Dřevostavby CZ
NATURDOM
Konstrukce dřevostavby
s přírodní izolací Natur...
duben 2012
Úvod
Dávno jsou ty doby, kdy ničivé požáry ze 16-ho století ničily středověká města, dnes lze postavit dřevostavbu, která má odolnost 90 minut (i více).
Tato příručka je určena všem, kteří chtějí do tohoto oboru (moderních dřevostaveb) proniknout, pro ty, kteří v něm již delší čas pracují, pro ty, kteří o tomto typu stavění, který se váže
s materiálem člověku blízkým od pravěku, uvažují, i pro ty, kteří dřevostavbu plánují postavit.
Základními čtyřmi úkoly, které musí každá stavba plnit, jsou statická bezpečnost a tuhost, nízká
energetická náročnost (úspora energií), požární bezpečnost a ochrana před vnitřním i vnějším
hlukem. Splněním těchto čtyř úkolů nastává kýžený stav, který očekává každý uživatel domu,
tj. pohoda.
Obsah
dřevostavby Naturdom
Úvod
Základní typy konstrukcí
Tepelně-izolační vlastnosti
Energetické hodnocení
Zvukově-izolační vlastnosti
Požární odolnost
Statická část
NADSTANDARD PLUS
NADSTANDARD
STANDARD
Konstrukční detaily
Doporučené minerální izolace
2
2
3
4
4
5
6
7
8
10
12
14
19
Proč stavět, či vlastnit dřevostavbu?
– rychlost výstavby (většina procesů je montážních a odpadá čas technologických pauz)
– ekonomické hledisko, které zahrnuje jak technologii výstavby (minimální nutnost těžké mechanizace) a zejména finální kvality objektu, který v mnoha případech dokáže pokořit dnes
běžně používané zdící materiály
– tepelně-technické vlastnosti – vzhledem k tomu, že nosnost stěny je kombinací deskové
výztuhy na dřevěných trámcích a izolantu v dutině, můžete lépe využít zastavěnou plochu
pozemku
– ekologické hledisko – dřevostavba používá materiály, které jsou přírodě blízké, nebo z ní
bezprostředně vzešly, použití minerální izolace s ECOSE Technology
– okamžitý komfort v užívání – vzhledem k typu a technologii konstrukce, lze do stavby zabudovat technologie, které jiný typ stavby neumožňuje (stěnové, podlahové vytápění a chlazení, vedení instalací v dutinách nosných stěn) a umožňuje je zabudovat okamžitě – suchý
proces výstavby
– vysoká bezpečnost typových konstrukcí Knauf Insulation
Na následujících stránkách najdete veškeré
informace, které Vám firma Knauf Insulation
chce poskytnout, aby bylo dosaženo všech
čtyř bodů, které pro každého uživatele znamenají pohodu.
Základní typy konstrukcí dřevostavby NATURDOM
Nadstandard PLUS
REI 45 DP3[min]
Požární odolnost
R = 10,04 [m K/W]
U = 0,10 [m K/W]
Tepelný odpor
Součinitel prostupu tepla
Rw = 61dB
Vzduchová neprůzvučnost
2
2
Nadstandard
Požární odolnost
R = 8,42 [m K/W]
U = 0,12 [m K/W]
Tepelný odpor
Součinitel prostupu tepla
Rw = 60 dB
Vzduchová neprůzvučnost
2
Standard
Požární odolnost
R = 4,04 [m K/W]
U = 0,24 [m K/W]
Tepelný odpor
Součinitel prostupu tepla
Rw = 56 dB
Vzduchová neprůzvučnost
2
i
i
Skladba obvodové stěny od interiéru:
 Sádrovláknitá deska
 Instalační předstěna
 Parotěsná zábrana
 Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 035
 Sádrovláknitá deska
 Minerální izolace FKD S
  

e
pro standardní novostavby
REI 45 DP3[min]
2
  

e
Skladba obvodové stěny od interiéru:
 Sádrovláknitá deska
 Instalační předstěna s izolací Naturboard 035
 Parotěsná zábrana
 Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 033
 Sádrovláknitá deska
 Minerální izolace FKD S
pro nízkoenergetické domy
REI 45 DP3[min]
2
pro pasivní domy
 
e

i
Skladba obvodové stěny od interiéru:
 Sádrovláknitá deska
 Instalační předstěna
 Parotěsná zábrana
 Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 037
Výrobky Knauf Insulation pro NATURDOM
Naturoll, Naturboard Role a desky ze skelné minerální vlny
Vynikající tepelná izolace – Součinitel tepelné vodivosti od 0,033 W/mK
Přizpůsobené rozměry izolace konstrukci dřevostavby – minimální odpad
Nejvyšší zvuková pohltivost – Třída zvukové pohltivosti A
Nehořlavá izolace – Třída reakce na oheň A1
Unikátní ECOSE® Technology
Šetrná k životnímu prostředí
Unikátní ECOSE® Technology
Přírodní materiál
ECOSE® Technology – bez formaldehydu, fenolů, akrylátů, barviv a bělidel
Příjemná na dotyk, bez zápachu, snadno se řeže
Vyrobeno až z 80 % recyklovaného skla
Oceněno certifikátem EUROFINS GOLD za vnitřní kvalitu ovzduší
FKD S, PTS Desky z kamenné minerální vlny
Vynikající tepelná izolace – Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK
Tvarově stály i při nadměrném namáhání
Vynikající mechanické vlastnosti
Nejvyšší zvuková pohltivost – Třída zvukové pohltivosti A
Nehořlavá izolace – Třída reakce na oheň A1
Difúzně otevřený materiál
3
Tepelně-izolační vlastnosti
Tepelně-izolační charakteristiky konstrukcí a požadavky na jejich
specifikaci jsou uvedeny v ČSN 730540-2. Jde o primární stanovení těchto parametrů. Takto lze legálně zajistit minimální požadovanou tepelnou pohodu v interiéru.
Základním požadavkem na obvodové konstrukce z hlediska tepelné techniky je součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)]
Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
Požadavky
Výtah z ČSN 73 0540-2
Požadované hodnoty
UN, 20
Doporučené hodnoty
Urec, 20
Doporučené hodnoty
pro pasivní budovy Upas,20
Stěna vnější
0,30
0,20
0,18–0,12
Podlaha a stěna přilehlá k zemině
0,45
0,30
0,22–0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
0,60
0,40
0,30–0,20
Střecha strmá se sklonem nad 45°
0,30
0,20
0,18–0,12
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
0,24
0,16
0,15–0,10
Energeticky úsporné
stavění
Cenově
dostupné řešení
Energetické hodnocení
Energetická náročnost budov je významným ukazatelem stupně zateplení obvodového pláště budovy. Čím vyšší je tento stupeň, tím je energetická náročnost objektu nižší
a tím je nižší i financování provozu tohoto objektu z hlediska vytápění.
Grafickým ukazatel energetické náročnosti na provoz budovy je PENB (průkaz energetické náročnosti budov). PENB klasifikuje budovy do sedmi kategorií A,
B, C, D, E, F, G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné
(G).
Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A, B, C.
Energetické štítkování se tak v dnešní době zařadilo do běžných benefitů realitních
kanceláří, developerů a stavebních firem. Energetický štítek budovy je důležitým ukazatelem úspornosti budovy a kritériem pro její výběr.
Jedná se o energeticko-ekonomický přístup, který ve velké míře ovlivňuje naše hospodaření s vhodně vynaloženými investičními prostředky. Zateplením obvodové stěny
dojde k efektivnímu snížení energetické náročnosti na provoz objektu významným
způsobem.
4
Třída energetické
náročnosti budovy
Slovní vyjádření energetické
náročnosti budovy
A
Mimořádně úsporná
B
Úsporná
C
Vyhovující
D
Nevyhovující
E
Nehospodárná
F
Velmi nehospodárná
G
Mimořádně nehospodárná
Zvukově-izolační vlastnosti
Z akustického jsou vnější stěny obvodovým pláštěm budovy a vztahují se tak na ně požadavky stanovené v ČSN 73 0532.
Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně
o ochraně proti hluku. Vnější stěny nám zajišťují akustickou pohodu
před vnějším hlukem. Hluk je veškerý souhrn nežádoucích zvuků,
které jsou nám nepříjemné. Pro někoho je to kolona aut, pro jiného
hejno křiklavých ptáků a pro jiné zase motorová sekačka. Vnitřní
akustickou pohodu zajistíme tepelně izolačními materiály, které
mají vhodnou zvukovou pohltivost.
Konstrukce jako celek pak musí splňovat požadavky na vzduchovou
neprůzvučnost. Jde o schopnost konstrukce bránit přenosu zvuku
z exteriéru do interiéru. Ve fázi návrhu musí být konstrukce navržena
a posouzena tak, aby vhodně zvolený systém odpovídal příslušnému
požadavku na vzduchovou neprůzvučnost. Vzduchová neprůzvučnost
obvodových plášťů nemá jasně dané požadavky. Stanovuje se individuálně, dle vnějších hlukových hladin nebo-li dle síly vnějšího hluku.
Jiný požadavek tak bude pro objekt ve velkoměstě u rušné komunikace
a jiný je stanoven pro podhorskou vesnici daleko od civilizace.
Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R´w – vzduchová neprůzvučnost
Vyšší hladiny hluku*
Druh chráněného
vnitřního prostoru
v denní době
v noční době
> 65
≤ 70
> 70
≤ 75
> 55
≤ 60
> 60
≤ 65
Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.)
38
43
38
43
Pokoje v hotelech a penzionech
33
38
33
38
*) ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m, dB
Výtah z normy ČSN 73 0532
Zvukově izolační vlastnosti stěny – vzduchová neprůzvučnost
e
i
e
vysoce pohltivý
povrch
odrazivý povrch
Naturdom Standard
vzduchová neprůzvučnost
i
Naturdom Nadstandard
56 dB
vzduchová neprůzvučnost
60 dB
Zlepšení o celých 7 dB,
vyhoví nárokům pro vyšší hlukové zátěže
Ochrání před hlukem
Hluková mapa – legenda:
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeg:
≤ 40 dB
≤ 45 dB
≤ 50 dB
≤ 55 dB
≤ 60 dB
≤ 65 dB
≤ 70 dB
> 70 dB
Hluková zátěž velkých měst. Velmi exponovaná místa
již od 55 dB. Zateplování prováděné minerální izolací
ochrání před hlukem.
5
Požární odolnost
Pokud jde o hodnocení produktů, požárně technické normy je rozdělují do tzv. tříd reakce na oheň. Všechny výrobky Knauf Insulation používané do vnějších konstrukcí mají nejvyšší požární odolnost
s třídou reakce na oheň A1.
Požární odolnost stavebních konstrukcí se hodnotí zásadně pro
celý systém. Konstrukční prvky se třídí do tří skupin, konstrukce druhu DP1, DP2, DP3, přičemž se hodnotí ze dvou hledisek. Jedním je
přispění k intenzitě požáru a druhým je hodnotící hledisko vzhledem k použitým materiálům s vlivem na jejich třídu reakce na oheň
v souvislosti s únosností a stabilitou při případném požáru.
Pouze výrobky označené třídou reakce na oheň A1 nemají žádná omezení při použití do konstrukcí s označením DP1, DP2, DP3 dle
ČSN 73 0802(04). Veškeré konstrukce Naturdomu byly zkoušeny
z hlediska požární odolnosti, kde dosahují maximální hodnoty. Níže
můžete vidět fotodokumentaci zkoužky obvodové stěny.
První minuta zkoušky požární odolnosti stěny
Pohled do pece v 36-té minutě zkoušky
Pohled na stěnu po zkoušce v 46-té minutě
6
Statická část
Výztužné opláštění musí být provedeno na celou výšku konstrukčního dílce. Jedna horizontální spára je přípustná pouze tehdy, je-li dílec
namáhán pouze svislým zatížením.
Dřevěné prvky – tříděné řezivo, KVH hranol, lepené dřevěné I nosníky (minimální průřezová plocha 30 cm2 při dílenské montáži, 40 cm2
při montáži na stavbě). Šířka prvku minimálně 40 mm, výška prvku minimálně 50 mm.
Opláštění
oboustranné
jednostranné
Spojovací prostředek
Rozteč sloupků bs
Standardní
mm
Rozteč sloupků eR
Pro hřebíky/spony
mm
600–625
Síla FH 1) pro výšku dílce
≤ 2,60 m
kN
≤ 3,00 m
kN
min. 50
max. 150
3,3
1,3
–
–
1200–1250
min. 50
max. 150
6,0
2,7
5,5
2,7
1200–1250
min. 50
max. 150
3,3
1,5
–
–
Hloubka zapuštění -sdo dřeva
délka
mm
Hladké hřeby / Speciální hřebíky
s ≥ 12 dn
Třída 1
Speciální hřebíky
Třída 2 a 3
s ≥ 8 dn
Ocelové spony *)
s ≥ 12 dn
Hloubka zapuštění -s+
tloušťka opláštění
maximální rozteče
mm
Obvodový sloupek (eR)
min. 50 do max. 150
Střední sloupek (eM)
max. 150
7
NADSTANDARD PLUS
NADSTANDARD PLUS
Ideální řešení dřevostavby pro pasivní domy
Konstrukce obvodové stěny*
NADSTANDARD PLUS
  
 i
REI 45 DP3 [min] požární odolnost
R = 10,04 [m K/W] tepelný odpor
U = 0,10 [m K/W] souč. prost. tepla
2
e
2
Rw = 61dB neprůzvučnost
Skladba obvodové stěnyod interiéru:
 Sádrovláknitá deska
 Instalační předstěna s izolací Naturboard 035
 Parotěsná zábrana
 Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 033
 Sádrovláknitá deska
 Minerální izolace FKD S
Konstrukce šikmé střechy*
NADSTANDARD PLUS
REI 15 DP3
Skladba střešního pláště od interiéru
[min] požární odolnost
R = 7,16 [m K/W] tepelný odpor
U = 0,14 [m K/W] souč. prost. tepla

2
2

Rw = 53 dB neprůzvučnost
Konstrukce
Stěna
Požární odolnost
Vzduchová Neprůzvučnost RW (dB)
Tepelný odpor R
(m2K/W)
REI 45
61
10,04
Součinitel prostupu Energetická náročnost
tepla U (W/m2K)
konstrukce
0,10
Střecha
REI 15
53
7,165
0,14
Příčka
REI 30
53
1,74
0,58
Strop
REI 30
54
2,64
0,38
–
29**
2,7
0,37
Podlaha
**) Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku v dB
*) Detailní skladby jednotlivých konstrukcí – viz následující strana
8






 Sádrovláknitá deska
 Parotěsná zábrana
 Izolace Naturboard 035 pod krokve
 Izolace Naturoll 033 mezi krokve
 Difuzní pojistná hydroizolace
 Větraná vzduchová mezera + kontralatě
 Střešní latě
 Tašková krytina
A
Izolace v hlavní nosné
konstrukci
min. tl. izolace
(mm)
NATUROLL 033
100+140+60
NATUROLL 033
160+120
NATURBOARD 037
100
NATUROLL 037
100
PTS
120
Skladby konstrukcí Naturdom NADSTANDARD PLUS
Skladba obvodové stěny od interiéru
•Sádrovláknitá deska/Diamant 12,5 mm
•Instalační předstěna s izolací Naturboard 035 60 mm
•Parotěsná zábrana
•Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 033 140 mm
•Sádrovláknitá deska/Diamant 12,5 mm
•Minerální izolace FKD S 100 mm
Skladba střešního pláště od interiéru
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
•Parotěsná zábrana
•Izolace Naturboard 035 2× 60 mm pod krokve
•Izolace Naturoll 033 160 mm mezi krokve
•Difuzní pojistná hydroizolace
•Větraná vzduchová mezera + kontralatě 60 × 40 mm
•Střešní latě 60 × 40 mm
•Tašková krytina
Skladba příčky
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
•Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturboard 037
7 100 mm
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
Skladba stropu
•Sádrokartonová deska GKF 12,5 mm
•Úsporné bednění 80 × 25 mm
•Parotěsná zábrana
•Nosná dřevěná konstrukce 60 × 220 mm s izolací Naturoll 037
7 100 mm
•Záklop OSB 22 mm
Skladba podlahy
•Nosná konstrukce
•Knauf Insulation PTS 2 × 60 mm
•Sádrovláknitá podlahová deska 2× 12,5 mm
•Mirelon 3 mm
•Laminátová podlaha
9
NADSTANDARD
NADSTANDARD
Ideální řešení dřevostavby pro nízkoenergetické domy
Konstrukce obvodové stěny*
NADSTANDARD
REI 45 DP3
[min] požární odolnost
R = 8,42 [m K/W] tepelný odpor
U = 0,12 [m K/W] souč. prost. tepla
2
  
 i
e
2
Rw = 60 dB neprůzvučnost
Skladba obvodové stěny od interiéru:
 Sádrovláknitá deska
 Instalační předstěna
 Parotěsná zábrana
 Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 035
 Sádrovláknitá deska
 Minerální izolace FKD S
Konstrukce šikmé střechy*
NADSTANDARD
REI 15 DP3
Skladba střešního pláště od interiéru
[min] požární odolnost
R = 6,28 [m K/W] tepelný odpor
U = 0,16 [m K/W] souč. prost. tepla

2
2

Rw = 52 dB neprůzvučnost
Konstrukce
Stěna
Požární odolnost
Vzduchová Neprůzvučnost RW (dB)
Tepelný odpor R
(m2K/W)
REI 45
60
8,42
Součinitel prostupu Energetická náročnost
tepla U (W/m2K)
konstrukce
0,12
Střecha
REI 15
52
6,28
0,16
Příčka
REI 30
53
1,74
0,58
Strop
REI 30
54
2,64
0,38
–
28**
2,58
0,39
Podlaha
**) Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku v dB
*) Detailní skladby jednotlivých konstrukcí – viz následující strana
10






 Sádrovláknitá deska
 Parotěsná zábrana
 Izolace Naturboard 035 pod krokve
 Izolace Naturoll 033 mezi krokve
 Difuzní pojistná hydroizolace
 Větraná vzduchová mezera + kontralatě
 Střešní latě
 Tašková krytina
B
Izolace v hlavní nosné
konstrukci
min. tl. izolace
(mm)
NATUROLL 035
100+140
NATUROLL 035
160+120
NATURBOARD 037
100
NATUROLL 037
100
PTS
100
Skladby konstrukcí Naturdom NADSTANDARD
Skladba obvodové stěny od interiéru
•Sádrovláknitá deska/Diamant 12,5 mm
•Instalační předstěna
•Parotěsná zábrana
•Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 035 140 mm
•Sádrovláknitá deska/Diamant 12,5 mm
•Minerální izolace FKD S 100 mm
Skladba střešního pláště od interiéru
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
•Parotěsná zábrana
•Izolace Naturboard 035 2× 60 mm pod krokve
•Izolace Naturoll 035 160 mm mezi krokve
•Difuzní pojistná hydroizolace
•Větraná vzduchová mezera + kontralatě 60 × 40 mm
•Střešní latě 60 × 40 mm
•Tašková krytina
Skladba příčky
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
•Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturboard 037
7 100 mm
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
Skladba stropu
•Sádrokartonová deska GKF 12,5 mm
•Úsporné bednění 80 × 25 mm
•Parotěsná zábrana
•Nosná dřevěná konstrukce 60 × 220 mm s izolací Naturoll 037
7 100 mm
•Záklop OSB 22 mm
Skladba podlahy
•Nosná konstrukce
•Knauf Insulation PTS 2 × 50 mm
•Sádrovláknitá podlahová deska 2× 12,5 mm
•Mirelon 3 mm
•Laminátová podlaha
11
STANDARD
STANDARD
Ideální řešení dřevostavby pro standardní novostavbu
Konstrukce obvodové stěny*
STANDARD
REI 45 DP3 [min] požární odolnost
e
R = 4,04 [m K/W] tepelný odpor
U = 0,24 [m K/W] souč. prost. tepla
2
 
 i
2
Skladba obvodové stěny od interiéru:
 Sádrovláknitá deska
 Instalační předstěna
 Parotěsná zábrana
 Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 037
Rw = 56 dB neprůzvučnost
Konstrukce šikmé střechy*
STANDARD
REI 15 DP3
Skladba střešního pláště od interiéru
[min] požární odolnost
R = 5,63 [m K/W] tepelný odpor
U = 0,18 [m K/W] souč. prost. tepla

2
2

Rw = 51 dB neprůzvučnost
Konstrukce
Stěna
Požární odolnost
Vzduchová Neprůzvučnost RW (dB)
Tepelný odpor R
(m2K/W)
REI 45
56
4,04
4,
04
Součinitel prostupu Energetická náročnost
tepla U (W/m2K)
konstrukce
0,24
Střecha
REEI 15
51
4,63
4,
0,2
0,
22
Příčka
REI 30
53
1,74
1,
74
0,58
Strop
REII 30
54
2,64
64
0,38
38
–
27**
2,,51
0,40
Podlaha
**) Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku v dB
*) Detailní skladby jednotlivých konstrukcí – viz následující strana
12






 Sádrovláknitá deska
 Parotěsná zábrana
 Izolace Naturboard 035 pod krokve
 Izolace Naturoll 033 mezi krokve
 Difuzní pojistná hydroizolace
 Větraná vzduchová mezera + kontralatě
 Střešní latě
 Tašková krytina
C
Izolace v hlavní nosné
konstrukci
min. tl. izolace
(mm)
NATUROLL 037
140
NATUROLL 037
160+60
NATURBOARD 037
100
NATUROLL 037
100
PTS
80
Skladby konstrukcí Naturdom STANDARD
Skladba obvodové stěny od interiéru
•Sádrovláknitá deska/Diamant 12,5 mm
•Instalační předstěna
•Parotěsná zábrana
•Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturoll 037
7 140 mm
•Sádrovláknitá deska/Diamant 12,5 mm
•Minerální izolace FKD S 100 mm
Skladba střešního pláště od interiéru
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
•Parotěsná zábrana
•Izolace Naturboard 037
7 60 mm pod krokve
•Izolace Naturoll 037
7 160 mm mezi krokve
•Difuzní pojistná hydroizolace
•Větraná vzduchová mezera + kontralatě 60 × 40 mm
•Střešní latě 60 × 40 mm
•Tašková krytina
Skladba příčky
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
•Nosná dřevěná konstrukce s izolací Naturboard 037
7 100 mm
•Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
Skladba stropu
•Sádrokartonová deska GKF 12,5 mm
•Úsporné bednění 80 × 25 mm
•Parotěsná zábrana
•Nosná dřevěná konstrukce 60 × 220 mm s izolací Naturoll 037
7 100 mm
•Záklop OSB 22 mm
Skladba podlahy
•Nosná konstrukce
•Knauf Insulation PTS 2 × 40 mm
•Sádrovláknitá podlahová deska 2× 12,5 mm
•Mirelon 3 mm
•Laminátová podlaha
13
Konstrukční detaily dřevostavby NATURDOM
Schématický půdorys
DETAIL 1.3
DETAIL 1.3
DETAIL 1.4
DETAIL 1.5
DETAIL 1.6C
DETAIL 1.5
DETAIL 1.3
Schématický řez
DETAIL 1.8
DETAIL 1.7
DETAIL 1.9
DETAIL 1.6B
DETAIL 1.2
DETAIL 1.6A
DETAIL 1.1
14
DETAIL 1.10
Detail 1.1
ZÁTKA Z MINERÁLNÍ VLNY
i
e
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
PLOVOUCÍ PODLAHA
OKRAJOVÝ IZOLAý1Í PÁSEK
INSTALAý1Í PěEDSTċNA
HORIZONT. LATċ 60x40 mm
S VÝPLNÍ NATURBOARD
PAROTċ6NÁ ZÁBRANA
NOSNÁ 'ě(9ċNÁ KONSTRUKCE
VERTIKÁLNÍ KVH 60x140mm á 625 mm
S VÝPLNÍ NATUROLL
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
KNAUF INSULATION FKD S
MIRELON 2 mm
SUCHÁ PODLAHA
2x12,5 mm SÁDROVLÁKNITÁ
PODLAHOVÁ DESKA
NOBASIL PTS (2 VRSTVY)
HYDROIZOLACE
ZÁKLADOVÁ BETONOVÁ DESKA
ZHUTNċNÝ ŠTċRK
ZEMINA
VÝZTUäNÁ A ARMOVACÍ VRSTVA
PRO ETICS
VNċJŠÍ OMÍTKA
VNċJŠÍ OMÍTKA
LEPÍCÍ HMOTA
POLYFOAM C-ULTRAGRIP SE, LJ
min. 300mm
STATICKY OV ċěENÝ KOTVÍCÍ PRVEK
LAMI1ÁTOVÁ PODLAHA
Detail 1.2
MIRELO1
SÁDROVLÁK1ITÁ DESKA 12,5 mm
I1STALAý1Í PěEDSTċ1A
HORIZO1T. LATċ 60x40 mm
S VÝPL1Í 1ATURBOARD
SUCHÁ PODLAHA
2x12,5mm SÁDROVLÁK1ITÁ
PODLAHOVÁ DESKA
OKRAJOVÝ IZOLAý1Í PÁSEK
ZÁTKA Z MI1ERÁL1Í VL1Y
KNAUF INSULATION PTS
ZÁKLOP OSB 22 mm
RÁMOVÁ KO1STRUKCE 60x220mm
S VÝPL1Í 1ATUROLL MI1. 100 mm
PAROTċ61Á FÓLIE
ÚSPO51É BE'1ċ1Í 80x25 mm
SÁDROKARTO1OVÁ DESKA GKF 15 mm
PAROTċ61Á ZÁBRA1A
1OS1Á 'ě(9ċ1Á KO1STRUKCE
VERTIKÁL1Í KVH 60x140mm á 625 mm
S VÝPL1Í 1ATUROLL
500mm
SÁDROVLÁK1ITÁ DESKA 12,5 mm
K1AUF I1SULATIO1 FKD S
VÝZTUä1Á A ARMOVACÍ VRSTVA
PRO ETICS
V1ċJŠÍ OMÍTKA
SEPARAý1Í PÁSKA
(dilataþní spoj)
e
i
Detail 1.3
ZÁTKA Z MINERÁLNÍ VLNY
ROHOVÝ PROFIL
e
6ÈDROVLÁKNITÁ DE6.$ 12,5 mm
IN6TALAý1Í PěED6TċNA
HORIZONT. LATċ 60x40 mm
6 VÝPLNÍ NATURBOARD
i
PAROTċ6NÁ ZÁBRANA
NO6NÁ 'ě(9ċNÁ KON6TRUKCE
VERTIKÁLNÍ KVH 60x140mm á 625 mm
6 VÝPLNÍ NATUROLL
6ÈDROVLÁKNITÁ DE6.$ 12,5 mm
KNAUF IN6ULATION FKD 6
VÝZTUäNÁ A ARMOVACÍ VR6TVA
PRO ETIC6
VNċJŠÍ OMÍTKA
15
Konstrukční detaily dřevostavby NATURDOM
Detail 1.4
VNċJŠÍ OMÍTKA
VÝZTUäNÁ A ARMOVACÍ VR6TVA
PRO ETIC6
KNAUF IN6ULATION FKD 6
6ÈDROVLÁKNITÁ DE6.$ 12,5 mm
NO6NÁ 'ě(9ċNÁ KON6TRUKCE
VERTIKÁLNÍ KVH 60x140 mm á 625 mm
6 VÝPLNÍ NATUROLL
6ÈDROVLÁKNITÁ DE6.$ 12,5 mm
e
ROHOVÁ VÝ6TUHA
PAROTċ6NÁ ZÁBRANA
IN6TALAý1Í PěED6TċNA
HORIZONT. LATċ 60x40 mm
6 VÝPLNÍ NATURBOARD
i
OCHRANNÝ ALU-ROH
Detail 1.5
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
NATURBOARD
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
ZÁTKA Z MINERÁLNÍ VLNY
e
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
INSTALAý1Í PěEDSTċNA
HORIZONT. LATċ 60x40 mm
S VÝPLNÍ NATURBOARD
PAROTċ6NÁ ZÁBRANA
NOSNÁ 'ě(9ċNÁ KONSTRUKCE
VERTIKÁLNÍ KVH 60x140mm á 625 mm
S VÝPLNÍ NATUROLL
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
KNAUF INSULATION FKD S
VÝZTUäNÁ A ARMOVACÍ VRSTVA
PRO ETICS
VNċJŠÍ OMÍTKA
16
i
Detail 1.6A
i
e
Detail 1.6B
SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ PÁS
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
6ÈDROVLÁKNITÁ DE6.$ 12,5 mm
INSTALAý1Í PěEDSTċNA
HORIZONT. LATċ 60x40 mm
S VÝPLNÍ NATURBOARD
IN6TALAý1Í PěED6TċNA
HORIZONT. LATċ 60x40 mm
6 VÝPLNÍ NATURBOARD
PAROTċ6NÁ ZÁBRANA
PAROTċ6NÁ ZÁBRANA
NOSNÁ 'ě(9ċNÁ KONSTRUKCE
VERTIKÁLNÍ KVH 60x140mm á 625 mm
S VÝPLNÍ NATUROLL
NO6NÁ 'ě(9ċNÁ KON6TRUKCE
VERTIKÁLNÍ KVH 60x140mm á 625 mm
6 VÝPLNÍ NATUROLL
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
KNAUF INSULATION FKD S
6ÈDROVLÁKNITÁ DE6.$ 12,5 mm
VÝZTUäNÁ A ARMOVACÍ VRSTVA
PRO ETICS
KNAUF IN6ULATION FKD 6
VÝZTUäNÁ A ARMOVACÍ VR6TVA
PRO ETIC6
VNċJŠÍ OMÍTKA
VNċJŠÍ OMÍTKA
i
e
Detail 1.6C
VNċJŠÍ OMÍTKA
VÝZTUäNÁ A ARMOVACÍ VR6TVA
PRO ETIC6
KNAUF IN6ULATION FKD 6
6ÈDROVLÁKNITÁ DE6.$ 12,5 mm
NO6NÁ 'ě(9ċNÁ KON6TRUKCE
VERTIKÁLNÍ KVH 60x140mm á 625 mm
6 VÝPLNÍ NATUROLL
PAROTċ6NÁ ZÁBRANA
IN6TALAý1Í PěED6TċNA
HORIZONT. LATċ 60x40 mm
6 VÝPLNÍ NATURBOARD
6ÈDROVLÁKNITÁ DE6.$ 12,5 mm
e
i
17
Konstrukční detaily dřevostavby NATURDOM
Detail 1.7
Detail 1.9
NATUROLL
(MEZI KROKVE)
LAMINÁTOVÁ PODLAHA
MIRELON
NATURBOARD
(POD KROKVE)
SUCHÁ PODLAHA
2x12,5mm SÁDROVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA
PAROTċSNÁ ZÁBRANA
KNAUF INSULATION PTS
SÁDROKARTONOVÝ SYSTÉM
ZÁKLOP OSB 22 mm
i
RÁMOVÁ KONSTRUKCE 60x220mm
S VÝPLNÍ NATUROLL MIN. 100 mm
TAŠKOVÁ KRYTINA
PAROTċ6NÁ FÓLIE
STěEŠNÍ LAġ
OKRAJOVÝ IZOLAý1Í PÁSEK
e
KONTRALA ġ
ÚSPORNÉ BEDNċNÍ 80x25mm
SÁDROKARTONOVÁ DESKA GKF 15 mm
PRUäNÉ TċSNċNÍ
ODVċTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
DIFUZNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
KROKEV
OCHRANNÁ SÍ ġKA
CD PROFIL NA PěÍMÉM ZÈ9ċ6U OSOVÁ VZDÁLENOST 500 mm
SEPARAý1Í PÁSKA
(dilataþní spoj)
'ě(9ċNÝ 9ċNEC PěIPEVNċN
DO KONSTRUKCE RÁMU
SEPARAý1Í PÁSKA
i
i
i
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
INSTALAý1Í PěEDSTċNA
HORIZONT. LATċ 60x40 mm
S VÝPLNÍ NATURBOARD
PAROTċ6NÁ ZÁBRANA
NOSNÁ 'ě(9ċNÁ KONSTRUKCE
VERTIKÁLNÍ KVH 60x140mm á 625 mm
S VÝPLNÍ NATUROLL
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm
KNAUF INSULATION FKD S
VÝZTUäNÁ A ARMOVACÍ VRSTVA
PRO ETICS
VNċJŠÍ OMÍTKA
Detail 1.8
Detail 1.10
TAŠKOVÁ KRYTINA
PLOVOUCÍ PODLAHA
STěEŠNÍ LAġ
MIRELON 2 mm
KONTRALA ġ
SUCHÁ PODLAHA
2x12,5 mm SÁDROVLÁKNITÁ
PODLAHOVÁ DESKA
ODVċTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
DIFUZNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
i
NATUROLL (MEZI KROKVE)
NATURBOARD (POD KROKVE)
HYDROIZOLACE
ZHUTNċNÝ ŠTċRK
SÁDROKARTONOVÝ SYSTÉM
(CD PROFILY NA PěÍMÉM ZÈ9ċSU, OSO9ċ PO 500 mm)
OKRAJOVÝ IZOLAý1Í PÁSEK
PRUäNÉ TċSNċNÍ
e
ODVċTRÁVACÍ TA ŠKA
18
NOBASIL PTS (2 VRSTVY)
ZÁKLADOVÁ BETONOVÁ DESKA
PAROTċSNÁ ZÁBRANA
i
i
ZEMINA
Doporučené minerální izolace Knauf Insulation
Obvodová stěna
λD = 0,033 [W/m.K]
Naturoll 033
Naturoll 035
λD = 0,035 [W/m.K]
λD = 0,037 [W/m.K]
Naturoll 037
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/role
rolí/paleta
m2/paleta
m3/paleta
Číslo SAP
[paleta]
140
160
140
160
140
160
2× 570
2× 570
2× 570
2× 570
2× 570
2× 570
2900
2500
4100
3600
5000
4400
4,20
4,80
4,00
4,55
3,75
4,30
3,306
2,85
4,715
4,14
5,75
5,06
18
18
24
24
24
24
59,508
51,30
113,16
99,36
138,00
121,44
8,33112
8,208
15,8424
15,8976
19,32
19,4304
265029
265034
265057
265059
265069
265072
Předstěna
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balení
ks/
balení
bal./paleta
m2/paleta
m3/paleta
Číslo SAP
[paleta]
Naturboard FCB 035 λD = 0,035 [W/m.K]
60
465
1200
1,70
4,464
8
25
111,60
6,696
265022
Šikmá střecha mezi krokve
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/role
rolí/paleta
m2/paleta
m3/paleta
Číslo SAP
[paleta]
160
180
200
160
180
200
160
180
200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2500
2200
2000
3600
3200
2900
4400
3900
3500
4,80
5,45
6,05
4,55
5,10
5,70
4,30
4,85
5,40
3,00
2,64
2,40
4,32
3,84
3,48
5,28
4,68
4,20
18
18
18
24
24
24
24
24
24
54,00
47,52
43,20
103,68
92,16
83,52
126,72
112,32
100,80
8,64
8,5536
8,64
16,5888
16,5888
16,704
20,2752
20,2176
20,16
265041
265046
265049
265061
265063
265065
265074
265076
265078
Naturoll 033
λD = 0,033 [W/m.K]
Naturoll 035
λD = 0,035 [W/m.K]
Naturoll 037
λD = 0,037 [W/m.K]
Šikmá střecha pod krokve
Naturboard 035
λD = 0,035 [W/m.K]
Příčka
Naturboard 037
λD = 0,037 [W/m.K]
Strop
Naturoll 037
λD = 0,037 [W/m.K]
Fasáda
FKD S
λD = 0,036 [W/m.K]
Podlaha
PTS
λD = 0,037 [W/m.K]
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balení
ks/
balení
bal./paleta
m2/paleta
m3/paleta
Číslo SAP
[paleta]
60
500
1200
1,70
6,00
10
20
120,00
7,20
265012
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balení
ks/
balení
bal./paleta
m2/paleta
m3/paleta
Číslo SAP
[paleta]
60
80
100
575
575
575
1270
1270
1270
1,60
2,15
2,70
8,763
7,3025
5,842
12
10
8
20
24
24
175,26
175,26
140,208
10,5156
14,0208
14,0208
264977
264987
264991
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/role
rolí/paleta
m2/paleta
m3/paleta
Číslo SAP
[paleta]
100
1200
7000
2,70
8,40
24
201,60
20,16
265067
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balení
ks/
balení
bal./paleta
m2/paleta
m3/paleta
Číslo SAP
[paleta]
80
100
120
140
160
180
200
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2,20
2,75
3,30
3,85
4,40
5,00
5,55
3,00
2,00
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
6
4
3
3
2
2
2
20
24
28
24
32
28
24
60,00
48,00
42,00
36,00
32,00
28,00
24,00
4,80
4,80
5,04
5,04
5,12
5,04
4,80
2433959
2433960
2433958
2433956
2433954
2433952
2443565
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balení
ks/
balení
bal./paleta
m2/paleta
m3/paleta
Číslo SAP
[paleta]
40
50
60
600
600
600
1000
1000
1000
1,00
1,25
1,50
3,60
3,00
2,40
6
5
4
44
40
44
158,4
120
105,6
6,336
6,00
6,336
2409946
2409957
2411540
19
Obchodní zastoupení v ČR
 Jiří Müller
+420 724 059 007
jiri.muller@ knaufinsulation.com
obchodní zastoupení Čechy
 Marek Gut
+420 724 933 854
[email protected]
obchodní zastoupení Morava
KI-AB-NATUR/CZ-120411
Šikmé střechy CZ
prosinec 2009
Šikmé střechy
Knauf Insulation, spol. s r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Česká republika
Vnitřní stěny CZ
prosinec 2009
Vnitřní stěny
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 018, 020 (skelná minerální vlna)
Tel.: +420 234 714 014, 016, 017 (kamenná minerální vlna, XPS a Heraklith)
Fax: +420 800 800 060
www.knaufinsulation.cz
[email protected]
Download

NATURDOM Konstrukce dřevostavby s přírodní izolací Natur