Vzorový test – čtyřleté gymnázium INTEGRA – český jazyk
Proveďte grafický rozbor věty na větné členy.
Letos začneme realizovat velmi nákladnou rekonstrukci hradu.
Komplexní jazykový rozbor:
Blížil se podzim a ptáci kteří pravidelně odlétají se houfovali aby se připravili na každoroční
dlouhou cestu na jih.
a) doplňte ve větě interpunkci
b) nakreslete graf souvětí, určete druhy vedlejší věty/vedlejších vět a určete typ souvětí
c) sloveso blížil se dejte do tvaru 3. os., č. mn., zp. podmiň. přít.
d) uveďte alespoň dvě slova příbuzná ke slovu odlétají
e) určete mluvnické kategorie u slov připravili by se, každoroční, cestu
f) slovo cesta použijte v krátkých větách jako podstatné jméno konkrétní a abstraktní
g) najděte slovo složené
Slovní spojení dva kamarádi dejte do:
2. p. ____________________
6. p. _______________________
7. p. ____________________
Převeďte do množného čísla následující spojení:
tibetský mnich ________________________
dobříšský návštěvník ___________________________
Použijte slovo lež ve dvou větách tak, aby pokaždé plnilo funkci jiného slovního druhu:
Použijte slovo tužka jako:
a) předmět
b) podmět
Doplňte vynechaná písmena a interpunkci:
Chystali jsme se na rodi__ý v__let do __eského __áje. Tomášov__ rodiče hodně __kusil__
když se syn zapletl __ partou která měla problém__ s drogam__ . Spisovatel Jan Neruda
autor __ovídek __alostranských se narodil v Praze na __alé __traně. V 16 století byla
námořní cesta okolo m__su __obré __aděje kontrolována __paněl__. Do muz__ a galer__
chodí lidé kteří milují um__ní a __bírají různé poznatky o naš__ historii. Před každou cestou
do ciziny jsem se snažil naučit základy tam__jšího jaz__ka abych se dorozum__l s lidmi.
Cesta vedla hlubok__m__ les__.
Download

Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium – český jazyk