Jak starosta plní úkol zastupitelstva
Sběrný dvůr na ul. K Cihelně v areálu patřícímu IPODECu zahájil činnost. Samotnému sběrnému dvoru by bylo těžko
možné něco vytknout. Víte ale, že schválená kapacita sběrného dvora v provozním řádu odpovídá 130 000 tun
odpadu ročně? To je více než polovina kapacity malešické spalovny. A není to náhoda, že stejně dimenzovaný byl
i projekt na „Dopravně skladovací středisko“. O sběrný dvůr společnosti IPODEC vůbec nejde, je jen zástěrkou,
taktikou, jak dostat “nohu do dveří” a vrstvit další činnosti, jako je kompostárna, třídírna odpadů, drtičky a další
zrůdnosti, které do intravilánu obce nepatří. Proto zastupitelstvo MČ dne 12.2.2014 přijalo následují usnesení:
13/36/2014 Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice nesouhlasí se zřízením sběrného dvora firmou Ipodec,
a.s. v ulici K Cihelně a ukládá starostovi městské části Praha-Satalice, aby podnikl veškeré právní kroky k revokaci
rozhodnutí o stavebním povolení "Stavební úpravy a změna užívání objektu č. p. 420" vydaného městskou částí
Praha 19, odborem výstavby, dne 8. 11. 2013 pod čj.: P19 6204/2013-OV/T.
Pro:
Mgr. Milada Voborská. p. Richard Čech, p. Libor Vrabec, Ing. Vladimír Bílek, JUDr. Jitka Mokrá, Ing.
Vlastimil Baťa, p. Vojtěch Vaňhara, RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D., p. Tomáš Maršál, Dis., Ing. Petr
Beran
Proti:
0
Zdrželi se:
PhDr. František Jenčík
Návrh usnesení byl přijat.
Jaký je váš názor na plnění tohoto usnesení ze strany pana starosty?
Sběrný dvůr v Satalicích byl slavnostně otevřen 13. března 2014
Zdroj: http://www.ipodec.cz/aktuality-sberne-dvory.html
Zároveň bychom chtěli všechny, kdo mají zájem dozvědět se aktuální informace, pozvat
na jednání zastupitelstva dne 16.4. od 18:00 do jídelny základní školy.
Download

Jak starosta plní úkol zastupitelstva.pdf