ÖZGEÇMİŞ
1. Adı ve Soyadı
: Nur Yeliz Gülcan
2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara 1976
3. Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/
Bölüm/Program
Edebiyat Fak. / Felsefe
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü/Felsefe
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü/Felsefe
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Orta Doğu
(ODTÜ)
Teknik
Yıl
1999
2002
Üniversitesi
2007
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2009
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Gülcan, Nur Yeliz “Dil Felsefesinde Gönderge Sorunu”, Felsefe Dünyası, 44, 168-182,
(2006). (Philosopher’s Index)
Gülcan, Nur Yeliz “Rawls’ın Doğruluk Olarak Adalet Teorisi”, Kaygı Dergisi, 8, 84-90,
(2007). (Philosopher’s Index, Index Islamicus)
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
Gülcan, Nur Yeliz “The Concept of Beauty in Aesthetics,” Proceedings of XVII th
International Congress of Aesthetics, Ankara, (2007).
http://www.sanart.org.tr/PDFler/39.pdf
Gülcan, Nur Yeliz “The Relation Between Ethics and Politics”, Professional Ethics in
Business and Social Life, HÜEM/ EBEN-TR, 144-148, (2008).
Gülcan, Nur Yeliz “Tarihsel Süreçte Dinin Bilimsel Alandaki Etkileri Açısından Din-
Bilim İlişkisi”, 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African
Studies) Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 183-194, Ankara, (2008).
Gülcan, Nur Yeliz “Business Ethics as Social Responsibility”, Proceedings of the 1st
International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility,
519-525, İstanbul: Avcıol Basım Yayın, (2009).
Gülcan, Nur Yeliz “A Controversial Issue: The Place of Ethics in Business Life”,
Proceedings of 22nd European Business Ethics Conference on CD, Atina, (2009).
Gülcan, Nur Yeliz “Küreselleşme ve Üniversiteler”, Uluslararası Eğitim Felsefesi
Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: Eğitim-Bir-Sen Yayınları 44, 537-542, (2010).
Gülcan, Nur Yeliz “An Ethical Dilemma in Business Life: Whistle-Blowing” ,
Proceedings of2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social
Responsibility on CD, İstanbul, (2010).
Gülcan, Nur Yeliz “The Higher Education and Universities in Turkey”, International
Conference on New Horizons in Education-2010 Proceedings Book, 811-817,
Turkish Republic of North Cyprus, (2010).
Gülcan, Nur Yeliz “Eski Yunan Mitolojisinde Kadın İmgesi”, 21. Yüzyılın Eşiğinde
Kadınlar, Cilt II, 111-118, İzmir, (2010).
Gülcan, Nur Yeliz “Adalet ve Yasa İlişkisine Felsefi Bir Bakış”, Özgürlük, Eşitlik ve
Kardeşlik, 1. Uluslar arası Felsefe Kongresi Gözden Geçirilmiş Bildiriler, 282-286,
Asa: Bursa, (2010).
Gülcan, Nur Yeliz “ Yeni Kurulan Üniversiteler Bağlamında Türkiye’deki
Yükseköğretimin Sorunları” International Conference on New Horizons in Education2010 Proceedings Book, p. 966-972, Portekiz, (2011).
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Gülcan, Nur Yeliz “The Importance of Work in Our Life”, Value of Work: Updates on Old
Issues, ed. V. Cuzzocrea& J. Laws, Interdisciplinary Press (2011).
ISBN: 978- 1- 84888- 065-8
Gülcan, Nur Yeliz Hume’s Moral Theory as Expressed in His Treatise and Enquiries,
Lambert Academic Publishing: Germany, 2011. ISBN: 978-3-8473-1829-3
Gülcan, Nur Yeliz “ Living as a Human Being- Living Responsibly”, Interdisciplinary Press
(Book chapter olarak, basım aşamaında)
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Gülcan, Nur Yeliz “Bilim Olarak Sosyal Disiplinler”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Bilim ve Eleştiri Dergisi, 8, 63-70, (2008).
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Gülcan, Nur Yeliz “Uygulamalı Etik ve Hume’un Ahlak Teorisi”, II. Ulusal Uygulamalı
Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, 389-393, Ankara, (2007).
8.Projeler
9.İdari Görevler:
LLP/ Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, Dicle Üniversitesi AB Ofisi
Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü, Dicle Üniversitesi
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Fakülte Yayın Komisyon Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Kastamonu Üniversitesi
Dekan Yardımcılığı, Kastamonu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (2010-2011)
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
European Business Ethics Network (EBEN) üyesi.
International Association of Aesthetics (IAA) üyesi.
11. Ödüller
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
Yaz
2013-2014
Güz
Dersin Adı
Legal/
Ethical
Issues
(Lisansüstü)
History of Turkish Education
Bilim Tarihi
Sosyolojiye Giriş
Introduction to Philosophy
Meslek
Etiği
ve
Yasal
Konular
Test Dışı Teknikler
Eğitim Psikolojisi
Sosyal Antroploji
Legal Philosophy II
Introduction to Philosophy
Felsefeye Giriş
Legal/
Ethical
Issues
(Lisansüstü)
Eğitim Felsefesi
Türk Eğitim Tarihi
Sosyal Antropoloji
Critical Thinking
Introduction to Philosophy
Ethics
History of Science
Educational Philosophy
Eğitim Sosyolojisi
Bilim Tarihi
Sosyolojiye Giriş
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
Öğrenci
Sayısı
3
2
6
4
3
2
15
105
123
93
11
6
3
6
3
6
9
3
150
38
123
38
104
202
6
6
8
9
6
6
6
2
3
2
6
4
214
265
206
6
8
3
17
11
110
160
203
Download

Nur Yeliz Gülcan 2. Doğum Yeri ve Tarihi