HLASATEL
ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
www.praha15.cz
Foto: Marie Zdeňková
Přejeme Vám úspěšný rok 2015
ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014
2
HLASATEL / PROSINEC 2014
HLASATEL
ročník 20 | prosinec 2014
VYDAVATEL:
3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
ÚMČ Praha 15
Boloňská 478/1
4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
12 ŽIVOT V HOSTIVAŘI
A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
109 00 Praha 10
IČ: 231355
REDAKCE:
APP MEDIA s.r.o.
Klimentská 1216/46
32 KŘÍŽOVKA
110 02 Praha 1
Barbora Šterclová
33 INZERCE
[email protected]
M: 777 225 470
PŘÍJEM INZERCE:
Vybrali jsme pro Vás:
str. 4
str. 7
str. 10
str. 12
Výsledky komunálních voleb
v městské části Praha 15
Svoz směsného a tříděného
odpadu o vánočních svátcích
O vánočních tradicích
a legendách
ZUŠ Hostivař otevřela
Akademii pro seniory
str. 18
Anglické divadlo studentů KG
str. 19
Adventní program v Praze 15
str. 27
12. Ročník závodů O putovní
pohár starosty Prahy 15
str. 28
Vánoční bohoslužby v kostelech
str. 29
Nové ulice
v Horních Měcholupech
M: 777 225 470
E: [email protected]
DISTRIBUCE:
Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o.
Stojany ÚMČ Praha 15
NÁKLAD:
10 000 výtisků
TOTO ČÍSLO:
5. 12. 2014
Příští číslo vyjde 6. 1. 2015
Uzávěrka 10. 12. 2014
Nevyžádané podklady se nevracejí.
Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat
došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů
odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou
oprávněni tyto podklady používat.
Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na
e-mail: [email protected]
nebo volejte 777 225 470
Registrováno odborem kultury
Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, Praha 1.
Registrační značka MK ČR E 12172
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste nám
projevili svými hlasy ve volbách do zastupitelstva naší městské části. V tak
významném roce, kdy slavíme 25. výročí sametové revoluce, je pro nás úspěch
v těchto volbách obzvláště velkou ctí. Zároveň ale pociťujeme obrovskou
zodpovědnost – nejen vůči našim voličům, ale i vůči všem ostatním občanům
Hostivaře a Horních Měcholup. Budeme se maximálně snažit Vaši důvěru
nezklamat. Mohu Vás ujistit, že naše píle a pracovitost je bezmezná, jak ostatně
někteří kolegové z naší radnice již měli možnost zjistit, a bude tomu tak po
celé volební období. Zároveň Vás ubezpečuji, že se s Vámi i nadále budeme rádi
setkávat v ulicích, v obchodech, na kulturních a sportovních akcích, zkrátka
mezi sousedy.
Podařilo se nám sestavit silnou koalici a jsem přesvědčen, že nejen změny ve
vedení radnice, ale především konkrétní činy vedoucí ku prospěchu občanů
budou patrné ve velmi krátké době. Přesto bych Vás rád požádal o jistou
shovívavost v prvních týdnech našeho působení, protože není v našich silách
okamžitě vyřešit všechny úkoly a problémy, které máme před sebou, a realizovat
všechny plány, jež jsme si předsevzali.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál krásné a klidné prožití
adventního času, vánoční svátky naplněné láskou a pohodou a do nového
roku především zdraví, štěstí a vzájemné porozumění!
A na závěr mám na Vás malou prosbu: Držte nám palce.
Milan Wenzl
starosta
[email protected]
3
4
HLASATEL / PROSINEC 2014
VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
Ve dnech 10. a 11. října 2014 přišlo v Hostivaři a Horních Měcholupech k volebním urnám 35,85 % oprávněných voličů. Na příští čtyři roky si vybírali z dvanácti
politických stran a hnutí celkem 31 svých zastupitelů.
ANO 2011 – 25,33 %, 9 mandátů:
Václav Bílek, David Hájek, Bc. Jitka Kolářová,
Mgr. et Bc. Olga Kubečková,
Bc. Filip Meluzín, MBA, Miroslav Nauč,
Pavlína Nejedlíková, Martin Omáčka
a Milan Wenzl.
ODS – 14,61 %, 5 mandátů:
Jan Beran, Michal Frauenterka, Ing. Pavel Klega,
Lucie Prinzová a Mgr. Martin Rezek, LL. B.
TOP 09 – 14,19 %, 5 mandátů:
Petr Bernat, Petra Bahati Chejab,
Ing. Petr Neumann, Pavel Pešek
a doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
Patnáctka náš domov (SZ, KDU-ČSL)
13,71 %, 5 mandátů:
Mgr. Tomáš Bräuner, Milan Ducko, PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.,
Mgr. Antonín Randa a PaedDr. Jana Vachulová.
ČSSD – 10,32 %, 3 mandáty:
Ing. arch. Igor Filipovič, Ing. Karel Strnad
a MUDr. Jana Trková.
NEZÁVISLÍ – 7,06 %, 2 mandáty:
Mgr. Petra Šikýřová a PhDr. Marcela Štiková.
KSČM – 5,73 %, 2 mandáty:
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. a Karel Pavlíček.
NOVÁ RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
Milan Wenzl
finance, protikorupční opatření,
starostakontrolně-informační útvar, bezpečnost
Václav Bílek
1. zástupce starosty
oblast ekonomiky, evropské agendy,
veřejné zakázky, majetek
MUDr. Jana Trková
zástupkyně starosty
zdravotnictví, sociální oblast
a péče o seniory a občany v nouzi
Bc. Jitka Kolářová
zástupkyně starosty
školství a volnočasové aktivity,
protidrogová prevence, kultura
Mgr. Tomáš Bräuner
životní prostředí, dětská hřiště, obnovitelné zdroje
a úspory energie, otevřená radnice
zástupce starosty PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. územní rozvoj, doprava, Hlasatel,
zástupce starosty
internetové stránky
Mgr. Antonín Randa
neuvolněný radní
Foto: Marie Zdeňková
ZAHÁJENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA (10. 11. 2014)
INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
5
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Srdečně zveme občany Hostivaře a Horních Měcholup na další jednání zastupitelů naší městské
části, které se uskuteční ve středu 10. prosince 2014 v Kulturním centru Varta v Boloňské ulici.
Oproti dosavadní tradici byl začátek zasedání nově posunut na 17.00 hod., aby veřejnost měla
lepší příležitost k účasti. Program jednání, a následně i přijatá usnesení naleznete na úřední
desce a internetových stránkách www.praha15.cz.
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15
10. 12. 2014 od 17.00 hod.
KC Varta, Boloňská 310, Horní Měcholupy
ZIMNÍ ÚKLID SNĚHU A NÁLEDÍ
NA ÚZEMÍ HOSTIVAŘE
A HORNÍCH MĚCHOLUP
Nedávno byl schválen plán zimní údržby silnic a chodníků zajišťované Městskou částí Praha 15,
který navazuje na plán zimní údržby komunikací ve správě TSK Praha. Jedná se především
o frekventované úseky komunikací ve vlastnictví naší městské části s propojením na důležité cíle
(školská zařízení, obchodní centra, zastávky městské hromadné dopravy, zdravotnická zařízení,
vstupy do domů apod.).
Úseky komunikací, na nichž se zimní údržba neprovádí, jsou uvedeny v magistrátním nařízení
č. 18/2010, které je novelizováno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2974 ze dne 4. listopadu 2014.
Z důvodu lepší informovanosti občanů naleznete nově na stránkách www.praha15.cz grafické
znázornění plánu zimní údržby komunikací, související zákony a usnesení Rady hl. m. Prahy
a Rady MČ Praha 15.
Přivítáme Vaše návrhy na zdokonalení plánu zimní údržby a postřehy ohledně případných nedostatků.
Kontakty:
Mgr. Tomáš Bräuner – zástupce starosty pro oblast životního prostředí,
601 386 757, [email protected]
Zdeněk Havel – vedoucí odboru dopravy, 281 003 610, [email protected]
Rozpočet městské části je však bohužel omezený a částečně nahrazuje i rozpočet hl. m. Prahy (úklid
sněhu na pozemcích hl. m. Prahy). Proto bychom Vás v této souvislosti rádi požádali o výpomoc
při úklidu sněhu a posypu náledí na chodnících, které přiléhají k Vašim nemovitostem na území
Hostivaře a Horních Měcholup.
Velice Vám děkujeme za vstřícný přístup.
6
HLASATEL / PROSINEC 2014
Vážení a milí občané Prahy 15,
přeji Vám překrásné prožití vánočních svátků, klidné zakončení roku 2014, bezstarostné vykročení do nového roku 2015 a v něm hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň připojuji poděkování za důvěru a spolupráci,
děkuji také všem za podněty v oblasti zdravotnictví
a sociálních služeb.
MUDr. Jana Trková
zástupkyně starosty
ÚŘEDNÍ HODINY
VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás touto cestou informovat, že v úterý dne 30. 12. 2014 bude v rámci Úřadu MČ Praha 15
úřední den pro veřejnost od 8.00 do 16.00 hod., tzn., že úředníci budou k dispozici pro vyřízení
Vašich občanských záležitostí.
Ve středu dne 31. 12. 2014 budou úřední hodiny pro veřejnost omezeny do 12.00 hod.
V pátek dne 2. 1. 2015 bude úřad z provozních důvodů uzavřen.
S přáním příjemného prožití vánočních svátků
a všeho nejlepšího do nového roku 2015
Ing. Robin Tampa, MPA
tajemník úřadu
PRO ZÁJEMCE O
CYKLISTIKU
TJ Cykloprag je cyklistický oddíl při ZŠ Hostivař se zaměřením
na závodní cyklistiku i cyklistiku pro všechny.
Zájemci o cyklistiku ve věku od 9 let se mohou hlásit po celý
rok u pana Eise na tel. 602 342 165 nebo na e-mailovou adresu
[email protected]
Petra Kočková
referent kultury a sportu
odbor školství, kultury a zdravotnictví
INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
7
SVOZ SMĚSNÉHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Dle informace Pražských služeb a. s. bude v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy
zajištěn svoz směsného i tříděného odpadu ve stejném režimu jako v ostatní všední dny.
Pražané během vánočních svátků vyhodí téměř 7 000 tun odpadu. „Největší nárůst tradičně očekáváme
v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají až o 200 tun více. To je o cca 60 procent
větší množství než během roku,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. U skla a plastů se
nárůst pohybuje okolo 15 procent, u směsného odpadu jde asi o 5 procent.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2014 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného
odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Na Nový
rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného
odpadu budeme ve dnech 15. – 31. 12. 2014 provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech,
a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.
SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU:
22. – 31. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. – 4. 1. 2015
normální svoz dle příslušných programů
svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
22. – 31. 12. 2014
15. – 31. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. – 4. 1. 2015
normální svoz dle příslušných programů
mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc),
jinak odvoz dle příslušných svozových programů
svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při
pravidelném svozu od 25. 12. 2014. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle
venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu
nádob pro ostatní odpad.
„Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu, ani na stanoviště nádob směsného
komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob
přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení
nádob k výsypu,“ vysvětluje mluvčí Mana.
Ing. Judita Šmídková
vedoucí oddělení specialistů
odbor životního prostředí
Termíny zápisů pro
školní rok 2015/2016
Fax
E-mailová adresa
Internetová adresa
Zájmové kroužky
Telefon
Ředitel školy
Zástupci školy
ZŠ
Adresa
15. 1. + 16. 1. 2015
13.30–17.30 hod.
274 861 974
274 861 975
274 877 820
[email protected]
www.krimicka.cz
keramický kroužek
přírodovědný kroužek
kroužek aranžování
šachový kroužek
taneční kroužek
tenisový kroužek
fotbalový kroužek
výtvarný kroužek
počítače a internet
badminton
miniházená
angličtina s rodilým
mluvčím
dramatizace v AJ
rehabilitační cvičení
jóga
věda nás baví
hra na flétnu
Křimická
Křimická 314
109 00 Praha 15
Mgr. Vlasta Ducháčková
PaedDr. Světlana Vojtová
15. 1. + 16. 1. 2015
14.00–17.00 hod.
226 806 000
226 806 001
274 860 671
[email protected]
www.zsnpr.cz
radiokroužek
taneční výchova
florbal
sportovní dovednosti
míčové hry
informatika
ekopraktikum
zumba
práce se dřevem
knihovna
angličtina
studovna
skleník
Nad Přehradou
Nad Přehradou 469
109 00 Praha 15
Mgr. Anna Běhunková
Mgr. Ivana Škrabálková
274 865 039
274 864 235
271 960 513
[email protected]
www.zsvn.cz
angličtina s rodilým
mluvčím
pohybově společenské hry
kroužek aranžování
zdravotní kroužek
kroužek vaření
aerobic
sportovní hry
výtvarná dílna
volejbal, florbal, tenis
grafický design
sbor, kapela
klub malých dopravních
znalců
sportovní přípravka
lukostřelba
judo a sebeobrana
věda nás baví
šachy
rehabilitační tělesná
výchova
15. 1. + 16. 1. 2015
13.00–18.00 hod.
Veronské náměstí
Veronské náměstí 391
109 00 Praha 15
Mgr. Božena Rezková
Mgr. Jitka Urbánková
19. 1. + 20. 1. 2015
13.00–17.00 hod.
271 750 630
271 750 631
271 750 630
[email protected]
www.zshostivar.cz
keramika
šachový kroužek
pozemní hokej
karate
cyklistika
moderní gymnastika
házená
sportovní přípravka
aerobik
angličtina
softbal
tenis
pěvecký sbor
Hostivař
Kozinova 1000
102 00 Praha 15
Mgr. Helena Fučíková
Mgr. Lenka Klasnová
Mgr. Blanka Chuchlerová
19. 1. + 20. 1. 2015
14.00–18.00 hod.
274 862 488
274 862 354
274 016 553
[email protected]
www.hornomep.cz
kroužek hudebně dramatický
kroužek výtvarný
sportovní kroužek
hra na hudební nástroj
angličtina
florbal a hokejbal
sportovní přípravka
míčové hry
volejbal
Flag football
rozšířená výuka jazyků
Klub mladých diváků
pozemní hokej
minitenis
judo a sebeobrana
věda nás baví
show dance, moderní
tanec
disco, hip hop dance
šachy
Hornoměcholupská
Hornoměcholupská 873
102 00 Praha 15
Mgr. Jiří Doutnáč
Mgr. Dagmar Vlková
Informace o základních školách MČ Praha 15 a termíny zápisů do ZŠ pro školní rok 2015/2016
INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
9
ZMĚNA ZÁKONA Č. 252/1997 SB., O ZEMĚDĚLSTVÍ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY
ZÁKON JE NOVELIZOVÁN ZÁKONEM Č. 179/2014 SB.
S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2015
důležitou změnou je zrušení místní příslušnosti pro evidenci zemědělského podnikatele, od 1. 1. 2015
může zemědělský podnikatel podat žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z evidence u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
u v § 2e odst. 1 citovaného zákona dochází k úpravě podmínek pro zemědělského podnikatele – fyzickou
osobu. Původní podmínka dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům jsou nahrazeny plnou
svéprávností
u zemědělskou výrobou není pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely (§ 2e odst. 3)
u další podstatnou změnou je zrušení zaměření zemědělské výroby (§ 2f odst. 3). Zaměření zemědělské
výroby se již nebude vypisovat na osvědčení, jako tomu bylo dosud, a tato listina bude pouze průkazem
o tom, že subjekt byl zapsán do Evidence zemědělského podnikatele.
Ing. Petr Třeštík, vedoucí živnostenského odboru
u
ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
Od 1. 1. 2015 dochází ke změnám v živnostenském zákoně, které mají vést k dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatele, dále k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do
živnostenského rejstříku.
Zásadní oblasti, které novela živnostenského zákona postihuje, jsou:
1) Právnické osoby v roli statutárního orgánu
u od 1. 1. 2015 bude do živnostenského rejstříku zapisována i právnická osoba, která je statutárním
orgánem právnické osoby a dále osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu, která je statutárním
orgánem.
2) Trvale platné dokumenty vedené v živnostenském rejstříku
u z listinných dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo při oznámení změny, živnostenský úřad vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku.
Ty jsou pak k dispozici všem živnostenským úřadům. Podnikatel tudíž není povinen tyto doklady
při následných jednáních znovu předkládat, pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly
beze změny.
u týká se to dokladů, které budou doloženy po 1. 1. 2015, konkrétně jde o výpisy z evidence trestů,
doklady o odborné způsobilosti podnikatele a odpovědného zástupce (doklady o vzdělání, osvědčení
o rekvalifikaci, doklad o praxi atd.), doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je
umístěno sídlo nebo organizační složka závodu zahraniční osoby.
3) Obsah veřejné a neveřejné části živnostenského rejstříku
u neveřejným údajem je od 1. 1. 2015 adresa bydliště a místa pobytu na území ČR, bydliště mimo
území ČR
u neveřejné jsou též výše uvedené elektronické kopie listin
u po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele budou údaje
o podnikateli převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné
Dalšími změnami v živnostenském zákoně je např. doplnění možností pro prokázání odborné způsobilosti u některých živností vázaných a koncesovaných a zařazení vázané živnosti „Oční optika“ do seznamu živností vedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, jejichž výkon je podnikatel povinen
zajistit fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost.
Tato novela živnostenského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. a nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Jarmila Korábová, vedoucí oddělení registrace podnikatelů, živnostenský odbor
10
HLASATEL / PROSINEC 2014
O VÁNOČNÍCH
TRADICÍCH A LEGENDÁCH
Podstata Vánoc nespočívá v dárcích, ale ve vzájemné lásce a přátelství, radosti
a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sejde ke společným oslavám pod jednou
střechou. Na vytváření příjemné atmosféry se dodnes podílejí některé dávné
zvyky a tradice.
VÁNOCE POHANSKÉ A KŘESŤANSKÉ
Podle jazykovědců pochází slovo Vánoce z němčiny,
ve které se pro tento svátek používalo staré německé slovo Weihnachten („svatá noc“).
Slavení 25. prosince má však kořeny v pohanské
tradici, podle které se každým rokem v tento den
opětovně rodí bůh Slunce. Toto přesvědčení vycházelo z pozorování zimního slunovratu, kdy
slunce začíná stoupat a den se prodlužuje. Proto
byly noci z 24. na 25. prosince a noci následující
odedávna považovány za „svaté noci“.
Datum Kristova narození není v Bibli zmíněn.
Slavnost narození Ježíše Krista se začala slavit
25. prosince přibližně od poloviny 4. století.
BETLÉM
Zvyk zobrazování betlémů je doložen již ve 4. století, ovšem tradici stavění vánočních betlémů zahájil až v roce 1223 sv. František z Assisi v italské
Umbrii. Odtud se prostřednictvím františkánů
velmi rychle dostávala i do dalších oblastí. Šíření
jesliček bylo vždy spojeno s činností církevních
řádů, v Čechách nejvíce s jezuity. Pražské jesličky v jezuitském kostele sv. Klimenta byly nejen
prvními jesličkami u nás, ale dokonce i ve střední
Evropě a v zemích ležících na sever od Dunaje.
Když Josef II. ke konci 18. století vykázal betlémy z církevních prostor, poskytly jim útočiště ve
svých domovech prostí lidé, kteří se jich odmítli
vzdát. K základním figurkám – Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, pastýřům s ovečkami a třemi
mudrci z Východu – si přidávali i další postavy
ze svého nejbližšího okolí. Vše bylo zasazeno do
mnohdy fantastické krajiny.
VÁNOČNÍ STROMEČEK
Během 16. století se vánoční stromek začal šířit po
německých zemích a počátkem 19. století se dostal
i k nám. První, kdo ho v Praze poprvé vystrojil ve
své vile jako překvapení pro hosty, byl roku 1812
režisér Stavovského divadla Jan K. Liebich, rodák
z Bavorska. Roku 1843 již bylo nakupování vánočního stromku běžné, lidé jej nazývali „Kristovým
strůmkem“. Na českém venkově se zdobený stromeček ujal v šedesátých letech 19. století.
Lidé zdobili své stromky o Štědrém dnu, a to různě. Především se je však snažili osvětlit: plamen
o Vánocích symbolizuje příchod světla – jak ve
smyslu příchodu pohanského slunovratu, tak ve
smyslu narození křesťanského Mesiáše. Strom,
resp. jeho dřevo, je také obsáhlým křesťanským
symbolem: v jeslích ze dřeva se narodil Kristus,
na kříži ze dřeva zemřel.
VÁNOČKA
První zmínka o ní pochází ze 16. století. Dříve
vánočku mohli péci pouze cechovní řemeslníci –
pekaři. Teprve od 18. století si je začali lidé péci
doma sami. První z doma upečených vánoček měl
dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí.
Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku
dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly.
Vánočka tvarem připomíná Ježíška v povijanu, její
křížové pletení má ochránit před zlými vlivy.
INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
11
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Na Štědrý den církev přikazovala půst. Kvůli dětem se v této souvislosti ujal slib, že když vydrží celý
den o hladu, uvidí zlaté prasátko. Večeře se většinou
přichystala i pro náhodného příchozího, osamělého
člověka nebo zemřelého. Pod ubrus bývalo zvykem
dát trochu sena, které připomínalo narození Ježíška
ve chlévě. S přicházejícím soumrakem děti pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička.
S první hvězdou si pak rodina sedla k slavnostnímu
stolu, prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý
rok a poděkování Bohu za vše dobré, co rok dal
i vzal. Jídlo si lidé nabírali podle vážnosti a stáří.
Na talíř se každému dalo přesně tolik jídla, kolik
sní – nechat zbytky bylo vyloučené.
V souvislosti s průběhem samotné večeře existuje
mnoho pověr. Například u stolu musel být lichý
počet strávníků – to přinášelo štěstí. Když někdo
vstal od večeře dřív, než poslední osoba dojedla,
věštilo to neštěstí a smrt. Nedoporučovalo se sezení
zády ke dveřím. Ochranu před zloději mělo zaručit svazování noh štědrovečerního stolu provazem.
Pod talíře se dávaly také šupiny z kapra, které měly
zaručit dostatek peněz po celý rok.
Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů. Mezi typická jídla patřil například
hrách (klíček hrachu má podobu kalichu, který
spojuje všechny stolovníky v dobrém i zlém), čočka, několik druhů polévek, mezi kterými nechyběla
bramboračka a rybí polévka. Také se pekl a dodnes
peče kuba z krup a česneku. Jedly se oplatky s medem, zasmažená polévka, topinky s česnekem, kapr
na různé způsoby, kaše nebo rozvařené ovoce zvané muzika, placky z černé mouky, jáhly, kroupy,
luštěniny, zavařené či čerstvé ovoce a závin. Podle
některých pramenů by na stole nikdy neměl chybět
česnek, který posiluje, med, který chrání před zlem,
a houby, jež dávají zdraví a sílu. Polévky se jedly
kvůli síle, čočka proto, aby byly peníze, a kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost.
DÁRKY
Vzájemné obdarovávání se drobnostmi pod rozsvíceným stromečkem se stalo nedílnou součástí Vánoc
až v 19. století. Dříve dárky dostávalo služebnictvo,
domácí chasa, tuláci a žebráci. Teprve později si lidé
začali dávat dárky mezi sebou, protože se věřilo, že to
přináší štěstí. Ale hlavně se dárečky dávaly a dodnes
dávají dětem. Původně je nosil sv. Mikuláš, avšak
v 16. století se rozmohlo obdarovávání dětí na Štědrý den – a to přičiněním protestantského reformáto-
ra, který nechtěl dávat svým dětem dárky na katolický svátek sv. Mikuláše, a tak jim je dával až na Štědrý
den. Dnes se u nás naštěstí udržují obě tradice.
Lidé věřili v magickou moc dárků. Proto děti
a mladí lidé dostávali červená jablíčka (zdraví,
síla a dlouhověkost), ořechy (moudrost a zralost)
a sladké perníky (radost a slast mládí). Mládenec
nebo panna dostávali obvykle nějakou ozdobu
(štěstí a bohatství).
VĚŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI
K tradičním vánočním zvykům patří i snaha poznat, co nás v příštím roce čeká. Lidé proto nacházeli různé způsoby, jak věštit svou budoucnost.
Těmi nejznámějšími způsoby je lití olova, rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček nebo házení střevíce za hlavu směrem ke dveřím.
Leccos mohl člověk pro svoji budoucnost o Štědrém večeru udělat i sám. Například vystrčit psa
dveřmi pozpátku, aby dobře hlídal, do plamínku
první zapálené svíčky zašeptat své přání, aby se
vyplnilo, nebo jíst rybí polévku s nadějí na dlouhý
život.
JMELÍ
Jmelí přišlo lidem velmi tajemné, proto mu přisuzovali kouzelné účinky: ochraňovalo je před
ohněm, čarodějnicemi a zlými duchy a také přinášelo štěstí (stejně jako čtyřlístek či podkova). Štěstí
však přinášelo jen tomu, kdo jej dostal darem od
někoho jiného. Čím více bílých bobulek větvička
měla, tím větší štěstí v novém roce obdarovaného
čekalo. (ran)
12
HLASATEL / PROSINEC 2014
ZUŠ HOSTIVAŘ
OTEVŘELA
AKADEMII PRO SENIORY
U
čitelé na ZUŠ Hostivař se rozhodli, že
budou poskytovat umělecké vzdělávání
nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům.
„Často potkáváme ve škole babičky a dědečky,
kteří doprovázejí svá vnoučata na hodiny houslí,
zpěvu nebo tance, a často jsme od nich slyšeli,
že to svým ratolestem skoro závidí, že v mládí
také hráli na nějaký hudební nástroj, či se věnovali divadlu a dnes je již pozdě. Chtěli jsme
jim nějak vyjít vstříc a možná i trochu pootočit
způsob, jakým o sobě uvažují. A tak s heslem:
„Splňte si svůj dlouho odkládaný sen“ jsme jim
připravili komplexní vzdělávací program, zaměřený právě na jejich věkovou kategorii. Ale
hlavně jsme jim ale tím chtěli udělat radost,“
říká ředitel ZUŠ Hostivař pan Jiří Stárek.
Díky nadšení učitelů všech
uměleckých oborů a s podporou MČ Praha 15 tak mohla
být Akademie umění a kultury
pro seniory otevřena slavnostní imatrikulací, která se konala přímo v prostorách pražské
HAMU (Hudební akademie
múzických umění). Věkový
průměr „prvňáčků“ je 68 let
a ze všech škol v Městské části se jedná o nejpočetnější
první ročník – 116 studentů a studentek.
Moderní sociologicko-společenské programy dnes kladou akcent ne již na pouhé prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování kvality života.
V souvislosti s celkovou změnou demografického vývoje, kdy dochází postupně ke stárnutí populace a prodlužuje se délka života, problematika aktivního stáří se
dostává do popředí zájmu civilizovaných společností.
Péče o seniorky a seniory je na Praze 15 kvalitně zaji­
šťována např. prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, kde se seniorům věnují skuteční
profesionálové. Existuje ale řada občanů seniorského
věku, pro které doposud chyběly dostatečně inspirativní podněty k získávání nových znalostí a rozvíjení
nejrůznějších dovedností. Akademie umění a kultury
Prahy 15 – vzdělávání III. věku tak nabízí studentům
v postproduktivním věku odborné studium ve všech
uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický). Zájemcům se nabízí smysluplné
a aktivní naplnění volného času a motivuje je nejen
k aktivnímu přístupu k životu, ale i posiluje jejich duševní i fyzickou kondici, a to prostřednictvím umění.
V ZUŠ Hostivař tak vznikl skutečný prostor mezi-
Foto: Marie Zdeňková
V říjnu letošního roku otevřela Základní
umělecká škola z Hostivaře Akademii
umění a kultury Prahy 15, která je určena
pro studenty seniorského věku. Jedná se
o vůbec první školu tohoto typu v ČR.
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
generační solidarity a komunikace, který
vhodně doplňuje dlouhodobý cíl školy,
který má ZUŠ Hostivař uvedený ve svém
školním vzdělávacím programu: Cílem školy
je vytvořit v ZUŠ Hostivař lokální, sociálně
kulturní prostředí, jakýsi „mikro­svět“ důvěry, kde se žáci a učitelé cítí bezpečně, protože
„špatné mravy zde neomluví ani práce pro
dobrou věc“. Mikrosvět, kde jsou žáci vnímaví, ohleduplní a učitelé dodržují pravidla
vzájemných vztahů, která si sami nastavují.
Vzdělávání probíhá formou didakticky
přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, návštěv koncertů
a představení, rozdělených do pololetních částí (tzv. zimních a letních semestrů). V průběhu
vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem, ani
zkouškou, ale účast ve výuce se zaznamenává do
opravdového studentského indexu.Vzdělávání je
pro seniory zcela bezplatné. Prostory, materiální vybavení, personální zajištění poskytuje ZUŠ
Hostivař a veškeré další výdaje hradí MČ Praha 15.
Mezi hlavní osobnosti, které se zavázaly ke spolupráci jako patroni Akademie, patří Dr. Jiří Grygar,
astrofyzik Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR,
čestný občan Prahy 15, Jeho Eminence kardinál
Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský a primas český, a významná česká filmová a divadelní
herečka Květa Fialová.
V Městské části Praha 15 tak vznikla komplexně
pojatá veřejná instituce, která je v porovnání s jinými obcemi i kraji v ČR zcela ojedinělá. Jde o místo,
kde se od rána do večera společně vzdělávají různé
generace v různých uměleckých disciplínách.
„Chtěli jsme jim udělat radost a nyní přinášejí svým
nadšením pro studium radost oni nám,“ dodává
ředitel školy Jiří Stárek.
Redakce
Sbor dobrovolných hasičů – Horní Měcholupy
13
pořádá
SPOLEČENSKÝ PLES
v pátek 23. ledna 2015 od 20.00 hodin
v kulturním domě VARTA, Horní Měcholupy
K tanci a poslechu hraje taneční skupina VOSTY_BAND.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME!
Předprodej vstupenek
každé pondělí 19.00–20.00 hodin v Klubu Varta.
Info. a rezervace na tel. 271 961 508, 606 213 513
Příští pozvání: 20. března – Josefovská zábava
14
HLASATEL / PROSINEC 2014
ZŠ Hostivař
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
15
Kozinova 1000, Praha 15
www.zshostivar.cz
PLAVECKÁ
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
3. ROČNÍKU
Plavecký výcvik žáků třetího ročníku má na naší škole dlouholetou
tradici. Novinkou posledních let
je týdenní soustředění, které se
konalo již popáté v Hotelu Srní na
Šumavě.
P
o návratu do školních lavic se třídní učitelka zeptala
svých dětí, jak se jim zde líbilo a na co budou vzpomínat.
David P.: „Jsem rád, že jsme se zlepšili v plavání a hodně
z nás uplavalo 200 m na delfína.“
Standa M.: „Naučil jsem se styl, o kterém jsem ani nevěděl.“
Kubík R.: „Jsem moc rád, že jsem se naučil plavat.“
Vítek K.: „Byli tam dobří trenéři.“
Ondra P.: „Bazén byl krásně čistý, i pokojíčky.“
Sára B.: „Dobrá byla plavecká štafeta na deskách
a v Hotelu Šumava dobře vařili.“
Štěpán V.: „Vyšlo nám počasí.“
Lukáš D.: „Je tam hezká příroda a okolí.“
Žofi Z.: „Mně se líbilo, jak jsme byli na Vlčí
a Mravenčí stezce.“
Ondra Š.: „Pěkný byl výhled na hrad Kašperk.“
Kristý V.: „Mně se líbila večerní oslava narozenin.“
Tomík M.: „Moc se mi líbil kostel na náměstí
a večerní procházky.“
Simi R.: „Byl krásně vidět Velký vůz.“
Matěj M.: „Viděli jsme létat netopýry.“
Michal H.: „Celé jsem si to kompletně užil!“
Eliška P.: „Paní učitelky byly rády, že jsme
nezlobili.“
Žáčky třídy 3. C zpovídala a na prima týden
na Srní bude vzpomínat
Mgr. Dita Macháčková, třídní učitelka
16
HLASATEL / PROSINEC 2014
ZŠ Veronské náměstí
Veronské nám. 391, Praha 15
www.zsvn.cz
PROJEKTOVÝ TÝDEN
ZELENÉ KILOMETRY
A PRVNÍ CYKLOHRÁTKY CDV
Už sedmým rokem se ZŠ Praha 15,
Veronské nám. zapojila do soutěže
Zelené kilometry, která je vyhlášena
v rámci celoevropské kampaně
ZOOM – děti v pohybu.
S
projektovým týdnem jsme začali 20. října. Každý žák
první až páté třídy vyplňoval záznamový arch, do kterého si připočítával jeden zelený kilometr za každý ekologicky
příznivý dopravní prostředek, který použil při cestě do školy
a ze školy. Celkem jsme nasbírali 2 115 kilometrů.
V rámci projektu Zelených kilometrů naše škola uspořádala poprvé cyklohrátky pro žáky prvních až třetích tříd
na novém dětském dopravním hřišti v Centru dopravní
výchovy Prahy 15.
V nové učebně zhlédli žáci dva filmy o správném používání
cyklistické helmy a reflexních prvků.
U mladých zdravotníků prováděli masáž srdce, obvazování
trojcípými šátky a obvazy.
U jízdy zručnosti nám pomáhala
paní Laura Kopecká ze sdružení
Automatu-udržitelné mobility.
Všem prvňáčkům byl slavnostně
předán dárek od MČ Praha 15, reflexní vesta, myška a smajlíci.
Každý soutěžící dostal ještě Veroňáčka, který by jim měl „radit“, jak
se chovat na ulici a silnici. Nechyběly ani sladkosti a různé papírové
samolepky.
Božena Makúchová
MŠ Horolezecká
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
17
Horolezecká 912, Praha 15
www.mshorolezecka.cz
SVĚTÝLKA
K
aždým rokem na podzim, po změně letního času, se koná na
zahradě naší mateřské školy slavnost světýlek pro děti a jejich rodiče. Nejinak tomu bylo i letos. Ačkoliv celý podzim bylo
příjemné počasí, 6. listopadu se na nás mraky mračily a hned po
zahájení nám začalo kapat na hlavu. Nikoho
ze zúčastněných déšť nezahnal, naopak, děti
statečně plnily úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily, a pilně sbíraly body. Komu
byla zima, mohl si zahřát bříško teplým čajem, který ochotně nalévaly paní kuchařky. Odměnou pro děti byly malé dárečky,
které si odnesly domů a pro všechny nakonec velkolepý ohňostroj.
Již nyní se těšíme, že se opět příští podzim na naší zahradě rozsvítí nejen světýlka,
ale i oči spokojených dětí.
Miluše Kovaříková
ZŠ Hostivař
Kozinova 1000, Praha 15
www.zshostivar.cz
PODZIM VE ZNAMENÍ CYKLISTIKY
NA NAŠÍ ŠKOLE!
N
a naší škole mají děti možnost přihlásit se do kroužku cyklistiky, vedeného
p. Antonínem Eisem. Ten ve spolupráci
s 
Českým svazem cyklistiky uspořádal
29. září na školním hřišti ZŠ Hostivař cy­
klistické dopoledne pro všechny žáky. Děti se
poutavým způsobem seznámily s různými
cyklistickými disciplínami a mohly si zkusit
jízdu na různých typech kol. Velký zájem
Foto: A. Eis
vzbudila jízda krasojezdců v tělocvičně.
V týdnu od 13. do 17. 10. započali žáci 4. a 5. tříd s dopravní
výchovou na Veronském náměstí, kde si pod asistencí Městské
policie ČR zdokonalují své znalosti silničních pravidel.
3. listopadu se žáci 2. stupně zúčastnili besedy se dvěma našimi
bývalými žáky, velmi úspěšnými cyklistickými reprezentanty.
Mohli naslouchat Jiřímu Fantovi, který obsadil úžasné 4. místo
na mistrovství světa juniorů 2014 v keirinu a 3. místo ve stejné
disciplíně na mistrovství Evropy juniorů 2014. Zaujalo je i vyprávění Šimona Adámka, držitele mnoha juniorských mistrovských
titulů ČR v omniu a absolventa závodu Paříž – Roubaix.
Foto: sl. Fantová
Věříme, že se i mezi našimi současnými žáky najdou budoucí
úspěšní reprezentanti v cyklistických disciplínách.
Mgr. Lenka Klasnová, zástupkyně ředitelky
18
HLASATEL / PROSINEC 2014
Křesťanské gymnázium
Kozinova 1000, Praha 15
www.krestanskegymnazium.cz
ANGLICKÉ DIVADLO
V PODÁNÍ STUDENTŮ KG
Školní představení ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
o hubaté Kateřině a jejím důmyslném
krotiteli Petruchiovi uvádí Křesťanské
gymnázium ve své čtvrté divadelní
sezóně.
Z
ábavná podívaná s Lenkou Jiráčkovou, Kamilou Müllerovou nebo
Alžbětou Bílkovou v roli Kateřiny a Matoušem Fendrychem
v alternaci s Timem Laukem jako Petruchiem patří k nejzábavnějším
z našeho dosavadního repertoáru. Komedii, ve které Shakespeare ukázal
snad všechny polohy mužského a ženského pohledu na lásku, charakterizuje její režisérka Nika Štěpánková jako hru o touze člověka patřit
k jinému člověku, o hledání šťastného partnerství a také o tom, že tělesná
chemie bývá silnější než rozum.
Představení je zasazeno do 20. let minulého století, kdy se rozmáhalo
hnutí feministek, a to právě využila naše Kateřina, aby odradila své možné nápadníky. Utíká se do role
zlé ženy, které se muži oprávněně bojí, neboť je uráží a zesměšňuje.
Celý děj je v angličtině, ale jazykově přístupný i začátečníkům. Letošní představení už zhlédli studenti
z Chrudimi, Pardubic, Jihlavy, Blanska a Brna a všude jsme se setkali s výbornou atmosférou a nadšením z výkonů našich „herců“. Reakce většiny diváků vystihuje vyjádření jednoho z nich: „Velmi mne
upoutal děj. Hercům bylo výborně rozumět a ve spojení se stručným úvodem do děje v češtině bylo
snadné příběh pochopit.“
Myslím, že divadlo je přínosem pro obě zúčastněné strany, které si ho užívají stejnou měrou. Každoročně se setkáváme s velkým úspěchem a naši studenti předvedli letos opět 100% výkon. Patří jim velký
obdiv a dík za jejich herecké výkony a skvělou reprezentaci Křesťanského gymnázia.
Zuzana Procházková, učitelka anglického jazyka
ADVENT
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
v Praze 15
30. 11. 2014 Veronské náměstí, Horní Měcholupy
15:30–17:30 hodin
Podvečerem provází a zpívá Pepa Melen
Stařenky – dámská country kapely
David Bouša
Lucky Dance
Adéla Zejfatová a Swing trio
děti ze základních škol
Doprovodný program:
středověká kovárna s dílnou
Městská část
Praha 15
7. 12. 2014 Plukovníka Mráze, Hostivař
15:30–17:30 hodin
Podvečerem provází a zpívá Pepa Melen
Stařenky – dámská country kapela
Peťka K.
Belly Habibi
Adéla Zejfartová a Swing trio
děti ze základních škol
14. 12. 2014
Průvod světel k vánočnímu stromu a zpěvy staročeských
rorátů – v areálu farní zahrady u kostela v Hostivaři
15:00–16:00 Adventní dílna pro děti – vyrobte si adventní svícen
16:00–16:30 Staročeské roráty aneb připravte se na Vánoce
– zpívá Bach Collegium Praha
16:30–16:40 Průvod světel – světelný průvod se svíčkami a lampiony
16:40–17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s hudebním
doprovodem Modrá synkopa
Během celého programu bude k dispozici čaj, svařené víno a cukroví.
Prvních třicet dětí obdrží vánoční ozdobu. Svíčky a lampiony s sebou.
www.praha15.cz
19
20
HLASATEL / PROSINEC 2014
Obec baráčníků Horní Měcholupy
Boloňská 310, Praha 15
VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ
OBCE BARÁČNÍKŮ
HORNÍ MĚCHOLUPY
N
a svém výjezdním zasedání jsme navštívili město Mělník a krásné interiéry zámku, který se nachází vysoko
nad soutokem dvou řek, Vltavy a Labe. Po návštěvě sklárny
Crystalex v Novém Boru jsme dorazili k cíli naší cesty na
rychtu Obce baráčníků Rumburk, abychom tak opětovali
zářijovou návštěvu rumburských baráčníků
na naší rychtě v Praze. Ve společnosti již
dobrých přátel a při pohoštění výbornými
koláčky, které pro nás vlastnoručně upekly rumburské tetičky, jsme při harmonice
strávili příjemný večer plný výměny zkušeností a nápadů na další činnost našich
baráčnických obcí.
Ivona Nováčková
členka konšelstva
Klub seniorů
Praha 15
DPS Janovská 486, Praha 15
www.csop-praha15.cz
Vážení a milí senioři,
přátelé Klubu seniorů Praha 15,
dovolte mi, abych Vás touto cestou pozvala
na předvánoční akce pořádané v Klubu
seniorů Praha 15, které naleznete v našem
programu na měsíc prosinec 2014.
Věřím, že se nám podařilo pro Vás připravit
zajímavé akce, které Vám zpříjemní čas
adventu, a že se společně uvidíme, potěšíme
a pobavíme.
Přeji Vám i Vašim rodinám a blízkým
krásné prožití vánočních svátků, radost,
zdra ví, š těs tí, p o ho d u a t ě ší m se n a
shledanou i v příštím roce 2015.
Kateřina Adametzová
Program – prosinec 2014
8. prosince – Vánoční vystoupení dětí
z mateřské školy Človíček 10.00 hodin
Dětské pásmo vánočních písniček a básniček.
9. prosince – Ing. Petr Gryc,
Cesty po Asii 13.00 hodin
Cestopisná přednáška v Klubu seniorů.
16. prosince – Helena Grycová
„Vánoční zvyky, tradice a svátky“ 13.00 hodin
Předvánoční povídání o dodržování tradic a zvyků
v čase předvánočním.
18. prosince – Vánoční odpoledne v Klubu seniorů
Společně s oblíbeným hudebním tělesem Braník
band si pojďme užít a nasát sváteční atmosféru vánočních svátků i u nás v Klubu seniorů Praha 15,
občerstvení je pro Vás přichystáno.
Je nutno se přihlásit u pí Adametzové,
tel. 725 927 132.
Svaz důchodců ČR
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
21
Základní organizace 10/28
Aktivní senioři Prahy 15
www.aktivni15.estranky.cz
VYCHÁZKA ZA POZNÁNÍM
STARÉ HOSTIVAŘE
Za podzimního slunečného počasí se
skupina Aktivních seniorů v počtu dvaceti
sedmi vypravila na vycházku, tentokrát za
poznáním staré Hostivaře.
V
ycházka začala na Hostivařském náměstí, kde
jsme se na panelu dozvěděli historii staré Hostivaře a vše o budovách na náměstí a v nedalekém
okolí. Za Hostivařským náměstím se dochovaly statky, které jsou v současnosti pěkně upravené a působí příjemným dojmem. Všimli jsme si také Selského dvora, kde je hezká restaurace. Naše cesta pokračovala po naučné stezce podél potoku Botiče, odkud jsme po schodech vystoupali k známé restauraci
Na Kačabce a blízkému kostelu Stětí Jana Křtitele. Jeho historie sahá do třináctého století a jsou zde
vidět i prvky románského stavitelství. Ke kostelu patří stará zvonice z 16. století. Všimli jsme si domu
zdejšího kaplana a spisovatele Václava Beneše Třebízského. V této části Hostivaře je spousta opravených
domů a je zajímavé si je prohlédnout. Na některých najdeme i malované reliéfy.
Dalším naším zastavením byl památník padlých za svobodu naší vlasti ve druhé světové válce. Také
jsme se zastavili na hřbitově u hrobky nejznámějšího Hostivařského rodáka a majitele statku Antonína
Švehly, který patřil k nejvýznamnějším představitelům Československé republiky po první světové
válce. Na tomto hřbitově je pochován i F. X. Šalda. Nemohli jsme vynechat ani blízký Toulcův dvůr.
Zde jsme si odpočinuli, posilnili a prohlédli místní farmu se živými zvířaty.
Tato procházka se mi skutečně líbila a byla zajímavá a dobře připravená. Jsem ráda, že stará Hostivař
patří do našeho obvodu. Máme se čím chlubit. Pokud jste tam ještě někdo nebyl, tak toto místo určitě
navštivte. Eva Pacoltová
SDČR ZO 10/28 AKTIVNÍCH SENIORŮ PRAHA 15
Vás srdečně zve na akce, které pořádá:
Prosinec 2014
12. 12. 2014 – Autobusový zájezd do Německa.
Návštěva Míšně, vánoční trhy. Nutno se přihlásit.
Sraz přihlášených 7.00 hodin parkoviště, stanice
autobusu Na Vartě.
Leden 2015
13. 1. 2015 – Návštěva Pedagogického muzea
J. A. Komenského v Praze.
Sraz 9.30 hodin metro Skalka peron.
90. VÝROČÍ NAROZENÍ
Naše maminka, rodačka z Hostivaře, Paní Josefa Vlková roz. Křesinová,
oslaví dne 20. prosince 2014 krásné výročí 90 let narození.
Vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let přeje syn Josef s manželkou.
Ilona a Josef Vlkovi
22
HLASATEL / PROSINEC 2014
Společnost Antonína Švehly, o. s.
Bruslařská1187/12, Praha 15
www.spolecnost.antoninsvehla.cz
PRAHA 15 SI PŘIPOMÍNÁ
SVÉHO ANTONÍNA ŠVEHLU
lavnostní setkání zahájil předseda Společnosti Mgr. Pavel Černý položením květin
a přivítáním všech vzácných hostů a příznivců.
Setkání se zúčastnili zástupci České obce sokolské, Baráčníků, Českého svazu bojovníků
za svobodu, Spolku Národního zemědělského
muzea, Společnosti Bratří Čapků, Pražského
akademického klubu 48 a další. Čestnou stráž
držel Sokol a Junák.
Po úvodním slovu předsedy Společnosti Antonína Švehly Mgr. Černého promluvila zastupitelka
MČ Praha 15 Lucie Prinzová, DiS., která poděkovala Společnosti Ant. Švehly za výbornou spolupráci s městskou částí v uplynulém období a především za péči o státníkovu památku a apelovala,
aby i nová radnice pokračovala v podpoře Společnosti Ant. Švehly v její bohulibé činnosti. Poté se
ujal slova první místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu, plk. Ing. Emil Kulfánek, který
připomenul Antonína Švehlu jako bojovníka za svobodu a demokracii a vyzval přítomné k pokračování v osvětové činnosti v rámci hesla Antonína Švehly, které je umístěno na naší hostivařské bustě.
Dalším vystupujícím byl Pavel Klíma, rychtář XXIV. župy v Praze za Baráčníky, jenž s potěšením konstatoval vynikající spolupráci všech sdružení a spolků na naší městské části. Závěrečného slova se ujal
bratr Vladimír Prchlík ze Sokola Spořilov, vzdělavatel Sokola, který zhodnotil osobnost a charakter
státníka Antonína Švehly a jeho význam pro dnešek. Mgr. Pavel Černý
U Branek 674, Praha 15
www.sokolhostivar.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 602 974 854
MARTINSKÝ
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
J
iž po čtrnácté pořádalo mateřské centrum Frydolínek
TJ Sokola Hostivař 11. listopadu od 18.00 hodin Martinský lampiónový průvod. Svatý Martin si pozval svého
bílého koníka Snížka, vyprávěl všem přítomným svůj životní příběh a po ohňostroji vedl celý průvod dětí a rodičů s lampióny do blízkého lesa. Tam na všechny čekala
spousta strašidel a strašidýlek. Děti v cíli před Švehlovou
sokolovnou čekala sladká odměna.
Mgr. Petra Šikýřová
jednatelka
Foto: Markéta Koutská
TJ Sokol Hostivař
Foto: Marie Zdeňková
S
T.J. Sokol Hostivař
za podpory MČ Praha 15
vás srdečně zve
na
Vánoční
zpívání pod lípou
Před sokolovnou si společně zazpíváme
vánoční koledy a připomeneme si staré
adventní zvyky.
14.prosince od 17 hod..
Švehlova sokolovna, U Branek 674/7 Praha 10, www.sokolhostivar.cz
Sportovní klub
budo Hostivař
Trhanovské nám. 179/9
102 00 Praha 15
www.skbu.cz
KURZY SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKY
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
S
portovní klub bojových umění Hostivař, působící na
Trhanovském náměstí v Hostivaři již téměř 20 let,
pořádá kurzy sportovní přípravky pro předškolní děti.
Cvičení je určeno pro děti od 5 let. Cílem tréninků je rozvoj všeobecných sportovních a pohybových
dovedností. Posuďte sami – děti cvičí na švédské bedně, na žebřinách či žíněnkách, na lavičce, s míči,
švihadly, fitbaly, tyčemi apod. Jako doplněk ke všeobecnému cvičení slouží základy bojového umění
karate. Děti se naučí základní postoje a techniky karate. Jedná se spíše o seznamování se s karate, jehož
hlavním cílem je naučit děti se soustředit na konkrétní cvičení a naučit se správně ovládat své tělo.
Samozřejmostí je, že v rámci tréninku probíhá mnoho her a soutěží.
O tom, že cvičení má smysl, svědčí také skutečnost, že všichni úspěšní reprezentanti klubu, medailisté
z mistrovství Evropy či světa v karate, začínali s karate právě v této sportovní přípravce. V kurzech
jsou ještě volná místa. Pokud máte zájem rozšířit řady malých sportovců, přijďte si trénink kdykoliv
nezávazně vyzkoušet. První hodina je v SKBU zdarma. Veškeré informace naleznete na www.skbu.cz
nebo na telefonním čísle 271 750 504.
Michal Strnad
24
HLASATEL / PROSINEC 2014
Středisko ekologické výchovy
hl. m. Prahy Toulcův dvůr
AKCE – PROSINEC 2014
Kubatova 1/32, Praha 10
tel.: 272 660 500
www.toulcuvdvur.cz
Neděle 7. 12. 2014
/ PUTOVÁNÍ ZA ČESKÝMI ZVYKY A OBYČEJI / 10.00–12.00 hod.
Přijďte si společně vyprávět o českých zvycích, společně si je prožít. Nabízíme celoroční cyklus nedělních setkání (vždy 2. nebo 3. neděli v měsíci) pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let na téma
české zvyky. Můžete se těšit na krátkou hranou pohádku, písničky při kytaře, povídání a hry vztahující se k tématu
a na 3-4 dílničky, kde si děti vyrobí drobné dárečky. Toto setkání má na programu: Mikuláše, Barboru, Advent.
S sebou: oblečení na ven, oblečení i dovnitř
Vstupné: jednorázový účastnický poplatek za dítě a jeho doprovod: 150,- Kč, dvě a více dětí jednorázově 200,- Kč
Způsob platby: na místě
Vhodné pro: rodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let
Upozornění: na akci je nutné se přihlásit předem. Při počtu menším jak 10
si dovolujeme akci zrušit, děkujeme za pochopení
Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na www.toulcuvdvur.cz!!!
/ VÁNOCE NA STATKU / 14.00–18.00 hod.
Tvořivé odpoledne plné vánoční atmosféry při výrobě svíček, přáníček, lidových ozdobiček, malování perníčků klasickou bílou polevou.V době od 17.30 do 18.00 uvidíte živý Betlém.
Můžete přicházet celé odpoledne tak, abyste si všechno stačili vyrobit a stihli navštívit živý Betlém.
Upozornění: má-li zájem družina, musí se předem objednat
Vstupné: 50,- Kč (dospělí i děti od 4 let)
Rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 130,- Kč, 2 dospělí a 2 děti 170,- Kč
Způsob platby: na místě
Vhodné pro: všechny zájemce, pro rodiny s dětmi, žáky ZŠ, družiny, kroužky
Pondělí 8. 12. 2014
Středa 10. 12. 2014
/ MALÉ VÁNOČNÍ ORIGINÁLY / 17.00–19.00 hod.
Buďte originální! I malým nezvyklým dárkem můžete potěšit své blízké. Přijďte si
vyrobit veselé záložky, placku nebo malá přáníčka či jmenovky na vánoční stůl. Na „placku“ (button) můžete použít
jakýkoliv motiv (obrázek namalovaný, z časopisu, foto nebo použijete naše předlohy). Výrobky, které zvládne každý.
S sebou: přezůvky pro vlastní pohodlí
Vstupné: dospělí 120,- Kč, děti a mládež 100,- Kč (v ceně je materiál včetně 2 ks buttonu,
další ks `a 20,- Kč)
Způsob platby: na místě
Vhodné pro: všechny zájemce
Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na www.toulcuvdvur.cz!!!
/ SPLÉTÁNKY / 17.00–19.00 HOD.
Vytvoříme společný (převážně) ženský kruh a pokusíme se vytvořit atmosféru,
jako to bývalo za starých časů po večerech při společných přástkách či draní peří – setkáme se, abychom mezi
sebou sdíleli, co právě prožíváme a nosíme na srdci, abychom se společně zasmáli nebo si třeba i zazpívali,
budeme-li mít chuť, a při tom všem necháme své ruce volně tvořit a na svět tak přivedeme malou drobnost
pro radost, ve které zanecháme otisk své duše, a která třeba pak potěší i dušičku jiných.
Naše výtvory budou mít převážně Waldorfský nádech. Budeme tvořit z přírodních materiálů – především
z filcu, ovčího rouna, přírodnin a papíru.
S sebou: ostré nůžky na stříhání filcu
Vstupné: 150,- Kč jednorázový vstup, permanentka: 600,- Kč/6 vstupů; plus náklady na materiál max. 30,- Kč
Způsob platby: na místě
Vhodné pro: dospělé a děti od 8 let, mladší děti po domluvě je možné vzít s sebou
Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na www.toulcuvdvur.cz!!!
Čtvrtek 11. 12. 2014
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
25
/ MATEŘÍDOUŠKOVÝ VÝLET ZA DOBRODRUŽSTVÍM
/ 10.00–14.00 hod.
Mateřídouškové výlety jsou určeny pro rodiny s dětmi od 3 do 8 let. Protože už máme větší děti, je trasa
vedená více terénem, což děti také více baví. Nedá se ale zaručit, že bude cesta sjízdná pro kočárky. Během
výletu hrajeme různé hry spojené s tématem výletu. Na našich výletech se dozvíte mnohé o české přírodě, ale
i historii navštívených míst. Jezdíme na výlety po pražských chráněných
územích či do blízkého okolí Prahy. Trasa je volena tak, aby byla dobře
přístupná vlakem nebo autobusem.
S sebou: svačinu, pití, oblečení a obuv do terénu úměrně počasí,
papír, tužku. Speciální výbavu upřesníme před akcí
Rodinné vstupné: 80,- Kč
Způsob platby: na místě
Vhodné pro: rodiny s dětmi od 4 do 8 let
Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na www.toulcuvdvur.cz!!!
Neděle 14. 12. 2014
/ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE ZVÍŘATY / 16.00–17.30 HOD.
Přijďte si odpočinout od adventního ruchu a popřát zvířátkům šťastné Vánoce. Co můžete očekávat? Výtvarnou dílnu, povídání
a kontakt se zvířaty, předání vánočních dárků živáčkům z TD a poděkování
adoptivním rodičům. Rozloučíme se společným zpěvem a hraním.
S sebou: vhodné oblečení a obuv
Vstupné: dobrovolné
Způsob platby: na místě
Vhodné pro: všechny zájemce
Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na www.toulcuvdvur.cz!!!
Středa 17. 12. 2014
/ VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ VE STÁJÍCH
/ 13.00–17.00 hod.
Tradiční setkání s vánoční atmosférou, kterou navodí výstava betlémů
v překrásném prostoru barokních stájí. Betlémy jsou vyrobeny
z různých materiálů – perník, dřevo, papír, korálky, šustí.
Autory jsou dospělí tvůrci i děti.
Upozornění: na Štědrý den jen od 11.00 do 15.00 hod.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč
Způsob platby: na místě
Vhodné pro: všechny zájemce
Sobota 20. 12. 2014 – 1. 1. 2015
/ MATEŘÍDOUŠKOVÝ VÝLET ZA DOBRODRUŽSTVÍM
/ 10.00–14.00 hod.
Mateřídouškové výlety jsou určeny pro rodiny s dětmi od 3 do 8 let. Protože už máme větší děti,
je trasa vedená více terénem, což děti také více baví. Nedá se ale zaručit, že bude cesta sjízdná pro
kočárky. Během výletu hrajeme různé hry spojené s tématem výletu. Na našich výletech se dozvíte
mnohé o české přírodě, ale i historii navštívených míst. Jezdíme na výlety do po pražských chráněných územích či do blízkého okolí Prahy. Trasa je volena tak, aby byla dobře přístupná vlakem nebo
autobusem.
S sebou: svačinu, pití, oblečení a obuv do terénu úměrně počasí, papír, tužku.
Speciální výbavu upřesníme před akcí
Rodinné vstupné: 80,- Kč
Způsob platby: na místě
Vhodné pro: rodiny s dětmi od 4 do 8 let
Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na www.toulcuvdvur.cz!!!
Pondělí 22. 12. 2014
26
HLASATEL / PROSINEC 2014
JAK PROBÍHÁ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ZA PODPORY ESF?
E
NVIRA, o. p. s., se věnuje zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením v Toulcově dvoře v Praze 15 již 5 let. V rozvoji
této činnosti nám v letošním roce pomohly také prostředky z ESF.
Realizovali jsme dva projekty.
Prvním je tréninkový program pro pracovníky s postižením, jehož účelem je v průběhu zaměstnání
u nás získat praxi, sebedůvěru a pracovní návyky. Člověku s postižením půlroční práce v Toulcově
dvoře pomůže získat další zaměstnání. Pracovní předpřípravou v roce 2014 prošlo 26 osob. Tréninkový
program končí v dubnu 2015 a již chystáme jeho pokračování.
Druhým projektem je profesionalizace našeho sociálního podniku, která také byla podpořena z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Mohli jsme zaměstnat tzv. fundraisera, který se v neziskové
organizaci stará o dostatek finančních prostředků na provoz. Podpořen byl náš tým provozních pracovníků, kteří se věnují organizaci práce lidí s postižením. Ti se proškolili ve vedení lidí, v řízení rizik
a kvality služeb apod.
Díky podpoře z ESF sociální podnik v Toulcově dvoře v roce 2014 navýšil kapacitu pro
zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 35 %. Volná místa můžete sledovat na webových
stránkách: www.toulcuvdvur.cz/volnamista.
Mgr. Alena Mrázková, ředitelka provozu sociálního podnikání
DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– ZO ČSOP 01/01
Michelská 5, Praha 4
tel.: 222 516 115, 774 155 155
e-mail: [email protected]
www.Dumochrancuprirody.csop.cz
POMOZTE V ZIMĚ PTACTVU,
N
NA JAŘE SE VÁM ODVDĚČÍ
a zimu sice odlétá mnoho našich ptačích druhů do teplých krajů, ale spousta jich u nás zůstává
a mnohé druhy dokonce na zimu přilétají. Za nepříznivého počasí, zejména za velkých mrazů
a sněhové pokrývky, mohou mít problém sehnat potravu. V takovém případě můžete pomoci i vy.
„Nejlepším způsobem je přikrmování pomocí krmítka na stromě, podstavci či parapetu,“ říká David
Zítek z Pražské zvířecí záchranky. „Na něj se pak může nasypat nejrůznější zrní, od lněného semínka,
máku či prosa, přes slunečnici až po řepku. Možné je na něj umístit také lůj, nakrájené maso, mrkev
nebo tvaroh,“ dodává. Zrní a semínka snadno seženete. Koupíte je i v Domě ochránců přírody v pražské
Michli. Velmi vhodné je na krmítko umístit také drcená jádra ořechů, například lískového nebo vlašského,
v přírodě můžeme předem nasbírat i plody břečťanu, hlohu, rakytníku a jeřabiny.
Nedostatkem potravy trpí ve velkých zimách všechny druhy ptáků, kteří u nás zůstávají. Větší trable
s krutými mrazy však mají menší druhy pěvců, jako jsou sýkory či králíčci. „U těch snadno dojde ke
spotřebování velkého množství energie, což má za následek jejich neschopnost letu. Při nálezu takového
vyčerpaného ptáčka je vždy nutné zavolat Pražskou zvířecí záchranku na čísle 774 155 185 a my už se
o ptačího pacienta postaráme,“ doplňuje David Zítek.
Pražská zvířecí záchranka pomáhá divokým zvířatům již od roku 2009. Za tu dobu pomohla více než
2000 zvířat. Stále se však potýká s finanční nejistotou. Jestli můžete, pomozte, prosím. Bližší informace
dostanete na [email protected] a na telefonu 774 155 185.
Marcela Mikesková
Vodní záchranná
služba ČČK
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
27
Místní skupina Praha 15
Hornoměcholupská 873, Praha 15
www.vzs-praha15.cz
V sobotu 8. listopadu se v hostivařském
bazénu konal dvanáctý ročník závodů
O putovní pohár starosty Prahy 15
ve vodním záchranném sportu.
Z
ávodu se zúčastnilo 95 svěřenců z místních skupin VZS z celé ČR. Závody probíhaly dle pravidel
ILS, závodilo se v plaveckých disciplínách, záchranářských disciplínách, konal se i test z uzlování,
test z poskytování první pomoci a kardiopulmonální
resuscitace. Svěřenci Místní skupiny Praha 15 si na
domácí půdě nenechali nic líbit, bojovali a obsazovali přední příčky.
Na prvním místě se ve své kategorii umístili Dominika Járošová, Tomáš Adámek a Jan Sobota. Druhé
místo obsadili Tomáš Lukavec, Marek Škácha a bronzovou medaili ziskali Zuzana Sobotová, Andrea
Stanovská, Antonín Škácha, Vojta Křapáček a Jan
Tůma. V kategorii dvojic si zlatou medaili obhájili
Dominika Járošová s Kateřinou Švehlovou, Eliška
Vrbatová s Veronikou Švehlovou, Andrea Stanovská s Markétou Vrbatovou, Antonín Škácha se Štěpánem Wenzlem, Tomáš Adámek s Markem Škáchou. Bronzovou medaili vybojovaly dvojice Zuzana
Sobotová s Terezou Křapáčkovou,
Ilja Moldavčuk s Lukášem Machkem a Vojta Křapáček s Jakubem
Macháčkem.
V š e m z á vo d n í k ů m m o c
blahopřejeme k dosaženým
úspěchům a děkujeme za
vzornou reprezentaci místní
skupiny a MČ Praha 15.
Všichni závodníci i jejich fanoušci se mohou těšit na další závody,
které se budou konat v Brně.
Martin Mácha
28
HLASATEL / PROSINEC 2014
Křesťanské farnosti na Praze 15
Farnost Hostivař a Petrovice
www.centrumhostivar.cz
farnost.petrovice.org
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V KOSTELECH V HOSTIVAŘI A PETROVICÍCH
Přijďte, berte si.
Pojďte k jesličkám, vezměte si radost do svých domovů a do svých srdcí.
Papež František: Tajemství křesťanského života je láska.
Jen láska vyplní prázdné mezery způsobené zlem.
Den
24. 12.
Štědrý večer
25. 12. (čtvrtek)
slavnost Narození Páně
26. 12. (pátek)
svátek sv. Štěpána
27. 12. (sobota)
sv. Jana Evangelisty
28. 12. (neděle)
svátek Svaté Rodiny
29. 12. (pondělí)
30. 12. (úterý)
31. 12. (středa)
poslední den obč. roku
1. 1. (čtvrtek)
Matky Boží Panny Marie
Nový rok
2. 1. (pátek)
3. 1. (sobota)
4. 1. (neděle)
6. 1. (úterý)
Zjevení Páně, Tří králů
Hostivař
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Petrovice
Kostel sv. Jakuba Staršího
16.30 hod. mše sv., především
16.30 hod. mše sv., především
pro rodiny s dětmi
pro rodiny s dětmi
22.00 hod. půlnoční mše sv.
8.00 a 11.00 hod. mše sv.
kostel otevřen od 8.00 do 19.00 hod.
od 17.00 hod. Živý Betlém
00.00 hod. půlnoční mše sv.
s ovečkami i živými představiteli
9.00, 10.30 hod. mše sv.
Panny Marie, sv. Josefa i Ježíška
kostel otevřen
s vánočním slovem
od 12.00 do 17.00 hod.
RNDr. J. Grygara a patera Ponichtery
8.00 a 11.00 hod. mše sv.
10.30 hod. mše sv. se skladbami
kostel otevřen od 8.00
České Rybovy mše vánoční
do 19.00 hod.
kostel otevřen od 12.00 do 17.00 hod.
18.00 hod. mše sv.
18.00 hod. mše sv.
s žehnáním vína
s žehnáním vína
8.00 a 11.00 hod. mše sv.
9.00, 10.30 hod. mše sv.,
v 11.00 hod. s obnovou
obě s obnovou
manželských slibů
manželských slibů
8.30 hod. mše sv.
příprava před setkáním pouti
dobré vůle Taizé
7.45 hod. mše sv.
18.00 hod. mše sv.
a ranní modlitba Taizé
18.00 hod. mše sv.
7.45 hod. mše sv.
na poděkování,
a ranní modlitba Taizé
Te Deum
18.00 hod. mše sv.
večerní posezení na faře
na poděkování, Te Deum
8.00 a 11.00 hod. mše sv.
10.30 hod. mše sv.
18.00 hod. mše sv.
18.00 hod. mše sv.
8.00 a 11.00 hod. mše sv.
18.00 hod. mše sv.
žehnání vody, kadidla a křídy
7.45 hod. mše sv. a ranní modlitba Taizé
18.00 hod. mše sv.
9.00, 10.30 hod. mše sv.
18.00 hod. mše sv.
žehnání vody, kadidla a křídy
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
29
NOVÉ ULICE
V HORNÍCH MĚCHOLUPECH
N
a konci října schválila Rada hlavního
města Prahy pojmenování
dvou nových ulic v zástavbě Central Group v Horních Měcholupech. Z ulice
Hornoměcholupské nyní
odstupuje ulice Mantovská,
uvnitř zástavby probíhá
ulice Modenská. Obě nové
ulice jsou tedy pojmenovány po městech v severní
Itálii tak, jak je v této části
Horních Měcholup obvyklé (Janovská, Parmská, Milánská, Veronské náměstí atd.). Mantova se nachází asi 45 km jiho-jihozápadně od Verony. Znalci Shakespeara vědí, že právě do Mantovy byl z Verony
vyhoštěn Romeo poté, co zabil jednoho z Kapuletů, a z Mantovy si zpátky přinesl jed, který ve Veroně
vypil nad tělem zdánlivě mrtvé Julie. Historické centrum Mantovy je od roku 2007 na seznamu Světového dědictví UNESCO. Dalších 75 km jižně pak leží větší Modena, také historické město, známé svou
univerzitou založenou roku 1175 i slavnými rodáky (Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti).
Zástavba ohraničená ulicí Mantovská dosud probíhá, po jejím ukončení v prosinci 2015 bude v této lokalitě osm domů s celkem 16 vchody.
Pro současné i budoucí obyvatele je
podstatné, že v nových ulicích Modenská a Mantovská budou modré
tabulky s orientačními čísly, která
jednotlivé vchody oficiálně odliší.
Tím se usnadní jak dojezd záchranky, policie nebo hasičů, tak doručování zásilek nebo orientace návštěvníků. Obdobný problém s orientací
má nová zástavba podél Hornoměcholupské ulice – z jedné strany staví Central Group, naproti Ekospol. Ve všech těchto domech je vždy
několik vchodů označených stejným číslem popisným a dosud nerozlišených oficiálními orientačními
čísly. Důvodem je fakt, že zatímco v Hostivaři jsou orientační čísla zavedena, ve většině ulic v Horních
Měcholupech dosud nikoli. Neoficiální označení písmeny úřady a oficiální databáze neuznávají, což
s sebou v případě nerozlišených vchodů v novostavbách nese problémy zmíněné výše – riziko bloudění sanitek, ztížené doručování pošty. O případném zavedení orientačních čísel v Hornoměcholupské
ulici (tedy i v její části probíhající v Horních Měcholupech) nyní jedná Úřad městské části Praha 15.
Zásadní je, že pokud k zavedení orientačních čísel dojde, obyvatelé si nebudou muset měnit své osobní
doklady.MUDr. Mirek Pátek, MBA
občan Prahy 15
30
HLASATEL / PROSINEC 2014
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří…
VII. část
Historie pivovarnictví, krčem a šenků
Na závěr malého seriálu o pivu, pivovarech a pohostinských místech
si řekneme, odkud hostivařští šenkýři odebírali pivo. V předvánočním
čase jistě zaujmou i zajímavosti z pověstí a příběhů z okolí Botiče.
Ú
dolí Botiče bývalo odjakživa výletním místem, kam chodili Pražané do restaurací
a především rybáren. Bohatství ryb potvrzovali i takoví lidé, jako byli Božena
Němcová, Josef Kajetán Tyl či Jan Neruda. Botič byl lemován mlýny a rybářskými
restauracemi, které byly hojně navštěvovány. U záběhlického zámečku býval zámecký
pivovar, který zásoboval všechny hospody na Botiči a v přilehlých vesnicích, tedy
především v Hostivaři. Do Hostivaře a Záběhlic se jezdilo na „grundle z Botiče a záběhlické pivo“, které se vyrábělo světlé i tmavé. Pivo mělo takový věhlas, že se o něm
dověděla také Vídeň a žádný vídeňský úředník, který zavítal do Prahy, nezapomněl
zajet k Botiči na „špacír“ v krásné přírodě a uvedené pochutiny. V časech před první
světovou válkou si ho dokonce sám císař František Josef nechal každý rok na Vánoce
přivézt deset sudů, jen pro svoji vlastní potřebu.
Pod Toulcovým dvorem prý stával u Botiče mlýn a rybářská bašta U Klaferdů. Jeho majitel Alois Emanuel Klaferda byl vyhlášený dobrák a kuchař,
za kterým se táhla každou neděli bohéma, měšťané i studenti z celé Prahy
a na parketu se tam vytáčela polka. Rád tam chodil na odpolední „špacírgáblík“ dokonce i František Palacký (přestože už měl zámek v Lobkovicích) a hojně tam utrácel
i jeho vzdálený příbuzný Babinský. Mlýn nakonec vyhořel. Prý ho zapálil blesk nebo zběhlí vojáci.
Každopádně po slavné restauraci zbylo jen pár kamenů zarostlých trávou. Přesto se prý zachoval recept
na Klaferdova rybí játra na víně, což bývala oblíbená
pochoutka Huga Haase nebo Rudolfa Deyla staršího. Rovněž Karel Hašler vzpomínal, jak jeho děda
s babičkou v létě jezdívali do této rybárny na pivo
jako křen, rybí játra na víně a trdlování (tanec).
Ale vraťme se k práčskému pivovaru u Botiče, který byl vyhlášený pražskou pivní specialitou, ležákem
Kamenáč. Toto pivo prý bylo vynikající a zdravé, že
mu dávala spousta pražských pivařů a fajnšmekrů
přednost před plzeňským Prazdrojem. Na pověsti
o zázračných schopnostech ležáku Kamenáč měl velkou zásluhu i pozdější továrník Jindřich Waldes, který si kolem roku 1902 v hostivařském údolí Botiče
postavil chatičku, kam si nechával z práčského pivovaru zavézt sud Kamenáče. Do hostince u pivovaru
se chodilo i na ryby a hlavně na houby, jak shodně
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
31
Práčský pivovar v osmdesátých letech 20. století (kresba Marie Zdeňková)
potvrdili Karel Čapek a Jiřina Šejbalová. Houby tam nejen vařili, ale prodávali
i nakládané. K pivu výborně chutnaly obří ucháče, žampiony a pýchavky, smažené
jako řízky.
Vznik práčského pivovaru se v některých pramenech uvádí k roku 1193. Podle
jiných jej založil konvent dominikánek sv. Markéty v Praze v roce 1710, kdy
roční produkce činila 600 hl a byla určena pouze pro klášter. Následkem josefínských reforem byl konvent zrušen a Práče s pivovarem získali roku 1784
Meissnerové. V té době měly Práče jen devět čísel. Stavení s čísly 1 až 4 a 8
patřily vrchnosti, číslo 5 měl pivovar, č. 6 byl mlýn na Botiči. Sedmičku měl
zámeček a devítku kovárna. Roku 1867 koupil pivovar Josef Kašpar, který
jej přestavěl na parostrojní provoz s ročním výstavem 40 tisíc hl. V roce
1889 pivovar prodal za 600 tisíc zlatých anglické akciové společnosti The
Bohemian Breweries Ltd. Prague. O deset let později přišly finanční problémy a majitelem se stal Emil Stein a Josef Kornfeld, jak dokazuje inzerát v Šibřinkovém listu Sokola
v Hostivaři. V té době byl sládkem Václav Hervert. Po Emilu Steinovi vlastnila
pivovar od roku 1922 Občanská záložna ve Vršovicích. Roku 1923 poškodil
pivovar rozsáhlý požár a po smrti sládka Antonína Ulricha začal zánik pivovaru.
Práče koupil Ringhofferův pivovar ve Velkých Popovicích, roku 1936 zastavil
výrobu (obdobně jako v Petrovicích) a zřídil zde stáčírnu a sklad svého piva.
Specialitou, na které si pochutnávali nejen Hostivařští, ale i císař pán, byl dvanáctistupňový ležák Kamenáč.
Marie Zdeňková
Použitá literatura:
Polák, Milan: Pražské pivovárky a pivovary, Libri Praha, 2003
Zeman, Jiří: Vyražte si o víkendu vykopat poklad, Adonai Praha, 2000
Kronika MČ Praha 15, 1923–2013
32
HLASATEL / PROSINEC 2014
Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte na e-mailovou adresu: [email protected]
nebo zasílejte v obálce označené heslem KŘÍŽOVKA-HLASATEL na adresu APP MEDIA s.r.o.,
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 do 15. prosince 2014. Vylosovaný výherce získá dárkový
poukaz pro dva na divadelní představení.
INZERCE
KOUZLO DOMOVA
Nabízí dárky pro radost. K narozeninám,
k Vánocům i pro Vaše potěšení.
Veronské nám. 385, Praha 15
Horní Měcholupy /vedle školy/.
!VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého
nábytku k likvidaci. Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, bytových družstev či firem.
Stěhování od A–Z. Tel.: 773 484 056
33
Rizikové kácení, řez a ošetřování stromů.
Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.
Víte, kde můžete koupit
ČESKÉ VÁNOČNÍ OZDOBY?
V Praze 10, DROGERIE, Hostivařská 28.
Koupíme byt v Praze 15 o velikosti 3+kk/L
a větší. Tel.: 606 123 240
Koupím menší panelový byt cca 2+kk v Praze 10.
Tel.: 605 036 133
Malířské práce
Nabízím malování, štuky, stěrky, lakování.
Tel.: 606 227 390, [email protected]
Pro klienty hledáme ke koupi byty v Praze 15.
Dlouhodobě se specializujeme na Prahu 4 a 10.
Tel.: 732 237 741, www.hlousekreality.cz
Po rekonstrukci znovu otevřená zubní ordinace
Weilova 1270, Praha – Hostivař přijímá pacienty.
Objednávky na tel. 722 435 728.
PŘÍJEM INZERCE: APP MEDIA s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.
Kontaktní osoba: Barbora Šterclová, e-mail: [email protected], mobil: 777 225 470
OC Europark
Nákupní 389/3, Praha 10
www.europark.cz
Zveme všechny děti a rodiče
na bezplatné představení:
Divadélko
pro děti
Ne 7. 12. od 11.00,
14.00 a 16.00 hod.
Skazka
Zimní pohádka
Ne 14. 12. od 11.00,
14.00 a 16.00 hod.
Koloběžka
O veselém vánočním stromečku
Ne 21. 12. od 11.00,
14.00 a 16.00 hod.
Kamarádi
V Betlémě
Ne 28. 12. od 11.00,
14.00 a 16.00 hod.
Loudadlo
Veselá pouť
NUTEL
D
É
L
H
E
Ř
P
NE
NÁ
Na ulici se za ní automaticky otočíte. Je to přesně ten
typ, který na sebe umí strhnout pozornost. A ještě větší
překvapení Vás čeká, když ji poznáte blíž… Dynamický
nadčasový design a barevné možnosti ColourConceptu jsou
teprve začátkem. To, co se skrývá uvnitř, je stejně lákavé.
Třeba nová generace motorů, které jsou až o 17 % úspornější,
a nejmodernější technologie. I díky nim má nová Fabia
bezkonkurenční jízdní vlastnosti. A při pořízení jedinečné
Záruky Mobility Plus se zárukou prodlouženou na 5 let již není
co řešit. Nová Fabia již od 239 900 Kč s klimatizací, 6 airbagy
a ESC s multikolizní brzdou. Chcete vědět víc? Zeptejte se nás
na on-line chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000
nebo nás navštivte a přesvědčíte se sami.
mojeskodafabia.cz
ŠKODA Finance od ŠkoFINu
Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km
Zcela nová ŠKODA Fabia
s novými úspornými motory
Untitled-358 1
Auto Štěpánek a.s.
Dolnoměcholupská 214
102 00 Praha-Hostivař
Tel.: 724 326 389
www.auto-stepanek.cz
Nové
Nové byty
13.11.2014 15:42:05
ve staré Hostivaři
775 377 056
tel.:
internet: w w w.hostivarskezahrady.cz
Download

ke stažení v PDF verzi