Motorová travní sekačka s pojezdem
VARI-590H
 Návod k používání
 User guide
 Bedienungsanleitung
 Руководство по эксплуатации
 Instrukcja obsługi
CZ
Česky - překlad původního návodu k používání JL50Z-A2
EN
English - translation of the original instructions JL50Z-A2
DE
Deutsch - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung JL50Z-A2
RU
По-Русски - перевод оригинального руководства по эксплуатации JL50Z-A2
PL
Polsky - tłumaczenie oryginalnej instrukcji JL50Z-A2
VARI-590H
Obsah / Contens / Содержание / Treść
CZ Návod k používání
2 CZ Obrázky
EN Pictures
RU Рисунки
4
13
PL Rysunky
CZ Základní informace

Vybalení stroje a instruktáž požadujte u svého prodejce jako součást předprodejního servisu!
EN Basic information

As part of the pre-sale servicing ask your dealer to unwrap the machine and give you a brief training on
how to use it!
RU Исходная информация

Распокование товара и инструктаж надо требоват у своего продавца как част предпродажного
сервиза!
PL Informacje podstawowe

Typové označení (Type)
Type
Типовое обозначение
Typ
CZ
EN
RU
PL
Typ motoru
Engine type
Тип двигателя
Typ silnika
CZ
EN
RU
PL
Identifikační číslo1
Identification number2
Идентификационный номер3
Numer identyfikacyjny4
CZ
EN
RU
PL
Datum dodání - prodeje
Delivery date - date of sale
Дата поставки – продажи
Numer seryjny/rok produkcji
CZ
EN
RU
PL
Dodavatel (razítko)
Supplier (stamp)
Поставщик (печать)
Dostawca (pieczątka)
JL50Z-A2
HONDA GCV160
1 0057 _ _ _ _ _
Místo pro nalepení identifikačního štítku:
Stick the identification label here:
Место для приклеивания идентификационного щитка:
Miejsce na naklejkę identyfikacyjną:
CZ
EN
RU
PL
CZ
EN
RU
PL

Doporučujeme Vám vyhotovit si kopii této stránky s vyplněnými údaji o koupi stroje pro případ ztráty nebo
krádeže originálu návodu.

You are advised to make a copy of this page with filled in information about the machine’s purchase in
case the original manual is lost or stolen.

Рекомендуем Вам сделать себе копию этой страницы с заполненными данными о покупке косилки на
случай потери или кражи оригинала руководства.

Zaleca się wykonanie kopii niniejszej strony instrukcji zawierającej informacje o zakupie urządzenia na
wypadek utraty lub kradzieży oryginału instrukcji obsługi.
Revize 04/2014
1
2
3
4
W ramach serwisu przedsprzedażowego poproś sprzedawcę o rozpakowanie urządzenia i wstępny
instruktaż obsługi urządzenia.
Doplňte číslo z výrobního štítku nebo nalepte identifikační štítek.
Fill in the plate number from the name plate or stick the identification label.
Внесите номер из заводского щитка или приклейте идентификационный щиток
Wpisz numer z tabliczki znamionowej lub przyklej naklejkę identyfikacyjną.
3
VARI-590H
CZ Návod k používání
Obsah
CZ Návod k používání
4
1.1 Úvod..............................................................................................4
1.1.1 Základní upozornění...............................................................4
1.2 Bezpečnost provozu........................................................................5
1.2.1 Bezpečnostní předpisy...........................................................5
1.2.2 Hodnoty hluku a vibrací.........................................................5
1.2.3 Bezpečnostní piktogramy.......................................................6
1.3 Základní informace..........................................................................6
1.3.1 Použití stroje.........................................................................6
1.3.1.1 Technické údaje...........................................................7
1.3.1.2 Informace o motoru.....................................................7
1.3.2 Popis stroje a jeho částí.........................................................7
1.4 Návod k používání...........................................................................7
1.4.1 Sestavení stroje.....................................................................7
1.4.1.1 Postup sestavení stroje.................................................8
1.4.2 Uvedení do provozu...............................................................8
1.4.2.1 Startování motoru........................................................8
1.4.2.2 Rozjezd (pojezd) stroje.................................................8
1.4.2.3 Zastavení stroje a motoru.............................................8
1.4.2.4 Nastavení výšky sečení.................................................8
1.4.3 Práce se strojem....................................................................8
1.4.3.1 Záběr stroje.................................................................8
1.4.3.2 Způsob sečení porostů.................................................8
1.4.3.2.1 Funkce 1 – sečení se sběrným košem..................9
1.4.3.2.2 Funkce 2 – sečení se zadním výhozem.................9
1.4.3.2.3 Funkce 3 – mulčování.........................................9
1.4.3.2.4 Funkce 4 – sečení s bočním výhozem.................10
1.5 Údržba, ošetřování, skladování.......................................................10
1.5.1 Nůž.....................................................................................10
1.5.2 Výměna oleje v motoru........................................................10
1.5.3 Servisní intervaly.................................................................11
1.5.4 Problémy a jejich řešení.......................................................11
1.5.5 Skladování...........................................................................12
1.5.5.1 Mytí a čištění stroje....................................................12
1.5.6 Likvidace obalů a stroje po skončení životnosti......................12
1.5.7 Pokyny k objednávání náhradních dílů...................................12
1.6 Adresy..........................................................................................12
1.6.1 Adresa výrobce dílů.............................................................12
1.6.2 Adresa dovozce a místa finální montáže stroje.......................13
Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a inovace, které nemají vliv na funkci a
bezpečnost stroje. Tyto změny se nemusí projevit v tomto návodu k používání.
Tiskové chyby vyhrazeny.
1.1 Úvod
Vážený zákazníku a uživateli!
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázal koupí našeho výrobku. Stal jste se majitelem stroje ze široké škály strojů a nářadí
systému zahradní, farmářské, malé zemědělské a komunální techniky, vyráběné firmou VARI, a.s..
Motorová travní sekačka VARI-590H je konstruována tak, aby splňovala náročné požadavky uživatelů. Výkonný motor spolu s
pojezdem a velkými zadními koly umožňuje snadný pohyb stroje. K vyššímu uživatelskému komfortu přispívá i centrální nastavení výšky
sečení.
Pročtěte si, prosím, důkladně tento návod k používání. Pokud se budete řídit pokyny zde uvedenými, bude Vám náš výrobek sloužit
spolehlivě po řadu let.
1.1.1 Základní upozornění
Uživatel je povinen seznámit se s tímto návodem k používání a dbát všech pokynů pro obsluhu stroje, aby nedošlo k ohrožení zdraví a
majetku uživatele, jakož i jiných osob.
Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nepopisují veškeré možnosti, podmínky a situace, které se mohou v praxi vyskytovat.
Bezpečnostní faktory, jako je zdravý rozum, opatrnost a pečlivost, nejsou součástí tohoto návodu, ale předpokládá se, že je má každá
osoba, která se strojem zachází, anebo na něm provádí údržbu.
S tímto strojem smí pracovat pouze osoby duševně a fyzicky zdravé. Při profesionálním použití tohoto stroje je majitel stroje povinen
zajistit obsluze, která bude stroj používat, školení o bezpečnosti práce a provést instruktáž k ovládání tohoto stroje a vést o těchto školeních
záznamy. Musí též provést tzv. kategorizaci prací dle příslušné národní legislativy.
Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné, obraťte se na svého prodejce5 nebo přímo na výrobce stroje6.
Návody k používání, kterými je tento stroj vybaven, jsou nedílnou součástí stroje. Musí být neustále k dispozici, uloženy na dostupném
místě, kde nehrozí jejich zničení. Při prodeji stroje další osobě musí být návody k používání předány novému majiteli. Výrobce nenese
odpovědnost za vzniklá rizika, nebezpečí, havárie a zranění vzniklá provozem stroje, pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněným použitím, nesprávnou obsluhou stroje a za škody způsobené
jakoukoliv úpravou stroje bez souhlasu výrobce.
Při práci je zejména nutné řídit se bezpečnostními předpisy, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby, osob v okolí nebo
způsobení škody na majetku.
Tyto pokyny jsou v návodu k používání označeny tímto výstražným bezpečnostním symbolem:


Pokud uvidíte v návodu tento symbol, pečlivě si přečtěte následující sdělení!
Tento mezinárodní bezpečnostní symbol indikuje důležitá sdělení, jež se týkají bezpečnosti. Když uvidíte tento
symbol, buďte ostražití k možnosti úrazu vlastní osoby nebo jiných osob a pečlivě pročtěte následující sdělení.
5
6
4
Adresu prodejce si doplňte do tabulky na začátku tohoto návodu (pokud není od prodejce již vyplněna).
Adresa na výrobce je uvedena na konci tohoto návodu
Revize 04/2014
Tabulka 1: Symboly
VARI-590H
1.2 Bezpečnost provozu
Stroj je navržen tak, aby co nejvíce chránil obsluhu před odletujícími částmi sečeného porostu. Neodstraňujte žádný pasivní ani aktivní
bezpečnostní prvek. Vystavujete se tak riziku zranění.
1.2.1 Bezpečnostní předpisy

Obsluha stroje musí být starší 16 let. Je povinna seznámit se s návody k používání stroje a mít povědomí o obecných zásadách
bezpečnosti práce.

Tento stroj je určen výlučně k sečení přírodní trávy. Sekačku nikdy nepoužívejte k jiným účelům. Jakékoli jiné použití může ohrozit
Vaši bezpečnost a poškodit sekačku.


Mějte na paměti, že obsluhující je zodpovědný za nehody a rizika vůči dalším lidem a jejich majetku.


Nikdy nedávejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do vyhazovacího otvoru, pokud je motor zapnutý

Nikdy sekačku nespouštějte, pokud jsou ochranné kryty nebo další ochranné prvky poškozené nebo chybějí, například bez
nasazeného deflektoru a sběrného koše. Sekačku vždy používejte pouze se správně nasazeným sběrným košem.


Při startování motoru sekačku nikdy nezdvihejte!

Stroj je vybaven rotujícím pracovním nástrojem. Maximální obvodová rychlost je 77,14 m.s-1. Dbejte proto na to, aby se ostatní
osoby pohybovaly při práci tohoto stroje v bezpečné vzdálenosti (možnost odletu sečeného porostu nebo vymrštěných pevných
předmětů)!

Vzhledem k překročení doporučených hodnot hluku a vibrací dodržujte při práci se strojem tyto pokyny:
Vypněte vždy motor a vyčkejte, až se nůž zastaví, než budete provádět jakoukoliv činnost v blízkém okolí stroje; při čištění
pracovního prostoru nože, při přejíždění netravnatých povrchů, při převážení sekačky z místa a na místo sečení, před
vyprazdňováním sběrného koše a před změnou nastavení výšky sečení! Před opuštěním sekačky vždy vypněte motor!
Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda některá část (zvláště pak pracovní ústrojí nebo jeho krytování) není poškozena
nebo uvolněna. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.
Sečený porost musí být před použitím stroje zbaven pevných těles (jako jsou kameny, dráty, volné stavební zbytky atp.), které by
mohly být vymrštěny, nebo by mohly poškodit stroj. Nejdou-li odstranit, vyhněte se těmto místům.

chraňte sluch vhodnými ochrannými pomůckami dle ČSN EN 352-1 (mušlové chrániče sluchu) nebo ČSN EN 352-2
(zátkové chrániče sluchu). Tyto pomůcky žádejte u svého prodejce.

práci se strojem po maximálně 20 minutách přerušujte přestávkami v délce minimálně 10 minut. Obsluha nesmí být při
těchto přestávkách vystavena působení jiného zdroje hluku nebo vibrací.

Při práci používejte pracovní pomůcky schválené dle ČSN EN 166 nebo ČSN EN 1731 (přiléhavý oděv, pevnou obuv, pracovní
rukavice a ochranné brýle). Dodržujte bezpečný odstup od stroje daný rukojetí.

Nestartujte motor v uzavřených prostorách! Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se strojem. Po vypnutí motoru zůstane
tlumič výfuku motoru horký. Dbejte na to, aby při doplňování paliva nedošlo k jeho úniku a k potřísnění částí motoru. V opačném
případě osušte potřísněné části, či vyčkejte na odpaření benzínu. Neotvírejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte benzín, pokud je
motor v chodu.

Při práci se strojem musí být všechny ostatní osoby (zvláště pak děti) a zvířata mimo pracovní prostor stroje. Obsluha může
pokračovat v práci až po jejich vykázání do bezpečné vzdálenosti.



Je zakázáno odstraňovat veškerá ochranná zařízení a kryty ze strojů.
Bezpečná svahová dostupnost stroje je 10°.
Veškeré opravy, seřizování, mazání a čištění stroje provádějte za klidu stroje při odpojeném kabelu zapalovací svíčky.
1.2.2 Hodnoty hluku a vibrací
Popis
Garantovaná hodnota akustického výkonu
Naměřená hodnota akustického výkonu
Deklarovaná emisní hladina akustického tlaku v místě obsluhy
Nejistota měření
Hodnota vibrací na rukojeti
VARI-590H
LwA = 98 dB(A)
LwA = 96 dB(A)
LPA = 84,1 dB(A)
K = 2 dB(A)
5,8 m.s-2 , K = ±1,5 m.s-2
Revize 04/2014
Tabulka 2: Hodnoty hluku a vibrací
5
VARI-590H
1.2.3 Bezpečnostní piktogramy
Uživatel je povinen udržovat piktogramy na stroji v čitelném stavu a v případě jejich poškození zajistit jejich výměnu.
Umístění:
Číslo: Popis:
1
Před použitím stroje prostuduj návod k používání.
2
Nebezpečí zásahu odletujícími úlomky, odřezky, vymrštěnými předměty atp. Ostatní osoby a zvířata dodržet bezpečnou vzdálenost od stroje.
3
Při údržbě stroje odpoj vodič od svíčky zapalování.
4
Při sečení noste přiléhavé kalhoty a pevnou obuv.
5
Doplňujte pouze předepsané provozní kapaliny.
6
Zákaz sahat rukou nebo šlapat nohou do pracovního prostoru žacího nože – nebezpečí pořezání.
7
Při sečení noste ochranné brýle a ochranu sluchu.
8
Benzín je hořlavý. Nikdy nedoplňujte palivovou nádrž, pokud je motor v chodu.
9
Nikdy nestartujte motor v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorách. Nebezpečí otravy
jedovatými plyny.
Samostatná samolepka na šasi (Obr. 11)
-
Garantovaná hladina akustického výkonu stroje.
Samostatná samolepka na výklopném krytu
bočního odhozového kanálu (Obr. 12)
-
Výstraha – nepoužívejte sekačku bez řádně nasazeného deflektoru nebo sběrného koše. Nebezpečný
prostor, zákaz strkat ruce nebo nohy, nebezpečí poranění.
Sdružená samolepka, která je nalepena na
zadním odklopném deflektoru (Obr. 10)
Tabulka 3: Bezpečnostní piktogramy
1.3 Základní informace
1.3.1 Použití stroje
Travní sekačka VARI-590H je určena k sečení a udržování travnatých ploch v malých parcích a udržovaných ploch (tj. rovných,
pravidelně sečených, bez výmolu) v okolí domů a rekreačních objektů. Sekačka v žádném případě není určena k vyrovnávání krtin, vyžínání
zemních výmolů, křovin apod.
6





Je zakázáno odstraňovat veškerá ochranná zařízení a kryty ze strojů.


Při sečení vždy noste dlouhé kalhoty a pevnou obuv.


Nepoužívejte sekačku za deště, nebo když je tráva mokrá .


Vypněte motor, pokud se musíte od sekačky vzdálit, chcete ji uklidit nebo naklonit.




Dbejte zvýšené pozornosti při sečení na svahu. Sečte po vrstevnici, nikdy nahoru a dolů.




Neměňte nastavení regulátoru motoru a nezvyšujte otáčky motoru.
Sečte jen za denního světla nebo za dobrého umělého osvětlení.
Zkontrolujte, že jsou všechny šrouby a matice správně utažené.
Před sečením nasaďte na sekačku sběrný koš.
Před sečením se ujistěte, že nůž a šroub nože jsou bezpečně utažené. Pokud ostří nože potřebují naostřit, je třeba
to udělat rovnoměrně na obou stranách, aby nůž nebyl nevyvážený. Pokud je nůž poškozený, je třeba ho vyměnit.
Nespouštějte motor v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorách, protože výfukové plyny obsahují oxid
uhelnatý, který je zdravý nebezpečný.
Obzvláštní pozornosti dbejte při sečení na svazích. Sečte po vrstevnici, nikdy ne nahoru a dolů. Dbejte maximální
opatrnosti při změně směru na svazích. Nesečte na příliš příkrých svazích.
Při startování sekačky ji nikdy nezdvihejte. Když motor běží, nedávejte ruce nebo nohy pod šasi sekačky nebo do
vyhazovacího otvoru sekačky.
Choďte, neběhejte.
Dbejte maximální opatrnosti, když couváte nebo přitahujete sekačku směrem k sobě.
Vypněte pohon nože a vyčkejte, než nůž zastaví, když se chystáte sekačku naklonit, při přejíždění netravnatých
povrchů a při převážení sekačky z místa a na místo sečení.
Motor startujte opatrně dle pokynů a dejte pozor, abyste měli nohy mimo prostor nože.
Nestartujte motor, pokud stojíte před vyhazovacím otvorem.
Revize 04/2014
Před startováním motoru vypněte pojezd sekačky.
VARI-590H



Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Vždy stůjte mimo vyhazovací otvor.
Nikdy sekačku nezvedejte ani nepřenášejte, pokud je motor v chodu.
Při vypínání motoru nejdříve nastavte nižší otáčky. Pokud je motor vybaven palivovým kohoutem, po skončení
sečení ho zavřete.
1.3.1.1 Technické údaje
Popis
Jednotka
VARI-590H
Délka (včetně řídítek)
mm
1600
Šířka
mm
550
Výška (včetně řídítek)
mm
1100
kg
35
Hmotnost
Maximální šíře záběru stroje
mm
508
Výška nastavení nože nad pevnou podložkou
mm
25 – 86 7 poloh
Objem sběrného koše
L (litr)
55

10°
min-1
2800
Bezpečná svahová dostupnost
Otáčky žacího nože7
Tabulka 4: Technické informace
1.3.1.2 Informace o motoru

Další, zde neuvedené informace o motoru si můžete vyhledat na internetových stránkách výrobce motoru.
Popis
Jednotka
Hodnota
Motor
-
HONDA8 GCV160
min-1
2800 ± 100

20°

30°
l (litr)
0,9110
benzín (bezolovnatý)11
okt.č. 91-95
l (litr)
0,55
SAE / API
SAE 10W-30 nebo SAE 30 / SJ nebo SH
Maximální (nastavené) otáčky motoru
Maximální náklon motoru (trvale)
Maximální náklon motoru
(krátkodobě9)
Objem palivové nádrže
Palivo
Olejová náplň motoru
Jakost oleje
Zapalovací svíčka
-
NKG BPR6ES
BRISK LR15YC
Tabulka 5: Technické informace o motoru
1.3.2 Popis stroje a jeho částí
Travní sekačka VARI-590H (Obr. 1) je postavena na ocelovém šasi 7 , které tvoří kryt sekacího ústrojí (nože) a ke kterému jsou
připojeny všechny důležité části stroje. Veškeré ovládací prvky 1 , 2 a 3 jsou umístěny na řídítkách 8 . Řídítka jsou k šasi připevněna
pomocí šroubového spojení 11 a jsou sklopná pomocí pák aretace řídítek 12 . Rukojeť 16 slouží k pevnému uchopení a
vedení6stroje při práci. Na spodní straně řídítek je umístěna páka spojky pojezdu 1 , kterou se ovládá pojezd stroje vpřed. Na horní
straně je páka brzdy 2 , kterou se vypíná pohon nože (motor). Obě dvě ovládací páky se po puštění řídítek v krizové situaci vrátí do
výchozí polohy a vypnou motor a pojezd – nůž se zastaví. Ovládání otáček motoru, se provádí páčkou akcelerátoru 3 . Pojezd je zajištěn
převodovkou se spojkou, která zajišťuje plynulý přenos síly na kola 17 . Sekačka VARI-590H umožňuje sečení se sběrným košem 5 ,
se zadním výhozem, s bočním výhozem pomocí krytu bočního vyhazovacího otvoru 15 a mulčování pomocí mulčovacího klínu 14 .
Výšku sečení lze centrálně nastavit pomocí páky nastavení výšky sečení 16 .
1.4 Návod k používání
1.4.1 Sestavení stroje
7
8
9
10
11
Vybalení stroje a instruktáž požadujte u svého prodejce jako součást předprodejního servisu!
Revize 04/2014

Skutečné otáčky disku bez zatížení se započítanými ztrátami v řemenovém převodu.
Více informací o motoru včetně čísel náhradních dílů naleznete na www.honda-engines-eu.com
Krátkodobě - do jedné minuty.
Měřeno dle nové normy Society of Automotive Engineers (SAE) J1349
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu podíliu BIOsložkek v palivu používejte stabilizátor paliva.
7
VARI-590H
1.4.1.1 Postup sestavení stroje
Použijte k sestavení následující postup: (Doporučujeme sestavovat stroj za asistence druhé osoby.) Pokyny vpravo a vlevo jsou
popisovány při pohledu z místa obsluhy.
1. Z krabice vyndejte všechny díly sekačky.
2. Podle Obr. 2 krok > 1 přišroubujte spodní část 8 řídítek k šasi sekačky 7 . Zvedněte obě aretační páčky 12 , překlopte horní
část řídítek krok > 2 a zaklapněte obě aretační páčky, čímž upevníte řídítka v pracovní poloze (nastavte napětí otáčením pojistné
matice). Vytáhněte startovací šňůru a provlékněte ji do držáku 4 na pravé straně řídítek krok > 3 .
3. Kovový rám sběrného koše 5 vsuňte do sběrného koše Obr. 2 krok > 4 , nadzvedněte kryt zadního vyhazovacího otvoru 10
krok > 5 a nasaďte sběrný koš na sekačku krok > 6 .
1.4.2 Uvedení do provozu


Stroj může být dodáván bez provozních náplní motoru (v závislosti na různých národních předpisech)!
Přečtěte si nejprve důkladně návod12 k používání motoru! Předejdete tak k jeho případnému poškození.
1.4.2.1 Startování motoru
1. Překontrolujte stav oleje v motoru, případně naplňte motor předepsaným druhem a množstvím oleje. Naplňte nádrž předepsaným
množstvím a typem benzínu.
2. Při startování studeného motoru nastavte páčku akcelerátoru 4 do polohy ŽELVA , při startování teplého motoru nastavte
páčku plynu do polohy ZAJÍC - Obr. 3 krok > 1 .
3. Postavte se za stroj, uchopte páku brzdy 2 a přitáhněte ji k madlu řídítek 16 - Obr. 3 krok > 2 .
4. Tahem za šňůru ručního startéru nastartujte motor13. Studený motor nechte běžet cca 30 sekund v poloze ŽELVA , po zahřátí
motoru přesuňte páčku akcelerátoru do polohy ZAJÍC .
5. Puštění páky brzdy 2 zastaví motor i nůž.

Nůž se roztočí ihned po startu motoru. Při práci držte páku brzdy v pracovní poloze. Ihned po uvolnění páky brzdy
se motor zastaví.

Nevzdalujte se od stroje!
1.4.2.2 Rozjezd (pojezd) stroje
Pro zapnutí pojezdu slouží páka 1 na Obr. 1. Páku zmáčkněte až k madlu 16 řídítek a stroj se ihned rozjede vpřed. Současně se
zmáčknutím páky a s rozjezdem stroje přizpůsobte rychlost chůze rychlosti stroje.
Při práci pevně držte páky oběma rukama.



Vždy páku spojky domáčkněte až k madlu řídítek. Při nedomáčknuté páce dochází k poškozování spojky.
Pákou spojky pojezdu nelze regulovat rychlost pojezdu!
Nikdy necouvejte se zmáčknutou pákou spojky pojezdu!
1.4.2.3 Zastavení stroje a motoru
Pokud chcete zastavit pojezd stroje, pusťte páku spojky pojezdu 1 i. Pojezd stroje se zastaví, ale nůž se točí.
Pusťte páku brzdy 2 , motor a nůž se zastaví.

Než budete provádět jakoukoliv činnost v blízkém okolí stroje, vypínejte vždy motor a vyčkejte, až se nůž zastaví!
Před opuštěním stroje vždy motor vypněte!
1.4.2.4 Nastavení výšky sečení
Páku nastavení výšky sečení 6 na Obr. 1 odtáhněte od šasi sekačky a poté nastavte výšku sečení posunutím páky dopředu nebo
dozadu - Obr. 4.
1.4.3 Práce se strojem
1.4.3.1 Záběr stroje

Vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru sečení hustotě porostu!
Maximální záběr (viz Tabulka 4) daný délkou nože nedoporučujeme využívat. Obsluha nedokáže stroj vést v terénu dostatečně rovně a
přesně, aby došlo k posečení porostu v celé šíři záběru. Doporučujeme stroj vést při sečení částečně (přední kolo) v posečeném porostu.
12
13
8

Porost musí být před použitím stroje zbaven pevných těles (jako jsou kameny, dráty, volné stavební zbytky atp.),
které by mohly být vymrštěny, nebo by mohly poškodit stroj. Nejdou-li odstranit, vyhněte se těmto místům.


Dbejte zvýšené opatrnosti při nadzvedávání stroje a při couvání se strojem!
Motor musí být vždy při čištění pracovního prostoru vypnutý!
Originál manuál a český překlad je součástí stroje.
Pokyny na startování motoru jsou podrobně popsány v návodu k používání motoru.
Revize 04/2014
1.4.3.2 Způsob sečení porostů
VARI-590H

Stroj naklápějte vždy pouze dozadu na řídítka. Dbejte vždy zvýšené opatrnosti, když se pohybujete v oblasti pod
nadzvednutým strojem! Zajistěte ho proti samovolnému pohybu!

Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění pracovního prostoru. Nůž je ostrý. Při čištění chraňte ruce pracovními
rukavicemi nebo použijte vhodný předmět, např. kus větve.

Vždy vyčkejte, až se nůž zastaví, než budete pokračovat v jakékoliv činnosti na stroji nebo v jeho okolí.
Tuto sekačku je možné upravit podle potřeby použití, tzv. Funkce 4 v 1. Ze sekačky se sběrem do koše na sekačku se zadním výhozem
nebo na mulčovací sekačku nebo sekačku s bočním výhozem.
➢
1.4.3.2.1
Při sečení na svazích jezděte nejlépe po vrstevnici. Dodržujte bezpečnou svahovou dostupnost (Tabulka 4)!
Funkce 1 – sečení se sběrným košem
Na sekačku nasaďte sestavený sběrný koš Obr. 2 krok > 5 a > 6 . Při vyprazdňování a čištění koše se ujistěte, že je čistý a jeho
síťovina ventiluje.

Při čištění zadního vyhazovacího tunelu musí být motor vždy vypnutý! Nestrkejte ruce do tunelu dokud se nůž
nezastaví!


Před sejmutím koše ze sekačky vypněte motor.
Upravujte nastavení sekačky, jen když motor i nůž stojí.
1.4.3.2.2
➢
Pokud byla sekačka před sečením se sběrným košem používána k mulčování nebo s bočním výhozem, vyjměte mulčovací
klín a kryt bočního výhozu. Nadzvedněte zadní kryt a vyjměte mulčovací klín tak, že ho uvolníte ze šasi a vytáhnete Obr.
5 krok > 3 . Nadzvedněte klapku bočního vyhazovacího otvoru a vyjměte kryt. Klapka automaticky uzavře vyhazovací
otvor na šasi pomocí síly pružin.
➢
Klapku i otvor pravidelně čistěte od trávy a zachycených nečistot.
Funkce 2 – sečení se zadním výhozem
Sečení provádějte bez nasazeného sběrného koše, kryt zadního vyhazovacího otvoru 10 na Obr. 1 usměrňuje sečenou trávu do řádku
za sekačku.

Při čištění zadního vyhazovacího tunelu musí být motor vždy vypnutý! Nestrkejte ruce do tunelu dokud se nůž
nezastaví!


Nezvedejte kryt zadního vyhazovacího otvoru při sečení - nebezpečí poranění obsluhy!
Upravujte nastavení sekačky, jen když motor i nůž stojí.
1.4.3.2.3
➢
Pokud byla sekačka před sečením se sběrným košem používána k mulčování nebo s bočním výhozem, vyjměte mulčovací
klín a kryt bočního výhozu. Nadzvedněte zadní kryt a vyjměte mulčovací klín tak, že ho uvolníte ze šasi a vytáhnete Obr.
5 krok > 3 . Nadzvedněte klapku bočního vyhazovacího otvoru a vyjměte kryt. Klapka automaticky uzavře vyhazovací
otvor na šasi pomocí síly pružin.
➢
Klapku i otvor pravidelně čistěte od trávy a zachycených nečistot.
Funkce 3 – mulčování
Při mulčování se tráva nejdříve usekne, poté se naseká na kousky a vrátí se na povrch trávníku jako přírodní hnojivo. Mulčování se
provádí bez sběrného koše pomocí mulčovacího klínu.
Zvedněte kryt zadního vyhazovacího otvoru a vsuňte mulčovací klín do vyhazovacího tunelu Obr. 5 krok > 1 . Připevněte ho k šasi –
výstupek na spodní straně držadla mulčovacího klínu musí zapadnout do otvoru v šasi krok > 2 a přiklopte kryt. Po ukončení mulčování
vyjměte mulčovací klín. Nadzvedněte zadní kryt a vyjměte mulčovací klín tak, že ho uvolníte ze šasi a vytáhnete krok > 3 .
Tipy pro mulčování:
Používejte ostrý nůž
Pravidelné sečení
Nesekejte mokrou trávu
Nastavte maximální otáčky motoru
Sečte jen v rychlosti chůze
Pravidelně čistěte mulčovací klín, vnitřek šasi a nůž
Upravujte nastavení sekačky, jen když motor i nůž stojí.
Revize 04/2014
•
•
•
•
•
•

9
VARI-590H
1.4.3.2.4
Funkce 4 – sečení s bočním výhozem
Při sečení s bočním výhozem je sečená tráva vyhazována bočním vyhazovacím otvorem. Takto posečená tráva není rozsekána na drobné
kousky jako při mulčování a je rovnoměrně poházena po posečené ploše.
Zvedněte kryt zadního vyhazovacího otvoru a vsuňte mulčovací klín do vyhazovacího tunelu Obr. 5 krok > 1 . Připevněte ho k šasi –
výstupek na spodní straně držadla mulčovacího klínu musí zapadnout do otvoru v šasi krok > 2 a přiklopte kryt. Nadzvedněte klapku
bočního vyhazovacího otvoru Obr. 6 krok > 1 , připevněte kryt bočního vyhazovacího otvoru na kolíček klapky krok > 2 a Sklopte klapku –
klapka leží na krytu vyhazovacího otvoru krok > 3 .

Upravujte nastavení sekačky, jen když motor i nůž stojí.
➢
Při sečení s bočním výhozem postupujte porostem tak, abyste měli neposečený porost vždy na levé straně stroje.
1.5 Údržba, ošetřování, skladování

Před jakýmikoliv jakýmikoliv opravami nebo údržbářskými pracemi vypněte motor a odpojte kabel zapalovací
svíčky.


Nesahejte na točící se nůž.
Palivo doplňujte v dobře větraných prostorách a při vypnutém motoru.
➢
➢
Ujistěte se, že všechny matice a šrouby jsou pevně utažené, aby práce se sekačkou byla bezpečná.
➢
➢
Před uskladněním sekačky nechte vychladnout motor.
➢
➢
➢
Často kontrolujte, zda sběrný koš není opotřebovaný nebo poškozený.
Sekačku s benzinem v nádrži nikdy neskladujte v uzavřeném místě, kde by se benzinové výpary mohly dostat k plamenu
nebo zdroji silného žáru.
Abyste snížili riziko požáru, sekačku vyčistěte, zejména motor, tlumič výfuku a palivovou nádrž. Odstraňte zbytky trávy či
listí a nadbytečná maziva.
Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
Pokud budete vypouštět palivovou nádrž, provádějte to mimo uzavřený prostor.
K zajištění dlouhodobé spokojenosti s naším výrobkem je nutné věnovat mu náležitou péči při údržbě a ošetřování. Pravidelnou údržbou
tohoto stroje zamezíte jeho rychlému opotřebení a zajistíte správnou funkci všech jeho částí.
Dodržujte všechny pokyny, které se týkají intervalů údržby a seřizování stroje. Doporučujeme Vám vést si záznam o počtu pracovních
hodin stroje a o podmínkách, při kterých pracoval (pro potřebu servisů). Posezónní údržbu doporučujeme svěřit některému z našich
autorizovaných servisů, stejně tak i běžnou údržbu, pokud si nejste jisti svými technickými schopnostmi.
Pečlivě si přečtěte návod k provozování a údržbě motoru. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby ho doplňte nebo
vyměňte.
Sekačku často kontrolujte a ujistěte se, že všechny zbytky trávy jsou zpod šasi sekačky odstraněny.
Pravidelně mažte nápravy a ložiska.
Často kontrolujte nůž, abyste zajistili správnou kvalitu sečení. Nůž musí být vždy ostrý a správně vyvážený.
Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů a matic. Vypadlé nebo špatně utažené šrouby a matice mohou způsobit vážné poškození
motoru nebo rámu sekačky.
Pokud nůž narazí na cizí předmět, zastavte sekačku a předejte ji do autorizovaného servisu.

Před každým použitím stroje zkontrolujte dotažení šroubu, upevňujícího nůž.
1.5.1 Nůž
Nůž je vyroben z lisované oceli. Aby bylo dosaženo kvalitního posečení porostu, musíte nůž pravidelně brousit, asi každých 25 hodin
práce. Ujistěte se, že je nůž vždy správně vyvážený. Špatně vyvážený nůž může způsobit škodlivé vibrace Obr. 8.
➢
Používejte pouze nůž dodávaný výrobcem.
Abyste mohli sundat nůž, odšroubujte šroub nože. Zkontrolujte unašeč a vyměňte všechny díly, pokud jsou opotřebované nebo
poškozené Obr. 7..
Při nasazování nože zpět se ujistěte, že ostří jsou ve směru otáčení hřídele motoru
dynamometrickým klíčem silou 37 N.m.
Obr. 9. Šroub nože musí být utažen
1.5.2 Výměna oleje v motoru

10
Pokud nejste dostatečně manuálně zručný, svěřte tuto činnost odbornému servisu.
Revize 04/2014
Řiďte se pokyny uvedenými v návodu k používání motoru. Interval výměny zkraťte na polovinu, pokud budete se strojem pracovat v
prašném prostředí. Při vylévání oleje z motoru nakloňte stroj na tu stranu, kde je nalévací hrdlo s měrkou oleje, nebo demontujte celý
motor.
VARI-590H
1.5.3 Servisní intervaly
Činnost
Před sečením
V sezóně
Před skladováním
Kontrola stavu oleje v motoru
ano
dle návodu pro motor
ano
Vyčištění vzduchového filtru motoru
kontrola
každých 10 hod
ano
Mytí
-
2x
ano
Odstraňování nečistot a zbytků sečeného porostu
-
po každém sečení
ano
Ostření nože
-
dle potřeby
ano
Kontrola nože a uložení nože
ano
při poškození okamžitá výměna
ano
Kontrola dotažení nože
ano
-
ano
Kontrola dotažení šroubových spojů
ano
každých 5 hodin
ano
Kontrola klínových řemenů
-
každých 20 hodin
ano
Tabulka 6: Servisní intervaly
1.5.4 Problémy a jejich řešení
Příčina
Řešení
Motor nestartuje
Páčka plynu není ve správné pozici odpovídající panujícím
podmínkám.
Nastavte páčku plynu do správné pozice.
Palivová nádrž je prázdná.
Doplňte palivo do nádrže. VIZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
MOTORU.
Vzduchový filtr je špinavý.
Vyčistěte filtr. VIZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ MOTORU
Uvolněná zapalovací svíčka.
Utáhněte svíčku na 25-30 N.m.
Kabel zapalovací svíčky je volný nebo odpojený.
Nasaďte kabel na svíčku.
Nesprávné nastavení vzdálenosti elektrod zapalovací svíčky.
Nastavte 0,7 – 0,8 mm.
Zapalovací svíčka je vadná.
Nainstalujte novou zapalovací svíčku. VIZ NÁVOD
K POUŽÍVÁNÍ MOTORU.
Karburátor je přesycený benzinem.
Vyjměte vzduchový filtr a plynule táhněte za
startovací šňůru, dokud se karburátor sám nevyčistí.
Poté nainstalujte vzduchový filtr zpět.
Zapalování je vadné.
Obraťte se na autorizovaný servis
Jiná závada
Obraťte se na autorizovaný servis
Do nádrže se dostaly nečistoty nebo voda nebo je v ní vyčpělý
benzin.
Vypusťte palivo a vyčistěte nádrž. Naplňte nádrž
čistým, čerstvým benzinem.
Ventilační otvor ve víčku palivové nádrže je ucpaný.
Víčko vyčistěte nebo vyměňte.
Vzduchový filtr je špinavý
Vyčistěte filtr. VIZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ MOTORU.
Jiná závada
Obraťte se na autorizovaný servis
Zapalovací svíčka je vadná.
Nainstalujte novou zapalovací svíčku. VIZ NÁVOD
K POUŽÍVÁNÍ MOTORU.
Nesprávné nastavení vzdálenosti elektrod zapalovací svíčky.
Nastavte 0,7 – 0,8 mm.
Vzduchový filtr je špinavý
Vyčistěte filtr. VIZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ MOTORU.
Jiná závada
Obraťte se na autorizovaný servis
Vzduchový filtr je špinavý
Vyčistěte filtr. VIZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ MOTORU.
Ventilační otvory v krytu motoru jsou blokované.
Odstraňte nečistoty z otvorů.
Chladicí žebra a průchody vzduchu pod krytem motoru jsou
blokované.
Odstraňte nečistoty z žeber a průchodů.
Jiná závada
Obraťte se na autorizovaný servis
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky je příliš malá.
Nastavte 0,7 – 0,8 mm.
Jiná závada
Obraťte se na autorizovaný servis
Proud ochlazujícího vzduchu je omezený.
Odstraňte všechny nečistoty z otvorů krytu, krytu
ventilátoru a průchodů vzduchu.
Zapalovací svíčka je vadná.
Nainstalujte novou zapalovací svíčku. VIZ NÁVOD
K POUŽÍVÁNÍ MOTORU.
Sekací ústrojí je uvolněné.
Utáhněte nůž.
Sekací ústrojí není vyvážené.
Vyvažte nůž.
Motor obtížně startuje nebo ztrácí
výkon
Motor běží kolísavě
Motor běží špatně na volnoběh
Motor při vysokých otáčkách
přeskakuje
Motor se přehřívá
Sekačka neobvykle vibruje
Jiná závada
Revize 04/2014
Problém
navštivte servis
Tabulka 7: Problémy a jejich řešení
11
VARI-590H
1.5.5 Skladování
Před delším skladováním (např. po sezóně) očistěte stroj od veškerých nečistot a rostlinných zbytků. Zamezte nepovolaným osobám v
přístupu ke stroji. Chraňte stroj proti povětrnostním vlivům, ale nepoužívejte neprodyšné ochrany kvůli možnosti zvýšené koroze pod ní.

Zkontrolujte neporušenost pracovního nože, nabruste břity nože (v případě poškození nůž vyměňte).
Zvláště doporučujeme:
➢
➢
➢
➢
➢
Nakonzervovat nůž.
Odstranit ze sekačky všechny nečistoty a zbytky rostlin.
Opravit poškozená místa na barvených dílech.
Vypustit benzín z palivové nádrže motoru a z karburátoru (další instrukce v návodu k používání motoru).
Sekačku uskladněte na suchém a čistém místě
1.5.5.1 Mytí a čištění stroje

Při čištění a mytí stroje postupujte tak, abyste dodrželi platná ustanovení a zákony o ochraně vodních toků a
jiných vodních zdrojů před jejich znečištěním nebo zamořením chemickými látkami.


➢
➢
➢
Nikdy nemyjte motor proudem vody! Při nastartování by mohlo dojít k poruše elektrické výbavy motoru.
K mytí stroje nepoužívejte tlakové myčky.
Šasi sekačky očistěte suchým hadrem
Prostor nože čistěte proudem vody. Nakloňte sekačku tak, aby svíčka byla nahoře.
Pokyny k čištění motoru najdete v návodu k používání motoru.
1.5.6 Likvidace obalů a stroje po skončení životnosti
Po vybalení stroje jste povinen provést likvidaci obalů, dle národních zákonů a vyhlášek o nakládání s odpady.
Při likvidaci stroje po skončení životnosti doporučujeme postupovat následujícím způsobem:
➢
➢
➢
➢
Ze stroje demontujte všechny díly, které se dají ještě využít.
Z převodové skříně a motoru vypusťte olej do vhodné uzavíratelné nádoby a odevzdejte do sběrného dvora 14.
Demontujte díly z plastů a barevných kovů.
Odstrojený zbytek stroje a demontované díly zlikvidujte dle národních zákonů a vyhlášek o nakládání s odpady.
1.5.7 Pokyny k objednávání náhradních dílů
Součástí tohoto návodu k používání není seznam náhradních dílů.
Pro správnou identifikaci Vašeho stroje musíte znát Typové označení (Typ), Identifikační číslo (№) a Objednací číslo (C№) uvedené na
výrobním štítku stroje, nebo na krabici, nebo v záručním listě. Pouze s těmito informacemi lze přesně dohledat označení příslušného
náhradního dílu u Vašeho prodejce.
Pro dohledání náhradních dílů v elektronickém katalogu náhradních dílů na adrese http://katalognd.vari.cz postačí Identifikační
číslo (№). Pokud nemáte přístup k internetu, můžete požádat o zaslání katalogu v tištěné podobě na dobírku.
Pole
Popis
Název
Obchodní označení stroje: VARI-590H
Model
Typové označení stroje: JL50Z-A2
C№
Obchodní (objednací) číslo: 4418
№
Serial №
Identifikační číslo výrobku: 1005700002
Výrobní číslo ve formátu 1005700002.MMRR.0000X
Tabulka 8: Výrobní štítek - příklad
1.6.1 Adresa výrobce dílů
Zhejiang Jieling Machine Co., Ltd., Dingqiaotou Industrial Area, Ciwu Town, Zhuji City, Zhejiang Province 31185, P.R. China.
14
12
Místo k odevzdání Vám sdělí místně příslušný úřad.
Revize 04/2014
1.6 Adresy
VARI-590H
1.6.2 Adresa dovozce a místa finální montáže stroje
VARI,a.s.
Telefon: (+420) 325 607 111
Opolanská 350
http://www.vari.cz
http://katalognd.vari.cz
Fax: (+420) 325 607 264
Libice nad Cidlinou
289 07 Česká republika
2 CZ Obrázky
E-mail: [email protected]
EN Pictures
RU Рисунки
PL Rysunky
1 Páka spojky pojezdu
2 Páka brzdy
3 Páčka akcelerátoru
4 Držák startovací šňůry
5 Sběrný koš
6 Páka nastavení výšky sečení
7 Šasi (kryt sekacího ústrojí)
8 Řídítka
9 Motor
10 Kryt zadního vyhazovacího otvoru
11 Šroubové spojení připevnění
řídítek
12 Páčka aretace řídítek
13 Klapka bočního vyhazovacího
otvoru
14 Mulčovací klín
15 Kryt bočního vyhazovacího otvoru
16 Rukojeť
17 Hnací kola
16
2
1
3
4
8
12
10
9
5
6
11
17
14
15
7
13
Obr. 1: Popis hlavních částí
>1
>2
>3
>4
>5
>6
Revize 04/2014
Krok
Obr. 2: Sestavení stroje
13
VARI-590H
Krok
>2
>1
ŽELVA
ZAJÍC
Obr. 3: Startování motoru
Obr. 4: Nastavení výšky sečení
Krok
>1
>2
>3
>1
>2
>3
Krok
Obr. 6: Sestavení sekačky pro boční výhoz
14
Revize 04/2014
Obr. 5: Sestavení sekačky pro mulčování
VARI-590H
Obr. 8: Broušení a vyvážení nože
Obr. 7: Sestava nože
Obr. 9: Montáž nože
Číslo:
1
2
3
4 / 5
6
7 / 8 / 9
Umístění na stroji
Obr. 10: Bezpečnostní piktogram – sdružená samolepka
Umístění na stroji
Obr. 12: Bezpečnostní
piktogram – výstraha boční
výhozový kanál
Umístění na stroji
Revize 04/2014
Obr. 11: Bezpečnostní
piktogram – garantovaná
hladina hluku
15
Text a ilustrace  2013 VARI, a.s.
Text and illustrations by  2013 VARI, a.s.
Текст и иллюстрации 2013 VARI, a.s.
Text i ilustracie  2013 VARI, a.s.
VL-182-2013
16
Revize 04/2014
VARI-590H
Download

Travní sekačka VARI-590H