Jak pøipravit vizitku pro tisk
Fonty pøevést do køivek (obrysù), barevnost CMYK
94 mm
90 mm
54 mm
50 mm
SPRÁVNÌ
94 x 54 mm je rozmìr
pro vložení do tiskového archu.
90 x 50 mm je èistý rozmìr
vizitky po oøezu.
Vnitøní rozmìr (90 x 50) nesmí
být vidìt - musí být bez
viditelného obrysu
Grafika nesmí pøesahovat spad (hranice 94 x 54)
ŠPATNÌ
Nepøidávat žádné oøezové znaèky
ŠPATNÌ
Neøadit stejnou vizitku
jako na tisk z A4. Tiskne se
z velkých archù, sami vizitku
pøipravíme pro tisk.
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
ŠPATNÌ
Download

Jak správně připravit vizitku pro tiskárnu (PDF)