F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
Pracovní listy- DUMY
„U íme se pro život“
eský jazyk- 8. ro ník
Podstatná jména
vypracovala:
Mgr. Olga Jindrová
Základní škola
Tyršova 106
593 01 Byst ice n. P.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N
y
bu
to
k
lic
pdfx
chan
w
.
1
VY_12_INOVACE_37
Dopl ova ka
1. Malá mapa
M
2. Domácí zví e
K
3. Hlavní m sto R
4. Opak pravé
5. Zimní m síc
L
6. Opak zlého
7. Želva má tvrdý…
8. Samice lva
9. Opak za átku
10. Chlapecké jméno
P
Dopl ke slov m podstatná jména:
dopisní_________________, poštovní______________
nadepsaná______________, plnící_________________
nalepená________________, špatná________________
obálka, papír , adresa, schránka,známka, pero
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
2
VY_12_INOVACE_38
Podstatná jména
1. Podtrhni rovnou arou podstatná jména.
Každá hol ka má oblíbenou panenku. Obléká jí svet íky, sukénky,
epice. Va í jí kaši ku, má pro ni mali ké talí e. Kluci si hrají s auty
všech velikostí. Z oblíbených stavebnic si staví m sta. Všechny d ti
mají rády plyšová zví átka: medvídka, opici, zajíce nebo myšku.
Kterou hra ku máš nejrad ji ty? S kým si doma hraješ?
2. Podtrhni dobré vlastnosti:
dobrosrde nost, pilnost, tvrdohlavost, zv davost, nedbalost, v rnost,
samostatnost, pracovitost, pravdomluvnost, lenost, neposlušnost,
škodolibost.
3. Vyjád ete podstatným jménem:
šijeme, ežeme, kormidlujeme, lyžujeme, pilujeme, krájíme, st íháme,
plaveme, létáme, pereme, žehlíme, pleteme, brousíme, kopeme,
hrabeme, modelujeme, bruslíme.
4. P eve do množného ísla:
c, kv tina, lov k, zví e, dít , labu , n ž, strom, vrabec, kolá ,
tev, medvídek, les, mléko.
5. P eve do jednotného ísla:
hrá i, léka ky, lod , zp vy, m sta, malí i, domy, housata, lidé, stoly.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
3
VY_12_INOVACE_39
Rodina Simpsonova
tatínek-
mladší dcera-
maminka-
dcera-
syn-
pes-
Máme tu napsáno n kolik vlastních jmen. Dokážete íci, komu pat í?
Krkonoše-
Šumava-
Praha-
Ji ín-
Lhota-
Brno-
Vltava-
Oh e-
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
4
VY_12_INOVACE_40
1. Podtrhn te písmena, která byste napsali velká.
ítel jan novák
karlovy vary
bratr petr
hradec králové
herec martin dejdar
ústí nad labem
zp vák karel gott
nové m sto na morav
žákyn eva malá
poho í jizerské hory
soused bo ivoj hrdý
hrady karlštejn a k ivoklát
st
rybník rožmberk
dášenka
sto mladá boleslav
eská republika
pohádka ert a ká a
nejvyšší hora sn žka
les áholec
krušné hory
A te hádanka:
Víte, jak se jmenuje les u m sta Ji ína?
Z které knížky jej znáte?
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
5
VY_12_INOVACE_41
Vlastní jména – procvi ování
1. P epiš psacím písmem:
BRNO-
PRAHA-
PETR NOVÁK-
BUDULÍNEK-
VLTAVA-
JANA-
PERO-
ZNOJMO-
SLON-
VOCHOM RKA-
ZLATOVLÁSKA-
OSTRAVA-
ITEL-
JESENÍKY-
SVRATKA-
HRNEC-
ECHY-
TUŽKA-
MORAVARA VESELÁ-
NÁM STÍMLÉKO-
BYST ICE-
LABE-
PERNŠTEJN-
ST L-
2. Se
podle abecedy vlastní jména:
Mirka, Tomáš, Jan, Václav, Eva, Nikolka, Dáša, Zuzana, Radek
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
6
VY_12_INOVACE_42
Vytvo v ty na slova
hokejista, Praha, vesmír, eská republika, teta, Krkonoše
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Najdi skrytá vlastní jména a napiš je správn .
Vzor: Okopej
že na zahrad .
žena
Mlha nad m stem. _______________ Podej mi lano._____________
Nahoru dala knihu. _____________ Naše varná konvice. __________
Dáte mi lepidlo? ________ Pokáceli b ízu za naším domem. ________
Dopl velké nebo malé písmeno:
eka – ltava pramení na – umav . Protéká – ižními – echami a
sm uje ku – raze. Blízko – ory – íp je p írodní rezervace. U – lníka je
soutok – abe s – ltavou. Ve – vo e – rálové je veliká zoologická
zahrada.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
7
VY_12_INOVACE_43
Podtrhni podstatné jméno s p edložkou, která k n mu pat í:
Mnoho lidí sed lo u stolu. Meluzína hvízdala v komín . Sedí v teple a
v suchu. Nad domem kroužilo letadlo. Je dob e na sv . Potok tekl
pod strání.
Znáte pohádku?
Kupec m l strach, jak ho l- ná Fintilka a p- šná P- šnilka uv- tají, a
zabloud- l. Spust- la se v- ch ice, b- la z- ma. Nabl- zku v- li vlci.
Najednou bl- sklo v dálce sv- tlo. Kupec po chv- li p - šel k p ep- chovému paláci, ze kterého se l- nula p - jemná hudba. Ve stáji b- lo
ipraveno seno pro kob- lku a uvn- t st- l s j- dlem. Ráno kupec utrhl
v zahrad b- lou r- ži. Tu se zjev- l netvor.
a) Dopl te neúplná slova
b) Vypište do sloupe ku vyzna ená podstatná jména a ur ete jejich
rod.
c) Podtrhni mod e podstatná jména rodu mužského neživotného,
erven životného
Uhodnete?Mal- ký vojá ek huben- jak t - ska, kd- ž jde do boje,
vesele si p- ská.
(rámok)
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
8
VY_12_INOVACE_44
1.Dopl ova ka:
1. Chrán ný plaz
S
2. Dravá ryba
Š
3. Bodavý hmyz
4. Psovitá šelma
5. Nejnebezpe
jší hlodavec
P
S
6. Malá žába
B
7. Obyvatelka afrických stepí
Tajenka:_____________________________________
2.Napiš rým na tato slova:
Drak
_______________
Ovoce
_______________
Listí
_______________
Šípky
_______________
Strom
_______________
Pole
_______________
3. Ke každému slovu nespisovnému najdi slovo spisovné a spoj je arou:
okl
vtip
prevít
smát se
zdrhnout
pes
cpát se
sestra
ehtat se
spací pytel
spacák
utéci
ségra
hltav jíst
fór
ni ema
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
9
w.
VY_12_INOVACE_45
Dopl i,y,í,ý
Hra k- , t- še , svetr- , známk- , hor- , ko k- , ch- tá, r- hy, vodn- k,
hlad- na, ch- by, zahrad- , bucht- , plod- , sud- , šat- , klád- , let- , v š- ,
- dla, st - há, zaj- c- , medv d- , t- - , kohout- , havran- , has- - ,
pavouc- , ko - , o - , pe - , c- tron, d- vadlo, o - , kn- ha, va - me,
procházk- , b eh- , stuh- , o ech-, d t- , otazn- k, vyk n- k, siln- ce,
vžd- ck- , zvon- , tužk- , hn- zdo, továrn- , nám st- , fialk- , kv t- n- ,
truhl- k, hasi - , myš- , slon- , had- , ko - k- , matemat- ka.
Ur i rod podstatných jmen
motor-
havran-
láhev-
léka -
ke -
opice-
lopata-
páv-
len-
posezení-
osení-
komín-
št
babi ka-
-
pole-
buchta-
Slož správn slova
KAPISPRO-
ZEVITELE-
DÁ KALEN-
ICE EP-
NÍHR EK-
TEFOLEN-
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
10
VY_12_INOVACE_46
Rod mužský
1. Vyhledejte podstatná jména rodu mužského a rozd lte je na
životná a neživotná.
V lese krásn zpívají ptáci. Ztratil jsem kapesní n ž. Odpov
l jsi už
na dopis? Rybá chytil velkého kapra. Nebij bratra! Viktor si hraje na
písku. Cht l bys být idi em? Vyho papír do koše.
životná:
neživotná:
2. Najd te p t podstatných jmen.
v
z
ú
s
a
c
e
l
t
d
b
d
m f
g h
l
k
l
m
3. ekn te, která z podstatných jmen jsou životná a která neživotná:
bílek, kocour, sníh, odliv, vrabec, ková , cedník, kamarád, pytel,
záhyb, dozorce, n ž, v dce, medv d, kámen, hoch, tisk, chléb, topi ,
listopad, sedlák, dráp, topená , hokej, šroub, kou , p íkop.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
11
VY_12_INOVACE_47
Rod st ední a ženský
1. Podtrhni podstatná jména rodu st edního.
U babi ky na venkov
Hned po vysv ení nastává dlouhé prázdninové volno. U Babi ky na
venkov je to lepší než ve m st . Více si tam užijeme hraní, b hání,
skota ení a lezení po stromech. U stavení je pole, kde se na ja e
zelená osení a v lét zlátne obilí. Chodíme také do lesa, kde je krásn
ticho. D da s babi kou chovají domácí zví ata. Ovci se narodilo
jeh átko, slepice vysed la žlutá ku átka. Z ku at budou slepice, které
snášejí vají ka. Z telete vyroste kráva. Na okn sedává kot a na
zápraží leží št
. Když je teplo, chodíme se koupat na koupališt .
Procvi íme si tam plavání, než pojedeme k mo i.
2. Podtrhni podstatná jména rodu ženského.
Zahrádka
K práci na zahrádce pot ebujeme moty ku, kropicí konev a další
zahradnické ná iní. O každé p stované rostlin musíme n co v t.
Mrkev a petržel pat í ke ko enové zelenin . Okurka s paprikou
vyžadují dostatek vláhy, na záhon se vysazují již p edp stované
sazenice. V kuchyni je nezbytná cibule a pažitka, jejíž listy p idáváme
do polévek a pomazánek. D tem chutnají jahody a t ešn . Chceme-li
mít zahrádku p knou, musíme jí v novat mnoho práce, píle,
vytrvalosti a tvo ivosti.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
12
VY_12_INOVACE_48
Pády
1. Sklo uj ve všech pádech:
sto:
.j. :
sta:
.mn. :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
2. Ur ete pád podstatných jmen:
inesl králíkyvypráví o zaje ici-
má vyrážkuijedeš na sout ž-
napíše babi ce-
cvi íte se švihadly-
zavoláme kamarády-
ská e p es lavi ku-
závodil s Petrem-
pospícháme ke k ižovatce-
vy ezáváme ze d eva-
hraješ kuli ky-
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
13
VY_12_INOVACE_49
Pády
1. Sklo uj ve všech pádech:
strom:
stromy:
. j. :
.mn. :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
2. Napiš podstatná jména v pádech:
koupališt (6.p. , .j.)
sv domí(2.p., .j.)
kabelka(3.p., .mn.)
kominík(1.p., .mn.)
kabát(4.p., .j.)
léka (5.p., .mn.)
zví e(7.p., .j.)
labu (1.p., .j)
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
14
VY_12_INOVACE_50
Ur i vzor pro podstatná jména rodu st edního
sto-
ídlo-
vnou e-
íkadlo-
zavazadlo-
pole-
psaní-
zví e-
oko-
chlubení-
št
átko-
ná adí-
íb íslo-
jídlo-
kot -
utkání-
dobrodružství-
nebe-
lýtko-
koupališt -
živobytí-
kormidlo-
slunce-
trápení-
kopyto-
dít -
osení-
kvítí-
košt -
ko ení-
letadlo-
divadlo-
Labe-
mo e-
zelí-
zábradlí-
e-
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
15
VY_12_INOVACE_51
Ur i vzor pro podstatná jména rodu ženského
brázda-
lasi ka-
íza-
sout ž-
slepice-
tabule-
vlastnost-
kobylka-
ída-
palma-
židle-
sedmikráska-
výhe -
ohrada-
chvíle-
myška-
kláda-
zima-
domácnost-
žula-
plá -
zahrada-
zem -
hv zda-
dýka-
l-
lžíce-
ch ze-
slavnost-
Libuše-
skála-
ty ka-
áva-
Alena-
bou e-
sk
-
lípa-
rychlost-
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
16
VY_12_INOVACE_52
Ur i vzor pro podstatná jména rodu mužského
medv d-
Adam-
strašák-
drak-
pštros-
strážce-
dozorce-
Jakub-
rádce-
vodník-
cyklista-
sešit-
ert-
kalendá -
dárce-
ko ár-
panák-
les-
sn hulák-
p íkop-
léka -
mo ál-
dce-
rybíz-
m-
angrešt-
chlév-
et z-
sud-
rám-
prut-
obraz-
kapitán-
kabát-
námo ník-
h bitov-
nemotora-
tenista-
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
17
Napiš slova v pádech podle vzor
koupališt - 6.p. .j. :
pes- 2.p. .mn. :
kabát- 3.p. .j. :
televize- 6.p. .mn. :
eslo- 2.p. .mn. :
ko ka- 6.p. .j. :
strom- 7.p. .j. :
itel- 7.p. .mn. :
zavazadlo- 3.p. .mn. :
mí - 4.p. .j. :
sv domí- 2.p. .j. :
po íta - 3.p. .mn. :
st l- 6.p. .mn. :
lampa- 7.p. .j. :
polštá - 2.p. .mn. :
jezevec- 3.p. .j. :
zle- 1.p. .mn. :
labu - 6.p. .mn. :
práce- 4.p. .mn. :
VY_12_INOVACE_53
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
18
VY_12_INOVACE_54
1. Dopl ova ka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D
S
M
Ú
M
S
E
P
L
V
E
R
1. Náš sv tadíl
7. Hroznové…
2. Sourozenec
8. Psaní
3. Vyjmenované slovo po L
9. 10x10
4. Chlapecké jméno
10. Opak suchého
5. eská eka
11. Zimní m síc
6. Otc v bratr
12. Mé
2. Ur i rod, íslo, pád a vzor:
u okna
______________________________________
za stolem
______________________________________
bábovka
______________________________________
bez košile
______________________________________
motýle!
______________________________________
broskev
______________________________________
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
19
VY_12_INOVACE_55
Vyhledej p t podstatných jmen a ur i rod, íslo, pád, vzor
Hokejisté hráli zápas. Babi ka s maminkou pekly buchty. D ti jely na
výlet. Stavitelé stav li domy. Hrady vždy stály na kopci.
1. Sestav podstatná jména z daných skupin hlásek.
kossladt________________
trachs__________________
kunáp__________________
chob i__________________
zenípe__________________
vorho__________________
ílos____________________
lebost__________________
2. Vymysli 4 v ty, které budou obsahovat tato podstatná jména:
výhled, kv tina, jezevec, k ídlo.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
20
VY_12_INOVACE_56
1. V textu podtrhni všechna podstatná jména
V teplém letním vzduchu se ozýval výskot d tí a zp v ptactva.
Automobil se rozjel bezprašnou silnicí. Chlapec a d e pozorovali
závody ko ských sp ežení. Otec etl pe liv noviny. Matka va ila
vydatnou ve i. Psi a ko ky dovád li na trávníku.
2. Ur i rod, íslo, pád a vzor podstatných jmen:
rod
íslo
pád
vzor
klapot
k soused m
pro klempí e
o babi kách
bez obraz
se zví aty
ko ata
s va ením
3. Dopl i, y- í, ý:
Ps- , veverk- , ve sv tnic- , v koberc- , s u itel- , strom- , dom- ,
v postel- , krokodýl- , orl- , stol- , autobus- , obraz- , v u ebnic- , sov- ,
ryb- .
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
21
VY_12_INOVACE_57
Procvi ování podstatných jmen
Dopl te tabulku:
rod
ed cestou
na louce
u lavice
za babi kou
v holince
na prkn
od barev
sn huláci
do auta
na st echu
od léka e
mami
do kapsy
v masce
z mušlí
na zp soby
íslo
pád
vzor
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
22
VY_12_INOVACE_58
Pravopis podstatných jmen rodu st edního
Vzor m sto
a) píchat šídl- , stínit si o i stínidl- , kniha s lidovými íkadl- ,
pádlovat d ev nými pádl- , bodnutí v elími žihadl- , pod
koženými sedl- , ovázat ránu obinadl- , zah át se elektrickými
oh ívadl- , kývat kyvadl- , svítit n kolika svítidl-
b) Ková i buší kladiv- do kovadliny. Vítr si pohrává se stébl- trávy.
Mírnými slov- dokážeš víc. Snopy se váží pov ísl- . Žáci ve škole rýsují
kružidl- . Auta jedou za jízdními kol- . D ata cvi í se švihadl- . Ševci
propichují k ži šídl- . Prohlédli jsme si hangáry s letadl- . Zastavili jsme
se p ed tepanými zrcadl- .
c) Rozráželi jsme vodu d ev nými vesl- . V koupeln je dlouhá st na
s umyvadl- . Pod kol- aut z staly stopy. Uvítali nás p átelskými slov- .
obdivovali jsme okna s barevnými skl- . Pod sedadl- autobusu ležela
zavazadla. Cestování letadl- je nejrychlejší. V t ni pod zdymadl- se
odrážel svit m síce. Ku átka odpo ívají pod k ídl- kvo ny. Už
neuvidíme tém nikde mlýn se stavidl- .
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
23
VY_12_INOVACE_59
Pravopis podstatných jmen rodu st edního
Vzor mo e
1. Dopl uj tvary poli, polí:
Vyšli jsme do _ _ _ _ . Hruška stojí v širém _ _ _ _ . Necho po osetém
_ _ _ _ . Sysel b ží po _ _ _ _ . Nad _ _ _ _ letí holubi. Kolik _ _ _ _ jste
oseli? Za _ _ _ _ je les. Do _ _ _ _ vyjely kombajny.
2.Dopl uj koncovky podstatných jmen,která se sklo ují podle vzoru
mo e:
na zoraném pol- , po rozvodn ném Lab- , na jasném neb- , opalovat
se na slunc- , vitamíny v ovoc-
Vzor ku e
1. Slova v závorce se sklo ují podle vzoru ku e.
v závorce v množném ísle.
ti a napiš slovo
Babi ka odešla s _ _ _ _ _ _ _ _ (vnou e), kráva s _ _ _ _ _ _ _ (tele),
husa s _ _ _ _ _ _ _ _ (house), kvo na s _ _ _ _ _ _ _ (ku e), kachna s
_ _ _ _ _ _ _ _ (kachn ), pes se _ _ _ _ _ _ _ _ (št
), prasátko se
_ _ _ _ _ _ _ (sele), kobyla s _ _ _ _ _ _ _ _ (h íb ), ko ka s _ _ _ _ _ _ _
(kot ), koza s _ _ _ _ _ _ _ _(k zle), ovce s _ _ _ _ _ _ _ _(jehn )
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
24
VY_12_INOVACE_60
Pravopis podstatných jmen rodu st edního
Vzor stavení
1. Napiš nápis na obchod ve správném tvaru:
Obchod s _ _ _ _ _ _ (obilí). Obchod s _ _ _ _ _ (uhlí). Obchod se
smíšeným _ _ _ _ _ _ (zboží). Obchod s _ _ _ _ _ _ _ _ (hedvábí).
Obchod s _ _ _ _ _ _ (d íví). Obchod s _ _ _ _ _ _ _ (nádobí). Obchod s
_ _ _ _ _ _ _ _ (cukroví).
2. Dopl koncovky podstatných jmen, která se sklo ují podle vzoru
stavení:
a) široké údol- , knedlíky se zel- m, erné uhl- , donést d ív- , vysoké
zábradl- , husté k ov-
b) pohádkové království- , p kné obidl- , okol- školy, chmurné po as, v šelestivém rákos- , váno ní cukrov- , lidová p íslov- , kuchy ské
nádob- , kv tiny ze zahradnictv- , práce ve stavebnictv-
c) radost z vít zstv- , vzpomínky na d tství- , veliké bohatstv- ,
vysp lé zem
podneb-
lstv- , obnovené zeliná stv- , práce v lesnictv- ,chladné
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
25
VY_12_INOVACE_61
Souhrnná cvi ení-rod st ední
a) Na stole ležela pouzdra s kružidl- . Vosy jsou nebezpe né svými
žihadl- . Prohlíželi jsme si krabice s mýdl- . Prohlíželi jsme si knihu
s lidovými íkadl- . Po ítáme s novými po ítadl- . Slepice se usadily
pod d ev nými bidl- . Nad pol- se vznášeli sk ivani. Obrázky jsou
uloženy pod skl- . Zajíc se schovával do k oví za stavením. Sbírali jsme
v lese d ív- na topení.
b) Cestující odešli s t žkými zavazadl- . Lehátka jsme pokryli lehkými
prost radl- . Na neb- se objevilo slunce. Lod pluly po Lab- . K pol- m
ijížd jí kombajny. Procházíme p ekrásným údol- m. V eském
jazyce se ídíme známými pravidl- . V každém obydl- má být isto.
Mezi obil- m roste chrpa. V kamnech topíme uhl- ma d ív- m. Mnoho
lidí pracuje v zem
lstv- .
c) Nad údol- m se vznášejí mlhy. V život nás ekají mnohá úskal- .
Mám nové šaty z hedváb- . Na neb- je plno hv zd. V k ov- se kr í
malý zají ek. V podkrov- bývá p kný pokojík. V rákos- kvákaly žáby.
Zem
lci vyjeli do pol- . Obil- dozrává koncem léta. Pole hnojíme
hnojiv- . Na výstavb jsem vid l starodávné hodiny s kyvadl- .
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
26
VY_12_INOVACE_62
Pravopis podstatných jmen rodu ženského
Vzor žena
Cestujeme
Jezdíme do Opav- . P ijíždíme do Ostrav- . Blížíme se do Bratislav- .
Podíváme se do Jihlav- . P ijeli jsme vlakem do Sázav- .
Dopl koncovku podstatných jmen, která se sklo ují podle vzoru
žena:
a)dv lamp- , do tráv- , ilé p nkav- ,jelení stop- ,pomník ze žul- ,
hrnek káv- , sklen né mís- , košaté líp- , chytat ryb- , bez síl- ,
z Šumav- , pozorovat žáb- , skákat do slám-, díváme se do tm- ,
hospodá ské budov- , nové kos- , štíhlé b íz- , staré vrb- , do škol- ,
pilné v el- , ze sladké š áv-
b) mnoho zábav- , moderní lokomotiv- , divoké hus- , za klidné plavb, kyselé slív- , u barevné map- , stavb- dom , vylezl z jám- , z Morav- ,
mlsné koz- , ostré b itv- , píšeme bez chyb- , modré chrp- , pohádkové
víl- , váno ní ozdob- , hodn síl- , žíl- na nohou, domácí hus- , jedlé
houb- , strmé skál- , do Sázav- , houkání sov- , moudré hlav- , sbírat
kop iv- , pevné hradb- , dávné dob- , malé želv- , malované truhl- ,
rovnáme cihl- ,staré pil- , vos- a v el- , dravé šelm- , z Ostra
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
27
VY_12_INOVACE_63
Pravopis podstatných jmen rodu ženského
Vzor r že
Dopl správn :
chvíle, za chvíl-
zem , za zem-
kaple, za kapl-
rokle, v rokl-
tabule, na tabul-
šavle, se šavl-
židle, na židl-
cibule, s cibul-
Dopl uj koncovky podstatných jmen, která se sklo ují podle vzoru
že:
a) na vysoké jedl- , v nové košil- , maso s cibul- , pod nízkou židl- ,v
zelené bobul- , v hluboké rokl- , za malou chvíl- , v kypré zem- , v bíle
fazol- , na erné tabul- , na zem koul- , dívat se na televiz- , pov st o
Libuš- , v kapl- , mávat šavl- , v ned l- , kyti ka bledul-
Vzor píse
Dopl správn
na v tv-
pod v tv-
o v tv- ch
s v tvem-
na pánv-
s pánv-
o pánv- ch
s pánvem-
Dopl koncovky podstatných jmen, která se sklo ují podle vzoru
píse :
Listy na v tv- ch, v tykv- , ležet na postel- ,pecky v broskv- ch, salát
s mrkv- , mléko v lahv- ch, v církv- , na vysoké hráz- , na kvetoucích
mez- ch, polévka s petržel- , chléb s máslem a edkv- , mnoho
koroptv-
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
28
VY_12_INOVACE_64
Pravopis podstatných jmen rodu ženského
Vzor kost
Dopl správn :
samé radost-
o radost- ch
s radostm-
bez starosti-
o starost- ch
se starostm-
Dopl koncovky podstatných jmen, která se sklo ují podle vzoru kost:
a) chalupy na návs- ,dobré zkušenost- , zelenina v sol- ,v letní obuv- ,
v kávové sm s- , ve step- , bez lž- , v blízké vs- , s napsanými
žádostmi,po p lnoc- , s mnoha v domostm- , jsme zatíženi starostm-,
s lidovými pov stm- , s mnoha troufalostm- , setkat se s pozornostm-,
s rozvitými ratolestm- , s vhodnými p íležitostm- , s málo povinostm-
Slova v závorce p
te ve správném tvaru:
K mé velké (radost), nech t ch (hloupost), nepo ádek ve (v c), lánek
o minerálních (s l), mnoho (starost), s cizí (pomoc), veden k
(poctivost), byl veselé (mysl), nápisy na (ze ), chytil se do (past),
s dobrými (zkušenost), okolo m stských ( tvr ), s velkou (ob tavost),
byl v jeho (moc), sepsal své (pam ).
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
29
VY_12_INOVACE_65
Souhrnná cvi ení-rod ženský
a) ope ené klobás- , broušené váz- , veliké kaps- , pestré barv- ,
hodn sláv- , staré stodol- , rozkvetlé jív- , pojedu do Bratislav- , do
áslav- , do P íbram- , v ned l- , klika z mosaz- , na zem- , do naší vs- ,
sedím na židl- , v sol- , v nové obuv- , na návs- , za chvíl- , dv otep- ,
kné výstav- , kv ty fazol - , do Prah- ,
b) za stodolam- , pod košatými borovicem- , s novými bruslem- , pod
skalam- , za sk ín m- , všemi silam- , koz- s husam- , mezi tabulem- ,
cvi ení s obru em- , v zimních rukavic –ch, s mnoha m- , v cibul- ch
s pevnou v l- , na mez- , na nové pánv- ,v petržel- , hubit krys- , dv
otep- slám- , úzké štol- , v Litomyšl- , kr
je ros- , malé chyb- , dívat
se televiz- , zátka v láhv- , za malou chvíl- , s veselou mysl- ,
c) B íz- mají bílý kmen. V tykv- je hodn vody. Pilné v el- poletují
z kv tu na kv t. V mo álech kvákají žáb- . List kop iv- se sbírá na aj.
Sov- létají tiše. Na b ehu eky rostou vrb- . Na návs- si hrají d ti. Na
plot visí kukl- motýl . Po zem- lezou brouci. Louka hý í barvam- .
V konv- bylo mléko. Lamp- se rozsvítil- . Sestra bydlí v nedaleké vs- .
Bez sol- jídlo nechutná. Babi ka se ohýbala pod t žkou otepí slám- .
Uprost ed nám stí stojí pomník ze žul- . Do stodol- jsme pov sili kos. D lníci skládají cihl- . Ze tm- se ozývají zvuky. Sta í lidé chodí o hol- .
Na stole jsou plné mís- ovoce. Rád nosím bílou košil- .
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
30
VY_12_INOVACE_66
Pravopis podstatných jmen rodu mužského
Vzor pán
a) holub- letí, kos- p kn zpívají, áp- odlétají, páv- se procházejí,
sokol- vzlétli, lv- odpo ívají, jest áb- krouží nad polem, datlprohlížejí stromy, pštros- se na nás dívají, osl- hýkají, ps- št kají,
pozorujeme krokodýl- , vidíme sokol- , známe dob e ps- , kreslíme
motýl- , fotografujeme pštros- , obdivujeme páv- , voláme na holub- ,
krmíme osl- , hubíme šváb- , chytáme erv- , krotíme lv- , cvi íme
sokol-
b) vyprávím pohádku o kohoutkov- , íst o jelenov- , mluvíme o
Kašpárkov- , dáme kost psov- , medv dov- pomohla myška,
krocanov- se leskne pe í, napíšeme dopis synov- , tatínkovpom žeme s prací, osl- nosí náklad, sob- u nás nežijí, v ece plavou
krokodýl- , jdu na procházku se ps- , losos- odplouvají, p ivedli dva
osl- , sokolníci cvi í sokol- , ptá ek zpívá ptá kov- , teme o strnadov-
c) Nad st echami krouží holub- . Ps- hlídají d m. V korunách strom
se ozývají datl- a kos- . Osl- chodí bezpe
po úzkých stezkách.
Obdivujeme cizokrajné motýl- . Slepice vytahují ze zem erv- .Pstruzpot ebují istou vodu. Vysoko v horách hnízdí orl- . Sob- slouží lidem
na dalekém severu. Jest áb- se hnali za holub- . Sysl- škodí na polích.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
31
VY_12_INOVACE_67
Pravopis podstatných jmen rodu mužského
Vzor hrad
a) Nápisy
Prodáváme automobil-
Hrajeme dva zápas-
Pánské a dámské od v-
Prohlédn te si naše obraz-
Máme nové cestopis-
Vyrábíme d ev né sloup-
Prodáváme ubrus-
Prodáváme motouz-
Ztrát- a nález-
Opravíme vaše automobil-
b) hluboké les- , bahnité mo ál- , erné vlas- , dlouhé tunel- , horské
hotel- , p ísné rozkaz- , nápis- na zdi, krvavé mozol- , vystavené
výkres- , jídelní voz- , domácí úkol- , p kné dopis- , nové autobus- ,
dobré úmysl- , závodní motocykl- , pevné obal- , dlouhé seznam- ,
staleté dub- , krátké rukáv- ,
c) Vzácné obraz- zdobí zdi hrad . Slyšíme známé hlas- . Letos p išly
tuhé mraz- . Na voz- naložíme uhlí. D de ek se usmívá pod vous- .
teme d tské asopis- . Vrchol- hor jsou bílé. Lo ka proplouvá mezi
skalními útes- . Chodci procházejí mezi automobil- . P ed dávnými
as- byly tuhé zimy. Na dlani mám mozol- . V aut se p ipoutej pás- .
Ko ka má ostré dráp- .
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
32
VY_12_INOVACE_68
Pravopis podstatných jmen rodu mužského
Vzor muž
S kým jedeme?
itel – jedeme s u itel-
Po adatel – s po adatel-
ítel – jedeme s p átel-
Spisovatel – se spisovatel-
Cvi itel – jedeme s cvi itelObyvatel – jedeme s obyvatel -
editel – s editelKazatel – s kazatel-
Jak zdravíme?
Dobrý den, pane u itel- . Dobré jitro, pane vychovatel - .
Nashledanou, pane editel- . Dobrý ve er, pane spisovatel- . Vítám t ,
milý p ítel- .
a) k panu u itel- , ke stavitel- , napiš svému velitel- , p jdu ke král- ,
besedujeme s vít z- , teme o známém spisovatel- , pod kujeme
panu editel- , radíme se s kn z-
b) Stýská se mi po p ítel- . Vojáci jsou pochváleni svými velitel- . Co
víte o našich p átel- ch? Vážený pane u itel- . Chlapci jsou vášnivými
sb ratel- známek. Povídali jsme si s obyvatel- hlavního m sta.
S p stitel- zeleniny prohlížíme jejich skleníky.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
33
VY_12_INOVACE_69
Pravopis podstatných jmen rodu mužského
Vzor stroj
a) Byla tma jako v pytl- . Had zmizel v jetel- . U se dob e hospoda it
s pen z- . Petr byl první v cíl- . Zajíci se pasou v jetel- . V kotl- se va í
voda. P i kašl- si zakryj ústa. Na jitrocel- se t pytí rosa.
Vzor p edseda
a) Poslouchali jsme vystoupení známého houslist- . Na obrázku
vidíme bojující husit- . Napsal jsem dopis Lá ov - . S traktorist- vyjeli
do polí i kombajné i. Od nemluv- se nic nedozvíš. Tatínek se svými
koleg- odjel na výstavu. Vydal jsem se na výlet se známými cyklist- .
Sešli jsme se u starost- obce.
Vzor soudce
a) Pozorn nasloucháme mladému pr vodc- . Ke správc- jsme šli pro
klí e. Beseda s d chodci byla zajímavá. P edej dopis mému zástupc- .
Princ p istoupil ke strážc- pokladu.
Rá
a
atec ro100u u vody.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
34
VY_12_INOVACE_70
Souhrnná cvi ení
a) Malá zví ata se jen t žko ukryjí p ed lv- . V rákos- kvákají žáb- .
Poštovní holub- donesou zpráv- ke správnému cíl- . Kladivzatloukáme h ebík- . Sekerami štípáme d ív- . Musíte mít pevnou v l. Myjeme se d tskými mýdl- . V asopise jsem etl o výrov- . Vrátil
jsem se z Morav- . Pojedu na Slovensko do Bratislav- .
b) Mezi p átel- je nám dob e. Pod kujte svému u itel- . Nad vrcholhor vyšlo slunce- . Voz- s obil- m vjely do stodol- . Na ja e zpívají
v zahrad kos- . Zavaž stužku na dva uzl- . Sedlák koupil provaz- a
et z- . Vít z dojel k cíl- . Na návšt vu k nám p ijedou Francouz- . P i
kašli si zakrýváme ústa. Sešel jsem se se sb ratel- známek. Koupíme
nové stol- .
c) Nastoupili jsme pod šplhadl- . Vid li jste už poštovní holub- .
Cvi ím v nové obuv- . Mám nový herbá s lé ivými bylinam- . Celou
místnost osv tlují dv lamp- . Na v tv- visí zralé jablko. P ilb- chrání
hlav- závodník - Ková p ibíjí ko m podkov- , Housata s husam- se
pasou. Pilné v el- sbírají sladké š áv- . Jest áb- se ženou za holub- .
kuji za pozdrav ze Šumav- .
d) Ps- hlídají dom- . Rozbité okno donesu do sklená stv- . Chodbjsou zdobeny vzácnými obraz- . Na louce se pasou kráv- ,koz- a hus- .
Pracujeme s novými kladiv- . Na st eše sedí dva holub- . Na zahrad
máme záhon bledul- . Chodíme do nové školní budov- .
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
35
VY_12_INOVACE_71
Procvi ování i,y, í,ý
1) V lese rostou dub- . Na silnici rachotí voz- . Slyšeli jste výst el- ?
Koupíme nové ubrusy- . Autobus- vyjížd jí z nádraží. Píšeme
dlouhé dopis- . Mlha zahalila les- . Nemáme špatné úmysl- . Mám
košili
s dlouhými rukáv- . Navštívíme památné kostel- .
2) Jest áb- musíme chránit. Líbí se mi vysoké palm- . Vyrábíme
automobil- a motocykl- . Drahokam- hrají všemi barvam- . Žížalpat í mezi erv- . Nad mo ál- ležela mlha. V jetel- se pasou srn- .
žké voz- s pytl- obil- jedou do vs- . Divoké hus- odlétají- I áp- se
chystají k odletu.
3) Z oken škol- je p kný výhled do okolí- . Za vs- se pasou hus- .
Kolem vysoké skál- každou chvíl- p ejdou houba i. Poda í se jim
nasbírat houb- ? Z jedné stran- se ozývá sk íp ní staré pil- . U
malého rybní ka chytají rybá i ryb- . Staré vrb- se sklán jí nad
jejich hlavam- . Žen- odnášejí otep- d ív- z lesa. Vítr tiše povívá
stébl- tráv- . Je p kný podzimní den.
4) Mez- strom- prosvítal- bílé chalup- . Vodojem- jsou zásobárnampitné vod- . L- ška utíkala p ed ps- . Las- ka zm- zela v hromad
slám- . Vora i se odrážel- b- dl- . V parku se prohán l- dva velcí ps- .
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
36
VY_12_INOVACE_72
Podstatné jméno jako podm t
1.Podm t rodu st edního
Jídla chutnal- . Jablí ka zrál- . Zrna klí il- . Srdce tloukl- . Mýdla von l- .
Sv tla zá il- . Auta troubil- . Skla in el- . Letadla let l- . Stavení stál- .
Polena ho el- .
2. Podm t rodu ženského
Víly tan il- . Ženy odpo íval- . P nkavy létal- . Žáby skákal- . V tve se
ohýbal- . Jablon se obalil- bílými kv ty. Ruce se oh ál- . Kosti bylspálen- . Pevnosti byl- dobyt- .
3. Podm t rodu mužského životného
Motýli se t epetal- . Zajíci se rozb hl- . Špa ci se vrátil- . Kosi se
usadil- v budce. Krocani se epý il- . Kocou i se honil- po p
. Brat i
se setkal- . Chlapci se radoval- . Podnikatelé se radil- . Sta kové si
povídal- . Sousedi se sešl- pod kvetoucí lípou.
4. Podm t rodu mužského neživotného
Stolky byl- osazen- . Obraz- visel- na st nách. Výkresy byl- vystaven- .
Na nást nce upoutal- žáky zajímavé výst ižky z novin. Na lavicích
stál- glóbusy. Sešity byl- iteln podepsán- . Papíry byl- rozdán- . Na
itelském stolku ležel- sešity. Na žáky ekal- zajímavé úkoly.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
Pracovní listy – DUMY
„U íme se pro život“
Podstatná jména – 8. ro ník
Využití tená ských dovedností
Obsah:
DUM 1
Dopl ování podstatných jmen
Práce s textem, výb r vhodných slov
DUM 2
Podstatná jména
tení s porozum ním – správné p
DUM 3
tení zadání
Vlastní jména
Vyhodnocení textu, využití po ad pro d ti a mládež
DUM 4
Vyhledávání vlastních jmen
Orientace v textu. Literární díla
DUM 5
Vlastní jména procvi ování
Správné p
DUM 6
tení slov, užití vhodného zabarvení hlasu
Tvo ení v t
Správné pochopení psaného textu a práce s ním
DUM 7
Znáte pohádku?
Užití vhodné intonace p i tení, dovypráv ní pohádky
DUM 8
Dopl ování slov, spisovná a nespisovná slova
Správná orientace v textu, spisovný jazyk
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
DUM 9
Procvi ování podstatných jmen
Orientace v textu, pochopení zadání, skládání slov
DUM 10
Rod mužský
Práce s textem, dokázat vyhledat informace
DUM 11
Rod st ední a ženský
Práce s textem, porozum ní teného textu
DUM 12
Pády
Správné p
DUM 13
tení podstatného jména s p edložkou
Pády
tení s porozum ním
DUM 14
Vzory podstatných jmen rodu st edního
Správné za azení podstatného jména k p íslušnému vzoru
DUM 15
Vzory podstatných jmen rodu ženského
Správné za azení podstatného jména k p íslušnému vzoru
DUM 16
Vzory podstatných jmen rodu mužského
Správné za azení podstatného jména k p íslušnému vzoru
DUM 17
Napiš slova v pádech podle vzor
Rozlišení rodu, pádu a vzoru podstatného jména
DUM 18
Dopl ova ka, ur ování podstatných jmen
tení s porozum ním, výb r vhodných slov
DUM 19
Práce s podstatnými jmény
Orientace v textu, správné p
tení zadání
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
DUM 20
Práce s podstatnými jmény
Orientace v textu, správné p
DUM 21
tení zadání
Procvi ování podstatných jmen
Dopln ní tabulky, správná orientace v textu
DUM 22
Pravopis podstatných jmen rodu st edního
Správné tení s porozum ním, procvi ení pravopisu
DUM 23
Pravopis podstatných jmen rodu st edního
Správné tení s porozum ním, procvi ení pravopisu
DUM 24
Pravopis podstatných jmen rodu st edního
Správné tení s porozum ním, procvi ení pravopisu
DUM 25
Souhrnná cvi ení – rod st ední
Upev ování správného tení s porozum ním, procvi ování
pravopisu
DUM 26
Pravopis podstatných jmen rodu ženského
Správné tení s porozum ním, procvi ování pravopisu
DUM 27
Pravopis podstatných jmen rodu ženského
Správné tení s porozum ním, procvi ování pravopisu
DUM 28
Pravopis podstatných jmen rodu ženského
Správné tení s porozum ním, procvi ování pravopisu
DUM 29
Souhrnná cvi ení - rod ženský
Upev ování správného tení s porozum ním, procvi ování
pravopisu
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
DUM 30
Pravopis podstatných jmen rodu mužského
Správné tení s porozum ním, procvi ování pravopisu
DUM 31
Pravopis podstatných jmen rodu mužského
Správné tení s porozum ním, procvi ování pravopisu
DUM 32
Pravopis podstatných jmen rodu mužského
Správné tení s porozum ním, procvi ování pravopisu
DUM 33
Pravopis podstatných jmen rodu mužského
Správné tení s porozum ním, procvi ování pravopisu
DUM 34
Souhrnná cvi ení – rod mužský
Upev ování správného tení s porozum ním, procvi ování
pravopisu
DUM 35
Procvi ování i, í, y, ý
Správná orientace v textu, práce s textem
DUM 36
Podstatné jméno jako podm t
Využití informací, vyhodnocení textu
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
Download

Český jazyk- 8. ročník Podstatná jména