ZAHRADNÍ GRIL KULTI
NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ
Obecné pokyny pro sestavení grilu:
Přečtěte si pozorně tento návod, zejména pak odstavce, týkající se postupu při jeho
sestavení a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme gril sestavovat až v místě jeho použití.
Zastavěná plocha po sestavení grilu činí 1,5 x 0,9 m = 1,35 m2
Jednotlivé díly:
1. Levá bočnice (poz. 5) .......................................................................................... 1 ks
2. Pravá bočnice (poz. 6) ......................................................................................... 1 ks
3. Spojnice boků (poz. 3) ........................................................................................ 1 ks
4. Zadní stěna (poz. 20) a 4 ks příchytek (poz. 21) ) ............................................... 1 ks
5. Komplet grilovací jehly s motorkem (montáž tohoto kompletu je provedena
již výrobcem grilu. Uživatel provádí pouze občas kontrolu dotaženosti
upevňovacích šroubů (červíků), jimiž je přes spojku spojena jehla
s motorkem) ......................................................................................................... 1 ks
6. Zdroj napětí ......................................................................................................... 1 ks
7. Spojovací materiál a nohy pro vyrovnání terénních nerovností jsou
namontovány na jednotlivých dílech a nejsou proto samostatně uváděny.
8. Přídavná jehla (poz. 55) (není součástí dodávky) ................................................ 2 ks
Katalog náhradních dílů:
poz.:
3
5
6
7
20
21
31
32
34
36
39
42
44
45
46
47
50
51
52
55
nezobraz.
katalog. číslo:
KUG 03
KUG 05
KUG 06
KUG 07
KUG 20
KUG 21
SP 1019
SP 2005
KUG 34
KUG 36
KUG 39
KUG 42
KUG 44
KUG 45
KUG 46
KUG 47
KUG 50
KU 1901207
KUG 52
KUG 55
KUG 53
název dílu:
spojnice boků
levá bočnice
pravá bočnice
šroub k upevnění nohy
zadní stěna
příchytka
šroub M8 x 40
matice křídlová M8
noha (vyrovnávací)
držák motoru
spojnice jehel
křídlový šroub do spoj. jehel
spojka (mezi jehlou a motorem)
červík M6x6 imbus DIN 914 (ke spojení
jehly s motorem)
červík M6x12 imbus DIN 915 (ke spojení
jehly s motorem)
vidlice (jehla)
kolík (k aretaci jehly ve zvolené výšce)
R-závl. malá (k aretaci kolíku - poz.50)
motorek UMR03
přídavná jehla
zdroj napětí 230V / 12V ss
ks/gril:
1
1
1
2
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
Díl, uvedený pod pozicí č. 55, není součástí základní dodávky při nákupu grilu.
duben 2010
4
Vybalení:
Obdrželi jste 3 kartónové krabice. V jedné je uložena kompletní grilovací jehla
s motorkem a spojnice boků. Ve druhé jsou obě bočnice a ve třetí zadní stěna společně s
příchytkami. Zvlášť je v malé krabičce dodáván zdroj stejnosměrného proudu o napětí 12
V. Dodatečně můžete doobjednat přídavné jehly. Podle dále uvedeného seznamu a
vyobrazení si pečlivě při převzetí zkontrolujte kompletnost všech dílů.
Montáž grilu:
1. Jak již bylo řečeno v úvodu, doporučujeme montáž grilu provádět v místě jeho použiti,
neboť vzhledem k jeho rozměrům se obtížněji transportuje na vzdálenější místo v
sestaveném stavu.
2. Místo pro ohniště, nad nimž bude gril stát, by mělo být pokud možno v rovině. Menší
nerovnosti terénu (do cca 10-ti cm) lze případně vyrovnat vysunovacími nohami na
bočnicích.
3. Připravíme si potřebné nářadí: klíč 13
4. Upevníme spojnici boků postupně do levé a pravé bočnice pomocí šroubů (poz. 31) a
křídlových matic (poz. 32). Zadní stěnu připevníme pomocí šroubů (poz. 31) a matic
(poz. 32) ke spojnici boků (poz. 3). V zadní stěně jsou k tomuto účelu připraveny
oválné výřezy. Pomocí 4ks příchytek (poz. 21), které jsou součástí zadní stěny,
přichytíme stěnu z boku k levé a pravé bočnici grilu (poz. 5 a 6). Tím jsme sestavili
nosnou část grilu.
5. Nyní nosnou část sestavenou dle bodu č. 4 vyrovnáme podle tvaru terénu pomocí
výsuvných noh tak, aby výřezy v obou bočnicích (v nichž bude pohybováno grilovací
jehlou) byly rovnoběžné. Šrouby, jimiž jsou upevněny vysunovací nohy důkladně
dotáhněte.
6. Do výřezů v bočnicích v1ožíme komplet grilovací jehly s motorem a upevníme ji
pomocí kolíků ve zvolené výšce. Konec jehly, na kterém je upevněn motor vkládáme
1
do pravé bočnice (viz obrázek). Tím je montáž grilu ukončena a gril je připraven
k použití
7. Přídavné jehly (poz. 55) nasuneme jehlami proti sobě na vidlici (poz. 47). Tyto
přídavné jehly jsou určeny zejména pro přípravu masa o menším objemu ( např.
několika kuřat atd.).
Technické parametry:
Zastavěná plocha:
Motor pohonu jehly:
Zdroj napětí:
Postup při grilování:
1. S ohledem na skutečnost, že Vámi zakoupený gril je určen pro grilování větších kusů
masa např.- selete či více kuřat najednou, a to až do hmotnosti cca 60 kg, doporučujeme
předem připravit ohniště tak, aby se grilované maso dávalo nad již dostatečně rozhořené
ohniště, kdy je palivo pokryto popelem a pouze žhne. Vhodné palivo ke grilování:
kvalitní dřevěné uhlí nebo dřevěné brikety. Nutno hlídat délku plamenů, které by
neměly být v přímém kontaktu s grilovanými pokrmy.
2. Na grilovací jehlu, kterou předem sejmeme i s motorem ze sestaveného grilu, pečlivě
upevníme grilované maso tak, aby se při následném rožnění nad ohništěm neuvolnilo.
Přitom bychom se měli snažit, aby bylo maso pokud možno na jehle vyváženo.
3. Grilovací jehlu s motorem umístíme zpět do nosné části grilu (POZOR!: Nikdy
nepřenášejte grilovací jehlu „za motor“ - k přenášení slouží madlo nad motorem) a
upevníme ji do vámi zvolené výšky. Tuto výšku lze i v průběhu grilování dle potřeby
měnit po předchozím zastavení chodu motoru. Doporučujeme, aby změnu výšky
prováděly, vzhledem k hmotnosti jehly s grilovaným masem a manipulaci nad
ohništěm, vždy dvě osoby, které navíc budou veškeré manipulace s horkou jehlou
provádět v pracovních rukavicích. V místě, kde je jehla opřena o aretační kolík, je
vhodné občas kápnout jedlý olej a tím zabezpečit hladké otáčení jehly.
4. Grilovací motorek je 12-ti voltový, určený k připojení na stejnosměrný proud, proto jej
musíte připojit k odpovídajícímu zdroji el. energie, v tomto případě tedy k dodanému
zdroji AS 20.
Bezpečnostní pokyny:
1. Při používání umístěte gril na volné prostranství, eventuálně pod ze všech stran
otevřený, nehořlavý přístřešek s odtahem spalin ve střeše přístřešku. Nikdy
nepoužívejte gril v uzavřených prostorách!
2. POZOR! K zapalování nebo rozdmychávání ohně nepoužívejte líh, benzin ani jiné
těkavé a vysoce hořlavé látky. Hrozí nebezpečí výbuchu a popálení!
3. Při grilování používejte pracovní rukavice. Gril nesmí být přesouván v rozpáleném
stavu. Součásti grilu jsou velmi horké a hrozí popálení!
4. VAROVÁNÍ! Zabraňte dětem a domácím zvířatům v přístupu do blízkosti grilu.
5. Zařízení není určeno pro použití:
• osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž odpovědnou osobou;
• osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu;
• osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost
rychlé reakce.
Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.
6. Před čištěním nechte vždy gril vychladnout.
7. Grilovací jehla je vyrobena z nerezové oceli: Hlavní díly grilu jsou natřeny barvou,
jejíž použití je pro daný účel výrobcem barvy doporučené.
8. Grilovací motorek a jeho síťový zdroj chraňte před deštěm a vlhkem! Síťový zdroj
zapojujte pouze do zásuvky instalované dle platných ČSN, a to včetně proudového
chrániče s vybavovacím proudem max. 30mA.
2
Grilovací jehla:
1,5 x 0,9 m = 1,35 m2
UMR03, 12 V =, 2 A
otáčky 2 ot/min., rovnoměrné zatížení až 60 kg
ČSN EN 60335-1
AS 20, adaptérový napájecí zdroj
ČSN EN 61010-1, krytí IP 20
vstupní napětí 230 V~ (± 10%)
výstupní napětí 11,5 V = (± 2%), 1,74 A, pojistka 1 A
délka 1500 mm, materiál nerez tř.17, antikorozní
Servis a záruční opravy:
Servis a záruční opravy zajišťuje Váš prodejce.
Záruční podmínky:
Na uvedený výrobek je záruka 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na
materiálové a výrobní vady, vzniklé během výroby, jako je např. nekvalitní svár, špatně
vyříznutý závit, nefunkční motorek, vadný kabel apod. Záruka se nevztahuje na běžné
opotřebení provozem a na poruchy způsobené nevhodným zacházením.
Záruku je možné uplatnit pouze v záruční lhůtě. V případě reklamace zajistí odběratel
dopravu vadného výrobku do servisu.
Likvidace zařízení:
Obalový materiál (krabice) lze použít pro uložení grilu v zimním období, resp. na
období, kdy víte, že nebudete gril delší dobu využívat. Pokud krabice k tomu účelu
nepoužijete, odevzdejte je organizaci zabývající se sběrem papíru.
Ocelová konstrukce – při její likvidaci se obraťte na sběrnu druhotných surovin.
Elektromotor a zdroj - předejte ve sběrně, zabývající se ekologickou likvidací
elektroodpadu.
Informace o sběrnách je možno získat na správě obce či města v místě vašeho
bydliště.
Výrobce:
KULTI spol.s r.o.
Na Máchovně 1270
CZ - 266 88 Beroun
3
Download

OCR Document