Úspěch
začíná
v detailech
Roční zpráva 2011
Obsah
02
04
06
08
14
16
18
18
20
21
22
Prezentační část
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
Představení společnosti
Zpráva o činnosti a stavu majetku
Integrovaný systém managementu jakosti
Lidé ve ŠKODA JS a.s.
Podpora vzdělávání a sociálních projektů
Sponzoring
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s.
Statutární orgány a vedení společnosti k 30. 4. 2012
Finanční část
24
28
29
34
35
39
Komentář k finančnímu hospodaření
Zpráva auditora
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Zpráva auditora
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
Kontaktní údaje
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
ŠKODA JS a.s. se již více než padesát
let zabývá inženýringem a dodávkami
pro jadernou energetiku. Díky svému
unikátnímu know-how a rozsáhlým
zkušenostem v této oblasti je dnes
společnost schopna jít s úspěchem
do soutěže o nové investiční projekty
a dodávky zařízení.
4,9
319
7,5
73
(mld. Kč)
tržby
Významná čísla roku 2011
(IFRS konsolidovaná)
(mil. Kč)
zisk před zdaněním
(%) nárůst tržeb
oproti předchozímu roku
(%) podíl exportu
na tržbách
2
Úvodní slovo
předsedy představenstva
a generálního ředitele
Vážení akcionáři,
vážení obchodní partneři,
dovolte, abych zhodnotil
uplynulý rok 2011 z hlediska
činnosti a výsledků společnosti
ŠKODA JS a.s. V úvodu zmíním
ekonomické výsledky, kterých
jsme dosáhli:
„„konsolidované tržby dle
mezinárodních standardů
účetního výkaznictví (IFRS)
dosáhly téměř pěti miliard Kč, z toho více než 70 %
představuje export,
„„konsolidovaný zisk před
zdaněním podle IFRS činil
319 mil. Kč,
„„nově přijaté zakázky za konsolidovaný celek překročily
hodnotu dvou miliard Kč,
tzn. více než o 10 % ve srovnání s předchozím rokem,
„„v čistém zisku
ŠKODA JS a.s. v roce
2011 vykázala hodnotu
250 mil. Kč.
Stěžejními projekty v oblasti inženýringu, které ŠKODA JS a.s.
v uplynulém období zajišťovala,
byla obnova systému kontroly
a řízení jaderné elektrárny Dukovany a dostavba 3. a 4. bloku
jaderné elektrárny Mochovce.
Ve slovenském projektu je
ŠKODA JS a.s. dodavatelem
hlavních systémů elektrárny –
primárního okruhu a palivového
hospodářství. Koncem roku
2011 byla do betonové šachty
4. bloku ustavena tlaková nádoba reaktoru.
V regionu střední a východní Evropy je ŠKODA JS a.s. stabilním
dodavatelem pro jaderné bloky
typu VVER, zejména pohonů
řídících tyčí a kompaktních
mříží na skladování vyhořelého
jaderného paliva.
Na trhu západní Evropy se naše
společnost již dobře etablovala,
o čemž svědčí dodávka již druhého kompletu vnitřních částí
reaktoru EPR, který byl odeslán
zákazníkovi počátkem roku
2012. Pro nově budovaný blok
francouzské jaderné elektrárny
Flamanville navrhla
ŠKODA JS a.s. zařízení na vyvážení použitého paliva.
Nesmíme chybět v Asii, kde
výstavba nových jaderných
elektráren zažívá největší
rozmach. V roce 2011 navázala
ŠKODA JS a.s. přímou spolupráci s elektrárnou Tchien-wan
v Číně, postavenou ruskou
společností „Atomstrojexport“.
Jde o elektrárnu typu VVER,
která je typově velmi blízká
projektu, který předkládá Konsorcium MIR.1200 ve složení
ŠKODA JS a.s. spolu s ruskými
společnostmi ZAO „Atomstrojexport“ a OAO OKB „Gidropress“
pro dostavbu JE Temelín.
Servisní tým nás dobře reprezentoval při pravidelném
servisu reaktoroven všech
šesti českých jaderných bloků
i na vzdáleném Tchaj-wanu, kde
úspěšně uvedl do provozu utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru JE Lungmen.
Znovu jsme se přesvědčili, že
naši pracovníci mají potřebné
schopnosti a znalosti, které
mohou uplatnit při výstavbě nových jaderných bloků v České
republice i v zahraničí.
Renesance jaderné energie,
tolik zřetelná na konci uplynulé
dekády, je po Fukušimě minulostí. Přesto velké země s rozvinutými ekonomikami spojují
s jádrem nadále svou energetickou budoucnost. Z analýzy
prostředí vyplývá, že v průběhu
nejbližších let vznikne zvýšená
poptávka po jaderné technologii
a zařízení. ŠKODA JS a.s. má
značnou šanci stát se velkým
dodavatelem technologických
celků pro nově budované reaktorové bloky typu VVER a PWR.
Pro účast v projektech
VVER ve třetích zemích má
klíčový význam partnerství
ŠKODA JS a.s. v Konsorciu
MIR.1200. Naší silnou stránkou
je schopnost efektivně pracovat
v zahraničí, což dokládá i realizace projektu v Mochovcích.
V projektech reaktorů západ-
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
ního typu se ŠKODA JS a.s.
může uplatnit jako dodavatel
komponent primárního okruhu a palivového hospodářství
pro hlavní kontraktory i jako
dodavatel dílčích inženýrských
a montážních služeb. V oblasti
výroby kontejnerů pro přepravu
a skladování jaderného paliva
chceme úzce spolupracovat
s partnery v zemích s poptávkou
po kontejnerech a vlastníky
know-how. Současně budeme
pokračovat ve vývoji vlastních
produktů.
Na nové jaderné projekty nečekáme se založenýma rukama.
Pokud dojde k jejich odkladu,
jsme připraveni zapojit naše
inženýrské a výrobní kapacity,
které se budou postupně uvolňovat s dokončováním výstavby
3. a 4. bloku JE Mochovce,
i mimo jadernou oblast, zejména
do oblasti rafinérství, petrochemie a zemního plynu.
Věřím, že i v roce 2012 budeme
stejně úspěšní jako v právě
hodnoceném loňském období
a společně se nám podaří splnit
stanovené úkoly, uspokojit
potřeby našich zákazníků, akcionářů a společnosti OAO OMZ,
a dále zvýšit hodnotu firmy
ŠKODA JS a.s.
Ing. Miroslav Fiala
předseda představenstva
a generální ředitel
4
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
KONSOLIDAČNÍ CELEK (DLE IFRS)
tis. Kč
Aktiva = Pasiva (netto)
Dlouhodobá aktiva (netto)
Oběžná aktiva (netto)
Zásoby (netto)
Pohledávky (netto)
Finanční majetek (netto)
Ostatní aktiva (netto)
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Rezervy
Závazky
Úvěry
Ostatní pasiva
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
Export
Osobní náklady
Provozní zisk (EBIT)
Zisk za účetní období
Zisk před zdaněním
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty = EBIT+osobní náklady/průměrný
počet pracovníků (Kč/zaměstnanec)
2008
2009
5 103 845
754 849
4 348 996
364 516
3 539 841
284 480
160 159
1 401 534
3 702 311
104 957
3 386 606
79 255
131 493
3 917 400
1 473 132
634 555
238 205
193 705
240 749
945
2010
(upraveno)**
4 127 952
757 398
3 370 554
301 396
1 765 962
646 843
656 353
1 526 653
2 601 299
127 591
1 267 902
0
1 205 806
4 574 950
3 322 308
685 376
362 940
283 218
365 327
1 064
3 326 384
537 602
2 788 782
376 613
2 009 722
386 462
15 985
1 336 043
1 990 341
49 738
1 887 160
8 799
44 644
3 089 162
1 092 206
476 248
164 954
131 827
170 730
833
769 750
2011
4 107 649
533 930
3 573 719
297 935
1 555 847
813 937
906 000
1 578 416
2 529 233
141 873
554 602
0
1 832 758
4 948 024
3 594 858
763 124
316 319
249 882
319 252
1 170
923 556
985 259
922 601
*průměrný přepočtený stav
**Při sestavování IFRS účetních výkazů Skupiny za rok 2011 bylo provedeno posouzení členění poskytnutých a přijatých záloh k dlouhodobým projektům z pohledu jejich
vykazování v rámci nefinančních aktiv a pasiv. Na základě provedené analýzy jsou tyto položky nově klasifikovány jako krátkodobé, pokud jsou související projekty realizovány
v rámci běžného výrobního cyklu Skupiny. Srovnatelné údaje za rok 2010 byly adekvátně upraveny.
Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z konsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
ŠKODA JS a.s. (DLE CAS)
tis. Kč
Aktiva = Pasiva (netto)
Stálá aktiva (brutto)
Oběžná aktiva (brutto)
Zásoby (brutto)
Pohledávky (brutto)
Finanční majetek (brutto)
Ostatní aktiva (brutto)
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Rezervy
Závazky
Úvěry
Ostatní pasiva
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
Export
Přidaná hodnota
Provozní výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec)
2008
4 328 880
1 477 708
4 122 974
3 033 493
705 091
381 390
9 425
1 000 807
3 321 818
68 269
3 253 549
0
6 255
2 395 539
453 534
489 562
32 643
13 933
22 921
778
629 257
2009
6 150 908
1 563 460
5 920 682
2 655 581
2 997 182
267 920
12 350
985 642
5 114 168
167 892
4 867 021
79 255
51 098
3 958 719
1 114 035
999 065
210 833
143 992
184 997
883
1 131 444
2010
5 189 929
1 626 376
4 928 061
3 207 196
1 174 776
546 089
13 592
1 101 439
4 025 267
246 726
3 778 541
0
63 223
4 187 050
3 214 997
1 092 944
323 451
275 304
350 959
975
1 120 968
2011
4 411 530
1 696 681
4 076 271
2 360 166
975 123
740 982
14 006
1 296 853
2 961 884
235 368
2 726 515
0
152 794
5 912 022
4 167 740
1 293 900
513 461
403 433
500 850
1 056
1 225 284
*průměrný přepočtený stav
Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z nekonsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
VÝVOJ UKAZATELŮ KONSOLIDAČNÍHO CELKU (DLE IFRS)
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb tis. Kč
Tržby na zaměstnance
2008
3 089 162
2008
3 708
2009
3 917 400
2009
4 145
2010
4 574 950
2010
4 300
2011
4 948 024
2011
4 229
Zisk před zdaněním tis. Kč
Produktivita práce z přidané hodnoty 2008
170 730
2008
769 750
2009
240 749
2009
923 556
2010
365 327
2010
985 259
2011
319 252
2011
922 601
Export tis. Kč
Rentabilita tržeb (ROS)
Zisk po zdanění / Tržby
2008
1 092 206
2008
4
2009
1 473 132
2009
5
2010
3 322 308
2010
6
2011
3 594 858
2011
5
tis. Kč
Kč
%
5
6
Představení společnosti
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Společnost ŠKODA JS a.s., která je členem ruské Skupiny OMZ, na základě tradice, vývoje na trhu a vlastních zkušeností ve svých čtyřech
divizích rozvíjí strategické obory podnikání, zaměřené zejména na vývoj a dodávky pro jadernou energetiku.
V jednotlivých divizích jsou předmětem podnikání tyto dílčí obory:
D1 – Inženýring JE
D2 – Servis JE
D3 – Jaderné
zařízení
D4 – SKŘ JE
„„výstavba jaderných elektráren typu VVER
„„modernizace a rekonstrukce provozovaných bloků
VVER
„„výstavba meziskladů pro
uložení použitého paliva
„„výstavba a rekonstrukce
výzkumných reaktorů
„„decommissioning
„„výpočty, projekty
„„řízení odstávek zařízení
reaktorovny
„„údržba a opravy zařízení
reaktorovny
„„modernizace zařízení reaktorovny
„„řízení/prodlužování životnosti zařízení reaktorovny
„„provozní kontroly hlavního
zařízení reaktorovny – reaktor, parogenerátory, hlavní
cirkulační potrubí
„„autorský dozor při revizích
a opravách reaktoru a jeho
součástí (pohony řídících
tyčí)
„„zkoušky pohonů řídících
tyčí typu VVER, RBMK
„„výroba zařízení pro jaderné
elektrárny s reaktory VVER
„„výroba zařízení pro jaderné
elektrárny s reaktory západních typů
„„výroba zařízení pro transport a skladování použitého
jaderného paliva
„„výroba zařízení pro výzkumná a vývojová pracoviště
„„vývoj a projektování nového
zařízení (včetně obslužného a servisního) pro výše
uvedené technologie
„„modernizace a rekonstrukce systémů kontroly a řízení
(I&C) provozovaných bloků
VVER
8
Zpráva o činnosti a stavu majetku
Inženýring
Obnova systému kontroly
a řízení JE Dukovany
Projekt obnovy systému kontroly a řízení na JE Dukovany
(4x VVER 440), který
ŠKODA JS a.s. řídí od jeho
zahájení v roce 2000, je
v současnosti největším
českým investičním projektem
v oblasti jaderné energetiky.
Rozsáhlá modernizace umožní
splnit stále se zvyšující nároky
na bezpečnost a spolehlivost
elektráren.
Systémy SKŘ byly pro účel
projektu zařazeny do tzv.
modulů, označených v 1. etapě obnovy SKŘ jako moduly
M1, M2 a ve 2. etapě jako
moduly M3 až M5. Společnost
ŠKODA JS a.s. je generálním
dodavatelem této rozsáhlé
investiční akce.
vlastních prací v plánovaných
odstávkách.
Způsob instalace, strategie
zkoušek a zprovoznění obnovovaných systémů SKŘ bez
přerušení normálního provozu
jsou zcela unikátní. Obdobný
způsob záměny tak významné
a rozsáhlé části technologie
jaderné elektrárny nebyl dosud
na jaderně-energetickém zařízení nikde ve světě aplikován.
Kompletní modernizace bude
na všech blocích ukončena
v roce 2016. Díky realizaci
tohoto projektu bude umožněno provozovat tuto jadernou
elektrárnu minimálně do roku
2025.
V roce 2011 byla ukončena
záruční lhůta na zařízení čtvrtého bloku z 1. etapy projektu.
Všechny systémy SKŘ prokázaly svoji dlouhodobou provozní spolehlivost. Bylo dosaženo
předepsané pohotovosti
bloků ve smyslu současných
zvýšených požadavků národní
a mezinárodní legislativy.
Dostavba 3. a 4. bloku
JE Mochovce
Předmětem dodávky společnosti ŠKODA JS a.s. v tomto
slovenském projektu jsou
důležité provozní soubory –
primární okruh, transportně
technologická část (palivové
hospodářství), vnitřní spojovací potrubí, systém kontroly
a řízení (část), vložené chladicí
systémy a dílny údržby. V roce
2011 společnost dosáhla
rekordního objemu tržeb při
pozitivním cash–flow a bez
potřeby čerpat úvěry.
Rekonstrukce zbývajících
modulů M3 až M5 probíhá opět
během plánovaných odstávek
na údržbu a výměnu paliva.
Kompletní záměna systémů
modulů na každém výrobním
bloku bude provedena v průběhu pěti odstávek. Tento způsob
instalace klade značné nároky
na koordinaci velkého množství
činností při přípravě i během
Hlavní milníky uplynulého
období:
„„předání prováděcího projektu zákazníkovi (blok 4),
„„dodávka všech hlavních
uzavíracích armatur (oba
bloky),
„„dodávka kompaktních skladovacích mříží (blok 3),
„„dodávka systému RRCS
(oba bloky),
„„repase dříve dodaného
zařízení (oba bloky),
„„modernizace parogenerátorů a kompenzátoru
objemu,
„„montáž hlavního cirkulačního potrubí (blok 4).
V dalším období bude hlavní
těžiště prací spočívat v montáži
jednotlivých systémů. Neméně
důležitou činností bude příprava dokumentace pro pomontážní čistící operace, zkoušky
a spouštění.
Počet pracovníků na staveništi JE Mochovce v roce
2011 dosáhl svého maxima.
V souvislosti s ukončením prací
na prováděcích projektech
budou pracovníci inženýringu
postupně převedeni na jiné zakázky v rámci ŠKODA JS a.s.
V roce 2011 byla na tomto projektu výrazně posílena integrita
celého dodavatelského modelu
ŠKODA JS a.s. Opakovaně
byla potvrzena schopnost
zajistit pro investora široké
spektrum dodávek a služeb
na nejvyšší úrovni.
Servis pro jaderné
elektrárny
Na základě rámcové smlouvy,
podepsané v roce 2008, a dodatku pro rok 2011 pokračovala ŠKODA JS a.s. v poskytování údržby logického celku
Reaktorovna na JE Dukovany
a Temelín. Jedná se o velmi
důležitý dlouhodobý kontrakt
na servisní práce. Rámcová
smlouva předpokládá provádění údržby minimálně do roku
2015. V hodnoceném období
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
ŠKODA JS a.s. pokročila v zavádění systému dodavatelské
údržby. Kvalita personálu a připravenost skupiny subdodavatelských firem byla prověřena
v průběhu oprav zařízení všech
šesti bloků a během jejich
provozu na výkonu. Plánovaná
odstávka prvního bloku JE
Temelín byla zkrácena o více
než 1,5 dne. Během odstávky
byla zahájena výměna seizmických tlumičů parogenerátorů
a hlavních cirkulačních čerpadel a dále záměna lineárních
krokových pohonů.
Bylo dosaženo historicky
nejmenšího počtu událostí
způsobených lidským faktorem
na elektrárnách, kde je
ŠKODA JS a.s. generálním
dodavatelem údržby. Nově
zavedená organizační změna
umožní provádět revize reaktoru na obou českých jaderných
elektrárnách od roku 2012
vlastními silami ŠKODA JS a.s.
V předchozích letech byl
ve ŠKODA JS a.s. zahájen
trvalý proces řízení kvality
lidského výkonu, jehož hlavním přínosem je systémové
snižování rizika vzniku chyby,
způsobené lidským faktorem.
Předpokladem funkčního procesu je otevřená komunikace
mezi zúčastněnými stranami,
správný přenos informací,
účinná zpětná vazba od vlastního personálu i zákazníka, které
jsou podporovány propracovanými softwarovými prostředky
pro práci s těmito daty.
V roce 2011 byl ověřen systém
sledování nákladů na opravy
zařízení a predikce celkových
nákladů na údržbu logického
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
celku Reaktorovna během
roku. Snaha o soustavné
zlepšování úrovně personálu údržby vedla k zavedení
systému hodnocení subdodavatelů. Na základě výsledků
ročního vyhodnocení je zvolen
diferencovaný přístup při
jednáních o podmínkách další
spolupráce.
Významné kontrakty
a obchodní případy
Kromě pravidelných servisních prací na JE Dukovany
a Temelín rozšířila společnost
svoji činnost o revize zařízení,
které sama nevyrábí, zejména
parogenerátorů a kompenzátoru objemu. Po sloučení s částí
společnosti MICo servis bylo
rozšířeno spektrum přímo
vykonávaných aktivit o servis
armatur, potrubí, servopohonů
a tlakových systémů jaderné
elektrárny.
Odbor Montážní servis JE
úspěšně provedl servisní
činnosti při odstávkách bloků
JE Dukovany a Temelín. Byly
provedeny kontroly a měření
vnějšího a vnitřního povrchu
tlakové nádoby reaktoru včetně
závitových lůžek, svarů víka,
svorníků a matic, nátrubků
HRK a hlavního cirkulačního potrubí. Od roku 2011 je
součástí provozních prohlídek
měření účinnosti vzduchotechnických filtrů a zkoušení
teplosměnných trubek parogenerátoru vířivými proudy.
K významným akcím patřila
výměna modernizovaných
pohonů na 1. bloku JE Temelín
a oprava tří trubkovnic bloku
ochranných trub na JE Paks.
Metodou akustické emise bylo
zkontrolováno 51 domovních
zásobníků LPG v České republice a na Slovensku.
V rámci modernizace vybavení
materiálových laboratoří byl pořízen nový univerzální zkušební
stroj Labtest, který umožní rozšíření akreditovaných zkoušek
laboratoře o zkoušku tahem
za zvýšených teplot. Uskutečnily se předávací a periodické
zkoušky druhého kompletu
lineárních krokových pohonů
nové generace LKP‑M/3 pro
JE Temelín. Na velké vodní
smyčce bylo za trvalé přítomnosti zákazníka dle harmonogramů vyzkoušeno 50 ks
pohonů řídících tyčí PRO‑M
z dodávky pro JE Paks. Pro
přírubové spoje horního bloku
na reaktorech VVER ve východní Evropě bylo vyrobeno
přibližně 11 000 kusů různých
typů grafitových těsnění.
Výroba zařízení
pro jaderné
elektrárny –
východní trhy
V roce 2011 pokračovala
druhá část dodávek pohonů
řídících tyčí PRO-M s prodlouženou projektovou životností
pro maďarskou JE Paks.
Ve čtyřech tranších bylo dodáno celkem 41 pohonů. Daný
kontrakt navázal na předchozí
dodávku 76 pohonů, dodaných
v letech 2006–2008. Po dokončení daného kontraktu
bude JE Paks první elektrárnou typu VVER 440, kompletně osazenou pohony nové
generace s výrazně prodlouženou projektovou životností
na 25 let. Další místem, kde
bude použit tento nový typ
pohonů, budou nové bloky
3. a 4. JE Mochovce.
9
10
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
Struktura tržeb v roce 2011 dle oborů činnosti za konsolidační celek (IFRS)
1 58,2 %
Investiční inženýring JE
2
12,4 %
Servis pro JE
3
21,1 %
Zařízení pro JE VVER
4
4,1 %
Zařízení pro západní JE
5
3,8 %
Skladování VJP
6
0,4 %
Ostatní
4
Struktura tržeb v letech 2007–2011 dle oborů činnosti za konsolidační celek (IFRS)
5 6
3
1
1
53,7 %
Investiční inženýring JE
2
13,1 %
Servis pro JE
3
18,6 %
Zařízení pro JE VVER
4
4,2 %
Zařízení pro západní JE
5
8,8 %
Skladování VJP
6
1,6 %
Ostatní
5
6
4
1
3
2
2
Struktura tržeb v roce 2011 dle teritoria země určení za konsolidační celek (IFRS)
Struktura tržeb v letech 2007–2011 dle teritoria země určení za konsolidační celek (IFRS)
3 4
1
26,7 %
Domácí trh
2
69,1 %
3
4
3 45
1 46,3 %
Domácí trh
Střední a východní Evropa
2 48,3 %
Střední a východní Evropa
2,3 %
Západní Evropa
3
3,5 %
Západní Evropa
1,9 %
Asie
4
1,4 %
Asie
5
0,5 %
Amerika
1
2
Byla ukončena dodávka
modernizovaných pohonů
LKP‑M/3 pro JE Temelín
v celkovém množství 132 ks.
Kontrakt kromě dodávky obsahoval také projekční a montážní práce. V minulém roce
ŠKODA JS a.s. uzavřela dva
významné kontrakty na dodávku 65 ks lineárních krokových
pohonů LKP-M pro 1. blok
Chmelnické a 70 ks pohonů
pro 6. blok Záporožské JE.
Za podpory České exportní
banky a pojišťovací společnosti
EGAP dodala ŠKODA JS a.s.
sadu náhradních dílů pro
elektroniku SGIU-M, určenou
pro servis devíti ukrajinských
jaderných bloků typu VVER
1000, na kterých je daná
elektronika společně s pohony
LKP-M v provozu.
Pokračovala výroba kompaktních skladovacích mříží pro
vyhořelé palivo bloků VVER 440
2
a VVER 1000. Pro 5. blok
Záporožské JE byly dodány
dvě sekce mříží. Dodávky probíhaly s podporou financování
Českou exportní bankou a při
pojištění úvěru společností
EGAP.
1
Výroba zařízení
pro jaderné
elektrárny –
západní trhy
Dva měsíce před termínem
byly zákazníkovi předány vnitřní
části jaderného reaktoru typu
EPR pro první blok jaderné
elektrárny Tchaj-šan v Číně.
Analogické zařízení společnost
ŠKODA JS a.s. poprvé vyrobila
pro nový blok finské
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
JE Olkiluoto v roce 2010. Objednávka na komplet vnitřních
částí reaktoru EPR pro Čínu
byla společnosti ŠKODA JS a.s.
zadána v květnu 2009. V souladu s podmínkami kontraktu
měl být termín dodání zařízení
v druhé polovině května 2012,
nicméně na základě návrhu zákazníka byl po důkladném rozboru všech výrobních činností
a kapacitních možností pracovišť ze strany ŠKODA JS a.s.
dodací termín zkrácen o dva
měsíce.
Pro druhý blok švédské jaderné elektrárny Oskarshamn
ŠKODA JS a.s. vyrábí sušič
páry. Je to vnitřní vestavba zcela nového designu pro varný
reaktor, která bude vyměněna
v rámci programu prodloužení
životnosti a zvýšení výkonu
bloku.
Pro nově budovaný třetí blok
francouzské JE Flamanville
s reaktorem EPR navrhla a vyrobila ŠKODA JS a.s. první část
zařízení na vyvážení použitého
paliva. Tým ŠKODA JS a.s.
postupně smontuje uvedené
zařízení přímo na staveništi
ve Francii.
Na základě dohody se zákazníkem bude ŠKODA JS a.s. pokračovat ve výrobě hlavic a patic pro palivové soubory typu
VVER 1000. Dodávky budou
pokračovat až do roku 2015.
Servisní tým ŠKODA JS a.s.
v roce 2011 na Tchaj-wanu
úspěšně aktivoval utahovák
matic hlavního přírubového
spoje reaktoru JE Lungmen.
Jde o zařízení, dodané spo-
lečností ŠKODA JS a.s. před
deseti lety, které vzhledem
ke zpoždění projektu bylo
dlouhou dobu uskladněno
v extrémních klimatických podmínkách. Spokojenost s prací
týmu ŠKODA JS a.s. vyjádřil
zákazník v dopisu, ve kterém
vyzdvihl profesionalitu a dodržení časového plánu tohoto
projektu.
Úspěšná reference z dodávek
pro reaktory ABWR na JE
Lungmen pomohla k navázání potenciální spolupráce
se zákazníkem v dodávkách
komponent jaderného ostrova
pro plánovanou JE Visaginas
v Litvě.
Výroba zařízení
pro skladování
vyhořelého
jaderného paliva
V roce 2011 probíhala výroba
železobetonových kontejnerů
typu CONSTOR®RBMK/ M2
pro litevskou Ignalinskou
elektrárnu. Dále byly vyrobeny
a dodány čtyři kontejnery typu
CASTOR®440/84M pro druhý
mezisklad vyhořelého paliva
na JE Dukovany z celkového
smluvně zajištěného počtu
25 kusů.
Koncem roku objednal dlouholetý zákazník, firma GNS mbH,
sedm kusů kontejnerů CASTOR®440/84M s vnitřním
košem designu ŠKODA pro
konečného uživatele JE Dukovany. Tyto kontejnery budou
dodány do konce roku 2015.
Po úspěšných funkčních
a těsnostních zkouškách byl
pro 3. a 4. blok JE Mochovce
dodán kontejner typu ŠKODA
KSV pro uložení a transport
svědečných vzorků reaktorové
oceli z místa elektrárny do místa zpracování vzorků, vyrobený
podle vlastního designu. Stejný
typ kontejneru společnost
dodala již v roce 1998 pro
1. a 2. blok JE Mochovce. Pro
ŠKODA JS a.s. představuje
tento výrobek další referenci v segmentu kontejnerové
výroby.
Dostavba 3. a 4.
bloku JE Temelín
ŠKODA JS a.s. se v roce 2009
stala lídrem mezinárodního
Konsorcia MIR.1200, které se
účastní soutěže na realizaci
dostavby 3. a 4. bloku jaderné
elektrárny Temelín. Dalšími
členy konsorcia jsou firmy
ZAO Atomstrojexport a OAO
OKB Gidropress. Předmětem
veřejné zakázky je projektové
řešení (design), zpracování
dokumentace, inženýring,
výroba zařízení, dodávka,
montáž na staveništi, zkoušky
a uvedení do provozu dvou
kompletních bloků jaderné
elektrárny Temelín tzv. formou
EPC dodávky na klíč včetně
paliva.
Konsorcium v tendru představilo projektové řešení, které
má potřebné reference pro
zařízení i jaderné palivo a odpovídá mezinárodním standardům a doporučením MAAE.
Pro dostavbu temelínských
bloků 3 a 4 nabízí výstavbu
jaderných reaktorů dle mezinárodního projektu MIR.1200,
který je založen na ruských
lehkovodních reaktorech typu
VVER. Jeho design je unikátní
kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních
systémů, což z něj činí čelného
představitele nové, tzv. III+ generace reaktorů.
V říjnu 2011 předal zákazník
všem kvalifikovaným nabízejícím stranám tendrovou dokumentaci, která je oficiálním
zadáním zákazníka pro podání
nabídek všemi uchazeči. Konsorcium neprodleně zahájilo
práci na přípravě nabídky, která bude zákazníkovi předána
v červenci 2012. Byl definován
základní dodavatelský model,
harmonogram realizace projektu a propracovaný systém
řízení projektu, vycházející
z posledních zkušeností z realizace takových staveb. Konsorcium má jistě co zákazníkovi
nabídnout – dobrou cenu, vynikající technologie a moderní
systém řízení projektu spolu se
zásadním zapojením českého
průmyslu.
Po předání nabídek proběhne
vyhodnocovací fáze, kdy se
zákazník seznámí s nabídkami
všech uchazečů a po sérii konzultačních jednání bude připraven rozhodnout o vítězi. Tato
závěrečná fáze se očekává
v září roku 2013 s následným
podpisem smlouvy mezi zákazníkem a vítězným uchazečem
do konce roku 2013.
Projekt bude realizován
ve dvou základních fázích. První fáze, tzv. LWA (limited work
11
12
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
authorization), je zaměřena
zejména na finalizaci technické
dokumentace projektu, přípravu a proběhnutí licenčního
řízení a zahájení prvních úprav
staveniště. Následuje fáze
FNTP (full notice to proceed), kdy již dochází k výrobě
zařízení, dodávkám na stavbu
a k reálnému zahájení stavby
na lokalitě.
Nabídka projektu MIR.1200
se stává velkou příležitostí pro
českou ekonomiku. České firmy naleznou rozsáhlé uplatnění
nejen ve stavební části, ale
také v technologických dodávkách strojního a elektrozařízení, systému kontroly a řízení,
při montážních a spouštěcích
pracích. Pro budoucího
provozovatele bude mít určitě
význam skutečnost, že domácí
dodavatelé mají mnohaleté
zkušenosti s technologií VVER
a jsou schopni zcela pokrýt
potřebu servisních činností
jaderných bloků této řady.
Uvedení obou nových bloků JE
Temelín do provozu je očekáváno do roku 2025.
Investice
V roce 2011 vynaložila
ŠKODA JS a.s. celkem více
než 152 mil. Kč na nákup
a opravy investičního majetku, z toho téměř 84 mil. Kč
na opravy strojů a zařízení
a 68 mil. Kč na modernizaci
a nákup nové technologie včetně IT projektů.
K největším nákladům patřily opravy jeřábů v celkové
výši 4,5 mil. Kč, generální
oprava horizontky W 200 G
za 16,9 mil. Kč, oprava budov
za 9,3 mil. Kč. K významným
projektům, které byly dokončeny v roce 2011, patří pořízení
univerzálního zkušebního
stroje, frézky na vzorky, vertikální brusky a modernizace
horizontky W 200 G v celkové
hodnotě téměř 6 mil. Kč.
K dalším investicím patřilo zajištění potřebného příslušenství
pro hlubokovrtací stroj LOCH,
vybavení pracovišť pro výrobu
hermetických kabelových
průchodek, zástavba zařízení
pro kontrolu zásobníků LPG
a nákup zařízení pro zkoušky
aerosolových a jodových filtrů.
Výzkum a vývoj
Úkoly výzkumu a vývoje jsou
ve ŠKODA JS a.s. směřovány
do čtyř strategických oblastí
jaderné energetiky:
„„nové či inovované výrobky
pro provozované jaderné
elektrárny s cílem zvýšit
bezpečnost a zkrátit dobu
plánovaných odstávek,
„„oblast transportu a skladování použitého jaderného
paliva a jaderného odpadu
s cílem rozšířit možnosti
dodávek společnosti,
„„servisní činnosti se zaměřením na vývoj speciálního
zařízení, resp. technologií
pro kontrolu, opravy a prodlužování životnosti komponent jaderných elektráren,
„„zařízení reaktorů generace
III+ v souvislosti s plánovanou dostavbou JE Temelín
a dalších nových bloků
v Evropě.
V uplynulém roce byl prioritou
vývoj obalového souboru pro
použité palivo VVER, který
bude zajišťovat transport
a skladování moderního paliva.
Byl zpracován projekt vnitřního
koše pro více obohacené palivo VVER 440 a studie koše pro
palivo VVER 1000. Proběhly
zkoušky s novými konstrukčními materiály a ověření nových
technologií.
V dalším období budou tyto
práce pokračovat s cílem připravit projekt koše pro palivo
VVER 1000 v modulárním
uspořádání pro různá množství
palivových souborů použitého
paliva. To umožní rychlé a kvalitní zpracování nabídek pro
tendry na transport a skladování použitého paliva z jaderných
elektráren v České republice
i ve světě.
Pro zajištění širší teoretické
i experimentální základny v této
oblasti a při servisních činnostech souvisejících s kontrolou
zařízení primárního okruhu se
ŠKODA JS a.s. přihlásila k výzvě Technologické agentury
ČR. Společně se Západočeskou univerzitou a dalšími ústavy
a firmami vytvořila konsorcium,
ve kterém je lídrem dílčích
úkolů, zaměřených na výše
uvedenou problematiku.
14
Integrovaný systém
managementu jakosti
Technická
kontrola
Kvalifikace pracovníků technické kontroly je udržována dle požadavků české legislativy vyhl.
309/05 Sb., standardu EN 473
pro vizuální kontroly a těsnostní
zkoušky, dle požadavků ASME
Code a podle firemního standardu.
V návaznosti požadavků na zajištění kontrol a zkoušek hermetických kabelových průchodek
byl rozšířen počet pracovníků
o specialisty oboru elektrozkoušek s požadovanou kvalifikací
a zřízena speciální elektrozkušebna včetně nejmodernějších
přístrojů na experimentální hale.
Speciální technika byla rozšířena o šestiosé měřicí rameno
s rozsahem měření 4,5 metru
a softwarem TANGO 3D pro
měření rozměrných komponent.
Vzhledem k nárůstu externích
kooperací bylo vytvořeno
nové pracoviště kontrol kvality
kooperací včetně vybavení
potřebnou měřicí technikou.
Zajišťování jakosti
zakázek
Při práci na výrobních zakázkách je nutno respektovat různé
legislativní požadavky, standardy a normy, např. vyhlášky
Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost nebo slovenského Úradu jadrového dozoru,
švédské předpisy KBM a TBM,
francouzský kód RCC‑M, ruské
standardy PNAE G či německé
předpisy KTA.
Velká pozornost je věnována
sledování kvality dodavatelů
polotovarů a služeb, zejména
v oblasti strojního opracování
a povrchových úprav. V roce
2011 se uskutečnilo 75 auditů
a inspekcí kvality u tuzemských
dodavatelů a dodavatelů ze
Slovenska, Francie, Itálie,
Japonska a USA.
Certifikace
a kvalifikace
Významnou událostí byl
dozorový audit integrovaného systému řízení kvality
– ČSN EN ISO 9001:2009
(QMS), ochrany životního
prostředí – ČSN EN ISO
14001:2005 (EMS), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ČSN OHSAS 18001:2008
(SM BOZP). Dozorový audit
byl proveden společností Det
Norske Veritas, která potvrdila připravenost a aktuálnost
integrovaného systému řízení
ŠKODA JS a.s.
Dozorovým auditem za účasti
inspektora supervisora (ANIS)
ASME byl rovněž prověřen systém řízení podle amerických
jaderných kódů ASME, sekce
III. Společnost ŠKODA JS a.s.
je jediným držitelem tohoto
oprávnění ve střední Evropě.
Úspěšně proběhly audity
akreditovaných laboratoří Provozní prohlídky, Defektoskopie
a Materiálové laboratoře dle
ISO 17025:2005, provedené
Českou institucí pro akreditaci.
Byl také proveden certifikační
audit podle svářečských norem
ČSN EN 1090-2 - Provádění
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2:
Technické požadavky na ocelové konstrukce.
V roce 2011 se uskutečnily
audity společností ČEZ, a.s.
a GP NAEK Energoatom, provedené za účelem prodloužení
kvalifikace ŠKODA JS a.s. jako
dodavatele. Při žádném z těchto auditů nebyly zjištěny neshody, které by vedly ke zrušení
nebo pozastavení kvalifikace
ŠKODA JS a.s. Dozorovým auditem prošel také systém řízení
dle CEFRI, dohled nad dozimetrií pracovníků vykonávajících
servisní činnost na jaderných
elektrárnách ve Francii.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Rozvoj
informačních
technologií
V roce 2011 byla provedena
analýza procesu řízení technické dokumentace k zakázkám.
Podle zpracované analýzy byla
vytvořena aplikace v prostředí
Lotus Notes, využívající vyspělé úložiště dat IBM Quickr,
známé již ze zajištění správy
dokumentace k tvorbě nabídky
na dostavbu JE Temelín 3&4.
Tato aplikace řídí správu dokumentů od identifikování, tvorby
dokumentů, připomínkování,
schvalovacího procesu, elektronického podpisu, až po distribuci a archivaci. Následně
bude tato aplikace testována
a nasazena do provozu.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Úspěšně byla dokončena
analýza procesu řízení neshod
v divizi Inženýring JE na projektu Dostavba JE Mochovce
3&4. Na jejím základě vznikla
aplikace řešící správu neshod
na stavbě i ve výrobě od vystavení, tvorbu řešení na základě
vyjádření odpovědných útvarů
a dodavatelů, až po správu
úkolů v rámci řízení neshod
a export dat pro zákazníka
podle jeho metodiky. Tato
aplikace může být s malou
modifikací použita i pro řízení
neshod na projektu Dostavba
JE Temelín 3&4.
Zásadními úpravami prošly také
aplikace Kvalifikace a certifikace dodavatelů a Dokumentace
Organizace řízení. Úpravy byly
provedeny na základě zpětné
vazby od uživatelů a mají za cíl
optimalizovat používání a zlepšit možnost vyhledávání.
Ochrana životního
prostředí
Společnost ŠKODA JS a.s.
plně respektuje platné zásady
ochrany životního prostředí.
Environmentální chování společnosti je předmětem zájmu řady
zainteresovaných stran a může
významným způsobem ovlivnit
prosperitu podnikání. Přístup
podniků k životnímu prostředí
hraje významnou roli při výběru
obchodních partnerů nejen u zahraničních výběrových řízení, ale
také u větších tuzemských firem.
Environmentální aspekty
jsou součástí podnikatelské
strategie i každodenního řízení
dobrovolných nástrojů, které
jsou doporučovány mezinárodními organizacemi a politikou
Evropské unie či jednotlivých
členských států.
V roce 2011 byla dále rozvíjena spolupráce se společností
EKOvia EUROPE pro zvýšení
kvality při plnění legislativních
povinností a zlepšování systému řízení ochrany životního
prostředí.
15
16
Lidé ve ŠKODA JS a.s.
S růstem činností a zakázek
ve ŠKODA JS a.s. pokračoval
trend růstu počtu zaměstnanců. V roce 2011 nastoupilo
do společnosti 132 nových
zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se
zvýšil na 1056 zaměstnanců, tj.
o 81 průměrných přepočtených
zaměstnanců oproti předchozímu roku. V dělnických profesích
meziročně vzrostl počet o 12,1 %
průměrných přepočtených
zaměstnanců, v ostatních profesích o 6 % zaměstnanců.
Konsolidovaný průměrný
přepočtený počet zaměstnanců ŠKODA JS a.s. včetně
dceřiné společnosti ŠKODA
SLOVAKIA, a.s. činil v loňském
roce 1170 zaměstnanců, tzn.
meziroční nárůst o 106 zaměstnanců.
Věková struktura
Rovnoměrné je zlepšováno rozložení počtu zaměstnanců v jednotlivých věkových kategoriích.
Přestože se neustále zvyšuje
podíl pracovníků důchodového
věku, je průměrný věk zaměstnanců ŠKODA JS a.s. dlouhodobě 43,5 let. Průměrná doba
zaměstnání ve ŠKODA JS a.s.
je 11,28 roku/zaměstnance.
Fluktuace zaměstnanců byla
v roce 2011 na stejné úrovni
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ŠKODA JS a.s.
v letech 2007–2011 (koncový stav k 31. 12.)
jako v předchozím roce, tj.
2,37 %. Vzhledem k oboru,
ve kterém společnost podniká
a ve kterém se odborníky stávají
lidé až po mnohaletých zkušenostech, je dosažená míra
fluktuace optimální.
Rozvoj
zaměstnanců
a jejich vzdělávání
Společnost dlouhodobě
podporuje vzdělávání svých
zaměstnanců. V roce 2011
byla do této oblasti investována
částka ve výši téměř 4 mil. Kč,
což představuje nárůst 26 %
oproti předcházejícímu roku.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
V průměru na jednoho zaměstnance byla tedy vynaložena
částka 3 771 Kč, tj. meziroční
nárůst o 15 %. Každý zaměstnanec společnosti absolvoval
v průměru 2,38 dne vzdělávání.
Vzdělávání bylo zaměřeno
na prohloubení znalostí v oblasti jaderné energetiky a dále
na rozvoj manažerských,
obchodních, komunikačních,
jazykových a počítačových
dovedností. Nedílnou součástí
vzdělávání jsou pravidelná školení a certifikace zaměstnanců
dle platných právních předpisů.
Pracovní úrazy ve ŠKODA JS a.s. v letech 2007–2011
2007
752
2007
7
2008
775
2008
7
2009
883
2009
7
2010
975
2010
4
2011
1056
2011
4
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Oblast
bezpečnosti
a ochrany zdraví
při práci
Ve společnosti je certifikován
systém managementu BOZP
OHSAS 18001:2008. I přes
nárůst činností ve všech oblastech je počet pracovních úrazů
ve ŠKODA JS a.s. dlouhodobě
udržován na velmi nízké hodnotě. V roce 2011 to byly pouze
čtyři pracovní úrazy s pracovní
neschopností. Příčinou nízkého počtu úrazů jsou především
bezpečnostní opatření, která
zvyšují povědomí zaměstnanců
v oblasti bezpečnosti práce.
Sociální program
„„Ve společnosti je stanovena
pracovní doba 37,5 hodiny
týdně.
„„Zaměstnavatel přispívá
na penzijní připojištění
zaměstnancům částkou
700 Kč měsíčně.
„„Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztíženém pracovním
prostředí, zajišťuje zaměstnavatel rekondiční rehabilitační péči s poskytnutím
pracovního volna.
„„Společnost poskytuje
zaměstnancům týden dovolené nad základní výměru
dovolené dle zákoníku
práce.
Věková struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s.
k 31. 12. 2011
„„Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti déle než
5 let, poskytuje zaměstnavatel při prvním skončení
pracovního poměru po nabytí nároku na důchod
jubilejní odměnu.
„„Zaměstnavatel poskytuje
zaměstnancům příspěvek
za první tři dny pracovní
neschopnosti.
„„Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro uspokojování
sociálních potřeb zaměstnanců.
ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2011 (tis. Kč)
Příspěvek na stravování
Dětské a rodinné rekreace
Příspěvek na preventivní ozdravné programy
Sportovní, kulturní a další činnost
Celkem
246
160
1 234
368
2 008
Vzdělanostní struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s.
k 31. 12. 2011
1
1
19,81 %
do 30 let
2
20,78 %
31-40 let
3
23,20 %
41-50 let
4
36,21 %
51 let a výše
1
4
1
1 %
2
25 %
střední odborné
bez maturity
3
41 %
úplné střední
4
33 %
vysokoškolské
základní
2
4
2
3
3
17
18
Podpora vzdělávání a sociálních projektů
ŠKODA JS a.s. účinně podporuje Západočeskou univerzitu,
kde již druhým rokem probíhá
obnovená výuka mladých odborníků v oboru Stavba jaderně
energetických zařízení. Pracovníci společnosti zajišťují výuku
v předmětech Primární okruh
jaderných elektráren, Provozní
diagnostika na jaderných elektrárnách a Regulace jaderných
reaktorů. Společnost rovněž
odměňuje nejlepší studentské a doktorandské práce.
Představitel společnosti působí
ve vědecké radě Výzkumného
centra Nové technologie ZČU
a ve vědecké radě Západočeského materiálově metalurgického centra, které zahájilo svou
činnost v únoru 2011.
V rámci podpory české sítě pro
jaderné vzdělávání CENEN,
která sdružuje vysokoškolské
vzdělávací instituce zajišťující
výuku v oblasti jaderného inženýrství v ČR a jeho zařazení
do celoevropského kontextu,
se ŠKODA JS a.s. jako průmyslový partner a člen CENEN
podílí na všech aktivitách,
Sponsoring
Společensky odpovědné chování je součástí firemní filozofie
společnosti ŠKODA JS a.s.,
která se plně hlásí ke svým závazkům, plynoucím z postavení
jedné z nejvýznamnějších firem
v plzeňském regionu. Společnost každoročně podporuje
řadu kulturních, vzdělávacích,
sportovních a charitativních
projektů. Finančně i po odborné stránce dlouhodobě
pomáhá technicky zaměřeným
středním a vysokým školám.
Trvale se zaměřuje na pomoc
potřebným, a to zejména
prostřednictvím ústavů sociální
péče, dětských domovů a charitativních organizací, působících v Plzeňském kraji.
zejména na výuce v rámci
Letní školy přednáškami svých
odborníků. Pro studenty českých vysokých škol organizuje
společnost exkurze ve svých
provozech doprovázené odbornými přednáškami.
Podpora účasti vysokých škol
v projektu dostavby JE Temelín
3&4 byla vyjádřena podepsáním dohody o vzájemné
spolupráci mezi Konsorciem
MIR.1200 a Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. V rámci této
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
spolupráce pořádá
ŠKODA JS a.s. odborné přednášky pro studenty a pedagogy
této školy.
Významným činem v podpoře
vzdělanosti studentů středních
a vysokých škol a informovanosti široké veřejnosti bylo
uspořádání výstavy „Jaderné
dny v Techmánii“, která byla
doprovázena sérií odborně
populárních přednášek.
20
ŠKODA JS a.s.
a konsolidační celek
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Společnost
Společnost
ŠKODA JS a.s.
Sídlo
Orlík 266, 316 06 Plzeň
Datum vzniku
5. 3. 1993
Zakladatel
ŠKODA a.s.
Akcionář
OMZ B.V.
Vklad
100 %
IČO
25235753
Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku
Dceřiná společnost
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Sídlo
Hornopotočná 4, 917 00 Trnava, Slovenská republika
Datum vzniku
25. 4. 1995 (zapsána do obchodního rejstříku u registračního soudu Bratislava,
oddíl s.r.o., vložka 3544/K)
Zakladatel
ŠKODA JS a.s. (v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.)
Akcionář
ŠKODA JS a.s.
Vklad
100 %
IČO
34120220
Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Sídlo
Husinec-Řež, čp. 130, PSČ 250 68
Datum vzniku
31. 12. 1992 (zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833)
Zakladatel
Společnost byla založena jediným zakladatelem Federálním fondem národního majetku
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění
17,40 %
IČO
46356088
Společnost
Interatomenergo M.CH.O.
Sídlo
Kitajgorodskij projezd, d. 7, 109074, Moskva, Ruská federace
Datum vzniku
13. 12. 1973, poslední registrace: 11.1.1994 u Moskovskoj registracionnoj palaty č. 11520-cl.
Zakladatel
Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí bývalé RVHP a SFRJ
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění
10,53 %
Právní forma
mezinárodní hospodářské sdružení
Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Valná hromada
Dozorčí rada ŠKODA JS a.s.
Představenstvo ŠKODA JS a.s.
Prezident
Generální ředitel
Kancelář generálního
ředitele
Divize D1
Inženýring JE
Obchod
Zástupce generálního
ředitele pro ekonomiku
a finance
Divize D2
Servis JE
Personalistika
Business Controlling
Divize D3
Jaderné zařízení
Management jakosti
Finance
Divize D4
SKŘ JE
Technika
Zástupce generálního
ředitele pro administrativu
21
22
Statutární orgány
a vedení společnosti
k 30. 4. 2012
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Představenstvo
společnosti
Dozorčí rada
společnosti
Vedení společnosti
1. Miroslav Fiala
Předseda představenstva
Vadim Makhov
Předseda
  1. Miroslav Fiala
Generální ředitel
2. Manfred M. Nowak
Místopředseda představenstva
Igor Molibog
Místopředseda
  4. Milan Kohout
Obchodní ředitel
3. Iliya Novickov
Místopředseda představenstva
Yuri Utochkin
Člen
  5. Josef Perlík
Ředitel divize Inženýring JE
4. Milan Kohout
Člen představenstva
Dmitry Zauers
Člen
  6. Jan Kleisner
Finanční ředitel
5. Josef Perlík
Člen představenstva
Vladimír Bejvančický
Člen
  7. Elena Borisova
Zástupce generálního
ředitele pro ekonomiku a finance
6. Jan Kleisner
Člen představenstva
Jaroslav Eliášek
Člen
7. Elena Borisova
Člen představenstva
8. Mikhail Ignatenkov
Člen představenstva
  8. Mikhail Ignatenkov
Zástupce generálního
ředitele pro administrativu
  9. Miloslav Provod
Ředitel divize Servis JE
10. Otakar Blahut
Ředitel divize
Jaderné zařízení
11. Jiří Janeček
Ředitel divize SKŘ JE
12. Kateřina Říhová
Personální ředitelka
13. Libor Holík
Ředitel úseku
Business Controlling
14. Jan Zdebor
Technický ředitel
15. Roman Zdebor
Ředitel pro jakost
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
23
24
Komentář k finančnímu
hospodaření
Výkaz zisku
a ztráty
Společnost ŠKODA JS a.s.
vykázala v roce 2011 zisk
před zdaněním ve výši
500 851 tis. Kč (CAS). Představuje to 8,5 % z realizovaných
tržeb a jedná se tedy z tohoto
pohledu o nejúspěšnější rok
během novodobé historie
společnosti. Úspěchu bylo
dosaženo především v důsledku efektivního řízení průběhu
realizace obchodních případů,
šetřením nákladů režijního
charakteru a opatřeními pro
zvýšení produktivity práce,
která umožnila snížit plánovaný
nábor nových zaměstnanců
a tím snížit osobní náklady
oproti plánu. Výkony společ-
nosti meziročně opět vzrostly,
tentokrát o 684 958 tis. Kč,
zejména v důsledku úspěšné
realizace projektu dostavby
3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce ve Slovenské
republice. Za pozornost stojí
úroveň ukazatele přidaná hodnota ve výši 1 293 900 tis. Kč.
Při průměrném přepočteném
stavu zaměstnanců společnosti
1 056 tak produktivita práce
z přidané hodnoty na pracovníka překročila opět částku
1 mil. Kč a dosáhla hodnoty
1 225 tis. Kč. To lze považovat
za velmi pěkný úspěch.
Konsolidované výsledky hospodaření společnosti dle IFRS
jsou v porovnání s předchozím
rokem opět výrazně lepší. Při
podrobném zkoumání čísel je
vidět další meziroční navýšení tržeb o 373 517 tis. Kč.
Bylo dosaženo zisku před
zdaněním dle IFRS ve výši
319 252 tis. Kč, což je 6,5 %
z realizovaných tržeb. Plánované výsledky hospodaření byly
v těchto stanovených ukazatelích překročeny.
Rozvaha
V porovnání s předchozím
obdobím upoutá pozornost zejména snížení aktiv
o 778 399 tis. Kč (dle CAS),
vyvolané snížením oběžných
aktiv zejména v oblasti nedokončené výroby. Je to důsledkem skutečnosti, kdy během
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
roku 2011 proběhly mimořádně vysoké fakturace, zejména
z důvodu realizace projektu
dostavby JE Mochovce 3,4.
Významnou změnu prodělala
rovněž pasiva společnosti,
kde došlo k poklesu závazků
z obchodních vztahů a objemu
krátkodobých přijatých záloh.
Tyto strukturální změny plně
odrážejí stav rozpracovanosti
hlavních projektů realizovaných
společností. V důsledku rekordně vysokého zisku se naopak po několika letech zvýšil
vlastní kapitál společnosti a dosáhl částky 1 296 852 tis. Kč.
Všechny ostatní meziroční
posuny a změny v dalších
položkách aktiv i pasiv jsou
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
důsledkem běžné obchodní
činnosti společnosti a vzhledem k její velikosti nejsou nijak
významné.
kového výnosu. Z důvodu dobré finanční situace v každém
měsíci daného roku nebylo
potřeba ani v jednom případě
čerpat kontokorentní úvěr.
Finanční situace
společnosti,
pohledávky,
závazky,
financování
projektů
a pojištění
Při realizaci větších projektů
společnost uplatňuje zálohovou politiku, jejíž podstatou je
dosahování kladného salda
záloh. Tento přístup má pozitivní vliv na cash flow a zároveň
snižuje úvěrové riziko. Během
roku 2011 docházelo k pomyslnému zavírání nůžek, tj.
postupnému snižování rozdílu
mezi přijatými a poskytnutými
zálohami. Přesto kladné saldo
převyšovalo na konci roku
v přepočtu na Kč 1 mld. Je
to důsledkem fáze, ve které
se nachází jeden z největších
probíhajících projektů (Dostavba JE Mochovce 3&4), kdy již
nedochází k fakturování záloh
na zákazníka, ale naopak se
zálohy postupně umořují v souvislosti s „ostrou“ fakturací.
ŠKODA JS a.s. v uplynulém
roce opět vykázala stabilní
likvidní pozici. Pozitivní vývoj
cash-flow byl ovlivněn kladným saldem u dlouhodobých
projektů, zejména pokračující
dostavbou 3. a 4. bloku JE Mochovce a realizací projektu
Obnova SKŘ M3-5 na JE Dukovany.
Nejvyššího kladného salda cash-flow v objemu
+180 mil. Kč bylo dosaženo
ve III. kvartálu, přičemž kumulované plusové saldo cash-flow za celý rok 2011 dosáhlo
hodnoty +167 mil. Kč. To se
projevilo zvýšením zůstatku
peněžních prostředků na konci
roku, který tak vykázal hodnotu
814 mil. Kč (za konsolidační
celek). Z této hodnoty bylo
účelově vázáno v bankách
290 mil. Kč.
Dostatek volných prostředků
na bankovních účtech v průběhu roku umožnil zakládání
průběžných termínovaných
vkladů. I při nízkých úrokových
sazbách tak byly připsány
na bankovní účty 3 mil. Kč úro-
V porovnání skutečnosti
s plánem cash-flow byl výrazně
překročen plánovaný objem
313 mil. Kč zůstatku peněžních
prostředků na konci roku 2011
na konečných 814 mil. Kč.
Důvodem bylo několik následujících příčin.
Na straně příjmů byly realizovány větší objemy inkasa
z projektu Dostavba 3. a 4.
bloku JE Mochovce a z dodávek pro NAEK „Energoatom“
(mříže na skladování paliva,
pohony řídících tyčí). Naproti
tomu se neuskutečnilo inkaso
za dodávky kontejnerů
CONSTOR® pro JE Ignalina (přesun do roku 2012).
Na straně výdajů se pak
uskutečnil čtyřikrát menší
objem investičních výdajů, než
stanovil plán, a to z důvodu odložení realizace naplánovaných
investic do roku 2012.
věřenými, finančně stabilními
energetickými společnostmi jakými jsou ČEZ, a.s., Slovenské
elektrárne, a.s., Paks Nuclear
Power Plant Ltd. atd.
Výplata dividend našemu akcionáři OAO OMZ byla v uplynulém roce realizována v souladu
s plánem, tj. 7 mil. eur.
Společnost se během roku
2011 nedostala do vážných
problémů při inkasu svých pohledávek, a proto může na konci roku vykázat příznivě nízkou
výši pohledávek po splatnosti,
která nepřekračuje hladinu
1,5 % celkových pohledávek
z obchodního styku.
Platební schopnost
ŠKODA JS a.s. v roce 2011
zůstala velice dobrá a v průběhu roku byly všechny závazky
hrazeny v termínu splatnosti.
Objem evidovaných pohledávek z obchodních vztahů
na konci roku 2011 dvojnásobně převýšil objem závazků.
Jedná se o pohledávky za pro-
V roce 2011 tvořily dodávky
komponent a služeb na ukrajinské jaderné elektrárny
významnou část celkových
tržeb společnosti. Jedním
25
26
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Komentář k finančnímu hospodaření
z faktorů, který již řadu let
dopomáhá k úspěšnosti
ŠKODA JS a.s. na ukrajinském
trhu, je mechanismus financování jednotlivých obchodních případů prostřednictvím
vývozních odběratelských
úvěrů. K obchodním případům,
financovaným v uplynulém roce
tímto způsobem, patřily např.
dodávky skladovacích mříží
na vyhořelé jaderné palivo,
či kontrakty na provedení
modernizovaných lineárních
krokových pohonů LKP-M.
Odběratelské úvěry poskytla
přímo zákazníkovi Česká exportní banka, a.s., tato banka
také vystavila v minulém roce
za naši společnost bankovní
garance ve výši přesahující
120 mil. Kč.
Stabilní výsledky hospodaření
ŠKODA JS a.s. se projevily jak
v obnově záručních a úvěrových
linek u bank, tak i ve flexibilitě
spojené s vystavováním bankovních garancí a instrumentů. Mezi
nejvýznamnější financující banky
společnosti patřily v uplynulém
roce bankovní domy Komerční
banka, a.s., Československá
obchodní banka, a.s., Citibank
Europe plc a HSBC Bank plc.
V oblasti pojištění zastupuje
naši společnost jak při jednání
s pojišťovnami, tak i ve všech
činnostech spjatých s pojištěním pojišťovací makléř Renomia. Jeho prostřednictvím byla
vybrána v roce 2011 v souvislosti s pojištěním majetku
nejlepší nabídka od pojišťovny
Chartis Europe S.A., která znamenala pro firmu úsporu na po-
jistném při zachování rozsahu
pojištění a navýšení některých
pojistných limitů.
Zajišťování
měnových rizik
Značnou část svých produktů a služeb exportuje
ŠKODA JS a.s. do zahraničí,
přičemž většina příjmů z těchto
exportů je inkasována v EUR.
Jen menší část výdajů je
v cizích měnách, mezi nimi
také převažuje EUR. To je
důvodem, proč příjmy v EUR
dlouhodobě převyšují výdaje
v této měně a proč musíme
jejich podstatnou část prodávat
za české koruny.
Kromě běžných bezhotovostních transakcí, jako byly
zejména úhrady pohledávek či
závazků v cizí měně, ovlivnily
loňský výsledek hospodaření
také FX transakce. Mezi nimi
dominovaly finanční deriváty,
konkrétně měnové forwardy
a swapy. Ty představují ve ŠKODA JS a.s. v drtivé většině
prodej či nákup EUR za CZK.
Průměrný kurz EUR vůči CZK
v roce 2011 (24,586) proti
roku 2010 (25,290) poklesl asi
o 2,8 %, tzn. česká koruna posílila a tato okolnost měla pozitivní
dopad na výsledek FX transakcí
vypořádaných v roce 2011.
Výsledkem všech FX transakcí
realizovaných v roce 2011
byl zaúčtovaný zisk v celkové
výši 53,5 mil. Kč, což bylo
více než v předchozím roce
(48,2 mil. Kč). Největší část
ze zaúčtovaného zisku se
projevila zvýšením tržeb u konkrétních zakázek (41 mil. Kč
dle CAS), kdy bylo postupováno dle principů zajišťovacího
účetnictví a znamenalo to
zlepšení provozního výsledku
hospodaření. Zbývající část
(11,5 mil. Kč) byla zahrnuta
do finančního výsledku hospodaření, přičemž šlo o výsledek
transakcí klasifikovaných jako
deriváty k obchodování.
Saldo mezi prodejem a nákupem cizích měn v roce 2011 činilo +631 mil. Kč, tj. prodej cizích měn převažoval nad jejich
nákupem. Celkový nominální
obrat všech FX transakcí vypořádaných v roce 2011 dosáhl
hodnoty téměř 3,34 mld. Kč.
Ve výrazně menší míře byly cizí
měny nakupovány i za aktuální tržní kurz – celkový obrat
těchto „spotových“ transakcí
byl jen necelých 7 mil. Kč a šlo
o nákupy USD.
Nominální hodnota všech
nevypořádaných finančních
derivátů k 31. 12. 2011 byla
1 142 mil. Kč. Znamenalo to
závazek společnosti prodat
zhruba 45,3 mil. EUR za CZK.
Tržní ocenění nevypořádaných
derivátů k 31. 12. 2011 činilo
celkem -25,7 mil. Kč a představovalo to při porovnání
s celkovou nominální hodnotou
„ztrátu“ asi -2,2 %. Pro srovnání - na konci roku 2010 to bylo
+13 mil. Kč a +0,8 %. Ocenění bylo záporné, protože se
negativně projevilo výraznější
oslabení koruny v posledním
čtvrtletí 2011, přičemž kurz
EUR vůči CZK k poslednímu
dni roku výrazně přesahoval
celoroční průměrný kurz o téměř 5 %. Ocenění větší části
nevypořádaných derivátů, tj.
zejména derivátů k obchodování, ovlivnilo výsledek hospodaření roku 2011, a to ve výši
-21,5 mil. Kč. Zbývající část
ocenění týkající se zajišťovacích derivátů (-4,2 mil. Kč) bylo
v souladu s principy zajišťovacího účetnictví účtováno
do kapitálových fondů jako
oceňovací rozdíl z přecenění
majetku a neovlivnilo výsledek
hospodaření.
Závěrem
Společnost ŠKODA JS a.s.
v roce 2011 dosáhla v kvalitativních ukazatelích lepších
výsledků hospodaření, než jí
svým plánem stanovili akcionáři. K meziročnímu nárůstu došlo i v objemových ukazatelích.
Vzhledem k zásobě uzavřených
zakázek je reálná šance udržet
dobré výsledky hospodaření
i v dalších letech.
Ing. Jan Kleisner
finanční ředitel
28
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Zpráva auditora
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2011, výkazu zisku a ztráty, přehledu
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2011 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných
účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní
závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro
sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit
se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze, dne 26. března 2012
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Ing. Karel Růžička
Partner
Oprávnění číslo 1895
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
Obchodní rejstřík vedený Městským
soudem v Praze oddíl C, vložka 24185.
IČ 49619187
DIČ CZ699001996
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Výkaz zisků a ztráty
(v celých tisících Kč)
Označení
I.
A.
+
II.
II.
B.
B.
B.
1.
2.
3.
1.
2.
+
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
1.
2.
3.
4.
III.
III.
F.
F.
1.
2.
1.
2.
G.
IV.
H.
*
VI.
J.
VII.
VII.
IX.
1.
L.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
1.
2.
**
R.
*
***
TEXT Skutečnost v účetním období
2011
2010
Tržby za prodej zboží
5 831
11 873
Náklady vynaložené na prodané zboží
3 907
6 731
Obchodní marže
1 924
5 142
Výkony
5 111 530
4 426 572
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
5 906 191
4 175 177
Změna stavu zásob vlastní činnosti
-795 104
251 395
Aktivace
443
0
Výkonová spotřeba
3 819 554
3 338 770
Spotřeba materiálu a energie
1 000 300
690 093
Služby
2 819 254
2 648 677
Přidaná hodnota
1 293 900
1 092 944
Osobní náklady
685 310
624 335
Mzdové náklady
501 426
458 474
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14 823
16 945
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
155 715
138 669
Sociální náklady
13 346
10 247
Daně a poplatky
1 337
1 342
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
44 172
41 443
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
5 209
380
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
57
56
Tržby z prodeje materiálu
5 152
324
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
3 020
227
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
0
0
Prodaný materiál
3 020
227
Zvýšení (+)/snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
8 720
59 269
Ostatní provozní výnosy
31 305
24 001
Ostatní provozní náklady
74 394
67 258
Provozní výsledek hospodaření
513 461
323 451
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
0
0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
30 199
0
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem
30 199
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
26 492
17 838
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
35 502
10 014
Výnosové úroky
2 929
2 585
Nákladové úroky
0
234
Ostatní finanční výnosy
116 154
211 571
Ostatní finanční náklady
152 882
194 238
Finanční výsledek hospodaření
-12 610
27 508
Daň z přijmů za běžnou činnost
97 418
75 655
- splatná
93 124
82 530
- odložená
4 294
-6 875
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
403 433
275 304
Mimořádné náklady
0
0
Mimořádný výsledek hospodaření
0
0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
403 433
275 304
Výsledek hospodaření před zdaněním
500 851
350 959
Poznámka: V ýše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně
zveřejněna v obchodním rejstříku.
29
30
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s.
(podle CAS)
Rozvaha
(v celých tisících Kč)
Označení
B.
B.
B.
I.
I.
B.
B.
II.
II.
B.
B.
III.
III.
C.
C.
C.
I.
I.
C.
C.
II.
II.
C.
C.
III.
III.
C.
C.
IV.
IV.
D.
D.
I.
I.
AKTIVA
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Dlouhodobé poskytnutné zálohy
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Brutto
5 786 958
1 696 681
95 133
73 379
19 707
232
1 815
1 547 204
50 165
1 459 375
1 863
22 590
10 666
2 545
54 344
8 565
45 779
4 076 271
2 360 166
332 217
1 150 463
0
0
877 486
109 240
81 293
0
0
27 947
865 883
800 195
73
281
1 556
63 778
740 982
1 779
739 203
0
14 006
14 006
Korekce
-1 375 428
-1 316 823
-85 780
-66 922
-18 667
-191
-1 231 043
-8 778
-1 219 122
-1 050
-2 093
0
-58 605
-55 757
-43 257
-12 500
0
0
-2 848
-2 813
-35
0
0
31. 12. 2011
Netto
4 411 530
379 858
9 353
6 457
1 040
41
1 815
316 161
41 387
240 253
813
22 590
10 666
452
54 344
8 565
45 779
4 017 666
2 304 409
288 960
1 137 963
0
0
877 486
109 240
81 293
0
0
27 947
863 035
797 382
0
73
281
1 556
63 743
740 982
1 779
739 203
0
14 006
14 006
31. 12. 2010
Netto
5 189 929
339 793
9 633
6 813
1 255
0
1 565
276 062
32 174
227 996
877
11 211
3 182
622
54 098
8 319
45 779
4 836 544
3 117 965
284 825
1 936 201
0
3 053
893 886
90 982
67 246
0
0
23 736
1 081 508
958 848
0
76
39 088
2 205
81 291
546 089
1 268
544 821
0
13 592
13 592
Poznámka: V ýše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně
zveřejněna v obchodním rejstříku.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Označení
A.
A.
A.
A.
A.
I.
I.
II.
II.
A.
A.
III.
III.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
IV.
IV.
V.
B.
B.
II.
II.
B.
B.
III.
III.
B.
B.
C.
C.
IV.
IV.
I.
I.
I.
I.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
1.
2.
PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Emisní ažio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Dlouhodobé přijaté zálohy
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
31. 12. 2011
4 411 530
1 296 852
550 000
550 000
109 801
111 696
50
-1 945
92 565
91 300
1 265
141 053
141 053
403 433
2 961 884
235 368
0
11 423
223 945
293 851
2 299
291 037
515
0
2 432 665
428 825
0
0
69 282
27 582
116 787
1 693 804
70 717
25 668
0
0
152 794
175
152 619
31. 12. 2010
5 189 929
1 101 439
550 000
550 000
145 813
111 696
50
34 067
79 058
77 535
1 523
51 264
51 264
275 304
4 025 267
246 726
6 650
64 412
175 664
855 950
31 718
823 462
770
0
2 922 591
586 251
0
0
72 238
27 733
92 844
2 079 530
60 024
3 971
0
0
63 223
175
63 048
Poznámka: V ýše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně
zveřejněna v obchodním rejstříku.
31
32
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
(podle CAS)
Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2011
(v tisících Kč)
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.*
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.**
A.3
A.4
A.5
A.6
A ***
B.1
B.2
B.3
B***
C.1
C.2
C.2.1
C.2.2
C.3
C***
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a vyřazení povolenek
Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk z prodeje stálých aktiv
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami oběžných prostředků
a mimořádnými položkami
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
Změna stavu zásob
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Úroky vyplacené
Úroky přijaté
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám, změna stavu investic
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Změna stavu krátkodobých bankovních úvěrů
Změna stavu vlastního kapitálu
Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené dividendy
Přijaté dividendy
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
2011
2010
500 851
19 706
44 172
8 719
-57
-2 929
-30 199
350 959
98 305
41 443
59 269
-56
-2 351
0
520 557
42 207
344 050
-1 148 874
847 031
562 764
0
2 921
-145 050
0
420 635
449 264
169 650
1 797 622
-1 076 356
-551 616
618 914
-234
2 663
-54 187
0
567 156
-83 991
57
0
-83 934
-81 088
56
79 395
-1 637
0
-172 007
-2 007
-170 000
30 199
-141 808
194 893
546 089
740 982
-79 255
-208 095
-1 735
-206 360
0
-287 350
278 169
267 920
546 089
Poznámka: V ýše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně
zveřejněna v obchodním rejstříku.
34
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Zpráva auditora
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. konsolidovaného výkazu o finanční situaci
k 31. prosinci 2011, konsolidovaného výkazu úplného výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu
o peněžních tocích za rok 2011 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních
doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz
v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém,
který je relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci
2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
V Praze, dne 18. dubna 2012
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Ing. Karel Růžička
Partner
Oprávnění číslo 1895
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
Obchodní rejstřík vedený Městským
soudem v Praze oddíl C, vložka 24185.
IČ 49619187
DIČ CZ699001996
Konsolidovaná účetní
závěrka (podle IFRS)
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2011
(v tisících Kč)
AKTIVA
Oběžná aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Pohledávky – finanční
Nevyfakturované částky odběratelům
Zásoby
Pohledávky z derivátových operací
Ostatní nefinanční pohledávky
Ostatní oběžná aktiva – finanční
Ostatní oběžná aktiva – nefinanční
Oběžná aktiva celkem
Dlouhodobá aktiva
Nehmotná aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Realizovatelná finanční aktiva
Ostatní dlouhodobé pohledávky – finanční
Dlouhodobá aktiva celkem
Aktiva celkem
Vlastní kapitál a závazky
Krátkodobé závazky
Závazky – finanční
Závazky z derivátových operací
Daňové závazky – daň z příjmů splatná
Ostatní závazky – finanční
Ostatní závazky – nefinační
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
Dlouhodobé závazky
Ostatní dlouhodobé závazky – finanční
Závazky z derivátových operací
Ostatní dlouhodobé závazky – nefinanční
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové a ostatní fondy a rezervy
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
Vlastní kapitál a závazky celkem
Bod
7
8
9
10
8, 26
8
8
8
813 937
857 957
695 734
297 935
444
891 692
1 712
14 308
3 573 719
2010
(upraveno)
646 843
986 302
758 721
301 396
17 715
919 624
3 224
13 867
3 647 692
11
12
8, 13
8
9 570
399 638
45 779
78 943
533 930
4 107 649
9 919
359 940
45 779
64 622
480 260
4 127 952
14
14, 26
14
14
14
16
433 205
25 646
15 119
46 451
1 832 758
141 873
2 495 052
615 661
3 958
64 451
41 886
1 649 162
127 591
2 502 709
14, 26
14, 26
14
15
2 228
489
15
31 449
34 181
30 419
713
28
67 430
98 590
550 000
202 612
825 804
1 578 416
4 107 649
550 000
216 849
759 804
1 526 653
4 127 952
17
17
17
2011
Poznámka: V ýše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně
zveřejněna v obchodním rejstříku.
35
36
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka
(podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb
Ostatní tržby
Tržby
Spotřeba materiálu a služeb
Změna stavu zásob hotové a nedokončené výroby
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní zisk
Finanční výnosy
Finanční náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Ostatní úplný výsledek:
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností
Zisky/(ztráty) ze zajištění peněžních toků
Daň z příjmu vztahující se k položkám ostatního souhrnného výsledku hospodaření
Ostatní úplný souhrnný výsledek po zdanění
Celkový souhrnný výsledek hospodaření za období
Bod
18
19
20
11,12
21
21
22
22
15
2011
4 948 024
443
4 948 467
-3 764 721
-447
-763 124
-58 328
165 232
-210 760
316 319
2 933
0
319 252
-69 370
249 882
2010
4 574 950
0
4 574 950
-3 373 019
-5 798
-685 376
-56 647
152 298
-243 468
362 940
2 624
-237
365 327
-82 109
283 218
246
-35 019
6 654
-28 119
221 763
-1 759
61 752
-11 732
48 261
331 479
Poznámka: V ýše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně
zveřejněna v obchodním rejstříku.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)
Základní
Zákonný
kapitál rezervní fond
Stav k 1. lednu 2010
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
Kurzové rozdíly z přepočtení
Změna reálné hodnoty zajištění
peněžních toků
Zúčtování změny reálné hodnoty
peněžních toků do výsledku
hospodaření
Daňový dopad zúčtování změny
reálné hodnoty peněžních toků
Celkový ostatní úplný výsledek
Transakce s vlastníky účtované
ve vlastním kapitálu
Příděl ze zisku do zákonného
rezervního fondu
Vyplacené dividendy
Celkem transakce s vlastníky
Stav k 31. prosinci 2010
Stav k 1. lednu 2011
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
Kurzové rozdíly z přepočtení
Změna reálné hodnoty zajištění
peněžních toků
Zúčtování změny reálné hodnoty
penežních toků do výsledku
hospodaření
Daňový dopad zúčtování změny
reálné hodnoty peněžních toků
Celkový ostatní úplný výsledek
Transakce s vlastníky účtované
ve vlastním kapitálu
Příděl ze zisku do zákonného
rezervního fondu
Vyplacené dividendy
Celkem transakce s vlastníky
Stav k 31. prosinci 2011
Kumulované
kurzové
rozdíly
4 309
- Zajištění
peněžních
toků
-25 057
- Oceňovací
rozdíly
Nerozdělený
zisk
Celkem
550 000
- 74 530
- Kapitálové
a ostatní
fondy
109 201
- -
-
-
-1 759
-
-
-
-1 759
-
-
-
-
100 460
-
-
100 460
-1 371
- 689 922 1 401 534
283 218
283 218
-38 708
-38 708
- - - -1 759
-11 732
50 020
- - 550 000
6 976
6 976
81 506
- 109 201
- 2 550
- 24 963
- -1 371
Základní
Zákonný
kapitál rezervní fond
Kumulované
kurzové
rozdíly
2 550
- Zajištění
peněžních
toků
24 963
- Oceňovací
rozdíly
- -11 732
48 261
- 6 976
-206 360
-206 360
-213 336 -206 360
759 804 1 526 653
Nerozdělený
zisk
Celkem
550 000
- 81 506
- Kapitálové
a ostatní
fondy
109 201
- -
-
-
246
-
-
-
246
-
-
-
-
-4 200
-
-
-4 200
-1 371
- 759 804 1 526 653
249 882
249 882
-30 819
-30 819
- - - 246
6 654
-28 365
- - 550 000
13 882
13 882
95 388
- 109 201
- 2 796
- -3 402
- -1 371
- 6 654
-28 119
-13 882
-170 000
-170 000
-183 882
-170 000
825 804 1 578 416
Poznámka: V ýše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně
zveřejněna v obchodním rejstříku.
37
38
Konsolidovaná účetní závěrka
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
(podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)
Čistý zisk před zdaněním
Odpisy
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a finančních investic
Vyúčtované (přijaté)/zaplacené úroky
Změna stavu rezerv
Přijaté úroky
Zaplacené úroky
Ostatní nepeněžní operace
Placená daň z příjmu
Provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu
Změny pracovního kapitálu:
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu zásob
Změna stavu závazků z provozní činnosti
Změna stavu ostatních oběžných aktiv a závazků
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Investiční činnost:
Výdaje na nákup dlouhodobého majetku
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
Peněžní toky z investičních činností
Finanční činnost:
Změna stavu úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků
Splátky závazků z finančního leasingu
Vyplacené dividendy
Peněžní toky z finančních činností
Čistá změna peněz a peněžních prostředků
Peníze a peněžní prostředky na začátku období
Peníze a peněžní prostředky na konci období
2011
319 252
58 328
-57
-2 933
14 282
2 933
0
-35 711
-147 091
209 003
2010
365 327
56 647
-56
-2 387
22 634
2 624
-237
761
-58 325
386 988
222 214
3 461
-160 768
189 232
463 142
1 191 040
63 121
-1 794 817
1 041 196
887 528
-97 677
57
-97 620
-106 883
56
-106 827
-28 428
0
-170 000
-198 428
167 094
646 843
813 937
-211 964
-14
-206 360
-418 338
362 363
284 480
646 843
Poznámka: V ýše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně
zveřejněna v obchodním rejstříku.
Kontaktní údaje
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266
316 06 Plzeň
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
+420 378 041 111
+420 377 524 755
[email protected]
www.skoda-js.cz
IČ:
DIČ:
OR:
25 23 57 53
CZ25235753
Rejstříkový soud v Plzni, oddíl B, vložka 811
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Plzeň,
Goethova 1, 309 95 Plzeň
Číslo účtu (CZK):
74303311/0100
IBAN CZ12 0100 0000 0000 7430 3311
Číslo účtu (USD):
4848440247/0100
IBAN CZ09 0100 0000 0048 4844 0247
Swift: KOMB CZ PP
Číslo účtu (EUR):
4848610277/0100
IBAN CZ15 0100 0000 0048 4861 0277
Swift: KOMB CZ PP
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
39
Poznámky
Zpracovala: ŠKODA JS a.s.
Poradenství, design a produkce: ENTRE s.r.o.
Roční zpráva 2011 / Škoda JS a.s.
www.skoda-js.cz
Download

Úspěch začíná v detailech