İşletmelerde Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemi Sınıflandırması
 Organizasyonel hiyerarşiye (kullanıcı
gruplarına) göre
 İşletme fonksiyonlarına yada departmanlara
göre
 Entegre Sistemler
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
1
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
İşletme Birimleri ile ilişkileri
Sistem Türü
Hizmet Verilen Grup
ÜST YÖNETİM
STRATEJİK DÜZEY
YÖNETİM DÜZEYİ
ORTA DÜZEY YÖNETİCİLER
BİLGİ DÜZEYİ
BİLGİ ve VERİ İŞÇİLERİ
İŞLETİMSEL
YÖNETİCİLER
SATIŞ VE
PAZARLAMA
İŞLETİMSEL DÜZEY
ÜRETİM
FİNANS
MUHASEBE
İNSAN
KAYNAKLARI
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
2
Organizasyonel hiyerarşiye (kullanıcı
gruplarına) göre






Atomik İş İşleme Sistemi
Bilgi Çalışanı Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Karar Destek Sistemleri
Üst Düzey Yönetici Karar Destek Sistemleri
Ofis Otomasyon Sistemleri
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
3
Karar Türleri
 Yapılandırılmış Kararlar
Rutin, tekrar eden, sık sık verilen, kolay olan, az
sayıda parametre içeren, etkileri kısa vadeli olan
 Yarı Yapılandırılmış Kararlar
Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış arasında yer
alan 1-3 veya 1-5 yıl (orta vadeli)
 Yapılandırılmamış Kararlar
uzun vadeli (stratejik), tecrübe edilmemiş olan,
etkileri çok geniş olan, çok fazla parametreye
ihtiyaç duyulan, iç ve dış veri ve bilgilere
gereksinim olan
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
4
Yönetim Piramidi
Karar
Bilişim
Tipleri
Sistemi
Türleri
İşletme
Birimleri
Yonetici
*
Yönetim
Stratejik
Destek
Kararlar
Sistemleri (ESS)
Yonetici Destek Sistemleri (ÜDYKDS)
Karar Destek Sistemleri (KDS)
Karar
(Yapılandırılmamış)
Destek Sistemleri (DSS)
Yönetim
Yonetim Bilisim Sistemleri (MIS) Ofis Otomasyon Sist.(OAS)
Pazarlama – Satış
Yonetim Bilisim Sistemleri (YBS)
* Taktiksel Kararlar
Uzman Bilgi Is Sist. (BÇS)
Muhasebe – Finans
Uzman
(Yarı Yapılandırılmış)
Bilgi– Is
Sistemleri (KWS)
Pazarlama
Satış
İnsan Kaynakları
Ofis
Otomasyon
Sistemleri (OAS)Ofis Otomasyon Sist.(OAS)
Muhasebe
– Finans
*
RutinKaynakları
Kararlar
İnsan
Üretim–İmalat
Atomik Is Isleme
Sistemi (AİİS)
(Yapılandırılmış)
Üretim
– İmalat
Atomik Is Isleme Sistemi (TPS)
Ofis Otomasyon Sist.(OAS)
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
5
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Ofis
Otomasyon
Sistemleri
(OOS)
Atomik
Is Isleme
Sistemi
(AİİS)
Uzman
Bilgi
Is Sistemleri
(BÇS)
Yonetici
Destek
Sistemleri
(ÜDYKDS)
Karar
Destek
Sistemleri
(KDS)
Yonetim
Bilisim
Sistemleri
(YBS)
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
6
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Atomik İş İşleme Sistemleri
(Transaction Processing Systems-TPS)
Organizasyonun işlemsel seviyesine servis veren
en basit sistemdir.
TPS organizasyonların temel muhasebe ve kayıt
saklama sistemleridir
Atomik
Is Isleme
Sistemi
(AİİS)
Uzman
Bilgi
Is Sistemleri
(BÇS)
Yonetim
Bilisim
Sistemleri
(YBS)
Karar
Destek
Sistemleri
(KDS)
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yonetici
Destek
Sistemleri
(ÜDYKDS)
Ofis
Otomasyon
Sistemleri
(OOS)
7
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Atomik İş İşleme Sistemleri
(Transaction Processing Systems-TPS)
AİİS
Sipariş işleme
Sistemi
SİPARİŞ DOSYASI
Malzeme
Kaynakları
Planlama Sistemi
ÜRETİM ANA DOSYASI
Defteri Kebir
sistemi
MUHASEBE
DOSYALARI
YBS
SATIŞ
VERİSİ
BİRİM
ÜRÜN
MALİYETİ
YBS
RAPORLAR
ÜRÜN
DEĞİŞİM
VERİSİ
HARCAMA
VERİSİ
YÖNETİCİLER
YBS DOSYALARI
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
8
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Uzman Bilgi İş Sistemleri
(Knowledge Work Systems - KWS)
Atomik
Is Isleme
Sistemi
(AİİS)
Bilgi çalışma sistemleri bilimsel veya mühendislik
yeni bilgiler üretmeyi ,bu bilginin ve teknik veriyi
uygun bir şekilde entegre etmeyi sağlar
Uzman
Bilgi
Is Sistemleri
(BÇS)
Yonetim
Bilisim
Sistemleri
(YBS)
Karar
Destek
Sistemleri
(KDS)
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yonetici
Destek
Sistemleri
(ÜDYKDS)
Ofis
Otomasyon
Sistemleri
(OOS)
9
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
(Management Information Systems - MIS)
Uzman
Bilgi
Is Sistemleri
(KWS)
Yapısal ve
Yönetim
düzeyinde
yarı yapısal kararlar
Rapor kontrolu merkezli
Girdiler ve şimdiye
Geçmişe
: Yüksek
ait veri
miktarda veri
İşlemler
İç
merkezli
: Basit modeller
Çıktılar
Uzun
tasarım süreçleri
: Özet raporlar
Kullanıcılar
: Orta düzey yöneticiler
Örnek : Yıllık Bütçeler
Atomik
Is Isleme
Sistemi
(TPS)
Yonetim
Bilisim
Sistemleri
(MIS)
Karar
Destek
Sistemleri
(DSS)
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yonetici
Destek
Sistemleri
(ESS)
Ofis
Otomasyon
Sistemleri
(OAS)
10
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
(Management Information Systems - MIS)
TPS
Sipariş işleme
Sistemi
SİPARİŞ DOSYASI
Malzeme
Kaynakları
Planlama Sistemi
ÜRETİM ANA DOSYASI
Defteri Kebir
sistemi
MUHASEBE
DOSYALARI
YBS
SATIŞ
VERİSİ
BİRİM
ÜRÜN
MALİYETİ
YBS
RAPORLAR
ÜRÜN
DEĞİŞİM
VERİSİ
HARCAMA
VERİSİ
YÖNETİCİLER
YBS DOSYALARI
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
11
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Karar Destek Sistemleri
(Decision Support Systems-DSS )
Yonetim
Bilisim
Sistemleri
(MIS)
Atomik
Is Isleme
Sistemi
(TPS)
Yönetimuyarlanabilir,
Esnek,
düzeyi
hızlıdır.
Kullanıcı girdi ve: çıktıyı
Girdiler
Düşükkontrol
hacimlieder.
veri
İşlemler
: Etkileşimli
Çıktılar
Profesyonel
programlama
: Karar analizleri
yoktur.
Kullanıcılar
: Profesyoneller ve kurmay kadro
Karar süreçlerini destekler
Örnek: Anlaşma Maliyet Analizi
Karmaşık modelleme araçları
Uzman
Bilgi
Is Sistemleri
(KWS)
Karar
Destek
Sistemleri
(DSS)
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yonetici
Destek
Sistemleri
(ESS)
Ofis
Otomasyon
Sistemleri
(OAS)
12
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Yönetici Destek Sistemleri
(Executive Support Systems - ESS)
Karar
Destek
Sistemleri
(DSS)
Atomik
Is Isleme
Sistemi
(TPS)
Tepe yönetimi
Yapılandırılmamış
Stratejik
düzeyiçin karar vermeyi gelişmiş
grafikler için
Bireyler
ve iletişim
tasarlanmış
sayesinde belirlemeyi amaçlayan
bilgi sistemleridir.
Girdi
Ceo’yu
her yere :bağlar
Toplu veri
ESS, yüksektutmak
İşlemler
Gündemde
düzeyde
: Etkileşimli
pahalıdır
özetlenmiş datayı sunar.
ESS’nin birincil
Çıktılar
Kapsamlı
destekgörevi,çeşitli
: personeli
Öngörülergereklidir.
kaynaklardan datayı
elde temek,entegre
Kullanıcılar
: Tepe
etmek
yöneticiler
ve birleştirmek, kullanım
kolaylığı olan ,anlaşılabilir bir formatta bilgileri
sunmaktır.
Örnek:
5 yıllık işletim planı
Uzman
Bilgi
Is Sistemleri
(KWS)
Yonetim
Bilisim
Sistemleri
(MIS)
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yonetici
Destek
Sistemleri
(ESS)
Ofis
Otomasyon
Sistemleri
(OAS)
13
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Ofis Otomasyon Sistemleri
(Office Automation Systems – OAS)
Yonetici
Destek
Sistemleri
(ESS)
Ofis otomasyon sistemleri farklı bilgi çalışanlarını,
coğrafik ve fonksiyonel bölgeleri kontrol eder.
Kağıtsız ofislere gidişat
İş akışlarının yeniden tasarımı
Bütünleşik yazılımlar
Ergonomik tasarımlar
Parlak, neşeli iş ortamları
Örnek: Sunum Grafikleri
Atomik
Is Isleme
Sistemi
(TPS)
Uzman
Bilgi
Is Sistemleri
(KWS)
Yonetim
Bilisim
Sistemleri
(MIS)
Karar
Destek
Sistemleri
(DSS)
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
Ofis
Otomasyon
Sistemleri
(OAS)
14
Organizasyonel Bilgi Sistemleri
Sistemler Arası İlişkiler
ÜDY
KDS
YBS
UBS
KDS
AİİS
OOS
Doç. Dr. Erman COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri
15
Download

Slayt 1