a linden, the Czech
national tree. It is a place where people can sit and reflect and make new contacts, engage in dialogue or listen to the ideas of others. The first
unveiling of this memorial place took place in Washington and then in Dublin. Other cities have also expressed interest in a such a memorial
location, not only in the Czech Republic but also abroad.
In conclusion, I would like to thank our donors and major sponsors without whom the work of the Foundation would be impossible. I am also
grateful to all board members who assist us pro bono and without whose support our work would be inconceivable. Thank you to all those
who trust us and support us in our visions and help boost our conviction that the work of the Foundation is meaningful.
Vaše Dagmar Havlová / Yours, Dagmar Havlová
8
Správní rada / Board of Trustees
Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně / chairperson
Ing. Martin Borovka
MUDr. Tomáš Bouzek
Táňa Fischerová
Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D.
JUDr. Ing. Václav Jerman
PhDr. Helena Koenigsmarková
PhDr. Vladimír Kreidl
Dr. Borek Severa
PhDr. Jiřina Šiklová
Petr Weigl
Dozorčí rada / Supervisory Board
Ing. Pavel Kavánek, předseda / chairperson *
Ing. Michal Petrman, CSc.
JUDr. David Plch
*
*
K zániku členství Ing. Pavla Kavánka v Dozorčí radě došlo dne 31. prosince 2013.
Pavel Kavánek’s membership of the Board of Trustees lapsed on 31 December 2013.
Zasedání Správní a Dozorčí rady
/ Meeting of the Board of Trustees and Supervisory Board
10
Co se v minulosti podařilo
What was achieved in the past
Podpora vzdělávání
Projekt Podpora vzdělávání byl založen v roce 1999 a za 13 let své
existence jsme podpořili celkem 119 studentů, kterým jsme
přerozdělili částku 4 547 000 Kč. V rámci projektu jsme také
sedmkrát udělili Uznání za přínos k filozofii vzdělávání a za obnovu
univerzitní myšlenky a zasloužilým profesorům jsme tak darovali
celkovou částku 679 000 Kč.
V posledních letech také vzniklo několik nadací, které se přímo
zaměřují na podporu nadaných studentů. Věříme proto, že všichni
studenti, kteří se na nás již nemohou obrátit s žádostí o finanční
příspěvek, naleznou jinou neziskovou organizaci, která jim
pomůže v naplnění jejich snů.
„Už je to tady“
V roce 2009, u příležitosti oslav 20. výročí politických změn
v Československu, uspořádala Nadace VIZE 97 ve spolupráci
s Nadací Forum 2000, Knihovnou Václava Havla a dalšími
spřátelenými organizacemi mimořádnou akci, jejímž hlavním
smyslem bylo připomenout či zpřítomnit ducha a étos
listopadové nenásilné vzpoury proti totalitnímu režimu
v Československu. Přípravu koncertu zajistila produkční firma
ABOUT Production.
Dne 14. listopadu 2009 se nejdříve v aule Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy uskutečnila debata nazvaná „Svoboda a její
nepřátelé“, kterou živě vysílal zpravodajský program České televize
Prezident Václav Havel v kruchtě Pražské křižovatky
/ President Václav Havel in the gallery of Prague Crossroads
11
milionů Kč. Tabulku se jmény lidí, kteří se podíleli na této náročné
stavbě, najdete při vstupu do tunelu v horní části Jeleního
příkopu.
Lávka přes Chotkovu ulici
Lávka pro pěší, spojující Letenské a Chotkovy sady, byla otevřena
v červnu 1998. Elegantní řešení arch. Bořka Šípka s odlehčenou
středovou částí ocelové konstrukce tvoří jakousi přístupovou
bránu k Pražskému hradu. Děkovná tabulka na úpatí mostu
hlásá, že tuto lávku dal Václav Havel vybudovat převážně ze
sponzorských či svých soukromých prostředků.
Pamětní medaile vydané Českou mincovnou k uctění památky
prezidenta Václava Havla
/ Commemorative medals issued by the Czech Mint in memory of President Havel
ČT 24. Hlavními účastníky dvou diskusních panelů byli Madeleine
Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom Stoppard, André
Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban a Martin Bútora. Poté
se program akce přesunul do Pražské křižovatky, kde se uskutečnil
koncert pojmenovaný jako jedno z hesel listopadové revoluce „Už je
to tady“. Se svými osobními vzpomínkami, postřehy a myšlenkami
vystoupil nejen prezident Václav Havel, ale také současný prezident
Václav Klaus, francouzský filozof André Glucksmann, polský historik
a novinář Adam Michnik, jeden ze studentských vůdců z doby
sametové revoluce Šimon Pánek a zástupkyně dnešních studentů
z iniciativy Inventura demokracie. V průběhu koncertu se střídali
zahraniční umělci a hudebníci, kteří přicestovali na pozvání
prezidenta Václava Havla a vystoupili bez nároku na honorář.
Návštěvníci Pražské křižovatky tak měli jedinečnou příležitost slyšet
rockovou legendu Lou Reeda, slavné písničkářky Suzanne Vegu
a Joan Baez a světově uznávanou operní pěvkyni Renée Fleming. Ze
záznamu účastníky a diváky koncertu pozdravili bývalý prezident
SSSR Michail Gorbačov, tibetský duchovní vůdce Jeho Svatost
dalajláma, prezident USA Barack Obama a německá kancléřka
Angela Merkelová. Připojili se i hudebníci Peter Gabriel, Mick Jagger,
Bob Geldof a Bono Vox ze skupiny U2. Program po celý večer
doprovázela Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím
Bělohlávkem a projekce záběrů z listopadu 1989. Koncert vyvrcholil
společným zpěvem všech účinkujících (a také velké části publika)
spirituálu „Oh, Freedom“, který prezident Havel věnoval občanům
všech zemí, kde lidé stále žijí v útlaku.
Průchod valem Prašného mostu
Propojením horní a dolní části Jeleního příkopu bylo v září 2002
završeno téměř šestileté úsilí Nadace. Náklady na program, který
byl uskutečněn společně se Správou Pražského hradu a jinými
subjekty v čele s arch. Jiřím Pleskotem, stály Nadaci přes 24
12
Povodně
Rok 2005 byl posledním, kdy Nadace VIZE 97 stále ještě pomáhala
obětem ničivých povodní z roku 2002. Stala se tak jednou
z posledních organizací, která nezapomněla na hrůzu a ničivou sílu
vody, jež zpustošila velkou část Čech a připravila o domov stovky
rodin. V průběhu veřejné sbírky určené na pomoc lidem
postiženým povodní se podařilo získat více než 11 milionů KČ,
které pomohly tam, kde bylo třeba.
Mamma Help
Nadace VIZE 97 spolu s kosmetickou firmou RYOR, a.s. a občanským
sdružením Mamma Help představily v roce 2004 program „Korunka
pro ženu – koruna pro zdraví“, kterým společnými silami pomáhaly
pacientkám s nádorovým onemocněním prsu. Díky této spolupráci
byla poskytnuta částka 100 000 Kč na otevření Mamma Help
Centra v Brně a dalších přes 160 000 Kč na jeho provoz, jakož i na
provoz Mamma Help Centra v Praze.
Podpora čečenských dětí
Od roku 2002 podporoval každý člen Nadace VIZE 97, včetně
zakladatelů, čečenské děti, které strádaly fyzicky i citově. Tato
adopce na dálku dětem umožnila absolvovat školní docházku,
zakoupit pomůcky a částečně i hradit ošacení.
Education Support
The Education Support Project was founded in 1999. In its
13 years of existence we redistributed CZK 4,547,000 to a total of
119 supported students. We also awarded the “Recognition for the
Philosophy of Education and for the Renewal of University Ideas”
prize seven times within the project and we donated
CZK 679,000 to distinguished professors.
In recent years several foundations were also established that
focused directly on supporting gifted students. We are therefore
Prezident Václav Havel na koncertě „Už je to tady” roku 2009
v Pražské křižovatce
/ President Václav Havel at the “It’s Here at Last” concert.
Prague Crossroads, 2009
confident that all students who will no longer be able to turn to
us with a request for a financial contribution will find another nonprofit organization to help them to make their dreams come true.
"It's Here at Last"
In 2009, in conjunction with the celebrations of the 20th
anniversary of political changes in Czechoslovakia, the Vize 97
Foundation, in collaboration with the Forum 2000 Foundation, the
Václav Havel Library and several other like-minded organisations,
organised a special event chiefly intended to recall and evoke the
spirit and ethos of the non-violent November rising against the
totalitarian regime in Czechoslovakia. Preparations for the concert
were undertaken by the ABOUT production company.
On 14 November, a debate took place in the morning in the Aula
of the Arts Faculty of Charles University entitled “Freedom and its
Opponents”. It was broadcast live by Czech Television’s news
channel ČT 24. The main participants in the two discussion panels
were Madeleine Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom
Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban
and Martin Bútora. The programme of the event then shifted to
the Prague Crossroads, where a gala concert commenced entitled
“It’s Here at Last” after one of the slogans of the Velvet Revolution.
President Václav Havel, President Václav Klaus, the French
philosopher, André Glucksmann, the Polish historian and
journalist, Adam Michnik, one of the student leaders of the Velvet
Revolution, Šimon Pánek and a representative of today’s students
from the “Taking Stock of Democracy” campaign, came to the
podium in turn to share their personal memories, insights and
thoughts. The concert consisted of a succession of performances
by foreign artistes and musicians who had travelled here at the
invitation of President Václav Havel and performed pro bono.
And so the audience at the Prague Crossroads along with Czech
Television viewers and Czech Radio listeners, had a unique
opportunity to hear the rock legend Lou Reed, the famed singer
songwriters Suzanne Vega and Joan Baez and the worldrenowned opera singer Renée Fleming. Video messages from
the former President of the USSR, Mikhail Gorbachov, the Tibetan
spiritual leader, His Holiness the Dalai Lama, the US President
Barack Obama and the German Chancellor Angela Merkel were
projected. There were also recorded greetings from the musicians
Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof and Bono Vox of the band
U2. The entire evening’s programme was accompanied by the
Prague Chamber Philharmonia conducted by Jiří Bělohlávek and
13
Lávka přes Chotkovu ulici
/ Footbridge over Chotek Street
screenings of scenes from November 1989. The concert’s
culmination was when all the performers (and a large part of the
audience) joined together to sing the spiritual “Oh Freedom”,
which President Havel dedicated to citizens of all countries where
people are still oppressed.
The passage through the rampart of the Powder Bridge
The connection of the upper and lower parts of the Deer Moat in
September 2002 was the culmination of almost six years of work
on the part of the Foundation. The programme, which was realised
together with the Prague Castle Authority and other bodies, under
the leadership of the architect Jirí Pleskot, cost the Foundation
over 24 million crowns. A signboard with the names of the people
who contributed to this ambitious structure can be found at the
entrance to the tunnel in the upper section of the Deer Moat.
The footbridge across Chotek Street
The pedestrian footbridge linking the Letná and Chotek Gardens
was opened in June 1998. The elegant design by architect Borek
Šípek – a steel structure with a lightweight central section – forms
a kind of entrance gate to Prague Castle.The plaque at the foot of
the bridge states that Václav Havel had this footbridge built using
sponsorship and private funds.
Floods
2005 was the last year that the VIZE 97 Foundation assisted victims
14
of the destructive floods of 2002. It was thus one of the last
organisations not to forget the horror and destructive power of
the water which laid waste a large part of Bohemia and took away
the homes of hundreds of families in 2002. More than 11 million
crowns were raised in the course of a public collection designed
to assist the people affected bythe floods, and this money was
used where it was most needed.
Mamma Help
In 2004, the VIZE 97 Foundation presented the "A Crown for
a Woman – A Crown for Health" programme in cooperation
with the cosmetics firm RYOR, a.s. and the Mamma Help citizens'
association, which came together to assist patients with breast
cancer. Thanks to this cooperation, the sum of 100 thousand
crowns was provided for opening the Mamma Help Centre in
Brno and a further 160 thousand crowns were also provided for
its operations as well as for the operation of the Mamma Help
Centre in Prague.
Support for Chechen children
Since 2002, every member of the VIZE 97 Foundation, including its
founders, has supported Chechen children who have suffered
physically and emotionally. This long-distance adoption has
enabled the children to complete their schooling, to buy materials
and to help pay for clothing.
Současné programy
Current Programmes




Pražská křižovatka
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Fond porozumění
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
 Kancelář Václava Havla
 Mikulášský charitativní bazar
 Nadační investiční fond




Prague Crossroads
The Dagmar and Václav Havel FoundationVIZE 97 Prize
The Fund of Understanding
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
 The Office of Václav Havel
 The St Nicholas Charity Bazaar
 Foundation Investment Fund
Pražská křižovatka
Prague Crossroads
15
Odkaz Václava Havla
The Legacy of Václav Havel
16
Odchod prezidenta Václava Havla v prosinci roku 2011 nás
všechny silně zasáhl a hluboce zarmoutil. Paní Dagmar Havlová
a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dostávaly od té
chvíle desítky žádostí o souhlas k uctění památky pana
prezidenta. Z reakcí z celého světa a z projevů účasti našich
občanů bylo zřejmé, že myšlenky, osobní postoje i politická
prozíravost Václava Havla zůstanou hodnotami pevně
zakotvenými v novodobých českých dějinách. Naše i zahraniční
veřejnost cítila potřebu uchovat jméno Václava Havla v živé
paměti. Už v den posledního rozloučení s Václavem Havlem
pojmenovalo polské město Gdaňsk po Václavu Havlovi novou
městkou třídu. Poláci Václava Havla milovali, každá jeho
návštěva jejich země pro ně byla velkou událostí. Rychle
reagovaly také Poděbrady, město, kde Václav Havel v mládí
studoval a jehož byl čestným občanem. Tam po něm byla měsíc
od úmrtí pojmenována základní škola.
Také během roku 2013 dostávala Dagmar Havlová a Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 celou řadu žádostí o souhlas
k uctění památky jejího manžela, bývalého prezidenta Václava
Havla. Stále cítíme velmi silnou snahu domácích i zahraničních
institucí a jednotlivců o uchování a připomínání jména pana
prezidenta, jeho myšlenek, postojů i politických názorů a hodnot.
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu otevřelo v září
2013 další ročník festivalu Mutual Inspirations Festival (Festival
vzájemné inspirace), který připomenul život, dílo a odkaz
disidenta, dramatika a bývalého českého prezidenta Václava
Havla. V rámci festivalu se v období od 5. září do 31. října 2013
uskutečnilo přes 30 akcí ve významných centrech hlavního
města Spojených států.
Součástí festivalu bylo též slavnostní odhalení památníku Václava
Havla od designéra a architekta Bořka Šípka v prostorách
Georgetownské univerzity ve Washingtonu. Památník se stal
velice významnou poctou odkazu Václava Havla také proto, že
vůbec poprvé v historii této proslulé univerzity má zahraniční
politik v univerzitním kampusu své památné místo. Velmi
symbolická je také forma památníku Václava Havla v podobě
dvou křesílek a kulatého stolku pod lípou, křesílek, na které je
možno usednout a v duchu ideálů a životních postojů Václava
Havla vést dialog či naslouchat myšlenkám druhých. V panelové
diskusi konané u příležitosti odhalení památníku zazněly
vzpomínky a názory osob blízkých Václavu Havlovi, například
Madelaine Albright, Tomáše Halíka nebo Šimona Pánka.
Myšlenka tzv. Havel’s Place našla během druhé poloviny roku
mnoho podporovatelů a obdivovatelů a další takové místo bylo
odhaleno v prosinci v Dublinu.
V roce 2014 očekáváme odhalení tohoto nezvyklého, avšak velmi
symbolického památníku v dalších evropských i českých
městech. O její instalaci projevil zájem také Magistrát hlavního
města Prahy.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 společně
s Prague Freedom Foundation spojily síly s Rádiem Svobodná
Evropa/Rádio Svoboda a Ministerstvem zahraničních věcí
České republiky a založily stipendijní projekt Vaclav Havel
Journalism Fellowship. Tento projekt je určen novinářům ze zemí,
které „stále brání svobodě projevu a kde je povolání žurnalisty
často nebezpečnou profesí“. Myšlenka stipendia vznikla
s podporou Václava Havla již v roce 2011.
Stipendisté mají možnost získat v rámci šestiměsíčního školení
v pražském sídle ústředí Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda
zkušenosti s prací žurnalisty a vysíláním do nedemokratických zemí.
Místa, umělecká díla a akce připomínající
osobnost Václava Havla
Budovy, ulice, veřejná prostranství
 Gdaňsk – nově pojmenována ulice nesoucí nyní název Třída
Václava Havla
 Litoměřice – park U Hvězdárny přejmenován na Park Václava
Havla a umístění busty Václava Havla od sochařky Alžběty
Kumstátové
 Kralupy nad Vltavou – Základní škola v Revoluční ulici
pojmenována po Václavu Havlovi
 Opole, Polsko – ulice a malé univerzitní náměstí pojmenovány
po panu prezidentovi
 Ostrov nad Ohří – přejmenování části Paláce princů na
Oranžérii Václava Havla
 Poděbrady – Základní škola Na Valech přejmenována po panu
prezidentovi
 Praha – Letiště Václava Havla
 Praha, čtvrť Libuš – přejmenování divadla v The English
International School na počest pana prezidenta
 Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres
Brno-venkov
 La Valletta, Malta – pomník v zahradě Hastings Garden
 Paříž – Knihovna Václava Havla
 Havel´s Place (dva křesílka a kulatý stolek) – památník Václava
Havla, Georgetownská univerzita, Washington
 Havel´s Place (dva křesílka a kulatý stolek) – památník Václava
Havla v parku sv. Patrika, Dublin
 Tbilisi, Gruzie – park Václava Havla
 Brno – ulička Václava Havla
17
Dagmar Havlová na Lavičce Václava Havla ve Washingtonu
/ Dagmar Havlová on the Václav Havel Bench in Washington D.C.
Busty, obrazy, umění
 Brusel – rozsvícení neonového „Srdce Václava Havla“ od Jiřího
Davida
 Jablonec nad Nisou – vydání pamětních medailí Českou
mincovnou
 Itri, Itálie – vytvoření květinového portrétu pana prezidenta při
místní slavnosti
 Plzeň-Křimice – vystavení busty pana prezidenta od
akademického sochaře Jaroslava Bockera
 Praha – slavnostní odhalení gobelínu od Petra Síse na Letišti
Václava Havla
 Praha – vystaveno putovní voskové „Srdce pro Václava Havla“
od Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy, vyrobené z vosku
svíček získaných po pietních akcích v prosinci 2011
 Štrasburk – v sídle Rady Evropy odhalena busta Václava Havla
od sochaře Lubomíra Janečky
 Pojmenování planetky „Ferdinandvaněk“ podle postavy ze hry
Václava Havla „Audience“
 Pojmenování vzoru látky po Václavu Havlovi
 Vznik studentského dokumentu „Srdce Havel“
18
Kultura a umění
 Albánie – reedice knihy „Prosím stručně“
 Avignon – v rámci Avignonského festivalu uvedena Divadlem
Husa na provázku inscenace „Cirkus Havel“
 Austrálie – v Divadelním centru v australském hlavním městě
Canbeře předneseny texty ze čtyř významných her Václava
Havla
 Brno – uvedení hry „Chyba“ v Moravské Galerii Brno v rámci
expozice Věznice místo umění
 Bulharsko – vydání překladů sedmnácti her Václava Havla
 Egypt – vydání her „Audience“, „Protest“ a„Vernisáž“
 Francie – uvedení pěti her Václava Havla na pařížském
divadelním festivalu Villeneuve en Scéne
 Indie – nastudování hry „Vyrozumění“ divadelní společností
Rafiki
 JAR – nastudování hry „Vernisáž“ společností Edenvale Acting
and Drama Society
 Kadaň – nastudování hry „Vernisáž“ spolkem amatérských herců
z občanského sdružení Divadlo Navenek
 Kanada – nastudování hry „Vernisáž“ studenty v Montrealu
Anglický překlad knihy Václava Havla „Prosím stručně“, Havel‘s Place, Washington
/ The English translation of Václav Havel’s book “To the Castle and Back” at Havel’s Place, Washington D.C.
 Kanada – nastudování hry „Vernisáž“ posluchači z University of
Manitoba
 Libochovice – uvedení hry „Audience“ divadelním spolkem
Scéna Libochovice
 Makedonie – uvedení hry „Žebrácká opera“ v hlavním městě
Skopji divadlem NI Albanian Theatre
 Mladá Boleslav – nastudování hry „Vernisáž“ a volného
pokračování této hry z roku 2010 „Pět tet“ v Městském divadle
 Moskva – festival „Václav Havel v našich dnech“, rovněž výstava
fotografií Oldřicha Škáchy „Václav Havel – disident/prezident“
 Moskva – konference „Havlovo čtení“
 Německo – vydání hry „Zahradní slavnost“ v divadelním
časopise
 Opava – uvedení hry „Audience“ ve Slezském divadle
 Polsko – dokument režisérky Krystyny Krauze „Náš Vašek – Moc
bezmocných“
 Praha – výstava fotografií ČTK „Prezident Václav Havel –
Fotografie 1988–2011“
 Praha – výstava fotografií Alana Pajera „Václav Havel – Občan
a prezident“
 Praha – hra „Asanace“ v programu Divadla Na zábradlí
 Sokolov – hra „Vernisáž“ v nastudování Divadla bez zákulisí
 Trutnov – Open Air Festival Trutnov 2012 věnován
Václavu Havlovi a Ivanu M. Jirousovi
 Ukrajina – uvedení hry „Vernisáž“ v Národním divadle
Žankovecké ve Lvově
 Varšava – výstava „Václav Havel – občan“
 Zimbabwe – uvedení hry „Audience“ ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí
 Zimbabwe – uvedení hry „Protest“ v Harare
 Praha – uvedení hry „Zahradní slavnost“ v Národním divadle
 Hradec Králové – uvedení hry „Žebrácká opera“ v Klicperově divadle
 Albánie – uvedení hry „Audience“
 Praha – „Ela, Hela a Stop“ ve zpracování Českého rozhlasu
 Frýdlant nad Ostravicí – uvedení hry „Vyrozumění“ v GM KLUBU
 Macau, Hong Kong – uvedení hry „Vyrozumění“, Associacao de
Representacao Teatral Hiu Koc
 Lisabon – uvedení hry „Audience“
 Hong Kong – uvedení hry „Vyrozumění“ společností Class 7A
Drama Group Limited
19
Kardinál Dominik Duka OP při mši za prezidenta Václava Havla 18. 12. 2013 v Pražské křižovatce
/ Cardinal Dominik Duka OP celebrates a mass for President Václav Havel, 18. 12. 2013, Prague Crossroads.
 Praha – uvedení hry „Horský hotel“ v nastudování společnosti
Buchty a loutky
 Paříž – uvedení her „Audience“ a„Vernisáž“ v divadle Théâtre de Ille
Saint-Louis-Paul Rey v nastudování společnosti
La Compagnie du Tourtour
 Francie – uvedení hry „Audience“ – SACD
 Francie – uvedení hry „Vyrozumění“ – SACD
 Francie – uvedení hry „Žebrácká opera“ – SACD
 Praha – uvedení inscenace „Antikódy“ na Nové scéně
Národního divadla
 Vysokov – nastudování hry „Audience“, Zájezdové divadlo
Zahrada
 Itálie – nastudování hry „Zahradní slavnost“ společností Istituto
Statale D´Istruzione Superiore Borghese-Faranda
 Berlín – uvedení inscenace „Antikódy“ v nastudování
Neukollner Oper
 Praha – uvedení hry „Audience“, Občanské sdružení Malé
Vinohradské
 Praha – zpracování hry „Vyrozumění“ v redakci rozhlasových her
Českého rozhlasu
20
 Catania, Itálie – uvedení hry „Žebrácká opera“ společností
Arcadia & Ricono Srl a Socio unico
 Praha – uvedení hry „Audience“ v nastudování Spitfire
company, Bezhlaví o.s.
 Francie – uvedení her „Vernisáž“, „Audience“ a„Protest“, Lux in Tenebris
 Istanbul – nastudování her „Largo desolato“ a„Vyrozumění“
 Washinghton, New York – Mutual Inspirations Festival, uvedení
her „Audience“ a„Protest“
Ocenění
 Cena FITES (Český filmový a televizní svaz) za film „Odcházení“
(cenu převzala Dagmar Havlová)
 Cena Eugena Kogona – in memoriam – Königstein, Německo
Pojmenovaná po panu prezidentovi
 Cena Václava Havla za tvůrčí disent – uděleje Human Rights
Foundation, předání v rámci Oslo Freedom Forum. Cenu v roce
2012 převzali: vůdce barmské opozice Daw Aung San Suu Kai,
čínský umělec Aj Wej-wej a Manal al-Sharif, saúdská advokátka
zastupující ženy.
Mše svatá za prezidenta Václava Havla
/ Mass for President Václav Havel
Laureáty ceny se v roce 2013 stali: syrský karikaturista Ali Ferzat,
severokorejský demokratický aktivista Park Sang Hak a kubánská
skupina občanské společnosti Dámy v bílém v čele s Bertou Soler.
 Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti –
uděluje FITES (Český filmový a televizní svaz)
v roce 2012 (tj. za rok 2011) udělena:
1) Pavlu Bezouškovi – za dvacetileté vytrvalé a důsledné
naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických
problémů s přesahem do celospolečenských a politických
témat v cyklech Nedej se a Přidej se
2) Soně Göblové – za důsledné naplňování veřejné služby
v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do
celospolečenských a politických témat v dokumentu
Blokáda z cyklu Nedej se
3) Zdeňce Jelenové za důsledné naplňování veřejné služby
v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do
celospolečenských a politických témat v dokumentu
Nízkoenergetický dům z cyklu Přidej se
v roce 2013 (tj. za rok 2012) udělena:
1) Čestmíru Fraňkovi – vedoucímu projektu, Vladimíru
Kučerovi a Marii Šedivé-Koldinské, scenáristům
a moderátorům, za cyklus Historie.cs, který v řadě
fundovaných diskusí odborníků systematicky provokuje
a prohlubuje kritickou reflexi našich dějin.
 Cenu Poroty Václava Havla udělenou v rámci filmového
festivalu Jeden svět za film, který výjimečným způsobem
přispívá k ochraně lidských práv, získal v roce 2013 film „Bahrajn
– vstup zakázán“ režisérky Stéphanie Lamorre. Zvláštní uznání
udělila Porota Václava Havla filmu „Mezi nebem a peklem“
režisérky Sashy Friedlander.
 Cena Václava Havla za lidská práva – udělují Parlamentní
shromáždění Rady Evropy, Knihovna Václava Havla a Nadace
Charty 77. Historicky prvním nositelem ceny byl 30. září 2013
vyhlášen běloruský aktivista Ales Bjaljacki.
 Cenu Ferdinanda Vaňka poprvé udělil časopis Svět a divadlo
v mezinárodní dramatické soutěži se specifickým zadáním
„krátká hra o politice“. Oceněna byla hra polské dramatičky
21
Dagmar Havlová s Aun Schan Su Ťij u rodinné hrobky prezidenta Václava Havla
/ Dagmar Havlová with Aung San Suu Kyi at President Václav Havel’s family grave
Małgorzaty Sikorské-Miszczukové s názvem „Země, ze které
občanům utekla srdce a zanechala po sobě dopisy“.
Udělené záštity a souhlasy
 Institut mezinárodní demokratické solidarity Václava Havla
(v rámci organizace CADAL – Centrum pro otevřenost
a rozvoj Latinské Ameriky, Argentina)
 Dobruška – Mezinárodní hudební festival F. L. Věka, jeden
z koncertů nesl podtitul „Pocta Václavu Havlovi“
 Abilympiáda (olympiáda hendikepovaných sportovců
z Jedličkova ústavu)
 Vědecká konference věnovaná Václavu Havlovi v Římě
 Konference „Dědictví Václava Havla a Charty 77
a Evropský den Spravedlivých“
 „Commemorating Václav Havel in Today’s World“ – konference,
na jejíž organizaci se podílelo České centrum v Bruselu,
Evropské partnerství pro demokracii, Stálé zastoupení České
republiky při EU a Knihovna Václava Havla, se konala
v Evropském parlamentu v Bruselu.
 The Vaclav Havel Journalism Fellowship – iniciativa Rádia
22
Svobodná Evropa/ Rádio Svoboda a Ministerstva zahraničních
věcí České republiky, podporovaná Nadací Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 a Prague Freedom Foundation. Projekt vznikl
již v roce 2011 a prostřednictvím mladých žurnalistů podporuje
otevřenější společnost.
Ostatní
 Hrádeček – vyzvednutí kamenného srdce z Vltavy a jeho
umístění v sadě u chaty, kam Václav Havel jezdíval odpočívat
i pracovat
 Izrael – vzdání pocty Václavu Havlovi na zvláštním zasedání
Knesetu
 Jablonec nad Nisou – vysazení lípy v novém Lesoparku Žižkův
vrch na počest pana prezidenta
 Louny – udělení čestného občanství Václavu Havlovi
 New York – vzpomínkový večer v newyorském Lincoln Center
 New York – jmenování Václava Havla čestným členem Řádu
Alexandra Velikého podporujícího vědu a umění
 Praha – dražba obrazu od Václava Havla „Bílý kůň ve vesmíru“
v rámci udílení cen TREBBIA
Srdce pro Václava Havla – podkladová deska – od autorů Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy v Pražské křižovatce
/ A Heart for Václav Havel – the wooden plinth, by the artists Lukáš Gavlovský and Roman Švejda, Prague Crossroads
 Praha – umístění památeční plakety Václava Havla na pomníku
Woodrowa Wilsona na pražském Hlavním nádraží
 Praha – odhalení pamětní desky Václavu Havlovi v Divadle Na
zábradlí
 Praha – Konference Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd
ČR o Václavu Havlovi
 Praha – připomenutí odkazu Václava Havla během
mezinárodní konference pořádané Sdružením křesťanských
seniorů České republiky a Evropskou unií seniorů
 Kyjov – beseda „Pocta Václavu Havlovi“ v místním farním kostele
 USA – rezoluce obou komor Kongresu USA („Sněmovna
reprezentantů spolu se Senátem se usnesly: Kongres vyjadřuje
uznání Václavu Havlovi za jeho celoživotní přínos lidským
právům a demokracii, za jeho vklad jako dramatika
a prezidenta a za jeho vynikající službu občanům České
republiky.“)
 USA – udělení čestného doktorátu Václavu Havlovi univerzitou
Case Western Reserve University ve státě Ohio
 Židlochovice u Brna – vysazení lípy jako vzpomínky na Václava
Havla
 Zlín – výstava „Prezident Václav Havel – fotografie ČTK z let
1988 až 2011“ a vystavení putovního voskového „Srdce pro
Václava Havla“
 Budapešť – udělení titulu čestného občana města Budapešť
 Praha – soutěžní výstava bust Václava Havla – Sdružení sochařů
Čech, do soutěže se přihlásilo 27 sochařů s 34 portréty.
 Washington – odhalení památníku Havel´s Place
autora Bořka Šípka
 Dublin – odhalení památníku Havel´s Place autora Bořka Šípka
Mše za Václava Havla
 Mše svatá v Pražské křižovatce (2012, 2013)
 Velikonoční ostrov
 Vatikán
 Londýn
 Washington
a další
23
President Václav Havel’s death in December 2011 had
a profound effect on all of us and was a cause of great sadness.
Since then, Mrs Dagmar Havlová and the Dagmar and Václav
Havel Foundation VIZE 97 have received dozens of requests for
permission to pay tribute to President Havel’s personality and
legacy. It was clear from the reactions from all round the world
and from the expressions of condolence of our own citizens,
that Václav Havel’s ideas, personal commitment and political
foresight will continue to be values fimly rooted in recent Czech
history. The public at home and abroad have felt the need to
keep Václav Havel’s name alive. On the very day of the final
farewell to Václav Havel, the city of Gdansk named a new
avenue in the city after the late President. Václav Havel was
well-loved in Poland and each of his visits a major event for the
Polish people. There was also a swift reaction from the spa town
of Poděbrady, where Václav Havel studied as a young man and
of which he was an honorary citizen. A primary school there
was named after him a month after his death.
The idea of the project, known as Havel’s Place, gained
widespread support and admiration during the second half of
the year and another Havel’s Place was unveiled in Dublin in
December.
Also during 2013 Dagmar Havlová and the Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97 received many requests for permission to
honour the memory of her husband, the late President Václav Havel.
We continue to sense a very powerful endeavour by institutions
and individuals at home and abroad to preserve and evoke the
name of the President, as well as his ideas, attitudes, political
opinions and values.
Recipients have the opportunity to acquire experience of
journalism and broadcasting to undemocratic countries in the
course of six months' training at the headquarters of Radio Free
Europe/Radio Liberty.
In September 2013, the Embassy of the Czech Republic in
Washington inaugurated its second annual Mutual Inspirations
Festival, recalling the life, work and legacy of the dissident,
playwright and former Czech President Václav Havel. Over
thirty events took place at important venues in the
US capital from 5 September to 31 October 2013.
Buildings, streets, public places
 Gdansk – a new street named Václav Havel Avenue
 Litoměřice – Observatory Park renamed Václav Havel Park and
a bust of Václav Havel by the sculptor Alžběta Kumstátová
installed there
 Kralupy nad Vltavou – the primary school in Revoluční ulice
named after Václav Havel
 Opole, Poland – a street and small square at the university
named after Václav Havel
 Ostrov nad Ohří – part of the Prince’s Palace renamed
Václav Havel’s Orangery
 Poděbrady – ”Na Valech” primary school renamed
after the late President
 Prague – Václav Havel Airport
 Prague, Libuš district – the theatre at the The English
International School in Prague renamed in honour
of Václav Havel
 The Václav Havel Primary and Nursery School at Žďárec
on the outskirts of Brno
 La Valletta, Malta – a memorial in the Hastings Garden
 Paris – the Václav Havel Library
Part of the festival was the unveiling of a memorial to Václav Havel
by the designer and architect Bořek Šípek within the precincts of
Georgtown University in Washington D.C. The memorial has
become an important tribute to Václav Havel’s legacy also
because it is for the first time in the history of that illustrious
university that a memorial has been erected to a foreign
politician on the university campus. The form of the memorial
is also very symbolic: two small armchairs and a round table
beneath a linden tree where one may sit and, in the spirit of
the Václav Havel’s ideals and attitudes to the world, engage in
dialogue or listen to the ideas of others. A panel discussion was
organised in conjunction with the unveiling at which people
closely associated with Václav Havel, including Madeleine Albright,
Tomáš Halík and Šimon Pánek voiced their recollections and views.
24
We anticipate that this unusual but very symbolic memorial will
be unveiled in other European and Czech cities in the course of
2014. The Prague City Council has also expressed interest in
installing one in the Czech capital.
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 and the
Prague Freedom Foundation joined forces with Radio Free
Europe/Radio Liberty and the Czech Foreign Ministry to launch
the Václav Havel Journalism Fellowship, a project intended for
journalists from countries “where freedom of expression still has
to be defended and where the profession of journalist is still
a dangerous one”. The plan for the fellowship was mooted in
2011 with the support of Václav Havel.
Places, works of art and events commemorating
Václav Havel
 Havel’s Place (two armchairs and a round table) – a memorial
to Václav Havel at Georgetown University, Washington D.C.
 Havel’s Place (two armchairs and a round table) – a memorial
to Václav Havel in St. Patrick’s Park, Dublin
 Tbilisi, Georgia – Václav Havel Park
 Brno – Václav Havel Lane
Busts, paintings, art
 Brussels – Jiří David’s neon sculpture “The Heart
of Václav Havel” illuminated
 Jablonec nad Nisou – commemorative medals issued
by the Czech Mint
 Itri (Italy) – a floral portrait of President Havel created
for local festivities
 Plzeň – Křimice – a bust of President Havel by sculptor
Jaroslav Bocker placed on display
 Prague – a tapestry by Petr Sís officially unveiled
at Václav Havel Airport
 Prague – the travelling wax sculpture “A Heart for Václav Havel”
by Lukáš Gavlovský and Roman Švejda, made out of the wax of
candles burnt in memory of Václav Havel in December 2011,
placed on display
 Strasbourg – a bust of Václav Havel by sculptor Lubomír
Janeček unveiled in the headquarters of the Council of Europe
 an asteroid named Ferdinandvanek after a character in Václav
Havel’s play “Audience”
 a fabric pattern named after Václav Havel
 making of a student documentary film “The Heart of Havel”
Culture and Art
 Albania – republication of the book “To the Castle and Back”
 Avignon – the Goose on a String theatre company performed
their production “Havel Circus” at the Avignon festival
 Australia – the Canberra Academy of Dramatic Art held
readings of texts from four of Václav Havel’s main plays
 Brno – the play “Mistake” performed at the Moravian Gallery as
part of the "Prison instead of Art" exhibition
 Bulgaria – translations of seventeen plays by Václav Havel
published
 Egypt – publication of the plays “Audience”, “Protest” and
“Private View”
 France – performance of five of Václav Havel’s plays at the
“Villeneuve en Scène” theatre festival in Paris
 India – “The Memorandum” staged by the Rafiki theatre group
 South Africa – “Private View” performed by the Edenvale Acting
and Drama Society
 Kadaň – “Private View” performed by amateur actors of the
Divadlo Navenek theatre company
Dagmar Havlová slavnostně přestřihla pásku a otevřela tak další
Havel’s Place, tentokrát ve Washingtonu.
/ Dagmar Havlová cuts the tape to inaugurate a new Havel’s Place,
this time in Washington D.C.
 Canada – “Private View” performed by students from Montreal
 Canada – “Private View” performed by students from the
University of Manitoba
 Libochovice –”Audience” performed by the Scéna Libochovice
theatre company
 Macedonia – “The Beggars’ Opera” performed in the capital
Skopje by the NI Albanian Theatre
 Mladá Boleslav –”Private View” and its loose sequel “Five Aunts”
from 2010 performed at the Municipal Theatre
 Moscow – “Václav Havel in Our Days” Festival and an exhibition
25
Dagmar Havlová u Křišťálového doteku – otisku ruky prezidenta Václava Havla od skláře Jana Huňáta
/ Dagmar Havlová with the Crystal Touch – a work by glassmaker Jan Huňát featuring the handprint of President Václav Havel











26
of photographs by Oldřich Škácha entitled “Václav Havel –
Dissident/President”
Moscow – “Havel’s Reading” conference
Germany – “The Garden Party” published in a theatre magazine
Opava – “Audience” produced at the Silesian Theatre
Poland – a documentary film “Our Vašek – Power of the
Powerless” produced by the director Krystyna Krauz
Prague – exhibition of photographs from the Czech Press
Agency “President Václav Havel – photographs 1988–2011”
Prague – exhibition of Alan Pajer’s photographs
“Václav Havel – Citizen and President”
Prague – the play “Slum Clearance” included in the repertory of
the Theatre on the Balustrade
Sokolov – the play “Private View” produced at the Divadlo bez
zákulisí theatre
Trutnov – the Open Air Festival Trutnov 2012 dedicated to
Václav Havel and Ivan M. Jirous
Ukraine – the play “Private View” performed at the National
Theatre in Lviv
Warsaw – an exhibition entitled “Václav Havel – Citizen”
 Zimbabwe – “Audience” performed in association with the
Ministry of Foreign Affairs
 Zimbabwe – “Protest” produced in Harare
 Prague – production of the play “Garden Party”
at the National Theatre
 Hradec Králové – “The Beggars’ Opera” produced
at the Klicper Theatre
 Albania– production of the play “Audience”
 Prague – adaptation of “Ela, Hela and Stop”by Czech Radio
 Frýdlant nad Ostravicí – performance
of “Memorandum” v GM KLUBU
 Macau, Hong Kong – performance of “Memorandum”,
Associacao de Representacao Teatral Hiu Koc
 Lisbon – performance of “Audience”
 Hong Kong – performance of “Memorandum”
by Class 7A Drama Group Limited
 Prague – production of “Mountain Hotel” by
the "Buchty a loutky" company
 Paris – performance of the plays “Audience” and “Private View”
at the Théâtre de l’Ile Saint-Louis-Paul Rey in a production by La
Dagmar Havlová s Jeho Svatostí dalajlámou v Kanceláři Václava Havla, která je ve správě Nadace VIZE 97.
/ Dagmar Havlová with His Holiness the Dalai Lama in the Office of Václav Havel, run by the VIZE 97 Foundation












Compagnie du Tourtour
France – performance of “Audience” – SACD
France – performance of “Memorandum” – SACD
France – performance of “Beggars’ Opera” – SACD
Prague – production of “Anticodes” at the New Stage
of the National Theatre
Vysokov – “Audience” performed by the Zahrada
travelling theatre
Italy – “The Garden Party” staged by Instituto Statale
D´Instruzione Superiore Borghese – Faranda
Berlín – “Anticodes” staged by Neuköllner Oper
Prague – performance of “Audience”, by the Malé
Vinohradské civic association
Prague – adaptation of the play “Memorandum”
on Czech Radio
Catania, Italy – performance of “Beggars’ Opera” by the Arcadia
& Ricono Srl a Socio unico company
Prague – performance of “Audience” by the Spitfire company,
Bezhlaví o.s.
France – performance of the plays “Private View”, “Audience”
and “Protest” by Lux in Tenebris
 Istanbul – productions of “Largo desolato” and “Memorandum”
 Washington and New York – Mutual Inspirations Festival,
performances of “Audience” and “Protest”
Awards
 The FITES Prize awarded by by the Czech Film and TV Union for
the film “Leaving” (prize received by Dagmar Havlová)
 The Eugen Kogon prize – in memoriam – Königstein, Germany
Named after Václav Havel
 The Václav Havel Prize for Creative Dissent – awarded by the
Human Rights Foundation was presented during the Oslo
Freedom Forum. The 2012 prize was presented to Myanmar
opposition leader Aung San Suu Kyi, the Chinese artist Ai Wei
Wei and the Saudi women’s rights advocate Manal al-Sharif.
The prizewinners in 2013 were the Syrian caricaturist Ali Ferzat,
the North Korean democratic activist Park Sang Hak and the
Cuban civil society group the Ladies in White led by Berta Soler.
27
Dagmar Havlová s legendární písničkářkou Joan Baez v sídle Nadace VIZE 97
/ Dagmar Havlová with the legendary folksinger Joan Baez at the headquarters
of the VIZE 97 Foundation
 The Václav Havel Prize for contribution to the work of civil
society awarded by FITES, the Czech film and TV union,
was presented in 2012 (i.e. for the year 2011) to:
1) Pavel Bezoušek – for twenty years of consistent public
service achievement in critical reflection on ecological
issues and their wider social and political implications
in the series “Don’t Give In” and “Join In”
2) Soňa Göblová –– for consistent public service achievement
in critical reflection on ecological issues and their wider
social and political implications in the documentary
“Blockade” from the series “Don’t Give In”
3) Zdeňka Jelenová for consistent public service achievement
in critical reflection on ecological issues and their wider
social and political implications in the documentary
“Low-Energy House” from the series “Join In”
In 2013 (i.e for 2012) it was awarded to:
1) Čestmír Franěk as project leader, and to Vladimír Kučera and
Marie Šedivá-Koldinská, scriptwriters and presenters for the
28
Historie.cs series, which consistently provokes deeper
critical reflection on Czech history through well-informed
discussions with leading experts.
 The prize of the Václav Havel Jury awarded as part of the One
World Film Festival for a film making an outstanding
contribution to the defence of human rights was received in
2013 by the film “Bahrain, the Forbidden Country” by the
director Stéphanie Lamorre. The Václav Havel Jury also gave
a special mention to the film “Where Heaven Meets Hell” by the
director Sasha Friedlander.
 The Václav Havel Human Rights Prize has been founded jointly
by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the
Václav Havel Library and the Charta 77 Foundation. It was first
awarded on 30 September 2013 to the Belarusian activist Ales
Bialiatski.
 The Ferdinand Vaněk Prize was awarded for the first time by the
"Svět a divadlo" theatrical journal in an international playwriting
competition specifically for “a short play about politics”. The
prize went to a play by the Polish playwright Małgorzata
Sikorska-Miszczukova entitled “The Country the Citizens' Hearts
Escaped and Left Letters”.
Patronage and endorsement
 The Václav Havel Institute of International Democratic
Solidarity (part of the CADAL organisation – the Centre for
Openness and Development of Latin America in Argentina)
 Dobruška – the International F. L. Věk Music Festival, one
concert of which was subtitled “Tribute to to Václav Havel”
 Abilympia (an olympiad for disabled people
from the Jedlička Institute)
 a scholarly conference in Rome dedicated to Václav Havel
 a conference entitled “The legacy of Václav Havel and Charter
77 and the European Day of the Righteous”
 “Commemorating Václav Havel in Today’s World” – a conference
organised jointly by the Czech Centre in Brussels, the European
Partnership for Democracy, the Czech Permanent
Representation to the European Union and the Václav Havel
Library, took place at the European Parliament in Brussels.
 The Václav Havel Journalism Fellowship – initiated by Radio
Free Europe/Radio Liberty and the Czech Foreign Ministry with
the support of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
and the Prague Freedom Foundation. The project, which was
mooted in 2011, promotes a more open society by
encouraging young journalists.
Miscellaneous
 Hrádeček – a heart-shaped stone removed from the bed of the
Vltava River placed in the orchard near the cottage where
Václav Havel liked to relax and work
 Israel – tributes paid to Václav Havel at a special sitting
of the Knesset
 Jablonec nad Nisou – a linden tree planted in the new forest
park in honour of the late President
 Louny – honorary citizenship awarded to Václav Havel
 New York – a memorial evening held at the Lincoln Center
 New York – Václav Havel admitted as Honorary Member
of the Order of Alexander the Great, which promotes
science and the arts
 Prague – auction of a picture by Václav Havel: “White Horse in
Space” on the occasion of the Trebbia awards
 Prague – a plaque to commemorate Václav Havel installed by
the Woodrow Wilson monument at Prague’s Main Station
 Prague – a plaque commemorating Václav Havel was unveiled
at the Theatre on the Balustrade
 Prague – a conference was devoted to Václav Havel at the
Institute of Contemporary History of the Czech Academy
of Science
 Prague – Václav Havel’s legacy was recalled at the international
conference organised by the Association of Czech Seniors and
the European Union of Seniors.
 Kyjov – a talk entitled “Tribute to Václav Havel” was given at the
local parish church.
 USA – a resolution was passed by the House of Representatives
of the US Congress mourning the loss of Vaclav Havel, offering
condolences to the Havel family and the people of the Czech
Republic and recognising Vaclav Havel’s courage and
commitment to democratic values in the face
of communist repression.
 USA – an honorary degree was awarded to Václav Havel by
Case Western Reserve University in the state of Ohio.
 Židlochovice u Brna – linden trees were planted
in memory of Václav Havel.
 Zlín – an exhibition “President Václav Havel – Czech Press
Agency Photos 1988-2011” was held, also featuring the
travelling wax sculpture “A Heart for Václav Havel”.
 Budapest – Václav Havel declared honorary citizen
of the city of Budapest
 Prague – exhibition of busts of Václav Havel created for
a competition organised by the Czech Sculptors’ Association:
34 works submitted by 27 sculptors
 Washington D.C. – unveiling of the Havel’s Place memorial to
Václav Havel, an installation by Bořek Šípek
 Dublin – unveiling of Bořek Šípek’s memorial bench,
Havel’s Place
Masses said for Václav Havel
 Mass at the Prague Crossroads (2012, 2013)
 Easter Island
 The Vatican
 London
 Washington D.C.
and elswhere
29
Pražská křižovatka
Prague Crossroads
Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko vzniklé
z podnětu bývalého prezidenta ČR, disidenta, spisovatele
a dramatika Václava Havla, je sugestivním místem
nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány přednášky,
diskuse, koncerty, představení, výstavy, meditace a happeningy.
Jejich dramaturgie je založena na plném respektu
k multikulturní rozmanitosti dnešního světa, protože jejich
hlavním posláním je odpovídat na dnes už široce sdílenou
potřebu nepředpojatého a tvořivého rozhovoru lidí různé víry,
přesvědčení a profesí o stavu dnešní civilizace a nebezpečích,
která jí hrozí, o jejích nadějích a budoucnosti. Pražská
křižovatka sídlí v dnes již dávno odsvěceném kostele, který
původně založil v roce 927 sv. Václav.
Dagmar Havlová v Pražské křižovatce
/ Dagmar Havlová at Prague Crossroads
30
Pražská křižovatka si za devět let své existence vydobyla na mapě
pražských společenských prostor své nezpochybnitelné místo.
Možnost uspořádat v neopakovatelné atmosféře Pražské křižovatky
koncerty, přednášky, výstavy či slavnostní večery přivádí do tohoto
citlivě rekonstruovaného kostela čím dál více návštěvníků, z nichž
naprostá většina se sem velmi ráda opakovaně vrací. Na základě
jejich kladných referencí se nám i loni podařilo oslovit a získat
mnoho nových zájemců, s nimiž jsme navázali úzkou spolupráci.
I přesto, že prostor Pražské křižovatky je již od roku 2004 využíván
k různým kulturním a společenským akcím, paralelně plánujeme
pokračování rekonstrukčních prací v tomto historicky významném
objektu. Prostředky z pronájmu Pražské křižovatky komerčním
Křest knihy „Život a sochy Olbrama Zoubka“ v Pražské křižovatce
/ The launch of the book “Olbram Zoubek’s Life and Sculptures”
at Prague Crossroads
subjektům plynou na její další rekonstrukci. V následujících letech
bychom se chtěli v tomto ohledu zaměřit na velice nákladnou
obnovu fasády a střechy celého objektu.
V loňském roce byl již posedmé v Pražské křižovatce zahájen
mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět. Mottem letošního, již patnáctého ročníku, byla otázka
Bojíte se snášet?, upozorňující na šíření netolerance a rasismu ve
společnosti. V průběhu slavnostního večera byla opět předána
Cena Homo Homini, kterou společnost Člověk v tísni udělila
ázerbájdžánskému právníkovi Intigamu Alijevovi za jeho odvahu
při obhajobě lidských práv.
V letních měsících proběhla v Pražské křižovatce instalace několika
významných uměleckých děl. Jako první byl instalován „Totem“,
Jedná se o sedm tvarovaných skleněných částí, ve kterých jsou
složené stuhy ze smutečních věnců a kytic uchovaných po
posledním rozloučení s prezidentem Václavem Havlem. Autorem
myšlenky i díla je bývalý hradní architekt Bořek Šípek.
Následně byla na kruchtu umístěna podkladová deska,
připomínka voskového „Srdce pro Václava Havla“, které Roman
Švejda a Lukáš Gavlovský vytvořili z vosku smutečních
nedohořelých svíček sesbíraných na nejrůznějších místech
České republiky po odchodu pana prezidenta. Dva metry vysoká
a 2,3 tuny vážící plastika byla odhalena 9. února 2012 na piazzettě
Národního divadla, kde Srdce z technických důvodů stálo na
podkladové dřevěné desce, vystavené vlivům počasí. Lidé, kteří se
přišli na voskové Srdce podívat, postupně do desky zašlapali prach
z ulice i drobné šupinky vosku. Po demontáži a odvezení
voskového objektu se tak na podkladové desce objevil obraz
zářícího srdce vystupujícího z tmavého pozadí.
„Můj deník s V.H. (2007–2010)“ je dílo sestavené z fotografií Václava
Havla, které zhotovil i uspořádal Daniel Pešta a spolu s manželkou
Dadjou Altenburg-Kohl jej věnoval Dagmar Havlové. Nachází se
u hlavního vchodu do kostela a zachycuje Václava Havla během
různých formálních i neformálních událostí.
Čtvrtým artefaktem, který doplnil toto duchovní místo, je
Křišťálový otisk ruky Václava Havla od mladého skláře Jana Huňáta,
autenticky zachycující jeho dlaň se všemi detaily. K dílu je přidán
barevný motiv státní vlajky.
Posledním uměleckým dílem je červené sádrové srdce od
významného českého sochaře Kurta Gebauera, umístěné na pódiu.
Pražská křižovatka se na podzim již poosmé stala svědkem
31
Předání Cen Gypsy Spirit 2013 v Pražské křižovatce
/ Award of the Gypsy Spirit prizes for 2013 at Prague Crossroads
slavnostního zahájení konference Forum 2000. O příležitostech
i nástrahách demokratických transformací diskutovalo v průběhu
jejího sedmnáctého ročníku více než 130 významných světových
osobností, mezi nimiž nechyběli Jeho Svatost dalajláma,
duchovní vůdce a nositel Nobelovy ceny míru, Aun Schan Su Ťij,
barmská politička a nositelka Nobelovy ceny míru, nebo Čchen
Kuang-čcheng, právník a aktivista za lidská práva v Číně,
a mnoho dalších.
Jsme rádi, že jsme v Pražské křižovatce mohli přivítat laureáty
ceny Senior roku 2013. Cílem tohoto ocenění je zdůraznit
výjimečnost činů a práce seniorů, podpořit je v jejich
aktivitách, posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru
a postupně měnit stereotypy v nazírání na jejich život.
Pražskou křižovatku si jako místo konání zvolili také
organizátoři mezinárodní konference spojené s udělením
Ceny Václava Havla za lidská práva. Po třech letech se
zde při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv
uskutečnilo též předávání Cen Gypsy Spirit 2013.
V odsvěceném kostele sv. Anny – v Pražské křižovatce – proběhlo
v roce 2013 rovněž mnoho výjimečných kulturních událostí.
V těchto akusticky vynikajících prostorách jsme měli možnost
přivítat v rámci festivalu Struny podzimu violoncellistku Alisu
Weilerstein, stejně jako houslového a violového virtuosa Juliana
Rachlina. Pražskou křižovatku navštívil také španělský muzikant,
32
virtuos na violu da gamba a dirigent Jordi Savall. Vůbec poprvé
v České republice se zde svým sólovým recitálem představil
doyen brazilské hudební scény a mistr současné bossa novy
Vinicius Cantuária.
Nadace využívá prostory Pražské křižovatky rovněž k prezentaci
vlastních projektů. Vloni byla podruhé v patnáctileté historii
udělena Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 in
memoriam. Jejím nositelem se stal významný český matematik,
analytický filozof a překladatel doc. RNDr. Jiří Fiala. Cenu převzala
paní Ludmila Fialová.
Již podeváté poskytla Pražská křižovatka v rámci Mikulášského
charitativního bazaru prostor několika charitativním organizacím
k prezentaci jejich práce a zároveň tak podpořila jejich vzájemný
kontakt a spolupráci. Výtěžek z prodeje výrobků věnovaly
neziskové organizace na konta svých projektů.
V roce 2014 oslaví Pražská křižovatka deset let své existence. Věříme,
že tento jubilejní rok pro ni bude ještě úspěšnější než léta minulá
a že se v jejích prostorách podaří uspořádat mnoho nezapomenutelných
a smysluplných akcí, směřujících k rozvíjení kulturního,
duchovního a charitativního povědomí naší společnosti. Internetová
prezentace Pražské křižovatky (www.prazskakrizovatka.cz) vám
zprostředkuje podrobnosti o historii i o možnostech využití tohoto
prostoru jakož i řadu dalších aktualit a zajímavostí.
The Prague Crossroads, an international spiritual centre
established on the initiative of the late Václav Havel, former
Czech President, dissident, writer and dramatist, is an evocative
venue which is used for lectures, discussions, concerts,
presentations, exhibitions, meditation and happenings. These
events fully respect the multicultural variety of today’s world,
and their chief mission is to respond to the current widelyshared need for unbiased and creative discourse between
people of differing faiths, convictions and professions on the
state of civilisation today and the dangers it faces, as well as
about their hopes for the future. The Prague Crossroads centre
is now located in a deconsecrated church originally founded
by Saint Wenceslas in 927.
In the course of the nine years of its existence the Prague
Crossroads has established itself firmly among the city’s social
venues. More and more visitors are drawn to this sensitively
reconstructed space by the possibility of organising concerts,
lectures, exhibitions or gala evenings in the unique atmosphere of
the Prague Crossroads, and the overwhelming majority of the
visitors glady return again and again. Thanks to their positive
feedback we were able to attract many new users, with whom we
collaborate closely.
Although the Prague Crossroads have been used for various
cultural and social events since 2004, we are also planning to
continue the reconstruction work in this historically important
building. The funds raised from rent of the Prague Crossroads by
commercial organisations is used for the building’s further
reconstruction and renovation. In the coming years we intend
to focus our activity on the costly reconstruction of the façade
and roofs of the entire structure.
Last year the 15th international One World Festival of human
rights films opened at the Prague Crossroads for the seventh time.
The theme of last year’s festival was "Do You Fear Tolerance?" It focused
on the spread of intolerance and racism in society. During the gala
evening the Homo Homini Prize, awarded by the People in Need
humanitarian oraganisation, was presented to Intigam Aliyev, an
Azerbaijani lawyer, for his courage in defending human rights.
During the summer months several signficant art works were
installed at the Prague Crossroads. The first of them was “Totem”,
consisting of seven glass elements containing the ribbons from
the wreaths and flowers saved from the final farewell with
President Václav Havel. The work was the brainchild of the former
Prague Castle architect Bořek Šípek.
Aun Schan Su Ťij při zahájení konference Forum 2000 v Pražské křižovatce
/ Aung San Suu Kyi at the opening of the Forum 2000 conference
at Prague Crossroads
33
Next the wooden plinth of the wax sculpture in the shape of
a heart created by the artists Lukáš Gavlovský and Roman Švejda
from the wax of candles in memory of President Václav Havel
collected throughout the Czech Republic after his death was
placed in the gallery. The sculpture, which was two metres high
and weighed 2.3 tonnes, was unveiled on 9 February 2012 on the
small piazza of the National Theatre, where it stood on the wooden
plinth, exposed to all weathers. The people who came to view the
wax heart gradually trod more and more dust from the street into
the plinth, as well as small splinters of wax. After the sculpture was
disassembled and removed an image of a shining heart remained
in the wood of the base emerging from the dark background.
“My diary with V.H. (2007-2010)” is a work consisting of photos
of Václav Havel arranged and prepared by Daniel Pešta and
dedicated by him and his wife Dadja Altenburg-Kohl to Dagmar
Havlová. It is located by the main entrance to the church and
depicts Václav Havel on various formal and informal occasions.
The fourth new artefact adorning this spiritual space is the
“Crystal Touch of Václav Havel”, a creation by the young glassmaker
Jan Huňát, who has rendered Václav Havel’s authentic hand imprint
in full detail and added the state flag as a coloured motif.
The last of the new artworks is a red plaster heart by the outstanding
Czech artist Kurt Gebauer, which has been placed on the podium.
Last autumn the Prague Crossroads hosted for the eighth time the
opening ceremony of the Forum 2000 Conference. During this
17th annual conference discussions centred on the opportunities
and pitfalls of democratic transformations and were attended by
over 130 international figures, including the spiritual leader and
Nobel Peace Prize Laureate, His Holiness the Dalai Lama, the
Myanmar politician and Nobel Peace Prize Laureate
Aung San Suu Kyi, the Chinese lawyer and human
rights activist Chen Guangcheng, and many others.
We were pleased to welcome to the Prague Crossroads the
winners of the Senior of 2013 Prize, which aims to emphasise the
outstanding deeds and work of senior citizens and support them
in the activities, to boost their self-confidence and gradually alter
stereotypical views of their lives. The Prague Crossroads is also the
venue chosen by the organisers of an international conference
held in conjunction with the award of the Václav Havel Human
Rights Prize, as well as the award ceremony of the Gypsy Spirit
prizes on the occasion of the International Human Rights Day.
Many outstanding cultural events also took place in 2013 in the
Prague Crossroads – the deconsecrated Church of St Anne. Its
34
excellent acoustics meant we were able to welcome the cellist
Alisa Weilerstein during the Strings of Autumn Festival, as well as
the violin and viola virtuoso Julian Rachlin. The Prague Crossroads
was also visited by the Spanish viola da gamba virtuoso and
conductor Jordi Savall. And performing solo for the very first time
in the Czech Republic was the doyen of the Brazil musical scene
and master of contemporary Bossa Nova Vinicius Cantuária.
The Prague Crossroads is also used by the Foundation to present
its own projects. Last year the VIZE 97 Foundation Prize was
awarded in memoriam for the second time in its fifteen years’
history. The laureate was the remarkable Czech mathematician,
analytical philosopher and translator doc. RNDr. Jiří Fiala. The prize
was received by Mrs. Ludmila Fialová.
For the ninth time running the Prague Crossroads offered several
charitable organisations an opportunity to present their work
at the annual St Nicholas Bazaar and thereby encouraged their
mutual contact and cooperation. The proceeds from the sale
of their products were used by the non-profit organisations to
fund their projects.
In 2014 the Prague Crossroads will celebrate its first ten years. We
are confident that this jubilee year will be even more successful
than the previous ones and that many unforgettable and
meaningful events will take place there, striving to develop our
society’s cultural, spiritual and charitable consciousness.
You can find details about the history of the Prague Crossroads
and how to make use of this unique space, as well as lots of other
up-to-date information and items of interest at its website
(www.praguecrossroads.com).
Rada programu Pražská křižovatka
The Board of the Prague Crossroads Programme
Mgr. Dagmar Havlová
Ing. Kamil Bahbouh
akad. arch. Daniel Dvořák
PhDr. Tomáš Halík
Ing. arch. Eva Jiřičná
Michael Kocáb
Ing. Václav Pelouch
akad. mal. Jaroslav Róna
prof. JUDr. Jiří Srstka
Ing. Zdeněk Synáček
prof. Helena Šimáčková
Ing. Jan Zelenka
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize
Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
v souladu se svým posláním mezinárodní Cenu význačnému
mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého
poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné
kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá základními
otázkami poznání, bytí a lidské existence. Každoročním
udělováním Ceny tak Nadace umožňuje české veřejnosti
setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého
myšlení a seznamuje ji s jejich dílem. Pravidelné udělování Ceny
se proto neomezuje na vlastní slavnostní akt jejího předání, ale
je doprovázeno dalšími akcemi, včetně neformálního setkání
studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými
hosty. Cena je slavnostně předávána každý rok 5. října. Její
laureát získává diplom a pamětní artefakt v podobě berly
sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika. Cena VIZE 97
se od roku 2004 uděluje v prostoru Pražská křižovatka.
Rada Ceny VIZE 97 zvolila na svém zasedání patnáctého,
jubilejního laureáta Ceny VIZE 97. Stal se jím in memoriam
významný český matematik, analytický filozof a překladatel
Společná fotografie po slavnostním předání Ceny VIZE 97
/ Group photo after the award ceremony of the VIZE 97 Prize
35
Berla sv. Vojtěcha od Jiřího Plieštika – tradiční artefakt
pro laureáta Ceny VIZE 97
/ The crozier of St Adalbert by the artist Jiří Plieštik – traditionally presented
to the winner of the VIZE 97 Prize
Po celé období takzvané normalizace se aktivně účastnil
pražského neoficiálního intelektuálního života. Spolupořádal
neoficiální výstavy a byl blízkým přítelem i sběratelem předních,
tehdy proskribovaných umělců. Jako autor, překladatel a redaktor
se podílel na vydávání samizdatové literatury. V této době též
pořádal takzvané bytové semináře. Po roce 1989 hojně přispíval
články do časopisu Vesmír včetně pravidelné série článků
o výtvarném umění, dále do Přítomnosti, Filosofického časopisu či
Výtvarného umění.
Jiří Fiala také vykonal velikou práci na poli editorském, především
jako pořadatel svazků knižnice Ceny VIZE 97, tří čítanek textů
z analytické filozofie nebo jako spoluvydavatel edice Scientia et
Philosophia. Bohatá byla rovněž jeho činnost překladatelská.
Přeložil mnoho filozofických knih (René Descartes, Ludwig
Wittgenstein, Karl R. Popper, Willard Van Orman Quine, Umberto
Eco, Karl Jaspers, Vilém Flusser, Paul K. Feyerabend, Benoit
Mandelbrot, Kurt Gödel, Henri Poincaré, Karl H. Pribram a další).
Jiří Fiala byl členem četných vědeckých, uměleckých
a redakčních rad. Stál také u zrodu rady Ceny Nadace Václava
a Dagmar Havlových VIZE 97, byl jejím členem a aktivně se
podílel na přípravách jejího každoročního udílení. Skonal
nečekaně 23. listopadu 2012 v Praze v nedožitých 74 letech.
U příležitosti předání Ceny VIZE 97 se uskutečnila tradiční dopolední
panelová rozprava, která předchází samotnému slavnostnímu
ceremoniálu předávání Ceny VIZE 97. Byla věnována myšlenkovému
a mravnímu odkazu Jiřího Fialy. Mezi panelisty byli přítomni
členové rady programu Ceny VIZE 97 doc. Ing. Ivan Havel, CSc.
a prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., dále RNDr. Kamila Bendová, CSc.,
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. a Petr Král.
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. Berlu sv. Vojtěcha převzala jeho manželka
Ludmila Fialová a diplom vnoučata Anička a František.
Jiří Fiala se narodil roku 1939 v Uherském Hradišti a po maturitě
studoval matematickou analýzu na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Poté pracoval jako matematik
a programátor u Československých státních drah. Současně
publikoval řadu matematických prací a napsal i disertační práci,
kterou však za normalizace nemohl obhájit.
Od roku 1990 do roku 2001 působil na katedře filozofie
matematiky a matematické logiky Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy, od roku 2001 pak na katedře filozofie Fakulty
humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, kterou
pomáhal zakládat.
36
Tématem letošního sborníku, který Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 vydala u příležitosti předání Ceny k poctě
Jiřímu Fialovi je „Výška, šířka, hloubka, čas“. Sborník lze zakoupit
v běžné prodejní síti nebo prostřednictvím
internetových stránek www.vize.cz.
Před tradičním podvečerním slavnostním ceremoniálem, kterého
se účastnilo více než 600 hostů, poděkovala Dagmar Havlová
u tradiční číše vína všem partnerům a sponzorům Ceny VIZE 97.
Na úvod slavnostního setkání, které i tentokrát moderovala Táňa
Fischerová, zaznělo laudatio Ivana Horáčka a podvečer vyvrcholil
slavnostním předáním Ceny Nadace VIZE 97 manželce
a vnoučatům Jiřího Fialy.
Dopolední rozprava před slavnostním předáním Ceny VIZE 97
/ Panel discussion preceding the presentation of the VIZE 97 Prize
Since 1999, in accordance with its mission, the Dagmar and
Václav Havel Foundation VIZE 97 has awarded an international
prize to significant thinkers whose work transcends the traditional
framework of scientific discovery, contributes to the understanding
of science as an integral part of general culture, and concerns
the fundamental questions of knowledge, being and human
existence. By annually conferring the Prize, the Foundation
enables the Czech public to learn about pioneers in interesting
areas of contemporary scientific thought and to become
acquainted with their work. The regular award of the Prize
therefore consists not only of the official presentation, but is also
accompanied by other events, including informal meetings with
students and professors during discussions with the laureate
and invited guests. The Prize is officially presented every year
on 5th October. The laureate receives a diploma and
a commemorative artefact – the crozier of Saint Adalbert
by Czech artist Jiří Plieštik. Since 2004, the VIZE 97 Prize has
been presented at the Prague Crossroads.
philosopher and translator doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. The Crozier of
St Adalbert was received by his widow Ludmila Fialová and the
diploma by his grandchildren Anička and František.
The Board of the VIZE 97 Prize chose as its 15th laureate in
memoriam the eminent Czech mathematician, analytical
Throughout the period of so-called “normalisation” from 1969 to
1989 he took an active part in the unofficial intellectual life of the
Jiří Fiala was born at Uherské Hradiště in 1939. After completing
his secondary education he studied mathematical analysis at the
Faculty of Natural Sciences of Masaryk University in Brno. He
subsequently worked as a mathematician and programmer for
the Czechoslovak State Railways, at the same time publishing
a number of mathematical works and writing a dissertation that
he was prevented from defending during the two decades
following the Soviet invasion.
From 1990 to 2001 he taught the philosophy of mathematics and
mathematical logic at the Mathematics and Physics Faculty of
Charles University in Prague, and after 2001 he taught philosophy
at the Humanities Faculty of the University of West Bohemia in
Plzeň, a faculty of which he helped establish.
37
Vystoupení Dua Goelan
/ Performance by Duo Goelan
Czech capital. He helped organise unofficial exhibitions and was
close friends of leading artists, then proscribed, whose works he
also collected. He helped publish samizdat works as an author,
translator and editor. At that period he also organised academic
seminars in private homes. After 1989 he contributed many
articles to the journal Vesmír (The Universe), including a regular
arts column, as well as to the journals Přítomnost, Filosofický
časopis and Výtvarné umění.
Jiří Fiala was also a prolific editor, chiefly as a compiler of
anthologies for the VIZE 97 Prize book series, as well as three
analytical philosophy readers, and he was also co-publisher of the
book series Scientia et Philosophia. He was equally prolific as
a translator, having translated many books on philosophy by such
authors as René Descartes, Ludwig Wittgenstein, Karl R. Popper,
Willard Van Orman Quine, Umberto Eco, Karl Jaspers, Vilém Flusser,
Paul K. Feyerabend, Benoît Mandelbrot, Kurt Gödel,
Henri Poincaré and Karl H. Pribram.
38
Jiří Fiala was a member of many scientific, arts and editorial
boards. He was also helped found the board of the Dagmar and
Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize, of which he was a member,
actively assisting its annual award. He died unexpectedly on
23 November 2012 in Prague, just prior to his 74th birthday.
The award ceremony of the VIZE 97 Prize was preceded by the
traditional panel discussion in the morning, which centred on
Jiří Fiala’s intellectual and moral legacy. The panellists including
members of the Board of The Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97 Prize Programme: doc. Ing. Ivan Havel, CSc.,
Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., as well as RNDr. Kamila Bendová,
CSc., Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. and Petr Král.
The theme of last year’s anthology, published by the Dagmar and
Václav Havel Foundation VIZE 97 to mark the award of the Prize in
honour of Jiří Fiala, was “Height, Width, Depth, Time”. It can be
purchased at booksellers or through the Foundation’s
website: www.vize.cz.
Hosté dopolední rozpravy věnované myšlenkovému a mravnímu odkazu Jiřího Fialy
/ Guests at the morning panel discussion devoted to the intellectual and moral legacy of Jiří Fiala
As is now a tradition, prior to the official ceremony, which was
attended by over 600 guests, Dagmar Havlová thanked all the
Foundation’s partners and sponsors over a glass of wine.
The evening ceremony, which was once more compered by Mrs
Táňa Fischerová, opened with an encomium by Ivan Horáček and
culminated with the presentation of the VIZE 97 Foundation Prize
to Jiří Fiala’s widow and grandchildren.
Rada programu Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
The Board of The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize Programme
Mgr. Dagmar Havlová, doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. RNDr. Michal Chytil, Ph.D., prof. PhDr. Josef Jařab, Jaroslav Kořán
prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., doc. RNDr. Anton Markoš, prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, Mgr. Cyril Říha
PhD., PhDr. Tomáš Sedláček, prof. RNDr. Bedřich Velický, DrSc., prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
39
Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
1999 – Karl H. Pribram
americký neurochirurg a myslitel
/ American neurosurgeon and thinker
2000 – Umberto Eco
italský sémiotik a spisovatel / Italian semioticist and writer
2001 – Zdeněk Neubauer
český vědec a filozof / Czech scientist and philosopher
2002 − Joseph Weizenbaum
americký informatik a myslitel
/ American computer scientist and thinker
2003 − Robert B. Reich
americký ekonom a bývalý člen vlády Billa Clintona / American
economist and former member of President Bill Clinton’s administration
2004 − Petr Vopěnka
český matematik a bývalý ministr školství
/ Czech mathematician and former Minister of Education
2005 – Philip G. Zimbardo
americký psycholog / American psychologist
2006 – Zygmunt Bauman
britský sociolog / British sociologist
Laureates of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 Prize
2007 – Stanislav Grof
americký psycholog a psychiatr
/ American psychologist and psychiatrist
2008 – Julia Kristeva
francouzská spisovatelka, psychoanalytička a lingvistka
/ French writer, linguist and psychoanalyst
2009 – Václav Cílek
český geolog, spisovatel, filozof a popularizátor vědy
/ Czech geologist, climatologist, writer, philosopher and science populariser
2010 – Konrad Paul Liessmann
rakouský esejista, literární kritik a filozof
/ Austrian essayist, literary critic and philosopher
2011 – Iva Mojžišová
slovenská teoretička umění / Slovak art theorist
2012 – Miloslav Petrusek (in memoriam)
český sociolog a vysokoškolský pedagog / Czech sociologist and university teacher
2013 – Jiří Fiala (in memoriam)
český matematik, analytický filozof a překladatel
/ Czech mathematician, analytical philosopher and translator
Dagmar Havlová předává berlu sv. Vojtěcha paní
Ludmile Fialové, vdově po laureátovi.
/ Dagmar Havlová hands the St Adalbert crozier to
the laureate’s widow, Mrs Ludmila Fialová.
Fond porozumění
The Fund of Understanding
Počátek činnosti Fondu porozumění je úzce spjat se založením
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Již od roku 1997
pod názvem Malé konto se díky tomuto sociálnímu projektu
daří pomáhat obyvatelům České republiky, kteří se bez svého
zavinění ocitli v nejrůznějších obtížných životních situacích. Od
roku 2000, kdy byl program přejmenován na Fond porozumění,
obdržela Nadace tisíce žádostí o pomoc a podporu. Finance
z Fondu porozumění jsou také určeny na podporu projektů
kulturního charakteru.
Dagmar Havlová předává ocenění Nadace VIZE 97 v rámci MTF Zlatá Praha.
/ Dagmar Havlová presents the VIZE 97 Foundation award during the Golden
Prague international television festival.
44
Rada Fondu porozumění přijímala žádosti o podporu po celý rok.
Na několika zasedáních poté stála, tak jako každoročně, před
nelehkým a odpovědným rozhodováním, komu finanční podporu
poskytnout. Není v silách Nadace podpořit každou žádost, proto si
stanovila několik prioritních oblastí, na jejichž činnost se snaží
pravidelně a dlouhodobě přispívat.
Jednou z hlavních oblastí je pomoc osobám vyššího věku
a organizacím pečujícím o seniory. Jsme rádi, že Fond v loňském
roce mohl významně podpořit seniory v péči Hospice
sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích příspěvkem na zakoupení
zdravotnického materiálu a pomůcek. Hospic v Mostě využil
příspěvek z Fondu k financování nákupu léků a zdravotnického
materiálu, který není hrazený ze zdravotního pojištění. Fond se
snaží podporovat seniory nejen v oblasti zdravotní, ale jeho
podpora směřuje rovněž k aktivnímu rozvoji jejich osobních
dovedností a znalostí. Proto Fond porozumění v roce 2013
podpořil projekt zvýšení počítačové gramotnosti
a komunikace seniorů.
Vedle podpory seniorů Fond finančně pomáhá hendikepovaným
či jinak znevýhodněným dětem a mládeži. Rada podpořila
občanské sdružení ProCit a poskytla mu finanční prostředky na
nákup pomůcek sloužících rozvoji dětí s autismem. Prostředky
byly též využity k podpoře vzdělávacího programu pro tyto děti,
k zakoupení vybavení do terapeutické dílny a na dětský rehabilitační
pobyt v lázních. Díky podpoře z Fondu porozumění mohlo
občanské sdružení ProCit otevřít předškolní klub, který
umožní kontakt dětí s autismem s jejich vrstevníky.
V roce 2013 Fond podpořil také dva kulturní projekty: realizaci
filmu o české novinářce, spisovatelce a překladatelce Mileně
Jesenské a soutěž mladých houslistů, uspořádanou nadačním
fondem Jamiro.
Všem, kteří nám pomáhají v naší nelehké činnosti,
velice děkujeme.
a number of priority areas to whose activities it seeks to give
regular and long-term support.
One of the main areas is assistance to the elderly and organisations
caring for the elderly. We are pleased that last year the Fund was
able to lend significant assistance to the elderly in the care of the
St. Jan N. Neumann Hospice at Prachatice by the purchase of
medical material and aids. The hospice at Most used the Fund’s
grant to finance the purchase of medicines and medical material
that is not covered by health insurance. The Fund seeks to support
the elderly not only in the medical field but also tries to promote
personal skills and learning among the elderly. To that end, in 2013
the Fund supported a project aimed at elderly people to increase
their level of computer and communication skills.
The Fund assists not only the elderly but also children and young
people with disabilities of various kinds. The Board gave a grant to
the ProCit civic association to assist its purchase of learning aids to
help autistic children. The funds were also used to support an
educational programme for those children, as well as to equip
therapeutic workshops and provide spa treatment. Thanks to the
Fund’s support, ProCit was able to open a pre-school club, giving
autistic children the opportunity to associate with their peers.
In 2013 the Fund also supported to cultural projects: a film about
the Czech journalist, writer and translator Milena Jesenská and
a competition for young violinists organised by the Jamiro
endowment fund.
We are enormously grateful to all who assist us
in this difficult activity.
The beginnings of the Fund of Understanding’s activity were
closely linked with the initial establishment of the Václav and
Dagmar Havel Foundation VIZE 97. Ever since 1997, when it was
known as the Small Account, this social project has offered
assistance to people in the Czech Republic, who, for no fault of
their own, have found themselves in difficult personal
circumstances. Since 2000, when the programme was renamed
the Fund of Understanding, the Foundation has received
thousands of applications for help and support. Money from
the Fund of Understanding is also earmarked for projects of
a cultural nature.
The Board of the Fund received applications for support
throughout the year. As in the past, at several of its meetings it
was faced with the difficult and onerous decision of which
applications to support financially. It is impossible for the
Foundation to support every application, so it has established
Rada programu Fond porozumění
The Board of the Fund of Understanding
Mgr. Dagmar Havlová
PhDr. Helena Dluhošová
Táňa Fischerová
Mgr. Božena Jirků
Ing. Bořivoj Kačena
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
doc. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
PhDr. Lenka Štětinová
Tomáš Töpfer
JUDr. Romana Vostrejšová
Petr Weigl
45
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
Karcinom tlustého střeva je nejčastějším zhoubným
onemocněním u nás a jeho výskyt má stále stoupající trend.
Česká republika tak drží neslavný primát v celosvětovém
měřítku. Přesné příčiny tohoto jevu jsou patrně průsečíkem
několika civilizačních faktorů, jakými jsou nadváha,
nedostatečná fyzická aktivita, specifická dieta s vysokou
konzumací alkoholu a kouření. V případě včasného záchytu
tohoto zhoubného onemocnění však existuje vysoká
pravděpodobnost úplného uzdravení. Zásluhou Dagmar
Havlové, která projekt Včasné diagnózy a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku již v roce 1998 založila, hradí test
na okultní krvácení všem občanům nad padesát let
v plné výši zdravotní pojišťovny.
Ačkoli se díky dlouholetému úsilí Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 daří stále lépe a účinněji varovat veřejnost před
Fotografie z natáčení nového zdravotnického spotu Nadace VIZE 97 v Pražské křižovatce
/ A still from the filming of the VIZE 97 Foundation’s new health commercial at Prague Crossroads
46
tímto nebezpečným onemocněním, každý rok je v České republice
zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn
asi u 8 000 osob.
Stud a strach z nemoci, podpořené nedostatečnou informovaností
veřejnosti, byly v mnoha případech důvodem k odkládání návštěvy
zdravotnického zařízení. Tuto smutnou skutečnost si uvědomila
i Dagmar Havlová po konzultacích s představiteli České
gastroenterologické společnosti na konci devadesátých let
a společně stanovili postup, jehož cílem bylo zahájit jednání
s klíčovými subjekty a získat finanční prostředků pro boj s touto
zákeřnou chorobou. Jednání přinesla výsledek a roku 2000
byl vyhlášen národní program založený na vyšetření
stolice a koloskopii.
Díky úsilí Dagmar Havlové se podařilo získat dotaci v celkové částce
300 milionů Kč, která umožnila vybavení husté sítě endoskopických
pracovišť tak, aby mohla dostát vysokým nárokům preventivního
programu. V roce 2013 Nadace poskytla finanční podporu FN Brno
a IKEM na nákup moderního zdravotnického zařízení sloužícího
k včasnému záchytu nádoru.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v současnosti cílí svou
pozornost na informování veřejnosti o této nebezpečné formě
karcinomu a zvolila tento program jako prioritu svého působení na
poli zdravotním a sociálním.
V minulosti vzniklo několik verzí televizního spotu, ve kterých známé
osobnosti vyzývají veřejnost k návštěvě lékaře. Nadace VIZE 97 se
v roce 2013 rozhodla na tuto úspěšnou spolupráci s Českou televizí
navázat a výsledkem byl nový osvětový spot. Pod režijním vedením
Jiřího Stracha před kamerou Jana Malíře vystoupili Eliška Balzerová,
Dana Batulková, Kateřina Brožová, Jiří Dvořák, Květa Fialová, Milan
Hein, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, Daniela Kolářová, Kateřina
Macháčková, Tomáš Töpfer a prof. Miroslav Zavoral.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 již druhým rokem
spolupracuje na projektu Kolorektum.cz, ve kterém spojili síly
odborníci a zástupci několika skupin (včetně neziskových
a pacientských organizací). Největším úspěchem projektu, v jehož
čele stojí Ministerstvo zdravotnictví a Institut biostatistiky a analýz,
je adresné zasílání pozvánek k preventivnímu vyšetření přímo
do rukou ohrožených skupin obyvatelstva.
Velmi úspěšná byla také kampaň ve spolupráci s lékárnami Dr. Max
v rámci květnového „Týdne zdraví“, při které odborně proškolený
personál upozorňoval na význam prevence zákazníky přímo
v prostorách lékáren.
K dalším dlouhodobým aktivitám patří distribuce informačních
letáků do čekáren praktických lékařů či vysílání spotů pacientům
čekajícím na vyšetření.
Carcinoma of the large intestine is the most frequent malignant
disease in Czech Republic and its occurrence is on the increase.
Our country is regrettably the world leader in this respect. The
precise cause of this phenomenon is a combination of lifestyle
factors such as obesity, insufficient physical activity, a particular
diet involving high alcohol consumption, and smoking.
However, if this disease is detected in its early stages, the
patient stands a good chance of complete recovery. Thanks
to the efforts of Dagmar Havlová, who established the Early
Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer project
back in 1998, health insurers fully cover the costs of an
occult bleeding test for all people over the age of fifty.
Although the public is better and more effectively informed about
this illness thanks to the efforts of the Dagmar and Václav Havel
47
Foundation VIZE 97 over many years, some 8,000 people in the
Czech Republic are diagnosed with malignant rectal or colonic
cancer every year.
In many cases, delay in seeking medical treatment used to be due
to shame and fear of the illness as well as inadequate public
information. That sad reality was also brought home to Dagmar
Havlová after consultations with representatives of the Czech
Gastroenterological Society, and they decided to adopt a common
approach to negotiating with key bodies and obtaining financial
support to fight this malignant disease. Those negotiations resulted
in the launch, in 2000, of a national programme based on stool tests
and colonoscopy.
Thanks to the efforts of Dagmar Havlová, a grant of 300 million
Czech crowns was obtained that made it possible to equip a dense
network of endoscopic facilities to meet the great demands of the
preventive programme. In 2013 the Foundation gave grants to the
Brno University Hospital and IKEM for the purchase of modern
medical equipment for early diagnosis of cancer.
Currently the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 is
focusing its attention on informing the public about this dangerous
carcinoma and adopted this programme as its priority for its activity
in the medical and social sphere.
In the past a number of versions of a TV commercial have been
made, in which celebrities urge the public to visit their general
practitioner. In 2013 the Foundation decided to continue its
successful cooperation with Czech TV and a new commercial was
produced, with Jiří Stracha as director and Jan Malíř as cameraman.
The performers were Eliška Balzerová, Dana Batulková, Kateřina
Brožová, Jiří Dvořák, Květa Fialová, Milan Hein, Kateřina
Hrachovcová-Herčíková, Daniela Kolářová, Kateřina Macháčková,
Tomáš Töpfer and Prof. Miroslav Zavoral.
For the second year running the Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97 collaborated with the Kolorektum.cz project,
linking specialists and representatives of several groups (including
not-for-profit and patients’ organisations). The greatest success of
the project, which is headed by the Ministry of Health and the
Institute of Biostatistics, is sending invitations to preventive
screening directly to sections of the populations at highest risk.
Also very successful was the campaign conducted in cooperation
with the Dr. Max pharmacy chain as part of the “Health Week”
during the month of May, when the staff informed patients about
the importance of prevention directly in the pharmacies.
Other long-term activities include the distribution of informative
flyers to the waiting rooms of general practitioners or screening the
information commercial to patients in waiting rooms.
Generální partner programu Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku
/ General Partner of the Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal
Rada programu Včasná diagnóza a prevence rakoviny a tlustého střeva a konečníku
Board of the Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer Programme
Mgr. Dagmar Havlová, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., MUDr. Tomáš Bouzek, doc. MUDr. Jan Kotrlík
Ing. Jiřina Musílková, MUDr. Antonín Pečenka, MUDr. Václav Šmatlák, prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.
MUDr. Dobroslava Vokrojová, pplk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
48
Osobnosti, které se podílely na vzniku nového zdravotnického spotu zaměřeného na včasnou diagnózu kolorektálního karcinomu . Zleva: Jiří Dvořák, Kateřina Brožová, Tomáš Töpfer, Daniela Kolářová,
Dana Batulková, Květa Fialová, Dagmar Havlová, Jiří Strach, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D., Kateřina Macháčková, Milan Hein a Eliška Balzerová.
/ The personalities who helped create the new health commercial promoting early diagnosis of colon and rectal cancer. From left: Jiří Dvořák, Kateřina Brožová, Tomáš Töpfer, Daniela Kolářová,
Dana Batulková, Květa Fialová, Dagmar Havlová, Jiří Strach, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, Col. Prof. Dr. Miroslav Zavoral, MD, Ph.D., Kateřina Macháčková, Milan Hein and Eliška Balzerová.
Manželé Havlovi v Pražské křižovatce
/ President and Mrs Havel at the Prague Crossroads
Kancelář Václava Havla
The Office of Václav Havel
Nadace VIZE 97 v duchu svého názvu a poslání připravuje nový
kulturní projekt úzce spjatý s osobou prezidenta Václava Havla.
Kancelář Václava Havla (zkratka KVH), což je i oficiální název
projektu, sídlí na stejné adrese jako Nadace VIZE 97, tedy ve
Voršilské ulici v Praze 1. Jedinečné prostory, na jejichž vzniku se
podílel pan prezident společně s architektem Bořkem Šípkem,
začaly sloužit svému účelu v roce 2003, v roce odchodu Václava
Havla z funkce prezidenta České republiky. Od té doby byla kancelář
svědkem mnoha důležitých setkání a událostí. Je to místo nesoucí
naprosto zřetelný rukopis pana prezidenta a Nadace VIZE 97 cítí
odpovědnost zachovat tento unikátní prostor v současném stavu,
neboť představuje cenné kulturní dědictví svým významem
přínosné generacím dnešním i budoucím.
Hlavní myšlenkou a vizí projektu je umožnit celému světu podrobnou
prohlídku všech prostor KVH včetně jejich předmětů, jako jsou
například ocenění, fotografie a dary, dokreslující atmosféru místa,
kde prezident Václav Havel téměř deset let působil. Měl by to tedy
být projekt mezinárodního rozsahu. Nadace VIZE 97 v současnosti
dokončuje práce na trojrozměrném ztvárnění prostor a projekt
spustí v průběhu roku 2014.
In the spirit of its name and mission, the VIZE 97 Foundation
has initiated a new cultural project having a close personal
connection with President Václav Havel.
51
The Office of Václav Havel (OVH), which is also the official title
of the project, is based at the same address as the VIZE 97
Foundation, namely Voršilská Street In Prague 1. The unique
premises, which the President himself helped create together with
the architect Bořek Šípek, started to serve its purpose in 2003,
when Václav Havel left office as Czech President. Since then, the
office has witnessed many important meetings and events. It is
a place which bears the indelible imprint of President Havel, and
the VIZE 97 Foundation feels a responsibility to preserve this
unique space in its present state, as representing, in view
of its significance, a precious cultural heritage for today’s
and future generations.
The project’s chief concept and vision is to enable the entire
world to come and visit all areas of the OVH, including all details
such as awards, photographs and gifts that enhance the
atmosphere of the place where President Havel worked for
almost ten years. It is therefore intended to be a project on
an international scale. The VIZE 97 Foundation is currently
finishing 3D modelling of the premises and the project
will be launched during 2014.
52
Hlavní partneři Nadace
Main Partners of the Foundation
53
Poděkování sponzorům a přátelům Nadace
54
Thanks to the Donors and Friends of the Foundation
55
Přijaté dary
ČÁSTKA
56
MĚNA
V KČ
DÁRCE
ÚČEL
500,00
CZK
500,00
Tomáš Zuzánek
Na podporu činnosti VIZE 97
300 000,00
CZK
300 000,00
PHOENIX Praha a.s.
Fond porozumění
42 000,00
CZK
42 000,00
Kadeřnické studio Lorma spol. s r.o.
Fond porozumění
72 000,00
CZK
72 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
10 000,00
CZK
10 000,00
Jakub Hejda
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
MUDr. Jaroslava Okénková
Fond porozumění
7 602,00
CZK
7 602,00
JVM Computers spol. s r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
390 000,00
CZK
390 000,00
Česká lékárna, a.s.
7 872,00
CZK
7 872,00
JVM Computers spol. s r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
145 200,00
CZK
145 200,00
ha-vel internet, s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
1 603,00
CZK
1 603,00
JVM Computers spol. s r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
5 000,00
EUR
128 975,00
Romantik Hotels und Restaurants
Na podporu činnosti VIZE 97
20 000,00
CZK
20 000,00
Servis IT, s.r.o.
20 000,00
CZK
20 000,00
Šípek Team s.r.o.
Pražská křižovatka
1 000,00
CZK
1 000,00
Oldřich Karpíšek
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
200 000,00
CZk
200 000,00
Exchange s.r.o.
3 370,00
CZK
3 370,00
JVM Computers spol. s r.o.
83 260,00
CZK
83 260,00
Gold Royal Crown a.s.
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
10 000,00
CZK
10 000,00
Jiří Balaštík
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
8 094,00
CZK
8 094,00
JVM Computers spol. s r.o.
10 000,00
CZK
10 000,00
Lili Medicament, s.r.o.
99 000,00
CZK
99 000,00
Botanicus, spol. s r.o.
3 000,00
CZK
3 000,00
VEMAX, s.r.o.
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
10 000,00
CZK
10 000,00
TiV spol. s r.o.
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
SBP-Zaviko International, s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Kancelář Václava Havla
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Na podporu činnosti VIZE 97
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
DÁRCE
ÚČEL
Fond porozumění - Mikulášský
charitativní bazar
5 000,00
CZK
5 000,00
Roman Rygl
1 000,00
CZK
1 000,00
WILMA-FILM s.r.o.
5 000,00
CZK
5 000,00
Radek Dobeš
660,00
CZK
660,00
Domov svaté Rodiny
Mikulášský charitativní bazar
100 000,00
CZK
100 000,00
EUROVIA CS, a.s.
Na podporu činnosti VIZE 97
2 520,00
CZK
2 520,00
LOGO o.s.
Mikulášský charitativní bazar
12 720,00
CZK
12 720,00
Život bez bariér, o.s.
Mikulášský charitativní bazar
7 070,00
CZK
7 070,00
Bohemia Patchwork klub o.s.
Mikulášský charitativní bazar
50 000,00
CZK
50 000,00
Helena Svatková
Na podporu činnosti VIZE 97
10 000,00
CZK
10 000,00
Miloš Smáha
650,00
CZK
650,00
Lucky Service s.r.o.
Mikulášský charitativní bazar
50 000,00
CZK
50 000,00
Franziska Diana Sternbergová
Na podporu činnosti VIZE 97
10 000,00
CZK
10 000,00
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, Dr.Sc
10 000,00
CZK
10 000,00
Mark Vydra
24 550,00
CZK
24 550,00
Botanicus, spol. s r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
2 000,00
CZK
2 000,00
Anna Hrdinová
Na podporu činnosti VIZE 97
74 340,00
CZK
74 340,00
Lubomír Lukáč
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
162 885,74
CZK
162 885,74
OMV Česká republika, s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
181 017,00
CZK
181 017,00
anonymní dárci
Na podporu činnosti VIZE 97
6 338,49
CZK
6 338,49
prodej výrobků na Mikulášském
charitativním bazaru
Mikulášský charitativní bazar
CELKEM
CZK
2 299 227,23
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Pražská křižovatka
57
Donations received
AMOUNT
58
CURRENCY
IN CZK
DONOR
PURPOSE
500,00
CZK
500,00
Tomáš Zuzánek
To support the activities of VIZE 97
300 000,00
CZK
300 000,00
PHOENIX Praha a.s.
Fund of Understanding
42 000,00
CZK
42 000,00
Kadeřnické studio Lorma spol. s r.o.
Fund of Understanding
72 000,00
CZK
72 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
10 000,00
CZK
10 000,00
Jakub Hejda
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
MUDr. Jaroslava Okénková
Fund of Understanding
7 602,00
CZK
7 602,00
JVM Computers spol. s r.o.
To support the activities of VIZE 97
390 000,00
CZK
390 000,00
Česká lékárna, a.s.
7 872,00
CZK
7 872,00
JVM Computers spol. s r.o.
To support the activities of VIZE 97
145 200,00
CZK
145 200,00
ha-vel internet, s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
1 603,00
CZK
1 603,00
JVM Computers spol. s r.o.
To support the activities of VIZE 97
5 000,00
EUR
128 975,00
Romantik Hotels und Restaurants
To support the activities of VIZE 97
20 000,00
CZK
20 000,00
Servis IT, s.r.o.
20 000,00
CZK
20 000,00
Šípek Team s.r.o.
Prague Crossroads
1 000,00
CZK
1 000,00
Oldřich Karpíšek
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
200 000,00
CZk
200 000,00
Exchange s.r.o.
3 370,00
CZK
3 370,00
JVM Computers spol. s r.o.
83 260,00
CZK
83 260,00
Gold Royal Crown a.s.
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
10 000,00
CZK
10 000,00
Jiří Balaštík
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
8 094,00
CZK
8 094,00
JVM Computers spol. s r.o.
10 000,00
CZK
10 000,00
Lili Medicament, s.r.o.
99 000,00
CZK
99 000,00
Botanicus, spol. s r.o.
3 000,00
CZK
3 000,00
VEMAX, s.r.o.
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
10 000,00
CZK
10 000,00
TiV spol. s r.o.
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
SBP-Zaviko International, s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
The Office of Václav Havel
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
AMOUNT
CURRENCY
IN CZK
DONOR
PURPOSE
Fund of Understanding
- The St Nicholas Charity Bazaar
5 000,00
CZK
5 000,00
Roman Rygl
1 000,00
CZK
1 000,00
WILMA-FILM s.r.o.
5 000,00
CZK
5 000,00
Radek Dobeš
660,00
CZK
660,00
Domov svaté Rodiny
100 000,00
CZK
100 000,00
EUROVIA CS, a.s.
2 520,00
CZK
2 520,00
LOGO o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
12 720,00
CZK
12 720,00
Život bez bariér, o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
7 070,00
CZK
7 070,00
Bohemia Patchwork klub o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
50 000,00
CZK
50 000,00
Helena Svatková
10 000,00
CZK
10 000,00
Miloš Smáha
650,00
CZK
650,00
Lucky Service s.r.o.
50 000,00
CZK
50 000,00
Franziska Diana Sternbergová
10 000,00
CZK
10 000,00
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, Dr.Sc
10 000,00
CZK
10 000,00
Mark Vydra
24 550,00
CZK
24 550,00
Botanicus, spol. s r.o.
To support the activities of VIZE 97
2 000,00
CZK
2 000,00
Anna Hrdinová
To support the activities of VIZE 97
74 340,00
CZK
74 340,00
Lubomír Lukáč
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
162 885,74
CZK
162 885,74
OMV Česká republika, s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
181 017,00
CZK
181 017,00
anonymní dárci
To support the activities of VIZE 97
6 338,49
CZK
6 338,49
prodej výrobků na Mikulášském
charitativním bazaru
TOTAL
CZK
2 299 227,23
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
The St Nicholas Charity Bazaar
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
The St Nicholas Charity Bazaar
To support the activities of VIZE 97
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
Prague Crossroads
The St Nicholas Charity Bazaar
59
Poskytnuté příspěvky
60
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
PŘÍJEMCE
74 055,00
Z PROGRAMU
CZK
74 055,00
Hospic sv. Jana N.Neumanna
Fond porozumění
26 790,00
CZK
26 790,00
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéhé
Fond porozumění
13 395,00
CZK
13 395,00
Domov svaté rodiny
Fond porozumění
20 093,00
CZK
20 093,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
390 000,00
CZK
390 000,00
Pavla Š.
Fond porozumění
2 367,60
CZK
2 367,60
Základní škola sv.Voršily v Praze
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
CESPO - Centrum služeb pro sluchově postižené občany
Fond porozumění
2 600,00
CZK
2 600,00
Václav V.
Fond porozumění
12 000,00
CZK
12 000,00
Petr B.
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Nadační fond JAMIRO
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Sdružení Romano jasnica
Fond porozumění
6 616,00
CZK
6 616,00
Občanské sdružení ProCit
Fond porozumění
8 000,00
CZK
8 000,00
Marta D.
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Hospic v Mostě o.p.s.
Fond porozumění
8 000,00
CZK
8 000,00
Občanské sdružení Život bez bariér
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Milan H.
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
AIDS centrum Praha
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Kateřina K.
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Helppes Centrum výcviku psů pro postižené
Fond porozumění
50 224,00
CZK
50 224,00
Hospic sv. Jana N.Neumanna
Fond porozumění
69 292,00
CZK
69 292,00
Hospic sv. Jana N.Neumanna
Fond porozumění
148 429,00
CZK
148 429,00
Hospic sv. Jana N.Neumanna
Fond porozumění
110,35
EUR
3 044,67
Lenka Župková
Cena VIZE 97
84 870,00
CZK
84 870,00
Předání berly sv. Vojtěcha
Cena VIZE 97
7 670,00
CZK
7 670,00
Výtěžek z Mikulášského charitativního bazaru
CELKEM
CZK
972 446,27
Mikulášský charitativní
bazar
Grants
AMOUNT
CURRENCY
IN CZK
RECIPIENT
FROM PROGRAMME
74 055,00
CZK
74 055,00
St Jan N. Neumann Hospice
Fund of Understanding
26 790,00
CZK
26 790,00
Congregation of the Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo
Fund of Understanding
13 395,00
CZK
13 395,00
Domov svaté rodiny
Fund of Understanding
20 093,00
CZK
20 093,00
Charles Borromeo Home
Fund of Understanding
390 000,00
CZK
390 000,00
Pavla Š.
Fund of Understanding
2 367,60
CZK
2 367,60
St Ursula's primary school, Prague
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
CESPO - Services for people with deafness
Fund of Understanding
2 600,00
CZK
2 600,00
Václav V.
Fund of Understanding
12 000,00
CZK
12 000,00
Petr B.
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
JAMIRO endowment fund
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
Romano jasnica assoc.
Fund of Understanding
6 616,00
CZK
6 616,00
ProCit civic assoc.
Fund of Understanding
8 000,00
CZK
8 000,00
Marta D.
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
Hospice at Most
Fund of Understanding
8 000,00
CZK
8 000,00
Život bez bariér civic assoc.
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
Milan H.
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
AIDS centrum Praha
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
Kateřina K.
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
Helppes Centrum - canine helpers
Fund of Understanding
50 224,00
CZK
50 224,00
St Jan N. Neumann Hospice
Fund of Understanding
69 292,00
CZK
69 292,00
St Jan N. Neumann Hospice
Fund of Understanding
148 429,00
CZK
148 429,00
St Jan N. Neumann Hospice
Fund of Understanding
110,35
EUR
3 044,67
Lenka Župková
VIZE 97 Prize
84 870,00
CZK
84 870,00
Presentation of the crozier of St Adalbert
VIZE 97 Prize
7 670,00
CZK
7 670,00
Proceeds from The St Nicholas Charity Bazaar
TOTAL
CZK
972 446,27
The St Nicholas Charity
Bazaar
61
Nadační investiční fond
Foundation Investment Fund
62
Nadace VIZE 97 vyhlašuje pravidelně výběrové řízení, v jehož
rámci rozděluje granty z Nadačního investičního fondu (NIF).
Jedná se o finanční prostředky poskytované státem několika
důvěryhodným neziskovým institucím, jež mají povinnost je
spravovat a dále rozdělovat do neziskového sektoru.
The VIZE 97 Foundation regularly advertises a selection process
to distribute grants from the Foundation Investment Fund (FIF).
This is money provided by the State to several credible
non-profit institutions, whose obligation is to manage those
funds and re-allocate them to the not-for-profit sector.
V roce 2013 rada Fondu porozumění rozdělila z výnosu Nadačního
investičního fondu částku 194 000 Kč mezi organizace poskytující
těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice). Dalším sektorem,
kam směřovaly finance z NIF, byly organizace podporující vydávání
knih nebo časopisů, pořádání výstav či divadelních přehlídek
s cílem vzájemného pochopení a respektování všech skupin
obyvatelstva ve společnosti. K posouzení se přihlásilo celkem
17 žádostí, z nichž 7 bylo zhodnoceno kladně.
In 2013 the Board of the Fund of Understanding distributed from
the proceeds of the Foundation Investment Fund the sum of
194,000 Czech crowns among organisations providing palliative
care to seriously ill people (e.g. hospices). Another sector receiving
funding from the FIF were organisations supporting book or
magazine publication, exhibitions or theatrical shows promoting
mutual understanding and respect among all sections of society.
A total of 17 applications were assessed, 7 of which were approved.
Nadace uvolnila prostředky na rekonstrukci budovy pro
terminálně onkologicky nemocné pacienty hospicu Štrasburk
v Bohnicích. Hospicové občanské sdružení Cesta domů použije
finanční příspěvek na pokrytí části nákladů k rozvoji projektu
domácí paliativní péče. Charita v Ostravě bude z poskytnutých
finančních prostředků realizovat projekt canisterapie, založený
na pravidelném kontaktu starých a nemocných osob se psy,
léčebné metody, která má mnoho blahodárných psychických
i fyzických účinků.
The Foundation released funds for the reconstruction of the
building for terminally ill oncological patients at the Štrasburk
hospice at Bohnice. The Cesta domů (Journey Home) civic association
is using its grant to cover part of the costs of developing a project
for palliative care in the home. Charita in Ostrava will use its grant
to implement a canistherapy project, whereby elderly and ill
patients have regular contact with dogs, a therapeutic method
that has many beneficial mental and physical effects.
Nadace se rovněž rozhodla podpořit projekt Otisky generací
organizace ŽIVOT 90, který představuje seniorům starší úspěšné
umělce a tím se je snaží motivovat i inspirovat k vlastní kreativitě.
Podpora z NIF umožnila nakladatelství PASPARTA vydat příručku
pro rodiče i pedagogy o možnostech zvládání a začlenění dětí
s autismem do školního prostředí. Finanční podporu získala též
Společnost Františka a Jiřího Langerových na projekt „Tři roky
zapomenuté literatury“, který si klade za cíl v letech 2013–2015
výrazně zvýšit povědomí široké veřejnosti o životě a díle bratrů
Langerových. Příspěvek byl také udělen nakladatelství Otevřeně
Prospěšné Společnosti na vydání rozšířené a doplněné verze knihy
Rozpravy s geometrií prof. Petra Vopěnky.
The Foundation also decided to support the “Imprints of a Generation”
project organised by the ŽIVOT 90 association, whereby elderly
people are introduced to successful artists of their own generation
with the aim of motivating and inspiring their own creativity. An FIF
grant has enabled the PASPARTA publishing house to bring out
a handbook for parents and teachers about coping with autistic
children and integrating them into schools. The František and Jiří
Langer Society received a grant for its project entitled “Three Years
of Forgotten Literature” aimed at significantly raising public awareness
of the lives and work of the Langer brothers over the three-year period
2013–2015. A grant was also awarded to the Otevřeně Prospěšné
Společnosti publishing house for the publication of an updated
version of Professor Petr Vopěnka’s book Discussions with Geometry.
Věříme, že díky podpoře Nadačního investičního fondu se podaří
všechny projekty dovést do úspěšného cíle.
We trust that all these projects will be successful thanks to the
support of the Foundation Investment Fund.
Informace o finančních prostředcích obdržených od Fondu národního majetku
Report on Financing Received from the National Property Fund
Výše daru v tis. Kč / Donation in thousands CZK
2013
2012
0
0
Rozdělení daru dle smlouvy s FNM / Distribution of gift according to NPF contract
%
2013
2012
Převod do nadačního jmění / Transfer to Foundation assets
85
0
0
Převod na ostatní majetek / Transfer to other Foundation property
15
0
0
278
502
Výnosy v tis. Kč / Yields in thousands CZK
Výnosy za rok 2013 / Yields in 2013
%
v tis. Kč / in TCZK*
Příspěvky organizacím / Contributions to organisations
70
194
Výnosy za rok 2012 / Yields in 2012
%
v tis. Kč / in TCZK
Příspěvky organizacím / Contributions to organisations
48
241
*Nadace rozhodla v roce 2013 v grantovém řízení z projektu NIF o rozdělení prostředků v hodnotě 194 tis. Kč. Tyto prostředky měly být
vyplaceny dle smlouvy do 31. 12. 2013. Vyplacení částky neproběhlo v souladu s podmínkami ve smlouvě, kdy z důvodu administrativního
zpoždění byly prostředky vyplaceny až 2. 1. 2014. / In a selection process to distribute grants from the FIF project the Foundation decided to
distribute CZK 194 thousand in 2013. In accordance with the respective agreement the monies had to be paid out by 31 December 2013. The payment
was not made in compliance with the contractual terms as, due to administrative delay, the funds were paid out not earlier than on 2 January 2014.
Nadace nebude slučovat prostředky přidělené z Nadačního investičního fondu a výnosů z nich s užitím vlastních prostředků. Bude se řídit
Grantovými pravidly Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, které jsou uvedeny na str. 64, a taktéž Metodikou k vykazování informací
o postupu nakládání s příspěvkem z Nadačního investičního fondu a jeho výnosy, vydanou Fondem národního majetku ze dne 15. prosince
2003 a smluvními ustanoveními. / The Foundation will not mix the funds allocated by the National Investment Fund and yields therefrom with the
use of their private funds. It will observe the Grant Rules of the Dagmar and Václava Havel Foundation VIZE 97 set out on page 65, as well as the
Methodology for Presenting Reports on the Disbursement of Contributions from the Foundation Investment Fund and their yields issued by the
National Property Fund of the Czech Republic on 15 December 2003 and contractual provisions.
63
Grantová pravidla
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pro rozdělování nadačních příspěvků z výnosů příspěvků Nadačního investičního fondu: „oblast
sociální a humanitární“
Cíl:
Podpora organizací, působících v oblasti sociální a humanitární s prokazatelnými výsledky jejich dosavadní práce.
Způsob a forma zveřejnění výběrového řízení:
Výběrové řízení je vypsáno veřejně.
Zveřejnění zajišťují: internetové stránky Nadace - www.vize.cz, dva celostátní deníky, odborné časopisy
Okruh a forma zveřejnění neziskových organizací:
1. Organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice)
2. Organizace pečující o mentálně a tělesně postižené občany
3. Organizace umožňující zdravotně postiženým integraci do společnosti (např. chráněné dílny)
4. Organizace poskytující pomoc jednotlivcům v těžkých životních situacích (např. azylové domy, domy na půli cesty)
5. Organizace pečující o nezletilé bez rodinného zázemí (např. dětské domovy)
6. Organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku pronásledování a útlaku z národnostních či náboženských příčin
7. Organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku postižení některou z forem přírodních katastrof (např. záplavy, zemětřesení)
8. Organizace, podporující vydávání knih nebo časopisů, případně pořádání výstav, divadelních přehlídek apod. s cílem vzájemného
pochopení a respektování všech skupin obyvatelstva ve společnosti
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
1. Registrace organizace, kopie zakládací listiny apod.
2. Písemně zpracovaná žádost s podrobným popisem projektu
3. Detailně zpracovaný rozpočet
4. Zdroje financování
5. Zhodnocení předkládaného projektu nezávislým subjektem
6. Účetní uzávěrka za předchozí rok
Kritéria hodnocení:
1. Dosavadní činnost organizace
2. Kvalita předkládaného projektu
3. Předpoklady organizace pro jeho uskutečnění (odborné i finanční)
4. Orientace na budoucnost
5. Přínos pro danou oblast či region
Způsob hodnocení:
Předložené přihlášky posoudí a vyhodnotí rada Fondu porozumění, která je řízena předsedkyní Správní rady. S nabyvatelem příspěvku bude
uzavřena smlouva, obsahující mj. podmínky zajišťující řádné využití a kontrolu získaných prostředků. Při uzavírání smlouvy budou dále
respektovány požadavky stanovené Fondem národního majetku. (Publikováno na základě smlouvy s Fondem Národního majetku České republiky)
64
Grant Rules
Grant rules of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 for the disbursement of grant contributions from yields from NIF contributions
in the social and humanitarian sphere:
Objective:
To support organisations operating in the social and humanitarian sphere with documented results from their previous activities.
The Manner and Form of Announcing Selection Proceedings:
Selection proceedings will be announced publicly at the following locations:
The Foundation’s website – www.vize.cz, two national daily newspapers, specialist journals
Eligible Non-profit Organisations:
1. Organisations enabling the seriously ill to live out their lives in dignity (e.g. hospices)
2. Organisations caring for the mentally and physically handicapped
3. Organisations assisting the handicapped to integrate into society (e.g. sheltered workshops)
4. Organisations offering assistance to individuals in difficult personal situations (e.g. refuges, halfway houses)
5. Organisations caring for minors with no family background (e.g. children’s homes)
6. Organisations providing humanitarian assistance to the victims of ethnic or religious persecution
7. Organisations providing humanitarian assistance to the victims of natural disasters (e.g. floods, earthquakes)
8. Organisations supporting the publication of books or magazines, or organising exhibitions, theatrical productions, etc. promoting
mutual understanding and respect between all groups of society
Conditions for Participation in Selection Proceedings:
1. The organisation’s registration, a copy of its deed of association, etc.
2. Written application with details of the project
3. Detailed financial plan
4. Sources of financing
5. Independent assessment of the submitted project
6. Financial statement of previous year
Assessment Criteria:
1. The organisation’s previous activities
2. The quality of the submitted project
3. The organisation’s ability to implement the project (in terms of expertise and finances)
4. The view to the future
5. The project’s benefits to the given sphere of activity and region
Manner of Assessment:
Submitted applications will be judged and assessed by the Fund of Understanding board members, chaired by the Chairperson of the Board of Trustees. A
contract will be concluded with grant recipients that will include inter alia the conditions for the proper use and overseeing of the funds received. These
contracts will also respect National Property Fund requirements. (Published on the basis of a contract with the National Property Fund of the Czech Republic.)
65
Mikulášský charitativní bazar
The St Nicholas Charity Bazaar
Předsedkyně Správní rady a zakladatelka Nadace Dagmar
Havlová iniciovala myšlenku pořádat každoročně charitativní
bazar. Cílem bazaru je sdružit neziskové organizace, vzájemnou
spoluprací je propojit a umožnit jim prezentovat svoji činnost
a práci přidružených organizací, například chráněných dílen či
stacionářů. Příznivci Mikulášského charitativního bazaru mohou
akci navštívit každý rok 5. prosince v odpoledních hodinách
v Pražské křižovatce.
Ve čtvrtek 5. prosince 2013 se v prostorách Pražské křižovatky –
kostela sv. Anny – uskutečnil již devátý ročník tradičního
Mikulášského charitativního bazaru. Stejně jako v předešlých
Dagmar Havlová na Mikulášském charitativním bazaru v Pražské křižovatce
/ Dagmar Havlová at the St Nicholas Charity Bazaar, Prague Crossroads
66
letech si účastníci bazaru mohli nakoupit v předstihu vánoční
dárky a jejich koupí tak přispět na dobrou věc. Veřejnost měla
možnost setkat se s vzácnými hosty nebo si poslechnout
doprovodný hudební program a pro děti byla jako každý rok
připravena mikulášská nadílka.
Hlavní ideou bazaru je poskytnout neziskovým organizacím
možnost prezentovat svoji práci tzv. pod jednou střechou, a tím
podpořit jejich vzájemný kontakt a spolupráci. Výtěžek z prodeje
výrobků neziskové organizace věnují na konta svých projektů.
Hlavním organizátorem akce je Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97. Spolu s ní se této dobročinné akce účastnily
Atmosféra v kostele byla opět skvělá.
/ There was a splendid atmosphere in the church.
i další neziskové organizace: Nadace Charty 77 – Konto bariéry,
Člověk v tísni, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
prostřednictvím Domova sv. Karla Boromejského a Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Nadační fond
Slunce pro všechny, MCU Koloseum, o.p.s, Domov svaté Rodiny,
Helppes, Nadační fond Rozum a cit, Sklárna Glasstar, Domov
sv. Anežky, o.p.s., Nadace Divoké Husy, JUWITAL s.r.o.,
Občasné sdružení Laudovka, Šťastný polštářek.cz a ČajoMír.
Moderování slavnostního odpoledne se již tradičně ujala Kateřina
Hrachovcová-Herčíková za podpory Dagmar Havlové a návštěvníci
kostela sv. Anny se mohli také setkat s Táňou Vilhelmovou,
Arnoštem Goldflamem, Kateřinou Brožovou, Naďou
Konvalinkovou, Markem Vašutem a dalšími.
Sváteční odpoledne doplnil bohatý kulturní program, ve kterém
vystoupil stipendista Nadace VIZE 97 houslista Ondřej Lébr, vokální
sbor Cantina, dětský soubor pod vedením Petra Nedvěda, flétnistka
Julie Turková a Oceanne Nkabi z obecně prospěšné společnosti
Čokoládové děti. V rámci doprovodného programu si děti také
mohly nechat vytvořit účes u profesionálů ze Salonu Libora Šuly.
V podvečer byl Mikulášský charitativní bazar zakončen společným
zpěvem koled a Mikulášskou nadílkou pro děti.
Bazar by nebylo možné uskutečnit bez podpory partnerů: Ferrero,
Květinářství Metamorphosis, OSA, Botanicus, MAFRA, Tiskárna Durabo,
Lahůdky Zeman, Vydavatelství RF hobby, Lucky service, s.r.o.
Těšíme se na Vás opět 5. prosince 2014 v Pražské křižovatce.
The idea of an annual charity bazaar was the brainchild of
Dagmar Havlová, Chairwoman of the Board of Trustees and
founder of the VIZE 97 Foundation. The purpose of the event is
to bring not-for-profit organisations together, to link them through
their mutual cooperation, and to enable them to present their
activities and the work of affiliated organisations, such as protected
workshops or short-stay social care institutions. The supporters
of the St Nicholas Charity Bazaar can attend the event at Prague
Crossroads each year in the afternoon of 5 December.
The ninth St Nicholas Charity Bazaar was held on Thursday 5 December
2013 at the Prague Crossroad – St Anne’s church. As in previous
67
Dagmar Havlová dostala krásný dárek!
/ Dagmar Havlová received a beautiful gift!
years the visitors could buy Christmas gifts in advance and
contribute to a good cause in the process. The public had an
opportunity to meet distinguished guests or enjoy the musical
entertainment and, as every year, there were treats from
St Nicholas for the children.
The main purpose of the bazaar is to give a number of not-forprofit organisations an opportunity to present their work “under
one roof” and thereby promote their mutual contact and
cooperation. The proceeds from sales of their products
go entirely to support their projects.
The main organiser of the event is the Dagmar and Václav Havel
Foundation Vize 97. The other not-for-profit organisations taking
part in the event were: The Barriers Account of the Charta 77
Foundation, People in Need, the Congregation of the Sisters of
Mercy of St. Charles Borromeo via the St Charles Borromeo Home
and Hospital in Prague, the Sun for All endowment fund, MCU
Koloseum, o.p.s, the Home of the Holy Family, Helppes, the Sense
and Sensibility Foundation, Glasstar glassworks, The Home of St
Agnes o.p.s., the Wild Geese Foundation, JUWITAL s.r.o., the Laudovka
civic association, Šťastný polštářek [Happy pillow].cz and ČajoMír.
The festive afternoon was compered as in the past by Kateřina
Hrachovcová-Herčíková supported by Dagmar Havlová and the
68
visitors also had a chance to meet with Táňa Vilhelmová, Arnošt
Goldflam, Kateřina Brožová, Naďa Konvalinková, Marek Vašut and
other celebrities.
There was a copious programme of cultural entertainment
throughout the afternoon, including performances by violinist
Ondřej Lébr, recipient of a grant from the Foundation, the vocal
ensemble Cantina, a children’s choir conducted by Petr Nedvěd,
the flautist Julie Turková and Oceanne Nkabi from the public
welfare association the Chocolate Children. Children also had the
opportunity of getting a new hairstyle from the professional
hairdressers of Libor Šula’s salon.
At nightfall the St Nicholas Charity Bazaar concluded with
community carol singing and a visit from St Nicholas with treats
for the children.
The bazaar’s success depended on the support of our partners:
Ferrero, Metamorphosis florists, OSA, Botanicus, MAFRA, Durabo
Printers, Zeman delicatessen, RF Hobby publishers
and Lucky Service, s.r.o.
We look forward to seeing you again at the Prague Crossroads
on 5 December 2014.
Houslista Ondřej Lébr, bývalý stipendista Nadace VIZE 97, opět vystoupil se svojí manželkou Janou Ludvíčkovou.
/ The violinist Ondřej Lébr, former recipient of a grant from the VIZE 97 Foundation, once more performed with his wife Jana Ludvíčková.
Děti se moc snažily, aby si zasloužily nadílku!
/ The children tried hard to deserve a treat!
69
Zpívání koled na závěr dalšího úspěšného ročníku
Mikulášského charitativního bazaru
/ Carol singing at the end of another successful
St Nicholas Charity Bazaar
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO ODBORNÍKA O OVĚŘENÍ
Správní radě Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97:
Ověřili jsme použití finančních prostředků za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 z výnosů získaných z Nadačního investičního fondu za rok 2012 (viz
příloha č. 1) vyplývající ze „Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve
II. Etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb.,“ (dále jen „Smlouvy“) viz příloha č. 2.
Odpovědnost správní rady
Správní rada je odpovědná za použití prostředků Nadačního investičního fondu na stanovené nadační účely a za vedení oddělené účetní evidence těchto
prostředků v souladu se Smlouvami a s účetními předpisy platnými v České republice.
Odpovědnost odborníka
Naším úkolem je vyjádřit na základě našeho ověření závěr odborníka na použití prostředků Nadačního investičního fondu k 31. prosinci 2013. Ověření jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky (ISAE) 3000. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat
etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu o tom, že společnost dodržuje čerpání prostředků Nadačního investičního
fondu. Ověření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací, zdali byly prostředky Nadačního investičního fondu použity na stanovené
nadační účely v souladu se Smlouvami a zdali byla vedena o těchto prostředcích oddělená účetní evidence v souladu se Smlouvami a s účetními předpisy
platnými v České republice. Naše práce byly omezeny jen na přerozdělení prostředků Nadačního investičního fondu žadatelům a netýkaly se toho, zda tyto
prostředky byly žadateli použity pro daný účel.
Domníváme se, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.
Závěr odborníka
Podle našeho názoru Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 ve všech významných aspektech použila
prostředky z Nadačního investičního fondu dle požadavků Smluv.
Zdůraznění skutečnosti
Aniž bychom vyjadřovali závěr s výhradou, upozorňujeme na skutečnost uvedenou v příloze č. 1. Nadace rozhodla v roce 2013 v grantovém řízení z projektu
NIF o rozdělení prostředků v hodnotě 194 tis. Kč. Tyto prostředky měly být vyplaceny dle smlouvy do 31. 12. 2013. Vyplacení částky proběhlo z důvodu
administrativního zpoždění až 2. ledna 2014.
Ernst & Young Audit, s.r.o.
oprávnění č. 401
zastoupený
27. června 2014
Praha, Česká republika
72
Irena Liškařová
auditor, oprávnění č. 1146
INDEPENDENT PRACTITIONER'S ASSURANCE REPORT
To the Board of Administration of Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97:
We have examined the usage of the 2012 Foundation Investment Fund income for the year ended 31 December 2013 (see Appendix 1) in accordance with “The
Contract for the transfer of the remaining funds determined by the resolution of the House of Deputies of the Parliament of the Czech Republic for the purposes
of granting support to Foundations in the 2nd stage, entered into under Section 18, paragraph 2, letter a) point 6) of Act No. 171/91 Coll.,” (hereinafter referred to
as the “the Contracts“) - (see Appendix 2).
Board of Administration's Responsibility
The Board of Administration is responsible for using the Foundation Investment Fund for the foundation purpose as defined in the Contracts and for the
separate maintaining of the accounting records in accordance with the Contracts and accounting principles generally accepted in the Czech Republic.
Practitioner's Responsibility
Our responsibility is to express a conclusion about the usage of Foundation Investment Fund as of 31 December 2013 based on our examination. We performed
our assurance engagement in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform the assurance engagement to obtain reasonable assurance that the company meets the requirements contained in
the Contracts and therefore our procedures included examining evidence based on samples as to whether the usage of the Foundation Investment Fund was
incurred for the purposes specified in the Contracts, and whether separate accounting records were properly maintained in accordance with accounting
principles generally accepted in the Czech Republic. Our audit procedures were limited to the disbursement of funds by the Foundation Investment fund to
recipients and did not extend to the usage of those funds by the recipients for its intended purposes.
We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion.
Practitioner's Conclusion
In our opinion, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 used, in all material respects, the Foundation Investment Fund for the year ended 31 December
2013 in accordance with the Contracts.
Emphasis of matter
Without qualifying our opinion, we draw attention to the Appendix 1. In a selection process to distribute grants from the FIF project the Foundation decided to
distribute CZK 194 thousand in 2013. In accordance with the respective agreement the monies had to be paid out by 31 December 2013. The payment was, due
to administrative delay on 2 January 2014.
Ernst & Young Audit, s.r.o.
License No. 401
Represented by
Irena Liškařová
Auditor, License No. 1146
27 June 2014
Prague, Czech Republic
73
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Správní radě Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97:
I. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, sestavenou k 31. prosinci 2013 za období od 1. ledna 2013 do 31.
prosince 2013, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost správní rady nadace za účetní závěrku
Správní rada nadace je odpovědná za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České
republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické
normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné
zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol.
Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením nadace i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97 k 31. prosinci 2013 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice.
II.
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný správní rada. Naším úkolem je
vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní
informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2013. Jiné než účetní informace získané
z účetní závěrky a z účetních knih Nadace naše dítě jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
Ernst & Young Audit, s.r.o.
oprávnění č. 401
zastoupený
27. června 2014
Praha, Česká republika
74
Irena Liškařová
auditor, oprávnění č. 1146
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Board of Administration of Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97:
I. We have audited the accompanying financial statements of Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, which comprise the balance sheet as at 31
December 2013, and the income statement, for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
For details of Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 see Note 1 to the financial statements.
Board of Administration’s Responsibility for the Financial Statements
The Board of Administration is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with accounting principles
generally accepted in the Czech Republic, and for such internal control as the board of administration determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on
Auditors and International Standards on Auditing as amended by implementation guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected
depend on the auditor's judgment, including an assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements
in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 as at
December 31, 2013, and its financial performance for the year then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the Czech Republic.
II.
We have also audited the consistency of the annual report with the financial statements described above. The Board of Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97 is responsible for the accuracy of the annual report. Our responsibility is to express, based on our audit, an opinion on the consistency of the annual
report with the financial statements.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related implementation guidance issued by the Chamber of
Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the information
presented in the annual report that describes the facts reflected in the financial statements is consistent, in all material respects, with the financial
statements. We have checked that the accounting information presented in the annual report is consistent with that contained in the audited financial
statements as at 31 December 2013. Our work as auditors was confined to checking the annual report with the aforementioned scope and did not include
a review of any information other than that drawn from the audited accounting records of the Company. We believe that our audit provides a reasonable
basis for our opinion.
Based on our audit, the accounting information presented in the annual report is consistent, in all material respects, with the financial statements described above.
Ernst & Young Audit, s.r.o.
License No. 401
Represented by
Irena Liškařová
Auditor, License No. 1146
27 June 2014
Prague, Czech Republic
75
Ze života Nadace VIZE 97 v roce 2013
Review of activities of the VIZE 97
Foundation in 2013
LEDEN
 V Nadaci probíhala inventura majetku a účetní přípravy na
audit za rok 2013.
 Nadace zahájila přípravu podkladů pro výroční zprávu.
ÚNOR
 Zasedání Správní rady Nadace VIZE 97
 Václavu Havlovi byla udělena cena německého publicisty
a autora Eugena Kogona.
 Premiéra hry norského dramatika Henrika Ibsena „Rebeka“
v Divadle na Vinohradech, v níž hlavní ženskou roli ztvárnila
Dagmar Havlová po boku Romana Zacha. Výjimečné,
psychologicky laděné dílo, ve světě známé pod názvem
„Rosmersholm“ režíruje Juraj Deák.
BŘEZEN
 V Pražské křižovatce byl již posedmé zahájen mezinárodní
festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,
jehož partnerem je i Nadace VIZE 97.
 Dagmar Havlová se jako čestný host zúčastnila inaugurace
nově zvoleného prezidenta republiky Miloše Zemana.
 Dagmar Havlová oslavila životní jubileum.
 Dagmar Havlová v loňském roce podpořila projekt „Srdce pro
děti“, které organizovalo občanské sdružení Život dětem.
Dagmar Havlová v Botanické zahradě hl. města Prahy, kde v rámci projektu
Kořeny osobností vysadila svůj strom – japonský javor dlanitolistý
/ Dagmar Havlová in Prague’s Botanical Gardens where she planted her own
tree, a Japanese Maple, as part of the Celebrity Roots project.
76
Sdružení American Friends of the Czech Republic udělilo Dagmar Havlové
ocenění za vynikající dlouhodobé vedení Nadace VIZE 97 a za významné
přispění k rozvoji občanské společnosti.
/ Dagmar Havlová receiving an award from the American Friends of the Czech
Republic for her many years of excellent leadership of the VIZE 97 Foundation
and her great contribution to the development of civil society
 Dagmar Havlová poskytla jménem Nadace záštitu nad
vyhlášením výsledků soutěže Sestra roku 2013.
 Dne 22. února 2013, byla udělena Václavu Havlovi in
memoriam v hesenském Königsteinu cena německého
publicisty a autora Eugena Kogona.
DUBEN
 Dagmar Havlová převzala Cenu Prix Romantik Liebold jako
tvář a vedoucí osobnost Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97, kterou s Václavem Havlem v roce 1997 založila.
 Rada Fondu porozumění projednala a vyhodnotila žádosti
o finanční pomoc.
KVĚTEN
 Proběhla celorepubliková kampaň Nadace VIZE 97 a lékáren
Dr. Max zaměřená na problematiku rakoviny tlustého střeva
a konečníku.
 Dagmar Havlová vysadila v pražské Botanické zahradě
vzácnou dřevinu.
 Pod režijním vedením Jiřího Stracha se v Pražské křižovatce
uskutečnilo natáčení nového televizního spotu
upozorňujícího na kolorektální karcinom a nutnost testování
na skryté krvácení do stolice. V nové verzi vyzývá občany
České republiky 13 známých osobností, aby věnovali
pozornost svému zdraví a u svého praktického lékaře
podstoupili test na okultní krvácení.
ČERVEN
 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se připojila
k celorepublikové kampani projektu Příběhy bezpráví, kterou
organizuje společnost Člověk v tísni.
 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 oslavila v první
letní den 16. výročí svého založení.
 Vyhlášení výběrového řízení projektu Nadační investiční fond
(NIF)
 Dagmar Havlová se zúčastnila premiéry hry Václava Havla
„Zahradní slavnost“ ve Stavovském divadle v režii Dušana
Pařízka.
 Nadace ve spolupráci s Českou mincovnou přispěla obětem
povodní prostředky získanými z prodeje dobročinné ražby
žetonů a stříbrných medailí.
 V italském Palermu se na přehlídce filmů promítalo
"Odcházení" Václava Havla.
 Zasedání Správní rady Nadace VIZE 97
ČERVENEC
 Vydání výroční zprávy Nadace VIZE 97 za rok 2013
 Dagmar Havlová se zúčastnila zahájení 22. ročníků
77
Dagmar Havlová s prezidentem Billem Clintonem
/ Dagmar Havlová with President Bill Clinton
Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově.
 V Pražské křižovatce proběhla instalace uměleckého díla
nazvaného „Totem“. Jedná se o sedm tvarovaných skleněných
částí, ve kterých jsou složené stuhy ze smutečních věnců
a kytic uchovaných po posledním rozloučení s prezidentem
Václavem Havlem. Autorem myšlenky i díla je bývalý hradní
architekt Bořek Šípek.
 „Můj deník s V.H. (2007–2010)“ je další jedinečný artefakt
umístěný do Pražské křižovatky. Je sestavený z fotografií
Václava Havla, které vybral i uspořádal Daniel Pešta a spolu
s manželkou Dadjou Altenburg-Kohl je věnoval Dagmar Havlové.
Nachází se u hlavního vchodu do kostela a zachycuje pana
prezidenta během různých formálních i neformálních událostí.
SRPEN
 Vyhodnocení kampaně zaměřené na prevenci rakoviny
tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom), která
probíhala 13.–17. května ve všech lékárnách Dr. Max v České
republice a jejímž cílem bylo upozornit pacienty na rizika
vedoucí ke vzniku tohoto onemocnění a informovat je
o možnostech testování okultního krvácení do stolice.
 Na kruchtu kostela sv. Anny byla umístěna podkladová deska,
připomínka voskového „Srdce pro Václava Havla“od Romana
Švejdy a Lukáše Gavlovského, vytvořeného z vosku
78
smutečních nedohořelých svíček sesbíraných z nejrůznějších
míst v České republice po odchodu pana prezidenta.
 V kostele sv. Anny byl umístěn Křišťálový otisk ruky Václava
Havla od mladého skláře Jana Huňáta, autenticky zachycující
jeho dlaň se všemi detaily, K dílu je přidán barevný motiv
státní vlajky.
ZÁŘÍ
 Dagmar Havlové byla předána unikátní rozhlasová nahrávka
Václava Havla ze srpna 1968.
 V Pražské křižovatce se uskutečnilo setkání ředitelů Českých center.
 Dagmar Havlová se setkala s vůdkyni barmské opozice
Aun Schan Su Ťij a společně navštívily hrob Václava Havla.
 V Pražské křižovatce byla zahájena 17. výroční konference
Forum 2000 s názvem „Společnosti v přerodu“.
 Dagmar Havlová se v kanceláři Václava Havla setkala s Jeho
Svatostí dalajlámou.
 Americká písničkářka Joan Baez a Dagmar Havlová se setkaly
v bývalé kanceláři Václava Havla, kterou nyní spravuje Nadace
Dagmar a Václava Havlových Vize 97.
 Dagmar Havlová se zúčastnila Festivalu vzájemné inspirace ve
Washingtonu, věnovaného Václavu Havlovi.
 Laureátem Ceny Václava Havla za lidská práva se stal Ales
Bjaljatski z Běloruska.
Dagmar Havlová na premiéře hry Václava Havla „Zahradní slavnost“
ve Stavovském divadle
/ Dagmar Havlová at the premiere of Václav Havel’s play “The Garden Party”
at the Estates Theatre
 Americká violoncellistka Alisa Weilerstein již podruhé
vystoupila v Pražské křižovatce v rámci festivalu Struny
podzimu.
 Na konci září bylo na pódium Pražské křižovatky umístěno
červené sádrové srdce od českého sochaře Kurta Gebauera.
ŘÍJEN
 Dagmar Havlová převzala ocenění od American Friends of the
Czech Republic.
 Popatnácté byla udělena Cena Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97. In memoriam ji získal doc. Jiří Fiala. Cenu
v podobě berly sv. Vojtěcha převzala laureátova manželka
Ludmila Fialová a diplom jeho vnoučata Anička a František.
 Předání Ceny VIZE 97 předcházela veřejně přístupná debata
věnovaná myšlenkovému a mravnímu odkazu Jiřího Fialy.
 Nadace vydala sborník laureáta Ceny VIZE 97 doc. Jiřího Fialy
pod názvem „Výška, šířka, hloubka, čas“.
 Mistr staré hudby Jordi Savall vystoupil v Pražské křižovatce
v rámci festivalu Struny podzimu.
 V kostele sv. Anny vystoupil v rámci festivalu Dvořáková Praha
litevský houslista i violista Julian Rachlin.
 Zpěvák, skladatel písní, kytarista a perkusionista Vinicius
Cantuária se představil divákům v Pražské křižovatce při třetím
z koncertů festivalu Struny podzimu.
LISTOPAD
 Jednání rady sociálního projektu Fond porozumění
 Rada Fondu porozumění rozdělila příspěvky z Nadačního
investičního fondu (NIF).
 Nadace započala grafické práce na PF 2014.
 Ve spolupráci s Nadací VIZE 97 proběhl v kostele sv. Anny křest
knížky „Život a sochy Olbrama Zoubka”. Impulz ke vzniku
knížky vyšel od neziskové organizace Projekt Šance.
 Dagmar Havlová darovala panenku pro 11. ročník programu
UNICEF Benefiční aukce panenek, vyrobených známými
osobnostmi. Výtěžek aukce dosáhl rekordní částky 1 618
000 Kč. Celkem tak bude ochráněno 2 696 dětí před
nebezpečnými nemocemi, jelikož výtěžek je určen na
očkovací programy UNICEF.
 V prostorách kostela sv. Anny se uskutečnil slavnostní večer
Britské obchodní komory.
PROSINEC
 V Pražské křižovatce se za účasti Dagmar Havlové uskutečnil již
devátý ročník Mikulášského charitativního bazaru, na kterém
15 neziskových organizací nabízelo své výrobky. Akci
podpořily známé umělecké osobnosti.
 Laureáti prvního ročníku ceny Senior roku převzali ocenění
v kostele sv. Anny.
79
Dagmar Havlová s profesorem Pavlem Kolářem (vpravo)
a Dr. Josefem Reiterem, generálním ředitelem BMW Group ČR
/ Dagmar Havlová with Professor Pavel Kolář (right) and Dr. Josef Reiter,
General Manager of the BMW Group Czech Republic
 Odhalení památníku Havel´s Place architekta Bořka Šípka
v Dublinu
 V Pražské křižovatce se konala mše svatá za prezidenta Václava
Havla. Mši sloužil kardinál Dominik Duka.
 V Pražské křižovatce byly předány Ceny Gypsy Spirit 2013.
 Partnerům a přátelům Nadace VIZE 97 bylo rozesláno PF 2014,
které bylo též uveřejněno na stránkách Nadace.
JANUARY
 Stocktaking of the Foundation’s assets and preparation
of accounts for 2013.
 Work commenced on the new Annual Report
of the VIZE 97 Foundation.
FEBRUARY
 Meeting of the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation.
 The Eugen Kogon Prize named after a German journalist
and writer, was awarded to Václav Havel.
 Premiere of Ibsen’s play Rosmersholm at the Vinohrady
Theatre with Dagmar Havlová as the female lead alongside
Roman Zach. This outstanding psychological drama
is directed by Juraj Deák.
80
MARCH
 Official opening of the One World Festival, a partner of the VIZE 97
Foundation, at the Prague Crossroads for the seventh time.
 Dagmar Havlová attended the inauguration of the
newly-elected Czech President Miloš Zeman.
 Dagmar Havlová celebrated her 60th birthday.
 Last year Dagmar Havlová supported the project “Hearts for
Children” organised by the Life for Children association.
 On behalf of the Foundation, Dagmar Havlová assumed
patronage of the award ceremony of “Nurse of 2013”.
 At Königstein, Hesse, on 22 February 2013, Václav Havel
was awarded the Eugen Kogon Prize in memoriam.
APRIL
 Dagmar Havlová received the Prix Romantik Liebold as the
face and leading figure of the Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97that she found with Václav Havel in 1997.
 The board of the Fund of Understanding assessed funding
applications.
MAY
 A nationwide campaign by VIZE 97 Foundation and
the Dr. Max pharmacies to tackle the problem
of colon and rectal cancer.
Dagmar Havlová po premiéře divadelní hry „Rebeka“
v Divadle na Vinohradech
/ Dagmar Havlová after the premiere of “Rosmersholm” at Vinohrady Theatre
 Dagmar Havlová planted a rare woody species at the Botanical
Garden.
 A new TV commercial drawing attention to the problem of
colon and rectal cancer and the need for early testing for
occult bleeding was filmed at the Prague Crossroads under
the direction of Jiří Strach. In the latest version 13 well known
figures urged the citizens of the Czech Republic to pay
attention to their health and visit their general
practitioner for an occult bleeding test.
JUNE
 The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE endorsed the
nationwide campaign of the Stories of Injustice project
organised by the People in Need association.
 The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 celebrated
its 16th anniversary on the first day of summer.
 Selection process of the Foundation Investment Fund
project announced.
 Dagmar Havlová attended the premiere of Václav Havel’s play
“The Garden Party” at the Estates Theatre, in a production
directed by Dušan Pařízek.
 In association with the Czech Mint, the Foundation
contributed to flood victims the proceeds from the sale
of tokens and silver medals struck for charity.
 Václav Havel’s film “Leaving” was screened
at the Palermo film review.
 Meeting of the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation
JULY
 Issuing of the Annual Report of the VIZE 97 Foundation for 2013
 Dagmar Havlová attended the opening the 22nd
International Music Festival at Český Krumlov.
 The artwork “Totem” was installed at Prague Crossroads. It
consists of seven glass elements containing the ribbons from
the wreaths and flowers saved from the final farewell with
President Václav Havel. The work was the brainchild of the
former Prague Castle architect Bořek Šípek.
 “My diary with V.H. (2007-2010)” is another unique artefact
installed at the Prague Crossroads consisting of photos of
Václav Havel arranged and prepared by Daniel Pešta and
dedicated by him and his wife Dadja Altenburg-Kohl to
Dagmar Havlová. It is located by the main entrance to the
church and depicts Václav Havel on various formal and
informal occasions.
AUGUST
 Assessment of the campaign aimed at prevention of colon and
rectal cancer organised from 13 to 17 May in all Dr. Max pharmacies
81
Dagmar Havlová se svou přítelkyní Madeleine Albright ve Washingtonu
/ Dagmar Havlová with her friend Madeleine Albright in Washington D.C.
throughout the Czech Republic, whose objective was to alert
patients to the risks leading to the onset of this illness and
inform them about the possibilities of occult bleeding tests.
 The wooden plinth remaining from the wax sculpture in the
shape of a heart created by the artists Lukáš Gavlovský and
Roman Švejda from the wax of candles in memory of
President Václav Havel collected throughout the Czech
Republic after his death was placed in the gallery
of St Anne’s church.
 “Crystal Touch of Václav Havel”, a creation by the young
glassmaker Jan Huňát, who has rendered Václav Havel’s
authentic hand imprint in full detail and added the state
flag as a coloured motif, was installed at St Anne’s church.
SEPTEMBER
 Dagmar Havlová received a unique radio recording
of Václav Havel from August 1968.
 A meeting of directors of Czech Centres took place
at Prague Crossroads.
 Dagmar Havlová met with Myanmar opposition
leader Aung San Suu Kyi and visited Václav Havel’s
grave with her.
 The 17th annual conference of Forum 2000 entitled
“Societies in Transition”.
82
 Dagmar Havlová met with His Holiness the Dalai Lama
at the former Office of Václav Havel.
 American folksinger Joan Baez met with Dagmar Havlová at
the former Office of Václav Havel that is now administered by
Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97.
 Dagmar Havlová attended the Mutual Inspiration Festival in
Washington dedicated to Václav Havel.
 Ales Bialiatski of Belarus was awarded the Václav Havel Human
Rights Prize.
 American cellist Alisa Weilerstein performed for the second
time at the Prague Crossroads as part of the String of Autumn
music festival.
 At the end of September, a red plaster heart by
the Czech artist Kurt Gebauer was placed on
the podium of Prague Crossroads.
OCTOBER
 Dagmar Havlová received an award from the American
Friends of the Czech Republic.
 The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize was
awarded from the fifteenth time. The laureate in memoriam
was Dr. Jiří Fiala. The prize, in the form of the crozier
of St Adalbert was received by his widow Ludmila Fialová and
the diploma by his grandchildren Anička and František.
Dagmar Havlová s kardinálem Dominikem Dukou OP
/ Dagmar Havlová with Cardinal Dominik Duka OP
 The VIZE 97 Prize award ceremony was preceded by a public
debate dedicated to the intellectual and moral legacy of Jiří Fiala.
 The Foundation published an anthology of VIZE 97
prizewinner Dr. Jiří Fiala under the title “Height,
Width, Depth, Time”.
 The ancient music specialist Jordi Savall performed at
the Prague Crossroads as part of the Strings
of Autumn music festival.
 The Lithuanian violinist and viola player Julian Rachlin
performed at St Anne’s church as part of the Dvořák’s Prague
music festival
 Singer, songwriter, guitarist and percussionist Vinicius
Cantuária gave a performance at the Prague Crossroads at the
third of the Strings of Autumn festival.
NOVEMBER
 Board meeting of the Fund of Understanding social project
 The Board of the Fund of Understanding distributed grants
from the Foundation Investment Fund (FIF).
 The Foundation started to design its New Year’s card.
 The launch of the book, “Olbram Zoubek’s Life and Sculptures”
took place at St Anne’s church in association with the VIZE 97
Foundation. The idea for the book came from the
not-for-profit organisation Projekt Šance.
 Dagmar Havlová donated a doll for the 11th benefit auction of
celebrity-made dolls in aid of UNICEF. The auction raised the
record sum of over 59 thousand Euros, which will help protect
2 696 children from dangerous diseases as the proceeds go
towards UNICEF’s vaccination programmes.
 The British Chamber of Trade held a gala evening
at the Prague Crossroads.
DECEMBER
 The 9th St. Nicholas Charity Bazaar was held at Prague
Crossroads and attended by Dagmar Havlová. Fifteen not-forprofit organisations offered their products. The event was
supported by celebrities from the world of entertainment.
 The presentation ceremony of the first year of the Senior of
the Year awards was held at the church of St Anne.
 A Havel’s Place memorial by architect Bořek Šípek
was unveiled in Dublin
 A mass in memory of President Václav Havel was celebrated
by Cardinal Dominik Duka at Prague Crossroads.
 The Gypsy Spirit prizes 2013 were awarded
at the Prague Crossroads.
 The partners and friends of the VIZE 97 Foundation were sent
the Foundation’s New Year’s card, which was also published
on the Foundation’s website.
83
Fotografie z představení „Rebeky“ v Divadle
na Vinohradech
/ A photo from the production of “Rosmersholm”
at Vinohrady Theatre
Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2013
Financial Statements for the year ended
31 December 2013 together with Auditor’s Report
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
87
Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
Název a sídlo účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2013 (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
AKTIVA
Číslo
řádku
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Stav k poslednímu dni
účetního období
1
83 652
82 762
2
0
0
53 019
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
3
2.
Software
(013)
4
3.
Ocenitelná práva
(014)
5
4.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
6
5.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
7
6.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
8
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
9
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
10
52 502
1.
Pozemky
(031)
11
121
121
2.
Umělecká díla, předměty a sbírky
(032)
12
2 593
2 612
3.
Stavby
(021)
13
46 333
46 678
4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
14
3 455
3 608
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
15
6.
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
16
7.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
17
8.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
18
9.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
19
10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
20
41 818
41 569
41 818
41 569
-10 668
-11 826
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
21
1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
(061)
22
2.
Podíly v osobách pod podstatných vlivem
(062)
23
3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
24
4.
Půjčky organizačním složkám
(066)
25
5.
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
26
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
27
7.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
28
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
88
Stav k prvnímu dni
účetního období
29
1.
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
30
2.
Oprávky k softwaru
(073)
31
3.
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
32
4.
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
33
5.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
34
6.
Oprávky k stavbám
(081)
35
- 7 534
- 8 479
7.
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
(082)
36
- 3 134
- 3 347
8.
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
37
9.
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
38
10.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
39
11.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
40
Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
Název a sídlo účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2013 (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
AKTIVA
Číslo
řádku
Stav k prvnímu dni
účetního období
Stav k poslednímu dni
účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
41
78 931
76 444
42
764
997
317
340
447
657
1.
Materiál na skladě
(112)
43
2.
Materiál na cestě
(119)
44
3.
Nedokončená výroba
(121)
45
4.
Polotovary vlastní výroby
(122)
46
5.
Výrobky
(123)
47
6.
Zvířata
(124)
48
7.
Zboží na skladě a v prodejnách
(132)
49
8.
Zboží na cestě
(139)
50
9.
Poskytnuté zálohy na zásoby
(314)
51
II. Pohledávky celkem
52
1 071
1 236
1.
Odběratelé
(311)
53
394
644
2.
Směnky k inkasu
(312)
54
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
4.
Poskytnuté provozní zálohy
318
260
5.
Ostatní pohledávky
(315)
57
97
79
6.
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
58
7.
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
(336)
59
8.
Daň z příjmů
(341)
60
9.
Ostatní přímé daně
(342)
61
10.
Daň z přidané hodnoty
(343)
62
11.
Ostatní daně a poplatky
(345)
63
1
1
12.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(346)
64
13.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
(348)
65
14.
Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
66
15.
Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
(373)
67
16.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
68
17.
Jiné pohledávky
(378)
69
18.
Dohadné účty aktivní
(388)
70
19.
Opravná položka k pohledávkám
(391)
71
(313)
(314)
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
55
56
230
261
22
72
76 786
73 738
1.
Pokladna
(211)
73
23
46
2.
Ceniny
(213)
74
3.
Účty v bankách
(221)
75
76 547
71 689
4.
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
76
203
2 003
5.
Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
77
6.
Ostatní cenné papíry
(256)
78
7.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
(259)
79
8.
Peníze na cestě
(261)
80
13
81
310
473
IV. Jiná aktiva celkem
1.
Náklady příštích období
(381)
82
124
326
2.
Příjmy příštích období
(385)
83
186
147
3.
Kurzové rozdíly aktivní
(387)
84
162 583
159 206
Aktiva celkem
85
89
Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
k 31. 12. 2013 (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
PASIVA
Číslo
řádku
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
Stav k prvnímu dni
účetního období
Stav k poslednímu dni
účetního období
86
161 187
157 861
87
170 562
169 924
1.
Vlastní jmění
(901)
88
42 909
44 713
2.
3.
Fondy
(911)
89
127 653
125 211
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků
(921)
90
-9 375
-12 063
II. Výsledek hospodaření celkem
91
1.
Účet výsledku hospodáření
(963)
92
2.
3.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(931)
93
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
(932)
94
-9 375
-6 743
B. Cizí zdroje celkem
95
1 396
1 345
I. Rezervy celkem
96
0
0
0
0
1.
Rezervy
(941)
II. Dlouhodobé závazky celkem
-5 320
97
98
1.
Dlouhodobé bankovní úvěry
(953)
99
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vydané dluhopisy
(953)
100
Závazky z pronájmu
(954)
101
Přijaté dlouhodobé zálohy
(955)
102
Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
103
Dohadné účty pasivní
(389)
104
Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
105
III. Krátkodobé závazky celkem
106
1 324
1 237
1.
Dodavatelé
(321)
107
3
380
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Směnky k úhradě
(322)
108
Přijaté zálohy
(324)
109
41
45454545
Ostatní závazky
(325)
110
Zaměstnanci
(331)
111
273
86
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
112
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění
(336)
113
144
353
Daň z příjmů
(341)
114
Ostatní přímé daně
(342)
115
64
18
10.
Daň z přidané hodnoty
(343)
116
53
148
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
Ostatní daně a poplatky
(345)
117
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
(346)
118
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv. celků
(348)
119
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů
(367)
120
Závazky k účastníkům sdružení
(368)
121
Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
122
Jiné závazky
(395, 399, 379)
(231)
124
Eskontní úvěry
(232)
125
Vydané krátkodobé dluhopisy
(241)
126
Vlastní dluhopisy
(255)
127
Dohadné účty pasivní
(389)
128
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
(249)
129
130
1.
Výdaje příštích období
(383)
131
2.
3.
Výnosy příštích období
(384)
132
Kurzové rozdíly pasivní
(387)
133
Pasiva celkem
3
123
Krátkodobé bankovní úvěry
IV. Jiná pasiva celkem
90
Název a sídlo účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
ROZVAHA (BILANCE)
134
34
746
470
72
108
72
106
162 583
159 206
2
Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
Název a sídlo účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2012 (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
Název ukazatele
č. ř.
A. Náklady
1
I. Spotřebované nákupy celkem
hlavní činnost
hospodářská činnost
2
848
1.
Spotřeba materiálu
(501)
3
417
2.
Spotřeba energie
(502)
4
404
3.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
(503)
5
4.
Prodané zboží
(504)
6
27
7
5 507
II. Služby celkem
2012
za účetní období 2013 celkem
celkem
celkem
867
1 040
417
666
19
423
342
27
32
44
5 551
4 946
19
5.
Opravy a udržování
(511)
8
734
734
922
6.
Cestovné
(512)
9
44
44
26
7.
Náklady na reprezentaci
(513)
10
65
65
55
8.
Ostatní služby
(518)
11
4 664
44
4 708
3 943
12
3 143
0
3 143
2 875
III. Osobní náklady celkem
9.
Mzdové náklady
(521)
13
2 494
2 494
2 170
10.
Zákonné sociální pojištění
(524)
14
649
649
705
11.
Ostatní sociální pojištění
(525)
15
12.
Zákonné sociální náklady
(527)
16
13.
Ostatní sociální náklady
(528)
17
3
7
IV. Daně a poplatky celkem
18
3
14.
Daň silniční
(531)
19
15.
Daň z nemovitostí
(532)
20
1
16.
Ostatní daně a poplatky
(538)
21
2
22
511
V. Ostatní náklady celkem
0
1
1
0
2
6
511
966
2
1
17.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(541)
23
18.
Ostatní pokuty a penále
(542)
24
19.
Odpis nedobytné pohledávky
(543)
25
20.
Úroky
(544)
26
0
21.
Kursové ztráty
(545)
27
178
178
709
22.
Dary
(546)
28
257
257
158
23.
Manka a škody
(548)
29
3
3
2
24.
Jiné ostatní náklady
(549)
30
71
71
96
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
2
31
1 150
11
1 161
1 225
25.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(551)
32
1 147
11
1 158
1 225
26.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(552
33
27.
Prodané cenné papíry a podíly
(553)
34
28.
Prodaný materiál
(554)
35
29.
Tvorba rezerv
(556)
36
30.
Tvorba opravných položek
(559)
37
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
38
31.
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
(581)
39
32.
Poskytnuté členské příspěvky
(582)
40
VIII. Daň z příjmů celkem
41
33.
42
Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem
43
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
11 162
74
11 236
11 059
91
Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
k 31. 12. 2012 (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
Název ukazatele
č. ř.
B. Výnosy
44
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
45
2012
za účetní období 2013 celkem
hlavní činnost
celkem
celkem
1 689
hospodářská činnost
545
2 234
2 261
545
2 201
2 195
33
66
1.
Tržby za vlastní výrobek
(601)
46
2.
Tržby z prodeje služeb
(602)
47
1 656
3.
Tržby za prodané zboží
(604)
48
33
49
0
0
0
0
0
0
0
0
1 507
0
1 507
1 320
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
4.
Změna stavu zásob nedokončené výroby
(611)
50
5.
Změna stavu zásob polotovarů
(612)
51
6.
Změna stavu zásob výrobků
(613)
52
7.
Změna stavu zvířat
(614)
53
III. Aktivace celkem
54
8.
Aktivace materiálu a zboží
(621)
55
9.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
(622)
56
10.
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
(623)
57
11.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
(624)
58
IV. Ostatní výnosy celkem
59
12.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(641)
60
13.
Ostatní pokuty a penále
(642)
61
14.
Platby za odepsané pohledávky
(643)
62
15.
Úroky
(644)
63
493
493
963
16.
Kursové zisky
(645)
64
960
960
353
17
Zúčtování fondů
(648)
65
18.
Jiné ostatní výnosy
(649)
66
54
67
1 059
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
19.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(652)
68
20.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
(653)
69
21.
Tržby z prodeje materiálu
(654)
70
22.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
(655)
71
23.
Zúčtování rezerv
(656)
72
24.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(657)
73
25.
Zúčtování opravných položek
(659)
74
VI. Přijaté příspěvky celkem
75
26.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
(681)
76
27.
Přijaté příspěvky (dary)
(682)
77
28.
Přijaté členské příspěvky
(684)
78
VII. Provozní dotace celkem
29.
Provozní dotace
79
(691)
54
4
1 059
994
18
18
15
1 041
1 041
979
1 116
1 116
2 680
1 116
1 116
2 680
0
0
0
0
0
80
Výnosy celkem
81
5 371
545
5 916
7 255
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
82
-5 791
471
-5 320
-3 804
-5 791
471
-5 320
-3 804
34.
Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění
92
Název a sídlo účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(591)
83
84
Name and seat of an accounting unit:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
BALANCE SHEET
as at 31 December 2013 (in CZK thousands)
Company ID No. 660 02 940
Current period
opening balance
Current period
closing balance
1
83 652
82 762
2
0
0
53 019
ASSETS
Line
A. Total fixed assets
I. Total intangible fixed assets
1.
Research and development
(012)
3
2.
Software
(013)
4
3.
Patents, rights and royalties
(014)
5
4.
Small intangible fixed assets
(018)
6
5.
Other intangible fixed assets
(019)
7
6.
Intangibles in progress
(041)
8
7.
Advances for intangible fixed assets
(051)
9
II. Total tangible fixed assets
10
52 502
1.
Land
(031)
11
121
121
2.
Work of art, collections
(032)
12
2 593
2 612
3.
Constructions
(021)
13
46 333
46 678
4.
Separate movable items and groups of movable items
(022)
14
3 455
3 608
5.
Perennial crops
(025)
15
6.
Breeding and draught animals
(026)
16
7.
Small tangible fixed assets
(028)
17
8.
Other tangible fixed assets
(029)
18
9.
Tangible fixed assets in progress
(042)
19
10.
Advances for tangible fixed assets
(052)
20
41 818
41 569
41 818
41 569
-10 668
-11 826
III. Total long-term investments
21
1.
Investments in subsidiaries
(061)
22
2.
Investments in associates
(062)
23
3.
Held to maturity debt securities
(063)
24
4.
Loans to branches
(066)
25
5.
Other long-term loans
(067)
26
6.
Other long-term financial assets
(069)
27
7.
Acquired long-term financial assets
(043)
28
IV. Adjustments to acquired fixed assets
29
1.
Adjustments to research and development
(072)
30
2.
Adjustments to software
(073)
31
3.
Adjustments to patents, rights and royalties
(074)
32
4.
Adjustments to small intangible fixed assets
(078)
33
5.
Adjustments to other intangible fixed assets
(079)
34
6.
Adjustments to constructions
(081)
35
- 7 534
- 8 479
7.
Adjustment to separate movable items and groups of movable items
(082)
36
- 3 134
- 3 347
8.
Adjustment to perennial crops
(085)
37
9.
Adjustments to breeding and draught animals
(086)
38
10.
Adjustments to small tangible fixed assets
(088)
39
11.
Adjustments to other tangible fixed assets
(089)
40
93
Name and seat of an accounting unit:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
BALANCE SHEET
as at 31 December 2013 (in CZK thousands)
Company ID No. 660 02 940
Current period
closing balance
41
78 931
76 444
42
764
997
317
340
447
657
Line
B. Total short-term assets
I. Total Inventories
1.
Material in store
(112)
43
2.
Material in transit
(119)
44
3.
Work in progress
(121)
45
4.
Semi-finished products
(122)
46
5.
Products
(123)
47
6.
Animals
(124)
48
7.
Merchandise in store and retail shops
(132)
49
8.
Merchandise in transit
(139)
50
9.
Advances for inventories
(314)
51
II. Total Receivables
52
1 071
1 236
1.
Trade receivables - customers
(311)
53
394
644
2.
Bills of exchange to be collected
(312)
54
3.
Receivables from discounted securities
4.
Advance payments made
318
260
5.
Other receivables
(315)
57
97
79
6.
Receivables from staff
(335)
58
7.
Receivables from social security and health insurance
(336)
59
8.
Income tax
(341)
60
9.
Other direct taxes
(342)
61
10.
Value added tax
(343)
62
11.
Other taxes and fees
(345)
63
1
1
12.
Claims for subsidies and other settlements from government budget
(346)
64
13.
Claims for subsidies and other settlement from budget of local self-administration bodies
(348)
65
14.
Receivables from participants in association
(358)
66
15.
Receivables from fixed term transactions
(373)
67
16.
Receivables from bonds issued
(375)
68
17.
Other receivables
(378)
69
18.
Unbilled revenue
(388)
70
19.
Provision against receivables
(391)
71
(313)
(314)
III. Total short-term investments
55
56
230
261
22
72
76 786
73 738
1.
Cash
(211)
73
23
46
2.
Stamps and vouchers
(213)
74
3.
Bank accounts
(221)
75
76 547
71 689
4.
Tradable shares and other securities
(251)
76
203
2 003
5.
Tradable bonds
(253)
77
6.
Other securities
(256)
78
7.
Short-term investments acquired
(259)
79
8.
Cash in transit
(261)
80
13
81
310
473
IV. Total other assets
1.
Prepaid expenses
(381)
82
124
326
2.
Accrued revenue
(385)
83
186
147
3.
Foreign currency exchange losses
(387)
84
162 583
159 206
Total Assets
94
Current period
opening balance
ASSETS
85
Name and seat of an accounting unit:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
BALANCE SHEET
as at 31 December 2013 (in CZK thousands)
Company ID No. 660 02 940
Current period
opening balance
Current period
closing balance
86
161 187
157 861
87
170 562
169 924
LIABILITIES
Line
A. Total equity
I. Total equity
1.
Equity
(901)
88
42 909
44 713
2.
3.
Funds
(911)
89
127 653
125 211
Gain or loss on revaluation of assets and liabilities
(921)
90
-9 375
-12 063
II. Total Profit/ (loss)
91
1.
Account of profit/ loss
(963)
92
2.
3.
Profit/loss to be approved
(931)
93
Retained profits, accumulated losses from previous years
(932)
94
-9 375
-6 743
B.Total liabilities
95
1 396
1 345
I. Total reserves
96
0
0
0
0
1.
Reserves
(941)
II. Total long-term liabilities
97
98
1.
Long-term bank loans
(953)
99
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bonds issued
(953)
100
Lease liabilities
(954)
101
Long-term advance payments received
(955)
102
Long-term notes payable
(958)
103
Unbilled deliveries
(389)
104
Other long-term liabilities
(959)
105
III. Total current liabilities
-5 320
106
1 324
1 237
1.
Suppliers
(321)
107
3
380
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Notes payable
(322)
108
Advance payments received
(324)
109
41
45454545
Other liabilities
(325)
110
Liabilities to employees
(331)
111
273
86
Other liabilities to employees
(333)
112
Liabilities arising from social security and health insurance
(336)
113
144
353
Income tax
(341)
114
Other direct taxes
(342)
115
64
18
10.
Value added tax
(343)
116
53
148
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
Other taxes and fees
(345)
117
Payables to the government budget
(346)
118
Payables to territorial self-administration bodies
(348)
119
Payables from subscribed unpaid securities and ownership interests
(367)
120
Payables to participants in an association
(368)
121
Payables from fixed term transactions
(373)
122
Other liabilities
(395, 399, 379)
123
Short-term bank loans
(231)
124
Credits for discounted securities
(232)
125
Issued short-term bonds
(241)
126
Debentures issued
(255)
127
Unbilled deliveries
(389)
128
Other borrowings
(249)
129
IV. Total other liabilities
130
1.
Accruals
(383)
131
2.
3.
Deferred income
(384)
132
Foreign currency exchange gains
(387)
133
Total equity and liabilities
3
134
34
746
470
72
108
72
106
162 583
159 206
2
95
Name and seat of an accounting unit:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
INCOME STATEMENT
as at 31 December 2013 (in CZK thousands)
Company ID No. 660 02 940
Text
Line
A. Expenses
1
I. Total costs of purchases
hospodářská činnost
2
848
Material used
(501)
3
417
2.
Energy consumption
(502)
4
404
3.
Consumption of other non-storable deliveries
(503)
5
4.
Goods sold
(504)
6
27
7
5 507
celkem
celkem
867
1 040
417
666
19
423
342
27
32
44
5 551
4 946
19
5.
Repairs and maintenance
(511)
8
734
734
922
6.
Travel expenses
(512)
9
44
44
26
7.
Expenses for representation
(513)
10
65
65
55
8.
Other services
(518)
11
4 664
44
4 708
3 943
12
3 143
0
3 143
2 875
III. Total personnel expenses
9.
Wages and salaries
(521)
13
2 494
2 494
2 170
10.
Mandatory social security insurance
(524)
14
649
649
705
11.
Other social insurance
(525)
15
12.
Statutory social expenses
(527)
16
13.
Other social expenses
(528)
17
3
7
IV. Total taxes and fees
18
3
14.
Road tax
(531)
19
15.
Real estate tax
(532)
20
1
16.
Other taxes and fees
(538)
21
2
22
511
V. Total other expenses
0
1
1
0
2
6
511
966
2
1
17.
Contractual penalties and late payment interest
(541)
23
18.
Other penalties and fines
(542)
24
19.
Bad debt write-off
(543)
25
20.
Interest
(544)
26
0
21.
FOREX losses
(545)
27
178
178
709
22.
Gifts
(546)
28
257
257
158
23.
Shortages and damage
(548)
29
3
3
2
24.
Other expenses
(549)
30
71
71
96
VI. Total depreciation, asset disposals, creation of reserves and provisions
2
31
1 150
11
1 161
1 225
25.
Amortization and depreciation of fixed assets
(551)
32
1 147
11
1 158
1 225
26.
Net book value of tangible and intangible fixed assets sold
(552
33
27.
Securities and ownership interests sold
(553)
34
28.
Material sold
(554)
35
29.
Creation of reserves
(556)
36
30.
Creation of provisions
(559)
37
VII. Total contribution provided
38
31.
Contributions settled amongst branches
(581)
39
32.
Membership fees provided
(582)
40
VIII. Total income tax
41
33.
42
Additional income tax payments
Total expenses
96
hlavní činnost
1.
II. Total services
2012
for the accounting period 2013
43
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
11 162
74
11 236
11 059
Name and seat of an accounting unit:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
INCOME STATEMENT
as at 31 December 2013 (in CZK thousands)
Company ID No. 660 02 940
Text
Line
B. Revenues
44
I. Total revenue from own products and services
45
2012
for the accounting period 2013
hlavní činnost
celkem
celkem
1 689
hospodářská činnost
545
2 234
2 261
545
2 201
2 195
33
66
1.
Revenues from products
(601)
46
2.
Revenues from services
(602)
47
1 656
3.
Revenues from goods sold
(604)
48
33
49
0
0
0
0
0
0
0
0
1 507
0
1 507
1 320
II. Total change in internal inventory
4.
Change in work-in-progress
(611)
50
5.
Change in semi-finished products inventory
(612)
51
6.
Change in finished products inventory
(613)
52
7.
Change in animal inventory
(614)
53
III. Total capitalization
54
8.
Capitalization of material and goods
(621)
55
9.
Capitalization of internal services
(622)
56
10.
Capitalization of intangible fixed assets
(623)
57
11.
Capitalization of tangible fixed assets
(624)
58
IV. Total other revenues
59
12.
Contractual penalties and interest on late payment
(641)
60
13.
Other penalties and fines
(642)
61
14.
Payments for written-off receivables
(643)
62
15.
Interest
(644)
63
493
493
963
16.
FOREX gains
(645)
64
960
960
353
17
Settlement of funds
(648)
65
18.
Other revenues
(649)
66
54
67
1 059
V. Total revenue from sold assets, release of reserves and provisions
19.
Proceeds from sale of tangible and intangible fixed assets
(652)
68
20.
Proceeds from sale of securities and ownership interest
(653)
69
21.
Proceeds from material sold
(654)
70
22.
Proceeds from short-term financial assets
(655)
71
23.
Settlement of reserves
(656)
72
24.
Proceeds from long-term financial assets
(657)
73
25.
Settlement of provisions
(659)
74
VI. Total contributions received
75
26.
Contributions settled amongst branches
(681)
76
27.
Contributions received (donations)
(682)
77
28.
Membership fees received
(684)
78
VII. Total operational subsidy
29.
Operational subsidy
79
(691)
54
4
1 059
994
18
18
15
1 041
1 041
979
1 116
1 116
2 680
1 116
1 116
2 680
0
0
0
0
0
80
Total revenues
81
5 371
545
5 916
7 255
C. Profit/loss before taxation
82
-5 791
471
-5 320
-3 804
-5 791
471
-5 320
-3 804
34.
Income tax
D. Profit/ loss after taxation
(591)
83
84
97
Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2013 (v tisících Kč)
1. POPIS NADACE
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 (dále jen „nadace”) je nadace, která vznikla dne 30. 7. 1998 a sídlí Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1,
Česká republika, identifikační číslo 66002940. Hlavním předmětem její činnosti je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně
prospěšné cíle, nebo takových, jejichž podpora je ve veřejném zájmu, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sociální, vzdělávací, péče o lidská
práva, péče o odkaz svého zakladatele Václava Havla a v duchu svého názvu jako podpory vizí a soudobého vědeckého myšlení.
Zakladatelem nadace je Dagmar Havlová a Václav Havel.
Nadační jmění k 31. 12. 2013 činilo v peněžních prostředcích částku 35 073 tis. Kč. Nadační jmění se skládá z příspěvku státu vloženého do
nadačního jmění na základě uzavřených smluv a dodatků o převodu finančních prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pro Nadační investiční fond ve výši 35 073 tis. Kč a z příspěvku nadace ve výši 5 000 tis. Kč. Nadační jmění bylo k 31. 12. 2013
uloženo na účtu u UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka Praha na termínovaných vkladech 40 073 tis. Kč.
Nadační jmění bylo v minulých letech dále navýšeno o movité věci nezapisované do nadačního jmění, a to v celkové výši 2 836 tis. Kč. V průběhu
roku 2013 bylo nadační jmění navýšeno o movité věci nezapisované do nadačního jmění výši 1 804 tis. Kč. Nadační jmění je tak k 31. 12. 2013
navýšeno o movité věci nezapisované do nadačního jmění ve výši 4 640 tis. Kč.
Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2013:
Správní rada:
Předseda správní rady:
Dagmar Havlová
Člen:
MUDr. Tomáš Bouzek
Člen:
Taťána Fischerová
Člen:
JUDr. Ing. Václav Jerman
Člen:
Vladimír Kreidl
Člen:
PhDr. Jiřina Šiklová
Člen:
Petr Weigl
Člen:
Ing. Martin Borovka
Člen:
Borek Severa
Člen:
Karel Janeček
Člen:
Helena Koenigsmarková
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Ing. Pavel Kavánek
Člen:
Ing. Michal Petrnan, CSc
Člen:
David Plch
V roce 2013 došlo k následujícím změnám v nadačním rejstříku:
 S účinností od 11. 6. 2013 byl zvolen nový člen správní rady pan Borek Severa. Do nadačního rejstříku byla tato změna zapsána 25. 6. 2013.
 S účinností od 29. 10. 2013 byl v nadačním rejstříku vymazán člen správní rady pan PhDr. Jan Šolc a současně byla do nadačního rejstříku
zapsána paní Helena Koenigsmarková jako nová členka správní rady. Tato změna byla do nadačního rejstříku zapsána dne 19. 11. 2013.
 S účinností od 29. 10. 2013 byl v nadačním rejstříku zapsán nový člen správní rady pan Karel Janeček. K témuž dni zaniklo členství pana Karla
Janečka v dozorčí radě. Tato změna byla do nadačního rejstříku zapsána dne 19. 11. 2013.
 S účinností od 28. 2. 2013 byl v nadačním rejstříku vymazán člen dozorčí rady pan Jan Matějček a současně byl do nadačního rejstříku zapsán
pan David Plch jako nový členk dozorčí rady. Tato změna byla do nadačního rejstříku zapsána dne 4. 4. 2013.
Jménem nadace jedná a podepisuje předseda správní rady. Podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí
předseda správní rady svůj podpis. Ostatní členové správní rady nejsou oprávněni jednat jménem nadace.
98
2. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A O ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ÚSCHOVY ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ
Nadace používá pouze takové účetní metody, které jsou v souladu s účetními předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok.
Podvojné účetnictví nadace je vedeno certifikovanou externí účetní společností VGD s.r.o., IČ: 25626311. Účetní záznamy jsou pořizovány v softwaru
BYZNYS Win a archivovány jsou jednak v tištěné podobě, jednak jako elektronický zápis na CD. Účetní doklady jsou archivovány v sídle nadace.
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které nadace používala při sestavení účetní závěrky za rok 2013 a 2012, jsou následující:
a) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením
související. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč
do 40 tis. Kč je lineárně odepisován po dobu dvou let.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Stavby
30 - 50
Samostatné movité věci
2 - 10
b) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se
splatností do 1 roku držené do splatnosti a ostatní realizovatelné cenné papíry.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména dluhové cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti.
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za účelem provádění transakcí na finančním trhu s cílem dosahovat zisk z cenových
rozdílů v krátkodobém, maximálně ročním horizontu.
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a nadace má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do
splatnosti ani majetkovou účastí.
Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize
makléřům a burzám. U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je
součástí ocenění příslušného cenného papíru.
K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem:
 Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do nákladů nebo výnosů.
 Realizovatelné cenné papíry (kromě dluhopisů s pevně stanoveným úrokem) a podíly představují minoritní účast reálnou hodnotou, změna
reálné hodnoty se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.
 Cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje
dle věcné a časové souvislosti do nákladů nebo výnosů.
Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo
posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici.
c) Zásoby
Zásoby jsou oceňovány v reprodukčních pořizovacích cenách (zásoby představují zejména předměty přijaté formou nepeněžních darů).
Úbytek zásob stejného druhu se oceňuje metodou váženého aritmetického průměru.
99
d) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou.
e) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
f) Vlastní jmění a fondy
Vlastní jmění tvoří souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů. Dále nadace tvoří účelové fondy na předem stanovený účel použití v souvislosti
s činností nadace danou jejím statutem.
g) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu České národní banky platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému
dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. Nerealizované kurzové zisky a ztráty, vznikající z pohledávek
a závazků k 31. 12. se účtují do rozvahy. Nerealizované kurzové rozdíly vznikající z krátkodobého finančního majetku se účtují do výnosů nebo
nákladů běžného roku a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Měsíční účtování těchto kurzových rozdílů je z důvodů měsíčního
výkaznictví.
h) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení nadace používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků
k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení nadace stanovilo tyto odhady a předpoklady na
základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.
i) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
j) Účtování přijatých darů a příspěvků
Nadace účtuje přijaté dary a příspěvky dvojím způsobem:
 do výnosů (a současně do nákladů ve stejné výši) jsou účtovány přijaté nepeněžní dary, které mají povahu služeb, případně kancelářský
potřeb atd.
 rozvahově (prostřednictvím fondů) se účtují dary, které jsou poskytnuty účelově na konkrétní projekty. Tyto dary jsou získávány od veřejnosti
na konkrétní bankovní účet podle projektu a následně rozděleny třetím osobám;
 do výnosů se účtují příspěvky přijaté od dárců. Tyto prostředky jsou na základě smluv posílány na bankovní účet nadace a jsou určeny ke krytí
provozních nákladů spojených s činností nadace.
k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku z hlavní a hospodářské činnosti upraveného o daňově
neodečitatelné náklady, výnosy nepodléhající dani z příjmu a o výnosy od daně z příjmu osvobozené, s využitím daňové úlevy pro poplatníky,
kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
l) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události
poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly
po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
100
4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek
Přírůstky
Vyřazení
Konečný zůstatek
121
-
-
121
Umělecká díla
2 593
19
-
2 612
Stavby
46 333
345
-
46 678
Samostatné movité věci
3 455
153
-
3 608
Celkem 2013
52 502
517
-
53 019
Celkem 2012
50 861
1 772
-131
52 502
Pozemky
OPRÁVKY
Pozemky
Umělecká díla
Stavby
Počáteční zůstatek
Odpisy
Vyřazení
Konečný zůstatek
Účetní hodnota
-
-
-
-
121
-
-
-
-
2 612
-7 534
-945
-
-8 479
38 199
Samostatné movité věci
-3 134
-213
-
-3 347
261
Celkem 2013
-10 668
-1 158
-
-11 826
41 193
Celkem 2012
-9 573
-1 226
131
-10 668
41 834
Budovy zahrnují technické zhodnocení (rekonstrukci) kostela sv. Anny, který má nadace od roku 1999 v nájmu od Národního divadla na období 99 let.
b) Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 představuje dlouhodobý dluhový cenný papír společnosti UniCredit Bank
Czech Republic, a.s. v hodnotě 41 818 tis. Kč a 41 569 tis. Kč držen do splatnosti 15. 3. 2015.
5. POHLEDÁVKY
K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 eviduje nadace pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 479 tis. Kč a 394 tis. Kč. Pokud by nadace vytvářela účetní opravné
položky, vytvořila by k pohledávkám po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 opravnou položku nad rámec daňové opravné položky ve výši 131 tis. Kč.
Poskytnuté zálohy obsahují především zálohy na energie a nájemné.
6. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 neměla nadace žádné účty s omezeným disponováním.
Nadace používá třináct bankovních účtů k přijímání darů a příspěvků od veřejnosti a k poskytování těchto prostředků dál na konkrétní účely.
Příspěvky zaslané na účet sloužící pro veřejnou sbírku a následně odeslané z tohoto účtu jsou průběžně vyúčtovávány a toto vyúčtování je
zasíláno na Magistrát hl. m. Prahy.
Nadace dále používá bankovní účet, který slouží výhradně k provozní činnosti.
Majetkové cenné papíry k obchodování k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 zahrnují podíly v investičních fondech ČSOB a České spořitelny a dluhové
cenné papíry České spořitelny určené k obchodování v celkové výši 2 003 tis. Kč a 203 tis.
7. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období zahrnují především dopředu placené nájemné, dále náklady na prodloužení domény a náklady na pojištění a parkování
pro rok 2014, resp. 2013 a jsou účtovány do nákladů v období, do kterého věcně a časově přísluší.
Příjmy příštích období zahrnují zejména časové rozlišení úroků z termínovaných vkladů a kuponů a jsou účtovány do výnosů období, do kterého
věcně a časově přísluší.
101
8. VLASTNÍ JMĚNÍ
Přehled pohybu fondů (v tis. Kč):
Stav k 31. 12. 2011
Úbytky – poskytnuté příspěvky
Přírůstky – přijaté dary
Převod nepeněžního daru do vlastního používaní
Převod výsledku roku 2011
Výsledek hospodaření za rok 2012
Stav k 31. 12. 2012
Úbytky - poskytnuté příspěvky
Přírůstky – přijaté dary
Přírůstky - přijaté dary na provoz
Převod HV roku 2012
Výsledek hospodaření za rok 2013
Stav k 31. 12. 2013
Vlastní jmění
41 370
1 539
42 909
1 804
44 713
Fondy
128 581
-1 032
2 043
-1 939
127 653
-972
1 162
-2 632
125 211
Ztráta běžného období
-3 182
3 182
-3 804
-3 804
3 804
-5 320
-5 320
Neuhrazená ztráta min. let
-4 328
-1 243
-5 571
-1 172
-6 743
Výše nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 činí 40 073 tis. Kč a 40 073 tis. Kč.
Přehled přijatých darů na provoz v tis. Kč za rok 2013:
Přijatý dar
Šípek Team s.r.o.
20
Mgr. Jarmila Kostakova
1 784
Celkem
1 804
Přehled přijatých darů na jednotlivé projekty (viz bod 12).
Přehled peněžních poskytnutých darů v tis. Kč za rok 2013:
Hospic sv. Jana N.Neumanna
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéhé
Domov svaté rodiny
Domov sv. Karla Boromejského
Mgr. Pavla Šedivá
Základní škola sv. Voršily v Praze
CESPO - Centrum služeb pro sluchově postižené občany
Václav Vladyka
Petr Belec
Nadační fond JAMIRO
Sdružení Romano jasnica
Občanské sdružení ProCit
Marta Dědová
Hospic v Mostě o.p.s.
Občanské sdružení Život bez bariér
Milan Huf
AIDS centrum Praha
Kateřina Kapitolová
Helppes Centrum výcviku psů pro postižené
Hospic sv. Jana N.Neumanna
Hospic sv. Jana N.Neumanna
Hospic sv. Jana N.Neumanna
Lenka Župková
předání berly
prodej výrobků MB
Celkem
102
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Cena Vize
Fond porozumění
Fond porozumění
Dar
74
27
13
20
390
2
10
3
12
5
5
7
8
5
8
5
5
5
5
50
69
148
3
85
8
972
Celkem
162 441
-1 032
3 582
1 539
-3 804
161 187
-972
1 162
1 804
-5 320
157 861
9. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 měla nadace krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 69 tis. Kč a 2 tis. Kč.
K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 nadace eviduje 53 tis. Kč a 144 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Žádné
z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. Jiné závazky obsahují především závazky vůči společnosti JUDr. Václava Švarcová za prostředky
z dědictví a dále za společností Michal V. Hanzalín za prostředky z licence ke sborníku.
Dohadné účty pasivní zahrnují náklady na nevyčerpanou dovolenou a nevyfakturované provozní náklady za energie, služby, telefony atd.
10. OSTATNÍ PASIVA
Výnosy příštích období zahrnují především výnosy z propagace a z poskytnutého internetu a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně
a časově přísluší.
11. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Nadace není založena ani zřízena za účelem podnikání, ostatní příjmy tedy nepodléhají dani z příjmu podle §18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získávány z činností vyplývajících z poslání nadace. Nadace si dále může podle §20, odst. 7,
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů snížit základ daně o částku až 300 tis. Kč. Nadace tuto možnost v roce 2013 a 2012 nevyužila.
Nadace vyčíslila daň z příjmů za rok 2013 a 2012 následovně (v tis. Kč):
2013 v tis. Kč
2012 v tis. Kč
Ztráta před zdaněním
-5 320
-3 804
Nezdanitelné výnosy
-2 199
-3 250
Neodečitatelné náklady
6 838
6 000
Základ daně
-681
-1 054
Sazba daně z příjmu
19%
19%
Splatná daň
-
12. INFORMACE O PROJEKTECH NADACE
K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 realizovala nadace 8 různých projektů.
Nadace dále obdržela a zaúčtovala v roce 2013 a 2012 do výnosů nepeněžní dary ve výši 616 tis. Kč a 661 tis. Kč.
Přehled přijatých darů na jednotlivé projekty v tis. Kč za rok 2013:
Dárce
Účel
Částka
Tomáš Zuzánek
Provoz
1
PHOENIX Praha a.s.
Fond porozumění
300
Kadeřnické studio Lorma spol. s r.o. Fond porozumění
42
ha-vel internet, s.r.o.
Provoz
72
Jakub Hejda
Fond porozumění
10
MUDr. Jaroslava Okénková
Fond porozumění
5
JVM Computers spol. s r.o.
Provoz
7
Česká lékárna, a.s.
Fond porozumění
390
JVM Computers spol. s r.o.
Provoz
8
ha-vel internet, s.r.o.
Provoz
145
JVM Computers spol. s r.o.
Provoz
2
Romantik Hotels und Restaurants Provoz
129
Šípek Team s.r.o.
Pražská křižovatka
20
Oldřich Karpíšek
Včasná diagnóza
1
Exchange s.r.o.
Kancelář VH
200
JVM Computers spol. s r.o.
Provoz
3
Gold Royal Crown a.s.
Včasná diagnóza
83
Jiří Balaštík
Včasná diagnóza
10
JVM Computers spol. s r.o.
Provoz
8
Lili Medicament, s.r.o.
Fond porozumění
10
Botanicus, spol. s r.o.
Provoz
99
VEMAX, s.r.o.
Včasná diagnóza
3
TiV spol. s r.o.
Fond porozumění
10
Přehled přijatých darů na jednotlivé projekty v tis. Kč za rok 2013:
Dárce
Účel
Částka
SBP-Zaviko International, s.r.o.
Včasná diagnóza
5
Roman Rygl
Fond porozumění - Mikulášský bazar
5
WILMA-FILM s.r.o.
Provoz
1
Radek Dobeš
Fond porozumění
5
Domov svaté Rodiny
Mikulášský bazar
1
EUROVIA CS, a.s.
Provoz
100
LOGO o.s.
Mikulášský bazar
3
Život bez bariér, o.s.
Mikulášský bazar
12
Bohemia Patchwork klub o.s.
Mikulášský bazar
7
Helena Svatková
Provoz
50
Miloš Smáha
Fond zdravotnictví
10
Lucky Service s.r.o.
Mikulášský bazar
1
Franziska Diana Sternbergová
Provoz
50
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, Dr.Sc Včasná diagnóza
10
Mark Vydra
Pražská křižovatka
10
Botanicus, spol. s r.o.
Provoz
24
Anna Hrdinová
Provoz
2
Lubomír Lukáč
Včasná diagnóza
74
OMV Česká republika, s.r.o.
Provoz
163
neznámí dárci
181
prodej výrobků Mikulášský bazar
6
Celkem
2 278
103
13. INFORMACE O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH
V roce 2011 byla nadaci povolena veřejná sbírka, kterou nadace realizuje podle zákona č. 117/2001 Sb.
Veřejná sbírka (č. j. S-MHMP/1069529/2011) byla povolena na období od 5. 12. 2011 do 2. 11. 2014 za účelem získání peněžitých příspěvků na
podporu sociálního projektu Fond porozumění, vytvořeného Nadací VIZE 97.
V roce 2012 došlo na účtu veřejné sbírky k těmto pohybům (v tis. Kč):
2012
Přijaté dary
72
Neuskutečněné převody peněz
-51
Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2012
21
V roce 2013 došlo na účtu veřejné sbírky k těmto pohybům (v tis. Kč):
2013
Počáteční stav k 1. 1. 2013
72
Přijaté dary
12
Neuskutečněné převody peněz
-12
Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2013
72
14. INFORMACE O NADAČNÍM INVESTIČNÍM FONDU
Přehled o hospodaření s výnosy plynoucími z uzavřené smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pro účely podpory nadací (NIF): V roce 2013 byly tyto finanční prostředky nadace uloženy na termínovaném účtu u UniCredit
Bank Czech Republic, a.s. Celkový úrok z termínovaného vkladu vedeného u účtu UniCredit Bank Czech Republic, a.s. byl zaúčtován do výnosů
roku 2013 a 2012 v celkové výši 65 tis. Kč a 194 tis. Kč. Nadace rozhodla v roce 2013 v grantovém řízení z projektu NIF o rozdělení prostředků
v hodnotě 194 tis. Kč. Tyto prostředky měly být vyplaceny dle smlouvy do 31. 12. 2013. Vyplacení částky neproběhlo v souladu s podmínkami ve
smlouvě, kdy z důvodu administrativního zpoždění byly prostředky vyplaceny až 2. 1. 2014.
15. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2013
2012
Celkový
počet
zaměstnanců
Členové
řídících
orgánů
Celkový
počet
zaměstnanců
Členové
řídících
orgánů
Průměrný počet
zaměstnanců
5
1
3
1
Mzdy
2 494
1 538
2 170
1 282
Sociální
zabezpečení
a zdravotní
pojištění
649
321
705
417
Osobní náklady
celkem
3 143
1 859
2 875
1 699
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.
104
16. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT
Detailní členění výsledku hospodaření podle hlavní a hospodářské činnosti k za rok 2013 a 2012 (v tis. Kč):
2013
2012
Činnosti
Činnosti
hlavní
hospodářská
Celkem
hlavní
hospodářská
Celkem
11 162
74
11 236
11 059
-
11 059
848
19
867
1 040
-
1 040
Služby
5 507
44
5 551
4 946
-
4 946
Osobní náklady
3 143
-
3 144
2 875
-
2 875
3
-
3
7
1 150
11
1 161
1 225
-
1 225
511
-
511
966
-
966
Výnosy (účtová třída 6 celkem)
5 371
545
5 916
6 958
297
7 255
Tržby za vlastní výkony a zboží
1 689
545
2 234
1 964
297
2 261
Ostatní výnosy
1 507
-
1 507
1 320
-
1 320
Tržby z prodeje majetku
1 059
-
1 059
994
Přijaté dary
1 116
-
1 116
2 680
-
2 680
Výsledek hospodaření před zdaněním
-5 791
471
-5 320
-4 101
297
-3 804
-
-
-
-
-
-
-5 809
471
-5 320
-4 101
297
-3 804
Náklady (účtová třída 5 celkem)
Spotřebované nákupy
Daně a poplatky celkem
Odpisy a prodaný majetek
Ostatní náklady
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
7
994
Hospodářská činnost zahrnuje výnosy z reklamní činnosti a pronájmu.
17. UDÁLOSTI PO KONCI ROKU
Dne 31. 12. 2013 zaniklo členství předsedy dozorčí rady pana Ing. Pavla Kavánka, do nadačního rejstříku byla změna zapsána 13. 1. 2014.
Na základě rozhodnutí správní rady z 14. 1. 2014 byl zrušen projekt Fond porozumění.
Dne 11. 3. 2014 uzavřela nadace s Ministerstvem financí České republiky Dohodu o ukončení Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených
usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91
Sb. Touto Dohodou bylo ujednáno, že prostředky, které Ministerstvo financí České republiky (resp. Fond národního majetku jako jeho předchůdce)
převedlo Smlouvou o převodu ve prospěch nadace se navrací a zůstávají součástí nadačního jmění nadace. Nadace se Dohodou zavazuje po
skončení Smlouvy o převodu dodržovat zákonné předpisy regulující činnost nadace a nadačních fondů.
Sestaveno dne:
27. 6. 2014
Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:
Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno, podpis):
Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno, podpis):
Mgr. Dagmar Havlová
Kristýna Lážková
Kristýna Lážková
105
Financial Statements for the year ended 31 December 2013
together with Auditor’s Report
(Translation of Financial Statements Originally Issued in Czech – See Note 2 to the Financial Statements)
1. DESCRIPTION OF THE COMPANY
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 (the "Foundation") was established on 30 July 1997 in the Czech Republic. Its registered address
is located at Voršilská 10/130, 110 00 Prague 1, Czech Republic, registration number is 660 02 940. The Foundation´s mission is to give support
to organizations and individuals pursuing not-for-profit goals or those the support of which is in public interest, particularly in the fields of culture,
social care, medicine, education and human rights, care of the legacy of its founder Václav Havel and, in the visionary spirit of its name, it strives
to support forward looking visions and contemporary scientific thinking.
The Foundation´s promoters are Dagmar and Václav Havel.
The Foundation’s equity in cash amounted to CZK 35,073 thousand as at 31 December 2013. The Foundation´s equity comprises a government
contribution in the amount of CZK 35,073 thousand contributed pursuant to agreements for the transfer of funds and addenda thereto
determined in a resolution of the House of Deputies of the Parliament of the Czech Republic for the Foundation Investment Fund and the
Foundation contribution in the amount of CZK 5,000 thousand. As at 31 December 2013 the Foundation´s equity was deposited at term deposits
(CZK 40,073 thousand) with UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., the Prague branch. In prior years, the Foundation´s equity was further
increased by movable items not recorded in the Foundation’s equity in the total amount of CZK 2,836 thousand. In 2013, the Foundation´s equity
was increased by movable items not recorded in the Foundation’s equity in the amount of CZK 1,804 thousand. As at 31 December 2013 the
Foundation´s equity is increased by movable items not recorded in the Foundation’s equity in the amount of CZK 4,640 thousand.
Members of the statutory bodies as at 31 December 2013 were as follows:
Board of Trustees
Chairperson of the Board of Trustees:
Dagmar Havlová
Member:
MUDr. Tomáš Bouzek
Member:
Taťána Fischerová
Member:
JUDr. Ing. Václav Jerman
Member:
Vladimír Kreidl
Member:
PhDr. Jiřina Šiklová
Member:
Petr Weigl
Member:
Ing. Martin Borovka
Member:
Borek Severa
Member:
Karel Janeček
Member:
Helena Koenigsmarková
Supervisory Board:
Chairman of the Supervisory Board:
Ing. Pavel Kavánek
Member:
Ing. Michal Petrnan, CSc
Member:
David Plch
The following changes were made to the Foundations Register entry in 2013:
 Borek Severa was appointed to the Board of Trustees effective as of 11 June 2013. This fact was recorded in the Foundations Register on 25 June 2013.
 Effective from 29 October 2013 member of the Board of Trustees PhDr. Jan Šolc was deleted from the Foundations Register and Helena Koenigsmarková
was recorded as a new member of the Board as of the same date. This fact was recorded in the Foundations Register on 19 November 2013.
 New member of the Board of Trustees Karel Janeček was recorded in the Foundations Register effective from 29 October 2013. Karel Janecek´s
membership in the Supervisory Board ceased to exist as at the same date. This fact was recorded in the Foundations Register on 19 November 2013.
 Effective from 28 February 2013 member of the Supervisory Board Jan Matějček was deleted from the Foundations Register and David Plch was
recorded as a new member of the Supervisory Board as of the same date. This fact was recorded in the Foundations Register on 4 April 2013.
The chairperson of the Board of Trustees acts and signs on behalf of the Foundation. The act of signing is as follows: the chairperson attaches his/her
signature to the written or printed name of the Foundation. Other Board of Trustees members are not authorized to act on the Foundations´s behalf.
106
2. INFORMATION ON ACCOUNTING METHODS AND METHODS OF PROCESSING AND KEEPING OF ACCOUNTING DOCUMENTS
The Foundation uses accounting methods which are in compliance with the accounting regulations set by Act No. 563/1991 Coll., on Accounting,
Decree No. 504/2002 Coll., as amended and the Czech accounting standards for reporting entities whose main scope of activities is not business.
The reporting period is one calendar year. The certified external accounting firm VGD s.r.o., business registration number (IC): 25626311 keeps the
accounting records using the double-entry bookkeeping method. Accounting records are processed using the BYZNYS Win software, they are
filed in hard copies and also electronically on CDs. Accounting documents are filed in the Foundation´s registered seat.
Explanation Added for Translation into English
These financial statements are presented on the basis of accounting principles and standards generally accepted in the Czech Republic. Certain
accounting practices applied by the Foundation that conform with generally accepted accounting principles and standards in the Czech Republic
may not conform with generally accepted accounting principles in other countries.
3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The accounting policies applied by the Foundation in preparing the 2013 and 2012 financial statements are as follows:
a) Tangible Fixed Assets
Tangible fixed assets are recorded at their acquisition cost, which consists of purchase price, freight, customs duties and other related costs.
Tangible fixed assets with a cost exceeding CZK 40 thousand are depreciated over their useful economic life. Tangible fixed assets with a cost from
CZK 3 thousand to CZK 40 thousand are depreciated on a straight-line basis over two years.
The costs of technical improvements are capitalized. Repairs and maintenance expenses are expensed as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the acquisition cost and the estimated useful life of the related asset. The useful economic lives are as follows:
Years
Constructions
30 - 50
Individual movable items
2 - 10
b) Financial Assets
Short-term financial assets consist of liquid valuables, cash in hand and at bank, held-for-trading securities, held-to-maturity debt securities falling
due within one year, and other available-for-sale securities. Long-term financial assets consist of held-to-maturity debt securities falling due after
one year. Held-for-trading securities are securities that are held for the purpose of effecting transactions in the market in order to generate profit
from price variances in the short-run which, however, will not exceed one year. Held-to-maturity securities are securities with a defined maturity
that the Foundation intends and is able to hold to maturity. Available-for-sale securities and interests are securities and interests that are not a
held-for-trading security or a held-to-maturity security or ownership interest.
Interests and securities are valued at their acquisition cost, which includes the purchase price and direct costs related to the acquisition, e.g. fees
and commissions paid to agents and stock exchanges. In respect of debt securities, interest income is recorded observing the matching and
accrual principles. Accrued interest income is included in the relevant securities account.
As at 31 December, the individual components of financial assets are revalued using the following method:
 Held-for-trading securities are revalued to fair value; the change in the fair value is charged or recognized to income, as appropriate.
 Available-for-sale securities (except for bonds with fixed interest) and minority interests are revalued to fair value; the change in the fair value
is recorded in equity through ‘the revaluation of assets and liabilities’ caption.
 Held-to-maturity securities and interests are adjusted for the difference between the acquisition cost without coupon and the nominal value.
The difference is recognized as a revenue or an expense under accrual accounting.
The fair value is the market value that is published by the relevant domestic or foreign stock exchange; or, if the market value is not available from
a public market, it is a valuation amount given in a qualified estimate or in a certified expert’s opinion.
107
c) Inventory
Inventory is carried at its replacement cost (inventory comprise, in particular, items received through in-kind donations).
Deductions of inventory of the same sort are valued using the weighted arithmetic average method.
d) Receivables
Both long- and short-term receivables are carried at their nominal value.
e) Provisions and Liabilities
Long-term liabilities and current liabilities are carried at their nominal values.
f) Equity and Funds
Equity consists of monetary and in-kind contributions. In addition, the Foundation creates special-purpose funds for predetermined purpose of
use in connection with the Foundations´s activities set by its status.
g) Foreign Currency Transactions
Assets and liabilities whose acquisition or production costs were denominated in foreign currencies are translated into Czech crowns at the
exchange rate existing at the transaction date. On the balance sheet date monetary items are adjusted to the exchange rates published by the
Czech National Bank at 31 December. Realized exchange rate gains and losses are charged or credited, as appropriate, to income for the year.
Unrealized exchange rate gains and losses arising from receivables and payables as at 31 December are recorded through the balance sheet.
Unrealized exchange rate gains and losses arising from short-term financial assets are recorded to current year income or expense; always as at
the last day of each calendar month. These FOREX gains and losses are recorded monthly as the Foundation is obliged to make monthly reporting.
h) Use of Estimates
The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and
liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. The Foundation
management prepared these estimates and predictions based on all available relevant information. These estimates and assumptions are based
on information available as at the date of the financial statements and may differ from actual results.
i) Recognition of Revenues and Expenses
Revenues and expenses are recognized on an accrual basis, that is, they are recognized in the periods in which the actual flow of the related goods
or services occurs, regardless of when the related monetary flow arises.
j) Accounting for Gifts and Contributions
Gifts and contributions received are recorded in a dual way:
 in-kind donations of a service nature or office supplies, etc. are recognized into income (with the corresponding entry to costs in the same amount);
 special-purpose gifts to particular projects are recorded through the balance sheet (through funds) These gifts are donated by the public at
a special bank account designated for special project and distributed to third parties;
Contributions from donors are recognized into income. These funds are sent to the Foundation´s bank account based on contractual terms
and are designated to cover the Foundation´s operating expenses.
k) Income Tax
The corporate income tax expense is calculated based on the statutory tax rate and book income from primary and economic activities before
taxes, increased or decreased by the tax non-deductible costs, revenues not subject to income taxes and revenues exempt from income taxes,
using the tax relief for the taxpayers not founded or established for the purpose of carrying out business.
l) Subsequent Events
The impact of events that occurred between the balance sheet date and the date of the financial statements preparation is recognized in the
financial statements provided these events provide additional evidence about conditions that existed at the date of the balance sheet.
108
If material events reflecting the facts occurring after the balance sheet date happened between the balance sheet date and the date of the financial statements
preparation the consequences of these events are disclosed in the notes to the financial statements but not recognized in the financial statements.
4. FIXED ASSETS
a) Tangible Fixed Assets (in CZK thousands)
COST
Land
Art works and collections
Constructions
Individual movable items
2013 Total
2012 Total
ACCUMULATED DEPRECIATION
At beginning of year
Land
Art works and collections
Constructions
-7 534
Individual movable items
-3 134
2013 Total
-10 668
2012 Total
-9 573
At beginning of year
121
2 593
46 333
3 455
52 502
50 861
Depreciation during year
-945
-213
-1 158
-1 226
Additions
19
345
153
517
1 772
Disposals
131
Disposals
-131
At end of year
-8 479
-3 347
-11 826
-10 668
At end of year
121
2 612
46 678
3 608
53 019
52 502
Net book value
121
2 612
38 199
261
41 193
41 834
Buildings include technical appreciation (refurbishment) of the St. Anna Church that the Foundation has been leasing from the National Theater
for 99 years since 1999.
b) Long-term Financial Investments
As at 31 December 2013 and 2012, other long-term financial investments comprise a debt security in the amount of CZK 41,818 thousand and
CZK 41,569 thousand, respectively of UniCredit Bank Czech Republic, a.s. held-to-maturity on 15 March 2015.
5. RECEIVABLES
As at 31 December 2013 and 2012, the Foundation has overdue receivables totaling CZK 479 thousand and CZK 394 thousand, respectively. Should
the Foundation make allowances for accounting purposes it would establish an allowance of CZK 131 thousand against overdue receivables in
excess of tax deductible allowances as at 31 December 2013. Advance payments provided include particularly advances for utilities and rent.
6. SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS
As at 31 December 2013 and 2012, the Foundation had no restricted cash balances.
The Foundation uses 13 bank accounts for receiving donations and contributions from the public and for re-distributing the funds to particular
recipient accounts. The contributions sent to the account used for public collections and re-distributed to recipient accounts are cleared on an
ongoing basis and the clearance is sent to the Prague Municipality Authority.
In addition the Foundation uses a bank account serving exclusively to cover its operating expenses.
As at 31 December 2013 and 2012 held-for-trading equity instruments include shares in investment funds of ČSOB and Česká spořitelna and debt
securities of Česká spořitelna held-for-trading in the total amount of CZK 2,003 thousand and CZK 203 thousand, respectively.
7. OTHER ASSETS
Prepaid expenses include, in particular, prepaid rent, costs for domain extension and insurance costs, parking fees for 2014 and 2013, respectively
and are charged to income as the relevant costs are incurred.
Unbilled revenue includes in particular interest accrued on term deposits and coupons, which is recognized into income for the year in which it
was earned.
109
8. EQUITY
Summary of funds movements (in CZK thousands):
Equity
Balance as at 31/12/2011
41 370
Disposals - granted donations
Additions – donations received
Transfer of in-kind donation to own use
1 539
Transfer of the 2011 result of operations
Profit/(loss) for 2012
Balance as at 31/12/2012
42 909
Disposals - granted donations
Additions – donations received
Additions – donations received for operations
1 804
Transfer of 2012 profit/(loss)
Profit/(loss) for 2013
Balance as at 31/12/2013
44 713
Funds
128 581
(1 032)
2 043
(1 939)
127 653
(972)
1 162
(2 632)
125 211
Current period loss
(3 182)
3 182
(3 804)
(3 804)
3 804
(5 320)
(5 320)
Accumulated loss
(4 328)
(1 243)
(5 571)
(1 172)
(6 743)
Total
162 441
(1 032)
3 582
1 539
(3 804)
161 187
(972)
1 162
1 804
(5 320)
157 861
As at 31 December 2013 and 2012 the foundation equity recorded in the Foundations Register amounted to CZK 40,073 thousand and CZK.
40,073 thousand, respectively.
An overview of donations received for operations in 2013 (in CZK thousands):
Donation received
Šípek Team s.r.o.
20
Mgr. Jarmila Kostakova
1 784
Total
1 804
An overview of donations received for particular projects (see Note 12).
An overview of grants donated by the Foundation in 2013 (in CZK thousands):
St. Jan N. Neumann Hospice
Congregation of Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo
St. Family Home
St. Charles Borromeo Home
Mgr. Pavla Šedivá
St. Vorsila elementary school in Prague
CESPO – service center for people with hearing disabilities
Václav Vladyka
Petr Belec
JAMIRO Foundation
Romano jasnica Association
ProCit Civic Association
Marta Dědová
Hospice at Most o.p.s.
Life without Barriers Civic Association
Milan Huf
AIDS center Prague
Kateřina Kapitolová
Helppes – dog training center for the disabled
St. Jan N. Neumann Hospice
St. Jan N. Neumann Hospice
St. Jan N. Neumann Hospice
Lenka Župková
Passing on crutches
St. Nicholas Charity Bazaar – sale of products
Total
110
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Vize 97 Prize
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Grant
74
27
13
20
390
2
10
3
12
5
5
7
8
5
8
5
5
5
5
50
69
148
3
85
8
972
9. CURRENT LIABILITIES
As at 31 December 2013 and 2012, the Foundation had overdue current liabilities totaling CZK 69 thousand and CZK 2 thousand, respectively.
As at 31 December 2013 and 2012, the Foundation had liabilities of CZK 53 thousand and CZK 144 thousand, respectively, owing to social
security and health insurance premiums. None of these liabilities are overdue. Other liabilities comprise, in particular, liabilities to the company
JUDr. Václava Švarcová for heritage money and to company Michal V.Hanzalín for monies related to license to a directory.
Unbilled deliveries include in particular accrued vacation and unbilled operating costs for utilities, services, telephones, etc.
10. OTHER LIABILITIES
Deferred income includes in particular income from promotion and internet provided, which are recognized into income for the year in which
they were earned..
11. INCOME TAX
The Foundation has not been founded or established for the purposes of carrying out business, therefore other income is not subject to income
tax pursuant to Section 18 of Act No. 586/1992 Coll., the Income Taxes Act, as amended, as it is derived from activities related to the Foundation´s
mission. In addition, the Foundation may reduce its tax base for up to CZK 300 thousand in accordance with Section 20, paragraph 7 of Act No.
586/1992 Coll., the Income Taxes Act. The Foundation did not use the option in 2013 and 2012.
The Foundation quantified income taxes for 2013 and 2012 as follows (in CZK thousands):
2013 (in CZK thousands)
2012 (in CZK thousands)
Loss before taxes
(5 320)
(3 804)
Non-taxable revenues
(2 199)
(3 250)
Non-deductible expenses
6 838
6 000
Tax base
(681)
(1 054)
Current income tax rate
19%
19%
Current tax expense
-
12. INFORMATION ON FOUNDATION´S PROJECTS
The Foundation implemented 8 projects as at 31 December 2013 and 2012.
The Foundation further received and accounted for donation of movable items of CZK 616 thousand and CZK 661 thousand in 2013 and 2012, respectively.
An overview of donations received for projects in 2013 (in CZK thousands):
Donor
Purpose
Amount
Tomáš Zuzánek
Operations
1
PHOENIX Praha a.s.
Fund of Understanding
300
Kadeřnické studio Lorma spol. s r.o. Fund of Understanding
42
ha-vel internet, s.r.o.
Operations
72
Jakub Hejda
Fund of Understanding
10
MUDr. Jaroslava Okénková
Fund of Understanding
5
JVM Computers spol. s r.o.
Operations
7
Česká lékárna, a.s.
Fund of Understanding
390
JVM Computers spol. s r.o.
Operations
8
ha-vel internet, s.r.o.
Operations
145
JVM Computers spol. s r.o.
Operations
2
Romantik Hotels und Restaurants Operations
129
Šípek Team s.r.o.
Prague Crossroads
20
Oldřich Karpíšek
Early Diagnosis
1
Exchange s.r.o.
The Offices of Václav Havel
200
JVM Computers spol. s r.o.
Operations
3
Gold Royal Crown a.s.
Early Diagnosis
83
Jiří Balaštík
Early Diagnosis
10
JVM Computers spol. s r.o.
Operations
8
Lili Medicament, s.r.o.
Fund of Understanding
10
Botanicus, spol. s r.o.
Operations
99
VEMAX, s.r.o.
Early Diagnosis
3
TiV spol. s r.o.
Fund of Understanding
10
An overview of donations received for projects in 2013 (in CZK thousands):
Donor
Purpose
Amount
SBP-Zaviko International, s.r.o.
Early Diagnosis
5
Roman Rygl - Fund of Understanding St.Nicholas Charity Bazaar
5
WILMA-FILM s.r.o.
Operations
1
Radek Dobeš
Fund of Understanding
5
Domov svaté Rodiny
St. Nicholas Charity Bazaar
1
EUROVIA CS, a.s.
Operations
100
LOGO o.s.
St. Nicholas Charity Bazaar
3
Život bez bariér, o.s.
St. Nicholas Charity Bazaar
12
Bohemia Patchwork klub o.s.
St. Nicholas Charity Bazaar
7
Helena Svatková
Operations
50
Miloš Smáha
Healthcare Fund
10
Lucky Service s.r.o.
St. Nicholas Charity Bazaar
1
Franziska Diana Sternbergová
Operations
50
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, Dr.Sc Early Diagnosis
10
Mark Vydra
Prague Crossroads
10
Botanicus, spol. s r.o.
Operations
24
Anna Hrdinová
Operations
2
Lubomír Lukáč
Early Diagnosis
74
OMV Česká republika, s.r.o.
Operations
163
Anonymous donors
181
St. Nicholas Charity Bazar – sale of products
6
Celkem
2 278
111
13. INFORMATION ON PUBLIC COLLECTIONS
In 2011, the Foundation received permission to organize a public collection pursuant to Act No. 117/2001 Coll.
The public collection (Ref.No. S-MHMP/1069529/2011) was permitted for the period from 5 December 2011 to 2 November 2014. The purpose
was obtaining monetary contributions to support the social project the Fund of Understanding established by the VIZE 97 Foundation.
The public collection account showed the following movements in 2012 (in CZK thousands):
2012
Received Donations
72
Transfers of money not made
-51
Closing balance as at 31 December 2012
21
The public collection account showed the following movements in 2013 (in CZK thousands):
2013
Opening balance as at 1 January 2013
72
Received Donations
12
Transfers of money not made
-12
Closing balance as at 31 December 2013
72
14. INFORMATION ABOUT FOUNDATION INVESTMENT FUND (FIF)
An overview of management of yields arising from the contract for the transfer of remaining funds designated for the purpose of foundations
support (FIF) determined in a resolution of the House of Deputies of the Parliament of the Czech Republic: In 2013, the Foundation´s funds were
deposited at a term deposit account with UniCredit Bank Czech Republic, a.s. The total interest of CZK 65 thousand and CZK 194 thousand on
the term deposit account with UniCredit Bank Czech Republic, a.s. was credited to revenues in 2013 and 2012, respectively. In a selection process
to distribute grants from the FIF project the Foundation decided to distribute CZK 194 thousand in 2013. In accordance with the respective
agreement the monies had to be paid out by 31 December 2013. The payment was not made in compliance with the contractual terms as, due
to administrative delay, the funds were paid out not earlier than on 2 January 2014.
15. PERSONNEL AND RELATED EXPENSES
The breakdown of personnel expenses is as follows
(in CZK thousands):
2013
2012
Total
personnel
Members of
managerial
bodies
Total
personnel
Members of
managerial
bodies
Average number
of employees
5
1
3
1
Wages and
salaries
2 494
1 538
2 170
1 282
Social security
and health
insurance
649
321
705
417
Total personnel
expenses
3 143
1 859
2 875
1 699
Statutory and supervisory body members received no bonuses in the period under review.
112
16. SIGNIFICANT ITEMS OF INCOME STATEMENT
A detailed profit/(loss) summary as per main and operating activities for 2013 and 2012 (in CZK thousands):
2013
2012
Activities
Activities
main
operating
Total
main
operating
Total
11 162
74
11 236
11 059
-
11 059
848
19
867
1 040
-
1 040
Services
5 507
44
5 551
4 946
-
4 946
Personnel expenses
3 143
-
3 144
2 875
-
2 875
Total taxes and fees
3
-
3
7
1 150
11
1 161
1 225
-
1 225
511
-
511
966
-
966
Revenues (total account group 6)
5 371
545
5 916
6 958
297
7 255
Revenues from own activities and merchandise
1 689
545
2 234
1 964
297
2 261
Other revenues
1 507
-
1 507
1 320
-
1 320
Revenues from sale of assets
1 059
-
1 059
994
Received donations
1 116
-
1 116
2 680
-
2 680
Profit / (loss) before taxes
(5 791)
471
(5 320)
(4 101)
297
(3 804)
-
-
-
-
-
-
(5 809)
471
(5 320)
(4 101)
297
(3 804)
Costs (total account group 5)
Operation related consumption
Depreciation and assets sold
Other expenses
Income tax
Profit/ (loss) after tax
7
994
The Foundation´s commercial activities include revenues from advertisement and lease.
17. SUBSEQUENT EVENTS
Membership of Ing. Pavel Kavánek, chairman of the Supervisory Board, ceased to exist on 31 December 2013. This fact was recorded in the
Foundations Register on 13 January 2014.
The project Fund of Understanding was canceled pursuant to the Board of Trustees´decision dated 14 January 2014.
On 11 March 2014 the Foundation and the Ministry of Finance of the Czech Republic entered into an agreement for the termination of the
contract for the transfer of remaining funds determined in a resolution of the House of Deputies of the Parliament of the Czech Republic for the
purposes of support of foundations in the 2nd stage concluded in accordance with Section 18, paragraph 2a) note 6 of Act No. 171/91 Coll. It
was agreed in the Agreement that the funds that the Ministry of Finance of the Czech Republic (or its predecessor the National Property Fund)
transferred to the benefit of the Foundation by the contract for transfer are returned and remain in the Foundation’s equity. By the agreement
the Foundation obliges itself to comply with all legal requirements governing activities of foundations and foundation funds.
Prepared on:
27. 6. 2014
Signature of accounting unit’s
statutory body:
Person responsible for accounting
(name, signature):
Person responsible for financial statements
(name, signature):
Mgr. Dagmar Havlová
Kristýna Lážková
Kristýna Lážková
113
Poděkování přátelům Nadace
Acknowledgements to friends of the Foundation
Madeleine Albright, Ivana Andrlová, Eva Andrsová, Nigel. S. Atkins, Kamil Bahbouh, Michaela a Zdeněk Bakala, Radomil Baloun, Eliška Balzerová
Jiří Bártl, Dana Batulková, Varhan Orchestrovič Bauer, Marek Beneš Tomáš Biňovec, Jaroslav Blahoš, Ernst Bodner, Martin Borovka, Tomáš Bouzek
Kateřina Brožová, Tereza Bublíková, Jan Burian, Michaela Celárková, Benjamin Claessen, Marie Cyranyová, Hana Černá, David Černý, František Dámec
Jiří David, Nikolaj Demjančuk, Jan Denkstein, Helena Dluhošová, Radek Dobeš, Oto Dobšínský, Jakub Doležal, Marie Doležalová, Ladislav Dušek
Daniel Dvořák, Petr Dvořák, Jiří Dvořák, Vlastimil Dvořák, Marcela Dvořáková, Vojtěch Dyk, Martin Dyrynk, Alena Dytrychová, Ilona Feitová, Fero Fenič
Květa Fialová, Aleš Fichtl, Andrea Filičková, Pavel Fischer, Táňa Fischerová, Karel Fišer, Pavla Freij, Michaela Fričová, Lukáš Fronk, Jitka a Josef Fučíkovi
Guy P. Gheysens, Arnošt Goldflam, Marcel Guarnizo, Petra Hajská, Pavel Halfar, Tomáš Halík, Michal Hanzelín, Kateřina Hanzlíková, Ivan M. Havel
Milan Hein, Jakub Hejda, Blanka Hejlová, Jan Herčík, Ilona Herman, Hana Heřmánková, Hana Heyduková, Hana Hofmannová, Bohdan Holomíček
Alena Horáčková, Petra Horáčková, Jaromír Horák, Jan Hovězák, Jan Hradecký, Kateřina Hrachovcová – Herčíková, Lajla Hradilová – Kotačková
Tomáš Hrbek, Anna Hrdinová, Zuzana Hrodková, Jan Hřebejk, Alexander Huňát, Gabriela Hyklová, Ilona Hylmarová, Vlasta Chramostová
Martin Chrást, Michal Chytil, Dana Ivanovská, Petr Jahn, Daniela Janáčová, Karel Janča, Josef Jařab, Martina Jesenská, Anna Ježková, Jindřich Jindra
Michal Jirásek, Božena Jirků, Eva Jiřičná, Lukáš Jokl, Juraj Juhász, Bořivoj Kačena, Michal Kačírek, Oldřich Kaiser, Žofie Kanyzová, Alena Karanová
Oldřich Karpíšek, Vlaďka Kasalová, Pavel Kavánek, Ciaran S. Kelly, Marie a Alex Kešelj, Vilma Klanicová, Jan Klokočka, Aleš Kloubek, Jan Klusák
Jan Kněžínek, Michal Kocáb, Monika Kohoutová, F.A. Bessel Kok, Pavel Kolář, Daniela Kolářová, František Kolek, Kamil Kolek, Aleš Komárek, Líba Kozlíková
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Helena Köenigsmarková, Naďa Konvalinková, Raymond Kopka, Jaroslav Kořán
Tomáš Kořenek, Irena „Čirina“ Košíková, Jan Kotrlík, Eva Kovaříková, Lenka Kozderková, Martin Krafl, Anna Krátká, Vladimír Kreidl, Eva Krejčí
S.M. Bohuslava Kubačáková, Marta Kubišová, Petr Kůrka, Marek Kůst, Jiří Lábus, Osmany Laffita, Aleš Lamr, Eva Langšádlová, Kristýna a Zdeněk Lážkovi
Ondřej Lébr, Marek Lehečka, Guo Li, Monika Lipenská, Irena Liškařová, Renáta Loudová, Jana Ludvíčková, Radek Luka, Lubomír Lukáč, Miroslav Lukeš
Kateřina Macháčková, Andrej Madliak, Andrej Magyar, Miroslav Majer, Jan Malíř, Jan Malý, Karel Malý, Rossano B. Maniscalchi, Anton Markoš,
Petra Marková, Denisa Marks, Věra Masaříková, Jan Matějček, Kateřina Matoušková, Zuzana Mattlachová, Grant Mckenzie, Miloš Michlovský, Jana Milfaitová
Stanislav Milota, Jana Moravcová, Michal Moudrý, Petr Nedvěd, Zdeněk Neubauer, Josef Neumann, Lenka Němcová, Lenka Novotná, Petr Novotný
Martin Nouza, Jaroslava Okénková, Alan Pajer, Radim Palouš, Randy Michael Pankevicz, Martin Pavala, Jiří Pávek, Antonín Pečenka, Marie Pěkná
Václav Pelouch, Jana Pertáková, Jiří Pešina, Stanislava Petráčková, Michal Petrman, Jaroslav Pik, David Plch, Jiří Plieštik, Pavel Poc, Jiří Podlipský
Zuzana Poláčková, Jiří Pos, Jan Potměšil, Lucie Prachařová, Jaroslav Prantl, Pražský studentský orchestr, Jan Princ, Viktor Průša, Eva Přikrylová
Ondřej Pýcha, Hanka Rabenhauptová, Marek Raditsch, Lída Rakušanová, Ivana Reichlová, Filip Renč, Romuald Štěpán Rob O.P., Jaroslav Róna
Gabriela Rothová, Jiří Rotter, Veronika Rozmahelová, Roman Rygl, František Rychetský, Miroslav Ryska, Míla Řádová, Marie Ředinová, Zdeněk Říčař
Cyril Říha, S.M. Angelika, S.M. Evangelista, S.M. Ludmila, S.M. Veritas, Sergio Salvagno, Tomáš Sedláček, Borek Severa, Karel Schwarzenberg
Václava Slaninová, Milan Sládek, Herbert Slavík, Karel Slepicka, Ingrid Slívová, Miloš Smáha, Vlasta Smetanová, Nina a Jur Smit, Marta Smolíková
Daniel Soural, Jiří Srstka, Dita Stejskalová, Franziska Diana Sternbergová, Pavel Stínka, Jiří Strach, Leoš Středa, Ilona Střeštíková, Štěpán Suchánek
Rastislav Suchý, Helena Svatková, Vladimír Svoboda, Simona Svobodová, Tomáš Sýkora, Vítězslav Sýkora, Zuzana Sýkorová, Zdeněk Synáček, Josef Šenkeřík
Jiřina Šiklová, Helena Šimáčková, Adriena Šimotová, Klára Šircová, Oldřich Škácha, Václav Šmatlák, Monika Šmejkalová, Irena Šmídová, Jiří Šnajdauf
Jan Šolc, Jana Štantejská, Martin Štědroň, Jana Štěrbová, Lenka Štětinová, Karolína Štorková, Jiří Šubr, Radek Šulta, Mikuláš Šveda, Roman Švejda
Sabina Tančevová, Jan Tomšej, Tomáš Töpfer, Karel Trnavský, Milena Turková, Gerald Turner, Michal Uchytil, Richard Ullisch, Marie Valešová, Pavel Vařeka
Marek Vašut, Bedřich Velický, Markéta Veškrnová, Lenka Viková, Zuzana Vilímovská, Táňa Vilhelmová, Antonín Vlk, Iva Vodáková, Dobroslava Vokrojová
Petr Vopěnka, Romana Vostrejšová, Radek Vostřák, Marie Votavová, Mark Vydra, Hana Wagenhofer, Petr Weigl, Miroslav Zavoral, Eva Zelená
Jan Zelenka, Erika Zelenková, Jiří Zeman, Helena Zemánková, Vangelis Zingopis, Zdena Zingopisová, Karel Zoubek, Dana Židlická, Lenka Župková
114
Zvláštní poděkování / Special Thanks
Alwaleed Bin Talál Bin Abdulazíz Al-Saúd
Kardinál Dominik Duka O.P., arcibiskup pražský
David Černý
Jiří David
Viktor Dvořák
Jarmila Frankenbergerová
Lukáš Gavlovský
Kurt Gebauer
Dana Hradecká
Jan Huňát
Karel Janeček
Nils Jebens
Václav Jerman
Petr Kala
Aleš Lamr
Marie a Josef Mixovi
Dadja Alternburg Pešta Kohl
Daniel Pešta
Josef Reiter
Jaroslav Róna
Daniel Slavíček
Magdalena Souček
Bořek Šípek
Roman Švejda
John F. Todoroki
Jan Zelenka
Philip Zepter
Olbram Zoubek
Česká mincovna a.s.
BMW Group Czech Republic
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Ministerstvo kultury České republiky
Národní divadlo
Prague Freedom Foundation
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.
BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANK ACCOUNT
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
Download

Výroční zpráva /Annual Report 2013 Plány na roky / Plans for years