TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Jan Petřík
2013
Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050
Modernizace didaktických metod
a inovace výuky technických předmětů.
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Obsah přednášek
1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace
2. Technické zobrazování
3. Kótování
4. Přesnost rozměrů-toleranční soustava
5. Konstrukční materiály a polotovary
6. Moderní metody tvorby technické dokumentace DfX
7. Správa technické dokumentace
2
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Správa technické dokumentace
•
Vývoj myšlenky k výrobnímu procesu
= digitalizace předvýrobního výrobního a prodejního procesu
vytvoření softwaru (a dat), který umí nejen „malovat“ konstrukce
výrobků, ale vytvářet výrobní dokumentaci ( výkresovou a technickou),
obchodní dokumentaci (reklamní a obchodní materiály, návody
a servisní příručky)
= umožnit komunikaci všem, kteří se budou s výrobkem „setkávat“
bez omezení místa (národnosti)
3
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Správa technické dokumentace
•
Současný trend:
snaha najít efektivní uživatelsky přívětivý systém řízení celého životního
cyklu výrobku ve všech fázích od






Prvotní představa
Definice výrobku
Vývoj výrobku
Prodej výrobku
Funkční období výrobku
Likvidace výrobku
• Kompletní správa dokumentace
 Zahrnující i nástroje pro týmovou spolupráci pracovníků s celoživotní správou
dat o výrobku
 Spolupráce mezi jednotlivými odděleními, pobočkami, dodavateli, řízení
projektů s uvažováním vnitřních a vnějších zdrojů
4
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Správa technické dokumentace
•
Současný trend:
PLM (Product Lifecycle Management)
 Komplexní systém
 integrační prvek podnikové IT infrastruktury
 nejkomplexnějšího popisu správy životního cyklu
výrobku v produkční sféře, transformuje sekvenční
procesy na procesy, které se překrývají a které
umožňují společnostem uvádět nové produkty na trh
rychleji, ve vyšší kvalitě a s nižšími náklady
 řídí celý životní cyklus technických prostředků od
iniciálního plánování až po vyřazení z provozu,
pomáhá společnostem eliminovat vznik duplicit v
informacích, poskytuje nástroje pro správu rozsáhlé
dokumentace
5
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
PLM systémy
•
Základní axiomy PLM systémů:
 V popředí všech činností stojí více zákazník, který by měl mít možnost ovlivnit
inovační proces
 Informační technologie poskytují stále větší možnosti pracovat s výrobkem jako
s virtuálním prototypem, prakticky jej lze navrhnout, zkonstruovat, ověřit a
technologicky připravit bez nutnosti jeho reálné výroby
 Na vývoji výrobku spolupracují vývojové týmy, které mohou být rozloženy ve
firmách kdekoli na světě – výrobek potom vzniká jako pomyslná stavebnice
jednotlivých částí
 Komunikace probíhá nejčastěji v digitální podobě pomocí internetu a
databázových prostředí s vysokým stupněm zabezpečení
 Do řešení se integrují mezinárodní standardy
6
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
PLM systémy
•
Pro největší integraci PLM systémů je především potřeba odstranit řady
činností, které jsou ve finále důvodem zdržení, nepřehlednosti a ztrát
•
Jedná se například o:
 Přepisování
 Hledání
 Kontroly
 Porovnání variant
 Opomenutí důležitých souvislostí

Předchozích zkušeností

Návazností
7
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Představa PLM systému vychází z jeho definice
•
Na trhu zatím bohužel neexistuje ucelený systém, ale pouze dílčí části, které
na sebe navzájem navazují
Jako vrstvy PLM systému působí:
 Lidé
 Procesy
 Nástroje
 Metody
 Technologie
na geometrická a metadata, která řadí data ostatní
 Textová
 Tabulková
 Databázová
Tento systém musí být flexibilní a přizpůsobovat se
tlakům zvenčí
Totální integrace zpracování veškerých informací za
pomoci zabezpečené komunikace
Implementace vyžaduje dlouhodobý vývoj
8
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Představa PLM systému vychází z jeho definice
9
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Řešení pod názvem PLM je mnoho
•
Úspěch mají systémy spojené s CAD daty, nebo přímo stavěny na CAD
 Tyto systémy zavádějí vhodné parametry sdílené většinou PLM
 Tato data nemohou být transformována z CAD do PLM přes standardní formáty (STEP, IGES)
ztrácí se historie modelu, stavba, popis
 CAD firmy mění strukturu zápisu souborů a třetí strana je má se zpožděním nebo vůbec
• Celosvětově připadají v úvahu v současné době pouze několik řešení na
základu CAD software a to:
 PLM 2.0 od IBM (Dassault)
 SolidWorks Enterprise PDM
 PDM NX od SIEMENS
 PLM 360 od AUTODESK
• Jiné firmy uvádějí PLM řešení, ale pokrývají menší oblast nebo
nevycházejí z CAD
10
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
PLM 2.0 (Dassault) stojí na pěti pilířích:
 CATIA - je světově nejrozšířenější řešení pro produktový design.
Oslovuje všechny výrobní organizace, od prvovýrobců (OEM) přes celý
dodavatelsko-odběratelský řetězec po malé nezávislé producenty.
 SIMULIA - definuje nové standardy pro realistickou simulaci jako interní
podnikový proces v inženýrském hodnototvorném řetězci.
 DELMIA - je klíčovým produktem pro zajištění digitálního výrobního
procesu a pro optimalizaci výrobních systémů a procesů.
 ENOVIA - zajišťuje nové úrovně 3D digitální spolupráce jak v malých
tak velkých podnicích a umožňuje podnikům plně zvládnout management
životního cyklu výrobku ať je jednodušší či komplexní.
 SolidWorks - vede globální průmysl 3D projektování pomocí počítače
(CAD) s jednoduchým a uživatelský přívětivým 3D softwarem, který cvičí
a podporuje světové inženýry a návrhářské týmy v jejich inovační
činnosti.
 3DVIA - je nejnovější z 6 produktů společnosti 3DS. Jeho úkolem je
zpřístupnění využívání 3D tak, že každý jej může použít při každodenním
životě, ať už v práci, doma nebo na webu.
11
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
PLM 2.0:
12
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Siemens PLM system (Siemens)
 Teamcenter spojuje lidi z celého životního cyklu výrobku pomocí
jediného zdroje znalostí o produktech a procesech. Ucelené portfolio
Teamcenter zahrnující komplexní řešení PLM vám poskytuje pružnost při
výběru správné kombinace řešení pro potřeby vašeho podniku.
 Systém NX nabízí významné navýšení produktivity při tvorbě návrhů
(CAD), simulací (CAE) a výroby (CAM). NX pomáhá zvyšovat efektivitu a
snižovat náklady během celého procesu vývoje výrobku. Díky rozšíření
synchronní technologie můžeme modelovat a upravovat návrhy rychleji
než kdy dříve a jednoduše a efektivně pracovat s daty z jiných CAD
systémů.
 Solid Edge se synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový
systém. Zakomponování synchronní technologie, výjimečné modelovací
jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní postupy, nedostižný
komfort práce a rychlost při vytváření technické dokumentace stejně jako
integrace řešení pro správu životního cyklu výrobku umožňuje dostat
výrobek na trh rychleji než konkurence.
 Tecnomatix je kompletní portfolio řešení digitální výroby, které přináší
inovace tím, že propojuje všechny výrobní disciplíny s výrobním
inženýrstvím, a to od návrhu a plánování, přes simulaci a ověřování až
po samotnou výrobu. Tecnomatix je postaven na základech otevřené
správy životního cyklu výrobku (PLM) nazvané Teamcenter
manufacturing platform a poskytuje nejvšestrannější sadu výrobních
řešení na dnešním trhu.
13
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Siemens PLM system (Siemens)
14
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Siemens PLM system (Siemens)
15
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Snaha všech PLM systémů je integrace detailního konstruování DfX
16
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
PLM 360 (Autodesk)
 Autodesk PLM 360 - web-cloud řešení poskytující snadno
implementovatelné služby. Umožní uživatelům čerpat výhody obchodních
PLM aplikací - kdykoliv a kdekoliv, s minimem nákladů a rizik.
 Autodesk Vault - stávající prověřená PDM technologie pro správu
produktových dat uvnitř firemní sítě. Řeší správu a sledování
konstrukčních dat, kusovníků a změnových řízení. Autodesk Vault plně
spolupracuje s Autodesk 360 Nexus, není však pro běh Nexusu nezbytně
nutný.
 Autodesk Buzzsaw - stávající cloud řešení pro správu projektů a
spolupráci mezi dodavateli. Umožňuje bezpečnou výměnu návrhů a
dokumentů s externími partnery a distribuovanými projekčními týmy.
Autodesk Buzzsaw Mobile zpřístupňuje tyto informace i na mobilních
zařízeních.
 Autocad, Inventor – stávající CAD systém Autodesku umožňující 2D
a 3D modelování spolu s tvorbou technické dokumentace s podporou
knihovny normalizovaných součástí
17
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
PLM 360 (Autodesk)
18
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
PLM 360 (Autodesk)
19
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
PLM systém
Enterprise Resource Planning (ERP) je informační
systém, který integruje a automatizuje velké množství
procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku.
Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu
majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.
Výběru informačního systému předchází důkladné
prověření všech požadavků firmy ze strany dodavatele
ERP systému. To je důležité zejména pro stanovení vhodné
verze a následující úpravy. Dodavatelé informačních
systémů také na základě zkušeností z různých
průmyslových odvětví vytvořili upravené verze svých
systémů. Označují se jako branžové nebo také vertikální
řešení. Přestože dodavatelé informačních systémů slibují
firmám, že je možné jejich systém výrazně upravit, většinou
se musí firma přizpůsobit použitému systému a upravit
některé vnitrofiremní procesy. Informační systém také
nevyřeší všechny problémy. Pokud firma nemá vyřešené
některé postupy nebo se potýká například se špatným
marketingem, zaměstnanci či jinými problémy, nebude mít
nasazení informačního systému větší přínos.
20
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
PLM systém
CRM (Customer relationship management -též nebo řízení
vztahů se zákazníky) je databázovou technologií
podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití
informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat,
pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti
zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi
firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu
se též označuje softwarové, hardwarové a personální
vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno.
Někteří dodavatelé též používají těchto definic CRM:
systémy podporující řízení celého cyklu kontaktu se
zákazníkem,
systémy podporující efektivní koordinaci vazeb na
zákazníka a
systémy podporující péči o zákazníka.
21
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
PLM systém
SCM (z ang. Supply Chain Management) je
označení jak pro činnost řízení dodavatelského
řetězce, tak pro software tuto činnost podporující.
Obvykle se jedná o celý balík programových
prostředků, který umožňuje propojení jednotlivých
článků dodavatelského řetězce (dodavatel výrobce - distributor - prodejce - zákazník), a tím
podstatně zlepšuje jeho schopnost reagovat na
požadavky zákazníka, např. zkrácením časů
dodání. SCM je v dnešní době často pouze jedním
z modulů komplexního podnikového IS (též ERP).
22
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
•
SCM řeší následující problémy:
Distribuce v síti: počet, umístění a úkoly v síti dodavatelů, výrobních zařízení, distribučních
center, skladů, cross-docků (=překladiště jednoho druhu dopravy na jiný) a zákazníky.
Distribuční strategie: otázky řízení provozu (centralizované, decentralizované, sdílené);
dodavatelský systém (např. přímá doprava, cross docking, DSD (=přímé dodání zboží do
obchodu))
Kompromisy v logistických činnostech: výše uvedené činnosti musí být dobře
koordinovány, aby bylo dosaženy co nejnižší celkové logistické náklady.
Informace: Integrace procesů v rámci dodavatelského řetězce pro sdílení cenných
informací, včetně signálů poptávky, prognóz, zásoby, doprava, případné spolupráce, atd.
Management inventáře: množství a umístění zásob, včetně surovin, pracovní-in-progress
(WIP) a hotových výrobků.
Cash-Flow: Uspořádání platebních podmínek a metodik pro výměnu finančních prostředků
mezi subjekty v rámci dodavatelského řetězce.
23
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Z čeho vyplývá potřeba PLM v konstrukci?
•
PDM nám zajišťuje správu výrobní dokumentace a toku výrobních dat v
rámci maximálních uspokojení potřeb. Tedy aby vyvinutá data byla
bezpečně uložená v databázi, sdílená pro potřeby konstrukce, plánování a
výroby bez možnosti nechtěné úpravy dat (vzájemným konfliktům) mezi
více uživateli, zachována ve všech uvolněných verzích a variantách, bez
zbytečné duplicity ve sdílených projektech.
•
Výjimečnost použití systému PDM je tedy ve vnořených nástrojích, k
použití ať už pro velké podnikové korporace, tak i pro malé konstrukční
kanceláře, a záměrně tak využít čas k posunutí schopnosti konstrukční a
ne k správě dat. Volba cesty, jak si ulehčit práci s dokumenty, využití dat,
vlastností ke sdílení a exportu do ERP (Enterprise Resource Planning)
systémů.
24
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Systém řízení životního cyklu výrobku
•
Budoucnost PLM systémů
•
V současné době neexistuje ucelený programový balík
•
Dílčí programy existují s omezeným propojením mezi moduly
•
Aby bylo možné aby ucelený systém vznikl, je potřeba komunikovat mezi moduly
IBM používá SOA (Service oriented Architecture) integrace pomocí XML
• Podmínky vzniku komplexního PLM:
 Násobně zvýšit výkon výpočetní techniky
 Zavést jednotnou programovací platformu
 Vytěžit maximum z CAD dat
 Zavést propracované CAD technologie, modely
 Propojit CAD data s ostatními typy dat
 Doprogramovat chybějící moduly
25
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Správa technické dokumentace
Literatura:




Ševčík, L.: PLM systém a principy návrhu výrobků, Liberec. 2010.
http://digipod.zcu.cz
http://www.cadstudio.cz/plm
http://www.cad.cz/
26
Technická Dokumentace
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů
Děkuji za pozornost
Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050
Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Download

TECHNICKÁ DOKUMENTACE