TRAUMATOLOGIE
PORANĚNÍ LEBKY A MOZKU
FRAKTURA BAZE LEBNÍ
PATOFYZIOLOGIE:
TVOŘÍ 20% ZLOMENIN LEBKY NA OSLABENÝCH MÍSTECH BAZE LEBNÍ.
FRAKTURY SPOJENÉ S TRHLINOU DURY MATER A LIKVOREOU MAJÍ VYSOKÉ RIZIKO VZNIKU MENINGITIS A ABSCESU MOZKU.
TERAPIE:
KONZERVATIVNĚ:
FRAKTURY BAZE LEBNÍ BEZ LIKVOREI NEBO LIKVOREOU USTUPUJÍCÍ PŘI
KONZERVATIVNÍ TERAPII DO 3 TÝDNŮ ( OMEZENÍ TEKUTIN, KLID NA LŮŽKU,
OPERAČNĚ:
FRAKTURY BAZE S LIKVOREOU NEUSTUPUJÍCÍ DO 3 TÝDNŮ U NAZÁLNÍ
LIKVOREI, DO 6 TÝDNU U OTTOLIKVOREI PŘI MAXIMÁLNÍ KONZERVATIVNÍ
TERAPII.
FRAKTURY KALVY
PATOFYZIOLOGIE:
TUPÁ NEBO OSTRÁ PORANĚNÍ PŘI DOPRAVNÍCH ÚRAZECH, SOUČÁST
POLYTRAUMAT, PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ.
TERAPIE:
KONZERVATIVNĚ:
LINEÁRNÍ FRAKTURA KALVY
IMPRESIVNÍ FRAKTURA DO ŠÍŘE KOSTI BEZ NEUROLOGICKÉHO LOŽISKOVÉHO NÁLEZU, BEZ EPILEPSIE NEBO ESTETICKÉ ÚJMY PACIENTA.
OPERAČNĚ:
IMPRESE KOSTI VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘE KALVY
IMPRESE S LOŽISKOVOU NEUROLOGICKOU SYMPTOMATOLOGIÍ NEBO EPILEPSIÍ
FRAKTURA U OTEVŘENÉHO KRANIOCEREBRÁLNÍHO PORANĚNÍ (PORUŠENÁ DURA MATER, LIKVOREA, PNEUMOCEFALUS)
FRAKTURA U CHIRURGICKÉHO INTRAKRANIÁLNÍHO KRVÁCENÍ (EPIDURÁLNÍ, SUBDURÁLNÍ NEBO INTRAPARENCHYMOVÝ HEMATOM), KONTUZE
MOZKU, EDÉM MOZKU
ROSTOUCÍ FRAKTURA (VZNIKÁ U MALÝCH DĚTÍ, KDY DOJDE K USKŘINUTÍ
DURY MATER V MÍSTĚ ZLOMENINY A VLIVEM PULZACE NITROLEBNÍHO OBSAHU DOCHÁZÍ K RŮSTU DEFEKTU MEZI OKRAJI KOSTI)
22
23
OTŘES MOZKU – KOMOCE
DOČASNÉ, REVERZIBILNÍ ZMĚNY MOZKOVÝCH BUNĚK – NEURONŮ
PŘÍZNAKY:





KRÁTKODOBÉ BEZVĚDOMÍ, AMNÉZIE
BOLEST HLAVY, ZÁVRATĚ, ZVRACENÍ
ZMATENOST, SPAVOST U DĚTÍ
MĚLKÝ DECH, BLEDOST, POCENÍ
VYŠŠÍ TEPOVÁ FREKVENCE
ZHMOŽDĚNÍ MOZKU – KONTUZE
MECHANICKÉ POŠKOZENÍ SE STRUKTURÁLNÍMI ZMĚNAMI BUNĚK
PŘÍZNAKY:
 TÉMĚŘ VŽDY BEZVĚDOMÍ
 DEZORIENTACE, AMNÉZIE
 MÍSTNÍ NEUROLOGICKÉ PORUCHY
STLAČENÍ MOZKU – KOMPRESE
POŠKOZENÍM CÉV DOCHÁZÍ KE KRVÁCENÍ A TVORBĚ HEMATOMŮ
PŘÍZNAKY:
 DVOUFÁZOVÉ BEZVĚDOMÍ
 NEVOLNOST, ZVRACENÍ, ANISOKORIE
PRVNÍ POMOC:
 BEZVĚDOMÍ – OŠETŘENÍ RAN, ZOTAVOVACÍ POLOHA,
CAVE! PÁTEŘ
 PŘI VĚDOMÍ – POLOHA SE ZVÝŠENOU HLAVOU, PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ
24
PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
PORANĚNÍ KLOUBŮ
DOCHÁZÍ K POŠKOZENÍ VAZIVA POUTAJÍCÍHO K SOBĚ HLAVICI KOSTI A
KLOUBNÍ JAMKU
POHMOŽDĚNÍ KLOUBU - KONTUZE
NEZÁVAŽNÉ PORANĚNÍ MĚKKÝCH ČÁSTÍ KLOUBU CHARAKTERISTICKÉ
KREVNÍM VÝRONEM A BOLESTÍ
PRVNÍ POMOC:
 STUDENÝ OBKLAD, ELASTICKÉ OBINADLO, KLID
PODVRTNUTÍ KLOUBU - DISTORZE
HLAVICE OPUSTÍ KLOUDNÍ JAMKU, ALE VRÁTÍ SE, NATAŽENÍ VAZIVA A
PORUŠENÍ CÉV
VYKLOUBENÍ KLOUBU - LUXACE
HLAVICE OPUSTÍ JAMKU, ALE NEVRÁTÍ SE ZPĚT, KONČETINA ZŮSTÁVÁ VE
VYNUCENÉ POLOZE, PŘI POKUSU O ZMĚNU POLOHY KLADE ODPOR, VYVOLÁVÁ VELKOU BOLEST
PRVNÍ POMOC:
 CHLAZENÍ, ZVÝŠENÁ POLOHA, NEREPONUJEME, HK –
ŠÁTKOVÝ OBVAZ
25
ZLOMENINY
VZNIKAJÍ V DŮSLEDKU PŘÍMÉHO PŮSOBENÍ HRUBÉ SÍLY NEBO PŘENOSEM
PŮSOBÍCÍ SÍLY Z KLOUBU NA KOST U LUXAČNÍCH ZLOMENIN. PODLE TOHO
ZDA BYL PORUŠEN KOŽNÍ KRYT ROZEZNÁVÁME ZLOMENINY OTEVŘENÉ A
UZAVŘENÉ. POSTIŽENÝ JE OHROŽEN VNITŘNÍM KRVÁCENÍM A ŠOKEM, TUKOVOU EMBOLIÍ A INFEKCÍ.
PŘÍZNAKY:




DEFORMACE KONČETINY
NEPŘIROZENÁ POHYBLIVOST
KREPITACE, OTOK, BOLEST
ZDUŘENÍ, VYČNÍVAJÍCÍ ÚLOMEK
ZLOMENIN






DOKONALÉ FIXACE PŘES DVA KLOUBY
CHLAZENÍ, STERILNÍ KRYTÍ, PROTIŠOKOVÁ
OPATŘENÍ, PŘEDPOKLÁDAT KREVNÍ ZTRÁTU
PAŽNÍ KOST – 800 ML
STEHENNÍ KOST – 1500-2000 ML
PÁNEV – 4000-5000 ML
U
OTEVŘENÝCH
PRVNÍ POMOC:
26
27
PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY
MECHANISMY PORANĚNÍ
STLAČENÍ – NÁSILÍ PŮSOBÍ VE SMĚRU PODÉLNÉ OSY PÁTEŘE – VÝHŘEZ
PLOTÉNKY
OHNUTÍ – POŠKOZENÍ NEKOORDINOVANÝM POHYBEM
PŘEDOZADNÍ POHYB – NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ, TÉMĚŘ VŽDY POŠKOZENA
MÍCHA – DN
PŘÍZNAKY:
 NEPŘIROZENÁ POLOHA V LEŽE
 BOLESTI ZAD, PORUCHA CITLIVOSTI NEBO HYBNOSTI
 KONČETIN, OTOK A ZDUŘENÍ V MÍSTĚ PORANĚNÍ
PRVNÍ POMOC:
 MÁ BÝT POSKYTOVÁNA V KLIDU S OHLEDEM NA ŠETRNOU MANIPULACI S POSTIŽENÝM
 TRANSPORT PROVÁDÍME PŘI NEJMÉNĚ 3-5 ZACHRÁNCÍCH,
 POKUD MOŽNO NA TVRDÉ ROVNÉ PODLOŽCE
 DLE MECHANISMU ÚRAZU JE NUTNÉ VŽDY PŘEDPOKLÁDAT MOŽNÉ
 PORANĚNÍ PÁTEŘE A S TÍM OHLEDEM TAKÉ K PORANĚNÉMU PŘISTUPOVAT.
28
Download

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - IZS