boNGO reportáž
prosinec 2012
PROJEKTY boNGO
SOUČASNÁ SITUACE V MALAWI
Malawi prochází dalším složitým obdobím. Na přání Světové
banky a dalších agentur se Malawi v čele s novou prezidentkou
Joyce Bandou konečně odhodlalo k bolestivému kroku devalvovat svou měnu - Malawiskou Kwachu. Byla to jedna z
podmínek, které Malawi muselo dodržet, aby nepřišlo o
příspěvky do státního rozpočtu od zahraničních donorů. Za
období posledních 5 měsíců se tak změnil kurz ze 160 Kwacha
za jeden dolar na 330 Kwacha za jeden dolar. Ceny potravin a
dalšího zboží rychle stoupají a krize jako vždy dopadá nejvíce
na ty nejchudší. Doufejme, že nastávající období dešťů přinese
dostake srážek a bohatou úrodu ... boNGO Tým
Tereza Mirovičová - ředitelka organizace
Simone Fuchs - ředitelka pro vzdělávání
Justin Namizinga - programový ředitel
Modelové školky boNGO - Mango a Umodzi-Mbame pokračují v provozu a v rámci partnerství s městskou
školkou Mini-Me začínají pronikat do učebních metod
Montessori. Projekt Veselé třídy pokračuje dál. Počet
vymalovavaných tříd se blíží pětistům a významným
partnerem projektu se již podruhé stává Era od
Poštovní Spořitelny.
NOVÝ PROJEKT - NOVÝ FILM
boNGO se konečně dostává k realizaci dlouho
zamýšleného projektu - natáčení celovečerního filmu
Bʼella. Jedná se o příběh z prostředí malawiské
venkovské střední školy, který se dotýká otázek
přátelství, lásky, dopadu HIV/AIDS, mizející tradiční
kultury, problému sexuálního zneužívání studentek ze
stran učitelů a obecných radostí a strastí malawiských
lidí a lidiček. Film chce zaujmout africké i evropské
obecenstvo a ukázat Malawi nikoli jako chudobou
strádající zemi, nýbrž jako místo, kde žijí lidé různých
povah a osudů, stejně jako kdekoli na celém světě.
Generálním sponzorem filmu je Agrofert.
Pozdravení z prosincové Malawi všem příznivcům boNGO
stručně o boNGO
boNGO Worldwide je nestátní nezisková organizace ve východoafrické Malawi založená za účelem
zvyšování úrovně místního vzdělávání. V rámci svých programů boNGO:
(1) Podporuje předškolní výchovu (projekt Modelové školky a Školení učitelů ).
(2) Vytváří podnětnější učební prostředí na základních školách (projekt Veselé Třídy ).
(3) Produkuje a šíří zábavně-vzdělávací filmy určené pro africké i neafrické obecenstvo - projekt film Zione a
film Bʼella .
boNGO je akronymem pro “based on Need-driven Grassroots Ownership” – vyjadřující důležitost aktivní
participace místních lidí, kterou boNGO považuje za nezbytný předpoklad pro udržitelné změny a rozvoj.
Od roku 2009 funguje občanské sdružení boNGO také v České republice a Švýcarsku. Věnuje se
rozvojovému vzdělávání a sbírání finančních prostředků pro projekty v Malawi.
boNGO Tým – boNGO bylo založeno v roce 2007 svými třemi řediteli, původně dobrovolníky, kteří v roce
2005 společně s místní komunitou zakládali první Modelovou školku Umodzi-Mbame v jižní Malawi.
Malawi je malá republika v
jihovýchodní Africe, známá
pro obrovské jezero Malawi,
různorodou krajinu a
pohostinné obyvatelstvo.
Malawi patří mezi 10
ekonomicky nejzaostalejších
zemí světa.
PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
Obě dvě Modelové školky - Umodzi-Mbame a Mango, nadále poskytují příkladnou předškolní výchovu celkem 150 dětem
prostřednictvím 16 učitelů, poměr který dovoluje pracovat v malých skupinách a věnovat individální pozornost dětem, které
to potřebují. Kromě toho, že obě Modelové školky slouží zároveň jako školicí centra pro učitele z jiných školek a
organizací, učitelé v Modelových školkách momentálně sami podstupují školení učebních metod Montessori v rámci
výměnného projektu s městskou školkou Mini-Me.
V rámci výměnného projektu
mezi Modelovými školkami
boNGO a školkou Mini Me:
! učitelé z Modelových školek
boNGO se seznamují s metodologií
Montessori prostřednictvím účasti
při výuce v Mini Me
! Učitelé Mini Me navštěvují
Modelové školky boNGO a
nechávají se inspirovat učebními
metodami koncipovanými tak, aby
nevyžadovaly téměř žádné zdroje
Mini Me - soukromá školka ve městě Blantyre
kombinující metody Montessory a britské
učební osnovy. Školku navštěvují děti z dobře
situovaných rodin.
Učitelé z Mini Me přicházejí na návštěvu do
Modelové školky Umodzi-Mbame.
! městské děti z dobře situaovaných
rodin navazují přátelství s dětmi z
venkovských oblastí situace,
která obyčejně Malawi nenastává.
Děti i učitelé v Modelových školkách se učí správně zacházet s učebními pomůckami inspirovanými metodami Montessori.
projekt
VESELÉ TŘÍDY
projekt VESELÉ TŘÍDY
Natíráme třídy naveselo!
1 Veselá třída = 4,900 Kč = inspirující učební prostředí pro 1,000 prvňáků a druháků
Přidejte
se i vy!!
Od roku 2011 bylo 500 běžných tříd
transformováno na Veselé třídy.
Projekt Veselé třídy zlepšuje učební prostředí na
základních škol prostřednictvím nástěných dekorací. Od
června 2011 bylo na Veselé třídy přetvořeno téměř 500
běžných tříd! Připojte se i vy a kupte sobě nebo někomu
blízkému Veselou třídu.
Sbírkovýnaúčet
Přispějte
účetboNGO:
boNGO:
více obrázků na Facebooku boNGO Worldwide
6060660649/5500
Type to enter text
Česko-malawiská nezisková organizace boNGO
byla založena v roce 2007 s cílem zvyšovat
úroveň školství v Malawi a přispívat k
rozvojovému vzdělávání v ČR. Projekty
boNGO jsou inovativní koncepty
s ambicí zlepšit malawiský vzdělávácí
systém na národní úrovni a pozitivně ovlivňují
vzdělání stovek tisíců dětí.
Více informací na
http://www.bongoworldwide.org/programs-projects/primary-schoolsproject-happy-classrooms/cz
Veselé třídy jsou podporávány
jednotivci a firmami v Malawi i ČR.
Nenákladně,
efektivně
a dlouhodobě.
Na přání vám zašleme fotografii
Vámi podpořené Veselé třídy,
na jejíž stěně bude napsáno:
malawiský deník Daily Times
o projektu Veselé třídy
THIS HAPPY CLASSROOOM
WAS SUPPORTED BY:
JMÉNO/LOGO DÁRCE
Ve Veselých třídách se děti lépe učí a více si pamatují,
a učitelé mohou využívat rozmanitějších učebních metod.
více informací na www.bongoworldwide.org/cz
Era od Poštovní Spořitelny
na projekt přispěla již
200.000 Kč, díky kterým
vzniklo 50 Veselých tříd.
produkce a šíření zábavně vzdělávacích filmů - nový film ʻBʼellaʼ
V roce 2010 boNGO vyrobilo nízkorozpočtový film Zione s cílem atraktivně oslovit malawiské obecenstvo a připomenout důležitost
používání kondomů coby prevence šíření viru HIV. Film v Malawi shlédlo tisíce lidí prostřednictvím malawiské televize a malawiských
kin, a v ČR byl v rámci rozvojového vzdělávání rozdistribuován do stovek základních a středních škol.
V roce 2012 boNGO přichází s natáčením nového filmu - Bʼella. Drama z venkovské středí školy v čele s hlavní hrdinkou Bʼellou si
klade za cíl:..
.
.
.
v ČR a západním světě:
1.
Prolomit klišé servírovaná světovými médii - Afrika není jen chudoba, korupce, válka či masivní odlesňování. Žijí v ní obyčejní
lidé s charaktery, sny i starostmi podobnými těm našim v západním světě.
. .
.
.
v Africe:
2.
Povzbudit sebevědomí a víru afrických dívek v sebe sama a to, že člověk mnohé dosáhne vzděláním a prací na sobě samém.
3.
Poukázat na nebezpečí HIV/AIDS způsobem pro Afričany atraktivním a srozumitelným.
4.
Připomenout hodnoty tradičního afrického života, který kvůli pronikání západní kultury rychle mizí.
Film Bella je, narozdíl od filmu Zione, natáčen za účasti profesionálních malawiských filmařů.
promítání filmu Zione
V Malawi existují stovky “kin”. Většinou promítají
nehodnotné filmy z Nigérie, Číny a USA.
boNGO v těchto kinech vidí velký osvětový potenciál a
do 70 z nich rozdistribuovalo film Zione.
Natáčení filmu Bʼella začalo 3. prosince 2012. Je to vzrušující zážitek pro
všechny zúčastněné ...
PROPAGACE A FUNDRAISING
V rámci své letní návštěvy ČR mluvila ředitelka boNGO Tereza Mirovičová o programech boNGO v několika televizních a
rozhlasových pořadech. Články o činnosti boNGO vyšly také v denním tisku.
zpravodajství ČT 24: http://www.youtube.com/watch?
v=9VeIa6xPVUU&feature=relmfu
Živě na jedničce - interview o projektu Zione:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10396278677-zivena-jednicce/312292320120057/obsah/206272-beseda-oorganizace-bongo/ (odklik 24 a 27)
Prima svět - pořad televize TV Prima odvysílal
krátkou reportáž o boNGO a jak funguje jeho
medializace prostřednictvím hudby
http://www.youtube.com/watch?
v=_0iCfrVnppc&feature=player_profilepage
Červnová prezentace o boNGO na Anglickém
Gymnáziu English College in Prague o.p.s.
vzbudila pozitivní ohlas a studenti se
rozhodli uspořádat předvánoční sbírku na
projekt Veselé třídy.
časopis Respekt:
http://respekt.ihned.cz/video/c1-56774570ceska-hvezda-v-malawi#gv335260
boNGO žádá o vaši podporu
Ve!ejná sbírka "eského o.s. boNGO na projekty boNGO Worldwide v Malawi
Cht!li bychom pod!kovat v"em p#isp!vatel$m, díky nim% bylo v posledních t#ech letech shromá%d!no na transparentním sbírkovém
ú&tu 6060660606/5500 (http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=6060660606)
více ne% 250 tisíc korun, je% byly pou%ity na realizaci projektu Veselé t#ídy i dal"ích projekt$ boNGO v Malawi.
V sou&asnosti odevzdáváme vyú&tování t#íleté sbírky pra%skému magistrátu a sou&asn! p#ipravujeme z#ízení nové sbírky s obdobn'm
ú&elem, která bude spu"t!na na za&átku roku 2013. Co z toho plyne pro vás - na"e dárce? Pro ty z vás, kte#í jste na"imi pravideln'mi
p#isp!vateli, se nem!ní nic. Nová sbírka bude z#ízena na stejném transparentním ú&tu a va"e dary, které na tento ú&et pravideln!
zasíltáte, budou p#ipsány jako po&áte&ní vklad nové sbírky.
Pokud se rozhodnete finan&n! podpo#it &innost boNGO v leto"ním &ase p#edváno&ním jednorázov! &i poprvé, vy#e"íme vá" p#ísp!vek
jednoduchou darovací smlouvou a prost#edky od vás p#ijmeme nikoli na sbírkov', n'br% na b!%n' ú&et sdru%ení 6060660649/5500,
kter' je rovn!% veden jako tzv. transparentní ú&et u Raiffeisen Bank v Praze a jeho stav také m$%e ka%d' ve#ejn! sledovat na internetu.
O spu"t!ní nové sbírky vás budeme informovat v dal"ím bulletinu a také na na"em webu.
Vaše peníze mohou být využity například takto:
72 Kč ....... měsíční docházka jednoho dítěte do Modelové Školky (včetně výživného oběda)
360 Kč ..... měsíční plat junior učitele v Modelové Školce
580 Kč ..... měsíční plat senior učitele v Modelové Školce
4900 Kč ... vymalování Veselé Třídy
9000 Kč ... měsíční náklady na provoz jedné ze dvou Modelových Školek
(platy učitelů, jídlo pro děti, křídy, papír ....)
jménem občanského sdružení boNGO
Tereza Mirovičová
www.bongoworldwide.org
Download

Zde - boNGO