Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb
„Firemní mobilní prezentace“
Článek 1. – Základní pojmy
1.1
Poskytovatelem služeb, pro účely těchto smluvních podmínek, se rozumí firma
ALTAIR SOFTWARE s.r.o., se sídlem Osvoboditelů 218/14, 767 01 Kroměříž - Vážany, IČ:
28350511, DIČ: CZ28350511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Brně, oddíl C, vložka 63016.
1.2
Zákazníkem je jakákoliv soukromá, fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům,
která přistoupí na ustanovení těchto smluvních podmínek poskytovaných služeb.
1.3
Firemní mobilní prezentace se rozumí mobilní aplikace vytvořená podle šablony na internetové
stránce http://mobilni-vizitky.altairsoftware.cz/ a uveřejněná na market place poskytovatelů mobilních platforem.
1.4
Market place se rozumí markety poskytovatelů mobilních platforem, kde se zveřejňují aplikace a
jsou volně dostupné široké veřejnosti (Android – Google play, iOS – Apple store, Windows
phone – Windows phone store)
1.5
Poskytované služby se rozumí činnosti uvedené v ustanovení číslo 3 těchto smluvních podmínek.
Článek 2. – Úvodní ustanovení
2.1
Tyto smluvní podmínky stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní
podmínky pro poskytování služeb. Současně tyto smluvní podmínky vymezují základní práva a
povinnosti Poskytovatele služeb a Zákazníků uvedených v ustanovení číslo 1 těchto smluvních
podmínek. Obsahuje-li Smlouva podmínky odlišné od těchto VOP, použijí se ustanovení
Smlouvy.
2.2
Objednáním služeb prostřednictvím, sítě internet nebo jiným způsobem, vyslovuje Zákazník,
stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly
vytištěné a podepsané ve formě smlouvy.
2.3
Aktuální smluvní podmínky poskytovaní služeb veřejně přístupné na internetové adrese
http://altairsoftware.cz/webaltairsoftware/Produkty/Tvorbamobiln%C3%ADchaplikac%C3%AD.aspx
Článek 3. - Poskytované služby
3.1
Poskytovatel zajistí dle objednávky Zákazníka a na základě podkladů od Zákazníka (potřebných
fotek v daném rozlišení, potřebných textů, kontaktů a odkazů na různé sociální účty Zákazníka)
vytvoří a uveřejnění firemní mobilní prezentaci na příslušných market place.
3.2
Poskytovatel zajistí uveřejnění v co nejkratším termínu po splnění obchodních podmínek. Aplikace musí projít schvalovacím procesem na straně poskytovatele mobilních platforem, Poskytovatel neručí za případné prodloužení termínu zveřejnění z důvodů nepředpokládaných situací na
straně google play, apple store, windows phone.
3.3
Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností vyplývajících ze
Smlouvy nebo z těchto VOP, pokud jim v jejich plnění brání případ vyšší moci.
Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou
případem vyšší moci.
Článek 4. - Práva a povinnosti smluvních stran
4.1
Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a
za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů Poskytovateli. Poskytovatel nenese žádnou
odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to
zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi Zákazníkem a Poskytovatelem
prostřednictvím elektronické adresy Zákazníka, kterou uvedl v objednávce služeb. Zákazník plně
nese následky toho, že tato adresa, kterou uvedl v objednávce služeb a na kterou mu bude
doručována zálohová faktura a další důležité informace Poskytovatelem, již není aktuální.
4.2
Firemní mobilní prezentace vytvořená Poskytovatelem na základě Smlouvy a software
poskytnutý v rámci poskytování Služeb jsou výhradním vlastnictvím Poskytovatele chráněným
autorským právem. Zákazník tímto potvrzuje, že informace a podklady poskytnuté za účelem
vytvoření mobilní vizitky Zákazníka nejsou chráněny autorským právem, případně že Zákazník
zajistil souhlas autora tak, aby nebyla porušena jeho autorská práva. Zákazník tímto uděluje Poskytovateli výslovný souhlas s umístěním a zveřejněním loga, názvů, obchodních firem, obrázků,
fotografií nebo jiných materiálů či podkladů, které jsou chráněny jakýmkoli právem duševního
anebo průmyslového vlastnictví anebo jiným způsobem, na Firemní mobilní prezentaci vytvořené
Poskytovatelem na základě Smlouvy.
4.3
Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a
jiných práv chráněných obecně závaznými předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním názvu
Aplikace nebo užíváním názvu produktu, názvu služby, příp. jiným libovolným způsobem.
Poskytovatel má právo zamítnout zprovoznění nepodporované komponenty/skriptu bez dalšího
vysvětlení.
4.4
Zákazník má zakázáno:
Nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními
úmluvami, jimiž je ČR vázána, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.
Propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin,
jednotlivců nebo národů.
Nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál.
Umísťovat ve Firemní mobilní prezentaci rasistické informace, informace, které by mohly poškodit dobré jméno Poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním
řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.
Porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví.
Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit Poskytovatele nebo jeho dobré
jméno.
4.5
Pokud není ujednáno jinak, Poskytovatel bude vystavovat Zákazníkovi faktury v elektronické
formě. Faktury bude Poskytovatel odesílat ve formátu PDF do e-mailové schránky zákazníka.
Článek 5. - Cena za služby, jejich účtování a úhrady
5.1
Ceny jsou v českých korunách bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.
5.2
Zákazník je povinen uhradit část ceny za poskytnutí služeb ve výši jedné měsíční platby při
podpisu smlouvy o poskytování služeb. Na tuto platbu bude vystavena zálohová faktura s délkou
splatnosti 7 dnů od podpisu smlouvy. V případě, že Zákazník cenu za poskytnutí služeb nebo její
část neuhradí do doby splatnosti zálohové faktury, není Poskytovatel povinen plnit své povinnosti
vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb. Pro případ prodlení Zákazník s úhradou části ceny
za poskytnutí služeb ve výši jedné měsíční platby při podpisu smlouvy o poskytování služeb je
Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5.3
Cena za poskytování Služeb bude uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem jednou
měsíčně, a to vždy předem nejpozději k 15. dni každého měsíce ode dne zveřejnění Firemní
mobilní prezentace na market place. Faktury jsou splatné formou bankovního převodu na účet
Poskytovatele uvedený na faktuře.
V případě prodlení Zákazníka se zaplacením ceny za poskytování Služeb, je Poskytovatel
oprávněn poskytování Služby přerušit, a to bez upozornění Zákazníka.
5.4
Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytování Služeb nejpozději v den splatnosti uvedený na
faktuře. Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení Zákazníka s úhradou dlužné částky po
dobu delší než 30 dnů může Poskytovatel Zákazníkovi zaslat výzvu k úhradě, a toto dále může
opakovat vždy nejméně po 10 dnech. Zákazník a Poskytovatel se dohodli, že za každou výzvu
k úhradě zaslanou Zákazníkovi z důvodu prodlení s úhradou dlužné částky je Zákazník povinen
uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč. Pro případ prodlení Poskytovatele
s poskytnutím Služby ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny
Služeb za každý den prodlení.
Zákazník není oprávněn požadovat jakoukoli náhradu škody z důvodu přerušení přístupu ke
Službě vyplývající z prodlení Zákazníka s placením ceny za poskytování Služby.
5.5
Cena za služby je stanovena nabídkou Poskytovatele, zveřejněnou na internetových stránkách
Poskytovatele, nebo individuální nabídkou, platnou v den uskutečnění objednávky Zákazníkem.
5.6
V závislosti na způsobu úhrady (předem na 1 rok) může být Zákazníkovi poskytnuta sleva.
5.7
Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky na účet Poskytovatele při placení
prostřednictvím banky, nebo den, kdy byla odpovídající částka předána Poskytovateli v hotovosti.
5.8
Je-li Zákazník v prodlení s platbou celkové částky nebo její části déle než 30 dní, je Poskytovatel
oprávněn přerušit provoz poskytovaných služeb.
5.9
Obnovení poskytování služeb, pozastavených na základě ustanovení č. 5.8, je možné pouze po
prokazatelném uhrazení veškerých dlužných úplat a žádosti Zákazníka o obnovení poskytování
služeb.
Článek 6. - Závady, odstávky, reklamace, stížnosti, spory
6.1
V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení
nebo snížení kvality. V takovém případě Poskytovatel nenese zodpovědnost za škody, které
Zákazníkovi nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením,
ztrátou, únikem dat nebo libovolným jiným způsobem.
Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, způsobené
nefunkčností serverů, jejich poškozením, či ztrátou dat.
6.2
Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání
třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např.
výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.).
6.3
V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je Zákazník oprávněn reklamovat
vyúčtování ceny 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně
ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo
zaniká.
Článek 7. - Ochrana osobních údajů, důvěrné informace
7.1
Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby Zákazník neutrpěl újmu na
svých právech, a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů.
Poskytovatel není bez výslovného souhlasu Zákazníka oprávněn obsahově modifikovat jeho data
ani zjišťovat obsah jeho elektronické pošty, vyjma případů, kdy je k této činnosti zplnomocněn a
vyzván zmocněnými orgány (např. policie, soud apod.) nebo pokud pojme důvodné podezření na
porušování smluvního vztahu ze strany uživatele.
7.2
Poskytovatel a Zákazník považují za důvěrné veškeré informace o druhé straně, které vyplývají z
tohoto smluvního vztahu, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č.101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů. Pokud není stanoveno jinak, závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:
- informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva;
- podmínky pro poskytování služby;
- poskytnutí identifikačních údajů a provozních dokladů, které mohou být předmětem
obchodního tajemství, orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení
vedeného mezi Zákazníkem a Poskytovatelem;
- informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, nebo auditory
pro zákonem stanovené účely.
7.3
Poskytovatel je oprávněn uvádět Zákazníka v seznamu svých referenčních Zákazníků.
7.4
Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatele na adresu jeho elektronické pošty. Zákazník má
možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání
každé jednotlivé zprávy prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]
Článek 8. - Zánik smluvního vztahu
8.1
Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je sjednán na dobu neurčitou, není-li uvedeno
ve smlouvě jinak. Smluvní vztah končí odstoupením od smlouvy, uplynutím dohodnuté doby,
smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, porušením podmínek uvedených v těchto VOP,
výpovědí nebo dohodou smluvních stran.
8.2
Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém
byla výpověď doručena.
8.3
V případě, že se Zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, nemá
nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již Poskytovateli zaplatil za období, které nevyužil
nebo nevyužije.
8.4
Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
písemnou výpovědí v případě, že Zákazník porušuje podmínky uvedené v těchto VOP, zejména
v případech, které jsou zároveň podstatným porušením Smlouvy Zákazníkem:
- zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkurzu či zahájení likvidace Zákazníka,
- prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Služby nebo jiných dlužných částek dle Smlouvy
anebo těchto VOP.
Pro případ podstatného porušení povinností, vyplývajících ze Smlouvy a z těchto VOP je
Poskytovatel a Zákazník oprávněn od této Smlouvy odstoupit písemným odstoupením
doručeným druhé smluvní straně.
8.5
Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo
postoupit práva a povinnosti vyplývající Zákazníkovi z těchto smluvních podmínek na třetí osobu.
8.6
Zákazník i Poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
8.7
Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Zákazník nárok na vrácení
poměrné části ročního poplatku za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního
poplatku za nevyužité období Zákazníkovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z
důvodu porušení povinností Zákazníka, uvedených v článku 4 těchto obchodních podmínek.
8.8
Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za
objednané služby.
Článek 9. - Ustanovení společná a závěrečná
9.1
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu těchto smluvních podmínek. Poskytovatel je
povinen informovat Zákazníka o změnách smluvních podmínek nejméně jeden měsíc předem, a
to vhodnou formou, například na internetových stránkách Poskytovatele, e-mailem, oznámením
na daňovém dokladu apod. V případě, že Zákazník neprojeví do 14 dnů písemně svůj nesouhlas,
budou tyto změny nebo dodatky platné ve znění Poskytovatele.
9.2
Případné odchylky od těchto smluvních podmínek, musejí být učiněny písemnou formou.
9.3
Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3.8.2013 a v plném rozsahu
nahrazují jakékoliv dříve vydané všeobecné smluvní podmínky vztahující se k poskytování
služeb “Firemní mobilní prezentace”.
Download

Firemní mobilní prezentace