Výber literatúry na tému : Materstvo
Materská láska : Od 17. storočia po súčasnosť / Elisabeth
BADINTER, Prekl. Ľubica VYCHOVALÁ. - 1. vyd. - Bratislava :
Aspekt, 1998. - 277 s.
Ružový a modrý svet : Rodové stereotypy a ich dôsledky /Edit. Jana
CVIKOVÁ, Edit. Jana JURÁŇOVÁ, Viera BAČOVÁ, Hana BEDNAŘÍKOVÁ,
Monika BOSÁ, Ľuba KOBOVÁ, Ľuba LACINOVÁ, Kateřina LIŠKOVÁ,
Katarína MINAROVIČOVÁ, Juliana SZOLNOKIOVÁ. - 1. vyd. - Bratislava
: Aspekt, 2003; Bratislava : Občan a demokracia, 2003. - 290 s.
Láska materstvo budúcnosť / František CHORVÁT. - 1. vyd. Martin : Osveta, 1979. - 194 s.
abc feminismu / Jana Decarli VALDROVÁ, Lucie JARKOVSKÁ, Kateřina
MACHOVCOVÁ, Hana MAŘÍKOVÁ, Marek ŠÁLEK, Iva ŠMÍDOVÁ, Andrea
BARŠOVÁ, Věra SOKOLOVÁ, Markéta HUŇKOVÁ, Klára SKŘIVÁNKOVÁ, Jolana
NAVRÁTILOVÁ, Kateřina LIŠKOVÁ, Iva DOLEŽALOVÁ, Hana HAVELKOVÁ,
Linda SOKAČOVÁ, Dita DRAŽILOVÁ, Edit. Lenka FORMÁNKOVÁ, Edit.
Kristýna RYTÍŘOVÁ. - Brno : NESEHNUTI, 2004. - 232 s.
V bludném kruhu : Mateřství a vychovatelství jako paradoxy
modernity / Edit. Petra HANÁKOVÁ, Edit. Libuše HECZKOVÁ, Edit. Eva
KALIVODOVÁ, Zodp. red. Jiří RYBA. - Vyd. 1. - Praha : SLON, 2006.
- 458
Jazyk lásky : Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství/ Julia
KRISTEVA, Prekl. Josef FULKA, Aut. dosl. Libuše HECZKOVÁ, Red.
Tomáš VRBA. - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2005. - 250 s.
Otcové - dcery, matky - synové : Práce s rodičovskými komplexy
jako cesta k vlastní identitě [Vater - Töchter, Mutter - Söhne] /
Verena KAST, Prekl. Petr PATOČKA. - 1. vyd. – Praha : Portál,
2004. - 166 s.
Krize politiky jako krize pohlavní mužské identity : Feministická
reflexe moci a mateřského polibku / Mirek VODRÁŽKA.
Ženy na trhu práce: realita a perspektivy / Edit. Kateřina
MACHOVCOVÁ, Red. Kamila ŠVEHLOVÁ, Zost. Alexandra JACHANOVÁ
DOLEŽALOVÁ. - 1. vyd - Praha : Gender Studies, . - 60 s.
Typické dievča? : Denník o prvých troch rokoch života / Marianne
GRABRUCKER, Prekl. Jana CVIKOVÁ. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt,
2006. - 276 s.
1
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný ASPEKT. Projekt
financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
XY Identita muža / Elisabeth BADINTER, Prekl. Ladislav LAPŠANSKÝ.
- 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 1999. - 211 s.
Zrození moderní ženy : Evropa 1789 - 1918 / Lynn ABRAMS. - 1. vyd.
- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. - 367 s.
Mateřská centra [Mütter im Zentrum Mütterzentrum] / Edit. Rut
KOLÍNSKÁ. - Praha : Pražské matky, 1998. - 174 s.
Možnosť voľby : aspekty práv a zodpovednosti / Edit. Jana CVIKOVÁ,
Edit. Jana JURÁŇOVÁ. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2001. – 412
s.
Matky dělají muže : Jak dospívají synové / Cheryl BENARD. Praha : Pragma, 1997. – 234 s.
Matky na trhu (práce a života) : Výskumná štúdia / Edit. Lýdia
MAROŠIOVÁ, Edit. Sylvia ŠUMŠALOVÁ, Zora BÚTOROVÁ. - 1. vyd. Bratislava : IVO, 2006. - 68 s.
Ženská práva jsou lidská práva : Sborník přednášek ze semináře /
Zost. Jana TESAŘOVÁ, Zost. Kateřina LIŠKOVÁ, Gr. úpr. Radim
ŠAŠINKA. - 1. vyd. - Brno : Nesehnutí, 2002. - 173 s.
Žena v dnešnej rodine / MATULOVÁ, Nina; JAROŠOVÁ, Helena.
Bratislava : (Križovatky) Smena, 1977. – 307 s.
História materských centier v Nemecku.
O materskom práve / J. J. BACHOFEN.
Časopisy
Aspekt 1/1994 / Téma : Materstvo
Aspekt 1/1999 / Téma : Osobné je politické
Promluv - (1993-1996)
ŽenSen - (1996, 1997)
Čítajte viac na www.ruzovyamodrysvet.sk
Ružový a modrý svet (online)
Konkrétne štúdie z tejto publikácie:
2
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný ASPEKT. Projekt
financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Juliana Szolnokiová Skúsenosť a stereotyp Sociálne kontexty
materstva
Hana Bednaříková Materstvo ako súčasť ženskej identity
Monika Bosá: Prečo ženy zažívajú násilie Nerovnováha moci medzi
mužmi a ženami
Čítajte viac na www.aspekt.sk
Silvia Tomášková :Nancy Chodorow – Psychoanalytika a materstvo
Fiktívny rozhovor Zuzany Kiczkovej a Sary Ruddick : O myslení
matiek
Čítajte viac aj na :
www.materskecentra.sk
3
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný ASPEKT. Projekt
financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Download

Nisa, dcera Kungů : Intimní život ženy mizejícího světa [Nisa, The