MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM
ŘÍJEN 2012
Č. 10
CENA 14,
14,- Kč
Kouřimská
drakiáda
2012
www.kourim-radnice.cz
Prolog
O zámcích
Klíč od dveří a bran
hledat nemusí,
kdo odemkl sobě sám
zámek na duši.
V životě prožíváme mnoho okamžiků. Jsou zdánlivě
obyčejné a prosté. Nevnímáme je, nepostřehneme, přestože probíhají přímo před námi, v nás. Každý okamžik se
odehrává poprvé, i když máme pocit, že jsme ho zažili
již mnohokrát. Nikdy však není situace úplně stejná,
3. místo – Gábina Hurychová
jsme starší, zkušenější, svéhlavější či pokornější... Po-nápaditě využívá kresby stínu na balonu k vykreslení
stavy, prostředí, nálada...vždy je něco jinak a my jsme
jiní. Každá chvíle si zaslouží být výjimečnou, mimořád- charakteristické architektury
nou, neobyčejnou... pro nás. Naše vědomí možná dokáže
rozlišit, prožíváme-li něco poprvé…, je-li to však naposledy, to už je pouze ve hvězdách...
Vyhodnocení soutěže Kouřim
ve fotografii 2012
1. místo – Miroslav Biarinec
-neotřele ukazuje památku ve světle ohňostroje, kompozičně dobře členěné, technicky dobré
Ve stínech
Co na zemi má svůj řád
a nemění se po staletí,
to v siluetách stínů
třeba i k oblakům vzletí
Tam ve slunečním zrcadlení,
vše stále stejné a přece jiné
zjeví se, co je, bude a není
minulost s přítomností splyne
2. místo – Gábina Hurychová
-dobře vykreslená večerní nálada, dobrá kompozice, méně však charakterizuje Kouřim
2
Hodnocení provedl kolínský fotograf pan Petr Eliáš.
V zahradě
Prostor v zahradě
změnil se k nepoznání.
Barvy tmavnou, obrysy mají lem z dýmu,
je po klekání.
Zápisy zveřejněny:
1. Na úřední desce v přízemí radnice
2. Na internetové adrese www.kourim-radnice.cz
Co ráno začíná, nyní v tichu tu končí,
tma do ranců světlo balí
a hlasy s přízvukem stínů
jsou stále tenčí,
utichají.
Zastupitelstvo města
zasedalo 26. 9. 2012
Příspěvek fotbalovému oddílu TJ na rok 2012 z rozpočtu
města
ZM schvaluje 2. příspěvek fotbalovému oddílu TJ na
rok 2012 z rozpočtu města, a to ve výši 50.000 Kč.
Procitáš v sobě samém,
bohatství zevnitř ven proudí.
Ztemnělá zahrada v sobě krásu tají,
objev ji na místě známém...
...kdo oči má otevřené,
nezabloudí.
Příspěvek na podporu sportovních aktivit RC Knoflíček
na rok 2012 z rozpočtu města
ZM schvaluje příspěvek RC Knoflíček na podporu
sportovních aktivit na rok 2012 z rozpočtu města ve
výši 25.000 Kč.
Nejsou to kouzla, ani čarovná moc,
když obrazy do nitra vrací se zpět...
...bez rámů, nekonečné, proměněné...
Náhle tak jiný je Tvůj vnitřní svět...
Příspěvek na opravu kostela sv. Štěpána
ZM schvaluje příspěvek z rozpočtu města ve výši
20.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Kostelec nad
Černými lesy na opravu kostela sv. Štěpána
v Kouřimi.
a na věži odbíjí půlnoc...
Rada města zasedala 12. 9. 2012
Oprava topení v čp. 307
Nabídka repase topenářských uzávěrů ústředního vytápění v čp. 307 v Kouřimi firmou Zbyněk Borecký Křečkov
154, Poděbrady, dle rozpisu:
texty a foto G. Hurychová
Děkujeme všem soutěžícím fotografům, kteří
svými krásnými fotografiemi přispěli k příjemné
atmosféře výstavy Kouřim ve fotografii 2012 a
dali souhlas k používání všech fotografií při propagaci města.
Hana Jenešová
Repase topenářských kohoutů
kohout 1"
5 ks
2250.00
kohout 3/4"
18 ks
7200.00
kohout 1/2" 350.00
5 ks
1750.00
ovládací kolečka kohouty
28 ks
1680.00
režie, náklady celkem
124 km
992.00
celkem .................................................. 13.872.00 Kč
nejsem plátce DPH
RM schvaluje opravu topení v čp. 307 – výměnu topenářských uzávěrů - firmou Zbyněk Borecký, Poděbrady za cenu 13.872,- Kč.
3
Zdravotní prořez dřevin ve městě
Prořezání suchých větví u jasanu na nových valech (mezi hradbami u Střelnice) a lip na hřbitově a jedné lípy u
Santiniho kapličky firmou Technické služby se zaměřením na výškové práce za pomoci horolezecké techniky,
Vladimír Tichý, Kolín.
Jasan – mohutný strom, značně proschlý, špatná dostupnost techniky
cena 5.400 Kč
Lípy na hřbitově - ořez větví, které omezují občany při
údržbě hrobů a
lípa u Santiniho kapličky – odstranění proschlých a polámaných větví, z důvodu
bezpečnosti dětí, které chodí okolo na autobus
cena celkem 5.000 Kč
RM schvaluje prořezání jasanu na valech a lip na
hřbitově a Santiniho kapličky za
částku 10.500 Kč firmou Technické služby se zaměřením na výškové práce za pomoci horolezecké techniky, Vladimír Tichý, Kolín.
d) Osoby, které mají trvalý pobyt v katastrálním
území Kouřim, ale na jeho území se celoročně
nezdržují.
e) Osoby, které jsou vlastníky nemovitosti, ale prokazatelně ji nevyužívají.
Poděkování
Členové klubu důchodců děkují městu Kouřim v čele
s paní starostkou Mgr. Zuzanou Čihákovou za poskytnutí
a vybavení nových prostor pro klub důchodců v čp. 1.
Zveme zájemce z řad seniorů a svazu zdravotně postižených na společná odpoledne každou středu od 13.30 hod.
Prostředí klubu je velmi útulné a jistě se Vám všem bude
líbit.
Současně seznamujeme členy s plánem rekondičních
pobytů na rok 2013.
Svaz tělesně postižených v Kouřimi
Mírové náměstí 1
Okresní organizace Kolín
Připravované akce 2013
Chodník v ul. Tyršova
20. 10. bude zahájena akce
– předláždění chodníku v ul. Tyršova.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pouze do konce roku 2012!
Platby za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim
– osvobození na rok 2013.
Upozorňujeme občany, kteří budou žádat o osvobození
od poplatku na rok 2013 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování
komunálního odpadu na katastrálním území města
Kouřim, aby tak učinili do konce roku 2012. Pozdějším
žádostem nemůžeme vyhovět.
Děkujeme za spolupráci.
H. Jenešová – tel.: 321 783 230,
e-mail: [email protected]
Osvobození a úlevy
Na katastrálním území Kouřim jsou osvobozeny od poplatků:
a) Osoby dlouhodobě umístěny v léčebnách.
b) Osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí.
c) Osoby ve vazbě a vězeňských zařízeních.
Březen
24. 3. 2013 – 30. 3. 2013
Lázeňský ozdravný pobyt Luhačovice
4.300,- Kč
Polopenze
(vlak, autobus)
Objednáno, potvrzeno (30 míst)
Květen
6. 5. 2013 - 9. 5. 2013
Tatranská Štrba
2.700,- Kč
(30 míst)
Vlakem All Inclusive
Objednáno, rezervováno, zaplaceno, VYPRODÁNO
Červen
23. 6. 2013 - 30. 6. 2013
MAS Sezimovo Ústí – rekondiční pobyt
5.500,- Kč
Potvrzeno a objednáno (40 míst)
Potvrzení a doporučení odborným lékařem
Srpen
17. 8. 2013 –24. 8. 2013
Deštné v Orlických horách
4
5.300,- Kč
Plná penze (40 míst)
(výjezdní zasedání)
Srpen – září
30. 8. 2013 – 7. 9. 2013
Alba Adriatica – Itálie - relaxační pobyt u moře
5.800,- Kč
(40 míst)
Září
15. 9. 2013 – 22. 9. 2013
Srní – Šumava – ozdravný pobyt na Šumavě
6.900,- Kč
s ČSČK Hradec Králové (36 míst)
Říjen
Ozdravný pobyt v maďarských termálech Bükfürdo
nebo Slovensko Piešťany
Prosinec
Mikulášská
Velký úspěch nadějné
Terezky Strejčkové
6.10. Terezka s rodiči vyrazila na Hvězdičkový aerobik
do Kutné Hory.
Rodiče poprvé zkusili sami přihlásit svou malou bojovnici. Vůbec nedoufali, že by Terezka mohla uspět v takové konkurenci... sjelo se velké množství soutěžících z
různých koutů republiky a Terezka ve své kategorii, ze
40 dětí, vybojovala krásnou stříbrnou příčku.
FC Kouřim tímto děkuje společnosti LONZA
BIOTEC, s. r. o. za finanční podporu místní kopané i za
nabídku možnosti bližší spolupráce pro rozvoj mládežnické základny tohoto sportu v našem městě.
Hodnocení podzimní části sezóny, všech věkových kategorií, uveřejníme po jejím skončení.
Aktuální výsledky FC Kouřim můžete sledovat na našich
webových stránkách WWW.FCKOURIM.CZ
5
Zprávičky z knihovny
Týden knihovny
V týdnu knihoven (1. 10. – 5. 10.) navštívilo několik tříd
Základní školy M. Šolleho naši městskou knihovnu. Děti
si připomněly využití knihovny, seznámily se s pravidly
při půjčování knih, vyzkoušely si vyhledávání různých
titulů. Některé se zapojily do řešení různých pohádkových kvízů nebo hádaly podle přečteného úryvku název
knihy. Několik dětí navštívilo poté knihovnu i
s dospělým doprovodem a zaregistrovaly se jako čtenáři
naší knihovny. Dík patří učitelům základní školy a rodičům, že dětem tuto návštěvu umožnili.
Další setkání v knihovně
Ve středu 3. října se uskutečnilo podzimní setkání
v knihovně. Než jsme se všichni sešli, stačily si děti vyrobit malé dráčky a připomenout si blížící se tradiční
drakiádu na Staré Kouřimi.
Ve stanovený čas se knihovna zaplnila směsicí různě
velkých dětí včetně dvou maminek. Setkání jsme uvedli
četbou příběhu z knihy Jana Karafiáta Broučci – o tom,
jak letěl Brouček prvně svítit a hned po četbě jsme se
pustili do malování lucerničky pro broučky. Při tomto
podzimním tvoření zavládla úžasná spolupráce všech
účastníků. Přestože jsme se tísnili kolem jednoho stolečku, nikomu to obzvlášť nevadilo, všichni si v případě
potřeby vypomohli. Výsledek – krásné lucerničky – byl
odměnou za vynaloženou snahu. Na závěr jsme si všechny lucerničky rozsvítili.
Děkuji všem za milou bezprostřední atmosféru, za pomoc maminek. Snad lucerničky poslouží za dlouhých
zimních večerů k navození příjemné nálady.
Hana Jenešová
6
Co nás čeká
v následujících dnech
26. 10. - Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými
kartony a polystyrenem, skla a balíků vytříděného
papíru, připravit před dům do 8.00
27. 10. - Otevřen technický dvůr – 8.00 – 9.00 (velkoobjemový odpad a elektro, …..)
27. 10. – Koncert k uctění památky svatých patronů
českých, kostel sv. Štěpána, 18.00
27. 10. – Prodloužená – taneční kurz, sál Na Střelnici,
20.00
28. 10. – Den vzniku československého státu, státní
svátek
28. 10. - Možnost odložení železa před své domy,
prosba občanům o zametení chodníků
Prosíme občany, aby na chodníky skládali nábytek –
rozložený na desky, případně na prkna, koberce,
linolea, staré vany, umyvadla, stavební suť z drobných
úprav v domě (dlaždičky, cihly), novodurové trubky,
zahradní hadice, elektroodpad-kuchyňské spotřebiče,
kabely, elektrické nářadí aj. Můžete odložit vše, kromě nebezpečných odpadů (barvy,ředidla …) a pneumatik.(Stará okna prosím vysklít)
22. 10. Okružní
23. 10. Podskalí, Ptačí ryneček
24. 10. Dlouhá, Krátká, Spojovací
25. 10. Dubová, Pivovarská
26. 10. Pášov, Bukačov
29. 10. Nové Město
30. 10. Dobropolská, Vrcha
VI. Kouřimské poDIVování
4. 11. – Potrestaná lakota – pohádka
Divadélko Kůzle, kinosál Na Střelnici, 15.00, vstupné
30,- Kč
10. 11. – Monsieur Amédée
DS Mimochodem Ledeč n. S., kinosál Na Střelnici,
20.00, vstupné 60,- Kč
(divadelně-hudební festival)
13.10. – 1.12.2012
4. 11. ne 15:00 POTRESTANÁ LAKOTA
– Divadélko Kůzle
( vstupné: 30 Kč )
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii, státní
svátek
17. 11. – Prodloužená – taneční kurz, Sál Na Střelnici,
20.00
- Ve vesnici Podpěšín je chalup jako máku. Nás však budou zajímat
jen dvě. Ta šišatá, která patří Petrovi a ta Zorčina, co je tolik bohatě
zdobená. Mezi Zorkou a Petrem je sice rozdíl, on je chudý, ona
nadmíru bohatá, avšak jsou z jedné vesnice a musejí se naučit spolu
vyjít. Jak to s nimi dopadne se dozvíte v pohádce s názvem "Potrestaná lakota".
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Putování Kouřimskem – I. část
28. červen 2012 – 31. říjen 2012
Seznámení s historií a památkami obcí na Kouřimsku.
Výstavu doprovodí turistický průvodce.
Muzeum lidových staveb v Kouřimi
VÝSTAVY
Putování Kouřimskem – II. část
28. červen 2012 – 31. říjen 2012
Seznámení s historií a památkami obcí na Kouřimsku.
Výstavu doprovodí turistický průvodce.
Podzimní úklid města
V měsíci říjnu můžete (podle harmonogramu)
v jednotlivých ulicích odkládat věci
připravené k odvozu přímo před své domy. Technický
úsek je odveze po jednotlivých druzích od jednotlivých
nemovitostí.
VI. Kouřimské poDIVování
10. 11. so 20:00 MONSIEUR AMÉDÉE
– DS Mimochodem Ledeč n.S.
( vstupné: 60 Kč )
- svěží komedie plná vražd, mafiánů a nájemných děvčat, která
ukáže, jak nebezpečné může být zastavení auta na červenou... Divák
nahlédne do života mafie, pasáků a lehkých děv s notnou dávkou
nadsázky a humoru...
24. 11. so 20:00 Koncert kapely
KRONOS COMBO
( vstupné: 60 Kč )
- talentovaná jazzová kapela z Kolína zahraje známé melodie z časů,
kdy většina z nás ještě nebyla na světě, ale také vybrané kousky
z doby nedávné či současné (např. písně Amy Winehouse)
1. 12. so 20:00 „DEADLINE
/…a co bude pak?/“
– Mrsťa Prsťa při ZUŠ Kouřim
(vstupné: 60Kč) !PREMIÉRA!
7
- Mladí manželé zjišťují, že nejsou úplně v pořádku. A noví nájemníci
jejich domu jsou tak nesnesitelní! Zvítězí síla hrubá nebo okultní? Černá Termíny
komedie o záhrobních věcech inspirovaná Timem Burtonem.
KDE: kinosál Na Střelnici, Kouřim
Svatoštěpánská farnost oznamuje všem
příznivcům vážné hudby, že v sobotu 27. října
v 18 hodin pořádá koncert k uctění památky svatých
patronů českých. Na koncertu vystoupí svatoštěpánský
sbor a orchestr, dále Jiří Hejduk, Sylva Kroužilová, Jiří
Remeš, Michal Vevera, Jaroslav Morávek a Valerie Řezníčková. Výtěžek z koncertu bude použit na úhradu honorářů účinkujících na některém z příštích koncertů.
Ivan Fiala, varhaník
Co Čech, to tanečník
Taneční kurzy pro mládež – taneční
Tradice tanečních kurzů vznikla v rakousko-uherském
mocnářství v první polovině 19. století. Tehdy se taneční
staly masovou záležitostí. Je pozoruhodné, že téměř v
nezměněné podobě se udržují dodnes pouze u nás a na
Slovensku. Okolní Evropa žasne, srovnatelnou masovou
účast najdeme snad jen na severu Rakouska a jihu Polska. I takové země, jako je Anglie. Německo nebo Norsko, kde společenský tanec a zejména jeho soutěžní,
sportovní forma je velice oblíbená, neznají hromadné
kurzy pro mládež. Jinak tomu není ani za oceánem. Taneční školy Freda Astera ve Spojených státech patří do
každého většího města, ale žáci jsou zde spíše v duchu
americké filozofie vychováváni individuálně.
Připomeňme, že taneční nejsou a nikdy nebyly povinné.
Přesto jsou především u středoškolské mládeže víceméně
samozřejmostí. Taneční školy najdeme v každém větším
městě. Obvykle samy oslovují studenty druhých ročníků
s poměrně velkou odezvou. Taneční začínají většinou na
podzim a končí v zimě závěrečným plesem.
V běžných lekcích se studenti učí nebo pokoušejí naučit
jednotlivé tance. S větším i menším úspěchem. Součástí
výuky je nejen tanec, ale i společenská výchova, etiketa.
Pomyslné vrcholy mají taneční v prodloužených a v závěrečném věnečku. Záleží na zvyklostech konkrétní taneční školy, vždy se ale jedná o událost se zvláštní atmosférou. Jsou zváni i rodiče, často prarodiče. Téměř vždy
tyto večery patří k životním zážitkům.
Slogany tanečních škol říkají „tanec je krásný způsob,
jak být spolu, tanec má přivést jednoho člověka k druhému, má smysl komunikační.“
Čerpáno v časopise MOJE ZEMĚ 1/2012
prodloužených a věnečku v kouřimském
tanečním kurzu 2012:
27. 10. – Prodloužená, sál Na Střelnici, 20.00
17. 11. – Prodloužená, sál Na Střelnici, 20.00
2. 12. – Mikulášská prodloužená, sál Na Střelnici,
20.00
15. 12. – Věneček, sportovní hala, 20.00
Stalo se …
12. – 14. 9. byla v rámci postupné rekonstrukce domova
pro seniory U Pražské brány opravena (včetně podlahy) kancelář vedoucí.
14. 9. v ulici Pražská byl opraven firmou Energofinal
kabel pro veřejné osvětlení.
V předvečer Kouřimského posvícení sehráli místní fotbalisté přátelské utkání s týmem SK Dolní Chabry, za
které si přijeli zahrát i bývalí výborní fotbalisté Ladislav
Vízek a Jiří Šmicer.
15. 9. se uskutečnily 12. Kouřimské sportovní hry
v areálu u sportovní haly.
Putovní turnaj v pozemním hokeji se konal tentokrát
v Plaňanech. Tým ZIPRu se umístil na pěkném 3. místě. Blahopřejeme.
Večer se uskutečnila velmi zdařilá Posvícenská taneční
zábava, kterou pořádal FC Kouřim.
15. – 16. 9. v sálu radnice, předsálí a sklepních prostorách radnice byly otevřeny 3 výstavy.
- Kouřim ve fotografii
- Filmová Kouřim
- Obrazy s odrazy – výstava fotografií p. Jiřího Hrabáka
184 návštěvníků se potěšilo výstavou. Děkujeme týmu
paní Mirky Biarincové za průvodcovskou službu po
výstavě.
16. 9. se v kostele sv. Štěpána konala Mše svatá ….. a
celý víkend si mohly děti užívat na náměstí pouťových
atrakcí, které k posvícení neodmyslitelně patří.
17. 9. opravila firma ZIPR přivaděč vody z Dobrého
Pole.
k 22. 9. technický úsek opravil schody v Kolínské ulici
u bašty, pítko u kašny, předláždil část chodníku
v Tyršově ulici, kde někdo těžkým vozidlem dlažbu
narušil.
1. – 5. 10. proběhla akce Týden knihoven
8
6. 10. se nad Starou Kouřimí vznášely draci, dráčci a
další vznášedla při tradiční Drakiádě spojené nejen
s bramborovým dnem, ale i s ořechy, které k podzimu
neodmyslitelně patří.
10. 10. odborná firma vyřezala suché větve na lípě u
Santiniho kapličky a na lipách v celém hřbitově.
12. 10. děti ze ZŠ Miloše Šolleho pod vedením paní učitelky Marušky Bílkové začaly výtvarně dotvářet zastávky na autobusovém nádraží.
Rodinná štafeta – přehled týmů
1. Dudovi
2. A-tým
3. Kulani 1
4. Švarcovi
5. Rychlý stripes
6. Rychlíci
7. Kulani 2
8. Kulíšci
9. Hampejsovi
10. Pišiškvorové
11. Štullerovi
12. Plavovci
13. Zemanovi
14. Nerudovi - Moskalovi
Celkem na 12. Kouřimské olympiádě závodilo 111
účastníků.
Sponzoři 12. Kouřimské olympiády
Dana Beránková
Roman Klement
Lonza Biotec s.r.o.
Václav Šmíd
Česká spořitelna
Manželé Keltnerovi
Město Kouřim
Tečka za 12. kouřimskou olympiádou
Poděkování patří všem, kteří tuto akci podpořili přiložením ruky k dílu i závodníkům.
Nejúspěšnější závodníci v kategorii do 18 let
1. Ondřej Štuller, Jaroslava Jiráková, Emil Kotrch - 9
medailí
2. Martin Matějka - 8 medailí
3. Tomáš Novák - 7 medailí
4. Filip Hampejs – 6 medailí
Nejúspěšnější závodníci v kategorii nad 18 let
1. Věra Jandečková - 8 medailí
2. Jaroslav Kopejtko - 7 medailí
3. Stanislav Filko - 6 medailí
9
kategorie do 5 let chlapci
Disciplína: skok do dálky
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
234
Adam Vedral
Kouřim
128
104
271
Matěj Moskala
Kouřim
90
7
Lukáš Zeman
Kouřim
85
kategorie do 5 let dívky
výkon cm
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
80
1
266
Míša Svobodová
Kouřim
65
104
94
2
219
Anežka Nerudová
Kouřim
45
65
48
74
3
267
Jaruška Svobodová
Kouřim
32
Emma Vedralová
Kouřim
16
225
Vojtěch Praško
Praha
22
85
40
4
235
246
František Adamíra
Zb. Kostelec
25
25
20
5
223
Karolína Hollerová
2
Pavlík Hostaša
Most
3
10
18
6
48
Elly Mommers
kategorie do 5 let chlapci
Disciplína skok do dálky
poř.
Disciplína : skok z místa
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
234
Adam Vedral
Kouřim
76
90
225
Vojtěch Praško
Praha
76
7
Lukáš Zeman
Kouřim
271
Matěj Moskala
246
kategorie do 5 let dívky
výkon cm
výkon cm
126
poř.
23
1
35
62
3
23
52
4
2
Kouřim
16
50
21
5
Velký Osek
21
36
24
6
Disciplína : skok z místa
poř.
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
78
1
47
Justýna Bartošová
Praha
35
80
57
1
78
83
2
267
Jaruška Svobodová
Kouřim
62
72
78
2
54
74
75
3
266
Míša Svobodová
Kouřim
31
60
66
3
Kouřim
46
35
47
4
235
Emma Vedralová
Kouřim
38
26
27
4
František Adamíra
Zb. Kostelec
40
42
28
5
223
Kouřim
32
22
28
5
2
Pavlík Hostaša
Most
23
32
29
6
219
Kouřim
28
25
31
6
257
Leonard Votápek
Pečky
20
15
21
7
Karolína Hollerová
Anežka Nerudová
kategorie do 5 let dívky
kategorie do 5 let chlapci
Disciplína : hod oštěpem
st. číslo
jméno a příjmení
poř.
výkon cm
poř.
Disciplína : hod oštěpem
bydliště
výkon cm
poř.
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
267
Jaruška Svobodová
Kouřim
380
360
492
1
234
Adam Vedral
Kouřim
624
747
541
1
266
Míša Svobodová
Kouřim
320
234
278
2
7
Lukáš Zeman
Kouřim
535
183
189
2
223
Kouřim
181
197
159
3
225
Vojtěch Praško
Praha
305
358
502
3
219
Anežka Nerudová
Kouřim
172
183
71
4
271
Matěj Moskala
Kouřim
121
188
245
4
235
Emma Vedralová
Kouřim
112
137
70
5
2
Pavlík Hostaša
Most
212
227
192
5
48
Elly Mommers
Velký Osek
62
111
49
6
257
Leonard Votápek
Pečky
20
19
21
6
kategorie do 5 let chlapci
st. číslo
7
234
jméno a příjmení
Lukáš Zeman
Adam Vedral
výkon cm
kategorie do 5 let dívky
Disciplína : kriketový míček
bydliště
Kouřim
Kouřim
výkon cm
530
680
poř.
730
410
1
490
2
225
Vojtěch Praško
Praha
360
520
460
3
2
Pavlík Hostaša
Most
360
370
310
4
271
Matěj Moskala
Kouřim
330
230
Karolína Hollerová
330
5
246
František Adamíra
Zb. Kostelec
130
210
160
6
250
Fanoušek Ahnel
Kouřim
105
100
100
7
257
Leonard Votápek
Pečky
80
70
30
8
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
267
Jaruška Svobodová
Kouřim
700
380
500
1
266
Míša Svobodová
Kouřim
390
420
380
2
47
Justýna Bartošová
Praha
370
130
350
3
219
223
Anežka Nerudová
Karolína Hollerová
st. číslo
225
jméno a příjmení
Vojtěch Praško
Disciplína : běh na 60 m
bydliště
Praha
výkon
16:02´
poř.
1
234
Adam Vedral
Kouřim
17:21´
2
7
Lukáš Zeman
Kouřim
17:53´
3
271
246
Matěj Moskala
František Adamíra
Kouřim
20:07´
20:99´
5
2
Pavlík Hostaša
Most
25:92´
6
257
Leonard Votápek
Pečky
26:02´
7
poř.
Kouřim
270
270
290
4
Kouřim
240
210
270
5
Emma Vedralová
Kouřim
150
100
100
6
48
Elly Mommers
Velký Osek
150
/
/
7
Disciplína : běh na 60 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
247
Alžběta Adamírová
Zb. Kostelec
18:02´
1
Kouřim
19:74´
2
Anežka Nerudová
Kouřim
20:54´
3
48
Elly Mommers
Velký Osek
22:94´
4
47
Justýna Bartošová
Praha
25:12´
5
235
Emma Vedralová
Kouřim
34:76´
6
223
219
4
Zb. Kostelec
výkon cm
235
kategorie do 5 let dívky
kategorie do 5 let chlapci
Disciplína : kriketov ý
míček
Karolína Hollerová
kategorie nad 5 let + 1.tř
chlapci
výkon
poř.
Disciplína : skok do dálky
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
3
Filip Hampejs
Hřiby
120
141
178
1
238
Kuba Mateasko
Praha
83
154
130
2
Honza Hora
Plzeň
50
93
10
výkon cm
poř.
3
kategorie nad 5 let + 1.tř
chlapci
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
3
Filip Hampejs
Hřiby
238
Kuba Mateasko
kategorie 5 let + 1.tř chlapci
kategorie nad 5 let + 1.tř.
dívky
Disciplína : skok z místa
Praha
výkon cm
120
121
80
75
poř.
122
8
1
2
Disciplína : hod oštěpem
jméno a příjmení
bydliště
3
Filip Hampejs
Hřiby
800
598 798
1
238
Kuba Mateasko
Praha
114
261 395
2
výkon cm
Disciplína : kriketový
míček
jméno a příjmení
bydliště
3
Filip Hampajs
Hřiby
5,5
8
12
1
Honza Hora
Plzeň
8,6
8,5
6,8
2
Kuba Mateasko
Kouřim
5
7,2
7
3
kategorie nad 5 let + 1.tř
chlapci
výkon m
252
Nela Hubáčková
Kouřim
9,05
10
11
1
255
Gabriela Votápková
Pečky
5,6
8
6,5
2
268
Alenka Svobodová
Kouřim
Zb. Kostelec
6,7
7,05
5,3
3
4,5
5,4
6,8
4
Alžběta Adamírová
výkon m
poř.
kategorie nad 5 let + 1.tř.
dívky
st. číslo
Disciplína : běh na 60 m
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
252
Nela Hubáčková
Kouřim
11:85´
1
255
Gabriela Votápková
Pečky
13:90´
2
poř.
Disciplína : běh na 60 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
3
Filip Hampejs
Hřiby
12:17´
1
238
Kuba Mateasko
Praha
15:52´
2
kategorie nad 5 let + 1.tř
chlapci
bydliště
poř.
st. číslo
238
Disciplína : kriketový míček
jméno a příjmení
247
st. číslo
kategorie nad 5 let + 1.tř
chlapci
st. číslo
Disciplína : běh na 150m
kategorie nad 5 let + 1.tř
dívky
Disciplína : běh na 150m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
252
Nela Hubáčková
Kouřim
255
Gabriela Votápková
Pečky
kategorie 2.tř a 3 tř. chlapci
výkon
poř.
1
31:14´
38
:57´
2
Disciplína : skok do dálky
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
16
Šimon Kratochvíl
Ždánice
výkon cm
297
312
poř.
391
1
39
Tadeáš Koranda
Praha
271
267
/
2
274
Michal Nedvěd
Kouřim
240
203
183
3
Martin Hruška
Kouřim
221
201
/
4
5
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
23
3
Filip Hampejs
Hřiby
32 :89´
1
260
Jiří Srba
Dobré Pole
201
206
219
Honza Hora
Plzeň
43:96´
2
24
Jakub Vála
Kouřim
206
187
203
6
213
Marek Mommers
Velký Osek
202
176
/
7
kategorie nad 5 let + 1.tř.
dívky
disciplína skok do dálky
50
Jiří Kupec
Kolín
180
200
168
8
227
Marek Fric
Lhotky
147
194
108
9
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
255
Gabriela Votápková
Pečky
72
156
155
1
247
Alžběta Adamírová
Zb. Kostelec
80
15
90
2
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
3
16
Šimon Kratochvíl
Ždánice
148
167
158
1
39
Tadeáš Koranda
Praha
130
130
138
2
268
Alenka Svobodová
kategorie nad 5 let + 1.tř.
dívky
Kouřim
výkon cm
24
4
poř.
6
Disciplína : skok z místa
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
252
Nela Hubáčková
Kouřim
115
116
121
1
255
Gabriela Votápková
Pečky
106
101
104
2
268
Alenka Svobodová
Kouřim
69
80
70
3
Zb. Kostelec
69
50
60
4
247
Alžběta Adamírová
kategorie nad 5 let + 1.tř.
dívky
st. číslo
výkon cm
poř.
Disciplína : skok z místa
výkon cm
poř.
23
Martin Hruška
Kouřim
131
115
118
3
274
Michal Nedvěd
Kouřim
119
100
106
4
260
Jiří Srba
Dobré Pole
105
113
115
5
213
Marek Mommers
Velký Osek
114
110
100
6
24
Jakub Vála
Kouřim
99
106
113
7
kategorie 2.tř a 3 tř. chlapci
Disciplína : hod oštěpem
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
213
Marek Mommers
Velký Osek
poř.
39
Tadeáš Koranda
Praha
Disciplína : hod oštěpem
výkon m
poř.
14,15´
13,8
16
1
14,1
11
8,6
2
jméno a příjmení
bydliště
268
Alenka Svobodová
Kouřim
310
605
125
1
227
Marek Fric
Lhotky
5,61
11,8
6,1
3
255
Gabriela Votápková
Pečky
342
352
402
2
274
Michal Nedvěd
Kouřim
7,46
10,1
12
4
Zb. Kostelec
323
225
359
3
260
Jiří Srba
Dobré Pole
10,2
10,8
8,3
5
23
Martin Hruška
Kouřim
4,28
6,59
6,8
6
50
Jiří Kupec
Kolín
5,64
3,94
6,5
7
24
Jakub Vála
Kouřim
3,52
3,23
4,2
8
247
Alžběta Adamírová
výkon cm
kategorie 2.tř a 3 tř. chlapci
11
kategorie 2.tř a 3 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : kriketový míček
bydliště
výkon m
poř.
kategorie 2.tř a 3 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : skok z místa
bydliště
výkon cm
poř.
16
Šimon Kratochvíl
Ždánice
22,4
23,7
20
1
1
Adéla Hampejsová
Hřiby
136
134
131
1
274
Michal Nedvěd
Kouřim
22,5
18,3
21
2
49
Alexandra Rock
Molitorov
127
115
111
2
39
Tadeáš Koranda
Praha
22,1
20,1
20
3
28
Petra Pavelková
Molitorov
126
120
118
3
23
Martin Hruška
Kouřim
17,2
12,7
18
4
43
Eliška Holá
Kouřim
112
121
120
4
260
Jiří Srba
Dobré Pole
17
15,5
8,5
5
12
Markéta Švorbová
Horní Kruty
119
115
120
5
50
Jiří Kupec
Kolín
9,9
13,2
13
6
32
Jana Štullerová
Toušice
111
114
117
6
213
Marek Mommers
Velký Osek
8,8
11,3
13
7
231
Tereza Pečenková
Nučice
102
114
98
7
227
Marek Fric
Lhotky
12,4
9,8
11
8
286
Nikola Kratochvílová
Pardubice
105
104
100
8
24
Jakub Vála
Kouřim
12,1
11,1
7,4
9
kategorie 2.tř a 3 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
16
Šimon Kratochvíl
Disciplína : běh na 60 m
bydliště
výkon
Ždánice
poř.
9:88´
kategorie 2.tř a 3 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : hod oštěpem
bydliště
výkon m
poř.
1
32
Jana Štullerová
Toušice
7,42
10,9
8,6
1
43
Eliška Holá
Kouřim
6,1
4,4
8,1
2
39
Tadeáš Koranda
Praha
10:92´
2
23
Martin Hruška
Kouřim
11:33´
3
28
Petra Pavelková
Molitorov
7,69
7,99
7,9
3
Tereza Pečenková
Nučice
2,41
6,28
7,6
4
Markéta Švorbová
Horní Kruty
7,22
7,45
6,4
5
274
Michal Nedvěd
Kouřim
11:33´
3
231
50
Jiří Kupec
Kolín
11:60´
4
12
24
Jakub Vála
Kouřim
12:55´
5
49
Alexandra Rock
Molitorov
5,54
5,25
7,1
6
6
1
Adéla Hampejzová
Hřiby
5,99
4,52
7
7
260
Jiří Srba
kategorie 2.tř a 3 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Dobré Pole
12:30´
Disciplína : běh na 150m
bydliště
výkon
poř.
kategorie 2.tř a 3 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Tereza Pečenková
Disciplína : kriketový míček
bydliště
výkon m
Nučice
17,5
17
poř.
11
1
16
Šimon Kratochvíl
Ždánice
25,56´
1
231
39
Tadeáš Koranda
Praha
28:38´
2
28
Petra Pavelková
Molitorov
17,3
14,8
16
2
Alexandra Rock
Molitorov
8,6
14,6
16
3
Markéta Švorbová
Horní Kruty
13,3
12,7
12
4
5
274
Michal Nedvěd
Kouřim
29:89´
3
49
23
Martin Hruška
Kouřim
30:94´
4
12
213
Marek Mommers
Velký Osek
31:24´
5
32
Jana Štullerová
Toušice
11,6
13
13
6
1
Adéla Hampejsová
Hřiby
12,7
12,3
8,5
6
Eliška Holá
Kouřim
10,3
9,8
11
7
Nikola Kratochvílová
Pardubice
6,4
3,7
6,4
8
227
Marek Fric
Lhotky
31:80´
260
Jiří Srba
Dobré Pole
32:09´
7
43
24
Jakub Vála
Kouřim
39:22´
8
286
kategorie 2.tř a 3 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
16
Šimon Kratochvíl
Disciplína : běh na 300m
bydliště
výkon
Ždánice
Disciplína : běh na 60 m
bydliště
výkon
poř.
1
49
Alexandra Rock
Molitorov
10:76´
1
Eliška Holá
Kouřim
10:98´
2
poř.
59,19´
kategorie 2.tř a 3 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
213
Marek Mommers
Velký Osek
01:11:46
2
43
260
Jiří Srba
Dobré Pole
01:13:17
3
28
Petra Pavelková
Molitorov
11:26´
3
4
32
Jana Štullerová
Toušice
11:53´
4
5
1
Adéla Hampejsová
Hřiby
12:10´
5
231
Tereza Pečenková
Nučice
12:43´
6
12
Markéta Švorbová
Horní Kruty
12:81´
7
254
227
Nikol Jandečka
Marek Fric
kategorie 2.tř a 3 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Pečky
01:16:19
Lhotky
01:15:12
disciplína skok do dálky
bydliště
výkon cm
poř.
kategorie 2.tř a 3 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 150m
1
Adéla Hampesová
Hřiby
260
183
239
1
bydliště
výkon
poř.
43
Eliška Holá
Kouřim
208
200
234
2
49
Alexandra Rock
Molitorov
29:32´
1
28
Petra Pavelková
Molitorov
214
230
208
3
28
Petra Pavelková
Molitorov
29:84´
2
231
Tereza Pečenková
Nučice
222
217
153
4
32
Jana Štullerová
Toušice
30:23´
3
32
Jana Štullerová
Toušice
155
197
186
5
231
Tereza Pečenková
Nučice
32:50´
4
12
Markéta Švorbová
Horní Kruty
190
173
175
6
286
Nikola Kratochvílová
Pardubice
33:25´
5
49
Alexandra Rock
Molitorov
155
187
173
7
1
Adéla Hampejsová
Hřiby
35:16´
6
12
kategorie 2.tř a 3 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 300 m
bydliště
výkon
poř.
kategorie 4.tř a 5 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 60 m
32
Jana Štullerová
Toušice
1:07:25´
1
bydliště
výkon
poř.
28
Petra Pavelková
Molitorov
1:15:24´
2
33
Ondra Štuller
Toušice
9:69´
1
3
265
Tomáš Valenta
Kouřim
10:06´
2
3
231
Tereza Pečenková
kategorie 4.tř a 5 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
46
33
Martin Matějka
Ondra Štuller
Nučice
1:19:52´
Disciplína : skok do dálky
bydliště
Kouřim
Toušice
výkon cm
290
276
270
258
poř.
261
289
1
2
265
Tomáš Valenta
Kouřim
285
288
258
3
241
Matěj Duda
Praha
254
271
268
4
26
Lukáš Novotný
Ždánice
206
179
258
5
254
Nikolas Jandečka
Pečky
186
201
178
6
kategorie 4.tř a 5. tř.
chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : skok z místa
bydliště
výkon cm
162
156
2
26
Lukáš Novotný
Ždánice
120
151
135
3
265
Tomáš Valenta
Kouřim
126
128
142
4
241
Matěj Duda
Praha
134
129
131
5
254
Nikolas Jandečka
Pečky
124
116
109
6
Disciplína : hod oštěpem
poř.
33
Ondra Štuller
Toušice
13,6
16,2
17
1
26
Lukáš Novotný
Ždánice
14,80´
14,2
14
2
46
Martin Matějka
Kouřim
14,6
12,7
15
3
241
Matěj Duda
Praha
9,69
10,3
12
4
265
Tomáš Valenta
Kouřim
6,14
6,45
7
5
254
Nikolas Jandečka
Pečky
5,68
5,95
6,1
6
Disciplína : kriketový míček
Lukáš Novotný
Ždánice
46
Martin Matějka
Kouřim
265
Tomáš Valenta
Kouřim
poř.
37
38
1
28
30
2
27,7
21,7
25
3
24
24,2
27
4
19,8
22
Matěj Čuhel
Kouřim
26,4
21,2
26
5
241
Matěj Duda
Praha
24,1
25,2
26
6
254
Nikolas Jandečka
Pečky
11,2
12,5
15
7
kategorie 4.tř a 5 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : vrh koulí
bydliště
46
Martin Matějka
Kouřim
33
Ondra Štuller
Toušice
výkon m
3,1
poř.
4,8
3,7
1
4,6
4,2
2
241
Matěj Duda
Praha
3,7
3,7
265
Tomáš Valenta
Kouřim
3,9
4
26
Lukáš Novotný
Ždánice
3,5
3,3
Matěj Čuhel
Kouřim
11:43´
Marek Fric
Lhotky
11:96´
7
254
Nikolas Jandečka
Pečky
12:28´
8
kategorie 4.tř a 5 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 150 m
bydliště
výkon
poř.
33
Ondra Štuller
Toušice
25:28´
1
241
Matěj Duda
Praha
27:05´
2
46
Martin Matějka
Kouřim
29:99´
3
5
147
26
6
22
227
4
Kouřim
28,6
5
32:40´
Martin Matějka
Toušice
10:86´
32:06´
46
Ondra Štuller
Praha
Pečky
1
33
Matěj Duda
Kouřim
150
výkon m
4
241
Matěj Čuhel
167
bydliště
10:61´
Nikolas Jandečka
152
kategorie 4.tř a 5 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
10:34´
Ždánice
22
Toušice
výkon m
Kouřim
Lukáš Novotný
254
Ondra Štuller
bydliště
Martin Matějka
26
poř.
33
kategorie 4.tř a 5 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
46
4,3
3
/
4
2,7
5
kategorie 4.tř a 5 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 300 m
bydliště
výkon
poř.
33
Ondra Štuller
Toušice
59:43´
1
265
Tomáš Valenta
Kouřim
1:01:68´
2
26
Lukáš Novotný
Ždánice
1:01:89´
3
kategorie 4.tř a 5 tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 600 m
bydliště
výkon
poř.
33
Ondra Štuller
Toušice
2:20:22´
1
241
Matěj Duda
Praha
2:23:69´
2
254
Nikolas Jandečka
Pečky
2:55:31´
3
kategorie 4.tř a 5 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
disciplína skok do dálky
bydliště
výkon cm
poř.
27
Bára Pavelková
Molitorov
255
257
259
1
42
Kamila Holá
Kouřim
224
215
255
2
Kouřim
219
234
207
3
Velký Osek 216
225
178
4
221
147
5
9
Veronika Zemanová
216
Radka Stepaková
11
Lenka Netáhlíková
kategorie 4.tř a 5 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Kouřim
116
Disciplína : skok z místa
bydliště
výkon cm
poř.
27
Bára Pavelková
Molitorov
154
143
142
1
42
Kamila Holá
Kouřim
140
123
140
2
11
Lenka Netáhlíková
125
130
116
3
216
Radka Stepaková
Velký Osek 125
124
127
4
9
Veronika Zemanová
120
119
5
13
Kouřim
117
kategorie 4.tř a 5 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : hod oštěpem
bydliště
kategorie 6.tř a 7. tř. chlapci
výkon m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
242
Ondřej Duda
160
42
Kamila Holá
Kouřim
5,53
7,9
5,4
1
11
Lenka Netáhlíková
Kouřim
6,99
7,29
7,9
2
27
Bára Pavelková
Molitorov
6,15
6,72
5,4
3
9
Veronika Zemanová
Kouřim
6,07
5,05
5,7
4
216
Radka Stepaková
Velký Osek
4,19
4,7
5
kategorie 4.tř a 5 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
5,69
Disciplína : skok z místa
poř.
170
poř.
157
1
215
Rick Mommers
150
160
150
2
275
Ladislav Nedvěd
Kouřim
150
143
147
3
253
David Jandečka
Pečky
142
137
146
4
34
Martin Štuller
Toušice
93
100
103
5
kategorie 6.tř a 7. tř. chlapci
Disciplína : kriketový
míček
výkon cm
Praha
Velký
Osek
Disciplína : hod oštěpem
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
275
Ladislav Nedvěd
18,2
16,9
výkon m
poř.
17
1
27
Bára Pavelková
Molitorov
21,3
20,4
20
1
215
Rick Mommers
Kouřim
Velký
Osek
13,1
15,8
14
2
11
Lenka Netáhlíková
Kouřim
16,2
17,7
17
2
34
Martin Štuller
Toušice
13,6
10,7
12
3
216
Radka Stepaková
Velký Osek
16,7
14,8
18
3
253
David Jandečka
Pečky
12
11,5
9,4
4
9
Veronika Zemanová
Kouřim
17,4
16,1
17
4
242
Ondřej Duda
Praha
7,91
10,1
7,1
5
42
Kamila Holá
Kouřim
15,1
8,7
5
bydliště
výkon m
13,6
poř.
kategorie 6.tř a 7. tř. chlapci
kategorie 4.tř a 5 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : vrh koulí
bydliště
výkon m
poř.
Disciplína : vrh koulí
st. číslo
jméno a příjmení
253
David Jandečka
Pečky
4
3,5
4,5
1
Martin Štuller
4,1
4,4
/
2
bydliště
výkon m
poř.
27
Bára Pavelková
Molitorov
3,5
4,3
3,8
1
34
216
Radka Stepaková
Velký Osek
3,6
3,2
3,8
2
215
Rick Mommers
Toušice
Velký
Osek
3,8
4
3,8
3
275
Ladislav Nedvěd
Kouřim
2,8
3,5
3,7
4
242
Ondřej Duda
Praha
3,6
3,5
3,2
5
kategorie 4.tř a 5 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
27
Bára Pavelková
Disciplína : běh na 60 m
bydliště
výkon
poř.
Molitorov
10:32´
1
kategorie 6.tř a 7 tř. chlapci
11
Lenka Netáhlíková
Kouřim
11:12´
2
st. číslo
42
Kamila Holá
Kouřim
11:37´
3
242
253
216
Radka Stepaková
Velký Osek
11:66´
4
9
Veronika Zemanová
Kouřim
11:95´
5
jméno a příjmení
bydliště
výkon
Ondřej Duda
Praha
10:12´
1
David Jandečka
Pečky
10:60´
2
kategorie 6.tř a 7. tř. chlapci
kategorie 4.tř a 5 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
27
Bára Pavelková
Disciplína : běh na 150 m
bydliště
výkon
poř.
Molitorov
27:64´
1
42
Kamila Holá
Kouřim
29:62´
2
216
Radka Stepaková
Velký Osek
45:98´
3
27
42
Bára Pavelková
Kamila Holá
kategorie 6.tř a 7. tř. chlapci
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 300 m
bydliště
výkon
poř.
Molitorov
1:02:08´
1
Kouřim
2
1:10:66´
poř.
Disciplína : běh na 150 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
242
Ondřej Duda
25:47´
1
215
Rick Mommers
Praha
Velký
Osek
26:54´
2
34
Martin Štuller
Toušice
34:45´
3
kategorie 6.tř a 7. tř. chlapci
kategorie 4.tř a 5 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 60 m
Disciplína : běh na 300 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
242
Ondřej Duda
1:10:20´
1
215
Rick Mommers
Praha
Velký
Osek
1:02:84´
2
253
David Jandečka
Pečky
1:07:08´
3
34
Martin Štuller
Toušice
1:10:20´
4
Disciplína : skok do dálky
bydliště
výkon cm
poř.
kategorie 6.tř a 7. tř. chlapci
Disciplína : běh na 600 m
242
Ondřej Duda
Praha
262
276
284
1
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
253
David Jandečka
Pečky
260
242
210
2
242
Ondřej Duda
2:29:66´
1
215
Rick Mommers
Velký Osek
256
257
/
3
34
Martin Štuller
Toušice
230
208
212
4
215
Rick Mommers
Praha
Velký
Osek
2:38:51´
2
253
David Jandečka
Pečky
2:45:65´
3
34
Martin Štuller
Toušice
2:45:99´
4
14
kategorie 6.tř a 7. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
disciplína skok do dálky
bydliště
kategorie 6.tř a 7. tř. dívky
výkon cm
Disciplína : běh na 150 m
poř.
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
Anna Švorbová
Kouřim
23:54´
1
10
Anna Švorbová
Kouřim
302
296
265
1
10
45
Aneta Kupcová
Kolín
269
290
267
2
45
Aneta Kupcová
Kolín
24:96´
2
19
Marie Blandová
Molitorov
227
260
194
3
36
Tereza Švarcová
Kouřim
27:39´
3
14
Michaela Švorbová
Horní Kruty
147
207
216
4
37
Adéla Nešporová
4
Tereza Švarcová
Kouřim
157
190
170
5
222
Adéla Hollerová
Kouřim
167
161
140
6
20
Kateřina Vaisová
Barchovice
Dobré
Pole
27:74´
36
28:05´
5
222
Adéla Hollerová
Kouřim
29:06´
6
kategorie 6.tř a 7. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
disciplína skok z místa
bydliště
kategorie 6.tř a 7. tř. dívky
výkon cm
poř.
st. číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 300 m
bydliště
výkon
poř.
10
Anna Švorbová
Kouřim
174
168
159
1
10
Anna Švorbová
Kouřim
1:02:34´
1
45
Aneta Kupcová
Kolín
169
153
154
2
45
Aneta Kupcová
2
Kateřina Vaisová
Dobré Pole
114
140
145
3
14
Michaela Švorbová
Horní Kruty
116
132
131
4
20
Kateřina Vaisová
Kolín
Dobré
Pole
1:02:19´
20
1:14:72´
3
36
Tereza Švarcová
Kouřim
124
125
118
5
37
Adéla Nešporová
Barchovice
1:21:52´
4
19
Marie Blandová
Molitorov
100
123
103
6
37
Adéla Nešporová
Barchovice
110
117
102
7
222
Adéla Hollerová
Kouřim
101
103
115
8
kategorie 6.tř a 7. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
st. číslo
Disciplína : hod oštěpem
bydliště
výkon m
poř.
19
Marie Blandová
Molitorov
14,5
13,9
12
1
10
Anna Švorbová
Kouřim
10,9
7,78
9,3
2
14
Michaela Švorbová
Horní Kruty
3,3
10,4
6,2
3
36
Tereza Švarcová
Kouřim
8,8
7,48
9,1
4
222
Adéla Hollerová
Kouřim
7,09
8,1
8,4
5
37
Adéla Nešporová
Barchovice
6,2
7,6
6,7
6
kategorie 6.tř a 7. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
kategorie 6.tř a 7. tř. dívky
Disciplína : vrh koulí
bydliště
výkon m
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 300 m
bydliště
výkon
poř.
10
Anna Švorbová
Kouřim
2:55:18´
1
37
Adéla Nešporová
3:21:92´
2
20
Kateřina Vaisová
Barchovice
Dobré
Pole
3:33:74´
3
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
Disciplína : skok do dálky
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
212
Emil Kotrch
Brník
358
407
396
1
21
Milan Navrátil
Království
371
342
343
2
výkon cm
poř.
25
Tomáš Novák
Kouřim
330
363
370
3
210
Radek Sznapka
Kouřim
300
234
323
4
269
Petr Rusů
Kouřim
253
257
255
5
17
Michal Kuchař
Kouřim
251
245
230
6
poř.
10
Anna Švorbová
Kouřim
6,1
5,5
4,7
1
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
45
Aneta Kupcová
Kolín
5,1
5,3
5,5
2
st. číslo
3
jméno a příjmení
Disciplína : skok z místa
bydliště
výkon cm
poř.
20
Kateřina Vaisová
Dobré Pole
3,1
5,1
5,4
212
Emil Kotrch
Brník
204
202
207
1
36
Tereza Švarcová
Kouřim
5,1
4,9
5
4
25
Tomáš Novák
Kouřim
187
190
180
2
19
Marie Blandová
Molitorov
4,1
4,6
5
21
Milan Navrátil
Království
158
175
179
3
222
Adéla Hollerová
Kouřim
2,1
4,2
4,2
6
210
Radek Sznapka
Kouřim
168
147
148
4
37
Adéla Nešporová
Barchovice
2,6
2,6
2,8
7
269
Petr Rusů
Kouřim
142
150
140
5
17
Michal Kuchař
Kouřim
124
145
147
6
kategorie 6.tř a 7 tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
10
Anna Švorbová
Disciplína : běh na 60 m
bydliště
Kouřim
výkon
9:78´
poř.
1
45
Aneta Kupcová
Kolín
10:21´
2
19
Marie Blandová
Molitorov
10:87´
3
37
Adéla Nešporová
Barchovice
11:44´
4
36
Tereza Švarcová
Kouřim
11:73´
5
20
Kateřina Vaisová
Dobré Pole
11:97´
6
222
Adéla Hollerová
Kouřim
12:18´
7
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
Disciplína : hod oštěpem
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
21
Milan Navrátill
Království
výkon m
poř.
19,4
23,1
19
1
212
Emil Kotrch
Brník
20,1
18,9
20
2
210
Radek Sznapka
Kouřim
19,6
19,3
19
3
272
Radek Jenik
Borek
17,2
13,3
11
4
25
Tomáš Novák
Kouřim
13,7
15,1
16
5
269
Petr Rusů
Kouřim
12,7
15,4
14
6
17
Michal Kuchař
Kouřim
12,3
9,14
10
7
15
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
Disciplína : vrh koulí
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
212
Emil Kotrch
Brník
7,3
8
210
Radek Sznapka
Kouřim
8,3
25
Tomáš Novák
Kouřim
7,6
272
Radek Jenik
Borek
výkon m
poř.
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
disciplína: skok do dálky
bydliště
výkon cm
poř.
8,6
1
7,9
/
2
31
Klára Hubáčková
Kouřim
335
299
278
1
7,5
6,9
3
263
Jaroslava Jiráková
Horní Kruty
310
300
180
2
6,8
7
/
4
44
Tereza Kupcová
Kolín
264
243
281
3
269
Petr Rusů
Kouřim
5,2
6,3
5,1
5
15
Patricie Ježíková
Molitorov
228
264
184
4
21
Milan Navrátill
Království
4,9
5,4
6
6
13
Horní Kruty
185
172
248
5
17
Michal Kuchař
Kouřim
3,6
4,4
4,7
7
Monika Švorbová
Martina Zahradníková
Kouřim
200
227
/
6
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
Disciplína : vrh kamenem
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
272
Radek Jenik
Borek
210
Radek Sznapka
Kouřim
výkon m
2,6
2,2
2,6
2,3
poř.
2,5
2,2
1
264
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
disciplína: skok z místa
bydliště
výkon cm
poř.
2
263
Jaroslava Jiráková
Horní Kruty
160
163
173
1
Gábina Hudečková
Kouřim
130
156
169
2
21
Milan Navrátil
Království
2,2
2,3
2,1
3
29
269
Petr Rusů
Kouřim
2
2
2,3
4
44
Tereza Kupcová
Kolín
150
151
153
3
5
31
Klára Hubáčková
Kouřim
152
142
142
4
Patricie Ježíková
Molitorov
124
139
144
5
Monika Švorbová
Horní Krůty
114
115
118
6
212
Emil Kotrch
Brník
1,9
2,2
2,2
25
Tomáš Novák
Kouřim
2,1
2
2
6
15
17
Michal Kuchař
Kouřim
1,6
1,8
1,6
7
13
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
Disciplína : běh na 60 m
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
disciplína: hod oštěpem
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
212
Emil Kotrch
Brník
8:95´
1
31
Klára Hubáčková
Kouřim
21
Milan Navrátil
Království
9:25´
2
263
Jaroslava Jiráková
Horní Kruty
25
Tomáš Novák
Kouřim
9:92´
3
15
Patricie Ježíková
Molitorov
17
Michal Kuchař
Kouřim
10:18´
4
13
Monika Švorbová
210
Radek Sznapka
Kouřim
10:46´
5
44
269
Petr Rusů
Kouřim
10:75´
6
30
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
Disciplína : běh na 150 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
212
Emil Kotrch
Brník
výkon
22:98´
poř.
1
21
Milan Navrátil
Království
23:77´
2
25
Tomáš Novák
Kouřim
24:41´
3
17
Michal Kuchař
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
st. číslo
25
jméno a příjmení
Tomáš Novák
Kouřim
30:61´
4
Disciplína : běh na 300 m
bydliště
výkon
poř.
Kouřim
0:53:17´
1
212
Emil Kotrch
Brník
0:53:64´
2
17
Michal Kuchař
Kouřim
1:14:09´
3
kategorie 8.tř a 9. tř. chlapci
Disciplína : běh na 600 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
212
Emil Kotrch
Brník
2:26:38´
1
25
Tomáš Novák
Kouřim
2:59:55´
2
17
Michal Kuchař
Kouřim
3:01:18´
3
výkon m
poř.
20
1
18,8 14,5
19
2
13,9
10
3
Horní Kruty
12,9 13,7
13
4
Tereza Kupcová
Kolín
12,8 12,4
12
5
Kristýna Malá
Kouřim
12,1 10,8
10
6
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
15
bydliště
Patricie Ježíková
16,4
13
14
disciplína: vrh koulí
bydliště
Molitorov
výkon m
6,8
8,3
poř.
7,9
1
31
Klára Hubáčková
Kouřim
8,3
6
7,3
2
263
Jaroslava Jiráková
Horní Kruty
8,1
7
6,8
3
29
Gábina Hudečková
Kouřim
4,7
6,1
5,7
4
5
44
Tereza Kupcová
Kolín
5,4
5,8
5,8
13
Monika Švorbová
Horní Kruty
5,2
3,8
5,8
6
30
Kristýna Malá
Martina Zahradníková
Kouřim
4,9
5,6
4,9
7
Kouřim
4,4
4,8
/
8
264
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
disciplína: vrh kamenem
bydliště
výkon m
poř.
263
Jaroslava Jiráková
Horní Kruty
1,7
1,73
1,7
31
Klára Hubáčková
Kouřim
1,6
1,6
2
2
44
Tereza Kupcová
Kolín
1,1
1,12
1,3
3
29
Kouřim
1
1,2
1,3
4
264
Gábina Hudečková
Martina Zahradníková
Kouřim
1
/
/
5
30
Kristýna Malá
Kouřim
0,9
0,6
0,5
6
16
1
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 60 m
Kategorie
19 – 30 let muži
bydliště
výkon
poř.
st. číslo
jméno a příjmení
disciplína: skok do dálky
bydliště
výkon cm
poř.
31
Klára Hubáčková
Kouřim
6:16´
1
41
Zdeněk Zahradníček
Kouřim
465
417
/
1
263
Jaroslava Jiráková
Horní Kruty
9:66´
2
4
Stanislav Filko
Molitorov
365
354
373
2
29
Gábina Hudečková
Kouřim
10:39´
3
44
Tereza Kupcová
Kolín
10:64´
4
Kategorie
19 – 30 let muži
30
Kristýna Malá
Kouřim
10:93´
5
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
11:39´
6
264
Martina Zahradníková
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
31
263
Klára Hubáčková
Jaroslava Jiráková
Kouřim
výkon
poř.
Kouřim
23:95´
1
Horní Kruty
2
25:87´
30
Kristýna Malá
Kouřim
28:10´
3
264
Martina Zahradníková
Kouřim
36:46´
4
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
výkon
poř.
31
Klára Hubáčková
Kouřim
0:56:94´
1
263
Jaroslava Jiráková
Horní Kruty
1:02:52´
2
Kolín
Kolín
Kolín
1:15:73´
3
264
Martina Zahradníková
Kouřim
1:26:48´
4
Zdeněk Zahradníček
Kouřim
195
220
211
1
Antonín Hampejs
Most
187
193
201
2
4
Stanislav Filko
Molitorov
194
190
192
3
Kategorie
19 – 30 let muži
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
278
Pavel Hostaša
Most
33,5
27,8
31
1
277
Antonín Hampejs
Most
19,8
19,5
27
2
4
Stanislav Filko
Molitorov
17,4
18,5
23
3
263
Jaroslava Jiráková
Kategorie 15 – 18 let dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
Disciplína : běh na 600 m
bydliště
výkon
poř.
Horní Kruty
2:44:79´
1
výkon cm
st. číslo
jméno a příjmení
277
Antonín Hampejs
Most
9,2
9,7
9,7
1
4
Stanislav Filko
Molitorov
5
6,2
5,7
2
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
277
Antonín Hampejs
Most
3,2
3,7
3,4
1
4
Stanislav Filko
Molitorov
2,7
2,8
2,9
2
poř.
poř.
8:14´
1
4
Stanislav Filko
Molitorov
8:16´
2
Anna Nedvědová
Kouřim
327
178
250
2
Kategorie
disciplína: skok z místa
Kateřina Kohoutová
Nučice
173
180
182
1
291
Anna Nedvědová
Kouřim
157
159
152
2
disciplína: hod oštěpem
výkon m
poř.
232
Kateřina Kohoutová
Nučice
16,6
11,7
18
1
291
Anna Nedvědová
Kouřim
12,6
14,5
14
2
disciplína: vrh
koulí
Kateřina Kohoutová
Nučice
Anna Nedvědová
Kouřim
4,7
Disciplína : běh na 150 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
41
Zdeněk Zahradníček
Kouřim
21:25´
1
Kategorie 19 – 30 let ženy
výkon m
poř.
6,4
5,3
1
5,6
5,8
2
disciplína: skok do dálky
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
40
Hana Polesná
Kouřim
292
302
183
1
279
Míša Hampejzová
Most
237
230
210
2
281
Klára Nerudová
Kouřim
200
230
210
3
Kategorie 19 – 30 let ženy
st. číslo
291
19 – 30 let muži
Disciplína : běh na 60 m
poř.
232
232
poř.
výkon
291
6,8
výkon m
Kouřim
1
bydliště
disciplína: vrh kamenem
bydliště
356
Kategorie 15 – 18- let dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
poř.
Zdeněk Zahradníček
356
bydliště
výkon m
41
369
Kategorie 15 – 18- let dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
19 – 30 let muži
bydliště
jméno a příjmení
Nučice
výkon cm
disciplína: vrh
koulí
19 – 30 let muži
19 – 30 let muži
Kateřina Kohoutová
bydliště
poř.
Kategorie
232
Kategorie 15 – 18 let dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
výkon m
st. číslo
disciplína: skok do dálky
bydliště
disciplína: hod oštěpem
Kategorie
Kategorie
kategorie 8.tř a 9. tř. dívky
st.
číslo
jméno a příjmení
poř.
41
Disciplína : běh na 300 m
bydliště
výkon cm
277
Disciplína : běh na 150 m
bydliště
disciplína: skok z místa
výkon cm
poř.
disciplína: skok z místa
jméno a příjmení
bydliště
výkon cm
poř.
40
Hana Polesná
Kouřim
169
164
166
1
279
Míša Hampejzová
Most
146
149
147
2
276
Lucie Šmejkalová
Svojšice
112
125
120
3
17
Kategorie
st.
číslo
19 – 30 let ženy
disciplína: hod oštěpem
Kategorie
jméno a příjmení
bydliště
276
Lucie Šmejkalová
Svojšice
18,5
16,2
40
Hana Polesná
Kouřim
17,4
202
Veronika Bartošová
Praha
15,6
Kategorie
st.
číslo
40
19 – 30 let ženy
výkon m
bydliště
Hana Polesná
Kouřim
jméno a příjmení
bydliště
14
1
261
Jiří Kupec
Kouřim
17,7
18
2
8
Martin Zeman
10,4
12
3
270
Pavel Moskala
236
Patr Vedral
Rick Mommers
výkon m
9
8,2
8
Kategorie
st.
číslo
281
Kategorie
st.
číslo
262
Kategorie
262
Kategorie
st.
číslo
248
245
236
19 – 30 let ženy
jméno a příjmení
4
Klára Nerudová
19 – 30 let ženy
výkon
Kouřim
11:24´
14,9
Toušice
16
12
10
2
261
Jiří Kupec
Kouřim
10,2
10,7
11
3
4
251
František Ahnel
Kouřim
9,8
9,2
9,9
245
Martin Adamíra
Zb. Kostelec
8
8,9
/
5
1
218
Tomáš Neruda
Kouřim
8,5
8,6
8,7
6
248
Filip Mateasko
Praha
8,6
8,5
8,5
7
Martin Adamíra
Patr Vedral
Kouřim
4,1
4,15
4,1
1
3,4
3,6
2
4
3
3,9
3,9
4
5
Kouřim
335
326
309
348
370
1
2
330
3
Jiří Kupec
Kouřim
276
333
232
4
Toušice
231
242
176
5
Kouřim
4,1
František Ahnel
Kouřim
4
8
Martin Zeman
Kouřim
3,6
3,4
218
Tomáš Neruda
Kouřim
3,8
4
3,9
245
Martin Adamíra
Zb. Kostelec
3,7
3,4
3,6
6
38
Radek Valenta
Kouřim
3,1
3,4
3,7
7
8
35
Martin Štuller
Toušice
2,8
3
3,3
248
Filip Mateasko
Praha
3,25
3,4
3,4
9
261
Jiří Kupec
Kouřim
3,2
2,6
3,2
10
31 – 45 let muži
Disciplína : běh na 60 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
251
František Ahnel
Kouřim
9:34´
1
261
Jiří Kupec
Kouřim
9:63´
2
218
Tomáš Neruda
Kouřim
10:97´
3
219
1
35
Martin Štuller
Toušice
11:06´
4
215
200
2
210
202
3
Kategorie
4
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
Radek Valenta
Kouřim
22:26´
1
výkon cm
251
František Ahnel
197
215
245
Martin Adamíra
Kouřim
Zb. Kostelec
197
236
Patr Vedral
Kouřim
194
199
Pavel Moskala
251
poř.
poř.
bydliště
Kouřim
výkon m
270
Kategorie
disciplína: skok z místa
jméno a příjmení
Jiří Kupec
Patr Vedral
poř.
Martin Štuller
31 – 45 let muži
bydliště
236
1
380
disciplína: vrh kamenem
jméno a příjmení
disciplína: skok do dálky
318
31 – 45 let muži
st. číslo
Disciplína : běh na 600 m
306
1
poř.
1
Praha
Zb. Kostelec
poř.
11
1:14:35´
Filip Mateasko
výkon m
12,2
Hřiby
výkon cm
bydliště
11
Michaela Fuhrmanová
bydliště
disciplína: vrh koulí
9,4
poř.
jméno a příjmení
9
10
Kouřim
výkon
31 – 45 let muži
jméno a příjmení
18
14
Kouřim
Kategorie
3:04:96´
31 – 45 let muži
18
14,1
Patr Vedral
35
261
Praha
Martin Štuller
Martin Zeman
261
Kategorie
st.
číslo
Jiří Duda
35
8
Disciplína : běh na 300 m
Hřiby
6
236
bydliště
Michaela Fuhrmanová
5
26
1
jméno a příjmení
19 – 30 let ženy
29
20,1
poř.
Disciplína : běh na 60 m
bydliště
27,5
21,5
244
Kategorie
2
24
Kouřim
7
st. číslo
2,05
4
8
disciplína: vrh kamenem
2
29
17
3
Kouřim
23,7
18
2
Hana Polesná
29,1
15,6
8,1
40
Kouřim
Velký
Osek
20,5
7,5
výkon m
3
19,5
8
bydliště
2
27
18,7
7,9
jméno a příjmení
32
30
Praha
7,7
19 – 30 let ženy
30,8
20,1
Zb. Kostelec
7,5
Kategorie
st.
číslo
30,2
Kouřim
Filip Mateasko
Praha
6,2
Kouřim
Martin Adamíra
Svojšice
5,9
1
245
Lucie Šmejkalová
6,15
poř.
33
31,4
248
Veronika Bartošová
Hřiby
Tomáš Neruda
výkon m
29,3
1
202
Michaela Fuhrmanová
218
poř.
276
262
disciplína: hod oštěpem
st. číslo
disciplína: vrh
koulí
jméno a příjmení
31 – 45 let muži
poř.
150
202
31 – 45 let muži
Disciplína : běh na 150 m
248
Filip Mateasko
Praha
186
177
176
5
38
35
Martin Štuller
Toušice
164
160
167
6
261
Jiří Kupec
Kouřim
23:92´
2
35
Martin Štuller
Toušice
30:73´
3
18
Kategorie
31 – 45 let muži
Disciplína : běh na 300 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
233
Marie Kohoutová
Nučice
7
6,6
6,8
6
218
261
Tomáš Neruda
Jiří Kupec
Kouřim
Kouřim
1:18:56´
1:18:56´
1
2.-3.
6
Simona Zemanová
Kouřim
5,6
5,4
6,3
7
237
Renata Vedralová
Kouřim
5,6
5,9
6,2
8
35
Martin Štuller
Toušice
1:18:56´
2.-3.
Kategorie
31 – 45 let muži
Disciplína : běh na 600 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
270
Pavel Moskala
Kouřim
2:07:51´
1
218
Tomáš Neruda
Kouřim
2:21:33´
2
Kategorie
31 – 45 let ženy
disciplína: vrh kamenem
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
5
Hana Královská
Kouřim
2,5
2,5
2,6
280
Martina Hampejsová
Hřiby
2,3
2,5
2,3
2
233
Marie Kohoutová
Nučice
2,2
2,2
2,3
3
výkon m
poř.
1
Rick Mommers
Velký Osek
2:26:54´
3
6
Simona Zemanová
Kouřim
1,2
1,9
1,1
4
35
Martin Štuller
Toušice
3:48:33´
4.-5.
226
Markéta Hollerová
Kouřim
1,2
1,7
1,8
5
261
Jiří Kupec
Kouřim
3:48:33´
4.-5.
211
Andrea Švorbová
Kouřim
1,5
1,5
1,1
6
disciplína: skok do dálky
258
Věra Jandečková
Pečky
1,5
/
/
7
237
Renata Vedralová
Kouřim
1,1
1,15
1,3
8
Kategorie
31 – 45 let ženy
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
258
Věra Jandečková
Pečky
343
365
/
1
Kategorie
280
Martina Hampejsová
Hřiby
364
340
344
2
243
Jitka Dudová
Praha
276
296
300
3
237
Renata Vedralová
Kouřim
293
268
260
233
Marie Kohoutová
Nučice
279
288
273
Jana Moskalová
Kouřim
252
226
Markéta Hollerová
Kouřim
190
výkon cm
poř.
31 – 45 let ženy
Disciplína : běh na 60 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
258
Věra Jandečková
Pečky
10:32´
1
4
237
Renata Vedralová
Kouřim
10:60´
2
278
5
273
Jana Moskalová
Kouřim
11:50´
3
277
284
6
211
187
7
disciplína: skok z místa
Kategorie
31 – 45 let ženy
Disciplína : běh na 150 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
258
Věra Jandečková
Pečky
výkon
poř.
Kategorie
31 – 45 let ženy
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
280
Martina Hampejsová
Hřiby
184
194
187
1
Kategorie
31 – 45 let ženy
Disciplína : běh na 300 m
243
Jitka Dudová
Praha
176
185
190
2
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
258
Věra Jandečková
Pečky
170
182
171
3
258
Věra Jandečková
Pečky
1:06:89´
1
233
Marie Kohoutová
Nučice
167
165
170
4
výkon cm
237
Renata Vedralová
Kouřim
161
154
160
5
Kategorie
226
Markéta Hollerová
Kouřim
130
128
139
6
Kategorie
31 – 45 let ženy
1
poř.
31 – 45 let ženy
Disciplína : běh na 600 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
258
Věra Jandečková
Pečky
2:48:85´
1
disciplína: hod oštěpem
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
280
Martina Hampejsová
Hřiby
23,2
19,2
20
1
258
Věra Jandečková
Pečky
17,6
16,3
17
2
243
Jitka Dudová
Praha
12,3
16,2
15
3
výkon m
poř.
Kategorie
nad 45 let muži
disciplína: skok do dálky
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
259
Jaroslav Kopejtko
Pečky
výkon cm
343
297
233
Marie Kohoutová
Nučice
14,6
10,9
9,5
4
Kategorie
nad 45 let muži
disciplína: skok z místa
211
Andrea Švorbová
Kouřim
7,69
8,25
14
5
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
226
Markéta Hollerová
Kouřim
12,5
13,3
12
6
259
Jaroslav Kopejtko
Pečky
5
Hana Královská
Kouřim
12,2
11,4
9,8
7
237
Renata Vedralová
Kouřim
9,64
9,73
9,8
8
Kategorie
nad 45 let muži
disciplína: hod oštěpem
6
Simona Zemanová
Kouřim
6,11
7,85 4,4
9
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
259
Jaroslav Kopejtko
Pečky
Kategorie
31 – 45 let ženy
st. číslo
jméno a příjmení
poř.
321
výkon cm
212
210
poř.
210
výkon m
21,9
17
1
1
poř.
18
1
disciplína: vrh
koulí
bydliště
výkon m
poř.
Kategorie
nad 45 let muži
jméno a příjmení
disciplína: vrh koulí
5
Hana Královská
Kouřim
9,7
9,5
8,5
1
st. číslo
258
Věra Jandečková
Pečky
8,6
7,9
/
2
259
Jaroslav Kopejtko
Pečky
10
10
10
1
282
Libor Chmel
Kouřim
7,5
7,5
6,9
2
280
Martina Hampejsová
Hřiby
8
8,5
8,3
3
226
Markéta Hollerová
Kouřim
6,1
7,2
6,8
4
211
Andrea Švorbová
Kouřim
7
6,9
7
5
19
bydliště
výkon m
poř.
Kategorie
nad 45 let muži
disciplína: vrh kamenem
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
259
Jaroslav Kopejtko
Pečky
Kategorie
nad 45 let muži
výkon m
poř.
1
3,6
Disciplína : běh na 60 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
259
Jaroslav Kopejtko
Pečky
10:12´
1
Kategorie
nad 45 let muži
Disciplína : běh na 150 m
st. číslo
jméno a příjmení
bydliště
výkon
poř.
259
Jaroslav Kopejtko
Pečky
24:26´
1
20
A přeji Vám krásný podzim ….
Nejoriginálnější
drak
Rodina tým
Nejzajímavější drak
Nejvytrvalejší dětský účastník
Nejvytrvalejší rodič
Drak, který vzlétl
nejdříve
Drak, který neposlechne a neposlechne
Drak, který létá nejvýše
Drak, který létá nejdále
Nejstarší účastník
„Šesťák“
Johanka Jančová
„Super
papouch“
„Dvě oči“
„Netopýr“
Jan Novák a spol.
Nikola Myslíková
Adámek Ladýř
„Mráček“
„Rogalo“
Ladislav Knapp
Lukáš Votava
„Brumík“
Adéla Hollerová
„Práček“
„Drakula“
Markéta Nedavašková
Jiří Pivoňka st.
„Letec“
Miroslav Růžička
Soutěž o největší mýdlovou bublinu – 1. Šimon Paclt
7. mistrovství Kouřimi v hodu vlaštovkou (gramáž
papíru – 80)
Děti:
1. Dominik Myslík
2. Matěj Hasil
3. Láďa Nedvěd
Foto: H. Kyselová
Dospělí:
1. Pavel Novák
Letošní Kouřimská drakiáda dosáhla plno2. Jan Praško
letosti – aneb 18. ročník
3. Libor Horák
Kouřimské drakiády 2012
7. mistrovství Kouřimi v hodu bramborou ( jednou ze
6. 10. 2012
70 odrůd pěstovaných v ČR)
Podle legendy se pouštěli draci již ve staré Číně; měli
Děti:
sloužit jako spojení mezi lidmi a bohy.
K podzimu patří barevná příroda, draci, brambory, jablíč- 1. Radek Sznapka
2. Martin Štuller
ka, ohýnek, vlaštovky, bublinky i oříšky! …a to vše nás
3. Matěj Hasil
obklopovalo ……
Sešli jsme se tradičně u kapličky sv. Víta (první dva ročDospělí:
níky byly u vodárny, další dva v areálu sportovní haly)
1.
Zdeněk Janča
v krásném přírodním prostředí provoněném téměř letním
2. Pavel Ježík
dnem. Počasí bylo jako na objednávku – skutečně na
3. Mirek Maxa
draka nebo pro draka? Sluníčko svítilo, větřík pofukoval
… Prostě nádhera!
Běh s drakem nad hlavou
Děti:
Porota – tým Ing. Ivany Nussbergerové
1. Ondřej Štuller
Disciplína
Jméno draka Závodník
2. Doninik Myslík
Nejlepší akrobat
„Čiko“
Matyáš Horák
3. Tomáš Nepraš
Nejposlušnější drak
„Rys“
Vojta Horák
21
Dospělí:
1. Markéta Hollerová
2. Jana Vyskočilová
3. Markéta Macháčková
Historické putování
Týmová soutěž v louskání vlašských ořechů
1. tým Ježíků
2. tým Hasilů
3. tým Hollerů
Děkujeme za spolupráci při organizování soutěží Janě
Štullerové, Martinovi Fialovi, Davidovi Dorošenkovi a
Tomášovi Coubalovi.
Děkujeme všem účastníkům za příjemné odpoledne.
starostka
z kroniky města Kouřim z let 1938 - 1968
(V elektronické podobě jsou předcházející části kroniky
k dispozici na naší internetové adrese, tj. www.kouřimradnice.cz – Kouřimský zpravodaj)
Část 37.
Rok 1956 - pokračování
(autor: Josef Batelka)
Kreslí i maluje rozměrné obrazy
Veliká láska Netáhlíkova byla však stále kresba. Škoda,
že mu nebylo dopřáno školit se v malbě. On však chtěl
tvořit, alespoň napodobovat veliká díla.
A tak vzniklo několik rozměrných obrazů: Obležení Prahy od Švědů, V zajetí Krále Mansfreda, Poslední kvas
zimního krále Bedřicha Paleckého, Král Sigmund na
sněmě v Lublíně, Bojanská svatba, Bitva u Lipan, Neplačte nade mnou, ale nad syny svými…, Přepadení,
Posloupnost českých panovníků až do Ferdinanda Dobrotivého, Obrazy města Kouřimě … kopie Willenbergera
a několik menších akvarchů.
Jak pracoval
Zastihnul jsem starého pána ještě v činnosti, již jako učitel. Rád jsem k němu zacházel, nejen na různé dobroty,
ale i na kus řeči o tom jeho kumštu. Byl Netáhlík i ve
stáří velmi, velmi zajímavým zjevem. V řeči nadhodil
jsem jednou: ,,Kde vezmete čas, při vší té práci, na tak
rozměrné obrazy?’’
,,Jen v neděli, jindy to nejde.’’
Neděle bývala mistrova. I prodej a nebyl malý, za rušných nedělních dopolední, obstarávala manželka. Mistr
chodíval na devátou. V létě s oblibou chodil v černém
podelším kabátě, ostře řezaný obličej pod černým širákem, úzkou kozí bradku, mánesovský typ. I chůze jeho
byla do stáří pružná a jiskrné, často zasněné oko, prozrazovalo uměleckou duši.
A po mši nahoru, do prvního patra k malbě. Své obrazy
kreslil na kartonu černobílou technikou. Pracoval tuší,
křídami i koloroval, hotové fizoval. Náměty hledal v
ilustrovaných časopisech českých i německých. Předlohu
rozčtvercoval a do čtverců na kartonu trpělivě zakreslil
figuru za figurou, při čemž vlastní propracování, hloubka
obrazu i barevné sladění bylo zůstaveno jeho tvůrčí práci. A to byla jeho nedělní dopoledne i odpoledne – svátek malíře. O páté hodině, svátečně ustrojen, zašel do
sokolny.
Nejsou jeho obrazy bez chyb v kresbě, nemají vzduch,
ale projevují nezmarnou touhu tvořit, právě tak, jak tomu
bylo v jeho povolání – cukrářství. Tvořil jen pro krásu!
22
Další malíři
Na výstavě představili se nám i místní malíři – ze záliby.
Zajímavé byly obrazy Dr. M. Kučery, povoláním lékárníka, J. Kluzáčka, úředníka, Černohorského, malíře pokojů, nadaného kreslíře Jirouta.
Výstava fotografií, Dr. Aleš Fiala
Druhé oddělení výstavy byly fotografie Kouřimě, malebných zákoutí, středověkých stavebních památek. Většinu
a vskutku uměleckých snímků vystavil Dr. Aleš Fiala,
úředník naší cihelny. Amatér – ale opravdový mistr. Bylo
vystaveno přes devadesát snímků. Výstava byla velmi
četně navštívena.
Celoroční hodnocení JZD
Naše JZD prošlo již čtvrtým rokem hospodářství III. typu. Poněvadž letošní rok odstranil, hlavně ve vedení,
mnohé potíže, bude možno i v této knize vypsati průběh
hospodaření podrobněji a také i objektivněji a tak podati
jasný obraz stavu, jak se jeví ke konci hospodářského
roku.
Údaje číselné vypisujeme ze zprávy, kterou podal předseda družstva František Mejzlík na valné členské schůzi
družstva.
Po úvodu, ve kterém pohovořil o současné situaci hospodářské i politické a poukázal na perspektivy, které vytyčil
XX. sjezd KSSS, pravil:
Výňatek ze zprávy předsedy družstva
,,Ukažme si, jak naše JZD v Kouřimi přispělo svými silami a svou hospodářskou základnou k plnění celostátního hospodářského plánu a jaká byla v minulém roce celková situace našeho JZD.’’
Jarní práce
Do jarních prací nastupovali jsme se značnými nedostatky z minulého roku, především s nesplněním orby, která
mohla býti provedena až po zasetí jařin. Bylo to zejména
pracné připravení půdy k zasetí 106 ha řepy cukrovky.
Byl pro ní plánován výnos 310 q po ha, což v našich poměrech není výnos zvláštní – ale za normálních poměrů,
jako průměr, uspokojivý.
Přes velké potíže byla řepa zaseta. Horší byla s ošetřením. Velký …. u Voteleže jsme nezvládli. Neošetřená
řepa byla napadena mšicemi, spálou a bylo nutno 7 ha
zaorat.
Sklizeň sena
Sklizeň sena prošla dobře. Byla podstatně urychlena pokusem o sběr sena sběracím lisem na slámu, což se velmi
osvědčilo.
Přípravy pro žně
Vykonali jsme přípravy pro žně a dík dobré přípravě i
přes nepříznivé počasí bylo v daném termínu vše sklizeno a bez značných ztrát.
Kombajny
Velikou pomocí byly kombajny. Zprvu dva, později 4 a
v závěru žní 5. Další velkou pomocí bylo naše auto, řízené řidičem J. Fišerem, který v období žní dokázal sám
od kombajnů, od mlátiček a čističů, odvézt 50 vagonů
obilí. Zabezpečením dobré organizace a mechanizace
byly žně hladce provedeny.
Nedostatky
Nedostatkem byla však sláma od kombajnů. Byla sice
svázána z větší části do balíků, ale zůstala dlouho na
poli. Nebyla to vina jen organizace, ale ne dosti dobré
vůle družstevníků u potahů, kteří neviděli důležitost a
nutnost napnout síly k zabezpečení všech úkolů. Mnohdy
jsme museli v pravém smyslu ,,prosit’’, aby se jeho ještě
pro jednu fůru …. I krmičská četa měla dosti času, aby
odpoledne pomohla při svozu slámy, ale ani je se nepodařilo přesvědčit. Kdyby nebylo volských potahů, byla
by v tomto ohledu situace ještě horší.
Dalším nedostatkem bylo, že určité množství slámy prodané na poli, nebylo včas odebráno a odvezeno a tak
ještě dlouho po žních strašila sláma, k ostudě JZD, na
honech. I z toho je třeba vyvodit důsledky pro další rok a
zavázat zájemce o slámu, aby ji z polí včas odvezli a
pole uvolnili k přípravě pro další úrodu.
Sklizeň bramborů a setí řepky
Po skončení žní, sklizeň bramborů a setí řepky prošlo
uspokojivě. Zvláště zde, jako při sázení bramborů, ukázala se velká výhoda mechanizace práce. Sklizeň byla
provedena strojem TEK – dvouřádkovým vyoravačem a
tak ze 12 pracovních dnů byly veškeré brambory vyorány a uskladněny za poměrně nepatrné režie ve srovnání s
minulým rokem. Brigádníkům bylo vydáno pouze 170 q
brambor proti 400 q dříve, nehledě na množství, které
bylo rozkradeno.
Sklizeň cukrovky
Sklizeň cukrovky probíhala celkem dobře, bylo dosti
pracujících, takže jen malá plocha byla dána ke sklizni
za chrást. Že však nebyla řepa řádně obdělána, povětrnostní podmínky, škůdci, záplavy i vadné semeno, způsobily, že místo plánovaných 310 q po ha bylo sklizeno
v průměru pouze 155 q. To také znamená vážné ohrožení
finančního plánu JZD, takže ztráta na cukrovce činí
360.000 Kčs – 10 Kčs na pracovní jednotce.
Také sklizeň chrástu byla pomalá a právě v té době, kdy
jsme potřebovali každý potah nejen na chrást, ale i na
vyvážené chlévské mrvy, onemocnělo 7 párů koní a byly
téměř 3 týdny vyřazeny z provozu. To má za následek
další těžkosti – příprava pro příští rok, vyhnojení a zaorání honu pro cukrovku.
23
I zde ukázaly se volské potahy na místě. S uznáním sluší
připomenouti, že hospodáři, vodiči těchto potahů, kteří
dlouho nemohli přijít JZD na chuť, osvědčili se, včas
největší tísně, jako vzorní družstevníci. Na předním místě mezi nimi Jarosl. Mikolášek.
Zamezení krádeží
Velkým kladem v rostlinné výrobě byla letos skutečnost,
že zvláště při sklizňových pracích bylo zamezeno, tak zle
zde rozšířenému, zcizování společného majetku, což
zvláště loni způsobilo tolik řečí a nepříjemností, takže
možno říci, že úroda z našich polí se po této stránce dostala poměrně beze ztrát do skladu, sýpek, stodol a sklepů.
A nyní k číslům:
Sklizeň v číslech
pšenice bylo zaseto 110 ha, sklizeno 3510 q – 32 q po 1
ha
žita zaseto 36 ha, sklizeno 1006 q – 26, 70 q
ječmene zaseto 100 ha, sklizeno 2407 q – 24, 07 q
ovsa a směsky zaseto 20 ha, sklizeno 393 q – 19, 70 q
Dále bylo sklizeno 30 q hráchu, 12 q máku, 1 kg 20 dkg
kmínu. Řepky z 10 ha 252 q. Brambor 5312 q – jest 156
po ha. Cukrovky po 155 q po ha – na 100 ha 15537 q.
Živočišná výroba
Jestliže rostlinná výroba vytváří základy hospodaření
JZD, pak je to živočišná výroba, která vytváří vysoké
produkční hodnoty a má vliv na podstatu finančního plánu celkového hospodaření.
Celý stav živočišné výroby byl od roku založení JZD až
do konce letošního roku v nedostatečném stavu nejen
počtem, ale i výrobou na 1 ha obhospodařované plochy i
docílení užitkovosti stávajícího stavu.
Pokračování v příštím čísle Kouřimského Zpravodaje.
Ze života našich organizací
Skautský tábor Kácov - 2012
Vyvrcholením celoroční práce nás skautů je samozřejmě letní tábor. A letos je to tábor neobvyklý, neboť přepisujeme historii našeho skautského okresu. Dva různé
skautské oddíly z různých středisek, jedou na společné
místo. Samozřejmě náš 7. oddíl suchozemských skautů
Stopa z Kouřimi a 9. oddíl vodních skautů Žraloci
z Kolína. Strávíme spolu tři týdny na tábořišti v Kácově.
Nebudu tady popisovat den po dni, neboť zážitků je
tolik, že bych je ani nepopsal, ale pokusím se vylíčit, co
jsme společně vybudovali, co jsme dělali, kdo nás navštívil a jaká byla celotáborová hra. Dopředu se omlouvám, že ne všechno bude popořadě, ale upřímně, ani já
sám si to nepamatuju.
Náš společný podnik, započal v sobotu 14. července
2012 po poledni. Sešli jsme se na nádherné louce na začátku Kácova, kterou nám zapůjčilo středisko Starý Kolín. Žraloci přijeli na kolech, naši auty. A hned jsme se
pustili do práce. Zastřešili jsme táborovou kuchyň, abychom mohli začít vařit, kopali latríny, které se staly
chloubou našeho tábora. Kapy vymyslel super konstrukci se třemi místy na sezení, pěkně v lese, ze kterých byl
výhled na tábor. Rozdělili jsme se na pracovní skupiny a
pokračovali. Přestavěli jsme stany, nadělaly dřevo do
kuchyně a Michal se pustil do vybavování místa na vaření. A už jsme ubytovaní. Samozřejmě nám zbyl čas i
na zahájení celotáborové hry. Krátkou scénkou jsme se
přesunuli do doby husitské, do doby, kdy byl upálen
mistr Jan Hus. Klobouk dolů, hru připravoval Michal a
odvedl precizní práci. V první etapě si kluci vybojovali
táborová trička s motivem husitů. Každý oddíl byl rozdělen na dvě husitské posádky, které velel desátník, kdy
každá měla jinou barvu. A tak tu byly celkem čtyři posádky husitských vozů, černá, zelená, modrá a červená,
kterým veleli hejtmani. Jde se na večeři. Na louce již
stojí stůl na pinčes a tak trochu odpočíváme. Ve 20:00
hod je první společný nástup, kdy svěšujeme státní vlajku a vyvěšujeme husitskou. Jsme v dobovém oblečení a
zpíváme dvě sloky chorálu „Ktož sú Boží bojovníci“.
Od této chvíle jsem si připadal jako v Matrixu, neboť
vše nabralo neuvěřitelnou rychlost. Nejprve Vám popíšu
náš denní režim. Každý den měla službu jedna
z posádek, která začínala vždy po ranním nástupu a měla
na starost celou kuchyň. V 07:00 hod byl budíček a následovala tvrdá rozcvička do půl těla. Mezi tím končící
služba již připravila snídani a tak jsme v 07:30 hod pojedli. Nástup jsme zahájili vztyčením vlajek a zpěvem
skautské hymny a to v 08:00 hod. A již nás čekal program. Pracovalo se, hrály se hry, nebo se plnila část etapové hry. Lodní zvon nám v 10:00 hod oznámil lehkou
svačinu a opět jsme pokračovali v programu, do 12:00
hod. To už služba uvařila oběd. Musím zdůraznit, že si
kluci vařili sami, pod dohledem Michala. Dělali domácí
knedlíky, pekli maso, vařili těstoviny. Ale nešlo jen o
vaření, škrábali se brambory, mylo nádobí, řezalo se
dřevo na topení a vždy dopoledne, kdy se střídaly posádky, jelo se na kolech do Kácova pro nákup. Fungovalo to
skvěle a jídla bylo dostatek pro všechny, včetně přídavků. Po obědě jsme si dali polední klid, který trval jeden a
půl hodiny. Většinou jsme jej trávili na hřišti. A už jsme
zase v pohybu. Stejně jako dopoledne pokračujeme
v programu (dostanu se k tomu později). Svačina v 16:00
hod a večeře v 18:00 hod.
24
Do večerního nástupu se buď sportovalo,
nebo jsme plnili etapovou hru. Ve 20:00 hod jsme se
převlékli do dobového oblečení a nastoupili si. Zde se
vyhodnotil celý den a rozdali se stříbrné a zlaté mince za
celotáborovku. Vše jsme zakončili sundáním vlajek a
zpěvem husitského chorálu. Po zbytek večera bylo osobní volno, kdy se hrál pinčes, nebo benbinton a plnili se
stezky. Ve 22:00 hod se zatroubila večerka a tím jsme
zakončili den a do práce se vrhly hlídky.
Teď Vám vylíčím, co jsme za celý tábor vybudovali.
Každá posádka si vyrobila svůj podsadový stan
z krajinek, které nám přivezli z nedaleké pily. Měli jsme
čtyři balíky. Naši kluci postavily stany klasické, kdežto
Žraloci je postavili na kůlech, tak metr a půl nad zemí.
Hned se do nich nastěhovali desátníci. A věřte, že se
povedly. Vybudovali jsme různá sportoviště. Měli jsme
hřiště na benbinton, volejbal, softball, lukostřelbu a super hřiště na paintball s množstvím překážek a úkrytů.
Vykopali jsme odpadovou jámu a jámu na jíl, který jsme
hojně užívali. Přehradili jsme potok, vyčistili koryto a
zvedli tak hladinu o metr, což nám umožnilo jezdit na
kajaku vzdálenost tak 200 m. Také jsme přestavěli vlajkokládu na lodní stěžeň, takže se nám tam vešly všechny
vlajky. Postavili jsme si jídelní stoly, u kterých jsme společně sedávali. Nechyběla ani sauna pro osm lidí, která
mě svou účinností málem zabila ☺. Avšak největším
monumentem tábora se stala strážní věž, tak devět metrů
vysoká s ochozem. Vše jsme vybudovali ze dřeva, které
jsme ulovili v lese. Stala se středem přístupové cesty a
tak jsme k ní dostavěli z jedné strany vysokou palisádu a
z druhé strany vstupní bránu s ochozem a padacím mostem. Je to prostě úžasný. A pořád to není všechno. Postavili jsme nová kamna do kuchyně, které držely teplo
celou noc, stavěli jsme přístřešky na kola a vyráběli další
drobné pomůcky, které nám zpříjemňovaly život
v táboře.
Etapová hra, tak to je kapitola sama o sobě. Jak jsem
již zmínil, věnovali jsme se době Husické. Každá posádka měla svou barvu, své dobové oblečení, zbraně a
společně plnily nejrůznější úkoly. Vše začalo upálením
mistra Jana Husa a následnou Pražskou defenestrací,
kdy jsme mezi dva stromy vpletly pavučinu, kterou
musela každá posádka prostrčit co nejvíce svých členů,
bez doteku s provazy. Postupovaly jsme pěkně
v souladu s historií. Smrt krále, chaos v Praze, plenění
kostelů, odchod husitů z Prahy, budování města Tábora,
příchod Zikmunda, křížové výpravy, rozdělení husitů
na čtyři husitské odnože (táborité, orebité…). To vše
mělo své etapy. Uvedu jen několik částí. Tak například
musely posádky překonat vymezený prostor za pomocí
jedné krajinky a čtyř špalíčků, aniž by se
kdokoliv dotkl země, což znázorňovalo bitvu u Sudoměře, kdy Žižka využil bažinatého terénu a dvou rybníků.
V další etapě byl desátník přivázán k hejtmanovi a celá
posádka měla zavázané oči. Společně (po slepu) plnili
různé úkoly a procházeli náročným terénem, aniž by se
rozdělili. Brodili se potokem, lezli po kmenech stromů,
plazili se a nakonec vázali uzlíky. Také hledali místo
k vybudování města Tábora, formou pochodu, dle náčrtku z mapy a zakreslením okolní krajiny. Každý den jsme
stihli kousek historie a vžívali se do rolí husitů a snažili
se pochopit smysl jejich boje. Celá hra vyvrcholila na
konci tábora. Nejprve jsme rozjeli hazardní hry, aby
mohli kluci rozmnožit své nasbírané mince. Hrálo se
v kostky, karty, sekalo se mečem, a když někomu došly
peníze, odešel do banky, kde za podepsanou směnku
získal další penízky. A za co se směnky vydávaly? Za
různé služby. Například pozvání do restaurace, nebo na
sportovní zápas, výrobou sekyr, či dobových kostýmů.
Čím kvalitnější nabídka, tím více mincí. Večer se tyto
směnky začaly dražit. Vypadalo to jak v aukční síni.
Ceny za směnky šplhaly vzhůru a každý se snažil odkoupit to, co se mu líbilo. Účelem však nebyl jen samotný nákup těchto směnek, ale upevnění nových kamarádských vztahů. Díky tomuto nápadu, se budou všichni
společně potkávat i v následujících měsících, možná i
letech. Jednotlivé nabídky se totiž musí realizovat do
konce kalendářního roku, což znamená, že když si Kouřimák koupil směnku od někoho ze Žraloků (např. pizza
v Kolíně), sejdou se a společně si na ní zajdou. Je to
opravdu úžasná myšlenka.
Nesmím zapomenout na doprovodný program, který
byl také velmi pestrý. Navštívil nás pravý vojenský kaplan z posádky v Čáslavi, který nám vyprávěl o historii
husitů a následně sloužil nefalšovanou mši s přijímáním
pod obojí v našich polních podmínkách. Naše pozvání
vyslyšeli i dobrovolní hasiči z obce Divišov, kteří přijeli
se služebním autem. Vyzkoušeli jsme si vystrojení, prohlédli vybavení a zkoušeli vodní stříkačky. Ovšem nejlepší bylo vypěnění louky, kde se strhla obrovská bitva.
Vypadali jsme jak mýdlové bubliny, ale stálo to za to.
Dalším hostem byl můj brácha Petr, kapitán vojenské
policie AČR a účastník mnoha zahraničních misí. Poslechli jsme si velmi zajímavou přednášku o Afghanistánu, prohlíželi si fotky, videa a povídali si o armádě. A
jedeme dál. Přijeli se na nás podívat old skauti z Kolína,
kteří nám přivezli ukázat kroniku z dob jejich skautování, zastavil se u nás bratr Korádo s přednáškou o šifrách
a nesmím zapomenout na skupinu mladých skautů, díky
kterým jsme se naučili něco ze středověku.
25
Prohlédli jsme si dobové oblečení, vyráběli drobné
předměty z ovčí vlny, zkoušeli si dobovou zbroj a ochutnali zelné placky. Bylo to hodně zajímavé. Na konci
druhého týdne odjelo deset starších kluků do obce Pavlov, kde se konala další část etapové hry. Úkolem bylo
pomoci bratrskému, husitskému městu. Cílem jejich výpravy byla záchranná a chovná stanice pro zvířata. Naši
skauti tam strávili dva dny tvrdou prací a to sami, bez
nás ostatních. Samozřejmě jsme si je druhý den přijeli
vyzvednout. V této stanici se starají o nalezená, nebo
zraněná zvířata. Viděli jsme Výra velkého, orla, lišáka,
kterého jsme si mohli pohladit a mnoho dalších zvířat a
ptáků. Doufám, že jsme jim alespoň trochu pomohli.
Také jsme navštívili místní pivovar v Kácově. Prohlédli
jsme si všechny prostory, seznámili se s výrobou piva a
nakonec i ochutnali. Druhou sobotu se konal návštěvní
den. Sešlo se zde mnoho rodičů a přátel. Hráli jsme společné hry, povídali si a večer jsme poseděli u táborového
ohně. Ty nejvěrnější u nás přespali. No, a jelikož jsou
s námi vodáci, nesmí chybět voda, jako taková. A tak
jsme si byli zajezdit na řece Sázavě. Nejprve odjeli na
dva dny Žraloci a následně my. Začátky byly trochu
náročnější. Než se kluci naučili trochu ovládat lodě, neustále se cvakali. Za chvíli byly všichni mokří. Postupně
se to zlepšovalo a tak jsme si to začali užívat. Sluníčko
svítilo a počasí nám přálo. Závodili jsme, plnili si bodíky
do stezky v plavání a sjížděli všechny šlajsny, které šly.
Podařilo se nám upádlovat kolem 40 km.
Jak vidíte, neměli jsme čas na žádnou nudu a to pořád
není všechno, co jsme dělali. Zbylý volný čas vyplňovaly zajímavé hry a závody, jako například pevnůstky, nebo polární výprava, pochodovali jsme podle azimutu a
měli noční výsadek, kdy se jedna posádka vrátila až
v 09:00 hod ráno a v nohách měla 34 km. Nechyběla ani
skautská praxe. Pekli jsme chleba v přírodní pekárně
z těsta, které sám připravil Vlko, a že se povedl, vyráběli
jsme provazové žebříky, učili se vázané stavby a rozdělávali oheň. Těchto aktivit byla taková spousta, že si je
sám už nepamatuju, ale to nevadí. Každý týden jsme
měli velký slavnostní oheň, kde se hrálo a povídalo a to
vše vytvořilo úžasnou atmosféru našeho „skautského“
tábora.
Co dodat na závěr? Zkusily jsme něco nového a ono to
vyšlo. Když jsem dělal zpětnou vazbu, tak jsem zjistil, že
se letošní tábor vydařil nejlépe, za několik posledních
roků a všem je jedno, kde se tábor koná. Ba naopak, naši
skautíci byli nadšení, že si mohou sami vybudovat vše,
co chtějí. Podařilo se nám oba oddíly stmelit dohromady
a vytvořila se nová kamarádství. Atmosféra byla absolutně klidná a uvolněná, nedošlo k žádnému sporu.
I po zdravotní stránce nebyl žádný vážnější problém.
Ano přátelé, přesně takto si představuji skautský tábor se
vším, co k tomu patří, a doufám, že nebude poslední.
26
Roman Kubelka
7. oddíl Stopa Kouřim
vůdce oddílu
Ze života našich škol
Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín
děkuje manželům Daně a Václavovi Trojanovým za
sponzorský dar – trampolínu, která je umístěna na školní zahradě.
Tonda obal na cestách
Figurka Tondy provází tradičně ekologický program, který připomíná dětem (nebo je to přímo učí),
jak je důležité třídit odpadky
V průběhu hodiny jsme si připomněli, jak na třídění, co
do jakého kontejneru patří, a mezi tím jsme si pouštěli
klipy o skládce - co se na ní děje a co se děje, když je
plná, druhý klip byl o spalovně, která je ještě lepší než
skládka, ale je velmi drahá, tak jich máme v republice
málo. Během hodiny jsme se dozvěděli i to, že
15timinutový ohňostroj znečistí ovzduší tak, jako spalovna za 100 let.. Mě se to líbilo, ale myslím, že nižší
třídy program ocenily více, protože pro ně to byly nové
informace.
Barbora Frýdová, 6.A
KROUŽKY NA
ZŠ MILOŠE ŠOLLEHO KOUŘIM
OKRES KOLÍN
možnosti mimoškolních aktivit žáků 2012/2013
Zdarma:
MÍČOVÉ HRY
Pondělí 14.15 -15.15
Vyučující: M.Hampejsová
Pro: 1 – 3.roč.
AJ S POČÍTAČEM I
Úterý 11.25 – 12.25
Vyučující: V.Kotrabová
Pro: 4. roč.
AJ S POČÍTAČEM II
Pátek 7.35 – 8.35
Vyučující: V.Kotrabová
Pro: 4. roč.
Ve čtvrtek 27. 9. 2012 se naši žáci z 9. a 6. tříd ve složení Patrik Jirků, Tomáš Dufek, Filip Cikán, Vojtěch
Bug, Petr Komárek, Jan Paclík, Václav Hampl, Daniel
Strejček, Jiří Berger, Jan Jírů, Jan Šedina, Pavel Skočdopole a Jaroslav Bělohlávek zúčastnili fotbalového
turnaje
„Fotbal ano, drogy ne!“
pořádaného Fotbalovou asociací ČR v Kolíně. Tento
turnaj obsazený silnými týmy z Kolínska a Kutnohorska vyhráli!!! Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!
Viktor Čížek
27
TVORBA ŠKOLNÍHO ČASOPISU
Pondělí 14.45-15.45
Vyučující: M.Bílková
Pro: 5. – 9. roč.
TURISTICKÝ
1x měsíčně
Vyučující:D.Šustová, L. Jírů
Pro: 6. – 9. roč.
PSANÍ VŠEMI DESETI
Čtvrtek 14.45 – 15.45
Vyučující:V. Kotrabová
Pro: 6. – 9. roč.
KMD
4x ročně
Vyučující: D.Šustová, J. Hodačová
Pro: 6. – 9. roč.
MATEMATICKÝ KROUŽEK
Středa 6.45 - 7.45
Vyučující: B.Snížková
Pro: 9. roč.
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Pondělí 15.00- 16.00
1x za 14 dní
Vyučující:V. Pivoňka
Pro: 1. – 9. roč.
KMD
4x ročně
Vyučující:D. Šustová, J. Hodačová
Pro: 6. – 9. roč.
MATEMATICKÝ KROUŽEK
Středa 6.45 - 7.45
Vyučující: B.Snížková
Pro: 9. roč.
Placené:
KERAMICKÝ
Čtvrtek 12.15 – 13.15
Vyučující: H.Kolpaková
Pro: 1. roč.
KERAMICKÝ
Úterý 12.30 – 13.30
Vyučující: J.Pomykalová
Pro: 4. – 5. roč.
KERAMICKÝ
Středa 13.00 – 15.00
Vyučující: M.Bílková
Pro: 6. – 9. roč.
KARATE
Středa 16.00 – 17.00
Vyučující: J. Tomek (soukromě)
Pro: 1. – 9. roč.
TAEKWON-DO
Pondělí 18.10- 20.10
Vyučující: M. Zámečník (soukromě)
Pro: 1. – 9. roč.
Bomba zatím jenom tiká
„Když já má obavy, aby pak někoho nenapadlo, že to dá do rámcového
vzdělávacího programu školám jako povinnost. Na tohle má ministerstvo
čuch!“ Slova zazněla uprostřed debaty o mezigeneračním učení, nebo
chcete-li o mezigeneračním vzdělávání. Téma, které zatím moc jako aktuální nevypadá, ale někde uvnitř tiká tichá bomba.
Generace už nežijí spolu, leckdy ani vedle sebe. Děti, rodiče, prarodiče,
každý schovaný ve své bublině. Ahoj, co bylo ve škole? Nic. Tak jo.
Sluchátka na uši a do nich techno. Co ti je? Nějak mě všechno bolí, to
víš, je tu věk. No jo, taky mě to čeká, už musím letět. Tak ahoj! Bouchnou dveře a bytem se rozlehne ticho. Každý zůstává sám se svými radostmi, starostmi, zkušenostmi. Jsme marnotratní. Moc toho o sobě nevíme. Uprostřed lhostejnosti k druhým roste agresivita. Empatie chřadne
a nůžky se nenápadně rozevírají.
Za hranicemi si toho už všimli. Když před časem zadali ve Francii desetiletým dětem za úkol pojmenovat milníky lidského života, s mírnými
obměnami se nejčastěji objevoval následující sled: narození, škola, maturita, řidičský průkaz, nezaměstnanost, smrt. Byl to dostačující alarm,
aby začali hledat cesty, jak generace opět propojit.
U nás se o tom jenom šeptá. Mimochodem, jak často jste slyšeli, že rok
2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity? To se častěji dovídáme, že důchodců je stále víc, čímž ujídají
ze státního rozpočtu. Roste řevnivost. Mladí už nevědí co by, staří zabírají místo a uprostřed uhonění rodiče, kteří nevědí co dřív. A přece by si
mohli a hlavně měli, navzájem pomáhat.
Ale nejsme tak nevšímaví. Existují organizace, které pomáhají seniorům
najít nový smysl života. Že nejjednodušší a zároveň nejefektivnější cestou je vzájemné učení, pochopili v leckteré škole. Senioři vedou zájmové
kroužky, chodí do družiny nebo do mateřinky číst dětem pohádky nebo
k těm starším na besedu. Mladí je zase učí pracovat s počítačem, zaznamenávají jejich vzpomínky… Ze setkávání vyrůstá úcta a z ní pochopení. „Setkali jsme se s lidmi, kteří mohli říci světu spoustu věcí, ale nikdo
se jich na to neptal. Tak to řekli aspoň nám,“ zapsal si do poznámek žák
základní školy po návštěvě v domě seniorů. A bylo to poznání, které
vydá za x hodin občanské výchovy. Škola, která takové setkání spontánně vyplývající z určité situace zorganizovala, si zaslouží dík a podporu. Jen aby někoho nenapadlo nadirigovat mezigenerační učení do ervépéček!
Jaroslava Šteflová
Čerpáno z Učitelských novin 33/2012
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok v mateřské škole začal jako každý rok adaptačním programem pro nově příchozí děti. Začátek v novém prostředí se snažíme dětem co nejvíce ulehčit a zpříjemnit a proto umožňujeme rodičům, aby si
se svými dětmi v prvních dnech ve třídě pár chvil pohráli. Většinou stačí
několik dní a děti se se svými rodiči loučí bez slziček. Po měsíci již nováčky mezi příchozími dětmi nepoznáte. Děti nejenže zvládají ranní loučení, ale orientují se v mateřské škole, znají nové kamarády, paní
28
učitelky a provozní zaměstnankyně.
Učí se samostatnosti v sebeobsluze a komunikaci
s ostatními.
Téměř všechny děti se s velkou snahou zapojily do
pečení posvícenských koláčů. V některých třídách se
peklo z opravdového těsta, jinde z domácí modelíny a
někde děti vytrhávaly koláče z papíru. Děti si průběh
posvícení užily. Potom jsme se vydali do ulic Kouřimi,
kde jsme poznávali významné stavby. Mile nás překvapilo, co všechno již některé děti o svém městě ví.
Odměnou za skvělý start byly pro děti dvě divadelní
pohádky. Perníková chaloupka a pohádka O statečném
vojáčkovi a malé tanečnici.
V průběhu září došlo zakoupením sklokeramické
varné desky k modernizaci školní kuchyně. O montáž a
instalaci se postarali pánové Vlastimil Bečka a Antonín
Šindler.
Mateřská škola má opět za co poděkovat firmě Lonza
Biotec s r.o. Tentokrát za sponzorský dar, který použijeme na zaplacení nových úložných prostor na lůžkoviny
dětí a dále velký dík za zakoupení zahradní hadice.
Za mateřskou školu Eva Pivoňková a Jana Holubová
Luštění na říjen
V tajence najdete jedno podzimní přísloví
S P I O K A R D O R
T
T
E
C O
N
Á V A
S
B
U
R
S
M
I
Z
D
O
P
V
Š
A
U
T
O
E
Í
É
M O L
I
O
B
O M N
N
A
Z
T
R
F
K CH
A
I
S
A
K N A U
Z
I
K
A
Z
L
L
I
L
I
S
M O
I
Ď
E
E
J
Š
T
E
N
Á
S
U
E
L
M
V
D
D
T N Á
Č
E
O
O
R
Ů V D Č
A
N M N
Z
L
Ž
T
E
M
S
I
V
K
E
R
Á D R
T
Í
U
N
O
Ž
Ň
E
T
P
Y
H
O
R
Í
S
R U
O vzniku a významu pranostik
Pranostiky neboli povětrnostní pravidla tvořily
součást vzdělanosti každého národa a to již od
starověku. K nejstarším patří pranostiky národů
sídlících u Středozemního moře, kde měli lidé
velký zájem o počasí a jeho roční režim hlavně v
souvislosti s mořeplavbou. Na počasí však byla
závislá i obživa rolníků. Naši předkové si všímali různých jevů během roku, které pak dávali do
souvislosti s průběhem zemědělských prací, výnosem apod. Postupně si tedy začali zaznamenávat různé charakteristiky počasí i jeho průběh
a to v zájmu zajištění zemědělských prací a posouzení povětrnostních předpokladů pro úrodu.
Začali tedy počasí do jisté míry předpovídat.
Pranostiky se vždy rodily na hranici známého s
neznámým, a proto jsou zákonitě velice často
poznamenány předchozími (ne)znalostmi či tzv.
dobovou tradovanou “moudrostí”. Během staletí
postupně vznikl soubor pranostik, rozptýlený po
různých domácích záznamech či tištěných kalendářích.
1. DÁREK
2. DOMINO
3. DORT
4. DRAK
5. DVŮR
6. KOŠ
7. KULÁČ
8. LEŽ
9. LISTNÁČE
10.LISTOPAD
11.LOĎ
12.MÍZA
13.MUFLONI
14.NOVÁK
15.PÍSMO
16.PODZIM
29
17.ROHY
18.ROVNODENNOST
19.SEMENA
20.SEN
21.SKLIZEŇ
22.SLZA
23.SMETÍ
24.SRUB
25.STŮL
26.SUCHO
27.ŠIŠKA
28.TRUBKA
29.TRUP
30.TVÍD
31.VÁNOCE
30
Naše milovaná maminka, paní Božena
Mašková, se dožila 24.9.2012 v kruhu
své rodiny 101 let. Děkujeme všem, kteří
si na ni vzpomněli a k těmto
požehnaným narozeninám jí přáli.
Děkujeme zároveň i pí. Věře
Krajčovičové za velkou, obětavou
pomoc při každodenní péči.
Jaroslava Schifferová a Olga
Křišťanová, dcery s rodinami.
Zodpovědný redaktor Josef Trnka. Redakční rada: Hana Jenešová,
Zuzana Čiháková.
Náklad 300 výtisků. Kouřimský zpravodaj, měsíčník Města Kouřim
Číslo 10/2012. Cena 14,- Kč. Uzávěrka vždy 9. příslušného měsíce.
Příspěvky přijímá pí. H. Jenešová.
Je možno využít i schránku v přízemí radnice a v ulicích
Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka.
Grafika a výroba: Josef Trnka TISK: GARRET, Kostelec n. Č. l.
[email protected]
e.v.: MK ČR E 10631
Na této stránce můžete zveřejňovat bezplatně
blahopřání či jiné společenské informace.
Download

Kouřimský zpravodaj 10/2012