Instalační manuál
EPS Fireray
Instalace, programování FR 50/100
VARIANT plus, spol. s. r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 640
www.variant.cz
[email protected]
Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a
výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále
zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto
manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT plus
si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.
Dokumentace vytvořena dne 15. 7. 2010
poslední korekce dne 3.5.2012
VARIANT plus s.r.o.
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 1 z 11
Instalační manuál
EPS Fireray
1. Obsah:
1.
2.
3.
4.
Obsah: ............................................................................................................................................................ 2
Základní informace o hlásiči FR 500/100 .............................................................................................................. 2
Popis funkce ..................................................................................................................................................... 2
Umístění hlásiče ................................................................................................................................................ 2
4.1
Šikmé stropy a střechy ............................................................................................................................... 3
4.2
Umístění hlásiče v atriu ............................................................................................................................... 3
5. Instalace .......................................................................................................................................................... 4
5.1
Příprava hlásič pro montáž .......................................................................................................................... 4
5.2
Montáž ...................................................................................................................................................... 4
5.3
Instalace odrazné desky.............................................................................................................................. 4
5.4
Hrubé zaměření odrazné desky .................................................................................................................... 4
5.5
Koncové nastavení hlásiče ........................................................................................................................... 4
5.6
Testování hlásiče ........................................................................................................................................ 6
6. Připojení hlásiče k ústředně EPS.........................................................................................................................10
7. Zapojení hlásiče ................................................................................................................................................ 7
8. SW nastavení modulu IOM 3311 ......................................................................................................................... 9
9. Technická data.................................................................................................................................................. 8
9.1
Funce indikačních LED ................................................................................................................................ 8
9.2
Dodávka ................................................................................................................................................... 8
2. Základní informace o hlásiči FR 500/100
Fireray 50/100R je lineární hlásič požáru. Hlásič má integrovaný vysílač a přijímač umístěný uvnitř jednoho krytu. Hlásič
musí být instalován na pevné-nevibrující části domu (zdi, příčky,…) 0,3-0,6 metrů pod strop. Vysílaný infračervený paprsek,
je odrážen odraznými deskami namontovanými přesně proti vysílači. Mezi deskami a vysílačem nesmí být žádná překážka,
která by bránila průchodu paprsku. Žádná překážka nesmí být ani ve vzdálenosti 0,5 m od osy paprsku (představte si trubku
o průměru 1 m, kde optická osa paprsku je uprostřed, v tomto pomyslném prostoru uvnitř trubky nesmí být žádná
překážka). Odražený signál se vrací zpět do přijímače, kde je vyhodnocován. Maximální boční dosah je 7,5 metru na každou
stranu od osy paprsku.
3. Popis funkce
Hlásič vysílá infračervený paprsek a odrazná deska jej reflektuje zpět. Částice kouře v prostoru optické osy paprsku snižují
jeho intenzitu úměrně hustotě kouře. Hlásič vyhodnocuje toto utlumení nebo zastínění podle nastavených paramterů
citlivosti. Nastavení citlivosti požáru je možné v mezích 25%, 35%, a 50%, kde 25% je nejvyšší citlivost. Pokud je útlum
signálu větší než nastavená citlivost a trvá po dobu více než 10 sekund, aktivuje se požární relé a rozsvítí se červená LED
dioda požár.
K dispozici jsou dva módy požárního relé: paměť poplachu a samoresetace. V režimu samoresetace dojde k automatickému
zpětnému nastavení po poplachu (cca 5 sekund po návratu signálu na normální hodnotu). V režimu paměť poplachu je
potřeba provést zpětné nastavení odpojením napájení od hlásiče po dobu nejméně 5 sekund.
Pokud je infračervený paprsek zastíněn o více než 90% dojde k vyhlášení poruchy (po 10-ti sekundách). Tento stav je
indikován žlutou LED dioda signalizující poruchu. K této situaci může dojít ve více případech, např.: nějaký objekt je umístěn
do cesty paprsku, chyba přijímače, ztráta odrazné desky, náhlé vychýlení hlásiče nebo je přijímaný signál příliš silný.
Poruchové relé se zresetuje do pěti sekund po obnovení správné hodnoty signálu.
Hlásič dlouhodobě monitoruje pokles intenzity signálu, který může být zapříčiněn stárnutím součástek anebo znečištěním.
Tyto operace (porovnávání přijatých infračervených signálů) jsou opakovány po každých 15 minutách; rozdíly menší než 0,7
dB za hodinu jsou upravovány automaticky. Tato funkce se nazývá AGC (Automatické řízení zisku). I když hlásič signalizuje
poruchu AGC (žlutá LED dioda bliká každé dvě sekundy), funkce i nastavení hlásiče nadále zůstává beze změn ale je nutný
servisní zásah.
4. Umístění hlásiče
Pro správnou funkci hlásiče je nutné jeho správné umístění. Praktické pokusy ukázaly, že kouř při požáru nestoupá pouze
přímo vzhůru, ale rozptyluje se do šířky, případně se vlivem ventilace a teplotních kapes různě klikatí. Zásluhou ventilace a
teplotních kapes existují místa, kam se kouř nikdy nedostane. Hlásič se proto umisťuje 0,3 – 0,6 m pod strop. K vyhlášení
požáru dojde v okamžiku kdy koncentrace kouře dosáhne takových hodnot, že intenzita přijatého signálu klesne pod
nastavenou mez citlivosti. Rychlost reakce lineárního hlásiče závisí na velikosti chráněné oblasti, množství kouře, tvaru
střechy a použití ventilace. Rychlost vyhlášení požáru závisí také na vzdálenosti ohně od osy paprsku, výšce paprsku nad
ohněm a úhlu mezi paprskem a ohněm. Lineárním hlásičem kouře lze u rovných stropů chránit oblast širokou 7,5 metru na
každou stranu od osy paprsku.
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 2 z 11
EPS Fireray
Instalační manuál
Instalace hlásiče musí být v souladu s národní normou ČSN 342710 příloha I bod I.2 Hlásiče kouře lineární. Pokud dojde k
pochybnostem ohledně místa montáže hlásiče doporučujeme provést test na šíření kouře (dýmovnicí nebo jiným
generátorem kouře) a podle toho zvolit nejvhodnější umístění hlásiče.
4.1 Šikmé stropy a střechy
Šikmá střecha je definována svislicí X spuštěnou z hřebene střechy. Střecha je šikmá pokud je tato vzdálenost větší jak 0,6
m (pozn. anglická definice).
V tomto případě je potřeba hlásič umístit vždy do nejvyššího bodu (do hřebene cca 0,6 m pod strop). Viz obr. 1.
Když je hlásič umístěn do hřebene, boční dosah charakterizovaný (Y) může být zvětšen v závisloti na sklonu střechy (úhel
sklonu střechy). Maximální sklon je 25°.
Proto u střech se sklonem >20° může být zvětšena boční vzdálenost ze 7,5 metrů na 9 metrů, na každou stranu, ale pouze
když je detektor umístěn ve vrcholu.
4.2 Umístění hlásiče v atriu
Pokud se hlásič nachází v átriu, či poblíž skleněných či leštěných povrchů, odrazový hranol by se měl posunout od středu
optické osy paprsku (přibližně o 30cm ), a natočit směrem k hlásiči. To zabrání zpětnému odrazu paprsku od lesklých či
skleněných ploch.
Pozn. Jinak řečeno - hlásič nesmí být orientován kolmo vůči skleněným nebo lesklým stěnám.
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 3 z 11
Instalační manuál
EPS Fireray
5. Instalace
5.1 Příprava hlásič pro montáž
Nastavte přepínač SW 2 (obr.4) do polohy ON, požární relé neaktivní při dosažení kompenzačního limitu (továrně na OFF)
Nastavte citlivost hlásiče (přepínače SW 3 a 4 , obr. 4 ). Tovární nastavení je na 35% (vyhovuje většině prostředí).
Pokud je hlásič instalován do prašného prostředí, změňte nastavení citlivosti na 50%.
Pomocí přepínače 1 se přepnete do režimu paměti poplachu (OFF). Tovární nastavení je na samoresetace A JE HO NUTNO
ZMĚNIT.
Pokud se vyskytnou jiné podmínky je nutno provést nastavení dle požadavku projektu.
Přepínání do různých režimů je pomocí přepínač MODE SWITCH na zadní straně hlásiče; vyberte mód zaměřování hranolu
(přepínač bude v horní poloze) PRISM TARGETING.
Hlásič je nyní připraven pro instalaci. Změna nastavení přepínačů 1 až 4 vyžaduje reset hlásiče, buď odpojením napájecího
napětí na 5s nebo přepnutím do módu ALIGNMENT MODE (které lze také považovat jako reset).
5.2 Montáž
Místo pro instalaci hlásiče musí být stabilní nesmí se zde projevoval vliv pohybů budovy nárazy větru nebo dilatace teplem
Vhodná je pevná (nosná) zeď nebo ocelové (nosné konstrukce). Hlásič se obvykle umisťuje ve vzdálenosti 0,3 – 0,6 metrů
od stropu a 0,5 m od přiléhajících konstrukcí a stěn.
Přiloženou šablonou si označte všechny 4 uchycovací body vyvrtejte díry a připevněte hlásič ke konstrukci. Montážní deska
hlavy hlásiče má 4 snadno přístupné upevňovací otvory, umožňující upevnění.
Nasaďte zpět ochraný kryt. Instalaci a zapojení kabelů dle bodu Připojení hlásiče k ústředně.
5.3 Instalace odrazné desky
Dle základních funkčních principů lineárního hlásiče musí být mezi hlásičem a odraznou deskou přímá viditelnost. Podmínky
pro instalaci odrazné desky jsou stejné jako pro hlásič (namontáž na stabilní-nevibrující zeď ve vzdálenosti 5-100 metrů
přímo naproti hlásiče). Odrazná desky by neměla být montována na skleněné povrchy a leštěné povrchy.
Mějte na paměti, že musí být zajištěn neustálý volný prostor mezi hlásičem a hranolem. Berte v úvahu také možné zastínění
otevřenými dveřmi, jeřáby, vysokozdvižnými vozíky a jinými pohyblivými předměty.
Poznámka: na vzdálenost 5 až 50 metrů použijte Fireray 50R – 1 odrazná deska, na vzdálenost 50 až 100 metrů použijte
Fireray 100R – 4 odrazné desky.
5.4 Hrubé zaměření odrazné desky
Přepínač MODE SWITCH na zadní sraně přístroje nastavte na PRISM TARGETING MODE (přepínač bude v horní poloze).
Připojte napájení k hlásiči. 5 sekund trvá než dojde ke stabilizaci vnitřních obvodů. Po této době jednou blikne červená LED
dioda (1x u typu 50R , 2x u typu 100R ).
Mechanické nastavení sklonu hlásiče je umožněno dvěma kolečky na bocích přístroje. Nastavení je možné ve vertikální i
horizontální rovině. Nastavováním koleček zaměřujte odraznou desku dokud se trvale nerozsívítí žlutá LED dioda. Postup při
zaměřování je indikován blikáním LED. Čím je signál silnější, tím rychleji bliká LED dioda až svítí trvale. Svítíci dioda indikuje,
že byl detekován odrazový hranol, LED nesvítí, když není přijat žádný signál. Pro kontrolu si vyzkoušejte zda se vám
paprsek neodráží od jiného povrchu. Natáčejte hlásič kolečkem vertikálně dokud bude LED dioda blikat, potom se vraťe opět
do středu a to samé opakujte na druhou stranu, to samé proveďte i v horizontální úrovni. Nakonec se vraťte na původní
nastavení (nejsilnější signál).
Toto je základní test toho, že se paprsek neodráží od žádného jiného povrchu a, že se signál vrací zpět do hlásiče.
Potom ještě zakryjte odraznou desku nějakým předmětem, který neodráží signál (například látka). Žlutá LED dioda zhasne.
Tím máme jistotu, že se paprsek odráží jen od hranolu.
5.5 Koncové nastavení hlásiče
Přepínačem MODE SWITCH na zadní straně přístroje; vyberte ALIGNMENT MODE (přepínač ve střední pozici). Hlásič
automaticky nastaví intenzitu infračerveného paprsku a citlivost přijímače na optimální příjem signálu (100%). Mechanické
nastavení sklonu je umožněno dvěma kolečky na bocích jednotky. Nastavení je možné ve vertikální i horizontální rovině.
Proces finálního nastavení je signalizován kontrolkou na přední straně hlásiče.
BLIKAJÍCÍ ČERVENÁ LED Hlásič přijímá silný signal (>100%) a automaticky se snaží snížit intenzitu infračerveného
paprsku. Vyčkejte asi 20s, LED dioda zhasne
SVÍTÍCÍ ŽLUTÁ LED Detektor nepřijal žádný signal (0%). Vraťte se do PRISM TARGETING MODE kapitola 5.
BLIKAJÍCÍ ŽLUTÁ LED Detektor přijal slabý signal (<100%) a snaží se zesílit intenzitu infračerveného paprsku.
Vyčkejte.
NESVÍTÍ ŽÁDNÁ DIODA Tento stav ještě neznamená, že je vše v pořádku, pokračujte dále v nastavení podle
diagramu na str. 6 Např. pokud je signál příliš silný, může to znamenat, že se paprsek odráží od jiného objektu.
STŘÍDAVĚ BLIKAJÍCÍ ČERVENÁ/ŽLUTÁ LED K tomuto stavu může občas dojít. Znamená to, že intenzita
infračerveného paprsku kolísá okolo optimálního nastavení.
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 4 z 11
EPS Fireray
VARIANT plus, spol. s r.o.
Instalační manuál
Strana: 5 z 11
EPS Fireray
Instalační manuál
Přepněte na Alignment Mode (prostřední poloha), ŽLUTÁ LED bude svítit cca 5 sekund
Pozn.
Při koncovém nastavení otáčejte nastavovacími prvky pomalu a v malém rozsahu.
Ukončení nastavení
Přepínač MODE SWITCH na zadní straně přístroje přepněte do dolní spodní polohy (OPERATING MODE).
Po opuštění předchozího režimu se hlásič automaticky zkalibruje. Žlutá dioda signalizující poruchu bude blikat 1x za
sekundu, cca 5-6 sekund. Pokud dojde k chybě, která by mohla být způsobena špatným nastavením nebo elektrickým či
optickým rušením bude hlásič tuto chybu signalizovat (nepřerušovaně svítí žlutá LED). V tomto případě je nutné zopakovat
celou proceduru nastavování.
Pokud proběhne kontrolní kalibrace uspokojivě, indikace poruchy bude vypnuta a poruchové relé nebude aktivní. Nyní je
hlásič vběžném provozním režimu.
Po úspěšné instalaci a nastavení je nutné otestovat reakci hlásiče na požár a na poruchu .
5.6
Testování hlásiče
Vyberte stupeň zastínění na filtru. Odpovídá nastavení přepínačů (továrně 35%). Daný stupeň zastínění odpovídá prahu
citlivosti, který jste nastavili. Umístěte filtr před optiku přijímače (na opačném konci než jsou indikačním diody ) do přesně
zvolené oblasti zastínění . Např. Pokud je práh nastaven na 35% , musí být filtr umístěn za značkou 35%. Dejte pozor, aby
jste nezakryli vysílač paprsku (blíže k indikačním diodám). Hlásič bude indikovat požár do deseti sekund (svítí červená LED a
zároveň se aktivuje požární relé).
Přikryjte odrazový hranol či hranoly neodráživým materiálem (látka apod.) a ověřte zda došlo do deseti sekund k indikaci
poruchy (žlutá LED svítí a kontakty poruchového relé se rozepnou). Porucha se automaticky resetuje po asi 2 sekundách po
odstranění stínícího materiálu.
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 6 z 11
EPS Fireray
Instalační manuál
6. Zapojení hlásiče
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 7 z 11
Instalační manuál
EPS Fireray
Připojení kabelů je možné ze zadní strany. Malý dvou pinový konektor na levé straně není využit. Osmi pinový konektor je
označen čísly směrem z leva do prava. (je využito 6 pinů).
Napájení hlásiče je provedeno samostatným přívodem 24 V buď z ústředny nebo z pomocného zajištěného zdroje 24V.
Doporučujeme instalovat v blízkosti hlásiče (cca na délku kabelu) rozvodnou krabici LK 80 s víčkem nebo podobnou.
Popis kabelů
Číslo Pinu
1
2
3
4
5
6
7
8
Barva vodiče
modrá
žlutá
červená
černá
Zelená
bílá
Popis signálu
Nevyužit
Relé poplach (COM)
Relé poplach (NO)
Kladné napětí +10,2Vss až +30Vss
Záporné napětí (0 V DC)
Relé porucha (NC)
Relé porucha (COM)
Nevyužit
Nastavení přepínačů DIP
Přístup ke přepínači je ze zadní strany hlásiče.
Funkce
1
2
3
4
50% práh citlivosti
X
X
OFF
OFF
35% práh citlivosti
X
X
OFF
ON
25% práh citlivosti
X
X
ON
OFF
12% práh citlivosti (POZOR - velmi citlivé)
X
X
ON
ON
Paměť poplachu (do přerušení napájení)
OFF
X
X
X
Samoresetace požárního relé (po 5 sek.)
ON
X
X
X
Při dosažení kompenzačního limitu - Požární relé
Při dosažení kompenzačního limitu - Poruchové relé
X
X
OFF
ON
X
X
X
X
�
�
Tovární nastavení je označeno � . (X pro dané nastavení nemá význam).
7. Technická data
Pracovní rozsah Fireray 50R 5 až 50 metrů
Pracovní rozsah Fireray 100R 50 až 100 metrů
Napájecí napětí 10,2 až 30Vss
Odběr v klidovém stavu <4mA
Odběr ve stavu poplach a porucha <15 mA
Odběr při seřizování <50mA
Relé poplach v klidu NO, 2A / 30Vss
Relé porucha v klidu NC, 2A / 30Vss
Reset (odpojení napájení) cca 10 sekund
Pracovní teplota -30°C to 55°C
Krytí IP50
Tolerance výchylky paprsku při 35% hlásič ± 0,8°, odrazka ± 5,0°
Práh citlivosti při požáru 2,50dB (25%), 3,74dB (35%), 6,02dB (50%)
Optická vlnová délka Infračervené spektrum (840 až 880nm typicky)
Maximální rozměry šířka 130mm, výška 210mm, hloubka 120mm
Hmotnost 0,77kg
Certifikace 0786-CPD- 20045
7.1 Funkce indikačních LED
Červená LED dioda indikuje poplachový stav.
Nepřerušovaně svítící žlutá LED dioda indikuje poruchový stav.
Blikající žlutá LED dioda jednou za 10 sekund indikuje normální provoz.
Blikající žlutá LED dioda jednou za dvě sekundy indikuje, že kompenzace zaprášení (AGC) dosáhla limitu.
V poplachovém stavu dojde k sepnutí relé poplach (kontakty relé jsou v klidu rozepnuté NO).
V poruchovém stavu dojde k rozepnutí kontaktů relé porucha (v klidu sepnuté NC).
Dodržujte servisní periody dle stávajících národních norem specifiované ve Vyhl.246/2001.
7.2 Dodávka
1 x Hlásič
1 x testovací filtr
1 x odrazová deska pro 50R (4 x odrazová deska pro 100R)
1 x připojovací kabel s konektorem, asi 0,7m
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 8 z 11
Instalační manuál
EPS Fireray
8. Připojení hlásiče k adresovatelné ústředně EPS
K ústředně je hlásič připojen pomocí modulu IOM 3311 dle zapojení.
Pozn. Modul IOM 3311 je vhodné instalovat viditelně ve výši cca 1,5m (indikační LED modulu) a propojení vývodu z hlásiče
propojit ve vhodné instalační krabici.
Tabulka vhodného nastavení čidla
Funkce
1
2
3
4
50% práh citlivosti
X
X
OFF
OFF
35% práh citlivosti
X
X
OFF
ON
25% práh citlivosti
X
X
ON
OFF
12% práh citlivosti (POZOR - velmi citlivé)
X
X
ON
ON
Paměť poplachu (do přerušení napájení)
OFF
X
X
X
Při dosažení kompenzačního limitu - Požární relé
X
OFF
X
X
�
�
9. SW nastavení modulu IOM 3311
Modul IOM 3311 vytváří v adresovatelném systému EPS rozhraní pro připojení releových výstupů čidla FR.
Adresa modulu je určena buď projektem nebo provedenou autoadresací.
Modul je nutno nastavit do správného režimu programem I-Check.
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 9 z 11
Instalační manuál
EPS Fireray
Pozn. V případě připojení k ústředně dc3400 je nutno použít program I-Check pomocí přípraveku LT 3000.
10. Připojení hlásiče ke klasické ústředně EPS
Lineární hlásič lze připojit i ke klasické ústředně EPS, typově DCC 2/4 nebo DCC 8. Čidlo má releové výstupy a je nutno je
převést na odpovídající proudové úrovně. K tomu jsou určeny odpory o hodnotách 1k až 1,5k (není součástí dodávky ani
hlásiče ani ústředny) pro vyhlášení poplachu a koncový prvek EOL (je součástí dodávky ústředny EPS).
Tabulka nastavení čidla
Funkce
1
2
3
4
50% práh citlivosti
X
X
OFF
OFF
35% práh citlivosti
X
X
OFF
ON
25% práh citlivosti
X
X
ON
OFF
12% práh citlivosti (POZOR - velmi citlivé)
X
X
ON
ON
Paměť poplachu (do přerušení napájení)
OFF
X
X
X
Při dosažení kompenzačního limitu - Požární relé
X
OFF
X
X
�
�
Pozn. Je možné nastavit přepínač 1 na hodnotu ON ale pak je nutno zajistit reset hlásiče odpojením napájení na dobu cca
10s.
Pozn. Pro připojení k jinému typu ústředny EPS je nutno respektovat jeho TP pro vyhlášení poplachu a poruchy.
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 10 z 11
EPS Fireray
Instalační manuál
11. Připojení hlásiče k ústředně EZS
Lineární hlásič lze připojit i k ústředně EZS. Čidlo má releové výstupy Poplach – odpovídá relé polach u EZS a porucha –
odpovídá tamper u EZS a tyto je nutno převést na odpovídající proudové úrovně které je schopná linka EZS zpracovat.
Zapojení je stejné s předchozím obrázkem. Rozdíl je v hodnotách jednotlivých odporů. Hodnoty těchto odporů záleží na typu
ústředny EZS.
Rozsah napájení čidla FR vyhoví i pro napájení ze zdroje EZS (12V) viz. bod 7 Technická data
Převodní tabulka pro vybrané typy ústředen
Ústředna
Hodnota odporu na pozici 1k2
Hodnota odporu na pozici EOL
Digiplex
0
1k
EVO
0
1k
Zónu je nutno definovat jako požární
Pozn. čidla lze připojit i jiným způsobem, princip je obdobný jako u čidel EZS.
Nastavení tabulky přepínačů čidla je stejné jako u připojení k EPS.
VARIANT plus, spol. s r.o.
Strana: 11 z 11
Download

PART 2 - Variant plus, spol. s r.o.