FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
Datum vydání: 28/11/2013
Datum zpracování: 28/11/2013
Nahrazuje: 16/10/2009
Verze: 18.0
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Forma výrobku
: Směsi
Kód výrobku
: LEADE026
1.2.
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1.
Relevantní určené způsoby použití
Použití látky nebo směsi
1.2.2.
: hnojiva
Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dovozce
TIMAC Agro Czech s.r.o.
Znojemská 949/84
58601 JIHLAVA - ČESKÁ REPUBLIKA
T +420 567 301 995
[email protected] - www.cz.timacagro.com
1.4.
Výrobce
TIMAC AGRO
27 avenue Franklin Roosevelt
35408 Saint-Malo cedex - FRANCE
T +33 2 99 20 65 20
[email protected] - www.roullier.com
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
: N° 24/24 :Amerika: +1-760-476-3962 (Přístupový kód: 333021) - Evropa / Střední východ /
Afrika: +1-760-476-3961 (Přístupový kód: 333021)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
R52/53
Plné znění R-vět viz oddíl 16
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2.
Prvky označení
Označení podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
R-věty
: R52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
S-věty
: S23 - Nevdechujte aerosoly
S35 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S59 - Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
2.3.
Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.
Látka
Nepoužije se
3.2.
Směsi
Název
Identifikátor výrobku
%
Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
(Číslo CAS)64-02-8
1,3 - 1,5
Xn; R20/22
Xi; R41
Xi; R38
1,3
Xi; R36
(Číslo ES)200-573-9
(Indexové číslo)607-428-00-2
(REACH-č)01-2119486762-27
Kyselina citronová
(Číslo CAS)5949-29-1
(Číslo ES)201-069-1
(REACH-č)01-2119457026-42
18/06/2014
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
1/9
FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
Název
Identifikátor výrobku
%
Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS
Dusičnan manganatý
(Číslo CAS)10377-66-9
0,34
C; R34
Xn; R22
Xn; R48/20
R52/53
0,15
Xn; R22
Xi; R36/37/38
N; R50/53
<= 0,1
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50/53
(Číslo ES)233-828-8
(REACH-č)01-2119487993-17
Dusičnan zinečnatý
(Číslo CAS)7779-88-6
(Číslo ES)231-943-8
Dusičnan měďnatý
(Číslo CAS)3251-23-8
(Číslo ES)221-838-5
(REACH-č)05-2117368481-40
Název
Identifikátor výrobku
%
Třídění podle nařízení (ES)
č.1272/2008 (CLP)
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
(Číslo CAS)64-02-8
1,3 - 1,5
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
1,3
Eye Irrit. 2, H319
0,34
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
0,15
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
<= 0,1
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
(Číslo ES)200-573-9
(Indexové číslo)607-428-00-2
(REACH-č)01-2119486762-27
Kyselina citronová
(Číslo CAS)5949-29-1
(Číslo ES)201-069-1
(REACH-č)01-2119457026-42
Dusičnan manganatý
(Číslo CAS)10377-66-9
(Číslo ES)233-828-8
(REACH-č)01-2119487993-17
Dusičnan zinečnatý
(Číslo CAS)7779-88-6
(Číslo ES)231-943-8
Dusičnan měďnatý
(Číslo CAS)3251-23-8
(Číslo ES)221-838-5
(REACH-č)05-2117368481-40
Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
První pomoc při vdechnutí
: Přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou
pomoc.
První pomoc při kontaktu s kůží
: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
První pomoc při kontaktu s okem
: Začněte ihned několik minut vyplachovat vodou. Oční víčka držte otevřená. Objeví-li se
podráždění očí, vyhledejte očným lékarom.
První pomoc při požití
: Je-li postižená osoba zcela při vědomí, dejte jí napít vody. Necítíte-li se dobře, vyhledejte
lékařskou pomoc.
4.2.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
4.3.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
: Vodní mlha. Chemický prášek. Pěna. Hasící přístroj CO2.
Nevhodná hasiva
: Žádné.
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru
: Nehořlavý.
Reaktivita
: Uvolňování toxických plynů, nitrátových a fosfátových sloučenin, které mohou urychlit hoření
zapálených látek.
5.3.
Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru
: Nevstupujte, nebo nezůstávejte v nebezpečné zóně bez ochranného oděvu. Při vstupu do
nebezpečné zóny se doporučuje použít autonomní izolační dýchací přístroj.
Další informace
: Nevylévat požární vody do kanalizace.
18/06/2014
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
2/9
FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření
6.1.1.
: Zabraňte styku s očima. Viz ochranná opatření uvedená v bodě 7 a 8.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.1.2.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro zabránění
: Smíchat s inertní absorpční látkou (minerální absorpční látka, písek nebo země; nepoužívat
dřevěné piliny).
Způsoby čištění
: Sebrat odpady, skladovat je v polyetylenových sudech, než budou zpracovány autorizovanou
společností. Kontaminované plochy omyjte velkým množstvím vody.
Další informace
: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro
zvláštní nebo nebezpečné odpady.
6.4.
Odkaz na jiné oddíly
ODDÍL 8. ODDÍL 13.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování
: Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.
Opatření pro bezpečné zacházení
: Zamezte styku s očima. Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8.
Hygienická opatření
: Po práci s výrobkem si opláchnout ruce. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným
použitím ho vyperte. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte.
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky
7.3.
: V originálním obalu, ve větrané místnosti, v prostoru odolném vůči korozi, chráněn před
mrazem, při teplotách do 40°C, v dostatečné vzdálenosti od potravin a reaktivních látek.
Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
Dusičnan manganatý (10377-66-9)
PNEC (voda)
PNEC aqua (sladká voda)
PNEC aqua (mořská voda)
PNEC aqua (přerušované vypouštění, sladká
voda)
PNEC (sediment)
PNEC sediment (sladká voda)
PNEC sediment (mořská voda)
PNEC (zemina)
PNEC zemina
PNEC (STP)
PNEC čistírna odpadních vod
0,0128 mg/l
0,0004 mg/l
0,03 mg/l
0,0114 mg/kg dwt
0,00114 mg/kg dwt
25,1 mg/kg dwt
20,4 mg/l
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (64-02-8)
DNEL/DMEL (zaměstnanci)
2,5 mg/m³ Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel)
Akutní - místní účinky, inhalačně
2,5 mg/m³ Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel)
Dlouhodobé - místní účinky, inhalačně
DNEL/DMEL (veřejnost)
1,5 mg/m³ Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel)
Akutní - místní účinky, inhalačně
Dlouhodobé - systémové účinky,orálně
25 mg/kg tělesné hmotnosti/den Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel)
1,5 mg/m³ Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel)
Dlouhodobé - místní účinky, inhalačně
PNEC (voda)
PNEC aqua (sladká voda)
2,2 mg/l Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel)
0,22 mg/l Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel)
PNEC aqua (mořská voda)
18/06/2014
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
3/9
FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (64-02-8)
PNEC (STP)
PNEC čistírna odpadních vod
Kyselina citronová (5949-29-1)
PNEC (voda)
PNEC aqua (sladká voda)
PNEC aqua (mořská voda)
PNEC (sediment)
PNEC sediment (sladká voda)
PNEC sediment (mořská voda)
PNEC (zemina)
PNEC zemina
PNEC (STP)
PNEC čistírna odpadních vod
43 mg/l Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel)
0,44 mg/l
0,044 mg/l
3,46 mg/kg dwt
34,6 mg/kg dwt
33,1 mg/kg dwt
> 1000 mg/l
: Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
8.2.
Omezování expozice
Osobní ochranné pomůcky
: Rukavice. Ochranné brýle.
Ochrana rukou
: Rukavice z butylkaučuku. Latexové rukavice.
Ochrana očí
: Ochranné brýle.
Ochrana kůže a těla
: Zajistěte ochranu kůže odpovídající podmínkám používání.
Ochrana dýchání
: Za normálních podmínek při zajištění dostatečného větrání není nutné používat žádné
ochranné dýchací pomůcky. Tam, kde se může vytvářet velké množství páry, používejte
schválenou masku.
Další informace
: Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Po práci s výrobkem
si opláchnout ruce. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Při
práci nepijte, nejezte ani nekuřte.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
: Kapalina
Barva
: Zelený až hnědý.
Zápach
: Bez zápachu.
Práh zápachu
: Nehodí se
pH
: 5,5
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota tuhnutí
: ≤ -1 °C
Bod varu
: > 100 °C
Bod vzplanutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny)
: Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota
: 1160 kg/m³
Rozpustnost
: Voda: Lze míchat v jakémkoli poměru
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost
: Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství
: Nehodí se
18/06/2014
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
4/9
FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
9.2.
Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.
Reaktivita
Uvolňování toxických plynů, nitrátových a fosfátových sloučenin, které mohou urychlit hoření zapálených látek.
10.2.
Chemická stabilita
Stabilní za běžných podmínek používání.
10.3.
Možnost nebezpečných reakcí
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
10.4.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Mráz. Zvýšené teploty.
10.5.
Neslučitelné materiály
Podle našich poznatků žádné.
10.6.
Nebezpečné produkty rozkladu
Uvolňování toxických plynů, nitrátových a fosfátových sloučenin, které mohou urychlit hoření zapálených látek.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
Dusičnan manganatý (10377-66-9)
LD50, orálně, potkan
> 300 mg/kg (metoda OECD 420)
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (64-02-8)
1780 - 2000 mg/kg OECD 403
LD50, orálně, potkan
4h 1000 - 5000 mg/m³ OECD 403
LC50, inhalačně, potkan (mg/l)
Dusičnan zinečnatý (7779-88-6)
LD50, orálně, potkan
1000 - 2000 mg/kg OECD 423
Dusičnan měďnatý (3251-23-8)
LD50, orálně, potkan
LD50, orálně
794 mg/kg tělesné hmotnosti BEZVODÁ FORMA
940 mg/kg LD50, orálně, potkan
Kyselina citronová (5949-29-1)
LD50, dermálně, potkan
> 2000 mg/kg
Dráždivost
: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Při styku s očima hrozí podráždění
Může způsobit poleptání nebo podráždění sliznic v ústech, krku a trávicí soustavě
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
pH: 5,5
žíravost
: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
pH: 5,5
Senzibilizace
: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Toxicita opakované dávky
: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Karcinogenita
: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Mutagenita
: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Toxicita pro reprodukci
: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
18/06/2014
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
5/9
FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.
Toxicita
Ekologie – všeobecné
: Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie. Nevyhazovat velká množství látky do
životního prostředí.
Ekologie - voda
: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte pronikání do kanalizace nebo
vodních toků.
Dusičnan manganatý (10377-66-9)
LC50 ryby 1
EC50 dafnie 1
EC50 dafnie 2
NOEC (chronická)
96h 14,5 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)
48h > 100 mg/l OECD 202
21d 5,7 mg/l Mn2+
Mn 0,6 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (64-02-8)
LC50 ryby 1
Lepomis macrochirus 96h > 100 mg/l EPA - OPP 72-1
EC50 dafnie 1
48h > 100 mg/l DIN 38412
EC50 jiné vodní organismy 1
72h > 100 mg/l řasy
NOEC chronické ryby
35d 36,9 mg/l OCDE 210
21d 25 mg/l OCDE 211
NOEC chronické korýši
Dusičnan zinečnatý (7779-88-6)
LC50 ryby 1
780 μg/l Pimephales promelas
Dusičnan měďnatý (3251-23-8)
LC50 ryby 1
LC50 jiné vodní organismy 2
NOEC (chronická)
NOEC chronické ryby
NOEC chronické řasy
48h 0,348 mg/l Cyprinus carpio
24h 100mg/L CaCO3 ≥ 0,05 ml/l Cu2+
Pimephales promelas 0,032 mg/l RŮST
Pimephales promelas 0,032 mg/l smrtelnost
Cu 0,138 mg/l
Kyselina citronová (5949-29-1)
LC50 ryby 1
EC50 dafnie 1
EC50 jiné vodní organismy 1
Zdro j
440 mg/l OECD 203
1535 mg/l
640 mg/l řasy
Bezpecnostní list (dodavatel)
12.2.
Perzistence a rozložitelnost
FERTILEADER VITAL
Perzistence a rozložitelnost
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (64-02-8)
Nelze snadno biologicky odbourávat.
Perzistence a rozložitelnost
5g 0,02 g O²/g substance
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
ThOD
0,515 g O²/g substance
Dusičnan zinečnatý (7779-88-6)
Perzistence a rozložitelnost
Nehodí se (anorganická látka).
Dusičnan měďnatý (3251-23-8)
Perzistence a rozložitelnost
Nehodí se (anorganická látka). Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel).
Kyselina citronová (5949-29-1)
Perzistence a rozložitelnost
12.3.
vytrvalost. Nejsou dostupné žádné údaje. Snadno biologicky odbouratelný. Zdro j:
Bezpecnostní list (dodavatel).
Bioakumulační potenciál
FERTILEADER VITAL
Bioakumulační potenciál
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
Dusičnan manganatý (10377-66-9)
Bioakumulační potenciál
Nepravděpodobná bioakumulace.
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (64-02-8)
Faktor biokoncentrace (BCF REACH)
28d 1,8
-13
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log
Kow)
Dusičnan zinečnatý (7779-88-6)
18/06/2014
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
6/9
FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
Bioakumulační potenciál
Údaje nejsou k dispozici.
Dusičnan měďnatý (3251-23-8)
Bioakumulační potenciál
Nízký bioakumulační potenciál. Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel).
Kyselina citronová (5949-29-1)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log
Kow)
Bioakumulační potenciál
12.4.
20°C -1,7
Nepravděpodobná bioakumulace. Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel).
Mobilita v půdě
FERTILEADER VITAL
Ekologie - půda
Hlavní složky směsi jsou zcela rozpustné ve vodě.
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (64-02-8)
Ekologie - půda
Nepoužije se konkrétně.
Dusičnan zinečnatý (7779-88-6)
Ekologie - půda
Velmi mobilní.
Dusičnan měďnatý (3251-23-8)
Ekologie - půda
Látka velmi dobře rozpustná ve vodě.
Kyselina citronová (5949-29-1)
Ekologie - půda
Údaje nejsou k dispozici. Zdro j: Bezpecnostní list (dodavatel).
12.5.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6.
Jiné nepříznivé účinky
Jiné nepříznivé účinky
: Dusičnany a fosfáty usnadňují bujení nežádoucích řas na úkor ostatní vodní flory (eutrofizace).
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.
Metody nakládání s odpady
Metody nakládání s odpady
: Odstraňte obsah/obal na skládkách komunálního odpadu či recyklací v příslušných
zpracovatelských závodech podle místních předpisů.
Další informace
: Zlikvidujte u osoby pověřené zpracováním odpadů.
Ekologie - odpadní materiály
: Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.
Číslo OSN
Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů
14.2.
Příslušný název OSN pro zásilku
Nepoužije se
14.3.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Nepoužije se
14.4.
Obalová skupina
Nepoužije se
14.5.
Nebezpečnost pro životní prostředí
Látka ohrožující životní prostředí
: Ne
Způsobuje znečištění mořské vody
: Ano(Pouze IMDG)
Další informace
: Nejsou dostupné žádné doplňující informace.
14.6.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.6.1.
Pozemní přeprava
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
14.6.2.
Doprava po moři
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
18/06/2014
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
7/9
FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
14.6.3.
Letecká přeprava
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
14.6.4.
Vnitrozemská lodní doprava
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
14.7.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1.
Předpisy EU
Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje látky podléhající REACH
Další informace, omezení, zákazy a předpisy
: Všechny složky tohoto přípravku jsou zapsány v katalogu EINEC nebo v seznamu ELINCS.
Seveso
:
15.1.2.
Národní předpisy
Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.
15.2.
Posouzení chemické bezpečnosti
Hodnocení bezpečnosti látek se vykoná pro následující látky v této směsi
Dusičnan manganatý
Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
Kyselina citronová
ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:
2.1
Klasifikace podle
směrnice 67/548/EHS
nebo 1999/45/ES
Přidáno
2.2
3.2
Upraveno
Složení/informace o
složkách
Upraveno
4.1
Upraveno
6.1
Přidáno
6.2
Upraveno
6.3
Přidáno
6.4
Přidáno
7.1
Upraveno
8.1
Složení/informace o
složkách
Přidáno
8.2
Upraveno
10.1
Přidáno
10.6
Přidáno
11
Upraveno
12.1
12.2
12.3
12.4
Upraveno
Složení/informace o
složkách
Složení/informace o
složkách
Složení/informace o
složkách
Přidáno
Přidáno
Přidáno
13
Upraveno
15.2
Přidáno
Další informace
18/06/2014
: dle směrnice (ES) č. 1907/2006 (REACH). Informace o částech 8.1,11 a 12 arů stanoveny na
základě zprávy o posouzení chemické bezpečnosti komponentů a / nebo dodavatelů
informačních složek.
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
8/9
FERTILEADER VITAL
Bezpečnostní list
dle směrnice (ES) č. 453/2010
Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět::
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
STOT RE 2
STOT SE 3
H302
H314
H315
H318
H319
H332
H335
H373
H400
H410
H412
R20/22
R22
R34
R36
R36/37/38
R36/38
R38
R41
R48/20
R50/53
R52/53
C
N
Xi
Xn
Akutní toxicita (inhalování:prach,mlhu) Kategorie 4
Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění
dýchacích cest
Zdraví škodlivý při požití
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
Dráždí kůži
Způsobuje vážné poškození očí
Způsobuje vážné podráždění očí
Zdraví škodlivý při vdechování
Může způsobit podráždění dýchacích cest
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
Vysoce toxický pro vodní organismy
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
Zdraví škodlivý při požití
Způsobuje poleptání
Dráždí oči
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
Dráždí oči a kůži
Dráždí kůži
Nebezpečí vážného poškození očí
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Žíravý
Látka ohrožující životní prostředí
Dráždivý
Škodlivý
Bezpečnostní list EU (REACH příloha II)
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku
18/06/2014
CS (čeština)
BL Ref. č: LEADE026
9/9
Download

Fertileader Vital