ÚDRŽBA AIRSOFTOVÝCH ZBRANÍ
(P eklad firemních materiál )
Všeobecné zásady
Používejte zbra jen tak, jak je uvedeno v návodu
Používejte kvalitní st elivo – šet ení se nevyplácí. Neužívejte mizerné levné st elivo, zvlášt ne do
p esných hlavní!
3. Kontrolujte dotažení šroubk a správné sestavení snímatelných díl
4. Udržujte zbra istou vn i uvnit a pravideln mazjete podle p edpisu.
5. Na mazání používejte jen kvalitní silikonový olej. B žný olej rozežere gumi ky i plasty. Nanášejte
ho malé množství jen krátkým st ikem.
1.
2.
Elektriky (AEG)
Základy zacházení s elektrikami (AEG)
1. Mimo ádn dlouhé dávky ni í p evodovku. Nevyprazd ujte zásobníky jednou dlouhou dávkou.
2. St elba krátkými dávkami je pro zbra vhodná. Dbejte ale na to, abyste spouš netiskli ke stran ,
ale jen kolmo dozadu.
3. Po skon ení st elby p epn te poijstku na „zajišt no“.
Základní údržba elektrik (AEG)
1. t te návody. Každá AEG je trochu jiná.
2. Po h e vyndejte zásobník a p epn te na jednotlivé rány, aby se uvolnily pružiny v mechaboxu.
Nakonec odpojte baterku. P ed uložením zbra vy ist te a namažte jak t eba.
3. Vy ist te vnit ní hlave a st íkn te trochu silikonového oleje do komory hopu (po delším
užívání).
Zásady p i identifikaci a odstra ování poruch u elektrik (AEG)
P i diagnostice závad postupujte podle níže uvedené tabulky.
Dva specifické p ípady jsou detailn ji popsány dále – a to rychlá kontrola poruchy v napájení a odstran ní
zaseklé kuli ky.
Tabulka p í in a následk
p íznaky
nic se ned je
i když motor b ží, nest ílí to
možná p í ina
p epína je na „zajišt no“
vybitá baterka
odpojený konektor
obrácená polarita baterie
vypálená pojistka
poškozené vedení
poškozený nebo opot ebovaný motor
(životnost je dle TM 50-60 tisíc ran)
zaseklá kuli ka v zásobníku
(viz detailn jší popis pod tabulkou v kapitole
Zaseklá kuli ka )
zaseklá kuli ka v komo e
(viz detailn jší popis pod tabulkou v kapitole
Porucha v napájení )
poškozený mechabox
nejde st ílet dávkou
nejde st ílet jednotlivými ranami
st elba dávkou zpomaluje (klesá
kadence)
klesá dost el
slabá baterie
špatné podávání ze zásobníku
špatné elektrické propojení
odchylka v asování p evodovky
vybitá baterka
špatné elektrické propojení
vybitá baterka
oprava
odjistit
nabít
zapojit
p ehodit dráty v konektoru
vym nit pojistku
nahradit novým
nahradit motor novým
uvolnit kuli ku vyt rákem, vy istit a
lehce namazat zásobník, nepoužívat
mizerné st elivo
uvolnit kuli ku vyt rákem, vy istit a
lehce namazat komoru, nepoužívat
mizerné st elivo
opravit podava nebo vym nit celý
mechabox
nabít
vy istit nebo opravit zásobník
opravit
zkusit p epnout na jednotlivé znovu
po delší dávce (10-20 ran)
nabít
opravit
nabít
špatné nebo poškozené t sn ní
vym nit
komory
špatné nebo poškozené t sn ní
vym nit
pístu (O-kroužek)
unavená pružina pístu
vym nit
mizerné st elivo (malé nebo moc
používat jen správné st elivo
t žké)
suchá komora
st íknout trochu silikonového oleje
poškozený gearbox dlouhou (obvykle dát opravit nebo vym nit
dlouhou st elbou na slepo)
velký hluk
poškozený gearbox dlouhou (obvykle dát opravit nebo vym nit
dlouhou st elbou na slepo)
kule pouze vypadne z hlavn
špatné nebo poškozené t sn ní
vym nit
komory
špatné nastavení HOPu
nastavit
mizerné st elivo (obvykle malé)
používat jen správné st elivo
zbra siln zmokla nebo spadla do okamžit zastavit palbu, odpojit baterii, vylít vodu a nechat zbra dokonale
vody
vyschnout; vy istit a namazat a teprve potom zkusit opatrn p ipojit baterii a
st ílet, pokud nefunguje,konzultovat s dealerem
Porucha v napájení
1. Zkontrolujeme motor, jestli není p eh átý, pokud ano, necháme ho samovoln vychladnout.
2. Pokud ne, zkusíme vym nit baterku za pln nabitou. Pokud se motor rozb hne s odporem a je
slyšet namáhavý chod, odpojte ihned baterii, aby se zabránilo dalším škodám.
3. Pokud se po vým n baterie motor nerozeb hne, zkontrolujte pojistku, konektory a a propojení na
motorku.
4. Pokud se nepovede rozchodit zbra výše uvedeným postupem, je problém uvnit zbran a je t eba
ho ešit opravou.
Zaseklá kuli ka
1. Použijte vyt rák a zastr te jemn kuli ku šikmým koncem vyt ráku zp t. Zatla te tak, aby se
zasunula tryska a kuli ka vypadla podávacím hrdlem komory. N kdy je nutné vyt rákem otá et,
nebo si pomoci jiným tenkým nástrojem. Po uvoln ní hlavn ji vy ist te had íkem na vyt ráku a
hlave prost íkn te silikonovým olejem a vyt ete. Pokud se objeví znovu ne istoty, ist te
opakovan .
2. Neužívejte mizerné st elivo, zvlášt do p esných hlavní ne!
3. Pokud zbra stále nefunguje, má problém s podáváním nebo st elbou, je pravd podobn problém
v mechanice gearboxu a je t eba oborné opravy.
Základy zacházení s ply áky
1. t te návody. Každá zbra je trochu jiná.
2. Používejte jen správný druh plynu, nikdy siln jší než je dovoleno.
3. Do dvou adých zásobník používejte jen dokonale hladké a silikonem potažené kuli ky – jinak se
budou zasekávat.
4. Zásobníky pl te jen ve svislé poloze, plnicím ventilkem nahoru (viz manuál).
5. Dvou až t ísekundové pln ní je dostate né pro všechny typyp plynu. P epl ování vede k tomu, že
plyn neexpanduje ale odchází kapalný a ni í ventilky i zbra .
6. Po opakované st elb nebo st elb dlouhou dávkou je zásobník siln ochlazen. To vede ke snížení
výkonu. Snažte se dlouhým dávkám vyhnout a vy kejte oh átí zásobníku.
Základní údržba ply ák
1. Po h e odstra te ne istoty a vypus te p ebyte ný plyn. Do ventilku
2. St íkn te trochu silikonového oleje do obou otvor pracovního ventilku.
3. St íkn te trochu silikonového oleje do mechanismu zbran
Download

ÚDRŽBA AIRSOFTOVÝCH ZBRANÍ