Joyce Meyer
POKOJ
„Ať se vaše srdce nermoutí a nestrachuje!“
OBSAH
Vychutnáváte si pokoj?..…………...…2
Jak si vychutnávat pokoj…………...…3
Buďte vedení pokojem….………….....4
Kdo jsou zloději vašeho pokoje?...........5
Proč se ďábel snaží ukrást váš pokoj?...6
Pozice věřícího během zkoušek……....8
Krok za krokem…………………..….10
Modlitba přináší pokoj………………12
Zažijte nový život……………………14
Předmluva
„Ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj.“
(pronásleduje ho) 1. Petrova 3:11
Modlím se, aby vám tato kniha pomohla naučit se, jak si vychutnávat
„pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění“
(pochopení, mysl, rozum) Filipským 4:7
Bible Český studijní překlad
-2-
1

VYCHUTNÁVÁTE SI POKOJ ?
Každé znovuzrozené Boží dítě by si mělo vychutnávat život plný pokoje. Ježíš
v Janovi 14:27 řekl:
„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám
dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé! (Ať se vaše srdce nermoutí a
nestrachuje!)
To je skutečně mocné Slovo. Prosím, přečtěte si ho několikrát a pak nad ním
přemýšlejte alespoň pět minut a nechte, ať se do vás „vpíjí“.
Nejprve si všimněme, že pokoj, který nabízí Ježíš, je něčím zvláštní. Není to
pokoj, jaký dává svět. A jaký pokoj nabízí svět? Svět nabízí určitý pocit pokoje.
Takový pokoj funguje, když se všechno děje tak, jak si to přejete vy. Avšak, jak
se věci nedějí po vašem, tak váš světský pokoj se dá na rychlý útěk. Rychle se
vás zmocní duch hněvu a nespokojenosti. Pokoj, který dává Ježíš, funguje jak
v dobrých, tak ve zlých časech, i když se vám daří, i když vás někdo zneužívá.
Jeho pokoj funguje i uprostřed bouřky.
Bylo by úžasné, pokud mluvíme z pohledu tělesné mysli, když by se vždy
všechno dělo tak, jak to chceme my. Ale podle zkušeností víme, že tak se to ve
skutečném světě neděje. Jako věřící jsem se celé roky snažila vírou odstranit
vše, co se mi nelíbilo nebo při čem jsem se necítila příjemně. To mi způsobilo
obrovské zklamání. Jestli se snažíme změnit něco, co se nedá a co se tedy
nezmění, vždy to způsobuje zklamání. Jak jsem postupně poznávala Boha,
konečně jsem si začala uvědomovat, že svou víru mám používat na to, abych
mohla klidně a tiše procházet přes bouřky a zkoušky mého života. Potřebovala
jsem zabránit ďáblovi, aby mi ukradl klid vždy, když jsem se otočila.
Ježíš v Janovi 14:27 řekl: „ Ať se vaše srdce nechvěje (nermoutí)“. Čím víc
jsem tento verš četla a přemýšlela nad ním, tím víc jsem si uvědomovala, co mi
Bible radí. Potřebovala jsem se změnit. V tomto verši taktéž mluví o srdci, ať se
„nechvěje (nestrachuje)!“
Ježíš v Markovi 4:40 pokáral učedníky za nedostatek víry, protože svůj pokoj
ztratili v čase bouřky. Ježíš svůj pokoj neztratil. Spal vzadu v lodi. Učedníci
zpanikařili a byli velmi naštvaní.
A co vy? Byli byste vzadu na lodi a vychutnávali byste si pokoj spolu
s Ježíšem? Jestli nemáte pokoj, tak se netěšíte ze života.
-3-
2

JAK SI VYCHUTNÁVAT POKOJ
Žádné poselství není užitečné, pokud k němu nedostaneme návod, jak získat to,
co potřebujeme. Říci, že potřebujete pokoj, je první krok. Avšak bez toho,
abychom prakticky řekli, jak můžete pokoj získat, neuvidíme žádné skutečné
ovoce.
Jedna věc mi obzvlášť pomohla k tomu, abych se mohla radovat z pokojného
života. Uvědomila jsem si, že bylo zbytečné a neskutečně frustrující „snažit se
změnit něco, co jsem změnit nedokázala.“ Děláte to? Jste frustrovaní z toho, že
se snažíte věci uskutečnit sami? Bůh má na všechno dokonalé načasování.
Musíte počkat na Jeho čas. Obecně i tak nemůžete způsobit, aby se věci staly,
pokud na to není čas. I kdybyste něco „zplodili“ v nesprávný čas, nebyli byste
z toho šťastní. Naučte se čekat na Boha. To Mu přináší čest a vám pokoj.
Snažíte se dělat něco nemožného? Snažíte se změnit lidi okolo sebe – možná
toho člověka, s kterým jste v manželství, možná jedno z vašich dětí, nějakého
přítele nebo příbuzného? Lidé jiné lidi změnit nedokáží. Jen Bůh může vstoupit
do srdce někoho a způsobit, že tento člověk se bude chtít změnit. Pokud na lidi
vyvíjíme tlak podle našich představ, jen všem ukradneme klid. Nejsme stvořeni
na to, abychom byli pod zákonem. Lidé potřebují svobodu. Potřebují prostor,
aby se mohli hýbat.
Několik prvních let našeho manželství jsem se snažila přinutit Dava, aby
přestal hrát golf. Myslela jsem si, že hraje příliš často a já jsem s ním chtěla být
víc. Snažila jsem se jak jsem jen věděla. Použila jsem každý trik. Urazila jsem
se. Naštvala jsem se. Snažila jsem se ho přesvědčit. Nemluvila jsem s ním. Ale
nic z toho nefungovalo. Neustále jsem byla naštvaná. Měl období, kdy se golfu
na určitý čas vzdal. Zajímavé však bylo, že i když jsem dostala to, co jsem
chtěla, neměla jsem klid. Neměla jsem klid, protože jsem se snažila dosáhnout
toho, co jsem chtěla, nesprávným způsobem. Pokud se snažíte někoho změnit,
ukradne vám to pokoj.
Zlobíte se na sebe, protože v duchovní oblasti nejste tam, kde byste chtěli
být? Snažíte se změnit sám sebe? Určitě musíte spolupracovat s Duchem
Svatým v práci, kterou koná ve vašem životě. On vás přivádí do dospělosti a
dokonalosti. Vy to sami nezvládnete. Toto je další oblast, kde se snažíte dělat
něco, co nedokážete.
Jsem si jistá, že vidíte, že je velmi přirozené snažit se změnit věci, které se
vám nelíbí. Ale chvilku buďte realističtí. Jak velmi jste úspěšní v uskutečňování
těchto změn? Není to náhodou tak, že jste frustrovaní a ztrácíte klid, když byste
měli odpočívat v Bohu a čekat na Něho a na Jeho načasování? Důvěřujete Mu
ohledně jiných lidí ve vašem životě a dokonce i ohledně vás samotných?
-4-
Dovolte mi to shrnout takto: pokud se snažíte změnit něco, s čím nedokážete
udělat nic, budete frustrovaní a nebudete si vychutnávat pokoj.
(frustrace >> zklamání, zmaření touhy; stav při závažném neuspokojení lidských potřeb)
3

BUĎTE VEDENÍ POKOJEM
Koloským 3:15 říká:
„Pokoj Kristův (Boží) ať rozhoduje (vládne) ve vašich srdcích, k němu jste
byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni.“
Rozhodčí ve fotbale rozhodne, jestli míč byl uvnitř nebo venku. Pokoj má být
takovým rozhodčím, který má rozhodovat, jestli nějaká věc má být uvnitř nebo
venku z vašeho života.
Mnoho lidí neprožívá pokoj, protože jsou mimo Boží vůli. Následují svou
vlastní vůli a ne Boží. Dělají tak, jak se cítí nebo se chovají tak, jak si myslí, že
je dobře. Avšak nenásledují Boží Slovo a nejsou vedení pokojem. Mnohokrát
mám příležitost dělat si to, co chci. Zní to dobře, cítím se při tom dobře a
dokonce to může být i dobrá věc. Avšak, jestli nemám pokoj, naučila jsem se, že
mám tuto věc nebo aktivitu opustit. Buďte vedení pokojem. Neinvestujte svoje
peníze do něčeho, jestliže v tom nemáte pokoj. Bez ohledu na to, jak moc to
chcete, budete toho litovat, pokud půjdete proti vedení Ducha Svatého.
Někdy se mi stane, že mi nabídnou, abych někde vyučovala a mně se to líbí,
ale nemám v tom pokoj. Nevím proč, ale někdy tam pokoj jednoduše není.
Naučila jsem se, že pokud takovou nabídku i tak přijmu, tak se vždy objeví
důvod, kvůli kterému jsem měla raději následovat pokoj.
Jedno takové setkání bylo na začátku, kdy jsem začala vyučovat na jiných
místech a začala jsem cestovat. Nabídek na vyučování bylo málo a byly mezi
nimi velké časové odstupy. Samozřejmě, že jsem je všechny chtěla přijmout.
Dostala jsem pozvání do sboru v Texasu. Tehdy jsem byla velmi nadšená.
Okamžitě jsem kladně odpověděla na jejich nabídku. Za několik týdnů jsem
uvnitř pociťovala nesmírný tlak pokaždé, když jsem si na toto setkání
pomyslela. Bylo to čím dál tím silnější. Jednoduše jsem nepociťovala žádný
pokoj v tom, že bych tam měla jít a Bůh mi neukazoval ani žádné konkrétní
důvody.
Tak jsem čekala a čekala. Nakonec jsem věděla, že jim musím zavolat a
poprosit je o zrušení mého slibu. Řekla jsem jim, že přijdu jen tehdy, pokud
nebudou moci najít vhodnou náhradu. Souhlasili tedy s tím, že nepřijdu.
Za několik týdnů jsem se dozvěděla, že v ten samý víkend, kdy bych byla
pryč, bude slavnostní shromáždění u příležitosti otevření nové budovy našeho
-5-
sboru. V církvi jsem byla pomocným pastorem poměrně dlouhý čas, a proto
bylo velmi důležité, abych v tento den byla s mým domácím sborem.
Proč mi Pán hned neřekl, co se bude dít? Z nějakého důvodu se tak rozhodl.
Jeho Slovo říká, abychom byli vedení pokojem. Často je to to jediné, co vám
ukáže, abyste věděli, zda jste uvnitř nebo venku z Jeho vůle. Později možná
zjistíte, proč to tak bylo. Ale může se stát i to, že na to nikdy nepřijdete.
Nikdy se nebudete těšit z poklidného života, pokud nebudete poslouchat Jeho
vedení a budete následovat svou vlastní vůli.
4

KDO JSOU ZLODĚJI VAŠEHO POKOJE?
Některé věci trápí všechny. Satan vás zkoumá celý váš život. Pravděpodobně
vás zná lépe jak vy sami. Ví, co vám leze na nervy. I vy to musíte vědět a být
opatrní, abyste v takových situacích neztráceli pokoj.
„Zloději pokoje“ mohou být u každého člověka jiní. Mně jsou nepříjemné
věci, které Davovi vůbec nevadí. Například, já nemám ráda hluk, ale jemu to
nevadí. On si dokáže číst knihu i při tom, když naše dcera poslouchá hudbu
„na plné pecky“ a náš nejmladší syn si na koberci hraje se psem.
Já nesnáším, když musím pospíchat a nenávidím, když přijdu pozdě. Dave se
někdy snaží udělat příliš hodně v určitém časovém úseku. Skončíme tak, že
někam dorazíme na poslední chvíli a to v neskutečném tempu. Právě toto ďábel
využívá na to, aby mi ukradl klid. Dave, na druhé straně, chce vždy na letiště
přijít alespoň o hodinu dříve než letadlo odletí. Vždy chce přijít dostatečně brzy
na golfový kurt, když hraje golf. Pokud se ďáblovi povede, aby Dave byl na
jednom z těchto míst pozdě, tak začne ztrácet svůj pokoj on.
Jsme odlišní, a proto ďábel používá odlišné taktiky. Buďte moudřejší než on.
Natočí vás tak, abyste se „vytočili“. Kdo jsou „zloději“ vašeho pokoje?
Udělejte si seznam a potom si o něm popovídejte se svou rodinou. Zjistěte, co je
skutečně znervózňuje a potom se snažte navzájem si pomoci, abyste se těchto
oblastí vyvarovali.
Dave je náruživý golfista. Já také umím hrát golf, ale dost často se musím
smát nad tím, jak hraji. Naučila jsem se však, že není dobré, když se směji nebo
si utahuji z Dava, když netrefí míček správně. I tak se bavíme, ale chci to dělat
tak, aby se i on při tom cítil pohodlně. Nemá smysl, chovat se tak, aby někdo
jiný ztratil svůj klid. Když s někým dlouho žijete, začněte poznávat jeho nebo
její slabosti, a zrovna tak i svoje slabosti. Opakuji: snažte se těmto oblastem
vyhýbat.
-6-
Dave mi pomáhá v mých slabostech. Snaží se být potichu, když chci
odpočívat nebo studovat. Povzbuzuje mě k tomu, abych odpočívala a abych si
brala dovolenou, protože ví, že když jsem unavená, tak mi Satan ukradne klid.
Galatským 6:2 říká: „Neste břemena (tíhy) jedni druhých, a tak naplňte zákon
Kristův.“ Potřebujeme si uvědomit, že všichni máme mnoho slabostí, a proto se
máme za sebe modlit a snášet se navzájem v lásce.
5

PROČ SE ĎÁBEL SNAŽÍ UKRÁST VÁŠ POKOJ ?
Víme, že pokoj nás spojuje s Duchem Svatým. Jinými slovy, Duch Svatý
pracuje jen v prostředí pokoje. V pokoji je síla. Proto věřím, že v Janovi 14:27 se
říká, že dědictvím od Ježíše je pokoj. Ježíš říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj
pokoj vám dávám.“ Jinak řečeno, odkazuje nám svůj pokoj.
Pokud máte problém a ďábel vás nedokáže vyprovokovat, abyste se naštvali,
tak nad vámi nemá moc. Vaše moc je v tom, když si zachováte vyrovnaný,
klidný a věrný postoj. Ďáblova moc spočívá v tom, že způsobí, abyste se
naštvali a báli.
Pokud se ocitnete v nepříjemné situaci, ať je vaším cílem jednoduše zůstat
v klidu. Nenahrávejte ďáblu tím, že se naštvete. On se raduje, když jste naštvaní.
Obvykle se stává, že první věc, kterou člověk udělá je, že řekne věci, které jen
přidávají polínka do ohně, který už ďábel zapálil.
V Jakubovi 3:5-6 se říká, že jazyk je malý úd, ale dokáže zapálit velký oheň.
Mezi naše údy se dostává svět nepravosti, aby znečistil a morálně narušil celé
naše tělo a je to oheň, který je poháněný peklem. Z tohoto verše můžete vidět, že
ďábel chce, abyste ztratili moc, aby vás mohl ovládat on sám. Pamatujte na to,
že ďábel vás natočí tak, abyste se „vytočili“.
Možná jste si všimli, že ďábel pracuje přesčasy, právě tehdy, když se
chystáte do sboru nebo na skupinku. Dlouhé roky bylo nedělní ráno v naší
rodině pohromou. Jen zřídka jsme do sboru dorazili bez toho, aby někdo nebyl
rozzlobený a obvykle jsme rozhněvaní byli všichni.
V neděli ráno jsme nemohli najít to, co jsme potřebovali, všechno jsme
rozlévali a věci nám padaly z rukou, což se během týdne nestávalo. Naše děti
během týdne spolu dobře vycházely, ale v neděli ráno se hádávaly. Čím víc
hluku a pohybu, tím víc jsem byla rozzlobená (pamatujete se na to, že nemám
ráda hluk?).
Nakonec jsem si začala stěžovat. Dave nesnáší stěžování si, takže za chvíli
mi řekl, abych s tím přestala. Potom jsem se rozzlobila já na něj. Potom začaly
plakat děti, protože jsem se hádala s Davem.
-7-
Mezitím začal okolo domu běhat pes, který měl v zubech botu, kterou si někdo
potřeboval obout. A potom jsem začala komandovat: „Pospěšte si! Přijdeme
pozdě!“ Nevím, jestli se do takové situace dokážete vžít.
Když jsem si pročítala Jakuba 3:18, pochopila jsem, co se vždy děje před tím,
než si jdeme poslechnout Slovo. Tento verš říká: „Ovoce spravedlnosti je
v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj.“
Jinými slovy, na to, aby Boží Slovo zakořenilo v našem srdci a aby neslo
dobré ovoce, musí být vyučované nebo kázané někým, kdo je tvůrcem pokoje.
Taktéž musíme být pokojní my samotní, když toto Slovo posloucháme.
Jen přemýšlejte nad svým vlastním životem. Jak velmi je nepřítel úspěšný
v tom, aby vás rozzlobil přesně před tím, kdy jdete poslouchat Slovo?
Nezapomínejte rozpoznávat jeho cesty a nenahrávejte mu. 2.Korintským 2:11
říká: „Abychom nebyli oklamáni od Satana, vždyť jeho úmysly nám nejsou
neznámy.“ Satan používá svoje úmysly na to, aby nás podvedl a svedl z cesty.
Buďme moudřejší než je on.
1.Petrův 5:8 říká: „Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako
řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“
Ať to nejste vy! Vyzývám vás k tomu, abyste se měli na pozoru. Vždy, když
se začnete cítit rozzlobeni anebo znechuceni, zastavte se a zeptejte se tyto
otázky: „Co se ďábel snaží udělat? Pokud udělám prostor pro tyto negativní
myšlenky, jaký to bude mít následek?“
Efeským 4:26-27 jsou též velmi důležité verše, které nás učí, abychom
nedovolovali Satanovi, aby si v našich životech postavil svoji pevnost takovým
způsobem, že se nebudeme zlobit.
27. verš říká: „Nedávejte místo (příležitost) Ďáblu.“ Když se zlobíte, ztrácíte
radost. Když ztratíte radost, ztratíte svou sílu. Nehemiáš 8:10 říká: „ Netrapte se,
protože radost z Hospodina bude vaší silou (pevností).“ Žalmista David v Žalmu
42:6 říká: „Proč jsi tak skleslá, má duše, pro jsi ve mně (nade mnou) tak
rozrušená? Izaiáš 30:15 říká: „ V návratu (v obrácení) a klidu budete
zachráněni, v utišení a v důvěře bude vaše síla.“ Znovu vidíme, že ďábel nás
chce připravit o klid, aby ukradl naši sílu.
Od Ducha Svatého jsem se naučila, že pracuje v prostředí, které je plné
pokoje. Duch Svatý nepracuje ve zmatku. Ďábel ve zmatku pracuje, ale Duch
Svatý ne. Ve svém domově, práci i službě vytvářejte klidnou atmosféru. Když to
tak uděláte, budete vzdávat čest Božímu Slovu a Božímu Duchu. Budete sklízet
ovoce vaší poslušnosti.
Pamatujte na to, že Ježíš poslal sedmdesáti po dvojicích kvůli tomu, aby
dělali mocné skutky: aby vyháněli démony, uzdravovali nemocné a kázali
evangelium. Řekl jim, aby šli do města, našli dům, kázali mu pokoj a zůstali
tam. Pokud nebyli (v pokoji) přijati, měli si setřást prach z nohou a pokračovat
dál (Lukáš 10:1-11,17). Proč? Jejich práce by byla bez moci, pokud by nebyli
v pokoji.
-8-
Jsem si jistá, že jste už odhalili poselství, které se tato kniha snaží přinést.
Dělejte, co můžete, abyste se dokázali ovládat, a tak vždy zůstávejte v pokoji.
V Lukášovi 22:46 nás Ježíš učí, abychom se modlili proti pokušení.
Učedníkům řekl: „Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení
(zkoušky).“ Nespoléhejte se na sebe a na svou sílu, když potřebujete odolat
ďáblovi v této oblasti. Denně se modlete za to, aby vám dal Bůh milost odolat
ďáblovi, když se vám pokouší ukradnout pokoj. Poproste Pána, aby vás posilnil
a pomohl vám.
Zapamatujte si Jana 15:5: „Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo
zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete
činit nic.“ Nesnažte se to dělat sami! Požádejte o pomoc. Všechny věci dokážete
skrze Krista (Filipským 4:13), ale sami od sebe nedokážete nic. V Janovi 5:30
říká dokonce sám Ježíš, že sám od sebe nemůže nic dělat. Musíte mít pokorný
postoj, pokud chcete, aby vám Bůh pomohl. 1.Petrův 5:5 říká: „A všichni se
oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale
pokorným dává milost.“
Dovolte mi to shrnout a říci, že Satan chce ukradnout váš pokoj, aby mohl
ukradnout vaší sílu. Chce, abyste byli slabí a bezmocní, ale já vás povzbuzuji
k tomuto: „ Nakonec posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly.“ (Efeským 6:10).
Zůstaňte v pokoji!
6

POZICE VĚŘÍCÍHO BĚHEM ZKOUŠEK
Efeským 6:13 říká: „ Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli
v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.“ Efeským 2:6 nás učí, že naše
místo je v Kristu. Slovo stát pochází z řeckého slova histemii. Jedním
z významů je přebývat. Řecké slovo pro zůstávat v Janovi 15:7 je meno . Jedním
z jeho významů je stát. Meno je někdy překládané jako stát. Ježíš řekl:
„ Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a
stane se vám.“ (Jan 15:7) Pozice přebývání je pozicí moci.
Židům 4. kapitola říká, že když vaše boje přestanou (zatvrzování vašeho
srdce – pozn.překladatele) a namísto toho se budete namáhat (vírou a
poslušností), abyste vešli do Božího odpočinku, tak potom skutečně vejdete
do jeho odpočinku. Během zkoušky dělejte to, k čemu vás vede Pán a potom
přebývejte nebo stůjte v té situaci v Kristu a pozorujte, jak bude jednat místo
vás. Bible říká: „ Nebojte se, stůjte a hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou
vám dnes způsobí, protože Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte“
(2.Mojžíšova 14:13). Všechna tato slova – zůstávat, stát a být v Kristu - říkají
stejnou podstatnou věc: Neztrácejte pokoj!
-9-
Filipským 1:28 je jedním z nejmocnějších veršů v Bibli, který tuto myšlenku
komunikuje hlasitě a jasně. Říká se tam: (komunikovat – oznamovat, být ve spojení)
„ V ničem se nelekáte svých protivníků. Jim je to znamením záhuby, vám
však záchrany, a to od Boha.“
Tento verš to říká jasně. Když jste pod útokem, zůstaňte v klidu. To ďáblovi
říká, že je poražený. Neví, co má s vámi dělat, když nedokáže udělat nic, co by
vás naštvalo. To dokazuje, že jste byli Bohem vykoupení, protože tento postoj
pokoje a odpočinku zároveň ukazuje Bohu, že vaše víra je skutečná, dokázaná
v praxi. Židům 4 říká, že ti, kteří vejdou do odpočinutí jsou ti, kteří uvěřili.
Klidně si vychutnávejte život zatím, co Bůh bude pracovat na vašich
problémech. Jsem přesvědčená, že většina lidí má pokroucené přemýšlení a
myslí si, že je nesprávné radovat se, když mají problémy. Vždyť, konec-konců,
pokud nic nezmůžete, tak se aspoň můžete mít mizerně.
Já vím, že jsem dost takto přemýšlela během posledních několika let. Když
jsme s Davem měli nějaký problém nebo zkoušku, on byl šťastný a radoval se.
Já jsem se cítila mizerně a byla jsem na něho naštvaná, protože se necítil
mizerně spolu se mnou.
Často se naše problémy dotýkali financí. Zdálo se, že Dave má v této oblasti
nadpřirozenou víru. Říkával: „Dáváme desátky a štědré dary, když vidíme
potřeby. Bible říká: „Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás
záleží.“ (1.Petrův 5:7) Bible říká, že Bůh se postará o naše potřeby (Filipským
4:19), tak proč bych se o to měla strachovat já? Strachování mi peníze
nepřinese. Nikdy.
Toto bylo to „místo,“ na které se Dave postavil. Zatím, co Bůh řešil problém,
Dave se radoval ze života. Já jsem říkala: „Já to všechno vím, Dave, ale ty tu
nemůžeš jen tak stát a nic nedělat.“ Chtěla jsem, aby něco udělal. Říkával:
„Dobře, Joyce, co chceš, abych udělal?“ A já jsem na to řekla: „Modli se! Měl
by si se modlit.“ On: „Přesně to jsem udělal. Poprosil jsem Boha, aby se o ten
problém postaral. Zeptal jsem se Ho, jestli je něco jiného, co bych měl udělat. A
na to mi nic neřekl, a proto nevidím důvod, proč bych se měl cítit mizerně.“
Hluboko uvnitř jsem věděla, že Dave měl pravdu. A přece, něco nejasného ve
mně stále trvalo na tom, abych neměla tu drzost radovat se, když mám problém.
Výsledek byl stejný dlouhé roky: vždycky, když jsme měli problém, Dave se
modlil a zůstal v klidu a já jsem se modlila a strachovala. Sama jsem způsobila
svůj pocit mizérie. Dave se radoval ze života a Bůh to vždy nakonec vyřešil.
Vždy jsme to finančně zvládli.
Díky Bohu, nakonec jsem si uvědomila, že jsem tím nic nedosáhla. Všechno, co
jsem udělala bylo, že jsem se cítila uboze a pravděpodobně jsem nevnímala
odpověď, kterou mi Bůh chtěl dát. Teď se raduji z pokoje, který je uprostřed
bouřky (Marek 4:37-40).
-10-
Ježíš řekl: „Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte
soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“ (Jan 16:33). Bible též
říká, že pokušení musí přijít, ale jsme vyzýváni k tomu, abychom se mu
nepoddávali (Lukáš 8:13, 1.Korintským 10:13, Jakub 1:12). Chci říci, že výzvy
a věci, které máme překonat, budeme v živote vždy mít. Ale skrze Ježíše Krista
jsme vítězi (Římanům 8:37).
Nejsme těmi, kteří zvítězili ale těmi, kteří vítězí. Nikdy nedojdete na místo,
kde byste už překonali každou překážku. Ale můžete mít tu jistotu, že vždy
budete vítězit v Kristu. Vždy budete vítězi!
Budete muset přijít na místo, o kterém mluvil Pavel ve Filipským 4:11-12 –
řekl, že se naučil být spokojeným (klidným), ať už mu něco chybělo nebo měl
všeho dostatek. Pokud se na takové místo nedostanete, tak se váš život bude
skládat z jednoho rozčílení za druhým. Zapamatujte si toto: pokud vás ďábel
dokáže ovládat okolnostmi, tak vás bude mít pod kontrolou neustále. Ve své
autoritě můžete kráčet tak, že budete mít neustálý pokoj.
7

KROK ZA KROKEM
Jistý způsob, jak můžete ztratit pokoj, je začít se strachovat o zítřek. Matouš
6:34 říká:
„ Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní
starosti (se bude starat o sebe). Každý den má dost vlastního trápení.“
Máme toho dost i bez toho, abychom se strachovali o zítřek. Bůh vám dá
milost na dnešek, ale milost na zítřek vám nedá, pokud se zítřek nezačne.
Tak velmi často se lidé strachují a strachují pro něco, co se nikdy nestane.
Problémem se stanou věty, začínající slovy: „Co-když“. Když uslyšíte, jak vám
myslí probíhají tato dvě slova, buďte opatrní. Pravděpodobně jste tažení k tomu,
abyste se začali strachovat. Někteří lidé se tak velmi strachují, že jejich starosti
se stanou strachem a věci, kterých se lidé bojí, se k nim často skutečně přiblíží.
Od Boha přijímáme věci vírou. Od ďábla strachem.
Nedovolte sami sobě, abyste byli vláčeni strachem. Jen vězte, že Bůh je
věrný. Ať už zítřek v sobě nese cokoliv, Bůh nese zítřek ve svých rukou. Jeho
milost je dostačující na to, aby naplnila danou potřebu. Nepromrhejte dnešní
milost, která je určená pro radost z dneška tak, že se budete strachovat o zítřek.
Je neskutečně překrásné, co všechno dokážeme uskutečnit skrze Krista, když
kráčíme postupně, krok za krokem.
-11-
Tuto lekci jsem se naučila, když jsem začala učit v biblické škole. Vyučovala
jsem jednou do týdne v našem sboru, kde jsem také byla pomocným pastorem.
Měla jsem čtyři děti a práci na plný úvazek, když se objevila nabídka na
vyučování třikrát do týdne. Skutečně jsem měla touhu vyučovat Slovo častěji a
teď se naskytla tato příležitost.
Avšak, když vyučuji, nejprve se na to musím připravit. Hodně hodin, které
jsem měla vyučovat, zvlášť během prvního roku, mě vedly do studia slova.
Abych byla připravená, potřebovala jsem Bibli studovat do hloubky. Všechno
studium jsem musela absolvovat v noci, když jsem přes den pracovala. Nevěděla
jsem, jak to zvládnu, ale vnímala jsem, že Bůh chtěl, abych to dělala.
Po mnohých modlitbách a přemýšlení, jsem se rozhodla důvěřovat Bohu.
Očekávala jsem na Jeho předivné jednání. To nejdůležitější, co Pán ode mě chtěl
bylo, abych Ho poslouchala krok za krokem. Když jsem začala přemýšlet nad
dalším dnem, okamžitě jsem se dostala do problémů. Hned jsem viděla všechny
důvody pro to, aby něco nebylo možné uskutečnit. Každý den, postupně krok za
krokem, jsem to však opravdu zvládla. Bůh mi dal k tomu milost. Druhý rok byl
mnohem jednodušší, protože jsem všechny své hodiny vyučování už měla
připravené. Nemusela jsem proto strávit tak moc času studiem jako první rok.
Kromě toho, že jsem učila studenty, Bůh mi ukázal i další dva důvody, kvůli
kterým jsem byla zapojená do tohoto projektu. Byly následující: dozvědět se, jak
moc se dá dosáhnout skrze Boží milost, pokud žijeme život krok za krokem a
druhým důvodem bylo získat zkušenosti s vyučováním, v takových častých
intervalech. Teď vyučuji velmi často, když s Davem cestujeme a navíc
vyučujeme doma skrze naši službu „Life in the Word“ (Život v Slově). Bůh je
dobrý a Jeho cesty jsou dokonalé.
Další oblast, která je spojená s problémy – je litování – život v lítosti nad
věcmi z minulosti. Všichni děláme chyby. Ano, čtete správně, řekla jsem:
„Všichni děláme chyby.“ I lidé, o kterých si myslíte, že nikdy nic nezkazili,
dělají chyby. Bible říká, že všichni máme svou kopu chyb (Galatským 6:5).
Všichni děláme a mluvíme věci, které pak litujeme. Ale když se jednou něco
stane, už se stane.
Naučila jsem se, že namísto toho, abych ztratila svůj klid z něčeho, co jsem
udělala, ale teď s tím nedokážu nic udělat, měla bych důvěřovat Bohu, aby to
napravil On. On dokáže očistit naše chyby.
Někdy řeknu něco, co si pak přeji, abych nebyla řekla. Namísto toho, abych
se strachovala, jestli jsem někoho urazila nebo naštvala, poprosím Pána, aby
dané osobě dal vědět, že moje srdce mělo správný postoj, i když jsem to
jazykem správně nevyjádřila. Důvěřuji Mu, že bude pracovat v srdci dané osoby
a že mi dá milost. Nemusím se už dál strachovat a nebudu mít špatný pocit, když
se s tou osobou setkám.
Padáme do pasti lítosti nad věcmi. S Davem často jíme v restauracích,
protože jsme zaneprázdněni. Někdy jíme někde, kde jídlo nebo obsluha není
-12-
tak dobrá. Často, když jsme z takového místa odešli, jsme pak celé hodiny
litovali, že jsme tam vůbec šli. Pán nám ukázal, že i litování takové věci, jakou
je špatný výběr restaurace, nám dokáže vzít klid.
Pamatujte si, že na to, abyste si mohli vychutnávat pokoj, potřebujete pustit
všechno, s čím se už nic nedá udělat. Když jste už jednou podpořili nějakou
restauraci a zaplatili jste účet, lítost nezmění nic na tom, co se stalo.
Svým postojem můžeme potom z podobných situací vidět, jak nám slouží
k dobrému. Můžeme si například říci: „Jen si představ všechny ty lidi, kteří tam
ještě půjdou a budou nespokojeni. Můžeme být rádi. Už jsme zjistili, že to není
dobré místo a už nikdy nebudeme muset promrhat peníze nebo čas na to,
abychom tam šli!“
Na zdi mám nápis, na kterém je napsané něco takové: „Pokud se snažíš žít
v minulosti, budeš mít těžký život. Ježíš neřekl že „je velký Já jsem byl.“ Pokud
se budeš o něco snažit pro budoucnost, budeš mít těžký život. Ježíš neřekl, že
„je velký Já budu.“ Pokud budeš žít krok za krokem, tvůj život bude v pořádku.
Ježíš řekl: „Já Jsem“ (Jan 8:58). Je s vámi stále, v každé situaci, která je už za
dveřmi. Jen si pamatujte, že Mu máte důvěřovat, že dnes vám dá dostatečné
množství milosti.“
8

MODLITBA PŘINÁŠÍ POKOJ
Filipským 4:6 říká:
„O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti
v modlitbě a prosbě s děkováním.“
Pokoj, který překračuje všechno chápání je něco úžasného, co můžeme zažít.
Když vzhledem na všechny okolnosti, byste měli být naštvaní, v panice,
chaosu a v trápení, a přece máte pokoj, který je nevysvětlitelný, je to úžasný
zážitek. Svět touží po takovém pokoji. Nemůžete si ho koupit – není na prodej.
Je to dar od Ježíše. Je váš, když ho přijmete jako svého Pána a Spasitele a
naučíte se fungovat na základě Jeho principů.
Modlitba odevzdání je mocnou modlitbou, která z vás snímá břemena a dává
je na Ježíše. 1.Petrův 5:7 říká: „Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť
mu na vás záleží.“
Jaká výsada! Hodně křesťanů nikdy nevyužívá tuto výhodu, navzdory tomu,
že jim náleží.
Radujete se z pokoje, který je výsledkem toho, kdy své starosti uvalíte na
Něj? Slovo uvalit znamená hodit nebo odhodit. Čím dřív to uděláte, tím lépe. A
to se dělá skrze modlitbu. Odevzdejte své problémy Jeho milující péči. Udělejte
-13-
to jakmile vás Duch Svatý upozorní na to, že se začínáte strachovat nebo že jste
ztratili klid.
Ďábel chce, abyste se strachovali. 1. Petrův 5:9 říká, abychom se „vzepřeli“
a to znamená hned na začátku jeho útoku, okamžitě. Nečekejte na to, až mu dáte
příležitost, aby vás zpracovával několik dní. Čím déle budete čekat na to, abyste
se mu vzepřeli, tím silněji vás bude držet. Potom je těžší vysvobodit se z jeho
drápů. Jakmile si uvědomíte, že se strachujete, odmítněte tyto pocity strachu.
Svou starost z dané situace vložte na Boha. Změňte způsob svého přemýšlení.
Když jsem se tento princip „uvalování starostí“ a „nestrachování se“ učila
poprvé, věděla jsem, že moje přemýšlení je špatné. Celý den jsem strávila tím,
že jsem odhazovala svoje představy a strachy, ale ony se obratem vrátily zpět.
Pamatuji se, že jsem z toho celého byla velmi frustrovaná. Řekla jsem Pánovi:
„ Jak člověk může „na něco“ jednoduše nemyslet?“ Víte, pokud nechcete žít ve
strachu, musíte hlídat svou mysl. Pokud potřebujete o některých věcech
přemýšlet kvůli tomu, abyste udělali rozhodnutí, musíte nad tím přemýšlet
pozitivně a ne negativně. Můžete na daný problém hledět z reálného hlediska.
Stále si živě pamatuji, co mi řekl Ježíš, když jsem se ho zeptala: „Jak mohu
na tento problém jednoduše nemyslet?“ Řekl mi: „Je to velmi jednoduché,
Joyce. Přemýšlej nad něčím jiným.“ Víte, na problém nemůžete myslet, když
myslíte na něco jiného, co problémem není.
Filipským 4:6 říká, že se nemáme bát, namísto toho se máme modlit. Ve
verši 7 je zaslíbení, že jak uděláme to, co nám radí, budeme mít pokoj, který
přesahuje naše chápání. „Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je
pravdivé, ušlechtilé (čestné), spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli
je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála!“ (Filip.4:8)
Teď se modlím, aby vám Pán dal milost, která je mocí Ducha Svatého, abyste
tyto principy uvedli do praxe ve svém životě, abyste se mohli radovat
z požehnání života naplněného pokojem. Také se modlím, aby měl Otec
vhodnou příležitost, aby vás mohl použít na svou čest a slávu.
-14-
ZAŽIJTE NOVÝ ŽIVOT
Jestli jste nikdy nepoprosili Ježíše, aby se stal vaším Pánem a Spasitelem, zvu
vás, abyste tak učinili teď. Můžete se modlit tuto modlitbu a pokud jste skutečně
upřímní, začnete zažívat nový život v Kristu.
„Bože Otče, věřím, že Ježíš Kristus je Tvým Synem, Spasitelem světa. Věřím,
že na kříži za mě zemřel a nesl všechny moje hříchy. Zaplatil cenu za moje
hříchy. Vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já. Věřím tomu, že Ježíš byl
vzkříšený z mrtvých a teď sedí po Tvé pravici. Potřebuji tě, Ježíši. Odpusť mi
moje hříchy, zachraň mě, vstup do mě a žij ve mně. Chci žít nový život.“
Teď věřte, že Ježíš žije ve vašem srdci. Je vám odpuštěno a jste učiněni
spravedlivými a když přijde Ježíš, půjdete do nebe.
Najděte si dobrý sbor, kde vyučují Boží Slovo a začněte růst v Kristu. Ve
vašem životě se nic nezmění, pokud nebudete znát Boží Slovo. Jan 8:31-32 říká:
„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a
pravda vás vysvobodí.“
Všichni zaměstnanci „Life in the Word“ („Život v Slově“) z vás mají radost.
Modlíme se, abyste z této knihy o pokoji přijali požehnání.
Milovaní,
Jan 8:31-32 říká: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu
mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Vyzývám vás k tomu, abyste se chopili Božího Slova,
zakopali si ho hluboko do srdce a podle 2.Korintským 3:18,
jak se budete dívat do Slova, budete přeměňováni na obraz Ježíše Krista.
S láskou, Joyce

Download

Joyce Meyer