Praktické poznatky a
zkušenosti s aplikací
občanského zákoníku a
zákona o obchodních
korporacích
Česká leasingová a finanční asociace
18.2.2015
Agenda
1)
Úvod
■ Shrnutí
■ Přechodná ustanovení smluv
2) Praktické zkušenosti
■ Požadavky na formu jednání
■ Slabší smluvní strana
■ Obchodní podmínky
■ Zajištění dluhů
■ Korporátní záležitosti
3) Veřejné rejstříky a seznamy
■ Obecně
■ Nemovitosti
4) Připravované změny
■ Technická „malá“ novela
■ Plánované novelizační práce
5) Diskuze
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
1
1) Úvod
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
Nové zásadní předpisy soukromého práva
Účinnost od 1. ledna 2014
■ Občanský zákoník (OZ)
– 3080 §§
■ Osoby a právní jednání
■ Rodinné právo
■ Zákon o obchodních korporacích
(ZOK)
– 786 §§
■ Obchodní společnosti a
družstva
■ Majetkové právo
– včetně smluvních typů
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
3
Pozitivní a negativní ohlasy na NOZ
+
-
■ Neformálnost jednání
■ Plná moc ve formě NZ
■ „Jednokorunová“ s.r.o.
■ Opětovný zákaz souběhu
■ Zrušení § 196a ObchZ
■ Přetíženost OR a notářů
■ Monistická a.s.
■ Monistická a.s.
■ Různé třídy akcií
■ Výplata prostředků z a.s.
■ Příplatky mimo ZK
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
4
Shrnutí: Přechodná ustanovení
Jak si poradit se smlouvami v přelomovém období?
■ § 3028 OZ – právní poměry vzniklé a smlouvy uzavřené se řídí tehdejší
právní úpravou
– okamžik uzavření smlouvy/závazná nabídka?
Rámcové smlouvy a dodatkování smluv
■ Rozhodující je obsah
– privativní novace
■ Vhodné sjednat si režim výslovně
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
5
2) Praktické
zkušenosti s novým
občanským právem
Ne-formálnost právního jednání
Platnost právního jednání
■
Platnost před neplatností
■
Oddělitelnost
■
Moderace soudu
Dodatečné zhojení vadného jednání
■
Nedostatek formy lze dodatečně zhojit
■
Relativní neplatnost
–
lze namítnou jen dokud nebylo plněno
Zkušenosti s ne/platností opce
■
Smlouva o smlouvě budoucí
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
7
Písemná forma?
Požadavky na písemnou formu
■
Omezení jednání, ke kterým je vyžadována
–
■
Vyžadován podpis jednajícího
–
■
věcné právo k nemovité věci
lze nahradit mechanickými prostředky (§ 561 OZ)
Zachována u jednání elektronickými prostředky, které umožňují zachycení
obsahu a určení jednajícího (§ 562 OZ)
„Prostý“ email
■
Umožňuje dostatečné určení jednající osoby?
■
Lze si sjednat smluvně?
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
8
Zastupování společnosti
Společné jednání prokuristy a jednatele
■
Dříve nepřípustné, i když často zapsané v OR
■
Teorie má odlišné názory:
– je (nově) přípustné a zavazuje třetí osoby
– je přípustné při duplicitě jednatelů (neomezovat jednatelské oprávnění)
– jde o vnitřní omezení společnosti, které nemá dopad na třetí osoby
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
9
Zastupování na základě plné moci v notářském zápisu
Plná moc ve formě notářského zápisu
■
§ 441 OZ vyžaduje plnou moc ve formě daného právního jednání, tedy
jednání k němuž je zmocněnec zmocněn
■
Výrazně zkomplikovalo zastupování obchodních společností na valných
hromadách
– dle stanoviska Komise pro aplikaci civilní legislativy ani rozhodnutí
Nejvyššího soudu není třeba notářský zápis pro zastupování na valné
hromadě či rozhodnutí jediného společníka
Definitivní řešení možná přinese novela OZ…
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
10
Smluvní strany
Slabší smluvní strana
■
Zpočátku spory, zda jde výhradně o spotřebitele a nepodnikající právnické
osoby nebo je třeba vzít v potaz i ekonomickou sílu
■
Nyní se praxe začíná přiklánět k názoru, že jí může být i podnikatel
■
Dopady do smluvní ujednání
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
11
(Všeobecné) obchodní podmínky
Obchodní podmínky a jejich „jednostranná změna“
■
OZ vyžaduje splnění podmínek pro provedení a oznámení změn VOP:
– větší počet osob
– opětovné plnění stejného druhu
– odůvodněná potřeba změn
– oznámení a možnost výpovědi bez sankce
Překvapivá ustanovení VOP
■
Neúčinnost ustanovení, která nemohla druhá strana rozumně očekávat,
lze je však výslovně přijmout
■
Týká se jak obsahu, tak způsobu vyjádření (drobné písmo, struktura)
■
Smluvní pokuta? Cross default? Započtení na jiné vztahy?
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
12
Dotazy publika: Odpovědnost za vady věci
1. Jakým způsobem lze smluvně ošetřit přechod odpovědnosti za vady
věci na kupujícího při
a) prodeji předmětu leasingu klientovi po řádném ukončení leasingu
(kupující věc užíval, zná její stav)
b) prodeji předmětu leasingu třetím osobám po předčasném ukončení
leasingu (kupující věc neužíval a nezná její stav)
s ohledem na ustanovení nového občanského zákoníku? Protože
poskytujeme finanční služby (financování, pojištění …), potřebujeme se
zbavit jakékoliv odpovědnosti prodávajícího za vady věci.
2. Lze k tomu u jednotlivě určité věci (auto, obráběcí stroj …) využít
formulaci že kupující věc kupuje „jak stojí a leží bez práva uplatňovat
jakékoliv vady“ ?
3. Jakým způsobem postupovat vůči kupujícímu – podnikateli a jak vůči
spotřebiteli?
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
13
Zajištění dluhů
Martin Hrdlík
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
14
Způsoby zajištění dluhů
Zajištění dluhu
■ Zástavní právo
■ Zajišťovací převod práva
■ Ručení
■ Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
■ Finanční záruka
– bankovní záruka
Utvrzení dluhu
■ Smluvní pokuta
■ Uznání dluhu
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
15
Zajišťovací převod práva I
Zajišťovací převod práva s rozvazovací podmínkou
■ Dočasný převod práva s rozvazovací podmínkou vázanou na splnění
dluhu
Fiduciární převod práva
■ Nově možný i převod bez rozvazovací podmínky
– k převedení věci zpět dlužníku nutné nové právní jednání věřitele
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
16
Zajišťovací převod práva II
■ Podmínka zápisu do veřejného seznamu, pokud se převod týká věci do něj
zapisované (vznik)
■ Správa věci v době zajištění – prostá (nutná k zachování věci)
■ Splnění dluhu = automatické splnění rozvazovací podmínky X nesplnění
dluhu = změna převodu na nepodmíněný
■ Zákaz zcizení nebo zatěžování věci – není výslovně stanoven, ale
vyplývá z dočasného charakteru převodu, působí však jen mezi stranami
■ Pravidla o úhradě účelně vynaložených nákladů, jakož i povinnost vyplatit
rozdíl poskytovateli jistoty v podobě zajišťovacího převodu práva, mají
dispozitivní charakter
■ Ochrana osoby poskytující zajištění v případě, že hodnota zajištění
výrazně převyšuje hodnotu zajištěného dluhu (důkazní břemeno nese
věřitel, chybí-li údaj o výši dluhu a hodnověrné ocenění převedeného
práva)
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
17
Bankovní záruka
Banka
bankovní
záruka
peníze
zástava
Klient
Dodavatel
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
18
Bankovní záruka: Nové komplikace
Rozsudek NS ČR 29 Cdo 4340/2011 ze dne 26.8.2014
■
Výrazně zkomplikoval (praktické) využití bankovní záruky
■
Zástavní právo vzniká až v okamžiku plnění z bankovní záruky
–
je-li bankovní klient v okamžiku plnění v insolvenci, zástavní právo již
nevznikne a banka je „pouhým“ běžným věřitelem
■ Vyloučení bankovní záruky pro případ insolvence
– nepraktické
– v rozporu s mezinárodními pravidly
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
19
Otázky související s nakládáním s pohledávkami
Zastavení souboru pohledávek
■ Nejasnosti související s (ne)definicí hromadné věci
– vyžadováno funkční propojení
■ Možné přístupy:
– zastavení hromadné věci
– vespolné zástavní právo
Možnosti postoupení pohledávky, která to nepřipouští
■ Nelze (absolutní neplatnost)
■ Dlužník může napadnout (relativní neplatnost)
– předchozí právní úprava
■ Lze (platné), jen třeba nahradit škodu
– údajně záměrem zákonodárce
– řešilo by i následná postupování
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
20
Dotazy publika: K § 1354 OZ
Má přednost a předběhne i dříve zřízené vinkulace a zástavní
práva k pohledávkám (asi už vyřešeno, názory jsou téměř
jednotné)?
V jakém období je dle Vašeho názoru zástavní věřitel oprávněn
prokázat pojišťovně, že na věci vázne zástavní právo, aby to bylo
„včas“ dle požadavku §1354/1 ? V časopise Rekodifikace byl
publikován článek právníka z pojišťovny, podle kterého může být
platně oznámeno jen ve velmi časově omezením období - po
pojistné události do výplaty PP – souhlasíte s tímto závěrem?
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
21
Dotazy publika: K pojištění majetku a zástavní smlouvě
Pojistník je odlišný od pojištěného. Pojištěný je oprávněnou
osobou.
Otázka: Kdo je dle vašeho názoru oprávněn disponovat
s pohledávkou na pojistné plnění a zastavit nebo postoupit ji?
Kdo má podepsat zástavní smlouvu?
Literatura, která se touto problematikou zabývá, uvádí, že do
roku 2005 nebylo vůbec uvedeno, kdo je oprávněn disponovat
s právem na PP a od zákona 37/2004 Sb., o PS, je poprvé
stanoveno, že oprávněn postoupit či zastavit pohledávky
z pojištění je pouze pojistník, v některých případech se
souhlasem pojištěného. Uvedené je v zákoně i komentáři
nicméně jen u pojištění osob. NOZ to v podstatě převzal.
Pouze jediná věta v komentáři zmiňuje, že se dají zastavit i
pohledávky na PP z jiného pojištění než pojištění osob, ze které
by se dalo snad dovodit, že tyto pohledávky může zastavit
„oprávněná osoba“ (kterou může, ale nemusí být pojistník.)
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
22
Korporátní
záležitosti
Martin Hrdlík
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
Korporátní záležitosti: Podřízení se ZOK (tzv. generální optin)
Provedení
■
Přizpůsobení donucujícím ustanovením ZOK povinně do 1.7.2014
■
Podřízení se ZOK jako celku je pravděpodobně možné jen do 1.1.2016
−
změna společenské smlouvy
−
■
účinnost zápisem opt-inu do obchodního rejstříku
Revize smluv o výkonu funkce taktéž do 1.7.2014
Přístup společností
■
Naprostá většina našich klientů volí tuto možnost
−
zřejmé výhody:
−
větší flexibilita nové úpravy, odpadnutí některých omezení u s.r.o. a
a.s.
−
možnost zrušení rezervního fondu
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
24
Korporátní záležitosti: Internetové stránky společností
Povinné zřízení internetových stránek
■
Pro a.s. absolutně
■
S.r.o. musí dodržet náležitosti, pokud má zřízeny dobrovolně
■
Volba adresy je na společnosti
–
■
Nemusí být přímo na homepage
–
■
nutná ovšem jednoduchá cesta (nezaheslované a bezplatné)
Koncernové weby?
–
■
není nutné mít firmu v adrese
pravděpodobně přípustné
Porušení
–
pokuta až 100 000 Kč
–
problém neexistence koncernu (nelze se zbavit odpovědnosti)
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
25
Korporátní záležitosti: Výplata prostředků z a.s.
Výplata prostředků z a.s.
■
§ 350/2 ZOK váže rozdělení zdrojů na hospodářský výsledek uplynulého
období
– pro všechny obchodní korporace zároveň vždy platí test solventnosti dle
§ 40 (tzv. úpadkový test)
Stanovisko KANCLu odmítá aplikaci § 350/2 na výplatu jiných vlastních
zdrojů
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
26
Korporátní záležitosti: Vyplácení dividend třetím osobám
ZOK umožňuje, aby společenská smlouva připustila výplatu jiným
osobám
■
Jak konkrétně stanovit oprávněné osoby?
■
§ 34 ZOK
–
pravděpodobně stačí pouhá obecná možnost
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
27
Korporátní záležitosti: Příplatky z/do společnosti
Příplatky mimo základní kapitál u kapitálových společností
■
ZOK značně zjednodušil postup
−
nově postačí souhlas jednatele
−
není třeba notářský zápis
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
28
Korporátní záležitosti: rezervní fond a jeho zrušení
Zrušení povinností zřídit a udržovat rezervní fond
■
V rámci opt-inu možné vypustit relevantní ustanovení ze společenské
smlouvy
–
rozhodnutí valné hromady
Otázky související s výplatou prostředků ze zrušeného RF
■
Vždy třeba dodržet úpadkový test
■
Lze vyplatit v aktuálním účetním období?
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
29
Korporátní záležitosti: Manažerské smlouvy
„Manažerské“ smlouvy o výkonu funkce
■
Revize smluv o výkonu funkce nutná do 1.7.2014
■
Potřebné schválení valnou hromadou společnosti
– členům statutárních orgánů hrozí bezplatný výkon funkce
Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru opět
zakázán
■
Souběh připuštěný obchodním zákoníkem od roku 2012
■
Z návrhu ZOK byla jeho úprava záměrně vypuštěna
– názor, že souběh je nepřípustný potvrzen stanoviskem Ministerstva
spravedlnosti
– osobám v souběhu hrozí neplatnost pracovního poměru
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
30
Korporátní záležitosti: Právnická osoba členem statutárního
orgánu
Právnická osoba členem statutárního orgánu
■
Nová možnost ustanovit jednatelem/členem představenstva celou
společnost
■
Prozatím nepříliš využívané
– výjimkou zvláštní typy právnických osob (investiční společnosti) a
některé zahraniční společnosti
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
31
Korporátní záležitosti: Monistický systém struktury a.s.
■
Statutární ředitel (jmenuje SR) a správní rada (volí VH)
–
podpůrně si použijí ustanovení o představenstvu a dozorčí radě
–
statutární ředitel a předseda správní rady mohou být jen fyzické osoby
■
Možná kumulace funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady
■
Problematika společné odpovědnosti za obchodní vedení, správní rada
určuje a kontroluje základní zaměření obchodního vedení, statutární ředitel
vykonává „každodenní“ obchodní vedení (potenciální konflikt)
■
Velmi široká působnost správní rady, přes tento rozsah ji však nelze dle
převažující interpretace považovat za statutární orgán
■
Obligatorní struktura např. pro akciovou společnost s proměnným
základním kapitálem (dle ZISIF)
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
32
Korporátní záležitosti: Zpráva o vztazích dle ZOK
Okruh dotčených společností
■
Veškeré ovládané společnosti
■
Do 3 měsíců od konce účetního období
Nové požadavky na obsah
■
Struktura vztahů ve skupině a úloha ovládané osoby
–
do úrovně ultimátně ovládající osoby (přímé či nepřímé ovládání)
■
Způsob a prostředky ovládání
■
Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu osob ve skupině
–
týkající se majetku nad 10 % VK
■
Přehled vzájemných smluv ve skupině
■
Posouzení újmy a zhodnocení výhod a nevýhod
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
33
Korporátní záležitosti: Různé druhy akcií
Kmenové akcie a akcie, se kterými jsou spojena zvláštní práva:
■ Rozdílná (příp. nulová) váha hlasů
■ Specificky stanovený podíl na zisku
■ Přednostní právo na dividendu
Limity
■ Nelze vydávat akcie s právem na úrok bez ohledu na zisk
■ Požadavek na určitost vymezení práva spojeného s akcií
■ Akcie bez hlasovacího práva
– max. 90% základního kapitálu
– dočasné nabytí hlasovacího práva (prodlení s výplatou dividendy;
hlasování podle druhů akcií)
– nelze vyloučit právo účastnit se VH, požadovat vysvětlení, případně, při
kvalifikované účasti, dožadovat se svolání VH
Obdobné řešení (různé druhy podílů) možné i u s.r.o.
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
34
Korporátní záležitosti: transakce mezi spřízněnými osobami
Opuštění § 196a
■ Hodnoceno jako jeden z největších kladů nové úpravy
■ Pozůstatky u jen u a.s. a to velice omezeně
– úplatné nabytí majetku (10% ZK) od zakladatelů v prvních dvou letech
– ne zcela přesně reflektována evropská úprava
■ Nyní aplikována úprava střetu zájmů dle ZOK
– souhlas kontrolních/nejvyšších orgánů
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
35
Svěřenské fondy
Majetek vyčleněný z vlastnictví zakladatele
■ Obdoba zahraničních trustů
■ Ochrana věřitelů prostřednictvím obecných institutů
– relativní neúčinnost právního jednání
■ Praktické zkušenosti?
■ Budoucnost?
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
36
Fenomén SICAV
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
■
Investiční fond
■
NA ZOK navázal ZISIF
–
předlohou klasická akciová společnost
■
Flexibilní změna kapitálu bez složitých korporátních kroků
■
Dva druhy akcií
■
–
zakladatelské akcie
–
investiční akcie s právem na odkup
Možnost vytvářet podfondy
–
■
účetně oddělená část jmění společnosti
SICAR
–
komaditní společnost na investiční listy
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
37
3) Veřejné rejstříky a
seznamy
Linda Čechová
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
Veřejné seznamy a rejstříky
■
Formální a materiální publicita: neznalost neomlouvá a znalost chrání
Veřejný seznam
■
Seznam je souhrnné označení veřejných evidencí věcí
■
Katastr nemovitostí a další evidence
−
duševní vlastnictví (patenty, ochranné známky, průmyslové vzory)
−
evidence (seznam) smluv o manželském majetkovém režimu
Veřejný rejstřík
■
Rejstřík je souhrnným označením veřejných evidencí osob
■
Zvláštní zákon
■
Materiální publicita – 15 dní od zapsání
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
39
Rejstříkový zákon 304/2013 Sb.: druhy rejstříků
 Spolkový rejstřík
 Nadační rejstřík
 Rejstřík ústavů
 Rejstřík společenství vlastníků jednotek
 Obchodní rejstřík
 Rejstřík obecně prospěšných společností
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
40
Obchodní rejstřík
Opt-in (podřízení se ZOK jako celku)
(Obchodní) podíly
■
Vlastnictví a jiná práva
Statutární orgány
■
Důvěra v zápis, způsob jednání za společnost, pozastavení výkonu
Obchodní závod
Firma
■
Možnost „rezervace“ (registrace před vznikem)
Přeměny
■
Zápis bez zbytečného odkladu
Přímé zápisy notářem?
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
41
Neveřejné registry
Rejstřík zástav
■
Vedený Notářskou komorou České republiky
■
Žádost o výpis notáři na formuláři (odměna dle tarifu)
Evidence zaknihovaných cenných papírů
■
Centrální depozitář
■
§ 526 a násl. OZ
Registr silničních vozidel
■
Zák. č. 343/2014 Sb.
■
Žádost o poskytnutí údajů
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
42
Nemovitosti
Martin Hrdlík
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
43
Hlavní změny v úpravě nemovitostí
Superficies solo cedit
■ Stavba součástí pozemku - nejsou zapisovány samostatně
Katastrální zákon č. 256/2013 Sb.
■ Retroaktivní účinnost zápisu
– zapisuje se ke dni podání žádosti o zápis
– nově součástí i informace o přesném čase podání žádosti včetně
hodiny, minuty a vteřiny
■ Předmětem zápisu může být i:
– nájem (dobrovolné)
– pacht (nájem zemědělské půdy)
– zákaz prodeje nebo zatížení nemovitosti
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
44
Hlavní zásady
Zásada materiální publicity !1.1.2015!
■ „Dobrá víra v zápis v katastru nemovitostí“
Zásada formální publicity
■ „Možnost přístupu do katastru nemovitostí“
Zásada priority
■ „Kdo dřív přijde, je dřív zapsán“
Zásada intabulační
■ „Zápis jedině vkladem“
Zásada dispoziční
■ „Vklad jedině na návrh“
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
45
Princip materiální publicity
V případě nesouladu skutečného stavu a stavu zapsaného v katastru
svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za
úplatu v dobré víře od osoby oprávněné (zapsané v katastru)
Musí být splněny tři podmínky: 1. Úplatnost převodu
2. Dobrá víra
3. Oprávnění osoby
Posílena ochrana dobré víry
Motivace pro vlastníky k včasnému zápisu
Možnost zneužití
zfalšovaná smlouva a následný přeprodej
osobě v „dobré víře“
Princip materiální publicity - stav zapsaný v rejstříku bude vůči tomu,
kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní
stav
Od 1. 1. 2015
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
46
Zapisované skutečnosti
■ Rozšíření počtu zapisovaných práv (dříve 4, nově 19)
– důsledně se rozlišují zápisy k nemovitostem a k osobám
■ Vkladová listina se předkládá pouze v 1vyhotovení
■ Informace účastníkům o zahájení vkladového řízení
– na adresy uvedené na vkladu
– nebo datovou schránku, nebo jiným vhodným způsobem
– obranou vyznačení tzv. poznámky spornosti zápisu a podání žaloby
na určení vlastnictví k nemovitosti (lhůta 1 měsíc na podání
poznámky,
2 měsíce na žalobu – od podání poznámky spornosti)
■ Nový obsah pojmů vklad a záznam
– záznam: o věcech státu nebo územního samosprávného celku
– vklad: o veškerých věcných právech
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
47
Vkladové řízení
Vkladová listina
„Hlídací pes“
Písemné rozhodnutí o
zamítnutí návrhu
Výpis
Vyrozumění účastníků
Další listiny
Návrh na vklad
Povinně na stanoveném
formuláři
Katastrální úřad
Vyrozumí pomocí datové
schránky účastníky o
zahájení řízení
Část V.
OSŘ
Návrhu
zcela
nevyhoví
Rozhodnutí o povolení
vkladu
Návrhu zcela
vyhoví
Provedení vkladu
Pouze na základě PM
rozhodnutí KÚ o
povolení
Vyrozumění účastníků
Žaloba
Do 2 měsíců od vyznačení
poznámky spornosti
Poznámka spornosti
Do 1 měsíce od chvíle,
kdy se o zápisu
dozvěděl
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
48
Dotazy publika: k § 508 OZ
Stroj jako součást věci a výhrada vlastnictví (režim stroje a jiného
upevněného zařízení (např. lakovací kabiny, sušičky dřeva,
minipivovaru, vodní elektrárny...)
Jak správně vyplnit formulář požadující příslušný zápis?
Situace, kdy budova i pozemek jsou evidovány zvlášť (v případě
odlišných i stejných vlastníků)
Kdy se stává věc součástí nemovitosti?
Kdy dojde k znehodnocení, co lze považovat za znehodnocení, kdo o
něm rozhoduje?
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
49
4) Plánovaná
novelizace
občanského práva
Linda Čechová
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
„První“ navržená novela
V letošním srpnu uveřejněna první část novely připravené pod záštitou
Ministerstva spravedlnosti
■
Ambice novelizovat až 10% občanského zákoníku
■
Zveřejněná část:
– obecné zásady a vybraná ustanovení
– osoby a zastupování
– dědické právo
– spotřebitelské smlouvy
Odezvy odborné veřejnosti
■
Značně negativní
– přehodnocení přístupu příslušnou komisí
– neodkladná novela má být připravena co nejdříve a obsáhlejší
následovat
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
51
„Technická novela“
„Neodkladné“ změny
■
Omezení svéprávnosti prodlouženo na 5 let
■
SJM – nabytí podílu nezakládá automaticky účast druhého manžela
■
Úprava pitev
■
Obnovení předkupního práva
■
Odpovědnost i za opuštěné zvíře či věc
■
Forma plné moci
■
Svěřenské fondy
Účinnost plánována na 1. června 2015
■
Ukončeno připomínkové řízení na vládní úrovni
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
52
Technická novela – vybrané změny I
Forma plné moci
■
Plná moc s úředně ověřeným podpisem dle novely postačí
– v záležitostech obchodních korporací
– zmocňuje-li podnikatel při své činnosti
– je-li zmocněncem advokát
■
Neřeší situaci neziskových právnických osob
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
53
Technická novela – vybrané změny II
(Obchodní) podíl jako součást společného jmění manželů
■
Vzhledem ke změně právní úpravy se vedly diskuze, zda účast jednoho z
manželů na obchodní společnosti v případě zahrnutí do SJM nezakládá
účast druhého manžela
■
S výjimkou bytových družstev tomu tak dle novely být nemá
– zachován dosavadní stav
– vypořádání majetkové účasti se zahrnuje do SJM
– druhý manžel není společníkem a nemůže vykonávat práva společníka
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
54
Technická novela – vybrané změny III
Svěřenské fondy
■
Nutný zápis do rejstříku svěřenských fondů
– zápis do 6 měsíců od účinnosti zákona (tj. prosince 2015)
– včetně zakladatelů a obmyšlených osob
– otázkou je, do jaké míry se novela vztahuje na zahraniční fondy
působící na území České republiky
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
55
„Velká“ novela
Konec „s.r.o. za korunu“
■
Opětovné zvýšení základního kapitálu s.r.o. pravděpodobně na 200.000 Kč
Plánovaná novelizace ZOK
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
56
5) Diskuze
Děkujeme za
pozornost
Martin Hrdlík, senior advokát
[email protected]
Linda Čechová, advokátka
[email protected]
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
58
© 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a
Czech limited liability company and a member firm of
the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International“), a Swiss entity. All rights
reserved. Printed in the Czech Republic.
Download

18. února 2015 - Česká leasingová a finanční asociace