in vitro
diagnostika
Cena Arnolda Beckmana
Analyzátory řady AU5800
Průtokový cytometr Navios
Sorter MoFlo XDP
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA
20 - 2012
Cena Arnolda Beckmana
Beckman Coulter Česká Republika
a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB) vyhlašují
4. ročník Ceny Arnolda Beckmana
za nejlepší vědeckou publikaci v oborech:
- Genomika, genetika a analýza nukleových kyselin
- Proteomika
- Buněčná biologie a imunologie
Ocenění obdrží první jmenovaný autor vítězné publikace a jeho instituce. Místo byd­
liště prvního z uvedených autorů musí být
v České republice nebo na Slovensku!
Celkem budou uděleny 3 ceny – jedna
v každé kategorii. Beckman Coulter Česká
republika a ČSBMB si vyhrazuji právo odměnu v kterékoliv kategorii neudělit, pokud
žádná z přihlášených prací nebude dosahovat úrovně potřebné k udělení ocenění.
Letos budou ceny vyhlášeny na sjezdu
ČSBMB v Brně (26. – 29. 8. 2012) a hodnoceny budou publikace s datem vydání
v letech 2010 – 2011.
Komise bude posuzovat celkový přínos
práce pro rozvoj poznání v daném oboru.
Hodnotícími kritérii budou jak objektivní
veličiny (impakt faktor časopisu), tak názory členů komise na originalitu a aktuálnost
publikovaných dat. Citační ohlas bude pouze pomocným kritériem, protože nechceme
znevýhodnit skutečně nové práce. Posuzovány budou jen ty články, které prezentují
původní experimentální data, nikoliv přehled problematiky.
Práce z oblasti klinického výzkumu jsou
vítány.
A nyní to nejdůležitější – ceny pro vítěze!
Ceny pro prvního jmenovaného autora
vítězné publikace
• 50 000 Kč
• Roční bezplatné členství v ČSBMB
Cena pro instituci (prvního autora vítězné
publikace)
• Sleva 50 % (nejvýše však 2 mil Kč) na
jakýkoliv přístroj z produkce koncernu
Beckman Coulter. Sleva se vztahuje na
ceny uvedené v oficiálním Euroceníku.
Jak se mohu přihlásit?
Přihlásit můžete sebe, nebo svého kolegu/
kolegyni jednoduše tak, že pošlete e-mailovou
zprávu na adresu [email protected]
v kopii na [email protected]
Zpráva musí obsahovat jako přílohu fulltextovou verzi přihlašované práce, větu
„Přihlašuji přiloženou práci do soutěže
o Cenu Arnolda Beckman v kategorii XXXX”,
vaše jméno, adresu a kontakt. Doporučujeme
napsat do předmětu zprávy „Cena Arnolda
Beckmana”.
Do soutěže budou zařazeny pouze publikace
doručené nejpozději do 14. května 2012!!!
Arnold O. Beckman:
„There is no satisfactory
substitution to excellence“
Cena Arnolda Beckmana je vyhlašována
na počest zakladatele společnosti Beckman
Instruments, Inc. (nyní známé jako Beckman
Coulter, Inc.), který se narodil 10. dubna 1900
v americkém státě Illinois v rodině kováře.
Od dětství byla jeho velkou zálibou chemie. Naplno se jí začal věnovat na illinoiské
univerzitě, kde vystudoval fyzikální chemii. Doktorát z oboru fotochemie získal na
univerzitě v Kalifornii v roce 1928. Na této
vzdělávací instituci působil až do roku 1940
jako profesor.
V roce 1935 vynalezl Dr. Beckman tzv. kyselinoměr (acidimetr). Ten se stal později
základním kamenem společnosti Beckman
Instruments, Inc.
Zpočátku byl uvedený přístroj využíván firmou Beckmanova spolužáka zpracovávající
citrusy k měření kyselosti citrónové šťávy.
Později byl kyselinoměr přejmenován na
pH metr a záhy se stal nepostradatelnou pomůckou každé chemické laboratoře.
Arnold Beckman se věnoval vývoji a výrobě
vědeckých přístrojů a pomůcek celý svůj život. Patentoval celkem 14 zařízení a postupů, které vedly k významnému zjednodušení
tehdy zdlouhavých laboratorních procesů
a k jejich větší analytické přesnosti. Mezi
nejvýznamnější z nich patří spektrofotometr
z roku 1940.
EVA KRÁLOVÁ
e-mail: [email protected]
2
OBSAH
Úvodník:
Cena A. Beckmana
E. Králová
2
Analyzátory řady AU5800
M. Bischof
4
Průtokový cytometr Navios
P. Kružík
8
Sorter MoFlo XDP
R. Vlček
10
AMH
R. Kučera
12
Stanovení progesterovnu ve vzorcích psů na
soupravě Access Progesterone
M. Komárek
14
Druhé stretnutie užívateĺov koagulačných
systémov Instrumentation Laboratory
J. Bernátová
16
Škola prietokovej cytometrie
J. Smolka
17
Vánoční setkání na Vikárce
K. Svobodová
18
Zajímavost - Úžasná vůně kávy
K. Kožaná
20
Křížovka
Kde se můžeme setkat
23
24
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
Časopis vydává a distribuuje
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.,
Radiová 1, 102 27 Praha 10,
www.beckman.cz
Časopis připravují
Ing. Kateřina Kožaná
Ing. Eva Králová
Ing. Hana Krátká
Mgr. Pavel Kružík
Ing. Kateřina Lapišová, Ph.D.
Ing. Petr Suchan
Mgr. Patrik Šaf
RNDr. Jozef Smolka
Do časopisu přispěli
Ing. Eva Králová
Ing. Miroslav Bischof
Mgr. Pavel Kružík
Ing. Roman Vlček
Mgr. Radek Kučera
Mgr. Martin Komárek
- MeDiLa Pardubice
Mgr. Jozefína Bernátová
RNDr. Jozef Smolka
Ing. Klára Svobodová
Ing. Kateřina Kožaná
Ivan Šarkan - autor křížovky
Ing. Stanislav Čermák - autor tajenky
Grafik
Jiří Adámek
Náklad čísla
2000 výtisků
3
Analyzátory řady AU5800
U
příležitosti konání X. celostátního
sjezdu České společnosti klinické
biochemie byla uvedena na český
trh zcela nová řada analyzátorů AU5800
Beckman Coulter.
Jedná se o plně automatizované biochemické
analytické systémy typu random access s kontinuálním zpracováním vzorků rutinních i STATIM (sérum, plazma, moč, likvor, jiný materiál).
Jde o následovníky úspěšného modelu AU2700
a řady AU5400. Stávající uživatel AU systémů
uvítá shodnou koncepci analyzátorů a systémové údržby, shodný spotřební materiál, ale
především shodné reagencie jako u stávající
řady. Analyzátory lze zapojit do integrovaných
systémů či plně automatizovaných linek typu
PowerProcessor.
Základní model řady analyzátoru AU5800 se
skládá z podavače vzorků, analytického (fotometrického) modulu a řídící jednotky. Volitelně
lze doplnit ISE modul (Na, K, Cl). Do sestavy je
rovněž možné přidat druhou jednotku ISE a až
čtyři analytické moduly.
Obr. 1: Prioritní vklad vzorků
Obr. 2: Vklad vzorků
4
Podavač stojánků je navržen pro snadnou
manipulaci se vzorky. Lze do něj vložit pomocí dvou stojanů současně 2 x 20 stojánků se
vzorky (2 x 200 vzorků). Tyto stojany se používají pro bezpečný přenos většího počtu vzorků
k analyzátoru a přímý vklad bez nutnosti přendávání stojánků. Stojánky se vzorky je možné
vkládat také jednotlivě kontinuálně v průběhu práce. Celkový prostup podavačem je až
1 000 vzorků/hodinu. Vzorky STATIM, kalibrátory, kontroly či jinak upřednostněné vzorky lze
vkládat přednostně za pomoci dvou samostatných vkladových portů (2 x 10 vzorků). Uživatel může definovat i různé stupně prioritního
zpracování pro jím zvolené stojánky. Podavač
vzorků obsahuje rovněž 23 pozic pro stojánky
se vzorky v čekající fázi před analýzou (reflexní testování, automatické opakování), aniž by
brzdily ostatní stojánky se vzorky, a 2 stojany
pro již analyzované vzorky (2 x 200 vzorků).
Obr. 3: Zásobník stojánků pro opakovaná měření
Použité analytické principy: spektrofotometrie a potenciometrie. Typy metod: End point,
kinetika, fixní bod, nepřímé ISE. Analytické
metody: kolorimetrie, turbidimetrie, latexová
aglutinace, homogenní EIA (TDM, DAU), nepřímé ISE.
Uživatel si může vybrat jednu z dvanácti
konfigurací o různém výkonu. Jeden analytický
(fotometrický) modul má výkon 2 000 testů/
hodinu s fixním krokem 3,6 sekundy. Jedna ISE
jednotka má výkon 900 testů/hodinu. Lze si
zvolit optimální výkon podle typu a velikosti
laboratoře od základních 2 000 testů/hodinu
až po 9 800 testů/hodinu (8 000 fotometrických a 1 800 ISE testů).
Vzorky se do systému vkládají v lineárních
stojáncích s deseti pozicemi pro vzorky. Tyto
stojánky jsou stejné pro všechny typy AU analyzátorů. Je možné do nich vložit současně
různé typy vzorků a různé typy zkumavek. Použitelné jsou všechny typy komerčně dostupných primárních a sekundárních zkumavek
(průměr 11,5 – 16 mm, výška 55 – 102 mm)
a mikrozkumavky. Stojánky jsou barevně rozlišeny podle typu použití.
Identifikace stojánků a zkumavek probíhá
v podavači na základě čárového kódu stojánku a vzorku. Analyzátor může pracovat
v sekvenčním režimu, nebo s čárovým kódem
vzorku. Čárový kód lze použít pro identifikaci
a značení vzorkových zkumavek, zkumavek pro
mikrozkumavky, vzorky STATIM, kalibrátory,
reagenční blanky či kontrolní materiály. Současně je možné použit až 4 kódy: NW7, interleaved 2 of 5, CODE39, CODE128 a ISBT code
128.
Unikátní transportní třípásový dopravník zajišťuje přednostní transport stojánku se vzorkem včetně předbíhání stojánků podle priority
zpracování. Prostřední pás (primární dráha)
dopravuje stojánek pro pipetaci vzorku pro
každý analytický modul. Vnitřní pás (blíže k pi-
Obr. 4: Vzorková jehla
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
5
Obr. 5: Reagenční karusel
petorům) je průběžný a umožňuje přednostní
transport stojánku s vyšší prioritou, stojánku
pro opakování či obejití jednotky a transport
k další analytické jednotce. Vnější pás (zpětná
dráha) přepravuje stojánky k výstupním stojanům v podavači. Při funkci automatického
opakování dopraví stojánek do jedné z pozic
pro čekající vzorky. Každý modul má na svém
konci měnič dráhy, který přesunuje stojánky
mezi jednotlivými pásy.
Dvě vzorkové jehly v každé analytické jednotce dávkují vzorek a/nebo diluent a detekují hladinu kapaliny a sraženinu. Jsou dále
vybaveny detekcí kolize. Jehly se vždy mezi
dávkováním vzorku opláchnou zevnitř i zvenku v mycí jednotce. Umožňují vysoce přesné
a rychlé dávkování vzorku. Cyklus dávkování
je 1,8 sekundy na test. Objem vzorku je 1,0 –
17,0 µl v krocích 0,1 µl. Jehly lze jednoduše
vyměnit bez použití nářadí. Ředění vzorku je
volitelné: 1,0 – 7,0 μl + ředící voda 10 μl, krok
0,1 – 1,0 μl.
Můžeme definovat 2 typy diluentu a automatické ředění: opakování s vzestupným
nebo sestupným objemem vzorku či předředěním vzorku (fixní: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75,
100 krát). Diluent je umístěn vedle reagenčních karuselů v lahvičce o objemu 60 ml.
Čtyři reagenční jehly v každé analytické jednotce dávkují reagencii a/nebo diluent a detekují hladinu reagencie. Jsou rovněž vybaveny
detekcí kolize. Reagencie se nasaje z reagenčních zásobníků z jednoho a/nebo druhého karuselu s reagenciemi. Jehly se vždy mezi dávkováním reagencie opláchnou zevnitř i zvenku
6
v mycí stanici. Lze je jednoduše vyměnit bez
použití nářadí. Objem dávkovaných reagencií
je 10 – 170 μl (krok 0,1 μl).
Originální reagencie jsou vysoce koncentrované a jsou připraveny k okamžitému použití.
Je možné použít reagencie, kalibrátory a kontrolní vzorky dodané jinými výrobci bez jakéhokoli omezení (nastavení či počtu metod).
Reagencie se dodávají v lahvičkách o objemu
15 ml, 30 ml, 60 ml. Lahvičky se vkládají do
dvou chlazených karuselů R1 a R2. Každý karusel má 54 pozic. Teplota chladicích prostorů
se udržuje mezi 4°C – 12°C. Čárový kód na
štítcích reagenčních lahviček se načítá a registruje v systému. Systém automaticky stanoví
dostupný počet testů pro analýzu. V karuselu
lze použít i více lahviček pro jednu metodu.
Reagencie můžeme vkládat průběžně v pauze.
Míchání reagencie a vzorku v kyvetě je zajištěno teflonem potaženými míchadly – spirální míchadla po přídavku vzorku a reagencie
z karuselu R1 a lopatková míchadla po přídavku reagencie z karuselu R2. Míchadla jsou
automaticky myta mycím roztokem a DI vodou. Je možné je v případě potřeby jednoduše
vyměnit bez použití nářadí.
Bezúdržbová fotometrická jednotka se skládá z halogenové lampy, čoček, difrakční mřížky
a fotodetektoru (dvě fotodiodová pole).
Difrakční mřížka rozdělí světlo do 13 vlnových délek v rozsahu 340 – 800 nm (340, 380,
410, 450, 480, 520, 540, 570, 600, 660, 700,
750 a 800). Volitelné je monochromatické
či bichromatické měření. Měřící rozsah činí
0 – 3,0 Abs, 0,0001. Každý analytický modul
obsahuje jednu fotometrickou jednotku.
Permanentní křemenné kyvety (4 x 5 mm)
jsou umístěny ve dvou soustředných kolech.
Každé obsahuje 204 kyvet. Suchá inkubační lázeň udržuje reakční teplotu kyvet ve dvanácti
kyvetových výsečích na 37°C a je bezúdržbová
a bez média. Reakční objem v kyvetě je 80 –
287 μl. Reakční čas činí 8 minut 37 sekund.
Výsledek 2 testů je každých 3,6 sekund.
Kyvety se automaticky čistí v mycí stanici.
Efektivní mytí probíhá pomocí šesti mycích
trysek – jedné nasávací trysky a dvou sušicích
trysek pro vnitřní a vnější kolo kyvet. Každá
mycí tryska je trojcestná. Nejdelší tryska nasaje kapalinu, střední tryska ji nadávkuje a nejkratší tryska absorbuje přebytečnou kapalinu.
Pořadí dávkování mycích trysek je následující:
ředěný oplachovací roztok, teplá DI voda, odsátí, sušení.
ISE jednotka je volitelná. Je umístěna v samostatném modulu analyzátoru mezi podavačem vzorků a analytickou jednotkou. V modulu
mohou být umístěny vedle sebe dvě jednotky
ISE. Prostup jedné jednotky ISE je 300 vzorků za hodinu (900 testů/hodinu). Modul ISE
má vlastní vzorkovou jehlu, která nasává
20 μl vzorku. Vzorek se ředí s pufrem. Elektrody Na, K, Cl a referenční elektroda mají dlouhou životnost (6 měsíců nebo 40 000 vzorků),
jsou samostatně výměnné a nevyžadují přípravu před výměnou. Výměna je velmi jednoduchá
a není zapotřebí žádné nářadí. ISE se kalibruje
jednou za 24 hodin a má automatické promývání. Jednotky ISE se vyznačují nízkými nároky
na údržbu a úsporným provozem.
-line a video nápovědou. Propracovaný mana­
gement reagencií a systém vnitřní kontroly
kvality poskytuje obsluze efektivní možnost
řízení a rychlé reakce. Ovládací systém je možné instalovat v češtině včetně nápovědy, video
nápovědy a on-line uživatelského návodu.
V systému lze programovat různé typy
kalibrací (i sedmi bodové kalibrace) a až
200 kalibrátorů. K dispozici je přehledná historie
kalibrací, grafické vyjádření, funkce automatické kalibrace, přenos kalibrace, možnost
jednobodové korekce pro vícebodové kalibrace. Korekce (blank) může být prováděna na
reagencii, DI vodu nebo vzorek. Korekce dat je
dána korelační funkcí (Y=AX+B), RERUN korekcí objemu vzorku či interní korekcí podle
nastavených parametrů.
Data analýzy můžeme uložit na externí jednotku za účelem vytvoření zálohy dat nebo
přenosu dat do jiného počítače. Soubory dat
jsou identifikovány podle indexu. Na externí
jednotku lze uložit data vzorku, data opakovaně analyzovaného vzorku, reagenční slepou,
kalibraci a data kontroly kvality.
Výstup dat probíhá na dotykový displej, RS-232C, Hard disk, USB disk, externí disk, LIS,
tiskárnu, CD/DVD.
Dále pomocí služby PROService operátor
můžeme odeslat různé parametry systému
AU5800 do servisního centra, které na základě těchto informací zkontroluje stav systému
a odstraní případné problémy.
Mezi parametry a data, jež lze přenášet pomocí nabídky, patří soubory jako například parametry analýzy a nastavení systému v nabídce parametrů, data analýzy, záznamy provozu
a alarmů a další. Tato funkce neslouží k přenosu osobních údajů, například informací
o pacientech.
Technické údaje
Obr. 6: ISE modul
Jako ovládací jednotka pro zpracování dat
se používá osobní počítač. Má integrovaný
pevný disk pro ukládání programů, parametrů
analýz a databáze analýz. Obsahuje jednotku
DVD R/W. K dispozici je rovněž volitelný externí pevný disk. Tiskárna je také volitelná. Pro
úsporu zastavěné plochy je ovládací monitor
umístěn na konzoli v části podavače vzorků,
nezabírá tak místo mimo analyzátor. Vlastní
počítač je umístěn v těle podavače vzorků.
Monitor zobrazuje provozní software, klávesnice a myš umožňují uživatelský vstup. Operačním systémem je Windows XP Professional.
Výsledky analýzy a různý obsah nastavení lze
vytisknout nebo exportovat do souboru. Je
možné instalovat ruční skener pro snímání
dvourozměrného čárového kódu umístěného
na štítku lahvičky R1 reagencií AU. Systém
můžeme ovládat pomocí dotykové obrazovky,
myši nebo klávesnice nebo libovolné kombinace těchto ovládacích prvků.
Ovládací systém pracuje v novém grafickém
rozhraní, které poskytuje obsluze snadnou orientaci a okamžitý přehled. Využívá tzv. „jump“
tlačítek pro rychlý přístup k základním funkcím
(iniciační podmínky, reagenční management,
údržby, kalibrace, kontrolní systém, manažer
vzorků a analýzy). Status vzorků v reálném
čase s vyjádřením aktuálního zpracování, dílčích výsledků, času dokončení analýzy a další.
Reakční monitor zobrazuje informace o vzorcích a reagenciích, specifické parametry testů,
data reakce a složky analyzátoru použité pro
analýzu reagenční slepé, kalibraci, kontrolu kvality a vzorky. Automaticky se ukládají data pro
40 000 testů. Reakční monitor je možné použít
pro kontrolu dat, nebo odstraňování problémů.
Užitečné je provázání alarmů a hlášení s on-
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
Rozměry a hmotnost
•šířka:
2 600 mm (1 modul s ISE)
3 660 mm (2 moduly s ISE)
4 720 mm (3 moduly s ISE)
5 780 mm (4 moduly s ISE)
•hloubka: 1 260 mm (všechny modely)
•výška: 1 580 mm (všechny modely)
•hmotnost:
1 070 kg (1 modul s ISE)
2 670 kg (2 moduly s ISE)
2 270 kg (3 moduly s ISE)
2 870 kg (4 moduly s ISE)
•kontinuální zdroj deionizované vody
•spotřeba vody cca:
62 litrů/hodinu (1 modul)
124 litrů/hodinu (2 moduly)
186 litrů/hodinu (3 moduly)
248 litrů/hodinu (4 moduly)
1,5 litru/hodinu (ISE modul)
MIROSLAV BISCHOF
e-mail: [email protected]
7
Průtokový cytometr
NAVIOS
Nová verze software
KALUZA pro analýzu
cytometrických dat
N
ejnovější verze software
KALUZA 1.2 nabízí nové
nástroje pro vizualizaci informací a okamžité zpracování
naměřených dat z průtokového cytometru.
Použití software pomocí rychlého a jednoduchého uživatelského
rozhraní s paprskovým menu je snadné jako nikdy předtím. Zobrazení dat získaných analýzou milionů buněk je zajištěno prostřednictvím animace v několikarozměrném prostoru.
S minimálním počtem kliknutí lze vytvořit z kontrol kompenzační
matici. Nebo je možné zhotovit matici z několika algoritmů a poté
vyexportovat kompenzovaná data. Za pomoci analýzy v dávce lze
automaticky hodnotit soubory s minimálními zásahy uživatele.
3 lasery
10 detektorů pro fluorescence
Výběr až ze 62 parametrů
20 bitové zpracování signálu
Rozlišení 1 048 576 kanálů pro
každý parametr
Rychlost analýzy
až 25 000 částic/sec.
CE IVD
8
Hlavními výhodami nové verze je výběrz autokompenzačních
algoritmů, automatická detekce souborů, automatická analýza
souborů v dávce, uživatelské modifikace grafů, zvýšené rozlišení
dvouparametrových grafů až do úrovně 2 048 x 2 048 a jejich
černé pozadí a další nástroje pro zobrazení dat.
KALUZA 1.2 usnadňuje vizualizaci hodnocených souborů. Menu Gate Table zobrazuje hierarchii statistických nástrojů a Comparison Plot zachycuje srovnání
statistik ve více souborech ve dvou kliknutích. V nabídce
Radar Plot lze dokonce vytvářet gate v několikarozměrném prostoru.
Nová verze software je určena pro výzkumné aplikace a je kompatibilní s Windows XP, Vista a Windows 7 (32 a 64 bitovými).
Software pracuje se soubory ve formátu FCS 2.0, 3.0 a 3.1.
Příklady analýz jsou prezentovány na stránkách www.kaluzasoftware.com.
Na vyžádání vám také poskytneme plně funkční trial verzi.
Nové monoklonální protilátky pro průtokovou cytometrii
Obj. číslo
Znak
Druh
Fluorochrom
Klon
B09685
CD2
anti-human
Pacific Blue
39C1.5
B01681
CD2
anti-human
APC-Alexa Fluor® 750
39C1.5
B09982
CD21
anti-human
Pacific Blue
BL13
B10738
CD24
anti-human
APC-Alexa Fluor® 750
ALB9
B09684
CD25
anti-human
APC
B1.49.9
B09983
CD27
anti-human
APC
1A4CD27
B08757
CD28
anti-human
APC-Alexa Fluor® 750
CD28.2
B06026
CD48
anti-human
ECD
J4.57
B06025
CD64
anti-human
PC7
22
A99023
CD8
anti-human
APC
SFCI21Thy2D3
B09979
CD9
anti-human
Pacific Blue
ALB6
B07225
TCR Vbeta 13.6
anti-human
PE
JU74.3
B07084
TCR Vbeta 4
anti-human
FITC
WJF24
A88551
C11b (Mac-1)
anti-mouse
PC7
3A33
A88564
CD117
anti-mouse
PC7
2B8
A88559
CD19
anti-mouse
ECD
MB19-1
A88562
CD19
anti-mouse
APC-Alexa Fluor® 700
6D5
A88546
CD2
anti-mouse
PC7
12.15
A88567
CD22
anti-mouse
PC7
2D6 (NIMR-6)
A88576
CD23
anti-mouse
PC7
2G8
A88579
CD24
anti-mouse
APC-Alexa Fluor® 700
91
A88582
CD25
anti-mouse
APC-Alexa Fluor® 700
7D4
A88598
CD3 epsilon
anti-mouse
APC-Alexa Fluor® 700
C363.29B
A88588
CD45 (LCA)
anti-mouse
APC-Alexa Fluor® 700
I3/2.3
A88569
CD45RB
anti-mouse
PC7
C363.16A
A88574
CD80 (B7-1)
anti-mouse
PC7
1G10
A88609
CD8alpha (CD8alpha/Lyt-2)
anti-mouse
APC-Alexa Fluor® 700
53-6,7
A88610
CD8alpha (CD8alpha/Lyt-2)
anti-mouse
APC-Alexa Fluor® 750
53-6,7
A88554
NKG2-A/C/E
anti-mouse
PC7
20d5
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
9
Nový katalog Cellular Analysis 2012
Obj. číslo
Znak
Fluorochrom
IVD
A07782
CD45
FITC
CE IVD
A07783
CD45
PE
CE IVD
A07784
CD45
ECD
CE IVD
A07785
CD45
PC5
CE IVD
Návody a bezpečnostní listy v českém jazyce
A62835
CD45
PC5.5
CE IVD
Návody k použití přístrojů a reagencií v českém jazyce je možné si
stáhnout ze stránek www.beckman.com v menu Support.
V současné době je k dispozici bezmála 200 monoklonálních protilátek a reagencií pro průtokovoou cytometrii ve formátu CE IVD. Takto
je možné kombinovat monoklonální protilátky do testů s použitím až
9 fluorochromů ve formátu IVD.
IM3548
CD45
PC7
CE IVD
IM2473
CD45
APC
CE IVD
A79390
CD45
APC-Alexa Fluor® 700
CE IVD
A79392
CD45
APC-Alexa Fluor® 750
CE IVD
A96416
CD45
Krome Orange™
A74763
CD45
Pacific Blue®
A94245
CD45
Alexa Fluor® 488
A94246
CD45
Alexa Fluor® 647
Nový aktualizovaný katalog Cellular Analysis si můžete stáhnout
v pdf formátu ze stránek www.coulterflow.com. V průběhu března
bude katalog dostupný také v tištěné podobě.
Nová stránka www.flowcatalog.com
Na této stránce naleznete průběžně aktualizovaný on-line katalog
výrobků pro průtokovou cytometrii.
Široká škála fluorochromů vám umožňuje zvolit ideální kombinaci
monoklonálních protilátek také pro experimentální aplikace.
PAVEL KRUŽÍK
e-mail: [email protected]
CE IVD
Sorter
MoFlo XDP
V současné době se začíná stále více uplatňovat analýza buněk pomocí průtokové cytometrie a čím
dál větší zájem se soustřeďuje také na možnost následného třídění (sortování) analyzovaných buněk. Tyto požadavky zcela naplňují novodobé cytometry – sortery. V následujícím článku bychom vám
chtěli představit jeden ze sorterů společnosti Beckman Coulter nazvaný MoFlo XDP.
10
Historie sortování naší společnosti sahá až do 70. let
minulého století. V té době vznikl první sorter, který byl
pojmenován jako EPICS. Po něm následoval typ EPICS Elite
a poté typ EPICS Altra. Po akvizici přístrojů Dako Cytomation byl uveden na trh sorter MoFlo Legacy. Nejnovějším typem variabilního Modulárního Flow cytometru je
MoFlo XDP.
Systém MoFlo XDP může být osazen až 6 lasery a je schopen měřit až 18 fluorescenčních parametrů.
Běžné konfigurace laserů MoFlo XDP zahrnují: 355nm,
405nm, 488nm, 532nm, 561nm, 592nm, 635nm a 640nm
lasery.
Sortery MoFlo obecně disponují celou řadou unikátních
vlastností a specifik. MoFlo XDP je tzv. Jet-In-Air sorter,
který vyniká nejen vysokou stabilitou fluidiky, ale zejména svou nepřekonatelnou rychlostí sortování při zachování
maximální čistoty sortovaných populací bez nutnosti abortů. Vlastní analýza může reálně probíhat až při 100 000 částicích/sekundu a sorting při vysoké čistotě větší než 99 %
při 70 000 částicích/sekundu. Sortování a tvorbu kapek lze
nastavit až do hodnoty 200 kHz (drop drive frequency).
Mezi jeho další přednosti patří možnost aspirace z nejširšího množství objemů a velikostí zkumavek na trhu
(0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml, 5 ml, 7 ml, 15 ml a 50 ml) díky
modulu Smart Sampler. Teplotu vzorku lze kontrolovat
v rozmezí -4°C až +40°C.
MoFlo XDP má k dispozici velmi širokou škálu používaných trysek (50, 70, 80, 90, 100, 120, 150 a 200 µm), což
umožňuje analýzu značného rozsahu velikostí buněk a částic.
Až 4-cestné sortování může probíhat do rozsáhlé palety
formátů destiček: 6, 12, 24, 48, 96, 384 a 1 536 jamkových.
Jednotlivé buňky však lze rovněž sortovat do určených
podložních sklíček, a tak se dají dále použít pro analýzy
single cell PCR. Možnosti nastavení sortovacích podmínek
jsou následující:
„Enrich mode“ – všechny pozitivní buňky jsou sortovány
(maximální výtěžek)
„Purity mode“ – všechny negativní buňky jsou abortovány, všechny pozitivní buňky jsou sortovány
„Single mode“ – všechny negativní buňky jsou abortovány, v kapičce musí být pouze jedna pozitivní buňka;
režim při sortování do 96 jamkových destiček
Nastavení sortovacích podmínek a drop delay je velmi
jednoduché díky modulu IntelliSort II. Ten umožňuje automatické nastavení drop delay a dalších podmínek bez nutnosti použití kalibračních partikulí a mikroskopu.
Naprostým unikátem systémů MoFlo je zpracování dat.
MoFlo XDP používá 32 bitovou verzi, což odpovídá zobrazeným 4 294 967 296 kanálům (232). U běžných systémů
se většinou setkáváme s 18 bitovým zpracováním. To
představuje pouze 262 144 kanálů (218). Uživatel
vysoké rozlišení nejvíce ocení zejména u analýzy
vzácných populací buněk, kde je potřeba diferencovat více subpopulací s blízkými optickými vlastnostmi, a zejména pak při sortování
chromozomů.
Celý systém je možné uzavřít do BioSafety
kabinetu třídy I nebo II.
ROMAN VLČEK
e-mail: [email protected]
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
11
AMH
informace přímo pro ženy
R
ok 2012, zejména pak jeho konec, bude
představovat podle mnohých názorů
období naprosto výjimečné a jedinečné.
Konec Mayského kalendáře a s tím související předpovídaný konec světa, hrozba zániku
společné evropské měny, potažmo Hospodářské a měnové unie EU, velké rozmary počasí,
přírodní katastrofy... To je jen stručný výčet
toho, proč by měl být aktuální rok tak ojedinělý.
I my jsme se rozhodli učinit rok 2012
z našeho pohledu významným. Proto jsme připravili první odborný materiál pro širokou veřejnost, v němž jsme se pokusili podat stručnou, ale zároveň výstižnou informaci o AMH
a jeho diagnostickém využití. Výsledkem naší
práce jsou dva podobné, avšak v detailech
přece jen poněkud odlišné informační letáky.
První z nich je určen ženám, které delší dobu odkládaly pořízení dítěte, ať už z důvodů kariérních,
anebo jen proto, že měly pocit, že není na blízku
nikdo, s kým by si dokázaly realizaci tak závažného životního kroku představit. Tento materiál bude
sloužit především pacientkám navštěvujícím gynekologické ordinace.
Druhý leták je vymezen ženám (a možná také jejich partnerům), jež mají s otěhotněním problém
a právě ho řeší v centrech asistované reprodukce.
Oba informační materiály (dostupné jsou také ve
slovenské verzi), kromě toho, že je budeme aktivně
šířit, je možné si osobně vyžádat na níže uvedeném
kontaktu:
nepřerud zelenou
bodů je na
zervu
červených
ovariální re
u
da
řa
no
ěr
že
m
,
rů
vidět
ku.
n má nadp
ůžeme též
ě vyššího vě
že řada že
ivn
á,
lat
Na grafu m
en
re
am
žství
do
ivkou. To zn
odhad mno
ěhotnění i
úspěšné ot
šovanou kř
i spolehlivý
y.
možnost na
ytnout velm
din
si
sk
ro
vá
po
ní
vá
e
vá
ho
ůž
a uc
dy m
ny při pláno
H v séru te
podpořit že
Hodnota AM
plodnosti a
tím spojené
vajíček a s
hormoprotokolu atel reakce vaječníků na ispívajíc
fertilizačního
e
aci př
ý ukaz
ac
m
br
iz
or
do
al
inf
o
im
lší
jak
Opt
ože
užívá
lékaři da
es IVF. Prot
AMH se po
skytuje tak
n celý proc
Stanovení
ění IVF. Po
orů a vo
bude vede
ci při provád
tupních fakt
odnutí, jak
vs
zh
h
nální stimula
ro
ec
k
vš
níh
ní
ač
liz
způsobem
zhodnoce
celého ferti
významným
l“, je pečlivé
m úspěchu
k je „originá
olu“ základe
každý člově
čního protok
za
vitro fe
tili
in
er
o
„f
o
léh
ba správnéh
dualizaci ce
znou indivi
ožňuje výra
um
procesu.
vi
kr
v
diny AMH
Zjištění hla
zeny
procesu.
časné době hra
tilizačního
i nejsou v sou
y AMH v krv
din
hla
í
.
řen
vyšet
pojišťovnami
Náklady na
zdravotními
RADEK KUČERA
e-mail: [email protected]
tel.: +420 272 017 363, mobil: +420 603 456 958
Biologické hodiny tikajú.
AMH – TEST PLODNOSTI
Určenie individuálnej ovariálnej rezervy
Otehotnieť teraz?
Ako dlho ešte
môžem čakať?
Dieťa alebo kariéra?
Môžem zistiť svoju
vlastnú plodnosť?
BIOLOGICKÉ HODINY TIKAJÚ
„Biologický vek“ ženy, vyjadrujúci jej schopnosť otehotnieť,
nezodpovedá vždy skutočnému veku. Tento „biologický vek“
je možné odhadnúť na základe ovariálnej rezervy.
Bližšie informácie vám poskytne vaša ženská lekárka alebo lekár.
2012-01-11
12
OSTI
EST PLOpěDšnN
ěhotnění
ot
é
AMH – T
ús
Větší šance na
cí
e
olho
er-
AMH (Anti-Müllerian Hormone)
ividuální
Určení ind
zervy
ovariální re
AMH je pojmenován podle jeho první popsané
funkce, což je diferenciace pohlaví plodu.
Pohlaví člověka je dané již v okamžiku oplození. Nicméně diferenciace pohlaví plodu začíná
až kolem 6.týdne těhotenství. Během časných
stadií vývoje všech savců mají plody obou
pohlaví dva páry vývodů: Wolfovy a Müllerovy,
které tvoří základ pro další vývoj pohlavních
orgánů jak u mužů tak u žen.
AMH potlačuje vývoj Müllerových vývodů a z Wolfových vývodů se tedy za pomoci mužských pohlavních hormonů vyvinou
mužské vnitřní genitálie.
Pokud AMH přítomno není, vyvine se z Müllerových vývodů děloha, vejcovody a horní část
pochvy.
Zjištění hladiny AMH v krvi umožňuje výraznou
individualizaci celého in vitro fertilizačního procesu
a výrazně zvyšuje šanci na jeho úspěch.
a
Diagnostik
o
h
é
sn
ča
d
pře
o selhání
ovariálníh
ce
Optimaliza
íh
čn
a
iliz u žen po o
fertAMH
Funkce a produkce
narození a v průběhu
kolu
protoživota
U žen je AMH produkován granulózovými
buňkami vaječníků a jeho hlavní úlohou je
regulace dozrávání vajíček.
Hladiny AMH jsou v porovnání s koncentracemi nalezenými u mužů řádově
nižší. Mírné zvýšení lze pozorovat již před
nástupem puberty. Maximálních hodnot
Hormone)
nti-Müllerian
ace AMH (A
tr
edení
en
ov
nc
pr
ko
é
ní
šn
Zjiště
nci na úspě
ně zvyšuje ša
v krvi význam
izace (IVF).
in vitro fertil
1
2012-01-1
Otehotnieť teraz?
„Mám ešte dosť času na plánovanie kariéry a ďalší profesionálny rozvoj, alebo by
som už materstvo nemala odkladať ?“
Túto otázku si kladú ženy v dnešnej dobe stále častejšie. Práve trojfázový model
„vzdelanie – povolanie – rodina“ vedie k tomu, že ženy majú svoje prvé dieťa
v stále neskoršom veku. Priemerný vek prvorodičiek v Slovenskej republike je
dnes 28 rokov, hoci ešte v roku 1994 bol tento priemerný vek 24 rokov.
Zvyšujúci sa vek sťažuje mnohým párom splnenie ich priania mať dieťa. So stúpajúcim vekom ženy klesá počet vajíčok (oocytov) a rovnako sa tak znižuje aj ich
kvalita.
Na tejto skutočnosti sa podieľajú rôzne faktory, ako genetické predpoklady,
infekcie, operácie, ale taktiež fajčenie, vplyvy životného prostredia, telesná hmotnosť a iné. Preto mnohým párom zostáva len krátke časové obdobie, v ktorom si
môžu splniť želanie o založení vlastnej rodiny. Biologické hodiny v pozadí tikajú,
štatistická pravdepodobnosť otehotnenia klesá – a to už od 30. roku života!
Ženám od 30 rokov, ktoré plánujú mať v budúcnosti deti
a chcú mať jasnú predstavu o dobe, počas ktorej môžu ešte čakať,
odporúčame vykonať test plodnosti.
dosahuje AMH po jejím skončení. Protože
hladina AMH přímo souvisí s počtem vajíček,
dosahuje i zásoba vajíček v této době svého
vrcholu. S rostoucím věkem se hladina AMH
snižuje, tak jako se snižuje množství vajíček.
Po menopauze hladina AMH klesá k nulovým hodnotám.
Koncentrace AMH v krvi se významně
nemění v průběhu menstruačního cyklu.
Určení individuální
ovariální rezervy a diagnostika
předčasného ovariálního selhání
Hladiny AMH odrážejí postupný pokles počtu vajíček se vzrůstajícím věkem.
Na této skutečnosti se podílejí různé faktory,
jako genetické předpoklady, infekce, prodělané operace, ale také kouření, vlivy životního
prostředí, tělesná hmotnost a jiné. Prostřednictvím stanovení koncentrace AMH v krvi
lze odhadnout individuální ovariální rezervu
vajíček a díky tomu „biologický věk“ vaječníků. Čím starší je žena, tím méně vajíček má
k dispozici a tím nižší je i koncentrace AMH
v krvi. Je-li hodnota AMH v normálním rozsahu, znamená to, že počet vajíček je dostatečný
a plodnost ženy je normální. Díky tomu může
hodnota AMH poskytnout velmi cennou informaci ohledně prognózy úspěšného otěhotnění. Ženy s nízkou hodnotou AMH tak mají
malou ovariální rezervu a díky tomu malou
pravděpodobnost otěhotnění.
Graf ukazuje, že na základě ztráty vajíček
a jejich špatné kvality začíná plodnost (fertilita)
zásadně klesat již od 30 let věku, existují však
velké individuální rozdíly.
Ako dlho ešte môžem čakať?
Hlavnou príčinou úbytku plodnosti v závislosti na veku je klesajúca rezerva vajíčok, ktorá sa významne znižuje so vzrastajúcim vekom. Predpokladá sa, že u dospelej ženy sa pri každom cykle „stráca“ 40 až 100 vajíčok.
Uvedené čísla však vychádzajú zo štatistiky. To znamená, že vo významnom počte
prípadov neodpovedá skutočný vek ženy biologickému veku jej vaječníkov.
Nasledujúci obrázok ukazuje, že na základe straty vajíčok a ich zlej kvality začína
plodnosť (fertilita) zásadne klesať už od 30 rokov veku (zelená krivka – počet
folikulov, zelená prerušovaná krivka – percentuálny podiel oocytov zlej kvality),
rozsah však môže byť individuálne veľmi odlišný.
Môžem zistiť svoju vlastnú plodnosť?
Prostredníctvom stanovenia koncentrácie AMH (antiMülleriálneho hormónu) v krvi je možné odhadnúť
individuálnu ovariálnu rezervu vajíčok a vďaka tomu
„biologický vek“ vaječníkov. Množstvo AMH v krvi
ženy závisí od počtu vajíčok. Čím starší je žena, tým
menej vajíčok má k dispozícií a tým nižšia je i koncentrácia AMH v krvi. Ak je hodnota AMH v normálnom rozsahu, znamená to, že počet vajíčok je
dostatočný a plodnosť ženy je optimálna. Klesajúca
ovariálna rezerva sa odráža v znižovaní hladiny AMH.
Tomu zodpovedá i znižujúca sa pravdepodobnosť
otehotnenia. Veľmi nízke koncentrácie AMH ukazujú
na takmer neexistujúcu fertilitu.
Hodnota AMH v sére je teda veľmi cenným prognostickým ukazovateľom, či sa žena stále nachádza
v období optimálnej fertility, alebo či jej schopnosť
otehotnieť už klesá.
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
Náklady na tento
test plodnosti nie
sú v súčasnej dobe
hradené zdravotnými
poisťovňami.
13
Stanovení progesteronu ve vzorcích
psů na soupravě Access Progesterone
Pardubické pracoviště firmy MeDiLa
spol. s r.o. vyzkoušelo ve spolupráci
s Veterinární klinikou MVDr. Jiřího
Štrose v Holicích možnost stanovení
progesteronu ve vzorcích fen na soupravě Access Progesterone na analyzátoru Unicel DxI 800.
Rutinnímu zpracování vzorků předcházela fáze ověření analytické věrohodnosti setu při práci se vzorky se psí matricí.
Testování zahrnovalo potvrzení parametrů opakovatelnosti
měření a mezilehlé přesnosti.
Shrnutí:
Opakovatelnost:
10 měření v sérii
střední hodnota 9,1 nmol/l
6,5 %
10 měření v sérii
střední hodnota 50,0 nmol/l
6,9 %
střední hodnota 80,0 nmol/l
7,5 %
Mezilehlá přesnost:
10 měření
mezi sériemi
14
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
^
Ve druhé fázi experimentu bylo prováděno testování psích
vzorků. Význam progesteronu ve zvěrolékařském oboru popisuje
MVDr. Jiří Štros: „Ve veterinární praxi jsme často žádáni o asistenci při stanovení vhodné doby ke krytí u chovných fen. Důvodem
je variabilita zevních příznaků říje a jejich nestandardní projevy
vzhledem k termínu ovulace, resp. i variabilita vlastního termínu ovulace. Jde o konkrétní vymezení několikadenního intervalu
po ovulaci, ve kterém lze očekávat oplození schopné oocyty ve
vejcovodu feny. Termín určený na základě vnějších příznaků říje
je značně nepřesný, proto provádíme vyšetření progesteronu
z krevního séra fen k upřesnění doby vhodné k provedení krytí či
inseminace. Jedná se o precizní metodu vhodnou nejen při krytí
problémových fen, ale např. i při zahraničních krytích. Při spolehlivém stanovení jsme schopni provést úspěšnou inseminaci či
krytí jednorázově, bez překrývání či opakované inseminace. Záro-
veň můžeme majiteli vysvětlit nevhodnost inseminace, jestliže ji
v nepříhodnou dobu za každou cenu vyžaduje.
Za optimální dobu pro krytí či inseminaci považujeme termín krátce po ovulaci, kdy se hodnota progesteronu v periferní
krvi pohybuje nepatrně nad hodnotou 5 ng/ml (nad 16 nnmol/l).
Za nejpříznivější koncentraci progesteronu pro krytí považujeme hodnoty v rozmezí 8-13 ng/ml (25,5 – 41,4 nmol/l). Při vyšších hodnotách možnost zabřeznutí feny rychle klesá.“ uzavírá
MVDr. Jiří Štros diskuzi o klinickém významu a využití progesteronu ve veterinární praxi.
MGR. MARTIN KOMÁREK
MEDILA PARDUBICE SPOL. S R.O.,
ŠTROSSOVA 239, 530 02 PARDUBICE
e-mail: [email protected]
15
Druhé stretnutie užívateľov koagulačných
systémov Instrumentation Laboratory
V náväznosti na úspešný prvý ročník stretnutia užívatel´ov koagulačných systémov
spoločnosti Instrumentation Laboratory sme
začiatkom novembra 2011 pripravili druhý
ročník tohto odborného podujatia. Hlavným
ciel´om bolo poukázať na možnosti praktických
aplikácií teoretických poznatkov z oblasti hemostazeológie, ale aj utužovanie pracovných
a priatel´ských vzťahov v našej koagulačnej
komunite.
Účastníkov stretnutia sme privítali pod majestátnym tatranským štítom Kriváň v horskej
osade Podbanské. Počas dvoch dní sme využívali koplexné kongresové a relaxačné služby
ponúkané Grand hotelom Permon****, ktorý sa
často nazýva aj magickým miestom oddychu
a zdravia.
Odborný program sme otvorili témou Diag­
nostika antifosfolipidového syndrómu pod
taktovkami MUDr. Jána Lazúra a nášho zahraničného hosťa, produktového manažéra
z IL Milano Dr. Edmonda Ferrettiho. Nasledovala zaujímavá kazuistika pacienta so získanou hemofíliou A od MUDr. Alexandra Vargu.
S možnosťami stanovenia faktor deficiencií
a inhibítorov faktorov na systémoch ACL TOP
16
Family oboznámila prítomných Mgr. Jozefína
Bernátová. Druhý deň otváral MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD témou Antitrombotická
prevencia u pacientov s fibriláciami predsiene. Riešenia od Instrumantation Laboratory
pre diagnostikovanie účinnosti starých a nových antitrombotických liekov prezentovala
Mgr. Jozefína Bernátová. Diseminovanú intravaskulárnu koagulopatiu nám priblížila
MUDr. Miriam Mitníková, porovnávacia
štúdia derivovaný fibrinogén versus fibrinogen Clauss bola z dielne Mgr. Michely
Macichovej a Mgr. Peter Bartek, PhD si zobral na mušku komerčné kity na stanovenie
D-Dimér. Hravá hemostáza od Mgr. Jozefíny
Bernátovej poukázala na fakt, že cestou
k poskytovaniu spol´ahlivejších výsledkov je
aj hodnotenie kriviek koagulačných reakcií.
V poslednom bloku sa prezentovalo prístrojové portfólio Instrumentation Laboratory
a Beckman Coulter pre oblasť hematológie
a prietokovej cytometrie v podaní produktových špecialistov Dr. Edmonda Ferrettiho,
Ing. Petra Boudala a Mgr. Pavla Kružíka.
vybavenie hotelového wellness centra nazývaného Sauna Paradise. Komplex sáun, vodných
a parných kúpel´ov nám poskytli hydroterapiu
a aromaterapiu za asistencie ticha a relaxačnej
hudby. Aqua Paradise nás očaril zrkadlovým
obrazom Kriváňa na hladine plaveckého bazéna a relaxačná masáž pod rukami skúsených
masérov v Spa Paradise nám prinesla celkové
uvol´nenie organizmu. Viacerí si vychutnali aj
blahodarný účinok horskej prechádzky a nadýchli sa tak magickej energie hôr. Spoločný
večer nám spestril kolkový turnaj a ukážky moderných tancov.
Aj tentoraz sme vyhodnotili dotazníky spokojnosti a vedzte, že nás výsledok vel´mi teší.
Ceníme si najmä najlepšiu možnú známku 1,
ktorú ste adresovali odbornej časti podujatia.
Všetkým vám ďakujeme. Do budúcna by ste
v programe stretnutia privítali témy týkajúce
sa noviniek v laboratórnej praxi. V ďalšom ročníku sa budeme snažiť vaše želanie splniť.
Milí účastníci, verím, že naše stretnutie vás
zaujalo a zanechalo vo vás dobrý dojem alebo
spomienku na perfektný deň.
Počas pobytu sme si tiež vyčlenili čas na relaxačné aktivity. K dispozícii sme mali atraktívne
JOZEFÍNA BERNÁTOVÁ
e-mail: [email protected]
Škola prietokovej cytometrie
V dňoch 10. – 11.11.2011 sme v spolupraci so spoločnosťou Medirex a.s.
usporiadali v Bratislave už tretie podujatie pod názvom „škola prietokovej
cytometrie“. Tento pracovný seminár
prebiehal v priestoroch centrálneho
laboratória Medirex a.s. na ulici Hattalova 17/C.
Zatial´ čo predchádzajúce dve podujatia boli
určené predovšetkým účastníkom bez akýchkol´vek skúseností s prietokovou cytometriou,
tentokrát bol náš seminár zameraný na pokročilých užívatel´ov. Nosnou témou tohto ročníka
bola charakteristika a stanovenie subpopulácií
B lymfocytov metódou prietokovej cytometrie.
Školitel´om bol tak ako aj v dvoch predošlých
kurzoch RNDr. Marián Bobovčák z Vysokošpecializovaného ústavu pre choroby pl´úcne
v Novej Polianke. Okrem teoretickej časti mali
účastníci možnosť si tiež prakticky vyskúšať
všetko, čo s danou témou súvisí.
vzorky pred stanovením, jej značením monoklonálnymi protilátkami, vytvorením meracieho protokolu, nastavením kompenzácií, nastavením napätí na jednotlivých fotonásobičoch
a samotným meraním.
V rámci teoretického bloku sme si vypočuli Mgr. Marcelu Vlkovú a jej prednášku Vývoj
B Lymfocytu a analýza subpopulácií B lymfocytov u CVID. Ďalej už pokračoval náš tútor
RNDr. Marián Bobovčák s témou Analýza subpopulácií B lymfocytov prietokovou cytometriou. Nešlo len o teoretické informácie, ale aj
o praktické ukážky ako vytvorenie jednotlivých
meracích protokolov, príprava vzorky, správnosť odberu atď. Účastníci si tu mohli prímo
v praxi otestovať svoje schopnosti s prípravou
Celý seminár sa niesol vo vel´mi príjemnom
pracovnom duchu s množnstvom konzultácií,
diskusií a rozhovorov.
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
Veríme, že sa tu otvoril priestor aj pre ďalšie
ročníky tohto podujatia s ďalšími rovnako zaujímavými témami.
JOZEF SMOLKA
e-mail: [email protected]
17
Vánoční
setkání
na Vikárce
Na konci uplynulého roku jsme měli již
potřetí možnost strávit na pražské Vikárce
ve společnosti našich zákazníků jeden
z předvánočních večerů. Slavnostní adventní setkání v bezprostřední blízkosti
Pražského hradu nám svým vystoupením
zpříjemnil známý český houslový virtuóz
Jaroslav Svěcený, jenž zde účinkoval společně s kytarovým doprovodem v podání
Miloslava Klause. Obohatili nás nejen
krásným hudebním zážitkem, ale i zajímavostmi z historie různých typů a značek
houslí, které jsme si zde mohli poslechnout
a porovnat.
Poté se všichni přítomní v průběhu rautové večeře a nad sklenkou dobrého vína
navzájem dělili o své zkušenosti a zážitky
z pracovního i osobního života.
Celé setkání, podbarvené předvánočním
časem a tajuplnou atmosférou Pražského
hradu, probíhalo ve velmi příjemném přátelském duchu.
KLÁRA SVOBODOVÁ
e-mail: [email protected]
18
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
19
ZAJÍMAVOST
Úžasná vůně kávy
P
robouzíte se každé ráno s chutí na čerstvě uvařenou kávu?
A i když nejste přímo jejími milovníky, také vy přičichnutím si
k šálku lahodného moku pociťujete něco neodolatelně přitažlivého (pro závislé na kofeinu zejména
po ránu)? Už jste někdy přemýšleli
o tom, jak vlastně takový šálek
potěšení, který si rádi dopřáváte, vzniká a je připravován pro náš
maximální požitek?
Při výrobě nejkvalitnějších druhů kávy se používají důmyslné
kontrolní mechanismy s cílem dosáhnout naprostého souladu chutě s vůní. Možná nevíte, že rovněž přístroje společnosti
Beckman Coulter (přístroje pro charakterizaci velikosti částic
pomocí rozptylu laserového paprsku) slouží k analýze velikosti
a distribuce velikostí rozemletých částic. V současné době využívají někteří výrobci nejlepších káv z celého světa Beckman
Coulter LS 13 320 Tornado dry powder analysis system
(viz obr. – systém s modulem pro pevné vzorky, kde se vzo-
rek do systému k analýze dostává pomocí proudění vzduchu připomínající tornádo, odtud také jeho
obchodní název) k dosažení toho, aby měla mletá
(drcená) kávová zrna přesně stanovený rozsah velikosti. Díky tomuto procesu je zajištěna konzistentní chuť a lahodná vůně kávy, z níž pak máme
skvělý požitek. Pro typ kávy espresso je zabezpečení
konzis­tence distribuce velikosti zrn o to důležitěj‑
ší – jinak by se káva nedala dokonale rozemlít,
a mohla by tak ucpávat jemná mlecí zařízení.
Nedávno se jednomu z našich amerických kolegů
specializujících se na oblast particle characterization
(charakterizace částic) podařilo prodat 2 stroje společnosti Coffee Bean International (CBI). Vlastníkem
CBI jsou Farmers Brothers, kteří jsou producenty oblíbeného druhy kávy. Jeden ze systémů bude
sloužit pobočce Farmers Brothers v Jižní Kalifornii,
druhý pak v Portlandu ve státě Oregon.
I další výrobci kávy si zachovávají náskok před svými konkurenty tím, že je jejich káva důsledně kontrolována pomocí LS 13 320. Community Coffee,
výrobce slavné Café du Monde - kávy podávané
v New Orleans, využívá náš přístroj LS 13 320 již
nějakou dobu. Dunkin Donuts a McDonald´s nabízí
kávu, kterou produkuje Sarah Lee, kde se LS 13 320
rovněž používá. Každý z těchto druhů kávy vděčí za
svoji osobitou chuť rozdílům v distribuci velikosti
zrn a pražení. Všechny také vyžadují přesné řízení
procesů. LS 13 320 napomáhá tomu, že kávu těchto
populárních obchodních značek preferuje mnoho
lidí po celém světě.
Takže až si příště dáte neuvěřitelně dobrý šálek
kávy, zamyslete se nad tím, jak vlastně tato káva
vznikla – a vězte, že pokud je opravdu dobrá, možná
hrály při její výrobě roli právě přístroje pro charakterizaci velikosti částic společnosti Beckman Coulter!
KATEŘINA KOŽANÁ
e-mail: [email protected]
20
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 20 - 2012
21
Vyberte si
to NEJLEPŠÍ
BIOCHEMICKÉ
ANALYZÁTORY
řady AU5800
otevřený systém
2000 až 9800 testů/hod
12 konfigurací
1 nebo 2 ISE jednotky
až 120 metod on-board
vysoký prostup vzorků
STATIM vkladové porty
permanentní křemenné kyvety
snížení objemů regaencií (od 90 μl/stanovení)
snížení objemu vzorků (od 1 μl)
chlazení bez nákladů „Peltier“
snížení nároků na údržbu
možnost integrace do automatických linek
KONTAKT PRO TECHNICKÉ A APLIKAČNÍ DOTAZY:
Miroslav Bischof, tel.: +420 605 200 149, e-mail: [email protected]
Beckman Coulter Česká republika s.r.o., Murmanská 1475/4, 100 05 Praha 10
www.beckman.cz
22
KŘÍŽOVKA O CENY
Česká křížovka
Úryvek z dopisu, který byl doporučeně odeslán do Výzkumného ústavu užitečných přístrojů (VÚUP):
„Přimlouvám se tímto za urychlený vývoj a ještě rychlejší uvedení do praxe jednoduchého přístroje, který by umožňoval z tkáně poplatníka metodikou in vitro
odečíst všechny základní údaje pro Roční zúčtování daně, jakými jsou slevy na dani, daňová zvýhodnění, nezdanitelné částky apod. Ta neskutečná administrativa
kolem tohoto každoročního kolotoče mě nesmírně vysiluje. úctou . . . “ (Tajenka.)
Slovenská krížovka
Úryvok z listu, ktorý bol poslaný doporučene do Výskumného ústavu užitočných prístrojov (VÚUP):
„Týmto sa prihováram za urýchlený vývoj a ešte rýchlejšie zavedenie do praxe jednoduchého prístroja, ktorý by umožňoval z tkaniva poplatníka metódou
in vitro odpočítať všetky základné údaje pre Ročné zúčtovanie dane, ako sú úl´avy na dani, daňové zvýhodnenia, nezdanitelné čiastky a pod. Tá neskutočná
administratíva okolo tohto každoročného kolotoča ma vel´mi unavuje. S úctou . . .“ (Tajnička.)
Pro 3 vylosované úspěšné luštitele jsou připraveny zajímavé ceny! Tajenky zasílejte e-mailem na adresu: [email protected]
do 31. 5. 2012. Do předmětu uveďte „TAJENKA“. Nezapomeňte také, prosím, uvést své kontaktní údaje a název pracoviště.
TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: A HLEDÁM ALGORITMUS, JAK TO FUNGUJE. Výherci: Jiří Pavlis, Ladislav Štorek, Lucie Toušková.
23
Kde se můžeme setkat
formou stánku (leden 2012 - červen 2012)
19. - 20. 1. 2012
Středomoravské dny laboratorní medicíny (Žermanice)
1. – 2. 2. 2012
RANK 2012 (Pardubice)
1. – 2. 3. 2012
6th East-West Immunogenetics Conference (Olomouc)
7. 3. 2012
Mezikrajský seminář Plzeňského a Karlovarského kraje
(Klatovy)
1. – 3. 5. 2012
XXIV. celostátní pracovní konference laborantů a sester
(Harrachov)
8. – 11. 5. 2012
40th Conference on Yeasts (Smolenice)
28. – 30. 5. 2012
XXX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského,
Královehradeckého a Pardubického kraje (Prachatice)
22. 5. 2012
FORENSICA 2012 (Lednice)
21. – 23. 3. 2012
X. Martinské dni imunológie (Martin)
24. – 26. 5. 2012
XIX. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze
(Martin)
1. – 3. 4. 2012
XXXIII. Imunoanalytické dny (Ústí nad Labem)
24. – 26. 6. 2012
XXVI. Olomoucké hematologické dny (Olomouc)
Download

Časopis - Immunotech a.s.