FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
6.PŘEDNÁŠKA
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
Standardní stavebně-historický nedestruktivní průzkum - SHP






samostatný obor
stanovuje formu i obsah zkoumání a utřídění poznatků o historických stavbách.
cílem je shromáždit, zpracovat a utřídit informace o zkoumaném objektu
max. detailní poznání stavby od doby jejího vzniku až do okamžiku zpracování SHP
= průběžný obraz vývoje stavby
§ 14 zák.č.20/1987 Sb.
vyhláška č.66/1988 Sb.
I. HISTORIE

dlouholetá tradice- počátky průzkumů je možné zasadit do 19. století, kdy rozpoznání vývoje
stavby sloužilo puristickým architektům jako podklad pro neoslohovou obnovu stavby

arch. Josef Mocker (2.polovina 19.stol., kdy rozpoznání vývoje stavby sloužilo puristickým
architektům jako poklad pro neoslohovou obnovu památek),
arch. Kamil Hilbert – považuje se za zakladatele moderních průzkumů památek (rozsáhlá studie
o mělnickém kostele, kterou publikoval v Památkách archeologických v r.1916),


zlom po druhé světové válce - detailnější poznávání stavebních a architektonických památek,
jader historických měst, a to zejména s ohledem na jejich obnovu (rekonstrukci),




Oldřich Stefan
seminář Vojtěcha Birnbauma,
Václav Wagner, Václav Richter,
Václav Mencl

1949 založení R-ateliéru zaměřeného na rekonstrukce památek při Stavoprojektu

přelom 40. a 50. let 20. století - Dobroslav Líbal: založil specializované pracoviště
pracoviště Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze,
tzv.SÚRPMO, především s Dobroslavem Líbalem,

precizovala M. Vilímková a zejména Luboš Lancinger, jehož role je pro konečnou podobu
historické části SHP rozhodující,

D. Líbal základní koncepce SHP,
1
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK

František Kašička, Jaroslav Vajdiš - grafická část průzkumů

Jan Muk –konstrukční principy a struktura stavby

Jiří Škabrada - historické konstrukce, původní řemeslné prvky a vesnická architektura; provozní a
technologické aspekty, uplatňující se zejména u obytných a hospodářských budov

Mojmír Horyna – filozoficko-teologické souvislosti architektury

Eva Holanová, Jan Eliáš - archivace.

1989 : SHP se začalo realizovat větší množství → rozkolísaná kvalita zpracování
 PERIODIKA
Průzkumy památek, od r..1994, www.pruzkumypamatek.cz
Svorník, sborník z konferencí „Sdružení pro stavebně historický průzkum“, od r.2001,
www.svornik.cz
Dějiny staveb
II. ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM
SHP jako soubor všech v dané době dosažitelných poznatků o historické stavbě od doby jejích vzniku až
do vypracování SHP.
Informace jsou získávány zkoumáním stavby samotné jako hmotného pramene, kdy jsou využívány
znalosti z dějin umění, znalosti historických konstrukcí, typologie, technologie a další.
SHP obsahuje doporučení, jak dále zacházet s památkou, popř. obsahuje zdůvodnění a podklady pro
prohlášení objektu za kulturní památku.
- zpracovávají odborníci několika profesí
1.část:
„historická“ – shromažďuje a zpracovává všechny dostupné písemné a obrazové
historické prameny a literaturu,
přílohou nejdůležitější historické plány a fotografie
2.část:
„architektonický rozbor“
popř. doplněna technický stav objektu
3.část:
„syntetická“ – závěry a vyhodnocení vč. Uměleckohistorického zhodnocení,
součástí půdorysy všech podlaží s vyznačením stáří jednotlivých konstrukcí,
popř. hodnotové plány
IIa. OBSAH SHP
ÚVODNÍ a IDENTIFIKAČNÍ ČÁST
1. DĚJINY OBJEKTU
2. PRAMENY, LITERATURA, SOUPIS PLÁNŮ A IKONOGRAFIÍ
3. POPIS OBJEKTU
4. STAVEBNÍ HISTORIE OBJEKTU
5. SEZNAM (HODNOTNÝCH) PRVKŮ – OČÍSLOVANÝ SEZNAM PRVKŮ
2
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
6. SOUPIS (HODNOTNÝCH) PRVKŮ – postupně dle čísel jednotlivých prvků
7. CELKOVÉ UMĚLECKO-HISTORICKÉ (KULTURNĚHISTORICKÉ, PAMÁTKOVÉ) VYHODNOCENÍ
OBJEKTU
8. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ (ESTETICKÉ) ZÁVADY přehledný
9. NÁMĚTY PRO OBNOVU OBJEKTU
GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ SHP
(ZDROJ: Holeček, J., Girsa, V. a kolektiv: Projektování obnovy stavebních památek, NPÚ Praha 2008)
III.TITULNÍ LIST










název lokality (kraj, bývalý okres, obec, případně její část)
název objektu
číslo popisné
jméno a číslo ulice
evidenční číslo kulturní památky (podle Ústředního seznamu kulturních památek)
číslo(a) parcely (parcel) (doporučeno)
investor (objednavatel) standardního SHP
zpracovatelé (dle příslušné části standardního SHP)
typ SHP: standardní, případně prohloubený, zkrácený, rozšířený
doba zpracování (případně alespoň termín dokončení)
IV. ÚVOD


o důvodu zpracování standardního SHP
o stavu objektu v době průzkumu
Případně uvádí:
 odlišnosti od běžné formy standardního SHP (vyvolané charakterem zkoumaného objektu)
 použité geodetické zaměření, popřípadě rozsah a formu jeho doplnění, zpřesnění či rozšíření
V závěrečné části úvodu je potřebné uvést klausule:
 standardní SHP nenahrazuje závazná vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
 práce je duševním vlastnictvím autorů
V. DĚJINY OBJEKTU




zachycuje dějiny objektu v celém období jeho existence až po současnost,
chronologicky řazený přehled a interpretace písemných zpráv, plánové a obrazové dokumentace,
základem je shromáždění max.množství písemných, plánových i obrazových informací,
nezbytná je úplná citace pramenů, odkaz je vhodné uvádět v hranaté závorce.
VI. PRAMENY, PLÁNY, IKONOGRAFIE, EDICE PRAMENŮ, LITERATURA
3
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK


soupis všech dosažitelných informací o sledovaném objektu,
podle archivních a bibliografických norem:
KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd.
Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0
VII. POPIS OBJEKTU


urbanistické vztahy
dispozice objektu




konstrukční systémy
architektonická kompozice objektu
komunikační schéma
fundovaný popis zachycující vztahy a vazby jednotlivých částí včetně detailů a prvků řemeslné
výbavy objektu
určení a popis všech nedestruktivně zjistitelných historických konstrukcí
určení užitých materiálů,
popis, případně základní charakteristika částí těsně spojených se stavbou (např. kamen, různých
technologických zařízení apod.)



Doporučená skladba kapitoly:
 urbanistická situace (objekt ve vztahu k okolí s případným určením jednotlivých součástí souboru,
které mohou být následně zkoumány samostatně)
 stručná základní charakteristika objektu
 rozbor průčelí (hlavní, ostatní, dvorní)
 rozbor přízemí
 rozbor sklepů
 rozbor pater
 rozbor krovů a půdního prostoru
 případný informativní rozbor dalších objektů či jejich prvků, pokud mají určitou významovou
vazbu ke zkoumanému objektu a nejsou předmětem daného SHP
VIII. STAVEBNÍ HISTORIE OBJEKTU
Podrobná charakteristika a popis objektu na základě průzkumu v terénu.
Podrobná stavební historie objektu:
 vývoj zástavby parcely,
 vývoj hmot stavby,
 slučování a zanikání starších staveb a jejich částí,
 vývoj podoby pláště stavby,
 nástavby, přístavby, demolice objektu nebo jeho části,
 vývoj dispozic a konstrukcí,
 vývoj uměleckořemeslných a uměleckých prvků, interiérů apod.
 identifikace, lokalizace a rozbor jednotlivých součástí stavby z historicko-vývojového
hlediska, včetně poznatků sondážního průzkumu
 rozbor exteriéru památky z vývojového hlediska,
 rozbor vnitřních prostorů památky
4
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
IX. SEZNAM HODNOTNÝCH PRVKŮ
Jednoznačná identifikace všech hodnotných prvků či daných nedělitelných částí památky.
OČÍSLOVANÝ SEZNAM PRVKŮ – tj. výčet, jednoznačná lokalizace.
 číslo prvku,
 název prvku, např. okna, dveře, mříže, architektonický článek a další, zpravidla lokalizovatelné,
zřetelně ohraničené prvky nebo architektonické články,
 materiál,
 lokalizace ve stavbě
X. SOUPIS HODNOTNÝCH PRVKŮ
Postupně dle čísel jednotlivých prvků.
V plánech zpracovaná charakteristika prvků zachycující:
 vybrané konstrukce a jejich povrchové úpravy,
 tektonické články (římsy, šambrány apod.),
 výplňové prvky včetně povrchových úprav,
 výtvarná díla (jen sumárně)
U rozsáhlejších staveb často jako samostatná příloha,
někdy je součástí jen kap.5 (Seznam hodnotných prvků) a soupis prvků nahrazuje inventarizace
zpracovaná architektem a zpracovatelem SHP.
XI. HODNOCENÍ OBJEKTU
Souhrnné vyjádření umělecko historické podstaty a významu objektu, jasné zřetelné zdůvodnění potřeby
ochrany objektu na základě hodnocení stavby samotné a z rozboru jejího umístění v konkrétním
prostředí..


zdůvodnění potřeby ochrany
souhrn umělecko historické podstaty objektu, míra autenticity dochování
XII. ZÁVADY
Tj. výčet, jednoznačná identifikace závad, které památku poškozují.






funkčnosti objektu v rámci odpovídajícího využití
narušení celkového výrazu
narušení hodnotného detailu
narušení vztahových hodnot
narušení dispozice
narušení komunikačních schémat apod.
5
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
XIII. NÁMĚTY PRO OBNOVU OBJEKTU






upozornění na klíčové hodnoty objektu, které je třeba zvláště pečlivě projektově nebo
restaurátorsky ošetřit,
případné návrhy na odstranění nehodnotných dodatečných či devastujících úprav objektu,
případné návrhy na doplnění hodnotných zaniklých částí a prvků stavby, pokud je jejich absence
na úkor hodnoty objektu,
popř. náměty technologické povahy,
náměty pro funkční nebo provozní využití objektu
(u staveb nevyužívaných, zchátralých, zpravidla v případech, kdy pořizované SHP není
podkladem pro konkrétní záměry obnovy),
popř. další vhodné náměty dle situace objektu
XIV. DOKUMENTACE HISTORICKÉHO VÝVOJE OBJEKTU



mapa stabilního katastru
reprodukce vybraných historických plánů a map
historická ikonografie
XV. DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU



situace objektu ve vztahu k okolí
průčelí objektu
kresebná a fotografická dokumentace
XVI. GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ SHP



M 1:200
zakresleno do půdorysů všech podlaží, vč.prostoru krovu, dle potřeby i ve svislých řezech
rozlišovat dataci nespornou a hypotetickou !
A : STAVEBNÍ VÝVOJ
B : HODNOCENÍ OBJEKTU
XVII. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE SHP




dokumentace se zaměřením na širší vztahy,
průčelí objektu (popř. včetně detailů),
významné a typické prostory (popř. vč. detailnější dokumentace),
nálezy (charakteristické prvky)
6
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA ARCHITEKTURY
A : Stavební vývoj
A : Stavební vývoj
7
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA ARCHITEKTURY
B : Hodnocení objektu
B : Hodnocení objektu
8
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
OPERATIVNÍ PRŮZKUM A DOKUMENTACE
Nejrychlejší a nejefektivnější poznání stavby.
Uplatnění písemného záznamu v terénu, kresby nálezové situace a fotodokumentace.
Hlášení o nálezu, tzv.HLON, rychlý registrační záznam nálezové situace.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
Archeologický výzkum je vůči stavebně-historickému průzkumu vymezen úrovní současného terénu.
Tj. co se skrývá pod terénem je vymezeno archeologii.
Cíl: poznání vztahu stavebních konstrukcí k okolnímu terénu.
RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
Podklad pro restaurátorský záměr.
Dotýká se jen vybraných částí stavby, které se vyznačují zejména výtvarnými hodnotami.
PASPORTIZACE A INVENTARIZACE
Podrobný rozbor stavby, její části nebo také souboru staveb.
Pasportizace – vztahuje se na celek stavebního díla.
Inventarizace – týká se součástí (výbavy) stavebního díla.
STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM
Cíl: poznání konstrukční podstaty a technického stavu stavby.
3 stupně podrobnosti: základní, podrobný a doplňkový
PLOŠNÝ PRŮZKUM
Slouží k poznání kulturního dědictví určitého územního celku.
Základem je podrobná prohlídka terénu, fotodokumentace, písemný záznam, zákres do mapy.
9
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
PŘÍRODOVĚDNÉ E TECHNICKÉ METODY PRŮZKUMU - ARCHEOMETRIE
DENDROCHONOLOGIE
= letokruhová analýza
Metoda datování dřevěných prvků založená na měření šířek letokruhů na příčném či podélném řezu
nebo na radiálním vývrtu.
Letokruhová křivka – přesně změřené šířky jednotlivých letokruhů na časovou osu.
Standardní chronologie – pro vzájemné křížové srovnávání datování.
TERMOLUMINISCENCE
Přirodovědná metoda umožňující datování páleného materiálu – keramiky, cihel, střešní krytiny, dlažby.
Princip spočívá v měření luminiscence při zahřátí vzorku obsahujícího křemen a další citlivé materiály na
300°C.
RADIOUHLÍKOVÁ METODA DATOVÁNÍ
Určování stáří biologického materiálu.
Metoda je založena na výpočtu z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku
živých organismech.
14
C v původně
PETROGRAFIE
Definuje jednotlivé druhy stavebního kamene, určení jejich původu, nejbližších míst využití horniny.
Obsahuje také popis základních vlastností použitého staviva.
CHEMICKO – TECHNOLOGICKÉ PRŮZKUMY
Zkoumá chemické složení, strukturu, optické, fyzikálně-mechanické a další vlastnosti historických
stavebních materiálů. Využívá rozsáhlou skupinu metod.
-
Granulometrická analýza
Mikroskopický průzkum
Skenovací elektronová mikroskopie (SEM)
Infračervená reflektografie
Ultrafialová luminiscence
Rentgenová fluorescenční analýza
TERMOVIZE
Měření intenzity infračerveného záření na povrchu předmětů termovizní kamerou.
Termogram – digitální obraz teplotního pole.
PŘENOSNÝ RENTGEN
Pomocí mobilního zařízení je možné nahlédnout pod povrch stěn, stropů nebo dalších částí.
10
FAKULTA STAVEBNÍ
R E K O N S T R U K C E
KATEDRA ARCHITEKTURY
A
O C H R A N A
P A M Á T E K
ROPA 2013.………………………………………………………………………….........SYLABY PŘEDNÁŠEK
ENDOSKOPIE
Umožňuje vyšetření nepřístupných prostor a dutin pomocí optického endoskopu nebo dálkově ovládané
videokamery.
TRASOLOGIE
Zabývá se zkoumáním pracovních ploch – otisky, vrypy, značky, známky opotřebení apod., usiluje o
rozkrytí událostí a okolností, které souvisejí s individuální historií památky.
- Stopy nástrojů použitých při výrobě a opracování,
- Otisky lidských rukou,
- Stopy po manipulaci během stavby,
- Záměrné technologické značky,
- Stopy opotřebování,
- Viditelné projevy statických poruch a technologických závad,
- Stopy rozmanitých dodatečných úprav a konzervačních zásahů,
- Graffiti – nápisy, značky, obrázky
LETECKÝ PRŮZKUM
Vyhledávání a mapování zaniklých staveb a dalších objektů z nadhledu pomocí tzv. porostových
příznaků.
GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM
Exaktní přírodovědný obor založený na prostorovém mapování změn sledovaných fyzikálních veličin
pomocí speciálních přístrojů.
Hlavním předpokladem je kontrastní fyzikální odlišnost anomálií vůči okolí.
11
Download

REKONSTRUKCE A OCHRANA PAMÁTEK