ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01
Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684 545
REGIONALISTIKA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Opora pro studium
Jiří Mašata
Tento materiál je určen pro studenty prezenčního a kombinovaného bakalářského studia oboru
Veřejná správa a regionální politika FVP SU v Opavě a posluchače dvouletého kurzu
celoživotního vzdělávání Veřejná správa a regionální politika FVP SU v Opavě, předmětu
Regionalistika a regionální rozvoj. Jakékoliv rozšiřování, kopírování nebo využití tohoto
materiálu nebo jeho části mimo uvedené studium je s ohledem na autorská práva zakázáno.
Název studijního předmětu: REGIONALISTIKA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační údaje:
Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr
Autor textu sylabu: Mgr. Jiří Mašata
e-mail: [email protected]
telefon: 553 684 844
Stálé konzultační hodiny a konzultační hodiny během soustředění budou určeny podle
rozvrhu.
Anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy, nástroji a cíli regionální
politiky jako takové a poskytnout jim podrobné znalosti o společné regionální politice EU a o
zásadách a cílech regionální politiky České republiky ve srovnání se sousedními středoevropskými zeměmi (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo). Studenti budou rovněž
poučeni o specifických mechanismech provádění regionální politiky, jakož i o institucích
které se na něm podílejí.
Posluchači budou v úvodu seznámeni se základními pojmy z regionalistiky, s teoriemi
regionu, obecnými předpoklady a východisky regionálního rozvoje, osídlením a regionální
struktura (veřejnoprávní, geografická, demografická) ČR a okolních středoevropských zemí.
Těžištěm předmětu bude regionální politika – její vymezení, motivy vzniku, zaměření dle
kategorizace regionů, pojetí, cíle a nástroje. V těchto souvislostech bude v semináři pojednáno
i zjišťování sociálních potřeb obcí, krajů a regionů, základní metody regionálního plánování
(SWOT analýza), příprava rozvojových plánů a realizace sociálních změn s využitím nástrojů
a prostředků regionální politiky. Poslední část kurzu bude věnována podrobnému rozboru
společné regionální resp. strukturální politiky EU včetně seznámení s koncepčními
dokumenty (Evropa 2000+) a aplikaci jejích principů v regionální politice ČR (Strategie
regionálního rozvoje, Národní rozvojový plán) a okolních středoevropských států.
Povinná literatura:
povinná literatura zahrnuje základní teoretické poznatky a faktografii potřebnou k závěrečné
zkoušce
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 9-304.
WOKOUN, R. – MATES, P. – KADEŘÁBKOVÁ, J. a kol: Základy regionálních věd a
veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011.
WOKOUN, R. a kol: Regionální rozvoj. Praha: Linde, 2008.
SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava:
Repronis 2004. s. 160.
ŽÍTEK,V.: Regionální ekonomie a politika I. Brno: MU 2002. 174 s.
Doporučená literatura:
doporučená literatura není předmětem kolokvia ani nezbytnou podmínkou pro úspěšné
absolvování předmětu
ADAMČÍK, S.: Regionální politika a management regionů, obcí a měst. Ostrava: VŠB-TU
2003. 140 s.
BLAŽEK, J. – UHLÍŘ, D.: Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Praha:
Karolinum, 2002. 211s.
ŠINDLER, P.: Regionální rozvoj a regionální politika. Ostrava: Spisy prací přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity 113/1998. 85 s.
WOKOUN, R. – LUKÁŠ, Z. – KOUŘILOVÁ, J.: Výkladový slovník regionální a strukturální
politiky evropské unie. Praha: IFEC 2002.
Struktura předmětu:
1. Region (definice, druhy regionů, metody regionalizace), regionalismus
2. Teorie regionu
3. Osídlení a jeho struktura (definice zákl. pojmů, procesy změny sídelní struktury,
sídelní struktura ČR a středoevropských států)
4. Regionální struktura ČR a okolních středoevropských států. Aplikace regionálního
členění EU (NUTS)
5. Regionální politika (obecné vymezení, motivy, nástroje, cíle, stručná historie vývoje
reg. politiky v evropských státech)
6. Metodologie a strategie regionálního rozvoje (metody strategického plánování, cíle
dopady a specifické rysy prostorového plánování)
7. Regionální politika EU (obecné vymezení, motivy, nástroje, stručná historie vývoje,
programy, strukturální fondy, vývoj cílů a nástrojů reg. politiky na základě rozboru
koncepčních dokumentů EU)
8. Regionální politika ČR (obecné vymezení, koncepce a právní prostředí, stručná
historie vývoje české regionální politiky v 90. letech, současné cíle a nástroje
regionální politiky ČR na základě rozboru koncepčních dokumentů, mechanismy,
instituce a jejich kompetence)
9. Programy rozvoje obcí měst a regionů (právní východiska, cíle, obsah a metodika
zpracování v závislosti n zásadách reg. politiky EU a ČR)
Časový harmonogram studia:
První týden
- úvodní soustředění: místo a přesný čas konání budou upřesněny dle rozvrhu.
Seznámení s organizací výuky, úvodní komentář k obsahu předmětu a jeho struktuře,
základní orientace v jednotlivých tématech. Seznámení se studijní literaturou a
s požadavky k úspěšnému absolvování. Zadání seminární práce.
Druhý týden
- samostudium dle pokynů v opoře (moduly 1 - 6)
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Třetí týden
- samostudium dle pokynů v opoře (moduly 1 - 6)
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Čtvrtý týden
- samostudium dle pokynů v opoře (moduly 1 - 6)
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Pátý týden
-
Druhé soustředění – zopakování prostudované látky, diskuse nad problémy.
Seznámení s obsahem modulů druhé části učiva.
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Šestý týden
- samostudium dle pokynů v opoře (modul 7)
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Sedmý týden
- samostudium dle pokynů v opoře (moduly 7)
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Osmý týden
- Třetí soustředění – zopakování prostudované látky, diskuse nad problémy. Seznámení
s obsahem modulů třetí části učiva. Odevzdání seminární práce.
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Devátý týden
- samostudium dle pokynů v opoře (moduly 8 - 9)
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Desátý týden
- samostudium dle pokynů v opoře (moduly 8 - 9)
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Jedenáctý týden
- samostudium dle pokynů v opoře (moduly 8 - 9)
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Dvanáctý týden
- Opakování učiva, příprava ke zkoušce
možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách
Přehled tematických modulů:
MODUL1: Region a regionalismus
Regionalistika jako věda o regionech. Definice regionu a jeho základní druhy. Charakteristiky
homogenních a heterogenních regionů. Způsoby regionalizace. Postata regionalismu a
historické souvislosti jeho vzniku. Moderní tzv. „funkční“ regionalismus a důvody jeho
vzniku. Regionální hnutí v evropských zemích. Regionální státy. Vztah regionalismu a
regionální politiky. Perspektivy národních států z pohledu regionalismu.
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 9-14, 65 - 73
SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava:
Repronis 2004. s. 44 - 51.
ŽÍTEK,V.: Regionální ekonomie a politika I. Brno: MU 2002. s. 49 – 52. 104 -115
Kontrolní otázky:
1. Jaký je rozdíl mezi homogenními a heterogenními regiony?
2. Jaké způsoby regionalizace znáte?
3. Kdy se objevuje tzv. funkční regionalismus a jak se liší od tradičního?.
4. Pokuste se zhodnotit vliv moderního regionalismu na vývoj společnosti. Jak se v jeho
důsledku mění vztah lidí ke státu a jeho institucím?
MODUL 2: Regionální teorie
Teorie lokalizace a teorie exportní základny jako základní vývojové modely teorie regionu.
Koncepční přístupy k vysvětlování regionálního rozvoje a socioekonomické úrovně regionů
(teorie exportní základny, teorie sektorové základny atd.). Koncepce urbanizace a aglomerace
ve vztahu k regionálnímu růstu. Teorie ekonomického růstu a inovační teorie v regionálním
rozvoji.
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 88 - 99
SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava:
Repronis 2004. s. 12 - 31.
Kontrolní otázky:
1. Kdy vznikají první regionální teorie a jaké socioekonomické skutečnosti jejich
vznik ovlivnily?
2. Objasněte podstatu teorie prostorové rovnováhy.
3. V čem spočívají tzv. inovační teorie a jaký je význam inovací v teoriích
regionálního rozvoje?
4. Pokuste se zhodnotit vliv moderního regionalismu na vývoj společnosti. Jak se
v jeho důsledku mění vztah lidí ke státu a jeho institucím?
MODUL 3: Osídlení a jeho struktura
Osídlení, jeho vývoj a struktura. Historický vývoj osídlení v evropském prostoru a v Českých
zemích. Specifické znaky české sídelní struktury. Sídla a jejich klasifikace. Znaky
venkovského (rurálního) a městského prostoru. Procesy změny sídelní struktury – urbanizace,
suburbanizace, desurbanizace.
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 15 - 64
Kontrolní otázky:
1. Jaké jsou zvláštnosti sídelní struktury českých zemí a co je způsobilo?
2. Jaké základní druhy sídel znáte a čím se liší?
3. Objasněte rozdíly mezi rurálním a městským prostorem.
4. Charakterizujte suburbanizace. Dochází k ní v současné ČR? Pokuste se porovnat
suburbanizační procesy u nás a v západní Evropě.
MODUL 4: Regionální struktura ČR
Přirozená regionální struktura ČR (členění na makroregiony, mezoregiony a mikroregiony).
Územně správní členění ČR a jeho vývoj po r. 1989 (základní právní dokumenty). Regionální
členění EU (NUTS) a jeho aplikace na Českou republiku. Typologie regionů z hlediska
socioekonomického rozvoje.
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 74 - 87
ŽÍTEK,V.: Regionální ekonomie a politika I. Brno: MU 2002. s. 52 - 58
Kontrolní otázky:
1. Na které makroregiony se přirozeně člení ČR a co je kritériem tohoto členění?
2. Které české regiony jsou v současné době charakterizovány jako zaostávající?
3. Objasněte funkci regionálního členění na jednotky NUTS v EU. Které české kraje
mají zároveň status jednotek NUTS 2?
MODUL 5: Regionální politika
Definice regionální politiky, příčiny a jejího vzniku a motivy její existence. Nástroje
regionální politiky. Exogenní a endogenní regionální politika. Společenskopolitické okolnosti
vzniku regionální politiky v Evropě ve 30. letech a její rozvoj v poválečném období.
Charakteristické přístupy v regionální politice Velké Británie, Francie, Itálie a dalších
evropských zemí. Nástroje regionální politiky Exogenní a endogenní regionální politika.
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 100 - 115
SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava:
Repronis 2004. s. 34 - 43
ŽÍTEK,V.: Regionální ekonomie a politika I. Brno: MU 2002. s.116- 120
Kontrolní otázky:
1. Objasni, jaké jsou motivy regionální politiky a který byl chápán jako dominantní
v době jejího vzniku. Je dominantní stále?
2. Které nástroje používá regionální politika?
3. Jaký je rozdíl mezi endogenní a exogenní regionální politikou?
4. Ve které zemi, kdy a proč vznikla regionální politika?
MODUL 6: Metodologie a strategie regionálního rozvoje
Přístupy k řešení regionálního rozvoje, strategické plánování. Regionální analýza a její hlavní
typy. SWOT analýza jako východisko strategického plánování v regionálním rozvoji.
Modelování v regionálním rozvoji.
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 167 - 182
SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava:
Repronis 2004. s. 53 – 59, 78 - 98
Kontrolní otázky:
1. Objasni podstatu a smysl SWOT analýzy.
2. Charakterizuj hlavní používané typy regionální analýzy.
3. Které právní normy určují strategické plánování jako nástroj plánování a řízení
obcí?
4. Na které faktory se v současnosti zaměřují strategie regionálního rozvoje ?
MODUL 7: Regionální politika EU
Obecné vymezení regionální politiky EU, její motivy a nástroje. Stručná historie vývoje
regionální politiky EU od 70. let 20. století – okolnosti jejího vzniku, politickoekonomické souvislosti dalšího vývoje regionální politiky EU v souvislosti s rozšiřováním
společenství. Vývoj cílů regionální politiky EU v 70 a 80. letech. Vznik strukturální
politiky EU. Strukturální fondy a jejich funkce. Vývoj cílů a nástrojů strukturální politiky
EU od 90. let. Základní koncepční dokumenty strukturální politiky EU
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 116 - 147
Dokumenty na www.euroskop.cz
Kontrolní otázky:
1. Jaké byly motivy vzniku společné regionální politiky EU a jaké jsou její nástroje?
2. Jaké cíle strukturální politiky EU vymezuje dokument Evropa 200+?
3. Objasni určení jednotlivých strukturálních fondů EU?
4. Pokuste se zamyslet nad současným vývojem strukturální politiky EU po rozšíření
v roce 2004. Jaká rizika a perspektivy se v současné době rýsují? Jak nové členské
země asi ovlivní koncepci strukturální politiky EU?
MODUL 8: Regionální politika ČR – obecné vymezení a stručná historie
Stručný vývoj a současný legislativní rámec regionální politiky ČR. Význam předvstupní
pomoci EU pro regionální rozvoj ČR (programy PHARE, SAPARD, ISPA) a aplikace
principů strukturální politiky EU. Aktuální dokumenty určující zaměření a perspektivy
regionálního rozvoje ČR (Strategie regionálního rozvoje, Národní rozvojový plán ČR)
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 148 – 166
ŽÍTEK,V.: Regionální ekonomie a politika I. Brno: MU 2002. s. 121 - 146
Dokumenty na www.mmr.cz
Kontrolní otázky:
1. Kdy začíná koncepční vývoj regionální politiky v ČR? Které právní normy a
instituce zabývající se regionální politikou té době vznikly? Jaké cíle strukturální
politiky EU vymezuje dokument Evropa 2000+?
2. Komentuj oblasti využití předvstupní pomoci EU v ČR.
3. Objasni určení jednotlivých strukturálních fondů EU?
4. Pokuste se zamyslet nad současným vývojem strukturální politiky EU po rozšíření
v roce 2004. Jaká rizika a perspektivy se v současné době rýsují? Jak nové členské
země asi ovlivní koncepci strukturální politiky EU?
MODUL 9: Programy rozvoje měst a regionů
Programy rozvoje regionu a programy rozvoje měst a obcí jako základní dokumenty koncepce
regionálního rozvoje na regionální a místní úrovni. Obsah a struktura programů, právní
prostředí jejich realizace. Realizace a financování projektů rozvoje měst a obcí. Prostorové
plánování a koncepty místního rozvoje. Zachování koncepce trvale udržitelného rozvoje.
Management regionů obcí a měst.
Povinná literatura:
KOL.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2004. s. 183 – 225, 283-304
Kontrolní otázky:
1. Jaké právní normy upravují tvorbu programu rozvoje regionu a programu rozvoje obcí
a měst?
2. Komentujte hlavní principy finančního systému územní samosprávy.
3. Co je cílem prostorového plánování?
Seminární práce a závěrečné hodnocení:
V průběhu kurzu studenti vypracují jednu seminární práci, ve které prakticky použijí některé
teoreticky nabyté znalosti a osvědčí zájem o regionální rozvoj na lokální úrovni. Tématem
práce bude představení vybrané obce a vypracování její SWOT analýzy.
Vybraná obec bude vesnice či malé město (do cca 40 000 obyv.). Seminární práce bude
obsahovat následující části:
- základní zeměpisné a statistické údaje o obci (poloha, rozloha, počet obyvatel)
- stručný přehled historie obce (doba vzniku, shrnutí správního vývoje, významné
události či rodáci)
- popis současného stavu obce jako východisko pro SWOT analýzu (popis místního
hospodářství služeb, dopravní situace, bezpečnostní situace apod.)
- SWOT analýza – jádro práce. Jednotlivé body částí SWOT analýzy budou nejprve
komentovány (aby bylo jasné, proč jsou to klady či zápory), následně budou stručně
shrnuty v přehledné tabulce.
- závěr – shrnutí výsledků SWOT analýzy, zhodnocení místních rozvojových plánů
apod.
Celkový rozsah seminární práce bude čítat 10-12 stran textu. Formální náležitosti práce budou
upřesněny na úvodním soustředění.
Práce budou posluchači odevzdávat buď osobně v „papírové“ podobě nebo v elektronické
podobě prostřednictvím e-mailu. Přijaty budou pouze práce vypracované ve formátu Word
(soubory .doc). Hodnocení bude vyvěšeno na nástěnkách a na webových stránkách VSRP.
Práce musí mít všechny obsahové a formální náležitosti. Hodnoceny budou tyto
charakteristiky (v pořadí podle stupně závažnosti):
- obsahová správnost (výběr titulů musí být v souladu s tématem)
- formální správnost (správný formát bibliografických citací)
- úprava práce, pravopis
V případě nepřijetí práce vyučujícím, má posluchač možnost po konzultaci předložit
opravenou práci v termínu stanoveném vyučujícím. Opakované nesplnění zadání bude
znamenat nepřijetí práce a nesplnění povinnosti.
Povinnosti k zápočtu:
- účast na soustředěních
- vypracování seminární práce podle zadání
Zkouška:
Ke zkoušce budou připuštěni pouze posluchači, kteří splnili všechny povinnosti k zápočtu.
Zkouška bude obsahovat jak znalostní otázky, tak otázky úvahové vyžadující formulování
výkladu na dané téma.
Příklad znalostních otázek:
1. Jmenuj tři způsoby regionalizace
2. Kteří noví členové ES iniciovali vznik společné regionální politiky? Kdy k tomu
došlo?
Příklad výkladových otázek:
1. Porovnej tradiční a moderní regionalismus. Co způsobilo změnu charakteru
regionálních hnutí a ve kterých evropských zemích se moderní regionalismus nejvíce
uplatňuje?
2. Jaké jsou motivy a prostředky regionální politiky jako takové?
Download

ústav veřejné správy a regionální politiky fakulta veřejných politik