Výroční zpráva
Annual report
2011
obsah
content
úvodní slovo
5
introducion
tuzemský obchod
6
domestic trade
zahraniční obchod
7
foreign trade
konstrukce armatur
10
design of valves
výroba
11
production
servis a služby
12
services
potrubí a příslušenství
13
pipes and fittings
kvalita
16
quality
personalistika
17
human resources
finanční část
18
financial part
Vážené dámy a pánové,
většina zaměstnanců ARMATURY
Group a.s. má dosud v paměti, jak jsme
slavili miliardu tržeb. Ano, bylo to v roce
2007, kdy naše tržby poprvé překročily
miliardovou hranici. V roce 2011 jsme
dobyli další metu: naše tržby přesáhly
o téměř padesát miliónů dvě miliardy
korun.
Plánované tržby překročila téměř všechna naše obchodní střediska.
Výrazné překročení plánu se podařilo zahraničnímu obchodu,
středisku prodeje potrubí a příslušenství i středisku služeb a oprav
armatur.
Mezi zajímavé informace patří také přehled míst, kam míří naše
dodávky. V roce 2011 putovaly naše výrobky, kromě České
republiky, také do Venezuely, na Slovensko, do Ruska, Polska, Číny,
Srbska, Indie, Uzbekistánu, Brazílie či Norska. Celkem směřovaly
naše dodávky do 55 zemí světa. Mezi největší úspěchy zahraničního
obchodu patří například získání kontraktu do Alžíru nebo dodávka
kulových kohoutů na ostrov Java. Obě tyto zakázky nám otevírají
dveře do dalších zemí – Tuniska, Malajsie, Vietnamu …
Z pohledu oborového zaměření mířilo 51 % našich dodávek
do energetiky, 12 % do petrochemie a 10 % do hutnictví. Stále
větší místo v našich zakázkách zaujímají armatury do jaderných
elektráren. Naším strategickým cílem pro další období je etablovat
se právě v odvětví jaderné energetiky jako dodavatel spolehlivých
a bezpečných armatur. Děláme pro to maximum. Zaměřujeme se
na výzkum a vývoj, certifikujeme naše výrobky, nakupujeme nové
technologie a rozšiřujeme výrobní zařízení.
V roce 2011 se nám dařilo také rozšířit portfolio zákazníků pro naše
speciální armatury, úspěšně jsme absolvovali řadu zákaznických
auditů a kontrolu systému ISO 9001. Rok 2011 byl i rokem zvyšování
kvalifikace zaměstnanců. V rámci projektu EU absolvovalo více
než 200 našich obchodníků, nákupčích, technologů, konstruktérů
a pracovníků výroby školení, která se vztahovala k jejich profesním
kompetencím a díky nimž si mohli prohloubit a rozšířit své znalosti
a dovednosti.
Společnost ARMATURY Group a.s. je členem oborových sdružení Národního strojírenského klastru, Českého plynárenského svazu,
Hospodářské komory … Jsme již velká a významná firma, o které
se v oboru ví a počítá se s ní při důležitých zakázkách. Poslední roky
jsme se spíše než s krizí potýkali s kapacitním přetížením, což nás
vedlo k dalšímu rozšiřování výrobních prostor.
Ing. Vladimír Nekuda, MBA
Dear Ladies and Gentlemen,
Most employees of ARMATURY Group a.s. still remember the
celebration of one thousand million CZK of sales. Yes, it was in the
year 2007 when our sales crossed the threshold of one thousand
million CZK for the first time. In 2011, we broke another record:
almost by fifty million, our sales crossed the threshold of two
thousand million CZK.
The assigned sales targets were exceeded by almost all of our
sales centres. A significant exceeding of the target was achieved
by our centre for foreign trade, by the sales centre for pipes and
fittings and also by the centre of service and valve repairs.
An interesting piece of information is an overview of the places,
where our supplies are headed to. In 2011, our products travelled,
apart from the Czech Republic, also to Venezuela, Slovakia,
Russia, Poland, China, Serbia, India, Uzbekistan, Brazil or Norway.
Altogether, our supplies went to 55 countries the world over.
Amongst the greatest successes of our foreign trade is e.g. the
winning of a contract in Algeria and supply of ball valves to the
island Java, Indonesia. Both of these orders open doors for us to
other countries – to Tunisia, Malaysia, Vietnam …
As far as individual fields are concerned, 51% of our supplies were
directed to power industry, 12% to petrochemicals and 10% to
metallurgy. A constantly growing part of our orders is represented
by valves for nuclear power stations. Our strategic aim for the
next period is to establish our company in this particular field, i.e.
nuclear power industry, as a supplier of reliable and safe valves.
We are doing our best to achieve this by focusing on research
and development, certification of our products, acquiring new
technologies and expanding our production capacity.
In 2011, we also managed to expand our customer portfolio
for our special valves and we successfully passed a number of
customer audits and an inspection of the system ISO 9001. The
year 2011 was also the year of upgrading the qualifications of
our employees. Within a EU project, more than 200 of our sales
representatives, buyers, engineers, designers and production
workers completed trainings, which were related to their
professional competencies and thanks to which they could
deepen and widen their knowledge and skills.
The company ARMATURY Group a.s. is a member of several
alliances and associations – the National Engineering Cluster, the
Czech Gas Association, the Czech Chamber of Commerce, etc. We
are already a large and significant company, well-known in the
field and counted on for important orders. In recent years, we have
been less involved with crisis management but more with capacity
overload, which led us to further enlarge our production areas.
Ing. Vladimír Nekuda, MBA
5
Obchod tuzemsko
Domestic trade
Tržby narostly o 45 %
Sales went up by 45%
V roce 2011 se na tuzemském trhu projevilo avizované oživení
tuzemské ekonomiky, a to především v oblasti energetiky, hutnictví
a petrochemie. Projekty, které byly v minulých letech pozastaveny
z důvodu ekonomické krize, se v roce 2011 v plném rozsahu
realizovaly. Plánované tržby jsme překročili oproti plánu o 13 %
a v porovnání s rokem 2010 dokonce o 45 %.
In 2011, the domestic market saw the predicted revival of the
domestic economy, especially in the area of power industry,
metallurgical industry and petrochemicals. Projects which had been
put on hold in the past years due to the economic crisis were fully
realized in 2011. The planned sales were exceeded by 13%, and when
compared to the year 2010, the excess was by 45%.
Největší procentuální nárůst tržeb nastal v odvětví hutnictví, a to
přibližně o 15 %. Naše výrobky směřovaly k tradičním výrobcům
oceli v tuzemsku (ArcelorMittal, Třinecké železárny, Vítkovice),
ale taktéž v zahraničí (Indie, Brazílie, Finsko, Německo), kde jsme
byli subdodavateli pro vývozce technologických celků, kteří se
podílejí na obnově a výstavbě nových hutí a oceláren.
The biggest percentage increase in sales was seen in the
metallurgical industry, namely by approximately 15%. Our
products were directed to traditional domestic steel producers
(ArcelorMittal, Třinecké železárny, Vítkovice) but also abroad
(India, Brazil, Finland, Germany), where we were sub-suppliers
for exporters of technological units who participate in innovation
and construction of new iron and steel works.
Podobně vysoký, tedy přibližně 15%, nárůst tržeb jsme
zaznamenali také v odvětví chemie. Dodávky směřovaly
do domácích petrochemických firem (Unipetrol, Čepro a další), ale
velký podíl tvořily také subdodávky pro vývozce technologických
celků do zahraničí (Kazachstán, Rusko, Maroko, Srbsko), kde jsme
se podíleli např. na výstavbě rafinérií.
V odvětví energetiky, které bylo nejméně postiženo hospodářskou
krizí, narostly tržby o 11 %. Kromě dodávek do našich
energetických zdrojů (ČEZ, teplárny) jsme se opět přes tuzemské
vývozce technologických celků podíleli na výstavbě elektráren
po celém světě (Čína, Venezuela, Ruská federace, Izrael, Polsko,
Severní Korea). Mezi nejvýznamnější dodávky patřily projekty
pro čínskou elektrárenskou společnost Wuhan Kaidi, do tamních
elektráren jsme dodali desítky kusů zpětných odběrových klapek
k parním turbínám.
Dodávali jsme armatury
také pro jadernou elektrárnu
Za velký úspěch považujeme uzavření kontraktů s tuzemskými
firmami na dodávky armatur pro jadernou elektrárnu Mochovce,
a to v sortimentu kulových kohoutů a uzavíracích a zpětných
klapek v celkovém rozsahu desítek milionů korun. Pokračovaly
také naše dodávky do tuzemských jaderných elektráren Temelín
a Dukovany.
Pokud jde o dění uvnitř firmy, pokračovali jsme v koordinaci
a zdokonalování procesů řízení projektových zakázek. Významnou
roli sehrálo také vzdělávání našich pracovníků v rámci projektu
EU. Rok 2011 považujeme v době pomalého ozdravování světové
ekonomiky za velmi úspěšný.
6
A similarly high increase (i.e. about 15%) was also noted in the
chemical industry. Our supplies were directed to domestic
petrochemical companies (Unipetrol, Čepro etc.) but a great part
were also sub-supplies for exporters of technological units abroad
(Kazakhstan, Russia, Morocco, Serbia), where we participated in
e.g. construction of refineries.
In the power industry, which was least affected by the economic
crisis, sales went up by 11%. Apart from supplies to our power
sources (ČEZ, heating plants), we again participated, through
domestic exporters of technological units, in construction of
power plants all over the world (China, Venezuela, Russian
Federation, Israel, Poland, North Korea). Among the most
important orders were projects for the Chinese heating company
Wuhan Kaidi, where to we dispatched dozens of pieces of
butterfly swing check valves for steam turbines.
We also supplied valves for
nuclear power station
We consider it a great success that we made contracts with
domestic companies for supplying valves for nuclear power
station Mochovce, namely for the product range of ball valves,
butterfly valves and check valves in a total amount of tens of
millions of crowns. Also our supplies to domestic nuclear power
stations Temelin and Dukovany continued.
As far as the events inside the company are concerned, we
continued with co-ordinating and improving of management
systems of project orders. Also educating our staff within an EU
project played an important part. At the time of slow revival of
world economy, we consider the year 2011 to have been very
successful.
Zahraniční obchod
Foreign trade
Otevřely se nám dveře do dalších zemí
Doors to other countries opened
Nejen k našim nejbližším sousedům – na Slovensko, Ukrajinu,
do Polska a Německa, ale také do Ruska, Srbska, Uzbekistánu
a Norska a dokonce až do Číny, Indie, Venezuely a řady dalších zemí,
tam všude putovaly v roce 2011 naše dodávky. Celkem jsme vyvezli
naše výrobky do 55 zemí po celém světě. Celkové hodnocení roku
vyznívá pozitivně: splnili jsme plán tržeb, přičemž zahraniční obchod
tento plán výrazně překonal.
Our supplies in 2011 were headed not only for our close neighbours –
to Slovakia, Ukraine, Poland and Germany, but also to Russia, Serbia,
Uzbekistan and Norway, and even to China, India, Venezuela, and to
a number of other countries. Altogether we exported our products
to 55 countries the world over. The total evaluation of the year is
very positive for our trade: we carried out the sales plan, whereas the
foreign trade significantly exceeded this plan.
Na Slovensku se nám podařilo výrazně posílit prodej sortimentu
potrubí a příslušenství. Mezi nejrozsáhlejší patřily dodávky
armatur a potrubí do jaderné elektrárny Mochovce. Dále jsme
dodávali například vysokotlaká šoupátka S43 pro společnost
TEKO Košice, pro společnost Nafta jsme vyrobili kulový kohout
DN 900 a v U. S. Steel Košice jsme se podíleli na generální opravě
vysoké pece 2. Významně vzrostl prodej kulových kohoutů
do Polska, kam odešlo celkem 438 kusů.
In Slovakia, we managed to noticeably strengthen the sales of the
product range of pipes and fittings. Among the largest supplies
are those of valves and pipelines for Mochovce nuclear power
plant. Furthermore, we supplied e.g. high-pressure gate valves
S43 for the company TEKO Košice; for the company Nafta, we
produced ball valve DN 900, and we participated in the overhaul of
blast furnace No. 2 in the company U. S. Steel Košice. A significant
increase occurred in the sales of ball valves to Poland, whereto we
exported a total of 438 pieces.
Podařilo se nám získat velké zakázky v Rusku - mezi nejvýznamnější
patřily například dodávky zpětných klapek C09.5 pro chemický
kombinát v Salavatu, odběrových klapek C09.6 DN 500 až
DN 1200 pro Kalužský turbínový závod a kulových kohoutů pro
GAZPROM. Zájem projevil největší ruský producent elektrických
turbín, společnost Silovyje Mašiny. V Uzbekistánu jsme se podíleli
svými dodávkami na největším projektu společnosti Lukoil
Overseas. Cenným úspěchem byly dodávky pro Kalininskou
a Novovoroněžskou jadernou elektrárnu v Rusku.
Rozšiřujeme portfolio zákazníků
V západním teritoriu patří mezi největší úspěchy získání zakázky
v Alžíru. Jedná se o průlomový kontrakt, který nám otevírá dveře
do zemí severní Afriky především do Alžírska a Tuniska. Zajímavým
úspěchem je rovněž dodávka motýlkové klapky DN 3500 PN 10
do velké vodní elektrárny v norském Rendalenu, díky níž jsme se
zařadili mezi významné výrobce armatur pro vodní elektrárny.
Našimi dodávkami armatur jsme se podíleli na obrovském
projektu DISI, jehož cílem bylo zajistit přísun pitné vody do oblasti
centrálního Jordánska. Také získání zakázky pro významnou
španělskou firmu Iberdrola je pro nás příležitostí i výzvou. Mezi
exotické novinky můžeme zařadit dodávku kulových kohoutů
pro společnost PT Nusantara Regas na ostrově Java. Tato zakázka
je především investicí do budoucna, neboť znamená odrazový
můstek pro okolní státy, jako jsou Malajsie, Vietnam atd.
Díky našemu zástupci v Estonsku, firmě ARMAT Service, se nám
podařilo dosáhnout uzavření smlouvy na dodávku šoupátek
DN 700, 800 a 1000 pro společnost RosněftBunker. Novou,
výborně se rozvíjející spolupráci, jsme navázali v Litvě, a to se
společností AXIS. Díky lotyšské společnosti Ekano Baltija se zvýšil
objem zakázek na hutní materiál oproti loňskému roku o 75 %.
K dalším úspěchům patří to, že se nám podařilo rozšířit a zkvalitnit
portfolio zákazníků pro naše speciální armatury, jako jsou
odběrové klapky, uzavírací klapky a kulové kohouty ovládané
hydraulickým válcem a protizávažím.
We also won several large tenders in Russia – among the most significant
ones are e.g. the supplies of check valves C09.5 for the chemical plant in
Salavat, of supply of swing check valves C09.6 DN 500 up to DN 1200 for
Kaluga turbine plant and of ball valves for GAZPROM. Also the largest
Russian producer of electrical turbines, the company Silovyje Mašiny,
showed interest in our products. In Uzbekistan, we participated with
our supplies in the largest project of the company Lukoil Overseas. Also
supplies for the Kalinin and Novovoronezh nuclear power stations in
Russia were a valuable success.
Expanding our customer portfolio
In the western territory, one of our biggest successes to date is the
winning of the tender in Algeria. This is a break-through contract,
which opens the doors for us to the countries in northern Africa,
especially to Algeria and Tunisia. Another interesting achievement is
also the supply of a butterfly valve DN 3500 PN 10 to a large hydropower plant in Rendalen, Norway, thanks to which we rank among
the significant producers of valves for hydro-power plants. Through
delivering our valves, we took part in a major project DISI, the
objective of which was to provide access to drinking water in central
Jordan. Also, an opportunity and a challenge for us was the winning
of tender for a significant Spanish company Iberdola. As far as exotic
news is concerned, we can mention the supply of ball valves for the
company PT Nusantara Regas on the island Java, Indonesia. This
order is seen as a future promise, since it represents a springboard
for the neighbouring countries, such as Malaysia, Vietnam etc.
Thanks to our representative in Estonia, the company ARMAT
Service, we successfully signed a contract for supply of gate
valves DN 700, 800 and 1000 for the company RosněftBunker.
We established a new, excellently developing co-operation in
Lithuania, namely with the company AXIS. Thanks to the Latvian
company Ekano Baltija, the volume of orders of metallurgical
material grew by 75% compared to last year.
Another success of ours is the fact that we managed to extend
and improve our customer´s portfolio for our special valves, such
as supply of non-return swing check valves, butterfly valves and
ball valves controlled by hydraulic cylinder and counterweight.
7
Konstrukce armatur
Design of valves
Rozšiřujeme možnosti výroby
Expanding our manufacturing potential
Naše konstrukce měla pro rok 2011 naplánovanou celou řadu úkolů.
Ty se v průběhu roku dařilo naplňovat. Patřilo k nim například
rozšíření výroby kulových kohoutů, rozšíření výroby o další speciální
armatury a rozšíření platnosti certifikací u armatur určených pro
jaderné elektrárny...
A range of tasks was planned to handle the design for the year 2011.
In the course of the year, these tasks were successfully being fulfilled.
They included, for example, expanding the production of ball valves,
expanding the production by introducing other special valves and
extending the validity of certification for valves for nuclear power
stations…
Naším záměrem bylo rozšířit výrobu kulových kohoutů provedení
trunnion až do DN 1050 a do PN 400. Tento plán jsme splnili
a završili ho zakázkami pro společnosti RWE Transgas, Gazprom
atd. Výrobní řadu kulových kohoutů s plovoucí koulí jsme rozšířili
o kulové kohouty s jednodílným tělesem a o kulové kohouty se
speciálním provedením čepové oblasti. Rovněž tento plán byl
završen získáním certifikátu Rurhgas. Následovala dodávka pro
akci SYNTOS a další.
Vyrábíme i speciální obří armatury
Co se týče ostatních armatur, rozšířili jsme výrobu například
o nové tlakové a světlostní dimenze odběrových klapek, o novou
řadu uzavíracích klapek s litým tělesem a také o speciální filtry
v dimenzích až do DN 600. O tom, že jsme odborníky a umíme
vyrobit i speciální obří armatury, svědčí uzavírací klapka DN 3500
PN 10 se speciálním ovládáním pomocí pák, závaží a hydroválců.
Budoucnost vidíme i v jaderné energetice
Jak bylo patrné již v minulých letech, svou budoucnost spojujeme
s jadernou energetikou. V roce 2011 jsme rozšířili výrobu o zpětné
klapky typu AL10. Provedli jsme řadu speciálních vibračních
a seizmických testů. Zpracovali jsme mnoho speciálních výpočtů,
které potvrzují funkčnost armatury po dobu 40 let i při velkém
počtu cyklů a při tlakových a teplotních změnách. I díky těmto
výpočtům a zkouškám jsme získali certifikaci na dodávku pěti typů
armatur pro ruské jaderné elektrárny, pro jadernou elektrárnu
Mochovce a pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.
V roce 2011 jsme investovali do softwaru pro 3D obrábění
na horizontálních vyvrtávačkách, rychlé zvládnutí programování
strojů pomocí tohoto softwaru se promítlo do úspor času v ladění
programů.
Our intention was to expand the production of TRUNNION
mounted ball valves up to DN 1050 and PN 400. This plan was
successfully implemented and crowned by orders for companies
RWE Transgas, Gazprom etc. The production line of ball valves
with floating ball was expanded by ball valves with one-piece
body and by ball valves with special design of the stem area.
This plan as well was crowned by earning the Ruhrgas certificate.
Subsequently, we supplied our products for SYNTOS and others.
We also manufacture special gigantic valves
As far as other valves are concerned, we expanded our production
by e.g. new pressure and size dimensions of supply valves, by
a new line of butterfly valves with cast body and also by special
filters in dimensions up to DN 600. The fact that we are experts
and can also produce special gigantic valves is proved by the
butterfly valve DN 3500 PN 10 with special operation by levers,
counterweights and hydraulic cylinders.
Our future is also in nuclear power energy
As made clear in the previous years, our future is connected to
nuclear power. In 2011, we expanded the production by swing
check valves AL10. We carried out a range of special vibration
and seismic tests and also processed a lot of special calculations
which confirmed valve functionality for a period of 40 years
even when exposed to a large number of cycles or to pressure
and temperature changes. Thanks to these calculations and tests
as well, we earned the certification for the supply of five types
of valves for Russian nuclear power stations, for nuclear power
station Mochovce and for nuclear power stations Temelin and
Dukovany.
In 2011 we invested in software for 3D machining on horizontal
boring mills; our quick mastering of programming machines with
this software was mirrored in time-saving when fine-tuning the
programmes.
10
Výroba
Production
Rok časově a kapacitně náročných projektů
A year of time-consuming
and capacity-exacting projects
Již na počátku roku 2011 jsme věděli, že časově a kapacitně náročné
projekty, které jsme měli před sebou, nebudeme moci zvládnout bez
aktivní práce s daty a dokonalého plánování. K hlavním úspěchům
roku pak patří to, že se nám díky plnému využití interních a externích
kapacit podařilo všechny projekty zvládnout.
Během roku jsme uvedli do výroby řadu nových i inovovaných
armatur. V prvním čtvrtletí jsme v našich dílnách řešili mimo
běžné dodávky hutních armatur do Ruska, České republiky
a na Slovensko i dva náročné projekty. Jednalo se o hutní komplex
Monlevade v Brazílii, kam mířilo 33 kusů armatur, a o ocelářský
komplex Bhushan v Indii, kam jsme vyexpedovali 56 kusů hutních
armatur. Vyrobili jsme horkovzdušná šoupátka, dvoupákové
klapky nebo speciální explozní klapky, to vše v dimenzích
od DN 300 do DN 2300. Hmotnost zabalených horkovzdušných
šoupátek DN 1600 byla až 26 tun.
Nejvíce rostl prodej kulových kohoutů
Z pohledu nárůstu prodeje byly nejúspěšnějším sortimentem
kulové kohouty. Během roku 2011 jsme řešili mimo běžné dodávky
stálým zákazníkům i deset větších projektů, na které jsme dodali
přes 500 kusů kohoutů K92. Pro společnost Lukoil jsme navrhli
a vyrobili inovovanou řadu kohoutů pro tlakovou řadu PN 320.
Milníkem pro provozovnu Dolní Benešov byl 10. únor 2011,
kdy jsme provedli oficiální přejímku prvního celosvařovaného
kohoutu K92 DN 1000 PN 100 pro společnost NET4GAS.
Neméně úspěšný byl i prodej zpětných klapek C09. Vyrobili jsme
více než 200 kusů klapek pro 27 zákazníků. Mezi nejvýznamnější
patřily projekty pro indické a ruské elektrárny.
Měníme výrobní technologie,
investujeme, vzděláváme
Směřování výroby k velkým a těžkým armaturám vyžaduje rozvoj
výrobních technologií. Během roku 2011 jsme uvedli do provozu
dvě nové CNC horizontální vyvrtávačky s vřetenem 130 mm
a třetí horizontka se instalovala v dubnu 2012. Následně budeme
budovat DNC síť pro správu a archivaci CNC programů všech nových
i stávajících nosných CNC výrobních zařízení. Do svařoven bylo
pořízeno nové svařovací zařízení pro svařování kulových kohoutů
DN 1000 metodou pod tavidlem. Halu těžkých montáží jsme vybavili
mostovým jeřábem s nosností 32 tun a montáž kulových kohoutů
velkou ultrazvukovou myčkou pro kvalitní čištění velký dílců armatur.
Růst objemu prodeje vlastní výroby má samozřejmě dopad
na personální zajištění. Během roku jsme přijali 12 pracovníků
do klíčových profesí do obroben, svařoven i montáží. Potřebu
nových THP pracovníků v dílenském provozu a v kooperacích
jsme zajistili většinou z vlastních zdrojů, a to díky plánovanému
rozvoji znalostí a řízenému proškolování pracovníků výroby.
Výhledy a rozvoj
Podle střednědobých plánů prodeje bude trend dodávek z vlastní
výroby narůstat. Pro rok 2012 máme za cíl vytvořit dodavatelský řetězec
stálých partnerů, schopných podle naší výkresové dokumentace
realizovat výrobu součástí armatur a poskytovat služby ve výrobních
činnostech strojního obrábění a svářečských kapacit.
At the beginning of 2011, we already knew that the time-consuming
and capacity-exacting projects which were ahead of us would not
be possible to manage without active work with dates and perfect
planning. One of the major successes of the year is the fact that
thanks to full usage of our internal and external capacities, we
managed to complete all these projects.
In the course of the year we launched the production of several
new and innovated valves. In the first quarter, our workshops
did not only deal with standard supplies of metallurgical valves
into Russia, the Czech Republic and Slovakia but also with two
demanding projects. They were the metallurgical complex
Monlevade in Brazil, for which we produced 33 valves, and the
steel industrial complex Bhushan in India, whereto we dispatched
56 pieces of metallurgical valves. We produced hot-blast gate
valves, double-lever valves or special explosion valves, all these in
dimensions from DN 300 to DN 2300. The weight of packed hotblast gate valves DN 1600 was up to 26 tons.
The biggest increase was in the sales
of ball valves
Regarding the sales increase, the most successful products were ball
valves. Apart from common supplies to our regular customers, we
also dealt with ten larger projects in 2011, for which we supplied
more than 500 pieces of K92 ball valves. For the company Lukoil, we
designed and produced an innovated line of ball valves for pressure
line PN 320. The milestone for the Dolní Benešov site was February 10,
2011; this is the date of the official acceptance of our first fullywelded ball valve K92 DN 1000 PN 100 by the company NET4GAS.
The sales of C09 check valves were equally successful. We
produced more than 200 pieces of check valves for 27 customers.
Among the most important projects were those for Indian and
Russian power stations.
Changing production technologies,
investing, training
Directing the production towards large and heavy valves requires
development of production technologies. During 2011, we launched
two new CNC horizontal boring mills with 130 mm spindle, and a third
one is to be installed in April 2012. Subsequently, we will build up
a DNC network for administration and archiving of CNC programmes
of all new and existing principal CNC production devices. For our
welding shops, we acquired a new welding machine for submerged
arc welding of DN 1000 ball valves. The heavy mounting hall was
equipped with an overhead crane with the capacity of 32 tons, and
the ball valve mounting with a large ultrasonic cleaner for highquality cleaning of large parts of valves.
The increase in sales volume of our own production does , of course ,
influence staffing as well. During the year, we hired 12 new employees
into key positions in machine shops, welding and assembly shops.
We satisfied the need for new technical workers in workshops and in
co-operations mainly by using our own resources thanks to planned
education and controlled training of our production staff.
Outlooks and development
According to medium-term sales plans, the trend of supplies of our
own production will rise. Our aim for 2012 is to create a supply chain
of permanent partners able to complete the production of valve
components according to our drawing documentation and to provide
services in machining production works and welding capacities.
11
Servis a služby
Services
Vyexpedováním výrobku naše práce nekončí
Our work does not end
with dispatching a product
Letošní rok opět potvrdil, že vyexpedováním výrobků obchodní
případ nekončí. Zajištění servisu jak záručního, tak pozáručního,
technická pomoc při uvádění armatur do provozu, montážní
práce, ale hlavně opravy armatur - to vše jsou činnosti, které našim
partnerům nabízíme. Vzhledem k tomu, že zajišťujeme opravdu
komplexní servis a zajišťujeme ho kvalitně, obrací se na nás stále více
zákazníků. Rok 2011 byl pro naše oddělení mimořádně úspěšný.
V roce 2011 jsme pracovali na zakázkách především
z oblasti vodárenství, energetiky, petrochemie a teplárenství.
K významnějším zakázkám z oblasti vodárenství patřila například
oprava rozstřikovacích uzávěrů pro Povodí Vltavy na vodním díle
Záskalská nebo kalibrace a výměna průtokoměrů pro Povodí Odry.
Největší zátěž však přinesly opravy armatur, které jsme prováděli
v rámci odstávky v Chemopetrolu České rafinérské v Litvínově.
Jednalo se o opravy 280 kusů armatur, práce probíhaly jak
na místě, tak v naší provozovně. Tato akce dokonale prověřila
naše kapacitní možnosti.
Výměny, repase, opravy…
V oblasti energetiky jsme například pracovali na opravách armatur
při odstávce HVB I, vyhráli jsme výběrové řízení na výměnu
257 servopohonů v jaderné elektrárně Dukovany a v neposlední
řadě jsme repasovali armatury na kotlích ve společnosti
ArcelorMittal Ostrava. Pro tuto firmu jsme zvládli i opravy částí
sazebny vysoké pece – jednalo se o horní a segmentové klapové
uzávěry a posuvnou násypku.
Ceníme si toho, že se nám podařilo jednak si udržet pozici u našich
klíčových zákazníků, akciová společnost DALKIA nám například
prodloužila servisní smlouvu na dobu neurčitou, ale také se nám
daří navazovat obchodní spolupráci s firmami novými. Díky tomu
se můžeme i do budoucna dívat s velkým optimismem.
12
This year has proven that a business case does not end with
dispatching a product. Providing service, both guarantee and postguarantee, technical assistance in the course of putting valves into
operation, assembly works, and, above all, valves repairs – those
are activities which we, as part of the customer service, provide to
our customers. With regards to the fact that we offer really complex
services in the prime-quality, more and more customers approach
us in this respect. Year 2011 was, for our department, extraordinarily
successful.
In 2011 we dealt in orders primarily from water-processing, power
supply, petrochemical and heating industry. Among the most
important orders from the water-processing industry included e.g.
repair of spraying closings for Povodí Vltavy at the hydro-electric
plant Záskalská or calibration and exchange of flow-meters for
Povodí Odry.
The most significant load was, however, demonstrated during the
repair of valves within the framework of shut-down in Chemopetrol
of the Česká rafinérská in Litvínov. This involved repairs of 280 pcs
of valves both on-site and in the premises of our company. This
order truly and thoroughly tested our capacities.
Exchanges, reconditioning, repairs …
In the field of power supply, we worked, e.g. on repairs of valves
in shut-down of HVB I, we won a tender for exchange of 257
actuators in the nuclear power station Dukovany and, last but
not least, we reconditioned valves in melters in the company
ArcelorMittal Ostrava. For this company, we also provided repair
of blast furnace throat – this involved upper and segmented
check and butterfly valves and sliding feed-hopper.
We take pride in the fact that we not only managed to maintain
premium positions with our key clients, e.g. the joint-stock
company DALKIA extended the service contract for an indefinite
time period, but we also succeed in commencing new business
relationships in newly approached companies. And that is the
reason why we can look into the future with a fair degree of
optimism.
Potrubí a příslušenství
Pipes and fittings
Kvalitně a v termínu plníme
i náročné zakázky
Exacting projects completed in time
and in high standards
Rok 2011 byl pro oddělení potrubí a příslušenství velmi úspěšný. Plán
se podařilo nejen splnit, ale dokonce překročit. K hlavním úspěchům
pak patří zvládnutí velkých projektů pro jadernou elektrárnu
Mochovce – tyto dodávky tvořily v roce 2011 až 60 % plnění plánu.
The year 2011 was very successful for the Pipes and fittings department.
Not only did we manage to accomplish the target, we even exceeded
it. Amongst the greatest successes belongs the completion of large
projects for the nuclear power station Mochovce – these supplies
made up almost 60% of our turnover for the year 2011.
V průběhu roku se podařilo podepsat kontrakt na dodávky
pro další etapu výstavby této jaderné elektrárny. Jednalo se
o potrubí turbogenerátoru TG31, část chladící voda a pára. Celá
akce se skládala ze čtyř bloků. První dodávka se expedovala
začátkem července, další následovala v srpnu a zbylé dvě
v listopadu a prosinci. Odvezlo se více než 250 tun potrubí
a potrubních komponent. Před samotnou expedicí prošly tyto
výrobky náročným procesem konzervace, prováděly se vnitřní
a vnější povrchové úpravy, popis materiálu a každá dodávka byla
podrobena ze strany zákazníka dvojí přejímce. Díky zkušenostem
se stále vylepšujeme a tyto projekty ukázaly, že naše středisko
dokáže kvalitně a v požadovaných termínech plnit skutečně
náročné zakázky.
Kromě dodávek pro jadernou elektrárnu jsme samozřejmě řešili
i další důležité zakázky. Pro našeho velmi významného partnera
ČKD Praha DIZ jsme dodávali potrubí pro naftové hospodářství
a chladící vody. Tyto zakázky včetně přejímek jsme plnili v průběhu
celého roku a v celkovém součtu dosáhly kolem 300 tun.
Přestěhovali jsme sklady do Martinova
K dalším úspěchům pracovníků potrubí a příslušenství patří
dodávka pro odstávku potrubí horkovodu pro město Karviná.
Nejdůležitějším kritériem zde bylo dodržení termínu dodání
hlavní trasy potrubí a zejména ohybů DN 600. Vše jsme zvládli
a dodávka obsahující více než 120 tun materiálu byla včas
doručena našemu partnerovi. K dalším významným projektům,
které jsme získali, patřila dodávka pro zarážku v Litvínově
a dodávky pro biokotel v Kutné Hoře. Vedle toho jsme plnili
zakázky pro naše stálé partnery - ArcelorMittal Ostrava, Třinecké
železárny, Siemens atd.
Kromě plnění zakázek jsme v roce 2011 zvládli přestěhování
skladů s potrubím a příslušenstvím do prostor Průmyslového
areálu Martinov. Nedílnou součástí tohoto velmi náročného
kroku bylo rovněž optimalizování procesů a komunikace mezi
obchodníky, skladem a expedicí. Vše se i přes počáteční neshody
ustálilo a vedlo ke spokojenosti všech stran.
V nadcházejícím roce očekáváme stejný vývoj a chceme navázat
na velmi vydařený rok 2011.
In the course of the year, we worked towards signing a contract for
supplies for the next stage of construction of this nuclear power
station, i.e. the piping of TG31 turbo generator (part cooling
water and steam). The whole project consisted of four blocks.
The first supply was dispatched at the beginning of July, the
next one followed in August and the other two in November and
December. We dispatched more than 250 tons of piping and piping
components. Before dispatching, these products underwent
a demanding process of preservation, external and internal
finishing, description of material and each delivery was subjected
to double inspection from the customer. Owing to experience, we
are constantly improving and these projects showed that our plant
is able to complete really exacting projects within given terms and
in high quality.
Apart from supplies for the nuclear power station, we of course also
dealt with other important orders. For our very significant partner
ČKD Praha DIZ, we supplied piping for oil industry and cooling
water. These orders, including inspections, were being completed
in the course of the whole year and their total sum was around 300
tons.
We moved our warehouses to Martinov
Other achievements of the Pipes and fittings department include
the supply for the outage of hot-water pipeline in the city Karviná.
The crucial criterion here was to keep the supply term for the main
piping route and especially for the elbows DN 600. We handled
everything successfully and the supply of more than 120 tons of
material was delivered to our partner in time. Other significant
projects which we won included the supply for a shutdown in
Litvínov and supplies for a bio boiler in Kutná Hora. Apart from
this, we were completing orders for our permanent partners –
Mittal Ostrava, Třinecké železárny, Siemens etc.
Apart from completing orders, in 2011 we also managed to move
our warehouses for pipes and fittings to the premises of the
Industrial area Martinov. An integral part of this demanding step
was also optimizing of processes and communication between
sales representatives, stock workers and dispatch. In spite of
initial disagreements, everything was settled and the result was
to the satisfaction of all parties.
In the following year, we expect a similar development and we
would like to continue with the great achievements of 2011.
13
Kvalita
Quality
Zdokonalovali jsme systém
managementu kvality
Improvements in the quality
management system
V roce 2011 jsme přezkoumávali politiku kvality a zaváděli ji
především pro oblast řízení kvality podle amerických standardů
API Q1. Kromě toho máme zaveden environmentální systém
ISO 14001, který je deklarován vydáním veřejného dokumentu
Politika EMS. Uskutečnilo se několik důležitých zákaznických auditů,
také se podařilo získat nové výrobkové certifikáty a potvrdit platnost
stávajících.
In 2011 we reviewed the quality assurance policy and introduced it
mainly for the area of quality management according to American
standards API Q1. Apart from this, we are using the environmental
system ISO 14001 which is declared by issuing a public document
EMS Policy. Several important customer audits took place and
we also successfully earned new product certificates along with
confirming the validity of the existing ones.
V politice kvality deklarujeme vztah naší společnosti
k zákazníkům, zainteresovaným stranám nebo k zajišťování
zdrojů. Dokument stanovuje požadavek neustálého zlepšování
systému managementu kvality, který je nutno chápat jako
spojitý a trvalý proces. Politiku EMS pak chápeme jako závazek
k dodržování platných právních předpisů, uplatňování požadavků
na ochranu a snižování zátěže životního prostředí. Základním
kritériem zavedených systémů je každoroční kombinovaný audit.
Ten proběhl v listopadu 2011, dopadl úspěšně bez neshod nebo
systémových pochybení a společnost TÜV International, skupina
TÜV Rheinland Group, nám potvrdila platnost certifikátů systému
řízení ČSN EN ISO 9001:2009 a environmentálního řízení ČSN EN
ISO 14001:2005 na rok 2012.
In our quality assurance policy, we declare the relationship of our
company to our customers, involved parties or to providing sources.
The document stipulates the request for incessant improvement of
the quality management system, which must be understood as
a continuous and lasting process. We understand the EMS Policy
as a commitment to following the valid laws and regulations, and
to applying requirements for protecting the environment and for
lowering the environmental impact. The basic criterion of existing
systems is an annual combined audit. This took place in November
2011 and the result was successful, without non-compliances or
system errors and the company TÜV International, TÜV Rheinland
Group, confirmed the validity of our certificates of management
system ČSN EN ISO 9001:2009 and of environmental management
ČSN EN ISO 14001:2005 for the year 2012.
V květnu roku 2011 proběhl certifikační audit společnosti TÜV
SÜD Czech zaměřený na systém řízení kvality se zvláštním
zhodnocením pro oblast materiálů podle směrnice evropského
parlamentu PED 97/23/EC. Byla konstatována shoda s požadavky
směrnice i technických předpisů a byl vystaven certifikát
s platností do května 2014.
Zákaznické audity a výrobková certifikace
V průběhu roku 2011 se uskutečnilo několik zákaznických
auditů s cílem posoudit a doporučit naši společnost do registru
dodavatelů. Všechny tyto audity byly pro naši společnost úspěšné.
K nejdůležitějším patřily audity těchto společností: Brodrene Dahl
(Norsko), Energoatom (Ukrajina) a ČEZ.
Výrobková certifikace průmyslových armatur je prováděna podle
direktivy PED 97/23/ES pro Evropu nebo podle Technického
reglementu bezpečnosti strojů a zařízení č. 753 pro Rusko. V roce
2011 byly nově pro trh Ruské federace certifikovány společností
NASTHOL Moskva tyto produkty: zpětné klapky typu C09, L10
nebo Z16, hutní šoupátka typu C62, C63 a hutní klapky typu C60,
C61, C65 a C67.
Výrobky uváděné na evropský trh pravidelně kontroluje
a přezkušuje notifikovaná organizace TÜV SÜD Czech s.r.o.,
kancelář Ostrava na základě uzavřených celoročních smluv.
Proběhlo celkem sedm dozorových kontrol, které potvrdily
správnou funkci a trvající shodu s požadavky PED 97/23/EC
a osvědčily další platnost výrobkových certifikátů.
16
In May 2011, there was a certification audit by the company TÜV
SÜD Czech focused on the quality management system with
a special assessment of material issues according to the European
Parliament directive PED 97/23/EC. It established compliance
with the requirements of the directive and with the technical
regulations and a certificate valid by May 2014 was issued.
Customer audits and product certification
In the course of the year 2011, there were several customer audits
aimed at evaluating and recommending our company to the list
of suppliers. All these audits were successful for our company.
Among the most important ones were the audits carried out by
these companies: Brodrene Dahl (Norway), Energoatom (Ukraine)
and ČEZ.
The product certification of industrial valves is carried out
according to the directive PED 97/23/ES (for Europe) or according
to Technical regulation of machines and equipment safety No. 753
(for Russia). In 2011, the following products were newly certified
for the Russian Federation market by the company NASTHOL
Moscow: check valves C09, L10 or Z16, metallurgical gate valves
C62, C63 and metallurgical check valves C60, C61, C65 and C67.
Products introduced to the European market are regularly
checked and tested by a notified organisation TÜV SÜD Czech s.r.o.,
Ostrava office, according to valid yearly contracts. There were
altogether seven supervisory inspections, which confirmed the
correct functioning and lasting compliance with the PED 97/23/EC
requirements and the continuing validity of product certificates.
Personalistika
HUMAN RESOURCES
Rok vzdělávání
Year of education
V roce 2010 jsme zaznamenali velký úspěch - získali jsme dotaci
na vzdělávání zaměstnanců, a to hned prostřednictvím dvou
projektů. Celková výše přidělené dotace činí 13,5 milionů korun,
vzdělávání probíhá ve dvou letech. Rok 2011 byl prvním.
In 2010 we noted a huge success – we won funding for training of
our employees within two projects. The total amount of the awarded
funding was about 540 thousands EUR and the training was to run
for two years. The year 2011 was the first of such trainings.
Skloubit vzdělávací plány s běžným provozem firmy, obzvláště
v roce plného kapacitního vytížení, nebylo samozřejmě
jednoduché. Avšak firma, která chce prosperovat i v budoucnu,
ví, že není jiné cesty, než postavit tuto svou budoucnost
na vzdělaných a plně kompetentních lidech.
Combining our training plans with standard operation of the
company, especially in the year of full capacity load, was not an
easy task. However, a company which wants to prosper in the
future knows that there is no other way than to build this future
on trained and fully competent people.
Více než 200 pracovníků z řad obchodníků, nákupčích, technologů,
konstruktérů i pracovníků výroby prošlo vstupními hodnotícími
programy. Na základě výstupů z těchto programů a doporučení
dalšího rozvoje pak byly upřesněny jednotlivé školicí moduly
a jejich obsahová a věcná náplň. Například pracovníci řízení
jakosti získali díky vzdělávacímu projektu osvědčení a certifikáty
pro provádění nedestruktivních kontrol na provozech. Kvalifikaci
těchto pracovníků dokládáme při auditech. Konstruktéři
a technologové se zdokonalovali v práci s programem SolidWorks,
SolidCam, FlowWorks. Téměř šedesátka našich zaměstnanců z řad
obchodníků, nákupčích, konstruktérů, pracovníků řízení jakosti
a dalších se účastnila programu jazykového vzdělávání, jehož
cílem bylo zvýšit schopnost komunikace v anglickém jazyce.
More than 200 employees (including sales representatives, buyers,
engineers, designers and production workers) took part in the
entrance evaluation programmes. Based on the results of these
programmes and on recommendations for further development,
the individual training modules and their contents were specified.
For example, thanks to the training project, quality control
workers earned certificates for performing non-destructive tests
in our shops. We document the qualification of these workers at
audits. Engineers and designers improved their skills of working
with the programmes SolidWorks, SolidCam, FlowWorks. Almost
sixty of our employees, including sales representatives, buyers,
designers, quality control workers and others, participated in
the language education programme, the aim of which was to
improve the ability to communicate in English.
Vzděláváme se v oblasti jaderné energetiky
Druhou část dotace jsme získali díky Národnímu strojírenskému
klastru. Tyto prostředky jsou určeny zejména na vzdělávání
pracovníků dělnických profesí (jeřábníků, vazačů, obsluhy
vysokozdvižných vozíků, tlakových zařízení apod.) a dále
na školení z oblasti jaderné energetiky, obchodního práva
a manažerských dovedností. V roce 2011 se v těchto oblastech
proškolilo 200 pracovníků dělnických profesí a dále pak pracovníci
obchodu a nákupu.
Takový ucelený vzdělávací program z oblasti jaderné energetiky,
jaký má Národní strojírenský klastr, nikdo jiný v ČR nenabízí.
Jedná se o program, který je zaměřen na principy fungování
jaderných elektráren, konstrukční řešení ruské nebo americké,
normy, legislativu a předpisy české, slovenské, ruské a americké,
součástí je školení z oblasti ASME Code a mnohé další. V roce 2012
budou následovat školení dalších pracovníků všech středisek tak,
aby tyto ucelené a podrobné informace obdrželi všichni, kdo je
potřebují.
V roce 2011 také pokračovala dlouhodobá spolupráce s opavskou
Střední školou technickou - dlouhodobou praxi v provozech
ARMATURY Group vykonávalo celkem osm učňů oborů mechanik
seřizovač CNC, obráběč kovů a zámečník. Cílem je tyto žáky
zapracovat a ověřit si, nakolik jsou vhodnými adepty pro práci
v naší firmě. Po skončení studia jim tak můžeme nabídnout
zaměstnání v naší společnosti.
Education in the area
of nuclear power industry
We received the second part of funding thanks to the National
Engineering Cluster. These funds are intended mainly for training
of workers (crane operators, binders, operators of fork-lifts and
pressure devices etc.) and also for training in the areas of nuclear
power industry, business law and managerial skills. In 2011,
about 200 workers were trained in these areas, as well as sales
representatives and purchasers.
Such a comprehensive educational programme in the area of
nuclear power industry, as is the one provided by the National
Engineering Cluster, is not offered by anybody else in the Czech
Republic. This programme focuses on the operational principles
of nuclear power stations, Russian or American design solutions,
regulations, legislation and rules of the Czech Republic, Slovakia,
Russia or the USA, also includes a training in the ASME Code and
a lot more. In 2012, training of other workers of all departments
is to follow, so that anyone who requires this comprehensive and
detailed information gets it.
In 2011 we also continued our long-term co-operation with the
Technical secondary school in Opava – there were altogether
eight apprentices (in the fields mechanic tool setter for CNC,
metalworker and locksmith) who did their long-term training in
the shops of ARMATURY Group. The aim is to train these students
and to see whether they are suitable candidates for work in our
company. After successfully graduating from the programme , we
are in a position to offer them a job in our company.
17
finanční část
financial part
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
20
Označení
AKTIVA
a
b
Číslo řádku
c
Brutto
Běžné účetní období
Korekce
Netto
Minulé úč. období
Netto
AKTIVA CELKEM
1
2 162 882
-399 407
1 763 475
1 631 550
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2
0
0
0
0
B.
Dlouhodobý majetek
3
528 448
-261 169
267 279
260 864
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
4
39 576
-38 547
1 029
3 818
B. I. 1.
Zřizovací výdaje
5
0
0
0
0
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
6
0
0
0
0
3.
Software
7
39 576
-38 547
1 029
3 818
4.
Ocenitelná práva
8
0
0
0
0
5.
Goodwill
9
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
10
0
0
0
0
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
11
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
12
0
0
0
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
13
471 860
-222 622
249 238
244 447
B. II. 1.
Pozemky
14
6 029
0
6 029
6 029
2.
Stavby
15
253 540
-79 403
174 137
179 963
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
16
210 235
-142 601
67 634
57 260
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
17
0
0
0
0
5.
Dospělá zvířata a jejich skupiny
18
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
19
92
0
92
0
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
20
726
0
726
493
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
21
1 238
-618
620
702
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
22
0
0
0
0
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
23
17 012
0
17 012
12 599
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
24
17 012
0
17 012
12 599
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
25
0
0
0
0
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
26
0
0
0
0
4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
27
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
28
0
0
0
0
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
29
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
30
0
0
0
0
Balance sheet – assets as at 31st December 2011 (in thousands CZK )
Designation ASSETS
a
Line number
Current accounting period
Previous acc. period
b
c
Gross
Adjustment
Net
Net
TOTAL ASSETS
1
2 162 882
-399 407
1 763 475
1 631 550
A.
Receivables for capital subscription
2
0
0
0
0
B.
Fixed assets
3
528 448
-261 169
267 279
260 864
B. I.
Intangible fixed assets
4
39 576
-38 547
1 029
3 818
B. I. 1.
Incorporation expenses
5
0
0
0
0
2.
Research and development
6
0
0
0
0
3.
Software
7
39 576
-38 547
1 029
3 818
4.
Valuable rights
8
0
0
0
0
5.
Goodwill
9
0
0
0
0
6.
Other intangible fixed assets
10
0
0
0
0
7.
Intangible fixed assets in progress
11
0
0
0
0
8.
Advance payments for intangible fixed assets
12
0
0
0
0
B. II.
Tangible fixed assets
13
471 860
-222 622
249 238
244 447
B. II. 1.
Land
14
6 029
0
6 029
6 029
2.
Buildings
15
253 540
-79 403
174 137
179 963
3.
Individual movables and sets of movables
16
210 235
-142 601
67 634
57 260
4.
Planting complexes of perennial crops and stands
17
0
0
0
0
5.
Bred animals and its groups
18
0
0
0
0
6.
Other tangible fixed assets
19
92
0
92
0
7.
Tangible fixed assets in progress
20
726
0
726
493
8.
Advance payments for tangible fixed assets
21
1 238
-618
620
702
9.
Valuation difference of acquired assets
22
0
0
0
0
B. III.
Financial investments
23
17 012
0
17 012
12 599
B. III. 1.
Shares and ownership interests in controlled enterprises
24
17 012
0
17 012
12 599
2.
Shares and ownership interests in accounting units under
substantial influence
25
0
0
0
0
3.
Other securities and ownership interests
26
0
0
0
0
4.
Intergroup loans
27
0
0
0
0
5.
Other financial investments
28
0
0
0
0
6.
Financial investments acquired
29
0
0
0
0
7.
Advance payments for financial investments
30
0
0
0
0
21
Označení
AKTIVA
a
b
c
Brutto
Korekce
Netto
Netto
C.
Oběžná aktiva
31
1 608 180
-138 238
1 469 942
1 363 349
C. I.
Zásoby
32
698 231
-22 121
676 110
699 822
C. I. 1.
Materiál
33
189 997
-7 266
182 731
251 843
2.
Nedokončená výroba a polotovary
34
193 743
-4 523
189 220
105 116
3.
Výrobky
35
48 564
-3 323
45 241
45 048
4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
36
0
0
0
0
Běžné účetní období
Minulé úč. období
5.
Zboží
37
175 263
-7 009
168 254
198 220
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
38
90 664
0
90 664
99 595
Dlouhodobé pohledávky
39
1 623
0
1 623
13 672
C. II.
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
40
1 356
0
1 356
12 384
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
41
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
42
0
0
0
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
43
0
0
0
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
44
267
0
267
268
6.
Dohadné účty aktivní
45
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
46
0
0
0
1 020
8.
Odložená daňová pohledávka
47
0
0
0
0
C. III.
Krátkodobé pohledávky
48
907 538
-116 117
791 421
649 004
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
49
874 116
-116 117
757 999
449 718
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
50
25 914
0
25 914
187 773
3.
Pohledávky - podstatný vliv
51
0
0
0
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
52
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
53
0
0
0
0
6.
Stát - daňové pohledávky
54
3 012
0
3 012
7 858
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
55
3 374
0
3 374
2 775
8.
Dohadné účty aktivní
56
485
0
485
872
9.
Jiné pohledávky
57
637
0
637
8
Krátkodobý finanční majetek
58
788
0
788
851
C. IV.
C. IV. 1.
Peníze
59
788
0
788
851
2.
Účty v bankách
60
0
0
0
0
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
61
0
0
0
0
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
62
0
0
0
0
Časové rozlišení
63
26 254
0
26 254
7 337
D. I.
D. I. 1.
22
Číslo řádku
Náklady příštích období
64
25 816
0
25 816
7 169
2.
Komplexní náklady příštích období
65
0
0
0
0
3.
Příjmy příštích období
66
438
0
438
168
Designation ASSETS
Line number
Current accounting period
Previous acc. period
a
b
c
Gross
Adjustment
Net
Net
C.
Current assets
31
1 608 180
-138 238
1 469 942
1 363 349
C. I.
Inventory
32
698 231
-22 121
676 110
699 822
C. I. 1.
Materials
33
189 997
-7 266
182 731
251 843
2.
Work-in-progress and semi-finished products
34
193 743
-4 523
189 220
105 116
3.
Products
35
48 564
-3 323
45 241
45 048
4.
Young and other animals and its groups
36
0
0
0
0
5.
Merchandise
37
175 263
-7 009
168 254
198 220
6.
Advance payments for inventory
38
90 664
0
90 664
99 595
Long-term receivables
39
1 623
0
1 623
13 672
C. II.
C. II. 1.
Assets from trading relations
40
1 356
0
1 356
12 384
2.
Assets - controlling and directing party
41
0
0
0
0
3.
Assets - substantial influence
42
0
0
0
0
4.
Assets for associates, cooperative members and partners
43
0
0
0
0
5.
Supplied long-term deposits
44
267
0
267
268
6.
Estimated accrued receivables
45
0
0
0
0
7.
Other receivables
46
0
0
0
1 020
8.
Deferred tax receivables
47
0
0
0
0
C. III.
Short-term receivables
48
907 538
-116 117
791 421
649 004
C. III. 1.
Assets from trading relations
49
874 116
-116 117
757 999
449 718
2.
Assets - controlling and directing party
50
25 914
0
25 914
187 773
3.
Assets - substantial influence
51
0
0
0
0
4.
Assets for associates, cooperative members and partners
52
0
0
0
0
5.
Social security and health insurance
53
0
0
0
0
6.
State - tax receivables
54
3 012
0
3 012
7 858
7.
Granted short-time deposits
55
3 374
0
3 374
2 775
8.
Estimated accrued receivables
56
485
0
485
872
9.
Other receivables
57
637
0
637
8
Short-term financial assets
58
788
0
788
851
C. IV.
C. IV. 1.
Cash
59
788
0
788
851
2.
Bank accounts
60
0
0
0
0
3.
Short-term securities and ownership interests
61
0
0
0
0
4.
Short-term financial assets acquired
62
0
0
0
0
Accruals
63
26 254
0
26 254
7 337
D. I.
D. I. 1.
Deferred expenses
64
25 816
0
25 816
7 169
2.
Complex deferred expenses
65
0
0
0
0
3.
Accrued revenues
66
438
0
438
168
23
Označení
a
A.
A. I.
A. I. 1.
2.
3.
A. II.
A. II. 1.
2.
3.
4.
5.
A. III.
A. III. 1.
2.
A. IV.
A. IV. 1.
2.
A. V.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
24
PASIVA
b
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rozdíly z přeměn společností
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z přijmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasívní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Číslo řádku
c
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Stav v běžném účetním období
5
1 763 475
926 039
501 200
501 200
0
0
15 546
0
0
15 546
0
0
243 067
243 067
0
134 177
134 177
0
32 049
829 477
11 438
11 438
0
0
0
12 674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 674
529 673
411 714
1 805
0
0
11 271
6 376
5 751
90 636
0
2 120
0
275 692
9 323
265 155
1 214
7 959
7 959
0
Stav v minulém účetním období
6
1 631 550
889 577
501 200
501 200
0
0
11 133
0
0
11 133
0
0
243 067
243 067
0
107 920
107 920
0
26 257
741 948
34 788
33 969
0
0
819
13 322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 322
436 956
276 152
2 060
0
0
116 305
5 362
1 706
25 020
0
3 863
6 488
256 882
13 529
242 128
1 225
25
0
25
Designation LIABILITIES
a
b
TOTAL LIABILITIES
A.
Equity
A. I.
Registered capital
A. I. 1.
Registered capital
2.
Own stock and shares in business
3.
Changes in registered capital
A. II.
Capital funds
A. II. 1.
Share premium
2.
Other capital funds
3.
Difference in valuation from overpriced property and liabilities
4.
Difference in valuation from overpriced changeovers
5.
Difference from change of legal form
A. III.
Reserve funds, indivisible fund and other funds from profit
A. III. 1.
Statutory reserve fund / indivisible fund
2.
Corporate and other funds
A. IV.
Profit/loss of previous years
A. IV. 1.
Retained earnings of previous years
2.
Accumulated losses of previous years
A. V.
Profit/loss of current accounting period
B.
Not-own capital
B. I.
Reserves
B. I. 1.
Reserves under special legislation
2.
Reserve for pensions and similar liabilities
3.
Income tax reserve
4.
Other reserves
B. II.
Long-term liabilities
B. II. 1.
Accounts payable
2.
Liabilities - controlling and directing party
3.
Liabilities - substantial influence
4.
Liabilities to associates, cooperative members and partners
5.
Long-term advance payments received
6.
Bonds payable
7.
Long-term notes payable
8.
Conjectural debt account
9.
Other payables
10.
Due deferred tax
B. III.
Short-term liabilities
B. III. 1.
Accounts payable
2.
Liabilities - controlling and directing party
3.
Liabilities - substantial influence
4.
Liabilities to associates, cooperative members and partners
5.
Payables to employees
6.
Payables to social security and health insurance
7.
State - due taxes and subsidies
8.
Short-term advance payments received
9.
Bonds payable
10.
Estimated accrued payables
11.
Other payables
B. IV.
Bank loans and assistances
B. IV. 1.
Long-term bank loans
2.
Short-term bank credits
3.
Short-term financial assistances
C. I.
Accruals
C. I. 1.
Accrued expenses
2.
Deferred revenues
Line number
c
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Current accounting period
5
1 763 475
926 039
501 200
501 200
0
0
15 546
0
0
15 546
0
0
243 067
243 067
0
134 177
134 177
0
32 049
829 477
11 438
11 438
0
0
0
12 674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 674
529 673
411 714
1 805
0
0
11 271
6 376
5 751
90 636
0
2 120
0
275 692
9 323
265 155
1 214
7 959
7 959
0
Previous accounting period
6
1 631 550
889 577
501 200
501 200
0
0
11 133
0
0
11 133
0
0
243 067
243 067
0
107 920
107 920
0
26 257
741 948
34 788
33 969
0
0
819
13 322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 322
436 956
276 152
2 060
0
0
116 305
5 362
1 706
25 020
0
3 863
6 488
256 882
13 529
242 128
1 225
25
0
25
25
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
Označení
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII. VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
P.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. **
XIII.
R.
S.
S. *
T.
***
****
26
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
TEXT
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích
období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Číslo řádku
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Skutečnost v běžném účetním období
Sledovaném
Minulém
1 098 986
576 386
879 860
447 752
219 126
128 634
947 070
742 085
572 518
558 565
86 618
-244
287 934
183 764
862 983
670 819
675 398
525 792
187 585
145 027
303 213
199 900
215 913
185 406
156 979
134 246
0
0
53 000
45 831
5 934
5 329
719
588
30 872
32 889
350 726
354 570
3 757
616
346 969
353 954
359 431
320 049
0
163
359 431
319 886
25
4 564
-21 303
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
27 251
29 241
0
0
40 450
0
0
1 298
1 298
0
0
0
0
0
0
0
59
9 867
128 834
125 990
0
0
-5 666
2 735
3 383
-648
32 049
0
0
0
0
0
0
0
32 049
34 784
22 738
26 181
0
0
33 398
0
0
790
790
0
0
0
0
0
0
0
275
6 078
68 529
64 541
0
0
-1 025
6 116
6 457
-341
26 257
0
0
0
0
0
0
0
26 257
32 373
Profit and loss account as at 31st December 2011 (in thousands CZK )
Designation
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
H.
I.
*
J.
IV.
VII.
VII. 1.
V.
VI.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
P.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. **
XIII.
R.
S.
S. *
T.
***
****
2.
3.
1.
2.
1.
2.
TEXT
b
Turnover
Cost of sales
Gross profit/loss (sale margin)
Production
Revenues from own products and services
Variation in inventory by self activity
Capitalisation
Production consumption
Consumption of materials and energy
Services
Value added
Personal expenses
Wages and salaries
Remuneration of board members
Social security expenses and health insurance
Other social expenses
Taxes and fees
Depreciation of long-term tangible and intangible property
Revenues from sales of fixed assets and materials
Revenues from sales of fixed assets
Revenues from sales of materials
Net book value of fixed assets and materials sold
Net book value of fixed assets sold
Materials sold
Variation in reserves and rectifying items in operation field and complex expenses for
subsequent periods
Other operating revenues
Other operating expenses
Transfer of operating revenues
Transfer of operating expenses
Operating profit/loss
Revenues from sales of securities and ownership interests
Securities and ownership interests sold
Revenues from financial investments
Revenues from shares in controlled and directed parties and in accounting units under
substantial effect
Revenues form other long-term securities and shares
Revenues from other financial investments
Revenues from short-term financial property
Financial assets expenses
Revenues from overpriced securities and derivatives
Expenses from overpriced securities and deravatives
Variation in reserves and rectifying items in finance field
Interest revenues
Interest expenses
Other financial revenues
Other financial expenses
Transfer of financial revenues
Transfer of financial expenses
Profit/loss from financial operations
Income tax on ordinary activity
- due
- deferred
Profit/loss from ordinary activity
Extraordinary revenues
Extraordinary expenses
Income tax on extraordinary activity
- due
- deferred
Extraordinary profit/loss
Transfer of share in income from operation to associates
Profit/loss for the accounting period
Pretax trading income
Line number
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Accounting period
Current
1 098 986
879 860
219 126
947 070
572 518
86 618
287 934
862 983
675 398
187 585
303 213
215 913
156 979
0
53 000
5 934
719
30 872
350 726
3 757
346 969
359 431
0
359 431
Previous
576 386
447 752
128 634
742 085
558 565
-244
183 764
670 819
525 792
145 027
199 900
185 406
134 246
0
45 831
5 329
588
32 889
354 570
616
353 954
320 049
163
319 886
25
4 564
-21 303
26
27
28
29
30
31
32
33
27 251
29 241
0
0
40 450
0
0
1 298
22 738
26 181
0
0
33 398
0
0
790
34
1 298
790
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
0
0
0
0
0
0
0
59
9 867
128 834
125 990
0
0
-5 666
2 735
3 383
-648
32 049
0
0
0
0
0
0
0
32 049
34 784
0
0
0
0
0
0
0
275
6 078
68 529
64 541
0
0
-1 025
6 116
6 457
-341
26 257
0
0
0
0
0
0
0
26 257
32 373
27
Příloha k roční účetní závěrce za rok 2011 (v tis. Kč)
Článek č. I
Základní údaje o účetní jednotce
1. IČ: 25572881
Název společnosti: ARMATURY Group a.s.
Sídlo společnosti: Bolatická 39, 747 21 Kravaře
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, poradenství a konzultace v oblasti strojírenské
technologie, obstaravatelská činnost, truhlářství, zámečnictví, kovoobráběčství, nástrojářství, konstrukční práce ve strojírenství včetně stanovení technologických postupů, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, projektování a konstrukce strojů a zařízení - armatur, ubytovací služby, půjčování
osobních motorových vozidel, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, vedení
účetnictví, výroba armatur a čerpadel, pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných služeb než základních, inženýrská činnost v investiční výstavbě, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.
Datum vzniku: 23. 8. 1999
Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou sepsanou dne 27. 7. 1999.
Zakladatelé: Eko.Prima, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Libušino údolí 118, IČO 25507231, podíl na základním kapitálu 33,3 %.
MSA SERVIS, s.r.o. se sídlem v Dolním Benešově, Hlučínská 41, IČO 62301900, podíl na základním kapitálu 33,3 %.
Armatury Servis Kravaře a.s. se sídlem v Krnově, Revoluční 84a, IČO 25817060, podíl na základním kapitálu 33,3 %.
Společnost vznikla se základním kapitálem ve výši 1 200 000 Kč, které bylo rozděleno na 12 ks kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě. Dne
20. 12. 1999 rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu o částku 500 000 000 Kč upisováním 500 ks akcií na majitele o jmenovité
hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000 Kč. Všechny akcie jsou kmenové a v listinné podobě. Zvýšení základního kapitálu proběhlo 7. 1. 2000 nepeněžitými
vklady.
Statutární orgán - představenstvo
předseda
Holeček Petr
místopředseda
Černý Karel
člen Švančar Leo
členAdámek Ladislav
členVavřínek Josef
člen
Ing. Švančar Jindřich
člen
Vaněk Jiří
Dozorčí rada
předseda
člen
člen
Bc. Šváček Petr
Dombková Monika
Kostřicová Lýdie
V roce 2011 nedošlo ke změně organizační struktury - příloha č. 1.
2. Akciová společnost má podíly na základním kapitálu u těchto společností:
a) ARMATÚRY GROUP, s.r.o. se sídlem v Žilině, Jánošíkova 264 - podíl 100 %
b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. se sídlem Raciborz, Reymonta 14 - podíl 100 %
c) AG PUMPY s.r.o. se sídlem Kravaře, Bolatická 2045/39, Kravaře - podíl 51 %
d) PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o, Bolatická 2045/39, Kravaře - podíl 100 %
e) MARTINOV Group a.s., Martinovská 3168/48, Ostrava, Martinov - podíl 100 %
3. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a osobní náklady:
Ukazatel
1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
2. Mzdové náklady (521, 522)
3. Odměny členům orgánů (523)
4. Nákl. na soc. zabezpečení (524, 525, 526)
5. Sociální náklady (527)
6. Ostatní nákl. celkem (součet 2 až 5)
Zaměstnanců celkem
Z toho řídící
436
26
156 979
15 576
0
0
53 000
5 296
5 900
683
215 879
21 555
4. Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění společníkům, akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly v roce 2011 poskytnuty.
Článek č. II
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetní jednotka se řídí zákonem 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou MF č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy 001–023.
1. Způsoby ocenění
1.1. Ocenění zásob se řídí vnitropodnikovou směrnicí „Zásoby a jejich evidence, oceňování zásob“. Zásoby materiálu na účtech 112AE jsou oceňovány pořizovací cenou, která se v analytické evidenci dělí na cenu pořízení, odchylku od skutečné ceny a náklady související s pořízením. Do nákladů souvisejících
s pořízením jednotka zahrnuje především clo, dopravné, provize, pojistné. Materiál na skladě je evidován v průměrných cenách pořízení. Náklady související s pořízením a odchylky od ceny jsou rozpouštěny do spotřeby v závislosti na obratu zásob. Stejně jsou oceňovány i zásoby zboží.
1.2. Oceňování zásob vlastní výroby je prováděno ve skutečných přímých nákladech včetně výrobní režie, která se počítá procentem z jednicových mezd
(opakovaná hromadná výroba). Příjem z výroby na sklad u polotovarů, výrobků a upraveného zboží je oceňován v pevných cenách. Rozdíl mezi těmito
cenami je evidován na samostatných analytických účtech a rovněž rozpouštěn do spotřeby v závislosti na obratu zásob. Zásoby vyrobené ve vlastní režii
jsou aktivovány souvztažně k účtu 621AE v přímých nákladech včetně výrobní režie.
1.3. Investiční výstavba je z malé části prováděna vlastní činností (drobné úpravy) a aktivována souvztažně k účtu 624100 a oceněna přímými náklady
včetně výrobní režie. Hlavní část investiční výstavby je prováděna dodavatelským způsobem. Pokud podnik financuje investiční výstavbu z investičního
úvěru kapitalizuje úroky.
30
Supplement to Final Accounts as of 31st December 2010 (in thousands CZK)
Article I
General data included in the Supplement
1. Registration numer: 25572881
Company name: ARMATURY Group a.s.
Headquarters: Bolatická 39, 747 21 Kravaře
Legal form: joint stock company
Line of business: purchase of goods for resale and sale of goods, mediation, consulting services in the field of engineering technology, provision of services, joinery, locksmithery, metal-working industry, tool-making, design works in mechanical engineering including formulation of technological methods,
production, installation and repairs of electrical machines and equipment, designing and construction of machines and devices – valves, accommodation services, passenger vehicles lending office, assembly and servicing of dedicated gas devices, assembly, repairs, servicing and revisions of dedicated
electrical devices, accounting services, production of valves and pumps, lease of non-residential premises including other than basic services, engineering
services in capital construction, provision of software and consulting services in the field of software and hardware.
Founded: 23 August 1999
The joint stock company was founded by Memorandum of Foundation dated 27 July 1999.
Founders: Eko.Prima, spol. s r.o. with registered office at Brno, Libušino údolí 118, registration number 25507231, equity share of 33.3 %.
MSA SERVIS, s.r.o. with registered office at Dolní Benešov, Hlučínská 41, registration number 62301900, equity share of 33.3 %.
Armatury Servis Kravaře a.s. with registered office at Krnov, Revoluční 84a, registration number 25817060, equity share of 33.3 %.
The Company was founded with share capital of 1,200,000 CZK which was divided into 12 pieces of bearer equity shares as stock certificates. On 20 December 1999, an extraordinary general meeting decided to increase authorised capital by 500,000,000 CZK by subscription of 500 bearer shares with nominal
value of 1,000,000 CZK each. All shares are equity stock certificates. The capital increase was realised on 7 January 2000 by non-monetary investments.
Statutory body - Board of directors
President
Holeček Petr
Vice-president
Černý Karel
Director
Švančar Leo
Director
Adámek Ladislav
Director
Vavřínek Josef
Director
Ing. Švančar Jindřich
Director
Vaněk Jiří
Supervisory Board
Chairman
Bc. Šváček Petr
Member Dombková Monika
Member
Kostřicová Lýdie
The organizational structure of the company was changed in 2011 - see Annex No. 1.
2. The joint stock company has following shares in basic capital of these companies:
a) ARMATÚRY GROUP, s. r.o. with registered office at Žilina, Jánošíkova 264 b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. with registered office at Raciborz, Reymonta 14 c) AG PUMPY s.r.o. with registered office at Kravaře, Bolatická 2045/39 d) PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o., with registered office at Kravaře, Bolatická 2045/39 e) MARTINOV Group a.s., with registered office at Ostrava-Martinov, Martinovská 3168/48, - 100 % share
- 100 % share
- 51 % share
- 100 % share
- 100 % share
3. Average number of employees in fiscal period and personnel expenses:
Index
Employees total
Of which managers
1. Average number of employees
436
26
2. Wages and salaries (521, 522)
156 979
15 576
3. Remuneration of board members (523)
0
0
4. Social security expenses (524, 525, 526)
53 000
5 296
5. Social expenses (527)
6. Other expenses, total (sum of 2 through 5)
5 900
683
215 879
21 555
4. Loans of members of statutory bodies were not provided in 2011.
Article II
Information about accounting methods and general accounting principles.
The accounting entity complies with Accounting Act No. 563/91 Coll., Decree of Ministry of Finance No. 500/2002 Coll. and Czech Accounting Standards
001-023.
1. Methods of valuation
1.1. Stock valuation is governed by an in-house directive “Stock and Its Files, Stock Evaluation”. Material inventory in 112AE accounts are evaluated by
acquisition price which is divided in the analytical accounts into purchase price, variance from actual price, and acquisition-related costs. The acquisitionrelated costs cover especially customs duties, transportation costs, commissions, insurance premium. Current inventory is filed in average purchase prices.
Acquisition-related costs and variances from actual price are dissolved in consumption in dependence on stock turnover. Inventory of goods is evaluated
in the same way.
1.2. Assessing of stock of own products is made in real direct costs including manufacturing overhead which is calculated by percentage of direct wages
(repeated mass production). Receipts from production for stock in case of semifinished products, products and modified goods are assessed in fixed prices.
The difference between those prices is registered in separate analytical accounts and also dissolved in consumption in dependence on stock turnover.
Inventory produced in self-overhead are activated correlatively towards 621AE account in direct cost including manufacturing overhead.
1.3. Capital construction is partly (minor part) realised by self activity (small alterations) and activated correlatively to 624100 account and evaluated by
direct costs including manufacturing overhead. Main part of capital construction is realised by suppliers. If the company funds capital investment from
investment credit then capitalises interests.
31
1.4. Obchodní podíly společnost ocenila ekvivalencí, v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona o účetnictví.
2. Společnost nevlastní žádná zvířata a nemá ani příchovky.
3. Reprodukční pořizovací ceny nebyly v průběhu účetního období použity.
4. Účtování zásob je prováděno podle způsobu „A“, přičemž ostatní náklady na pořízení – dopravné, clo, pojištění, zprostředkování – jsou vedeny na samostatných analytikách účtů 112 a 132 postupně dle směrnice rozpouštěny do nákladů.
5. V roce 2006 společnost zavedla nový informační systém (IFS), který neumožňoval naskladnění zásob vytvořených vlastní činností v průměrných cenách.
Následkem toho společnost změnila způsob oceňování zásob vlastní výroby a to pevnou cenou. Současně se začalo účtovat o polotovarech.
6. V závislosti na zavedení nového informačního systému (IFS) došlo k rozdělení ceny pořízení u nakupovaných zásob na cenu pořízení, náklady související
s pořízením a odchylky od skutečné ceny.
7. Opravné položky
Druh opravné položky
K zásobám celkem:
- materiál
- polotovary
- výrobky
- zboží
K pohledávkám celkem:
- v konkursním řízení
- dle § 8c
- k nepromlčeným pohledávkám
- účetní opravné položky
Opravná položka k zálohám
Zůstatek k 31. 12. 2010
22 651
9 533
3 069
3 768
6 281
87 673
86 719
0
180
774
618
Tvorba opravné položky
8 542
2 927
2 240
304
3 071
28 590
2 219
0
15 103
11 268
0
Čerpání opravné položky
9 072
5 194
786
749
2 343
146
45
0
0
101
0
Zůstatek k 31. 12. 2011
22 121
7 266
4 523
3 323
7 009
116 117
88 893
0
15 283
11 941
618
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení, k soudně vymáhaným pohledávkám
a k nepromlčeným pohledávkám v nominální hodnotě do 30 tis. Kč a to ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základů daně
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě opravných položek daných tímto zákonem vytváří společnost účetní opravné položky. Zdroje pro sestavení
výše opravných položek byly čerpány z inventury pohledávek k 31. 12. 2011 s ohledem na zásadu opatrnosti.
8. Odpisové plány dlouhodobého majetku jsou sestavovány podle vnitropodnikového předpisu. Ve sledovaném účetním období byl všechen dlouhodobý majetek odepisován účetně rovnoměrně dle měsíců na počet let dle jednotlivých skupin zákona o dani z příjmu, nebo dle předpokládané životnosti
majetku, kterou stanoví příslušný technik, což dle názoru společnosti věrně zobrazuje opotřebení majetku. Daňové odpisy byly stanoveny v souladu se
zákonem o daních z příjmů. U vloženého majetku bylo daňově pokračováno v odpisech původního vlastníka. Časový odpis je používán dle vnitropodnikového předpisu u forem, šablon, software a přípravků. Vložený drobný dlouhodobý majetek je odepisován 50 % při vkladu a 50 % při vyřazení. Nově pořízený
drobný dlouhodobý majetek je odpisován měsíčním časovým odpisem na 2 roky, pokud se nejedná o nové vybavení provozu, které by narušilo významně
časovou či věcnou souvislost nákladů a výnosů.
9. Při přepočtu cizích měn na českou byl používán kurz ČNB, a to měsíční pevný kurz z prvního pracovního dne v měsíci.
Článek č. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Významné změny majetku:
Nehmotný dlouhodobý majetek
Software
Drobný NDM
Celkem
K 1. 1. 2011
37 962
1 065
39 027
Pořízení 2011
549
0
549
Vyřazení 2011
0
0
0
K 31. 12. 2011
38 511
1 065
39 576
Oprávky
37 572
975
38 547
K 1. 1. 2011
6 029
251 097
129 463
40 249
21 513
0
493
1 320
450 164
Pořízení 2011
0
2 443
23 235
7 312
1 932
92
32 408
4 292
71 714
Vyřazení 2011
0
0
9 510
2 910
1 049
0
32 175
4 374
50 018
K 31. 12. 2011
6 029
253 540
143 188
44 651
22 396
92
726
1 238
471 860
Oprávky
0
79 403
92 120
32 506
17 975
0
0
618*
222 622
Hmotný dlouhodobý majetek
Pozemky
Budovy a stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Drobný majetek
Ostatní majetek
Nedokončené investice
Zálohy na poř. majetku
Celkem
* opravná položka k poskytnuté záloze
32
1.4. Commercial shares were assessed by an equivalence in compliance with provisions of section 27(7) of the Accounting Act.
2. Company does not own any animals neither rearing.
3. Replacement costs were not used in the fiscal period.
4. Inventory accounting is made by “A” method while other acquisition-related costs – transportation, duties, insurance premium, commissions – are filed
in particular analytical accounts of 112 and 132 accounts and gradually dissolved in expenses.
5. In 2006, the company installed a new information system (IFS) which did not allow for stocking of inventory made by own activities in average prices.
After that, the company changed the method of inventory assessment for own production to a fixed price method. At the same time, accounting of semifinished products started.
6. Depending on the installation of the new information system (IFS), the acquisition price of purchased stock was divided into purchase price, variance
from actual price, and acquisition-related costs.
7. Adjustments
Type of adjustment
Concerning total inventories:
- material
- semi-finished goods
- products
- merchandise
To receivables, total:
- in bankruptcy proceedings
- according to § 8c
- to imprescriptive receivables
- accounting adjustments
Rectifying item to payments
Balance as of 31. 12. 2010
22 651
9 533
3 069
3 768
6 281
87 673
86 719
0
180
774
618
Creation of adjustment
8 542
2 927
2 240
304
3 071
28 590
2 219
0
15 103
11 268
0
Drawing on adjustment
9 072
5 194
786
749
2 343
146
45
0
0
101
0
Balance as of 31. 12. 2011
22 121
7 266
4 523
3 323
7 009
116 117
88 893
0
15 283
11 941
618
Adjustments to receivables were created to receivables from debtors in bankruptcy and settlement proceedings, to court-recovered receivables, and to
imprescriptive receivables in a nominal value not exceeding 30,000 CZK in an amount as determined by Act No. 593/1992 Coll. on reserves for determination of tax bases as subsequently amended. In addition to adjustments required by this act, the company creates accounting adjustments. Resources for
compilation of the above adjustments were taken from check of receivables as of 31 December 2011 taking account of the cautiousness principles.
8. Depreciation plans for long-term assets are made in accordance with an in-house directive. In the fiscal period in view, all long-term assets were uniformly depreciated subject to particular groups specified by the Income Tax Act, which in the opinion of the company exactly pictures the wear of assets. Tax depreciations were set subject to the Income Tax Act. As to paid-in assets, the tax depreciations continued in accordance with the practice of original owner.
Time amortisation is used according to an in-house directive for moulds, templates, software, jigs and fixtures. Low-value paid-in assets are depreciated by
50 % off the value at the time when paid-in and by 50 % when removed. Newly purchased long-term assets are depreciated in monthly time-amortisation
deprecations for two years if they are not a new manufacturing equipment which would significantly affect time or factual continuity of costs and yields.
9. A fixed monthly rate of exchange given by the Czech National Bank the first day of each month was used for conversion of foreign currencies to CZK.
Article III
Additional information to balance sheet and profit and loss account
1. Important changes of possession:
Long-term intangible assets
Software
Low-value long-term
intangible assets
Total
As of 1. 1. 2011
37 962
Purchase 2011
549
Liquidation 2011
0
As of 31. 12. 2011
38 511
Accumulated depreciations
37 572
1 065
0
0
1 065
975
39 027
549
0
39 576
38 547
As of 1. 1. 2011
6 029
251 097
129 463
40 249
21 513
0
493
1 320
450 164
Purchase 2011
0
2 443
23 235
7 312
1 932
92
32 408
4 292
71 714
Liquidation 2011
0
0
9 510
2 910
1 049
0
32 175
4 374
50 018
As of 31. 12. 2011
6 029
253 540
143 188
44 651
22 396
92
726
1 238
471 860
Accumulated depreciations
0
79 403
92 120
32 506
17 975
0
0
618*
222 622
Long-term tangible assets
Land
Buildings
Machines and devices
Transportation means
Low-value assets
Other assets
Unfinished investment
Advances for purchase of assets
Total
* Accounting adjustments for provided credit
33
a) Finanční pronájem v roce 2011 neprobíhal.
b) k 31.12.2011 společnost eviduje majetek neuvedený v rozvaze a sledován pouze v operativní evidenci ve výši 1 316 tis. Kč.
c) ve prospěch České spořitelny, a.s. je zastavena budova č.p. 129 a pozemek parc. č. 318/5, 318/6,318/13, 318/14 a 318/16 zapsané v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Opavě, na LV č. 964 pro obec Dolní Benešov, katastrální území Dolní Benešov.
d) Společnost má majetek, jehož tržní ocenění by bylo výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví, jedná se o majetek po skončení finančního pronájmu.
e) Přehled majetkových účastí v CZK
ARMATÚRY GROUP, s.r.o., Slovensko
ARMATURY Group Poland Sp. z o.o.
AG PUMPY s.r.o.
Průmyslový areál Martinov s.r.o.
MARTINOV Group, a.s.
Celkem
Podíly v ovládaných a řízených
osobách
248
376
841
0,001
0,001
1 465
Zůstatek po ocenění ekvivalencí - hodnota vlastního
kapitálu v řízených a ovládaných osobách
10 135
911
2 369
3 529
68
17 012
Hospodářský výsledek běžného roku
v řízených a ovládaných osobách
2 014
-12
2 218
2428
0
2. Pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
- rozvaha ř. 049 + 040
- ve lhůtě splatnosti
- po lhůtě splatnosti do 180 dnů
- po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 360 dnů
Celkem pohledávky z obchodního styku
Opravné položky
Pohledávky k podnikům ve skupině
- z toho z obchodního styku
- ovládající a řídící osoba
670 702
88 874
1 549
114 347
875 472
3 792
642
21
111 662
116 117
25 914
25 675
239
0
0
0
Souhrnná výše pohledávek v cizí měně v tis. Kč: 581 674
Rozpis dle měn (měna)
Souhrn v cizí měně v tis.
EUR
17 895
USD
4 841
PLN
4 052
Stavy v minulém účetním období
889 577
0
501 200
0
0
0
11 133
243 067
0
0
107 920
0
26 257
Stavy v běžném účetním období
926 039
0
501 200
0
0
0
15 546
243 067
0
0
134 177
0
32 049
Rozdíl běžné – minulé období
36 462
0
0
0
0
0
4 413
0
0
0
26 257
0
5 792
3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
Vlastní kapitál
Z toho
Základní kapitál (411)
Vlastní akcie /-/ (252)
Emisní ážio (412)
Ostatní kapitál. fondy (413)
Oceňovací rozdíly (414 + 415)
Zákonný rezervní fond (421)
Nedělitelný fond (422)
Statutární a ostatní fondy (423, 427, 411)
Nerozdělený zisk minulých let (428)
Neuhrazená ztráta z min. let (-429)
Hospodář. výsledek za účetní období
V běžném roce jednotka na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 30. 6. 2011 převedla zisk za rok 2010 ve výši 26 257 tis. Kč na účet nerozdělený zisk
minulých let.
4. Závazky
Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodního styku - rozvaha ř. 104
- ve lhůtě splatnosti
- po lhůtě splatnosti
- do 180 dnů
- nad 180 dnů do 360 dnů
- nad 360 dnů
- z toho více než 3 roky
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění
Závazky vůči FÚ
34
411 714
326 441
85 273
81 756
792
2 725
0
512
6 376
5 751
a) Financial leasing was not in 2011.
b) As of 31 December 2011, the company registers assets not specified in balance sheet, monitored only in operative files, amounting to 1,316,000 CZK.
c) Building No. 129 and parcel No. 318/5, 318/6, 318/13, 318/14, 318/16 is mortgaged in favour of Česká spořitelna, a.s. This property is entered in the
Land Register maintained by the Cadastral Office for the Moravian-Silesian Region, office in Opava, on Land Deed No. 964 for the town of Dolní Benešov,
cadastral territory of Dolní Benešov.
d) Company owns assets the market evaluation of which would be significantly higher than their evaluation in accounting, it is a property after termination
of leasing
e) Summary of investments in CZK
Share in controlled subsidiaries
ARMATÚRY GROUP, s.r.o., Slovakia
ARMATURY Group Poland Sp. z o.o.
AG PUMPY s.r.o.
Průmyslový areál Martinov s.r.o.
MARTINOV Group, a.s.
Total
248
376
841
0,001
0,001
1 465
Balance following appraisal by equivalence - the value of
owner equity in controlled subsidiaries
10 135
911
2 369
3 529
68
17 012
Current year financial result in controlled
subsidiaries
2 014
-12
2 218
2428
0
2. Receivables
Short-term receivables of commercial relation - balance
sheet, line 049 + 040
- in due day
- within 180 days after due date
- from 180 to 360 days after due date
- more than 360 days after due date
Receivables from other companies in the group
Adjustments
Receivables from other companies in the group
- trading relation
- controlling and directing party
670 702
88 874
1 549
114 347
875 472
3 792
642
21
111 662
116 117
25 914
25 675
239
0
0
0
Summary of foreign-currency receivables in thousands CZK: 581 674
Specification by currency
Foreign-currency summary
EUR
17 895
USD
4 841
PLN
4 052
3. Summary of changes in equity capital
Equity capital
Of which:
Registered capital (411)
Own shares /-/ (252)
Share premium (412)
Other capital funds (413)
Differnce in valuation (414 + 415)
Legal reserve fund (421)
Indivisible fund (422)
Statutary and other funds (423, 427, 411)
Retained earnings from prev. years (428)
Accumul. losses from prev. years (-429)
Economic results of accounting period
Previous accounting period
889 577
0
501 200
0
0
0
11 133
243 067
0
0
107 920
0
26 257
Current accounting period
926 039
0
501 200
0
0
0
15 546
243 067
0
0
134 177
0
32 049
Current – past year difference
36 462
0
0
0
0
0
4 413
0
0
0
26 257
0
5 792
As decided by the general meeting on 30 June 2011, the entity transferred the 2010 profit of 26,257,000 CZK to the account of undistributed profit from
previous years.
4. Payables
Short-time payables
Short-time payables from trading - balance sheet, line 104
- in due date
- after due date
- within 180 days
- from 180 to 360 days
- more than 360 days
- more than 3 years
Payables to other companies in the group
- trading relation
- controlling and directing party
411 714
326 441
85 273
81 756
792
2 725
0
512
6 376
5 751
35
Závazky k podnikům ve skupině
- z toho z obchodního styku
- ovládající a řídící osoba
1 805
1 805
0
Souhrnná výše závazků z obchodního styku v cizí měně v tis. Kč: 265 537
Rozpis dle měn (měna)
Souhrn v cizí měně
EUR
8 789
PLN
426
CNY
13
USD
1 808
NOK
47
GBP
2
Veškerá výše evidovaných daňových nedoplatků byla uhrazena v lednu 2012.
5. Rezervy zákonné a ostatní
Druh rezervy a její označení
Rezerva na opravy hmotného majetku
Ostatní rezervy - na penalizační fakturu
Počáteční stav k 1. 1. 2011
33 969
820
Tvorba
2 531
0
Čerpání
25 062
820
Konečný stav k 31. 12. 2011
11 438
0
6. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností jednotky
Druh výnosu
1. Tržby z prodeje zboží
2. Tržby z prodeje výrobků
3. Tržby z prodeje služeb
4. Změna stavu vnitropodnikových zásob
5. Aktivace
6. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
7. Tržby z prodeje materiálu
8. Ostatní provozní výnosy
Výnosy z provozní činnosti celkem
Tuzemsko
525 221
212 754
100 491
86 550
287 934
3 757
262 466
26 272
1 505 445
Zahraničí
573 765
241 598
17 675
0
0
0
84 503
979
918 520
7. Na výzkum a vývoj byly vynaloženy výdaje ve výši 26 852 tis. Kč.
8. K 31. 12. 2011 společnost čerpá bankovní záruky ve výši 195 159 tis. Kč.
V Dolním Benešově 29. 6. 2012
36
Petr Holeček
předseda představenstva
Payables to other companies in the group
- trading relation
- controlling and directing party
1 805
1 805
0
Summary of foreign-currency payables in thousands CZK of commercial relation: 265 537
Specification by currency
Foreign-currency summary
EUR
8 789
PLN
426
CNY
13
USD
1 808
NOK
47
GBP
2
All the above specified tax arrears were paid in January 2012.
5. Statutory reserves and others
Type of reserve and its designation
Reserve for adjustments to tangible assets
Other reserves for penalty invoice
Beginning balance as of 1. 1. 2010
33 969
820
Creation
2 531
0
Drawing
25 062
820
Final balance as of 31. 12. 2010
11 438
0
6. Business revenues by main activities of the entity
Revenue type
1. Revenues from merchandize
2. Revenues from products
3. Revenues from services
4. Change in inventory
5. Capitalization
6. Revenues from sales of long-term assets
7. Revenues from sales of materials
8. Other operating revenues
Business revenues total
Inland
525 221
212 754
100 491
86 550
287 934
3 757
262 466
26 272
1 505 445
Foreign
573 765
241 598
17 675
0
0
0
84 503
979
918 520
7. Expenses for research and development were 26,852,000 CZK.
8. Total bank guarantees were 195,159,000 CZK by 31 December 2011.
Dolní Benešov, 29th June 2012
Petr Holeček
President of the Board of Directors
37
40
Auditor’s Statement made out by: COTAX AUDIT, s.r.o., Orlová
41
42
43
44
36
Produkt
oddělení
7. Oddělení příjmů
6B. Oddělení dopravy
5B. Oddělení skladů
4B. Oddělení expedice
6A. Oddělení prodeje
5A. Oddělení nákupu
4A. Odd. propagace a marketingu
3. Oddělení inspekce a reportů
2. Oddělení komunikace
1. Oddělení směřování a personálu
19. Kancelář generálního ředitele
21. Kancelář majitelů
.
8. Oddělení výdajů
PRODUKT DIVIZE:
Majetek a rezervy pod kontrolou.
Produkt
oddělení
PRODUKT DIVIZE:
Výrobky vyrobené včas
a ve vysoké kvalitě.
Produkt
oddělení
Produkt
oddělení
Produkt
oddělení
PRODUKT DIVIZE:
Služby dodané včas a ve vysoké
kvalitě.
Produkt
oddělení
Produkt
oddělení
PRODUKT SPOLEČNOSTI: Prosperující a expandující společnost.
PRODUKT DIVIZE:
Zakázky včas a ve vysoké
kvalitě doručené
zákazníkům.
9A. Odd. financí
PRODUKT DIVIZE:
Splněné cíle prodeje.
Příjem firmy větší než
vä í akoa rezervy.
davky a rezervy
výdaje
9B. Odd. evidence majetku
PRODUKT DIVIZE:
Etablovaní a produktivní
zaměstnanci. Zavedený
systém externí a interní
komunikace.
10A. Odd. technické přípravy výroby
Produkt
oddělení
11A. Oddělení plánování výroby
Produkt
oddělení
12A. Oddělení výroby
Produkt
oddělení
10B-1. Oddělení prodeje služeb
Produkt
oddělení
10B-2. Odd. technické přípravy výroby
Produkt
oddělení
11B. Oddělení plánování výroby
Produkt
oddělení
12B. Oddělení výroby
Produkt
oddělení
Produkt
oddělení
Produkt
oddělení
PRODUKT DIVIZE:
Neustále se zlepšující
kvalita výrobků.
Produkt
oddělení
13A. Oddělení kontroly kvality
Produkt
oddělení
14A. Oddělení reklamací
Produkt
oddělení
5A. DIVIZE
ŘÍZENÍ JAKOSTI
15A. Oddělení dokumentace
Produkt
oddělení
4B. DIVIZE SLUŽEB
A OPRAV ARMATUR
Produkt
oddělení
PRODUKT DIVIZE:
Neustále se zlepšující
kvalita zaměstnanců.
Produkt
oddělení
DIVIZE
5B. KVALIFIKAČNÍ
13B. Odd. plánování vzdělávaní
Produkt
oddělení
DIVIZE
4A. VÝROBNÍ
14B. Oddělení vzdělávaní
Produkt
oddělení
DIVIZE
3. FINANČNÍ
Produkt
oddělení
15B. Oddělení certifikace vzdělávání
Produkt
oddělení
2B. DIVIZE
LOGISTIKY
6. DIVIZE
PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ
ŘEDITEL PRO PR
Produkt
oddělení
Produkt
oddělení
PRODUKT DIVIZE:
Získaná nová veřejnost,
která projevila zájem
o produkty a společnost.
Produkt
oddělení
16. Odd. informování veřejnosti
Produkt
oddělení
DIVIZE
2A. OBCHODNÍ
VÝKONNÝ ŘEDITEL
17. Oddělení distribuce a služeb
Produkt
oddělení
DIVIZE
1. PERSONÁLNÍ
ŘEDITEL PRO KOMUNIKACI A OBCHOD
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
18. Oddělení úspěchu
PRODUKT DIVIZE:
Prosperující a expandující
firma.
20. Kancelář vnějších záležitostí
Produkt
oddělení
7. ŘÍDÍCÍ DIVIZE
AKCIONÁŘI
Organizující schéma
ARMATURY Group
Organizující
schémaa.s. k 31. 12. 2009
ARMATURY Group a.s. k 31. 12. 2011
Department’s
product
6B. Transport Department
5B. Warehousing Department
4B. Dispatching Department
6A. Sales Department
5A. Purchasing Department
4A. Promotion and Marketing Department
3. Inspection and Report Department
2. Communications Department
1. Personnel Direction Department
19. Managing Director’s Office
21. Owners’ Office
.
7. Income Department
DIVISION’S PRODUCT:
Correctly kept account books. Assets,
liabilities, property and reserves under
control. A prosperous and expanding
company.
Department’s
product
DIVISION’S PRODUCT:
Products manufactured on
schedule and in high quality.
Department’s
product
Department’s
product
Department’s
product
Department’s
product
DIVISION’S PRODUCT:
Manufactured products and services
delivered to customers on schedule
and in high quality.
Department’s
product
COMPANY’S PRODUCT: A prosperous and expanding company
DIVISION’S PRODUCT:
Orders shipped to customers
on schedule and in high
quality.
8. Expenses Department
DIVISION’S PRODUCT:
Company’s income exceeding
company’s expenses,
vä í ako davky
a rezervy
guaranteed
solvency.
Sales objectives achieved.
9A. Finance Department
DIVISION’S PRODUCT:
Established and efficient
employees. Well-established
system of internal and
external communication.
9B. Property Administration Department
Department’s
product
10A. Technical Production
Preparation Department
Department’s
product
11A. Production Planning Department
Department’s
product
12A. Production Department
Department’s
product
10B-1. Service Sales Department
Department’s
product
10B-2. Technical Production
Preparation Department
Department’s
product
11B. Production Planning Department
Department’s
product
12B. Production Department
Department’s
product
Department’s
product
Department’s
product
DIVISION’S PRODUCT:
Continually improving
quality of products.
Department’s
product
13A. Quality Inspection Department
Department’s
product
5A. QUALITY
CONTROL DIVISION
14A. Complaints Department
Department’s
product
REPAIRS DIVISION
4B. SERVICES AND VALVE
15A. Documentation Department
Department’s
product
DIVISION
4A. PRODUCTION
Department’s
product
Department’s
product
DIVISION’S PRODUCT:
Continually increasing
vocational and ethical level
of employees.
Department’s
product
Department’s
product
Department’s
product
DIVISION’S PRODUCT:
Acquisition of new public
showing interest in
company’s products.
Department’s
product
DIVISION
6. PUBLIC RELATIONS
DIVISION
5B. QUALIFICATIONS
13B. Education Planning Department
Department’s
product
DIVISION
3. FINANCIAL
14B. Education Department
Department’s
product
DIVISION
2B. LOGISTICS
PR Director
16. Public Information Department
Department’s
product
DIVISION
2A. COMMERCIAL
Executive Director
15B. Education Certification Department
17. Distribution and Services Department
Department’s
product
DIVISION
1. PERSONNEL
Communications and Commerce Director
Managing Director
18. Success Department
DIVISION’S PRODUCT:
A prosperous and
expanding company.
20. External Affairs Office
Department’s
product
DIVISION
7. MANAGEMENT
Shareholders
Organization chart of
ARMATURY
Group
Organization
charta.s.
of
as
of 31st December
2009
ARMATURY
Group a.s.
as of 31st December 2011
37
45
Česká republika
Czech Republic
Slovensko
Slovakia
Rusko
Russia
ARMATURY Group a.s.
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
АО „АРМАТУРЫ Гроуп“
Provozovna a vedení společnosti
Production plant and Headquarters
Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: [email protected]
Provozovna a sídlo společnosti
Registered office
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/707 77 77
fax: +421/41/707 77 70
email: [email protected]
3 Тверская-Ямская д. 31/35
125047 Москва, Россия
тел./факс: +7/495 956 3335
email: [email protected]
Provozovna a sídlo společnosti
Production plant and Registered office
Bolatická 39, 747 21 Kravaře
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: [email protected]
Provozovny / Sales offices
Južná trieda č. 74, 040 01 Košice
tel.: +421/55/ 677 18 77
fax: +421/55/ 677 18 78
email: [email protected]
Provozovna / Sales office
Lipnická 157, 753 61 Hranice IV-Drahotuše
tel.: +420/581 658 111
fax: +420/581 658 128
email: [email protected]
Murgašova 27, 927 00 Šaľa
tel.: +421/31/770 00 67
fax: +421/31/770 00 69
email: [email protected]
AO „ARMATURY Group a.s.“
3. ulice/street Tverskaya-Yamskaya,
dům/house 31/35
125047 Moskva/Moscow
tel./fax: +7/495 956 3335
email: [email protected]
www.armaturygroup.cz
Vydáno v srpnu 2012 / Issued in August 2012
Download

Výroční zpráva 2011 - ARMATURY Group a.s.