NLINE
Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E
technology
Funkce modulu : online mìøení a sledování spotøeby el.energie,vody a plynu
Svorky opto 1+,1-,2+,2-,3+,3- (S0+,S0-) jsou pøivedeny pøes interní omezovací rezistor na vývody optoèlenù.
Pokud máte v plánu pøivést vìtší napìtí než na kolik bude interní rezistor "staèit", bude nezbytné použít
navíc externí rezistor pro omezení proudu, jinak dojde ke znièení LED uvnitø optoèlenu a ten bude pak potøeba vymìnit.
!
pøíklad využití
!
!
zapojení jednoho mìøièe energie (eletromìr)
pøíklad využití
!
zapojení tøí mìøièù energií (eletromìr,vodomìr,plynomìr)
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
Elektromìr
typ MANELER 9901M/D
A1
A2
A3
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
S0-
S0+
S0 impuls
OPTO 1-
-
POWER
LED
+20
Elektromìr
typ MANELER 9901M/D
ETHERNET
1000Mbit/s
C2
-
+
+
-
Vodomìr
plynomìr
ETHERNET
1000Mbit/s
HW
RESET
PIN
RX A
C1
TX B
UTP
GND
1wire
konektor
RJ 4-4
HW
RESET
PIN
- 21
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
optovstupy
napájecí zdroj
12-24V ac/dc
RELÉ LED 2
RX A
C2
TX B
C1
GND
RELÉ LED 2
RELÉ LED 1
1wire
konektor
RJ 4-4
+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
RELÉ LED 1
optovstupy
napájecí zdroj
12-24V ac/dc
UTP
- 21
GND
+20
OPTO 3-
POWER
LED
OPTO
3+
A1
A2
A3
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
S0-
S0+
GND
S0 impuls
OPTO 1-
-
OPTO
3+
+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO 3-
S0 -
S0+
pøímé zapojení z elektromìru na optický vstup S0
(pøi tomto zapojení je nutné použít drátovou propojku mezi svorky GND/OPTO 3-
Pro zapojení k optickým vstupùm je doporuèeno použít kroucený párový kabel se stínìním
UPOZORNÌNÍ !!!
Pøi prvním zapojení je nutné poèkat na aktuální zobrazení odbìru. Modul èeká na dva po sobì
jdoucí impulsy z elektromìru .
Stejnì tak i pøi odpojení zátìže. Modul opìt èeká na impulsy a pokud nedostane impuls po dobu
jako pøi zapojení , aktuální zobrazení odbìru se vynuluje.
VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
EPORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
Download

Zapojení optických vstupů S0 - odečet energií - Měření Energie