Oddělení klinické farmacie
Klinický farmaceut a hodnocení rizika
pádu
Irena Kopicová a Lucie Khýnová
Cíl sdělení:
• prezentovat zapojení OKF do Týmu pádů v ÚVN
Praha
 organizace
 dokumentace
 první výsledky
• inspirace pro ostatní
Pád
= pacient neplánovaně klesne k podlaze →
komplikace
poškození pacienta
prodloužení jeho hospitalizace
zvýšení finančních nákladů na jeho péči
Klasifikace pádů a jejich rizika:
 náhodné pády (selhání pomůcek, faktory prostředí-mokrá podlaha)
 nepředvídatelné fyziologické pády (nelze předvídat, např. mdloba, epileptický
záchvat)
 předvídatelné fyziologické pády - dle bodů na stupnici rizik pádu MORSE
Rizikové faktory:
 Vnitřní rizikové faktory – předchozí pád, porucha zraku, nejistá
chůze, choroby pohybového aparátu, duševní stav (stavy zmatenosti,
dezorientace, neschopnost porozumět, poruchy paměti), akutní onemocnění
(rychlý nástup obtíží spojených např. s epilepsií, cévní mozkovou příhodou,
horečkou a další), chronická onemocnění (DM, PN, šedý a zelený zákal,
choroby pohybového aparátu a další)
 Vnější rizikové faktory – léky (ovlivňující CNS – sedativa,
anxiolytika, benzodiazepiny, antidepresiva, neuroleptika, psychotropní látky;
KVS, aj.), vany a toalety (použití madel), nábytek, osvětlení, obuv,
nesprávně používání různých zařízení, nevhodné kompenzační pomůcky.
Tým pádů v ÚVN
„bonum aegroti suprema lex“
• celonemocniční multidisciplinární program „Program prevence pádů
pacienta“
• PÁD jako NEŽÁDOUCÍ UDÁLOST = nepředvídaná událost, ke které došlo v
procesu poskytování ZP a která vedla k poškození pacienta či k riziku tohoto
poškození
• indikátor kvality
• RBC 4 - Prevence pádů pacientů (MZ); SAK/JCI
• Postup pro snížení rizika poškození pacientů v důsledku pádu: (OŘKZP)
•
•
•
Identifikace rizika pádu v rámci vstupního vyšetření, použití dostupných prostředků k
prevenci pádu
Označení rizikových pacientů, pravidelné přehodnocování
Hlášení pádu jako NU
Stupnice pádů Morse
1. pády v anamnéze:
nynější nebo v posledních 3 měs.
2. vedlejší diagnóza
3. pomůcky k chůzi
klid na lůžku/pomoc sestry
berle/hůl/chodítko
nábytek
4. i.v. vstup
5. chůze/pohyb
normální/klid na lůžku/imobilní
slabá chůze
zhoršená
Body
ne:0
ano:25
ne:0
ano:15
0
15
30
ne:0
ano:20
0
10
20
Body
6. duševní stav
vědom si svých možností
zapomíná na svá omezení
0
15
Celkem
Míry rizika
bez rizika
nízké riziko
vysoké riziko
Hodnocení
Opatření
0 - 24
běžná ošetřovatelská péče
25 - 50
SŘ 11/2010, čl. II. odst. 2),bod b
51
SŘ 11/2010, čl. II. odst. 2),bod c
25 bodů a více: postupuj dle SŘ č. 11 / 2010
Zdroj: Prevence pádů ve zdravotnictví, Cesta
k dokonalosti a zvyšování kvality, Grada 2007, str. 79
Organizace činnosti_1:
Organizace činnosti_2:
A. Pacient spadne →
B. Riziko pádu:
1) Lékový problém →
2) Bez LP → zápis do dokumentace
Dokumentace činnosti
FTD se objeví v
došlých výsledcích
 součást
propouštěcích zpráv
 edukace pacienta
Počet konzultací
40
103
96
100
89
80
91
76
67
60
82
56
40
30
27
20
35
30
listopad 2011
25
prosinec
20
leden 2012
15
66
10
únor
březen
duben
5
květen
0
červen
červenec
srpen
0
02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
01/12
září
11/11
11/12
počet konzultací
120
Zhodnocení za období březen - září 2012
(pouze za OKF)
lékový
problém
11%
neriziková
medikace s
FTD
46%
neriziková
medikace
43%
FTD = farmakoterapeutické doporučení
Hlavní lékové problémy s potenciálním
rizikem pádu:
• Rozdíly v BZD: Volba diazepamu jako hypnotika → náhrada za Zhypnotika, oxazepam (dle věku)
preventivní opatření: změna premedikace KARIM – odstraněn
Hypnogen, změna na Oxazepam
• Terapie delirií → impuls pro studii „Prevence delirií u seniorů“ (podzim
2012)
• Absence suplementace kalcia a vitaminu D u seniorů po frakturách
Farmakoepidemiologie:
• medikace nejsou hodnoceny jen s ohledem na riziko pádu, ale
jsou posuzovány komplexně → nález vzácných polékových
nežádoucích účinků – např.:
Hlášení SÚKL
• SIADH po karbamazepinu, gabapentinu
• elevace jaterních testů po dabigatranu
• agranulocytózy po metamizolu
Častý polékový nežádoucí účinek:
• hyperurikémie po vysokých dávkách thiazidových diuretik
• Aktuálně:
Dle SŘ 11/2010 – jsme kontaktovány u pacientů s vysokým rizikem pádu
a kteří zároveň mají pád v anamnéze (nynější nebo v posledních 3
měsících) či jsou po pádu během hospitalizace.
• Budoucnost:
Konzultace u všech pacientů ve vysokém riziku pádu
↑ prevence
Závěr:
• Hodnocení medikace z hlediska rizika pádu:
• užitečná pro ZZ
• zajímavá pro KF
DĚKUJI
Download

Prezentace aplikace PowerPoint