VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd, tel. 585 154 927, 737 786 926
Lesní cesta Liská
(Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky lesní cesty.)
Vojenský újezd Brdy
k.ú. Nepomuk v Brdech
p.č. 556/2; 556/4; 556/6
k.ú. Věšín v Brdech
p.č. 556/1; 556/3 a 556/5
Číslo paré:
/1/
Objednatel:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – Divize Hořovice
Zakázka:
030s14
Termín:
05/2014
Zpracoval:
Sanetrník David
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
OBSAH:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA.................................................................................................................................................................................................. 3
A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE..............................................................................................................................................................................................3
A.2. PODKLADY ......................................................................................................................................................................................................... 4
A.3. ÚČEL STAVBY.................................................................................................................................................................................................... 5
A.4. ČLENĚNÍ PROJEKTU .........................................................................................................................................................................................5
A.5. SOUČASNÝ STAV...............................................................................................................................................................................................5
B. TECHNICKÁ ZPRÁVA................................................................................................................................................................................................7
B.1. NÁVRHOVANÉ ÚPRAVY.................................................................................................................................................................................... 7
B.2. ZÁVĚR ................................................................................................................................................................................................................. 9
C. VÝKRESOVÁ ČÁST .................................................................................................................................................................................................. 10
D. ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR .......................................................................................................................................................................... 15
E. DOKLADOVÁ ČÁST ................................................................................................................................................................................................. 20
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
-2-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
A. Průvodní zpráva
A.1. Základní údaje
Název stavby:
Lesní cesta Liská
Charakter stavby:
Rekonstrukce
Místo stavby:
Ve střední části Vojenského újezdu Brdy v rozmezí lokalit Turková,
Liská bouda a Březový vrch. Severní konec cesty se nachází cca 1 000 m
jihovýchodně od lokality Tři trubky.
Kraj:
Středočeský kraj
Vlastník:
Česká republika – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 – Dejvice, 160 64
IČ 000 00 205, DIČ CZ 000 00 205
Investor:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Hořovice
Slavíkova 106, Jince, 262 23
IČ 000 00 205, DIČ CZ 000 00 205
Projektant:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Oddělení investic
Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 – Dejvice, 160 64
IČ 000 00 205, DIČ CZ 000 00 205
Sanetrník David
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Oddělení investic
Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
Rozsah úprav:
2 096 m
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
-3-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
A.2. Podklady
Výběr staveniště byl proveden v dubnu 2014 za účasti investora a projektanta.
Zaměření staveniště
Zjištění současného stavu a zaměření podkladů pro výpočet nákladů stavby bylo
provedeno v dubnu 2014. Při měření bylo provedeno měření délek a charakteristických
příčných profilů. Dále byly zjištěny údaje o podmínkách odvodnění povrchu cesty a
podložních zeminách. Spádové poměry nivelety cesty a odvodnění byly měřeny
sklonoměrem, délky geodetickým kolečkem.
Při měření byla již realizována obnova hospodářských nájezdů a přejezdů na přibližovací
cesty, příčných propustků a úprava skládek dřeva.
Konstrukce zpevnění vozovky byla řešena dle předchozích geologických posudků na
podobných poměrech, s ohledem na již realizované stavby cest v území a stav povrchu
cesty.
Rozpočet nákladů stavby byl proveden ze získaných podkladů s použitím cen ceníku
stavebních prací ÚRS Praha v cenové úrovni I./2014.
Dále byly použity mapové podklady v měřítku 1:25 000, porostní a obrysové mapy
v měřítku 1:10 000 a 1:5 000, ortofotomapy.
Vyjádření o výskytu podzemních inženýrských sítí
O vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí bylo zažádáno již před realizací
zemních prací. Vzhledem k okolnosti, že zemní práce již byly investorem provedeny, není
nutno žádat o vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí. Nadzemní vedení se
v dané lokalitě nevyskytuje.
Přehled pozemků
K.ú. Nepomuk v Brdech
číslo parcely
556/2
556/4
556/6
kultura
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
plocha m2
2 035
300
308
vlastník
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
plocha m2
7 029
809
308
vlastník
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
K.ú. Věšín v Brdech
číslo parcely
556/1
556/3
556/5
kultura
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
-4-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
A.3. Účel stavby
Hlavním účelem stavby je dokončení celkové rekonstrukce lesní cesty, která byla
z důvodu probíhající těžby dřeva v minulosti průjezdná jen pro lesní traktory, odvozní
techniku, terénní vozy.
Investor již provedl úpravu vodního režimu vybudováním a vyčištěním podélných
odvodňovacích příkopů s výstavbou trubních propustí a jejich odtokových koryt. Dále je
provedeno urovnání a zpevnění podloží uválcovaným drceným kamenivem. Rovněž bylo
provedeno zpevnění nájezdů, přejezdů a skládek dřeva.
Zachycení povrchového odtoku srážkové vody již vybudovanými, nebo pročištěnými
podélnými příkopy se odvodní podloží cesty, zvýšení nivelety a úprava příčného sklonu
povrchu vozovky odvede srážkovou vodu z jejího povrchu do přilehlého terénu pod cestou.
Zpevnění podkladu drceným kamenivem a kryt z penetračního makadamu bude sloužit
jako protierozní ochrana, zlepší průjezdnost cesty pro lesnickou dopravu včetně odvozu
dřeva a výrazně zvýší její životnost.
A.4. Členění projektu
A. Průvodní zpráva
B. Technická zpráva
C. Výkresová část: 1. Přehledná situace 1:25 000
2. Katastrální mapa 1:5 000
3. Situace navrhovaných úprav 1:2 500
4. Vzorový příčný řez vozovkou a trubním propustkem 1:50
D. Rozpočet s výkazem výměr
E. Dokladová část
A.5. Současný stav
Rekonstruovaná lesní cesta Liská se nachází ve střední části Vojenského újezdu Brdy
v rozmezí lokalit Turková, Liská bouda a Březový vrch. Severní konec cesty se nachází cca
1 000 m jihovýchodně od lokality Tři trubky.
Charakterem a využitím se jedná o lesní odvozní cestu s původně kamenivem zpevněnou
vozovkou. Vzhledem k jejímu stavu je použitelná jak pro lesní techniku, tak i pro osobní
vozy dle ČSN 73 61 08.
Trasa úpravy lesní cesty Liská začíná nájezdem na lesní cestu Na rovinách – Eisnerka
v těsné blízkosti lokality Březového vrchu. Cesta vybíhá severním směrem. Zvlněně
pokračuje k severu přes odd. 110 LHC Nepomuk, do lokality Liská bouda. Od Liské boudy
pokračuje pořád na sever k pravostrannému hospodářskému nájezdu v km 0,672. V celém
tomto úseku dosahuje klesání spádu 10,5 %. V km 0,672 se cesta prudce stáčí na západ.
Pozvolným obloukem se cesta následně stáčí na severozápad. V km 0,880 se prudce cesta
stáčí severovýchodu. V km 1,060 kde jsou situovány oboustranně hospodářské nájezdy a
skládka dřeva se stáčí obloukem s velkým poloměrem opět na severozápad. V km 1,198 se
cesta stáčí zpět na severovýchod. Vlnitě cesta pokračuje k severovýchodu až do jejího
konce v lokalitě Turková nájezdy na komunikaci Tři trubky – Eisnerka. Trasa lesní cesty
v celé její délce klesá. V druhé severní polovině dosahuje spádu 4 - 9 %. Podél trasy jsou
nepravidelně vybudovány hospodářské přejezdy, nájezdy a skládky zpevněné drceným
kamenivem. Jejich situování je patrné ze situace navrhovaných úprav.
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
-5-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
Šířka stávajícího zpevněného podkladu drceným kamenivem se pohybuje v rozmezí 4 – 6
m. Podkladní vrstvy vozovky jsou nově vybudovány investorem a ve vyhovujícím stavu.
Odvodnění
Odvodnění stávající trasy lesní cesty je řešeno pravostranným příkopem vybudovaným
podél upravované úseku v km 0,020 – 1,035. Dále pak levostrannými úseky mezi km 1,084 –
1,198 a 1,302 – 1,472. Od km 1,485 do nájezdu na komunikaci Tři trubky – Eisnerka je
vybudován pravostranný příkop. Pro odtok vody z podélných odvodňovacích příkopů do
okolního terénu popř. do drobných vodotečí je na trase vybudováno 2 ks příčných propustí a
6 ks podélných trubních propustí pod hospodářskými přejezdy. Tyto jsou uvedeny v tabulce
a jejich situování je patrné ze situace navrhovaných úprav. Odvodňovací příkopy a trubní
propusti jsou upravené a čisté.
Objekty
Objekty na stávající komunikaci tvoří především trubní propusti, hospodářské nájezdy a
skládky. Jejich situování a současný stav je následující:
Jejich umístění je následující:
Staničení
0,000
0,310
0,442
0,442
0,442
0,469
0,488
0,672
1,035
1,052
1,066
1,161
1,198
1,292
1,292
1,472
1,689
1,769
1,834
1,909
2,096
2,096
Popis
Začátek úpravy.
Trubní propustek 400/7 500 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Trubní propustek 500/10 000 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Trubní propustek 500/5 000 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Hospodářský nájezd 360 m2, vpravo.
Hospodářský nájezd 40 m2, vlevo.
Skládka 27,5 x 4 m, 110 m2, vlevo.
Trubní propustek 500/10 000 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Skládka 27,5 x 4 m, 110 m2, vlevo.
Hospodářský nájezd 40 m2, vpravo.
Hospodářský nájezd 40 m2, vlevo.
Skládka 27,5 x 4 m, 110 m2, vpravo.
Hospodářský nájezd 40 m2, vlevo.
Hospodářský nájezd 40 m2, vpravo.
Hospodářský nájezd 40 m2, vlevo.
Hospodářský nájezd 40 m2, vlevo.
Skládka 32,5 x 4 m, 130 m2, vlevo.
Trubní propustek 300/7 500 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Trubní propustek 500/5 000 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Trubní propustek 400/5 000 mm, příčně.
Trubní propustek 400/10 000 mm, příčně.
Konec úpravy.
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
-6-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
B. Technická zpráva
B.1. Návrhované úpravy
Navrhovaná opatření by měla vytvořit takové podmínky, aby komunikace mohla být
využívána po převážnou část roku jako odvozní. Dle ČSN 73 61 08 se bude jednat o kategorii
2 L 4,5/30, tedy zpevněná část s šířkou v koruně 3,5 m, atypicky bez krajnic. Šířka
průjezdního pruhu 4,5 m.
Úpravy budou představovat pokládku konstrukčních vrstev vozovky na stávající urovnaný
kryt doplněný drceným uválcovaným kamenivem.
Investor v předstihu provedl odkácení oboustranně podél trasy, aby byl získán dostatečný
prostor pro vlastní těleso komunikace a realizaci odvodňovacích prvků. Otevřením tělesa
komunikace snížil stupeň druhotného zamokření. V nezbytné míře odstranil pařezy pro
realizaci odvodňovacích příkopů. Doplnil odvodňovací prvky a vybudoval síť podélných
odvodňovacích příkopů.
Odvodňovací prvky celkově zlepšily protierozní ochranu povrchu vozovky a vyřešily
podmínky odvodnění tělesa cesty.
Při rekonstrukci lesní cesty nebudou měněny směrové ani spádové poměry. Zemní práce
byly již investorem realizovány a nejsou součástí této projektové dokumentace.
Vozovka
Konstrukční vrstvy vozovky
Šířka koruny vozovky 3,5 m.
Délka vozovky 2 096 m.
Maximální podélný sklon 10,5 %.
Příčný sklon střechovitý.
Maximální rychlost v přímé 30 km/hod.
Tabulka úprav vozovky:
Staničení
[km]
0,000 – 2,096
rozšíření
0,672
rozšíření
0,880
rozšíření
1,198
Konstrukční vrstva
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Prolití penetračního makadamu asfaltem
Penetrační makadam hrubý
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Prolití penetračního makadamu asfaltem
Penetrační makadam hrubý
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Prolití penetračního makadamu asfaltem
Penetrační makadam hrubý
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Tloušťka
vrstvy
1,5 kg/m2
Rozměr
Plocha
[m]
[m2]
2 096,00 x 3,50 7 336,00
Hmotnost
[t]
158,531 t
1,5 kg/m2
2 096,00 x 3,50 7 336,00
158,531 t
4,0 kg/m2
100 mm
1,5 kg/m2
2 096,00 x 3,50 7 336,00
2 096,00 x 3,60 7 545,60
40,00
29,636 t
1 726,433 t
0,864 t
1,5 kg/m2
-
40,00
0,864 t
4,0 kg/m2
100 mm
1,5 kg/m2
-
40,00
40,00
25,00
0,162 t
9,152 t
0,540 t
1,5 kg/m2
-
25,00
0,540 t
2
-
25,00
25,00
40,00
0,101 t
5,720 t
0,864 t
4,0 kg/m
100 mm
1,5 kg/m2
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
-7-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
Staničení
[km]
rozšíření
1,689
Konstrukční vrstva
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Prolití penetračního makadamu asfaltem
Penetrační makadam hrubý
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Prolití penetračního makadamu asfaltem
Penetrační makadam hrubý
Tloušťka
vrstvy
1,5 kg/m2
Rozměr
[m]
-
Plocha
[m2]
40,00
Hmotnost
[t]
0,864 t
4,0 kg/m2
100 mm
1,5 kg/m2
-
40,00
40,00
30,00
0,162 t
9,152 t
0,648 t
1,5 kg/m2
-
30,00
0,648 t
4,0 kg/m2
100 mm
-
30,00
30,00
0,121 t
6,864 t
Konstrukční vrstvy hospodářských nájezdů, přejezdů a skládek
Pro napojení přibližovacích cest na trasu jsou vybudovány hospodářské přejezdy
s trubním propustkem v počtu 6 ks a hospodářské nájezdy bez trubních propustků v počtu 8
ks. Pro skládkování dřeva jsou realizovány čtyři skládky. Hospodářské nájezdy, přejezdy a
skládky jsou již investorem vybudovány. Zpevnění je provedeno uválcovaným drceným
kamenivem. Pouze nájezdy v km 1,966 a 2,096 bude upraven dodavatelem.
Tabulka úprav hospodářských nájezdů a přejezdů:
Staničení Název
Umístění
Konstrukční vrstva
[km]
1,966
nájezd oboustranně Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Prolití penetračního makadamu asfaltem
Penetrační makadam hrubý
2,096
nájezd oboustranně Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Prolití penetračního makadamu asfaltem
Penetrační makadam hrubý
Tloušťka
vrstvy
1,5 kg/m2
Plocha Hmotnost
[m2]
[t]
50,00
1,080 t
1,5 kg/m2
50,00
1,080 t
4,0 kg/m2
100 mm
1,5 kg/m2
50,00
50,00
50,00
0,202 t
11,440 t
1,080 t
1,5 kg/m2
50,00
1,080 t
4,0 kg/m2
100 mm
50,00
50,00
0,202 t
11,440 t
Odvodnění
Veškerá odvodňovací opatření již byla vybudována investorem svépomocí. Tento projekt
neřeší žádná opatření týkající se odvodnění.
Soupis materiálů
Materiál
Množství
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem drceným kamenivem
327,218 t
Kamenivo fr. 8-11 mm
304,202 t
Asfalt.
23,016 t
Penetrační makadam hrubý
1 780,201 t
Kamenivo fr. 8-16 mm
186,734 t
Kamenivo fr. 32-63 mm
1 539,003 t
Asfalt
54,464 t
Prolití podkladu asfaltem
30,587 t
Svodnice
Nebudou do vozovky instalovány.
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
-8-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
B.2. Závěr
Navrhované doplnění konstrukčních vrstev lesní cesty Liská umožní bezpečný provoz
odvozní, těžební a jiné techniky v severní části LHC Nepomuk. Je spojnicí páteřní
komunikace Strašice – Tři trubky – Eisnerka a lesní cesty Na rovinách - Eisnerka, kterou lze
využít při požadavku na zkrácení dovozní vzdálenosti při těžbě dřeva a dalších činnostech
spojených s péčí o les v dané lokalitě.
Trasa využívá směrové i spádové poměry stávající lesní cesty, úpravy jsou soustředěny
pouze na opravu konstrukčních vrstev vozovky.
Přístup na staveniště je možný páteřní komunikací Strašice – Tři trubky – Eisnerka.
Bezpečnost práce při těžební a stavební činnosti zajistí dodavatel stavebních prací.
Při manipulaci s látkami, které by mohly způsobit znečištění vod, je nutné dbát zvýšené
opatrnosti, aby nedocházelo k úniku zejména ropných látek (PHM, maziva apod.). Je třeba
eliminovat jakékoliv úniky provozních náplní z použitých mechanismů či vozidel. Případně
osazené sociální zařízení pro pracovníky provádějící úpravy budou zabezpečena tak, aby
nedošlo k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod.
Projektová dokumentace je zpracována jako zjednodušená na základě požadavku VLS ČR
s.p. divize Hořovice.
Projektová dokumentace obsahuje jednoduchou Technickou zprávu s popisem stávajícího
stavu a navrhovaných opatření a výkresovou část v nezbytném rozsahu. Vyhotovena je
ve čtyřech paré, přičemž paré č. 1, 3, a 4 obsahuje kompletní rozpočet s výkazem výměr,
paré č. 2 pak pouze slepý rozpočet s výkazem výměr. Rozpočtové náklady jsou zpracovány
v systému KROS s použitím cenové databáze URS v CÚ 2014/I.
Velký Újezd
05/2014
David Sanetrník
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
-9-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
C. Výkresová část
1.
2.
3.
4.
Přehledná situace 1:25 000
Katastrální mapa 1:2 500
Situace navrhovaných úprav 1:2 500
Vzorový příčný řez vozovkou a trubním propustkem 1:50
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
- 10 -
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
D. Rozpočet s výkazem výměr
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
- 15 -
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
E. Dokladová část
1. Výpis z katastru nemovitostí
030s14 – Lesní cesta Liská, Vojenský újezd Brdy
- 20 -
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
556/1⇗
Obec:
Brdy [539996]⇗
Katastrální území:
Věšín v Brdech [930199]
Číslo LV:
4
2
Výměra [m ]:
7029
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Podíl
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6
Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.06.2014 08:27:54.
© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Verze aplikace: 5.0.5 build 0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6n6Tq8ciakWyMRdoJCvgfahvh6SVW-VCC8... 2.6.2014
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
556/2⇗
Obec:
Brdy [539996]⇗
Katastrální území:
Nepomuk v Brdech [930202]
Číslo LV:
4
2
Výměra [m ]:
2035
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Podíl
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6
Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.06.2014 08:27:54.
© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Verze aplikace: 5.0.5 build 0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=rzVpyj2GWclUX02frc1RdUCchD3rSMRL2jg... 2.6.2014
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
556/3⇗
Obec:
Brdy [539996]⇗
Katastrální území:
Věšín v Brdech [930199]
Číslo LV:
4
2
Výměra [m ]:
809
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Podíl
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6
Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.06.2014 08:27:54.
© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Verze aplikace: 5.0.5 build 0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=772kvHQKp91cbyRqFE7L51SjGwYZ9ZKGt...
2.6.2014
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
556/4⇗
Obec:
Brdy [539996]⇗
Katastrální území:
Nepomuk v Brdech [930202]
Číslo LV:
4
2
Výměra [m ]:
300
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Podíl
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6
Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.06.2014 08:27:54.
© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Verze aplikace: 5.0.5 build 0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5yiyuHzckoJ56u_hbahWrtFPpm0finlUcMPeY... 2.6.2014
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
556/5⇗
Obec:
Brdy [539996]⇗
Katastrální území:
Věšín v Brdech [930199]
Číslo LV:
4
2
Výměra [m ]:
308
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Podíl
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6
Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.06.2014 08:27:54.
© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Verze aplikace: 5.0.5 build 0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=TVMnDOKERKFeVlePDzQqQn4kmY4pndQ... 2.6.2014
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
556/6⇗
Obec:
Brdy [539996]⇗
Katastrální území:
Nepomuk v Brdech [930202]
Číslo LV:
4
2
Výměra [m ]:
7111
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Podíl
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6
Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.06.2014 08:27:54.
© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Verze aplikace: 5.0.5 build 0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ts3EbfAkTCa_CKOh3Tt6CyjCTJumuqp4lekr...
2.6.2014
Download

Lesní cesta Liská Vojenský újezd Brdy k.ú. Nepomuk v Brdech p.č