'i .c.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
967617
Sayı
:12172032-115.991.9" '83
Konu :Kitap ihtiyacı
191012014
TELEFON ZiNCiRi
................. < ..............
Ml'OÜRLÜ(;ÜNE MEzİnJ
İlgi:
İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün
ve 4740509
yaıısı.
Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazıları ile Turgut ÖzalOrtaokulu
okul kütüphanesini zcng;nleştimıck amacıyla Ortaokul seviyesine uygun
okuma kitaplarına ihtiyaçlarının bulunduğu ilgi yaz, ik belirtmekte ollıp, yapılacak olan kitap
bağışının, doğrudan ilgili okul Müdürlüğüne gönderiimesi hususunda;
Müdürlüğünce
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
EK: Ilgi Yazı ve Ekleri (3 Adet) DAğıTıM: Tüm Resmi
OkullKuruın
n..,
@
.r~...
Müdürlüklerine MEZ1TLİ
Yeni
Girişı
Malı.v.M.K.i::$ul\laf1
ÇeI1k
ı\pt.Kaı'2
Tddcu:(3ı4)3585464
V
Faks'(032 -1 )3::;.)7-{..:.4
e-posta:[email protected]\!b gO".n
'LA eb :ottp:!Imezi tl i. meb _gov. tr
Ayrıntılı bitgi için inibat: Dest~k ı 1l;'Jncth:n,·
Mnha:'\ehe Ririmi IÖ nı JHMA7'ı
"WN_bJıgı!\ıl)Mhegiti~{dt
Qrg
•...
T.C.
, ~~"""'"'c
..
.
,
MERSİN VALİLİGİ
İL Mıııı Eğıtım Müdürlüğü
f
\t::Y
T.C
AKDENiz KAYMAKAMLIGI
ilçe Milli E~itim MildUrli.i~ü
S"y.
Sayı
: 93525931/115.99/4740509
: 888167%·824.01 !
Konıı: Öı:Llcm KAnAKOÇ'un
Dilekçesi
2211012014
Konu: Kitap ihtiyacı
İL MİLLı EGiTiM \lÜDÜRLÜGÜNE
.............................................KAYMAKAMLlGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
MI1RSIN
İlgi : Turgut Özal Ortftokulu MQdUrlOeü'niin 10/1012014 tarihli ve 350 :HIYIlt YltZljU.
İlgi : Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 16305 sayılı yazılan
Turguı
Akdeniz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazıları ile Turgut Öz:ııı Ortaokulu Müdürli.ığünce okul kütüphanesi zenginle~tim1ek amacıyla Ortaokul seviyesine uygun okuma kitaplanna
ihtiyaçlannın bulunduğu
Özal Ort!iokulu'nım sosyo-ckQnomik durumu nedeniyle okulun kCtUphanesinin
ortaokul seviyesine uygun okuma kitaplarına ihtiyaç duyulduğuna
zenginleştirilmesi ft.'11acıyla
dair ilgi yazı ve eki, yazımız ekinde sunulmuştur.
belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve
Kitap ihtiyacı ile ilgili yazı ekte gönderilmi, olup, söz konusu
duyurulmasım
gönderilmesinı
/t:.IC,·2;:ı-f(,
1610 r
ve yapllacak olan kitap
rica ederim. bağı~mın.
doğrudan
gcre~ini tırz
ederim,
yazının ilçeniz okuııanna ilgili oku!
Müdürlüğüne M.Sabri ÖznEY
Vali LL.
Milli Eğitim Müdür V.
EKLER
L~ İlgi Yazı ve Ekleri
DAOfilM - Tüm İlçe Kaymakıımhklanna 2·:}. 10, '2-01 'r
fO!1lb
De.ık?Guv,nli Elektronik Imz~lı
Aslı ile Aynıdır
'21.I.I<>.! 20.\.',.
,
;:2 's) •
i~
Yal'ya IVIHMJJ1Yi
Bilgisayar i~ıetm(lni
~
Adıeıı : Mtrıin II Milli Eğftim Müdıirlüğii IlumllıpılUl1 MaIL GMIC BulvlU'l J31l0 Yeni~ehıdMERSİN "cl: O (124)329 14 81 -!!4
Da/ııli; 309
Fax: O 024}J27 35 IS ~ 19 E·pı;ış~ :[email protected],lr
Rı!::;! ıçin: Atil.. ŞıM~EK (Şef) F.K l~\'ıt'1l
vc cki
(2
'sıryfa) ı ! «'" "''I<
tC J If.:; r
v....\oI.}L"t"~
?D (cr
e
::" ,1,,': .'il,~~~: '.~,',,,,lfi.~ iım•• >k n/.ı:''''ıffil}l>r tWj'Ylf,:vllIk''''j!w ,~~!;ı!l!n ıf.ı.Jj~kn Jtt)(,g\I'ç·TS9h-ıı917.{)o6(ı....ı" ık r,·vrı~..!ikı.ıhr
~'-
,t,·r··
~~j
", ~'" ",
~. ii!"!:;' "1;~ _'::
\~" ~1
~.,/
Adres
it!
Well
lıgili Şulıe Miı\lılru
Aynııtılı Uilg) için
; ilçe Milli E~Wm Mıhltlrlil~ıl AkdcnicMEUSIN
; 024} 3361445·46
Fın.
: {J24) 3,;6 14 44
: llttp:/lo.kdımiı,lUeb.gO\'.tr
E-posın
; ~ktltJ!..~lPıl1!ı;b"guv.u·
Mustilri!. OURAI\
B(ll"{ı ı-:-rıı~trı : kıılıul'!lkdrniı4!lgıı,ıtILı:olH
:Tf.MEl [(;1 rl~lIJÜROSl!
lhlhll, !ıııt
21·Jı
,
T,C.
Tıırgt:t Öı:a! Orırıokdu TvJ(;{(üriüg.ül)c
i
,:MERSlN
,,
AKDENiz KA VMAKAI\1LIGI
Turguı Özal Ortttokıdu Mudürl~ğü
O!wtuınınun snsyo-ckoıwnıık tLıruınn dıkkatç ;ılınarfk oKultunu:.-. kütOpl1aııı:sinin
<ımacıy!;! ortaukul seviyesine uygun! okuma kitiıot ıtıHyacııuız
b..ılu,.maktilo.ır.
\
Zt'~giı;lç~,jrijınesi
i"\;.ıyı
: ıo:ı22!44.IOOr gSo
ıü.!O.20Ia
(lereBini arz ederim.
Konu : ~)zdcnı KARAKOÇıııı diIc;';çı;~:
AKDENiz ILÇIC MILLI EGiTiM
MÜDÜ~LÜ(;Ü'NE AKDENIZ :
Oku:url1uı T:1rkçe Ögrcımenı Özd~ın KARAKOÇ'm:: ~üıLiphancnin zcnglHıe.~tiri!mesi
<ım(ıçIYli~ kıtap ihtiyacınl.helirten dilekçe:;: yazı ekinde sunulmuş~ur.
(rcreğm; arz ederım.
i
j/~t(
~~, !iKLER: .
i Dilekçe \ ı nde!)
i
~""""'."~'"''
t\rire~
. S~~Afl StiffWl" !i/nil }in] ,lo. N" HArknı: iIL'/(.'/S -turi'" O;wl (ı.I<i;,k(li" M",tw!:ı;:ı,
: 1;.321 ] ] j 'i9.''i
ı,'Akıı
;i; J21.;35 {;')]i;
\~i
E·"'",
:
.' Ô \
.... .."
Id
1"J",!{IıI":,,f""'O,)i.'I:"',iJ,,,,,lmrU)/N
\
i,,
ADRES. '
Turgut Özal Orıanbıll!
AkdeniziMERS ıN
,
IO/IO/2D14
Download

TELEFON ZiNCiRi - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü