Abc
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
V ČESKÉ REPUBLICE
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
V ČESKÉ REPUBLICE
Předškolní zařízení
Základní školy
Střední vzdělávání
Abc
Pomaturitní studium
Vyšší odborné školy
Vysoké školy
Dle Listiny základních práv a svobod má každý právo na vzdělání. Vzdělávání cizinců je
upraveno v zákoně č. 561/2004 Sb. školském zákoně. Povinná školní docházka trvá
9 let a vtahuje se na občany České republiky, občany jiného členského státu Evropské
unie a její rodinné příslušníky a na cizince, kteří zde mají trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt
nebo víza nad 90 dní, azylanty a žadatele o azyl.
Předškolní zařízení
Předškolní vzdělávání je nepovinné. Je organizováno v mateřských školách zřizovaných
státem, krajem, obcí nebo soukromým zřizovatelem. Je určeno pro děti ve věku od 3 do
6 let. Do mateřské školy se děti přijímají na žádost rodičů.
DOKLADY NUTNÉ K ZÁPISU:
• Vyplněná žádost k předškolnímu vzdělávání
• Potvrzení dětského lékaře
• Doklad o pravidelném očkování dítěte
• Občanský průkaz/pas zákonného zástupce
• Informace o dalších potřebných potvrzeních obdrží zákonný zástupce dítěte přímo od
ředitele mateřské školy
Dítě může nastoupit do předškolního zařízení i v průběhu roku. Výši poplatků určuje
ředitel konkrétní mateřské školy.
DRUHY POPLATKŮ:
• Za předškolní vzdělávání
• Stravné
Základní vzdělávání (ZŠ) – povinná
školní docházka
Narození
dítěte cizinci
Povinné vzdělávání trvá 9 let. Vztahuje se obvykle na děti ve věku od 6 do 15 let.
Abc
Vzdělávání je bezplatné. Všichni cizinci mají přístup k základnímu vzdělání, pokud pobývají na území České republiky. Zápis do prvního ročníku základní školy probíhá v době
mezi 15. lednem a 15. únorem kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku. Zápis do vyšších ročníků je možný kdykoli v průběhu školního roku. Do
školy dítě přihlašuje rodič nebo zákonný zástupce. Volba školy je plně v kompetenci zákonných zástupců dítěte. Zákonní zástupci mohou požádat o odklad školní docházky.
DOKLADY POTŘEBNÉ K ZÁPISU DO ŠKOLY:
• Rodný list dítěte
• Pas zákonného zástupce
• Potvrzení zdravotního pojištění
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE DĚLÍ NA DVA STUPNĚ:
• První stupeň od 1. do 5. ročníku (5 let)
• Druhý stupeň od 6. do 9. ročníku (4 roky)
Vzdělávání se organizuje v rámci školního roku, který začíná 1. září a končí 31. srpna
následujícího kalendářního roku. Školní vyučování je rozděleno do dvou pololetí. (První
pololetí - 1. září až 31. leden, druhé pololetí - 1. únor až 30. červen). Na konci každého
pololetí žák obdrží souhrnné hodnocení - tzv. vysvědčení. (Hodnotící systém známek od
1 - nejlepší po 5 - nejhorší).
Povinnou školní docházku lze absolvovat v České republice na školách státních, soukromých, církevních.
Rozrůstá se počet různých alternativních škol – Waldorfská škola, škola Montessori (moderní školy s dynamicky pojatou výukou více reflektující možnosti a zájmy dítěte).
Část povinné školní docházky mohou děti absolvovat na víceletých gymnáziích. Žáci tak
mohou dokončit povinné základní vzdělávání a plynule pokračovat na úrovni středního
vzdělávání k získání maturitní zkoušky.
• Osmiletá gymnázia – žáci dělají přijímací zkoušky v 5. ročníku na základní škole
• Šestiletá gymnázia – žáci dělají přijímací zkoušky v 7. ročníku na základní škole
Povinnosti rodičů a zákonných zástupců žáka:
Je POVINNOSTÍ posílat své dítě ve věku od 6 do 15 let do školy k získání povinného školního vzdělání. Za neplnění hrozí rodičům a zákonným zástupcům dítěte
sankce.
Při absenci je nutné dítě omluvit u třídního učitele, vychovatele.
Rodiče by měli spolupracovat se školou, účastnit se organizovaných rodičovských schůzek, zajímat se o známky svých dětí, podepisovat žákovské knížky.
Abc
TERMÍNY PRÁZDNIN - období volna v průběhu roku
• Hlavní letní prázdniny - od 1. července do 31. srpna
Další delší prázdniny:
• Podzimní prázdniny (dva dny v měsíci říjnu přičleňující ke státnímu svátku 28. října)
• Vánoční prázdniny (od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku)
• Jarní prázdniny (týden volna v rozmezí měsíců únor až březen - termín určí vyhláška
dle sídla školy)
• Velikonoční prázdniny (dva dny - čtvrtek a pátek před Velikonočním pondělím v měsíci
dubnu)
Střední školy
Na povinnou školní devítiletou docházku navazuje střední vzdělávání – příprava na budoucí povolání a další studium.
Žák si typ střední školy zvolí dle vlastního uvážení, zájmového zaměření, prospěchu.
Přijímací zkoušky na střední školy (vyhlášení termínu zkoušky, obsah zkoušky) jsou
v kompetenci jednotlivých konkrétních středních škol. Žáci si musí podat přihlášku na
střední školu nejpozději do 15. března daného kalendářního roku, kdy chtějí nastoupit na
střední školu. Příslušný tiskopis přihlášky obdrží na konkrétní střední škole.
U přijímacích zkoušek může být cizincům odpuštěn test z českého jazyka. Některé školy
požadují pohovor se žákem a ověřují tak základní znalost češtiny.
Druhy středních škol
GYMNÁZIUM
• všeobecné vzdělání, příprava žáků k dalšímu vzdělávání, ukončení maturitní zkouškou
• délka studia:
• 4 roky (žák nastoupí po ukončení devítileté povinné školní docházky)
• 6 let (žák nastoupí po ukončení 7. ročníku na základní škole)
• 8 let (žák nastoupí po ukončení 5. ročníku na základní škole)
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
• úplné střední odborné vzdělání, ukončení maturitní zkouškou, délka studia většinou
4 roky
• Školy se zaměřením: Technické obory, ekonomické, zdravotnické, pedagogické a další.
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
• Střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou, délka studia trvá většinou 3 roky,
absolventi obdrží výuční list
Abc
• Absolventi mohou pokračovat v doplňování si vzdělání v nástavbovém studiu a obdržet maturitní osvědčení (délka nástavbového studia přibližně trvá 2 roky)
Vyšší odborné školy (VOŠ)
Studium na vyšší odborné škole prohlubuje znalosti a dovednosti ze střední školy, zvyšuje kvalifikaci. Studium zahrnuje praktickou přípravu. VOŠ trvají většinou 3 roky. Vzdělání je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul diplomovaný specialista (Dis.).
Zkratka se uvádí za jménem.
Vysoké školy (VŠ)
Podmínkou přijetí ke studiu na vysoké škole je dosažení úplného středního vzdělání a
úspěšného absolvování přijímacího řízení na vysokou školu.
Vysoké školy v České republice jsou státní, veřejné a soukromé. Státní vysoká škola je
vojenská a policejní. Studium na vysokých školách státních a veřejných je bezplatné.
Na soukromých vysokých školách všichni studenti hradí příslušné školné (výši poplatku
určuje konkrétní vysoká škola).
FORMY STUDIA:
• Denní studium – denní docházka dle zvolených předmětů
• Distanční (dálkové) studium – zpravidla několik určených dní v měsíci
Na vysokých školách se studuje v bakalářském, magisterském a doktorandském
studiu.
Bakalářský studijní program: Doba studia většinou 3 roky. Studium je ukončeno státní
závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent obdrží akademický titul
„bakalář“. Zkratka „Bc.“ se uvádí před jménem.
Magisterský studijní program: Program navazuje na bakalářský studijní program.
Doba studia je nejméně 2 roky. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Existují magisterské studijní programy, které jsou formulovány do
uceleného celku studia a trvají nejméně 4 roky a nejvýše 6 roků. Tituly získané magisterským studiem dle vystudované oblasti se udávají v České republice: „Inženýr“ (Ing.),
„doktor medicíny“ (MUDr.), „zubní lékař“ (MDDr.), „doktor veterinární medicíny“ (MVDr.),
„magistr umění“ (MgA.), v ostatních oblastech „magistr“ (Mgr.).
Doktorský studijní program: Studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost. Doba trvání studia většinou 3 roky. Studium je ukončeno státní
doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventi získávají akademický
titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ a „doktor teologie“ ve zkratce „Th.D.“ uváděné za jménem.
PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA VŠ
Podmínkou přijetí ke studiu na VŠ je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Abc
Podání písemné přihlášky na příslušnou vysokou školu.
Termíny podání přihlášek na jednotlivé programy a obory vysokých škol jsou zveřejňovány většinou v předstihu 4 měsíců.
Přijímací řízení na vysokou školu probíhá v termínu stanoveném konkrétní vysokou školou.
Obsah přijímacích testů a pohovorů určuje samotná vysoká škola podle vybraného oboru
Do 15 dnů po ukončení přijímacího řízení zveřejní vysoká škola výsledky. Rozhodnutí
musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Musí
obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podání žádosti o přezkoumání a musí být
uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč má právo ve lhůtě 30 dnů od doručení
odvolat se proti rozhodnutí.
POPLATKY ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
Vysoká škola stanoví výši poplatků za přijímací řízení. Částka většinou bývá cca 500 Kč
za jednu přihlášku.
Uznání zahraničního vzdělání na základních, středních
a vyšších odborných školách
V případě zahraničních vysvědčení ze základních, středních a vyšších odborných škol
podává se žádost o uznání vzdělání „nostrifikaci“ na příslušný krajský úřad v regionu,
kde je cizinec hlášen k trvalému pobytu.
Žádost se podává na Krajském úřadě, Odboru školství, mládeže a sportu v krajském
městě.
K ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ VZDĚLÁNÍ JE TŘEBA DOLOŽIT:
• Originál nebo notářsky ověřenou kopii vysvědčení
• Obsah absolvovaných předmětů, vysvědčení, přehled počtu hodin za rok apod.
• Kopii dokladu o místě pobytu
Dokumenty k žádosti musí být přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem.
Odbor školství může po žadateli požadovat nostrifikační zkoušku pro ověření úrovně
znalostí žadatele. Ta může obsahovat i praktickou část přezkoušení.
Za uznání zahraničního vzdělání a vydání nostrifikačního oprávnění se platí na Odboru
školství správní poplatek cca 200 Kč. Lhůta pro vydání nostrifikační zkoušky je 30 dnů
od obdržení žádosti od žadatele, splnění náležitostí a vykonání zkoušky.
Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
K uznání vysokoškolského vzdělání získaného na zahraniční vysoké škole se podává
žádost na veřejné vysoké škole v České republice, která má podobný studijní program.
Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v oblasti vojenství se podává Ministerstvu obrany.
Abc
Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v oblasti bezpečnostních složek
se podává Ministerstvu vnitra.
Při uznávání vzdělání na rektorátu konkrétní vybrané veřejné vysoké školy se žádost
podává na formuláři žádosti o uznání zahraničního vzdělání, který se získá na patřičné
vysoké škole.
K ŽÁDOSTI JE POTŘEBA DOLOŽIT:
• Kopii diplomu a vysvědčení, včetně seznamu absolvovaných předmětů a zkoušek.
Všechny dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Proti zamítavému rozhodnutí je možnost podat
odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Superlegalizace a Apostilla
Pokud neexistuje mezi ČR a dotyčným státem mezinárodní smlouva o uznání rovnocennosti dokladů o vzdělání, rozhoduje o nostrifikaci Krajský úřad. Je potřeba doložit
originál vysvědčení nebo ověřenou kopii přeloženou do českého jazyka. Je potřeba doložit přehled absolvovaných předmětů. Pokud neexistuje mezi ČR a konkrétním státem
smlouva o právní pomoci, musí být zahraniční vysvědčení superlegalizováno nebo ověřeno apostillou.
Apostilla: Ověření provádí tzv. Apostilní orgán přímo v zemi, ve které listina byla vydána. Potvrzuje věrohodnost listiny.
Superlegalizace: Způsob ověření, že daná listina byla vystavena a ověřena oprávněnou osobou. Ověřuje platnost podpisů, úředních razítek a pečetí. Superlegalizaci provádí zastupitelský úřad ČR v zahraničí.
KONTAKTY
ZLÍNSKÝ KRAJ
Krajský úřad
Třída T. Bati 21
761 90 Zlín
telefon: +420 577 043 111
fax: +420 577 043 202
www.kr-zlinsky.cz
Odbor školství, mládeže a sportu
telefon: +420 577 043 700
Abc
Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 13.00
www.integracnicentra.cz
adresa
Centrum na podporu integrace
cizinců – Zlínský kraj
Lorencova 3791
760 01 Zlín
kontakty
tel. / fax:
mobil:
e-mail:
+420 577 018 651
+420 725 148 515
[email protected]
otevírací hodiny
pondělí a středa 12:00 – 19:00
čtvrtek a pátek
8:00 – 12:00
Výroba tohoto informačního materiálu je součástí projektu „Provoz Center na
podporu integrace cizinců III.“ spolufinancovaného z prostředků Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
Download

vzdělávací systém v české republice