Strategie Leader +
Strategický rozvojový plán
Mikroregionu Vsetínsko
Zadavatel:
SDRUŽENÍ OBCÍ
MIKROREGIONU VSETÍNSKO
dobrovolný svazek obcí
Svárov 1080,
755 01 Vsetín
Zpracovatel:
REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ
AG E N T U R A V Ý C H O D N Í
M O R AV Y
Nám. Míru 64,
760 01 Zlín
listopad 2004
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
1
Obsah:
ÒYRG ........................................................................................................................................... 7
=iNODGQtFKDUDNWHULVWLND~]HPt0$69VHWtQVNR ............................................................ 9
*HRJUDILFNiFKDUDNWHULVWLND............................................................................................ 9
0DSDĜHãHQpKR~]HPt....................................................................................................... 9
2EHFQiFKDUDNWHULVWLND .................................................................................................. 11
/LPLWQtSĜtURGQtIDNWRU\ .................................................................................................. 14
ÒURYHĖåLYRWQtKRSURVWĜHGt ........................................................................................... 14
/LGVNpDNWLYLW\DåLYRWQtSURVWĜHGt............................................................................... 16
2E\YDWHOVWYRRVtGOHQtE\GOHQt ........................................................................................ 17
2E\YDWHOVWYR ..................................................................................................................... 17
2VtGOHQt ............................................................................................................................... 22
%\GOHQt ................................................................................................................................ 23
.XOWXUDDSDPiWN\ ............................................................................................................... 25
.XOWXUD ................................................................................................................................ 25
3DPiWN\.............................................................................................................................. 27
6SROHþHQVNpD]iMPRYpRUJDQL]DFHDVSRON\ ........................................................... 30
,QIUDVWUXNWXUD ....................................................................................................................... 32
2EþDQVNpY\EDYHQtVOXåE\ ........................................................................................... 32
âNROVWYt ............................................................................................................................... 35
7HFKQLFNpY\EDYHQtREFt ................................................................................................ 36
'RSUDYD............................................................................................................................... 47
7UKSUiFH ................................................................................................................................ 48
(NRQRPLFNiDNWLYLWD........................................................................................................ 48
1H]DPČVWQDQRVW............................................................................................................... 49
=HPČGČOVWYt ........................................................................................................................... 51
3UĤP\VODVWDYHEQLFWYt ....................................................................................................... 54
&HVWRYQtUXFKDUHNUHDFH ................................................................................................... 56
8E\WRYiQt ........................................................................................................................... 57
6WUDYRYiQtQHYêUREQtVOXåE\ ....................................................................................... 58
6SRUWRYQt]DĜt]HQt ............................................................................................................ 58
7XULVWLFNpDF\NORWXULVWLFNpWUDV\ ................................................................................ 60
+RUROH]HFNiDYRGQtWXULVWLND....................................................................................... 62
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
2
.ULWLFNpREODVWL...................................................................................................................... 62
6:27$QDOê]D ....................................................................................................................... 63
&HONRYi6:27DQDOê]D.............................................................................................. 63
9L]H .......................................................................................................................................... 65
3ULRULWQtRV\ ........................................................................................................................... 66
3ULRULWQtRVD,(NRQRPLFNêUR]YRM ....................................................................... 66
3ULRULWQtRVD,,5R]YRMFHVWRYQtKRUXFKX .......................................................... 68
3ULRULWQtRVD,,,7UYDOHXGUåLWHOQêUR]YRMYHQNRYD .......................................... 70
3ULRULWQtRVD,97HFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUD.......................................................... 73
3URMHNWRYp]iPČU\ .............................................................................................................. 76
15.
Poloha a vnČjší vztahy ............................................................................................................. 100
15.1
16.
Mapa mikroregionu............................................................................................................ 100
Životní prostĜedí, pĜírodní zdroje............................................................................................. 101
16.1
Obecná charakteristika ...................................................................................................... 101
16.2
Limitní pĜírodní faktory..................................................................................................... 104
16.3
ÚroveĖ životního prostĜedí................................................................................................. 104
16.4
Lidské aktivity a ŽP ........................................................................................................... 105
17.
Obyvatelstvo, osídlení, bydlení ................................................................................................. 107
17.1
Obyvatelstvo ....................................................................................................................... 107
17.2
Osídlení ............................................................................................................................... 110
17.3
Bydlení ................................................................................................................................ 111
18.
Kultura a památky ................................................................................................................... 113
18.1
Kultura ............................................................................................................................... 113
18.2
Památky .............................................................................................................................. 114
19.
Infrastruktura.......................................................................................................................... 115
19.1
Obþanské vybavení............................................................................................................. 115
19.2
Technické vybavení ............................................................................................................ 116
19.3
Doprava .............................................................................................................................. 123
20.
Trh práce................................................................................................................................. 124
20.1
Ekonomická aktivita........................................................................................................... 124
20.2
NezamČstnanost .................................................................................................................. 125
21.
ZemČdČlství.............................................................................................................................. 127
22.
PrĤmysl a stavebnictví ............................................................................................................. 129
23.
Cestovní ruch a rekreace ......................................................................................................... 131
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
3
23.1
Ubytování............................................................................................................................ 132
23.2
Stravování, nevýrobní služby ............................................................................................. 132
23.3
Sportovní zaĜízení............................................................................................................... 132
24.
ZávČr ....................................................................................................................................... 134
25.
SWOT ANALÝZA.................................................................................................................... 135
25.1
Silné stránky ....................................................................................................................... 135
25.2
Slabé stránky ...................................................................................................................... 135
25.3
PĜíležitosti ........................................................................................................................... 136
25.4
Ohrožení ............................................................................................................................. 136
26.
STRATEGICKÁ VIZE ............................................................................................................ 137
27.
Ekonomický rozvoj .................................................................................................................. 137
27.1
Rozvíjet pĜedpoklady pro malé a stĜední podnikání s cílem zamezit zaostávání oblasti.. 138
27.2
VytvoĜení podmínek pro pĜíliv investic do mikroregionu................................................. 138
27.3
Rozvíjet funkþní systém poradenství a informatiky pro podnikatele ............................... 139
27.4 Podporovat zemČdČlství a lesnictví jako hlavní nástroj pro obnovu venkova a údržbu
krajiny ............................................................................................................................................ 139
28.
„Rozvoj cestovního ruchu“...................................................................................................... 140
28.1
Rozvoj produktĤ cestovního ruchu.................................................................................... 140
28.2
Propagace mikroregionĤ a rozvoj informaþních systémĤ................................................. 141
28.3
Rekonstrukce a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu .................................................. 141
28.4
Regionální cyklistické stezky a cyklotrasy ......................................................................... 142
28.5
Agroturistika ...................................................................................................................... 142
29.
Trvale udržitelný rozvoj venkova ............................................................................................. 142
29.1
Školství................................................................................................................................ 143
29.2
ZajištČní dostupnosti sociální a zdravotní péþe pro všechny obyvatele mikroregionu..... 143
29.3 Rozvoj sídel a bydlení, rozvoj doplĖkových služeb pro obyvatele a malého a stĜedního
podnikání v obcích ......................................................................................................................... 144
29.4
NezamČstnanost a Ĝešení sociálních dĤsledkĤ nezamČstnanosti........................................ 144
29.5
Rozvoj kultury a obnova tradic, rozvoj Ĝemesel, ochrana a využití památek .................. 145
30.
Technická infrastruktura........................................................................................................ 145
30.1
Rozvoj dopravní infrastruktury......................................................................................... 146
30.2
Kanalizace vþetnČ ýOV...................................................................................................... 146
30.3
Vodovod .............................................................................................................................. 147
30.4
Plynofikace.......................................................................................................................... 147
31.
Životní prostĜedí ...................................................................................................................... 147
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
4
31.1
Ochrana pĜírody a krajiny................................................................................................. 148
31.2
Ochrana ovzduší ................................................................................................................. 148
31.3
VodohospodáĜství z pohledu péþe o životní prostĜedí ....................................................... 149
31.4
Odpadové hospodáĜství z pohledu komunálního odpadu ................................................. 149
7pPD6WUDWHJLH ................................................................................................................... 150
äDGDWHOSĜHGNODGDWHO6WUDWHJLH ..................................................................................... 151
,GHQWLILNDFHåDGDWHOH ................................................................................................ 151
=SUDFRYDWHO6WUDWHJLH................................................................................................ 151
6WUXþQpSĜHGVWDYHQtREODVWLDDQDOê]DVRXþDVQpKRVWDYXQDPtVWQt~URYQL ..... 151
3RSLVREODVWL ................................................................................................................ 151
=GĤYRGQČQtMHGQRWQpKRFKDUDNWHUX~]HPtYHY]WDKXNQDYUåHQpPXWpPDWX
6WUDWHJLH ...................................................................................................................................... 163
6KUQXWtGRVXGUHDOL]RYDQêFKSURJUDPĤYGDQpREODVWL]HMPpQDVRKOHGHPQD
HNRQRPLFNpGRSDG\SURGDQRXREODVWDVRKOHGHPQDVNODGEX]~þDVWQČQêFK
VXEMHNWĤ ......................................................................................................................................... 164
3RSLVGRVXGUHDOL]RYDQêFKSURJUDPĤYGDQpREODVWLDVKUQXWtGRVDåHQêFK
FtOĤDYêVOHGNĤ............................................................................................................................ 164
6:27DQDOê]D ..................................................................................................................... 175
6LOQpDVODEpVWUiQN\DSĜtSDGQiRKURåHQtDSĜtOHåLWRVWLGDQpREODVWL ....... 175
1D]iNODGČYêVOHGNX6:27DQDOê]\Y\VYČWOLWMDNêPVPČUHPE\VWHFKWČOL
GDQRXREODVWGiOHUR]YtMHWMDNE\OR6:27DQDOê]\Y\XåLWRSĜLWYRUEČ6WUDWHJLH... 178
=GURMH]HNWHUêFKE\O\þHUSiQ\LQIRUPDFHSUR6:27DQDOê]XNGRDMDNML
SĜLSUDYLODSRG ........................................................................................................................... 178
3RSLV6WUDWHJLHNWHUiE\PČODEêWUHDOL]RYiQDYUiPFL/($'(5...................... 179
&HONRYiVWUDWHJLH ....................................................................................................... 179
6WUDWHJLHYUiPFL/($'(5..................................................................................... 181
3ĜHGVWDYHQtMHGQRWOLYêFKDNFt6WUDWHJLH)LFKt............................................... 183
3RSLVUHDOL]DFHSDUWQHUVWYt.............................................................................................. 189
ÒORKDDRGSRYČGQRVWMHGQRWOLYêFKVXEMHNWĤSĜL]SUDFRYiQtDUHDOL]DFL
6WUDWHJLH ...................................................................................................................................... 189
.GRVHEXGHSRGtOHWQDUR]KRGRYiQt .................................................................... 190
0tUDDNWLYQtKR]DSRMHQtDSRGQČW\MHGQRWOLYêFKSDUWQHUĤSĜLVGUXåRYiQt
0$6D]SUDFRYiQt6WUDWHJLH.................................................................................................... 191
+LVWRULHY]iMHPQpVSROXSUiFHY]QLNSDUWQHUVWYtPH]LVXEMHNW\QD]iNODGČ
MDNêFKNULWpULtGRFKi]HORNYROEČSDUWQHUĤ ........................................................................ 192
9êYRMVSROXSUiFHYEXGRXFtPREGREt .................................................................. 193
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
5
-DNpE\O\Y\YLQXW\VQDK\RVGUXåRYiQtDLQIRUPRYiQtYHY]WDKX
NRE\YDWHOVWYX........................................................................................................................... 193
2UJDQL]DFH0$6 ................................................................................................................. 194
3RSLVVWUXNWXU\0$6DUR]GČOHQtRGSRYČGQRVWL................................................. 194
3RSLVSRVWXSXSĜLUHDOL]DFL6WUDWHJLH.................................................................... 199
5HDOL]DFH6WUDWHJLHSURVWĜHGQLFWYtPGtOþtFKSURMHNWĤ ............................................. 201
ýDVRYêSOiQSURY\KOiãHQtSĜtMPXåiGRVWtDXVNXWHþQČQtYêEČUXSURMHNWĤ201
-DNpSURMHNW\EXGRXSUDYGČSRGREQČXVNXWHþQČQ\ ......................................... 201
9MDNpPþDVRYpPKRUL]RQWXEXGRXSURMHNW\SUDYGČSRGREQČXVNXWHþQČQ\
201
0RQLWRULQJKRGQRFHQtDNRQWURODSUR~þHO\0$6 .................................................... 201
/LGVNp]GURMHILQDQþQt]GURMHDSURVWĜHGN\XSODWĖRYDQpSĜLPRQLWRULQJX 201
3URVWĜHGN\NWHUpEXGRXXSODWQČQ\SURKRGQRFHQtSURJUDPX...................... 202
9]WDKNRVWDWQtPSURJUDPĤPXSODWQČQêPY~]HPt ................................................ 202
6WUXþQêSRSLVH[LVWXMtFtFKUR]YRMRYêFKSURJUDPĤDVWUDWHJLtUR]YRMHSUR
GDQp~]HPtYþHWQČMHMtFKFtOĤ ............................................................................................... 202
5R]YRMRYpSURJUDP\SURGDQp~]HPt .................................................................. 202
6SRMLWRVWVRVWDWQtPL~]HPQtPLDNWLYLWDPL......................................................... 203
6SROXSUiFHVRUJDQL]DFHPLNWHUpQHMVRXþOHQ\0$6........................................ 203
Ò]HPQtVWUXNWXU\DSURJUDP\ ................................................................................ 204
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
6
ÒYRG
6WUDWHJLH /HDGHU 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR UHVSHNWLYH Y\SUDFRYDQê 6WUDWHJLFNê UR]YRMRYê
SOiQ 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR MH NRQFHSþQt UR]YRMRYê GRNXPHQW MHQå VH YVRXODGX VH ]iVDGDPL
WUYDOH XGUåLWHOQpKR UR]YRMH VQDåt HIHNWLYQČ ĜtGLW SURFHV\ SOiQRYiQt VRFLiOQČHNRQRPLFNpKR
UR]YRMH ~]HPt 0LNURUHJLRQX 0$6 9VHWtQVNR -H GRNXPHQWHP NWHUê ]HMPpQD SĜLVSČMH
NGHILQRYiQt YODVWQt VSHFLILFNp YL]H UHJLRQX QDOH]HQt D VSUiYQpPX IRUPXORYiQt KODYQtFK FtOĤ
UR]YRMH D SĜHGSRNODGĤ MHMLFK QDSOQČQt Y\WLSRYiQt YKRGQêFK UR]YRMRYêFK SURMHNWĤ D QDYUåHQt
VSROHþQêFKDNWLYLWWDNDE\WHQWRUHJLRQPRKOXVNXWHþĖRYDWVYiVWUDWHJLFNiUR]KRGQXWtD]iPČU\
E\OVFKRSHQVH~VSČãQČSĜL]SĤVRERYDWHNRQRPLFNêP]PČQiPY]QLNOêFK]HMPpQDSRYVWXSXQDãt
UHSXEOLN\GR(8SRPRFt]OHSãRYiQtYODVWQtKRNRQNXUHQþQtKRSRVWDYHQtYNULWLFNêFKSURGXNþQtFK
IDNWRUHFKDPRKOHIHNWLYQČMLþHUSDWILQDQþQtSURVWĜHGN\]UĤ]QêFKGRWDþQtFKWLWXOĤý5L(8
-H WĜHED VL XYČGRPLW åH QHĜHãt YHãNHUp DVSHNW\ HNRQRPLFNpKR þL VRFLiOQtKR UR]YRMH
ĜHãHQpKR ~]HPt DOH VHOHNWLYQČ VWDQRYXMH SRX]H QČNWHUp SULRULWQt VPČU\ UR]YRMH D SULRULWQt
SUREOpP\ QD NWHUp VH YGDQpP þDVRYpP KRUL]RQWX MHGQR]QDþQČ ]DPČĜXMH D SRGUREQČ MH ĜHãt
6WUDWHJLFNê SOiQ MH ]SĤVRE MDN Y\EUDW SRGVWDWQp ]iOHåLWRVWL Y~]HPt VKRGQRXW VH QD QLFK
DSĜtSDGQČLQDOp]WYêFKRGLVNDSURMHMLFKĜHãHQt
8PRåQt UHDJRYDW D SĜL]SĤVRERYDW VH U\FKOH VH PČQtFtP SRGPtQNiP YH VSROHþQRVWL
NUiWNRGREp DNWLYLW\ D VRXþDVQČ GORXKRGREČ XVLORYDW R UHDOL]DFL YtFHPpQČ VWDELOL]RYDQêFK
DãtĜHML Y\PH]HQêFK ]iPČUĤ GORXKRGREp FtOH 3ĜL QDOH]HQt D LGHQWLILNDFL NOtþRYêFK SUREOpPĤ D
NRPSDUDWLYQtFK YêKRG ~]HPt Y\FKi]HO QHMHQ ]DNWXiOQtKR FHORVSROHþHQVNpKR YêYRMH DOH
SĜHGHYãtP ]PtVWQtFK SRGPtQHN =DPČĜXMH VH QD VWLPXODFL PtVWQtFK DNWLYLW QD PD[LPDOL]DFL
DHIHNWLYQt Y\XåLWt HQGRJHQQtKR YQLWĜQtKR SRWHQFLiOX -HGQi VH R GRNXPHQW VWUDWHJLFNpKR
Yê]QDPX NWHUê VH VWDQH YêFKRGLVNHP SUR NRRUGLQDFL D Ĝt]HQt UR]YRMRYêFK ]iPČUĤ QHMHQ
MHGQRWOLYêFKREFtUHJLRQXDOHSĜHGHYãtPFHOpKR0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
6WUDWHJLFNêUR]YRMRYêSOiQ0LNURUHJLRQX9VHWtQVNRMHGRNXPHQWXNWHUpKRVHSĜHGSRNOiGi
ãHVWLOHWêþDVRYêKRUL]RQWMHKRWUYiQtMHSULRULWQČ]DPČĜHQQDURN\D9\FKi]t]SRWĜHE
PLNURUHJLRQX MDNR ~]HPQtKR FHONX D VRXþDVQČ UHVSHNWXMH L ]iMP\ MHGQRWOLYêFK REFt VYD]NX D
DNFHSWXMH KODYQt VPČU\ UR]YRMH SULRULW\ D FtOH Y\ããtFK ~]HPQtFK FHONĤ 1DYD]XMH MDN QD
GRNXPHQW\ Y\ããtFK ~]HPQtFK FHONĤ MH YVRXODGX ]HMPpQD V3URJUDPHP UR]YRMH ~]HPQtKR
REYRGX =OtQVNpKR NUDMH 35Ò2=. D VH VFKYiOHQRX ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFt =OtQVNpKR
NUDMHWDNLQDUR]YRMRYpSULRULW\(8
3OiQ E\O ]SUDFRYiQ MHGQDN GOH ]iVDG GRSRUXþHQêFK 0=( ý5 005 ý5 D MHGQDN GOH
NRQNUpWQtFK DVSHFLILFNêFK SRGPtQHN PLNURUHJLRQX 3RGNODGHP SĜL MHKR Y\SUDFRYiQt E\O\ PM L
MHGQRWOLYp RGYČWYRYp NRQFHSFH =OtQVNpKR NUDMH 7HQWR SOiQ QHQt YUR]SRUX VSODWQêPL ~]HPQČ
SOiQRYDFtPL GRNXPHQW\ DQL V~]HPQČ SOiQRYDFtPL SRGNODG\ XUEDQLVWLFNêPL VWXGLHPL
MHGQRWOLYêFKREFtPLNURUHJLRQX
-HWĜHEDPtWLVWiOHQDSDPČWLåHMHGQtP]KODYQtFKLPSXOVĤY]QLNXWRKRWRGRNXPHQWXE\OD
VQDKD VH SĜLEOtåLW SURFHGXUiP UHJLRQiOQt SROLWLN\ (8 D SRNXG PRåQR SĜLMtPDW MHMLFK ]iNODGQt
SULQFLS\-HGQtP]SČWL]iNODGQtFKSULQFLSĤWpWRW]YSROLWLN\HNRQRPLFNpDVRFLiOQtVRXGUåQRVWLMH
LSULQFLSSURJUDPRYiQtY\MDGĜXMtFtVRXVWĜHGČQtSR]RUQRVWL]DLQWHUHVRYDQêFKVXEMHNWĤYGRWþHQpP
~]HPt QD GRVDåHQt VWĜHGQČGREêFK D GORXKRGREêFK FtOĤ VWDQRYHQêFK YUR]YRMRYêFK
GRNXPHQWHFK 9VRXODGX V WtPWR SULQFLSHP MVRX SURVWĜHGN\ HYURSVNêFK IRQGĤ DORNRYiQ\ QD
]iNODGČ YtFHOHWêFK D YtFHRERURYêFK SURJUDPĤ QLNROLY QD ]iNODGČ MHGQRWOLYêFK SURMHNWĤ
6WUDWHJLFNê UR]YRMRYê SOiQ VH SURWR VWDQH YêFKR]tP GRNXPHQWHP UHJLRQX SUR ~þDVW
YMHGQRWOLYêFK SURJUDPHFK Y\KODãRYDQêFK (8 VWDQH VH MDVQêP VLJQiOHP SĜLSUDYHQRVWL
0LNURUHJLRQX9VHWtQVNRDEVRUERYDWSRPRF(8
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
7
7HQWR SOiQ MH ]iNODGQtP D KODYQtP GRNXPHQWHP SUR GDOãt UR]YRM ~]HPt9VHWtQVND %XGRX
QD QČKR QDYD]RYDW LQGLYLGXiOQt SURMHNW\ GtOþtKR Yê]QDPX NWHUp EXGRX ]DPČĜHQ\ MHGQDN QD
ĜHãHQt PLNURUHJLRQiOQt SUREOHPDWLN\ MDNR FHONX D GiOH SDN QD ĜHãHQt SUREOHPDWLN\ WêNDMtFt VH
MHGQRWOLYêFKREFtþLSRGQLNDWHOVNêFKVXEMHNWĤY~]HPt
0DWHULiO QDYD]XMH GRSOĖXMH D DNWXDOL]XMH QD ,QWHJURYDQê SURMHNW SUR UR]YRM 0LNURUHJLRQX
9VHWtQVNR]SUDFRYDQêYURFH6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR6209SURNWHUêE\O
WHQWR LQWHJURYDQê SURMHNW ]SUDFRYiQ MH ~þHORYČ ]DORåHQê GREURYROQê VYD]HN REFt NWHUê
SLORWQČ ĜHãt NDQDOL]DþQt V\VWpP QD VYpP ~]HPt .DNWLYQtPX SOiQRYLWpPX VWUDWHJLFNpPX UR]YRML
UHJLRQX MH ~]HPt 6209 GiOH þOHQČQR QD PHQãt FHON\ ± PLNURUHJLRQ\ NWHUp PDMt ]SUDFRYiQ\
YODVWQtLQWHJURYDQpVWUDWHJLFNpUR]YRMRYpSOiQ\
3ĜHGNOiGDQê GRNXPHQW MH ]SUDFRYDQê SUR VSUiYQt REYRG 0ČVWVNpKR ~ĜDGX 9VHWtQ NWHUê
]DKUQXMHFHONHPREFt.GDQêPREFtPMVRX]JHRJUDILFNpKRDKLVWRULFNpKRKOHGLVNDGRSOQČQ\
REFH 0LNXOĤYND D 5ĤåćND 9GRNXPHQWX MH WRWR ~]HPt QD]êYDQp 0LNURUHJLRQ 9VHWtQVNR 7HQWR
GRNXPHQW VL NODGH ]D KODYQt FtO EêW ]iNODGQtP PDWHULiOHP YGDQpP ~]HPt NĜHãHQt UR]YRMH
UHJLRQXPHWRGRX,QLFLDWLY\/($'(5
9]KOHGHP NGRSRUXþHQt QDGUHJLRQiOQtFK VWUDWHJLFNêFK PDWHULiOĤ ]DKUDQLþQtFK
WZLQQLQJRYêFK SDUWQHUĤ MH VSUiYQt REYRG 0ČÒ 9VHWtQ UR]þOČQHQ QD GYD PLNURFHON\ NWHUp MVRX
ĜHãHQ\ VDPRVWDWQČ -HGQi VH R 0tVWQt DNþQt VNXSLQX 0$6 9VHWtQVNR D 0$6 +RUQROLGHþVNR
'DQp UR]GČOHQt GOH ]NXãHQRVWt SDUWQHUĤ QDSRPiKi YH ]YêãHQt DNþQRVWL UHDOL]DFH ]YROHQp
VWUDWHJLHNWHUpMVRXĜHãHQ\VDPRVWDWQêPLVWUDWHJLHPL/HDGHU3ĜHGORåHQiVWUDWHJLH/HDGHU
ĜHãtPLNURFHON\
5R]YRMRYêGRNXPHQWMHþOHQČQGRGYRX]iNODGQtFKþiVWt
- ,QWHJURYDQiVWUDWHJLHPLNURUHJLRQX9VHWtQVNR
o 0$69VHWtQVNR
o 0$6+RUQROLGHþVNR
- 6WUDWHJLHSURUHDOL]DFLSURJUDPX/HDGHU
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
8
Strategie MAS Vsetínsko
=iNODGQtFKDUDNWHULVWLND~]HPt0$69VHWtQVNR
*HRJUDILFNiFKDUDNWHULVWLND
Ò]HPt0$69VHWtQVNRMHVRXþiVWt1876,,6WĜHGQt0RUDYD=OtQVNpKRNUDMHRNUHVX9VHWtQDOHåt
X VWiWQtFK KUDQLF VH 6ORYHQVNRX UHSXEOLNRX ± VRXVHGt VH 6DPRVSUiYQêP 7UHQþtQVNêP NUDMHP
0$6 9VHWtQVNR SDWĜt PH]L W]Y ÄSĜHVKUDQLþQt PLNURUHJLRQ\³ =REFt UHJLRQX SĜtPR X KUDQLF VH
6ORYHQVNRX UHSXEOLNRX OHåt REFH 9HONp .DUORYLFH .DUROLQND 1RYê +UR]HQNRY +DOHQNRY
+XVOHQN\
Ò]HPt 0$6 9VHWtQVNR VH QDFKi]t YREODVWL &KUiQČQp NUDMLQQp REODVWL %HVN\G\ VYHONêP
PQRåVWYtP SĜtURGQtFK UH]HUYDFt NWHUi MH QHMYČWãt &+.2 Yý5 -DYRUQtNĤ +RVWêQVNêFK YUFKĤ D
9L]RYLFNêFKYUFKĤ3DWĜtPH]L QHMKRUQDWČMãtDQHMOHVQDWČMãt~]HPtYFHOpýHVNpUHSXEOLFH2EODVW
SDWĜtNSRPRĜtýHUQpKRPRĜH9ãHFKQ\]GHMãtSRWĤþN\DSRWRN\VPČĜXMtNĜHFH%HþYČDWDRGYiGt
YRG\GRĜHN\0RUDY\
,NG\å]KOHGLVNDýHVNpUHSXEOLN\MH~]HPt0$69VHWtQVNRSHULIHUQtREODVWtSRORKD~]HPtYãLUãtP
NRQWH[WX YUiPFL (YURS\ MH SRPČUQČ YêKRGQi FRå MH GiQR SĜHGHYãtP MHKR SRVWDYHQtP QD
MHGQRP]QHMYê]QDPQČMãtFKSĜLUR]HQêFKVSRMHQt6WĜHGR]HPtVHVWĜHGQtDVHYHUQt(YURSRX3RORKD
PLNURUHJLRQX VKRUVNRX KUDQLFt SĜHGXUþXMH FLWOLYRVW ~]HPt QD ~URYQL KRVSRGDĜHQt D SROLWLFNêFK
Y]WDKĤVH6ORYHQVNRXUHSXEOLNRX6ODEãtVORYHQVNpKRVSRGiĜVWYtYHVURYQiQtVRVWDWQtPLVRXVHG\
ýHVNp UHSXEOLN\ YMLQêFK REODVWHFK RYOLYĖXMH DNWLYLW\ ]GHMãtKR SRKUDQLþt 3URWLFKĤGQČ SĤVREt
OHJiOQtKRVSRGiĜVNiYêPČQDYþHWQČWXULVWLN\DQHOHJiOQtWUDQ]LW]HMPpQDRVRE=WRKRWRKOHGLVND
MVRX SĜHVKUDQLþQt REODVWL ý5 VH 6ORYHQVNRX UHSXEOLNRX Y\VWDYHQ\ QHMWYUGãtP SRGPtQNiP YH
VURYQiQtVRVWDWQtPþHVNêPSRKUDQLþtP
.UHDOL]DFL VWUDWHJLH /($'(5 QD ~]HPt 0$69VHWtQVNR E\OR ]GDQpKR ~]HPtY\þOHQČQR FHONHP
REFt1D]YROHQp~]HPtMHQDYUåHQDQiVOHGXMtFtVWUDWHJLHUR]YRMH'DQp~]HPtMHGHILQRYiQR
NDWDVWU\QiVOHGXMtFtFKREFt
+DOHQNRY
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DQRYi
.DUROLQND
1RYê+UR]HQNRY
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
=GČFKRY
%\VWĜLþND
+RãĢiONRYi
-DEOĤQND
.DWHĜLQLFH
/KRWDX9VHWtQD
/LSWiO
0DOi%\VWĜLFH
9VHWtQ
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
0LNXOĤYND
0DSDĜHãHQpKR~]HPt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
9
Ò]HPt0$69VHWtQVNR
Ò]HPt0$69VHWtQVNR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
10
2EHFQiFKDUDNWHULVWLND
0$6 9VHWtQVNR Pi UR]ORKX KD 'R WRKRWR UHJLRQX QiOHåt FHONHP REFt D PČVW
VFHONRYêPSRþWHPNRE\YDWHO&HOp~]HPtVHNU\MHVSRYRGtPKRUQtKRWRNX
9VHWtQVNp %HþY\ 3RYUFK ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MH YHOPL þOHQLWê 9ČWãLQD ~]HPt VH QDFKi]t
YREODVWLYUFKRYLQ\DåKRUQDWLQ\VPQRåVWYtPKOXERFH]DĜt]QXWêFK~GROtPHQãtþiVWQD]iSDGČVH
QDFKi]tYREODVWLSDKRUNDWLQ\
*HRORJLH
1D JHRORJLFNp VWDYEČ ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR VH SRGtOt SĜHGHYãtP SĜHGþWYUWRKRUQt UHJLRQiOQČ
JHRORJLFNiMHGQRWNDIO\ãRYpSiVPR=iSDGQtFK.DUSDW*HRORJLFN\MVRX=iSDGQt.DUSDW\
VRXþiVWt UR]ViKOp VRXVWDY\ PODGêFK SiVHPQêFK SRKRĜt Y]QLNDMtFtFK YH WĜHWLKRUiFK SĤVREHQtP
QČNROLNDIi]tDOSLQVNpKRYUiVQČQt3URWRåHRGXNRQþHQtWČFKWRSRK\EĤQHXSO\QXOD]JHRORJLFNpKR
KOHGLVND GORXKi GRED MHYt VH MDNR VRXVWDYD PRKXWQêFK KĜEHWĤ RGGČOHQêFK KOXERNêPL ~GROtPL
QHERNRWOLQDPL0RGHODFHUHOLpIXMHSRGSRURYiQDWUYDOêPYê]GYLKHPFHOpREODVWLYHþWYUWRKRUiFK
7HUPtQHP IO\ã RG NWHUpKR MH Qi]HY IO\ãRYp SiVPR RGYR]HQ VH R]QDþXMH VRXERU XVD]HQêFK
KRUQLQ FKDUDNWHULVWLFNê U\WPLFNêP VWĜtGiQtP StVNRYFĤ SUDFKRYFĤ MtORYFĤ VOtQRYFĤ Y]iFQČ L
YiSHQFĤDVOHSHQFĤ-HGQRWOLYpOLWRORJLFNpW\S\VHGLPHQWĤWYRĜtYUVWY\ VHVQLåXMtFtVH]UQLWRVWtGR
QDGORåt 7DWR JHRORJLFNi VWDYED MH SĜtþLQRX PDOp UHWHQþQt VFKRSQRVWL NUDMLQ\ D WtP L ]QDþQp
UR]NROtVDQRVWL RGWRNX YRG\ )O\ã MH URYQČå SĜtþLQRX þDVWêFK VHVXYĤ NWHUp VH YWpWR REODVWL
YêUD]QČML SURMHYXMt SR DEQRUPiOQtFK VUiåNiFK 9~GROQtFK QLYiFK WRNĤ VH QDFKi]HMt þWYUWRKRUQt
QDSODYHQLQ\RPRFQRVWLDåQČNROLNDPHWUĤ
*HRPRUIRORJLH
Ò]HPt0$69VHWtQVNRQiOHåtGRREODVWL=iSDGQtFK.DUSDWVFHON\-DYRUQtN\9L]RYLFNiYUFKRYLQD
+RVWêQVNpYUFK\D9VHWtQVNpYUFK\
=iNODGQtU\V\UHOLpIX
5HOLpI~]HPt0$69VHWtQVNRMHYHOPLþOHQLWêDNRQWUDVWQtY\]QDþXMHVHSHVWURXPR]DLNRXUĤ]QêFK
WYDUĤRGPRKXWQêFKKRUQDWLQQêFKDYUFKRYLQQêFKKRUVNêFKKĜEHWĤSĜHVKOXERNi~GROtNRWOLQ\D
EUi]G\3ORFKpKRUVNpKĜEHW\DUR]VRFK\SĜHFKi]HMtGRSĜtNUêFKVYDKĤKXVWČþOHQČQêFKVWUåHPL
D~GROtPLW\SLFNêMHUR]YRMYRGQtHUR]HDVHVXYĤ
9tFH MDN SORFK\ UHOLpIX REODVWL GRVDKXMH VWĜHGQtKR VNORQX R SORFK\ VWĜHGQtKR
VNORQX R ]E\WHN UHOLpIX PLNURUHJLRQX Pi SDN VWĜHGQt VNORQ\ PHQãt MDN R 6WĜHGQt QDGP
YêãNDPLNURUHJLRQXMHPDSORFK\~]HPtOHåtYQDGPYêãNiFKP
&HONRYČ YUHOLpIX YêUD]QČ SĜHYDåXMH HUR]QČGHQXGDþQt D VWUXNWXUQČGHQXGDþQt YUFKRYLQQê D
KRUQDWLQQê UHOLpI QD IO\ãRYêFK StVNRYFtFK D MtORYFtFK QDG DNXPXODþQtP D HUR]QČDNXPXODþQtP
UHOLpIHPYNRWOLQiFKEUi]GiFKDYêUD]QêFKGQHFK~GROt
3RGOH UHJLRQiOQtKR JHRPRUIRORJLFNpKR þOHQČQt UHOLpIX SDWĜt ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR NSURYLQFLL
=iSDGQt .DUSDW\ NVXESURYLQFLL 9QČMãt =iSDGQt .DUSDW\ 9UiPFL Qt ~]HPt ]DVDKXMH GR REODVWL
=iSDGREHVN\GVNp SRGKĤĜt3RGEHVN\GVNi SDKRUNDWLQD =iSDGQt %HVN\G\ +RVWêQVNRYVHWtQVNi
KRUQDWLQD6ORYHQVNRPRUDYVNp.DUSDW\-DYRUQtN\9L]RYLFNiYUFKRYLQD
.OLPDWRORJLH
3RGQHEtFHOpKR~]HPt0$69VHWtQVNRO]HFKDUDNWHUL]RYDWMDNRREODVWQDFKi]HMtFtVHYPtUQČWHSOp
REODVWL VY\MtPNRX YUFKRYLQQêFK KĜHEHQĤ VQDGPRĜVNRX YêãNRX QDG P QP 9HGOH ]QDþQp
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
11
þOHQLWRVWL WHUpQX MH NOLPD YMHGQRWOLYêFK þiVWHFK ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR RYOLYĖRYiQR WDNp FHORX
ĜDGRXGDOãtFKIDNWRUĤQDSĜSĜtWRPQRVWtYRGQtFKWRNĤDQiGUåtDSRG
9]KOHGHP NPDOpPX SORãQpPX UR]VDKX ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR GRPLQDQWQt Yê]QDP SUR
FKDUDNWHULVWLNX NOLPDWX YMHGQRWOLYêFK PtVWHFK ~]HPt 0$6 Pi QDGPRĜVNi YêãND D RURJUDILH
7HUpQQt þOHQLWRVW ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MH ]QDþQi D WHG\ ]SĤVREXMH YHONRX UR]GtOQRVW SRGQHEt
YMHGQRWOLYêFKþiVWHFK~]HPt
9REODVWHFKSRGpO9VHWtQVNp%HþY\SĜHV9VHWtQ9HONp.DUORYLFHMHREODVWNOLPDWLFN\PtUQČWHSOi
SRPČUQČ YOKNi VSĜHYiåQČ FKODGQRX PtVW\ Då VWXGHQRX ]LPRX 9REODVWL 9HONêFK .DUORYLF VH
Y~GROtFK%HþY\KURPDGtYUVWYDSRPČUQČFKODGQpKRY]GXFKXNWHUiSRVWXSQČVPČUHPN+RYČ]t
VtOL7DWRYUVWYDFKODGQČMãtKRY]GXFKXSĜHNUêYiVHYĜHQi~GROtLYGREČNG\YHY\ããtFK SRORKiFK
SDQXMHVOXQHþQpSRþDVtVWHSORWRXSRGVWDWQČY\ããtQHåMHYHVSRGQtþiVWL~GROt3UĤPČUQiURþQt
WHSORWD VH YWpWR REODVWL SRK\EXMH YUR]HPt R & VUiåN\ RG PP D FHONRYi VQČKRYi
SRNUêYN\PH]LFP
1D WXWR REODVW EH]SURVWĜHGQČ QDYD]XMH YUFKRYLQD SĜHFKi]HMtFt þiVWHþQČ YKRUQDWLQX PtUQČ
WHSOi YOKNi VPtUQRX PtVW\ Då FKODGQRX ]LPRX UR]NOiGDMtFt VH SRGpO +RVWêQVNêFK
YUFKĤ3UĤPČUQi URþQt WHSORWD RNROR R & VUiåNRYê ~KUQ þLQt SĜLEOLåQČ PP D FHONRYi
VQČKRYiSRNUêYNDVHSRK\EXMHFP
2EGREQČ YUFKRYLQQê FKDUDNWHU Pi WDNp GDOãt NOLPDWLFNi REODVW ± PtUQČ WHSOi SRPČUQČ YOKNi
VYêUD]QČ FKODGQČMãt ]LPRX D WHSORWDPL YUR]PH]t R & VUiåNDPL PP D VQČKRYRX
SRNUêYNRXFPUR]SURVWtUDMtFtVHMLKR]iSDGQČRG9VHWtQDPH]LKRVWêQVNêPLD9VHWtQVNêPL
YUFK\ D YêFKRGQČ RG 9VHWtQD SRGpO KĜHEHQĤ -DYRUQtNĤ D 9VHWtQVNêFK YUFKĤ Då SR 9HONp
.DUORYLFH
1HMWHSOHMãtP PČVtFHP MH þHUYHQHF VSUĤPČUQRX PČVtþQt KRGQRWRX R Då R & QD ~]HPt GR
PQDGPRĜHPQHMFKODGQČMãtPPČVtFHPMHOHGHQVWHSORWDPLDå±R& 7URSLFNêFK GQĤ NG\ WHSORWD Y]GXFKX GRVDKXMH R & D YtFH EêYi YSUĤPČUX ]D URN
YQDGPRĜVNêFK YêãNiFK QDG P YQČNWHUêFK OHWHFK QHEêYDMt /HWQtFK GQĤ NG\ WHSORWD
Y]GXFKXGRVDKXMHR&DYtFHEêYiDåYURFH
3UĤPČUQêSRþHWPUD]RYêFKGQĤNG\WHSORWDYHPQDG]HPtSRNOHVQHSRGR&EêYiDå
3UĤPČUQêSRþHWDUNWLFNêFKGQĤNG\WHSORWDQHVWRXSQHQDG±R&EêYiDåGRURND
6UiåNRYpSRPČU\
Ò]HPtO]HSĜLĜDGLWW]YVWĜHGRHYURSVNêW\SURþQtKRFKRGXVUiåHNVPD[LPHPYOHWQtFKPČVtFtFKD
PLQLPHPY]LPČ&HOp~]HPtMHQDGSUĤPČUQČ]DYODåRYiQRQHMY\ããtFKKRGQRWGRVDKXMtVUiåN\QD
YUFKRORYêFKPtVWHFK0RUDYVNRVOH]VNêFK%HVN\GFFDPP
+\GURORJLFNpSRPČU\
3RYRGt ~]HPt QiOHåt ~PRĜt ýHUQpKR PRĜH GR QČKRå RGYiGt YRG\ ĜHND %HþYD FHVWRX GYRX WRNĤ
Y\ããtKRĜiGX0RUDY\D'XQDMH
1HMYČWãt YRGQt SORFKD Y~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MH ~GROQt QiGUå 6WDQRYQLFH VUR]ORKRX KD
7pPČĜVKRGQRXYRGQtSORFKXPiL~GROQtQiGUå%\VWĜLþND0LPRWČFKWRQHMYČWãtFKU\EQtNĤVHY
QDFKi]t MHãWČ QČNROLN PHQãtFK ~GROQtFK QiGUåt QČNROLN U\EQtNĤ NRXSDOLãĢ D QČNROLN YRGQtFK
QiGUåtSURVSHFLiOQt~þHO\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
12
1HMYê]QDPQMČãtP KODYQtP YRGQtP WRNHP Y~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MH 9VHWtQVNi %HþYD GĜtYH
QD]êYDQiMDNR+RUQt%HþYD
3RGOH SRYUFKRYpKR RGWRNX SDWĜt ]iMPRYi REODVW NQHMYRGQDWČMãtP ~]HPtP Yý5 3URWR FHOi
REODVW~]HPt0$69VHWtQVNRQiOHåtNFKUiQČQpREODVWLSĜLUR]HQpDNXPXODFHYRG%HVN\G\
3RG]HPQtYRG\
Ò]HPt0$69VHWtQVNRMHFHONRYpFKXGêQDSRG]HPQtYRG\YGĤVOHGNXJHRORJLFNpVWDYE\QHERĢ
PiOR SURSXVWQp KRUQLQ\ NDUSDWVNpKR IO\ãH VH Y\]QDþXMt QHSĜt]QLYêPL SRGPtQNDPL SUR YêVN\W D
REČK SRG]HPQtFK YRG 7\WR VNXWHþQRVWL SRGPLĖXMt QHSĜt]QLYp K\GURJHRORJLFNp SRPČU\ D
QHGRVWDWHN]GURMĤSRG]HPQtFKYRG]KOHGLVNDYRGRKRVSRGiĜVNpKR
=GURMH SRG]HPQtFK YRG PDMt VYêMLPNRX QČNROLND SĜtSDGĤ PDORX D NROtVDYRX Y\GDWQRVW
3Ĝt]QLYČMãtSRGPtQN\MVRXYĜtþQtFKVHGLPHQWHFKDPRFQČMãtFK]YČWUDOLQiFKSĜL~SDWtVYDKĤþDVWR
SĜHNUêYDMtFtFK ~GROQt QLYX $NXPXODFH SRG]HPQtFK YRG MVRX ]iYLVOp QD PRFQRVWL QH]SHYQČQêFK
XORåHQLQDSURWRYGĤVOHGNXYČWãLQRXMHMLFKPDOpPRFQRVWLMVRXPiORY\GDWQp
, NG\å SRGPtQN\ SUR WYRUEX SRG]HPQtFK YRG YPLNURUHJLRQX QHMVRX SĜt]QLYp SĜHVWR MVRX
QHRGP\VOLWHOQRX VRXþiVWt YDODãVNp KRUQDWp NUDMLQ\ YêYČU\ SRG]HPQtFK YRG ± SUDPHQ\ NWHUp
MVRXþDVWRXSUDYHQ\GRVWXGiQHN
3ĤGQtSRPČU\
9~]HPt0$69VHWtQVNRVHY\VN\WXMt]HPČGČOVNpSĤG\NWHUp]DKUQXMt]HMPpQDW\WRSĤGQtW\S\
KQČGR]HPČLOLPHUL]RYDQpSĤG\RJOHMHQpSĤG\KQČGpSĤG\NDPEL]HPČW\SLFNpDN\VHOp9\ããt
SRORK\PLNURUHJLRQXSĜHYiåQČSRNU\WpOHVQtPLNRPSOH[\WYRĜtKQČGpSĤG\N\VHOpVLOQČN\VHOp
SRG]RORYDQp D SRG]RO\ 7ĜHWt NDWHJRULH SĤG MVRX SĤG\ MHMLFKå YODVWQRVWL þORYČN ~SOQČ ]PČQLO
QHER NWHUp XPČOH Y\WYRĜLO ± W]Y DQWURSRJHQQt SĤG\ QDFKi]HMtFt VH YREODVWHFK VRXYLVOp L
UR]SWêOHQp]iVWDYE\UHNXOWLYRYDQêFKVNOiGHNDSRG
=KOHGLVNDGUXKĤSĜHYOiGDMtSĤG\KOLQLWRStVþLWpDStVþLWRKOLQLWp
9 1LYQt SĤG\ W\SLFNp L JOHMRYp MVRX Yi]iQ\ QD ~GROQt QLY\ 9\WYRĜLO\ VH QD QLYQtFK
VHGLPHQWHFKVYêVN\WHPY\VRNpKODGLQ\SRG]HPQtYRG\-HMLFKI\]LNiOQtYODVWQRVWLMVRXPiOR
SĜt]QLYpMVRXWRSĤG\GRVWLVOHKOpDPpQČSURY]GXãQČQp&KDUDNWHULVWLFNêMHYêVN\WORNiOQtFK
]DPRNĜHQt YêVN\W QLYQt SĤG\ JOHMRYp SRYUFK QLY\ MH þDVWR ]DSODYRYiQ SRYRGQČPL 3ĜL
þDVWêFK UHJXODFtFK YRGQtFK WRNĤ D SURYHGHQêFK RGYRGQČQtFK GRFKi]t NH VQtåHQt KODGLQ\
VSRGQtYRG\NOHSãtPXSURY]GXãQČQtSĤGDMHMLFKLQWHQ]LYQČMãtPX]HPČGČOVNpPXY\XåLWt
9 ,OOLPHUL]RYDQp SĤG\ VH Y\VN\WXMt ± REGREQČ MDNR KQČGR]HPČ ± ORNiOQČ YVHYHUQt D
VHYHUR]iSDGQt þiVWL ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR 3ĤGRWYRUQêP VXEVWUiWHP MVRX VSUDãH VSUDãRYp
KOtQ\ SRO\JHQHWLFNp VYDKRYp VHGLPHQW\ 3UR YRGQt UHåLP MH FKDUDNWHULVWLFNp VH]yQQt
SĜHYOKþRYiQt I\]LNiOQt YODVWQRVWL GtN\ PHQãtPX SURY]GXãQČQt MVRX PpQČ SĜt]QLYp
,OOLPHUL]RYDQp SĤG\ þDVWR QDYD]XMt QD KQČGR]HPČ DYãDNMHMLFK SĜLUR]HQi ~URGQRVW MH QLåãt
,QWHQ]tYQtNXOWLYDFtMHYãDNGRVDKRYiQRGREUêFKYêQRVĤ
9 +QČGpSĤG\NDPEL]HPČSRNUêYDMtYČWãLQX~]HPt~]HPt0$69VHWtQVNR=DXMtPDMtUR]ViKOp
SORFK\ Y%HVN\GHFK +RVWêQVNêFK YUãtFK 9L]RYLFNp YUFKRYLQČ D -DYRUQtNiFK 9\VN\WXMt VH
YãLURNpPUR]PH]tQDGPRĜVNêFKYêãHNRGDåGRP3ĤGRWYRUQêPVXEVWUiWHPMVRX
KRUQLQRYp NRPSOH[\ MtORYFĤ EĜLGOLF D StVNRYFĤ NDUSDWVNpKR IO\ãH 3RGOH KORXEN\ SDWĜt
NSĤGiP VWĜHGQČ KOXERNêP Då KOXERNêP ]KOHGLVND YRGQtKR UHåLPX MVRX PtUQČ YOKNp
6QDGPRĜVNRXYêãNRXVWRXSiKORXENDSĤG\]Y\ãXMHVHN\SURVWDURVWHREVDKKXPXVXNWHUê
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
13
MH YãDN N\VHOHMãt+QČGp SĤG\ MVRX ]OHVQLFNpKRKOHGLVND GREUp Då YHOPL GREUp OHVQt SĤG\
SURWRMVRXYČWãLQRX]DOHVQČQ\
9 3RG]RO\ VH Y\VN\WXMt ORNiOQČ YQHMY\ããtFK SRORKiFK ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR YQDGPRĜVNêFK
YêãNiFK RNROR P 9]QLNDMt SĤVREHQtP LQWHQ]LYQtKR SURFHVX SRG]ROL]DFH NWHUê MH
SRGPtQČQ N\VHOêP MHKOLþQDWêP RSDGHP 3RG]RO\ MVRX N\VHOp Då H[WUpPQČ N\VHOp SĤG\
2EVDKKXPXVXMHY\VRNêSĤG\MVRXN\SUpVSĜt]QLYêPLI\]LNiOQtPLYODVWQRVWPL-HMLFKYRGQt
UHåLPMHSĜt]QLYê3ĜLUR]HQi~URGQRVWMHPDOiSĤG\MVRX]HPČGČOVNêQHYê]QDPQp9êKUDGQČ
VHMLFKY\XåtYiOHVQLFN\
/LPLWQtSĜtURGQtIDNWRU\
Y\VRNiKODGLQDSRG]HPQtFKYRG
Y\GDWQpVUiåN\þDVWRYãDNSĜtYDORYpKRFKDUDNWHUX
YGĤVOHGNXSĜtYDORYêFKVUiåHNY\VRNiDNXPXODFHSRYUFKRYêFKYRGDMHMtQiVOHGQêU\FKOê
RGWRNFRå]SĤVREXMHGRVWYHONRXHUR]L
VHVXYQi~]HPt±GiQRJHRORJLFNRXVWDYERX±IO\ãRYpYUVWY\
YHOPLþOHQLWêUHOLpINUDMLQ\
ÒURYHĖåLYRWQtKRSURVWĜHGt
1D~]HPt0$69VHWtQVNRMHQDYČWãLQČ~]HPtYHOPLGREĜH]DFKRYDQpåLYRWQtSURVWĜHGtRE]YOiãWČ
Y PtVWHFK EH] OLGVNêFK ]iVDKĤ 9PtVWHFK VQHMYČWãt NRQFHQWUDFt SUĤP\VOX MH SURVWĜHGt PtUQČ
]QHþLãWČQp±ORNiOQtSUREOHPDWLND
=QHþLãWČQtDWPRVIpU\
9]KOHGHP NVSHFLILFNp REODVWL UHJLRQX SDWĜt 0$6 9VHWtQVNR PH]L REODVWL VPpQČ ]QHþLãWČQêP
RY]GXãtPYH=OtQVNpPNUDMLSĜHVWRMVRX]GHYêUD]Qt]QHþLãĢRYDWHOp
1D ]QHþLãWČQt RY]GXãt YUHJLRQX VH SRGtOt SĜHGHYãtP HPLVH WM OiWN\ Y\SRXãWČQp GR RY]GXãt
]SUĤP\VORYêFK D MLQêFKSĜHYiåQČ ORNiOQtFK ]GURMĤ D LPLVH OiWN\ GRSDGDMtFt ]SČW QD ]HPVNê
SRYUFK YSR]PČQČQp IRUPČ SRWp FR VH MDNR HPLVH VWDO\ VRXþiVWt QHMUĤ]QČMãtFK FKHPLFNêFK
UHDNFtYDWPRVIpĜH
1D VWDQLFtFK PRQLWRULQJX RY]GXãt SURYR]RYiQ\ ý+0Ò MVRX VOHGRYiQ\ NRQFHQWUDFH R[LGĤ
GXVtNXR[LGXVLĜLþLWpKRSUDãQpKRDHURVROXDQČNGHLGDOãtFKFKHPLFNêFKVORXþHQLQþLSUYNĤ
0H]LQHMYê]QDPQČMãtVWDFLRQiUQt]GURMH]iNODGQtFK]QHþLãĢXMtFtFKOiWHNYUHJLRQXSDWĜtWHSOiUQDYH
9VHWtQČGiOHSDNGiOHNRWHOQ\YSUĤP\VORYêFKSRGQLFtFK=EURMRYND9VHWtQDV679*ODVVDVD
6OpYiUQD9VHWtQVUR
9UHJLRQXMHVLOQiSUREOHPDWLNDHPLVt]PRELOQtFK]GURMĤNWHUiMHYH9VHWtQVNXYHOPLYê]QDPQi
QHERĢYČWãLQDGRSUDY\MHYHGHQDSĜtPRVWĜHG\RE\GOHQêFK]yQ
=QHþLãWČQtYRG
9VHWtQVNi%HþYDYþHWQČSĜtWRNĤPiUĤ]QRURGRXþLVWRWXYRG\.YDOLWDYRGVWYDRYãHPYSUĤEČKX
OHW VH L ]GH þLVWRWD ]OHSãXMH 'OH KRGQRFHQt NYDOLW\ YRG ]URNX MH YH 9VHWtQVNi %HþYD
]DĜD]HQDWĜtGČ9HOPLþLVWiDþLVWi
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
14
(NRORJLFNiVWDELOLWD~]HPt
9NUDMLQČSĜHYDåXMtSROHWMHNRORJLFN\VLOQČQHVWDELOQtHNRV\VWpP\ýiVW]iMPRYpKR~]HPtOHåtY
&+.2 %HVN\G\ 1DOH]QHPH ]GH YêUD]QRX PR]DLNX SROt OXN D OHVĤ NWHUp PDMt ]YHONp þiVWL
]PČQČQRXGĜHYLQQRXVNODGEX
9]iMPRYpP~]HPtMHY\PH]HQV\VWpPHNRORJLFNpVWDELOLW\QDYãHFK~URYQtFK%LRNRULGRU\MVRX
Y\PH]HQ\ KODYQČ SRGpO YRGQtFK WRNĤ ± WM YRGQt D OXåQt ELRWRS\ D GiOH ELRNRULGRU\ RNROQtFK
PH]RILOQtFKELRWRSĤ9ê]QDPQêPELRFHQWUHPMH0DN\WDMHGOREXþLQ\NDUSDWVNpKRFKDUDNWHUXD
QČNROLNUHJLRQiOQtFKFHQWHU9ČWãLQDSUYNĤÒ6(6WHSUYHþHNiQDVYpY\WYRĜHQt.RVWUDHNRORJLFNp
VWDELOLW\MHPiORNYDOLWQt]QDþQČĜtGNi
Ò]HPt0$69VHWtQVNRSĜHKOHG=&+Ò
1iURGQtSĜtURGQtUH]HUYDFH
1355D]XODKDN~9HONp.DUORYLFHMHGOREXNRYêSUDOHV
3ĜtURGQtUH]HUYDFH
ƒ 35.XWDQêKDN~+DOHQNRYEXNRMHGORYêSUDOHVVERKDWêPSRGURVWHP
ƒ 35*DORYVNpO~N\KDN~+XVOHQN\RUFKLGHMRYpORXN\QDVYD]tFK
ƒ 35+DYORYVNêSRWRNKDN~9VHWtQOHV\VHY]iFQRXIDXQRXVNiO\VHVXY\
ƒ 35.OHQRYKDN~%\VWĜLþNDVNDOQt~WYDU\MHGOREXNRYêOHVVIDXQRX
ƒ 35'XEFRYiKDN~.DWHĜLQLFHNYČWQDWpORXN\VPtãHQêOHVDVYDKRYpSUDPHQLãWČ
3ĜtURGQtSDPiWN\
ƒ 336WĜtEUQtNKDN~+RYČ]tNYČWQDWpEXþLQ\DOHVQtORXþN\VYêVN\WHPYVWDYDþĤ
ƒ 33-HåĤYNDKDN~9VHWtQVPLONRYiSDVWYLQD
ƒ 33 9UãN\ KD N~ 9VHWtQ ORXN\ VH Y]iFQRX NYČWHQRX ]HMPpQD V RUFKLGHMHPL D
NĜRYLQDWpVWUiQČVRKURåHQêPLGUXK\DYLIDXQ\
ƒ 336YDQWRYtWRYDVNiODKDN~0DOi%\VWĜLFHVNDOQtYêFKR]
ƒ 33%HþHYQiKDN~9VHWtQORXNDVYêVN\WHPYVWDYDþHEOHGpKR
ƒ 33/RXNDSRG5DQþHPKDN~9VHWtQORXNDVHY]iFQRXIOyURX
ƒ 33.ĜtåRYêKD±N~5DWLERĜVNiO\VXĢRYiNOHQRYiEXþLQDVMHGOtIDXQD
ƒ 33=EUDQNRYDVWUiĖKD±N~5DWLERĜORXN\VWHSORPLOQRXDY]iFQRXNYČWHQRX
ƒ 333LYRYDĜLVNDKD±N~/LSWiO+RãĢiONRYiPRNĜDGQtORXN\VRUFKLGHMHPL
ƒ 330RNĜDG\9HVQtNKD±N~9VHWtQ-DVpQNDVYDKRYiSUDPHQLãWČVRUFKLGHMHPL
ƒ 335ĤåGČFNê9HVQtNKD±N~5ĤåćNDORXN\VRUFKLGHMHPLYVWDYDþNXNDþNDDM
ƒ 33 /~þN\ 5RYHĖN\ KD ± N~ 5ĤåćND PRNĜDGQt OXþQt HQNOiY\ Y PODGp VPUþLQČ V
RUFKLGHMHPL
ƒ 33 /RXN\ SRG âWtSRX KD ± N~ 5ĤåćND EêYDOi SDVWYLQD V YêVN\WHP YVWDYDþRYLWêFK
SĜHKOiãHQR
ƒ 3389DĖNĤKD±N~%\VWĜLþNDOHVVODGRĖNRXWLVH[
ƒ 33 %URGVNi KD ± N~ 1RYê +UR]HQNRY ± 3UXGNê MLåQt VYDK KODYQtKR KĜHEHQH
YVHWtQVNêFKYUFKĤ
ƒ 33 6NiOt KD ± N~ .DUROLQND 3ĜtURGČ EOt]Np SĜHYiåQČ UĤ]QRYČNp EXþLQ\ D VXĢRYp
OHV\VHVNDOQtPLYêFKR]\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
15
ƒ
ƒ
336PUDGODYiKD±N~.DUROLQND'RFKRYDQiþiVWSĜLUR]HQpKRSĜHYiåQČEXNRYpKR
SRURVWXYH9VHWtQVNêFKYUãtFKW\SLFNpKRSURKRUVNêVWXSHĖ]iSDGQtFK.DUSDW
33 8KHUVNi KD ± N~ =GČFKRY ]DFKRYDOi SDUWLH W\SLFNp YDODãVNp NUDMLQ\ ± W]Y
MDORYFRYêSDVtQHN
/LGVNpDNWLYLW\DåLYRWQtSURVWĜHGt
3UĤP\VO
3UĤP\VO MH ]DVWRXSHQ SĜHGHYãtP YHPČVWČ 9VHWtQ 9RVWDWQtFK REFtFK QHMVRX Yê]QDPQČMãt
SRGQLN\ 9]KOHGHP NWRPXWR UR]ORåHQt VH SUĤP\VO VYêMLPNRX 9VHWtQD QHSRGtOt Yê]QDPQČ QD
]QHþLãĢRYiQtRY]GXãtD]QHþLãĢRYiQtSRYUFKRYêFKDSRG]HPQtFKYRG
&HVWRYQtUXFKDUHNUHDFH
5HNUHDþQt ]DWtåHQt ]HMPpQD YREODVWHFK SRYRGt %HþY\ MH Y\VRNp D ]HMPpQD Y]LPQtFK PČVtFtFK
RYOLYĖXMH åLYRWQt SURVWĜHGt ]YêãHQêP SURYR]HP RVREQtFK DXW SĜL GRMtåGČQt UHNUHDQWĤ 9 OHWQtFK
PČVtFtFKMHYê]QDPQêPVWĜHGLVNHPREODVW%\VWĜLþN\
0tUD LQGLYLGXiOQt UHNUHDFH YREODVWL RGSRYtGi UHSXEOLNRYpPX QDGSUĤPČUX 9SRVOHGQt GREČ
GRFKi]tNPtUQpPXUR]YRMLDJURWXULVWLN\REFH%\VWĜLþND1RYê+UR]HQNRYNWHUpVYêPLDNWLYLWDPL
VSDGDMtGRãHWUQpKRXåtYiQtUHJLRQX
=HPČGČOVWYt
+RGQRWRX ]HPČGČOVNp SĤG\ SDWĜt 0$6 9VHWtQVNR PH]L þW\ĜL QHMPpQČ ~URGQp RNUHV\ Yý5
=HPČGČOVNi SĤGD WYRĜLOD N KD WM D QH]HPČGČOVNi SĤGD KD
=HPČGČOVNiSĤGDE\ODWYRĜHQD]HRUQRXSĤGRX]DKUDGDPLDRYRFQêPL
VDG\ D ] WUYDOH WUDYQtPL SRURVW\ 9SRVOHGQtFK OHWHFK GRFKi]t NYêUD]QpPX ~WOXPX
]HPČGČOVNp YêURE\ YĤEHF D GRFKi]t NH ]Y\ãRYiQt SRGtOX WUYDOêFK WUDYQtFK SRURVWĤ
YREKRVSRGDĜRYDQêFKSORFKiFK
/HVQLFWYt
9QLWĜQt VWUXNWXUD OHVĤ Y\FKi]t ]HNRORJLFNêFK YODVWQRVWt MHGQRWOLYêFK GĜHYLQ D MH GUXKRWQČ VLOQČ
RYOLYĖRYiQD OHVQtP KRVSRGiĜVWYtP 3ĜHYDåXMtFtP WYDUHP OHVD MVRX VWHMQRYČNp SRURVW\
VGRPLQDQWQt GĜHYLQRX VPUNHP PpQČ EXNHP YH NWHUêFK MVRX Y SRGtOX SĜLPtVHQ\
MHGQRWOLYČ QHER YH VNXSLQiFK RVWDWQt GĜHYLQ\ 7HQWR W\S OHVD MH FKDUDNWHULVWLFNê SUR SDVHþQê
]SĤVRE KRVSRGDĜHQt 9PpQČ SĜtVWXSQêFK þiVWHFK VH PĤåHPH VHWNDW VH ]E\WN\ VWDUãtFK
SĤYRGQtP OHVĤP EOt]NêFK MHGOREXNRYêFK SRURVWĤ GQHV VSĜtPČVt VPUNX 9PLNURUHJLRQX VH
QDFKi]t WDN\ W\SOHVD SUR UHJLRQ RE]YOiãWČ FKDUDNWHULVWLFNêP SDĜH]LQ\ SČVWRYDQp SUR SDOLYRYp
GĜtYt -GH QHMþDVWČML R KDEURYp PpQČ R EXNRYp QHER GXERYp OHV\ REQRYRYDQp SDĜH]RYêPL
YêPODGN\
(NRORJLFNiYêFKRYD
9~]HPtSĤVREtĜDGDVXEMHNWĤ]DEêYDMtFtFKVHSĜtURGRXDVWtPVRXYLVHMtFtHNRORJLFNRXYêFKRYRX
-HGQiVHRVWiWQtQHVWiWQtDQH]LVNRYpLQVWLWXFH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
16
(NRORJLFNRX YêFKRYX Y0$6 9VHWtQVNR ]DMLãĢXMt ]HMPpQD 0X]HXP UHJLRQX 9DODãVNR 9VHWtQ
UHIHUiWåLYRWQtKRSURVWĜHGtPČVWD9VHWtQ-XQiN$/&('2GĤPGČWtDPOiGHåH=QH]LVNRYêFKD
QHYOiGQtFK RUJDQL]DFt MVRX WR SĜHGHYãtP REþDQVNi VGUXåHQt 1HMLQWHQ]LYQČMãt þLQQRVW Y\YtMHMt
]HMPpQDýHVNêVYD]RFKUiQFĤSĜtURG\9DODãVNêRUQLWRORJLFNêNOXEP\NRORJLFNêNOXEýHVNêVYD]
RFKUiQFĤ SĜtURG\ .26(1.$ /HGĖiþHN 2ERURYp NRQIHUHQFH HQYLURQPHQWiOQtKR Y]GČOiYiQt
YêFKRY\DRVYČW\=OtQVNpKRNUDMHýHVNiP\VOLYHFNiMHGQRWDýHVNêU\EiĜVNêVYD]6SUiYD&+.2
%HVN\G\DNQLKRYQ\DQRYČY]QLNDMtFtHNRORJLFNpRUJDQL]DFH
8YHGHQp RUJDQL]DFH PLPR YODVWQt þLQQRVW VH Yê]QDPQČ SRGtOHMt QD HNRORJLFNp YêFKRYČ
YHĜHMQRVWL ]HMPpQD POiGHåH 9ê]QDPQêP SRPRFQtNHP MVRX WDNp ãNRO\ NWHUp YUiPFL
SĜtURGRYČGQêFKSĜHGPČWĤY]GČOiYDMtPOiGHåDWtPY\WYiĜHMtNODGQêY]WDKPODGêFKOLGtNSĜtURGČ
ěDGDPODGêFKOLGtSĤVREtYHYêãHXYHGHQêFKRUJDQL]DFtFKDSRGtOtVHDNWLYQČQDRFKUDQČNUDMLQ\
2E\YDWHOVWYRRVtGOHQtE\GOHQt
2E\YDWHOVWYR
1D~]HPt0$69VHWtQVNRåLORN6/'%RE\YDWHO9êYRMSRþWXRE\YDWHOVWYDY
UHJLRQXXND]XMHQiVOHGXMtFtJUDI3RþHWRE\YDWHOMHVWiOHURVWRXFtSRX]HPH]LOHW\D
±E\O]D]QDPHQiQPtUQêSRNOHV
*UDIþ
9êYRMSRþWXRE\YDWHOYREGREtGOH6/'%
Vývoj poþtu obyvatel v území MAS Vsetínsko v letech 1869-2001
dle SLDB
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
01
20
91
19
80
19
70
19
61
19
50
19
19
30
21
19
10
19
00
19
90
18
80
18
18
69
0
roky
3UDPHQý6Ò
=OtQ
'ĤOHåLWêP GHPRJUDILFNêP XND]DWHOHP MH YČNRYp VORåHQt SRSXODFH 3RGOH ~GDMĤ VþtWiQt OLGX
GRPĤDE\WĤE\OY~]HPt0$69VHWtQVNRYURFHUHJUHVLYQtW\SSRSXODFHSRSURGXNWLYQt
VORåND RE\YDWHOVWYD SĜHYDåRYDOD QDG SĜHGSURGXNWLYQt VORåNRX RE\YDWHOVWYD 3ĜL VURYQiQt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
17
VRNUHVHP9VHWtQMHVORåHQtRE\YDWHOVWYDY0$69VHWtQVNRSĜLEOLåQČVKRGQpVFHOêPRNUHVHPYL]
QiVOHGXMtFtWDEXOND
7DEXONDþ 9ČNRYi VWUXNWXUD RE\YDWHOVWYD YURFH SRGOH KODYQtFK
YČNRYêFKVNXSLQY
Ò]HPQt~WYDU
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
0$69VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
=OtQVN\NUDM
Ò]HPt0$69VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
3RþHWRE\YDWHO
FHONHP
PXåL
åHQ\
OHW
&HONHP
YWRPYHYČNRYpVNXSLQČ
OHW
DYtFHOHW
PXåL
åHQ\
PXåL
åHQ\
3UDPHQý6Ò=OtQ
3ĜLUR]OLãHQtSRKODYtRE\YDWHOVWYDPiOHSãtYČNRYRXVWUXNWXUXSRSXODFHPXåĤQHååHQ0XåLPDMt
YČWãt SRGtO Y]DVWRXSHQt MDN YSĜHGSURGXNWLYQt VORåN\ WDN SURGXNWLYQt D QDRSDN PHQãt SRGtO
SRSURGXNWLYQtVORåN\RSURWLåHQiP8PXåVNpSRSXODFHMGHRGHJUHVLYQtW\SRE\YDWHOVWYD=WRKR
Y\SOêYiåHXRVREVWDUãtFKWLOHWSĜHYDåXMtåHQ\
6RXþDVQêGHPRJUDILFNêYêYRMNG\MHSRþHWSRSURGXNWLYQtKRRE\YDWHOVWYDSĜHY\ãXMHRE\YDWHOVWYR
SĜHGSURGXNWLYQt]DNOiGiQHJDWLYQtGORXKRGRERXWHQGHQFLYêYRMHSRWHQFLiOXSUDFRYQtFKVLO
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
18
1HSĜL]QtYRX VLWXDFL XND]XMH L WDEXOND QiVOHGXMtFt NGH ]HMPpQD SĜLUR]HQê SĜtUĤVWHN MH
Y]iSRUQêFK KRGQRWiFK D QHQt QDKUD]HQ DQL SĜtUĤVWNHP PLJUDFH 3UREOpP VOHGRYDQpKR ~]HPt
NRStUXMHWpåSUREOpPFHOpKRRNUHVX9VHWtQ
7DEXONDþ 5HWURVSHNWLYD FHONRYpKR SĜtUXVWNX ~E\WNX RE\YDWHOVWYD Y
REODVWL
Ò]HPt0$6
5RN
0$69VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
FHONHP
äLYČ
=HPĜHOt 3ĜLUR]HQê3ĜLVWČKR 9\VWČKR 3ĜtUĤVWHN &HONRYê
QDUR]HQt
SĜtUĤVWHN
YDOt
YDOt
~E\WHN SĜtUĤVWHN
~E\WHN
VWČKRY ~E\WHN
3UDPHQý6Ò=OtQ
3UĤPČUQêYČNRE\YDWHOVWYD0$69VHWtQVNR
=PČQ\ YH YČNRYp VNODGEČ RE\YDWHOVWYD VH SURMHYXMt YUĤVWX SUĤPČUQpKR YČNX E\GOtFtKR
RE\YDWHOVWYDNWHUêVH]YêãLORGURNXGRURNX]OHWQDXPXåĤLåHQ9ČWãt
QiUĤVW E\O ]D]QDPHQiQ X åHQ ] QD QHå X PXåĤ QD 9H VURYQiQt
VSUĤPČUQêPYČNHPRE\YDWHOVWYDRNUHVX9VHWtQMHRE\YDWHOVWYR0$69VHWtQVNRVWDUãt1HMPODGãt
SRSXODFHMHYREFL+RãĢiONRYiOHWDQHMVWDUãtSRSXODFHVHQDFKi]tYREFL3UåQROHW
7DEXONDþ 3UĤPČUQêYČNYPLNURUHJLRQX
Ò]HPQt~WYDU
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/KRWDX9VHWtQD
0XåL
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
åHQ\
19
FHONHP
Ò]HPQt~WYDU
/LSWiO
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
0$69VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
=OtQVN\NUDM
0XåL
åHQ\
FHONHP
3UDPHQý6Ò=OtQ
,QGH[VWiĜtYHVOHGRYDQpP~]HPtE\OYURFHYSRURYQiQtVRNUHVHP9VHWtQY\ããt±]DWtPFR
Y~]HPt 0$6 SĜLSDGi QD RE\YDWHO SĜHGSURGXNWLYQtKR YČNX RE\YDWHO VWDUãtFK OHW
YRNUHVHMHWHQWRSRPČUVNRURY\URYQDQêQDRE\YDWHOSĜHGSURGXNWLYQtKRYČNXSĜLSDGi
RE\YDWHOSRSURGXNWLYQtKRYČNXO
.URPČ Y\MiGĜHQt JHQHUDþQtFK SRVXQĤ Y\ND]XMH YêãH LQGH[X VWiĜt YHONp UR]GtO\ ]KOHGLVND
MHGQRWOLYêFK SRKODYt 8 åHQ MH YêUD]QČ Y\ããt QHå X PXåĤ YFHOpP PLNURUHJLRQX åHQ D PXåĤMHOLNRåVHYSUĤPČUXåHQ\GRåtYDMtY\ããtKRYČNXQHåPXåL
6URYQiQt KRGQRW LQGH[X VWiĜt 0$6 9VHWtQVNR D RNUHVX 9VHWtQ
YURFH
7DEXONDþ
Ò]HPQt~WYDU
PXåL
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/KRWDX9VHWtQD
/LSWiO
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
åHQ\
20
FHONHP
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
0$69VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
3UDPHQý6Ò=OtQ
'ĤOHåLWêP IDNWRUHP SUR GDOãt SRSXODþQt YêYRM MH VWDELOL]DFH RE\YDWHO YREFtFK NWHUi ]iYLVt QD
Y\WYRĜHQt YKRGQêFK VRFLiOQtFK SRGPtQHN MDN SUR ]DNOiGiQt QRYêFK URGLQ WDN WDNp SUR SĜtOLY
QRYêFKRE\YDWHO
ÒURYHĖY]GČOiQt
0H]LSRVOHGQtPLGYČPDVþtWiQtPLYURFHDGRãORY~]HPt0$69VHWtQVNRNYêUD]QpPX
]YêãHQtY]GČODQRVWLRE\YDWHOVWYD'RãORNHVQtåHQtRE\YDWHOVWYDVH]iNODGQtPY]GČOiQtPRWpPČĜ
D]YêãHQtSRGtOXRVREVHVWĜHGQtPY\ããtPDY\VRNRãNROVNêPY]GČOiQtPRWpPČĜ
ÒURYHĖY]GČOiQt0$69VHWtQVNRMHVURYQDWHOQiVHY]GČODQRVWQtVWUXNWXURXRNUHVX9VHWtQLFHOpKR
=OtQVNpKRNUDMH
1HMY\ããt SRþHW RE\YDWHO VY\ããtP Y]GČOiQtP MH YH9VHWtQČ NGH MH QHMYČWãt
NRQFHQWUDFHSUĤP\VORYêFKSRGQLNĤDãNRO
7DEXONDþ 9]GČODQRVWQt VWUXNWXUD RE\YDWHOVWYD VWDUãtKR OHW YČNX
Y~]HPt0$69VHWtQVNRGOH6/'%]URNX
Ò]HPQt~WYDU
0$69VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
=OtQVNêNUDM
3RþHW
]WRKRPDMtFtQHMY\ããtGRNRQþHQpY]GČOiQt
RE\YDWHO ]iNODGQt
VWĜHGQt
Y\VRNR
OHWDVWDU
~SOQpVWĜHGQt
RGERUQp
ãNROVNp
ãtFKFHONHP
3UDPHQý6Ò=OtQ
7DEXONDþ 9]GČODQRVWQt VWUXNWXUD RE\YDWHOVWYD VWDUãtKR OHW YČNX
Y~]HPt0$6GOH6/'%]URNXY
Ò]HPQt~WYDU
0$69VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
3RþHW
RE\YDWHO ]WRKRPDMtFtQHMY\ããtGRNRQþHQpY]GČOiQt
VWDUãtFK ]iNODGQt
OHWFHONHP
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
21
VWĜHGQt
RGERUQp
~SOQpVWĜHGQt
Y\ããt
Y\VRNR
ãNROVNp
=OtQVNêNUDM
3UDPHQý6Ò=OtQ
1iERåHQVWYt
3ĜL SRVOHGQtP VþtWiQt YURFH VH SĜLKOiVLOR NQiERåHQVNpPX Y\]QiQt WpPČĜ RE\YDWHOVWYD
1HMYtFH REþDQĤ NYtĜH VH SĜLKOiVLOR YREFtFK =GČFKRY +DOHQNRY +XVOHQN\
1RYê+UR]HQNRYQDRSDNQHMPpQČYHPČVWČ9VHWtQDREFL-DEOĤQND
1HMYê]QDPQČMãtFtUNYHYREODVWLMVRXĜtPVNRNDWROLFNiDþHVNREUDWUVNiFtUNHYHYDQJHOLFNi
2VtGOHQt
0$69VHWtQVNRMHVRXþiVWt=OtQVNpVtGHOQtUHJLRQiOQtDJORPHUDFHRNUHV\=OtQ.URPČĜtå8KHUVNp
+UDGLãWČ9VHWtQ1HMYê]QDPQČMãtPFHQWUHPRVtGOHQtVOHGRYDQpKR~]HPtMHPČVWR9VHWtQÒ]HPt
0$6 9VHWtQVNR ]DKUQXMH REFt D PČVWD 9VHWtQ V RE\YDWHOL D .DUROLQNX RE\YDWHOL
1HMYČWãtPLREFHPLMVRX1RYê+UR]HQNRYRE\YDWHOD9HONp.DUORYLFHRE\YDWHO9tFH
QHåRE\YDWHOPDMtMHãWČREFH+DOHQNRY+RYČ]t+XVOHQN\D+RãĢiONRYi1HMPHQãtREFtMH
0DOi%\VWĜLFHVRE\YDWHOL
7DEXONDþ 9HOLNRVWQtVNXSLQ\REFt
9HOLNRVWQtVNXSLQDREFH
±
±
±
±
±YtFH
ÒKUQ
3RþHWREFt
3RGtORE\YDWHOY
3UDPHQý6Ò=OtQ
7DEXONDþ +XVWRWD]DOLGQČQtDUR]ORKD0$69VHWtQVNR
5RN
3RþHWREFt
3RþHWRE\YDWHO
5R]ORKDYKD
+XVWRWD
RE\YDWHOQD
NP
3UDPHQý6Ò=OtQ
+XVWRWD ]DOLGQČQt QD ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR RE QD NP MH YêUD]QČ QLåãt QHå MH KXVWRWD
RE\YDWHOQDNP=OtQVNpKRNUDMHWDþLQtREQDNPDWDNpQLåãtQHåMHSUĤPČURNUHVX
9VHWtQ RE QD NP 1Låãt KXVWRWX RE\YDWHO ]SĤVREXMH Qt]Ni NRQFHQWUDFH RE\YDWHO
YMHGQRWOLYêFKREFtFKPLNURUHJLRQX1HMY\ããtKXVWRWXRE\YDWHOPiPČVWR9VHWtQRE1D
NPQDRSDNQHMQLåãtREHF0DOi%\VWĜLFHREQDNP
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
22
2EFHDPČVWDY\NRQiYDMtVDPRVWDWQRXSĤVREQRVWSRGOH]iNRQDRREFtFK.DåGpPČVWRREHFPi
VYĤMPČVWVNêþLREHFQt~ĜDGVWDURVWXDREHFQt]DVWXSLWHOVWYR6tGODSRYČĜHQêFKREHFQtFK~ĜDGĤ
ILQDQþQtKR ~ĜDGX ~ĜDGX SUiFH REYRGQtKR RGGČOHQt SROLFLH ý5 D NDWDVWUiOQtKR ~ĜDGX MVRX
XYHGHQD YWDEXOFH þ =iNRQ VWDQRYt URYQČå UR]VDK VWiWQt VSUiY\ NWHURX YSĜHQHVHQp
SĤVREQRVWL Y\NRQiYDMt XUþHQp REHFQt ~ĜDG\ 6tGOD RUJiQĤ VWiWQt VSUiY\ NH NWHUêP REFH
PLNURUHJLRQX9VHWtQVNR~]HPQČDYČFQČSĜtVOXãtXYiGtQiVOHGXMtFtWDEXOND
7DEXONDþ 3ĜtVOXãQRVWREFtNSRYČĜHQêP~ĜDGĤP
Ò]HPQtFHOHN
3RYČĜHQê
REHFQt
~ĜDG
%\VWĜLþND
9VHWtQ
+DOHQNRY
.DUROLQND
+RãĢiONRYi
9VHWtQ
+RYČ]t
9VHWtQ
+XVOHQN\
9VHWtQ
-DEOĤQND
9VHWtQ
-DQRYi
9VHWtQ
.DUROLQND
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
9VHWtQ
/LSWiO
9VHWtQ
/KRWDX9VHWtQD9VHWtQ
0DOi%\VWĜLFH 9VHWtQ
9DODãVNp
0H]LĜtþt
0LNXOĤYND
1RYê
+UR]HQNRY
.DUROLQND
3UåQR
9VHWtQ
5DWLERĜ
9VHWtQ
5ĤåćND
9VHWtQ
ÒVWt
9VHWtQ
9HONp.DUORYLFH .DUROLQND
9VHWtQ
9VHWtQ
=GČFKRY
9VHWtQ
6WDYHEQt
~ĜDG
0DWULND
2EYRGQt ÒĜDG
)LQDQþQt
RGGČOHQt SUiFH
~ĜDG
SROLFLHý5
.DWDVWUiOQt
~ĜDG
9VHWtQ
5ĤåćND
9VHWtQ
+DOHQNRY
9VHWtQ
+RãĢiONRYi
9VHWtQ
+RYČ]t
9VHWtQ
+XVOHQN\
9VHWtQ
-DEOĤQND
9VHWtQ
9VHWtQ
.DUROLQND .DUROLQND
9VHWtQ
5DWLERĜ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9DODãVNi
%\VWĜLFH
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9DODãVNp
0H]LĜtþt
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
-DEOĤQND
1RYê
.DUROLQND +UR]HQNRY
9VHWtQ
-DEOĤQND
9VHWtQ
5DWLERĜ
9VHWtQ
5ĤåćND
9VHWtQ
9VHWtQ
9HONp
.DUROLQND .DUORYLFH
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
+XVOHQN\
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9VHWtQ
9DODãVNp
0H]LĜtþt
3UDPHQý6Ò=OtQ,QWHUQHW
%\GOHQt
'RPRYQt D E\WRYê IRQG MH MHGQtP ]UR]KRGXMtFtFK IDNWRUĤ åLYRWQt ~URYQČ RE\YDWHOVWYD 3ĜL
SRVOHGQtP VþtWiQt OLGX GRPĤ D E\WĤ YURFH PČOR ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR FHONHP GRPĤDE\WĤ=FHONRYpKRSRþWXGRPĤMHWUYDOHRE\GOHQRDE\WĤMHWUYDOH
RE\GOHQR1Låãt RE\GOHQRVW GRPĤ E\OD ]MLãWČQD X REFt0DOi %\VWĜLFH5ĤåćND D 9HONp .DUORYLFH
QDRSDNQHMY\ããtRE\GOHQRVWGRPĤY\ND]XMH9VHWtQ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
23
=GORXKRGREpKRKOHGLVNDVHSRþHWGRPĤDE\WĤYUHJLRQX]Y\ãXMH1iUĤVWMHWUYDOêU\FKOHMãtP
WHPSHP QRYp E\WRYp YêVWDYE\ D WHG\ YČWãtKR SĜtUXVWNX QHå E\O ~E\WHN YGĤVOHGNX GHPROLFt
3RGREQê YêYRM MDNR Y ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR E\O ]D]QDPHQiQ YMHGQRWOLYêFK REFtFK REODVWL 1D
]Y\ãRYiQt E\WRYpKR IRQGX VH YH PČVWČ 9VHWtQČ SRGtOHOD SĜHGHYãtP YêVWDYED E\WRYêFK GRPĤ
YRVWDWQtFKREFtFKSĜHGHYãtPURGLQQêFKGRPĤ
'RPRYQtIRQGVHY0$69VHWtQVNRRGURNX]YêãLODRFFD3ĜLSRVOHGQtP6/'%YURFH
PČOR ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR WUYDOH RE\GOHQêFK GRPĤ 1HMYČWãt QDYêãHQt E\OR
]D]QDPHQiQR X REFH %\VWĜLþND R RSURWL URNX QDRSDN QHMPHQãt QDYêãHQt E\OR
YREFL5ĤåćNDRGURNX
*UDILFNp ]Qi]RUQČQt YêYRMH GRPRYQtKR D E\WRYpKR IRQGX Y0$6 9VHWtQVNR XND]XMt QiVOHGXMtFt
JUDI\
9êYRMSRþWXWUYDOHRE\GOHQêFKE\WĤY0$69VHWtQVNRYOHWHFKGOH6/'%
*UDIþ
Retrospektivní vývoj domovního fondu 1869-2001
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
roky
Poþet domĤ v letech
3UDPHQý6Ò=OtQ
=KOHGLVNDMHGQRWOLYêFKGUXKĤEXGRYMVRXUR]KRGXMtFtPGUXKHPURGLQQpGRPN\NWHUpWYRĜLO\
WUYDOHRE\GOHQpKRE\WRYpKRIRQGX%\WRYpGRP\GRVDKXMtSRX]HQHFHOêFKSRGtOX
WUYDOH RE\GOHQpKR E\WRYpKR IRQGX ]D FHOê UHJLRQ 7RWR VORåHQt MH GiQR WtP åH VRXþiVWt 0$6
9VHWtQVNRMVRXSRX]HGYČPČVWD9VHWtQD.DUROLQNDNGHMHSRGtOE\WRYêFKGRPĤYêUD]QČY\ããt
7DEXONDþ 6URYQiQt SRþWĤ GRPĤ D E\WĤ YREFtFK GOH 6'/% XND]XMH
QiVOHGXMtFtWDEXOND
Ò]HPQt~WYDU
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
'RP\ ]WRKR
]WRKR
%\W\ ]WRKR
]WRKR
FHONHP WUYDOH YE\W YURGLQ FHONHP WUYDOH YE\W YURGLQ
RE\GO GRPHFK GRPFtFK
RE\GO GRPHFK GRPFtFK
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
24
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
0$69VHWtQVNR
3UDPHQý6Ò=OtQ
.XOWXUDDSDPiWN\
.XOWXUD
/LGRYpWUDGLFHDNXOWXUQtDNFH
9ê]QDþQRXVRXþiVWtOLGRYpNXOWXU\MVRX]Y\N\DRE\þHMH9PLQXORVWLVSRMRYDO\YãHFKQ\RE\YDWHOH
UR]ViKOêFK REFt D SĜLQiãHO\ MLP UDGRVW D UR]SWêOHQt 1ČNWHUp ]H VWDURGiYQêFK RE\þHMĤ VH WČãt
YHONpREOLEČLYGQHãQtGREČQDSĜPDVRSXVWVHVODYtYNDåGpREFLDYþiVWHFKREFtMVRXSUĤYRG\
YPDVNiFK
9~]HPt 0$6 9VHWtQVNR VH GRGQHV XGUåXMt WUDGLþQt OLGRYp ]Y\N\ D VODYQRVWL ]QLFKå QČNWHUp
SĜHVDKXMt UiPHF PLNURUHJLRQX 9DODãVNp ]iĜHQt %ČK 7HUU\KR )R[H DM 0H]L QHMYê]QDPQČMãt
SUDYLGHOQČNRQDQpNXOWXUQtXGiORVWLSDWĜt
7DEXONDþ 3ĜHKOHGNXOWXUQtFKDOLGRYêFKWUDGLF
2%(&
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
•
•
•
•
•
•
•
•
$.&(
+XGHEQtIHVWLYDO6WDUêGREUêZHVWHUQ
%\VWĜLþVNiRO\PSLiGDUHFHVQtQHWUDGLþQt+RPRKDUGFRUHXV
WULDWORQ
%\VWĜLþVNiVPHþPH]LQiURGQtWXUQDMYQRKHMEDOX
+DOHQNRYVNpVODYQRVWL
)RUPDQVNiMt]GD
=iEDY\SOHV\YiQRþQtEHVtGN\
9êXNDVSROHþHQVNêFKWDQFĤ
2EHFQtSOHV
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
25
2%(&
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
0LNXOĤYND
3UåQR
5DWLERĜ
$.&(
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.RãWYtQDDVOLYRYLFH
'LYDGHOQtSĜHKOtGND
9HOLNRQRþQtSĜHGYiGČQtDYêVWDYD
7UDGLþQtYiQRþQtYêVWDY\DNRQFHUW\
3ĜHKOtGND+RUQRYVDFNêFKGHFKRYHN
'ČWVNiSĜHKOtGNDYH]SČYX6HGPLKOiVHN
0XQGLiOWXUQDMYNRSDQp
7XUQDMYPDOpNRSDQp
7HQLVRYêWXUQDM
3ĜHERUREFHYHVWĜHOEČ]PDORUiåN\
9êãODSQD-DYRUQtN
6SRUWRYQtSOHV
%ČK7HUU\KR)R[H
.iFHQtPiMH
6SROHþHQVNêSOHV
7UDGLþQtYRGČQtEDUDQDKRG\
3RXĢ
-DUPDUNVNOiĜVNê
-DUPDUNYiQRþQt
/LSWiOVNpVODYQRVWL
'ČWVNêIRONORUQtGHQ
1RþQtWXUQDMYPDOpNRSDQp
9iQRþQtNRQFHUW\
0LNXOiã
%HVHGDVGĤFKRGFL
%LJ%HDW)HVW
6RXWČå6'+
%HVtGND0â=â
9tWiQtREþiQNĤ
3RVH]HQtVHVHQLRU\
9DODãVNêNOREĤN
6UD]URGiNĤ
6YtWiQt
+DVLþVNiFYLþHQt
)RWEDORYiXWNiQt
0\VOLYHFNêSOHV
+DVLþVNêSOHV
.iFHQtPiMH
0DULiQVNiSRXĢ
+DVLþVNpVRXWČåH
7DQHþQt]iEDY\
0\VOLYHFNêGHQ
6SRUWRYQtXWNiQtDVRXWČåH
%UXVOHQt
'LYDGHOQtSĜHGVWDYHQt
0RWRULVWLFNpVRXWČåH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
26
2%(&
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
=GČFKRY
$.&(
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
)LOPRYêIHVWLYDO
6RXWČåRJXOiãRYpKRNUiOH
7XULVWLFNpSRFKRG\
$XWREXVRYp]iMH]G\
9iQRþQtNRQFHUW\
3RXĢVY%DUWRORPČM
)RWEDORYp]iSDV\
+RG\YRGČQtEDUDQD
0HPRULiO-DQDâLPDU\YHYROHMEDOH
.DUORYLFNiSRXĢ
ěH]EiĜVNpGQ\
9êVWDY\YNDUORYLFNpPPX]HX
9iQRþQtNRQFHUW\
9HOLNRQRþQtSURJUDP
0DãNDUQtO\åDĜVNêNDUQHYDO
3RKiGNRYêOHVSURGČWL
6SRUWRYQt DNFH VQRZERDUGRYp ]iYRG\ EČåHFNp ]iYRG\
]iYRG\QDKRUVNêFKNROHFKWHQLVRYpWXUQDMH
7UDGLþQtSRXĢSĜHGVYiWNHP
7UDGLþQtPRWRF\NORYiVRXWČå
9RGČQtPHGYČGD
0LNXOiã
=GURMZHERYpVWUiQN\REFt
3DPiWN\
Ò]HPt0$69VHWtQVNRMHREODVWtVKOXERNRXKLVWRULtDERKDWêPLWUDGLFHPL3UYQtStVHPQp]SUiY\
MVRX]±VWRO
Ò]HPt 0$6 9VHWtQVNR D FHOê RNUHV 9VHWtQ MH Yê]QDþQê YHONêP PQRåVWYtP SDPiWHN OLGRYp
URXEHQp DUFKLWHNWXU\ 1HM]DMtPDYČMãt VRXERU\ OLGRYp DUFKLWHNWXU\ MH PRåQR VSDWĜLW YH 9HONêFK
.DUORYLFtFKY1RYpP+UR]HQNRYČD.DUROLQFH
8PČOHFNRKLVWRULFNp SDPiWN\ KUDG\ ]iPN\ VH YH YČWãtP PQRåVWYt QDFKi]t PLPR ĜHãHQRX
REODVW QD KUDQLFtFK RNUHVX 9VHWtQ 9êUD]QČMãt DUFKLWHNWRQLFNp SDPiWN\ VH ]DFKRYDO\ YH PČVWČ
9VHWtQČ EDURNQt ]iPHN VHFHVQt EXGRY\ YH 9VHWtQČ UHQHVDQþQt ]iPHN YH 9VHWtQČ NODVLFLVWQČ
XSUDYHQêQD]DþiWNXVWRO+RãĢiONRYpD/LSWiOH
%\VWĜLþND
ƒ YOHWHFKSRVWDYHQDSĜHKUDGD%\VWĜLþNDRSORãHKD+RMQČUHNUHDþQČY\XåtYiQD
ƒ YEOt]NRVWLYUFKROHN.OHQRYDVHVWRSDPLSUDYČNêFKYDOĤDSR]ĤVWDWN\VWĜHGRYČNpKRRVtGOHQt
ƒ VNiO\+DYUDQNDQD.OHQRYČ
ƒ VNDOQtPDVLY0HGĤYNDFKUiQČQp~]HPt
ƒ VtĢ]QDþHQêFKWXULVWLFNêFKFHVW
+DOHQNRY
ƒ EDURNQtIDUQtNRVWHO]U
ƒ ]YRQLþND±~GROt'LQRWLFH
ƒ FtUNHYQtNDSOLþN\
ƒ REQRYHQiFKDUDNWHULVWLFNiGUREQiURXEHQiOLGRYiVWDYED]VWRO
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
27
ƒ QDKĜELWRYČVSROHþQêKURESDGOêFKSĜtVOXãQtNĤþVDUPiGQtKRVERUX
ƒ NYČWQDWpORXN\VYêVN\WHPRUFKLGHMt
+RãĢiONRYi
ƒ (PStURYê]iPHþHN]SRORYLQ\VWROVSDUNHP
ƒ NDWROLFNêNRVWHOVY.ĜtåH]OHW
ƒ HYDQJHOLFNêNRVWHO]O
ƒ NĜtå]URNX
ƒ QDHYDQJHOLFNpPKĜELWRYČVSROHþQêKURESDGOêFK]VYČWYiON\
+RYČ]t
ƒ IDUQtNRVWHOVY0iĜt0DJGDOpQ\]U
ƒ ]iPHþHN.DãWêO]U
ƒ NDPHQQêNĜtåQDPtVWQtPKĜELWRYČ]U
ƒ VRXVRãt.DOYiULH]DYVt]SRORYLQ\VWROHWt
ƒ VRFKDVY-DQD1HSRPXFNpKR]U
ƒ NYČWQDWpORXN\RUFKLGHMtY~GROt+RYt]N\
+XVOHQN\
ƒ HYDQJHOLFNêNRVWHO]OHW±
ƒ SDUW\]iQVNêSDPiWQtN
ƒ EêYDOê7KRQHWĤY]iPHþHNY.\FKRYpGQHVVORXåtMDNRGČWVNiOpþHEQD
ƒ YêVN\WU\VDDPHGYČGDSRG0DN\WRX
-DEOĤQND
ƒ HYDQJHOLFNêNRVWHO
ƒ NĜtå]VWROHWt
ƒ NYČWQDWpORXN\VHYVWDYDþLYH9HVQtNX
-DQRYi
ƒ NUiVQpKĜHEHQRYpORXN\VHYVWDYDþLDRUFKLGHMHPL
ƒ -DQRYVNpSDVHN\±~GROtVH]iVWDYERXVWDUpOLGRYpDUFKLWHNWXU\VPČUHPQD&iE
.DUROLQND
ƒ 5RGRYêVKOXN2UViJĤY5DĢNRYČ]DFKRYDQêFHOHNREMHNWĤURXEHQpOLGRYpDUFKLWHNWXU\
ƒ SĜHKUDGDY~GROt6WDQRYQLFH
ƒ RMHGLQČOêYêVN\WWLVĤ
ƒ *DOHULHVDWHOLpUHP,OML+DUWLQJHUD
ƒ UHNUHDþQtPtVWRY~GROt9VHWtQVNp%HþY\O\åDĜVNpWHUpQ\YRNROt
.DWHĜLQLFH
ƒ FKUiQČQp~]HPtÄ'XEFRYi³VHY]iFQRXNYČWHQRX
ƒ SDPiWQiOtSDQDSDVHNiFKX.DPDVĤREYRGFP
ƒ HYDQJHOLFNêNRVWHO
/KRWDX9VHWtQD
ƒ SRPQtNREČWHPVYČWRYpYiON\
/LSWiO
ƒ ]iPHNVMiGUHP]GRE\NROHPUVSDUNHP
ƒ EDURNQtIDUQtNRVWHOVY0LFKDOD$UFKDQGČOD]U
ƒ VRFKDVY-DQD1HSRPXFNpKR
ƒ HYDQJHOLFNêNRVWHO]U
0DOi%\VWĜLFH
ƒ GĜHYČQiNDSOHD]YRQLFHYHYDODãVNpPVW\OXQD6DQWRYČ
ƒ VWDUpEXNRYpOHV\VHY]iFQRXIDXQRX
ƒ SDPiWQtNSDGOêFKSDUW\]iQĤQD6DQWRYČ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
28
ƒ VNiODâWtSDVYêKOHGHP
0LNXOĤYND
ƒ YRGQtPOêQVHGYČPDVNOtSN\VRXþiVWH[SR]LFHGČMLQREFH
1RYê+UR]HQNRY
ƒ YHONiUHNUHDþQtREHF
ƒ ĜtPVNRNDWROLFNêNRVWHO]UVROWiĜHPNWHUêSRFKi]t]U
ƒ W\SLFNpGĜHYČQpYDODãVNpGRP\]DVWRO
ƒ QDSĜHORPXDVWRO]GHSREêYDODĜDGDXPČOFĤQDSĜ-8SUNDD+6ZHLJHU
ƒ SDPiWQtN $QWRQtQD 6WUQDGOD ± VRXERU NUHVHE Y\WYRĜHQê SUR YêVWDYX VDODãQLFWYt YU GRSOQČQêRĜDGXSĜHGPČWĤDSDPiWHNVRXYLVHMtFtFKVFKRYHPRYFt
3UåQR
ƒ þHVNREUDWUVNêHYDQJHOLFNêNRVWHO]U
ƒ NDWROLFNêNRVWHO1DUR]HQt30DULH]EXGRYDQêU
ƒ SDPiWQiOtSDVWDUiSĜHVOHW
ƒ %DURNQtVRFKD-DQD1HSRPXFNpKR
ƒ 3RPQtNREČWHPDVYČWRYpYiON\
5DWLERĜ
ƒ HYDQJHOLFNêNRVWHO]URNX
ƒ SRPQtNSDGOêFKSDUW\]iQĤQDRNUDMLREFHXOHVD
ƒ FKUiQČQiVWDOHWiOtSDXâRVĢiNĤDVWDUêGXEXVRXWRNX5DWLERĜN\D%HþY\
ƒ ]DMtPDYpVNiO\QD.ĜtåRYpP
5ĤåćND
ƒ ĜtPVNRNDWROLFNêNRVWHOVY%DUWRORPČMH]OHW
ƒ HYDQJHOLFNêNRVWHO]OHW
ƒ FKUiQČQpSĜtURGQtORNDOLW\Ä/ĤN\]D.OHQRYHP³Ä9HVQtN³Ä/ĤþN\5RYHĖN\
ƒ SRPQtNHYDQJHOtNĤ]DELWêFKSĜLERXĜtFKYU
ƒ SRPQtNSDGOêPVYČWRYpYiON\
ƒ SRPQtNREČWHPVYČWRYpYiON\
ÒVWt
ƒ VRFKDVY-DQD1HSRPXFNpKRQDEĜHKXĜHN\%HþY\]URGâHEHVWLiQD+$57/$
ƒ ORXN\DOHV\VHY]iFQRXNYČWHQRX
9HONp.DUORYLFH
ƒ IDUQt NRVWHO 3DQQ\ 0DULH 6QČåQp VDUHiOHP URXEHQêFK VWDYHE IDUD URXEHQi VWiM ±
PLPRĜiGQČKRGQRWQiURXEHQiDUFKLWHNWXUDNRVWHOD]URNX
ƒ GĤPþS±KRGQRWQiOLGRYiDUFKLWHNWXUD]UGQHV.DUORYVNpPX]HXP
ƒ ERåtPXNDXVLOQLFHKRGQRWQiOLGRYiNDPHQLFNiSUiFH]U
ƒ IRMWVWYt þS VDUHiOHP ]U EXGRYD IRMWVWYt YMH]GRYi EUiQD VWRGROD KRVSRGiĜVNp
EXGRY\
ƒ XVHGORVWÄ1D6LKOH³þS]U
ƒ NDSOHVY-DQDXVLOQLFHQD6ROiĖ
ƒ åLGRYVNêKĜELWRY]GUXKpSROVWRO
ƒ VWiWQt SĜtURGQt UH]HUYDFH 5D]XOD MHGLQê ]DFKRYDOê ]E\WHN MHGOREXNRYpKR SUDOHVD YSRYRGt
9VHWtQVNp%HþY\
ƒ 9HONp.DUORYLFH±-H]HUQpMH]HURVYêVN\WHPY]iFQpDRKURåHQpIDXQ\
ƒ Yê]QDPQpUHNUHDþQtVWĜHGLVNRVĜDGRXSRGQLNRYêFKUHNUHDþQtFKREMHNWĤQD9VHWtQVNp+RUQt
%HþYČ
9VHWtQ
ƒ 5HQHVDQþQt]iPHN]SRþiWNXVWRO±Q\QtRNUHVQtYODVWLYČGQpPX]HXP9VHWtQ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
29
0DãWDOLVND±EêYDOêSDQVNêGYĤU]URNX
6WDUiUDGQLFH]U±Q\QtJDOHULHDUHSUH]HQWDþQtSURVWRU\0ČÒ9VHWtQ
5DQČEDURNQtĜtPVNRNDWROLFNêNRVWHO1DQHEHY]HWt3DQQ\0DULH]SRORYLQ\VWROHWt
HYDQJHOLFNpNRVWHO\]UD
EDURNQtSODVWLN\QD+RUQtPQiPČVWt
1RYRUHQH]DQþQt1RYiUDGQLFH]U
)XQNFLRQDOLVWLFNp VWDYE\ EXGRYD .RPHUþQt EDQN\ 9VHWtQ D EêYDOê REFKRGQt GĤP 5RGLQJHU
SURGHMQDPHWURYpKRWH[WLOXQD'ROQtPQiPČVWtPDWHĜVNiãNRO\QDäHURWtQRYČXOLFL
ƒ %XGRYD VQDK\ ± EêYDOpKR 3URVWĜHGQtKR ãHQNX ]U D YHGOH VWRMtFt REMHNW EêYDOp
2EþDQVNp]iORåQ\]UVHVJUDILWL0LNROiãH$OãHQDXOLFL3DODFNpKR
ƒ %êYDOêKRWHO%ĜH]iþHNQD'ROQtPQiPČVWtVHVJUDILWL-DQD.RE]iQČ
=GČFKRY
ƒ NODVLFLVWQtIDUQtNRVWHOÄ3URPČQČQt3iQČ³
ƒ NDPHQQêNĜtå]USRVWUDQiFKGYČSDPiWQpOtS\
ƒ SDPiWQtNREČWHPDVYČWRYpYiON\
ƒ &KUiQČQp]yQ\MDORYFRYêFKORNDOLW
ƒ .DPHQQpNĜtåHQDþW\ĜHFKVYČWRYêFKVWUDQiFK
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
6SROHþHQVNpD]iMPRYpRUJDQL]DFHDVSRON\
Ò]HPt0$69VHWtQVNRPiWDNpYê]QDþQpPQRåVWYtVSROHþHQVNêFKRUJDQL]DFtNWHUpYHVSROXSUiFL
VREFHPLDGDOãtPLVORåNDPLSRGSRUXMtNXOWXUQtDVSRUWRYQtGČQtYPLNURUHJLRQX
7DEXONDþ 3ĜHKOHGVSROHþHQVNêFKD]iMPRYêFKRUJDQL]DFt
2%(&
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
632/(ý(16.e$=È-029e25*$1,=$&($632/.<
• 7- 6RNRO %\VWĜLþND ± VSRUWRYQt þLQQRVW VSROHþHQVNi
WXULVWLFNiSUiFHVPOiGHåt
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• %63±NXOWXUQtVSROHþHQVNpWXULVWLNDYRGiFWYt
• 7-7DWUDQ+DOHQNRY
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• 7ČORYêFKRYQiMHGQRWD6RNRO
• 6YD]GREURYROQêFKKDVLþĤ
• 0\VOLYHFNpVGUXåHQt
• 6SRUWRYQtNOXEYROHMEDOX+RãĢiONRYi
• 7-6RNRO+RYČ]t
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ+RYČ]t
• 6NDXWLD-XQiFL
• 0\VOLYHFNpVGUXåHQt
• 2GGtONRSDQp.ý7YROHMEDOX
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• 6RNROWČORYêFKRYD
• âDFKLVWp
• $9=2VWĜHOHFWYt
• 25(/
• ýHUYHQêNĜtå
• +6.IRWEDO
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
30
2%(&
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9VHWtQ
632/(ý(16.e$=È-029e25*$1,=$&($632/.<
• 7-6SDUWDN-DEOĤQND
• 7-6RNRO-DEOĤQND
• ý6ä
• 0\VOLYHFNpVGUXåHQt
• ýHVNêU\EiĜVNêVYD]
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• ý6]GUDYRWQČSRVWLåHQêFKFLYLOL]DþQtPLFKRUREDPL
• 7--DQRYi
• 6RNRO
• .OXEåHQ
• $PDWpUVNpGLYDGORVRXERU-DQD+RQV\
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• )26XGUåRYiQtNXOWXUQtFKDIRONORUQtFKWUDGLF
• 7-6WDUW
• 0\VOLYHFNpVGUXåHQt%UGLVNR
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• 0\VOLYHFNpVGUXåHQt
• )&/KRWDNRSDQi
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• .OXEVHQLRUĤ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7-6RNRO
6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
0\VOLYHFNpVGUXåHQt
6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
0\VOLYHFNpVGUXåHQt3DVHN\
6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
0\VOLYHFNêVYD]
7-6RNRO
ýHUYHQêNĜtå
6HQLRUNOXE5DWLERĜ
$VRFLDFHWHFKVSRUWĤ
7-6RNRO5ĤåćNDIRWEDORYêRGGtO
6YD]]DKUiGNiĜĤ
6YD]GĤFKRGFĤD]GUDYRWQČSRVWLåHQêFK
6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
0\VOLYHFNpVGUXåHQt-DYRĜLQD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7-6RNROÒVWt
6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
0\VOLYHFNpVGUXåHQt-DQRYiÒVWt
ÒVWHFNêYDOiãHN
5HJLRQiOQtVGUXåHQtý6799VHWtQ
7-$/&('2SODYHFNêRGGtO
$XWRPRWRNOXE
+DVLþVNêVSRUWRYQtNOXE9VHWtQ
+RNHMEDONOXE9VHWtQ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
31
2%(&
9HONp.DUORYLFH
=GČFKRY
632/(ý(16.e$=È-029e25*$1,=$&($632/.<
• +RUNRY]GXãQpEDORQ\9VHWtQ
• .OXEþHVNêFKWXULVWĤ9VHWtQ
• .OXEPRGHOiĜĤ9VHWtQ
• .OXEUHNUHDþQtFKVSRUWĤ6/29$19VHWtQ
• ýHVNiVSHOHRORJLFNiVSROHþQRVW25&86
• =2ýHVNpKRVYD]XYþHODĜĤ
• 5DGLRNOXE9VHWtQ
• /('ĕÈý(.VGUXåSURYêFKRYXDY]GČOiYiQt
• +,332&(17580
• $PSKL5HSWLNOXEWHUDULVWĤ9VHWtQ
• 6.WUDGLþQtFKERMRYêFKXPČQt9VHWtQ
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• 0\VOLYHFNêVYD]
• )RWEDORYêNOXE
• 7HQLVRYêRGGtO
• 7XULVWLFNêRGGtO
• âDFKRYêNURXåHN
• 6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤ
• 7-6RNRO
• 06=GČFKRY
• $9=2=GČFKRY
• ýý.=GČFKRY
• ý69=GČFKRY
=GURMREFHZHERYpVWUiQN\REFt
,QIUDVWUXNWXUD
2EþDQVNpY\EDYHQtVOXåE\
=iNODGQt REFKRG\ D VOXåE\ MVRX YH YãHFK REFtFK ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR SĜtSDGQČ GRVDåLWHOQp
YVRXVHGQt REFL 1HMYê]QDPQČMãtP VWĜHGLVNHP VOXåHE D REFKRGĤ MH PČVWR 9VHWtQ GiOH
Yê]QDPQêPLVWĜHGLVN\MVRXVSiGRYpREFHNWHUpMVRXVFKRSQ\SRVN\WQRXWVOXåE\QHMHQPtVWQtP
DOHWDNpQiYãWČYQtNĤPDWXULVWĤP
7DEXONDþ 3ĜHKOHGREþDQVNpKRY\EDYHQtDVOXåHE
2%(&
%\VWĜLþND
o
o
+DOHQNRY
o
o
2%&+2'<
3URGHMQDSRWUDYLQ
DVPtãHQpKR]ERåt
3URGHMQD
GRPiFtFKSRWĜHED
WH[WLOX
3URGHMQ\SRWUDYLQ
3URGHMQD
SUĤP\VORYpKR]ERåt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
o
o
o
6/8ä%<
.DGHĜQLFWYt
.LQR
3RãWD
,1)250$&(22%&,
o
o
o
.DGHĜQLFWYt
.RVPHWLND
ýLVWtUQD
0tVWQt UR]KODV +DOHQNRYVNê
]SUDYRGDMLQWHUQHWRYp
VWUiQN\
32
2%(&
o
o
o
o
+RãĢiONRYi
o
o
o
o
+RYČ]t
o
o
o
o
+XVOHQN\
o
-DEOĤQND
o
o
o
o
-DQRYi
o
.DUROLQND
o
o
o
o
o
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
o
o
o
o
2%&+2'<
3URGHMQD
VPtãHQpKR]ERåt
2EFKRGQt
VWĜHGLVNR
3URGHMQD
GRPiFtFKSRWĜHE
3URGHMQDWH[WLOXD
RGČYĤ
3URGHMQ\SRWUDYLQ
3URGHMQD
SUĤP\VORYpKR]ERåt
3URGHMQD
VPtãHQpKR]ERåt
3URGHMQDWH[WLOXD
RGČYĤ
3URGHMQ\SRWUDYLQ
3URGHMQD
SUĤP\VORYpKR]ERåt
3URGHMQD
VPtãHQpKR]ERåt
3URGHMQDWH[WLOXD
RGČYĤ
3URGHMQ\SRWUDYLQ
o
o
o
6/8ä%<
9LGHRSĤMþRYQD
.QLKRYQD
3RãWD
o
o
o
o
.DGHĜQLFWYt
.RVPHWLND
ýLVWtUQD
3RãWD
o
o
o
o
.DGHĜQLFWYt
.RVPHWLND
ýLVWtUQD
3RãWD
2Ò+RYČ]tPtVWQtNQLKRYQD
LQWHUQHW
.DGHĜQLFWYt
3RãWD
.DGHĜQLFWYt
.RVPHWLND
ýLVWtUQD
9LGHRSĤMþRYQD
3RãWD
o
o
3URGHMQ\SRWUDYLQ o
3URGHMQD
o
VPtãHQpKR]ERåt
o
3URGHMQD
o
GRPiFtFKSRWĜHE
o
3URGHMQ\WH[WLOXD
RGČYĤ
3URGHMQ\
o
VPtãHQpKR]ERåt
3URGHMQ\SRWUDYLQ o
3URGHMQD
o
SUĤP\VORYpKR]ERåt
o
3URGHMQD
o
VPtãHQpKR]ERåt
o
3URGHMQD
GRPiFtFKSRWĜHE
3URGHMQ\WH[WLOXD
RGČYĤ
3URGHMQDSRWUDYLQ 3URGHMQDSRWUDYLQ o
3URGHMQDREXYL
o
3URGHMQ\
o
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
3RãWD
.DGHĜQLFWYt
.RVPHWLND
ýLVWtUQD
)RWRJUDI
3RãWD
.QLKRYQD
ýLVWtUQD
.DGHĜQLFWYt
33
,1)250$&(22%&,
0tVWQtUR]KODV]SUDYRGDM
:HERYpVWUiQN\PČVWD
:HERYpVWUiQN\REFH
LQIRUPDþQtFHQWUXPSĜLREFL
2%(&
/KRWD
9VHWtQD
X o
o
0DOi%\VWĜLFH o
o
0LNXOĤYND
o
1RYê
+UR]HQNRY
o
3UåQR
o
o
5DWLERĜ
o
o
o
o
o
o
5ĤåćND
o
o
o
ÒVWt
9HONp
.DUORYLFH
o
o
o
o
o
o
9VHWtQ
o
o
2%&+2'<
VPtãHQpKR]ERåt
6/8ä%<
ýDORXQLFWYt
3RãWD
o
o
3URGHMQ\SRWUDYLQ 3URGHMQ\
VPtãHQpKR]ERåt
3URGHMQDSRWUDYLQ 3URGHMQD
VPtãHQpKR]ERåt
3URGHMQ\SRWUDYLQ o
.DGHĜQLFWYt
o
ýLVWtUQD
3URGHMQ\SRWUDYLQ o
.DGHĜQLFWYt
REXYLWH[WLOXD
o
)RWRJUDI
GURJHULH
o
.QLKRYQD
o
3RãWD
3URGHMQD
o
.DGHĜQLFWYt
VPtãHQpKR]ERåt
o
ýLVWtUQD
3URGHMQD
GRPiFtFKSRWĜHE
.DGHĜQLFWYt
3URGHMQ\SRWUDYLQ o
3URGHMQ\
o
.RVPHWLND
SUĤP\VORYpKR]ERåt
o
ýLVWtUQD
3URGHMQ\
o
)RWRJUDI
VPtãHQpKR]ERåt
o
9LGHRSĤMþRYQD
2EFKRGQt
o
3ĤMþRYQD
VWĜHGLVNR
QiĜDGt
3URGHMQD
o
3RãWD
GRPiFtFKSRWĜHE
3URGHMQDWH[WLOXD
RGČYĤ
3URGHMQDSRWUDYLQ o
.DGHĜQLFWYt
3URGHMQD
o
3RãWD
GURJLVWLFNpKR]ERåt
3URGHMQD
VPtãHQpKR]ERåt
3URGHMQ\SRWUDYLQ
3URGHMQ\SRWUDYLQ o
.DGHĜQLFWYt
3URGHMQD
o
.RVPHWLND
SUĤP\VORYpKR]ERåt
o
ýLVWtUQD
3URGHMQ\
o
3ĤMþRYQDO\åt
VPtãHQpKR]ERåt
o
3RãWD
3URGHMQD
GRPiFtFKSRWĜHE
3URGHMQ\WH[WLOXD
RGČYĤ
3URGHMQ\SRWUDYLQ o
.DGHĜQLFWYt
3URGHMQ\
o
.RVPHWLN\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
34
,1)250$&(22%&,
:HERYp VWUiQN\ 9DODãVNp
NUiORYVWYt
:HERYpVWUiQN\REFH
NQLKRYQD
:HERYpVWUiQN\
,QIRUPDþQtFHQWUXP
:HERYpVWUiQN\REFH
,QIRUPDþQt FHQWUXP ± 0ČÒ
9VHWtQ
2%(&
o
o
o
o
o
o
=GČFKRY
o
2%&+2'<
SUĤP\VORYpKR]ERåt
3URGHMQ\
VPtãHQpKR]ERåt
2EFKRGQtGRP\
2EFKRGQt
VWĜHGLVND
3URGHMQ\
GRPiFtFKSRWĜHE
3URGHMQ\WH[WLOXD
RGČYĤ
3URGHMQ\
GURJLVWLFNpKR]ERåt
3URGHMQDSRWUDYLQ
o
o
o
o
o
6/8ä%<
,1)250$&(22%&,
ýLVWtUQ\
9VHWtQVNpQRYLQ\
)RWRJUDI
.XODWpVWRO\
3ĤMþRYQ\
:HERYpVWUiQN\REFH
3RãWD
2VWDWQtVOXåE\
o
3RãWD
=GURMREFH
âNROVWYt
9VRXþDVQRVWL MH Y~]HPt 0$6 9VHWtQVNR YtFH QHå ãNROVNêFK ]DĜt]HQt =WRKR PDWHĜVNêFK
ãNRO]iNODGQtFKãNRO\QLåãtKRVWXSQȱURþQtN]iNODGQtFKãNRO\VY\ããtPVWXSQČP
±URþQtNVWĜHGQtãNRO\Y\ããtRGERUQpãNRO\DGHWDãRYDQpSUDFRYLãWČY\VRNpãNRO\
0DWHĜVNp ãNRO\ VH QDFKi]HMt YREFtFK %\VWĜLþND +DOHQNRY +RãĢiONRYi +RYČ]t +XVOHQN\
-DEO~QND-DQRYi.DUROLQND1RYê+UR]HQNRY/LSWiO/KRWDX9VHWtQD0LNXOĤYND3UåQR5DWLERĜ
5ĤåćND ÒVWt =GČFKRY 9HONp .DUORYLFH 9VHWtQ 0DWHĜVNp ãNRO\ QDYãWČYXMH YURFH FHONHPGČWt]WRKRYČWãtSRORYLQDMHQDYãWČYRYiQDYHPČVWČ9VHWtQ
=iNODGQt ãNRO\ URþQtN VH QDFKi]HMt YREFtFK +XVOHQN\ -DQRYi /KRWD X 9VHWtQD
0LNXOĤYND3UåQR5DWLERĜ =GČFKRY1RYê+UR]HQNRY 9HãNROQtP URFH QDYãWČYXMH
FHONHPGČWt]iNODGQtãNRO\URþQtN
=iNODGQt ãNRO\ URþQtN VH QDOp]DMt YREFtFK +DOHQNRY +RãĢiONRYi +RYČ]t -DEOĤQND
.DUROLQND/LSWiO5ĤåćND9VHWtQ9HONp.DUORYLFHDVWXGXMHYQLFKFHONHPåiNĤ
=YOiãWQtãNRO\VHQDFKi]HMtYREFtFK+DOHQNRY/LSWiO9VHWtQ7\WRãNRO\QDYãWČYXMHGČWt
Y~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MVRX WDNp ]iNODGQt XPČOHFNp ãNRO\ D WR YH PČVWČ .DUROLQFH RERU\
KXGHEQtSČYHFNêWDQHþQtYêWYDUQê9VHWtQČRERU\KXGHEQtDYêWYDUQpD9HONp.DUORYLFH7\WR
QDYãWČYXMHåiNĤ
1D ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR VH QDFKi]t MHãWČ VWĜHGQt ãNRO\ EH] PDWXULW\ VWĜHGQt ãNRO\
VPDWXULWRXJ\PQi]LXPY\ããtRGERUQiãNRODDGHWDãRYDQpSUDFRYLãWČY\VRNpãNRO\9ãHFKQ\
XYHGHQpãNRO\VHQDFKi]tYPČVWČ9VHWtQ
=GUDYRWQLFWYtDVRFLiOQtSpþH
=GUDYRWQLFNi D VRFLiOQt SpþH MH ]DVWRXSHQD WpPČĜ YH YãHFK REFtFK VFKi]t SRX]H X WČFK
QHMPHQãtFKREFt&HQWUHP]GUDYRWQtSpþHY~]HPt0$69VHWtQVNRMHPČVWR9VHWtQ±QHPRFQLFH
VHVSHFLDOL]RYDQêPLOpNDĜVNêPLSUDFRYLãWL
=GUDYRWQt VWĜHGLVND MVRX GiOH SRX]H YH VSiGRYêFK REODVWHFK .DUROLQND 1RYê +UR]HQNRY NGH
PLPRSUDNWLFNêFKOpNDĜĤSĤVREtWDNpRGERUQtOpNDĜL
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
35
6DPRVWDWQpOpNDĜVNpRUGLQDFHVHQDFKi]HMtWpPČĜYHYãHFKREFtFK'RRVWDWQtFKREFtOpNDĜSRX]H
GRMtåGtYHVWDQRYHQRXGREX1HMþDVWČMLVHMHGQiRRUGLQDFHSURGRVSČOpDSURGČWLDGRURVW
1iVOHGXMtFtWDEXONDXND]XMHUR]PtVWČQtOpNDĜĤDOpNiUHQYMHGQRWOLYêFKREFtFK
7DEXONDþ 5R]PtVWČQtOpNDĜĤDOpNiUHQ
2%(&
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/KRWDX9VHWtQD
/LSWiO
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
/e.$ě,&(/.(0
35$.7,&.é
'ċ76.é
=8%1Ë
/e.È51<
=GURMREFH
7HFKQLFNpY\EDYHQtREFt
7HOHNRPXQLNDFH
7HOHIRQQtVSRMHQtE\ORGR~]HPt0$69VHWtQVNRSRVWXSQČ]DYiGČQRRGOHWVWROHWt
-HãWČYQHGiYQpPLQXORVWLE\ODWHOHNRPXQLNDþQtVtĢNDSDFLWQČQHY\KRYXMtFtDPRUiOQČ]DVWDUDOi
äiGRVWL R WHOHIRQQt SĜtSRMNX E\O\ XVSRNRMRYiQ\ VH ]QDþQêP ]SRåGČQtP WDNåH UĤVW WHOHIRQL]DFH
E\O SRPDOê 9SRVOHGQtFK OHWHFK ]D]QDPHQDO\ WHOHNRPXQLNDFH Y\VRNRX G\QDPLNX UR]YRMH 2G
URNX VH SRþHW WHOHIRQQtFK VWDQLF YGRPiFQRVWHFK ]QČNROLNDQiVRELO , NG\å WHOHIRQL]DFH
YêUD]QČSRNURþLODSĜHWUYiYDMtUR]GtO\PH]LMHGQRWOLYêPLREFHPL~]HPt0$69VHWtQVNR
&RVHWêNiYHGHQtNDEHORYpVtWČYHYČWãLQČREFtFKMHVtĢYHGHQDY]HPLþLY]GXFKHP
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
36
'\QDPLFNêUR]YRM]D]QDPHQDO\URYQČåPRELOQtWHOHIRQQtV\VWpP\9ýHVNpUHSXEOLFHPRELOQtVtWČ
SURYR]XMt WĜL RSHUiWRĜL ± (8527(/ 7PRELOH D 2VNDU 0DS\ SRNU\Wt ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR
RSHUiWRUĤ(8527(/70RELOH2VNDUMVRXXYHGHQ\QtåH
3RNU\WtVLJQiOHPMHYHYãHFKREFtFK~]HPt0$69VHWtQVNRGREUp9]KOHGHPNþOHQLWRVWLNUDMLQ\MH
QDQČNWHUêFKþiVWHFKNDWDVWUĤREFtVLJQiOQHNYDOLWQtDVODEt
0DSDSRNU\WtPRELOQtVtWČ(8527(/
0DSDSRNU\WtPRELOQtVtWČ7PRELOX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
37
0DSDSRNU\WtPRELOQtPRSHUiWRUHP2VNDU
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
38
(OHNWULILNDFH
(OHNWULILNDFHREFt0$69VHWtQVNR]DSRþDODYHOHWHFKVWROHWtDSRNUDþRYDODYOHWHFKD
.DSDFLWDYHGHQtQt]NpKRQDSČWtVHXND]XMHYREFtFK0$69VHWtQVNRGRVWDþXMtFt9HQNRYQtVtĢ
MHYHGHQDSĜHYiåQČSREHWRQRYêFKVORXSHFKPtVW\YNRPELQDFLVNRQ]RODPLQDGRPHFK
6H]DYiGČQtPYHĜHMQpKRRVYČWOHQtGRREFtVH]DSRþDORSR,,VYČWRYpYiOFH0tVWQtNRPXQLNDFH
MVRX RVYČWOHQ\ YêERMNRYêPL VYtWLGO\ RVD]HQêPL QD VLOQLþQtFK D SDUNRYDFtFK VWRåiUHFK D QD
SRGSČUQêFKERGHFKGLVWULEXþQtVtWČQt]NpKRQDSČWt%OLåãtGDWDMVRXXYHGHQDYSDVSRUWHFKREFt
3O\QRILNDFH
=HNRORJLFNêFK GĤYRGĤ ]QHþLãĢRYiQt RY]GXãt MH SUHIHURYiQR VSDORYiQt ]HPQtKR SO\QX PtVWR
IRVLOQtFKSDOLY]HMPpQDKQČGpKRXKOtVYHONêPREVDKHPR[LGXVLĜLþLWpKRSURVQtåHQt]QHþLãWČQt
RY]GXãt9\WiSČQt]HPQtPSO\QHPMH]DYHGHQRYHYãHFKREFtFK~]HPt0$69VHWtQVNR1DSRMHQt
MHGQRWOLYêFK GRPiFQRVWtQD UR]YRG\ SO\QX SRVWXSXMHSRPDOHML QHå E\O\ SĤYRGQt ]iPČU\ -HGHQ
]KODYQtFK GĤYRGĤ MH SRGVWDWQp ]YêãHQt FHQ SO\QX D SRPČUQČ Y\VRNi LQYHVWLFH QD WHFKQLFNp
Y\EDYHQtGRPiFQRVWt3RGtOY\WiSČQêFKGRPiFQRVWtVHOLãtY]iYLVORVWLQDURNXUHDOL]DFLSiWHĜQtFK
SO\QRYêFKUR]YRGĤ
9RGQtKRVSRGiĜVWYt
9êYRMYRGQtKRKRVSRGiĜVWYtMHSRURFHYêUD]QČSR]QDPHQiQG\QDPLFNêPQiUĤVWHPWUåQtFK
FHQ YRG\ NWHUê VSROX VH[LVWHQFt SĜLUR]HQêFK PRQRSROĤ SRGPtQLO ]iVDGQt WUHQGRYp ]PČQ\ YH
VSRWĜHEČSLWQpDXåLWNRYpYRG\
9RGQtPL]GURMLSUR]iVRERYiQt~]HPtMVRXPtVWQtVWXGQ\YREFtFKPtVWQtDVNXSLQRYpYRGRYRG\D
YRGQtWRN\MDNRSRYUFKRYp]GURMHXåLWNRYpYRG\,QWHQ]tYQČY\XåtYiQ\MVRXQHMHQY~]HPt0$6
9VHWtQVNRDOHYFHOpPRNUHVHWDNpVSRGQtYRG\9ČWãtMH]HUDVH]GHQHQDFKi]HMt
9ODVWQt]iVRERYiQtYRGRXVHUHDOL]XMHSĜHGHYãtPSURVWĜHGQLFWYtPYHĜHMQêFKYRGRYRGĤPtVWQtFK
þL VNXSLQRYêFK SURSRMRYDQêFK GR XFHOHQêFK V\VWpPĤ ]iVRERYiQt 3LWQRX YRGRX ]YHĜHMQp
YRGRYRGQt VtWČ MVRX ]iVRERYiQ\ REMHNW\ RE\WQp ]iVWDYE\ L REMHNW\ REþDQVNp D WHFKQLFNp
Y\EDYHQRVWLYHYãHFKREFtFKDPČVWHFKQD~]HPt0$69VHWtQVNR
=SHUVSHNWLYQtKRSRKOHGXMHWĜHED]DEH]SHþLWSĜHGHYãtPNYDOLWDWLYQtSDUDPHWU\SLWQpYRG\DGiOH
]YêãLWSURFHQWRQDSRMHQtQDYHĜHMQpYRGRYRG\1H]E\WQiMHGĤUD]QiRFKUDQD]GURMRYêFK~]HPt
SĜHG SUHIHUHQFt HNRQRPLFN\ PRWLYRYDQêFK ]iMPĤ . ĜHãHQt WRKRWR ~NROX SĜLVSČMH EXGRYiQt
SURWLSRYRGĖRYêFKRSDWĜHQtDGiOHYêVWDYEDDUHNRQVWUXNFHNDQDOL]DþQtFKVtWtDý29
.DQDOL]DFHý29
9H YČWãLQČ REFt MH Y\EXGRYiQD DOHVSRĖ YþiVWL REFH NDQDOL]DþQt VtĢ äiGQi NDQDOL]DFH QHQt YH
REFtFK+XVOHQN\-DQRYi.DWHĜLQLFH0DOi%\VWĜLFH
3URFHQWR Y\XåLWt V\VWpPX MH YMHGQRWOLYêFK REFtFK ]QDþQČ UR]GtOQp RG Då GR YãHFK
XåLYDWHOĤREFH
9ČWãLQD NDQDOL]DþQtFK VtWt QHQt QDSRMHQD QD þLVWtUQX RGSDGQtFK YRG FRå Pi QHJDWLYQt YOLY QD
NYDOLWXåLYRWQtKRSURVWĜHGtUHJLRQX
1
PĜechod k výbojkovému osvČtlení spadá do 60. a 70. let 20. století.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
39
3ĜHYiåQi þiVW RGSDGQtFK YRG SURGXNRYDQi YREFtFK PLNURUHJLRQX MH Y\SRXãWČQD EXć EH]
SĜHGþLãWČQt QHER SRX]H RPH]HQČ VRGGČOHQtP VSODYHQLQ YPHFKDQLFNpP VWXSQL VSODYHQLQ GR
PtVWQtFKYRGRWHþt8Y\EXGRYDQêFKNDQDOL]DFtMHWHFKQLFNêVWDYDåLYRWQRVWY\KRYXMtFtSRX]HX
VWiYDMtFtVtWČ
.DQDOL]DFH VSODãNRYi D GHãĢRYi MVRX ]KOHGLVND åLYRWQtKR SURVWĜHGt QHåiGRXFt SURWRåH GHãĢRYp
YRG\L VSODãNRYp RGSDGQt YRG\ NWHUp MVRX GR NDQDOL]DFH ]D~VĢRYiQ\ SRSĜHGþLãWČQt YVHSWLFtFK
DOH L EH] SĜHGFKR]tKR þLãWČQt MVRX RGYiGČQ\ VWRNDPL GR PiOR YRGQDWêFK YRGQtFK WRNĤ
9\~VWČQt QHþLãWČQêFK VSODãNRYêFK RGSDGQtFK YRG ]SĤVREXMH YWČFKWR YRGQtFK WRFtFK ]QDþQp
K\JLHQLFNpLHVWHWLFNp]iYDG\
2EFH ~]HPt 0$69VHWtQVNR MVRX ]DSRMHQ\ GR VSROHþQpKR SURMHNWX RGNDQDOL]RYiQtPLNURUHJLRQX
ÄýLVWi ĜHND %HþYD³ NWHUê UHDOL]XMt V ILQDQþQt SRGSRURX SURJUDPX ,63$ 7tPWR SURMHNWHP VH
SURYHGH YêVWDYED NDQDOL]DþQt VtWČ YêVWDYED D UHNRQVWUXNFH þLVWtUHQ RGSDGQtFK YRG þtPå
Yê]QDPQČSĜLVSČMHNH]OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtDNYDOLW\YRG\Y~]HPt0$69VHWtQVNR3URMHNW
EXGHXNRQþHQYURFH
7DEXONDþ 7HFKQLFNpY\EDYHQtREFt]KRGQRFHQtVWDYXD]iPČU\
2EHF
%\VWĜLþND
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
1H
$QR
7HFKQLFNpVOXåE\9VHWtQ
5R]YRG\MVRXQHGRVWDþXMtFt
2EHF
+DOHQNRY
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
$QR
7ĜtGČQêRGSDGRGERUQiI\-2*$/XKDþRYLFH VUR/XKDþRYLFH
5R]YRG\MVRXQHGRVWDþXMtFt
2EHF
+RãĢiONRYi
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
$QR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
40
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
$QR
7HFKQLFNpVOXåE\9DODãVNp0H]LĜtþt
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWHFKQLFNêVWDYVtWČMH
Y\KRYXMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMHGRVWDþXMtFt
2EHF
+RYČ]t
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
1H
$QR
7ĜtGČQêRGSDGRGERUQiI\-2*$/XKDþRYLFH VUR/XKDþRYLFHNDSDFLWDVNOiGHNQHGRVWDþXMtFt
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWHFKQLFNêVWDYVtWČMH
Y\KRYXMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMHGRVWDþXMtFt
2EHF
+XVOHQN\
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
1H
1H
$QR
7ĜtGČQêRGSDG7HFKQLFNpVOXåE\9VHWtQ
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFt
2EHF
-DEOĤQND
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
$QR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
$QR
41
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QRORNiOQt
$QR
7ĜtGČQêRGSDGRGERUQiI\-2*$/XKDþRYLFH
VUR/XKDþRYLFHNDSDFLWDVNOiGHNGRVWDþXMtFt
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWHFKQLFNêVWDYVtWČMH
Y\KRYXMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMHGRVWDþXMtFt
2EHF
-DQRYi
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
1H
1H
$QR
7ĜtGČQêRGSDGRGERUQiI\-2*$/XKDþRYLFH
VUR /XKDþRYLFH -H ]DMLãĢRYiQD OLNYLGDFH
QHEH]SHþQpKR RGSDGX I\ -2*$ /XKDþRYLFH VUR/XKDþRYLFH
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWHFKQLFNêVWDYVtWČMH
Y\KRYXMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMHGRVWDþXMtFt
0ČVWR
.DUROLQND
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
$QR
7ĜtGČQêRGSDG0ČVWVNêE\WRYêSRGQLN]DMLãWXMH
RGYR] RGSDGĤ NDSDFLWD VNOiGHN MH
QHGRVWDþXMtFt0Č%3VYiåtQHEH]SHþQêRGSDG
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWHFKQLFNêVWDYVtWČMH
Y\KRYXMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMHGRVWDþXMtFt
2EHF
.DWHĜLQLFH
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
$QR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
1H
42
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
1H
$QR
9ODVWQtVYR]RGSDGĤGR769VHWtQ
7HFKQLFNêVWDYVtWČMHY\KRYXMtFt
2EHF
/LSWiO
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
$QR
7ĜtGČQê RGSDG VYR] ]DMLãWXMH I\ -2*$
/XKDþRYLFH VUR /XKDþRYLFH YþHWQČ
QHEH]SHþQpKRRGSDGX
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWHFKQLFNêVWDYVtWČMH
Y\KRYXMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMHGRVWDþXMtFt
2EHF
/KRWDX9VHWtQD
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
$QR
7ĜtGČQê RGSDG VYR] ]DMLãWXMH I\ -2*$
/XKDþRYLFH VUR /XKDþRYLFH YþHWQČ
QHEH]SHþQpKRRGSDGX
5R]YRG\ MVRX QHGRVWDþXMtFt WHFKQLFNê VWDY VtWČ
MH Y\KRYXMtFt WUDQVIRUPDþQt VWDQLFH MH
QHGRVWDþXMtFt
2EHF
0DOi%\VWĜLFH
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
$QR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
1H
43
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
1H
$QR
6YR] RGSDGX ]DMLãWČQ REHFQtP ~ĜDGHP
SURVWĜHGQLFWYtPVSHFLDOL]RYDQpILUP\
5R]YRG\ MVRX QHGRVWDþXMtFt WHFKQLFNê VWDYVtWČ
MH Y\KRYXMtFt WUDQVIRUPDþQt VWDQLFH MH
GRVWDþXMtFt
2EHF
0LNXOĤYND
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
1H
$QR
7ĜtGČQê RGSDG VYR] ]DMLãĢXMH VSROHþQRVW
0DULXV3HGHUVHQ
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWHFKQLFNêVWDYVtWČMH
QHY\KRYXMtFt WUDQVIRUPDþQt VWDQLFH MH
GRVWDþXMtFt
2EHF
1RYê+UR]HQNRY
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
1H
$QR
3URYR]RYiQR WĜtGČQê RGSDG VYR] ]DMLãĢXMH
RGERUQiVSROHþQRVW
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWHFKQLFNêVWDYVtWČMH
Y\KRYXMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMHGRVWDþXMtFt
2EHF
3UåQR
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
$QR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
$QR
1H
44
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
7ĜtGČQê RGSDG VYR] ]DMLãĢXMH RGERUQi
VSROHþQRVW
5R]YRG\MVRXGRVWDþXMtFtWUDQVIRUPDþQtVWDQLFH
MVRXGRVWDþXMtFt
2EHF
5DWLERĜ
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
$QR
7ĜtGČQê RGSDG VYR] ]DMLãĢXMH RGERUQi
VSROHþQRVWPtVWQtVNOiGNDQHQt
.DSDFLWD Qt]NpKR QDSČWt MH QHGRVWDþXMtFt
WHFKQLFNê VWDY VtWČ MH QHY\KRYXMtFt
WUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMVRXGRVWDþXMtFt
2EHF
5ĤåćND
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
1H
$QR
7ĜtGČQê RGSDG VYR] ]DMLãĢXMH 3$1& 5RåQRY
SRG5DGKRãWČPPtVWQtVNOiGNDQHQt
.DSDFLWD Qt]NpKR QDSČWt MH GRVWDþXMtFt
WHFKQLFNêVWDYVtWČMHY\KRYXMtFtWUDQVIRUPDþQt
VWDQLFHMVRXGRVWDþXMtFt
2EHF
ÒVWt
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
$QR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
$QR
$QR
$QR
45
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
7ĜtGČQê RGSDG VYR] ]DMLãWXMH I\ -2*$
/XKDþRYLFH VUR /XKDþRYLFH YþHWQČ
QHEH]SHþQpKRRGSDGX
.DSDFLWD Qt]NpKR QDSČWt MH GRVWDþXMtFt
WHFKQLFNê VWDY VtWČ MH QHY\KRYXMtFt
WUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMVRXGRVWDþXMtFt
2EHF
9HONp.DUORYLFH
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
$QR
7ĜtGČQê RGSDG REHF Pi YODVWQt VNOiGNX
QHEH]SHþQê RGSDG ]DMLãĢXMH RGERUQi ILUPD QD
VPORXYX
.DSDFLWD Qt]NpKR QDSČWt MH GRVWDþXMtFt
WHFKQLFNê VWDY VtWČ MH QHY\KRYXMtFt
WUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMVRXGRVWDþXMtFt
2EHF
9VHWtQ
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
$QR
(OHNWULFNiHQHUJLH
$QR
$QR
$QR
7ĜtGČQê RGSDG VYR] NRPXQiOQtKR RGSDGX
]DMLãWXMH 7HFKQLFNp VOXåE\ 9VHWtQ QHEH]SHþQê
RGSDG ]DMLãĢXMH 0DULXV 3HGHUVHQ 6,7$
0RUDYLDDV1DWXURGSDG\VUR$6$VUR
.DSDFLWD Qt]NpKR QDSČWt MH GRVWDþXMtFt
WHFKQLFNê VWDY VtWČ MH QHY\KRYXMtFt
WUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMVRXGRVWDþXMtFt
2EHF
=GČFKRY
9HĜHMQêYRGRYRGSRþHWQDSRMHQêFK
GRPiFQRVWt
.DQDOL]DFH
SRþHWQDSRMHQêFKGRPiFQRVWtQDNDQDOL]DFL
$QR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
$QR
46
ýLVWtUQDRGSDGQtFKYRG
3O\QRYRGSRþHWQDSRMHQêFKGRPĤ
/LNYLGDFHRGSDGĤ
(OHNWULFNiHQHUJLH
1H
$QR
7ĜtGČQê RGSDG VYR] NRPXQiOQtKR D
QHEH]SHþQpKR RGSDGX ]DMLãWXMH I\ -2*$
/XKDþRYLFHVUR/XKDþRYLFH
.DSDFLWD Qt]NpKR QDSČWt MH GRVWDþXMtFt
WUDQVIRUPDþQtVWDQLFHMVRXGRVWDþXMtFt
'RSUDYD
1D ]iNODGČ ]MLãWČQpKR VWDYX VLOQLþQt VtWČ D åHOH]QLFH VH MHYt VWDY GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXU\
N]DMLãWČQt U\FKOp EH]SHþQp D HNRORJLFN\ SĜLMDWHOQp GRVWXSQRVWL ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MDNR
QHY\KRYXMtFt 9\ĜHãHQt GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXU\ MH QH]E\WQp L VRKOHGHP QD GRGUåHQt ]iNRQĤ R
åLYRWQtP SURVWĜHGt D Pi ]QDþQê YOLY QD ~URYHĖ E\GOHQt YREFtFK =iNODGQt SiWHĜt GRSUDYQt
REVOXåQRVWL QD~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MH NRPELQDFH åHOH]QLþQt D VLOQLþQt GRSUDY\ VSĜHYDKRX
VLOQLþQt GRSUDY\ 1HMYČWãt þiVW ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR WUiSt VWHMQê SUREOpP D WR PtVWQČ
QHGRVWDþXMtFt NDSDFLWD VLOQLF NWHUi ]DRVWiYi ]D ERXĜOLYêP UR]YRMHP SRþWX DXWRPRELOĤ 9HOPL
]iYDåQêP SUREOpPHP ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MVRX YOLY\ QDGPČUQp GRSUDY\ QD åLYRWQt SURVWĜHGt
SĜHGHYãtP Y ]DVWDYČQêFK ~]HPtFK PČVW D REFt MHMLFKå LQWUDYLOiQ\ SURFKi]t QHMYtFH ]DWtåHQp
NRPXQLNDFH 9WpWR REODVWL ]ĤVWiYi SULRULWRX RGYHGHQt GRSUDY\ PLPR ]DVWDYČQp ~]HPt VtGHO
Ò]HPtP0$69VHWtQVNRQHSURFKi]tåiGQêGiOQLþQtWDKDQHMEOLåãtGiOQLFH'%UQR±2VWUDYD±
3ROVNRMH]UHJLRQXQHMEOtåHSĜtVWXSQiY+UDQLFtFKQD0RUDYČFRåMHFFDNP
8 VLOQLF MVRX QHM]DWtåHQČMãt VLOQLFH þtVOR , 9DODãVNp 0H]LĜtþt 9VHWtQ ± KUDQLFH ý565 ,
9VHWtQ9L]RYLFH±=OtQD,,9VHWtQ±.DUROLQND9HONp.DUORYLFHKUDQLFHý565
2GSĜHYiåQpþiVWLREFtMHNODVLILNRYiQDVWiYDMtFtGRSUDYQtREVOXåQRVWMDNRQHY\KRYXMtFtDSĜLWRP
VH MHGQi R NOtþRYê IDNWRU SUR MHMLFK HNRQRPLFNê VRFLiOQt D NXOWXUQt UR]YRM 3RVtOHQt GRSUDYQt
REVOXåQRVWL ]YOiãWČ YRNUDMRYêFK þiVWHFK RKURåXMH ]HMPpQD QHGRVWDWHN ILQDQFt NWHUê VH
YSRVOHGQtPREGREtVWiOHSURKOXEXMH
äHOH]QLþQtGRSUDYD
äHOH]QLþQt GRSUDYD MH ]DMLãWČQD QDWUDWLþ+UDQLFH QD 0RUDYČ ± 6WĜHOQi QD WpWRWUDWLOHåt
REFH%\VWĜLþND-DEOĤQND9VHWtQÒVWtDWUDWtþ9VHWtQ9HONp.DUORYLFHSRGpOWpWRWUDWLOHåt
REFH 9VHWtQ ÒVWt -DQRYi +RYČ]t +XVOHQN\ +DOHQNRY 1RYê +UR]HQNRY .DUROLQND 9HONp
.DUORYLFH3RWČFKWRWUDWtFKMHPRåQiRVREQtLQiNODGQtGRSUDYD=EêYDMtFtREFHMVRXREVORXåHQ\
SRX]HSRVLOQLþQtFKNRPXQLNDFtFK
6LOQLþQtGRSUDYD
1HMYê]QDPQČMãt GRSUDYQt NRPXQLNDFt NWHUp SURFKi]t ~]HPtP 0$6 MVRX VLOQLFH , WĜtG\ , D
,SURFKi]HMtFtREFHPL%\VWĜLþND-DEOĤQND9VHWtQÒVWt/LSWiOD/KRWDX9VHWtQD
3UR GRSUDYX MVRX Yê]QDPQp VLOQLFH ,,WĜtG\ þ D SURFKi]HMtFt REFHPL -DQRYi +RYČ]t +XVOHQN\+DOHQNRY1RYê+UR]HQNRY.DUROLQND+RãĢiONRYiD5DWLERĜ
=EêYDMtFt REFH 0$6 9VHWtQVNR MVRX REVOXKRYiQ\ VLOQLFHPL ,,, WĜtG SĜtSDGQČ PtVWQtPL
NRPXQLNDFHPL
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
47
+UDQLþQtSĜHFKRG\
&R VH WêNi NRPXQLNDþQtKR QDSRMHQt QD 6ORYHQVNRX UHSXEOLNX QD ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR VH
QDFKi]t MHGHQ VLOQLþQt KUDQLþQt SĜHFKRG 9HONp .DUORYLFH 0DNRY+UDQLþQt SĜHFKRGPiSURYR]Qt
GREX QHSĜHWUåLWRX D MH X]SĤVREHQ SUR RGEDYRYiQt QiNODGQt RVREQt F\NOLVWLFNp L SČãt GRSUDY\
+UDQLþQt GRSUDYQt SĜHFKRG VSRMXMH ýHVNRX UHSXEOLNXVPH]LQiURGQt NRPXQLNDFt ( VPČĜXMtFt
NPČVWX%\WþD65
9H9VHWtQVNXVHQHQDFKi]tåiGQêåHOH]QLþQtKUDQLþQtSĜHFKRG
ÒþHORYpNRPXQLNDFH
ÒþHORYpNRPXQLNDFHNHNWHUêPSDWĜtOHVQtDSROQtFHVW\MHGĤOHåLWp]DFKRYDWDOHWDNpUR]ãtĜLWMDN
]KOHGLVND SČãtKR SRK\EX PtVWQtFK REþDQĤ WDN KODYQČ] KOHGLVND UHNUHDþQtKR ± SUR SČãt L
F\NORWXULVW\ 0$6 9VHWtQVNR Pi PQRKR ]DMtPDYêFK PtVW ]iNRXWt D ]DMtPDYRVWt D SUiYČ PQRKp
]QLFKMVRXSĜtVWXSQpSUiYČSRWČFKWRNRPXQLNDFtFK
/HWHFNiGRSUDYD
9~]HPt0$69VHWtQVNRVHOHWLãWČQHQDFKi]t1HMEOLåãtOHWLãWČMHY.XQRYLFtFKD2WURNRYLFtFK-GH
R FLYLOQt VRXNURPp OHWLãWČ ]H NWHUêFK MVRX SURYR]RYiQ\ SRX]H Y\KOtGNRYp OHW\ UHNUHDþQtKR
FKDUDNWHUX1HMEOLåãtPLPH]LQiURGQtPLOHWLãWLMVRXOHWLãWČY%UQČD2VWUDYČ
9RGQtGRSUDYD
1D~]HPt0$69VHWtQVNRVHQHQDFKi]tYKRGQpWRN\DYRGQtSORFK\SURYRGQtGRSUDYX
7UKSUiFH
(NRQRPLFNiDNWLYLWD
1HMXFHOHQČMãtP D QHMYtFH Y\SRYtGDMtFtP ]GURMHP LQIRUPDFt R ]DPČVWQDQRVWL RE\YDWHOVWYD
YMHGQRWOLYêFKREFtFKMHVþtWiQtOLGXGRPĤDE\WĤSURYiGČQpYGHVHWLOHWêFKLQWHUYDOHFK=SRþWX
E\GOtFtKR RE\YDWHOVWYD E\OR SĜL SRVOHGQtP VþtWiQt YURFH FHONHP HNRQRPLFN\
DNWLYQtFKWM9MHMLFKVORåHQtSRGOHSRKODYtSĜHYOiGDOLPXåL
5R]GČOHQt HNRQRPLFN\ DNWLYQtFK RE\YDWHO PH]L MHGQRWOLYp VHNWRU\ KRVSRGiĜVWYt XND]XMH åH
QHMYtFH SUDFRYQtNĤ MH ]DPČVWQiQR YVHNXQGiUQtP VHNWRUX 9SULPiUQtP VHNWRUX ]HPČGČOVWYt
OHVQLFWYt D YRGQt KRVSRGiĜVWYt SUDFXMH RVRE ± WM YSRVOHGQtFK OHWHFK MH
]D]QDPHQiYiQ WUHQG GDOãtKR SĜHVRXYiQt SUDFRYQtNĤ ]H]HPČGČOVNp REODVWL GR VHNXQGiUQtKR D
WHUFLiOQtKR VHNWRUX 9VHNXQGiUQtP VHNWRUX SUĤP\VO D VWDYHEQLFWYt SUDFXMH RVRE ± WM
DSRGtOWHUFLiUQtVIpU\RVWDWQtRGYČWYtþLQt
7DEXONDþ (NRQRPLFNiDNWLYLWDRE\YDWHOVWYDNGOH6/'%
Ò]HPQt~WYDU
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
(NRQRPLFN\DNWLYQt
YWRPSUDFXMtFtFKYRGYČWYt
9\MtåGČ
FHONHP
YWRP
]HPČGČO SUĤ VWDYHE RVWDWQt MtFt
PXåL
åHQ\ OHVYRGQt P\VOX QLFWYt
]DSUDFt
KRVSRGiĜ
]REFH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
48
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
0$69VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
=OtQVNêNUDM
=GURMý6Ò=OtQVNêNUDM
.SRVOHGQtPX VþtWiQt YURFH Y\MtåGČOR PLPR VYRX REHF ]D SUDFt RVRE WM ]FHONRYpKRSRþWXHNRQRPLFN\DNWLYQtFK3URFHQWRY\MtåGČMtFtFK]DSUDFt]REFHWUYDOpKRE\GOLãWČ
MH Y0$6 9VHWtQVNR QLåãt QHå YH =OtQVNpP NUDML Y\MtåGČMtFtFK L RNUHVH 9VHWtQ Y\MtåGČMtFtFK1HMY\ããtY\MtåćNX]DSUDFt]REFHY\ND]RYDODYURFHREHF0DOi%\VWĜLFH
QDRSDNPLPRVYRXREHFQHMPpQČRVRE]DSUDFtY\MtåGČOR]PČVWD9VHWtQDDREFH
9HONp.DUORYLFH
ÒGDMHR]DPČVWQDQRVWLDSRGQLFtFKVHVtGOHPQD~]HPtMHGQRWOLYêFKREFtMVRXYSRVOHGQtFKOHWHFK
MLå QHGRVWXSQp 1HMPHQãtP ~]HPQtP ~WYDUHP ]D NWHUê O]H ]DPČVWQDQRVW ]MLVWLW MH RNUHV
VWDWLVWLFNi MHGQRWND 1876 D WR SRX]H VXPDUL]DFt ]D ]SUDYRGDMVNp MHGQRWN\ NWHUp
]SUDFRYiYDMt VWDWLVWLFNp YêND]\ D GRSRþWHP ]D SUiYQLFNp D I\]LFNp RVRE\ NWHUp YêND]\
QHSĜHGNOiGDMt 9]KOHGHP NRFKUDQČ LQGLYLGXiOQtFK ~GDMĤ QHPĤåH ý6Ò XYROQLW LQIRUPDFH R
HNRQRPLFNpþLQQRVWLMHGQRWOLYêFKVXEMHNWĤ
1H]DPČVWQDQRVW
9GĤVOHGNXSROLWLFNêFKDKRVSRGiĜVNêFK]PČQSRURFHVHSRGVWDWQČ]PČQLO\LSRGPtQN\SUR
SUDFRYQt UHDOL]DFL RE\YDWHOVWYD =HMPpQD UHVWUXNWXUDOL]DFH SUĤP\VORYêFK D ]HPČGČOVNêFK
SRGQLNĤSURYi]HQiUHFHVtVHQHJDWLYQČSRGHSLVXMHQDFHONRYpVLWXDFLY]DPČVWQDQRVWL
0tUDQH]DPČVWQDQRVWLY~]HPt0$69VHWtQVNRMHY\ããtQHåPtUDQH]DPČVWQDQRVWLYRNUHVH9VHWtQ
SR FHOp VOHGRYDQp REGREt 3RGOH ~ĜDGX SUiFH YH9VHWtQČ E\OR YGDQpP ~]HPt NH NRQFL PČVtFH
OLVWRSDGX HYLGRYiQR FHONHP XFKD]HþĤ R ]DPČVWQiQt UHVS PtUD QH]DPČVWQDQRVWL
NWRPXWR GDWX þLQLOD 9H VURYQiQt PH]LURþQt PtU\ QH]DPČVWQDQRVWL N HYLGRYiQRXFKD]HþĤUHVSPtUDQH]DPČVWQDQRVWLMH9SUĤEČKXGYRXOHWGRãOR
NH]YêãHQtPtU\QH]DPČVWQDQRVWLRUHVSHNWLYHQiUĤVWSRþWXXFKD]HþĤRSUiFLVHQDYêãLO
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
49
R QH]DPČVWQDQêFK 2 YêYRML PtU\ QH]DPČVWQDQRVWL D SRþWX HYLGRYDQêFK XFKD]HþĤ R
]DPČVWQiQtLQIRUPXMHQiVOHGXMtFtWDEXONDDJUDI
7DEXONDþ
9êYRMPtU\QH]DPČVWQDQRVWLY0$69VHWtQVNRNGDQpKRURNX
Ò]HPQtFHOHN
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
3RþHW 1H]DPČVWQDQRVW 3RþHW 1H]DPČVWQDQRVW 3RþHW 1H]DPČVWQDQRVW
XFKD]HþĤ
Y
XFKD]HþĤ
Y
XFKD]HþĤ
Y
0$69VHWtQVNR
RNUHV9VHWtQ
3UDPHQÒ39VHWtQ
1H]DPČVWQDQRVWY~]HPt0$69VHWtQVNR]DVOHGRYDQpURN\VH]Y\ãXMHMDNY0$69VHWtQVNRWDN
WDNpYRNUHVH9VHWtQ5ĤVWQH]DPČVWQDQRVWLMHY0$69VHWtQVNRMHU\FKOHMãtQHåYRNUHVH9VHWtQ
1HMY\ããtSURFHQWRQH]DPČVWQDQRVWLMHREFtFK=GČFKRY/KRWDX9VHWtQD.DUROLQNDD+DOHQNRY
1HMQLåãtPtUDQH]DPČVWQDQRVWLMHYÒVWtD5DWLERĜL
*UDIþ
9êYRMPtU\QH]DPČVWQDQRVWLYUHJLRQXYåG\NGDQpKRURNX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
50
30,00
25,00
%
20,00
okres Vsetín
15,00
MAS Vsetínsko
10,00
5,00
M
N
M
N
19
9
8/
1
19 1
99
M
/1
N
20 1
00
M
/1
N
20 1
01
M
/1
N
20 1
02
M
/1
N
20 1
03
M
/1
N
20 1
04
/1
1
0,00
mČsíce
3UDPHQÒ39VHWtQ
=HPČGČOVWYt
=HPČGČOVWYtMDNRQRVQêDVWDELOL]XMtFtSUYHNYHQNRYVNpKRSURVWRUXKUDMHNOtþRYRXUROLSĜLUR]YRML
~]HPt .URPČ SURGXNþQtFK MVRX Yê]QDPQp L PLPRSURGXNþQt IXQNFH ]HPČGČOVWYt ]HMPpQD
NUDMLQRWYRUQiDHQYLURQPHQWiOQtXVPČUĖRYDQiQDSĜSURVWĜHGQLFWYtPNRPSOH[QtFKSR]HPNRYêFK
~SUDY 3UR HIHNWLYQt IXQJRYiQt SURGXNþQt þiVWL MH QH]E\WQp ]DEH]SHþHQt MHKR ~þHOQp
SURYi]DQRVWL VH ]SUDFRYDWHOVNêP SUĤP\VOHP D SRGSRUD RGE\WX Y\EUDQêFK ]HPČGČOVNêFK
SURGXNWĤSURVWĜHGQLFWYtPGLVWULEXþQtFKDNWLYLWRGE\WRYiFHQWUDYPLPRSURGXNþQtþiVWLO]HQDMtW
Yê]QDPQRXSRGSRUXYFHVWRYQtPUXFKX]HMPpQDYDJURWXULVWLFH
ÒURYHĖ ]HPČGČOVWYt MH SĜHGXUþHQD JHRJUDILFNRX SRORKRX ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR NOLPDWLFNêPL
SRGPtQNDPL KLVWRULFNêP YêYRMHP &HOp ~]HPt VH QDFKi]t Y REODVWL %HVN\G 9L]RYLFNêFK YUFKĤ
+RVWêQVNêFKYUFKĤD-DYRUQtNĤ9HONêYê]QDPPiSUR0$69VHWtQVNROHVQLFWYtFKRYGRE\WNDD
WDNpRYRFQiĜVWYtFRåGRND]XMHWDEXONDþVWUXNWXUDSĤGQtKRIRQGXNWHUiMHSRSViQDQtåH
=HMPpQD YGUXKp SRORYLQČ GYDFiWpKR VWROHWt GRFKi]HOR N SĜHVWDYEČ ]HPČGČOVWYt ]KOHGLVND
~]HPQtKRYêUREQtKRL HNRQRPLFNpKR3UR ]Y\ãRYiQt VSHFLDOL]DFH ]HPČGČOVNpYêURE\ GRFKi]HOR
NH VOXþRYiQt GUXåVWHY GR YHONêFK KRVSRGiĜVNêFK NRPSOH[Ĥ D NRQFHQWUDFL NDSDFLW
]SUDFRYiYDMtFtFK ]HPČGČOVNRX SURGXNFL 6FKHPDWLFNp D XQLIRUPQt YêUREQt FHON\ QHUHVSHNWXMtFt
UR]GtOQpSĜtURGQtSRGPtQN\QHJDWLYQČRYOLYQLO\VWUXNWXUX~URGQRVWLYRGQtUHåLPSĤGDQHJDWLYQČ
FHORXNUDMLQX7HQWRSURFHVVHSRGtOHOLQDQDUXãHQtURYQRYiK\NUDMLQQpKRSURVWĜHGtREODVWL
3RVWXSQČ GRFKi]HOR NH VQLåRYiQt HNRORJLFNpKR SRWHQFLiOX ~]HPt RGVWUDĖRYiQtP Yê]QDPQêFK
SĜtURGQtFK EDULpU MDNR QDSĜ PH]H UR]SWêOHQi NUDMLQQi ]HOHĖ 9]QLNDO\ VRXVWDY\ NWHUp VQDGQR
SRGOpKDMtYRGQtDYČWUQpHUR]L.RQFHPGYDFiWpKRVWROHWtYVRXYLVORVWLVUHVWUXNWXUDOL]DFtYHONêFK
]HPČGČOVNêFKSRGQLNĤVH]DþtQDMtY\YtMHWDNWLYLW\NUR]YRML]HPČGČOVNpKRSRGQLNiQtSRGSRUXMtFt
SĜLUR]HQêUR]YRM~]HPt=HMPpQDãHWUQpKRVSRGDĜHQtVH]DPČĜHQtPQDHNRORJLFNRXYêUREXPĤåH
SRPRFL NY\WYRĜHQt URYQRYiK\ NUDMLQQpKR SURVWĜHGt =HPČGČOVNi SĤGD SĜHGVWDYXMH FHONRYp YêPČU\ ]WRKR RUQi SĤGD WYRĜt D WUYDOH WUDYQt SRURVW\ ]YêPČU\
]HPČGČOVNpSĤG\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
51
2EHF VQHMY\ããtP SRGtOH WUYDOH WUDYQtFK SRURVWĤ MH =GČFKRY ]H ]HPČGČOVNp SĤG\
1DRSDNQHMPHQãtSRGtOWUYDOHWUDYQtFKSRURVWĤ]H]HPČGČOVNpSĤGČPiREHF3UåQR
1HMYČWãt SRGtO YQH]HPČGČOVNp SĤGČ NWHUi þLQt FHONRYp YêPČU\ SĜHGVWDYXMH V OHVQtSĤGD2EHFVQHMY\ããtPLSRGtO\OHVQtSĤG\YQH]HPČGČOVNpMVRX9HONp.DUORYLFH
1DRSDNQHMPHQãtSRGtOOHVQtSĤG\QDNDWDVWUXVYpREFHPiREHF-DEOĤQND
3RGtO ]HPČGČOVNp SĤG\ QD FHONRYp YêPČĜH MH Y0$6 9VHWtQVNR FRå MH WpPHĜ R PpQČ QHå SURFHQWQt YêPČUD =OtQVNpKR NUDMH 7UYDOp WUDYQDWp SRURVW\ WYRĜt Y0$6
9VHWtQVNR D YH =OtQVNpP NUDML =FHONRYp SORFK\ ]HPČGČOVNp SĤG\ =FHONRYp
YêPČU\ QH]HPČGČOVNp SĤG\ WYRĜt OHVQt SORFK\ Y0$6 9VHWtQVNR YH VURYQiQt VH =OtQVNêP
NUDMHP 6WUXNWXUD SĤGQtKR IRQGX NGH SĜHYiåQRX þiVW ]HPČGČOVNp SĤG\ WYRĜt WUYDOp
WUiYQt SRURVW\ D QH]HPČGČOVNp SĤG\ OHVQt SRURVW\ XUþXMH FKDUDNWHU ]GHMãt NUDMLQ\ D ]SĤVRE
]HPČGČOVNp YêURE\ 3RGUREQČML R VWUXNWXĜH SĤGQtKR IRQGX YREFtFK PLNURUHJLRQX LQIRUPXMH
QiVOHGXMtFtWDEXONDDJUDI\
7DEXONDþ6WUXNWXUDSĤGQtKRIRQGXYREFtFK0$69VHWtQVNRN
&HONRYi
Ò]HPQt~WYDU
YêPČUD
]HPČGČ
OVNi
SĤGD
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
0$69VHWtQVNR 2NUHV9VHWtQ
=OtQVN\NUDM
YWRP
YWRP
QH]HPČ
7UYDOp
RUQi YLQLFH]DKUDG\ VDG\
GČOVNi
WUDYQt
SRURVW\ SĤGD
YWRP
OHVQt
YRGQt]DVWDYRVWDWQt
SORFK\ SORFK\ SORFK\
=GURMý6Ò=OtQVNêNUDM
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
52
*UDIþ
6WUXNWXUDSĤGQtKRIRQGXY0$69VHWtQVNR
Struktura pĤdního fondu v MAS Vsetínsko
29%
zemČdČlská pĤda
nezemČdČlská pĤda
71%
*UDIþ
6WUXNWXUD]HPČGČOVNpSĤG\Y0$69VHWtQVNR
Struktura zemČdČlské pĤdy v MAS Vsetínsko
25%
orná
vinice
0%
4%
0%
zahrady
sady
trvalé travní porosty
71%
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
53
*UDIþ
6WUXNWXUDQH]HPČGČOVNpSĤG\Y0$69VHWtQVNR
Struktura nezemČdČlské pĤdy v MAS Vsetínsko
10%
2%
1%
lesní
vodní plochy
zastavČné plochy
ostatní plochy
87%
3UDPHQý6Ò=OtQ
3UĤP\VODVWDYHEQLFWYt
6WUXNWXUD KRVSRGiĜVWYt 0$6 9VHWtQVNR MH RYOLYQČQD KLVWRULFNêP YêYRMHP D ]GHMãtPL SĜtURGQtPL
SRGPtQNDPL9SUĤEČKXGHYDGHViWêFKOHWSURãODHNRQRPLNDREODVWLSRGREQČMDNRYFHOpýHVNp
UHSXEOLFH Yê]QDPQêPL WUDQVIRUPDþQtPL ]PČQDPL VSRMHQêPL V YHOPL U\FKORX SULYDWL]DFt D WDNp
UHVWUXNWXUDOL]DFtSRGQLNĤ%\ODRPH]HQDYêURED]HMPpQDYHYHONêFKSRGQLFtFKQDGUXKpVWUDQČ
VSĜtFKRGHP QRYêFK LQYHVWRUĤ D UR]YRMHP VRXNURPpKR SRGQLNiQt Y]QLNOD ĜDGD PDOêFK D
VWĜHGQtFK ILUHP SURYR]XMtFt þLQQRVW YH YêUREQt VIpĜH D VOXåEiFK -HGQtP ]H ]GURMĤ GDW R SRþWX
ILUHP YREFtFK MH UHJLVWU HNRQRPLFNêFK VXEMHNWĤ SUiYQLFNêFK D I\]LFNêFK RVRE ýHVNpKR
VWDWLFNpKR ~ĜDGX =WRKRWR ]GURMH QHO]H R NDåGp ILUPČ ]MLVWLW ]GD Y\YtMt þLQQRVW SRGQLNi QHER
XNRQþLODþLQQRVW1HMVRX]QiP\DQL~GDMHRSRþWXVNXWHþQČSRGQLNDMtFtFKVXEMHNWĤ/]H]QČMDOH
]tVNDWLQIRUPDFHRSĜHYDåXMtFtHNRQRPLFNpþLQQRVWL
9RNUHVH 9VHWtQ SĤVRELOR FHONHPN HNRQRPLFNêFK VXEMHNWĤ ~GDMH ]tVNDQp
]ý6Ò±=OtQVNêNUDMFRåMH]FHONRYpKRSRþWXVXEMHNWĤYH=OtQVNpPNUDML3RGOHSRþWX
]DPČVWQDQFĤMHQHMYtFHVXEMHNWĤEH]]DPČVWQDQFĤ'iOHYê]QDþQRXSRORåNXWYRĜt
VXEMHNWĤ NWHĜt ]DPČVWQiYDMt ]DPČVWQDQFĤ 9 RNUHVH VH QDFKi]t SRX]H VXEMHNW\ NWHUp
]DPČVWQiYDMt]DPČVWQDQFĤ
3RGOH SUiYQtFK IRUHP MH YRNUHVH QHMYê]QDPQČML ]DVWRXSHQD SUiYQt IRUPD Ä)\]LFNi RVRED
QH]DSVDQi YREFKRGQtP UHMVWĜtNX³ VSRþWHP VXEMHNWĤ D GiOH Ä6DPRVWDWQČ KRVSRGDĜtFt
UROQtN QH]DSVDQê YREFKRGQtP UHMVWĜtNX³ V VXEMHNW\ QiVOHGRYDQêP VXEMHNW\ MDNR
VSROHþQRVWVUXþHQêPRPH]HQtP
3RGOH RGYČWYt SĜHYDåXMtFt þLQQRVWL MH QHMYê]QDþQČMãt VORåNRX RNUHVX ]DVWRXSHQR VXEMHNW\ Ä*
2EFKRG RSUDY\ PRWRURYêFK YR]LGHO D VSRWĜHEQtKR ]ERåt³ VH VXEMHNW\ 'iOH Yê]QDþQp
SURFHQWRVXEMHNWĤMH]DVWRXSHQRYþLQQRVWHFKÄ'±=SUDFRYDWHOVNêSUĤP\VO³VSROHþQRVWt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
54
1iVOHGXMtFtWDEXONDXYiGtSĜHKOHGQHMYê]QDPQČMãtILUHPSĤVREtFtFKQD~]HPt0$69VHWtQVNRGOH
NDWHJRULHSRþWX]DPČVWQDQFĤÒGDMHE\O\]tVNiQ\]LQWHUQHWRYêFKVWUiQHNPČVWDREFtGDWDEi]H
$5(6NGHMVRXXYiGČQ\YHĜHMQČSĜtVWXSQp~GDMH
7DEXONDþ 1HMYê]QDPQČMãtILUP\SĤVREtFtYPLNURUHJLRQX]GURMGDWDEi]H
$5(6
1i]HY
2EHF
SRþHW
]DPČVWQDQF
Ĥ
9VHWtQ
9êUREDWHFKQLFNêFKDRSWLFNêFK]DĜt]HQt
,5,6$YG
9VHWtQ
6NOiĜVNêSUĤP\VO
:2&2VSROVUR
9VHWtQ
$XWRPRELORYêSUĤP\VO
75(1'9
9VHWtQ
$XWRPRELORYêSUĤP\VO
67,0=(7DV
9VHWtQ-DVHQLFH
$XVWLQ'HWRQDWRUVUR
9VHWtQ-DVHQLFH
+LUVFKPDQQ&]HFKVUR
9VHWtQ
6OpYiUQi9VHWtQVUR
9VHWtQ
9VHWtQVNpVWDYE\VUR
9VHWtQ
3R]HPQtDLQåHQêUVNpVWDYE\
=iVRERYiQtWHSOHPDV
9VHWtQ
9êUREDDUR]YRGSiU\DWHSOpYRG\
,QGHW6DIHW\6\VWHPVDV 9VHWtQ
%DURYLHU 7RVR &]HFK
UHSXEOLFVUR
9VHWtQ
$XWRPRELORYêSUĤP\VO
6NOiĜVNêSUĤP\VO
3LOD06.DV
9HONp.DUORYLFH
'ĜHYDĜVNêSUĤP\VO
'7HFKQLNDV
-DEOĤQND
9êUREDYêEXãQLQDSODVWRYêFKYêURENĤ
9êUREDDPRQWiåRFHORYêFKNRQVWUXNFt
3ODVWLNiĜVNiYêURED
963/$67,.VUR
67$92.29
GUXåVWYR
6WURMtUHQVWYt
5R]EXãN\SURWČåHEQtSUĤP\VO
YêURED HOHNWULFNpKR Y\EDYHQt SUR VWURMH D
YR]LGOD
2GOpYiQtåHOH]DSODVWRYpDFKHPLFNp
YêUREN\
6 9 $ 5 . 2 VSRO V U R
ÒVWt
ÒVWt
KODYQtþLQQRVW
7(69VHWtQVUR
/KRWDX9VHWtQD
YêUREQt
/KRWDX9VHWtQD
6WURMtUHQVNiYêURED
025$9,$1 ./$6 VSRO V
%\VWĜLþND
UR
'ĜHYDĜVNiDURVWOLQQiYêURED
+HUPDQQFRWWRQVUR
%\VWĜLþND
5RVWOLQQiYêURED
3(5$'VSROVUR
%\VWĜLþND
'ĜHYDĜVNiYêURED
=GURMLQWHUQHW$5(6&LW\,QYHVW
3UR UR]YRM SRGQLNiQt ]HMPpQD NSĜLOiNiQt LQYHVWRUĤ QD ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MH QXWQR Y\WYRĜLW
RGSRYtGDMtFtSRGPtQN\SURSRGQLNDWHOH-HGQRX]H]iNODGQtFKSRGPtQHNMH]DMLãWČQtSURVWRUSUR
UHDOL]DFLSRGQLNDWHOVNêFK]iPČUĤ
ěDGDREFtY~]HPt0$69VHWtQVNRPiY\þOHQČQ\SORFK\SURSRGQLNiQt
REHF
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
1i]HYORNDOLW\
+$/(1.29
+2âġÈ/.29È
+2âġÈ/.29È
+2âġÈ/.29È
+2âġÈ/.29È
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
3ORFKDKD
55
6RXODGVÒ3
DQR
$QR
$QR
$QR
$QR
+XVOHQN\
-DQRYi
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
+2âġÈ/.29È
+2âġÈ/.29È
+2âġÈ/.29È
+86/(1.<
+86/(1.<
-$129È
.$7(ě,1,&(
.$7(ě,1,&(
/,37È/
/,37È/1D6HQLQVNpP
0$/È%<67ě,&(
0,.8/ģ9.$
5$7,%2ě
5$7,%2ě
5ģäĆ.$
Ò67Ë
9(/.e.$5/29,&(
96(7Ë1
96(7Ë1
%REUN\
%REUN\
%REUN\
9VHWtQ
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
$QR
ýÈ679628/$'86
Ò31KD
52=âËě(122
'$/âË&++$
=$7Ë00,02Ò31
$QR
$QR
=GURM5R]YRMRYpSORFK\SURYêUREXZZZNU]OLQVN\F]
&HVWRYQtUXFKDUHNUHDFH
0$6 9VHWtQVNR Pi YHOPL GREUp SRGPtQN\ SUR UR]YRM FHVWRYQtKR UXFKX 9ê]QDþQp NXOWXUQt D
SĜtURGQtKRGQRW\YHONêUHNUHDþQtSRWHQFLiOYKRGQpSRGPtQN\SURPČNNRXUR]SWêOHQRXUHNUHDFL
Y\XåtYDMtFtPLPRĜiGQČGRFKRYDQêNUDMLQQêUi]DVYpUi]QRXOLGRYRXNXOWXUXGRVWDWHþQČKXVWRX
VtĢĜiGQČ]QDþHQêFKSČãtFKWXULVWLFNêFKFHVWDUR]ãLĜXMtFtVHVtĢF\NORWUDVY~]HPt
.Y\ããtPXY\XåLWtFHVWRYQtKRUXFKXYGDQpP~]HPtEUiQtQHGRVWDWHþQiLQIUDVWUXNWXUDVtGHOPDOê
SRþHW NYDOLWQtFK ]DĜt]HQt SUR ]LPQt L OHWQt UHNUHDFL QHGRVWDWHþQi QDEtGND NXOWXUQtKR D
VSROHþHQVNpKR Y\åLWt QiYãWČYQtNĤ D YQHSRVOHGQt ĜDGČ QHSĜLSUDYHQRVW PtVWQtFK SRGQLNDWHOVNêFK
VXEMHNWĤ
3ĜL KOHGiQt RSWLPiOQt NRQFHSFH SUR UR]YRM FHVWRYQtKR UXFKX D UHNUHDFH MH WĜHED ]RKOHGQLW
SĜHGHYãtP SRWĜHEX HNRQRPLFNpKRSĜtQRVX SUR YODVWQtUHJLRQ SRWĜHEX UHODWLYQČ YHONêFKLQYHVWLF
GRLQIUDVWUXNWXU\DUHNUHDþQtFKVOXåHE
=WRKRWRSRKOHGXVHMDNRQHMYêKRGQČMãtMHYtYČWãtUHNUHDþQt]DĜt]HQtSURVWĜHGQČDGORXKRGRERX
UHNUHDFL FHVWRYQtKR UXFKX SĜLQiãHMtFt SUDFRYQt SĜtOHåLWRVWL GDĖRYp YêQRV\ SUR REFH PRåQRVWL
GDOãtFK LQYHVWLF GR ]NYDOLWQČQt UHNUHDþQtFK VOXåHE D LQIUDVWUXNWXU\ 1ČNG\ YãDN PDMt WDNp
QHJDWLYQtGRSDGQDNUDMLQQêUi]
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
56
'DOãt PRåQRVWt MH VH]yQQt XE\WRYiQt YVRXNURPt OHWQt E\W\ D ]YOiãWČ SDN MHMLFK VSRMHQt
VDJURWXULVWLNRX NWHUi SĜLQiãt L SUDFRYQt HIHNW D QHMOpSH NRUHVSRQGXMH VSRWĜHERX XGUåHQt
NUDMLQRWYRUQêFKYêUREQtFKIXQNFtSĜLQiãtSĜtPp]LVN\RE\YDWHOVWYXQHQDUXãXMHYČWãLQRXNUDMLQQê
Ui] QHY\åDGXMH QRYRX WHFKQLFNRX LQIUDVWUXNWXUX D MH SURVWRURYČ ~VSRUQp 9ČWãLQRX MH YãDN
NDSLWiORYČVODEpDQH]DLQYHVWXMHGRSOĖNRYpUHNUHDþQtVOXåE\
1HMOHSãtYDULDQWRXUR]YRMHFHVWRYQtKRUXFKXMHYDULDQWDVPtãHQiNWHUiYMHGQRWOLYêFKSURVWRUHFK
QDYUKXMH YKRGQRX NRPELQDFL LQYHVWLþQČ VLOQêFK UHNUHDþQtFK IRUHP VIRUPDPL Y\XåtYDMtFt
XE\WRYDFt NDSDFLW\ PHQãtFK SHQ]LRQĤ D FKDOXS PtVWQtFK RE\YDWHO =PČQRX Y\XåtYiQt WUYDOH
QHRE\GOHQêFK REMHNWĤ QD UHNUHDþQt FKDOXS\ GRMGH NYKRGQpPX Y\XåLWt VWiYDMtFtKR VWDYHEQtKR
IRQGX ]DEUiQt VH MHKR]QHKRGQRFRYiQt D ãHWĜt VH SĜtURGQt SURVWĜHGt NWHUp WDN QHQt ]DWČåRYiQR
YêVWDYERXUHNUHDþQtFKREMHNWĤYMLQêFKORNDOLWiFK
8E\WRYiQt
9~]HPt0$69VHWtQVNRMHSDWUQêQHGRVWDWHNXE\WRYDFtFK]DĜt]HQt8E\WRYDFt]DĜt]HQtKRWHORYpKR
W\SX VH QDFKi]t SRX]H YFHQWUHFK WXULVWLFNpKR UXFKX 'DOãt W\SHP XE\WRYDFtFK NDSDFLW MVRX
SHQ]LRQ\DXWRNHPS\KRUVNpFKDW\DFKDOXS\ěDGDWČFKWR]DĜt]HQtYãDNY\åDGXMHUHNRQVWUXNFL
SUR]NYDOLWQČQtDUR]ãtĜHQtVOXåHE
9QČNWHUêFKREFtFKRYãHPFK\EtMDNiNROLYIRUPDXE\WRYiQtSURWXULVW\
90$69VHWtQVNRVHGiOHQDFKi]tQČNROLNNHPSĤDWiERĜLãĢMH]GHLQDEtGNDDJURWXULVWLN\YREFL
%\VWĜLþNDNWHUiYãDNSĜHVVYĤMUR]YRMRYêSRWHQFLiOQHQtSĜtOLãUR]ãtĜHQi
1iVOHGXMtFtWDEXOND]REUD]XMHSĜHKOHGXE\WRYDFtFKNDSDFLWYREFtFK0$69VHWtQVNR
7DEXONDþ 8E\WRYiQtYUHJLRQX
2%(&
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
+27(/<
3(1=,21< .(03<
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
57
,1'8%<729È1Ë
&(/.(0
2%(&
&HONHP
+27(/<
3(1=,21< .(03<
,1'8%<729È1Ë
&(/.(0
=GURMZHERYpVWUiQN\REFt
6WUDYRYiQtQHYêUREQtVOXåE\
9H YãHFK REFtFK 0$6 9VHWtQVNR VH QDFKi]t SRKRVWLQVWYt VQDEtGNRX ]iNODGQtKR REþHUVWYHQt D
QiSRMĤ5HVWDXUDFHVPRåQRVWtVWUDYRYiQtWHSORXVWUDYXMVRXYHYČWãLQČREFt1ČNWHUpUHVWDXUDFH
QDEt]HMt PRUDYVNp VSHFLDOLW\ 'R EXGRXFQD MH WĜHED SRþtWDW VUR]ãtĜHQtP VWUDYRYDFtFK VOXåHE
SĜHGHYãtPYVRXYLVORVWLVUR]YRMHPWXULVWLN\F\NORWXULVWLN\DDJURWXULVWLN\
7DEXONDþ 6WUDYRYiQtQHYêUREQtVOXåE\
2%(&
5(67$85$&(
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0DOi%\VWĜLFH
0LNXOĤYND
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9HONp.DUORYLFH
9VHWtQ
=GČFKRY
&HONHP
+267,1&(3,91,&(
&(/.(0
=GURMREFH
6SRUWRYQt]DĜt]HQt
0$6 9VHWtQVNR VNêWi YêERUQp SĜtURGQt SRGPtQN\ SUR DNWLYQt WXULVWLNX MDN YOHWQt WDN L Y]LPQt
VH]yQČ9OHWQtVH]yQČMHYKRGQiSĜHGHYãtPSURSČVWRYiQtSČãtWXULVWLN\DF\NORWXULVWLN\NþHPXå
O]H Y\XåtW KXVWRX VtĢ ]QDþHQêFK WXULVWLFNêFK FHVW 9]LPQt VH]yQČ MH REODVW Y\KOHGiYDQi
SĜHGHYãtPSURYHONêSRþHWO\åDĜVNêFKYOHNĤDSURYêERUQpSRGPtQN\EČåNDĜVNpWXULVWLN\NWHUiVH
]YHONp YČWãLQ\ VKRGXMH VWXULVWLFNêPL WUDVDPL SUR SČãt WXULVWLNX SĜLþHPå QHMY\XåtYDQČMãt MVRX
KĜHEHQRYpWUDV\0H]LQHMREOtEHQČMãtKĜHEHQRYpW~U\SUREČåNDĜHSDWĜtSĜHMH]G\-DYRUQtNĤ
7DEXONDþ 6SRUWRYQt]DĜt]HQtYUHJLRQX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
58
2EHF
%\VWĜLþND
+DOHQNRY
+RãĢiONRYi
+RYČ]t
+XVOHQN\
-DEOĤQND
-DQRYi
.DUROLQND
.DWHĜLQLFH
/LSWiO
/KRWDX9VHWtQD
0LNXOĤYND
0DOi%\VWĜLFH
1RYê+UR]HQNRY
3UåQR
5DWLERĜ
5ĤåćND
ÒVWt
9VHWtQ
6SRUWRYQt]DĜt]HQt
%\VWĜLFNiSĜHKUDGDRSORãHKDNHPS\WiERĜLãWČSĤMþRYQDORGČN
YRGQtVSRUW\
YROHMEDORYpKĜLãWČ
WHQLVRYpNXUW\
O\åDĜVNêYOHN
)RWEDORYpDYROHMEDORYpKĜLãWČ
)RWEDORYpKĜLãWČ
7ČORFYLþQD
9ROHMEDORYpNXUW\
7HQLVRYpNXUW\
O\åDĜVNêYOHN
.RXSiQtYĜHFHXNHPSXX%HþY\
/\åDĜVNpYOHN\
6RNRORYQD
9êFKR]tPtVWRSČãtO\åDĜVNpDF\NORWXULVWLN\
7HQLVRYpNXUW\
6SRUWRYQtDUHiOVWČORFYLþQRXDIRWEDORYêPKĜLãWČP
IRWEDORYpKĜLãWČ
WČORFYLþQD
YROHMEDORYiKĜLãWČ
WHQLVRYpNXUW\
O\åDĜVNêYOHN
.RXSDOLãWČYRGQtQiGUå1RYê+UR]HQNRY
7XULVWLFNpLQIRUPDþQtFHQWUXP
)RWEDORYêDUHiO
'REUpSRGPtQN\SURSČãtWXULVWLNXDF\NORWXULVWLNX
5HNUHDþQtPtVWR6\UiNRYVUHVWDXUDFt
)RWEDORYêDUHiO
9\KĜtYDQpNRXSDOLãWČ
WXULVWLVWLFNpDF\NORWXULVWLFNpWUDV\
)RWEDORYpKĜLãWČ
%DVNHWEDORYpKĜLãWČ
+RNHMRYpKĜLãWČ
9ROHMEDORYpKĜLãWČ
7HQLVRYpNXUW\
.XåHOQD
/\åDĜVNpYOHN\
6DXQD
9]SČUDþVNiSRVLORYQD
7ČORFYLþQD
1HNU\WpNRXSDOLãWČY\KĜtYDQp
3ĜtURGQtNRXSDOLãWČVNHPSHP
7XULVWLFNpDF\NORWXULVWLFNpWUDV\
/\åDĜVNêYOHN
7XULVWLFNpDF\NORWXULVWLFNpWUDV\
/\åDĜVNêYOHN
6SRUWRYQt DUHiO QD 2KUDGČ NXUW\ SUR SOiåRYê YROHMEDO NU\Wi WHQLVRYi
KDODIRWEDORYêVWDGLRQDWOHWLFNêRYiOYtFH~þHORYpDVIDOWRYpKĜLãWČ
• 6SRUWRYQtDUHiO1D/DSDþL]LPQtVWDGLRQYtFH~þHORYiKDODVNDWHSDUN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
59
2EHF
6SRUWRYQt]DĜt]HQt
YROHMEDORYpNXUW\ILWQHVVFOXEVDXQDQHNU\WiOHGRYiSORFKD
6SRUWRYLãWČ X VRNRORYQ\ 7ČORFYLþQ\ ± YtFH~þHORYp NXUW\ QD WHQLV
YROHMEDOQRKHMEDONRXSDOLãWČ
• 0ČVWVNpOi]QȱNU\WêED]pQEDOQHRVOXåE\
• O\åDĜVNpYOHN\
• .XåHOQD
• WHQLVRYêFKNXUWĤ
• )RWEDORYpKĜLãWČ
• 7ČORFYLþHQ
• 9ROHMEDORYpKĜLãWČ
• +LSSRFHQWUXP
• 0LQLJROI
• $VIDOWRYpKĜLãWČSURKRNHMEDO
• =QDþHQpF\NORWUDV\
• $WOHWLFNiGUiKD±WDUWDQ
• 5\ERORYORY
• QHNU\WiNRXSDOLãWČVSODYQDĜHFH%HþYD
• )RWEDORYpKĜLãWČKRNHMRYpKĜLãWČYROHMEDORYpKĜLãWČ
• 7HQLVRYpNXUW\
• .RXSDOLãWČMH]HUR
• 'RVWLKRYiGUiKDMt]GDQDNRQL
• 0LQLJROI%RZOLQJVTXDVK
• /\åDĜVNpYOHN\
• 'YČWČORFYLþQ\
• 1DXþQiVWH]NDMDYRUQtN\
• .HPS0DFKĤ]N\QDEĜHKX%HþY\
• 'iONRYiF\NORWUDVD
• PtVWQtFKRNUXKĤF\NORWUDV
• 7XULVWLFNpLQIRUPDþQtFHQWUXP
• )RWEDORYpKĜLãWČ
• YROHMEDORYiKĜLãWČ
• .RXSDOLãWČ
• 7ČORFYLþQD
• =QDþHQpWXULVWLFNpFHVW\YêFKRGLVNRGR-DYRUQtNĤ
•
9HONp.DUORYLFH
=GČFKRY
=GURMREFH
7XULVWLFNpDF\NORWXULVWLFNpWUDV\
Ò]HPt 0$6 9VHWtQVNR MH Y\KOHGiYDQRX UHNUHDþQt D WXULVWLFNRX REODVWt .QHM]QiPČMãtP SDWĜt
]HMPpQD REODVW -DYRUQtNĤ D 6ROiQČ +RVWêQVNêFK YUFKĤ 9VHWtQVNêFK D 9L]RYLFNêFK NGH MVRX
ERKDWpPRåQRVWLSČãtWXULVWLN\DF\NORWXULVWLN\9]LPQtFKPČVtFtFKVHSDNQDEt]HMtPLORYQtNĤPW~U
QD EČåNiFK GHVtWN\ NLORPHWUĤ KĜHEHQRYHN D VMH]GDĜVNp WHUpQ\ QHMUĤ]QČMãtKR VWXSQČ REWtåQRVWL
VYOHN\UR]OLþQêFKGpOHN
1iVOHGXMtFtWDEXOND]REUD]XMHVH]QDPY\]QDþHQêFKSČãtFKWXULVWLFNêFKWUDVYREODVWL
7DEXONDþ 7XULVWLFNpWUDV\
/RNDOLWD
3RSLVWUDV\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
2EWtåQRVWWUDV\
60
'pOND
WUDV\
NP
-DYRUQtN\ %XPEiONDSĜHV 9HONê -DYRUQtN ± 6WĜHGQČREWtåQi
+XVOHQN\
-DYRUQtN\ 9VHWtQ)LOND5DGRãRYKĜHEHQ-DYRUQtN 6WĜHGQČQiURþQi
-DYRUQtN\ +XVOHQN\.\FKRYiKĜHEHQ-DYRUQtN 6QDGQi
-DYRUQtN\ +DOHQNRY.\þHUDKĜHEHQ-DYRUQtN
6WĜHGQČREWtåQi
-DYRUQtN\ .DUROLQND6WDQRYQLFH)UĖRYVNp VHGOR 6WĜHGQČREWtåQi
KĜHEHQ-DYRUQtN
-DYRUQtN\ 9HONp .DUORYLFH3OXVNRYHF%XNRYLQD 0tUQČREWtåQi
KĜHEHQ-DYRUQtN
9VHWtQVNp 9VHWtQ±SĜHV6ROiĖ%XPEiOND
6WĜHGQČREWtåQi
YUFK\
9VHWtQVNp 9VHWtQSĜHV %\VWĜLþNX5RåQRY SRG 1HSĜtOLãQiURþQi
5DGKRãWČP
YUFK\
9VHWtQVNp +XVOHQN\SĜHV &iE5RåQRY SRG QiURþQi
YUFK\
5DGKRãČWP
9VHWtQVNp 9êVWXSRYp
WUDV\
QD
KĜHEHQ 0tUQČQiURþQiDåVWĜHGQČQiURþQi
9VHWtQVNêFK
YUFKĤ
]+XWLVND
YUFK\
+XVOHQHN
+DOHQNRYD
9HONêFK
.DUORYLF
9VHWtQVNp 9êOHW\YRNROtSĜHKUDGQtQiGUåH%\VWĜLþND
YUFK\
9VHWtQVNp %\VWĜLþND.OHQRY9UãN\
6WĜHGQČQiURþQi
YUFK\
9VHWtQVNp %\VWĜLþND0DOi /KRWDâWČSiQRY9DO 0tUQČQiURþQi
0H]LĜtþt
YUFK\
9VHWtQVNp âWČSiQRYYHONi
/KRWD%\VWĜLþND 'RVWLQiURþQi
YUFK\
3WiþQLFH&iE
9VHWtQVNp 9HONi /KRWD0DOi /KRWD0HGĤYND /HKFHQiURþQi
YUFK\
%UĖRY
+RVWêQVNp /i]\-DEOĤQND
0tUQČQiURþQi
YUFK\
+RVWêQVNp 9VHWtQ%DĢNRYD&KOpYLFNDPRWRUHVW
6WĜHGQČQiURþQi
YUFK\
6\UiNRY
+RVWêQVNp 9VHWtQ±SĜHV+RãĢiONRYRX7URMiN
=QDþQČQiURþQi
YUFK\
=GURM7XULVWLFNêSUĤYRGFH9DODãVNR
7DEXONDþ 6H]QDPYê]QDþQêFKF\NORWXULVWLFNêFKWUDV
ýtVOR
3RSLVF\NORWUDV\
F\NORWUDV\
9VHWtQÒVWt+RYČ]t ±+XVOHQN\+DOHQNRY 1RYê +UR]HQNRY
.DUROLQND9HONp.DUORYLFH0LORĖRY7ĜHãWtN%DĜLQ\0DUWLQiN
9VHWtQ3UåQR%\VWĜLþND-DUFRYi9DODãVNp0H]LĜtþt
+RãĢiONRYi2QGUiãRYD6WXGiQND7LVRYê1LYN\
9VHWtQ6\UiNRY3XOþtQ+DOHQNRYYVHWtQ
9VHWtQ&KOpYLVND9VHWtQ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
61
'pONDF\NORWUDV\
NP
9VHWtQ6\FKURY%\VWĜLþND&KOpYLVNR9VHWtQ
9VHWtQ2KUDGD/XãRYND'XãQi9VHWtQ6\FKURY
9VHWtQ6HPHWtQ+RãWiONRYi-DEOĤQND9VHWtQ
0tVWQtF\NORWUDV\YH9HONêFK.DUORYLFLFtFK
=GURM7XULVWLFNêSUĤYRGFH9DODãVNR
+RUROH]HFNiDYRGQtWXULVWLND
+RUROH]HFNiWXULVWLNDVHRGYtMtSĜHYiåQČYREODVWL+RVWêQVNêFK9L]RYLFNêFKYUãtFKDQD]iSDGQtP
RNUDML 9VHWtQVNêFK YUFKĤ 6NDOQt ~WYDU\ MVRX SĜHYiåQČ WYRĜHQ\ VRODĖVNêPL D ]OtQVNêPL YUVWYDPL
PDJXUVNpKRIO\ãHþDVWRVHY\VN\WXMHYHOPLSHYQêVOHSHQHF-HGQRWOLYpVNiO\MVRXUR]WURXãHQ\SR
~GROtFK D KĜHEHQHFK 3UR YãHFKQ\ REODVWL YãHREHFQČ SODWt ]iND] OH]HQt QD PRNUp VNiOH D
Y]LPQtFKSRGPtQNiFK
7DEXONDþ +RUROH]HFNpORNDOLW\
1i]HYORNDOLW\
3RSLV
ýHUWRY\ VNiO\ X 6NXSLQDþW\ĜYČåtOHåtFtMLKR]iSDGQČRGREFH+RãĢiONRYi=OH]HFNpKRKOHGLVND
+RãĢiONRYp
SRPČUQČ QHYê]QDPQi REODVW VYHOPL RVWURX KUXER]UQQRX VWUXNWXURX VNiO\
ÒGROQtVWČQDQHMY\ããtYČåHGRVDKXMHP
0HGĤYND
1ČNROLN VNODQtFK EORNĤ QD KĜHEHQL QDG REFt %\VWĜLþND =KOHGLVND REWtåQRVWL
OH]HQt MHGQD ]QHMWČåãtFK REODVWt PRUDYVNêFK StVNRYFRYêFK VNDO VFHVWDPL
NROHPVWXSQČREWtåQRVWL9êãND~GROQtVWČQ\KODYQtKREORNXMHGRP
=GURM7XULVWLFNêSUĤYRGFH9DODãVNR
.SURYR]RYiQt YRGQt WXULVWLN\ MVRX QD ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR YKRGQp SRX]H GYD WRN\ D WR
9VHWtQVNi%HþYDDĜtþND%\VWĜLþND.SURYR]RYiQtYRGQtWXULVWLN\MVRXLSĜHVWRSRWĜHEQpSRGPtQN\
MDNR QDSĜtNODG MDUQt WiQt VQČKX Y\GDWQp GHãWČ Y\SRXãWČQt SĜHKUDGQt QiGUåH DWG 'pOND
VMtåGČQpKR~VHNXQDYVHWtQVNp%HþYČMHNPDQDĜHFH%\VWĜLþFHNP
.ULWLFNpREODVWL
1D ]iNODGČ LQIRUPDFt VKURPiåGČQêFK D DQDO\]RYDQêFK YSĜHGFKR]t þiVWL E\O\ Y0$6 9VHWtQVNR
LGHQWLILNRYiQ\KODYQtUR]YRMRYpEDULpU\W]Y.ULWLFNpERG\
• UR]YRMYHQNRYDDNYDOLWDåLYRWD
• LQIUDVWUXNWXUDY0$6
• FHVWRYQtUXFK
• HNRQRPLFNiVWDELOLWDUHJLRQX
.ULWLFNp ERG\ MVRX NRPSURPLVQtP QiYUKHP SUREOpPRYêFK WpPDWLFNêFK RNUXKĤ NWHUp MH
]KOHGLVND NRPXQLW\ åiGRXFt ĜHãLW SULRULWQČ D VRXþDVQČ WDNRYêFK SUREOpPRYêFK RNUXKĤ MHMLFKå
ĜHãHQt MH YPRFL PtVWQtFK VXEMHNWĤDNWpUĤ -VRX Y\MiGĜHQtP VNXWHþQČ H[LVWXMtFtFK SUREOpPĤ D
QHGRVWDWNĤMHQåMVRXSUR0$69VHWtQVNRQHMGĤOHåLWČMãt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
62
.ULWLFNp ERG\ MVRX ]DþiWNHP SURFHVX UR]þOHĖRYiQt SUREOHPDWLN\ GDQpKR ~]HPt QD GtOþt þiVWL D
VP\VOHP MHMLFK VWDQRYHQt MH RPH]LW D ]~åLW SĜHGPČW VWUDWHJLFNpKR SOiQRYiQt D RULHQWRYDW FHOê
MHKR SURFHV MHQ QD Y\EUDQp SUREOpP\ =WRKRWR GĤYRGX EXGH YGDOãtP WH[WX RSXãWČQR RG
NRPSOH[QČFKiSDQpSUREOHPDWLN\GDQpKR~]HPt
6:27$QDOê]D
6:27 DQDOê]D MHMtPå FtOHP MH XUþLW MHGQRGXFKRX D FR PRåQi QHMREMHNWLYQČMãt
FKDUDNWHULVWLNX 0$6 9VHWtQVNR MH NODVLILNDþQt PHWRGD XPRåĖXMtFt SĜHKOHGQp XVSRĜiGiQt
VWiYDMtFtFK]iNODGQtFKSR]QDWNĤ]DQDOê]\
6:27 MH ]NUDWNRX DQJOLFNêFK VORY 6WUHQJWKV VLOQp VWUiQN\ :HDNQHVVHV VODEp VWUiQN\
2SSRUWXQLWLHVSĜtOHåLWRVWLD7KUHDWVKUR]E\
6LOQp D VODEp VWUiQN\ KRGQRWt YQLWĜQt SDUDPHWU\ SRGPtQN\ þL ]QDN\ UHJLRQX NWHUp MVRX
]PČQLWHOQpQHERRYOLYQLWHOQpDNWLYLWRXVXEMHNWĤYGDQpP~]HPt6LOQpVWUiQN\MVRXNRPSDUDWLYQt
D NRQNXUHQþQt YêKRG\ SUR UR]YRMRYp DNWLYLW\ VODEp VWUiQN\ MVRX SDN YHãNHUp IDNWRU\ NWHUp
OLPLWXMtQHERRKURåXMtW\WRDNWLYLW\7DWRþiVW6:27DQDOê]\VHWDNpQD]êYiÄYQLWĜQtDQDOê]D³
Ä9QČMãt DQDOê]RX³ VH R]QDþXMH GUXKi SRORYLQD 6:27 DQDOê]\ NWHUi VH ]DEêYi
SĜtOHåLWRVWPL D KUR]EDPL Y]WDKXMtFtPL VH N YQČMãtPX SURVWĜHGt MH MDNêPVL SRSLVHP
Y]WDKĤUHJLRQXDMHKRRNROt9WpVHY\KRGQRFXMtIDNWRU\SURFHV\DRNROQRVWLNWHUp
QHMVRXYSĜHYiåQpPtĜHSĜtPRRYOLYQLWHOQpVXEMHNW\]ĜHãHQpKR~]HPt
6WUDWHJLH UR]YRMH 0$6 9VHWtQVNR VH EXGH GiOH YPD[LPiOQt PRåQp PtĜH VQDåLW Y\XåtW VLOQêFK
VWUiQHN D SĜtOHåLWRVWt D QDRSDN HOLPLQRYDW KODYQt SUREOpP\ VODEp VWUiQN\ D PLQLPDOL]RYDW
GĤVOHGN\SRWHQFLiOQtFKKUR]HE
$QDOê]\6:27MVRXFHONHPWĜLDMVRX]SUDFRYiQ\SURNDåGê.ULWLFNêERG]YOiãĢYãHFKQ\VH
]DPČĜXMtSRX]HQDMHGQX]SULRULWQtFKREODVWtPLNURUHJLRQXFRåXPRåĖXMHY\ORXþLWQHSRGVWDWQp
DQHSRWĜHEQpLQIRUPDFH]WpWRDQDOê]\8SĜHVĖXMtDSRSLVXMtPtVWQtSRGPtQN\YHY]WDKXNWČPWR
MHGQRWOLYêPERGĤP
6:27 DQDOê]D MH ]iNODGHP SUR IRUPXODFL FtOĤ SULRULW RSDWĜHQt D UR]YRMRYêFK
DNWLYLW D VRXþDVQČ VSĜHKOHGHP SOiQRYDQêFK DNFt YêFKR]tP SRGNODGHP SUR
QiYUKRYRX SURMHNþQt þiVW $E\ E\OD ]DMLãWČQD UHOHYDQFH QiYUKRYp þiVWL EXGH
IRUPXODFH MHGQRWOLYêFK SULRULW D FtOĤ DGHNYiWQČ UHDJRYDW QD VLOQp D VODEp VWUiQN\
PLNURUHJLRQXDSĜLWRP]RKOHGĖRYDWYQČMãtSĜtOHåLWRVWLDKUR]E\
&HONRYi6:27DQDOê]D
6LOQpVWUiQN\
•
•
•
•
•
•
•
3iWHĜQtGRSUDYQtVtĢ,D,,WĜtGNRPXQLNDFtSURFKi]HMtFt~]HPtP
0LPRĜiGQiKRGQRWDSĜtURGQtKRSURVWĜHGtY~]HPt&+.2%HVN\G\
3RGPtQN\ SUR UR]YRM WXULVWLFNpKR UXFKX ± -DYRUQtN\ 9L]RYLFNp YUFK\ NXOWXUQt SDPiWN\
YKRGQp SRGPtQN\ SUR GDOãt GUXK\ WXULVWLN\ F\NORWXULVWLND YHQNRYVNi WXULVWLND
DJURWXULVWLND
*HRJUDILFNiSRORKDFHQWUDUHJLRQX±PČVWD9VHWtQD
)XQJXMtFtLQIRUPDþQtV\VWpP9DODãVND
6WDELOL]RYDQêSRþHWRE\YDWHOVWYD
/HVQLFNêDGĜHYR]SUDFXMtFtSUĤP\VO
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
63
•
•
•
•
•
5R]YLQXWêVSROHþHQVNêåLYRW
$NþQtIXQJRYiQtPLNURUHJLRQX
6LOQpWUDGLFHDVRXQiOHåLWRVWOLGtVUHJLRQHP
9\KRYXMtFtWHOHIRQQtVtĢPRELOQtFKRSHUiWRUĤ
%XGRYDQêNDQDOL]DþQtV\VWpPYWpPČĜFHOpP~]HPt0$6
6ODEpVWUiQN\
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0DOpPQRåVWYtSUDFRYQtFKSĜtOHåLWRVWtY~]HPt0$69VHWtQVNRPLPRWUDGLþQtRERU\
9\VRNpSURFHQWRGRMtåGČQt]DSUDFtDY]GČOiQtPVPHQãtFKREFtY0$69VHWtQVNR
1HGRVWDWHþQČNDSDFLWQtSiWHĜQtGRSUDYQtVtĢY0$69VHWtQVNR
9\VRNiQH]DPČVWQDQRVWYXUþLWêFKPLNURFHOFtFK9VHWtQVND
9\VRNi]iYLVORVWQDGRSUDYČGRVWXSQRVWDFHQD
1HH[LVWHQFH]SUDFRYiQtWUDGLþQtFKSURGXNWĤYUHJLRQX
2PH]HQtY\SOêYDMtFt]H[LVWHQFH&+.2
1HGRVWDWHþQiLQIUDVWUXNWXUDSURGDOãtUR]YRMWXULVWLFNpKRUXFKX
2PH]HQiPRåQRVWLGRSURYRGQêFKDNWLYLWFHVWRYQtKRUXFKX
2PH]HQiLQIUDVWUXNWXUDSURUR]YRMF\NORWXULVWLN\
.RQIOLNWPH]L]iMP\OHVQLFNpYêURE\DWXULVWLFNpKRUXFKX
1HGRNRQþHQiWHFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUDYQČNWHUêFKREFtFK
6LOQiSR]LFHFHVWRYQtKRUXFKXSRX]HYþiVWLUHJLRQX
3ĜtOHåLWRVWL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5R]YRMYHQNRYVNpKRWXULVWLFNpKRUXFKX
9\XåLWtVWUXNWXUiOQtFKVWiWQtFKDNUDMVNêFKIRQGĤSUR]DMLãWČQtUR]YRMH0$69VHWtQVNR
3ĜtPpQDSRMHQtPLNURUHJLRQXQD6ORYHQVNRXUHSXEOLNX±FtORYiVNXSLQD
3URSRMHQt SRGQLNDWHOVNêFK VDPRVSUiYQêFK D QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFt GR NRPSOH[QtKR
UR]YRMHUHJLRQX
$OWHUQDWLYQtY\XåLWtOHVQLFNpKRSUĤP\VOX
$OWHUQDWLYQt]GURMHHQHUJLH
3RGSRUDPtVWQtFKHNRQRPLFNêFKDNWLYLWVRKOHGHPQDFKDUDNWHUREODVWL
9\XåLWtNYDOLWQtKRåLYRWQtKRSURVWĜHGtMDNRPDUNHWLQJRYpKRSURVWĜHGNX
5R]YRMVOXåHEYFHOpP~]HPt0$69VHWtQVNR
9]QLNSRGQLNDWHOVNêFKVtWtY0$69VHWtQVNR
3URYi]iQtVGDOãtPLVtWČPLYGDOãtFKUHJLRQHFK
2KURåHQt
•
•
•
•
•
.RQIOLNWPH]L]iMP\OHVQLFWYtDWXULVWLN\
.RQIOLNWPH]L]iMP\RFKUDQ\SĜtURG\DWXULVWLN\
2PH]HQt GDOãtKR UR]YRMH 0$6 9VHWtQVNR YOLYHP QHGRNRQþHQt UR]YRMH WHFKQLFNp
LQIUDVWUXNWXU\
1HGRVWDWHþQi QDEtGND SUDFRYQtFK SĜtOHåLWRVWt SRYHGH N RGFKRGX RE\YDWHOVWYD ] 0$6
9VHWtQVNR
1HYKRGQp ]iVDK\ GR NUDMLQ\ RGVWUDQt VRXþDVQRX PLPRĜiGQRX KRGQRWX SĜtURGQtKR
SURVWĜHGt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
64
6WUDWHJLFNiþiVW
6WUDWHJLH /HDGHU SUR ~]HPt 0$6 9VHWtQVNR MH ]iNODGQt VWĜHGQČGREê QD URN\ ± SURJUDPSRGSRU\UHJLRQiOQtKRUR]YRMHQD~URYQLUHJLRQXVHVWiYDMtFt]WDNRYêFKRSDWĜHQtNWHUi
VWLPXOXMtMHKRUR]YRM&tOHPMHQDYUKQRXWSURVWDQRYHQpREGREtSURP\ãOHQiRSDWĜHQtY\FKi]HMtFt
]HVWUDWHJLHUR]YRMH=OtQVNpKRNUDMHDUHDOL]RYDWHOQiGRVWXSQêPLILQDQþQtPLSURVWĜHGN\
6WUDWHJLH /HDGHU UR]YRMH 0$6 9VHWtQVNR SOQt IXQNFL ]iNODGQtKR GRNXPHQWX SUR NRRUGLQDFL
UR]YRMH ~]HPt KUDMH NOtþRYRX ~ORKX SĜL ]DMLãĢRYiQt SRGSRU\ UHJLRQiOQtKR UR]YRMH SRPiKi Y
RULHQWDFL R QHMGĤOHåLWČMãtFK SRWĜHEiFK PLNURUHJLRQX D XPRåĖXMH PtVWQtP þLQLWHOĤP XUþRYDW D
NRQWURORYDWVPČUEXGRXFtKRYêYRMH
8 RSDWĜHQt VSROXILQDQFRYDQêFK ] IRQGĤ (8 MH 6WUDWHJLH UR]YRMH SĜtPêP ]GURMHP SUR åiGRVWL R
GRWDFH6WUDWHJLHUR]YRMH0$69VHWtQVNRY\FKi]tYHVYpSRGVWDWČ]GORXKRGREpNRQFHSFHUR]YRMH
MHGQRWOLYêFK VIpU QiURGQtKR KRVSRGiĜVWYt D ]HMPpQD ]H 6WUDWHJLH UHJLRQiOQtKR UR]YRMH ýHVNp
UHSXEOLN\ NWHUi MH ]iNODGQtP VWUDWHJLFNêP GRNXPHQWHP SUR SRGSRUX UHJLRQiOQtKR UR]YRMH QD
Y\PH]HQpREGREt
1DYD]XMH QD 3URJUDP UR]YRMH ~]HPQtKR REYRGX =OtQVNpKR NUDMH D ,QWHJURYDQê SURMHNW UR]YRMH
PLNURUHJLRQX9VHWtQVNR]SUDFRDYQêYURFH
9L]H
9L]H MH ãLURFH SRMDWê GORXKRGREê ]iPČU UR]YRMH NWHUê QHPi DPELFH EêW GRVDåHQ YUHODWLYQČ
NUiWNpPKRUL]RQWXUHDOL]DFHVWUDWHJLFNpKRSOiQX9HVYpSRGVWDWČMHYL]HYêUD]HPVQDKSRVtOLWD
VRXþDVQČSR]PČQLWVWiYDMtFtSRVWDYHQtGREURYROQpKRVYD]NXREFtDMHKRYê]QDP6WUDWHJLFNiYL]H
MHPRWWHPFHOpKRVWUDWHJLFNpKRSOiQXD]DGiQtPSURSUDFRYQtVNXSLQ\NWHUpVHEXGRXSĜLWYRUEČ
DNþQtFK SOiQĤ VQDåLW GHILQRYDW WDNRYp FtOH D RSDWĜHQt MHMLFKå UHDOL]DFH SRYHGH NQDSOQČQt WpWR
YL]H
9L]HPLNURUHJLRQX
0$6 9VHWtQVNR EXGH REODVWt QDEt]HMtFt SOQRKRGQRWQê D WUYDOH
XGUåLWHOQê åLYRW Y\FKi]HMtFt ]H VSHFLILFNêFK SRGPtQHN D WUDGLF
REODVWLDVRXþDVQČREODVWtQDEt]HMtFtQiYãWČYQtNĤPãLURNpPRåQRVWL
WXULVWLN\ D UHNUHDFH ]DORåHQp QD Y\XåLWt VWiYDMtFtFK D QRYČ
Y\EXGRYDQêFKNDSDFLWVYKRGQêPLSRGPtQNDPLSURUR]YRMVOXåHED
SRGQLNiQtSĜHGHYãtPPDOêFKDVWĜHGQtFKSRGQLNĤ
2%6$+9,=(6(23Ë5È27<723,/Ëě(
0$69VHWtQVNR±$75$.7,91Ë5(*,2135252=92-'52%1e+20$/e+2$
67ě('1Ë+232'1,.È1Ë]HMPpQDYHYD]EČQDFHVWRYQtUXFKNRPHUþQtVOXåE\YREODVWL
WUDGLþQtFKĜHPHVHODPRGHUQtFKWHFKQRORJLt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
65
0$69VHWtQVNR$75$.7,91Ë5(*,21&(67291Ë+258&+8VH]DPČĜHQtPQD
DNWLYQtWXULVWLNXYHYD]EČQDNYDOLWXNUDMLQ\KRGQRWQpSDPiWN\DPtVWQtWUDGLFHDQD
Y\XåLWtDWUDNWLYQtSRORK\UHJLRQX
0$69VHWtQVNR±5(*,21=$0ċě(1é1$52=92-9(1.29$VGĤUD]HPQDXGUåHQtD
]OHSãHQtNYDOLW\åLYRWQtKRSURVWĜHGtUR]YRMYHQNRYDY\WYRĜHQtNYDOLWQtFKSRGPtQHNSURRE\YDWHOH
DåLYRWYREFtFK
0$69VHWtQVNR±5(*,217(&+1,&.<9<%$9(1éVGĤUD]HPQDXGUåHQtD]OHSãHQt
GRSUDYQtåHOH]QLþQtGRSUDY\D]NYDOLWQČQtWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\FHOpKRPLNURUHJLRQX
3ULRULWQtRV\
=HVWUDWHJLFNpYL]HDSLOtĜĤY\FKi]HMtSĜHGORåHQpSULRULWQtRV\NWHUpEXGRX]iNODGQtP
YêFKRGLVNHP]iPČUĤYMHGQRWOLYêFKNULWLFNêFKREODVWHFK
3ULRULWQtRVD,(NRQRPLFNêUR]YRM
3ULRULWQtRVD,,5R]YRMFHVWRYQtKRUXFKX
3ULRULWQtRVD,,,7UYDOHXGUåLWHOQêUR]YRMYHQNRYD
3ULRULWQtRVD,97HFKQLFNiDGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXUD
3ULRULWQtRVD,(NRQRPLFNêUR]YRM
=iPČUHP MH UR]ãtĜHQt HNRQRPLFNêFK DNWLYLW Y UHJLRQX SUR Y\WYRĜHQt QRYêFK SUDFRYQtFK PtVW D
]tVNiQt PRGHUQtFK WHFKQRORJLt D VOXåHE D VRXþDVQČ GLYHU]LILNRYDW VWiYDMtFt ]DPČĜHQt GR REODVWt
VNOiĜVWYt VWURMtUHQVWYt DM 3URWR MH WĜHED SĜLSUDYRYDW SRGPtQN\ SUR G\QDPLFNê UR]YRM
VOXåHE D YHQNRYVNp SRGQLNDWHOVNp DNWLYLW\D WR ]HMPpQD IXQNþQt LQIUDVWUXNWXURX IXQNþQt
GRSUDYQt VtWt SRGSRURX WUDQVIRUPDFH ]HPČGČOVNêFK DUHiOĤ Y\WLSRYiQtP SORFK SUR SRGQLNiQt
7HQWRFtOVWDYtQDVLOQêFKVWUiQNiFKUHJLRQXNWHUpVSRþtYDMtYGREUpSiWHĜQtGRSUDYQtGRVWXSQRVWL
VKODYQtPFHQWUHPUHJLRQX9VHWtQHP'RVDåHQt]iYLVtQDGRVWDWHþQpQDEtGFHNYDOLWQtSUDFRYQt
VtO\NWHUiE\PČODEêWGRVWDWHþQČIOH[LELOQtDSĜHGHYãtPU\FKOHSĜHNYDOLILNRYDWHOQiDSRXåLWHOQiY
QRYêFK RGYČWYtFK MHMLFKå XPtVWČQt Y UHJLRQX SĜLFKi]t Y ~YDKX =iPČUHP MH SRGSRĜLW UR]YRM
PDOêFKDVWĜHGQtFKLQRYDþQtFKSRGQLNĤ]D~þHOHPMHMLFKUĤVWXDVWDELOL]DFHSURVWĜHGt=NXãHQRVWL
XND]XMtåHQHMYČWãtG\QDPLNXUĤVWXY\ND]XMtSUiYČPDOpDVWĜHGQČYHONpSRGQLN\NWHUpSĜLQiãHMt
YêVOHGN\ Y SRGREČ QRYêFK SUDFRYQtFK PtVW RPH]HQt QHJDWLYQtKR YOLYX ]iYLVORVWL QD MHGQRP
YHONpP ]DPČVWQDYDWHOL D ]Y\ãXMtFt VH WODN QD NYDOLWX D SURGXNWLYLWX SUiFH 3RGSRUD PDOêP D
VWĜHGQtPSRGQLNDWHOĤPSĜLVSČMHNDWUDNWLYLWČPLNURUHJLRQXSURYQČMãtLYQLWĜQtLQYHVWRU\
2SDWĜHQt þ 5R]YtMHW SĜHGSRNODG\ SUR PDOp D VWĜHGQt SRGQLNiQt VFtOHP ]DPH]LW
]DRVWiYiQtREODVWL
3RGRSDWĜHQt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
66
•
•
•
•
•
1DYi]iQt NRQWDNWĤ PH]L VDPRVSUiYRX D SRGQLNDWHOL VQiVOHGQêP Y]QLNHP 0$6
SUĤEČåQpY\KRGQRFRYiQtQi]RUĤSRGQLNDWHOĤQDPtVWQtSRGQLNDWHOVNpSURVWĜHGtDYUiPFL
SUDYRPRFtSRPiKDW]OHSãRYDW]DSRMHQtSRGQLNDWHOĤPLNURUHJLRQXGRþLQQRVWL0$6VFtOHP
NRRUGLQRYDW þLQQRVW V YHĜHMQRX VSUiYRX SĜL UR]YRML REODVWL 3UDYLGHOQi VHWNiQt ]iVWXSFĤ
YHĜHMQpVSUiY\D]iVWXSFĤSRGQLNDWHOĤ
3URKORXEHQt VSROXSUiFH VKRVSRGiĜVNêPL NRPRUDPL D GDOãtPL LQVWLWXFHPL 53,&
5HJLRQiOQtUR]YRMRYpDJHQWXU\NWHUp]DMLãĢXMtSURSRGQLNDWHOHLQIRUPDþQtVHUYLV
1DYi]iQt VSROXSUiFH VDJHQWXURX &]HFK,QYHVW D ]DHYLGRYiQt ILUHP GR GDWDEi]H
VXEGRGDYDWHOĤSURXVQDGQČQtSĜtVWXSXQD]DKUDQLþQtWUK\DSRGtOXQDVXEGRGiYNiFKSUR
YHONpSRGQLN\Yý5D]DKUDQLþt
8PRåQČQtSRGQLNDWHOĤPSĜtVWXSNGRWDFtP]QiURGQtFKDHYURSVNêFKIRQGĤSRVN\WRYiQtP
SUDYLGHOQêFK LQIRUPDFt R Y\KODãRYDQêFK SURJUDPHFK D ]DMLãWČQt WHFKQLFNp SRPRFL SĜL
]SUDFRYiQtåiGRVWtGRMHGQRWOLYêFKSURJUDPĤ
=OHSãHQt GRVWXSQRVWL NDSLWiOX SUR SRGQLNiQt ]DMLãWČQtP SRPRFL SĜL Y\ĜL]RYiQt ~YČUĤ SUR
UR]YRMSRGQLNiQtYþSUDYLGHOQpKRLQIRUPRYiQtRQDEtGNiFKMHGQRWOLYêFKEDQN
2SDWĜHQtþ9\WYRĜLWSRGPtQN\SURSĜtOLYLQYHVWLFGRPLNURUHJLRQX
3RGRSDWĜHQt
•
9\WLSRYiQtYKRGQêFKORNDOLWSORFKDQHPRYLWRVWtQD]iNODGČVWiYDMtFtFK~]HPQtFKSOiQĤD
YSĜtSDGČQRYêFKORNDOLWMHMLFK]DSUDFRYiQtGR~]HPQtFKSOiQĤ
•
9\ĜHãHQtRWi]HNYODVWQLFNêFKY]WDKĤDWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\QDEt]HQêFKORNDOLW
•
9\WYRĜHQtGDWDEi]HSORFKDREMHNWĤSURLQYHVWRU\DMHMLFKYKRGQiSURSDJDFH
•
=DMLãWČQtSURSDJDFHDPDUNHWLQJXSR]HPNĤDREMHNWĤSURLQYHVWRU\DDNWLYQtY\KOHGiYiQt
LQYHVWRUĤSURY\WLSRYDQpSORFK\
•
5HNRQVWUXNFHEXGRYiQtREQRYDREMHNWĤDDUHiOĤXUþHQêFKNSUĤP\VORYpYêUREČ
2SDWĜHQtþ5R]YtMHWIXQNþQtV\VWpPSRUDGHQVWYtDLQIRUPRYDQRVWLSURSRGQLNDWHOH
3RGRSDWĜHQt
•
9\WYRĜHQt GDWDEi]H SRUDGHQVNêFK VXEMHNWĤ Yþ NRQWDNWQtFK RVRE GOH MHGQRWOLYêFK
SUREOHPDWLN
•
3RĜiGiQt RGERUQêFK VHPLQiĜĤ D ãNROHQt SUR SRGQLNDWHOH ]DPČĜHQêFK QD Y\XåtYiQt
SURJUDPĤQDSRGSRUXSRGQLNiQt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
67
•
=SUDFRYiQt VH]QDPX QiURGQtFK D (YURSVNêFK SURJUDPĤ QD SRGSRUX D UR]YRM SRGQLNiQt
YþSUDYLGHOQpDNWXDOL]DFH
2SDWĜHQtþ3RGSRURYDW]HPČGČOVWYtDOHVQLFWYtMDNRQiVWURMSURREQRYXYHQNRYD
D~GUåEXNUDMLQ\
3RGRSDWĜHQt
•
9\XåtYiQt IRQGĤ (8 D QiURGQtFK ]GURMĤ SUR ]DMLãWČQt ]SUDFRYiQt SURMHNWĤ D QiVOHGQp
ILQDQFRYiQtUHDOL]DFH
•
3RGSRUD GDOãtKR Y\XåLWt YROQêFK ]HPČGČOVNêFK REMHNWĤ D DUHiOĤ =SUDFRYiQt VH]QDPX
WČFKWRREMHNWĤD]DĜD]HQtGRGDWDEi]HDQDEtGN\SURLQYHVWRU\
•
3RGSRUDNRPELQRYDQpKR]SĤVREX]HPČGČOVNpYêURE\
•
3RGSRUD UR]YRMH DJURWXULVWLN\ D DNWLYLW ]Y\ãXMtFtFK WXULVWLFNRX DWUDNWLYLWX YHQNRYVNêFK
REODVWt IRUPRX ]YêãHQt LQIRUPRYDQRVWL IDUPiĜĤ R PRåQRVWHFK MHGQRWOLYêFK SURJUDPĤ D
]iPČUHFK REFt YUR]YRML FHVWRYQtKR UXFKX 9\WYiĜHQt SRGPtQHN SUR SRGQLNiQt YWpWR
REODVWL
•
=DYiGČQtãHWUQêFKSDVWHYQtFK]SĤVREĤFKRYXGRE\WNDY\XåLWtSDVWHYHFWYtN~GUåEČOXþLQ
•
9\WYRĜHQt SURMHNWX REQRY\ VDGRYQLFWYt SORGLQ W\SLFNêFK SUR UHJLRQ D RFKUDQ\ NUDMRYêFK
RGUĤGRYRFHDWUiYRE\OLQQêFKVPČVt
•
9\WYRĜHQtSURMHNWXDMHKRUHDOL]DFHREQRY\WUDGLþQtFKOHVQtFKSRURVWĤ
3ULRULWQtRVD,,5R]YRMFHVWRYQtKRUXFKX
&HVWRYQtUXFKEXGHKUiWYêUD]QČMãtUROLQHåYVRXþDVQRVWL9SĜtSDGČFHVWRYQtKRUXFKXVHMHGQi
RMHGQX]QHMSHUVSHNWLYQČMãtFKDG\QDPLFN\VHUR]YtMHMtFtOLGVNRXDHNRQRPLFNRXDNWLYLWX7HQWR
YêYRM VRXYLVt V URVWRXFt åLYRWQt ~URYQt ]QDþQp þiVWL RE\YDWHOVWYD D ]SĤVREHP WUiYHQt YROQpKR
þDVX 1DYtF GOH SURJQy] E\ Y U GR VWĜHGRHYURSVNp D YêFKRGRHYURSVNp REODVWL PČO PtĜLW
GYRMQiVREHN WXULVWĤ QHå GQHV 5R]YRM UHNUHDFH D FHVWRYQtKR UXFKX PĤåH SĜLVSČW N SRVtOHQt
KRVSRGiĜVNêFKDNWLYLW]YêãLWMHKRSĜtMP\Y~]HPt0$69VHWtQVNRDY\WYRĜLWSUDFRYQtSĜtOHåLWRVWL
*HRJUDILFNpDþiVWHþQČWHFKQLFNpSRGPtQN\YUHJLRQXMVRXQHMVRXYãDNSOQRKRGQRWQČY\XåLW\
+ODYQtP ]iPČUHP MH XU\FKOLW D SRGSRĜLW UR]YRM DNWLYLW NWHUp PDMt GREUp SĜHGSRNODG\ D
SHUVSHNWLY\UĤVWXDY\WYRĜHQtQRYêFKSUDFRYQtFKPtVWYREODVWLFHVWRYQtKRUXFKX6ODEpVWUiQN\
VStãH VRXYLVHMt V QHSĜtOLã UR]YLQXWêP UHJLRQiOQtP WXULVWLFNêP LQIRUPDþQtP D RULHQWDþQtP
V\VWpPHPMHGQtP]H]iNODGĤ~þLQQpSURSDJDFHMVRXSĜHVQpLQIRUPDFH1HGRVWDWHþQiMHVtĢWUDV
SUR F\NORWXULVWLNX D GRSUDYQt ]QDþHQt WXULVWLFNêFK FtOĤ DOH ]HMPpQD GRVWDWHþQi NDSDFLWD
XE\WRYDFtFK]DĜt]HQtYãHFKNDWHJRULt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
68
2SDWĜHQtþ5R]YRMSURGXNWĤFHVWRYQtKRUXFKX
3RGRSDWĜHQt
•
•
9\WYRĜHQt PtVWQt SURJUDPRYp QDEtGN\ QDEt]HMtFt Y]iMHPQRX NRPELQDFL UHNUHDþQt
VSRUWRYQt D SRE\WRYp WXULVWLN\ D UR]YtMHMtFt VH DJURWXULVWLN\ Yþ SUDYLGHOQp DNWXDOL]DFH R
QRYČY\EXGRYDQiVSRUWRYLãWČXE\WRYDFt]DĜt]HQtDSRG
9\WYRĜHQt PtVWQt SURJUDPRYp QDEtGN\ F\NORWUDV D F\NOLVWLFNêFK VWH]HN VGRSURYRGQêPL
VOXåEDPL ± VWUDYRYiQt XE\WRYiQt VHUYLV\ SDPiWN\ ]DMtPDYi SĜtURGQt PtVWD DSRG Yþ
SUĤEČåQpDNWXDOL]DFH
•
9\WYRĜHQt PtVWQt SURJUDPRYp QDEtGN\ NXOWXUQtFK VSROHþHQVNêFK D VSRUWRYQtFK DNFt
SRĜiGDQêFKQD~]HPtPLNURUHJLRQXD]DMLVWČQtSUDYLGHOQpURþQtDNWXDOL]DFH
•
3ĜHVKUDQLþQt VSROXSUiFH VH 6ORYHQVNêPL SDUWQHU\ YREODVWL UR]YRMH FHVWRYQtKR UXFKX
EXGRYiQtLQIUDVWUXNWXU\SURGXNWĤFHVWRYQtKRUXFKXDLQIRUPDþQtFKV\VWpPĤ
2SDWĜHQtþ3URSDJDFH0$69VHWtQVNRDUR]YRMLQIRUPDþQtFKV\VWpPĤ
•
•
•
•
•
•
•
9\WYRĜHQt VSROHþQpKR SURSDJDþQtKR PDWHULiOX SURSDJXMtFtKR 0$6 9VHWtQVNR MDNR PtVWR
SURUHNUHDFLDDNWLYQtRGSRþLQHNMDNYOpWČWDNLY]LPQtFKPČVtFtFK
9\WYRĜHQt VSROHþQpKR SURSDJDþQtKR PDWHULiOX XE\WRYDFtFK KRWHO\ SHQ]LRQ\ XE\WRYQ\
XE\WRYiQtYVRXNURPtNHPS\WiERĜLãWČDVWUDYRYDFtFK]DĜt]HQtQD~]HPt0$69VHWtQVNR
YþNRQWDNWĤDSRSLVX]DĜt]HQt
'LVWULEXRYiQt SURSDJDþQtFK PDWHULiOĤ QD YHOHWUK\ FHVWRYQtKR UXFKX D ]DþOHQČQt GR
SURSDJDþQtFKPDWHULiOĤ=OtQVNpKRNUDMHDãLUãtFKWXULVWLFNêFKUHJLRQĤ5HJLRQX9DODãVNR
DM
9\WYRĜHQt VSROHþQêFK LQWHUQHWRYêFK VWUiQHN VSURYi]iQtP QD LQWHUQHWRYp VWUiQN\
MHGQRWOLYêFK REFt ZZZ VWUiQHN SRGQLNDWHOVNêFK VXEMHNWĤ NUDMVNpKR ~ĜDGX D GDOãtFK
YKRGQêFKVWUiQHNQDSĜ5HJLRQX9DODãVNpNUiORYVWYtIRUPRXRGND]Ĥ
9\EXGRYiQt D UR]YRM VWiYDMtFtFK LQIRUPDþQtFK FHQWHU NWHUp WXULVWĤP XPRåQt ]tVNDW
LQIRUPDFH R PLNURUHJLRQX D FHOp WXULVWLFNp GHVWLQDFL =iNODGQt LQIRUPDFH E\ YãDN PČO\
SRVN\WRYDWYãHFKQ\REHFQt~ĜDG\
9UiPFL VSROHþQpKR SURJUDPX FHVWRYQtKR UXFKX ]UHDOL]RYDW VtĢ ÄLQIRSRLQWĤ³ Y PtVWHFK
REHFQtFK ~ĜDGĤ QDYi]DQêFK QD VWiYDMtFt LQIRUPDþQt FHQWUD D ]DMLVWLW NRRUGLQDFL MHMLFK
þLQQRVWL
9\WYRĜHQt MHGQRWQpKR PDQXiOX LQIRUPDþQtKR V\VWpPX D ]QDþHQt D VSROHþQê SRVWXS SĜL
MHMLFKXPtVĢRYiQt
2SDWĜHQtþ5HNRQVWUXNFHDUR]YRMLQIUDVWUXNWXU\FHVWRYQtKRUXFKX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
69
3RGRSDWĜHQt
•
5HNRQVWUXNFHREMHNWĤYHYODVWQLFWYtREFtQDLQIUDVWUXNWXUXFHVWRYQtKRUXFKX
•
=SUDFRYiQtSURMHNWXUHYLWDOL]DFHY\EUDQêFKYRGQtFKQiGUåtDVWXGLtSURQRYpY\XåLWt
•
%XGRYiQtRGSRþtYDGHODSRGREQêFK]DĜt]HQtYUiPFLSČãtFKWUDVDF\NORWXULVWLFNêFKVWH]HN
•
%XGRYiQtDUHNRQVWUXNFHLQIUDVWUXNWXUYHYODVWQLFWYtVRXNURPêFKVXEMHNWĤ
2SDWĜHQtþ5HJLRQiOQtF\NOLVWLFNpVWH]N\DF\NORWUDV\
3RGRSDWĜHQt
•
=SUDFRYiQt VSROHþQp NRQFHSFH F\NORWXULVWLFNêFK WUDV D VWH]HN Y0$6 9VHWtQVNR
VQiYD]QRVWtQDQDGUHJLRQiOQtF\NORWUDV\
•
3ĜtSUDYD GRNXPHQWDFH ~]HPQt UR]KRGQXWt SUR EXGRYiQt QRYêFK ~VHNĤ VGĤUD]HP QD
PtVWDNGHVHSĜHGSRNOiGDMtGRSOĖNRYpVWDYE\DDNWLYLW\
•
3RVWXSQp EXGRYiQt F\NOLVWLFNêFK WUDV D VWH]HN MHMLFK Y]iMHPQp SURSRMHQt D QDSRMHQt QD
QDGUHJLRQiOQtWUDV\
•
%XGRYiQtGRSOĖNRYpLQIUDVWUXNWXU\XVWH]HNDWUDVYHVSROXSUiFLVSDUWQHU\
2SDWĜHQtþ±$JURWXULVWLND
3RGRSDWĜHQt
•
9\WYRĜHQt SRGPtQHN SUR ]DSRMHQt ]HPČGČOVNêFK VXEMHNWĤ GR DJURWXULVWLN\ OHJLVODWLYD
PRåQRVWLSRGPtQN\DWGDMHMLFKSURSDJDFH
•
$QDO\]RYiQtVWiYDMtFtQDEtGN\DJURWXULVWLN\QD~]HPt0$69VHWtQVNR
•
9\W\SRYiQt YKRGQpKR WRXURSHUiWRUD ]DĜD]HQt QDEtGN\ DJURWXULVWLN\ GR QDEtGHN
FHVWRYQtFKNDQFHOiĜt
•
5HNRQVWUXNFH VWiYDMtFtFK REMHNWĤ D EXGRYiQt DJURWXULVWLFNêFK ]DĜt]HQt VRKOHGHP QD
WUDGLFHUHJLRQX9VHWtQVND
3ULRULWQtRVD,,,7UYDOHXGUåLWHOQêUR]YRMYHQNRYD
9HQNRYVNp RVtGOHQt D FHOê YHQNRYVNê SURVWRU Pi QH]DVWXSLWHOQê VSROHþHQVNê NXOWXUQt
HNRORJLFNê D KRVSRGiĜVNê Yê]QDP 3URWR MH QH]E\WQp DE\ GRFKi]HOR NH ]GUDYpPX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
70
DNRPSOH[QtPXYêYRMLYHQNRYDYUiPFLWUYDOHXGUåLWHOQpKRåLYRWDDUR]YRMHVSROHþQRVWL=DMLãWČQt
REQRY\ YHQNRYD MH QDWROLN VSHFLILFNRX SUREOHPDWLNRX åH ML QHO]H YQtPDW D ĜHãLW VHNWRURYČ
=YêãHQt NYDOLW\ SURVWĜHGt O]H GRViKQRXW MHQ GĤVOHGQRX KDUPRQL]DFt D NRRUGLQDFt HNRQRPLFNêFK
HNRORJLFNêFKDVRFLiOQtFKVWUDWHJLtPtVWQtKRUR]YRMH
6QDKRX PtVWQtFK DNWpUĤ UHJLRQiOQtKR UR]YRMH VH VWDQH SĜHGHYãtP KDUPRQLFNê UR]YRM
]GUDYpKRåLYRWQtKRSURVWĜHGtD]OHSãRYiQtNYDOLW\]Y\ãRYiQtDWUDNWLYLW\åLYRWDQDYHQNRYČDWR
MDN YREODVWL VRFLiOQČHNRQRPLFNp WDN SR VWUiQFH XGUåHQt KRGQRW YHQNRYVNp NUDMLQ\ MHMt
SURGXNþQt L PLPRSURGXNþQt IXQNFH ]HMPpQD HVWHWLFNp KRGQRW\ D HNRORJLFNp VWDELOLW\
=DSRPtQDW VH QHEXGH DQL QD REQRYX D UR]YRM YHQNRYVNpKR Ui]X åLYRWD YHVQLF RFKUDQX
DXFKRYiQtNXOWXUQtKRDSĜtURGQtKRGČGLFWYtYHQNRYD
2G UHDOL]DFH WRKRWR RSDWĜHQt VH PM RþHNiYi ]OHSãHQt åLYRWQt ~URYQČ D åLYRWQtKR SURVWĜHGt
RE\YDWHOYHQNRYDD]OHSãHQtMHMLFKY]WDKXNHVYpREFLDVYpPXRNROt]YêãHQtSDWULRWLVPXDSpþH
R YQLWĜQt SURVWĜHGt VtGOD 6P\VOHP MH SRGQtWLW PtVWQt D UHJLRQiOQt FtWČQt REþDQĤ D SRGSRURYDW
REþDQVNRXVRXQiOHåLWRVWY~]HPt
2SDWĜHQtþ±âNROVWYt
3RGRSDWĜHQt
•
0RGHUQL]DFH YêXNRYêFK PHWRG YVRXODGX VYêYRMHP Y]GČOiYiQt D QiURNĤ QD ]QDORVWL D
GRYHGQRVWLåiNĤRGERUQpXþHEQ\LQWHUQHWRYiSUDFRYLãWČDSRG
•
5HNRQVWUXNFH]iNODGQtFKDPDWHĜVNêFKãNROYREFtFK
•
6HVWDYHQtDUHDOL]DFHSURMHNWXQD]SĜtVWXSQČQtY]GČOiYDFtFKD]iMPRYêFKDNWLYLWYREFtFK
MDNRVRXþiVWFHORåLYRWQtKRY]GČOiYiQt]iMPRYpNURXåN\NQLKRYQ\SĜHGQiãN\Y]GČOiYDFt
VHPLQiĜHDSRG
•
1DSRMHQt þLQQRVWL ãNRO QD SURJUDP\ UR]YRMH ĜHPHVOQp YêURE\ VXYHQêUĤ Y\WYiĜHQt VtWČ
JDOHULtDUR]YRMHVOXåHEFHVWRYQtKRUXFKX
•
1DSRMHQtþLQQRVWLãNROQDNXOWXUQtDNWLYLW\Y\FKi]HMtFt]WUDGLþQtKRIRONOyUX
2SDWĜHQt þ 5R]YRM VtGHO D E\GOHQt UR]YRM GRSOĖNRYêFK VOXåHE SUR RE\YDWHOH D
PDOpKRDVWĜHGQtKRSRGQLNiQtYREFtFK
3RGRSDWĜHQt
•
=SUDFRYiQtQDEtGN\QHY\XåLWêFKGRPĤ]iMHPFĤPRE\GOHQtSUHIHURYDWSĜHGVWDYERXQD
Ä]HOHQpORXFH³DY\WYRĜLWV\VWpPSREtGHND]YêKRGQČQt
•
=DMLãWČQtYþDVQêFK]PČQÒ3'SURDNWXiOQtSRWĜHE\E\GOHQtYêVWDYEXLQIUDVWUXNWXU\DE\WĤ
VY\XåLWtPGRWDFt]HVWiWQtKRSURJUDPXSRGSRU\E\GOHQtDGDOãtFKIRQGĤ
•
=DEH]SHþHQt RFKUDQ\ VtGHO D MHMLFK XUEDQLVWLFNpKR D NUDMLQQpKR Ui]X SĜHG QHJDWLYQtPL
YOLY\PRGHUQtDQHW\SLFNpYêVWDYE\]DNRWYHQtYÒ3'
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
71
•
•
9\WYiĜHQt SRGPtQHN SUR ]DþtQDMtFt åLYQRVWQtN\ NDGHĜQLFWYt NRVPHWLND þLVWtUQ\ UHVS
VEČUQ\ SĤMþRYQ\ YLGHRND]HW NRO VHUYLV\ IRWRVEČUQ\ DSRG IRUPRX QDEtGN\ SURVWRU
VQt]NêP QiMHPQêP D SĜtVWXSX NYêKRGQêP ~YČUĤP D SRGSRUD UR]YRMH VWiYDMtFtP
åLYQRVWQtNĤP
6SROXSUiFHYREODVWLSRåiUQtRFKUDQ\D]iFKUDQQpKRV\VWpPX
2SDWĜHQtþ1H]DPČVWQDQRVWDĜHãHQtVRFLiOQtFKGĤVOHGNĤQH]DPČVWQDQRVWL
3RGRSDWĜHQt
•
,QLFLRYiQt Y]QLNX QRYêFK SUDFRYQtFK PtVW YMHGQRWOLYêFK REFtFK Y\WYiĜHQtP SĜt]QLYêFK
SRGPtQHNSURSRGQLNDWHOH
•
9\WYiĜHQt NUiWNRGREêFK SUDFRYQtFK SRPČUĤ SUR REWtåQČ XPtVWLWHOQp XFKD]HþH R
]DPČVWQiQt
•
=YêãHQtPRåQRVWtVSROHþHQVNpKRNXOWXUQtDVSRUWRYQtKRY\åLWt±]HMPpQDSURPOiGHå
2SDWĜHQt þ 5R]YRM NXOWXU\ D REQRYD WUDGLF UR]YRM ĜHPHVHO RFKUDQD D Y\XåLWt
SDPiWHN
3RGRSDWĜHQt
•
3RGSRUDSURMHNWĤNXOWXUQtFKDVSROHþHQVNêFKDNFtQDYD]XMtFtFKQDPtVWQtWUDGLFHD]Y\N\
IRONOyUQtY\VWRXSHQtMDUPDUN\SRXWČOLGRYpVODYQRVWLDSRG
•
5HDOL]DFHSURMHNWĤYêVWDYQtFKH[SR]LFRKLVWRULLDVRXþDVQRVWLREFtDPLNURUHJLRQX
•
6RXVWDYQiRFKUDQDD~GUåEDNXOWXUQtFKDKLVWRULFNêFKSDPiWHNDFKUiQČQêFK~]HPt
•
5R]YRM SĜHVKUDQLþQt VSROXSUiFH VH 6ORYHQVNêPL SDUWQHU\ YREODVWL NXOWXU\ WČORYêFKRY\
ãNROVWYtDY]GČOiYiQt
2SDWĜHQtþ2FKUDQDSĜtURG\DNUDMLQ\
3RGRSDWĜHQt
•
9\WYiĜHQt D ~GUåED Ä=HOHQêFK ]yQ³ YREFtFK NWHUp SĜHGVWDYXMt GĤOHåLWp ELRWRS\
UHJXOiWRU\NOLPDWXDPtVWDRGSRþLQNXãNROQt]DKUDG\SDUN\GČWVNiKĜLãWČDSRG
•
3RGSRURYiQtDUR]YRMWUDGLþQtFKYêUREDþLQQRVWtRYRFQiĜVWYtYLQDĜVWYtãĢiY\NRPSRW\
PDUPHOiG\UR]SWêOHQêFKRYGRE\WNDRYFtDS
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
72
•
2FKUDQDELRWRSĤQH]E\WQêFKN]DFKRYiQtGLYHU]LW\DREQRYDQDUXãHQêFKELRWRSĤ
•
0RQLWRULQJVWDYXWRNĤSUĤVDNĤQDNOiGiQtVKPRWRX]HVHSWLNĤDåXPS
•
=DNOiGiQtDXGUåRYiQtVWURPRĜDGtMDNRRFKUDQ\SURWLHUR]tPYČWURODP\
3ULRULWQtRVD,97HFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUD
9\EDYHQRVW ~]HPt LQIUDVWUXNWXURX SDWĜt N ]iNODGQtP SRGPtQNiP Y\URYQDQpKR DNRPSOH[QtKR
UR]YRMH UHJLRQĤ .YDOLWQt WHFKQLFNi D GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXUD MH SĜHGSRNODGHP SUR URYQRPČUQê
HNRQRPLFNê D VRFLiOQt UR]YRM L VDPRWQpKR 9VHWtQVNpKR PLNURUHJLRQX ,QIUDVWUXNWXUD YUHJLRQX
KUDMHGĤOHåLWRXUROLSĜLSRVX]RYiQtNYDOLW\åLYRWDYQČPDYQHSRVOHGQtĜDGČPiLYê]QDPQêYOLY
QDåLYRWQtSURVWĜHGt
=iVRERYiQt RE\YDWHOVWYD NYDOLWQt SLWQRX YRGRX RGYiGČQt D þLãWČQt RGSDGQtFK YRG
SO\QRILNDFHREFHD]iVRERYiQtHOHNWULFNRXHQHUJLtMHQHMHQ]iNODGQtPSĜHGSRNODGHPSURNYDOLWX
OLGVNpKR åLYRWD DOH WDNp SRGiYi LQIRUPDFL SRWHQFLiOQtP LQYHVWRUĤP R PRåQRVWL UHDOL]DFH MHMLFK
SRGQLNDWHOVNêFK ]iPČUĤ Y~]HPt FR VH WêþH MHGQRGXFKRVWL þL QDRSDN VORåLWRVWL QDSRMHQt QD
WHFKQLFNRX LQIUDVWUXNWXUX -HOLNRå MH L GRSUDYD MHGQtP ] NOtþRYêFK IDNWRUĤ HNRQRPLFNp
YêNRQQRVWL MHMt GREUi Y\EDYHQRVW MH SRGPtQNRX OHSãt NRQNXUHQFHVFKRSQRVWL D UĤVWX KUDMH
QH]DVWXSLWHOQRXUROLSĜLSRGSRĜHSRGQLNiQtYUHJLRQHFK DPiPMLQHRFHQLWHOQRX~ORKXYUiPFL
UR]YRMHFHVWRYQtKRUXFKX0$69VHWtQVNRVHSRGRKRGČVMHGQRWOLYêPLþOHQVNêPLREFHPL]DPČĜt
QDSĜtSUDYXSULRULWQtFKSURMHNWĤUR]YtMHMtFtFKSRåDGRYDQRXLQIUDVWUXNWXUX±WHFKQLFNRXLGRSUDYQt
6P\VOHP WRKRWR SUREOpPRYpKR RNUXKX MH Y\WYRĜLW WDNRYp SRGPtQN\ YREODVWL WHFKQLFNp D
GRSUDYQtLQIUDVWUXNWXU\NWHUpE\MDVQêP]SĤVREHPSRGSRURYDO\UR]YRMHNRQRPLFNêFKDNWLYLWQD
9VHWtQVNX SĜL UHVSHNWRYiQt SULQFLSĤ WUYDOH XGUåLWHOQpKR UR]YRMH VGĤUD]HP QD QDSOĖRYiQt
VWDQGDUGĤ (8 D NWHUp E\ PtVWQtP RE\YDWHOĤP XVQDGĖRYDO\ NRPXQLNDFL VH VYêP RNROtP D
FHONRYČSĜLVSČO\NH]NYDOLWQČQtMHMLFKåLYRWQtFKSRGPtQHN
2SDWĜHQtþ5R]YRMGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXU\
3RGRSDWĜHQt
•
6SROHþQê SRVWXS SĜL SURVD]RYiQt UR]ãtĜHQt D UHNRQVWUXNFH SiWHĜQtFK NRPXQLNDFt , D ,,
WĜtG
•
0RGHUQL]DFHQDYD]XMtFtFKNRPXQLNDFt]DMLãĢXMtFtFKQDSRMHQtQDSiWHĜQLFHNRPXQLNDFL
•
2SUDY\ PtVWQtFK NRPXQLNDFt YREFtFK YþHWQČ GRĜHãHQt RFKUDQ\ SUR FKRGFH GREXGRYiQt
FKRGQtNĤDUHNRQVWUXNFH]DVWiYHNYHĜHMQpGRSUDY\
•
ěHãHQt NRPXQLNDþQtKR QDSRMHQt QRYêFK DUHiOĤ SUR GUREQp D VWĜHGQt SRGQLNiQt YþHWQČ
SRWĜHEQêFKSDUNRYDFtFKSORFK
•
.RRUGLQDFH UR]YRMRYêFK DNWLYLW VH 6ORYHQVNêPL SDUWQHU\ KODYQČ ]KOHGLVND GRSUDYQt D
WHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
73
2SDWĜHQtþ.DQDOL]DFHYþHWQČý29
3RGRSDWĜHQt
•
9\EXGRYiQtQRYêFK~VHNĤDUHNRQVWUXNFHVWiYDMtFtKRNDQDOL]DþQtKRV\VWpPXYREFtFK
•
9\EXGRYiQtNDQDOL]DþQtKRVEČUDþHVQDSRMHQtPQDý29YREFtFK
•
ěHãHQtQDSRMRYDFtFKPtVWNDQDOL]DFHSURQRYpDUHiO\SURGUREQpDVWĜHGQtSRGQLNiQt
•
ěHãHQt SUREOpPĤ V KODYQtPL SĤYRGFL ]QHþLãWČQt SRYUFKRYêFK YRG MHGQiQt R QiSUDYČ
VSROHþQpDNWLYLW\DSURMHNW\GĤVOHGQpXSODWQČQtSULQFLSX]QHþLãĢRYDWHOSODWt
2SDWĜHQtþ±9RGRYRG
3RGRSDWĜHQt
•
1DSRMHQtREFtQDY\GDWQê]GURMSLWQpYRG\
•
5R]ãtĜHQtYRGRYRGQtKRV\VWpPXYREFtFKDUHNRQVWUXNFHVWiYDMtFtFKV\VWpPĤ
•
0LQLPDOL]DFH]WUiWYRG\YUR]YRGQêFKVtWtUHNRQVWUXNFtYRGRYRGQtFKĜiGĤ
•
=SUDFRYiQt VWXGLHQiKUDGQtFK]GURMĤSLWQpYRG\QD~]HPt0$69VHWtQVNRPLPRV\VWpP
GRPRYQtFKVWXGQt
•
=DMLãWČQt RFKUDQ\ PtVWQtFK ]GURMĤ D SUDPHQLãĢ VFtOHP ]DEH]SHþHQt NYDOLWDWLYQtFK
SDUDPHWUĤSLWQpYRG\
•
ěHãHQtQDSRMRYDFtFKPtVWRGEČUXSLWQpYRG\SURQRYČEXGRYDQpSRGQLNDWHOVNpSORFK\
2SDWĜHQtþ3O\QRILNDFHDOWHUQDWLYQt]GURMH
3RGRSDWĜHQt
•
'RĜHãHQtQDSRMHQtGRPiFQRVWtQDSO\QRYRGYREFtFK0$69VHWtQVNR
•
ěHãHQt QDSRMRYDFtFK PtVW SUR RGEČU SO\QX YQRYêFK DUHiOHFK SUR GUREQp D VWĜHGQt
SRGQLNiQt
•
3RGSRUD]tVNiYiQtHQHUJLH]DOWHUQDWLYQtFK]GURMĤELRPDV\VOXQHþQtHQHUJLHDM
•
6QtåHQtHQHUJHWLFNpQiURþQRVWLE\WRYêFKDYHĜHMQêFKREMHNWĤ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
74
2SDWĜHQtþ2GSDGRYpKRVSRGiĜVWYt
3RGRSDWĜHQt
•
2SČWRYQpY\XåtYiQtPDWHULiOX]GHPROLFYHVWDYHEQLFWYt
•
3RGSRUDD]DYiGČQtSURJUDPXSURSDJDFHV\VWpPXWĜtGČQpKRRGSDGX
•
=DMLãWČQtDVDQDFHVWDUêFKVNOiGHN]DEUiQČQtY\WYiĜHQtþHUQêFKVNOiGHN
•
9êVWDYEDDUHNRQVWUXNFHVEČUQêFKGYRUĤ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
75
3URMHNWRYp]iPČU\
=D ]DMLãWČQt SĜtSUDY\ D UHDOL]DFL MHGQRWOLYêFK DNFt SURMHNWĤ ]RGSRYtGi YåG\ MHKR QRVLWHO
SRNXG MtP QHQt ]iVWXSFH ]H VRXNURPpKR þL QH]LVNRYpKR VHNWRUX YČWãLQRX VH MHGQi R REHF
NWHUê VL UR]KRGQH ]GD EXGH SURMHNW ]SUDFRYiYDW ViP YODVWQtPL VLODPL QHER YH VSROXSUiFL
VGDOãtPL Yê]QDPQêPL PtVWQtPL DNWpU\ =KOHGLVND ILQDQFRYiQt VH MHGQi R DNWLYLW\ NWHUp MVRX
KUD]HQ\ ] UR]SRþWRYêFK SURVWĜHGNĤ VDPRWQpKR QRVLWHOH QHER ] YQČMãtFK ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ
NWHUpRYãHPQHPĤåHViPSĜtOLãRYOLYĖRYDW
9]KOHGHP NRPH]HQêP ]GURMĤP ILQDQþQtP PDWHULiOQtP OLGVNêP MHQå MVRX SUR 0$6
9VHWtQVNROLPLWXMtFtDSRWHQFLiOQtSURYi]DQRVWLMHGQRWOLYêFKDNFtQHQtPRåQp]DþtWMHGQRWOLYpDNFH
UHDOL]RYDW YãHFKQ\ VRXþDVQČ SDUDOHOQČ 9êEČU D UHDOL]DFH MHGQRWOLYêFK DNWLYLW VWHMQČ WDN MDNR
QDSOĖRYiQt YODVWQtKR DNþQtKR SOiQX EXGH ]iYLVHW ]HMPpQD QD DNWLYLWČ DVFKRSQRVWHFK PtVWQtFK
DNWpUĤQDPtĜHMHMLFKVSROXSUiFHPQRåVWYtGLVSRQLELOQtFKILQDQþQtFK]GURMĤDFHONRYpNRRUGLQDFL
MHGQRWOLYêFKDNWLYLW
9]KOHGHP NH ]QDþQp SURPČQOLYRVWL PtVWQtKR L YQČMãtKR SURVWĜHGt D QiVOHGQp ]PČQ\
QČNWHUêFK YVWXSQtFK SRGPtQHN QHO]H LQGLYLGXiOQt DNWLYLW\ þL SURMHNW\ SOiQRYDW QD SĜtOLã GORXKRX
GREX GRSĜHGX SURWR MH DNþQt SOiQ SURMHNWĤ ]SUDFRYiQ YNUiWNRGREpP þDVRYpP LQWHUYDOX QD
REGREtWĜtOHWFRåMHYVRXODGXVUR]SRþWRYêPLSUDYLGO\9QDãHPSĜtSDGČXUþXMHDNWLYLW\MHMLFKå
XVNXWHþQČQtMHQDSOiQRYiQRGRNRQFHURNX
-HOLNRå MH DNþQt SOiQ QHMU\FKOHML ]DVWDUiYDMtFt þiVWt FHOpKR SURJUDPRYpKR GRNXPHQWX
PQRKpSURMHNW\MVRXMLåUHDOL]RYiQ\RGQČNWHUêFKSURMHNWRYêFK]iPČUĤE\ORXSXãWČQRDSRG
MHGQi VH R RWHYĜHQê SUDFRYQt GRNXPHQW NWHUê EXGH SUĤEČåQČ DNWXDOL]RYiQ ]SĜHVĖRYiQ
UR]SUDFRYiYiQ D XSUDYRYiQ SRGOH NRQNUpWQt VLWXDFH D YêYRMH YQČMãtKRSURVWĜHGt WDN DE\ VNêWDO
FR QHMYČWãt RSRUX UR]YRMRYêP þLQQRVWHP YUHJLRQX -H QXWQR KR SĜL]SĤVRERYDW SĜHGHYãtP
DNWXiOQtP SRWĜHEiP REFt 3R NDåGRURþQtP PD[LPiOQČ GYRXURþQtP Y\KRGQRFHQt ~VSČãQRVWL
UHDOL]DFH MHGQRWOLYêFK DNWLYLW EXGH MHKR DNWXDOL]DFL SURYiGČW RUJiQ NWHUê VFKYiOLO WHQWR
VWUDWHJLFNêUR]YRMRYêSOiQ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
76
%\VWĜLþND
9êVWDYEDWHUPiOQtKRFHQWUD%\VWĜLþND
,QYHVWRU
2EHF%\VWĜLþND
=iPČUSURMHNWX
=OHSãHQtFHORURþQČSRVN\WRYDQêFKVOXåHEQiYãWČYQtNĤPDWXULVWĤP
YRNROt SĜHKUDG\ %\VWĜLþND ]YêãHQt WXULVWLFNpKR UXFKX Y\WYRĜHQt
QRYêFKSUDFRYQtFKPtVW
$NWLYLW\SURMHNWX
]YêãHQtPRåQRVWL Y\XåLWt YROQpKRþDVX QiYãWČYQtNĤ EOt]NpKR RNROt
9DODãVNpKR 0H]LĜtþt 5RåQRYD SRG 5DGKRãWČP 9VHWtQD D GDOãtKR
RNROt
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF%\VWĜLþND
=GĤYRGQČQt
]YêãHQt PRåQRVWt GDOãtKR Y\XåLWt YROQpKR þDVX UHKDELOLWDFH
WHUPiOQtPLYRGDPL]YêãHQt]iMPXWXULVWĤRYDODãVNêUHJLRQDMHKR
EOt]NpRNROt
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
5HNRQVWUXNFHOHWQtKRNLQD%\VWĜLþND
,QYHVWRU
2EHF%\VWĜLþND
=iPČUSURMHNWX
=OHSãHQt VOXåHE QiYãWČYQtNĤP ~þLQNXMtFtP VPRåQRVWt YČWãt
þHWQRVWLNXOWXUQtFKSURJUDPĤYDUHiOXOHWQtKR
$NWLYLW\SURMHNWX
NXOWXUQt Y\XåLWt YROQpKR þDVX QiYãWČYQtNĤ SĜHKUDG\ D REþDQĤ
EOt]NpKRRNROt
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF%\VWĜLþND
=GĤYRGQČQt
]YêãHQt PRåQRVWt GDOãtKR Y\XåLWt YROQpKR þDVX ]YêãHQt ]iMPX
WXULVWĤRYDODãVNêUHJLRQDMHKREOt]NpRNROt
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČUSURMHNWX
$NWLYLW\SURMHNWX
5HNRQVWUXNFHDXWRNHPSX3RGKUi]t%\VWĜLþND3ĜHKUDGD
2EHF%\VWĜLþND
=OHSãHQt SRVN\WRYDQêFK VOXåHE QiYãWČYQtNĤP D WXULVWĤP YRNROt
SĜHKUDG\ %\VWĜLþND ]YêãHQt WXULVWLFNpKR UXFKX Y\WYRĜHQt QRYêFK
SUDFRYQtFKPtVW
- LQIRUPDþQtFHQWUXP
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
77
-
XE\WRYDFtNDSDFLWD
åLYRWQtSURVWĜHGt
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF%\VWĜLþND
=GĤYRGQČQt
]YêãHQt XE\WRYDFtFK NDSDFLW D QiYãWČYQRVWL UHJLRQX SURGORXåLW
GREXUHNUHDFH
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
5HNRQVWUXNFHDXWRNHPSX3RGKUi]t%\VWĜLþND3ĜHKUDGD
,QYHVWRU
2EHF%\VWĜLþND
=iPČUSURMHNWX
=OHSãHQt SRVN\WRYDQêFK VOXåHE QiYãWČYQtNĤP D WXULVWĤP YRNROt
SĜHKUDG\ %\VWĜLþND ]YêãHQt WXULVWLFNpKR UXFKX Y\WYRĜHQt QRYêFK
SUDFRYQtFKPtVW
$NWLYLW\SURMHNWX
- LQIRUPDþQtFHQWUXP
- XE\WRYDFtNDSDFLWD
- åLYRWQtSURVWĜHGt
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF%\VWĜLþND
=GĤYRGQČQt
]YêãHQt XE\WRYDFtFK NDSDFLW D QiYãWČYQRVWL UHJLRQX SURGORXåLW
GREXUHNUHDFH
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
78
+RYČ]t
3ĜtURGQtNRXSDOLãWČYREFL+RYČ]t
,QYHVWRU
2EHF+RYČ]t
=iPČUSURMHNWX
9 ~]HPQtP SOiQX REFH +RYČ]t MH QDYUåHQD SORFKD þ SUR
UHNUHDFL D VSRUW NWHUi YHOPL SĜLUR]HQČ QDYD]XMH QD VWiYDMtFt
DXWRNHPSQLJ Ä8 VSODYX³ VXE\WRYDFt NDSDFLWRX RVRE D
UHVWDXUDFt .ROLED VPRåQRVWt XE\WRYiQt RVRE 9HGHQt REFH Pi
]iPČU YWpWR ORNDOLWČ Y\EXGRYDW SĜtURGQt NRXSDOLãWČ NWHUp E\
NURPČ QiYãWČYQtNĤ D WXULVWĤ YH YêãH XYHGHQêFK ]DĜt]HQt PČO\
Y\XåtYDWRE\YDWHOpREFH+RYČ]tDVRXVHGQtFKREFt
$NWLYLW\SURMHNWX
- ]DEH]SHþHQt
PRåQRVWL
NRXSiQt
QiYãWČYQtNĤP
DXWRNHPSLQJXDSURYR]RYQ\.ROLED
- UHDOL]DFt SURMHNWX VRWHYĜH PRåQRVW Y\XåtYiQt NRXSDOLãWČ
RE\YDWHOĤPREFH+RYČ]t
- NRXSDOLãWČ EXGH QDYD]RYDW QD F\NORVWH]NX 9VHWtQ9HONp
.DUORYLFHDWtPGRMGHNXVSRNRMHQtSRWĜHEF\NOLVWĤ
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ Sþ D YH YODVWQLFWYt VRXNURPêFK RVRE ± REHF
+RYČ]t]DEH]SHþtYêNXSORFK\SURFFDP
=GĤYRGQČQt
5HDOL]DFtSURMHNWXE\GRãORNYHONpPXUR]ãtĜHQtVOXåHEYFHVWRYQtP
UXFKX Y~GROt +RUQtKR 9VDFND D GiOH NQDEtGFH REþDQĤP REFH
+RYČ]tDVRXVHGQtPREFtPNYDOLWQtKRDEH]SHþQpKRNRXSiQt'iOH
MH PRåQRVW Y\XåtW SĜLOHKOp F\NORVWH]N\ YtFH~þHORYpKR KĜLãWČ
XE\WRYDFtFKNDSDFLWDREþHUVWYHQt
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČUSURMHNWX
3DUNRYLãWČXPtVWQtKRNRVWHODDKĜELWRYD
2EHF+RYČ]t
9HGHQtREFH+RYČ]tVHVQDåtY\ĜHãLWQHGRVWDWHNSDUNRYDFtFKPtVWX
PtVWQtKRNRVWHODDKĜELWRYD9ORĖVNpPURFHGRãOR]HVWUDQ\REFH
NRGNRXSHQt QHPRYLWRVWL VRXVHGtFt VPtVWQtP KĜELWRYHP 7DWR
QHPRYLWRVW QDYD]XMH QD KODYQt YFKRG NPtVWQtPX KĜELWRYX D
]iURYHĖNRVWHOX9VRXþDVQpGREČMH]SUDFRYiQDGRNXPHQWDFHSUR
~]HPQt Ĝt]HQt 7DWR GRNXPHQWDFH SRþtWi VUHDOL]DFt NXVĤ
SDUNRYDFtFK PtVW SUR RVREQt YR]LGOD 3RQČYDGå VH MHGQi R
YêVWDYEX SDUNRYLãWČ X PtVWQtKR NRVWHOD NWHUê MH RG URNX Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
79
Y\KOiãHQ NXOWXUQt SDPiWNRX SURMHNWDQW VWDYE\ QDYUKO NDPHQQp
REUXEQtN\ D YNXVQRX GODåEX 9SURVWRUX SDUNRYLãWČ VH SRþtWi L
VRVi]HQtP ]HOHQČ NWHUi E\ PČOD QDYi]DW QD SČNQČ XSUDYHQp
SORFK\PtVWQtKRKĜELWRYD
$NWLYLW\SURMHNWX
- Y\ĜHãHQtQHGRVWDWNXSDUNRYDFtFKPtVWXPtVWQtKRKĜELWRYDD
]iURYHĖNRVWHODVY0iĜt0DJGDOpQ\
- ]KRWRYHQt NV SDUNRYDFtFK PtVW SUR RVREQt PRWRURYi
YR]LGOD
- ]KRWRYHQt NV SDUNRYDFtFK PtVW SUR RVRE\ WČOHVQČ
SRVWLåHQp
- YêVDGEDRNUDVQêFKGĜHYLQD]HOHQČ
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ Sþ ± ]DKUDGD R YêPČĜH P D Sþ ± RVWDWQt
SORFKDRYêPČĜHPYHYODVWQLFWYtREFH+RYČ]t
=GĤYRGQČQt
5HDOL]DFH SURMHNWX MH QXWQi ]GĤYRGX YHONpKR QiUXVWX D UR]YRMH
RVREQt GRUSDY\ 9VRXþDVQp GREČ GRFKi]t NH NROL]QtP VLWXDFtP
KODYQČ Y]LPQtP REGREt NG\ RVREQt PRWRURYi YR]LGOD QHPDMt
PRåQRVWEH]SHþQpKRSĜtMH]GXDRWRþHQtVHXKODYQtEUiQ\PtVWQtKR
NRVWHODDKĜELWRYD
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
80
+XVOHQN\
9\EXGRYiQtãNROQtGUXåLQ\
,QYHVWRU
2EHF+XVOHQN\
=iPČUSURMHNWX
9\EXGRYiQtQRYpPtVWQRVWLSURãNROQtGUXåLQXY=â+XVOHQN\PLPR
SURVWRUKODYQtEXGRY\
$NWLYLW\SURMHNWX
PLPRãNROQtþLQQRVWåiNĤ
ORNDOL]DFHåiNĤYGREČRGVNRQþHQtY\XþRYiQtGRGRE\
RGMH]GĤKURPDGQpGRSUDY\
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF+XVOHQN\
=GĤYRGQČQt
SURþ =âPiWĜtGåiNĤYSĜtãWtFKOHWHFKEXGHWHQWRSRþHWVWRXSDW
FKFHWH
UHDOL]RYDW DOH QHPi GRVWDþXMtFt SURVWRU\ SUR PLPRãNROQt þLQQRVW ± SURMHNW"
]iMPRYêFKNURXåNĤ~VSČFK\YFHORVWiWQtPPČĜtWNX
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
5HNRQVWUXNFH&(175$REFH+XVOHQN\
,QYHVWRU
2EHF+XVOHQN\
=iPČUSURMHNWX
5HNRQVWUXNFH VWiYDMtFtKR QHY\KRYXMtFtKR QHIXQNþQtKR D
FKiWUDMtFtKR FHQWUD REFH QD NXOWXUQt VSROHþHQVNp WXULVWLFNp D
SRGQLNDWHOVNpFHQWUXP
$NWLYLW\SURMHNWX
WXULVWLFNêUXFKX
]YêãHQt]DPČVWQDQRVWLYREODVWL
þLQQRVWNQLKRYQDLQWHUQHW
NRPXQLWQtþLQQRVWREþDQVNpVSROHþQRVWL
Y\EXGRYiQtSDUNRYLãWČVSLNQLNRYêPSRVH]HQtP
YêVWDYE\NRPXQLWQtKRDWXULVWLFNpKRFHQWUD
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF+XVOHQN\
=GĤYRGQČQt
]OHSãHQtY]KOHGXåLYRWQtFKDNXOWXUQtFKSRGPtQHNREFH
Y\WYRĜHQtSURVWRUSURQH]LVNRYpRUJDQL]DFHDNOXE\D
SRGQLNDWHOVNpDNWLYLW\
Y\WYRĜHQtSDUNRYDFtFKPtVWDRGSRþLQNRYp]yQ\SUR
QiYãWČYQtN\YþHWQČLQIUDVWUXNUXU\
1iNODG\SURMHNWX
PLO.þ±EXGRYD
PLO.þSDUNRYLãWČ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
81
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČU SURMHNWX FR
FKFHWH GČODW MDN DM
NUiWNêSRSLV
$NWLYLW\SURMHNWX
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ
=GĤYRGQČQt
SURþ
FKFHWH
UHDOL]RYDW
SURMHNW"
1iNODG\ SURMHNWX Y
WLV.þ
'REDUHDOL]DFH
6WDYEDWČORFYLþQ\X=â+XVOHQN\
2EHF+XVOHQN\
9\EXGRYDWWČORFYLþQXSURåiN\=âDSURVSRUWRYQtDNWLYLW\REþDQĤ
+XVOHQHNFYLþHQtåHQ6RNRO«
WXULVWLFNêUXFKX
VSRUWRYQtþLQQRVWåiNĤDREþDQĤ+XVOHQHN
2EHF+XVOHQN\
2EHF +XVOHQN\ QHYODVWQt åiGQRX EXGRYX SRGREQpKR ]DPČĜHQt D
REþDQ\MHYHOPLåiGDQiSURVSRUWRYQtY\åLWtMDNãNROQtPOiGHåHWDN
RVWDWQtFKRE\YDWHO
PLO.þ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
82
-DEOĤQND
.DQDOL]DFHREFH-DEOĤQND
2EHF-DEOĤQND
=iPČU SURMHNWX FR 9\EXGRYDWþLVWLþNXDNDQDOL]DFLYREFL-DEOĤQND
FKFHWH GČODW MDN DM NUiWNêSRSLV
$NWLYLW\SURMHNWX
åLYRWQtSURVWĜHGt
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 9HYODVWQLFWYtREþDQĤSRYROHQYVWXSQDSR]HPN\D2Ò-DEOĤQND
=GĤYRGQČQt
=OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGt
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
5HNRQVWUXNFHEXGRY\VWDUp=âQDYtFH~þHORYRXEXGRYX
2Ò-DEOĤQND
9\EXGRYDW YêGHMQX OpNĤ QRYp SURVWRU\ SUR OpNDĜH Y\EXGRYDW
QRYêREHFQt~ĜDGDYSRGNURYtE\W\
$NWLYLW\
SURMHNWX GRVWXSQČMãtOpNDĜL
XYHćWHERGRYČ
YêGHMQDOpNĤ
Y]QLNQHVWĜHGREFH
=GĤYRGQČQt
&K\Et YêGHMQD OpNĤ SURVWRU\ SUR OpNDĜH QHY\KRYXMt D QHY\KRYXMH
DQLSURVWRUREHFQtKR~ĜDGX
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČUSURMHNWX
5HNXOWLYDFHVNOiGN\NRPXQiOQtKRRGSDGXY-DEOĤQFH
,QYHVWRU
2EHF-DEOĤQND
=iPČUSURMHNWX
3ĜtVWXSQRVWYRGRYRGQtKRSRWUXEtNWHUpOHåtYWpWRORNDOLWČ
ÒSUDYDSORFK\NWHUiMHYEOt]NRVWL=â-DEOĤQND
$NWLYLW\
SURMHNWX ]OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtYREFL
XYHćWHERGRYČ
SĜtVWXSNYRGRYRGQtPXSRWUXEt6WDQRYQLFD
]OHSãHQtY]KOHGXNUDMLQ\YEOt]NRVWL=â-DEOĤQND
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ = YČWãt þiVWL MVRX W\WR SR]HPN\ YH YODVWQLFWYt 2Ò -DEOĤQND QD
RVWDWQtMHSRYROHQYVWXSRGPDMLWHOĤ
1i]HYSURMHNWX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
83
=GĤYRGQČQt
=OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtYREFL-DEOĤQND
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'RED UHDOL]DFH NG\ WRFKFHWHUHDOL]RYDW"
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
84
.DUROLQND
5HNRQVWUXNFHDUR]ãtĜHQtWXULVWLFNRVSRUWRYQtKRFHQWUDY.DUROLQFH
,QYHVWRU
0ČVWR.DUROLQND
=iPČUSURMHNWX
=iPČUHP SURMHNWX MH UHNRQVWUXNFH VWiYDMtFtKR VSRUWRYQtKR DUHiOX
NWHUê E\O Y\EXGRYiQ SĜHG OpW\ D MH YVRXþDVQp GREČ
RSRWĜHERYiQ =iURYHĖ E\ VH PČO UR]ãtĜLW R QRYi VSRUWRYLãWČ
YtFH~þHORYpKĜLãWČYþHWQČED]pQXDXPČOpWUiY\SURIRWEDO
$NWLYLW\SURMHNWX
]Ĝt]HQtSUDFRYQtFKPtVW
]DWUDNWLYQČQtSURVWĜHGt
SĜtOLYWXULVWĤ
]OHSãHQtI\]LFNp]GDWQRVWLRE\YDWHOVWYD
PRåQRVWWUpQLQJXYUFKRORYêFKVSRUWRYFĤ
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 0ČVWR.DUROLQND
=GĤYRGQČQt
7HQWR SURMHNW Y\FKi]t ]SRGPtQHN WXULVWLFNpKR UXFK YUHJLRQX
8E\WRYiQt SUR WXULVW\ MH Y\EXGRYiQR YVRXVHGQt REFL 9HONp
.DUORYLFH 9UHJLRQX QHQt Y\EXGRYiQR ]i]HPt SUR YROQRþDVRYp
DNWLYLW\ WXULVWĤ &tOHP PČVWD MH VH ]DPČĜLW QD VSRUWRYQt DNWLYLW\
WXULVWĤ YêNRQQRVWQtFK D PtVWQtFK VSRUWRYFĤ 1DKUiYDMt WRPX L
~VSČãQp YêVOHGN\ PtVWQtKR VGUXåHQt 26 VSRUW 9HONp .DUORYLFH
.DUROLQND D MLQêFK VSRONĤ ± WHQLV VWROQt WHQLV DHURELF IRWEDO
NXOWXULVWLNDYROHMEDOãDFKLVWpDWG
1i]HYSURMHNWX
1iNODG\ SURMHNWX Y WLV.þ
8SĜHVQtVWXGLHSURYHGLWHOQRVWL
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČUSURMHNWX
$NWLYLW\SURMHNWX
9\WYRĜHQtDNþQtKRWêPXSURUR]YRMSRGQLNiQtY.DUROLQFH1$633
0ČVWR.DUROLQND
=iPČUHP SURMHNWX MH Y\WYRĜHQt QH]LVNRYp RUJDQL]DFH ]D ~þHOHP
SURSDJDFH PČVWD .DUROLQN\ D SRPRF SĜL ]DKiMHQt SRGQLNDWHOVNêP
VXEMHNWĤP
]Ĝt]HQtSUDFRYQtFKPtVW
]DWUDNWLYQČQtSURVWĜHGt
QDEtGNDXE\WRYDFtFKNDSDFLW
Y\KOHGiYiQtGRGDYDWHOĤDRGEČUDWHOĤ
SRPRF SĜL ]ĜL]RYiQt QRYêFK SRGQLNDWHOVNêFK VXEČNWĤ åO RU
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
85
~þHQLFWYtDWG
SRUDGHQVWYtYREODVWL0DUNHWLQJXDPDQDJHPHQW
SRPRFSĜL]DMLãĢRYiQtD]SUDFRYiQt~YČUĤDGRWDFtIRQGĤ
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 0ČVWR.DUROLQND
=GĤYRGQČQt
7HQWR SURMHNW Pi ]D ~NRO XVQDGQLW ]SĜtVWXSQLW ]HIHNWLYQLW D
SRGSRĜLW VRXNURPp SRGQLNiQt Y.DUROLQFH &tOHP MH VQtåLW
QH]DPČVWQDQRVWDPRWLYRYDWREþDQ\NSRGQLNDWHOVNêPDNWLYLWiP
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
5HNRQVWUXNFH ~ĜDGX ± Y\EXGRYiQt JDOHULH D RSUDYD YHVWLEXOX
REQRYD]DVHGDFtPtVWQRVWL
,QYHVWRU
0ČVWR.DUROLQND
=iPČUSURMHNWX
=iPČUHPSURMHNWXMHUHNRQVWUXNFHVWiYDMtFtKRSURVWRUXSURVWiORX
YêVWDYX VNOD D XPČOHFNR ĜHPHVOQêFK YêURENĤ =iURYHĖ E\ VH
SURYHGOD UHNRQVWUXNFH VWiYDMtFt ]DVHGDFt PtVWQRVWL QD ãNROtFt
FHQWUXP ]DPČVWQDQFĤ 7DWR PtVWQRVW E\ VH GiOH Y\XåtYDOD SUR
SRĜiGiQtYêVWDY
$NWLYLW\SURMHNWX
]DWUDNWLYQČQtSURVWĜHGt
SĜtOLYWXULVWĤ
PRåQRVWSURSDJDFHUHJLRQXDPtVWQtFKSRGQLNDWHOĤ
SURYiGČQtãNROHQt]DPČVWQDQFĤDPtVWQtFKREþDQĤ
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 0ČVWR.DUROLQND
=GĤYRGQČQt
9 VRXþDVQp GREČ PČVWR QHPi åiGQp PXVHXP DQL YêVWDYQt
SURVWRU\ SUR SRĜiGiQt YêVWDY þL VWiOH H[SR]LFH ÒĜDG MH YFHQWUX
PČVWDNGHYEXGRYČVtGOtSRãWDVSRĜLWHOQDSROLFLHDVWiWQtVSUiYD
%XGRYD MH YFHQWUX PČVWD D MH YVRXþDVQpP FHQWUX GČQt -H
PRåQRVW ]GH SRĜiGDW YêVWDY\PtVWQtFK XPČOFĤ D ]iURYHĖ SRĜiGDW
ãNROHQt]DPČVWQDQFĤSRGQLNDWHOĤ]iMPRYêFKVGUXåHQtDPtVWQtFK
REþDQĤ 'iOH E\ YH YHVWLEXOX Y]QLNOD VWiOD H[SR]LFH VNOiĜVNêFK
YêURENĤ7HQWRREMHNWMHKRMQČQDYãWČYRYiQWXULVW\
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
86
.DWHĜLQLFH
3ĜtVWDYEDWČORFYLþQ\DNXFK\QČVMtGHOQRXN=â.DWHĜLQLFH
,QYHVWRU
2EHF.DWHĜLQLFH.DWHĜLQLFH5DWLERĜ
=iPČUSURMHNWX
3URMHNW MH ]iPČUHP ]DVWXSLWHOVWYD REFH .DWHĜLQLFH FtOHP MH
Y\EXGRYDWWČORFYLþQXD]iURYHĖMtGHOQXVNXFK\Qt
$NWLYLW\SURMHNWX
]DMLãWČQtSURVWRUĤSURFYLþHQtQDãLFKåiNĤ=â
]DMLãWČQtWUpQLQNRYêFKSURVWRUĤSUR7-6RNRO.DWHĜLQLFH
]DMLãWČQtVWUDYRYiQtåiNĤPtVWQt=âDRE\YDWHOREFH
=GĤYRGQČQt
]NYDOLWQČQt SRGPtQHN SUR VSRUWRYQt D WČORYêFKRYQRX þLQQRVW
YREFLMDNRåWRPRåQRVWVWUiYHQtYROQpKRþDVX
SRGSRĜLWVSRONRYpDNWLYLW\PtVWQtFKRE\YDWHO
SRGSRĜLWUR]YRMWČORYêFKRY\DVSRUWX
]EXGRYDW ãNROQt NXFK\Ė D MtGHOQX NWHUi E\ QDKUDGLOD VRXþDVQRX
QHY\KRYXMtFtDPDORNDSDFLWQt
SURYHONê]iMHPREþDQĤREFHRVWUDYRYiQt
1iNODG\ SURMHNWX Y WLV.þ
WLV.þ
'REDUHDOL]DFH
5RN
1i]HYSURMHNWX
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČUSURMHNWX
$NWLYLW\SURMHNWX
=GĤYRGQČQt
5HNRQVWUXNFH0.SRYêVWDYEČFHORSORãQpNDQDOL]DFH
2EHF.DWHĜLQLFH.DWHĜLQLFH5DWLERĜ
2EQRYD0.Y\URYQiQtSRYUFKXNU\WX$%6SRVWĜLNåLYLþQêVSRMRYDFt
HPXO]t %HWRQ DVIDOWRYê $%6 , WORXãĢND FP 9\YROiQR VWDYERX
FHORSORãQpNDQDOL]DFHYREFL
REQRYDPtVWQtNRPXQLNDFHåLYLþQpKRSRYUFKXYGpOFHP
UHDOL]DFH SURMHNWX SĜLVSČMH NEH]SHþQRVWL SURYR]X YãHFK
~þDVWQtNĤ VPRåQRVWt SRK\EX SUR RVRE\ VRPH]HQRX VFKRSQRVWt
RULHQWDFHDSRK\EXSRWČFKWRSR]HPQtFKNRPXQLNDFtFK
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
87
1iNODG\ SURMHNWX Y WLV.þ
WLV.þ
'REDUHDOL]DFH
5RN
3ĜtVWDYED QiVWDYED D VWDYHEQt ~SUDY\ ãDWHQ D K\JLHQLFNpKR
]i]HPt
,QYHVWRU
2EHF.DWHĜLQLFH.DWHĜLQLFH5DWLERĜ
=iPČUSURMHNWX
3URMHNW MH ]DPČĜHQ QD RSUDYX ãDWHQ D WHFKQLFNpKR ]i]HPt KĜLãWČ
.DWHĜLQLFHFKFHWDN]NYDOLWQLWSRGPtQN\SUR7-6RNRO.DWHĜLQLFHSĜL
SURYR]RYiQt MHMLFK VSRUWRYQt D WČORYêFKRYQp þLQQRVWL &tORYêPL
VNXSLQDPL MVRX 7- 6RNRO .DWHĜLQLFH QiYãWČYQtFL VSRUWRYQtFK D
NXOWXUQtFK DNFt NRQDQêFK QD KĜLãWL 7- D RVWDWQt RE\YDWHOp REFH
.DWHĜLQLFH D FHOpKR UHJLRQX SĜHGHYãtP POiGHåH +ODYQt þLQQRVWL
SURMHNWX ]DKUQXMt UHDOL]DFL RSUDY D VWDYHEQt ~SUDY\ ãDWHQ :& D
WHFKQLFNpKR]i]HPtDVWiYDMtFtKR:&SURYHĜHMQRVW
$NWLYLW\SURMHNWX
]NYDOLWQČQt SRGPtQHN SUR VSRUWRYQt D WČORYêFKRYQRX þLQQRVW
YREFLMDNRåWRPRåQRVWVWUiYHQtYROQpKRþDVX
SRGSRĜLWVSRONRYpDNWLYLW\PtVWQtFKRE\YDWHO
SRGSRĜLWUR]YRMWČORYêFKRY\DVSRUWX
VSHFLILFNêFtOSURMHNWXMH]OHSãLWNYDOLWX
=GĤYRGQČQt
]NYDOLWQČQt SRGPtQHN SUR VSRUWRYQt D WČORYêFKRYQRX þLQQRVW
YREFLMDNRåWRPRåQRVWVWUiYHQtYROQpKRþDVX
SRGSRĜLWVSRONRYpDNWLYLW\PtVWQtFKRE\YDWHO
SRGSRĜLWUR]YRMWČORYêFKRY\DVSRUWX
VSHFLILFNêFtOSURMHNWXMH]OHSãLWNYDOLWX
1iNODG\ SURMHNWX Y WLV.þ
WLV.þ
'REDUHDOL]DFH
5RN
1i]HYSURMHNWX
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
9êVWDYEDFKRGQtNĤSRYêVWDYEČFHORSORãQpNDQDOL]DFH
2EHF.DWHĜLQLFH.DWHĜLQLFH5DWLERĜ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
88
=iPČUSURMHNWX
9êVWDYEDFKRGQtNXSRYêVWDYEČNDQDOL]DFHSĜLVSČMHNEH]SHþQRVWL
SURYR]X YãHFK ~þDVWQtNĤ VPRåQRVWt SRK\EX SUR RVRE\
VRPH]HQRX VFKRSQRVWt RULHQWDFH D SRK\EX SR WČFKWR SR]HPQtFK
NRPXQLNDFtFK
9\YROiQRVWDYERXFHORSORãQpNDQDOL]DFHYREFL
$NWLYLW\SURMHNWX
YêVWDYEDFKRGQtNXYGpOFHP
=GĤYRGQČQt
UHDOL]DFH SURMHNWX SĜLVSČMH NEH]SHþQRVWL SURYR]X YãHFK
~þDVWQtNĤ VPRåQRVWt SRK\EX SUR RVRE\ VRPH]HQRX VFKRSQRVWt
RULHQWDFHDSRK\EXSRWČFKWRSR]HPQtFKNRPXQLNDFtFK
1iNODG\ SURMHNWX Y WLV.þ
WLV.þ
'REDUHDOL]DFH
5RN
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
89
/LSWiO
1i]HYSURMHNWX
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHSUR~]HPQtĜt]HQt
'RPRY SUR VHQLRU\ VH ]DPČĜHQtP QD RVRE\ SRVWLåHQp
$O]KHLPURYRXFKRURERXDMLQêPLIRUPDPLGHPHQFH
,QYHVWRU
2EHF/LSWiOVSROHþQČVREþDQVNêPVGUXåHQtP/HWRNUXK\
=iPČU SURMHNWX FR .RPSOH[Qt SpþH R VHQLRUD YMHGQRWOLYêFK Ii]tFK RQHPRFQČQt ±
FKFHWH GČODW MDN DM GHQQtVWDFLRQiĜWêGHQQtVWDFLRQiĜUHVSLWQtSpþHOĤåNDSUR
NUiWNêSRSLV
WUYDOêSRE\WSRUDGHQVNiDRVYČWRYiþLQQRVW
$NWLYLW\SURMHNWX
UHNRQVWUXNFHVWiYDMtFtKRREMHNWX±]iPNX
SĜtVWDYEDQRYpOĤåNRYpþiVWL
SURYR]]DĜt]HQt
þLQQRVWSRUDGHQVNpKRDRVYČWRYpKRFHQWUDýHVNp
$O]KHLPURYVNpVSROHþQRVWL
=GĤYRGQČQt
1HH[LVWHQFH ]DĜt]HQt YNUDML SUR RVRE\ SRVWLåHQp FKRURERX QD
NWHURX QHQt GRVXG ~þLQQê OpN =WUiWD SDPČWL VH VWiYi MHGQRX
]QHM]iYDåQČMãtFK ]GUDYRWQLFNêFK D VRFLiOQtFK SUREOpPĤ NWHUêP
EXGH Y\VWDYHQD QDãH VSROHþQRVW 8VNXWHþQČQt SURMHNWX ]QDPHQi
SRPRFQHMHQQHPRFQêPDOH]iURYHĖURGLQiPSRVWLåHQêFKDYãHP
WČPNWHĜtVHRQČVWDUDMtDSURNWHUpMHREURYVNRX]iWČåtVWDURVWR
WDNWRQHPRFQp
1iNODG\SURMHNWX
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHSURÒě±FFD.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČUSURMHNWX
$NWLYLW\SURMHNWX
=GĤYRGQČQt
5HNRQVWUXNFH NXOWXUQtKR DUHiOX D YêVWDYED VRFLiOQtKR
]DĜt]HQt
2EHF/LSWiO
5HNRQVWUXNFHVWiYDMtFtKR]DĜt]HQtSRVWDYHQRYOHWHFKNWHUpMH
SĜHYiåQČ SRVWDYHQR ]GĜHYČQpKR PDWHULiOX 9êVWDYED QRYpKR
VRFLiOQtKR ]DĜt]HQt NG\ VWiYDMtFt ]DĜt]HQt MH SĜHGHYãtP ]KOHGLVND
NDSDFLW\QHGRVWDþXMtFt
REQRYD GĜHYČQêFK REMHNWĤ SRGLXP SUR Y\VWXSXMtFt NXOLVD ]D
SRGLHPKOHGLãWČSURGLYiN\WDQHþQtNRORVWiQN\SURREþHUVWYHQt
NROLED±]i]HPtSURRUJDQL]iWRU\DNFtãDWQ\SURXþLQNXMtFt
YêVWDYEDVRFLiOQtKR]DĜt]HQt:&
.XOWXUQt DUHiO MH PtVWHP NXOWXUQtKR åLYRWD REFH /LSWiO .RQDMt VH
]GH ]iEDY\Y\VWRXSHQtGHFKRYêFK D SRSXOiUQtFK VNXSLQ KXGHEQt
IHVWLYDO\ D WUDGLFt MH PH]LQiURGQt IRONORUQt IHVWLYDO Ä/LSWiOVNp
VODYQRVWL³ -GH R DNFL NWHURX SRĜiGi VSROHþQČ VREFt /LSWiO
)RONORUQt VGUXåHQt ýHVNp UHSXEOLN\ 3ĜHGVWDYt VH ]GH PQRKR
]DKUDQLþQtFK L GRPiFtFK VRXERUĤ D NXOWXUQt DUHiO VH WDN
NDåGRURþQČ VWiYi VHWNiQtP SĜt]QLYFĤ ]iEDY\ NXOWXU\ D IRONORUX
6ODYQRVWL QDYãWtYt PQRKR ]DKUDQLþQtFK L þHVNêFK ~þDVWQtNĤ D
QiYãWČYQtNĤSĜHGVWDYLWHOHNUDMHSRVODQFLL]iVWXSFLþHVNpYOiG\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
90
'ĤVWRMQpSRGPtQN\RGSRYtGDMtFtVRFLiOQt]DĜt]HQtMHWDN]iNODGHP
SUR GREURX SUH]HQWDFL VDPRWQp REFH DOH SĜHGHYãtP L SUR
SUH]HQWDFLFHOpKR9DODãVNDDSURUR]YRMWXULVWLN\YQDãtREODVWL
1iNODG\ SURMHNWX Y PLO.þ
WLV.þ
'RED UHDOL]DFH NG\ WRFKFHWHUHDOL]RYDW" 1i]HYSURMHNWX
5HNRQVWUXNFH ãDWHQ IRWEDORYpKR NOXEX D Y\EXGRYiQt
PXOWLIXQNþQtKRVSRUWRYLãWČ
,QYHVWRU
2EHF/LSWiO
=iPČU SURMHNWX FR 9\EXGRYiQt VRFLiOQtKR ]i]HPt SUR VSRUWRYQt DNWLYLW\ ±
FKFHWH GČODW MDN DM UHNRQVWUXNFH ãDWHQ ] OHW 9\EXGRYiQtP PXOWLIXQNþQtKR
NUiWNêSRSLV
VSRUWRYLãWČ SRGSRĜLW VSRUWRYQt DNWLYLW\ REþDQĤ D XPRåQLW
VSRUWRYQtY\åLWtPOiGHåL3RþtWiPHåHVSRUWRYLãWČE\E\OR]iURYHĖ
Y\XåtYiQR =iNODGQt ãNRORX Y/LSWiOH åiNĤ PDOi Y]GiOHQRVW
KĜLãWČRG=âNGHYVRXþDVQpGREČRGSRYtGDMtFtKĜLãWČQHMVRX
$NWLYLW\SURMHNWX
UHNRQVWUXNFHãDWHQIRWEDORYpKRNOXEX±VRFLiOQt]DĜt]HQt
VSUFK\:&ãDWQ\PtVWQRVWSURYHGHQtNOXEX
Y\EXGRYiQtE\WXSURVSUiYFHVSRUWRYLãWČ
þiVWSURVWRUXFYLþQpKRIRWEDORYpKRKĜLãWČY\XåtWSUR
Y\EXGRYiQtPXOWLIXQNþQtKRVSRUWRYLãWȱYROHMEDOKi]HQi
EDVNHWEDOWHQLVRYêNXUW
=GĤYRGQČQt
6SRUWRYQt DUHiO E\O Y\EXGRYiQ Y OHWHFK YUiPFL Ä$NFH =³ D RG
WpWR GRE\ QHSURãHO åiGQRX UHNRQVWUXNFt 6RFLiOQt ]i]HPt
QHRGSRYtGi VRXþDVQêP SRåDGDYNĤP )RWEDORYê NOXE MH
~þDVWQtNHP 2NUHVQtKR SĜHERUX YNDWHJRULL GRVSČOêFK D VWDUãtFK
åiNĤ 9DUHiOX KĜLãWČ VH SRĜiGDMt WXUQDMH D VRXWČåH SUR ãLURNRX
YHĜHMQRVW ± QRþQt WXUQDM YNRSDQp KDVLþVNp VRXWČåH GČWVNp GQ\
WXUQDM VWDUêFK SiQĤ YNRSDQp DSRG $NWLYQt MH YROHMEDORYê NOXE
NWHUêYOHWQtPREGREtQHPiNGLVSR]LFLåiGQpKĜLãWČ=iMHPREþDQĤ
D SĜHGHYãtP POiGHåH MH R VSRUWRYQt Y\åLWt YHONê DOH VSRUWRYQt
]i]HPt D KĜLãWČ FK\Et 3RþtWi VH åH DUHiO E\ Y\XåtYDOD L ]iNODGQt
ãNRODY/LSWiOHSURWRåHDQLWDQHPiVSRUWRYLãWČDY]GiOHQRVWãNRO\
DVSRUWRYQtKRDUHiOXMHPDOi
1iNODG\ SURMHNWX Y WLV.þ
PLO.þ
'REDUHDOL]DFH
±SĜtSUDYDSURMHNWRYiGRNXPHQWDFHVWDYHEQtĜt]HQt
YêVWDYED
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
91
/KRWDX9VHWtQD
1i]HYSURMHNWX
235$9$ 6325729,â7ċ 9$5(È/8 =È./$'1Ë â.2/< $
0$7(ě6.eâ.2/</+27$896(7Ë1$
,QYHVWRU
2EHF/KRWDX9VHWtQD
=iPČUSURMHNWXFR 2SUDYD VWiYDMtFtKR VSRUWRYLãWČ D Y\EXGRYiQt QRYpKR VXPČOêP
FKFHWHGČODWMDN
SRYUFKHPDVEH]GUiWRYêPSĜtVWXSHP
DMNUiWNêSRSLV
$NWLYLW\SURMHNWX
=GĤYRGQČQt
6SRUWRYQtþLQQRVWYUiPFLYêXN\±=âD0â
7UpQLQNRYiþLQQRVWVSRUWRYQtFKRGGtOĤYREFL
7UiYHQtYROQpKRþDVXPOiGHåH
$NWLYQtRGSRþLQHNREþDQĤ
3RĜiGiQtVSRUWRYQtFKKHUDVRXWČåt
=OHSãHQt SRGPtQHN SUR WČORYêFKRYX D VSRUW YH YHQNRYVNpP
SURVWĜHGt
9\WYRĜLW YKRGQp SRGPtQN\ SUR VSRUWRYQt þLQQRVW YREFL PRåQRVW
WUiYHQtYROQpKRþDVXDDNWLYQtKRRGSRþLQNXREþDQĤ
-
1iNODG\SURMHNWX
WLV.þ
'REDUHDOL]DFH
9URFH
1i]HYSURMHNWX
Ò35$9$ .8/7851Ë+2 $5(È/8 ± 9é/(7,â7ċ 8 2%(&1Ë+2
Òě$'8
,QYHVWRU
2EHF/KRWDX9VHWtQD
=iPČUSURMHNWX
2SUDYD VWiYDMtFtKR VSRUWRYLãWČ WHUDFRYpKR WDQHþQtKR SDUNHWX D
RNROQt ]SHYQČQp SORFK\ ]KRWRYHQt GĜHYČQêFK SURGHMQtFK VWiQNĤ
VWROĤODYLFDODYLþHN
,QVWDODFHQRYêFKVYtWLGHO
ÒSUDYD]HOHQČRSUDYDOiYN\SĜHVSRWRN
- =OHSãHQtSRGPtQHNSURNXOWXUQtY\XåLWtREþDQĤ
- 3RĜiGiQtNXOWXUQtFKDNFt
- 3RĜiGiQtSURGHMQtFKWUKĤ
- 2åLYHQtVSROHþHQVNpKRåLYRWDYREFL
9\WYRĜLW YKRGQp SRGPtQN\ SUR NXOWXUQt DNFH SRĜiGDQp REFt D
REþDQVNêPLVGUXåHQtPL±KDVLþLP\VOLYFLVSRUWRYFL
$NWLYLW\SURMHNWX
=GĤYRGQČQtSURþ
FKFHWHUHDOL]RYDW
SURMHNW"
1iNODG\SURMHNWX
WLV.þ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
92
'REDUHDOL]DFH
9URFH
1i]HYSURMHNWX
235$9$67$5e+$6,ý6.e=%52-1,&(
,QYHVWRU
2EHF/KRWDX9VHWtQD
=iPČUSURMHNWX
3URYpVW FHONRYRX RSUDYX EXGRY\ RGL]RORYiQt REYRGRYpKR ]GLYD
~SUDYDLQWHULpUXQDNOXERYRXPtVWQRVWDVRFLiOQt]DĜt]HQt
9êPČQD D ]YČWãHQt RNHQ LQVWDODFH RNDSQtFK åODEĤ D VYRGĤ QRYp
RPtWN\
1RYiHOHNWURLQVWDODFH
- .OXERYiþLQQRVWKDVLþĤ
- 3RGSRUDVRXWČåQtþLQQRVWLKDVLþĤ
- 'ĤVWRMQpXPtVWČQtMLå]tVNDQêFKSRKiUĤSODNHWDFHQ
- =OHSãHQtY]KOHGXFHQWUDREFH
=OHSãHQtSRGPtQHNSURþLQQRVWMHGQRWN\6ERUXGREURYROQêFKKDVLþĤ
REFHD6'+ý06]iFKUDQDKLVWRULFNpEXGRY\REFHEêYDOi]YRQLFH
$NWLYLW\SURMHNWX
=GĤYRGQČQt
1iNODG\SURMHNWX
WLV.þ
'REDUHDOL]DFH
9URFH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
93
1RYê+UR]HQNRY
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČU SURMHNWX FR
FKFHWH GČODW MDN DM
NUiWNêSRSLV
$NWLYLW\SURMHNWX
=DVQČåRYiQtO\åDĜVNpKRVWĜHGLVND1RYê+UR]HQNRY9UDQþD
7-6RNRO1RYê+UR]HQNRY
8PČOH]DVQČåRYDWVMH]GRYN\YRGRXþHUSDQRX]PtVWQtKR
SRWRND9UDQþD
VWXGLH
SĜHGEČåQêVRXKODVVSUiYFHWRNX
VRXKODVPDMLWHOĤVYêVWDYERX
VRXKODV60(VQDYêãHQtPRGEČUXHOHNWUHQHUJLH
=GĤYRGQČQt
3URGORXåHQt]LPQtVH]yQ\
1iNODG\ SURMHNWX Y FFD.þ
WLV.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
/iYNDSURSČãtSĜHV%HþYX
,QYHVWRU
2EHF1RYê+UR]HQNRY
=iPČUSURMHNWX
3ĜHGPČWHP VWDYHEQt þiVWL MH OiYND SUR SČãt SĜHV YRGRWHþ EDþYD
YORNDOLWČ+RUQtýXERYÄ80DĖiNĤD%RJiUĤ³
- OiYNDSURSČãt
$NWLYLW\
SURMHNWX
XYHćWHERGRYČ
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 3RYRGt0RUDY\
=GĤYRGQČQt
/iYND E\OD YURFH VWUåHQD SRYRGQt FRå ]QDPHQDOR SUR
RE\YDWHOH þiVWL REFH Ä=iYRGt³ RGĜt]QXWt RG þiVWL REFH ÄýXERY³
6ORXåLOD WDN\ ãNROQtP GČWHP D QHPXVHO\ WDN MtW QHEH]SHþQêP
~VHNHPSRVLOQLFL,,WĜtG\
1iNODG\SURMHNWX
'REDUHDOL]DFH
SRY\GiQtVWDYHEQtKRSRYROHQt
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČUSURMHNWX
$NWLYLW\SURMHNWX
3URMHNWRYi GRNXPHQWDFH QD Ä$PILWHiWU SUR GLYDGHOQt D ILOQRYi
SĜHGVWDYHQt³
2EHF1RYê+UR]HQNRY
9 DUHiOX SDPiWQtNX $QWRQtQD 6WUQDGOD Y\EXGRYDW DPILWHiWU SUR
GLYDGHOQtDILOPRYiSĜHGVWDYHQtSRGãLUêPQHEHP]KUXEDSUR
RVRE
- ]SUDFRYDQiVWXGLH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
94
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF1RYê+UR]HQNRY
=GĤYRGQČQt
$PILWHiWU E\ VORXåLO NQHMUĤ]QČMãtP NXOWXUQtP DNWLYLWiP QDSĜ
NGLYDGHOQtP SĜHGVWDYHQtP SRVH]HQtP X FLPEiOX Y\VWRXSHQt
VNXSLQ DWG 9\EXGRYiQtP REHF ]tVNi SĜLWDåOLYp D FHQQp VWĜHGLVNR
NXOWXU\SURRE\YDWHOHDOHLSRþHWQpQiYãWYČQtN\
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
9\EDYHQtQRYČRWHYĜHQpKRLQIRUPDþQtKRFHQWUD
,QYHVWRU
2EHF1RYê+UR]HQNRY
=iPČUSURMHNWX
9\EDYLW QRYČ RWHYĜHQp LQIRUPDþQt FHQWUXP YREFL PDSDPL 2EFH
1RYê +UR]HQNRY NWHUp E\FKRP PXVHOL GiW Y\WLVNQRXW
SURSDJDþQtPPDWHULiOHPQDãtREFHOHWHFNRXPDSXDM
$NWLYLW\SURMHNWX
- REMHGQDQiOHWHFNiPDSDRUR]PČUX[
- REMHGQDQêSURSDJDþQtPDWHULiO
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF1RYê+UR]HQNRY
=GĤYRGQČQt
=NYDOLWQČQt LQIRUPDþQtFK VOXåHE YREFL OHSãt SURSDJDFH REFH
SURGHM SXEOLNDFt R REFL PRåQi QDEtGND YêURENĤ PtVWQtFK
ĜHPHVOQtNĤWXULVWĤP
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
1i]HYSURMHNWX
,QYHVWRU
=iPČUSURMHNWX
$NWLYLW\SURMHNWX
3URMHNWRYi GRNXPHQWDFH QD Ä5HNUHDþQt VWĜHGLVNR %DODWRQ ± 1RYê
+UR]HQNRY³
2EHF1RYê+UR]HQNRY
-H XYDåRYiQR VUHNRQVWUXNFt VWiYDMtFtFK REMHNWĤ REþHUVWYHQt
VRFLiOQtKR ]DĜt]HQt YêVWDYERX QRYêFK REMHNWĤ SyGLD VWDQHþQtP
SDUNHWHP GČWVNpKR KĜLãWČ KĜLãWČ SUR SOiåRYê YROHMEDO QRKHMEDO
EDVNHWEDO VNDWHSDUN D F\NORSDUN 'iOH SRþtWiPH VPRGHUQL]DFt
SDUNRYLãWČ SUR RVREQt DXWRPRELO\ DXWRNHPS VNRNRYp UDPS\
SURVWRUSURWiERĜHQt
- VWXGLH]iPČUXPRGHUQL]DFHKRWRYi
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
95
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF1RYê+UR]HQNRY
=GĤYRGQČQt
5HDOL]DFt VOHGXMHPH FHONRYp ]OHSãHQt SRGPtQHN SUR UHNUHDFL
]YêãHQtSRþWXQiYãWČYQtNĤDNRPIRUWXVOXåHE
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
96
ÒVWt
.RPXQLNDFHDSDUNRYLãWČSURIRWEDORYpKĜLãWČ
,QYHVWRU
2EHFÒVWt
=iPČUSURMHNWX
3URMHNW ĜHãt SĜtMH]G SUR RVREQt DXWRPRELO\ MHMLFK SDUNRYiQt D
SĜtVWXSSURSČãtNREMHNWXIRWEDORYêFKãDWHQ
$NWLYLW\SURMHNWX
3DUNRYiQtQiYãWČYQtNĤVSRUWRYQtKR]DĜt]HQt
'RNRQþHQtDUHiOXVSRUWRYLãWČ
ÒSUDYDRNROtORNDOLW\
=GĤYRGQČQt
'RNRQþHQt YêVWDYE\ VSRUWRYQtKR ]DĜt]HQt D NRQHþQi ~SUDYD GDQp
ORNDOLW\)RWEDORYpKĜLãWČY\XåtYDMtRGGtO\NRSDQp
1iNODG\ SURMHNWX Y WLV.þ
=SHYQČQêFKSORFKFHONHPP
1iNODG\.þ
'REDUHDOL]DFH
5HDOL]DFH±
1i]HYSURMHNWX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
97
1i]HYSURMHNWX
=GČFKRY
9êVWDYEDVRFLiOQtKR]DĜt]HQtNRXSDOLãWČ=GČFKRY
,QYHVWRU
2EHF=GČFKRY
=iPČUSURMHNWX
9\EXGRYiQtVRFLiOQtKR]DĜt]HQtSĜHYOpNiUQ\VSUFK\:&SURPXåH
DåHQ\EH]EDULpURYêSĜtVWXSGOHVWiYDMtFtFKOHJLVODWLYQtFKQRUHP
$NWLYLW\SURMHNWX
- ]SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHSURVWDYHEQtSRYROHQt
- :&SURPXåHDåHQ\
- 3ĜHYOpNiUQ\SURPXåHDåHQ\
- 6SUFK\
- 6NODGSURQiĜDGt
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF=GČFKRY
=GĤYRGQČQt
2EHF=GČFKRYPi]SUDFRYDQRXVWXGLLVSRUWRYQtKRDUHiOX=GČFKRY
6RXþDVQp VRFLiOQt ]DĜt]HQt SUR NRXSDOLãWČ QHY\KRYXMH 2EHF VH
]DYi]DOD GR WĜt OHW Y\EXGRYDW VRF ]DĜt]HQt GOH VWiYDMtFtFK
OHJLVODWLYQtFKQRUHP
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
9êVWDYEDVRFLiOQtKR]DĜt]HQtNRXSDOLãWČ=GČFKRY
,QYHVWRU
2EHF=GČFKRY
=iPČUSURMHNWX
9\EXGRYiQtVRFLiOQtKR]DĜt]HQtSĜHYOpNiUQ\VSUFK\:&SURPXåH
DåHQ\EH]EDULpURYêSĜtVWXSGOHVWiYDMtFtFKOHJLVODWLYQtFKQRUHP
$NWLYLW\SURMHNWX
- ]SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHSURVWDYHEQtSRYROHQt
- :&SURPXåHDåHQ\
- 3ĜHYOpNiUQ\SURPXåHDåHQ\
- 6SUFK\
- 6NODGSURQiĜDGt
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF=GČFKRY
=GĤYRGQČQt
2EHF=GČFKRYPi]SUDFRYDQRXVWXGLLVSRUWRYQtKRDUHiOX=GČFKRY
6RXþDVQp VRFLiOQt ]DĜt]HQt SUR NRXSDOLãWČ QHY\KRYXMH 2EHF VH
]DYi]DOD GR WĜt OHW Y\EXGRYDW VRF ]DĜt]HQt GOH VWiYDMtFtFK
OHJLVODWLYQtFKQRUHP
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
98
5HNRQVWUXNFHYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYtYHVWĜHGXREFH
,QYHVWRU
2EHF=GČFKRY
=iPČUSURMHNWX
2EHF =GČFKRY Pi ]SUDFRYDQRX 8UEDQLVWLFNRX VWXGLL VWĜHGX REFH
SURMHNþQt VSROHþQRVWt âLPRQLþLQJ $UFK0ROO 5HDOL]DFH
]ILQDQþQtFKGĤYRGĤMHUR]GČOHQDQDWĜLþiVWL
3URVWUDQVWYtSĜHGãNRORX
3ĜHPRVWČQt SRWRNX ~SUDYD SRWRNX DXWREXVRYp ]DVWiYN\
LQIRUPDþQtFKVNĜtQHNFKRGQtNXDGDOãt
6HYHUQt VWUDQD ]DKUiGND 0â FKRGQtN\ SDUNRYLãWČ ~SUDYD
PtVWQtNRPXQLNDFHRSČUQi]HćYHĜHMQi]HOHĖ
$NWLYLW\SURMHNWX
- þiVW]SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFH,QJ0ROO
- SURMHNWRYiGRNXPHQWDFHSURVWDYHEQtSRYROHQt
- 9êVWDYEDRSČUQêFK]Gt
- 9\EXGRYiQtFKRGQtNXDSDUNRYLãWČ
- 2SORFHQt]DKUiGN\PDWHĜVNpãNRO\
- 2SUDYDPtVWQtNRPXQLNDFH
- 9êVDGED]HOHQČ
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ 2EHF=GČFKRY
=GĤYRGQČQt
2EHF=GČFKRYQXWQČSRWĜHEXMHUHNRQVWUXNFLGOHSRåDGDYNĤGQHãQt
GRE\.WRPXMH]SUDFRYiQDXUEDQLVWLFNi
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFH
5HDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
9êVWDYEDYRGQtQiGUåH
,QYHVWRU
2EHF=GČFKRY
=iPČUSURMHNWX
9êVWDYED YRGQt QiGUåH SUR ]DVQČåRYiQt O\åDĜVNpKR YOHNX
]DYODåRYiQt IRWEDORYpKR KĜLãWČ 9RGQt QiGUå EXGH UHDOL]RYiQD GOH
SĜtURGQtFKSRGPtQHNVSRåDGDYN\&+.2%HVN\G\
$NWLYLW\SURMHNWX
- ]SUDFRYiQtSURMHNWRYpSURVWDYHEQtSRYROHQt
- SĜtSUDYDSURVWRUXEDJURYiQt
- ]KRWRYHQtSĜtURGQtKUi]H
9ODVWQLFWYtSR]HPNĤ .RFRXUHN-DQSþ
=GĤYRGQČQt
9H VSRUWRYQtP DUHiOX VH QDFKi]t PDOê SRWĤþHN Y\EXGRYiQtP
YRGQt QiGUåH E\ E\OR ]DMLãWČQR ]DVQČåRYiQt O\åDĜVNpKR YOHNX
VMH]GRYN\L]DYODåRYiQtIRWEDORYpKRKĜLãWČ
1iNODG\SURMHNWX
.þ
'REDUHDOL]DFH
1i]HYSURMHNWX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
99
Strategie Hornolideþsko
15. Poloha a vnČjší vztahy
Mikroregion Hornolideþsko (shodné území s pĤsobností MAS Hornolideþska) je souþástí NUTS
II. StĜední Morava, Zlínského kraje, okresu Vsetín a leží u státních hranic se Slovenskou
republikou – sousedí s krajem Trenþín. Mikroregion Hornolideþsko patĜí mezi tzv. „pĜeshraniþní
mikroregiony“. Z obcí mikroregionu pĜímo u hranic se Slovenskou republikou leží obce: Valašská
Senice, Francova Lhota, StĜelná, Študlov.
Území mikroregionu se nachází v oblasti mezi ChránČné krajinné oblasti Beskydy s velkým
množstvím pĜírodních rezervací, která je nejvČtší CHKO v ýR, CHKO Bílé Karpaty a Vizovickými
vrchy. PatĜí mezi nejhornatČjší a nejlesnatČjší území v celé ýeské republice, ležící v oblasti
JavorníkĤ. Oblast patĜí k pomoĜí ýerného moĜe. Všechny zdejší potĤþky a potoky smČĜují k Ĝece
Senice a ta se vlévá do Beþvy, která odvádí vody do Ĝeky Moravy. Jen malá þást vod ze StĜelné
stéká do Váhu2.
I když z hlediska ýeské republiky je mikroregion periferní oblastí, poloha území v širším
kontextu v rámci Evropy je pomČrnČ výhodná, což je dáno pĜedevším jeho postavením na
jednom z nejvýznamnČjších pĜirozených spojení StĜedozemí se stĜední a severní Evropou.
Poloha mikroregionu s horskou hranicí pĜedurþuje citlivost území na úroveĖ hospodaĜení a
politických vztahĤ se Slovenskou republikou. Slabost slovenského hospodáĜství proti ostatním
sousedĤm þeské republiky v jiných oblastech limituje aktivity zdejšího pohraniþí. ProtichĤdnČ
pĤsobí legální hospodáĜská výmČna vþetnČ turistiky a nelegální tranzit, zejména osob. Z tohoto
hlediska jsou pĜeshraniþní oblasti ýR se Slovenskou republikou vystaveny nejtvrdším
podmínkám ve srovnání s ostatním þeským pohraniþím.
15.1 Mapa mikroregionu
2
StĜelná svými dvČma potoky patĜí k povodí Váhu i k povodí Beþvy.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
100
16. Životní prostĜedí, pĜírodní zdroje
16.1 Obecná charakteristika
Mikroregion Hornolideþsko má rozlohu 16 553 ha. Do tohoto mikroregionu náleží celkem 14 obcí
a mČst s celkovým poþtem 11 577 obyvatel. TémČĜ celé území se kryje s povodím horního toku
Beþvy, pouze nepatrná þást na jihu patĜí do povodí Váhu. Povrch mikroregionu je velmi þlenitý.
VČtšina území se nachází v oblasti vrchoviny až hornatiny, s množstvím hluboce zaĜíznutých
údolí, menší þást na západČ se nachází v oblasti pahorkatiny.
16.1.1 Geologie
Na geologické stavbČ mikroregionu se podílí pĜedevším pĜedþtvrtohorní regionálnČ geologická
jednotka - flyšové pásmo Západních Karpat. Geologicky jsou Západní Karpaty souþástí
rozsáhlé soustavy mladých pásemných pohoĜí, vznikajících ve tĜetihorách pĤsobením nČkolika
fází alpinského vrásnČní. Protože od ukonþení tČchto pohybĤ neuplynula z geologického
hlediska dlouhá doba, jeví se jako soustava mohutných hĜbetĤ, oddČlených hlubokými údolími
nebo kotlinami. Modelace reliéfu je podporována trvalým výzdvihem celé oblasti ve þtvrtohorách.
Termínem flyš, od kterého je název flyšové pásmo odvozen, se oznaþuje soubor usazených
hornin, charakteristický rytmickým stĜídáním pískovcĤ, prachovcĤ, jílovcĤ, slínovcĤ, vzácnČ i
vápencĤ a slepencĤ. Jednotlivé litologické typy sedimentĤ tvoĜí vrstvy se snižující se zrnitostí do
nadloží. Tato geologická stavba je pĜíþinou malé retenþní schopnosti krajiny a tím i znaþné
rozkolísanosti odtoku vody. Flyš je rovnČž pĜíþinou þastých sesuvĤ, které se v této oblasti
výraznČji projevují po abnormálních srážkách. V údolních nivách tokĤ se nacházejí þtvrtohorní
naplaveniny o mocnosti až nČkolika metrĤ.
16.1.2 Geomorfologie
Mikroregionu náleží do oblasti Slovensko – moravských Karpat s celky Javorníky, Bílé Karpaty a
Vizovická vrchovina.
16.1.3 Základní rysy reliéfu
Reliéf mikroregionu je velmi þlenitý a kontrastní, vyznaþuje se pestrou mozaikou rĤzných tvarĤ,
od mohutných hornatinných a vrchovinných horských hĜbetĤ, pĜes hluboká údolí, kotliny a
brázdy až po plochý nízký pahorkatinný reliéf v severozápadní þásti mikroregionu. Ploché
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
101
horské hĜbety a rozsochy pĜecházejí do pĜíkrých svahĤ, hustČ þlenČných stržemi a údolími,
typický je rozvoj vodní eroze a sesuvĤ.
Více jak 60 % plochy reliéfu mikroregionu dosahuje stĜedního sklonu 8-15 o, 10 % plochy
stĜedního sklonu 15-25 o, zbytek reliéfu mikroregionu má pak stĜední sklony menší jak 8 o.
StĜední nadm. výška mikroregionu je 540 m a 83 % plochy mikroregionu leží v nadm. výškách
350-750 m.
CelkovČ v reliéfu mikroregionu výraznČ pĜevažuje eroznČ-denudaþní a strukturnČ-denudaþní
vrchovinný a hornatinný reliéf na flyšových pískovcích a jílovcích nad akumulaþním a eroznČakumulaþním reliéfem v kotlinách, brázdách a výrazných dnech údolí
Podle regionálního geomorfologického þlenČní reliéfu patĜí území mikroregionu k provincii
Západní Karpaty, k subprovincii VnČjší Západní Karpaty. V rámci ní mikroregionu zasahuje do
oblasti Slovensko-moravské Karpaty - Javorníky, Vizovická vrchovina, Bílé Karpaty.
16.1.4 Klimatologie
Podnebí celého území mikroregionu lze charakterizovat jako podnebí mírného pásu mírnČ
kontinentální.
Vzhledem k malému plošnému rozsahu mikroregionu dominantní význam pro charakteristiku
klimatu v jednotlivých místech mikroregionu má nadmoĜská výška a orografie. Terénní þlenitost
mikroregionu je znaþná a tedy zpĤsobuje velkou rozdílnost podnebí v jednotlivých þástech
mikroregionu.
Území mikroregionu spadá do dvou klimatických oblastí. Chladná oblast zabírá horské þásti
mikroregionu, jmenovitČ Vizovické vrchy, Javorníky a Bílé Karpaty.
PrĤmČrná roþní teplota vzduchu dle 50 leté þasové Ĝady (1901 – 1950) se pohybuje dle
nadmoĜské výšky lokality od 4,0 o C do 7,9 o C.
Nejnižší prĤmČrné teploty vykazují stanice ve vysokých polohách Beskyd, jmenovitČ stanice
RadhošĢ – kaple se 4,0 o C v nadmoĜské výšce 1120 m a stanice Skalíkova louka 4,7 o C, ležící
ve výšce 945 m.
Nejteplejším mČsícem je v mikroregionu þervenec s prĤmČrnou mČsíþní hodnotou 17o až 18o C
na území do 400 m nad moĜem, nejchladnČjším mČsícem je leden s teplotami -3 až –5o C.
Tropických dnĤ, kdy teplota vzduchu dosahuje 30o C a více, bývá v Mikroregionu v prĤmČru 7
za rok, v nadmoĜských výškách nad 800 m v nČkterých letech nebývají (napĜ. na SkalíkovČ
louce bývá tropický den jednou za tĜi roky).
Letních dnĤ, kdy teplota vzduchu dosahuje 25o C a více, bývá v mikroregionu až 48 v roce.
PrĤmČrný poþet mrazových dnĤ, kdy teplota ve 2 m nad zemí poklesne pod 0o C, bývá
v mikroregionu 112 až 146,. PrĤmČrný poþet arktických dnĤ, kdy teplota nestoupne nad – 10o
C, bývá v mikroregionu 3 až 5 do roka.
16.1.5 Srážkové pomČry
Území mikroregionu lze pĜiĜadit tzv. stĜedoevropský typ roþního chodu srážek s maximem
v letních mČsících a minimem v zimČ. Celé území mikroregionu je nadprĤmČrnČ zavlažováno,
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
102
nejvyšších hodnot dosahují srážky na vrcholových místech Moravskoslezských Beskyd (cca
1200 mm).
16.1.6 PovodeĖ 1997
Rekordní hodnota srážek, spadlých v þervenci roku 1997, zpĤsobila i v mikroregionu
katastrofické povodnČ. Odhaduje se, že v prĤbČhu tČchto srážek spadlo na plochu mikroregionu
celkovČ 193,523 miliónĤ m3 vody a bylo odplaveno 11,742 miliónĤ tun plavenin.
16.1.7 Hydrologické pomČry
Povodí území mikroregionu náleží úmoĜí ýerného moĜe. NejvČtším tokem je Senice (levý pĜítok
Vsetínské Beþvy). V mikroregionu se nachází - menší soustavy rybníkĤ jsou Laþnovské rybníky
a jednotlivČ menší rybníky.
Podle povrchového odtoku patĜí zájmová oblast k nejvodnatČjším územím v ýR. Proto celá
oblast mikroregionu náleží k chránČné oblasti pĜirozené akumulace vod Beskydy.
16.1.8 Podzemní vody
Mikroregion je celkové chudý na podzemní vody v dĤsledku geologické stavby, neboĢ málo
propustné horniny karpatského flyše se vyznaþují nepĜíznivými podmínkami pro výskyt a obČh
podzemních vod. Tyto skuteþnosti podmiĖují nepĜíznivé hydrogeologické pomČry a nedostatek
zdrojĤ podzemních vod z hlediska vodohospodáĜského.
Zdroje podzemních vod mají s výjimkou nČkolika pĜípadĤ malou a kolísavou vydatnost.
PĜíznivČjší podmínky jsou v Ĝíþních sedimentech a mocnČjších zvČtralinách pĜi úpatí svahĤ þasto
pĜekrývajících údolní nivu. Akumulace podzemních vod jsou závislé na mocnosti nezpevnČných
uloženin, a proto v dĤsledku vČtšinou jejich malé mocnosti jsou málo vydatné.
I když podmínky pro tvorbu podzemních vod v mikroregionu nejsou pĜíznivé, pĜesto jsou
neodmyslitelnou souþástí valašské hornaté krajiny vývČry podzemních vod – prameny, které
jsou þasto upraveny do studánek.
16.1.9 PĤdní pomČry
V Mikroregionu se vyskytují zemČdČlské pĤdy, které zahrnují zejména tyto pĤdní typy:
hnČdozemČ, ilimerizované pĤdy, oglejené pĤdy, hnČdé pĤdy (kambizemČ) typické a kyselé.
Vyšší polohy mikroregionu, pĜevážnČ pokryté lesními komplexy, tvoĜí hnČdé pĤdy kyselé, silnČ
kyselé, podzolované a podzoly. TĜetí kategorie pĤd jsou pĤdy, jejichž vlastnosti þlovČk úplnČ
zmČnil nebo, které umČle vytvoĜil – tzv. antropogenní pĤdy, nacházející se v oblastech souvislé i
rozptýlené zástavby, rekultivovaných skládek apod.
Z hlediska druhĤ pĜevládají pĤdy hlinitopísþité a písþitohlinité.
9 Nivní pĤdy (typické i glejové) jsou vázány na údolní nivy (napĜ. Senice). VytvoĜily se na
nivních sedimentech s výskytem vysoké hladiny podzemní vody. Jejich fyzikální vlastnosti
jsou málo pĜíznivé, jsou to pĤdy dosti slehlé a ménČ provzdušnČné. Charakteristický je
výskyt lokálních zamokĜení (výskyt nivní pĤdy glejové), povrch nivy je þasto zaplavován
povodnČmi. PĜi þastých regulacích vodních tokĤ a provedených odvodnČních dochází ke
snížení hladiny spodní vody, k lepšímu provzdušnČní
pĤd a jejich intenzivnČjšímu
zemČdČlskému využití.
9 Illimerizované pĤdy se vyskytují – obdobnČ jako hnČdozemČ – lokálnČ v severní a
severozápadní þásti mikroregionu. PĤdotvorným substrátem jsou spraše, sprašové hlíny,
polygenetické svahové sedimenty. Pro vodní režim je charakteristické sezónní pĜevlhþování,
fyzikální vlastnosti díky menšímu provzdušnČní jsou ménČ pĜíznivé. Illimerizované pĤdy
þasto navazují na hnČdozemČ, avšak jejich pĜirozená úrodnost je nižší. Intenzívní kultivací je
však dosahováno dobrých výnosĤ.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
103
9 HnČdé pĤdy (kambizemČ) pokrývají vČtšinu území mikroregionu. Zaujímají rozsáhlé plochy
v Hostýnských vrších, Vizovické vrchovinČ a Javorníkách. Vyskytují se v širokém rozmezí
nadmoĜských výšek od 400 až do 1000m. PĤdotvorným substrátem jsou horninové
komplexy jílovcĤ, bĜidlic a pískovcĤ karpatského flyše. Podle hloubky patĜí k pĤdám stĜednČ
hlubokým až hlubokým, z hlediska vodního režimu jsou mírnČ vlhké. S nadmoĜskou výškou
stoupá hloubka pĤdy, zvyšuje se kyprost a roste obsah humusu, který je však kyselejší.
HnČdé pĤdy jsou z lesnického hlediska dobré až velmi dobré lesní pĤdy, proto jsou vČtšinou
zalesnČny. MénČ svažitých, klimaticky pĜíhodných ploch je využíváno zemČdČlsky.
9 Podzoly se vyskytují lokálnČ v nejvyšších polohách mikroregionu v nadmoĜských výškách
okolo 1000 m. Vznikají pĤsobením intenzivního procesu podzolizace, který je podmínČn
kyselým, jehliþnatým opadem. Podzoly jsou kyselé až extrémnČ kyselé pĤdy. Obsah humusu
je vysoký, pĤdy jsou kypré s pĜíznivými fyzikálními vlastnostmi. Jejich vodní režim je pĜíznivý.
PĜirozená úrodnost je malá, pĤdy jsou zemČdČlský nevýznamné. VýhradnČ se jich využívá
lesnicky.
16.2 Limitní pĜírodní faktory
6. vysoká hladina podzemních vod
7. vydatné srážky, þasto však pĜívalového charakteru
8. v dĤsledku pĜívalových srážek vysoká akumulace povrchových vod a její následný rychlý
odtok, což zpĤsobuje dost velkou erozi
9. sesuvná území – dáno geologickou stavbou – flyšové vrstvy
10. velmi þlenitý reliéf krajiny
16.3 ÚroveĖ životního prostĜedí
Životní prostĜedí mikroregionu je mírnČ narušené.
16.3.1 ZneþištČní atmosféry
Na nevyhovujícím stavu zneþištČní ovzduší se podílí pĜedevším emise (tj. látky vypouštČné do
ovzduší z prĤmyslových a jiných zdrojĤ) a imise (látky dopadající zpČt na zemský povrch
v pozmČnČné formČ poté, co se jako emise staly souþástí nejrĤznČjších chemických reakcí
v atmosféĜe) z velkých zdrojĤ hutní prvovýroby, oceláĜského prĤmyslu a energetiky.
Na stanicích monitoringu ovzduší (provozovány ýHMÚ) jsou sledovány koncentrace oxidĤ
dusíku, oxidu siĜiþitého, prašného aerosolu a nČkde i dalších chemických slouþenin þi prvkĤ.
16.3.2 ZneþištČní vod
Toky Senice se skládají z jednotlivých úsekĤ s rĤznou þistotou vody., ovšem v prĤbČhu 90. let
se i zde þistota evidentnČ zlepšila.
16.3.3 Ekologická stabilita území
V krajinČ pĜevažují pole, tj. ekologicky silnČ nestabilní ekosystémy. Severní þást zájmového
území leží v CHKO Beskydy. Nalezneme zde výraznou mozaiku polí, luk a lesĤ, které mají
z velké þásti zmČnČnou dĜevinnou skladbu.
V zájmovém území je vymezen systém ekologické stability na všech úrovních. Biokoridory jsou
vymezeny hlavnČ podél vodních tokĤ – tj. vodní a lužní biotopy a dále biokoridory okolních
mezofilních biotopĤ. Významnými biocentry jsou RadhošĢ-KnČhynČ (pokryto jedlobuþinami z 30
– 40% pĤvodními), Makyta ( jedlobuþiny karpatského charakteru). VČtšina prvkĤ ÚSES teprve
þeká na své vytvoĜení. Kostra ekologické stability je málo kvalitní, znaþnČ Ĝídká.
Na území se vyskytuje CHOPAV.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
104
16.3.4 Mikroregion Hornolideþsko - pĜehled ZCHÚ:
9 NPR Pulþín - Hradisko (72, 73 ha) - k.ú. Francova Lhota: skály budované na flyš. pískovcích
s pseudokrasovými jevy, pĜirozené smíšené porosty
9 PP Rybník Neratov (1,90 ha) - k.ú. Prlov: rybník se vzácnou faunou (þolek velký, rak)
9 PP Prlov (3,48 ha) - k.ú. Prlov: tĜi lokality s výskytem pestré kvČteny a orchidejemi
9 PP Laþnov (0,23 ha) - k.ú. Laþnov: bohatá lokalita šafránu
9 PP Sucháþkovy paseky (0,7 ha) - k.ú. Laþnov: louka s výskytem šafránu bČlokvČtého
9 PP Hrádek (3,20 ha) - Študlov: louka s teplomilnou kvČtenou a faunou
9 PP PozdČchov (O,28 ha) - PozdČchov: lokalita šafránu bČlokvČtého
9 PP Kopce (0,75 ha) - Lideþko: jeskynČ - bohatá fauna netopýrĤ
9 PP ýertovy skály (0,15 ha) - Lideþko - schodovitČ uspoĜádané kvádry eocenních pískovcĤ
16.3.5 Zdravotní stav obyvatelstva
9
9
9
Délka života prĤmČrná
Respiraþní onemocnČní – vysoký výskyt
Nemocnost – vyšší než prĤmČrná, pĜedevším v zimních mČsících.
16.4 Lidské aktivity a ŽP
16.4.1 PrĤmysl
Vzhledem k malému zastoupení prĤmyslu v mikroregionu , se prĤmysl nepodílí významnČ na
zneþišĢování atmosféry a nedochází k zneþišĢování povrchových a podzemních vod, zejména
Beþvy.
16.4.2 Cestovní ruch a rekreace
Rekreaþní zatížení je vysoké hlavnČ v oblasti CHKO Beskydy. V ostatních oblastech je pak
nízké. Míra individuální rekreace odpovídá republikovému prĤmČru. V poslední dobČ dochází
k mírnému rozvoji agroturistiky.
16.4.3 ZemČdČlství
Hodnotou zemČdČlské pĤdy patĜí mikroregion mezi þtyĜi nejménČ úrodné.
VýraznČ se zvyšuje podíl trvalých travních porostĤ v obhospodaĜovaných plochách.
Velká þást orné pĤdy mikroregionu trpí erozí.
16.4.4 Lesy
VČtšinu území pĤvodnČ pokrývaly kvČtnaté buþiny, ménČ jedlobuþiny, lokálnČ kyselé horské
buþiny a suĢové lesy, v západní a jižní þásti byly v nejnižších polohách dubohabrové háje (místy
pronikaly hloubČji údolími Beþvy zejména na jejích jižnČ exponovaných svazích), v zaĜíznutých
údolích podél tokĤ se vytvoĜily lužní porosty s jasanem a olší, místy s vrbou.V pahorkatinné þásti
mikroregionu a v údolích Ĝek byly pĤvodní lesy vČtšinou vykáceny a u zbylých porostĤ byla
z vČtší nebo menší þásti pozmČnČna jejich dĜevinná skladba. Lesy v tČchto silnČ odlesnČných
þástech zaujímají dnes kolem 20 % plochy. Ve vrchovinné až hornatinné þásti mikroregionu
dnešní lesy pokrývají 60 až 70 % plochy. Zþásti jsou však pĜemČnČny na nepĤvodní smrkové
monokultury a zþásti se nacházejí více nebo ménČ pozmČnČné smíšené lesy s bukem, smrkem
a pĜípadnČ s jedlí. Na odlesnČných þástech se ve stĜedních a vyšších polohách nacházejí hlavnČ
louky a pastviny s rozptýlenými sídly, orná pĤda je zejména v pahorkatinné þásti a v údolních
nivách Ĝek. PrĤmČrná lesnatost celého mikroregionu þiní 53,8 %. Smrk je zastoupen 67 %, buk
16 %, jedle 7 %, modĜín, borovice a habr po 2 %, javory a bĜíza po 1 %, zbývající listnáþe tvoĜí 2
%. Sídla jsou vČtšinou koncentrována do údolí Ĝek a na nČ þasto navazuje rozptýlená zástavba –
ta je typická zejména pro podhorskou a horskou oblast na východČ území.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
105
V souþasnosti dochází k zalesĖování ještČ pĜed pár lety nelesních pozemkĤ. DĤvody k tomuto
jsou stejné jako pĜi první zalesĖovací vlnČ, která probíhala v 19. století: nízká rentabilita
zemČdČlství a silné povodnČ.
16.4.5 Charakteristiky porostĤ
Lesy mikroregionu tvoĜí ze 78 % jehliþnany (67 % smrk, 7 % jedle, 2 % modĜín a 2 % borovice) a
22 % listnáþe (16 % buk, 2 % habr, 1 % javory, 1 % bĜíza a 2 % ostatní listnáþe). PĜed nástupem
lidské kolonizace byly rozhodujícími dĜevinami (dohromady tvoĜily více než 90 % lesĤ
mikroregionu) buk, od stĜedních poloh spolu s jedlí, a dnes dominující smrk se vyskytoval
výraznČji jen v polohách nad 900 m n. m.
PĜestože mikroregion má hornatý charakter, zastoupení listnáþĤ a jehliþnanĤ je stejné jako je
prĤmČr v ýR. Rozdíly však najdeme v jednotlivých dĜevinách. VšeobecnČ ohrožená jedle je
v mikroregionu tĜetí nejhojnČjší dĜevinou, zato jinak bČžnČ rozšíĜené buk a borovice jsou zde
díky odlišným pĜírodním nárokĤm zastoupeny v daleko menší míĜe.
Hodnotou zemČdČlské pĤdy patĜí mikroregion mezi i nejménČ úrodné, zato v úrodnosti pĤdy
lesní, mČĜeno produkcí dĜeva, zaujímá pĜíþky nejvyšší..
VnitĜní struktura lesĤ je druhotnČ silnČ ovlivĖována lesním hospodáĜstvím. PĜevažujícím tvarem
lesa jsou stejnovČké porosty s dominantní dĜevinou smrkem (ménČ bukem), ve kterých jsou v 5
– 25 % podílu pĜimíseny jednotlivČ nebo ve skupinách ostatní dĜeviny.. V ménČ pĜístupných
þástech mikroregionu se mĤžeme setkat se zbytky starších, pĤvodním lesĤm blízkých,
jedlobukových porostĤ, dnes s pĜímČsí smrku. Ve srovnání s jinými oblastmi republiky se
v hojnČjší míĜe zachovaly rozvolnČné, druhovČ i vČkovČ pestĜejší tzv. selské lesy, ve kterých se
hospodaĜilo vČtšinou bez pasek, výbČrem upotĜebitelných stromĤ. Dnes už vzácnČjším typem
lesa, pĜesto však pro Valašsko stále charakteristickým, jsou paĜeziny pČstované pro palivové
dĜíví. Jde nejþastČji o habrové, ménČ o bukové nebo dubové lesy obnovované paĜezovými
výmladky.
Souþasná þeská právní praxe i praxe lesnicky srovnatelných evropských zemí pĜiznává lesu
statut hospodáĜského majetku, kterému zároveĖ ukládá povinnost používat þást výnosĤ
k zajišĢování veĜejnČ prospČšných funkcí. Z pohledu vlastnictví lesĤ je situace v našem
mikroregionu výraznČ odlišná od celorepublikové.
16.4.6 Vegetaþní stupnČ
Vhodným rámcem pro posouzení pĜírodního a souþasného stavu bioty jsou vegetaþní stupnČ,
které vyjadĜují sled zmČn druhového složení bioty v závislosti na zmČnČ klimatu s nadmoĜskou
výškou a na expozici. Z devíti vegetaþních stupĖĤ vyþlenČných na území ýR se v rozmezí
nadmoĜských výšek 522 m a 804 m vyskytují v mikroregionu spoleþenstva 3. až 7. vegetaþního
stupnČ. Každý vegetaþní stupeĖ je tvoĜen mozaikou ekosystémĤ (geobiocénĤ), vázaných na
rozdílné trofické a vodní pomČry. Názvy vegetaþních stupĖĤ jsou odvozeny od pĤvodní dĜevinné
skladby dominantních druhĤ.
9 Bukový vegetaþní stupeĖ zaujímá více ménČ souvisle západní polovinu mikroregionu. Zde
ho ostrĤvkovitČ v nejvyšších polohách a stinných inverzních polohách stĜídá stupeĖ
jedlobukový, naopak v nižších polohách na jižnČ exponovaných bazích svahĤ a na
svahových hĜbítkách stupeĖ dubobukový.
9 Jedlobukový vegetaþní stupeĖ je nejrozsáhlejší. Zaujímá východní polovinu území. V nČm
bývá nesouvisle v nižších a jižnČ exponovaných polohách stupeĖ bukový. VĤdþí dĜevinou je
buk, znaþnČ je pĜimíšena jedle. OjedinČle na nČkolika místech roste tis þervený – dĜevina,
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
106
která byla ve stĜedovČku souþástí zdejšího pohraniþního hvozdu. V nČkterých inverzních
polohách se mohl vyskytovat i smrk.
9 Smrkobukojedlový vegetaþní stupeĖ je ve vrcholových partiích horského hĜbetu JavorníkĤ
již na území Slovenska. V nadmoĜských výškách okolo 1000 m n. m. je vitalita buku snížena,
naopak sem již proniká smrk, který je odolnČjší vĤþi drsnému klimatu. Jedle se vyskytuje již
sporadicky.
9 Smrkový vegetaþní stupeĖ je jen ve vrcholové þásti. Porost je tvoĜen pĜevážnČ smrkem,
vyznívá sem buk v zakrslé keĜové formČ a doplĖuje je jeĜáb.
V souþasné dobČ je výšková stupĖovitost vegetaþního krytu þinností þlovČka narušena
odlesnČním a zmČnou druhové skladby lesĤ, není však zniþena. Její rekonstrukce je vyjádĜena
v lesnických typologických mapách a v dalších podkladech (fytogeografické mapy apod.), které
zobrazují zastoupení potenciálních pĤvodních lesních ekosystémĤ (geobiocénĤ). Jejich význam
spoþívá pĜedevším ve využití v lesním hospodáĜství pĜi udržení þi obnovČ ekologické stability
lesĤ a vĤbec pĜi úvahách o obnovČ ekologické stability zdejší krajiny (napĜ. tvorba plánu
územního systému ekologické stability krajiny).
16.4.7 Ekologická výchova
Ekologickou výchovu v mikroregionu zajišĢují zejména školy a zaĜízení, neziskové nevládní
organizace, Správa CHKO Beskydy a knihovny.
Aktivní a tvoĜivé jsou tradiþnČ mateĜské školy (MŠ). Ekologická výchova u pĜedškolních dČtí je
velmi dĤležitá a možnost pĜímého kontaktu dČtí v tomto vČku s pĜírodou má rozhodující význam
pro další vývoj dítČte.
Na základních školách je ekologická výchova zastoupena ve výuce pĜírodovČdných pĜedmČtĤ a
obþanské výchovy.
17. Obyvatelstvo, osídlení, bydlení
17.1 Obyvatelstvo
Na území mikroregionu žilo k 1.3.2001 (SLDB) 11 577 obyvatel. Vývoj poþtu obyvatelstva
mikroregionu ukazuje následující graf. Do roku 1970 poþet obyvatel rostl. Od roku 1970 poþet
obyvatel v mikroregionu klesá, až pĜi posledním Sþítání lidu, domĤ a bytĤ (SLDB) v roce 2001,
kdy probČhlo poslední Sþítání je zaznamenán trvalý mírný nárĤst.
Tabulka þ. 26.
Vývoj poþtu obyvatel v období 1869-2001 dle SLDB
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
107
Vývoj poþtu obyvatel mikroregionu v letech 1869-2001 dle SLDB
14000
12000
52
86
10000
66
92
43
91
32
9
5
18
5
2
4
3
2
1
10
10
38 10
10
6
9
1
27
2
1
0
5
03
93
2
1
1
1
7
36
57
3
1
1
11
8000
6000
4000
2000
01
20
91
19
80
19
70
19
61
19
50
19
30
19
21
19
10
19
00
19
90
18
80
18
18
69
0
Pramen: ýSÚ Zlín
DĤležitým demografickým ukazatelem je vČkové složení populace. Podle údajĤ sþítání lidu,
domĤ a bytĤ byl v mikroregionu v roce 2001 progresivní typ populace (pĜedproduktivní
skupina obyvatel pĜevažovala nad poproduktivní složkou obyvatelstva). PĜi srovnání s okresem
Vsetín je složení obyvatelstva v mikroregion pĜíznivČjší než v okrese Vsetín, viz následující
tabulka:
Tabulka þ. 27. VČková struktura obyvatelstva mikroregionu v roce 2001 podle
hlavních vČkových skupin (v %)
území
Hornolideþsko
okres Vsetín
rok
2001
2001
podíl obyvatelstva ve vČku v %
0 – 14 let
15 - 59 let
60 a více
20,10%
64,08%
15,82%
17,51%
65,22%
17,27%
Pramen: ýSÚ Zlín
PĜi rozlišení pohlaví obyvatelstva má lepší vČkovou strukturu populace mužĤ než žen. Muži mají
vČtší podíl v zastoupení jak pĜedproduktivní složky, tak produktivní, a naopak menší podíl
poproduktivní složky oproti ženám. PrávČ u mužské populace jde o progresivní typ obyvatelstva.
Z toho vyplývá, že u osob starších 60ti let pĜevažují ženy.
Obyvatelstvo v produktivním vČku je nejvýznamnČjší složkou zdrojĤ pracovních sil. V porovnání
s okresem Vsetín má mikroregion nižší zastoupení této složky o cca. 1 %.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
108
Index stáĜí v mikroregionu byl v roce 2001 v porovnání s okresem Vsetín nižší – zatímco
v mikroregionu pĜipadá na 100 obyvatel do 15-let 78 dĤchodcĤ, v okrese je tento pomČr skoro
vyrovnaný (na 100 obyvatel do 15-ti let pĜipadá 98 dĤchodcĤ)
KromČ vyjádĜení generaþních posunĤ vykazuje výše indexu stáĜí velké rozdíly z hlediska
jednotlivých pohlaví. U žen je výraznČ vyšší než u mužĤ v celém mikroregionu, jelikož se
v prĤmČru dožívají vyššího vČku než muži.
Tabulka þ. 28. Srovnání hodnot indexu stáĜí mikroregionu a okresu Vsetín v roce
2001
území
rok
Hornolideþsko
okres Vsetín
celkem
78,73
98,58
2001
2001
index stáĜí
muži
56,66
77,76
ženy
103,56
120,47
Pramen: ýSÚ Zlín
Souþasný demografický vývoj mimo jiné vytváĜí základní podmínky pro rozvoj zdrojĤ pracovních
sil v budoucnosti. NepĜíznivý vývoj porodnosti má za následek trvalý pokles pĜedproduktivní
složky obyvatelstva a zakládá tím negativní dlouhodobou tendenci potenciálu pracovních sil.
DĤležitým faktorem pro další populaþní vývoj bude stabilizace dalších obyvatel v obcích, která
bude záviset na nové výstavbČ rodinných domkĤ nebo využití stávajícího bytového fondu, který
není v souþasnosti obýván.
17.1.1 ÚroveĖ vzdČlání
NejserioznČjší informace o úrovni vzdČlání poskytují sþítání lidu, domĤ a bytĤ, která se konají
v pravidelných desetiletých intervalech. ÚroveĖ vzdČlanosti se zjišĢuje jako nejvyšší dokonþený
stupeĖ školního vzdČlání u obyvatelstva staršího 15-ti let.
Mezi posledními dvČma sþítáními v roce 1991 a 2001 došlo v mikroregionu k výraznému snížení
podílu osob pouze se základním vzdČláním (o 15 %), naopak došlo ke zvýšení podílu osob se
stĜedním a vyšším vzdČláním. Více než polovinu obyvatelstva staršího 15ti let jenom se
základním vzdČláním mČlo v roce 1991 pČt obcí – Laþnov, Valašská Senice, Lužná, Prlov,
PozdČchov, zatímco v roce 2001 to nebyla žádná obec. Více jak 40 % obyvatelstva staršího 15ti
let mČly pouze dvČ obce – Laþnov a Valašská Senice. NejvýraznČjší pokles podílu osob se
základním vzdČláním proti roku 1991 nastal v obcích Lužná, Prlov a Leskovec.
Naopak vzrostl poþet i podíl osob s úplným stĜedním a vysokoškolským vzdČláním. NejménČ
maturitu mČlo v roce 2001 20,5 % lidí nad 15 let vČku (v roce 1991 pouze 10,5 %). NejvýraznČjší
zlepšení stupnČ vzdČlanosti zaznamenaly obce Lužná, Prlov, Valašské PĜíkazy a Laþnov.
Tabulka þ. 29. VzdČlanostní struktura
v mikroregionu dle SLDB
Území
mikroregion
Hornolideþsko
Rok
základní
1991
2001
47,36%
32,12%
obyvatelstva
staršího
15
z toho mající nejvyšší dokonþené vzdČlání
stĜední
úplné stĜední
uþĖovské
odborné
odborné
35,30%
2,80%
12,61%
19,71%
23,70%
20,53%
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
109
let
vČku
vysokoškolské
1,93%
3,95%
Pramen: ýSÚ Zlín
17.2 Osídlení
Mikroregion je souþástí Zlínské sídelní regionální aglomerace (okresy Zlín, KromČĜíž, Uherské
HradištČ, Vsetín) s jádrovým mČstem Vsetín. Dnešní podoba mikroregionu a okresu Vsetín
vznikla po správní reformČ v roce 1960.
NejvýznamnČjším centrem osídlení pro mikroregion je Horní Lideþ. Mikroregion zahrnuje 14 obcí
a 15 þástí. Na 2 þásti se dČlí Francova Lhota.
Žádná obec mikroregionu nemá více jak 2000 obyvatel. NejvČtšími obcemi jsou Lideþko a
Francova Lhota (mají více jak 1500 obyvatel), nejmenší obcí jsou Valašské PĜíkazy s 232
obyvateli.
Tabulka þ. 30. Velikostní skupiny obcí
Velikostní skupina obce
- 199
200 – 499
500 – 999
1 000 – 1 999
Úhrn
Poþet obcí
0
3
7
4
14
Podíl obyvatel (v%)
0
8,9
37,8
53,3
100
Pramen: ýSÚ Zlín
Tabulka þ. 31. Vývoj poþtu obcí a obyvatel v mikroregionu v letech 1961 až 2001
(bez promítnutí územních zmČn)
Rok
1961
1970
1980
1991
2001
Poþet obcí
14
Poþet
obyvatel
Rozloha v
ha
12815
12551
12483
11878
11577
16 558
PrĤmČr na 1 obec
Rozloha
Poþet ob.
(v ha)
827
1183
Hustota
obyvatel na
1 km2
70
Pramen: ýSÚ Zlín
Hustota zalidnČní mikroregionu Hornolideþsko (70 ob. na 1 km2) je výraznČ nižší než je hustota
obyvatel na 1 km2 u Zlínského kraje (ta þiní 151 ob. na 1 km2) a také výraznČ nižší než je prĤmČr
okresu Vsetín (129 ob. na 1 km2). Nižší hustotu obyvatel zpĤsobuje nízká koncentrace obyvatel
v jednotlivých obcích mikroregionu. Nejvyšší hustotu obyvatel mají obce Lideþko a Valašská
Polanka (105 ob. na 1 km2) , naopak nejnižší obec Valašská Senice (30 ob. na 1 km2).
Obce vykonávají samostatnou pĤsobnost podle zákona o obcích. Každá obec má svĤj obecní
úĜad, starostu a obecní zastupitelstvo. Sídlo povČĜeného obecního úĜadu, finanþního úĜadu,
úĜadu práce, obvodního oddČlení policie ýR a katastrálního úĜadu je ve VsetínČ. Zákon stanoví
rovnČž rozsah státní správy, kterou v pĜenesené pĤsobnosti vykonávají urþené obecní úĜady.
Sídla orgánĤ státní správy, ke kterým obce mikroregionu Hornolideþsko územnČ a vČcnČ
pĜísluší, uvádí následující tabulka.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
110
Tabulka þ. 32. PĜíslušnost obcí k povČĜeným úĜadĤm
Obec
mikroregionu
PovČĜený
obecní
Finanþní
úĜad
Matrika
ÚĜad
práce
Leskovec
úĜad
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Valašská Polanka
Valašská Polanka
Valašská Polanka
Valašská Polanka
Vsetín
Seninka
Vsetín
Vsetín
Valašská Polanka Vsetín
Francova Lhota
Horní Lideþ
Laþnov
Lideþko
StĜelná
Študlov
Valašská Senice
Valašské PĜíkazy
Valašská Polanka
Lužná
Prlov
PozdČchov
Stavební
úĜad
Obvodní Katastrální
oddČlení
úĜad
policie ýR
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Horní Lideþ
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
17.3 Bydlení
Domovní a bytový fond je jedním z rozhodujících faktorĤ životní úrovnČ obyvatelstva. PĜi
posledním sþítání lidu, domĤ a bytĤ v roce 2001 mČl mikroregion celkem 3602 domĤ a 3662
bytĤ, z toho bylo 82,4 % domĤ a 84,7 % bytĤ obydlených trvale. Nižší obydlenost byla zjištČna u
obcí Lužná a PozdČchov, naopak nejvyšší obydlenost vykazuje obec Horní Lideþ.
Podíl neobydlených objektĤ (domĤ a bytĤ) se pĜi porovnání dvou posledních sþítání zvýšil.
ZmČnou jejich využívání na rekreaþní chalupy by došlo k vhodnému využití stávajícího
stavebního fondu, zabránilo by se jeho znehodnocování a chátrání a šetĜilo by se pĜírodní
prostĜedí, které by tak nezatČžovala výstavba nových rekreaþních objektĤ v jiných lokalitách.
Z dlouhodobého hlediska se poþet domĤ a bytĤ v mikroregionu zvyšuje. Od roku 1930 je
zaznamenán prudký nárĤst poþtu domĤ, což bylo zpĤsobeno hlavnČ z dĤvodu rychlejšího tempa
nové bytové výstavby a tedy vČtšího pĜírĤstku než byl úbytek v dĤsledku demolicí þi pĜevodĤ
mezi neobydlené pro rekreaþní úþely. Takový byl (s menšími výkyvy) i vývoj v jednotlivých
obcích mikroregionu.
Bytová výstavba se v mikroregionu od roku 1970 zvýšila o cca. 30 %. PĜi posledním SLDB
v roce 2001 mČl mikroregion 3478 trvale obydlených bytĤ. NejvČtší navýšení bylo zaznamenáno
u obce Horní Lideþ (o 91 % oproti roku 1970), naopak ke snížení trvale obydlených bytĤ došlo u
obcí Lužná a Valašská Senice.
Grafické znázornČní vývoje domovního a bytového fondu v mikroregionu ukazují následující
grafy:
Tabulka þ. 33. Vývoj poþtu trvale obydlených bytĤ v mikroregionu v letech 19702001 dle SLDB
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
111
Vývoj poþtu trvale obydlených bytĤ v mikroregionu v letech 1970-2001
3500
3000
2500
2000
2694
1500
3478
3150
3116
1000
500
0
1970
1980
1991
2001
Pramen: ýSÚ Zlín
Tabulka þ. 34. Vývoj poþtu domĤ v mikroregionu v letech 1869-2001 dle SLDB
19
56
18
31
17
46
17
32
17
28
2000
16
36
26
28
24
34
2500
17
82
3000
23
23
33
23
32
07
3500
30
03
Vývoj poþtu domĤ v mikroreigonu v letech 1869-2001
1500
1000
500
20
01
19
91
19
80
19
70
19
61
19
50
19
30
19
21
19
10
19
00
18
90
18
80
18
69
0
Pramen: ýSÚ Zlín
Z hlediska jednotlivých druhĤ budov jsou rozhodujícím druhem rodinné domky, které tvoĜily 97
% trvale obydleného bytového fondu. Bytové domy dosahují pouze necelých 3 % podílu trvale
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
112
obydleného bytového fondu za celý mikroregion. Toto složení je dáno tím, že souþástí
mikroregionu není žádné mČsto, kde je vČtšinou tento pomČr opaþný.
Srovnání poþtĤ domĤ a bytĤ v obcích mikroregionu dle SDLB 1991 a 2001 ukazuje následující
tabulka. Tabulka ukazuje, že ve všech obcích mikroregionu došlo k nárĤstu poþtu domĤ a bytĤ.
Tabulka þ. 35. Poþty domĤ a bytĤ v obcích mikroregionu dle SDLB v roce 1991 a
2001
Územní útvar
domy
1991
Francova Lhota
Horní Lideþ
Laþnov
Lideþko
StĜelná
Študlov
Valašská Senice
Valašské PĜíkazy
Valašská Polanka
Lužná
Prlov
PozdČchov
Leskovec
Seninka
byty
2001
455
281
247
464
190
145
173
54
331
209
159
211
195
93
1991
484
299
260
498
192
154
176
61
362
248
162
221
207
99
2001
455
325
233
467
174
127
138
65
349
190
152
181
190
104
505
407
248
523
185
145
143
66
384
197
168
191
205
111
Pramen: ýSÚ Zlín
18. Kultura a památky
18.1 Kultura
18.1.1 Lidové tradice:
Na mnoha vesnicích se dodnes udržují tradiþní lidové zvyky a slavnosti, které jsou ve vČtšinČ
pĜípadech spíše místního charakteru. Mezi nejvýznamnČjší pravidelnČ konané kulturní události
patĜí:
9 Hodové slavnosti, masopustní oslavy, vodČní medvČda, kácení a stavČní máje, poutČ
18.1.2 Kulturní akce:
Mezi významné kulturní akce mikroregionu patĜí:
9 Mikulášské a vánoþní besídky
9 Hasiþské soutČže
9 Vystoupení cimbálových muzik, lidové zábavy a plesy
V mikroregionu je také poĜádána Ĝada sportovních, z nichž nČkteré pĜesahují svým významem
hranice mikroregionu – cyklozávody, Mezinárodní týden turistiky, aj.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
113
18.2 Památky
Mikroregion je oblastí s hlubokou historií a bohatými tradicemi, první písemné správy jsou z 14.
– 16. stol.
Francova Lhota
9 pozdnČ barokní kostel sv. ŠtČpána Uherského z r. 1786
9 na horním konci „Kobzova“ lípa asi 300 - 400 let stará, obvod 630 cm
9 kamenný kĜíž pĜed farním kostelem
9 farma s chovem huculských koní s možností projíždČk
9 Hradní vČž - turnaj v šachu, Hradní tóny - soutČž ve zpČvu, bČh okolo Francoky na bČžkách,
turistický pochod na bČžkách, turistický pochod Makyta, CARNEX Cup – turnaj ve fotbale
Horní Lideþ
9 repliky valašských staveb – zvonice, studna
9 nález s doklady pravČkého osídlení v trati pod strání
9 kostel sv. Václava vysvČcen v roce 1994
9 kaple sv. Václava z r. 1929
9 sýpka z 18. stol.
9 socha P. Marie, kamenné kĜíže, boží muka
9 památný dub, stáĜí 500 let
9 pomníky obČtem I. a II. svČt. války a obČtem komunismu
Laþnov
9 roubená usedlost þp. 13 se studnou a okovem z r. 1811
9 Laþnosvké rybníka s vodní faunou a s možností rybolovu
9 Laþnovské skály – hojnČ vyhledávány horolezci
9 v okolí vzácná kvČtena
Leskovec
9 hrob a pomník obČtí nacismu na hĜbitovČ
9 památka partyzánského hnutí
9 vzácná kvČtena v okolních listnatých lesích
Lideþko
9 farní kostel sv. KateĜiny z r. 1511
9 pĜed obcí, smČrem do Vsetína se tyþí jedineþná bizardní skalní stČna pískovcĤ „ýertovi
skály“, pĜírodní památka
Lužná
9 zvonice pod železniþní tratí – roubená drobná valašská lidová architektura z konce 18. stol.,
zvon z r. 1773
9 soubor tĜí roubených valašských kamenných sklípkĤ, zajímavých svým seskupením
9 údolí Luženky – krajina s meandrujícím potokem a loukami s výskytem ohrožené flóry
PozdČchov
9 Ĝímskokatolický kostel sv. JiĜí z let 1700–1710
9 evangelický kostel z let 1870-1895
9 lovecký zámeþek na Trubiskách
9 Boží muka
9 chalupa þp. 66 z r. 1874
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
114
Prlov
9 prlovský rybník se vzácnou faunou
9 údolí PozdČchĤvky s meandrujícím pĜírodnČ zachovalým tokem
9 pomník od M. Axmana a J. Kavana jako památka na 16 zdejších umuþených obþanĤ nacisty
v r. 1945
9 v blízkosti obce „Ploština“ – lesní zámeþek Trubiska s vývČry sirnatých vod
Seninka
9 chalupa þp. 1 – velmi hodnotná lidová roubená architektura z r. 1832
9 místní kvČtnaté louky s teplomilnou kvČtenou
StĜelná
9 dominantou obce je nový kostel Pany Marie
9 zvonice z r. 1837
9 chalupa þp. 18 s areálem, pĤvodní usedlost dokládající starou zástavbu obce
9 lípa z konce 17. stol.
Študlov
9 usedlost þp. 82roubená chalupa dokládající archaické architektonické prvky a podmínky
života v pol. 19. stol.
9 Hrádek – chránČné území s teplomilnou flórou a faunou
9 v blízkosti obce nalezištČ jantaru
Valašská Polanka
9 v obci se zachovaly lidové tradice – malování kraslic
9 typické dĜevČné Valašské stavby
9 kamenný kĜíž z r. 1779 – pĜed kostelem
9 kostel sv. Jana KĜtitele z r. 1778
9 výskat ohrožené flóry vþetnČ orchidejí
19. Infrastruktura
19.1 Obþanské vybavení
V rámci mikroregionu se jako stĜedisko služeb celého území je Horní Lideþ. Avšak
významnČjším stĜediskem služeb pro celý mikroregion je okresní mČsto Vsetín.
Celý mikroregion disponuje dostatkem potencionálních pracovních sil využitelných pro rozvoj
služeb. V malých sídlech mikroregionu se projevuje ekonomická nerentabilnost provozoven
služeb, což je však obecný jev obtížnČ Ĝešitelný pokud obec neposkytuje možnosti a atraktivity,
které pĜitáhnou vČtší množství návštČvníkĤ. Vybudovaná zaĜízení služeb jsou pĜevážnČ pro
koncentrované služby. Takováto stĜediska však zĤstávají mnohdy využívána pouze zþásti a
jejich technický stav se zhoršuje.
19.1.1 Školství
V souþasnosti je v mikroregionu celkem 18 školských zaĜízení. Z toho 8 mateĜských škol, 6
základních školy nižšího stupnČ (1. – 5. roþník), 3 základní školy s vyšším stupnČm (1. – 9.
roþník).
MateĜské školy se nacházejí v obcích Francova Lhota, Horní Lideþ, Laþnov, Leskovec, Lužná,
StĜelná, Valašská Polanka a Valašská Senice. Základní školy nižšího stupnČ jsou v obcích
Laþnov, Leskovec, Lideþko, PozdČchov, StĜelná a Študlov, základní školy s vyšším stupnČm se
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
115
nacházejí v obcích Francova Lhota, Horní Lideþ a Valašská Polanka. KromČ tČchto zaĜízení je
ještČ v Horní Lidþi zvláštní škola. Jiná školská zaĜízení se v mikroregionu nenacházejí. Do
stĜedních a vyšších škol dojíždČjí dČti nejþastČji do Vsetína.
19.1.2 Zdravotnictví a sociální péþe
Samostatné lékaĜské ordinace se v mikroregionu nacházejí pouze v obcích Francova Lhota,
Horní Lideþ, Valašská Polanka a Valašská Senice. Do ostatních obcí lékaĜ pouze dojíždí ve
stanovenou dobu. NejþastČji se jedná o ordinace pro dospČlé a pro dČti a dorost. Obyvatelé
mikroregionu tak musí za zdravotnickou péþí dojíždČt jinam – nejþastČji do Vsetína.
Specializovaná lékaĜská pracovištČ jsou umístČna ve VsetínČ.
ZaĜízení sociální péþe v mikroregionu zastoupeny nejsou.
Vybaveností obcí mikroregionu v oblastech kultury, sportu a tČlovýchovy, ubytování a
stravování se zabývá kapitola þíslo 9.
19.1.3 Služby
9 VeĜejná knihovna je k dispozici v každé obci mikroregionu, i když ne ve všech pĜípadech je
z technického hlediska vyhovující.
9 Samostatná pošta se v mikroregionu nachází ve 4 obcích: FrancovČ LhotČ, Horní Lidþi,
PrlovČ a Valašské Polance. Pro ostatní obce je vyþlenČna samostatná doruþovatelka.
9 StejnČ tak penČžní ústavy se nacházejí v místech, kde je pošta. PojišĢovna se
v mikroregionu nenachází. V Horní Lidþi se nachází bankomat.
9 Hasiþský záchranný sbor se v mikroregionu také nenachází. Sbor dobrovolných hasiþĤ
však pĤsobí ve všech obcích.
19.2 Technické vybavení
19.2.1 Telekomunikace
Telefonní spojení bylo do mikroregionu postupnČ zavádČno od 30. let 20. století.
JeštČ v nedávné minulosti byla telekomunikaþní síĢ kapacitnČ nevyhovující a morálnČ zastaralá.
Žádosti o telefonní pĜípojku byly uspokojovány se znaþným zpoždČním, takže rĤst telefonizace
byl pomalý. V posledních letech zaznamenaly telekomunikace vysokou dynamiku rozvoje. Od
roku 1991 se poþet telefonních stanic v domácnostech znČkolikanásobil. I když telefonizace
výraznČ pokroþila, pĜetrvávají rozdíly mezi jednotlivými obcemi mikroregionu.
Co se týká vedení kabelové sítČ, ve vČtšinČ obcích je síĢ vedena v zemi nČkde v kombinaci
vzduchem.
Dynamický rozvoj zaznamenaly rovnČž mobilní telefonní systémy. V ýeské republice mobilní
sítČ provozují tĜi operátoĜi – EUROTEL, PAEGAS a OSKAR. Mapy pokrytí mikroregionu
operátorĤ EUROTEL a PAEGAS jsou uvedeny níže, u OSKARA tato mapa není k dispozici,
pokrytí však uvádČjí stejné jako u PAEGASU. Jejich rozšiĜování zþásti brzdí zájem o zĜizování
pevných bytových telefonních stanic, nevýhodnost jejich telefonního spojení s pevnou linkou a
þásteþnČ pĜedsudky.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
116
Tabulka þ. 36. Mapa pokrytí mobilní sítČ EUROTEL:
Tabulka þ. 37. Mapa pokrytí mobilní sítČ Paegas (T-Mobile):
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
117
19.2.2 Elektrifikace
Elektrifikace obcí mikroregionu zapoþala ve 20. letech 20. století a pokraþovala v letech 40. a
50. Kapacita vedení nízkého napČtí se ukazuje v obcích mikroregionu dostaþující. Venkovní síĢ
je vedena pĜevážnČ po betonových sloupech, místy v kombinaci s konzolami na domech.
Se zavádČním veĜejného osvČtlení do obcí se zapoþalo po II. svČtové válce. Místní komunikace
jsou osvČtleny výbojkovými svítidly3 osazenými na silniþních a parkovacích stožárech a na
podpČrných bodech distribuþní sítČ nízkého napČtí.
19.2.3 Plynofikace
Z ekologických dĤvodĤ zneþišĢování ovzduší je preferováno spalování zemního plynu místo
fosilních paliv (zejména hnČdého uhlí s velkým obsahem oxidu siĜiþitého). VytápČní zemním
plynem je zavedeno ve všech obcích mikroregionu vyjma obce Prlov. Jednotlivé obce se odlišují
pouze podílem domácností vytápČných plynem.
19.2.4 Zásobování teplem
U všech obcí je zásobování teplem Ĝešeno decentralizovaným systémem prostĜednictvím
blokových (domovních pĜíp. objektových) kotelen. U rozptýlené a bytové výstavby v obcích
v pĜevážné míĜe ústĜedním vytápČním a lokálními topidly. Jako palivo je používán zemní plyn,
dĜevo, elektrická energie, hnČdé uhlí a koks.
V souladu se stále dĤraznČjší potĜebou ochrany životního prostĜedí a omezováním škodlivých
emisí je možné jako alternativního zdroje k vytápČní používat i dĜevoplyn, vznikající rozkladem
biomasy (dĜevČné štČpky, sláma, seno apod.).
19.2.5 Vodní hospodáĜství
Vývoj vodního hospodáĜství je po roce 1989 výraznČ poznamenán dynamickým nárĤstem
tržních cen vody, který spolu s existencí pĜirozených monopolĤ podmínil zásadní trendové
zmČny ve spotĜebČ pitné a užitkové vody.
Vodními zdroji pro zásobování území jsou místní studny v obcích, místní a skupinové vodovody
a vodní toky jako povrchové zdroje užitkové vody. IntenzívnČ využívány jsou nejen
v mikroregionu, ale v celém okrese, také spodní vody. VČtší jezera se zde nenacházejí.
Vlastní zásobování vodou se realizuje pĜedevším prostĜednictvím veĜejných vodovodĤ (místních
þi skupinových), propojovaných do ucelených systémĤ zásobování. Pitnou vodou z veĜejné
vodovodní sítČ jsou zásobovány objekty obytné zástavby i objekty obþanské a technické
vybavenosti v 13 obcích mikroregionu. Pouze místních studní využívá obec Valašská Senice,
þásteþnČ také obec Lideþko.
Z perspektivního pohledu je tĜeba zabezpeþit pĜedevším kvalitativní parametry pitné vody a dále
zlepšit zásobování pitnou vodou. Je nezbytná dĤrazná ochrana zdrojových území pĜed
preferencí ekonomicky motivovaných zájmĤ. ěešení tohoto úkolu je nutné koordinovat
s budováním protipovodĖových opatĜení a dále s výstavbou a rekonstrukcí kanalizaþní sítČ a
ýOV.
3
PĜechod k výbojkovému osvČtlení spadá do 60. a 70. let 20. století.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
118
19.2.6 Kanalizace, ýOV
Ve vČtšinČ obcí chybí kanalizaþní síĢ. ýásteþnČ je vybudována pouze v obcích Francova Lhota,
Leskovec a Valašská Polanka, kde je však nutná rekonstrukce. ýOV se nachází pouze ve
FrancovČ LhotČ, na kterou je napojena pouze þást obce. Nutná rekonstrukce.
Kanalizace splašková a dešĢová jsou z hlediska životního prostĜedí nežádoucí, protože dešĢové
vody i splaškové odpadní vody, které jsou do kanalizace zaúsĢovány po pĜedþištČní v septicích
(ale i bez pĜedchozího þištČní), jsou odvádČny stokami do málo vodnatých vodních tokĤ.
VyústČní neþištČných splaškových odpadních vod zpĤsobuje v tČchto vodních tocích znaþné
hygienické i estetické závady.
Obce mikroregionu Hornolideþsko jsou zapojeny do spoleþného projektu odkanalizování obcí
„ýistá Ĝeka Beþva“ a budou žádat o finanþní pomoc z programu ISPA. Tento projekt významnČ
podporuje kvalitní životní prostĜedí, vedoucího k zajištČní zlepšení kvality vody v okrese Vsetín.
Projekt ýistá Beþva žádá o dotaci z grantu ISPA a úþastní se ho vČtšina obcí mikroregionu
Hornolideþsko.
19.2.7 ZávČr
Požadavky na udržení stávající úrovnČ technické infrastruktury a její dobudování pro zlepšení
ochrany životního prostĜedí, pĜekraþují sdČlená cenová oþekávání a souþasnČ jsou omezeny
velikostí disponibilních zdrojĤ místních veĜejných rozpoþtĤ a relativnČ nižšími tržbami z provozu.
Obce jako správce nČkterých podzemních vedení, þi jejich odborní provozovatelé, nemají a
netvoĜí dostateþné (Ĝádné) reprodukþní zdroje, které by se staly souþástí relativnČ vysokých
investic, nutných k dobudování technické infrastruktury. Obce v území mikroregionu jsou vysoce
závislé na státní energetické politice. Znaþná þást kanalizaþních dČl a dílþí úseky vodovodních
rozvodĤ, jsou na konci životnosti a jejich obnova a následné dobudování, zvláštČ opatĜení
k likvidaci odpadních vod, vyžaduje znaþné finanþní zdroje.
Tabulka þ. 38. Technické vybavení obcí, zhodnocení stavu a zámČry
Francova Lhota - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
Dostaþující, PĤlþín 1995, dostaþující
Voda
2000 – dodČlává se ( 80 % dodČláno)
vlastník – þásteþnČ VaK Vsetín, þásteþnČ obec
1999 – plyn dostaþující
Vlastník – SMP Vsetín
V þásti obce ýOV, kanalizace nedostaþující – nutno
novou
Skládka Horní Lideþ
Svoz – firma Janáþ – Horní Lideþ
1993 - schválen
Plyn
Kanalizace + þištČní ýOV
Likvidace odpadĤ
Územní plán
Horní Lideþ - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
Ano
Voda
Ve správČ VaK, vykryto 80 % území
Plyn
16.12.1999, vlastník Obec Horní Lideþ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
119
Kanalizace + þištČní ýOV
----
Likvidace odpadĤ
Ukládání na místní skládce TKO
Územní plán
Rok zpracování 1995
Laþnov - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
SME Ostrava, pĜed rokem 1989
Voda
VaK Vsetín a.s. – provozovatel, ukonþen výstavba 1997
– 1998, vlastník Obec Laþnov
Zkušební provoz – SMP OV. Uvedení do provozu
20.11.1999 . Obec vlastník – rozvody.
----
Plyn
Kanalizace + þištČní ýOV
Likvidace odpadĤ
Územní plán
Od 1.4. – tĜídČný odpad, JOGA Luhaþovice, zbytkový
odpad – skládka Obec Horní Lideþ.
Rok 1993 - schválen
Leskovec - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
4 trafostanice dostaþující. Vlastník SME.
Voda
Rozvod vodovodního Ĝadu po celé obci, skupinový Ĝad
Stanovnice. Vlastník VaK Vsetín.
Rozveden v roce 2000 – 2001.
Plyn
Kanalizace + þištČní ýOV
Likvidace odpadĤ
Územní plán
Je vybudována jen þásteþná dešĢová kanalizace. ýOV
chybí.
Ukládání na skládku Horní Lideþ v pravidelných
svozech.
27.11.1996 – schválen.
Lideþko - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
Stav dostaþující.
Voda
Napojení na vodovod Karolinka + vlastní studny,
množství a pokrytí dostateþné, vlastník Obec a VaK
Vsetín
Konec roku 1999 dobudován stĜedotlak.
Všichni zájemci napojeni.
Centrální ýOV a kanalizace není. Plán asi 2007.
Plyn
Kanalizace + þištČní ýOV
Likvidace odpadĤ
Územní plán
Od 1.4.2000 pytlové tĜídČní po domácnostech,
komunální odpad 36 svozĤ/rok
1996 – 1997 rok zpracování platí od záĜí 1997
Lužná - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
Trafostanice 3 ks ve vlastnictví obce.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
120
Voda
Vodovod – stanovnice. Vlastník VaK a.s.
Plyn
Plynofikace obce v roce 2000 – 2001.
Kanalizace + þištČní ýOV
----
Likvidace odpadĤ
JOGA Luhaþovice, skládka Horní Lideþ.
Územní plán
1994, schválen 10.11.1994.
PozdČchov - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
Dostatek, SME Vsetín
Voda
Dokonþená I.etapa vlast.zdroje, nutnost rozvodĤ ve
vesnici, obec provádí na vlast.náklady, pĜedpokl.termín
2002.
Výstavba 2001 – 2002
Plyn
Kanalizace + þištČní ýOV
Likvidace odpadĤ
Územní plán
V obci zatím není, v UZ spoleþnČ s Prlovem je
plánovaná.
od 1.7.2000 zajišĢuje firma JOGA, vþ.separace
Zpracován v roce 1997, schválen 14.11.1997
Prlov - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
Vyhovující stav
Voda
Výstavba obecního vodovodu r. 2001 – 2002
Plyn
Není
Kanalizace + þištČní ýOV
----
Likvidace odpadĤ
Zabezpeþena vþetnČ separování
Územní plán
14.3.1994
Seninka - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
4 x trafostanice, dostaþující, SME, nové rozvody 1986
Voda
Obecní vodovod kolem roku 1999, obec Seninka.
Plyn
Výstavba 2001 – 2002, obec Seninka
Kanalizace + þištČní ýOV
Není
Likvidace odpadĤ
TĜídČní do kontejnerĤ nebo odpad odvoz 1 x roþnČ,
ostatní popelnice prav.odvoz
1995 – 1996, schválený 17.8.1997
Územní plán
StĜelná - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
4 trafostanice, kapacita dostateþná, SME a.s. Ostrava
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
121
Voda
Plyn
VeĜejný vodovod, zdroj Stanovnice, provozuje VaK
Vsetín
Plynofikace - uvedení do provozu v r. 2000
Kanalizace + þištČní ýOV
Není vybudovaná
Likvidace odpadĤ
V letošním roce bude zavedeno tĜídČní odpadĤ, zajistí
JOGA Luhaþovice
V roce 1992
Územní plán
Valašská Polanka - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
Voda
Plyn
Kanalizace + þištČní ýOV
Vlastník SME, Rozvody nadzemním
vedením,
dostateþná kapacita vþetnČ trafostanic.
Napojení na pĜivadČþ Vlára – Stanovice, schází 2,5 km
rozvodĤ 110/4,3 mm – vlastník: obec
Plošná plynofikace obce se zahájí 03/2000
Likvidace odpadĤ
Kanalizace jednotná – nedostateþná, zámČr obce: nová
kanalizace vþetnČ ýOV.
V souladu s platnými zákony.
Územní plán
Je schválen: 5.8.1994
Valašská Senice - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
Voda
Plyn
Kanalizace + þištČní ýOV
Likvidace odpadĤ
Územní plán
Vlastník SME, uvedení do provozu kolem r. 1950
Kapacita vyhovující
VeĜejný vodovod není, vlastní studny
ýást plynových pĜípojek uvedena do provozu v 11/99,
zbývající dorealizovány v roce 2000
-Svoz komunálního odpadu týdnČ jednou, roþnČ odvoz
nebezpeþného odpadu a železa
Koncept rok 1994, návrh 1995, schválení 1996
Valašské PĜíkazy - Technické vybavení obce, zhodnocení stavu a zámČry
Elektrická energie
2 trafostanice – vlastník SME, kapacita dostateþná
Voda
VeĜejný vodovod, VaK Vsetín od roku 1985
Plyn
Rozveden ke všem zájemcĤm v roce 1999 – v souþasné
dobČ, otápí plynem 52 % domácností
Není
Kanalizace + þištČní ýOV
Likvidace odpadĤ
Územní plán
V souþasné dobČ je svoz zajišĢován na skládku TKO
Horní Lideþ – probíhá jednání o tĜídČní JOGA
Luhaþovice
Zpracován a schválen v roce 1996
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
122
19.3 Doprava
Na základČ zjištČného stavu silniþní sítČ a železnice se jeví stav dopravní infrastruktury
k zajištČní rychlé bezpeþné a ekologicky pĜijatelné dostupnosti mikroregionu jako nevyhovující.
VyĜešení dopravní infrastruktury je nezbytné i s ohledem na dodržení zákonĤ o životním
prostĜedí a má znaþný vliv na úroveĖ a podmínky bydlení v obcích. Základní páteĜí dopravní
obslužnosti v mikroregionu je kombinace železniþní a silniþní dopravy s pĜevahou silniþní
dopravy. NejvČtší þást mikroregionu trápí stejný problém, a to místnČ nedostaþující kapacita
silnic, která zaostává za bouĜlivým rozvojem poþtu automobilĤ. Mikroregionem Hornolideþsko,
s jeho nadprĤmČrnČ významnou dopravní polohou danou významným silniþním tahem východ –
západ s navázáním na hranice ýR/SR ve StĜelné/Lysá pod Makytou, prochází znaþná þást
tranzitní dopravy a v posledním období dochází k neustálému nárĤstu intenzitních ukazatelĤ,
þemuž je nutno vČnovat pozornost zvláštČ z hlediska mezinárodního významu. Velmi závažným
problémem mikroregionu jsou vlivy nadmČrné dopravy na životní prostĜedí pĜedevším
zastavČných území mČst a obcí mikroregionu, jejichž intravilány prochází nejvíce zatížené
komunikace. V této oblasti zĤstává prioritou odvedení dopravy mimo zastavČné území sídel.
Mikroregionem neprochází žádný hlavní dálniþní tah a dálnice D 47 Brno – Ostrava – Polsko je
z mikroregionu nejblíže pĜístupná v Hranicích na MoravČ, což je cca 100 km.
U silnic jsou nejzatíženČjší silnice þíslo I/57 (Valašské MeziĜíþí - Vsetín – hranice ýR/SR).
Od pĜevážné þásti obcí je klasifikována stávající dopravní obslužnost jako nevyhovující a pĜitom
se jedná o klíþový faktor pro jejich plnohodnotnou integraci do ekonomické, sociální i kulturní
infrastruktury mikroregionu. Zástupci mikroregionu by mČli zvážit vytvoĜení koncepce místní
hromadné dopravy v mikroregionu. Realizaci zámČru posílení dopravní obslužnosti, zvl.
v okrajových þástech mikroregionu, ohrožuje zejména nedostatek financí , který se v posledním
období stále prohlubuje a kritická situace zaþíná být i mezi autobusovými dopravci, ponČvadž jim
výraznČ scházejí finance na nákup autobusĤ a pĜitom více než ¾ provozovaných autobusĤ je
starších 10 let, tedy již za hranicí své životnosti.
19.3.1 Železniþní doprava
Železniþní doprava je zajištČna na trati þ. 280 Hranice na MoravČ – Horní Lideþ, po které lze
pokraþovat i do dalšího železniþního hraniþního pĜechodu Vlárský prĤsmyk – Nemšová. Možná
osobní i nákladní doprava.
19.3.2 Silniþní doprava
Územím mikroregionu prochází tzv. Valašská urbanistická osa Zlín – Vsetín – Valašské MeziĜíþí,
která je integrovaná úseky silnic 1 tĜ. þ. 49, 69 a 57 a prochází jí hlavní silniþní spojení zlínské a
ostravské aglomerace. Silnice 1. tĜ. þ. 57 od Vsetína na jih k hranici se Slovenskem sama tvoĜí
tzv. Jižní valašskou urbanistickou osu. Tyto osy pĜedstavují hlavní infrastrukturní napojení
mikroregionu Hornolideþsko na Slovenskou republiku a tvoĜí páteĜní pĜístupovou cestu k dvČma
hraniþním pĜechodĤm na Slovensko – StĜelná/Lysá pod Makytou, který patĜí do mikroregionu, a
Brumov – Bylnice/Horné Srnie ležící mimo oblast mikroregionu.
Tyto urbanistické osy patĜí do souboru tzv. moravských rozvojových os, podél kterých se
nachází území s nejlepšími podmínkami z hlediska potencionálních rozvojových pĜedpokladĤ,
koncentrace obyvatelstva, daĖových pĜíjmĤ obcí a úrovnČ podnikatelské aktivity fyzických osob4
jako významného indikátoru kvality podnikatelského prostĜedí. Z hlediska dalšího rozvoje tyto
urbanistické osy spadají do stimulaþního rozvojového scénáĜe.
4
Ukazatel poþet podnikatelĤ pĜipadajících na 1000 obyvatel
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
123
19.3.3 Hraniþní pĜechody
Co se týká komunikaþního napojení na Slovenskou republiku, na území mikroregionu se
nacházejí dva silniþní hraniþní pĜechody, jeden železniþní hraniþní pĜechod a hraniþní pĜechod
pro pČší na turistické stezce:
9 již zmiĖovaný silniþní hraniþní pĜechod StĜelná – Lysá pod Makytou s dobrým pĜístupovým
zajištČním (þíslo pĜíst. komunikace I/49) pro osobní i nákladní dopravu v plném rozsahu;
z hlediska využití podle ukazatele obousmČrného pĜekraþování státní hranice v poþtu mil.
osob a osobních automobilĤ patĜí na 8. místo z celkem 16 silniþních hraniþních pĜechodĤ se
Slovenskou republikou,
9 železniþní hraniþní pĜechod Horní Lideþ – Lúky pod Makytou je 3. nejvČtší železniþní
hraniþní pĜechod mezi ýR a SR ležící na železniþní trati þ. 280 Hranice na MoravČ – Horní
Lideþ, po které lze pokraþovat i do dalšího železniþního hraniþního pĜechodu Vlárský
prĤsmyk – Nemšová. Železniþní tunel do Púchova leží v katastru obce StĜelná (na jejím
konci); pĜechod slouží osobní i nákladní dopravČ v plném rozsahu,
19.3.4 Úþelové komunikace
Úþelové komunikace, ke kterým patĜí lesní a polní cesty je dĤležité zachovat, jak z hlediska
pČšího pohybu místních obþanĤ, tak z hlediska rekreaþního – pro pČší i cyklistický provoz.
Mikroregion má mnoho zajímavých míst, zákoutí a zajímavostí a právČ mnohé z nich jsou
pĜístupné právČ po tČchto komunikacích.
19.3.5 Letecká doprava
V mikroregionu se letištČ nenachází. Nejbližší letištČ mikroregionu je v Kunovicích a
Otrokovicích. Jde o civilní soukromé letištČ, ze kterých jsou provozovány pouze vyhlídkové lety
rekreaþního charakteru. Nejbližšími mezinárodními letišti jsou letištČ v BrnČ a OstravČ.
19.3.6 Vodní doprava
V širším kontextu celého Zlínského kraje je vodní doprava možná pouze po Ĝece MoravČ. Jedná
se o tzv. BaĢĤv kanál, který je dnes zprovoznČn od severu – BČlovského jezu, na jih až do
Hodonína – pouze pro turistiku.
20. Trh práce
20.1 Ekonomická aktivita
NejucelenČjším a nejvíce vypovídajícím zdrojem informací o zamČstnanosti obyvatelstva
v jednotlivých obcích je sþítání lidu, domĤ a bytĤ provádČné v desetiletých intervalech. Z poþtu
bydlícího obyvatelstva v mikroregionu bylo pĜi posledním sþítání v roce 2001 celkem 5 650
ekonomicky aktivních, tj. 48,8 %. V jejich složení podle pohlaví pĜevládali muži (57,8 %).
RozdČlení ekonomicky aktivních obyvatel mezi jednotlivé sektory hospodáĜství ukazuje, že
nejvíce pracovníkĤ je zamČstnáno v sekundárním sektoru. V primárním sektoru (zemČdČlství,
lesnictví a vodní hospodáĜství) pracuje 302 osob – tj. 5,35 %; v posledních letech je však
zaznamenáván trend snižování pracovníkĤ v zemČdČlské oblasti. V sekundárním sektoru
(prĤmysl a stavebnictví) pracuje 3 043 osob – tj. 53,86 % a podíl terciární sféry (ostatní odvČtví)
þiní 40,8 %.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
124
Tabulka þ. 39. Ekonomická aktivita obyvatelstva k 1.3.2001 (dle SLDB)
Ekonomicky aktivní
Územní útvar
celkem
Francova Lhota
Horní Lideþ
Laþnov
Lideþko
StĜelná
Študlov
Valašská Senice
Valašské PĜíkazy
Valašská Polanka
Lužná
Prlov
PozdČchov
Leskovec
Seninka
Hornolideþsko
v tom
muži ženy
v tom pracujících v odvČtví
VyjíždČ-
zemČdČl., prĤ- staveb- ostatní
jící
les., vodní myslu nictví
za prací
hospodáĜ.
z obce
809
733
411
820
316
239
237
122
671
260
271
284
306
171
461
413
242
469
181
150
145
71
394
152
153
162
174
97
348
320
169
324
135
89
92
51
277
108
118
122
132
74
53
38
27
34
15
17
17
6
23
14
19
7
7
25
292
270
168
328
130
124
83
55
246
104
101
111
143
78
131
76
81
139
39
32
51
13
84
35
43
37
43
6
333
349
135
319
132
66
86
48
318
107
108
129
113
62
414
410
228
577
150
134
163
68
479
189
187
204
191
103
5650
3264
2359
302
2233
810
2305
3497
Mimo svou obec vyjíždČlo za prací 3 497 osob, tj. 61,9 % z celkového poþtu ekonomicky
aktivních. Nejvyšší vyjížćku vykazovala v roce 2001 obec Lužná (72,7 %), naopak mimo svou
obec nejménČ osob za prací vyjíždČlo z obce StĜelná (47,5 %).
Údaje o zamČstnanosti a podnicích se sídlem na území jednotlivých obcí jsou v posledních
letech již nedostupné. Nejmenším územním útvarem, za který lze zamČstnanost zjistit, je okres
(statistická jednotka NUTS 4), a to pouze sumarizací za zpravodajské jednotky, které
zpracovávají statistické výkazy a dopoþtem za právnické a fyzické osoby, které výkazy
nepĜedkládají. Vzhledem k ochranČ individuálních údajĤ nemĤže ýSÚ uvolnit informace o
ekonomické þinnosti jednotlivých subjektĤ.
20.2 NezamČstnanost
V dĤsledku politických a hospodáĜských zmČn po roce 1989 se podstatnČ zmČnily i podmínky
pro pracovní realizaci obyvatelstva. Zejména ekonomická recese, zachvacující pĜedevším velké
podniky zamČstnávající vČtší poþty ekonomicky aktivních obyvatel, se negativnČ podepisuje na
celkové situaci v zamČstnanosti.
Vývoj míry nezamČstnanosti v mikroregionu nekoresponduje s vývojem míry nezamČstnanosti
v okrese Vsetín. Podle úĜadu práce ve VsetínČ bylo v mikroregionu ke konci roku 2001
evidováno celkem 639 uchazeþĤ o zamČstnání, resp. míra nezamČstnanosti k tomuto datu þinila
11,67%. Ve srovnání meziroþní míry nezamČstnanosti k 31.12.1999 (evidováno 609 uchazeþĤ,
resp. MN5 = 10,50 %), je patrný nárĤst nezamČstnaných o 30 uchazeþĤ, resp. o 1 %. O vývoji
míry nezamČstnanosti a poþtu evidovaných uchazeþĤ o zamČstnání informuje následující
tabulka a graf:
5
Pozn.: MN – míra nezamČstnanosti
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
125
Tabulka þ. 40. Vývoj míry nezamČstnanosti v mikroregionu Hornolideþsko:
Francova Lhota
Horní Lideþ
Laþnov
Lideþko
StĜelná
Študlov
Valašská Senice
Valašské PĜíkazy
Valašská Polanka
Lužná
Prlov
PozdČchov
Leskovec
Seninka
Mikroregion Hornolideþsko
Uchazeþi o zamČstnání celkem
podle stavu k 31.12
1999
2000
2001
84
103
103
77
66
87
55
57
44
88
77
93
26
39
33
42
49
45
39
41
45
12
9
7
66
64
64
22
21
27
32
32
30
23
21
19
27
35
27
16
14
15
609
628
639
Okres Vsetín
7 772
Územní celek
7 041
7 410
Pramen: ÚP Vsetín
Vývoj míry nezamČstnanosti k 31.12.
14,00
12,00
10,00
8,00
11,73
11,08
10,72
10,50
10,24
9,53
6,00
4,00
2,00
0,00
1999
2000
Mikroregion
2001
Okres Vsetín
Pramen: ÚP Vsetín
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
126
21. ZemČdČlství
ZemČdČlství je svojí biologickou podstatou nosným a stabilizujícím prvkem venkovského
prostoru a musí v nČm hrát klíþovou roli. KromČ produkþních jsou významné i mimoprodukþní
funkce zemČdČlství, zejména krajinotvorná a environmentální (usmČrĖovaná napĜ.
prostĜednictvím komplexních pozemkových úprav). Pro jeho efektivní fungování je nezbytné
zabezpeþení jeho úþelné provázanosti se zpracovatelským prĤmyslem a podpora odbytu
vybraných zemČdČlských produktĤ prostĜednictvím distribuþních aktivit (odbytová centra).
ÚroveĖ zemČdČlství je do jisté míry již pĜedurþena geografickou polohou mikroregionu. Celé
území se nachází v podhorské oblasti Bílých Karpat a Vizovických vrchĤ. Velký význam má pro
mikroregion lesnictví, dobytka (ovcí) a také ovocnáĜstvím, což dokazuje i struktura pĤdního
fondu, která je popsána níže.
ZemČdČlství procházelo pĜestavbou jak z hlediska územního, tak i výrobního a ekonomického.
K prostĜedkĤm ke zvyšování specializace zemČdČlské výroby patĜilo sluþování družstev do
velkých hospodáĜských komplexĤ a provádČní koncentrace kapacit zaĜízení zpracovávajících
zemČdČlskou produkci. Schematické a uniformní výrobní zaĜízení nerespektující rozdílné
pĜírodní podmínky negativnČ ovlivnilo strukturu, úrodnost i vodní režim pĤd a devastovalo celou
krajinu.
Tento proces je patrný na pĜemČnČ venkovského prostĜedí a promítl se i na narušení rovnováhy
krajinného prostĜedí mikroregionu. PostupnČ došlo k likvidaci ekologického potenciálu území
odstranČním významných pĜírodních bariér, jako napĜ. meze, rozptýlená krajinná zeleĖ, lokální
sady. Vznikaly soustavy, které snadno podléhají vodní a vČtrné erozi.
ZemČdČlská pĤda pĜedstavuje 39,6 % celkové výmČry, z toho orná pĤda tvoĜí 37 % zemČdČlské
pĤdy. Obce s nejvyššími podíly orné pĤdy jsou StĜelná (67,6 %) a Horní Lideþ (61,5 %). Naopak
nejnižší podíl zemČdČlské pĤdy má obec Seninka (5,8 %).
NejvČtší podíl v nezemČdČlské pĤdČ, která þiní 60,4 % celkové výmČry, pĜedstavuje s
84 % lesní pĤda. Obec s nejvyššími podíly lesní pĤdy v nezemČdČlské je PozdČchov (88,9 %).
Naopak nejmenší podíl lesní pĤdy v nezemČdČlské na katastru své obce má obec Horní Lideþ
(61,9 %). PodrobnČji o struktuĜe pĤdního fondu v obcích mikroregionu informuje následující
tabulka a grafy.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
127
Tabulka þ. 41. Struktura pĤdního fondu v obcích mikroregionu k 1.1.2001
Celková
Územní útvar
v tom
výmČra zemČdČlská
v tom
nezemČ-
v tom
orná zahrady sady louky pastviny dČlská lesní vodní zastav. ostatní
pĤda
pĤda
plochy plochy plochy
Francova Lhota
2285
947 370
23
3
56
495
1338 1160
8
23
147
Horní Lideþ
720,3
439,3 270
12
0,3
76
81
281 174
9
14
84
Laþnov
1531
725 386
24
4
187
124
806 677
15
15
99
Leskovec
985
339 114
11
0
206
8
646 544
13
10
79
Lideþko
1737
808 196
15
1
446
150
929 754
14
23
138
Lužná
1568
448 109
10
0
166
163
1120 957
9
9
145
PozdČchov
1344
414 145
Prlov
Seninka
15
0
156
98
930 827
3
10
90
714
332
98
7
0,8
226
0,2
382 285
4
8
85
726,7
258,7
15
5
0,7
118
120
468 411
3
6
48
92
StĜelná
928
374 253
14
0
67
40
554 445
4
13
Študlov
944
338 168
25
2
116
27
606 530
2
8
66
1236,5
424,5 120
17
0,5
186
101
812 676
15
15
106
1027 884
Valašská Polanka
Valašská Senice
1600
573
85
5
0
62
421
Valašské pĜíkazy
233
130
97
6
0
20
7
189 12,3 2088
1835,2
Hornolideþsko
16552,5
6550,5 2426
6
10
127
79
1
5
18
10002 8403
106
169
1324
103
Struktura pĤdního fondu
40%
60%
zemČdČlská
pĤda
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
nezemČdČlská
pĤda
128
Struktura zemČdČlské pĤdy
28%
37%
orná
zahrady
sady
3%
32%
louky
pastviny
0%
Struktura nezemČdČlské pĤdy
2%
13%
lesní
vodní
plochy
zastav.
plochy
1%
84%
ostatní
plochy
Pramen: ýSÚ Zlín
22. PrĤmysl a stavebnictví
Struktura hospodáĜství mikroregionu Hornolideþsko je ovlivnČna historickým vývojem a zdejšími
pĜírodními podmínkami. V prĤbČhu devadesátých let prošla ekonomika oblasti (podobnČ jako v
celé ýeské republice) významnými transformaþními zmČnami, spojenými s velmi rychlou
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
129
privatizací a také s restrukturalizací þinností. Byly omezeny nČkteré výrobní provozy, na druhé
stranČ s rozvojem soukromého podnikání novČ vznikla Ĝada malých a stĜedních firem, pĜedevším
v nevýrobní sféĜe, v prĤmyslu a ve stavebnictví.
Jedním ze zdrojĤ dat o poþtu firem v obcích je registr ekonomických subjektĤ právnických a
fyzických osob ýeského statického úĜadu. Z tohoto zdroje nelze o každé firmČ zjistit zda vyvíjí
þinnost, nepodniká nebo ukonþila þinnost. Nejsou známy ani údaje o poþtu skuteþnČ
podnikajících subjektĤ. Lze z nČj ale získat informace o pĜevažující ekonomické þinnosti.
V mikroregionu pĤsobí celkem 2 265 ekonomických subjektĤ (údaje získané z internetu –
Administrativní registr ekonomických subjektĤ - ARES). PodrobnČjší analýza podnikĤ a
organizací (registrovaných) podle právních forem a podnikatelských subjektĤ dle odvČtvové
klasifikace ekonomických þinností v mikroregionu nelze prozatím zpracovat z dĤvodu
nedostupnosti dat z posledního SLDB 2001; po konsultaci na ýSÚ Zlín – krajské reprezentaci
tyto údaje poskytne do 06/2002.
Získání podrobnČjších údajĤ o jednotlivých firmách (místní šetĜení) je velmi problematické,
protože se jedná o dĤvČrné informace a majitelé nejsou ochotni tyto informace sdČlovat, resp.
pĜistoupit na jejich zveĜejnČní.
Následující tabulka uvádí pĜehled nejvýznamnČjší firem pĤsobících na území mikroregionu dle
kategorie poþtu zamČstnancĤ. Údaje byly získány z Internetu, databáze ARES, kde jsou
uvádČny veĜejnČ pĜístupné údaje.
Tabulka þ. 42. NejvýznamnČjší firmy pĤsobící v mikroregionu (zdroj databáze
ARES)
Název
VHCT SENPOL, s.r.o
Obec
Seninka
DĜevovýroba, s.r.o. Lideþko Francova Lhota
datum
vzniku
poþet
zamČstnancĤ
24.10.1994
10-19
zemČdČlská výroba
26.1.1993
10-19
11.10.1994
10-19
hlavní þinnost
LUNA LEDER, spol. s r.o.
Francova Lhota
AG - STEMA, spol. s r. o.
Lideþko
19.1.1995
10-19
truhláĜství, tesaĜství
zprostĜedkovatelské služby, koupČ zboží za
úþelem dalšího prodeje
koupČ zboží za úþelem dalšího prodeje,
zemČdČlská výroba
Mestav, spol. s r. o.
Horní Lideþ
4.5.1993
20-24
stavební þinnost
Lasan, a.s.
Horní Lideþ
26.7.1994
20-24
AGROFYTO, spol. s.r.o.
Lideþko
19.1.1995
20-24
výroba zboží z plastĤ
Rostlinná výroba kombinovaná se
živoþišnou výrobou, myslivost
Motorest ýertovy skály
Lideþko
22.8.1994
20-24
VADEO VALACHIA, s.r.o
Horní Lideþ
9.12.1999
25-49
EDEL - nábytek, spol. s r.o. Laþnov
22.8.1997
25-49
František Raška - "RAŠKA" Valašská Polanka
21.1.1993
25-49
Valašsko-Horní Lideþ, a.s. Valašské PĜíkazy
14.1.1994
25-49
1.3.1993
50-59
Prodex, s.r.o.
Francova Lhota
FORM,spol.s r.o.
Horní Lideþ
ZemČdČlské družstvo
Francova Lhota
ubytovací služby, hostinská þinnost
Výroba stavebnČ truhláĜská a tesaĜská,
Stavební zámeþnictví a truhláĜství
Výroba stavebnČ truhláĜská a tesaĜská
Pátrací a ochranné služby (þinnost
detektivních kanceláĜí, ochrana jednotlivcĤ,
majetku)
30.12.1991
50-59
chov skotu, zemČdČlská výroba
výroba zboží z plastĤ, zámeþnictví,
kovoobrábČþství
Výroba dílĤ a pĜíslušenství dvoustopých
motorových vozidel vþ. dílĤ jejich motorĤ,
výroba zboží s plastĤ, zámeþnictví,
truhláĜství
1.5.1976
50-99
podnikání v zemČdČlské výrobČ a v
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
130
Francova Lhota
lesnictví, pĜidružené výroby
Miluška Filáková
Horní Lideþ
11.10.1993
50-99
Výroba, zpracování a konzervování masa z
velkých hospodáĜských zvíĜat
CARNEX, spol. s r.o.
Francova Lhota
26.5.1992
100-199
Josef Filák
Horní Lideþ
1.10.1990
100-199
KOVAR s.r.o.
Leskovec
5.3.1992
100-199
výroba masných výrobkĤ
Výroba, zpracování a konzervování masa z
velkých hospodáĜských zvíĜat
výroba a prodej nákladních, speciálních a
obytných kontejnerĤ
23. Cestovní ruch a rekreace
Mikroregion má dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu: obrovské kulturní a pĜírodní
hodnoty, velký rekreaþní potenciál (vhodné podmínky pro mČkkou, rozptýlenou rekreaci,
využívající mimoĜádnČ dochovaný krajinný ráz a svéráznou lidovou kulturu), dostateþnČ hustou
síĢ ĜádnČ znaþených pČších turistických cest v území.
PĜekážkami vČtšího rozvoje rekreace jsou nedostateþnČ rozvinutá infrastruktura sídel,
nedostateþná péþe o krajinu, nedostatek zaĜízení pro zimní rekreaci a v neposlední ĜadČ
nepĜipravenost místních podnikatelských subjektĤ.
Souþasná struktura rekreace není z hlediska využití potenciálĤ, které území skýtá, pĜíliš vhodná.
Drtivou pĜevahu má extenzivní individuální rekreace v chatách, chalupách a zahrádkáĜských
osadách. Tento typ rekreace a vázaného cestovního ruchu je plošnČ i obslužnČ velmi nároþný,
neúmČrnČ zatČžuje krajinu a významnČ poškozuje krajinný ráz, aniž by do území pĜinesl
významnČjší zisky a pracovní pĜíležitosti (nevytváĜí poptávku po bydlení a vČtšinou ani
stravování, má nízkou intenzitu využití zastavČných ploch). AbnormálnČ zvyšuje nároky na
infrastrukturu, poĜizovanou z místních zdrojĤ.
PĜi hledání optimální koncepce pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace je tĜeba zohlednit
pĜedevším potĜebu ekonomického pĜínosu pro vlastní region, potĜebu relativnČ velkých investic
do infrastruktury a rekreaþních služeb.
Z tohoto pohledu se jako nejvýhodnČjší jeví vČtší rekreaþní zaĜízení volného cestovního ruchu:
pĜinášejí pracovní pĜíležitosti (alespoĖ ménČ kvalifikované), nČkdy i danČ, majiteli zisk, který mu
umožní investice do nákladnČjších rekreaþních služeb a infrastruktury. ýasto však mají i
negativní dopad na krajinný ráz.
Výhodné mohou být i menší penziony (do 20 lĤžek): svými náklady jsou pĜijatelné i pro vČtšinu
místních podnikatelĤ, pĜinášejí pĜíjmy majiteli i obci a nová pracovní místa. Investiþní síla je sice
menší, dá se však lépe zorganizovat pro spoleþné služby. Pro krajinu znamená menší narušení,
zvláštČ využívá-li stávajících zastavČných území.
Další možností je sezónní ubytování v soukromí (letní byty) a zvláštČ pak jejich
s agroturistikou, která pĜináší i pracovní efekt a nejlépe koresponduje s potĜebou
krajinotvorných výrobních funkcí: pĜináší pĜímé zisky obyvatelstvu, nenarušuje vČtšinou
ráz, nevyžaduje novou technickou infrastrukturu a je prostorovČ úsporné. VČtšinou
kapitálovČ slabé a nezainventuje doplĖkové rekreaþní služby.
spojení
udržení
krajinný
je však
Nejlepší variantou rozvoje cestovního ruchu je varianta smíšená, která v jednotlivých prostorech
navrhuje vhodnou kombinaci investiþnČ silných rekreaþních forem s formami ziskovými pro
místní obyvatelstvo a prospívající krajinnému rázu. ZmČnou využívání trvale neobydlených
objektĤ na rekreaþní chalupy dojde k vhodnému využití stávajícího stavebního fondu, zabrání se
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
131
jeho znehodnocování a šetĜí se pĜírodní prostĜedí, které tak není zatČžováno výstavbou
rekreaþních objektĤ v jiných lokalitách.
23.1 Ubytování
V mikroregionu je patrný nedostatek ubytovacích zaĜízení. Nacházejí se zde pouze 1 hotel
s kapacitou 51 lĤžky ve FrancovČ LhotČ, a dále pouze turistické ubytovny a motorest (viz
následující tabulka). V mikroregionu se dále nachází nČkolik kempĤ a táboĜišĢ, je zde i nabídka
agroturistiky, která však pĜes svĤj rozvojový potenciál není pĜíliš rozšíĜená.
Tabulka þ. 43. Ubytování
Obec
Francova Lhota
Hotel
1 (51 lĤž.)
--
Penzion
--
Kempink
Lideþko
Lužná
PozdČchov
--
--
--
Valašská Senice
Ubytovna
ubytování (26
lĤž.)
Motorest (42 lĤž.)
horská chalupa
ubytovna (24
lĤžek)
chata Sigma
(31l.)
23.2 Stravování, nevýrobní služby
Ve vČtšinČ obcí mikroregionu Hornolideþsko se nachází pohostinství s nabídkou základního
obþerstvení a nápojĤ. Restaurace s možností stravování jsou pouze ve FrancovČ LhotČ a Horní
Lidþi. Restaurace a pohostinství nabízí speciality moravské kuchynČ, nČkteré hostince
neposkytují možnost stravování, ale pouze rychlé obþerstvení. Do budoucna je tĜeba poþítat
s rozšíĜením stravovacích služeb, pĜedevším v souvislosti s rozvojem cykloturistiky a
agroturistiky.
V mikroregionu se také nachází síĢ doprovodných služeb, jako je kadeĜnictví, kosmetika,
þistírna, foto, pĤjþovny, z nichž nejvíce zastoupené je kadeĜnictví.
Tabulka þ. 44. Stravování, nevýrobní služby
Obec
Francova Lhota
Horní Lideþ
Lideþko
PozdČchov
Restaurace
Pohostinství
Ostatní
3
1
1
2
2
2
motorest
--
2
Služby
kadeĜnictví, þistírna –
sbČrna, foto - sbČrna
kadeĜnictví, þistírna
kadeĜnictví
23.3 Sportovní zaĜízení
Mikroregion Hornolideþsko skýtá výborné podmínky pro aktivní turistiku jak v letní tak i v zimní
sezónČ. V letní sezónČ je vhodná pĜedevším pro pČstování pČší turistiky, k þemuž lze využít
hustou síĢ znaþených turistických cest a také cykloturistiky. V zimní sezónČ je oblast
vyhledávaná pĜedevším pro velký poþet lyžaĜských vlekĤ a pro výborné podmínky bČžkaĜské
turistiky, která se z velké vČtšiny shoduje s turistickými trasy pro pČší turistiku, pĜiþemž
nejvyužívanČjší jsou hĜebenové trasy. Mezi nejoblíbenČjší hĜebenové túry pro bČžkaĜe patĜí
pĜejezdy JavorníkĤ.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
132
Tabulka þ. 45. Sportovní zaĜízení
Obec
Francova Lhota
Horní Lideþ
Laþnov
Leskovec
Lideþko
PozdČchov
Prlov
Seninka
StĜelná
Študlov
Valašská Polanka
Valašská Senice
Valašské PĜíkazy
Sportovní zaĜízení
Fotbalové a volejbalové hĜištČ
Tenisové kurty
Jízda na koni
LyžaĜské vleky
Fotbalové a volejbalové hĜištČ
TČlocviþna
Tenisové kurty
BČžecká dráha
Areál pro kynology
PĜírodní rybník
Rybolov
Horolezectví
Fotbalové hĜištČ
VýletištČ
PČší turistika, cykloturistika
Horolezecký cviþný terén ýertovy skály
LyžaĜský vlek
Hokejové hĜištČ
Volejbalové hĜištČ
2 tenisové kurty
TČlocviþna
StĜelnice
LyžaĜské vleky
Cyklotrasa Trubiska, cyklotrasa BaĢova traĢ, turistické trasy Vizovické
vrchy
Dobré podmínky pro turistiku a agroturistiku
LyžaĜské terény na severním svahu
Sportovní areál – fotbal, odbíjená
PČší turistika
LyžaĜský vlek
Dobré podmínky pro pČší turistiku
Fotbalový areál
Sportovní areál u školy
TČlocviþna
KoupalištČ s brouzdalištČm
Tenisový antukový kurt
Dva lyžaĜské vleky
Fotbalové hĜištČ
Rekreaþní stĜediska
Fotbalové hĜištČ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
133
24. ZávČr
Základem pro vznik mikroregionu a MAS Hornolideþko je dobrovolná, ale i nezbytná spolupráce
obcí, která je dána spádovostí, historickými i souþasnými vazbami, spoleþnČ Ĝešenými problémy
apod. a rovnČž zájem sdružených obcí respektovat základní principy regionální politiky, tj.
spolupráce, partnerství a programování. Je logické, že když jedna obec Ĝeší problémy napĜ.
s plynofikací, vodovodem a kanalizací, autobusovou dopravou, školstvím atd., nemusí se až tak
pĜíliš obracet s tČmito problémy na obce z druhého konce okresu, ale mČla by spolupracovat se
sousedními obcemi.
Mikroregion Hornolideþsko je jedním z nejstarších mikroregionĤ založených ve Zlínském kraji.
PĜedstavitelé obcí Francova Lhota, Horní Lideþ, Laþnov, Lideþko, StĜelná, Študlov, Valašská
Senice, Valašské PĜíkazy, Valašská Polanka, Lužna, Prlov, PozdČchov, Leskovec a Seninka
dne 22.5.1995 založili zájmové sdružení právnických osob s názvem „Sdružení obcí
Hornolideþska“. Dne 31.12.2001 bylo zájmové sdružení pĜeregistrováno na dobrovolný svazek
obcí v souladu se zákonem o obcích þ.128/2000 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Jedná se o typický venkovský mikroregion s 11,5 tis. obyvateli a rozlohou 16,5 km2 se sídli
s prĤmČrem 800 obyvatel; nejvČtší obec má 1626 obyvatel. Mikroregion je vymezen pĜirozenými
hranicemi – pĜedevším úpatím Beskyd, Bílých Karpat a Vizovických vrchĤ a soustavou
komunikací. Všechny zdejší potĤþky a potoky smČĜují k Ĝece Senice a ta se vlévá do Beþvy,
která odvádí vody do Ĝeky Moravy. Jen malá þást vod ze StĜelné stéká do Váhu6. Jádrovou obcí,
která se historickým vývojem stala pĜirozeným centrem a tradiþnČ plní nČkteré, jinak obtížnČ
zajistitelné obslužné funkce je Horní Lideþ. Má nadprĤmČrnČ významnou dopravní polohu danou
významným silniþním tahem východ – západ s navázáním na hranice ýR/SR ve StĜelné/Lysá
pod Makytou. U silnic jsou nejzatíženČjší silnice þíslo I/57 Vsetín – hranice ýR/SR).
Mikroregionem neprochází žádný hlavní dálniþní tah
Mikroregion Hornolideþsko patĜí mezi tzv. „pĜeshraniþní mikroregiony“. Z obcí mikroregionu
pĜímo u hranic se Slovenskou republikou leží obce: Valašská Senice, Francova Lhota, StĜelná,
Študlov. Poloha mikroregionu s horskou hranicí pĜedurþuje citlivost území na úroveĖ
hospodaĜení a politických vztahĤ se Slovenskou republikou. Slabost slovenského hospodáĜství
proti ostatním sousedĤm þeské republiky v jiných oblastech limituje aktivity zdejšího pohraniþí.
ProtichĤdnČ pĤsobí legální hospodáĜská výmČna vþetnČ turistiky a nelegální tranzit, zejména
osob. Z tohoto hlediska jsou pĜeshraniþní oblasti ýR se Slovenskou republikou vystaveny
nejtvrdším podmínkám ve srovnání s ostatním þeským pohraniþím.
Poloha mikroregionu pĜedurþuje jeho rozvoj pĜedevším v oblasti podpory malého a stĜedního
podnikání, cestovního ruchu, ochranČ životního prostĜedí a pĜeshraniþní spolupráce.
PĜedstavitelé obcí mikroregionu Hornolideþska jsou v tomto smČru aktivní – podílejí se na
projektu ýistá Beþva, který významnČ podporuje kvalitní životní prostĜedí vedoucího k zajištČní
zlepšení kvality vody v okrese Vsetín. Projekt ýistá Beþva žádá o dotaci z grantu ISPA a úþastní
se ho vČtšina obcí mikroregionu Hornolideþska. Dále v kvČtnu roku 2002 mikroregion podpoĜil
zpracování a podání pĜihlášky tĜí projektĤ do programu SAPARD na podporu rozvoje cestovního
ruchu – jedná se o vybudování sportovnČ turistického a sportovního centra mikroregionu
Hornolideþska v obci Horní Lideþ, VeĜejnČ pĜístupné sportovištČ v obci Laþnov a Rekonstrukce
koupalištČ v obci Valašská Senice. Mikroregion se úþastní také programu CBC Phare projektem
„Rozvojová studie pĜeshraniþní spolupráce“.
6
StĜelná svými dvČma potoky patĜí k povodí Váhu i k povodí Beþvy.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
134
25. SWOT ANALÝZA
25.1 Silné stránky
9 Výhodná geografická poloha z pohledu propojení ýeské a Slovenské republiky,
minimální jazykové bariéry
9 Kontakty z dob spoleþného státu, blízké kultura a spoleþná historie
9 Existence silnic prvních tĜíd I/49 a I/57 a blízkost dálnice D1 na Slovenskou
9 Existence 2 silniþních hraniþních pĜechodĤ a jednoho železniþního hraniþního pĜechodu
9 Kvalitní pĜírodní prostĜedí horského typu JavorníkĤ a Bílých Karpat, relativnČ nízké
škodliviny v ovzduší a nadprĤmČrná þistota horních þástí místních tokĤ
9 Ve všech obcích mikroregionu Hornolideþsko je zpracován územní plán nebo
urbanistická studie, zpracována koncepce ochrany životního prostĜedí v návaznosti na
projekt ochrany CHKO Beskydy
9 PostupnČ probíhající obnova všech druhĤ technické infrastruktury
9 Spoleþné Ĝešení kanalizace v obcích mikroregionu Hornolideþska – projekt ýistá Beþva
9 Ve všech obcích mikroregionu Hornolideþsko je vybudovaná plynofikace
9 Dostatek potenciálních pracovních sil
9 Velké množství pĜírodních a historických památek a výborné podmínky jak pro zimní, tak
letní rekreaci a turistiku
9 Existence turistického informaþního centra v Horní Lidþi
9 Hustá síĢ znaþených turistických cest, cyklotras
9 RozšiĜující se aktivity v oblasti pĜeshraniþní spolupráce (organizování kulturních a
sportovních akcí nadnárodního významu), což svČdþí o uvČdomČní si dĤležitosti této
oblasti ze strany zástupcĤ obcí a mČst, dalších subjektĤ i obþanĤ,
25.2 Slabé stránky
9 Nedostateþné dopravní napojení na dálniþní a rychlostní silniþní síĢ, nízká prĤchodnost
hlavních silniþních tras, jediná trasa železniþní tratČ s omezenou možností rozšíĜení
9 Limitující režim pro hospodáĜské þinnosti (zemČdČlství, cestovní ruch) na území CHKO
Beskydy
9 Velký podíl obcí s nedoĜešenou infrastrukturou a nedostateþnou vybaveností zvl. na
úseku svedení a þištČní odpadních vod
9 Nedostateþná ochrana zastavČných územních sídel pĜed nepĜíznivými úþinky
extravilánových vod a záplavami,
9 Nízké pĜíjmy obecních rozpoþtĤ, zvláštČ u malých obcí a malý zájem bank a investorĤ o
tento region, nízká míra nových státních investic
9 Nedostatek ubytovacích a stravovacích zaĜízení
9 NedostateþnČ rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu
9 Malá propagace mikroregionu jako v rámci republiky a v zahraniþí, nízký poþet a
neprovázanost pĜipravených turistických produktĤ
9 Málo využívaný potenciál pĜeshraniþní spolupráce
9 Nízké obecní rozpoþty neumožĖující realizaci nákladnČjších investiþních akcí
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
135
25.3 PĜíležitosti
9 Spoleþný vstup ýR a SR do EU – otevĜení hranic
9 Výstavba rychlostní komunikace R49 s napojením na dálniþní tahy
9 Spoleþný postup pĜi Ĝešení problémĤ a aktivit (nižší nákladovost)
9 Vybudování kanalizaþních sítí a rekonstrukce v souþasnČ dobČ již nevyhovujících úsekĤ
obecních kanalizací s návazným vybudováním ýOV pro snížení zneþištČní v tocích
9 Cíleným marketingem dosáhnout postupného rozvoje podnikatelského prostĜedí se
zvýraznČním specifik celého území
9 Zavedení ekologicky pĜíznivých technologií, které se budou podílet na dalším zlepšování
životního prostĜedí v mikroregionu
9 Využívání prostĜedkĤ EU pro rozvoj mikroregionu (strukturální a kohezní fondy)
9 zviditelnČní a rozšíĜení nabídky letní a zimní turistiky, agroturistiky vþ. zdĤraznČní
místních zajímavostí – zejména kulturních a historických památek
9 Vzájemná spolupráce s mikroregionem Púchovská dolina pĜi Ĝešení klíþových problémĤ
pĜeshraniþních oblastí vþetnČ rozvoje cestovních ruchu,
9 Zapojení se do aktivit euroregionu Bílé-Biele Karpaty
9 Spoleþné využívání nČkterých zaĜízení – napĜ. škol, knihoven, rekreaþních zaĜízení
apod.
25.4 Ohrožení
9 Vstup pouze jedné z republik do EU – vytvoĜení vnČjší hranice EU postaví mikroregion
na periferii zájmĤ a dojde k prohlubování rozdílĤ hospodáĜství mezi ýR a SR
9 Nevybudování nebo oddalování realizace rychlostní komunikace R49
9 Zpožćování dopravní i technické infrastruktury utlumí hospodáĜský rozvoj
9 Možnost zmČny priorit vlád ve vČci financování dopravní infrastruktury
9 Nejasnost strategie rozvoje železniþní dopravy
9 Omezení objemu finanþních prostĜedkĤ daných k dispozici pro obnovu a rozvoj
infrastruktury a obtížní pĜístup k finanþním zdrojĤ s vysokými úrokovými sazbami
9 Vzájemná Ĝevnivost místních subjektĤ místo partnerství
9 Nedostateþná státní podpora pro rozvoj cestovního ruchu zejména ve venkovských
oblastech
9 PodcenČní významu cestovního ruchu jako pĜedmČtu podnikání a zdroje místních
pracovních míst
9 Problémy na hranici se SR, resp. bezpeþnostní prevence, vlivy nelegální migrace þetnost nelegálních pĜestupĤ jako celkové omezení možnosti rozšiĜování pĜedevším
turistické legální prostupnosti hranice,
9 Rozdílný pohled na priority rozvoje území ze strany místních a mikroregionálních orgánĤ
a ze strany správy CHKO,
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
136
26. STRATEGICKÁ VIZE
PĜedstavitelé Sdružení obcí Hornolideþska využijí a zhodnotí všechna úþelná specifika
oblasti a vytvoĜí podmínky pro cílevČdomý a úspČšný rozvoj pĜíhraniþní oblasti, která je
významnou spojnicí Zlínského kraje.
Mikroregion bude:
9 oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkovČ vycházející ze
specifických podmínek a tradic tohoto kraje.
9 oblastí nabízející návštČvníkĤm široké možnosti zimní i letní turistiky založené na
využití stávajících a novČ vybudovaných kapacit.
9 oblastí vytváĜející podmínky pro podnikání pĜedevším malých a stĜedních podnikĤ
s využitím místních zdrojĤ a pro rozvoj služeb.
Ze strategické vize vycházejí pĜedložené prioritní osy, které budou základním východiskem
zámČrĤ v jednotlivých kritických oblastech.
27. Ekonomický rozvoj
Základním motivem kritické oblasti je dosažení pĜimČĜené rozvojové dynamiky zabezpeþující
pozitivní vývoj životní úrovnČ obyvatelstva. HospodáĜský rozvoj Ĝešené oblasti pĜedpokládá
efektivní restrukturalizaci ekonomiky, kterou lze nejúþelnČji založit na pĜíchodu nových investorĤ
a využití vnitĜních rozvojových zdrojĤ.
Chceme vytvoĜit mikroregion pĜitažlivý pro investory s úþelnou odvČtvovou strukturou podnikání
odpovídající výhodnosti, tradici a pĜednostem mikroregionu pĜedevším v oblasti rozvoje
cestovního ruchu, služeb a zpracování místních zdrojĤ.
Realizace bude stimulovat následující procesy:
9 hospodáĜské pozvednutí mikroregionu a nastartování pozitivních trendĤ ekonomického
rozvoje
9 vytváĜení podmínek pro rozvoj podnikání, rozvíjení komerþních služeb pro podnikatele
(právních, finanþních, obchodních služeb apod.), úþast podnikatelĤ pĜi rozhodování
rozvoje obcí
9 efektivní zapojení území do procesu dČlby práce
9 spolupráci podnikatelských subjektĤ na obou stranách hranice
Vzhledem k významu zemČdČlské výroby pro ekonomickou stabilizaci venkovských oblastí je
potĜebné vytvoĜit mechanismus podpory rozvoje zemČdČlské výroby. Jednou z cest je integrace
návazných oblastí jako je cestovní ruch, pĜírodní zdroje (produkce energetických plodin, využití
obnovitelných zdrojĤ energie - lesnictví) a životní prostĜedí (mimoprodukþní funkce zemČdČlské
a lesnické výroby).
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
137
27.1 Rozvíjet pĜedpoklady pro malé a stĜední podnikání s cílem zamezit zaostávání
oblasti
Jedním z hlavních faktorĤ rozvoje a zajištČní konkurenceschopnosti území je rozvoj malých a
stĜedních podnikĤ jako hlavního nositele ekonomického rozvoje. Navrhované aktivity mají
minimalizovat nejþastČji uvádČné pĜekážky v podnikání jako jsou: nedostateþná legislativa,
vysoká daĖová zatíženost, nedostupnost výhodných úvČrĤ, špatná platební morálka, obava
z prohlubování souþasné hospodáĜské recese, pokles poptávky.
Aktivity:
•
Navázání kontaktĤ mezi samosprávou a podnikateli a zjištČní názoru podnikatelĤ na
místní podnikatelské prostĜedí
•
Založení sdružení podnikatelĤ mikroregionu Hornolideþska s cílem koordinovat þinnost
se státní správou a samosprávou pĜi rozvoji oblasti. Pravidelná setkání zástupcĤ
samosprávy a sdružení podnikatelĤ.
•
Prohloubení spolupráce s hospodáĜskými komorami a dalšími institucemi (RPIC,
Regionální agentura), které zajišĢují pro podnikatele informaþní servis
•
Navázání spolupráce s agenturou Czech Trade a zaevidování firem do databáze
subdodavatelĤ CzechInvest pro usnadnČní pĜístupu na zahraniþní trhy a podílu na
subdodávkách pro velké podniky v ýR, na Slovensku a v zahraniþí
•
UmožnČní podnikatelĤm pĜístup k dotacím z národních a evropských fondĤ
poskytováním pravidelných informací o vyhlašovaných programech a zajištČní technické
pomoci pĜi zpracování žádostí do jednotlivých programĤ.
•
Zlepšení dostupnosti kapitálu pro podnikání zajištČním pomoci pĜi vyĜizování úvČrĤ pro
rozvoj podnikání vþ. pravidelného informování o nabídkách jednotlivých bank.
27.2 VytvoĜení podmínek pro pĜíliv investic do mikroregionu
Investor potĜebuje k realizaci svého zámČru splnČní nČkolika podmínek, zejména pĜipravenou
lokalitu nebo objekt k realizaci svého podnikatelského zámČru, vstĜícné jednání všech subjektĤ
zúþastnČných na realizaci svého zámČru a spolupráci pĜi vyĜizování dokladĤ a povolení
potĜebných k podnikání a realizaci zámČru.
Aktivity:
•
Na základČ vypracovaných územních plánĤ budou vytipovány vhodné lokality, plochy a
nemovitosti
•
VyĜešení otázek vlastnických vztahĤ a technické infrastruktury nabízených lokalit
•
VytvoĜení databáze ploch a objektĤ pro investory
•
ZajištČní propagace a marketingu pozemkĤ pro investory a aktivní vyhledávání investorĤ
pro vytipované ekonomické zóny
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
138
27.3 Rozvíjet funkþní systém poradenství a informatiky pro podnikatele
Vážným nedostatkem pĜi podnikatelských aktivitách zejména MSP je nedostateþná
informovanost o oblastech nezbytnČ nutných pro úspČšné podnikání – legislativa, marketing,
možnosti financování vþ. pĜístupu k mimobankovním zdrojĤm a možnosti propagace.
Aktivity:
•
VytvoĜení databáze poradenských subjektĤ vþ. kontaktních osob dle jednotlivých
problematik.
•
PoĜádání odborných semináĜĤ a školení pro podnikatele zamČĜených na konkrétní
problematiku – legislativa, daĖové zákony, marketing, moderní metody Ĝízení, rozvoj
manažerských dovedností apod. Tato aktivita je zamČĜena nejen na souþasné
podnikatele, ale také na zaþínající podnikatele
•
Zpracování seznamu národních a Evropských programĤ na podporu a rozvoj podnikání
vþ. pravidelné aktualizace. PoĜádání pravidelných semináĜĤ, na kterých budou jednotlivé
programy podnikatelĤm pĜedstaveny.
27.4 Podporovat zemČdČlství a lesnictví jako hlavní nástroj pro obnovu venkova a
údržbu krajiny
Vliv zemČdČlství a lesnictví na vzhled a funkce krajiny je zásadní. V tomto kontextu je nutné
podporovat ekologické hospodaĜení omezující již svými principy poškozování krajiny a její
biologické, vodohospodáĜské, zdravotní a rekreaþní funkce. Rozvoj zemČdČlství a lesnictví
v souladu s danými podmínkami a regionální politikou EU je pĜedpokladem pro obnovu krajiny a
trvale udržitelného života na venkovČ.
Aktivity:
•
VytvoĜení informaþního systému pro marketing a odbyt zemČdČlských a lesnických
výrobkĤ.
•
Využívání fondĤ EU a národních zdrojĤ pro zajištČní zpracování projektĤ a následné
financování realizace
•
Podpora dalšího využití volných zemČdČlských objektĤ. Zpracování seznamu tČchto
objektĤ a zaĜazení do databáze a nabídky pro investory
•
Podpora rozvoje agroturistiky a aktivit zvyšujících turistickou atraktivitu venkovských
oblastí formou zvýšení informovanosti farmáĜĤ o možnostech jednotlivých programĤ a
zámČrech obcí v rozvoji cestovního ruchu. VytváĜení podmínek pro podnikání v této
oblasti.
•
Podpora rozvoje lesnictví a navazujícího zpracovatelského prĤmyslu s cílem zvýšení
pĜidané hodnoty v tomto odvČtví podnikání
•
Zavedení šetrných pastevních zpĤsobĤ dobytka, využití pastevectví k údržbČ luþin
•
Projekt obnovy sadovnictví plodin typických pro region a ochrany krajových odrĤd ovoce
a trávobylinných smČsí
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
139
•
Projekt alternativního hospodáĜství pro ekologické zemČdČlství a zpracovatele (produkty
se znaþkou ekologické výroby)
28. „Rozvoj cestovního ruchu“
„PrĤmysl“ cestovního ruchu pĜedstavuje v dnešní dobČ jedno z nejrychleji rostoucích, ale
souþasnČ i nejvíce konkurenþních prostĜedí, které vyžaduje stále nové a nové nápady. Region
musí upravit svĤj image tak, aby zaujal i novou generaci turistĤ a rekreantĤ, kteĜí tráví na
dovolených kratší dobu, ale utrácejí více penČz a hledají nové aktivity a služby uspokojující jejich
potĜeby nových a výjimeþných zážitkĤ. Ideální dovolená se v pĜedstavách mnoha turistĤ spojuje
právČ s tímto.
Realizace bude stimulovat následující procesy:
9 PĜípravu produktĤ pro rĤzné kategorie návštČvníkĤ - chataĜe a chalupáĜe, výletníky z
blízkého okolí až po tradiþní týdenní až þtrnáctidenní dovolené
9 Nalezení nových pĜístupĤ, jak na trhu prodat mikroregion Hornolideþsko jako atraktivní
oblast pro rekreaci
9 Investování do rozvoje cestovní ruchu s využitím podnikatelských aktivit soukromé sféry i
obcí
Investice do cestovního ruchu nemusí pĜinést okamžité výsledky. K tomu, aby se jej v regionu
podaĜilo nastartovat, je kromČ samotné existence turistických atrakcí nezbytný plánovací proces,
který zahrne zvážení otázek ekonomických, infrastruktury, lidských zdrojĤ i životního prostĜedí.
Obce a mikroregion mohou ve svém úsilí uspČt pouze tehdy, pokud realisticky ohodnotí své
zdroje, zváží všechna pro a proti, naplánují akce a projekty, které budou dostateþnČ pružnČ
reagovat na poptávku – a pĜedevším budou velmi aktivnČ nabízet své pĜednosti na trhu.
28.1 Rozvoj produktĤ cestovního ruchu
Z hlediska rozvoje cestovního ruchu je klíþové, aby byly správnČ identifikovaným cílovým
skupinám turistĤ nabídnuty dobĜe pĜipravené produkty cestovního ruchu. Produkt je to,
prostĜednictvím þeho se region prodává a získává své návštČvníky. Jedná se nejen o turistický
program (ve smyslu identifikace cíle, tras, atraktivit), ale také o stanovení zpĤsobu odbytu a
zajištČní zpČtné vazby a monitoringu. Navržené aktivity pĜispívají k zajištČní odpovídajícího
zastoupení v produktech širšího turistického regionu Valašského království.
Aktivity:
•
VytvoĜení místní programové nabídky nabízející vzájemnou kombinaci rekreaþní,
sportovní a pobytové turistiky a rozvíjející se agroturistiky vþ. pravidelné aktualizace o
novČ vybudovaná sportovištČ, ubytovací zaĜízení apod. (spolupráce mikroregionu,
provozovatelĤ sportovišĢ, lyžaĜských areálĤ a ubytovacích zaĜízení)
•
VytvoĜení místní programové nabídky cyklotras a cyklistických stezek s doprovodnými
službami – stravování, ubytování, servisy, celní pĜechody, památky, zajímavá pĜírodní
místa apod. vþ. prĤbČžné aktualizace (spolupráce mikroregionĤ, provozovatelĤ
ubytovacích a stravovacích zaĜízení)
•
VytvoĜení místní programové nabídky kulturních a spoleþenských akcí poĜádaných na
území mikroregionĤ a zajistí pravidelnou roþní aktualizaci.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
140
28.2 Propagace mikroregionĤ a rozvoj informaþních systémĤ
Všechny obce mikroregionĤ se zapojí do propagace a marketingu oblasti jako místa pro rekreaci
a návštČvu po celý rok. Zasadí se o vydání spoleþného propagaþního materiálu oblasti, který se
následnČ stane souþástí propagaþních materiálĤ Zlínského kraje a širších turistických regionĤ
(Valašského království). Mikroregion zváží možnosti prezentace na veletrzích cestovního ruchu
(aktivní þi pasivní formou).
Aktivity:
•
VytvoĜení spoleþného propagaþního materiálu propagujícího mikroregion jako místo pro
rekreaci a aktivní odpoþinek jak v létČ, tak i zimních mČsících.
•
VytvoĜení spoleþné propagaþní brožurky ubytovacích (hotely, penziony, ubytovny,
ubytování v soukromí, kempy, táboĜištČ) a stravovacích zaĜízení na územích
mikroregionu vþ. kontaktĤ a popisu zaĜízení.
•
ZajištČní distribuce propagaþních materiálĤ na veletrhy cestovního ruchu a dále zajistí,
aby se staly souþástí propagaþních materiálĤ Zlínského kraje a širších turistických
regionĤ (Valašského království).
•
VytvoĜení spoleþných internetových stránek s provázáním na internetové stránky
jednotlivých obcí, www stránek Valašského království, krajského úĜadu a dalších
vhodných stránek formou odkazĤ.
•
Vybudování informaþních center, které turistĤm umožní získat informace o mikroregionu.
Navržená informaþní centra vychází dle potĜeb a pĜání starostĤ, základní informace by
však mČly poskytovat všechny obecní úĜady.
9
Informaþní a turistické centrum v Horní Lidþi
9
Informaþní centrum v LaþnovČ
•
V rámci spoleþného programu cestovního ruchu zrealizovat síĢ „infoboxĤ“ navázaných na
stávající informaþní centra a zajistit koordinaci jejich þinnosti.
28.3 Rekonstrukce a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Mikroregion bude podporovat prĤbČžnou rekonstrukci, doplnČní a výstavbu sportovních zaĜízení
tak, aby úþelnČ pokryly celou oblast Ĝešeného území. Ve spolupráci se soukromou sférou bude
spoleþnČ postupovat v budování a zlepšení kvality ubytovacích zaĜízení (kterých je pĜedevším
v mikroregionu Hornolideþsko nedostatek vþ. ubytování v soukromí a v pĜírodČ – kempy,
táboĜištČ), stravovacích zaĜízení a dalších doprovodných služeb.
Aktivity:
•
Vybudování sportovnČ turistického a vzdČlávacího centra mikroregionu Hornolideþsko
v obci Horní Lideþ
•
Vybudování školského, informaþního a sportovního centra obce v LaþnovČ.
•
Rekonstrukce tČlocviþny základní školy pro širší využití jak potĜeb školy, tak i veĜejnosti a
turistĤ ve FrancovČ LhotČ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
141
•
Vybudování táboĜištČ Pulþín ve FrancovČ LhotČ
•
Rekonstrukce víceúþelového hĜištČ v obci Študlov
•
Vybudování sportovního areálu vþ. rekonstrukce taneþního kola v obci Lužná
•
Výstavba víceúþelového sportovištČ pro veĜejnost v obci Valašská Polanka
•
Rekonstrukce kulturnČ spoleþenského zaĜízení vþ. vzniku ubytovacích kapacit v obci
Valašská Polanka
•
ZkvalitnČní lyžaĜských areálĤ v mikroregionu – vybudování zasnČžování sjezdovek,
vytvoĜení podmínek pro veþerní lyžování u vhodných sjezdovek, þímž se zajistí
prodloužení zimní sezóny a zvýšení pĜíjmu místním podnikatelĤm.
28.4 Regionální cyklistické stezky a cyklotrasy
VytvoĜení optimálních podmínek pro cykloturisty tak, aby prĤjezd mikroregionem byl pro nČ
lákavý. SíĢ stezek zpĜístupní cyklistĤm zajímavá a atraktivní místa mikroregionu. Cyklotrasy
budou doprovázeny kvalitní sítí doprovodných služeb jako je stravování, servis kol, ubytování.
Cyklotrasy budou úþelnČ navrženy tak, aby provoz na tČchto trasách neomezoval život obþanĤ
trvale žijících v mikroregionu a bude zajištČna jejich vzájemná provázanost a návaznost na
nadregionální cykloturistické trasy.
Aktivity:
•
Zpracování spoleþné koncepce cykloturistických tras
Hornolideþsko s návazností na nadregionální cyklotrasy.
a
stezek
v mikroregionu
•
Postupné budování cyklistických tras a stezek, jejich vzájemné propojení a napojení na
nadregionální trasy.
28.5 Agroturistika
Rozvoj agroturistiky je plnČ ve shodČ se zásadami rozvoje netradiþních forem zemČdČlství a
mĤže se stát významným pĜínosem pro ekonomiku a vytváĜet pracovní pĜíležitosti zejména
v malých obcích. Rozhodujícím faktorem pro úspČšný rozvoj agroturistiky je nalezení vhodného
touroperátora, který profesionálnČ vytvoĜí základní podmínky pro fungování tohoto turistického
odvČtví.
•
Zpracování nabídky agroturistiky na území mikroregionu Hornolideþsko.
•
Vytypování vhodného touroperátora, zaĜazení nabídky agroturistiky do nabídek
cestovních kanceláĜí a zajištČní propagace agroturistiky v zahraniþí.
29. Trvale udržitelný rozvoj venkova
Ve venkovských oblastech dochází k vylidĖování a stárnutí obyvatel. Je v nich stále ještČ
pĜítomno tradiþní zemČdČlství, které má velmi nízkou produktivitu. Drobné Ĝemeslné výroby se
potýkají s velkými obtížemi. Základní služby jsou umístČny v menších mČstech, pĜíjmy jsou zde
pomČrnČ nízké a þásteþnČ se skládají ze sociálních dávek. V tČchto oblastech se pĜedpokládají
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
142
mnohé problémy jako odchod mladých lidí do mČst, špatné sociální služby, nevyužitelnost
pozemkĤ a poškozování životního prostĜedí.
Realizace bude stimulovat následující procesy:
9 Integraci všech obcí a obyvatel do aktivit smČĜujících k vytváĜení plnohodnotného
obþanského života ve všech þástech Ĝešeného území.
9 Zlepšení podmínek ve školství, zdravotnictví a sociální péþe pro všechny vČkové
struktury obyvatel Ĝešené oblasti.
9 VytvoĜení podmínek pro kulturní a spoleþenské vyžití obyvatel Ĝešeného území
9 VytvoĜení nových pracovních míst a omezení nutnosti vyjíždČt za prací mimo oblast
Všechny zámČry pĜijaté v rozvojové strategii mikroregionu Hornolideþska mají sjednocující smČr,
kterým je zkvalitnČní obþanského života.
29.1 Školství
Znalosti a schopnosti (kvalifikace) lidí vyžadují náklady a pĜinášejí výnosy. Cílem investic do
lidského kapitálu je rozšíĜení a zkvalitnČní vzdČlávání a zvýšení mobility a flexibility nabídky
pracovních sil zmČnČným kvalifikaþním požadavkĤm. Aktivity tohoto zámČru jsou zamČĜeny na
zkvalitnČní školských zaĜízení, výuky a rozvoj doplĖkových vzdČlávacích aktivit s cílem zajištČní
celoživotního vzdČlávání.
Aktivity:
•
ZajištČní spolupráce mezi ZŠ a SŠ zejména v oblasti kulturní, sportovní a vzdČlávací
•
Modernizace výukových metod v souladu s vývojem vzdČlávání a nárokĤ na znalosti a
dovednosti žákĤ (poþítaþové uþebny, internetová pracovištČ, apod.)
•
Rekonstrukce základní školy a pĜístavba tČlocviþny v obci Francova Lhota
•
Rekonstrukce stravování v základní škole v obci Študlov
•
Sestavit a realizovat projekt zpĜístupnČní doplĖkových vzdČlávacích aktivit v obcích jako
souþást celoživotního vzdČlávání (zájmové kroužky, knihovny, pĜednášky, vzdČlávací
semináĜe apod.)
•
Napojení þinnosti škol na programy rozvoje Ĝemeslné výroby, suvenýrĤ, vytváĜení sítČ
galerií a rozvoje služeb cestovního ruchu.
29.2 ZajištČní dostupnosti sociální a zdravotní péþe pro všechny obyvatele mikroregionu
Nedílnou souþástí trvale udržitelného života na venkovČ je dostupná zdravotní a sociální péþe
v dostateþném rozsahu pro obyvatele mikroregionu. V souþasné dobČ není pokrytí obcí
z pohledu zdravotní a sociální péþe v souladu s potĜebami. Obyvatelé Ĝady obcí mají pĜístup
k tČmto službám znaþnČ ztížen a musí za tČmito službami dojíždČt i do vzdálenČjších míst, což
spoleþnČ s omezování hromadné dopravy pĤsobí Ĝadu obtíží.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
143
Aktivity:
•
Zmapovat stávající síĢ zdravotních zaĜízení a sociálních služeb a zajistit dostupnost
lékaĜské a sociální péþe i v malých obcích mikroregion
•
VytvoĜení pĜíp. posílení sítČ sociálních služeb
•
Výstavba nového zdravotního stĜediska v obci Valašská Polanka
29.3 Rozvoj sídel a bydlení, rozvoj doplĖkových služeb pro obyvatele a malého a
stĜedního podnikání v obcích
Bydlení je základní urbanistickou funkcí, bez jejíhož rozvoje není možné trvale udržet život v
jednotlivých obcí. Rozvoj bydlení spolu s rozvojem podnikání zajišĢuje stabilizaci obyvatel obce,
pĜíliv nových obþanĤ, zlepšení demografického potenciálu a v neposlední ĜadČ i vČtší daĖovou
výtČžnost a navýšení obecního rozpoþtu. Bytová výstavba je také nezanedbatelným zdrojem
nových pracovních míst.
K rozvoji bydlení patĜí i služby pro obyvatelstvo (jako je kadeĜnictví, kosmetika, þistírny, resp.
sbČrny, pĤjþovny videokazet, kol, servisy, fotosbČrny apod.), které zpĜíjemĖují život a
obyvatelĤm pĜinášejí nová pracovní místa.
Aktivity:
•
VýmČna zkušeností, poznatkĤ a metodik pĜi zpracování územnČ-plánovací dokumentace
a rozvojových programĤ, konzultace návrhĤ s pĜíslušnými orgány,
•
Realizace programu nabídky nevyužitých domĤ zájemcĤm o bydlení (preferovat pĜed
stavbou na „zelené louce“, vytvoĜit systém pobídek - zvýhodnČní)
•
Zajistit vþasné zmČny ÚPD pro aktuální potĜeby bydlení, výstavbu infrastruktury a bytĤ
s využitím dotací ze státního programu podpory bydlení a dalších fondĤ
•
Zabezpeþení ochrany sídel a jejich urbanistického a krajinného rázu pĜed negativními
vlivy moderní a netypické výstavby (zakotvení v ÚPD)
•
VytváĜení podmínek pro zaþínající živnostníky (kadeĜnictví, kosmetika, þistírny, resp.
sbČrny, pĤjþovny videokazet, kol, servisy, fotosbČrny apod.) formou nabídky prostor
s nízkým nájemným a pĜístupu k výhodným úvČrĤm.
•
Spolupráce v oblasti požární ochrany a záchranného systému
29.4 NezamČstnanost a Ĝešení sociálních dĤsledkĤ nezamČstnanosti
NezamČstnanost se v ýR stala jevem zasahujícím všechny profesní a kvalifikaþní skupiny.
Souþasná politika zamČstnanosti trpí nedostatkem prostĜedkĤ vyþlenČným na aktivní politiku
zamČstnanosti. NezamČstnanost spolu s postupnou zmČnou životního stylu pĜináší na venkov
dosud nepoznaný fenomén – vandalismu a kriminalita zejména mladistvích
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
144
Aktivity:
•
Iniciovat vznik nových pracovních míst v jednotlivých obcích, vytváĜet pĜíznivé podmínky
pro podnikatele.
•
VytváĜet krátkodobé prac. pomČry ze strany obcí pro obtížnČ umístitelné uchazeþe o
zamČstnání
•
Spoleþný postup Ĝešení zamČstnanosti rizikových skupin (dlouhodobČ nezamČstnaní,
absolventi škol, zdravotnČ postižení a ženy)
•
Zvýšit možnosti spoleþenského, kulturní a sportovního vyžití – zejména pro mládež
29.5 Rozvoj kultury a obnova tradic, rozvoj Ĝemesel, ochrana a využití památek
K udržitelnému zpĤsobu života ve venkovských oblastech bezesporu patĜí možnosti kulturního
vyžití obyvatel. Udržované památky jsou výrazným prvkem na vytváĜení image obcí a
mikroregion a mohou být významným faktorem k rozvoji cestovního ruchu. K atraktivnosti
pĜispČjí i lidové zvyky, tradice a tradiþní Ĝemeslná výroba.
Aktivity:
•
PoĜádání semináĜĤ, workshopĤ zamČĜených na aktuální témata pro veĜejnost,
samosprávu i podnikatele
•
Iniciovat a podporovat projekty kulturních a spoleþenských akcí navazujících na místní
tradice a zvyky (jarmarky, poutČ, lidové slavnosti, apod.)
•
Realizovat projekty výstavních expozic o historii a souþasnosti mikroregionu
•
Spolupráce knihoven v zúþastnČných obcích vzájemnČ a s krajskou knihovnou ve ZlínČ
(zejména propojení databází a poĜádání spoleþných akcí)
•
Soustavná ochrana a údržba kulturních a historických památek a chránČných území
•
Rekonstrukce a dostavba III. etapy Kulturního domu ve FrancovČ LhotČ
•
Oprava kapliþky Pulþín ve FrancovČ LhotČ
30. Technická infrastruktura
Strategické smČry rozvoje mikroregionu „Hornolideþska“ jsou pĜímo ovlivnČny územní polohou
tohoto mikroregionu a to jak z pohledu pĜírodních podmínek, tak také z pohledu umístČní
mikroregionu mezi územními celky stĜediskového charakteru – Vsetínsko. Tyto smČry rozvoje
nutnČ zahrnují také potĜeby Ĝešení projektových zámČrĤ rozvoje v oblasti technické
infrastruktury.
Technická infrastruktura zahrnuje oblast infrastrukturních sítí (vodovody, kanalizace + ýOV,
plynovody, rozvody elektrické energie), komunikací (místních i nadĜazených), telefonizace a
další doplĖující sítČ podílející se na urþení stupnČ rozvoje technické infrastruktury obcí
mikroregionu (na pĜíklad veĜejné osvČtlení, místní rozhlas, informaþní síĢ).
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
145
Realizace bude stimulovat následující procesy:
9 VytvoĜení rámce pro pĜípravu investiþních projektĤ, jejichž cílem je zlepšit stav
jednotlivých složek životního prostĜedí, zajistit rozvoj nové kvality udržitelné mobility pro
svobodný a bezpeþnČ pĜístupný pohyb osob, služeb, zboží, kapitálu a podpoĜit tím
udržitelný rozvoj regionĤ
9 Zvyšování kvality a prĤchodnosti regionálních a místních dopravních komunikací,
zlepšení dopravní dostupnosti.
9 Zlepšování kvality ekologické infrastruktury pĜispČje ke zvýšení pĜitažlivosti regionĤ a
obcí.
9 VytvoĜení podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu.
9 Snižování zdravotních rizik a negativních vlivĤ na životní prostĜedí (hluk, emise) pĜi
podpoĜe vhodných technických a infrastrukturních opatĜení (obchvaty, protihlukové
bariéry)
Jednotlivé druhy technické infrastruktury jsou charakteristické zejména svou liniovou strukturou
(Ĝady, vedení, trasy), která vČtšinou vyžaduje provázanost s liniovou strukturou daného druhu
v rámci vyšších územních celkĤ (kraj, stát). Tato skuteþnost bude ovlivĖovat výbČr jednotlivých
projektĤ rozvoje k realizaci v urþitém þasovém období.
30.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
Hlavní prioritou mikroregionu je podpora výstavby vzájemnČ napojených rychlostních
komunikací R49 na þeské stranČ s napojením na R6 na Slovensku. Rychlostní komunikace
zásadnČ ovlivní možnosti strategického rozvoje mikroregionu. PĜedstavitelé mikroregionu
deklarují podporu výstavby rychlostních komunikací a budou aktivnČ ovlivĖovat jejich plánování
a výstavbu. SouþasnČ budou podporovat rekonstrukci návazných komunikací I., II. a III. tĜíd,
které zajistí napojení obcí ležících mimo rychlostní komunikace.
Aktivity:
•
PĜedstavitelé mikroregionu budou spoleþnČ podnikat jednotlivé kroky, které povedou
k ovlivnČní výstavby rychlostních komunikací tak, aby byly pĜínosem pro rozvoj oblasti
•
Modernizace navazujících komunikací zajišĢujících napojení na rychlostní komunikaci
•
Opravy místních komunikací v obcích vþetnČ doĜešení ochrany pro chodce (dobudování
chodníkĤ)
•
ěešení komunikaþního napojení nových areálĤ pro drobné a stĜední podnikání vþetnČ
Ĝešení potĜebných parkovacích ploch
30.2 Kanalizace vþetnČ ýOV
Cílem zámČru je zajištČní spolehlivého odvádČní a þištČní odpadních vod jednotlivých obcí. Ve
vČtšinČ obcí chybí kanalizaþní síĢ. U tČch obcích, které mají již þásteþnČ vybudovaný kanalizaþní
sbČraþ není zcela doĜešeno napojení tČchto kanalizaþních sbČraþĤ na pĜíslušnou ýOV.
Aktivity:
•
Implementace komplexního projektu ýistá Ĝeka Beþva v souladu s jejím schváleným
harmonogramem
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
146
•
ěešení napojovacích míst kanalizace pro nové areály pro drobné a stĜední podnikání
30.3 Vodovod
VeĜejná vodovodní síĢ je již vybudována v pĜevážné vČtšinČ obcí mikroregionu. V rámci strategie
rozvoje je však potĜebné zabezpeþit obce také náhradními zdroji pitné vody, zejména využitím
stávajících zdrojĤ pitné vody na území mikroregionu. V pĜípadČ realizace nových areálĤ pro
drobné a stĜední podnikání bude nutno Ĝešit napojení tČchto území na vodovodní síĢ.
Aktivity:
•
Napojení obce Valašská Senice na veĜejnou vodovodní síĢ
•
RozšíĜení vodovodu na Kamenici v obci Francova Lhota
•
Zpracování studie náhradních zdrojĤ pitné vody na území mikroregionu (mimo systém
domovních studní)
•
ěešení napojovacích míst odbČru pitné vody pro nové areály pro drobné a stĜední
podnikání
30.4 Plynofikace
Jednotlivé obce mikroregionu Hornolideþsko již mají vybudovaný v rĤzném rozsahu rozvod
plynu pro domácnosti v obcích. PĜipojení jednotlivých domácností je však nutno doĜešit
v pĜevážné vČtšinČ obcí. Z dĤvodu pĜedevším snížení zneþišĢování životního prostĜedí obce
postupnČ vybudují plynofikaci a tím nabídnou obyvatelĤm možnost ekologického vytápČní
domovĤ. Pokud budou realizovány nové areály pro drobné a stĜední podnikání, bude nutno
vyĜešit napojení tČchto území na rozvodnou síĢ plynu.
Aktivity:
•
DoĜešení napojení domácností na plynovod v obcích mikroregionu
•
ěešení napojovacích míst pro odbČr plynu v nových areálech pro drobné a stĜední
podnikání
31. Životní prostĜedí
Životní prostĜedí je dĤležitým faktorem kvality života v regionech a hraje dĤležitou úlohu pro
volbu místa bydlištČ a pracovištČ obyvatel. Významnými aspekty jsou v tomto ohledu zachování
a obnova pĜírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny; zlepšení kvality
ovzduší a vod; omezení produkce odpadĤ, zvýšení environmentálního povČdomí obþanĤ a jejich
zapojení do rozhodovacích procesĤ. V souvislosti s tím je velice významné uplatĖování zásad
trvale udržitelného rozvoje.
„Trvalá udržitelnost“ se týká zachování zdravé biosféry a uvážlivého nakládání se zdroji jako je
ovzduší, voda, pĤda a nerostné suroviny, na nichž je závislý budoucí osud lidstva. „Rozvojem“
se v kontextu trvalé udržitelnosti rozumí nikoliv ekonomický rozvoj sám o sobČ, ale i jeho širší
cíl, jímž je zlepšení kvality života pro všechny složky obyvatelstva. „Trvale udržitelným rozvojem“
tedy rozumíme „uchování a zlepšení kvality života lidí žijících v souladu s únosností
ekosystémĤ“.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
147
Realizace bude stimulovat následující procesy:
9 Zvýšení ochrany pĜed následky povodní pĜijetím opatĜení k revitalizaci Ĝíþních tokĤ a ke
zvýšení retenþní schopnosti krajiny.
9 Zlepšení úrovnČ nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání
s odpady (pĜedcházení vzniku odpadĤ, materiálové využití, energetické využití
a bezpeþné odstranČní) a rekultivaci a sanaci starých ekologických zátČží.
9 Soulad s právní úpravou oblasti ŽP v EU a s Aproximaþní strategií pro oblast životního
prostĜedí.
9 Respektování požadavku trvalé udržitelnosti pĜijatý do podmínek úþasti na politice
soudržnosti EU a jasnČ stanovující závislost rozvojových plánĤ na životním prostĜedí
9 Spolupráci subjektĤ pĜi ochranČ životního prostĜedí
PĜestože se situace v oblasti životního prostĜedí v mikroregionu za poslední desetiletí výraznČ
zlepšila, stav i úroveĖ jeho ochrany jsou ve srovnání s podmínkami EU dosud rozdílné.
Postupné vyrovnávání tČchto rozdílĤ je podmínČno jednak pĜibližováním legislativy a velkým
objemem investic nutných k dosažení úrovnČ ochrany životního prostĜedí srovnatelné s EU.
31.1 Ochrana pĜírody a krajiny
Mikroregion bude vytváĜet podmínky zamČĜené na ochranu krajiny, péþi o krajinu a krajinné
plánování; zabezpeþovat úþast správních orgánĤ na místní a regionální úrovni, jakož i široké
veĜejnosti pĜi realizaci krajinné politiky a respektovat krajinu v urbanismu a krajinném plánování
a ve státních koncepcích, strategiích a programech kulturní, environmentální, zemČdČlské,
sociální a hospodáĜské politiky, jakož i v ostatních odvČtvových politikách s možným pĜímým
nebo nepĜímým vlivem na krajinu.
Aktivity:
•
VytvoĜení komplexního systému protipovodĖové prevence a ochrany obcí
•
Peþovat a vytváĜet „Zelené zóny“ v obcích, které pĜedstavují dĤležité biotopy, regulátory
klimatu a místa odpoþinku (nauþné stezky, školní zahrady, apod.)
•
Využití potenciálu primárního sektoru k obnovení resp. posílení tradiþních výrob a
þinností (ovocnáĜství - pálenka, víno, šĢávy, kompoty, marmelády, rozptýlený chov
dobytka, ovcí - salašnictví, koz, domácího zvíĜectva, textilní, dĜevo ap.)
•
Chránit biotopy nezbytné k zachování diverzity a zlepšovat situaci narušených biotopĤ
31.2 Ochrana ovzduší
VytápČní zemním plynem není zavedeno ve všech obcích mikroregionu. V dĤsledku zvyšování
cen el. energie a zemního plynu Ĝada domácností využívá vytápČní pevnými palivy. Další
problémy pĤsobí i spalování komunálního odpadu v lokálních topeništích.
NepĜíznivý dopad na zneþištČní ovzduší má i pĜetížená doprava se špatnou prĤjezdností hlavní
osy - silnice I/49 a pĜípojky: kvalita vozovek, smČrové a šíĜkové uspoĜádání, napojení silnic,
rozhledové pomČry na kĜižovatkách, malé smČr. oblouky, chybČjící chodníky, parkující auta,
zastávky autobusĤ, resp. nedostaþující plochy pro parkování.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
148
Aktivity:
•
Maximalizovat napojení spotĜebitelĤ na plyn. Iniciovat a stimulovat tzv. alternativy:
bioplyn, dĜevoplyn - biomasa, sluneþní a geotermální energie.
•
Podpora ekologického zpĤsobu cyklistické dopravy: zaþlenČní plánĤ cyklistických stezek
do územního plánu a plánu dopravy, budování sítČ cyklistických stezek
•
Podpora získávání energie z biomasy (velký výskyt dĜevního odpadu, resp. štČpka,
sláma, seno rychlerostoucí dĜeviny, textilní rostliny - vazba na využití pozemkĤ, péþi o
krajinu ap.), využívání obnovitelných zdrojĤ energie (sluneþní energie)
31.3 VodohospodáĜství z pohledu péþe o životní prostĜedí
Hlavním úkolem hospodaĜení s vodou je zajišĢování stálé a spolehlivé dodávky pitné vody a
vody pro hygienické úþely. Je nutné se zabývat ekologickými otázkami souvisejícími se
zneþišĢováním vodních zdrojĤ. Trvale udržitelné hospodaĜení s vodou musí rovnČž dbát na to,
jaké by byly následky nadmČrného þerpání vody ze zdrojĤ.
Aktivity:
•
Zajistit ochranu místních zdrojĤ a pramenišĢ, zvážit možnosti jejich vyššího využití, resp.
zabezpeþit kvalitativní parametry pitné vody, odstranit závislost na studnách (zdroje
zachovat), zlepšit zásobování
•
Minimalizovat ztráty vody v rozvodných sítí; vodovody by mČly být v dobrém stavu i kvĤli
kontaminaci pitné vody
•
Zamezit odvádČní splaškových a dešĢových vod do málo vodnatých tokĤ bez nebo s
nedostateþným þištČním: vybudování oddČlené kanalizace a napojení na ýOV.
•
Monitoring stavu tokĤ, prĤsakĤ, nakládání s hmotou ze septikĤ a žump (komplexní
problém s mnoha dopady)
•
ěešit problémy s hlavními pĤvodci zneþištČní povrchových vod (jednání o nápravČ, spol.
aktivity a projekty), dĤsledné uplatnČní principu zneþišĢovatel platí
31.4 Odpadové hospodáĜství z pohledu komunálního odpadu
NejþastČjším zpĤsobem odstraĖování odpadĤ v ýeské republice je dosud skládkování. Systém
separovaného sbČru komunálního odpadu je zaveden ve vČtšinČ obcí. ÚroveĖ tČchto systémĤ
sbČru je rozdílná, neboĢ každá obec má své specifické podmínky a možnosti.
Aktivity:
•
OpČtné využití materiálu z demolic ve stavebnictví
•
Podpora a zavádČní programu propagace systému tĜídČného odpadu.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
149
Strategie pro realizaci programu Leader + na
Vsetínsku
7pPD6WUDWHJLH
=OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtDHNRORJLFN\XGUåLWHOQêUR]YRMQD9DODãVNX
=iURGHN0$6X0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR]YROLORUR]YRMRYpWpPDþ
=OHSãRYiQtNYDOLW\åLYRWDDåLYRWQtKRSURVWĜHGtYHYHQNRYVNêFKREODVWHFK
8GUåHQtDUR]YRMNYDOLWQtFKVOXåHEMVRXQH]E\WQpSRGPtQN\SURåLYRWYHQNRYVNêFKREODVWt9HVYp
SRGVWDWČ WDNp SRVLOXMt SĜLWDåOLYRVW WČFKWR REODVWt -H WĜHED RPH]RYDW GLVNULPLQDFL D SRGSRURYDW
]DþOHĖRYiQt VRFLiOQtFK YUVWHY VWHMQČ MDNR URYQRVW PH]L PXåL D åHQDPL =Y\ãRYDW DWUDNWLYLWX
~]HPt DE\ VH XGUåHOR D SĜLOiNDOR RE\YDWHOVWYR $NWLYLW\ NWHUp E\ PRKO\ EêW YWRPWR UiPFL
Y\NRQiQ\MVRXQDSĜ
• SUĤ]NXP\DQDOê]\H[SHUWL]\SĜHGEČåQpVWXGLH
• NXOWXUQtVSROHþHQVNpD]iEDYQpDNFHVRXYLVHMtFtVWpPDWHPIHVWLYDO\VODYQRVWLSRXWL
• Y]GČOiYiQt
• LQIRUPDFHSURXåLYDWHOH
• SURSDJDFHYQLWĜQtNRPXQLNDFH
• VOXåE\QH]E\WQpSURKRVSRGiĜVWYtDåLYRWRE\YDWHOVWYDQDYHQNRYČ
• SRGSRUD SUDFRYQtFK DNWLYLW YþHWQČ VWtP VRXYLVHMtFtFK VWXGLt VH ]ĜHWHOHP QD GRVWXSQRVW
WČFKWR REODVWt KURPDGQRX GRSUDYX VSUiYX D REQRYX YHĜHMQêFK QH]DVWDYČQêFK
SURVWUDQVWYtVFtOHPSRGSRURYDW]OHSãHQtVWDYXåLYRWQtKRSURVWĜHGt]DSRMLWVODEãtYUVWY\D
UHVSHNWRYDWURYQRVWSĜtOHåLWRVWt
• VQDK\XSODWQLWQRYpVOXåE\
• Y\WYiĜHQtDREQRYDPXOWLIXQNþQtFKVSROHþHQVNêFKSURVWRU
• SRVLORYiQtGRVWXSQRVWLDUĤ]QRURGRVWLVOXåHESURãLURNRXYHĜHMQRVW
• PRGHUQL]DFHYHĜHMQêFKVOXåHE
• SRGSRUDLQLFLDWLYPDMtFtFK]DFtOY\XåtYiQtREQRYLWHOQêFK]GURMĤSDOLYDHQHUJLH
• VWXGLHDSUiFHYREODVWLRFKUDQ\Ui]XNUDMLQ\
• DNWLYLW\MHMLFKåFtOHPMHLQWHJUDFHVODEãtFKYUVWHYGRVSROHþQRVWLDSRGSRUDMHMLFKSRWĜHE
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
150
äDGDWHOSĜHGNODGDWHO6WUDWHJLH
,GHQWLILNDFHåDGDWHOH
äDGDWHOEXGHSĜHVQČGHILQRYiQSRVKRGČYãHFKþOHQĤGRKRG\RVSROXSUiFL]HGQH
• 3ĜHVQêQi]HY0$6 6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
• 6tGOR0$6 6YiURY9VHWtQ
• 7HO • (PDLO
MDURPLUNXGOLN#PHVWRYVHWLQF]
• 3UiYQtIRUPD0$6 GREURYROQêVYD]HNREFt
• ,ý2 =SUDFRYDWHO6WUDWHJLH
5HJLRQiOQtUR]YRMRYiDJHQWXUD9êFKRGQt0RUDY\
$GUHVDQiP0tUX=OtQ
,ý2
7HO
HPDLOPDLO#UUDY\FKRGQLPRUDYDF]
ZZZUUDY\FKRGQLPRUDYDF]
=iNODGHP SUR ]SUDFRYiQt WpWR VWUDWHJLH E\OD NRPSOH[Qt VWUDWHJLH UR]YRMH UHJLRQX 9VHWtQVND
PLNURUHJLRQX+RUQROLGHþVNDD6GUXåHQtREFt+RUQRYVDFNpGUiK\
6WUXþQpSĜHGVWDYHQtREODVWLDDQDOê]DVRXþDVQpKRVWDYXQD
PtVWQt~URYQL
3RSLVREODVWL
*HRJUDILFNiFKDUDNWHULVWLND
Ò]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRMHVRXþiVWt1876,,6WĜHGQt0RUDYD=OtQVNpKRNUDMHRNUHVX
9VHWtQDOHåtXVWiWQtFKKUDQLFVH6ORYHQVNRXUHSXEOLNRX±VRXVHGtVNUDMHP7UHQþtQ0LNURUHJLRQ
9VHWtQVNRSDWĜtPH]LW]YÄSĜHVKUDQLþQtPLNURUHJLRQ\³Ò]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRGiOH
WDNp PLNURUHJLRQ WYRĜt REFH %\VWĜLþND )UDQFRYD /KRWD +DOHQNRY +RUQt /LGHþ +RãĢiONRYi
+RYČ]t +XVOHQN\ -DEOĤQND -DQRYi .DUROLQND .DWHĜLQLFH /DþQRY /HVNRYHF /KRWD X 9VHWtQD
/LGHþNR /LSWiO /XåQi 0DOi %\VWĜLFH 0LNXOĤYND 1RYê +UR]HQNRY 3R]GČFKRY 3UORY 3UåQR
5DWLERĜ 5ĤåGND 6HQLQND 6WĜHOQi âWXGORY ÒVWt 9DODãVNi 3RODQND 9DODãVNi 6HQLFH 9DODãVNp
3ĜtND]\ 9HONp .DUORYLFH 9VHWtQ =GČFKRY =REFt PLNURUHJLRQX SĜtPR X KUDQLF VH 6ORYHQVNRX
UHSXEOLNRXOHåtREHF9HONp.DUORYLFH9DODãVNi6HQLFH)UDQFRYD/KRWD6WĜHOQiâWXGORY
Ò]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRVHQDFKi]tYREODVWL&KUiQČQpNUDMLQQpREODVWL%HVN\G\D%tOp
.DUSDW\ VYHONêP PQRåVWYtP SĜtURGQtFK UH]HUYDFt NWHUi MH QHMYČWãt &+.2 Yý5 &+.2 %tOp
.DUSDW\ D 9L]RYLFNêPL YUFK\ 3DWĜt PH]L QHMKRUQDWČMãt D QHMOHVQDWČMãt ~]HPt YFHOp ýHVNp
UHSXEOLFHOHåtFtYREODVWL-DYRUQtNĤ2EODVWSDWĜtNSRPRĜtýHUQpKRPRĜH9ãHFKQ\]GHMãtSRWĤþN\
DOHåtYSRYRGt9VHWtQVNp%HþY\NWHUiRGYiGtYRG\GRĜHN\0RUDY\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
151
2E\YDWHOVWYR
1D ~]HPt PLNURUHJLRQX åLOR N 6/'% RE\YDWHO 9êYRM SRþWX RE\YDWHOVWYD
PLNURUHJLRQX XND]XMH QiVOHGXMtFt JUDI 3RþHW RE\YDWHO MH VWiOH URVWRXFt SRX]H PH]L OHW\ D±E\O]D]QDPHQiQPtUQêSRNOHV
*UDIþ
9êYRMSRþWXRE\YDWHOYREGREtGOH6/'%
Vývoj poþtu obyvatel mikroregionu v letech 1869-2001 dle SLDB
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
18
69
18
80
18
90
19
00
19
10
19
21
19
30
19
50
19
61
19
70
19
80
19
91
20
01
0
roky
3UDPHQý6Ò=OtQ
'ĤOHåLWêP GHPRJUDILFNêP XND]DWHOHP MH YČNRYp VORåHQt SRSXODFH 3RGOH ~GDMĤ VþtWiQt OLGX
GRPĤ D E\WĤ E\O YPLNURUHJLRQX YURFH UHJUHVLYQt W\S SRSXODFH SRSURGXNWLYQt VORåND
RE\YDWHOVWYD SĜHYDåRYDOD QDG SĜHGSURGXNWLYQt VORåNRX RE\YDWHOVWYD 3ĜL VURYQiQt VRNUHVHP
9VHWtQ MH VORåHQt RE\YDWHOVWYD Y PLNURUHJLRQ SĜLEOLåQČ VKRGQp VFHOêP RNUHVHP YL] QiVOHGXMtFt
WDEXOND
7DEXONDþ 9ČNRYiVWUXNWXUDRE\YDWHOVWYDPLNURUHJLRQXYURFHSRGOH
KODYQtFKYČNRYêFKVNXSLQY
3RþHWRE\YDWHO
FHONHP
PXåL
åHQ\
Ò]HPQt~WYDU
0$60LNURUHJLRQX
9VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
=OtQVN\NUDM
YWRPYHYČNRYpVNXSLQČ
OHW
OHW
DYtFHOHW
&HONHP
&HONHP
&HONHP
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
152
3UDPHQý6Ò=OtQ
6RXþDVQêGHPRJUDILFNêYêYRMNG\MHSRþHWSRSURGXNWLYQtKRRE\YDWHOVWYDSĜHY\ãXMHRE\YDWHOVWYR
SĜHGSURGXNWLYQt ]DNOiGi QHJDWLYQt GORXKRGRERX WHQGHQFL YêYRMH SRWHQFLiOX SUDFRYQtFK VLO
PLNURUHJLRQX
,QGH[ VWiĜt Y PLNURUHJLRQX E\O YURFH YSRURYQiQt VRNUHVHP 9VHWtQ Y\ããt ± ]DWtPFR
YPLNURUHJLRQX SĜLSDGi QD RE\YDWHO SĜHGSURGXNWLYQtKR YČNX RE\YDWHO VWDUãtFK OHW
YRNUHVHMHWHQWRSRPČUVNRURY\URYQDQêQDRE\YDWHOSĜHGSURGXNWLYQtKRYČNXSĜLSDGi
RE\YDWHOSRSURGXNWLYQtKRYČNXO
.URPČ Y\MiGĜHQt JHQHUDþQtFK SRVXQĤ Y\ND]XMH YêãH LQGH[X VWiĜt YHONp UR]GtO\ ]KOHGLVND
MHGQRWOLYêFKSRKODYt8åHQ MH YêUD]QČY\ããt QHåXPXåĤ YFHOpPPLNURUHJLRQX åHQ D PXåĤMHOLNRåVHYSUĤPČUXåHQ\GRåtYDMtY\ããtKRYČNXQHåPXåL
7DEXONDþ 6URYQiQt KRGQRW LQGH[X VWiĜt PLNURUHJLRQX D RNUHVX 9VHWtQ
YURFH
PXåL
åHQ\
FHONHP
0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
Ò]HPQt~WYDU
3UDPHQý6Ò=OtQ
ÚroveĖ vzdČlání mikroregionu je srovnatelná se vzdČlanostní strukturou okresu Vsetín. Nejvyšší
poþet obyvatel s vyšším vzdČláním je ve VsetínČ, kde je nejvČtší koncentrace prĤmyslových
podnikĤ a škol.
7DEXONDþ 9]GČODQRVWQt VWUXNWXUD RE\YDWHOVWYD VWDUãtKR OHW YČNX
YPLNURUHJLRQXGOH6/'%]URNXY
Ò]HPQt~WYDU
3RþHW
RE\YDWHO ]WRKRPDMtFtQHMY\ããtGRNRQþHQpY]GČOiQt
VWDUãtFK ]iNODGQt
/HWFHONHP
0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
2NUHV9VHWtQ
VWĜHGQt
RGERUQp
~SOQpVWĜHGQt
Y\ããt
Y\VRNR
ãNROVNp
3UDPHQý6Ò=OtQ
2VtGOHQt
0LNURUHJLRQ MH VRXþiVWt =OtQVNp VtGHOQt UHJLRQiOQt DJORPHUDFH RNUHV\ =OtQ .URPČĜtå 8KHUVNp
+UDGLãWČ9VHWtQ
1HMYê]QDPQČMãtP FHQWUHP RVtGOHQt SUR PLNURUHJLRQ MH PČVWR 9VHWtQ 0LNURUHJLRQ ]DKUQXMH REFtDPČVWD9VHWtQVRE\YDWHOLD.DUROLQNDRE\YDWHOL
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
153
1HMYČWãtPLREFHPLMVRX1RYê+UR]HQNRYRE\YDWHOD9HONp.DUORYLFHRE\YDWHO9tFH
QHåRE\YDWHOPDMtMHãWČREFH+DOHQNRY+RYČ]t+XVOHQN\D+RãĢiONRYi1HMPHQãtREFtMH
0DOi%\VWĜLFHVRE\YDWHOL
7DEXONDþ 9HOLNRVWQtVNXSLQ\REFt
9HOLNRVWQtVNXSLQDREFH
±
±
±
±
±YtFH
ÒKUQ
3RþHWREFt
3RGtORE\YDWHOY
3UDPHQý6Ò=OtQ
7DEXONDþ +XVWRWD]DOLGQČQtDUR]ORKD0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
5RN
3RþHWREFt
3RþHWRE\YDWHO
5R]ORKDYKD
+XVWRWD
RE\YDWHOQD
NP
3UDPHQý6Ò=OtQ
+XVWRWD]DOLGQČQt~]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRREQDNPMHYêUD]QČQLåãtQHåMH
KXVWRWDRE\YDWHOQDNP=OtQVNpKRNUDMHWDþLQtREQDNPDWDNpQLåãtQHåMHSUĤPČU
RNUHVX9VHWtQREQDNP1LåãtKXVWRWXRE\YDWHO]SĤVREXMHQt]NiNRQFHQWUDFHRE\YDWHO
YMHGQRWOLYêFKREFtFKPLNURUHJLRQX1HMY\ããtKXVWRWXRE\YDWHOPiPČVWR9VHWtQRE1D
NPQDRSDNQHMQLåãtREHF0DOi%\VWĜLFHREQDNP
%\GOHQt
'RPRYQt D E\WRYê IRQG MH MHGQtP ]UR]KRGXMtFtFK IDNWRUĤ åLYRWQt ~URYQČ RE\YDWHOVWYD 3ĜL
SRVOHGQtP VþtWiQt OLGX GRPĤ D E\WĤ YURFH PČO PLNURUHJLRQ FHONHP GRPĤ
=FHONRYpKR SRþWX GRPĤ MH WUYDOH RE\GOHQR 1Låãt RE\GOHQRVW GRPĤ E\OD ]MLãWČQD X REFt
0DOi%\VWĜLFH5ĤåćNDD9HONp.DUORYLFHQDRSDNQHMY\ããtRE\GOHQRVWGRPĤY\ND]XMH9HWtQ
=GORXKRGREpKR KOHGLVND VH SRþHW GRPĤ D E\WĤ Y PLNURUHJLRQX ]Y\ãXMH 1iUĤVW MH WUYDOê
U\FKOHMãtP WHPSHP QRYp E\WRYp YêVWDYE\ D WHG\ YČWãtKR SĜtUXVWNX QHå E\O ~E\WHN YGĤVOHGNX
GHPROLFt 3RGREQê YêYRM MDNR YPLNURUHJLRQX E\O ]D]QDPHQiQ YMHGQRWOLYêFK REFtFK REODVWL 1D
]Y\ãRYiQt E\WRYpKR IRQGX VH YH PČVWČ 9VHWtQČ SRGtOHOD SĜHGHYãtP YêVWDYED E\WRYêFK GRPĤ
YRVWDWQtFKREFtFKSĜHGHYãtPURGLQQêFKGRPĤ
'RPRYQtIRQGVHYPLNURUHJLRQXRGURNX]YêãLODRFFD3ĜLSRVOHGQtP6/'%YURFH
PČOPLNURUHJLRQ WUYDOH RE\GOHQêFK GRPĤ 1HMYČWãt QDYêãHQt E\OR ]D]QDPHQiQR X
REFH%\VWĜLþNDRRSURWLURNXQDRSDNQHMPHQãtQDYêãHQtE\ORYREFL5ĤåćND
RGURNX
*UDILFNp]Qi]RUQČQtYêYRMHGRPRYQtKRIRQGXQD~]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
154
7DEXONDþ 9êYRM SRþWX GRPĤ YPLNURUHJLRQX YOHWHFK GOH
6/'%
Vývoj domovního fondu v letech 1869 - 2001
18
69
18
80
18
90
19
00
19
10
19
21
19
30
19
50
19
61
19
70
19
80
19
91
20
01
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
poþet
domĤ v
regionu
3UDPHQý6Ò=OtQ
(NRQRPLFNiFKDUDNWHULVWLND
=SRþWXE\GOtFtKRRE\YDWHOVWYDYPLNURUHJLRQXE\ORSĜLSRVOHGQtPVþtWiQtYURFHFHONHP
HNRQRPLFN\ DNWLYQtFK WM 9 MHMLFK VORåHQt SRGOH SRKODYt SĜHYOiGDOL PXåL 5R]GČOHQt HNRQRPLFN\ DNWLYQtFK RE\YDWHO PH]L MHGQRWOLYp VHNWRU\ KRVSRGiĜVWYt XND]XMH åH
QHMYtFH SUDFRYQtNĤ MH ]DPČVWQiQR YVHNXQGiUQtP VHNWRUX 9SULPiUQtP VHNWRUX ]HPČGČOVWYt
OHVQLFWYt D YRGQt KRVSRGiĜVWYt SUDFXMH RVRE ± WM YSRVOHGQtFK OHWHFK MH ]D]QD
PHQiYiQ WUHQG GDOãtKR SĜHVRXYiQt SUDFRYQtNĤ ]H]HPČGČOVNp REODVWL GR VHNXQGiUQtKR D
WHUFLiOQtKR VHNWRUX 9VHNXQGiUQtP VHNWRUX SUĤP\VO D VWDYHEQLFWYt SUDFXMH RVRE ± WM
DSRGtOWHUFLiUQtVIpU\RVWDWQtRGYČWYtþLQt
.SRVOHGQtPX VþtWiQt YURFH Y\MtåGČORPLPR VYRX REHF ]D SUDFt RVRE WM ]FHONRYpKRSRþWXHNRQRPLFN\DNWLYQtFK3URFHQWRY\MtåGČMtFtFK]DSUDFt]REFHWUYDOpKRE\GOLãWČ
MHQD~]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRY\ããtQHåYH=OtQVNpPNUDMLY\MtåGČMtFtFKLRNUHVH
9VHWtQ Y\MtåGČMtFtFK 1HMY\ããt Y\MtåćNX ]D SUDFt ]REFH Y\ND]RYDOD YURFH REHF
9DODãVNi 3RODQND QDRSDN PLPR VYRX REHF QHMPpQČ RVRE ]D SUDFt Y\MtåGČOR ]PČVWD
.DWHĜLQLFHDREFH9DODãVNi6HQLFH
1H]DPČVWQDQRVW
0tUDQH]DPČVWQDQRVWLYPLNURUHJLRQXMHY\ããtQHåPtUDQH]DPČVWQDQRVWLYRNUHVH9VHWtQSRFHOp
VOHGRYDQpREGREt3RGOH~ĜDGXSUiFHYH9VHWtQČE\ORYPLNURUHJLRQXNHNRQFLPČVtFHOHGQX
HYLGRYiQR FHONHP XFKD]HþĤ R ]DPČVWQiQt UHVS PtUD QH]DPČVWQDQRVWL NWRPXWR GDWX
þLQLOD 9H VURYQiQt PH]LURþQt PtU\ QH]DPČVWQDQRVWL N HYLGRYiQR XFKD]HþĤ UHVS PtUD QH]DPČVWQDQRVWL MH 9SUĤEČKX GYRX OHW GRãOR NH ]YêãHQt PtU\
QH]DPČVWQDQRVWL R UHVSHNWLYH QiUĤVW SRþWX XFKD]HþĤ R SUiFL VH QDYêãLO R QH]DPČVWQDQêFK
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
155
Vývoj míry nezamČstnanosti (k 31.1. 2005)
30,00
okres Vsetín
25,00
20,00
% 15,00
mikroregion
Vsetínsko
10,00
5,00
0,00
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
1998/11 1999/11 2000/11 2001/11 2002/11 2003/11 2004/12 2005/1
míra nezamČstnanosti
3UDPHQÒ39VHWtQ
3UĤP\VOD]HPČGČOVWYt
3UĤP\VO MH ]DVWRXSHQ SĜHGHYãtP YHPČVWHFK 9VHWtQ D .DUROLQND 9RVWDWQtFK REFtFK QHMVRX
Yê]QDPQČMãt SRGQLN\ 9]KOHGHP NWRPXWR UR]ORåHQt VH SUĤP\VO VYêMLPNRX 9VHWtQD QHSRGtOt
Yê]QDPQČQD]QHþLãĢRYiQtRY]GXãtD]QHþLãĢRYiQtSRYUFKRYêFKDSRG]HPQtFKYRG
+RGQRWRX]HPČGČOVNpSĤG\SDWĜtYVHWtQVNRPH]LþW\ĜLQHMPpQČ~URGQpRNUHV\Yý5=HPČGČOVNi
SĤGD WYRĜLOD N KD WM D QH]HPČGČOVNi SĤGD KD =HPČGČOVNiSĤGDE\ODWYRĜHQD]HRUQRXSĤGRX]DKUDGDPLDRYRFQêPLVDG\D
]WUYDOHWUDYQtPLSRURVW\9SRVOHGQtFKOHWHFKGRFKi]tNYêUD]QpPX~WOXPX]HPČGČOVNp
YêURE\ YĤEHF D GRFKi]t NH ]Y\ãRYiQt SRGtOX WUYDOêFK WUDYQtFK SRURVWĤ YREKRVSRGDĜRYDQêFK
SORFKiFK 9RNUHVH 9VHWtQ SĤVRELOR FHONHP N HNRQRPLFNêFK VXEMHNWĤ ~GDMH
]tVNDQp]ý6Ò±=OtQVNêNUDMFRåMH]FHONRYpKRSRþWXVXEMHNWĤYH=OtQVNpPNUDML
+LVWRULH
1HMVWDUãtGRVXG]QiPpVWRS\RRVtGOHQt~]HPtSRFKi]HMt]REGREtSUDYČNX9QHROLWX±
SĜQOSURQLNODGRREODVWLNXOWXUDOLGXYROXWRYpNHUDPLN\YHQHROLWX±SĜQ
O SDN NXOWXUD OLGX VNHUDPLNRX ãĖĤURYRX 3ĜtWRPQRVW OLGX OXåLFNpKR YSR]GQt GREČ EURQ]RYp
GRVYČGþXMtQDSĜQiOH]\EURQ]RYêFKSRNODGĤXORåHQêFKY2NUHVQtPYODVWLYČGQpPPX]HX9VHWtQ
2VtGOHQt GRE\ åHOH]Qp MH GRORåHQR QiOH]\ åiURYêFK SRKĜHELãĢ D åHOH]QêPL QiUDPN\ +LVWRULFNp
RVtGOHQt~]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRMHGDWRYiQRGRVWROHWt([LVWHQFHSUYQtFKYHVQLF
MHKLVWRULFN\GRORåHQDYSROVWROHWt9]QLNGDOãtFKVtGHOMHVSRMHQVSDVHNiĜVNRXUR]ãtĜHQt
SORFKRUQpSĤG\SĜHPČQRXOHVQtFKSORFKNWHUiSRGVWDWQČRYOLYQLODW\SLFN\þOHQLWêUi]9êFKRGQt
0RUDY\ D VQt VRXYLVHMtFt YDODãVNRX NRORQL]DFt Y\XåLWt OHVQtFK SRURVWĤ D KRUVNêFK VWUiQt
NVDODãQLFNpPXFKRYXGRE\WND]HMPpQDRYFtDNR]DWR]D]YOiãWQtSRSODWHN±YDODãVNRXGDĖ
9 VWROHWt E\OR 9DODãVNR SRVWLåHQR WXUHFNRWDWDUVNêPL QiMH]G\ D YSiG\ NXUXFĤ XKHUVNêFK
SRYVWDOFĤ D WR KODYQČ MHKR MLåQt D YêFKRGQt REODVWL 9 D VWROHWt E\OR GRNRQþHQR
RVtGORYiQt ~]HPt RNUHVX ]DORåHQtP YVt 9HONp .DUORYLFH D .DUROLQLQD +XĢ SR]GČMãt .DUROLQND
3UĤP\VO E\O Y SRO VWROHWt ]DVWRXSHQ PpQČ DYãDN GUXKi SRORYLQD VWROHWt ]QDPHQDOD
YêUD]QêUR]PDFKSUĤP\VOXGĜHYDĜVNpKRWH[WLOQtKRDVNOiĜVNpKR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
156
2G VYpKR Y]QLNX PČO\ REFH 9VHWtQVND ]HPČGČOVNê FKDUDNWHU 9ê]QDPQp E\OR PDQXIDNWXUQt
SRGQLNiQt VERKDWVWYtP GĜHYD 1DPtVWR EXGX SDN GUåLWHOp QHMYČWãtFK OHVQtFK SORFK Y\VD]RYDOL
VPUN NWHUê VLFH SĜLQiãHO KRVSRGiĜVNê XåLWHN DOH MHKR SČVWRYiQt E\OR VSRMHQR VGDOãtPL
UL]LNRYêPL IDNWRU\ D YOLYHP QD SĜtURGX D NUDMLQX 'iOH Yê]QDPQp E\OR RYRFQiĜVWYt SDVWHYHFWYt
IRUPDQVWYtSRGRPiFNXVHY\UiEČO\ãLQGHOHNĜLYiN\QRåHSOiWQRGĜHYČQpXKOt
3UYQt VYČWRYi YiOND ]QDPHQDOD PDUNDQWQt SURKORXEHQt EtG\ D VQtåHQt åLYRWQt ~URYQČ RE\YDWHO D
RGFKRGĜDG\RE\YDWHO]DSUDFtGR]iPRĜt
2G E\OD ýHVNp UHSXEOLND QRYČ UR]GČOHQD GR NUDMĤ Ò]HPt 0$6 0LNURUHJLRQX
9VHWtQVNRMHVRXþiVWt=OtQVNpKRNUDMHRNUHVX9VHWtQNWHUêWYRĜtRNUHV\8K+UDGLãWČ.URPČĜtå
9VHWtQD=OtQ
.XOWXUD
9ê]QDþQRX VRXþiVWt OLGRYp NXOWXU\ PLNURUHJLRQX MVRX ]Y\N\ D RE\þHMH 9PLQXORVWL VSRMRYDO\
YãHFKQ\RE\YDWHOHUR]ViKOêFKREFtDSĜLQiãHO\MLPUDGRVWDUR]SWêOHQt1ČNWHUp]HVWDURGiYQêFK
RE\þHMĤVHWČãtYHONpREOLEČLYGQHãQtGREČQDSĜPDVRSXVWVHVODYtYNDåGpREFLDYþiVWHFK
REFtMVRXSUĤYRG\YPDVNiFK9PLNURUHJLRQXVHGRGQHVXGUåXMtWUDGLþQtOLGRYp]Y\N\DVODYQRVWL
]QLFKåQČNWHUpSĜHVDKXMtUiPHFPLNURUHJLRQX9DODãVNp]iĜHQt%ČK7HUU\KR)R[HDM
0H]LYê]QDPQpNXOWXUQtDNFHPLNURUHJLRQXSDWĜt
9 0LNXOiãVNpDYiQRþQtEHVtGN\
9 +DVLþVNpVRXWČåH
9 9\VWRXSHQtFLPEiORYêFKPX]LNOLGRYp]iEDY\DSOHV\
9PLNURUHJLRQX MH WDNp SRĜiGiQD ĜDGD VSRUWRYQtFK DNFt ]QLFKå QČNWHUp SĜHVDKXMt VYêP
Yê]QDPHPKUDQLFHPLNURUHJLRQX%ČK7HUU\KR)R[HWXUQDMHYNRSDQpQRKHMEDOHDM
3DPiWN\
0LNURUHJLRQMHREODVWtVKOXERNRXKLVWRULtDERKDWêPLWUDGLFHPL3UYQtStVHPQp]SUiY\MVRX]
± VWRO 0LNURUHJLRQ D FHOê RNUHV 9VHWtQ MH Yê]QDþQê YHONêP PQRåVWYtP SDPiWHN OLGRYp
URXEHQp DUFKLWHNWXU\ 1HM]DMtPDYČMãt VRXERU\ OLGRYp DUFKLWHNWXU\ MH PRåQR VSDWĜLW YH 9HONêFK
.DUORYLFtFKY1RYpP+UR]HQNRYČD.DUROLQFH
REHF
%\VWĜLþND
-
-
+DOHQNRY
-
SDPiWN\
YO SRVWDYHQD SĜHKUDGD
%\VWĜLþND R SORãH KD +RMQČ
UHNUHDþQČY\XåtYiQD
YEOt]NRVWL YUFKROHN .OHQRYD VH
VWRSDPL SUDYČNêFK YDOĤ D SR]ĤVWDWN\
VWĜHGRYČNpKRRVtGOHQt
VNiO\+DYUDQNDQD.OHQRYČ
VNDOQt PDVLY 0HGĤYNDFKUiQČQp
~]HPt
VtĢ]QDþHQêFKWXULVWLFNêFKFHVW
EDURNQtIDUQtNRVWHO]U
]YRQLþND±~GROt'LQRWLFH
FtUNHYQtNDSOLþN\
REQRYHQi FKDUDNWHULVWLFNi GUREQi
URXEHQiOLGRYiVWDYED]VWRO
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
REHF
.DUROLQND
-
-
SDPiWN\
5RGRYê
VKOXN
2UViJĤ
Y5DĢNRYČ]DFKRYDQê FHOHN REMHNWĤ
URXEHQpOLGRYpDUFKLWHNWXU\
SĜHKUDGDY~GROt6WDQRYQLFH
RMHGLQČOêYêVN\WWLVĤ
*DOHULHVDWHOLpUHP,OML+DUWLQJHUD
UHNUHDþQt PtVWR Y~GROt 9VHWtQVNp
%HþY\O\åDĜVNpWHUpQ\YRNROt
FKUiQČQp ~]HPt Ä'XEFRYi³ VH
.DWHĜLQLFH Y]iFQRXNYČWHQRX
SDPiWQi OtSD QD SDVHNiFK X
.DPDVĤREYRGFP
HYDQJHOLFNêNRVWHO
157
+RãĢiONRYi -
+RYČ]t
-
+XVOHQN\
-
-DEOĤQND
-
-DQRYi
-
QDKĜELWRYČVSROHþQêKURESDGOêFK
SĜtVOXãQtNĤþVDUPiGQtKRVERUX
NYČWQDWp
ORXN\
VYêVN\WHP
RUFKLGHMt
(PStURYê ]iPHþHN ] SRORYLQ\ /KRWD
X VWROVSDUNHP
9VHWtQD
NDWROLFNê NRVWHO VY .ĜtåH ]OHW HYDQJHOLFNêNRVWHO]O
NĜtå]URNX
QD
HYDQJHOLFNpP
KĜELWRYČ
VSROHþQêKURESDGOêFK]VYČWYiON\
IDUQt NRVWHO VY 0iĜt 0DJGDOpQ\
]U
]iPHþHN.DãWêO]U
NDPHQQêNĜtåQDPtVWQtPKĜELWRYČ
]U
VRXVRãt .DOYiULH ]D YVt ]
SRORYLQ\VWROHWt
VRFKDVY -DQD 1HSRPXFNpKR ]U
NYČWQDWp ORXN\ RUFKLGHMt Y~GROt
+RYt]N\
HYDQJHOLFNê NRVWHO ]OHW ±
SDUW\]iQVNêSDPiWQtN
EêYDOê
7KRQHWĤY
]iPHþHN
Y.\FKRYp GQHV VORXåt MDNR GČWVNi
OpþHEQD
YêVN\W U\VD D PHGYČGD SRG
0DN\WRX
HYDQJHOLFNêNRVWHO
NĜtå]VWROHWt
NYČWQDWp ORXN\ VH YVWDYDþL YH
9HVQtNX
NUiVQp KĜHEHQRYp ORXN\ VH
YVWDYDþLDRUFKLGHMHPL
-DQRYVNp SDVHN\ ± ~GROt VH
]iVWDYERX VWDUp OLGRYp DUFKLWHNWXU\
VPČUHPQD&iE
/LSWiO
]iPHN VMiGUHP ]GRE\ NROHP U
VSDUNHP
EDURNQt IDUQt NRVWHO VY 0LFKDOD
$UFKDQGČOD]U
VRFKDVY-DQD1HSRPXFNpKR
HYDQJHOLFNêNRVWHO]U
0DOi
%\VWĜLFH
GĜHYČQi NDSOH D ]YRQLFH YH
YDODãVNpPVW\OXQD6DQWRYČ
VWDUp EXNRYp OHV\ VH Y]iFQRX
IDXQRX
SDPiWQtN SDGOêFK SDUW\]iQĤ QD
6DQWRYČ
VNiODâWtSDVYêKOHGHP
-
-
0LNXOĤYND -
YRGQt POêQ VH GYČPD VNOtSN\
VRXþiVWH[SR]LFHGČMLQREFH
1RYê
+UR]HQNRY -
YHONiUHNUHDþQtREHF
ĜtPVNRNDWROLFNê NRVWHO ]U VROWiĜHPNWHUêSRFKi]t]U
W\SLFNp GĜHYČQp YDODãVNp GRP\ ]
DVWRO
QD SĜHORPX D VWRO ]GH
SREêYDOD ĜDGD XPČOFĤ QDSĜ - 8SUND D
+6ZHLJHU
SDPiWQtN $QWRQtQD 6WUQDGOD ±
VRXERU NUHVHE Y\WYRĜHQê SUR YêVWDYX
VDODãQLFWYt YU GRSOQČQê R ĜDGX
SĜHGPČWĤ D SDPiWHN VRXYLVHMtFtFK
VFKRYHPRYFt
HYDQJHOLFNêNRVWHO]URNX
SRPQtN SDGOêFK SDUW\]iQĤ QD
RNUDMLREFHXOHVD
FKUiQČQiVWDOHWiOtSDXâRVĢiNĤD
VWDUêGXEXVRXWRNX5DWLERĜN\D%HþY\
]DMtPDYpVNiO\QD.ĜtåRYpP
-
-
3UåQR
-
5ĤåćND
-
þHVNREUDWUVNê HYDQJHOLFNê NRVWHO 5DWLERĜ
]U
NDWROLFNê NRVWHO 1DUR]HQt 3 0DULH
]EXGRYDQêU
SDPiWQiOtSDVWDUiSĜHVOHW
%DURNQtVRFKD-DQD1HSRPXFNpKR
3RPQtN REČWHP D VYČWRYp
YiON\
ĜtPVNRNDWROLFNê
NRVWHO
VY ÒVWt
%DUWRORPČMH]OHW
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
SRPQtNREČWHPVYČWRYpYiON\
158
-
-
VRFKD VY -DQD 1HSRPXFNpKR QD
EĜHKX ĜHN\ %HþY\ ]U RG
-
-
9HONp
.DUORYLFH
-
-
-
-
-
HYDQJHOLFNêNRVWHO]OHW
FKUiQČQp SĜtURGQt ORNDOLW\ Ä/ĤN\
]D .OHQRYHP³ Ä9HVQtN³ Ä/ĤþN\
5RYHĖN\
SRPQtN HYDQJHOtNĤ ]DELWêFK SĜL
ERXĜtFKYU
SRPQtNSDGOêPVYČWRYpYiON\
SRPQtNREČWHPVYČWRYpYiON\
IDUQt NRVWHO 3DQQ\ 0DULH 6QČåQp 9VHWtQ
VDUHiOHP URXEHQêFK VWDYHE IDUD URXEHQi VWiM ± PLPRĜiGQČ KRGQRWQi
URXEHQi DUFKLWHNWXUD NRVWHOD ]URNX
GĤP þS ± KRGQRWQi OLGRYi
DUFKLWHNWXUD ]U GQHV .DUORYVNp
PX]HXP
ERåt PXND X VLOQLFH KRGQRWQi
OLGRYiNDPHQLFNiSUiFH]U
IRMWVWYtþSVDUHiOHP]U
EXGRYD IRMWVWYt YMH]GRYi EUiQD
VWRGRODKRVSRGiĜVNpEXGRY\
XVHGORVW Ä1D 6LKOH³ þS ]U
NDSOHVY-DQDXVLOQLFHQD6ROiĖ
åLGRYVNê KĜELWRY ]GUXKp SRO VWRO
VWiWQt SĜtURGQt UH]HUYDFH 5D]XOD
MHGLQê ]DFKRYDOê ]E\WHN MHGOREXNRYpKR
SUDOHVDYSRYRGt9VHWtQVNp%HþY\
9HONp .DUORYLFH ± -H]HUQp MH]HUR
VYêVN\WHPY]iFQpDRKURåHQpIDXQ\
Yê]QDPQp UHNUHDþQt VWĜHGLVNR
VĜDGRX
SRGQLNRYêFK
UHNUHDþQtFK
REMHNWĤQD9VHWtQVNp+RUQt%HþYČ
-
-
-
-
-
-
=GČFKRY
-
NODVLFLVWQt IDUQt NRVWHO Ä3URPČQČQt 3iQČ³
NDPHQQê NĜtå ]U SR
VWUDQiFKGYČSDPiWQpOtS\
SDPiWQtN REČWHP D VYČWRYp
YiON\
&KUiQČQp]yQ\MDORYFRYêFKORNDOLW
.DPHQQp NĜtåH QD þW\ĜHFK
VYČWRYêFKVWUDQiFK
âHEHVWLiQD+$57/$
ORXN\DOHV\VHY]iFQRXNYČWHQRX
5HQHVDQþQt ]iPHN ]SRþiWNX VWRO ± Q\Qt RNUHVQt YODVWLYČGQp PX]HXP
9VHWtQ
0DãWDOLVND ± EêYDOê SDQVNê GYĤU
]URNX
6WDUi UDGQLFH ]U ± Q\Qt
JDOHULH D UHSUH]HQWDþQt SURVWRU\ 0ČÒ
9VHWtQ
5DQČ EDURNQt ĜtPVNRNDWROLFNê
NRVWHO 1DQHEHY]HWt 3DQQ\ 0DULH ]
SRORYLQ\VWROHWt
HYDQJHOLFNp NRVWHO\ ]U D
EDURNQt SODVWLN\ QD +RUQtP
QiPČVWt
1RYRUHQH]DQþQt 1RYi UDGQLFH ]U
)XQNFLRQDOLVWLFNp VWDYE\ EXGRYD
.RPHUþQtEDQN\9VHWtQDEêYDOêREFKRGQt
GĤP 5RGLQJHU SURGHMQD PHWURYpKR
WH[WLOX QD 'ROQtP QiPČVWt PDWHĜVNi
ãNRO\QDäHURWtQRYČXOLFL
%XGRYD VQDK\ ± EêYDOpKR
3URVWĜHGQtKR ãHQNX ]U D YHGOH
VWRMtFt REMHNW EêYDOp 2EþDQVNp ]iORåQ\
]UVHVJUDILWL0LNROiãH$OãHQDXOLFL
3DODFNpKR
%êYDOê KRWHO %ĜH]iþHN QD 'ROQtP
QiPČVWtVHVJUDILWL-DQD.RE]iQČ
6RFLiOQtFKDUDNWHULVWLND
=GUDYRWQLFNiDVRFLiOQtSpþHMH]DVWRXSHQDWpPČĜYHYãHFKREFtFKPLNRUHJLRQXVFKi]tSRX]HX
WČFK QHMPHQãtFKREFt &HQWUHP ]GUDYRWQt SpþHYPLNURUHJLRQXMHPČVWR9VHWtQ ± QHPRFQLFH VH
VSHFLDOL]RYDQêPLOpNDĜVNêPLSUDFRYLãWL
=GUDYRWQt VWĜHGLVND MVRX GiOH SRX]H YH VSiGRYêFK REODVWHFK .DUROLQND 1RYê +UR]HQNRY NGH
PLPR SUDNWLFNêFK OpNDĜĤ SĤVREt WDNp RGERUQt OpNDĜL 6DPRVWDWQp OpNDĜVNp RUGLQDFH VH
YPLNURUHJLRQX QDFKi]HMt WpPČĜ YH YãHFK REFtFK 'R RVWDWQtFK REFt OpNDĜ SRX]H GRMtåGt YH
VWDQRYHQRXGREX1HMþDVWČMLVHMHGQiRRUGLQDFHSURGRVSČOpDSURGČWLDGRURVW
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
159
9HĜHMQi NQLKRYQD MH NGLVSR]LFL YNDåGp REFL PLNURUHJLRQX L NG\å QH YH YãHFK SĜtSDGHFK MH
]WHFKQLFNpKRKOHGLVNDY\KRYXMtFt
6DPRVWDWQiSRãWDVHYPLNURUHJLRQXQDFKi]tYHYãHFKNURPČREFt.DWHĜLQLFH/DþQRY/KRWD
X 9VHWtQD /LGHþNR /XåQi 0DOi %\VWĜLFH 0LNXOĤYND 3R]GČFKRY 3UåQR 6HQLQND 6WĜHOQi
âWXGORY ÒVWt 9DODãVNi 6HQLFH D 9DODãVNp 3ĜtND]\ 3UR W\WR REFH MH Y\þOHQČQD VDPRVWDWQi
GRUXþRYDWHOND
3HQČåQt~VWDY\EDQNDQHERVPČQiUQDVHQDFKi]HMtYREFtFKNGHMHLSRãWD%\VWĜLþND+RUQt
/LGHþ .DUROLQND 1RYê +UR]HQNRY 9DODãVNi 3RODQND 9HONp .DUORYLFH 9VHWtQ 3RMLãĢRYQD VH
YPLNURUHJLRQXQDFKi]tMHQYHYČWãtFKPČVWHFKQDSĜ9VHWtQ9+RYČ]t.DUROLQFHD9VHWtQČVH
QDFKi]tEDQNRPDW
+DVLþVNê ]iFKUDQQê VERU VH YPLNURUHJLRQX WDNp QHQDFKi]t 6ERU GREURYROQêFK KDVLþĤ YãDN
SĤVREtYHYãHFKREFtFK
ãNROVWYt
9VRXþDVQRVWLMHQD~]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRYtFHQHåãNROVNêFK]DĜt]HQt=WRKR
PDWHĜVNêFK ãNRO ]iNODGQtFK ãNRO J\PQi]LD VWĜHGQt RGERUQp ãNRO\ VWĜHGQt RGERUQp
XþLOLãWČY\ããtRGERUQiãNRODDGHWDãRYDQpSUDFRYLãWČY\VRNpãNRO\
0DWHĜVNp ãNRO\ VH QDFKi]HMt YREFtFK %\VWĜLþND )UDQFRYD /KRWD +DOHQNRY +RUQt /LGHþ
+RãĢiONRYi+RYČ]t+XVOHQN\-DEO~QND.DUROLQND.DWHĜLQLFH/LGHþNR/LSWiO1RYê+UR]HQNRY
3UåQR 5DWLERĜ 5ĤåćND 9DODãVNi 3RODQND 9DODãVNi 6HQLFH 9HONp .DUORYLFH 9VHWtQ =GČFKRY
0DWHĜVNp ãNRO\ QDYãWČYXMH YURFH FHONHP GČWt ] WRKR YČWãt SRORYLQD MH
QDYãWČYRYiQDYHPČVWČ9VHWtQ
=iNODGQt ãNRO\ URþQtN VH QDOp]DMt YH YãHFK REFtFK NURPČ -DQRYp /DþQRYD /HVNRYFH
/KRW\ X 9VHWtQD 0DOi %\VWĜLFH 0LNXOĤYN\ 3R]GČFKRYD 3UORYD 6HQLQN\ 6WĜHOQp âWXGORYD
9DODãVNp 6HQLFH D 9DODãVNêFK 3ĜtND]Ĥ =YOiãWQt ãNRO\ VH QDFKi]HMt YREFtFK +DOHQNRY +RUQt
/LGHþ/LSWiO9VHWtQ
9PLNURUHJLRQX MVRX WDNp ]iNODGQt XPČOHFNp ãNRO\ D WR YH PČVWČ .DUROLQFH RERU\ KXGHEQt
SČYHFNêWDQHþQtYêWYDUQê9VHWtQČRERU\KXGHEQtDYêWYDUQpD9HONp.DUORYLFH
1D~]HPtPLNURUHJLRQXVHQDFKi]tMHãWČJ\PQi]LDVWĜHGQtRGERUQpãNRO\VWĜHGQtRGERUQp
XþLOLãWČ Y\ããt RGERUQi ãNROD ]GUDYRWQLFNi D GHWDãRYDQp SUDFRYLãWČ Y\VRNp ãNRO\ 9ãHFKQ\
XYHGHQpãNRO\VHQDFKi]tYPČVWČ9VHWtQ
äLYRWQtSURVWĜHGt
9PLNURUHJLRQXMHQDYČWãLQČ~]HPtYHOPLGREĜH]DFKRYDQpåLYRWQtSURVWĜHGtRE]YOiãWČYPtVWHFK
EH]OLGVNêFK]iVDKĤ9PtVWHFKVQHMYČWãtNRQFHQWUDFtSUĤP\VOXMHSURVWĜHGtPtUQČ]QČþLãWČQp±
ORNiOQtSUREOHPDWLND
1D JHRORJLFNp VWDYEČ PLNURUHJLRQX VH SRGtOt SĜHGHYãtP SĜHGþWYUWRKRUQt UHJLRQiOQČ JHRORJLFNi
MHGQRWNDIO\ãRYpSiVPR=iSDGQtFK.DUSDW*HRORJLFN\MVRX=iSDGQt.DUSDW\VRXþiVWtUR]ViKOp
VRXVWDY\ PODGêFK SiVHPQêFK SRKRĜt Y]QLNDMtFtFK YH WĜHWLKRUiFK SĤVREHQtP QČNROLND Ii]t
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
160
DOSLQVNpKR YUiVQČQt 3URWRåH RG XNRQþHQt WČFKWR SRK\EĤ QHXSO\QXOD ]JHRORJLFNpKR KOHGLVND
GORXKi GRED MHYt VH MDNR VRXVWDYD PRKXWQêFK KĜEHWĤ RGGČOHQêFK KOXERNêPL ~GROtPL QHER
NRWOLQDPL0RGHODFHUHOLpIXMHSRGSRURYiQDWUYDOêPYê]GYLKHPFHOpREODVWLYHþWYUWRKRUiFK
5HOLpIPLNURUHJLRQXMHYHOPLþOHQLWêDNRQWUDVWQtY\]QDþXMHVHSHVWURXPR]DLNRXUĤ]QêFKWYDUĤ
RG PRKXWQêFK KRUQDWLQQêFK D YUFKRYLQQêFK KRUVNêFK KĜEHWĤ SĜHV KOXERNi ~GROt NRWOLQ\ D
EUi]G\DåSRSORFKêQt]NêSDKRUNDWLQQêUHOLpIYVHYHUR]iSDGQtþiVWLPLNURUHJLRQX3ORFKpKRUVNp
KĜEHW\ D UR]VRFK\ SĜHFKi]HMt GR SĜtNUêFK VYDKĤ KXVWČ þOHQČQêFK VWUåHPL D ~GROtPL W\SLFNê MH
UR]YRMYRGQtHUR]HDVHVXYĤ
9tFH MDN SORFK\ UHOLpIX PLNURUHJLRQX GRVDKXMH VWĜHGQtKR VNORQX R SORFK\
VWĜHGQtKRVNORQXR]E\WHNUHOLpIXPLNURUHJLRQXPiSDNVWĜHGQtVNORQ\PHQãtMDNR6WĜHGQt
QDGPYêãNDPLNURUHJLRQXMHPDSORFK\PLNURUHJLRQXOHåtYQDGPYêãNiFK
P
&HONRYČ YUHOLpIX PLNURUHJLRQX YêUD]QČ SĜHYDåXMH HUR]QČGHQXGDþQt D VWUXNWXUQČGHQXGDþQt
YUFKRYLQQê D KRUQDWLQQê UHOLpI QD IO\ãRYêFK StVNRYFtFK D MtORYFtFK QDG DNXPXODþQtP D HUR]QČ
DNXPXODþQtP UHOLpIHP YNRWOLQiFK EUi]GiFK D YêUD]QêFK GQHFK ~GROt 3RGOH UHJLRQiOQtKR
JHRPRUIRORJLFNpKR þOHQČQt UHOLpIX SDWĜt ~]HPt PLNURUHJLRQX NSURYLQFLL =iSDGQt .DUSDW\
NVXESURYLQFLL 9QČMãt =iSDGQt .DUSDW\ 9UiPFL Qt PLNURUHJLRQX ]DVDKXMH GR REODVWL 6ORYHQVNR
PRUDYVNp.DUSDW\-DYRUQtN\9L]RYLFNiYUFKRYLQD
3RYRGt~]HPtPLNURUHJLRQXQiOHåt~PRĜtýHUQpKRPRĜHGRQČKRåRGYiGtYRG\ĜHND%HþYDFHVWRX
GYRXWRNĤY\ããtKRĜiGX0RUDY\D'XQDMH1HMYČWãtYRGQtSORFKDYPLNURUHJLRQXMH~GROQtQiGUå
6WDQRYQLFHVUR]ORKRXKD7pPČĜVKRGQRXYRGQtSORFKXPiL~GROQtQiGUå%\VWĜLþND0LPR
WČFKWR QHMYČWãtFK U\EQtNĤ VH YPLNURUHJLRQX QDFKi]t MHãWČ QČNROLN PHQãtFK ~SGROQtFK QiGUåt
QČNROLNU\EQtNĤNRXSOLãĢDQČNROLNYRGQtFKQiGUåtSURVSHFLiOQt~þHO\1HMYê]QDPQMČãtPKODYQtP
YRGQtPWRNHPYPLNURUHJLRQXMH9VHWtQVNi%HþYDGĜtYHQD]êYDQiMDNR+RUQt%HþYD
3ĜHKOHG=&+ÒQD~]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
1iURGQtSĜtURGQtUH]HUYDFH
1355D]XODKDN~9HONp.DUORYLFHMHGOREXNRYêSUDOHV
1353XOþtQ+UDGLVNRKDN~)UDQFRYD/KRWDVNiO\EXGRYDQpQDIO\ãStVNRYFtFKV
SVHXGRNUDVRYêPLMHY\SĜLUR]HQpVPtãHQpSRURVW\
3ĜtURGQtUH]HUYDFH
ƒ 35.XWDQêKDN~+DOHQNRYEXNRMHGORYêSUDOHVVERKDWêPSRGURVWHP
ƒ 35*DORYVNpO~N\KDN~+XVOHQN\RUFKLGHMRYpORXN\QDVYD]tFK
ƒ 35+DYORYVNêSRWRNKDN~9VHWtQOHV\VHY]iFQRXIDXQRXVNiO\VHVXY\
ƒ 35.OHQRYKDN~%\VWĜLþNDVNDOQt~WYDU\MHGOREXNRYêOHVVIDXQRX
ƒ 35'XEFRYiKDN~.DWHĜLQLFHNYČWQDWpORXN\VPtãHQêOHVDVYDKRYpSUDPHQLãWČ
3ĜtURGQtSDPiWN\
ƒ 336WĜtEUQtNKDN~+RYČ]tNYČWQDWpEXþLQ\DOHVQtORXþN\VYêVN\WHPYVWDYDþĤ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
161
33-HåĤYNDKDN~9VHWtQVPLONRYiSDVWYLQD
33 9UãN\ KD N~ 9VHWtQ ORXN\ VH Y]iFQRX NYČWHQRX ]HMPpQD V RUFKLGHMHPL D
NĜRYLQDWpVWUiQČVRKURåHQêPLGUXK\DYLIDXQ\
ƒ 336YDQWRYtWRYDVNiODKDN~0DOi%\VWĜLFHVNDOQtYêFKR]
ƒ 33%HþHYQiKDN~9VHWtQORXNDVYêVN\WHPYVWDYDþHEOHGpKR
ƒ 33/RXNDSRG5DQþHPKDN~9VHWtQORXNDVHY]iFQRXIOyURX
ƒ 33.ĜtåRYêKD±N~5DWLERĜVNiO\VXĢRYiNOHQRYiEXþLQDVMHGOtIDXQD
ƒ 33=EUDQNRYDVWUiĖKD±N~5DWLERĜORXN\VWHSORPLOQRXDY]iFQRXNYČWHQRX
ƒ 333LYRYDĜLVNDKD±N~/LSWiO+RãĢiONRYiPRNĜDGQtORXN\VRUFKLGHMHPL
ƒ 330RNĜDG\9HVQtNKD±N~9VHWtQ-DVpQNDVYDKRYiSUDPHQLãWČVRUFKLGHMHPL
ƒ 335ĤåGČFNê9HVQtNKD±N~5ĤåćNDORXN\VRUFKLGHMHPLYVWDYDþNXNDþNDDM
ƒ 33 /~þN\ 5RYHĖN\ KD ± N~ 5ĤåćND PRNĜDGQt OXþQt HQNOiY\ Y PODGp VPUþLQČ V
RUFKLGHMHPL
ƒ 33/RXN\SRGâWtSRXKD±N~5ĤåćNDEêYDOiSDVWYLQDVYêVN\WHPYVWDYDþRYLWêFK
SĜHKOiãHQR
ƒ 3389DĖNĤKD±N~%\VWĜLþNDOHVVODGRĖNRXWLVH[
ƒ 33 %URGVNi KD ± N~ 1RYê +UR]HQNRY ± 3UXGNê MLåQt VYDK KODYQtKR KĜHEHQH
YVHWtQVNêFKYUFKĤ
ƒ 33 6NiOt KD ± N~ .DUROLQND 3ĜtURGČ EOt]Np SĜHYiåQČ UĤ]QRYČNp EXþLQ\ D VXĢRYp
OHV\VHVNDOQtPLYêFKR]\
ƒ 336PUDGODYiKD±N~.DUROLQND'RFKRYDQiþiVWSĜLUR]HQpKRSĜHYiåQČEXNRYpKR
SRURVWXYH9VHWtQVNêFKYUãtFKW\SLFNpKRSURKRUVNêVWXSHĖ]iSDGQtFK.DUSDW
ƒ 33 8KHUVNi KD ± N~ =GČFKRY ]DFKRYDOi SDUWLH W\SLFNp YDODãVNp NUDMLQ\ ± W]Y
MDORYFRYêSDVtQHN
ƒ 335\EQtN1HUDWRYKDN~3UORYU\EQtNVHY]iFQRXIDXQRXþROHNYHONêUDN
ƒ 333UORYKDN~3UORYWĜLORNDOLW\VYêVN\WHPSHVWUpNYČWHQ\DRUFKLGHMHPL
ƒ 33/DþQRYKDN~/DþQRYERKDWiORNDOLWDãDIUiQX
ƒ 336XFKiþNRY\SDVHN\KDN~/DþQRYORXNDVYêVN\WHPãDIUiQXEČORNYČWpKR
ƒ 33+UiGHNKDâWXGORYORXNDVWHSORPLOQRXNYČWHQRXDIDXQRX
ƒ 333R]GČFKRY2KD3R]GČFKRYORNDOLWDãDIUiQXEČORNYČWpKR
ƒ 33.RSFHKD/LGHþNRMHVN\QČERKDWiIDXQDQHWRSêUĤ
ƒ 33ýHUWRY\VNiO\KD/LGHþNRVFKRGRYLWČXVSRĜiGDQpNYiGU\HRFHQQtFKStVNRYFĤ
9QLWĜQt VWUXNWXUD OHVĤ Y\FKi]t ]HNRORJLFNêFK YODVWQRVWt MHGQRWOLYêFK GĜHYLQ D MH GUXKRWQČ VLOQČ
RYOLYĖRYiQD OHVQtP KRVSRGiĜVWYtP 3ĜHYDåXMtFtP WYDUHP OHVD MVRX VWHMQRYČNp SRURVW\
VGRPLQDQWQt GĜHYLQRX VPUNHP PpQČ EXNHP YH NWHUêFK MVRX Y SRGtOX SĜLPtVHQ\
MHGQRWOLYČ QHER YH VNXSLQiFK RVWDWQt GĜHYLQ\ 7HQWR W\S OHVD MH FKDUDNWHULVWLFNê SUR SDVHþQê
]SĤVRE KRVSRGDĜHQt 9PpQČ SĜtVWXSQêFK þiVWHFK PLNURUHJLRQX VH PĤåHPH VHWNDW VH ]E\WN\
VWDUãtFKSĤYRGQtPOHVĤPEOt]NêFKMHGOREXNRYêFKSRURVWĤGQHVVSĜtPČVtVPUNX
ƒ
ƒ
3ĜtVOXãQRVW GR UHJLRQX VH VRXVWĜHGČQRX SRGSRURX VWiWX GOH 8VQHVHQt 9OiG\ ý5 þ
Ò]HPt 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR QHQiOHåt GR UHJLRQX VH VRXVWĜHGČQRX SRGSRURX VWiWX GOH
8VQHVHQt9OiG\ý5þ
'R PLNURUHJLRQX 9VHWtQVNR VSDGDMt REHFQt ~ĜDG\ VUR]ãtĜHQRX SĤVREQRVWt NWHUp MVRX
GHILQRYiQ\ NUDMVNêP ~ĜDGHP MDNR UHJLRQ\ VSRWĜHERX FtOHQp SRGSRU\ -HGQi VH R UHJLRQ\
9VHWtQVNDD.DUROLQN\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
162
Ò]HPt MH SĜLUR]HQČ MHGQRWQp VSRMLWp D RGSRYtGi VWDQRYHQêP FtOĤP ,QLFLDWLY\
/HDGHU
=GĤYRGQČQt MHGQRWQpKR FKDUDNWHUX ~]HPt YH Y]WDKX NQDYUåHQpPX WpPDWX
6WUDWHJLH
'ĤYRGYêEČUXGDQpKR~]HPt
=iNODGHPSURY]QLN0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRE\ODGREURYROQiVSROXSUiFHREFtNWHUiMHGiQD
VSiGRYRVWt KLVWRULFNêPLL VRXþDVQêPLYD]EDPL VSROHþQČ QDYUKRYDQêPL D ĜHãHQêPL SUREOpP\D
URYQČå ]iMPHP VGUXåHQêFK REFt UHVSHNWRYDW SULQFLS\ UHJLRQiOQt SROLWLN\ WM VSROXSUiFH
SDUWQHUVWYtDSURJUDPRYiQt
Ò]HPt9VHWtQVNDVHUR]SURVWtUiSRGpOĜtþN\6HQLFHD9VHWtQVNp%HþY\NWHUpVHSRWNiYDMtXREFH
ÒVWt 3UR MHGQRWOLYp REFH MVRX W\SLFNi GORXKi D ~]Ni ~GROt VH ]QDþQČ VYDåLWêPL SR]HPN\
0LNURUHJLRQHPSURFKi]tWUDĢþ+UDQLFHQD0RUDYȱ+RUQt/LGHþWUDWtþ9VHWtQ9HONp
.DUORYLFHDW]Y9DODãVNiXUEDQLVWLFNiRVD=OtQ±9VHWtQ±9DODãVNp0H]LĜtþtNWHUiMHLQWHJURYDQi
~VHN\VLOQLF,WĜþD,,WĜtG\þDDSURFKi]tMtKODYQtVLOQLþQtVSRMHQt]OtQVNpD
RVWUDYVNp DJORPHUDFH 3ĜHGHYãtP W\WR SUYN\ MVRX KODYQt VSRMQLFt þOHQVNêFK REFt 9VHWtQVND
&HOLVWYRVWGDQpKR~]HPtQHMOpSHGRNODGXMHPDSNDPLNURUHJLRQX9VHWtQVND
9]QLNGDQpKR~]HPt
6GUXåHQt REFt 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR MH MHGQtP ]QHMVWDUãtFK PLNURUHJLRQĤ ]DORåHQêFK YH
=OtQVNpPNUDML3ĜHGVWDYLWHOpREFt %\VWĜLþND)UDQFRYD/KRWD+DOHQNRY+RUQt/LGHþ+RãĢiONRYi
+RYČ]t +XVOHQN\ -DEOĤQND -DQRYi .DUROLQND .DWHĜLQLFH /DþQRY /HVNRYHF /KRWD X 9VHWtQD
/LGHþNR /LSWiO /XåQi 0DOi %\VWĜLFH 0LNXOĤYND 1RYê +UR]HQNRY 3R]GČFKRY 3UORY 3UåQR
5DWLERĜ 5ĤåGND 6HQLQND 6WĜHOQi âWXGORY ÒVWt 9DODãVNi 3RODQND 9DODãVNi 6HQLFH 9DODãVNp
3ĜtND]\ 9HONp .DUORYLFH 9VHWtQ =GČFKRY GQH ]DORåLOL ]iMPRYp VGUXåHQt SUiYQLFNêFK
RVREVQi]YHPÄ6GUXåHQtREFtPLNURUHJLRQX9VHWtQVNR³
3ĜtSUDYD YPLNURUHJLRQX QD SURJUDP /($'(5 SUREtKi Xå RG URNX NG\ YURFH E\O
SRORåHQ ]iNODG PtVWQt DNþQt VNXSLQ\ Ò]HPt SĤVREQRVWL 0$6 9VHWtQVND UHVSHNWXMH ~]HPt
GREURYROQpKRVYD]NXREFt9VHWtQVNDY\PH]HQpKRMHMtPLþOHQVNêPLREFHPL
=YOiãWQRVWL~]HPtSĜHGQRVWLþL]iSRU\NWHUpYHGRXN]DPČĜHQt6WUDWHJLH
Ò]HPt PLNURUHJLRQX VH QDFKi]t YREODVWL &KUiQČQp NUDMLQQp REODVWL %HVN\G\ D %tOp .DUSDW\
VYHONêPPQRåVWYtPSĜtURGQtFKUH]HUYDFtNWHUpSDWĜtPH]LQHMYê]QDPQČMãt&+.2Yý53DWĜtPH]L
QHMKRUQDWČMãtDQHMOHVQDWČMãt~]HPtYFHOpýHVNpUHSXEOLFH
0LNURUHJLRQ SDWĜt PH]L W]Y ÄSĜHVKUDQLþQt PLNURUHJLRQ\³ ± þiVW REFt WYRĜt KUDQLFL VH 6ORYHQVNRX
UHSXEOLNRX
6YRX SRORKRX D SĜtURGQtPL SRGPtQNDPL MH SĜHGXUþHQ N UR]YRML DNWLYLW ãHWUQêFK NåLYRWQtPX
SURVWĜHGt ± SĜHGHYãtP SRGKRUVNpPX ]HPČGČOVWYt FHVWRYQtPX UXFKX UR]YRML VOXåHE D ĜHPHVOQp
YêURE\9PLNURUHJLRQXQHMVRXYê]QDPQpSUĤP\VORYpSRGQLN\PLPRPČVW9VHWtQD.DUROLQNDD
WDNp SRORKD D GRVWXSQRVW UHJLRQX QHVNêWi SRGPtQN\ SUR UR]YRM SUĤP\VORYp YHONRYêURE\
1HMYČWãt GHYL]RX WpWR REODVWL MH SĜtURGD NXOWXUQt WUDGLFH SDPiWN\ D OLGVNê SRWHQFLiO 3URWR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
163
]iURGHN 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR Y\EUDOD WpPD 6WUDWHJLH þ Ä=OHSãRYiQt NYDOLW\ åLYRWD D
åLYRWQtKR SURVWĜHGt YH YHQNRYVNêFK REODVWHFK³ VSULRULWDPL ]DPČĜHQêPL QD UR]YRM VOXåHE
åLYRWQtKRSURVWĜHGtNXOWXUQtKRDOLGVNpKRSRWHQFLiOX
6KUQXWtGRVXGUHDOL]RYDQêFKSURJUDPĤYGDQpREODVWL
]HMPpQDVRKOHGHPQDHNRQRPLFNpGRSDG\SURGDQRX
REODVWDVRKOHGHPQDVNODGEX]~þDVWQČQêFKVXEMHNWĤ
3RSLVGRVXGUHDOL]RYDQêFKSURJUDPĤYGDQpREODVWLDVKUQXWtGRVDåHQêFKFtOĤD
YêVOHGNĤ
9\XåLWpDY\XåtYDQpSURJUDP\YPLNURUHJLRQX9VHWtQVNRSĜtQRV\SURGDQRXREODVW
3URJUDP,63$
3URMHNWýLVWiĜHND%HþYD
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWX6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
2EFH PLNURUHJLRQX MVRX ]DSRMHQ\ GR VSROHþQpKR NRPSOH[QtKR SURMHNWX ýLVWi ĜHND %HþYD
NWHUê MH NRQFHSFt RGNDQDOL]RYiQt D þLãWČQt REFt RNUHVX 9VHWtQ )LQDQþQČ D
WHFKQLFN\QHMQiURþQČMãtVWDYE\E\O\]DĜD]HQ\GRåiGRVWL,63$6RXEČåQČVUHDOL]DFt
SURMHNWĤ ILQDQFRYDQêFK ]SRGSRU\ ,63$ D YVRXODGX VLPSOHPHQWDFt VPČUQLFH :DWHU
)UDPHZRUN 'LUHFWLYH (& EXGH SUREtKDW UHDOL]DFH RGNDQDOL]RYiQt GDOãtFK REFt
PLNURUHJLRQXYOHWHFK±VSROXILQDQFRYDQêFK]H]GURMĤ6)ä32EFH/DþQRY/XåQi
9DODãVNi 6HQLFH D 9DODãVNp 3ĜtND]\ EXGRXLPSOHPHQWRYDW SURMHNW YVRXODGX VH DSUR[LPDþQt
VWUDWHJLLYREODVWLåLYRWQtKRSURVWĜHGtSRGREODVWÄ'³±NYDOLWDYRGSRURFH
1iNODG\SURMHNWX
&HONHP PLO.þGRWDFH,63$PLO.þ
=KRGQRFHQtHNRQRPLFNêFKDGDOãtFKGRSDGĤSURMHNWX
- SURMHNWMHYVRXþDVQpGREČYHVWiGLXUHDOL]DFH
- ]tVNiQt ]NXãHQRVWt VY\XåtYiQtP IRQGĤ (8 .RKH]QtKR IRQGX MHKRå E\O SURJUDP ,63$
SĜHGFKĤGFHPYUiPFLSĜHGVWUXNWXUiOQtFKIRQGĤ
- ]NXãHQRVWLVY\WYiĜHQtPDIXQJRYiQtPSDUWQHUVWYtSĜLVSROHþQpPUR]YRML~]HPt
- UHDOL]DFH SURMHNWX EXGH PtW ]iVDGQt Yê]QDP QD ]OHSãHQt åLYRWQtKR SURVWĜHGt REFt D
Y\EXGRYiQt ]iNODGQt WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ Y\WYRĜt SRGPtQN\ SUR UR]YRM SRGQLNiQt D
]OHSãHQtþLVWRW\YRG
3URJUDP3+$5(
3URMHNW3UĤP\VORYi]yQD9VHWtQ±%REUN\,,
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWX0ČVWR9VHWtQ
+ODYQtP FtOHP SURMHNWX MH Y\WYRĜHQt VLOQp HNRQRPLFNp ]iNODGQ\ VYêUD]QêP ]YêãHQtP
NRQNXUHQFHVFKRSQRVWL SUĤP\VORYp SURGXNFH SĜL VRXþDVQpP UHVSHNWRYiQt HNRORJLFNêFK
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
164
DVRFLiOQtFKSULQFLSĤWUYDOHXGUåLWHOQpKRUR]YRMHUHJLRQX1876,,,YREODVWLVQt]NêPL+'3Y336
QDRE\YDWHOHRSURWLSUĤPČUX(8URNDRSURWLý5URNYORNDOLWČV
Y\VRNRX PtURX Y\VRNRX PtURX QH]DPČVWQDQRVWL PČVWR 9VHWtQ ~QRU Qt]NêPL
SĜtMP\ RE\YDWHOVWYD SUĤPČUQp P]G\ R QLåãt RSURWL ý5 YURFH DYãDN GREURX
NYDOLILNDþQtVWUXNWXURX
6SHFLILFNêP FtOHP SURMHNWX MH Y\EXGRYDW NYDOLWQt SRGQLNDWHOVNp ]i]HPt SUĤP\VORYRX ]yQX R
SORãHPYH9VHWtQVNpPUHJLRQX6\QHUJLFNêPFtOHPGDQpKRSURMHNWXMHY]QLNQRYêFKD
UR]YLWt VWiYDMtFtFK SRGQLNDWHOVNêFK VXEMHNWĤ Y ORNDOLWČ GLVSRQXMtFt NDSDFLWDPL D SORFKDPL
Y\EDYHQêPL WHFKQLFNRX D GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXURX QD ~URYQL SRXåLWHOQp SUR NRQNUpWQt
SRGQLNDWHOVNp D YêUREQt ]iPČU\ D SĜtPp ]DKUDQLþQt LQYHVWLFH NWHUp E\ PRKO\ SĤVRELW
PXOWLSOLNDþQtPHIHNWHPYFHOpUHJLRQiOQtHNRQRPLFH
'RSDG\SURMHNWXEXGRXY]QLNQRYêFKSUDFRYQtFKPtVWGRURNX
1iNODG\SURMHNWX
.þGRWDFH3KDUHNþ
=KRGQRFHQtHNRQRPLFNêFKDGDOãtFKGRSDGĤSURMHNWX
- Y\WYRĜHQtQRYêFKSUDFRYQtFKPtVWGRURNX
- Y\WYRĜHQtPSRGQLNDWHOVNêFKSORFK
- ]tVNiQt]NXãHQRVWt]Y\XåtYiQtPIRQGĤ(8
3URJUDP6$3$5'
3URMHNW6SRUWRYQČWXULVWLFNpDY]GČOiYDFtFHQWUXPPLNURUHJLRQX+RUQROLGHþVND
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWXREHF+RUQt/LGHþ
+ODYQtP FtOHP SURMHNWX E\OR Y\EXGRYiQt VSRUWRYQČ WXULVWLFNpKR D Y]GČOiYDFtKR FHQWUD
PLNURUHJLRQX MHKRå VRXþiVWt MH ãNROtFt ]DĜt]HQt D YHĜHMQČ SĜtVWXSQi LQWHUQHWRYi VWDQLFH SUR
REþDQ\FHOpKRPLNURUHJLRQXâNROtFtDY]GČOiYDFtFHQWUXPVORXåtSUR]iMHPFH]ĜDGVRXNURPêFK
ILUHP VWiWQtFK ~ĜDGĤ QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFt MH Y\XåtYiQR ÒĜDGHP SUiFH YH9VHWtQČ SUR
UHNYDOLILNDþQt NXU]\ ãNROHQt YêEČURYi Ĝt]HQt XFKD]HþĤ R ]DPČVWQiQt SRUDGHQVNp VOXåE\ ±
SĜtSUDYDåiNĤSUREXGRXFtSRYROiQt
5HDOL]DFH SURMHNWX SOQČ QDSOQLOD VWDQRYHQp FtOH 9êVOHGNHP SURMHNWX MH Y]GČOiYDFt D ãNROtFt
FHQWUXP QRYp YHĜHMQČ SĜtVWXSQp LQWHUQHWRYp VWDQLFH YtFH~þHORYp KĜLãWČ SUR NRãtNRYRX
YROHMEDO WHQLV SR]HPQt Y ]LPQČ OHGQt KRNHM IRWEDO Ki]HQi KĜLãWČ SUR SOiåRYê YROHMEDO D
GČWVNpKĜLãWČ6RXþiVWtSURMHNWXE\O\LWHUpQQt~SUDY\
1iNODG\SURMHNWX
.þGRWDFH6$3$5'.þ
=KRGQRFHQtHNRQRPLFNêFKDGDOãtFKGRSDGĤSURMHNWX
- Y\WYRĜHQtMHGQRKRVWiOpKRSUDFRYQtKRPtVWD±VSUiYFHDUHiOX
- SUDYLGHOQiWYRUEDVH]yQQtFKSUDFRYQtFKPtVW
- ]OHSãHQtNYDOLW\åLYRWDYREFLDPLNURUHJLRQX
- Y\WYRĜHQtSĜLUR]HQpKRWXULVWLFNpKRFHQWUDPLNURUHJLRQX
- ]tVNiQt]NXãHQRVWt]Y\XåtYiQtPIRQGĤ(8
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
165
3URMHNW2åLYHQtãNROVNpKRLQIRUPDþQtKRDVSRUWRYQtKRFHQWUDREFH/DþQRY
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWXREHF/DþQRY
3URMHNWHP VH SURYHGOD UHNRQVWUXNFH EXGRY\ PDWHĜVNp ãNRON\ 5HNRQVWUXNFt E\OR GRVDåHQR
NRPSOH[Qt RSUDY\ VRXþDVQpKR VWDYX REMHNWX NWHUê E\O YQHY\KRYXMtFtP VWDYX MDN ]KOHGLVND
SURYR]QtKR WDN NDSDFLWQtKR =YêãLO\ VH NDSDFLW\ PDWHĜVNp ãNRO\ SUR GČWt 3URMHNW GiOH
]DKUQRYDOY\EXGRYiQt,QWHUQHWRYpNQLKRYQ\þtWiUQ\DLQIRUPDþQtKRFHQWUDVYHĜHMQêPSĜtVWXSHP
QDLQWHUQHWDSURVWRU\SURãNROtFtFHQWUXP5HDOL]DFHSURMHNWXSOQČQDSOQLODVWDQRYHQpFtOH
1iNODG\SURMHNWX
.þGRWDFH6$3$5'.þ
=KRGQRFHQtHNRQRPLFNêFKDGDOãtFKGRSDGĤSURMHNWX
- Y\WYRĜHQtQRYêFKVWiOêFKSUDFRYQtFKPtVW
- ]OHSãHQtNYDOLW\åLYRWDYREFLUR]ãtĜHQtPREþDQVNpY\EDYHQRVWLDYROQRþDVRYêFKDNWLYLW
- ]tVNiQt]NXãHQRVWtVY\XåtYiQtPIRQGĤ(8
3URJUDP&%&3KDUH
3URMHNW5R]YRMRYiVWXGLHSĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFH
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWXREHF+RUQt/LGHþ
%\ODY\WYRĜHQDVSROHþQiUR]YRMRYiVWXGLHSĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFHPLNURUHJLRQĤ+RUQROLGHþVNRD
3~FKRYVNp GROLQ\ YH NWHUp E\O\ GHILQRYiQ\ SĜHGSRNODG\ SUR VSROXSUiFL YREODVWL NXOWXU\
WXULVWLN\ VSRUWX YREODVWL KRVSRGiĜVNp WUKX SUDFRYQtFK SĜtOHåLWRVWt D YREODVWL QH]LVNRYpKR
VHNWRUX'iOHE\OY\GiQVSROHþQêSURSDJDþQtPDWHULiOSURSDJXMtFtGDQp~]HPtVH]DPČĜHQtPQD
FHVWRYQtUXFK
1iNODG\SURMHNWX
.þGRWDFH3KDUH&%&.þ
=KRGQRFHQtHNRQRPLFNêFKDGDOãtFKGRSDGĤSURMHNWX
-
Y]QLNO ]iNODG SUR Y\WYRĜHQt SĜHVKUDQLþQt VSROXSUiFH RERX PLNURUHJLRQĤ NWHUi VH RG Wp
GRE\QHXVWiOHUR]YtMt
]tVNiQt]NXãHQRVWtVY\XåtYiQtPIRQGĤ(8
Y]QLN VSROHþQêFK SURMHNWĤ D VSROHþQê SRVWXS SĜL UR]YRML ~]HPt SĜHGHYãtP YREODVWL
FHVWRYQtKRUXFKXWXULVWLN\D]OHSãRYiQtåLYRWQtKRSURVWĜHGt
3URJUDP/($'(5YUiPFL3URJUDPXREQRY\YHQNRYDGRWDþQtWLWXOþ
3URMHNW=OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtDHNRORJLFN\XGUåLWHOQêUR]YRMQD9DODãVNXURN
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWX6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
166
7HQWRSURMHNWMHNRPSOH[QtPSURMHNWHPVNOiGDMtFtPVH]YČWãtKRSRþWXDNWLYLWNWHUpVHY]iMHPQČ
SUROtQDMt D GRSOĖXMt 5HDOL]DFH SURMHNWX E\OD UR]YUåHQD GR OHW D 1D URN MH
QDSOiQRYiQR DNWLYLW UHDOL]iWRUĤ PH]L QLPLå MVRX ]DVWRXSHQ\ VXEMHNW\ YHĜHMQpKR L
VRXNURPpKRVHNWRUX
&tOHSURMHNWX
5HDOL]DFH LQYHVWLþQtFK D QHLQYHVWLþQtFK SURMHNWĤ NWHUp QDSRPiKDMt Y\WYiĜHW NXOWXUQt VRFLiOQt D
HNRQRPLFNpSRGPtQN\SURUR]YRMVSROHþQRVWLDUHJLRQX
$NWLYLW\SURMHNWXYURFH
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
=SUDFRYiQtVWUDWHJLHVQiYD]QRVWtQDVWUDWHJLL/($'(5
8WYiĜHQtUHJLRQiOQtKRSDUWQHUVWYtDNRRUGLQDFHPtVWQtDNþQtVNXSLQ\/$*
8GUåRYiQtDUR]YtMHQtRFKRWQLFNêFKGLYDGHOQtFKDNXOWXUQtFKWUDGLFY.DUROLQFH
5R]YRMSĜtKUDQLþQtVSROXSUiFH.DUROLQN\DY\WYRĜHQtSURSDJDþQtFKPDWHULiOĤ
3URMHNWRYi GRNXPHQWDFH 7HUpQQtKR Y]GČOiYDFtKR VWĜHGLVND (992 Ä+iMHQND QD QRYpP
VYČWČ³þS6HPHWtQ
5HNRQVWUXNFH7HUpQQtKRY]GČOiYDFtKRVWĜHGLVND(992Ä+iMHQNDQDQRYpPVYČWČ³þS
6HPHWtQ
5R]YtMHQtWUDGLFRFKRWQLFNêFKVSRONĤDGLYDGHOQtSĜHKOtGND
=SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHUHOD[DþQtKRFHQWUDDVWDYHEQtFK~SUDYLQIRUPDþQtKR
FHQWUDY+RUQt/LGþL
6WDYHEQt ~SUDY\ UHJLRQiOQtKR LQIRUPDþQtKR FHQWUD D SURVWRU SUR SRGQLNDWHOVNp ~þHO\
Y+RUQt/LGþL
9\WYRĜHQtVWXGLHÄ3RVtOHQt]DPČVWQDQRVWL+RUQROLGHþVND³
3RGSRUDPDUNHWLQJRYêFKDNWLYLWPtVWQtFKSRGQLNDWHOĤ~SUDYDLQWHULpUXSURGHMHQ
=SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHYtFH~þHORYpKRKĜLãWČX=iNODGQtãNRO\YREFL+RYČ]t
5HNRQVWUXNFHSĜtVWXSRYpNRPXQLNDFtN$XWRNHPSLQNXD.ROLEČYREFL+RYČ]t
5HNRQVWUXNFHSĜtVWXSRYpNRPXQLNDFHNDUHiOXILUP\(.20$
1iNXSVDGERYpKRPDWHULiOXDUERUHWDY6HPHWtQČ
9\WYRĜHQtVWXGLHUR]ãtĜHQtDUERUHWDY6HPHWtQČ
=SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHDUERUHWDY6HPHWtQČ
=SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFH&HQWUDF\NORWXULVWLN\±XE\WRYQ\Y+RãĢiONRYp
9\WYRĜHQtPDUNHWLQJRYêFKPDWHULiOĤ$JURWXULVWLFNpKRFHQWUDY3UORYČ
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHDUHDOL]DFHLQåHQêUVNêFKVtWtNGČWVNpPXEH]EDULpURYpPXFHQWUX
%ĜH]LQ\
5HNRQVWUXNFHSRYUFKXFKRGQtNXXE\WRYpKRGRPXY.DWHĜLQLFtFK
1iNODG\SURMHNWXYURFH
&HONRYpQiNODG\SURMHNWXWLV.þ
ƒ LQYHVWLþQtQiNODG\SURMHNWXWLV.þ
ƒ QHLQYHVWLþQtQiNODG\SURMHWXWLV.þ
&HONRYp]GURMHSURMHNWXWLV.þ
ƒ LQYHVWLþQtGRWDFH]H65WLV.þ
ƒ QHLQYHVWLþQtGRWDFH]H65WLV.þ
ƒ SĜtVSČYHNYHĜHMQpKRVHNWRUXWLV.þ
ƒ SĜtVSČYHNVRXNURPpKRVHNWRUXWLV.þ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
167
$NWLYLW\SURMHNWXYURFH
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
âNROHQt
5HNRQVWUXNFHXVHGORVWLSURWUDGLþQt]HPČGČOVNRXYêUREXDYHQNRYVNRXWXULVWLNX
9êUREDWUDGLþQtFKUHJLRQiOQtFKGĜHYČQêFKĜHPHVOQêFKYêURENĤY.DUROLQFH
=SHYQČQiSORFKDYDUHiOXILUP\(.20$
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHFKRGQtNĤY+RãĢiONRYp
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFH*DOHULHVWDUêFKĜHPHVHO
1iNODG\SURMHNWXYURFH
&HONRYpQiNODG\SURMHNWX.þ
ƒ LQYHVWLþQtQiNODG\SURMHNWX .þ
ƒ QHLQYHVWLþQtQiNODG\SURMHWX.þ
&HONRYp]GURMHSURMHNWX.þ
ƒ LQYHVWLþQtGRWDFH]H65 .þ
ƒ QHLQYHVWLþQtGRWDFH]H65.þ
ƒ YODVWQt]GURMH.þ
3URJUDP3KDUH±,,þiVW
3URMHNW9êVWDYEDFHQWUiOQtKRSDUNRYLãWČ+RUQROLGHþVND
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWXREHF9DODãVNi3RODQND
3URMHNW MH ]DPČĜHQ QD Y\EXGRYiQt FHQWUiOQtKR RGVWDYQpKR SDUNRYLãWČ PLNURUHJLRQX
+RUQROLGHþVNR YREFL 9DODãVNi 3RODQND 9\EXGRYiQtP GRSURYRGQp LQIUDVWUXNWXU\ XPRåQt
QiYãWČYQtNĤP ± WXULVWĤP REODVWL 9L]RYLFNêFK YUFKĤ D -DYRUQtNĤ SRKRGOQê D EH]SHþQê SRE\W
VPRåQRVWt QiYãWČY\ ĜDG\ KLVWRULFNêFK D NXOWXUQtFK SDPiWHN VSRUWRYLãĢ D ]QDþHQêFK
WXULVWLFNêFKWUDV
1iNODG\SURMHNWX
.þGRWDFH3KDUH.þ
=KRGQRFHQtHNRQRPLFNêFKDGDOãtFKGRSDGĤSURMHNWX
-
]tVNiQt]NXãHQRVWtVIRQG\(8
Y\EXGRYiQtGRSRVXGFK\EČMtFtLQIUDVWUXNWXU\SURWXULVW\YPLNURUHJLRQX
]OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtDEH]SHþQRVWLVLOQLþQtKRSURYR]X
3URJUDP6523
3URMHNW .RRUGLQDþQtDLQIRUPDþQtFHQWUXP
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWX6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
3RSLVSURMHNWX
9\EXGRYiQt SURVWRU .RRUGLQDþQtKR D LQIRUPDþQtKR FHQWUD MDNR LQVWLWXFH Y]GČOiYDFtFK
NRRUGLQDþQtFK D LQIRUPDþQtFK DNWLYLW YREODVWL VRFLiOQt LQWHJUDFH NRQNUpWQtFK VNXSLQ RVRE
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
168
RKURåHQêFK VRFLiOQt H[NOX]t 3ĜHGPČWHP SURMHNWX MVRX VWDYHEQt ~SUDY\ GRPX SĜtSRMHN
LQåHQêUVNêFKVtWt]SHYQČQtRNROQtFKSORFK~SUDYDSĜtVWXSRYpNRPXQLNDFHDRSORFHQt
&tOHSURMHNWX
ƒ
ƒ
,QWHJUDFH]QHYêKRGQČQêFKVNXSLQRE\YDWHOVWYD]YêãHQtMHMLFKSDUWLFLSDFHQDFHORåLYRWQtP
XþHQt D LQWHJUDFH VRFLiOQČ Y\ORXþHQêFK VNXSLQ NSUDFRYQtPL XSODWQČQt YH VSHFLILFNêFK
SRGPtQNiFK9VHWtQVND
5R]YRM NDSDFLW D VOXåHE SRGSRUXMtFtFK VRFLiOQt LQWHJUDFL Y\WYRĜHQtP SRGPtQHN SUR
QDSOQČQtSURMHNWXÄ,QWHJUDFHVSHFLILFNêFKVNXSLQRE\YDWHOVWYDRKURåHQêFKVRFLiOQtH[NOX]t
YUiPFL0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
$NWLYLW\SURMHNWX
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
3ĜtSUDYDWHQGURYpGRNXPHQWDFH
9êEČURYpĜt]HQtQDGRGDYDWHOHVWDYE\
5HNRQVWUXNFHVWiYDMtFtKRREMHNWX
9QLWĜQtY\EDYHQtREMHNWX
3ĜtSUDYDQD]DMLãWČQtDNWLYLWQDYD]XMtFtKRSURMHNWX
9\WYRĜHQtSUDFRYQtFKPtVW
1iNODG\SURMHNWX
Celkové náklady:
Neuznatelné náklady:
Celkové uznatelné náklady:
Dotace z ERDR 80 %:
Dotace z SR 8 %:
Vlastní zdroje 12 %:
13 048 969 Kþ
167 100 Kþ
12 881 869 Kþ
10 305 000 Kþ
1 031 000 Kþ
1 545 869 Kþ
3URMHNW &\NOLVWLFNpVWH]N\Y6GUXåHQtPLNURUHJLRQX9VHWtQVNR
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWX6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
ÒþHOHP SURMHNWX MH UR]YRM UHJLRQiOQt LQIUDVWUXNWXU\ FHVWRYQtKR UXFKX D ]OHSãHQt GRSUDYQt
GRVWXSQRVWL WXULVWLFN\ ]DMtPDYêFKPtVW D SDPiWHN QD NDWDVWUiOQtP ~]HPtREFt -DQRYi+RYČ]t D
+XVOHQN\Y\EXGRYiQtPF\NORVWH]N\
&tOH SURMHNWX 2EQRYD D UR]YRM F\NORVWH]HN NWHUp SĜLVSČMt NQiUĤVWX QiYãWČYQRVWL UHJLRQX D
NHVQtåHQtGRSUDYQtFKQHKRGYREODVWL.
$NWLYLW\ SURMHNWX 9\EXGRYiQt F\NOLVWLFNp VWH]N\ R GpOFH NP QD NDWDVWUiOQtP ~]HPt REFt
-DQRYi+RYČ]tD+XVOHQN\
1iNODG\SURMHNWX
3ĜHGSRNOiGDQpQiNODG\SURMHNWX.þ
'RWDFH]6523.þ
9ODVWQt]GURMH.þ
3URMHNW5HOD[DþQtDWXULVWLFNpFHQWUXP+RUQROLGHþVND
3ĜHGNODGDWHOSURMHNWXREHF+RUQt/LGHþ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
169
3URMHNW ĜHãt GREXGRYiQt D UHNRQVWUXNFH VSRUWRYQČWXULVWLFNpKR D Y]GČOiYDFtKR FHQWUD
PLNURUHJLRQX+RUQROLGHþVND6NOiGiVH]HWĜtHWDS
- YêVWDYEDUHOD[DþQtKRFHQWUDILWFHQWUXPVDXQDZLUSRROVROiULXPPDViåH
- UR]ãtĜHQt XE\WRYDFt NDSDFLW\ YêVWDYED FKDWHN R FHONRYp NDSDFLWČ PtVW YþHWQČ
VRFLiOQtQR]DĜL]HQt
- PRGHUQL]DFH VSRUWRYQtKR VWDGLRQX UHNRQVWUXNFHDWOHWLFNp GUiK\ YêVWDYED VWDQRYLãĢ
SURDWOHWLFNpGLVFLSOtQ\
5HDOL]DFt YãHFK WĜt HWDS SURMHNWX Y]QLNQH FHQWUXP QDEt]HMtFt NRPSOH[Qt VOXåE\ ± XE\WRYiQt
VWUDYRYiQtPRåQRVWLDNWLYQtKRVSRUWRYiQtUHOD[DFHDUHKDELOLWDFHDNXOWXUQtKRY\åLWtDWRMDNSUR
UHNUHDþQtWXULVWLNXWDNLSURRUJDQL]RYDQêVSRUWIRUPRXSRE\WĤDVRXVWĜHGČQtVSRUWRYQtFKRGGtOĤ
&HQWUXP NWHUp MH L ]D VRXþDVQpKR VWDYX Yê]QDPQRX VRXþiVWt NRPSOH[Qt QDEtGN\ WXULVWLFNpKR
UXFKXQHMHQYPLNURUHJLRQX+RUQROLGHþVNRDOHFHOpKR=OtQVNpKRNUDMH]tVNiSRGREXGRYiQtDSĜL
YKRGQpSURSDJDFLQDGUHJLRQiOQtYê]QDPYUiPFLý5D]DKUDQLþt]HMPpQDWXULVW\]H6ORYHQVND
5DNRXVND 0DćDUVND D 3ROVND 5HDOL]DFt SURMHNWX GRMGH N UR]ãtĜHQt D PRGHUQL]DFL VWiYDMtFtKR
DUHiOXNH]NYDOLWQČQtVWiYDMtFtFKVOXåHEDSURGORXåHQtVH]yQ\QDFHORURþQtSURYR]
1iNODG\SURMHNWX
.þGRWDFH6523.þ
=KRGQRFHQtHNRQRPLFNêFKDGDOãtFKGRSDGĤSURMHNWX
]tVNiQt]NXãHQRVWtVIRQG\(8SURJUDPHP6523
SURMHNWHPVHY\WYRĜtFHONHPSUDFRYQtFKSĜtOHåLWRVWtSĜHGHYãtPSURPtVWQtREþDQ\
Y]QLNQHQRYêFKWUYDOêFKOĤåHNYXE\WRYDFtFK]DĜt]HQtFK
SUDYLGHOQiWYRUEDVH]yQQtFKSUDFRYQtFKPtVW
]OHSãHQtNYDOLW\åLYRWDYREFLDPLNURUHJLRQX
GRVDåHQtOHSãtQDEtGN\DY\XåLWtWXULVWLFNpKRSRWHQFLiOXUHJLRQXDREFHā SURGORXåHQtWXULVWLFNpVH]yQ\
Y\EXGRYiQtVWDELOQtVWUXNWXU\YHQNRYVNpKRFHVWRYQtKRUXFKXā
]YêãHQtSĜLWDåOLYRVWLUHJLRQXDREFHSURQiYãWČYQtN\ā
]OHSãHQt~URYQČSRVN\WRYDQêFKVOXåHE]DĜt]HQtFHVWRYQtKRUXFKXā
]YêãHQtSĜtMPĤ]FHVWRYQtKRUXFKXSURREHFLVRXNURPpSRGQLNDWHOH
-
,QWHUUHJ,,,$,,,%&$'6(6±
3URMHNW: 3RUDGHQVNp LQIRUPDþQt FHQWUXP SRPRFL RVREiP VH ]GUDYRWQtP SRVWLåHQtP
3,&
3RSLVSURMHNWX:
ƒ %XGRYiQtVSROXSUDFXMtFtFKVWUXNWXUQDRERXVWUDQiFKKUDQLFHYREODVWL]DMLãWČQtY]GČOiYiQt
D]tVNiYiQtNYDOLILNDFHRULHQWRYDQpQDPDOpDVWĜHGQtSRGQLNiQt
ƒ =SUDFRYiQtVWUDWHJLHVWXGLtDSURJUDPĤRULHQWRYDQêFKQDUR]YRMOLGVNêFK]GURMĤ
&tOHSURMHNWX
ƒ
6QtåHQt QH]DPČVWQDQRVWL UL]LNRYêFK VNXSLQ RE\YDWHOVWYD YUiPFL UHJLRQiOQt SROLWLN\ QD
~]HPt(5%%.
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
170
ƒ
ƒ
ƒ
(OLPLQDFH QHJDWLYQtFK GĤVOHGNĤ GORXKRGREp QH]DPČVWQDQRVWL ]HMPpQD ]GUDYRWQČ
KDQGLFDSRYDQêFK
3RPRFtSĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFHVQLåRYDWQH]DPČVWQDQRVWYV\VWpPXUHFLSURþQtFKDNWLYLW
3UHYHQFH Y]QLNX D QiUĤVWX PDUJLQDOL]DFH QH]DPČVWQDQêFK VNXSLQ RE\YDWHOVWYD
Y]DPČĜHQtQDUL]LNRYpVNXSLQ\RVREVH]GUDYRWQtPKDQGLFDSHP
1iNODG\
)LQDQFRYiQtSURMHNWX
&HONRYpQiNODG\SURMHNWX.þ
3RåDGRYDQiGRWDFH](6).þ
3RåDGRYDQiGRWDFH]H65.þ
9ODVWQt]GURMH.þ
3URMHNW'HYHORSPHQWRIVWR5PZDWHU2SHUDWLRQDO3UDFWLFHV*XLGHOLQH
0DQXiOGHãĢRYêFKYRG
9êPČQDQi]RUĤD]NXãHQRVWtYUiPFLSRGSRU\NRRUGLQRYDQpKRSOiQRYiQtYRGQtKRKRVSRGiĜVWYtD
SĜHGFKi]HQt]iSODYiPSRPRFtPDQDJHPHQWXGHãĢRYêFKYRG
&tOHSURMHNWX
&tOHP MH ]OHSãHQt NYDOLWDWLYQtKR VWDYX VORåHN åLYRWQtKR SURVWĜHGt SĜL SURVD]RYiQt SULQFLSĤ
XGUåLWHOQpKRUR]YRMHYêPČQD]NXãHQRVWtDVNXWHþQiVSROXSUiFHY~]HPtFKPDMtFtFKSUREOpP\V
SĜtYDORYêPL GHãWL QHGRVWDWHþQêPL UHFLSLHQW\ QHGRVWDWHþQRX NDSDFLWRX VWRNRYêFK V\VWpPĤ
YRGRKRVSRGiĜVNêPĜHãHQtPUR]YRMRYêFKSORFKDSRG3URMHNWQDYD]XMHQD,63$ýLVWiĜHND%HþYD
D QD ]SUDFRYDQê *HQHUHO NDQDOL]DFt ]NWHUêFK Y\SOêYi ]iYD]HN NRPSOH[QtKR ĜHãHQt YRGQtKR
KRVSRGiĜVWYtDMHKRSURSDJDFH
$NWLYLW\SURMHNWX
ƒ 9êVWDYEDRSDWĜHQtXSODWĖXMtFtSULQFLS\XGUåLWHOQpKRUR]YRMHPDQDJHPHQWXGHãĢRYêFKYRG
ƒ 0RQLWRURYiQtIXQJRYiQtRSDWĜHQt
ƒ 9\WYRĜHQtSURYR]QtKRPDQXiOX
ƒ =SUDFRYiQtRGERUQpOLWHUDWXU\SURGRPiFQRVWLDLQYHVWRU\
ƒ 9\WYRĜHQtPRGHOXSURPLNURUHJLRQ]DKUQXMtFtUR]YRMRYpSORFK\
ƒ 3URMHGQiQtGRNXPHQWDFH
ƒ $QDOê]DSRWHQFLRQiOQtFKPtVWSURGHFHQWUDOL]RYDPê6:0YPLNURUHJLRQX
ƒ 0RåQRVWLUĤ]QêFKYDULDQWĜHãHQtYþHWQČ]iSODYRYêFK~]HPt
ƒ 0RGHORYiQtYOLYĤUĤ]QêFKYDULDQWĜHãHQtYþHWQČ]iSODYRYêFK~]HPt
ƒ 6FKYiOHQtD]KRGQRFHQtYDULDQWĜHãHQt
ƒ =SUiY\RSRVWXSXSUDFt
ƒ 9\WYRĜHQtZHERYêFKVWUiQHN
ƒ 2UJDQL]DFHZRUNVKRSĤ
ƒ .RQIHUHQFH
1iNODG\SURMHNWX
&HONRYpQiNODG\SURMHNWX6209 =WRKR
'RWDFH](5')SUR6209 Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
(85
(85
171
6SROX~þDVW6209
(85
'DOãtUR]YRMRYpSURJUDP\
2EFH 9VHWtQVND GiOH Y\XåtYDMt GDOãt GRWDþQt D UR]YRMRYp SURJUDP\ Y\KODãRYDQp VWiWHP UHVS
MHGQRWOLYêPL PLQLVWHUVWY\ QDSĜ 005 ± SURJUDP REQRY\ YHQNRYD GRWDFH QD E\GOHQt 6)ä3 ±
SO\QRILNDFHDSRGDRGURNXSURJUDP\UR]YRMHY\KODãRYDQp=OtQVNêPNUDMHP
3URMHNW =YêãHQt SĜLSUDYHQRVWL REFt 9VHWtQVND QD Y\XåtYiQt SURVWĜHGNĤ ]H
VWUXNWXUiOQtFKIRQGĤ
3URJUDP 3RGSURJUDP QD SRGSRUX ]YêãHQt SĜLSUDYHQRVWL REFt =OtQVNpKR NUDMH QD
Y\XåtYiQtSURVWĜHGNĤ]HVWUXNWXUiOQtFKIRQGĤ
3RSLVSURMHNWX 3URMHNWVSRþtYiYSRVtOHQtDEVRUSþQtNDSDFLW\REFtYH6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX
9VHWtQVNDWMVFKRSQRVWLY\WYiĜHWSRGiYDWDUHDOL]RYDWUR]YRMRYpSURMHNW\YUiPFLVWUXNWXUiOQtFK
IRQGĤ.
&tOHSURMHNWX
ƒ 9\EXGRYiQtSHUVRQiOQtKR]i]HPtSURSĜtSUDYXUR]YRMRYêFKSURMHNWĤ
ƒ =SUDFRYiQtGRNXPHQWDFHSURMHNWĤYKRGQêFKNILQDQFRYiQt]HVWUXNWXUiOQtFKIRQGĤ
$NWLYLW\SURMHNWX
ƒ 9\WYRĜHQtSUDFRYQtKR~YD]NXYREODVWLSĜtSUDY\DUHDOL]DFHUR]YRMRYêFKSURMHNWĤ
ƒ =SUDFRYiQt SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH GYRX UR]YRMRYêFK SURMHNWĤ YH VWUXNWXĜH D NYDOLWČ
SRWĜHEQp SUR SĜHGORåHQt åiGRVWL GR 6SROHþQpKR UHJLRQiOQtKR RSHUDþQtKR SURJUDPX
%\OD ]SUDFRYiQD GRNXPHQWDFH SURMHNWX .RRUGLQDþQt D LQIRUPDþQt FHQWUXP 9VHWtQ
LQWHJUDFH VSHFLILFNêFK VNXSLQ RE\YDWHOVWYD D GRNXPHQWDFH SURMHNWX =NYDOLWQČQt D
]OHSãHQtY\EDYHQRVWLVtWČF\NOLVWLFNêFKWUDVY0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
1iNODG\
&HONRYpQiNODG\SURMHNWX.þ
QHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
YODVWQt]GURMH6209.þ
3URMHNW6WDQGDUG\DSURSDJDFHFHVWRYQtKRUXFKX9DODãVND
3URJUDP PODPORA PREZENTACE ýR JAKO DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU (MMR)
3RSLVDFtOHSURMHNWX
ƒ
ƒ
ƒ
=iNODGQtPYêVWXSHPSURMHNWXMHSRPRFLREFtPDPČVWĤPYREODVWLSURSDJDFHFHVWRYQtKR
UXFKX ]SUDFRYiQtP VWDQGDUGĤ WDN DE\ E\O Y\WYRĜHQ YHOPLNYDOLWQt QiYRG SUR IXQJXMtFt
WXULVWLFNRXGHVWLQDþQtSROLWLNXVXEUHJLRQX9DODãVNR
'DOãtP YêVWXSHP MH XUþLW IRUP\ D PHWRG\ SURSDJDFH WDN DE\ MHMLFK QDVWDYHQt E\OR FR
QHMHIHNWLYQČMãt
=SUDFRYiQtPMHGQRWQpKRORJRW\SXDMHGQRWQpKRJUDILFNpKRPDQXiOXQDSRPRFLVQDGQČMãt
LGHQWLILNDFL9DODãVNDMDNRGHVWLQDFHFHVWRYQtKRUXFKX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
172
ƒ
.RQHþQêPYêVWXSHPWpWRDNFHMHY\WYRĜHQtSURGXNWRYêFKEDOtNĤFHVWRYQtKRUXFKXDWtP
SDN IXQNþQČ SURSRMLW þLQQRVW YHĜHMQp VSUiY\ V SRGQLNDWHOVNêPL VXEMHNW\ VMHGQtP
VSROHþQêPFtOHP]DMLVWLWVSRNRMHQRVWWXULVWĤDQiYãWČYQtNĤVXEUHJLRQX
$NWLYLW\SURMHNWX
ƒ
ƒ
ƒ
9\WYRĜHQtVWDQGDUGĤYSXEOLNDþQtþLQQRVWL
9\WYRĜHQtVWDQGDUGĤPHWRGDIRUHPSURSDJDFH
9\WYRĜHQtSLORWQtFKSURGXNWRYêFKEDOtNĤ
1iNODG\
&HONRYpQiNODG\SURMHNWX.þ
'RWDFH.þ
3ĜtVSČYHN]6209.þ
=KRGQRFHQtFHONRYêFK HNRQRPLFNêFK D GDOãtFK GRSDGĤ]UHDOL]RYDQêFKSURJUDPĤ SUR
~]HPt0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
-HGQRX ]KODYQtFK DNWLYLW D SRYLQQRVWt VDPRVSUiY\ MH ]DMLãWČQt GORXKRGREpKR UR]YRMH VYpKR
~]HPtD]DMLãWČQtSRGPtQHNSURWUYDOêåLYRWYREFL0LNURUHJLRQWYRĜtPDOpREFHUR]SČWtYHOLNRVWL
RG ± RE\YDWHO D PČVWR 9VHWtQ RE\YDWHO VUR]SRþWHP ĜiGRYČ YPLO .þ ]H
NWHUpKRPXVtKUDGLWSURYR]REFHPDQGDWRUQtYêGDMHDQDLQYHVWLFHPQRKRSURVWĜHGNĤQH]EêYi
3URWRPDMtGRWDþQtSURJUDP\SURUR]YRMREFtDFHOpKR~]HPt9VHWtQVNDNOtþRYêYê]QDP
3RGQLNDWHOVNiþLQQRVWMH]iNODGHPHNRQRPLFNpKRUR]YRMHGDQpKR~]HPt6NODGEDSRGQLNDWHOVNp
þLQQRVWL MH GiQD PRåQRVWPL ~]HPt D MH ]DPČĜHQD SĜHGHYãtP QD SRGQLNiQt YREODVWL ĜHPHVHO
VOXåHE]HPČGČOVNpYêURE\DYFHVWRYQtPUXFKX3RGQLNDWHOpSĜLQiãHMtFtSURVSHULWXREFtSRWĜHEXMt
SUR VYRML þLQQRVW YKRGQp SRGPtQN\ NWHUp Y\WYiĜt YHĜHMQi VSUiYD ěDGD GRWDþQtFK WLWXOĤ MH
]DPČĜHQDQD]OHSãHQtLQIUDVWUXNWXU\SURSRGQLNiQtDSRGSRUXPDOpKRDVWĜHGQtKRSRGQLNiQt
2G URNX PDMt REFH L SRGQLNDWHOp PRåQRVW Y\XåtYDW GRWDFt ]SĜHGVWUXNWXUiOQtFK IRQGĤ (8
XUþHQêFK SUR ýHVNRX UHSXEOLNX D RG YVWXSX ý5GR (8SRWRPPRåQRVW Y\XåtYiQt VWUXNWXUiOQtFK
IRQGĤ(83URPLNURUHJLRQ9VHWtQVNRNWHUêMHMHGQtP]QHMVWDUãtFKPLNURUHJLRQĤ=OtQVNpKRNUDMH
PDMt]tVNDQpGRWDFHMHGQR]QDþQêNODGQêSĜHGHYãtPHNRQRPLFNêGRSDGQDUR]YRMFHOpKR~]HPt
(NRQRPLFNpDGDOãtGRSDG\SURMHNWĤUHDOL]RYDQêFK]GRWDþQtFKSURJUDPĤ
- RGURNXMHGQRWOLYpVXEMHNW\þHUSDO\DþHUSDMtGRWDFH]IRQGĤ(8QDUHDOL]DFL
VYêFKSURMHNWĤFFDPLO.þ
- UHDOL]DFtMHGQRWOLYêFKSURMHNWĤVHSĜLVSČORNHVQtåHQtQH]DPČVWQDQRVWL±E\ORY\WYRĜHQR
SUDFRYQtFK PtVW SUDYLGHOQČ MH Y\WYiĜHQR FFD VH]yQQtFK SUDFRYQtFK PtVW
GDOãt SUDFRYQt PtVWD Y]QLNO\ D Y]QLNDMt YUiPFL V\QHUJLFNpKR HIHNWX SĜHGHYãtP YREODVWL
VOXåHE D FHVWRYQtKR UXFKX E\O\ Y\WYRĜHQ\ SRGPtQN\ SUR XGUåHQt FFD SUDFRYQtFK
PtVW
- SRVWXSQČ VH SURKOXEXMH Y\WYRĜHQp SDUWQHUVWYt PH]L YHĜHMQRX VSUiYRX
SRGQLNDWHOVNRX D QH]LVNRYRX VIpURX 2EFH Y\WYiĜHMt SĜt]QLYp SRGPtQN\ SUR
SRGQLNiQt QDSĜ UHNRQVWUXNFt SĜtVWXSRYêFK NRPXQLNDFt NSRGQLNDWHOVNêP DUHiOĤP
Y\WYiĜHQtP SURVWRU SUR GUREQp D ]DþtQDMtFt SRGQLNDWHOH LQLFLDFt VSROHþQpKR SRVWXSX SĜL
SURSDJDFL~]HPtSURFHVWRYQtUXFKYþVSROHþQp~þDVWLQDYHOHWU]tFK
- YêUD]Qp]OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtYREODVWLþLãWČQtRGSDGQtFKYRG
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
173
-
-
SRGSRUD D UR]YRM FHVWRYQtKR UXFKX EXGRYiQtP LQIUDVWUXNWXU\ VSRUWRYQt ]DĜt]HQt
XE\WRYiQt VWUDYRYiQt UHOD[DþQt FHQWUD F\NORVWH]N\ DJURWXULVWLND SDUNRYLãWČ «
1iYãWČYQRVW YPLNURUHJLRQX ]D SRVOHGQt URN\ Y]URVWOD R FFD FRå Pi
SĜt]QLYêGRSDGQDUR]YRMSRGQLNiQtSĜHGHYãtPYHVOXåEiFKDFHVWRYQtPUXFKX
Y\WYRĜHQt0tVWQtDNþQtVNXSLQ\+RUQROLGHþVNDYUiPFLNWHUpMVRXGRUR]KRGRYiQtR
UR]YRML~]HPt]DKUQXW\PLPRYHĜHMQpVSUiY\LSRGQLNDWHOVNpVXEMHNW\DQH]LVNRYiVIpUD
MHGQRWOLYpVXEMHNW\]tVNDO\]NXãHQRVWLVY\XåtYiQtPIRQGĤ(8
1iYD]QRVW6WUDWHJLHQDPLQXOpSURJUDP\XVNXWHþQČQpY0LNURUHJLRQX9VHWtQVND
=iURGHN 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVND D ]iVWXSFH ]SUDFRYDWHOH SĜL ]SUDFRYiQt SĜHGNOiGDQp
6WUDWHJLH SURYHGOD SRGUREQRX DQDOê]X GRSRVXG XSODWĖRYDQêFK D UHDOL]RYDQêFK SURJUDPĤ Y
PLNURUHJLRQX-HMt]iYČU\DSRSLVQHMYê]QDPQČMãtFKUHDOL]RYDQêFKSURJUDPĤDSURMHNWĤYþMHMLFK
GRSDGĤQDPLNURUHJLRQ]DQČNROLNSRVOHGQtFKOHWMHXYHGHQYSĜHGFKi]HMtFtFKGYRXNDSLWROiFK
3RY\KRGQRFHQt]iYČUĤMH]ĜHMPpåHYČWãt~þDVWYUiPFLUR]YRMRYêFKSURJUDPĤE\ODGRSRVXG]H
VWUDQ\ YHĜHMQp VSUiY\7DWR VNXWHþQRVW MH GiQD]DPČĜHQtP GRSRVXGGRVWXSQêFKSURJUDPĤ3ĜL
EOLåãtDQDOê]HUHDOL]RYDQêFKSURMHNWĤY\SOêYiåHSURMHNW\E\O\ĜiGRYČYPLO.þDåPLO.þD
MHGQDORVHSĜHYiåQČRNRPSOH[QtSURMHNW\VGRSDGHPSĜHVDKXMtFtPUiPHFMHGQpREFHþLFHOpKR
PLNURUHJLRQ 3URMHNW\ PHQãtKR FKDUDNWHUX E\O\ UHDOL]RYiQ\ SĜHGHYãtP ]D SRGSRU\ UR]YRMRYêFK
SURJUDPĤY\KODãRYDQêFK=OtQVNêPNUDMHPRGURNXSĜHGWtP]SRGSRU\3URJUDPXREQRY\
YHQNRYD329Y\KODãRYDQp005Y\XåtYDQpRSČWSĜHYiåQČREFHPL
6WUDWHJLHQDYD]XMHQDSĜHGFKi]HMtFtDNWLYLW\D]DPČĜXMHVHSĜHGHYãtPQDREODVWLNWHUpGRSRVXG
QHE\O\GRVWDWHþQČĜHãHQ\YPLQXOêFKSURJUDPHFKMDNRMHUR]YRMVOXåHEUR]YRMWUDGLþQtĜHPHVOQp
YêURE\]iPČU\]DPČĜHQpQD]OHSãRYiQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtDVSROHþHQVNpKRåLYRWD3RGSRĜHQp
SURMHNW\ YUiPFL WpWR 6WUDWHJLH WDN YKRGQČ GRSOQt D UR]ãtĜt GRSRVXG XSODWĖRYDQp SURJUDP\ QD
~]HPt 9VHWtQVND SURYi]iQtP ÄWYUGêFK³ LQYHVWLþQtFK SURMHNWĤ YUiPFL NWHUêFK MH EXGRYiQD
SRWĜHEQiLQIUDVWUXNWXUDSURUĤ]QpDNWLYLW\DÄPČNNêFK³QHLQYHVWLþQtFKSURMHNWĤNWHUpE\þDVWR
EH]YKRGQpLQIUDVWUXNWXU\QHPRKO\EêWXVNXWHþQČQ\
3ĜL ]SUDFRYiQt SĜHGNOiGDQp 6WUDWHJLH 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVND Y\XåLOD ]tVNDQêFK ]NXãHQRVWt
þOHQĤ0$6]SĜHGFKi]HMtFtFKDNWLYLWVHVQDKRXRRGVWUDQČQtFK\E]GĜtYČMãtFKSURJUDPĤ]HMPpQD
QHGRVWDWHþQi VSROXSUiFH PDOp SURVD]RYiQt SULQFLSXSDUWQHUVWYt XSODWĖRYiQt ORNiOQtFK ]iMPĤ D
QHGRVWDWHþQiVSROXSUiFHSĜLSOiQRYiQtUR]YRMH~]HPt
ýOHQRYp0$6NWHĜtVH~þDVWQLOLWČFKWRSURJUDPĤ
-
-
+RUQt/LGHþ6DSDUG6523/($'(5YUiPFL329,63$±NRORYUiPFLSURMHNWXýLVWi
ĜHND%HþYD
6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR,63$
'LYDGORYOLGRYpPGRPČRV/HDGHUYUiPFL329
*21(VUR/($'(5YUiPFL329
0ČVWVNpOHV\9VHWtQVUR/HDGHUYUiPFL329
$/&('2±GĤPGČWtDPOiGHåH/($'(5YUiPFL329
5HJLRQiOQtUR]YRMRYiDJHQWXUD9êFKRGQt0RUDY\3KDUHVPDOOSURMHFWV
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
174
6:27DQDOê]D
$QDOê]D 6:27 MH WHFKQLND NWHUi XPRåĖXMH KOXEãt SR]QiQt SUREOHPDWLN\ D WR MDN ]HYQLWĜ YH
YQLWĜQtFK YD]EiFKWDN ]SRKOHGX ãLUãtFK VRXYLVORVWt 6:27 MH ]NUDWND DQJOLFNêFK VORY 6WUHQJWKV
SĜHGQRVWL :HDNQHVVHV QHGRVWDWN\ VODEp VWUiQN\ 2SSRXUWXQLWLHV SĜtOHåLWRVWL 7KUHDWV
KUR]E\
$QDOê]D6:27MHPHWRGDNWHUiVORXåtSUR
‡VKUQXWtSR]QDWNĤDQDO\WLFNpþiVWL
‡]GĤUD]QČQtKODYQtFK]iPČUĤDQDOê]\MHGQRWOLYêFKREODVWt
‡VRXVWĜHGČQtVHQHMHQQDVODELQ\ÄSUREOpP\NĜHãHQt³
‡KOHGiQtVRXYLVORVWt
‡]PČQXKUR]HEYSĜtOHåLWRVWL
.URN\DSRVWXS]SUDFRYiQtDQDOê]\6:27
QiþUW±NRQFHSW±DQDOê]\]SUDFRYDWHOHP±NRQ]XOWDQWHP
RSRQHQWXUDDGRSOQČQtVERUHPH[SHUWĤVWDURVWĤ
H[WUDNW]H6:27MHGQRWOLYêFKREODVWtGRVMHGQRFXMtFtKR]iYČUX
'DQi6:27DQDOê]DMHYVRXþDVQRVWLSĜHGIi]LNWHUiEXGHSUREtKDWQDGDOãtNRRUGLQDþQt
VFKĤ]FHSDUWQHUĤ
6LOQpDVODEpVWUiQN\DSĜtSDGQiRKURåHQtDSĜtOHåLWRVWLGDQpREODVWL
6LOQpVWUiQN\
¾ =QDþQêSRþHWSDPiWHNDSUYNĤGUREQpDUFKLWHNWXU\YNUDMLQČ
¾ ([LVWHQFH]YOiãWČFKUiQČQêFK~]HPtSĜtURG\&+.2%HVN\G\%tOp.DUSDW\3533
SDPiWQpVWURP\«
¾ /HV\QHSRãNR]HQpHPLVHPL
¾ .YDOLWQtSURVWĜHGtSURE\GOHQtåLYRWQtSURVWĜHGtNUDMLQD
¾ .YDOLWQtDVWDELOL]RYDQiVRFLiOQt]iNODGQD=â6â]GUDYRWQLFWYt«3RNU\Wt~]HPt
SOiQRYDFtGRNXPHQWDFtVWDQRYHQpUR]YRMRYpSORFK\
¾ 5HODWLYQČOHYQiSUDFRYQtVtOD
¾ ýLQQRVWVSRONĤDVGUXåHQt
¾ 9HPČVWHFKQDEtGNDNXOWXU\DVSRUWX
¾ 9PHQãtFKVtGOHFKEČåQpVSROHþHQVNpDNXOWXUQtDNFH
¾ 9\VRNêSRGtOFtUNHYQtFKSDPiWHNDSDPiWHNGUREQpDUFKLWHNWXU\
¾ =DFKRYDQpVWDYE\OLGRYpDUFKLWHNWXU\FHOiVtGOD
¾ 9êKRGQiSRORKDVLOQLFH,WĜtG\DåHOH]QLFHVSRMHQiVH6ORYHQVNHP
¾ =iVREHQtHOHNWULFNRXHQHUJLtGRVWDWHþQp
¾ +XVWiVtĢ]QDþHQêFKWXULVWLFNêFKFHVWF\NORWUDV
¾ 9VHWtQVNRMDNRWUDGLþQtUHJLRQVSDGDMtFtGR9DODãVND
¾ .RQWDNW\VH6ORYHQVNêPLSDUWQHU\]GREVSROHþQpKRVWiWXEOt]NpNXOWXUDDVSROHþQi
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
175
KLVWRULH
¾ ([LVWHQFHVLOQLþQtFKKUDQLþQtFKSĜHFKRGĤDMHGQRKRåHOH]QLþQtKRKUDQLþQtKR
SĜHFKRGX
¾ .RPSOH[QtĜHãHQtNDQDOL]DFHQD~]HPt6GUXåHQtREFt0LNURUHJLRQX9VHWtQVND±SURMHNW
ýLVWiĜHND%HþYD
6ODEpVWUiQN\
¾ 3RãNR]HQiYHQNRYVNiDUFKLWHNWXUDVtGHOKODYQČVWĜHGLVNRYpREFHDOHLQRYi
]iVWDYED
¾ 5HJUHVLYQtGHPRJUDILFNiVLWXDFHþiVWLUHJLRQX
¾ 1LåãtSUĤPČUQpSODW\PDOpILQDQþQt]GURMHRE\YDWHO
¾ 1iUĤVWQH]DPČVWQDQRVWLYSRVOHGQtGREČ
¾ +RUãtLQIRUPRYDQRVWYPDOêFKVtGOHFK
¾ 1t]NpSĜtMP\REHFQtFKUR]SRþWĤ]YOiãWČXPDOêFKREFtDPDOê]iMHPEDQNDLQYHVWRUĤ
RWHQWRUHJLRQQt]NiPtUDQRYêFKVWiWQtFKLQYHVWLF
¾ 9HOPLQHSĜt]QLYiYČNRYiVWUXNWXUDPDOêFKVtGHO
¾ 1t]NiGDĖRYiYêWČåQRVW
¾ 1HURYQRPČUQiHNRQRPLFNi]iNODGQDSUDFRYQtPtVWDVRXVWĜHGČQDGRPČVWUHJLRQX
¾ 1LåãtY]GČODQRVWRE\YDWHOYHQNRYVNpKRSURVWRUX
¾ 0DOpY\XåtYiQtUHJLRQiOQtFKSURGXNWĤ
¾ 1t]NiILUHPQtNXOWXUD
¾ 1HURYQRPČUQpUR]ORåHQt]iMPXDQiYãWČYQRVWLSDPiWHN
¾ 'HYDVWDFHWUDGLþQtYHQNRYVNpDUFKLWHNWXU\
¾ 9HOPLQt]NêSRþHWOĤåHNSURFHVWRYQtUXFKYQLåãtFHQRYp~URYQLDYČWãtNDSDFLWČ
¾ 0DOêSRþHWSURYR]RYHQVOXåHEYFHVWRYQtPUXFKXVWUDYRYiQtGRSOĖNRYpVOXåE\
¾ 0DOi SURSDJDFH PLNURUHJLRQX YUiPFL UHSXEOLN\ D Y]DKUDQLþt Qt]Nê SRþHW D
QHSURYi]DQRVWSĜLSUDYHQêFKWXULVWLFNêFKSURGXNWĤ
¾ 0iORY\XåtYDQêSRWHQFLiOSĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFH
¾ 1HGRVWDWHþQpLQIRUPDþQt]QDþHQtFK\EtLQIRUPDFHRDWUDNFtFK~]HPtSURWXULVW\
¾ 1HGRVWDWHNNYDOLWQtWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\F\NORVWH]N\YãHFKGUXKĤREWtåQRVWL
¾ 0tVWQtNRPXQLNDFHYHOPLãSDWQêWHFKQLFNêVWDY
¾ 2PH]HQtGDQiRFKUDQRX&+.2%HVN\G\D%tOp.DUSDW\
¾ +RUãtREVOXKD0+'YPDOêFKVtGOHFK]HMPpQDYHY]iMHPQpPSURSRMHQt
¾ =QDþQpHPLVQt]DWtåHQt]HVWĜHGQtFKDPDOêFKORNiOQtFKWRSHQLãĢSHYQiSDOLYD
¾ /LQLRYp]GURMHHPLVtGRSUDYD
¾ 6ORåLWČMãtWHUpQ KRUãtYHQWLODþQtIDNWRUQČNWHUêFKREODVWt~GROQtQLY\
¾ 1HGRVWDWHþQpGRSUDYQtQDSRMHQtQDGiOQLþQtDU\FKORVWQtVLOQLþQtVtĢQt]Ni
SUĤFKRGQRVWKODYQtFKVLOQLþQtFKWUDVMHGLQiWUDVDåHOH]QLþQtWUDWČVRPH]HQRX
PRåQRVWtUR]ãtĜHQt
3ĜtOHåLWRVWL
¾
¾
¾
¾
5HDOL]DFHNRPSOH[QtNDQDOL]DþQtVtWČYþHWQČý29YUHJLRQX
3RGSRUD]HPČGČOVWYtDNUDMLQ\](8SURJUDP\
5HYLWDOL]DFHYRGQtFKWRNĤREQRYDU\EQtNĤ
(NRORJLFNpDH[WHQ]LYQt]HPČGČOVWYtDSpþHRNUDMLQX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
176
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
2FKUDQDFKDUDNWHUXYHQNRYVNpDUFKLWHNWXU\VtGHO
1iUĤVWSUDFRYQtFKPtVWYHVOXåEiFKDFHVWRYQtPUXFKX
3RGSRUDUR]YRMLFHVWRYQtKRUXFKX
5R]ãLĜRYiQtVtWČDþLQQRVWL,1)2&(17(5
=DFKRYiQtGRSUDYQtREVOXåQRVWL
=OHSãRYiQtSĜtVWXSXNLQIRUPDFtP
9\XåtYiQtPtVWQtFK]GURMĤDSRWHQFLiOXUHJLRQX
3RVtOHQtWYRUE\UHJLRQiOQtFKSURGXNWĤ
&tOHQêPPDUNHWLQJHPGRViKQRXWSRVWXSQpKRUR]YRMHSRGQLNDWHOVNpKRSURVWĜHGtVH
]YêUD]QČQtPVSHFLILNFHOpKR~]HPt
9DODãVNR±VLOQêPDUNHWLQJRYêQiVWURM
0DUNHWLQJDFtOHQiSURSDJDFHYFHVWRYQtPUXFKXLQIRUPDþQtDSURSDJDþQtPDWHULiO\
LQIRFHQWUDYHOHWUK\LQWHUQHW«
,QIRUPDþQt]QDþHQtYWHUpQX
5R]ãtĜHQtXE\WRYDFtFKPRåQRVWtWiERĜLãWČDXWRFDPSLQJ\WXULVWLFNpXE\WRYQ\OHWQt
E\W\DJURWXULVWLNDXE\WRYiQtYVRXNURPt«
%XGRYiQtQDXþQêFKVWH]HN
=SUDFRYiQtQDEtGN\FHVWRYQtKRUXFKXWDNDE\VHSORãQČUR]SURVWĜHO\QDFHOpP~]HPt
UĤ]QRURGRVWQDEtGHNFHVWRYQtKRUXFKX
9\XåtYiQtXãOHFKWLOêFKSDOLYDDOWHUQDWLYQtFKDREQRYLWHOQêFK]GURMĤHQHUJLH
2VYČWDRE\YDWHOYHY]WDKXNFHVWRYQtPXUXFKX
9ČWãtY\XåLWtåHOH]QLFHSURFHVWRYQtUXFK
'REXGRYiQtLQWHUQHWXLSURPHQãtVtGOD
2KURåHQt
¾ 3UXGNêDQHNRRUGLQRYDQêUR]YRMFHVWRYQtKRUXFKX
¾ 1HVSROXSUiFHRE\YDWHOD]DVWXSLWHOVWHYVRUJiQ\RFKUDQ\SĜtURG\
¾ 1iUĤVWLQGLYLGXiOQtDXWRPRELORYpGRSUDY\VQHJDWLYQtPYOLYHPQDRNROt =KURXFHQt
V\VWpPXGRSUDYQtREVOXåQRVWL
¾ 2SRåćRYiQtLQYHVWLFGRNRPXQLNDFt
¾ 6WĜHW\PH]LSURYR]RYDWHOLFHVWRYQtKRUXFKXDPtVWQtPLRE\YDWHOLOHVQtFHVW\DF\NOLVWp
PtVWQtNRPXQLNDFHDEČåNDĜLDM
¾ .RQNXUHQFHRNROQtFKUHJLRQĤRE]YOiãWČ]HVORYHQVNpVWUDQ\
¾ 'DOãtFKiWUiQtDGHYDVWDFHSDPiWHN
¾ 3DVLYLWDRE\YDWHOQHRFKRWDNUHNYDOLILNDFL
¾ 1HSĜiWHOVWYtPtVWQtFKNFL]tPUHNUHDQWĤPWXULVWĤP«
¾ /RNiOQtSUREOpP\VQH]DPČVWQDQRVWt
¾ ÒE\WHNRE\YDWHOVWYDGtN\PLJUDFLKODYQČPODGt
¾ 3URSDGPDOêFKREFtMHMLFKY\OLGĖRYiQt 6WiUQXWtRE\YDWHOVWYD
¾ 1HXGUåRYDQpSR]HPN\QHREKRVSRGDĜRYDQp
¾ 1HY\EXGRYiQtQHERRGGDORYiQtUHDOL]DFHU\FKORVWQtNRPXQLNDFH5
¾ 1HMDVQRVWVWUDWHJLHUR]YRMHåHOH]QLþQtGRSUDY\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
177
1D]iNODGČYêVOHGNX6:27DQDOê]\Y\VYČWOLWMDNêPVPČUHPE\VWHFKWČOLGDQRX
REODVWGiOHUR]YtMHWMDNE\OR6:27DQDOê]\Y\XåLWRSĜLWYRUEČ6WUDWHJLH
3R Y\KRGQRFHQt 6:27 DQDOê]\ E\O VWDQRYHQ VPČU UR]YRMH GDQp REODVWL VFtOHP SRVtOLW VLOQp
VWUiQN\Y\XåtW SĜtOHåLWRVWt ]OHSãLW VODEp VWUiQN\ D HOLPLQRYDWRKURåHQt -HGQR]QDþQČ VHMHGQiR
REODVW VY\VRNêP SRWHQFLiOHP NXOWXUQtFK D KLVWRULFNêFK SDPiWHN D UHODWLYQČ QHSRUXãHQRX
SĜtURGRX 2EODVW MH YKRGQi SUR UR]YRM PDOpKR D VWĜHGQtKR SRGQLNiQt ]HMPpQD YREODVWL VOXåHE
WXULVWLFNpKRUXFKX]HPČGČOVWYtDWUDGLþQtĜHPHVOQpYêURE\3UR]DFKRYiQtQHSRUXãHQpSĜtURG\MH
QH]E\WQiMHMtRFKUDQD3URUHDOL]DFLYãHFKYêãHXYHGHQêFK]iPČUĤMHåiGRXFtVWDELOL]DFHRE\YDWHO
D]YLGLWHOQČQtWpWRREODVWL6WDELOL]DFLRE\YDWHOYêUD]QČSRGSRĜtDNWLYLW\MHGQRWOLYêFK)LFKt
3R ]KRGQRFHQt YãHFK WČFKWR IDNWRUĤ NRRUGLQDþQt VNXSLQD ]YROLOD VPČU GDOãtKR UR]YRMH
YQHMEOLåãtFKOHWHFK]DPČĜHQêQD]OHSãRYiQtNYDOLW\åLYRWD]OHSãRYiQtPDUR]ãLĜRYiQtPVOXåHESUR
PtVWQt RE\YDWHOH SRGSRURX FHVWRYQtKR UXFKX D PDOpKR D VWĜHGQtKR SRGQLNiQt SĜHGHYãtP
YREODVWL PtVWQtFK WUDGLþQtFK ĜHPHVHO %XGRX SRGSRURYiQ\ SĜHGHYãtP W\ VOXåE\ NWHUp SDWĜt
YPLNURUHJLRQXPH]LWUDGLþQtDMVRXQHGRVWDWHþQČ]DVWRXSHQ\QHURYQRPČUQČYPDOpPtĜHQHER
FK\Et ~SOQČ 3RGSRUD ĜHPHVHO EXGH ]DPČĜHQD QD REQRYX WUDGLþQt ĜHPHVOQp YêURE\ D Y\WYiĜHQt
QRYêFKYêURENĤVSHFLILFNêFKSURWXWRREODVWNWHUpEXGRXY\WYiĜHWLPDJH9VHWtQVND 9DODãVND
9UHJLRQX 9VHWtQVND MH VLOQê UR]YRMRYê SRWHQFLiO NWHUê MH WĜHED SRGSRURYDW D VWiOH UR]YtMHW
3ĜHGNOiGDQi ),&+( þ SURMHNWRYi GRNXPHQWDFH Y\WYRĜt D UR]ãtĜt VWiYDMtFt DEVRUSþQt NDSDFLWX
YGDQêFK UR]YRMRYêFK VPČUHFK SĜHGORåHQp VWUDWHJLH 7tP QiVOHGQČ VH Y\WYRĜt SRGPtQN\ NWHUp
EXGRXGiOHVHUHDOL]RYDWYQiVOHGXMtFtFK),&+Ë
3RWHQFLiO FHVWRYQtKR UXFKX QHQt YPLNURUHJLRQX NRPSOH[QČ Y\XåtYiQ SĜHGHYãtP ]GĤYRGX
FK\EČMtFt LQIUDVWUXNWXU\ D QHGRVWDWHþQp QDEtGN\ GRSURYRGQêFK VOXåHE 3RGSRUD EXGH YKRGQČ
]DPČĜHQD QD W\ DNWLYLW\ NWHUp QHMVRX SRGSRURYiQ\ YUiPFL MLQêFK UR]YRMRYêFK SURJUDPĤ
'ĤOHåLWêP DVSHNWHP SRVN\WRYDQp SRGSRU\ EXGH Y\WYiĜHQt QRYêFK SUDFRYQtFK SĜtOHåLWRVWt
SĜHGHYãtPSURPtVWQtRE\YDWHOHVFtOHPVQtåHQtQH]DPČVWQDQRVWLDSĜLOiNiQtSĜHGHYãtPPODGêFK
RE\YDWHO±URGLQD]DPH]HQtMHMLFKRGFKRGX]REODVWL1DWXWRREODVWMH]DPČĜHQD),&+(þ
6RXþDVQČVSRGSRURXVOXåHEMHGDOãtPFtOHPNRRUGLQDþQtVNXSLQ\]iURGHN0$6SRGSRUDDNWLYLW
]DPČĜHQêFK QD YROQRþDVRYp DNWLYLW\ RE\YDWHO SĜHGHYãtP YREODVWL NXOWXUQt VSRUWRYQt D
VSROHþHQVNpKR Y\åLWt D ]OHSãRYiQt åLYRWQtKR SURVWĜHGt YREFtFK .XOWXUQt WUDGLFH PDMt YREFtFK
GORXKROHWRX KLVWRULL ]Y\ãXMt DWUDNWLYLWX ~]HPt D YêUD]QČ SĜLVStYDMt NH ]WRWRåĖRYiQt RE\YDWHO
V~]HPtP 3RGSRUD YWpWR REODVWL E\OD Y\KRGQRFHQD NRRUGLQDþQt VNXSLQRX MDNR QHGRVWDWHþQi
9]KOHGHP NSROR]H ~]HPt Y&+.2 %HVN\G\ D %tOp .DUSDW\ MH RFKUDQD D ]OHSãRYiQt åLYRWQtKR
SURVWĜHGt MHGQRX ]SULRULW 9VHWtQVND %XGRX SRGSRURYiQ\ SĜHGHYãtP W\ DNWLYLW\ NWHUp SRYHGRX
N]DWUDNWLYQČQtYHĜHMQêFKSURVWUDQVWYtYREFtFKVSĜLKOpGQXWtPQDNRQNUpWQtSRWĜHE\DSRåDGDYN\
PtVWQtFK RE\YDWHO D FK\EČMtFt LQIUDVWUXNWXUX SUR YROQRþDVRYp DNWLYLW\ GČWt D POiGHåH D
RGSRþLQNRYêFK]yQSURRE\YDWHOH3RGSRURYiQ\EXGRXWDNpDNWLYLW\UĤ]QêFK]iMPRYêFKVGUXåHQt
DVSRONĤSĤVREtFtFKQD~]HPtYVHWtQVND7XWRREODVWĜHãt),&+(þ
=GURMH ]H NWHUêFK E\O\ þHUSiQ\ LQIRUPDFH SUR 6:27 DQDOê]X NGR D MDN ML
SĜLSUDYLODSRG
6:27 DQDOê]D E\OD ]SUDFRYiQD QD ]iNODGČ ]SUDFRYDQpKR ,QWHJURYDQpKR SURMHNWX SUR UR]YRM
0LNURUHJLRQX9VHWtQVNRSURILOX~]HPtPLNURUHJLRQX9VHWtQVNDURNYHNWHUpPE\OR
~]HPtSRGUREHQRSRGUREQpDQDOê]HYREODVWHFK
- KLVWRULFNp
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
178
-
JHRJUDILFNpRVtGOHQtRE\YDWHOVWYRE\GOHQt
HNRQRPLFNpQH]DPČVWQDQRVWSUĤP\VOUR]YRMRYpSORFK\]HPČGČOVWYt
VWDYXLQIUDVWUXNWXU\WHFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUDGRSUDYDREþDQVNiY\EDYHQRVW
åLYRWQtKRSURVWĜHGt
NXOWXUQtSDPiWN\OLGRYpWUDGLFH
FHVWRYQtKRUXFKX
1D]iNODGČWDNWRSRGUREQČ]SUDFRYDQpDQDOê]\E\ORPRåQRVWDQRYLW6:27DQDOê]XVLOQpDVODEp
VWUiQN\PLNURUHJLRQXMHKRSĜtOHåLWRVWLDRKURåHQt
,QWHJURYDQêSURMHNWSURUR]YRM0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR]SUDFRYDOD5HJLRQiOQtUR]YRMRYiDJHQWXUD
6WĜHGQt0RUDY\
6:27 DQDOê]X VWHMQČ MDNR DQDOê]X ~]HPt ]SUDFRYDOD RGERUQi ILUPD ± 5HJLRQiOQt UR]YRMRYi
DJHQWXUD 9êFKRGQt 0RUDY\ %\OD SRGUREHQD ãLURNp GLVNXVL YSUDFRYQt VNXSLQČ NWHUi E\OD
XVWDYHQDSĜLSĜtSUDYČVWUDWHJLHUR]YRMHPLNURUHJLRQX
3RSLV6WUDWHJLHNWHUiE\PČODEêWUHDOL]RYiQDYUiPFL
/($'(5
&HONRYiVWUDWHJLH
-H 6WUDWHJLH YUiPFL /($'(5 VRXþiVWt QČMDNp FHONRYp VWUDWHJLH SUR GDQRX REODVW"
3RNXGDQRSRSLãWH]GHVWUXþQČFHONRYRXVWUDWHJLLMHMtFtOHD]iPČU\
6WUDWHJLHYUiPFL/($'(5Y\FKi]t],QWHJURYDQpKRSURMHNWXSURUR]YRM0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
DMHVQtSOQČYVRXODGX7HQWRVWUDWHJLFNêUR]YRMRYêSOiQPLNURUHJLRQX9VHWtQVNDE\O]SUDFRYiQ
YURFH=SUDFRYDWHOHPE\ODRGERUQiVSROHþQRVW55$6WĜHGQt0RUDYD'RMHKRSĜtSUDY\E\OL
]DSRMHQLYãLFKQLDNWpĜLUR]YRMH~]HPtWMYHĜHMQêQH]LVNRYêDSRGQLNDWHOVNêVHNWRU
6WUXþQpSĜHGVWDYHQtVWUDWHJLFNpKRUR]YRMRYpKRSOiQXPLNURUHJLRQX9VHWtQVNR
=GURMKWWSZZZYVHWLQF]KWPOGRNXPPLNURUHJ]LS
3ĜHGVWDYHQê VWUDWHJLFNê SOiQ MH ]DPČĜHQ GR UR]YRMRYêFK VPČUĤ NWHUp MVRX QDSOĖRYiQ\
QČNROLNDRSDWĜHQtPL
3ULRULWQtRVD5R]YRMFHVWRYQtKRUXFKX
-
2SDWĜHQt=YLGLWHOQČQtPLNURUHJLRQXSURSDJDFH
2SDWĜHQt5R]YRMOHWQtWXULVWLN\
2SDWĜHQt5R]YRM]LPQtWXULVWLN\
2SDWĜHQt5R]YRMGDOãtFKIRUHPWXULVWLN\
2SDWĜHQt=OHSãHQtNYDOLW\VOXåHEXE\WRYDFtFKDVWUDYRYDFtFK]DĜt]HQt
3ULRULWQtRVDěHãHQtGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXU\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
179
&tO &tOHP GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXU\ MH ]DMLãWČQt UHODWLYQČ U\FKOp EH]SHþQp D SĜLWRP HNRORJLFN\
SĜLMDWHOQpGRVWXSQRVWLUHJLRQXDYãHFKMHKRþiVWt
- 2SDWĜHQt9êVWDYEDDUHNRQVWUXNFHVLOQLþQtVtWČ
- 2SDWĜHQt5HNRQVWUXNFHDPRGHUQL]DFHåHOH]QLþQtVtWČ
3ULRULWQtRVD5R]YRMPDOpKRDVWĜHGQtKRSRGQLNiQt
-
2SDWĜHQt5R]YRM063
2SDWĜHQt5R]YRMYHQNRYDDPXOWLIXQNþQt]HPČGČOVWYt
2SDWĜHQtPH]LQiURGQtVSROXSUiFHDLQWHJUDFH
3ULRULWQtRVD3ĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFH
-
-
2SDWĜHQt 1D Ei]L VWiYDMtFtFK VWUXNWXU ± REHFQtFK PČVWVNêFK RUJiQĤ ãNRO
VSRUWRYQtFK D NXOWXUQtFK RUJDQL]DFt D VSRONĤ DSRG GiOH UR]YtMHW D ]OHSãLW
SĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFL
2SDWĜHQt .RRUGLQDFH UR]YRMRYêFK DNWLYLW VH VORYHQVNRX VWUDQRX D ~]HPQČ
SOiQRYDFtFK ]iPČUĤ Y SĜHVKUDQLþQtFK REODVWHFK KODYQČ ]KOHGLVND GRSUDYQt
WHFKQLFNpDSRGQLNDWHOVNpLQIUDVWUXNWXU\
2SDWĜHQt5R]YRMSĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFHYREODVWLWXULVWLN\DåLYRWQtKRSURVWĜHGt
2SDWĜHQt5R]YRMSĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFHYREODVWLNXOWXU\WČORYêFKRY\ãNROVWYt
DY]GČOiYiQtPH]LOLGVNêFKY]WDKĤ
2SDWĜHQt5R]YRMSĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFHYREODVWLHNRQRPLN\DWUKXSUiFH
2SDWĜHQt=DSRMHQtGRY\WYiĜHQtVSROHþQpKR(XURUHJLRQX%tOp.DUSDW\
2SDWĜHQt9\WYRĜHQtVSROHþQpKRLQIRUPDþQtKRV\VWpPXDVWtPVSRMHQpQDSRMHQt
RUJiQĤVDPRVSUiYYPLNURUHJLRQXQD,QWHUQHW
2SDWĜHQt9\WYRĜLWNRQFHSWVSROHþQpKRVWĜHGLVNDRVtGOHQt9VHWtQ3~FKRY
3ULRULWQtRVDěHãHQtWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\
- 2SDWĜHQt9RGRYRG\
- 2SDWĜHQt.DQDOL]DFHDý29
- 2SDWĜHQt2Y]GXãt
- 2SDWĜHQt3UĤP\VORYpSDUN\
- 2SDWĜHQt2GSDG\
- 2SDWĜHQt(QHUJHWLND
- 2SDWĜHQt6SRUWNXOWXUDE\GOHQtREþDQVNiY\EDYHQRVW
- 2SDWĜHQt,QIRUPDþQtV\VWpP
- 3ULRULWQtRVDäLYRWQtSURVWĜHGt
&tOH =OHSãHQt åLYRWQtKR SURVWĜHGt ]YOiãWČ QD ~VHNX RFKUDQ\ RY]GXãt NYDOLW\ SRYUFKRYêFK YRG
RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt ]HPČGČOVWYt VWDELOL]DFH VWiYDMtFtKR YHQNRYVNpKR RVtGOHQt QD RNUDMtFK
PLNURUHJLRQXDVQtåHQtSRYRGĖRYêFKUL]LN
- 2SDWĜHQt=OHSãHQtNYDOLW\RY]GXãt
- 2SDWĜHQt=OHSãHQtRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt
- 2SDWĜHQt=OHSãHQtNYDOLW\SRYUFKRYêFKYRG
- 2SDWĜHQt3pþHRNRVWUXHNRORJLFNpVWDELOLW\
- 2SDWĜHQt%XGRYiQt~]HPQtKRV\VWpPXHNRORJLFNpVWDELOLW\
- 2SDWĜHQt3RGSRUDSĜtURGČãHWUQpKR]HPČGČOVNpKRKRVSRGDĜHQt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
180
-
2SDWĜHQt6QtåHQtHUR]H
2SDWĜHQt3RGSRUDSĜtURGČEOt]NpKROHVQtKRKRVSRGDĜHQt
2SDWĜHQt3URWLSRYRGĖRYiRSDWĜHQt
2SDWĜHQt6WDELOL]DFHYHQNRYVNpKRRVtGOHQt
6RXODG D VRXYLVORVW 6WUDWHJLH ĜHãHQp YUiPFL /($'(5 VFHONRYRX VWUDWHJLt ~]HPt
MDNRXUROLKUDMH0$6DMHMt6WUDWHJLHYFHONRYpVWUDWHJLLSURGDQRXREODVW
6WUDWHJLH UR]YRMH UHJLRQX 9VHWtQVND E\OD XWYRĜHQD QD ]iNODGČ SDUWLFLSDFH PtVWQtFK RE\YDWHO
SRGQLNDWHOĤREþDQĤQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFtNWHĜtVHVSROHþQČYPQRKDGRVNX]tFKGRKRGOLMDNp
FtOHD]iPČU\EXGHGDQiVWUDWHJLHQČNROLNOHWVOHGRYDW
6WUDWHJLHSURUHDOL]DFLSURJUDPX/($'(5Y\FKi]t]YêãHXYHGHQpVWUDWHJLH%XGRXFt0$6EXGH
UHDOL]iWRUHP D KODYQČ NRRUGLQiWRUHP MDN FHONRYp VWUDWHJLH WDN MHGQRWOLYêFK MHMtFK UHDOL]DþQtFK
]iPČUĤ 9 UiPFL SOiQRYiQt Y 0$6 MVRX MHGQRWOLYp NURN\ UHDOL]DFH NRQ]XOWRYiQ\ VH YãHPL
SDUWQHU\
6WUDWHJLHYUiPFL/($'(5
1DMDNRXFtORYRXVNXSLQXRE\YDWHOVWYDMH6WUDWHJLH]DPČĜHQDMDNE\ORY\XåLWRWČFKWR
FtORYêFKVNXSLQSĜLSĜtSUDYČ6WUDWHJLH
&tORYRX VNXSLQRX MH RE\YDWHOVWYR Y\PH]HQpKR ~]HPt 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR NWHUê VH
VNOiGi]REFt%\VWĜLþND)UDQFRYD/KRWD+DOHQNRY+RUQt/LGHþ+RãĢiONRYi+RYČ]t+XVOHQN\
-DEOĤQND -DQRYi .DUROLQND .DWHĜLQLFH /DþQRY /HVNRYHF /KRWD X 9VHWtQD /LGHþNR /LSWiO
/XåQi 0DOi %\VWĜLFH 0LNXOĤYND 1RYê +UR]HQNRY 3R]GČFKRY 3UORY 3UåQR 5DWLERĜ 5ĤåGND
6HQLQND 6WĜHOQi âWXGORY ÒVWt 9DODãVNi 3RODQND 9DODãVNi 6HQLFH 9DODãVNp 3ĜtND]\ 9HONp
.DUORYLFH9VHWtQ=GČFKRY
o
1H]LVNRYê VHNWRU ± WHQWR VHNWRU VH YPDOêFK REFtFK Yê]QDPQČ SRGtOt QD
VSROHþHQVNpPåLYRWČIRUPRYiQtYČGRPtVRXQiOHåLWRVWLV~]HPtPDDNWLYLWiFKSURXGUåHQtåLYRWD
YREFL -HGQi VH SĜHGHYãtP R VGUXåHQt RFKUiQFĤ SĜtURG\ GREURYROQp KDVLþH P\VOLYHFNi
VGUXåHQtIRONOyUQtVRXERU\POiGHåQLFNpDVSRUWRYQtRUJDQL]DFHDSRG
3RGQLNDWHOp±WHQWRVHNWRUMHWYRĜHQSĜHGHYãtPåLYQRVWQtN\ĜHPHVOQtN\063D
o
]HPČGČOFL 9ê]QDPQČ VH SRGtOt QD SĜtMPHFK MHGQRWOLYêFK REFt D Y\WYiĜt SUDFRYQt PtVWD
SĜHGHYãtP SUR PtVWQt RE\YDWHOH 3ĜLVStYDMt NH VQtåHQt SUDFRYQt PLJUDFH D XGUåHQt ]HMPpQD
PODGêFKRE\YDWHOQDYHQNRYČ
o
9HĜHMQi VSUiYD ± Y\WYiĜt SRGPtQN\ SUR XGUåLWHOQê åLYRW YREFtFK D MH KODYQtP
þLQLWHOHPSĜLVSUiYČDUR]YRML~]HPt9VRXþDVQpGREČMHQHMGĤOHåLWČMãtDVWPHOXMtFtVORåNRXSUR
YãHFKQ\VNXSLQ\DKODYQtPVSRMRYDFtPþOiQNHPVQDGĜt]HQêPLLQVWLWXFHPL
2KURåHQpVNXSLQ\RE\YDWHOQH]DPČVWQDQtåHQ\DRVWDWQtPDUJLQiOQtVNXSLQ\
o
RE\YDWHOVWYD ± MHGQi VH SĜHGHYãtP R åHQ\ D GORXKRGREČ QH]DPČVWQDQp 8 åHQ MH QXWQp
RGVWUDQLW MHMLFK KDQGLFDS YPRåQRVWHFK VSROHþHQVNpKR XSODWQČQt 8 GORXKRGREČ
QH]DPČVWQDQêFKMHQXWQpSĜHGHYãtPĜHãLWQH]DPČVWQDQRVWPODGêFKOLGtXNWHUêFKE\VHPČO\
Y\WYiĜHW SUDFRYQt QiY\N\ D SRFLW ]RGSRYČGQRVWL FRå SĜL åLYRWČ QD SRGSRĜH QHQt PRåQp
6RXþDVQČ MH WDWR NDWHJRULH QiFK\OQi NH NULPLQiOQt þLQQRVWL Yþ GURJRYp ]iYLVORVWL ÒVSČãQp
]DĜD]HQtWpWRNDWHJRULHGRVSROHþQRVWLMHQXWQêPSĜHGSRNODGHPMHMtKRGDOãtKRUR]YRMH
6WUDWHJLH E\OD SĜLSUDYRYDQi ]D ~þDVWL YãHFK FtORYêFK VNXSLQ 9MHGQRWOLYêFK REFtFK E\OL REþDQp
RVORYHQLIRUPRXGRWD]QtNĤ1iVOHGQČQDGDOãtNRRUGLQDþQtVFKĤ]FHSUREČKQHYHĜHMQpSURMHGQiQt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
181
VWUDWHJLH VH ]DSUDFRYiQtP SĜLSRPtQHN =iVWXSFL MHGQRWOLYêFK FtORYêFK VNXSLQ MVRX þOHQ\ 0$6
0LNURUHJLRQX9VHWtQVNRYþOHQČQtNWHUpRGSRYtGiSRåDGDYNXQDURYQRPČUQp]DVWRXSHQtVRFLiOQt
HNRQRPLFNp D NXOWXUQt REODVWL REODVWL åLYRWQt SURVWĜHGt D ]HPČGČOVWYt =iVWXSFL ]D MHGQRWOLYp
FtORYpVNXSLQ\ VH DNWLYQČ SRGtOHOL QD]SUDFRYiQtVWUDWHJLH D MHMLFKSURVWĜHGQLFWYtP E\O\ DEXGRX
GRVWUDWHJLH]DSUDFRYiQ\SĜLSRPtQN\DQiPČW\YãHFKFtORYêFKVNXSLQ
3ĜHGSRNOiGDQê YêYRM 6WUDWHJLH D MHMtFK SĜtQRVĤ SUR GDQp ~]HPt YGORXKRGREČMãt
SHUVSHNWLYČ
6WUDWHJLH UR]YRMH PLNURUHJLRQX MDNR NRPSOH[ DQDOê] D ĜHãHQt SURåtYi QHXVWiORX DNWXDOL]DFL
UHDJXMtFtQDUHDOLWXYUHJLRQXDRGUiåtYHãNHUpSRåDGDYN\SDUWQHUĤDþOHQĤ0$63ĜHGSRNOiGiPH
åH WHQWR VWDY EXGH VHWUYDOê D åH EXGH GRFKi]HW N DNWXDOL]DFL 6WUDWHJLH MDNR FHONX VWHMQČ MDNR
MHGQRWOLYêFKþiVWtDUHDOL]DþQtFK]iPČUĤ3ĜLDNWXDOL]DFLEXGHDNFHSWRYiQSOiQRYDFtF\NOXV(89
VRXþDVQp GREČ MH WHG\ VWUDWHJLH SULRULWQČ ]DPČĜHQD QD REGREt GR URNX -Lå Y VRXþDVQp
GREČSĜLSUDYXMHPHSOiQRYiQt]DPČĜHQpQDREQRYXDUR]YRMYHQNRYDWDNDE\PRKO\DE\O\QDãH
VWUDWHJLH ]DþOHQČQ\ GR 6WUDWHJLH UR]YRMH YHQNRYD Y ýHVNp UHSXEOLFH MDNR ]GURMH SOiQRYDQt SUR
REGREtRGURNX
5HDOL]DFH DNWLYLW SĜLQHVH SRåDGDYN\ QD GDOãt DNWLYLW\ V\QHUJLFNê HIHNW 9GORXKRGREČMãt
SHUVSHNWLYČ SĜLVSČMH NH ]OHSãHQt åLYRWQtKR SURVWĜHGt XVQDGQt åLYRWQt SRGPtQN\ SUR RE\YDWHOH D
WtPSĜLVSČMHVSROXVHNRQRPLFNêPUR]YRMHPNXGUåHQtRE\YDWHOVWYDYWpWRREODVWL
ÒVSČãQp QDSOQČQt VWDQRYHQêFK ),&+Ë EXGH PtW GORXKRGREp SĜtQRV\ SUR FHOp ~]HPt VSRþtYDMtFt
SĜHGHYãtPYH
- VWDELOL]DFLRE\YDWHOVWYD
- Y\WYiĜHQtSUDFRYQtFKSĜtOHåLWRVWtSURPtVWQtRE\YDWHOH
- ]YêãHQtDWUDNWLYLW\SURPLJUDQW\DQiYãWČYQtN\
- QDVWDUWRYiQtV\QHUJLFNêFKHIHNWĤDVSROXSUiFLVXEMHNWĤGRSRVXGRGVHEHRGGČOHQêFK
- ]WRWRåQČQtVHRE\YDWHOVPLNURUHJLRQHP
- Y\WYiĜHQtGREUêFKY]WDKĤPH]LRE\YDWHOL
- ]YLGLWHOQČQt ~]HPt NWHUp SĜLOiNi GR UHJLRQX QRYp RE\YDWHOH D QiYãWČYQtN\ VH YãHPL
SR]LWLYQtPLGRSDG\QDHNRQRPLNXDUR]YRMSRSXODFH
- ]YêãHQtSRGPtQHNSURYROQRþDVRYpDNWLYLW\D]DFKRYiQtNXOWXUQtKRERKDWVWYt
- ]DFKRYiQtSĜtURGQtKRDNXOWXUQtKRERKDWVWYtSURGDOãtJHQHUDFH
3URNi]iQt SLORWQt SRYDK\ 6WUDWHJLH XYHćWH GĤYRG\ SURþ VL P\VOtWH åH MH YDãH
6WUDWHJLHSLORWQtKRFKDUDNWHUX
5HJLRQDMHKRREþDQpSDWĜtPH]LUHJLRQ\SURJUHVLYQČVPêãOHMtFtDQHXVWiOHLQRYXMtFtVYp
UR]YRMRYp]iPČU\
3LORWQtFKDUDNWHUVWUDWHJLHVSRþtYiSĜHGHYãtP
¾ 3DUWQHUVWYt SRGQLNDWHOp QH]LVNRYp RUJDQL]DFH ]iVWXSFL REFt PČVW D UHJLRQĤ XPt X
MHGQRKRVWROXDGRKRGQRXWVHQDVSROHþQpPĜHãHQtSUREOpPĤYHY]QLNXRUJDQL]DFHNWHUi
SOiQRYDQČDFtOHQČVGUXåLODYãHFKQ\QH]iYLVOpVXEMHNW\]HYãHFKUR]KRGXMtFtFKREODVWt
¾ 9]iMHPQi VKRGD R UR]GČOHQt GRWDþQtFK SURVWĜHGNĤ XUþHQêFK QD UR]YRM ~]HPt EXGH
UR]KRGRYiQRVH]QDORVWtSRGPtQHNSĜtPRYPtVWČXUþHQt
¾ =DSRMHQtRE\YDWHOGRUR]YRMHUHJLRQXSURVWĜHGQLFWYtPWpWRRUJDQL]DFHVH]YêãtSRGtO
REþDQĤQDĜt]HQtDUR]KRGRYiQtRYãHFKRWi]NiFKUR]YRMHåLYRWDYREODVWL
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
182
¾ =DPČĜHQtVWUDWHJLH3ULPiUQt]DPČĜHQtGDQpVWUDWHJLHMHGRREODVWtWUDGLþQtFKĜHPHVHO
YêURE\NXOWXU\FRåMHLQRYDWLYQtSĜtVWXSNĜHãHQtSUREOpPĤPtVWQtREODVWL
3ĜHGVWDYHQtMHGQRWOLYêFKDNFt6WUDWHJLH)LFKt
),&+(3URMHNWRYiGRNXPHQWDFH
1i]HY),&+(
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFH
6KRGD),&+(VWpPDWHPVWUDWHJLH
9 UiPFL ]SUDFRYiYiQt 6WUDWHJLH SĜL NRPXQLWQtP SOiQRYiQt E\O\ Y]QiãHQ\ QHMYČWãt SRåDGDYN\ ]H
VWUDQ\ SDUWQHUĤ YãHFK ]iMPRYêFK VNXSLQ QD SRGSRUX ]SUDFRYiQt SURMHNWRYêFK GRNXPHQWDFt
NWHUpQHMYtFH]DWČåXMtMDNREFHWDNLSRGQLNDWHOHþL112SĜLSĜHGSURMHNWRYpSĜtSUDYČDPQRKG\
MVRXQHMYtFHRPH]XMtFtPIDNWRUHPSĜLUR]KRGRYiQt]GDSURMHNWUHDOL]RYDWþLQLNROL
9UiPFL),&+(EXGRXSRGSRURYDQpQiVOHGXMtFtW\S\SURMHNWĤ
™ YêGDMHQDþLQQRVWRGERUQêFKSRUDGFĤ
™ QiNODG\QD~þHWQLFWYtSURMHNWX
™ EDQNRYQtSRSODWN\
™ SURMHNW
™ QiNXSVOXåHEY]WDKXMtFtFKVHNFtOLSURMHNWX
™ QiNODG\QDSURMHNWRYRXGRNXPHQWDFL
™ QiNODG\QDHNRQRPLFNpVWXGLH
9KRGQêSĜHGNODGDWHOSURMHNWXUHVSNRQHþQêPSĜtMHPFHPSRGSRU\
™ QH]LVNRYiRUJDQL]DFHSĤVREtFtYUHJLRQX9VHWtQVND
™ REHFWYRĜtFtþiVW~]HPtUHJLRQX9VHWtQVND
™ VYD]HNREFtWYRĜtFtþiVW~]HPtUHJLRQX9VHWtQVND
™ SRGQLNDWHOVNêVXEMHNWVHVtGOHPQHERVtGOHPSURYR]RYQ\YUHJLRQX9VHWtQVND
™ I\]LFNiQHERSUiYQLFNiRVREDSĤVREtFtQD~]HPtUHJLRQX9VHWtQVND
3RYLQQpSĜtORK\SRåDGRYDQpYUiPFL)LFKHRGSĜHGNODGDWHOĤSURMHNWĤ
™ YêSLV ]REFKRGQtKR UHMVWĜtNX QHER MLQp RVYČGþHQt SUiYQt VXEMHNWLYLW\ NWHUp MH YVRXODGX
VGHILQLFtSĜtMHPFHSRGSRU\±QHVPtEêWVWDUãtPČVtFĤRGGDWDSRGiQtåiGRVWL
™ VPORXYD R Y\WYRĜHQt VYD]NX REFt YþHWQČ VWDQRY D GRNODGX R UHJLVWUDFL SRNXG MH
åDGDWHOHPSĜtMHPFHPSRGSRU\VYD]HNREFt
™ þHVWQp SURKOiãHQt åDGDWHOH åH QiVOHGQê SURMHNW GOH SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH EXGH
UHDOL]RYiQQD~]HPtUHJLRQX9VHWtQVND
™ þHVWQp SURKOiãHQt åDGDWHOH åH ]DKiMt UHDOL]DFL SURMHNWRYDQp DNFH GR WĜt OHW RG XNRQþHQt
SURMHNWX
™ þHVWQpSURKOiãHQtGOH]iYD]QpKRY]RUXXYHGHQpKRY3ĜtOR]Hþ3UDYLGHO/($'(5
™ GRNODG R YHGHQt SRSĜ ]Ĝt]HQt EČåQpKR ~þWX XUþHQpKR SRX]H SUR ILQDQþQt SRPRF
]2SHUDþQtKRSURJUDPX=HPČGČOVWYt
™ VH]QDPSĜtORKVXYHGHQtPSRþWXVWUDQMHGQRWOLYêFKSĜtORK
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
183
5R]YRMVOXåHEYPLNURUHJLRQX
1i]HY),&+(
5R]YRMVOXåHEYPLNURUHJLRQX
6KRGD),&+(VWpPDWHPVWUDWHJLH
),&+( VH VKRGXMH VWpPDWHP VWUDWHJLH Ä=OHSãRYiQt NYDOLW\ åLYRWD D åLYRWQtKR SURVWĜHGt YH
YHQNRYVNêFK REODVWHFK³ $NWLYLW\ MVRX ]DPČĜHQ\ QD ]OHSãRYiQt NYDOLW\ åLYRWD ]OHSãRYiQtP D
UR]ãLĜRYiQtPVOXåHEDY\WYiĜHQtPSUDFRYQtFKSĜtOHåLWRVWt8YHGHQpþLQQRVWLXVQDGQtåLYRWREþDQĤ
REFt]OHSãtHNRQRPLNXREFtDXPRåQtDNWLYQtPXRE\YDWHOVWYX]DSRMHQtGRSUDFRYQtKRSURFHVX
9UiPFL),&+(EXGRXSRGSRURYDQpQiVOHGXMtFtW\S\SURMHNWĤ
™ SRVLORYiQtGRVWXSQRVWLDUĤ]QRURGRVWLVOXåHESURãLURNRXYHĜHMQRVW
™ PRGHUQL]DFHYHĜHMQêFKVOXåHE
™ SRGSRUDSUDFRYQtFKDNWLYLWSĜLUR]YRMLVOXåHE
™ SRGSRUDUR]YRMHVOXåHEĜHPHVHODWUDGLþQtFKYêURENĤ
™ ]DYiGČQt QRYêFK VOXåHE QH]E\WQêFK SUR HNRQRPLNX D åLYRW QD YHQNRYČ SRUDGHQVWYt
LQWHUQHWDSRG
™ SRGSRUDLQLFLDWLYYREODVWLY\XåtYiQtREQRYLWHOQêFK]GURMĤSDOLYDHQHUJLt
™ LQIRUPDþQt VHUYLV R PRåQRVWHFK ]DSRMHQt GR SUDFRYQtKR SURFHVX VGĤUD]HP QD VRFLiOQČ
VODEpVNXSLQ\
™ Y]GČOiYiQtXPRåĖXMtFtLQWHJUDFLVODEãtFKYUVWHYGRVSROHþQRVWL
9KRGQêSĜHGNODGDWHOSURMHNWXUHVSNRQHþQêPSĜtMHPFHPSRGSRU\
™ I\]LFNiRVRED
™ SUiYQLFNiRVRED
™ REHF
™ QHVWiWQtQH]LVNRYiRUJDQL]DFH
™ VYD]HNREFt
3RYLQQpSĜtORK\SRåDGRYDQpYUiPFL)LFKHRGSĜHGNODGDWHOĤSURMHNWĤ
™ WĜL YêWLVN\ SURMHNWX SRYLQQi RVQRYD SURMHNWX MH XYHGHQD Y 3ĜtOR]H þ 3UDYLGHO
/($'(5
™ YêSLV ]REFKRGQtKR UHMVWĜtNX QHER MLQp RVYČGþHQt SUiYQt VXEMHNWLYLW\ NWHUp MH YVRXODGX
VGHILQLFtSĜtMHPFHSRGSRU\±QHVPtEêWVWDUãtPČVtFĤRGGDWDSRGiQtåiGRVWL
™ YêSLV ]UHMVWĜtNX WUHVWĤ åDGDWHOH UHVS YãHFK ]iVWXSFĤ åDGDWHOH VWDWXWiUQt ]iVWXSFL
SURNXULVWpþOHQRYpYêNRQQpKRRUJiQXDWG±QHVPtEêWVWDUãtPČVtFĤRGGDWDSRGiQt
åiGRVWL
™ ]iNODGQtHNRQRPLFNpLQIRUPDFHSRåDGRYDQpSURSRVRX]HQtILQDQþQtKR]GUDYtåDGDWHOH
o ~þHWQLFWYtSRGYRMQp~þHWQLFWYtSURYêND]\GR±Y\åDGXMHVHX]LVNRYêFK
SURMHNWĤNWHUpSRGiYDMtSRGQLNDWHOVNpVXEMHNW\
o UR]YDKD D YêND] ]LVNĤ D ]WUiW ]D SRVOHGQt WĜL ~þHWQČ X]DYĜHQp URN\ N YSĜtSDGČåHåDGDWHO~þWXMHYMLQpP~þHWQtPREGREtQHåMHNDOHQGiĜQtURNXSUDYt
~GDMHRGGRSRGOHVYpKR~þHWQtKRREGREt
o SĜtORKD N~þHWQt ]iYČUFH ]D SĜHGFKR]t WĜL X]DYĜHQp ~þHWQt REGREt YþHWQČ ]SUiY\
DXGLWRUDSRNXGE\O\~þHWQt]iYČUN\RYČĜHQ\DXGLWRUHP
o GDĖRYi SĜL]QiQt SRWYU]HQi ILQDQþQtP ~ĜDGHP ]D REGREt SRVOHGQtFK WĜt OHW
H[LVWHQFHSRGQLNXYþHWQČYãHFKGRGDWNĤSĜHGORåHQêFKILQDQþQtPX~ĜDGX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
184
Y\SOQČQê IRUPXOiĜ SRGYRMQpKR ~þHWQLFWYt GOH ]iYD]QpKR Y]RUX ± 3ĜtORKD þ
]DSRVOHGQtWĜL~þHWQČX]DYĜHQpURN\N
o GDĖRYiHYLGHQFHSURIRUPXOiĜH]DURNMHGQRGXFKp~þHWQLFWYtSURIRUPXOiĜH
GR ± Y\åDGXMH VH X ]LVNRYêFK SURMHNWĤ NWHUp SRGiYDMt SRGQLNDWHOVNp
VXEMHNW\
o Y\SOQČQê IRUPXOiĜ GDĖRYp HYLGHQFH MHGQRGXFKpKR ~þHWQLFWYt GOH]iYD]QpKR
Y]RUX±3ĜtORKDþ]DSRVOHGQtWĜL~þHWQČX]DYĜHQpURN\N
o GDĖRYi SĜL]QiQt SRWYU]HQi ILQDQþQtP ~ĜDGHP ]D REGREt SRVOHGQtFK WĜt OHW
H[LVWHQFHSRGQLNXYþHWQČYãHFKGRGDWNĤSĜHGORåHQêFKILQDQþQtPX~ĜDGX
XND]DWHO GOXKRYp VOXåE\ GOH ]iYD]QpKR Y]RUX XYHGHQpKR Y3ĜtOR]H þ 3UDYLGHO
/($'(5±Y\åDGXMHVHXSURMHNWĤNWHUpSRGiYDMtREFH
]iNODGQtHNRQRPLFNpLQIRUPDFHSRåDGRYDQpSURSRVRX]HQtHNRQRPLFNpåLYRWDVFKRSQRVWL
SURMHNWX3ĜtORKDþ±Y\åDGXMHVHX]LVNRYêFKSURMHNWĤNWHUpSRGiYDMtSRGQLNDWHOVNp
VXEMHNW\DXQRYČ]DþtQDMtFtFKSRGQLNDWHOVNêFKVXEMHNWĤYUiPFLVWUDWHJLH
5R]YDKDVSOiQHPMHGQRWOLYêFKSRORåHNQDSČWOHWGREXGRXFQD
9êND]]LVNĤD]WUiWVSOiQHPMHGQRWOLYêFKSRORåHNQDSČWOHWGREXGRXFQD
3OiQRYDQêFDVKIORZSRGQLNXVYêKOHGHPQDSČWOHWGREXGRXFQD
3OiQRYDQêFDVKIORZLQYHVWLFHVYêKOHGHPQDãHVWREGREtGREXGRXFQD
3RN\Q\ SUR Y\SOQČQt IRUPXOiĜĤ D YêSRþHW XND]DWHOĤ MVRX NGLVSR]LFL QD SĜtVOXãQp 0$6
QHERQDSĜtVOXãQpP526=,)
GRNODG R SRVWLåHQt YiåQRX SĜtURGQt NDWDVWURIRX ± SĜtORKD MH SRYLQQi SRNXG åDGDWHO
SURYêSRþHWILQDQþQtKR]GUDYtSRåDGXMHY\SXãWČQtMHGQRKRURNXWMURNXYHNWHUpPE\O\
HNRQRPLFNpYêVOHGN\QHJDWLYQČRYOLYQČQ\SĜtURGQtNDWDVWURIRX
þHVWQpSURKOiãHQtGOH]iYD]QpKRY]RUXXYHGHQpKRY3ĜtOR]Hþ3UDYLGHO/($'(5
GRNODG R YHGHQt SRSĜ ]Ĝt]HQt EČåQpKR ~þWX XUþHQpKR SRX]H SUR ILQDQþQt SRPRF
]2SHUDþQtKRSURJUDPX=HPČGČOVWYt
GRNODGRYODVWQLFWYtSR]HPNĤþLQHPRYLWRVWtWMYêSLV]NDWDVWUXQHPRYLWRVWtNWHUêFKVH
SURMHNW WêNi SRGOH NDWDVWUiOQtKR ~ĜDGX QH VWDUãt PČVtFĤ RG GDWD SRGiQt åiGRVWL
YSĜtSDGČ UHDOL]DFH SURMHNWX YSURQDMDWpP REMHNWXSR]HPNX MHãWČ QiMHPQt VPORXYX QD
GREXQHMPpQČSČWOHWRGXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWX
StVHPQê VRXKODV VSROXYODVWQtNĤ QHPRYLWRVWt þL SR]HPNĤ Y]WDKXMtFtFK VH NUHDOL]DFL
SURMHNWXQHVWDUãtPČVtFĤRGGDWDSRGiQtåiGRVWL
SUDYRPRFQp D SODWQp VWDYHEQt SRYROHQt QHER RKOiãHQt VWDYE\ QHER þHVWQp SURKOiãHQt
åDGDWHOH åH QD GDQê SURMHNW QHQt GOH ]iNRQD þ 6E R ~]HPQtP SOiQRYiQt D
VWDYHEQtP ĜiGX YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ WĜHED VWDYHEQt SRYROHQt DQL RKOiãHQt
VWDYE\
GRNODG\RYOLYXUHDOL]DFHSURMHNWXQDåLYRWQtSURVWĜHGt
SODWQp VWDQRYLVNR NSRVRX]HQt YOLYĤ SURYHGHQt ]iPČUX QD åLYRWQt SURVWĜHGt Y\GDQp
0LQLVWHUVWYHPåLYRWQtKRSURVWĜHGtQHERSĜtVOXãQêPRUJiQHPNUDMHYSĜtSDGČåHMH]iPČU
SĜHGPČWHP SRVX]RYiQt SRGOH ]iNRQD þ6E R SRVX]RYiQt YOLYĤ QDåLYRWQt
SURVWĜHGt
StVHPQê ]iYČU ]MLãĢRYDFtKR Ĝt]HQt Y\GDQê 0LQLVWHUVWYHP åLYRWQtKR SURVWĜHGt QHER
SĜtVOXãQêPRUJiQHPNUDMHYSĜtSDGČåHMH]iPČUSĜHGPČWHPSRVX]RYiQtSRGOH]iNRQDþ
6ERSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtQHER
þHVWQpSURKOiãHQtåDGDWHOHåH]iPČUSURMHNWXQHQtSĜHGPČWHPSRVX]RYiQtSRGOH]iNRQD
þ6ERSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGt
VPORXYD R Y\WYRĜHQt VYD]NX REFt YþHWQČ VWDQRY D GRNODGX R UHJLVWUDFL SRNXG MH
åDGDWHOHPSĜtMHPFHPSRGSRU\VYD]HNREFt
o
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
185
™ NODGQp Y\MiGĜHQt SĜtVOXãQpKR RUJiQX SDPiWNRYp SpþH NSURMHNWĤP X REQRY\ SDPiWHN
QHERVWDYHEQtþLQQRVWLYSDPiWNRYpUH]HUYDFLQHER]yQČ
™ VWDQRYLVNRRUJiQXRFKUDQ\SĜtURG\]KOHGLVNDYOLYXSURMHNWXQD~]HPtVRXVWDY\1$785$
±SĜtORKDMHSRYLQQiSRNXGWRY\SOêYi]SĜtVOXãQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
™ þHVWQp SURKOiãHQt åH QHPRYLWRVW QHE\OD YSRVOHGQtFK OHWHFK SĜHGPČWHP VWiWQt
SRGSRU\ QHER SRGSRU\ 6SROHþHQVWYt ± SĜtORKD MH SRYLQQi SRNXG åDGDWHO XSODWĖXMH
SĜLMDWHOQêYêGDMÄQiNXSQHPRYLWRVWL³
™ ]QDOHFNêSRVXGHNåHSRĜL]RYDFtFHQDSR]HPNXQHQtY\ããtQHåMHKRWUåQtFHQD±SĜtORKDMH
SRYLQQiSRNXGåDGDWHOXSODWĖXMHSĜLMDWHOQêYêGDMÄQiNXSSR]HPNX³
™ ]QDOHFNêSRVXGHNåHSRĜL]RYDFtFHQDQHPRYLWRVWLQHQtY\ããtQHåMHMtWUåQtFHQD±SĜtORKD
MHSRYLQQiSRNXGåDGDWHOXSODWĖXMHSĜLMDWHOQêYêGDMÄQiNXSQHPRYLWRVWL³
™ SRYČĜHQt]PRFQČQpKR]iVWXSFH±SĜHGNOiGiOLåiGRVWRILQDQþQtSRPRFSRYČĜHQiRVRED
™ VH]QDPSĜtORKVXYHGHQtPSRþWXVWUDQMHGQRWOLYêFKSĜtORK
9ãHFKQ\ SRYLQQp SĜtORK\ EXGRX SĜHGNOiGiQ\ YMHGQRP RULJLQiOH QHER ~ĜHGQČ RYČĜHQp NRSLL D
GYRXSURVWêFKNRSLtFK
1HSRYLQQpSĜtORK\SRåDGRYDQpYUiPFL)LFKHRGSĜHGNODGDWHOĤSURMHNWĤ
™ 6PORXY\RSDUWQHUVWYt
9ê]QDPQRVW)LFKHYH6WUDWHJLL
™ 5R]YRM VOXåHE YH YHQNRYVNêFK REODVWHFK Yê]QDPQČ SĜLVStYi NH VSRNRMHQRVWL REþDQĤ
MHMLFKVWDELOL]DFLD]OHSãHQtåLYRWD3RGSRUXMHGDOãtDNWLYLW\SĜLQiãHMtFtSUDFRYQtSĜtOHåLWRVWL
D]OHSãXMHHNRQRPLFNRXVLWXDFLREFtLREþDQĤ
&KDUDNWHUSURMHNWX
™ 9UiPFL WpWR )LFKH EXGRX SĜLMtPiQ\ SURMHNW\ MDN ]LVNRYp WDN L QH]LVNRYp 1D ]iNODGČ
]DPČĜHQtWpWR),&+(MHSĜHGSRNOiGiQDSRGSRUDVStãH]LVNRYêPSURMHNWĤP
=DSRMHQtDDNWLYLW\åHQDPOiGHåH
™ EXGHXSODWQČQSULQFLSURYQêFKSĜtOHåLWRVWtSURPXåHDåHQ\
™ ]YêãHQi SR]RUQRVW EXGH YČQRYiQD ]DþOHQČQt åHQ GR SUDFRYQtKR SRPČUX SĜHGHYãtP YH
VOXåEiFK
™ Y]GČOiYiQt EXGH ]DPČĜHQR SĜHGHYãtP QD POiGHå VFtOHP DNWLYQČMãtKR ]DSRMHQt GR
VSROHþHQVNpKRGČQtYUiPFLQH]LVNRYpKRVHNWRUX
),&+(9DODãVNR±DWUDNWLYQtUHJLRQNåLYRWX
1i]HY),&+(
9DODãVNR±DWUDNWLYQtUHJLRQNåLYRWX
6KRGD),&+(VWpPDWHPVWUDWHJLH
),&+( VH VKRGXMH VWpPDWHP VWUDWHJLH Ä=OHSãRYiQt NYDOLW\ åLYRWD D åLYRWQtKR SURVWĜHGt YH
YHQNRYVNêFK REODVWHFK³ $NWLYLW\ MVRX ]DPČĜHQ\ QD ]OHSãRYiQt SURVWĜHGt YREFtFK ~GUåEX D
RFKUDQXNUDMLQ\DMHMtUR]YRM9\WYiĜHQtSRGPtQHNSURNXOWXUQtDVSROHþHQVNpY\åLWtREþDQĤ
9UiPFL),&+(EXGRXSRGSRURYDQpQiVOHGXMtFtW\S\SURMHNWĤ
™ ]DNOiGiQtSDUNĤDRGSRþLQNRYêFK]yQ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
186
™
™
™
™
™
™
™
™
YêVWDYEDGČWVNêFKKĜLãĢ
YêVDGEDYHĜHMQp]HOHQČ
SRĜiGiQtNXOWXUQtFKVSROHþHQVNêFKD]iEDYQêFKDNFtDVHPLQiĜĤ
SRGSRUDVSRONĤD]iMPRYêFKVGUXåHQt
VRXKUQQpSURSDJDþQtPDWHULiO\PLNURUHJLRQX
DNWLYLW\YREODVWLRFKUDQ\Ui]XNUDMLQ\DMHMtKRUR]YRMH
Y\WYiĜHQtDREQRYDPXOWLIXQNþQtFKVSROHþHQVNêFKSURVWRU
SUĤ]NXP\DQDOê]\H[SHUWt]\DVWXGLHNUR]YRML~]HPtD]OHSãRYiQtåLYRWQtKRSURVWĜHGt
9KRGQêSĜHGNODGDWHOSURMHNWXUHVSNRQHþQêPSĜtMHPFHPSRGSRU\
™ I\]LFNiRVRED
™ SUiYQLFNiRVRED
™ REHF
™ QHVWiWQtQH]LVNRYiRUJDQL]DFH
™ VYD]HNREFt
3RYLQQpSĜtORK\SRåDGRYDQpYUiPFL)LFKHRGSĜHGNODGDWHOĤSURMHNWĤ
™ WĜL YêWLVN\ SURMHNWX SRYLQQi RVQRYD SURMHNWX MH XYHGHQD Y 3ĜtOR]H þ 3UDYLGHO
/($'(5
™ YêSLV ]REFKRGQtKR UHMVWĜtNX QHER MLQp RVYČGþHQt SUiYQt VXEMHNWLYLW\ NWHUp MH YVRXODGX
VGHILQLFtSĜtMHPFHSRGSRU\±QHVPtEêWVWDUãtPČVtFĤRGGDWDSRGiQtåiGRVWL
™ YêSLV ]UHMVWĜtNX WUHVWĤ åDGDWHOH UHVS YãHFK ]iVWXSFĤ åDGDWHOH VWDWXWiUQt ]iVWXSFL
SURNXULVWpþOHQRYpYêNRQQpKRRUJiQXDWG±QHVPtEêWVWDUãtPČVtFĤRGGDWDSRGiQt
åiGRVWL
™ ]iNODGQtHNRQRPLFNpLQIRUPDFHSRåDGRYDQpSURSRVRX]HQtILQDQþQtKR]GUDYtåDGDWHOH
™ ~þHWQLFWYt SRGYRMQp ~þHWQLFWYt SUR YêND]\ GR ± Y\åDGXMH VH X ]LVNRYêFK
SURMHNWĤNWHUpSRGiYDMtSRGQLNDWHOVNpVXEMHNW\
o UR]YDKD D YêND] ]LVNĤ D ]WUiW ]D SRVOHGQt WĜL ~þHWQČ X]DYĜHQp URN\ N YSĜtSDGČ åH åDGDWHO ~þWXMH YMLQpP ~þHWQtP REGREt QHå MH NDOHQGiĜQt URN
XSUDYt~GDMHRGGRSRGOHVYpKR~þHWQtKRREGREt
o SĜtORKD N~þHWQt ]iYČUFH ]D SĜHGFKR]t WĜL X]DYĜHQp ~þHWQt REGREt YþHWQČ
]SUiY\DXGLWRUDSRNXGE\O\~þHWQt]iYČUN\RYČĜHQ\DXGLWRUHP
o GDĖRYi SĜL]QiQt SRWYU]HQi ILQDQþQtP ~ĜDGHP ]D REGREt SRVOHGQtFK WĜt OHW
H[LVWHQFHSRGQLNXYþHWQČYãHFKGRGDWNĤSĜHGORåHQêFKILQDQþQtPX~ĜDGX
o Y\SOQČQê IRUPXOiĜ SRGYRMQpKR ~þHWQLFWYt GOH ]iYD]QpKR Y]RUX ± 3ĜtORKD
þ]DSRVOHGQtWĜL~þHWQČX]DYĜHQpURN\N
o GDĖRYi HYLGHQFH SUR IRUPXOiĜH ]D URN MHGQRGXFKp ~þHWQLFWYt SUR
IRUPXOiĜH GR ± Y\åDGXMH VH X ]LVNRYêFK SURMHNWĤ NWHUp SRGiYDMt
SRGQLNDWHOVNpVXEMHNW\
o Y\SOQČQêIRUPXOiĜGDĖRYpHYLGHQFHMHGQRGXFKpKR~þHWQLFWYtGOH]iYD]QpKR
Y]RUX±3ĜtORKDþ]DSRVOHGQtWĜL~þHWQČX]DYĜHQpURN\N
™ GDĖRYi SĜL]QiQt SRWYU]HQi ILQDQþQtP ~ĜDGHP ]D REGREt SRVOHGQtFK WĜt OHW H[LVWHQFH
SRGQLNXYþHWQČYãHFKGRGDWNĤSĜHGORåHQêFKILQDQþQtPX~ĜDGX
™ XND]DWHO GOXKRYp VOXåE\ GOH ]iYD]QpKR Y]RUX XYHGHQpKR Y3ĜtOR]H þ 3UDYLGHO
/($'(5±Y\åDGXMHVHXSURMHNWĤNWHUpSRGiYDMtREFH
™ ]iNODGQtHNRQRPLFNpLQIRUPDFHSRåDGRYDQpSURSRVRX]HQtHNRQRPLFNpåLYRWDVFKRSQRVWL
SURMHNWX3ĜtORKDþ±Y\åDGXMHVHX]LVNRYêFKSURMHNWĤNWHUpSRGiYDMtSRGQLNDWHOVNp
VXEMHNW\DXQRYČ]DþtQDMtFtFKSRGQLNDWHOVNêFKVXEMHNWĤYUiPFLVWUDWHJLH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
187
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
5R]YDKDVSOiQHPMHGQRWOLYêFKSRORåHNQDSČWOHWGREXGRXFQD
9êND]]LVNĤD]WUiWVSOiQHPMHGQRWOLYêFKSRORåHNQDSČWOHWGREXGRXFQD
3OiQRYDQêFDVKIORZSRGQLNXVYêKOHGHPQDSČWOHWGREXGRXFQD
3OiQRYDQêFDVKIORZLQYHVWLFHVYêKOHGHPQDãHVWREGREtGREXGRXFQD
3RN\Q\ SUR Y\SOQČQt IRUPXOiĜĤ D YêSRþHW XND]DWHOĤ MVRX NGLVSR]LFL QD SĜtVOXãQp 0$6
QHERQDSĜtVOXãQpP526=,)
GRNODG R SRVWLåHQt YiåQRX SĜtURGQt NDWDVWURIRX ± SĜtORKD MH SRYLQQi SRNXG åDGDWHO
SURYêSRþHWILQDQþQtKR]GUDYtSRåDGXMHY\SXãWČQtMHGQRKRURNXWMURNXYHNWHUpPE\O\
HNRQRPLFNpYêVOHGN\QHJDWLYQČRYOLYQČQ\SĜtURGQtNDWDVWURIRX
þHVWQpSURKOiãHQtGOH]iYD]QpKRY]RUXXYHGHQpKRY3ĜtOR]Hþ3UDYLGHO/($'(5
GRNODG R YHGHQt SRSĜ ]Ĝt]HQt EČåQpKR ~þWX XUþHQpKR SRX]H SUR ILQDQþQt SRPRF
]2SHUDþQtKRSURJUDPX=HPČGČOVWYt
GRNODGRYODVWQLFWYtSR]HPNĤþLQHPRYLWRVWtWMYêSLV]NDWDVWUXQHPRYLWRVWtNWHUêFKVH
SURMHNW WêNi SRGOH NDWDVWUiOQtKR ~ĜDGX QH VWDUãt PČVtFĤ RG GDWD SRGiQt åiGRVWL
YSĜtSDGČ UHDOL]DFH SURMHNWX YSURQDMDWpP REMHNWXSR]HPNX MHãWČ QiMHPQt VPORXYX QD
GREXQHMPpQČSČWOHWRGXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWX
StVHPQê VRXKODV VSROXYODVWQtNĤ QHPRYLWRVWt þL SR]HPNĤ Y]WDKXMtFtFK VH NUHDOL]DFL
SURMHNWXQHVWDUãtPČVtFĤRGGDWDSRGiQtåiGRVWL
SUDYRPRFQp D SODWQp VWDYHEQt SRYROHQt QHER RKOiãHQt VWDYE\ QHER þHVWQp SURKOiãHQt
åDGDWHOH åH QD GDQê SURMHNW QHQt GOH ]iNRQD þ 6E R ~]HPQtP SOiQRYiQt D
VWDYHEQtP ĜiGX YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ WĜHED VWDYHEQt SRYROHQt DQL RKOiãHQt
VWDYE\
GRNODG\RYOLYXUHDOL]DFHSURMHNWXQDåLYRWQtSURVWĜHGt
SODWQp VWDQRYLVNR NSRVRX]HQt YOLYĤ SURYHGHQt ]iPČUX QD åLYRWQt SURVWĜHGt Y\GDQp
0LQLVWHUVWYHPåLYRWQtKRSURVWĜHGtQHERSĜtVOXãQêPRUJiQHPNUDMHYSĜtSDGČåHMH]iPČU
SĜHGPČWHP SRVX]RYiQt SRGOH ]iNRQD þ6E R SRVX]RYiQt YOLYĤ QDåLYRWQt
SURVWĜHGt
StVHPQê ]iYČU ]MLãĢRYDFtKR Ĝt]HQt Y\GDQê 0LQLVWHUVWYHP åLYRWQtKR SURVWĜHGt QHER
SĜtVOXãQêPRUJiQHPNUDMHYSĜtSDGČåHMH]iPČUSĜHGPČWHPSRVX]RYiQtSRGOH]iNRQDþ
6ERSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtQHER
þHVWQpSURKOiãHQtåDGDWHOHåH]iPČUSURMHNWXQHQtSĜHGPČWHPSRVX]RYiQtSRGOH]iNRQD
þ6ERSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGt
VPORXYD R Y\WYRĜHQt VYD]NX REFt YþHWQČ VWDQRY D GRNODGX R UHJLVWUDFL SRNXG MH
åDGDWHOHPSĜtMHPFHPSRGSRU\VYD]HNREFt
NODGQp Y\MiGĜHQt SĜtVOXãQpKR RUJiQX SDPiWNRYp SpþH NSURMHNWĤP X REQRY\ SDPiWHN
QHERVWDYHEQtþLQQRVWLYSDPiWNRYpUH]HUYDFLQHER]yQČ
VWDQRYLVNRRUJiQXRFKUDQ\SĜtURG\]KOHGLVNDYOLYXSURMHNWXQD~]HPtVRXVWDY\1$785$
±SĜtORKDMHSRYLQQiSRNXGWRY\SOêYi]SĜtVOXãQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
þHVWQp SURKOiãHQt åH QHPRYLWRVW QHE\OD YSRVOHGQtFK OHWHFK SĜHGPČWHP VWiWQt
SRGSRU\ QHER SRGSRU\ 6SROHþHQVWYt ± SĜtORKD MH SRYLQQi SRNXG åDGDWHO XSODWĖXMH
SĜLMDWHOQêYêGDMÄQiNXSQHPRYLWRVWL³
]QDOHFNêSRVXGHNåHSRĜL]RYDFtFHQDSR]HPNXQHQtY\ããtQHåMHKRWUåQtFHQD±SĜtORKDMH
SRYLQQiSRNXGåDGDWHOXSODWĖXMHSĜLMDWHOQêYêGDMÄQiNXSSR]HPNX³
]QDOHFNêSRVXGHNåHSRĜL]RYDFtFHQDQHPRYLWRVWLQHQtY\ããtQHåMHMtWUåQtFHQD±SĜtORKD
MHSRYLQQiSRNXGåDGDWHOXSODWĖXMHSĜLMDWHOQêYêGDMÄQiNXSQHPRYLWRVWL³
SRYČĜHQt]PRFQČQpKR]iVWXSFH±SĜHGNOiGiOLåiGRVWRILQDQþQtSRPRFSRYČĜHQiRVRED
VH]QDPSĜtORKVXYHGHQtPSRþWXVWUDQMHGQRWOLYêFKSĜtORK
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
188
9ãHFKQ\ SRYLQQp SĜtORK\ EXGRX SĜHGNOiGiQ\ YMHGQRP RULJLQiOH QHER ~ĜHGQČ RYČĜHQp NRSLL D
GYRXSURVWêFKNRSLtFK
1HSRYLQQpSĜtORK\SRåDGRYDQpYUiPFL)LFKHRGSĜHGNODGDWHOĤSURMHNWĤ
™ 6PORXY\RSDUWQHUVWYt
9ê]QDPQRVW)LFKHYH6WUDWHJLL
ÒSUDYD SURVWRU YREFtFK SĜLVSČMH NH ]OHSãHQt Y]KOHGX REFt Y\WYRĜt PtVWD SUR RGSRþLQHN D
Y\XåtYiQtYROQpKRþDVX ]HMPpQDPOiGHåH.XOWXUQt DVSROHþHQVNp DNWLYLW\ SĜLVSČMtNH ]WRWRåQČQt
VH REþDQĤ VREFt D PLNURUHJLRQHP 7\WR DNWLYLW\ VSROHþQČ VYKRGQRX SURSDJDFt SĜLVSČMt NH
]YêãHQt]iMPXQiYãWČYQtNĤLRE\YDWHORGČQtYUHJLRQX
&KDUDNWHUSURMHNWX
™ 9UiPFL WpWR ),&+( EXGRX SĜLMtPiQ\ SURMHNW\ MDN ]LVNRYp WDN L QH]LVNRYp 1D ]iNODGČ
]DPČĜHQtWpWR),&+(MHSĜHGSRNOiGiQDSRGSRUDVStãHQH]LVNRYêPSURMHNWĤP
=DSRMHQtDDNWLYLW\åHQDPOiGHåH
™ EXGHXSODWQČQSULQFLSURYQêFKSĜtOHåLWRVWt
™ REQRYČ YHĜHMQêFK QH]DVWDYČQêFK SURVWUDQVWYt UHVSHNWRYDW SRWĜHE\ POiGHåH GČWVNi
KĜLãWČDSRG
™ SRGSRUDEXGHVPČĜRYiQDYUiPFLUHDOL]DFHNXOWXUQtFKVSROHþHQVNêFKD]iEDYQtFKSURVWRU
SĜHGHYãtPGRREODVWLPOiGHåH
3RSLVUHDOL]DFH
SDUWQHUVWYt
1DYUåHQi~ORKDDRGSRYČGQRVWMHGQRWOLYêFKVXEMHNWĤPXVtSURMtWVFKYiOHQtPNRRUGLQDþQtVNXSLQ\
3R]Q
ÒORKDDRGSRYČGQRVWMHGQRWOLYêFKVXEMHNWĤSĜL]SUDFRYiQtDUHDOL]DFL6WUDWHJLH
3RSUYp Y URFH VH QD VSROHþQpP VHWNiQt SRWNDOL ]iVWXSFL PČVW REFt PLNURUHJLRQĤ
SRGQLNDWHOVNêFK VXEMHNWĤ D QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFt 2G WRKRWR GDWXPX PĤåHPH WDNp VOHGRYDW
SURKOXERYiQt DNWLYLW Y\WYiĜHQt VSROHþQêFK SURMHNWĤ WHG\ Y]iMHPQRX VSROXSUiFL YãHFK
]~þDVWQČQêFKVXEMHNWĤ3UYQtPVSROHþQêPUHDOL]RYDQêPSURMHNWHPE\ODVSROXSUiFHSĜLSĜtSUDYČ
,QWHJURYDQpKR UR]YRMRYpKR SURMHNWX PLNURUHJLRQX 9VHWtQVNR ± YVRXþDVQRVWL VH ]PLĖRYDQê
SURMHNWQDSOĖXMHDUHDOL]XMH
-HGQRWOLYt DNWpĜL WRKRWR SĜtEČKX VH SRVWXSQČ XþLOL VSROXSUDFRYDW 9 OHWHFK VH REMHYRYDO\
SUYQt SRåDGDYN\ SRGQLNDWHOĤ QD NRQNUpWQČMãt VSROXSUiFL SDUWQHUĤ 1DNRQHF VH WDNp REMHYLOD
VQDKDRY\WYRĜHQtVXEMHNWXNWHUêE\RILFLiOQČVNORXELO]iMP\SRGQLNDWHOĤQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFt
DYHĜHMQpVSUiY\3ĜLSRVWXSQêFKMHGQiQtFK
ÒORKD D RGSRYČGQRVW MHGQRWOLYêFK þOHQĤ SĜL ]SUDFRYiQt D UHDOL]DFL VWUDWHJLH EXGH Y\PH]HQD YH
6WDQRYiFK 0$6 D EXGH RGSRYtGDW ]DĜD]HQt GR MHGQRWOLYêFK ĜtGtFtFK D UHDOL]DþQtFK VWUXNWXU 3ĜL
MHGQiQt D UR]KRGRYiQt VH þOHQRYp EXGRX GĤVOHGQČ ĜtGLW VWDQRYDPL D SOQČ SĜHEtUDW RVREQt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
189
]RGSRYČGQRVW]DUHDOL]DFLFHOp6WUDWHJLHQHMHQ]DQH]iYLVOêVXEMHNW0LPR~NROĤDRGSRYČGQRVWL
Y\SOêYDMtFt ]H VWDQRY EXGH NDåGê SĤVRELW MDNR NRQWDNWQt RVRED PH]L 0$6 D MHGQRWOLYêPL
QH]iYLVOêPLVXEMHNW\
1H]LVNRYêVHNWRU±PLPR~ORK\D]RGSRYČGQRVWLY\SOêYDMtFt]HVWDQRY]DPČĜtVYRMHSĤVREHQt
QDQH]LVNRYêVHNWRUVSOQČQtPQiVOHGXMtFtFK~NROĤ
- Y\WYRĜHQt VH]QDPX YãHFK QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFt SĤVREtFtFK YH Y\PH]HQpP ~]HPt
YþOHQČQtSRGOHMHGQRWOLYêFKREODVWtNXOWXUDVSRUW]iMPRYiVGUXåHQtDWG
- LQLFLRYiQtDNWLYLWYHGRXFtFKNQDSOQČQtVWUDWHJLHYWpWRREODVWL
- VSROXSUiFHVMHGQRWOLYêPLVXEMHNW\SĜLY\KOHGiYiQtYKRGQêFKDNWLYLW
- PHWRGLFNpĜt]HQtSĜL]SUDFRYiQtSURMHNWĤ
- GEiWRSURYi]DQRVWSURMHNWĤDDNWLYLWVRVWDWQtPLQH]iYLVOêPLVXEMHNW\
3RGQLNDWHOVNê VHNWRU ± PLPR ~ORK\ D ]RGSRYČGQRVWL Y\SOêYDMtFt ]H VWDQRY ]DPČĜt VYRMH
SĤVREHQtQDSRGQLNDWHOVNêVHNWRUVSOQČQtPQiVOHGXMtFtFK~NROĤ
- UR]GČOHQt SRGQLNDWHOVNêFK VXEMHNWĤ GOH þLQQRVWt D SRVRX]HQt SORãQpKR SRNU\Wt PH]L
MHGQRWOLYêPLREFHPLSĜHGHYãtPYREODVWLVOXåHE
- LQLFLRYiQtDNWLYLWYHGRXFtFKNQDSOQČQtVWUDWHJLHYWpWRREODVWLSĜHGHYãtPVH]DPČĜHQtPQD
SURSRMHQtHNRQRPLFNêFKRGYČWYtWUDGLþQČRGVHEHRGGČOHQêFK
- VSROXSUiFHVMHGQRWOLYêPLVXEMHNW\SĜLY\KOHGiYiQtYKRGQêFKDNWLYLW
- GEiWRSURYi]DQRVWSURMHNWĤDDNWLYLWVRVWDWQtPLQH]iYLVOêPLVXEMHNW\
9HĜHMQêVHNWRU±PLPR~ORK\D]RGSRYČGQRVWLY\SOêYDMtFt]HVWDQRY]DPČĜtVYRMHSĤVREHQtQD
YHĜHMQêVHNWRUVSOQČQtPQiVOHGXMtFtFK~NROĤ
- Y\KRGQRFHQt FK\EČMtFtFK VOXåHE YREFtFK VFtOHP URYQRPČUQpKR SRNU\Wt ~]HPt VOXåEDPL
GRVWXSQêPLSURYãHFKQ\RE\YDWHOHPLNURUHJLRQX
- SRGSRUD VOXåHE NWHUp YêUD]QČ ]DWUDNWLYQt ~]HPt D SĜLVSČMt NMHKR UR]YRML SĜHGHYãtP
Y\YROiQtPV\QHUJLFNêFKHIHNWĤ
- Y\WYiĜHQtSRGSRU\SURUHDOL]DFL6WUDWHJLHSĜLMHGQiQt]Y\ããtPL~]HPQČVSUiYQtPLFHON\D
LQVWLWXFHPL
- VSROXSUiFHVMHGQRWOLYêPLVXEMHNW\SĜLY\KOHGiYiQtYKRGQêFKDNWLYLW
- GEiWRSURYi]DQRVWSURMHNWĤDDNWLYLWVRVWDWQtPLQH]iYLVOêPLVXEMHNW\
.GRVHEXGHSRGtOHWQDUR]KRGRYiQt
3RGtOQDUR]KRGRYiQtPDMtGOHVWDQRYGYDRUJiQ\0$69VHWtQVNR
9êEČURYi NRPLVH GR MHMtå SĤVREQRVWL SDWĜt ]HMPpQD SURYiGČQt þLQQRVWL 9êEČURYp
NRPLVHYHVP\VOX3UDYLGHO3URJUDPX/($'(5
- WĜtGtKRGQRWtDY\EtUiSURMHNW\SĜHGORåHQpåDGDWHOL
- SĜHGNOiGiYêEČUSURMHNWĤNHVFKYiOHQt3URJUDPRYpPXYêERUX
- SURYiGtGDOãtVRXYLVHMtFtþLQQRVWL
3URJUDPRYêYêERUSOQtIXQNFLVWDQRYHQRXSUDYLGO\3URJUDPX/($'(5DWR]HMPpQD
- ]SUDFRYiYi SURJUDPRYê ]iPČU 0$6 D NULWpULD KRGQRFHQt SURMHNWĤ SUR 9êEČURYRX
NRPLVL
- Y\EtUiW\S\SURMHNWĤ
- NRQ]XOWXMHYêEČUSURMHNWĤV9êEČURYRXNRPLVt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
190
-
-
VFKYDOXMHYêEČUSURMHNWĤSURYHGHQê9êEČURYRXNRPLVtDVFKYiOHQêYêEČUSĜHGiYiNH
VFKYiOHQtYDOQpKURPDGČSĜtSQHVFKYiOHQêYêEČUSĜHGiYi]SČW9êEČURYpNRPLVLVH
VYêPLSĜLSRPtQNDPLNGRSOQČQt
SRGiYiSĜLKOiãNXGR3URJUDPX/($'(5
SURYiGtGDOãtVRXYLVHMtFtþLQQRVWL
9DOQi KURPDGD ± GR MHMtå SĤVREQRVWL YUiPFL UR]KRGRYiQt SDWĜt VFKYDORYiQt YêEČUX
SURMHNWĤ åDGDWHOĤ YþHWQČ UR]VDKX MHMLFK ILQDQFRYiQt VWiWQt GRWDFt SĜHGORåHQêFK YDOQp
KURPDGČ3URJUDPRYêPYêERUHP
3ĜtSUDYRXSRGNODGĤDĜt]HQtMHGQiQt9DOQpKURPDG\3URJUDPRYpKRYêERUXD9êEČURYpNRPLVHMH
SRYČĜHQPDQDåHU0$69VHWtQVNDNWHUêPi]iURYHĖKODVSRUDGQtQLNROLYYãDNUR]KRGRYDFt
0tUD DNWLYQtKR ]DSRMHQt DSRGQČW\MHGQRWOLYêFKSDUWQHUĤSĜL VGUXåRYiQt0$6 D
]SUDFRYiQt6WUDWHJLH
3ĜL Y\WYiĜHQt 6WUDWHJLH 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR E\OR Y\XåLWR ]NXãHQRVWt ]SĜHGFKi]HMtFtFK
VSROHþQêFKGtOþtFKDNWLYLWMHGQRWOLYêFKRVORYHQêFKSRWHQFLiOQtFKSDUWQHUĤ3DUWQHU\O]HUR]GČOLWGR
WĜtVNXSLQ±YHĜHMQêVHNWRU112DSRGQLNDWHOVNêVHNWRU8YHGHQtSDUWQHĜLNDåGê]DVYRMLREODVW
SĜLVSČOL QiPČW\ SĜL ]SUDFRYiQt 6WUDWHJLH 3ĜL YODVWQtP Y\WYiĜHQt MHGQRWOLYt SDUWQHĜL VSRMRYDOL
LQGLYLGXHOQt SURMHNW\ ]MHGQRWOLYêFK REODVWt GR VNXSLQ QD NWHUê VH EXGH SRGtOHW YtFH SDUWQHUĤ
9SUĤEČKX ]SUDFRYiQt E\OD D MH 6WUDWHJLH SUDYLGHOQČ NRQ]XOWRYiQD VMHGQRWOLYêPL SDUWQHU\
XSĜHVĖRYiQDDGRSOĖRYiQD
9HĜHMQêVHNWRU±]iVWXSFLWRKRWRVHNWRUXVH]QDORVWtFHONRYêFKSRWĜHE~]HPtVKURPiåGLOLQiPČW\
QD ĜHãHQt SUREOpPĤ ]H YãHFK REODVWt 6RXþDVQČ Y\KRGQRWLOL VLWXDFL YSRGQLNiQt D þLQQRVW
YQH]LVNRYpP VHNWRUX 1D ]iNODGČ WRKRWR UR]ERUX Y\WLSRYDOL YKRGQp VXEMHNW\ VSRGQLNDWHOVNp
VIpU\LQH]LVNRYpKRVHNWRUXNWHUpPRKRXYêUD]QČSĜLVSČWN]DMLãWČQtUR]YRMH~]HPt
- GRVWXSQRVWDPRGHUQL]DFHVOXåHESURãLURNRXYHĜHMQRVW
- ]DMLãWČQt~SUDY\YHĜHMQêFKSURVWUDQVWYtYREFtFK
- RFKUDQDSĜtURG\DSĜtURGQtFK]GURMĤ
- Y\WYiĜHQtPXOWLIXQNþQtFKVSROHþHQVNêFKSURVWRU
- SUĤ]NXP\DQDOê]\DVWXGLHNUR]YRML~]HPt
3RGQLNDWHOVNêVHNWRU±Y\WLSRYDQt]iVWXSFLWRKRWRVHNWRUXSURYHGOLYêEČUYKRGQêFKDNWLYLWNWHUp
EXGHQXWQRUHDOL]RYDWSURUR]YRMSRGQLNiQtYHYD]EČQDSRWĜHE\~]HPtDPRåQRVWtSRGQLNDWHOĤ
- Y\WLSRYiQtVOXåHENWHUpMVRXQHGRVWDWNRYpDRQLFKåMHSRSWiYND
- Y\XåLWtYROQêFKSURVWRUSURSRGQLNiQtPXOWLIXQNþQtSURVWRU\
- LQLFLDWLY\YREODVWLY\XåtYiQtREQRYLWHOQêFK]GURMĤSDOLYDHQHUJLt
- UR]YRMWUDGLþQtFKĜHPHVHOY\XåtYDMtFtFKPtVWQtVXURYLQ\
- QiPČW\QDVSROXSUiFLVYHĜHMQêPVHNWRUHP
1H]LVNRYê VHNWRU ± Y\WLSRYDQt ]iVWXSFL WRKRWR VHNWRUX ]KRGQRWLOL GRVDYDGQt þLQQRVW SĜHGHYãtP
YþLQQRVWL PtVWQtFK VSRONĤ NXOWXUD VSRUW VRFLiOQt REODVW D QDYUKOL ]D VYĤM VHNWRU REODVWL
NĜHãHQt
- ]iPČU\QDUR]YRMVSRONRYpþLQQRVWLVSRåDGDYN\QDY\WYRĜHQtYKRGQêFKSRGPtQHN
- WUDGLþQtNXOWXUQtDVSROHþHQVNpDNFHDMHMLFKSURYi]DQRVWSURFHOp~]HPt
- LQIRUPDþQtVHUYLVRPRåQRVWHFKþHUSiQtGRWDFt]SURJUDPĤ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
191
-
SRGSRUDVRFLiOQČVODEêFKVNXSLQ
6SROHþQČYãLFKQLþOHQRYpY\KRGQRWLOLMHGQRWOLYpREODVWLDQDYUKOLW\S\SURMHNWĤNWHUpE\PRKOLEêW
YUiPFL UHDOL]DFH WpWR 6WUDWHJLH SRGSRURYiQ\ +ODYQtP PČĜtWNHP SĜL YêEČUX E\OR SURYi]iQt
MHGQRWOLYêFK SURMHNWĤ D MHMLFK UHDOL]DFH ]D ~þDVWL YtFH SDUWQHUĤ .ODGHQ E\O GĤUD] QD SULQFLS
SDUWQHUVWYtVY\XåLWtPSRWHQFLiOXYãHFKVNXSLQ
9\EUDQpREODVWLSRGSRU\MVRXYêVOHGNHPNRQVHQVXYãHFKþOHQĤ0$6
+LVWRULH Y]iMHPQp VSROXSUiFH Y]QLN SDUWQHUVWYt PH]L VXEMHNW\ QD ]iNODGČ
MDNêFKNULWpULtGRFKi]HORNYROEČSDUWQHUĤ
3RSUYp Y URFH VH QD VSROHþQpP VHWNiQt SRWNDOL ]iVWXSFL PČVW REFt PLNURUHJLRQĤ
SRGQLNDWHOVNêFK VXEMHNWĤ D QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFt 2G WRKRWR GDWXPX PĤåHPH WDNp VOHGRYDW
SURKOXERYiQt DNWLYLW Y\WYiĜHQt VSROHþQêFK SURMHNWĤ WHG\ Y]iMHPQRX VSROXSUiFL YãHFK
]~þDVWQČQêFKVXEMHNWĤ3UYQtPVSROHþQêPUHDOL]RYDQêPSURMHNWHPE\ODVSROXSUiFHSĜLSĜtSUDYČ
,QWHJURYDQpKR UR]YRMRYpKR SURMHNWX PLNURUHJLRQX 9VHWtQVNR ± YVRXþDVQRVWL VH ]PLĖRYDQê
SURMHNWQDSOĖXMHDUHDOL]XMH
-HGQRWOLYt DNWpĜL WRKRWR SĜtEČKX VH SRVWXSQČ XþLOL VSROXSUDFRYDW 9 OHWHFK VH REMHYRYDO\
SUYQt SRåDGDYN\ SRGQLNDWHOĤ QD NRQNUpWQČMãt VSROXSUiFL SDUWQHUĤ 1DNRQHF VH WDNp REMHYLOD
VQDKDRY\WYRĜHQtVXEMHNWXNWHUêE\RILFLiOQČVNORXELO]iMP\SRGQLNDWHOĤQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFt
DYHĜHMQpVSUiY\
3ĜtSUDYD YPLNURUHJLRQX QD SURJUDP /($'(5 SUREtKDOD Xå RG URNX NG\ Y]iĜt E\O
SRORåHQ ]iNODGPtVWQt DNþQt VNXSLQ\IRUPRX GRKRGČ R VSROXSUiFL ]H GQH 2G Wp GRE\
YPLNURUHJLRQX H[LVWXMH IXQJXMtFt NYDOLWQt VSROXSUiFH QD SULQFLSX SDUWQHUVWYt PH]L YHĜHMQRX
VSUiYRX QH]LVNRYêPL RUJDQL]DFHPL D VRXNURPRX VIpURX 'R NRQFHURNX WDWR VSROXSUiFH
Y\~VWLOD GRNRQNUpWQtSRGRE\ D YĜtMQX E\OD ~VSČãQČ SRGiQD åiGRVW GR 3URJUDPX REQRY\
YHQNRYDGRWDþQtWLWXO±SRGRSDWĜHQtW\SX/HDGHUQDSURMHNWÄ=OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGt
DHNRORJLFN\XGUåLWHOQêUR]YRMQD9DODãVNX³+ODYQtPFtOHPWRKRWRSURMHNWXE\ORXFKRYiQt
D UR]YRM SĜtURGQtKR D NXOWXUQtKR GČGLFWYt SRVtOHQt YHQNRYVNp HNRQRPLN\ ]YêãHQt WXULVWLFNpKR
UXFKX Y PLNURUHJLRQX ]OHSãHQt NYDOLW\ åLYRWD PtVWQtFK RE\YDWHO D POiGHåH D SRVtOHQt Yê]QDPX
LQIRUPDþQtKRFHQWUD3DUWQHĜL]DSRMHQtGRSURMHNWXPČVWR.DUROLQNDREHF+RYČ]t0ČVWVNpOHV\
9VHWtQ VUR 6HPHWtQ PČVWR 9VHWtQ 'LYDGOR Y/LGRYpP GRPČ RV REHF +RãĢiONRYi REHF
=GČFKRYREHF+RUQt/LGHþREHF3UORYREHF.DWHĜLQFH)UDQFRYNDRSV-RVHI)LOiNĜH]QLFWYtD
X]HQiĜVWYt9DODãVNpQiURGQtGLYDGORRV6GUXåHQtREFtPLNURUHJLRQX9VHWtQVNR
3ĜL YêEČUX SDUWQHUĤ E\O\ Y\XåLW\ ]NXãHQRVWL ]HMPpQD VWDURVWĤ MHGQRWOLYêFK REFt DMHMLFK]QDORVWL
SĤVREHQtVXEMHNWĤSRGQLNDWHOVNpDQH]LVNRYpVIpU\QD~]HPtMHMLFKREFt3ĜL]YiQ\E\O\VXEMHNW\
NWHUp GiYDMt ]iUXNX NYDOLILNRYDQpKR UR]KRGRYiQt QHMHQ YMHGQRWOLYêFK REODVWHFK DOH GRNiåRX
WDNpSURYi]DWDNWLYLW\PH]LVHNWRU\
3ĜLYêEČUXE\OD]YROHQDQiVOHGXMtFtNULWpULD
- DNWLYLWDMHGQRWOLYêFKSDUWQHUĤYREODVWLMHMLFKSĤVREHQt
- ]NXãHQRVWLSĜLUHDOL]DFLSURMHNWĤSURUR]YRM~]HPt
- SĤVRELãWČSDUWQHUDVFtOHPSRVWLKQRXWFHOp~]HPtPLNURUHJLRQX
- RFKRWDSUDFRYDWQDUR]YRMLREODVWL
- NUHDWLYLWDDVFKRSQRVWYQiãHWGRþLQQRVWLQRYpSUYN\
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
192
9êYRMVSROXSUiFHYEXGRXFtPREGREt
9êYRMVSROXSUiFHYEXGRXFtPREGREtVHEXGHRGYtMHWRG~VSČãQRVWLUHDOL]DFH6WUDWHJLH5HDOL]DFH
YČWãLQ\ DNWLYLW Y\YROi V\QHUJLFNê HIHNW D SRSWiYNX SR GDOãtFK UR]YRMRYêFK DNWLYLWiFK ÒVSČãQi
VSROXSUiFH QD ]iNODGČ SDUWQHUVWYt VH EXGH RGYtMHW L YEXGRXFQX SURVWĜHGQLFWYtP XYHGHQêFK
SDUWQHUĤVSĜHGSRNODGHPGDOãtKRUR]ãtĜHQtSDUWQHUVNpVSROXSUiFHQHMHQXYQLWĜPLNURUHJLRQXDOHL
VYHGOHMãtPLPLNURUHJLRQ\Yþ]DKUDQLþQtFK
-DNpE\O\Y\YLQXW\VQDK\RVGUXåRYiQtDLQIRUPRYiQtYHY]WDKXNRE\YDWHOVWYX
=iMHP R VGUXåRYiQt E\O SRGSRĜHQ ~VSČãQêPL PLQXOêPL DNWLYLWDPL NG\ VH FHOi ĜDGD VXEMHNWĤ
VGUXåLODYHVSROHþQêFKDNWLYLWiFKNWHUpE\EH]Y]iMHPQpVSROXSUiFHQHE\ORPRåQR]UHDOL]RYDW
2E\YDWHOVWYR Pi GRVWDWHN LQIRUPDFt SĜHGHYãtP SURVWĜHGQLFWYtP YHĜHMQpKR VHNWRUX GiOH
SRGQLNDWHOVNêFKVXEMHNWĤLQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
193
2UJDQL]DFH0$6
3R]Q GDWXP 1DYUåHQi VWUXNWXUD 0$6 D UR]GČOHQt ]RGSRYČGQRVWL MH SURYHGHQR GOH
]NXãHQRVWt]SUDFRYDWHOHVWUDWHJLH1DYUåHQpUR]GČOHQtPXVtEêWVFKYiOHQRNRRUGLQDþQtVNXSLQRX
0$69VHWtQVND
3RSLVVWUXNWXU\0$6DUR]GČOHQtRGSRYČGQRVWL
6WUXNWXUDDRUJDQL]DFH0$6]NXãHQRVWLRVRE]DSRMHQêFKGRþLQQRVWL0$6
6WDWXWiUQt]iVWXSFL
'
9DOQiKURPDGD0$60DQDåHU
ÒþHWQt
$
&
3URJUDPRYêYêERU
9êEČURYiNRPLVH
%
(
äDGDWHOp
$ ± 9DOQi KURPDGD ± MPHQXMH 3URJUDPRYê YêERU D 9êEČURYRX NRPLV\ 3URJUDPRYpPX YêERUX
]DGiYi ]SUDFRYiQt 6WUDWHJLH D ]iPČUX 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVND D VFKYDOXMH SURMHNW\
SĜHGORåHQp3URJUDPRYêPYêERUHP
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
194
% ± 3URJUDPRYê YêERU ]SUDFXMH 6WUDWHJLL D ]iPČU 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR Yþ YêEČURYêFK
NULWpULt ±KRGQRWtFtPĜtåNXSUR9êEČURYRXNRPLVLDSĜHGNOiGiWRWRNHVFKYiOHQt9DOQpKURPDGČ
'iOH NRQ]XOWXMH YêEČU SURMHNWĤ VYêEČURYRX NRPLVt VFKYDOXMH VH]QDP SURMHNWĤ Y\EUDQêFK
9êEČURYRXNRPLVtDSĜHGNOiGiMHNHVFKYiOHQt9DOQpKURPDGČ
& ± 9êEČURYi NRPLVH UR]WĜtGt SURMHNW\ SURYHGH YêEČU D KRGQRFHQt SĜHGORåt YêEČU SURMHNWĤ NH
VFKYiOHQt3URJUDPRYpPXYêERUX
' ± 6WDWXWiUQt ]iVWXSFL ± PDMt SRGSLVRYp SUiYR MVRX RSUiYQČQt MHGQDW MPpQHP VGUXåHQt
QDYHQHNPDQDåHU~þHWQt±Y\NRQiYDMtOHJLVODWLYQt~NRQ\QH]E\WQpSURFKRG0$6
(±äDGDWHOp±SĜHGNOiGDMtSURMHNW\NSRVRX]HQt9êEČURYpNRPLVL
9êEČUþOHQĤ0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRGRVWUXNWXU\Ä9DOQiKURPDGD³EXGHSUREtKDWQDGDOãtFK
]DVHGiQt NRRUGLQDþQt VNXSLQ\ 9êEČU þOHQĤ 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR GR VWUXNWXU\
Ä3URJUDPRYpKR YêERUX³ EXGH SUREtKDW QD GDOãtFK ]DVHGiQt NRRUGLQDþQt VNXSLQ\ 9êEČU þOHQĤ
0$6 9VHWtQVND GR VWUXNWXU\ Ä9êEČURYi NRPLVH³ EXGH SUREtKDW QD GDOãtFK ]DVHGiQt NRRUGLQDþQt
VNXSLQ\
0DQDåHU0$69VHWtQVND%XGH]YROHQQDNRRUGLQDþQtVFKĤ]FH
ÒþHWQt0$69VHWtQVND%XGH]YROHQDQDNRRUGLQDþQtVFKĤ]FH
5R]GČOHQtRGSRYČGQRVWL
5R]GČOHQtRGSRYČGQRVWLY\FKi]t]HVWDQRY0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
ýOiQHN2UJiQ\VGUXåHQt
2UJiQ\VGUXåHQtMVRX
-
9DOQiKURPDGD
6WDWXWiUQt]iVWXSFL±SĜHGVHGDPtVWRSĜHGVHGD
3URJUDPRYêYêERU
9êEČURYiNRPLVH
0DQDåHU
ÒþHWQt
9DOQiKURPDGD
9DOQi KURPDGD MH QHMY\ããtP RUJiQHP 0$6 9DOQRX KURPDGX WYRĜt YãLFKQL þOHQRYp 0$6
9DOQRX KURPDGX VYROiYi PLQLPiOQČ MHGHQNUiW URþQČ 0DQDåHU D WR StVHPQêPL SR]YiQNDPL
0LPRĜiGQp ]DVHGiQt YDOQp KURPDG\ PXVt EêW VYROiQR Y SĜtSDGČ åH R WR StVHPQČ SRåiGi
PLQLPiOQČWĜHWLQDYãHFKþOHQĤ0$6
'RSĤVREQRVWLYDOQpKURPDG\SDWĜt]HMPpQD
D VFKYDORYiQtVWDQRY0$6MHMtFKGRSOĖNĤD]PČQ
E VFKYDORYiQt YêEČUX SURMHNWĤ åDGDWHOĤ YþHWQČ UR]VDKX MHMLFK ILQDQFRYiQt SĜHGORåHQêFK
YDOQpKURPDGČ3URJUDPRYêPYêERUHP
F 9ROEDRUJiQĤVGUXåHQt
G -PHQRYiQt0DQDåHUDDÒþHWQt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
195
H SURMHGQiQt]SUiY\RKRVSRGDĜHQtDþLQQRVWL0$6]DXSO\QXOêURNVFKYDORYiQtUR]SRþWXD
SOiQXþLQQRVWLQDGDOãtREGREt
I UR]KRGQXWtRY\ORXþHQtþOHQD]0$6
J UR]KRGQXWtR]UXãHQt0$6D]SĤVREXOLNYLGDFHMHMtKRPDMHWNX
K GDOãt UR]KRGQXWt NWHUp VWDQRYt ]iNRQ QHER W\WR VWDQRY\ QHER NWHUi VH ]iVDGQtP
]SĤVREHPWêNDMtþLQQRVWL0$6
.DåGêþOHQYDOQpKURPDG\PiMHGHQUR]KRGXMtFtKODVVYêMLPNRX3ĜHGVHG\UDG\6GUXåHQtREFt
0LNURUHJLRQX9VHWtQVNRNWHUêPiY]KOHGHPNHVYpPXYê]QDPXUR]KRGXMtFtFKKODVĤSĜLþHPå
]WRKRWRSRþWXPDMtSRMHGQRPUR]KRGXMtFtPKODVH]iVWXSFHþOHQVNpREFHY6209
-HGQiQt YDOQp KURPDG\ ĜtGt 0DQDåHU D Y MHKR QHSĜtWRPQRVWL SRYČĜHQê þOHQ 0$6 9DOQi
KURPDGDMHXVQiãHQtVFKRSQiMVRXOLSĜtWRPQLþOHQRYpVQDGSRORYLþQtYČWãLQRXYãHFKKODVĤ
8VQHVHQt YDOQp KURPDG\ MH SĜLMDWR MHVWOLåH VH SUR QČ Y\VORYt QDGSRORYLþQt YČWãLQD KODVĤ
SĜtWRPQêFKþOHQĤ
0DQDåHUQHQtþOHQHPYDOQpKURPDG\DPiYQČPSRX]HKODVSRUDGQt
6WDWXWiUQt]iVWXSFL
6WDWXWiUQt ]iVWXSFL ± SĜHGVHGD D PtVWRSĜHGVHGD MHGQDMt D SRGHSLVXMt MPpQHP VGUXåHQt
QDYHQHN 6GUXåHQt Pi GYD 6WDWXWiUQt ]iVWXSFH NDåGê ] QLFK MH RSUiYQČQ MHGQDW MPpQHP
VGUXåHQt VDPRVWDWQČ 6WDWXWiUQt ]iVWXSFL MVRX ]iURYHĖ þOHQ\ 3URJUDPRYpKR YêERUX D 9êEČURYp
NRPLVH6WDWXWiUQt]iVWXSFLMVRX]YROHQLYDOQRXKURPDGRX
9êEČURYiNRPLVH
9êEČURYiNRPLVHMHRUJiQHP0$6WYRĜtMLþOHQĤDSĜHGVHGDDPtVWRSĜHGVHGD0$6.DåGê
þOHQ YH 9êEČURYp NRPLVL Pi MHGHQ UR]KRGXMtFt KODV VYêMLPNRX 3ĜHGVHG\ UDG\ 6GUXåHQt REFt
0LNURUHJLRQX9VHWtQVNRNWHUêPiY]KOHGHPNHVYpPXYê]QDPXUR]KRGXMtFtFKKODVĤ
9êEČURYRXNRPLVLVYROiYi0DQDåHUYåG\SRGOHRNDPåLWpSRWĜHE\PLQLPiOQČYãDNMHGQRX]D
NDOHQGiĜQtPČVtFHDWRStVHPQêPLSR]YiQNDPL
'RSĤVREQRVWL9êEČURYpNRPLVHSDWĜt]HMPpQDSURYiGČQtþLQQRVWL9êEČURYpNRPLVHYHVP\VOX
3UDYLGHO3URJUDPX/($'(5
WĜtGtKRGQRWtDY\EtUiSURMHNW\SĜHGORåHQpåDGDWHOL
SĜHGNOiGiYêEČUSURMHNWĤNHVFKYiOHQt3URJUDPRYpPXYêERUX
SURYiGtGDOãtVRXYLVHMtFtþLQQRVWL
-HGQiQt 9êEČURYp NRPLVH ĜtGt 0DQDåHU D Y MHKR QHSĜtWRPQRVWL SRYČĜHQê þOHQ 9êEČURYp
NRPLVH 9êEČURYi NRPLVH MH XVQiãHQtVFKRSQi MVRXOL SĜtWRPQL þOHQRYp V QDGSRORYLþQt YČWãLQRX
YãHFKKODVĤ
8VQHVHQt 9êEČURYp NRPLVH MH SĜLMDWR MHVWOLåH VH SUR QČ Y\VORYt QDGSRORYLþQt YČWãLQD KODVĤ
SĜtWRPQêFKþOHQĤ
0DQDåHUQHQtþOHQHP9êEČURYpNRPLVHDPiYQtSRX]HKODVSRUDGQt
3URJUDPRYêYêERU
3URJUDPRYê YêERU MH RUJiQ 0$6 WYRĜt ML þOHQRYp D SĜHGVHGD D PtVWRSĜHGVHGD 0$6 -HKR
þOHQ\MVRX]ĜDGþOHQĤ0$6GYD]iVWXSFLVDPRVSUiY\MHGHQ]iVWXSFHSRGQLNDWHOVNpKRVHNWRUXD
MHGHQ]iVWXSFHQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFt
0XVt EêW YåG\ GRGUåHQD SRGPtQND 3URJUDPX /($'(5 DE\ Y 3URJUDPRYpP YêERUX E\OL
þOHQRYp SĜHGVWDYXMtFt ]iVWXSFH VRXNURPpKR VHNWRUX VRXNURPt SRGQLNDWHOp QH]LVNRYp
RUJDQL]DFH I\]LFNp RVRE\ UHSUH]HQWXMtFt ]iMPRYp VNXSLQ\ Y PLNURUHJLRQX V QDGSRORYLþQt
YČWãLQRXYãHFKUR]KRGXMtFtFKKODVĤ
3URJUDPRYêYêERUSOQtIXQNFLVWDQRYHQRXSUDYLGO\3URJUDPX/($'(5DWR]HMPpQD
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
196
]SUDFRYiYiSURJUDPRYê]iPČU0$6DNULWpULDKRGQRFHQtSURMHNWĤSUR9êEČURYRXNRPLVL
Y\EtUiW\S\SURMHNWĤ
NRQ]XOWXMHYêEČUSURMHNWĤV9êEČURYRXNRPLVt
VFKYDOXMH YêEČU SURMHNWĤ SURYHGHQê 9êEČURYRX NRPLVt D VFKYiOHQê YêEČU SĜHGiYi NH
VFKYiOHQt YDOQp KURPDGČ SĜtS QHVFKYiOHQê YêEČU SĜHGiYi ]SČW 9êEČURYp NRPLVL VH
VYêPLSĜLSRPtQNDPLNGRSOQČQt
- SRGiYiSĜLKOiãNXGR3URJUDPX/($'(5
- SURYiGtGDOãtVRXYLVHMtFtþLQQRVWL
3URJUDPRYêYêERUVYROiYi0DQDåHUSRGOHRNDPåLWpSRWĜHE\]SUDYLGODMHGHQNUiW]DGQt
=DVHGiQt 3URJUDPRYpKR YêERUX ĜtGt 0DQDåHU D Y MHKR QHSĜtWRPQRVWL MtP SRYČĜHQê þOHQ
3URJUDPRYpKR YêERUX 3URJUDPRYê YêERU MH XVQiãHQtVFKRSQê MVRXOL SĜtWRPQL þOHQRYp V
QDGSRORYLþQtYČWãLQRXYãHFKKODVĤ8VQHVHQtMHSĜLMDWRMHVWOLåHMHVFKYiOHQRQDGSRORYLþQtYČWãLQRX
KODVĤSĜtWRPQêFKþOHQĤ
0DQDåHUQHQtþOHQHP3URJUDPRYpKRYêERUXDPiYQČPSRX]HKODVSRUDGQt
-
0DQDåHU
0DQDåHU MH MPHQRYiQ 9DOQRX KURPDGRX -H RSUiYQČQê MHGQDW ]D VGUXåHQt Y UR]VDKX
Y\PH]HQpP SOQRX PRFt NWHURX PX Y\VWDYt 6WDWXWiUQt ]iVWXSFL 0$6 D WR ]HMPpQD MHGQDW Y
DGPLQLVWUDWLYQtFK ]iOHåLWRVWHFK VGUXåHQt 'DOãt þLQQRVW 0DQDåHUD MH VWDQRYHQD YêãH Y
XVWDQRYHQtFKR9êEČURYpNRPLVLD3URJUDPRYpPYêERUX0DQDåHUQHQtþOHQHP0$6~þDVWQtVH
YãDNYãHFKMHMtFKMHGQiQtMHYHVPOXYQtPY]WDKXN0$6VKODVHPSRUDGQtPVWHMQČWDNMDNRYH
9êEČURYpNRPLVLDY3URJUDPRYpPYêERUX
ÒþHWQt
ÒþHWQt]DEH]SHþXMH~þHWQtHYLGHQFLDKRVSRGDĜHQtVILQDQþQtPLSURVWĜHGN\DPDMHWNHPY0$6
DQHVHRGSRYČGQRVW]DVSUiYQRVW~þHWQtHYLGHQFHÒþHWQtQHPXVtEêWþOHQHP0$6
=SĤVREXVWDYRYiQtRUJiQĤVGUXåHQt
)XQNþQtREGREtYROHQêFK6WDWXWiUQtFK]iVWXSFĤþOHQĤ3URJUDPRYpKRYêERUXþOHQĤ9êEČURYp
NRPLVH 0DQDåHUD D ÒþHWQt MH OHWp 7\WR RVRE\ PRKRX EêW GR VYêFK IXQNFt MPHQRYiQ\ L
RSDNRYDQČ
6WDWXWiUQt ]iVWXSFH ± SĜHGVHGX D PtVWRSĜHGVHGX YROt YDOQi KURPDGD þOHQ\ 3URJUDPRYpKR
YêERUXþOHQ\9êEČURYpNRPLVH0DQDåHUDDÒþHWQtMPHQXMHYDOQiKURPDGDQD]iNODGČSĜLMDWpKR
XVQHVHQtRMHMLFKMPHQRYiQt
9DOQiKURPDGDMHRSUiYQČQDRGYRODWNWHUpKRNROLY6WDWXWiUQtKR]iVWXSFHþOHQD3URJUDPRYpKR
YêERUXþOHQD9êEČURYpNRPLVH0DQDåHUDDÒþHWQtLYSUĤEČKXMHMLFKIXQNþQtKRREGREtDWRQD
]iNODGČSĜLMDWpKRXVQHVHQtRMHMLFKRGYROiQt
3URSĜLMHWtXVQHVHQtSODWtSRVWXSXYHGHQêVKRUDYXVWDQRYHQtERGX
6WDWXWiUQt]iVWXSFLþOHQRYp3URJUDPRYpKRYêERUXþOHQRYp9êEČURYpNRPLVH0DQDåHUQHER
ÒþHWQt PRKRX RG VYêFK IXQNFt RGVWRXSLW StVHPQêP R]QiPHQtP GRUXþHQêP YDOQp KURPDGČ
9DOQiKURPDGDMHSRYLQQDGRGQĤRGGRUXþHQtR]QiPHQtRRGVWRXSHQtMPHQRYDWQHER]YROLW
GR IXQNFH QRYRX RVREX 2GVWXSXMtFt þOHQ MH SRYLQHQ XþLQLW UHVS ]DMLVWLW Y UiPFL YêNRQX VYp
GRVDYDGQtIXQNFHYãHFKQ\QHRGNODGQp~NRQ\WDNDE\0$6QHY]QLNODåiGQiãNRGD
2UJiQ\DRVRE\RSUiYQČQpMHGQDWMPpQHPVGUXåHQt
2SUiYQČQt MHGQDW QDYHQHN MPpQHP 0$6 D SRGSLVRYp SUiYR PDMt RED 6WDWXWiUQt ]iVWXSFL ±
SĜHGVHGD VGUXåHQt D PtVWRSĜHGVHGD VGUXåHQt D WR NDåGê ] QLFK VDPRVWDWQČ 7\WR RSUiYQČQp
RVRE\VH]D0$6SRGHSLVXMtWDNåHNQi]YX0$6SĜLSRMtVYĤMSRGSLV
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
197
=SĤVRE VHVWDYHQt YêEČURYp NRPLVH D GĤYRG\ WRKRWR UR]KRGQXWt þOHQRYp YêEČURYp
NRPLVH
9êEČURYi NRPLVH E\OD VHVWDYHQD QD XVWDYXMtFt VFKĤ]L 9DOQp KURPDG\ 0$6 9VHWtQVND IRUPRX
KODVRYiQt 7YRĜt ML WL þOHQRYp 0$6 9VHWtQVND NWHĜt QHMVRX þOHQ\ SURJUDPRYpKR YêERUX ýOHQ\
YêEČURYpNRPLVHMVRXSRGOHVWDQRYWDNpSĜHGVHGDDPtVWRSĜHGVHGDVGUXåHQt
9êEČURYi NRPLVH E\OD VORåHQD WDN DE\ E\OD VFKRSQD Y\KRGQRFRYDW SURMHNW\ ]H YãHFK VIpU
SRGQLNDWHOVNpNXOWXUQtVRFLiOQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtYHĜHMQêVHNWRUDSRG
ýOHQRYpYêEČURYpNRPLVH
%XGRXY\EUiQLQDGDOãtFKNRRUGLQDþQtFKVFKĤ]NiFK
5ROHPDQDåHUDQHERRVRE\NWHUiEXGHĜtGLWUHDOL]DFL6WUDWHJLH±LGHQWLILNDþQt~GDMHR
PDQDJHURYLDSRSLVMHKRUROHY0$6
0DQDåHUMHMPHQRYiQ9DOQRXKURPDGRX-HRSUiYQČQêMHGQDW]DVGUXåHQtYUR]VDKXY\PH]HQpP
SOQRXPRFtNWHURXPXY\VWDYt6WDWXWiUQt]iVWXSFL0$6DWR]HMPpQDMHGQDWYDGPLQLVWUDWLYQtFK
]iOHåLWRVWHFK VGUXåHQt 0DQDåHU QHQt þOHQHP 0$6 ~þDVWQt VH YãDN YãHFK MHMtFK MHGQiQt MH YH
VPOXYQtP Y]WDKX N 0$6 V KODVHP SRUDGQtP VWHMQČ WDN MDNR YH 9êEČURYp NRPLVL D Y
3URJUDPRYpP YêERUX ýLQQRVWL 0DQDåHUD MVRX VWDQRYHQ\ Y6WDQRYiFK VGUXåHQt 0H]L KODYQt
þLQQRVWLSDWĜt
- MHSRYČĜHQ]DMLãWČQtPDQiSOQtþLQQRVWL0$6±SĜHGHYãtPYêNRQQpþiVWL
- VYROiYiMHGQiQt9DOQpKURPDG\
- ĜtGt]DVHGiQt9DOQpKURPDG\
- VYROiYiMHGQiQtSURJUDPRYpKRYêERUX
- ĜtGt]DVHGiQtSURJUDPRYpKRYêERUX
- VYROiYiMHGQiQtYêEČURYpNRPLVH
- ĜtGt]DVHGiQtYêEČURYpNRPLVH
0DQDåHU 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR EXGH MPHQRYiQ 9DOQRX KURPDGRX QD GDOãt NRRUGLQDþQt
VFKĤ]FHPLNURUHJLRQX
7HFKQLFNp SURVWĜHGN\ 0$6VORXåtFtN]DEH]SHþHQtMHMtþLQQRVWL YVRXYLVORVWLVUHDOL]DFt
6WUDWHJLH
6tGOHP0$69VHWtQVNRMH6YiURY9VHWtQ36ý.DQFHOiĜ0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
EXGH YSURVWRUiFK 6GUXåHQt REFt PLNURUHJLRQX 9VHWtQVNR 9H VGUXåHQt EXGRX ]DMLãWČQ\ YHãNHUp
SRWĜHEQpWHFKQLFNpSURVWĜHGN\VORXåtFtN]DEH]SHþHQt0$6
- 3&VSĜLSRMHQtPQDLQWHUQHW
- WHOHIRQ
- PRELOQtWHOHIRQ
- ID[
- GDOãtEČåQpNDQFHOiĜVNpY\EDYHQt
)LQDQþQt SURVWĜHGN\ QD þLQQRVW 0$6 EXGRX ]DMLãĢRYiQ\ ]þOHQVNêFK SĜtVSČYNĤ 0$6 YODVWQt
þLQQRVWLDGiOH]X]QDWHOQêFKUHåLMQtFKQiNODGĤYUiPFL/($'(5
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
198
3RSLVSRVWXSXSĜLUHDOL]DFL6WUDWHJLH
3URSDJDFH6WUDWHJLHDSRVWXSSĜLY\KOiãHQtSĜtMPXåiGRVWt
3URSDJDFHVWUDWHJLHMHDEXGHSURYiGČQDYQČNROLNDURYLQiFK
- PtVWQt PpGLD ± PtVWQt WLVN REHFQt ]SUDYRGDMH REHFQt YêYČVQt WDEXOH =GH ãLURNi
YHĜHMQRVW ]tVNi LQIRUPDFH R H[LVWHQFL VDPRWQp VWUDWHJLH R NRQWDNWHFK D VDPRWQp
6WUDWHJLL
- LQWHUQHW ± QD LQWHUQHWRYêFK VWUiQNiFK 6GUXåHQt REFt 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR NGH EXGH
NGLVSR]LFL NH VWDåHQt FHOê WH[W 6WUDWHJLH Yþ DNWXiOQtFK LQIRUPDFt VWDQRY 0$6
0LNURUHJLRQX9VHWtQVNRVH]QDPþOHQĤ0$6DGDOãtFKVRXYLVHMtFtFKPDWHULiOĤ
- SĜLRVREQtPNRQWDNWXYUiPFLVHPLQiĜĤãNROHQtDZRUNVKRSĤ
3RVWXSSĜLY\KOiãHQtSĜtMPĤåiGRVWt
- SĜtMHPåiGRVWtEXGHXPRåQČQYUiPFLY\KOiãHQêFKNROUHDOL]DFH6WUDWHJLH-HGQRWOLYpNROD
EXGRXY\KODãRYiQ\SUDYLGHOQČDå[URþQČVSĜLKOpGQXWtPQDILQDQþQtSURVWĜHGN\
- SĜtMHP åiGRVWt Y\KOiVt 9DOQi KURPDGD 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR YGRVWDWHþQpP
þDVRYpPSĜHGVWLKXVXYHGHQtPSRVOHGQtKRGQHDKRGLQ\SĜtMPXåiGRVWt
- SĜL Y\KOiãHQt SĜtMPX åiGRVWt 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR XSRĜiGi VHPLQiĜ SUR
SĜHGNODGDWHOHSURMHNWĤ
- SĜtMHP åiGRVWt EXGH ]YHĜHMQČQ YUHJLRQiOQtP PtVWQtP WLVNX REHFQtFK ]SUDYRGDMtFK QD
REHFQtFKYêYČVQtFKWDEXOtFKDQD,QWHUQHWX
- EXGRXVWDQRYHQ\NRQ]XOWDþQtKRGLQ\SURSĜHGNODGDWHOHSURMHNWX
,QIRUPRYiQt NRQHþQêFK SĜtMHPFĤ R PRåQRVWL SĜHGNOiGiQt GtOþtFK SURMHNWĤ YUiPFL
GDQp6WUDWHJLH
.RQHþQt SĜtMHPFL EXGRX R PRåQRVWL SĜHGNOiGiQt GtOþtFK SURMHNWĤ IRUPRX 9ê]Y\ NWHUi EXGH
]YHĜHMQČQDSURVWĜHGQLFWYtPPtVWQtFKPpGLtREHFQtFK]SUDYRGDMĤQDYêYČVQtFKREHFQtFKWDEXOtFK
D LQWHUQHWX =iURYHĖ V9ê]YRX EXGRX ]YHĜHMQČQ\ YHãNHUp LQIRUPDFH SUR åDGDWHOH SRWĜHEQp
NSRGiQtSURMHNWXYQiVOHGXMtFtFKGRNXPHQWHFK
- 9ê]YDNSĜHGNOiGiQtåiGRVWt
- ,QIRUPDFHSURåDGDWHOH
- )RUPXOiĜåiGRVWLRSRVN\WQXWtSRGSRU\
- )RUPXOiĜVPORXY\RSRVN\WQXWtSRGSRU\
7\WR GRNXPHQW\ EXGRX NGLVSR]LFL åDGDWHOĤP QD ,QWHUQHWRYêFK VWUiQNiFK 0$6 0LNURUHJLRQX
9VHWtQVNRDQDNRQWDNWQtPPtVWČ
=SĤVREãNROHQtVDPRWQêFKSĜHGNODGDWHOĤSURMHNWĤ
3UR NRQHþQp åDGDWHOH EXGH XVSRĜiGiQ MHGHQ VHPLQiĜ QD NWHUpP EXGRX VH]QiPHQL VH
]iNODGQtPL SRåDGDYN\ D VSHFLILN\ SĜHGNOiGiQt SURMHNWĤ 3UR ĜHãHQt NRQNUpWQtFK GRWD]Ĥ þL
SUREOpPĤSĜLSĜHGNOiGiQtåiGRVWtEXGRXVWDQRYHQ\NRQ]XOWDþQtGQ\SĜLNWHUêFKEXGHNGLVSR]LFL
PDQDåHU0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
199
$GPLQLVWUDWLYQtSRVWXSSĜtMPXKRGQRFHQtDYêEČUXåiGRVWtDSURMHNWĤ
StVHPQRX IRUPRX YSRåDGRYDQpP SRþWX NRSLt QD SĜHGHSVDQpP IRUPXOiĜL Yþ SRYLQQêFK
SĜtORK
åiGRVWL EXGRX SĜLMtPiQ\ SRX]H RVREQČ åDGDWHO QHER RGSRYČGQê ]iVWXSFH åDGDWHOH
YNDQFHOiĜL0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRäiGRVWLEXGRX]DSHþHWČQ\YQHSRUXãHQpREiOFH
QD NWHUp EXGRX XYHGHQ\ ~GDMH XYHGHQp Y Ä,QIRUPDFtFK SUR åDGDWHOH³ Yþ R]QDþHQt
Ä1HRWHYtUDWSĜHG]DVHGiQtPNRPLVHNRWHYtUiQtREiOHN³
]DVHGiQt NRPLVH SUR RWHYtUiQt REiOHN ± 9DOQi KURPDGD QD VYpP ]DVHGiQt SĜL Y\KOiãHQt
SĜtMPX åiGRVWL XUþt WHUPtQ D NRPLVL QD RWHYtUiQt REiOHN .RPLVH YGDQê WHUPtQ REiON\
RWHYĜH D SURYHGH NRQWUROX IRUPiOQtFK QiOHåLWRVWt X NDåGpKR SURMHNWX äDGDWHOp QiVOHGQČ
EXGRXPtWPRåQRVWGQĤQDSĜtSGRORåHQtDGRSOQČQtåiGRVWL1iVOHGQČNRPLVHY\ĜDGtW\
åiGRVWLNGHQHE\O\VSOQČQ\IRUPiOQtQiOHåLWRVWLDIRUPRX]iSLVXEXGHLQIRUPRYDW9DOQRX
KURPDGX 0$6 0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR äDGDWHOp NWHĜt QHVSOQt IRUPiOQt QiOHåLWRVWL EXGH
]DVOiQRY\UR]XPČQtRY\ĜD]HQtåiGRVWL]GĤYRGXQHVSOQČQtIRUPiOQtFKQiOHåLWRVWt
KRGQRFHQtSURMHNWĤGOHERGRYDFtFKNULWpULt±YêEČURYiNRPLVHSURYHGHKRGQRFHQtåiGRVWt
GOHERGRYDFtFKNULWpULt9êVWXSHPEXGHGRSRUXþHQtQDSRGSRĜHQtåiGRVWt9DOQpKURPDGČ
SURMHGQiQtDVFKYiOHQtSURMHNWĤ9DOQRXKURPDGRX0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
]DVOiQtYêVOHGNXYêEČUX0$6QDSĜtVOXãQêRGERU6=,)
Y\UR]XPČQtSĜHGNODGDWHORYêVOHGNX
Yê]YDNSRGSLVXVPORXY\YHVSROXSUiFLV6=,)
-
-
-
=DPČVWQDQFL0$6QHERRVRE\NWHUpVHEXGRXSRGtOHWQDSĜtMPXDKRGQRFHQtåiGRVWtD
MHMLFKIXQNFHYSURFHVXSĜtMPXåiGRVWt
-
-
-
3RYČĜHQê SUDFRYQtN REHFQtKR ~ĜDGX ± SĜtMHP åiGRVWt SĜHV SRGDWHOQX REHFQtKR ~ĜDGX
9VHWtQ äiGRVWL Yþ SRYLQQêFK SĜtORK EXGRX PXVHW EêW ]DSHþHWČQ\ YREiOFH NWHUi EXGH
PXVHW REVDKRYDW ~GDMH XYHGHQp Y Ä,QIRUPDFtFK SUR åDGDWHOH³ Yþ R]QDþHQt Ä1HRWHYtUDW
SĜHG]DVHGiQtPNRPLVHNRWHYtUiQtREiOHN³
0DQDåHU þOHQRYp NRPLVH SUR RWHYtUiQt REiOHN XUþHQt 9DOQRX KURPDGRX 0$6 9VHWtQVND ±
NRQWUROD IRUPiOQtFK QiOHåLWRVWt 3R NRQWUROH IRUPiOQtFK QiOHåLWRVWt XORåt NRPLVH SUR
RWHYtUiQt REiOHN PDQDåHURYL Y\]YDW SĜHGNODGDWHOH SURMHNWĤ NSĜtS GRORåHQt D GRSOQČQt
åiGRVWt äDGDWHOp EXGRX PtW PRåQRVW GQĤ QD GRSOQČQt åiGRVWt RG Yê]Y\ 1iVOHGQČ
NRPLVH SUR RWHYtUiQt REiOHN VHVWDYt VH]QDP D IRUPRX ]iSLVX EXGH LQIRUPRYDW 9DOQRX
KURPDGX
ýOHQRYp YêEČURYp NRPLVH SURYHGRX KRGQRFHQt åiGRVWt GOH ERGRYDFtFK NULWpULt 6HVWDYt
VH]QDPDIRUPRX]iSLVXDXVQHVHQtGRSRUXþt9DOQpKURPDGČSRGSRUXY\EUDQêFKSURMHNWĤ
=iURYHĖXORåtPDQDåHURYLSĜtSUDYXDVYROiQt9DOQpKURPDG\
9DOQi KURPDGD SURMHGQi D VFKYiOt SURMHNW\ NILQDQFRYiQt 9êVWXSHP EXGH XVQHVHQt D
VH]QDPVFKYiOHQêFKåiGRVWtNWHUp]DãOHQDSĜtVOXãQêRGERU6=,)
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
Strategie Leader +
Strategický rozvojový plán Mikroregionu Vsetínsko
5HDOL]DFH6WUDWHJLHSURVWĜHGQLFWYtP
GtOþtFKSURMHNWĤ
ýDVRYêSOiQSURY\KOiãHQtSĜtMPXåiGRVWtDXVNXWHþQČQtYêEČUXSURMHNWĤ
ýDVRYêSOiQSURY\KOiãHQtSĜtMPXåiGRVWtEXGHQDYUåHQNRRUGLQDþQtVNXSLQRXNWHUiXUþtQiVOHGQp
GDWD
- 9\KOiãHQtYê]Y\NSĜHGNOiGiQtSURMHNWĤ
- 3ĜtMHPåiGRVWt
- $GPLQLVWUDWLYQtNRQWURODDKRGQRFHQt
- 3RGSLVVPOXY
- 5HDOL]DFHSURMHNWĤ
- .RQWURO\SURYHGHQtDY\SODFHQtGRWDFH
-DNpSURMHNW\EXGRXSUDYGČSRGREQČXVNXWHþQČQ\
3ĜHGNOiGDQpSURMHNW\EXGRXPXVHWEêWYUiPFLWĜHFK]YROHQêFK),&+Ë
),&+( 3URMHNWRYiGRNXPHQWDFH
),&+( 5R]YRMVOXåHEYPLNURUHJLRQX
),&+( 9DODãVNR±DWUDNWLYQtUHJLRQNåLYRWX
3RGUREQêSRSLVPRåQêFKDNWLYLWMHXYHGHQYNDSLWROH
9MDNpPþDVRYpPKRUL]RQWXEXGRXSURMHNW\SUDYGČSRGREQČXVNXWHþQČQ\
9UiPFLSURJUDPXEXGHGRGUåHQSULQFLSQW]QåHSURMHNW\EXGRXUHDOL]RYiQ\GRGYRXOHWRG
SRGSLVXVPORXY\UHVSDORNRYDQêFKILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤQDURNW]Q
- DORNDFHSHQČ]URNXEXGRXþHUSiQ\GRURNX
- DORNDFHSHQČ]URNXEXGRXþHUSiQ\GRURNX
- DORNDFHSHQČ]URNXEXGRXþHUSiQ\GRURNX
0RQLWRULQJKRGQRFHQtDNRQWURODSUR
~þHO\0$6
/LGVNp]GURMHILQDQþQt]GURMHDSURVWĜHGN\XSODWĖRYDQpSĜLPRQLWRULQJX
/LGVNp]GURMH
PDQDåHU0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
SĜHGVHGDDPtVWRSĜHGVHGD0$69VHWtQVND
-
þOHQVNpSĜtVSČYN\0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNRDGRWDFH]tVNDQpYUiPFLUHåLMQtFKQiNODGĤ
UHDOL]DFH6WUDWHJLH0$60LNURUHJLRQX9VHWtQVNREXGRXY\XåLW\QDSODWPDQDåHUDFHVWRYQt
QiKUDG\DUHåLMQtYêGDMHVWtPVSRMHQp
)LQDQþQt]GURMH
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
201
Strategie Leader +
Strategický rozvojový plán Mikroregionu Vsetínsko
3URVWĜHGN\XSODWĖRYDQpSĜLPRQLWRULQJXQDSOQČQtVWDQRYHQêFKPRQLWRURYDFtXND]DWHOĤNWHUpMVRX
VWDQRYHQ\YMHGQRWOLYêFK),&+Ë&+
- SUĤEČåQp]SUiY\DNRQHþQi]SUiYDRUHDOL]DFLSURMHNWĤ
- I\]LFNpNRQWURO\YČFQpKRDILQDQþQtKRSOQČQt
3URVWĜHGN\NWHUpEXGRXXSODWQČQ\SURKRGQRFHQtSURJUDPX
QDSOQČQtVWDQRYHQêFKKRGQRWtFtFKLQGLNiWRUĤNWHUpMVRXVWDQRYHQ\YMHGQRWOLYêFK),&+Ë&+
SUĤEČåQp KRGQRWtFt ]SUiY\ D NRQHþQi KRGQRWtFt ]SUiYD ~VSČãQRVWL 6WUDWHJLH 0$6
0LNURUHJLRQX9VHWtQVNR
9]WDKNRVWDWQtPSURJUDPĤP
XSODWQČQêPY~]HPt
6WUXþQê SRSLV H[LVWXMtFtFK UR]YRMRYêFK SURJUDPĤ D VWUDWHJLt UR]YRMH SUR GDQp
~]HPtYþHWQČMHMtFKFtOĤ
5R]YRMRYpVWUDWHJLHSURGDQp~]HPt
=iNODGQtPLVWUDWHJLFNêPLPDWHULiOHPSURUR]YRMGDQpKR~]HPtMVRX
,QWHJURYDQêSURMHNWSURUR]YRMPLNURUHJLRQX
7HQWRGRNXPHQWY\FKi]t]SOiQĤUR]YRMH~]HPtD~]HPQtFKSOiQĤMHGQRWOLYêFKREFtQD~]HPt0$6
0LNURUHJLRQX 9VHWtQVNR D MH YVRXODGX V3OiQHP UR]YRMH ~]HPQtKR REYRGX =OtQVNpKR NUDMH
5HJLRQiOQtPRSHUDþQtPSURJUDPHP1876,,6WĜHGQt0RUDYDD1iURGQtPUR]YRMRYêPSOiQHP
6PČU\DFtOHUR]YRMHMVRXGiQ\MHGQRWOLYêPLSULRULWQtPLRVDPL
ěHãHQtGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXU\
5R]YRMFHVWRYQtKRUXFKX
5R]YRMPDOpKRDVWĜHGQtKRSRGQLNiQt
3ĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFH
ěHãHQtWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\
äLYRWQtSURVWĜHGt
5R]YRMRYpSURJUDP\SURGDQp~]HPt
.QDSOQČQt FtOĤ VWUDWHJLFNêFK UR]YRMRYêFK VWXGLt E\OR Y\XåLWR UR]YRMRYêFK SURJUDPĤ
]SĜHGYVWXSQtFK IRQGĤ ,63$ 6$3$5' &%& 3KDUH /($'(5 YUiPFL 329 3KDUH ±,,þiVW
6523329
3URJUDP6523
1i]HYSURMHNWX
.RRUGLQDþQtDLQIRUPDþQtFHQWUXP
&tOSURMHNWX 5HNRQVWUXNFHEXGRY\VORXåtFtMDNR.,&SURRVRE\SRVWLåHQpVRFLiOQtH[NOX]t
1i]HYSURMHNWX
&\NOLVWLFNiWUDVD%\VWĜLþND9HONp.DUORYLFH
&tO3URMHNWX
9\EXGRYiQt NYDOLWQt GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXU\ NUR]YRML FHVWRYQtKR UXFKX
YPLNURUHJLRQX
1i]HYSURMHNWX
5HOD[DþQtDWXULVWLFNpFHQWUXP+RUQROLGHþVND
&tOSURMHNWX
9\EXGRYiQtXE\WRYDFtFKNDSDFLWDUHKDELOLWDþQtFK]DĜt]HQt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
202
Strategie Leader +
Strategický rozvojový plán Mikroregionu Vsetínsko
3URJUDP,63$
1i]HYSURMHNWX
&tOSURMHNWX ýLVWiĜHND%HþYD
2GNDQDOL]RYiQtDþLãWČQtREFtRNUHVX9VHWtQ
1i]HYSURMHNWX
&tOSURMHNWX
6SRUWRYQČWXULVWLFNpY]GČOiYDFtFHQWUXPPLNURUHJLRQX+RUQROLGHþVNR
9\EXGRYiQt YtFH~þHORYpKR ]DĜt]HQt VORXåtFtKR NH Y]GČOiYiQt YROQRþDVRYêP
DNWLYLWiPDUR]YRMLWXULVWLFNpKRUXFKX
3URJUDP6$3$5'
1i]HYSURMHNWX
&tOSURMHNWX
3URJUDP&%&3KDUH
1i]HYSURMHNWX
&tOSURMHNWX
2åLYHQtãNROVNpKRLQIRUPDþQtKRDVSRUWRYQtKRFHQWUD/DþQRY
=YêãLWNDSDFLWXPDWHĜVNpãNRO\Y\EXGRYDWLQWHUQHWRYRXþtWiUQXDNQLKRYQX
DLQIRUPDþQtFHQWUXP
5R]YRMRYiVWXGLHSĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFH
1DYi]iQtVSROXSUiFHSĜtKUDQLþQtFKPLNURUHJLRQĤ+RUQROLGHþVNRD3~FKRYVNi
GROLQDMDNRSLORWQtSURMHNW
3URJUDP/($'(5YSURJUDPX329
1i]HYSURMHNWX
&tOSURMHNWX
=YêãHQtNYDOLW\åLYRWDDHNRORJLFN\XGUåLWHOQêUR]YRM9DODãVND
8FKRYiQt D UR]YRM SĜtURGQtKR D NXOWXUQtKR GČGLFWYt SRVtOHQt YHQNRYVNp
HNRQRPLN\D]YêãHQtWXULVWLFNpKRUXFKX
3URJUDP3KDUH,,þiVW
1i]HYSURMHNWX
9êVWDYEDFHQWUiOQtKRSDUNRYLãWČ+RUQROLGHþVND
&tOSURMHNWX
9\EXGRYiQtLQIUDVWUXNWXU\SURUR]YRMWXULVWLFNpKRUXFKXYPLNURUHJLRQX
'DOãtSURJUDP\
2EFH 9VHWtQVND GiOH Y\XåtYDMt GDOãt GRWDþQt D UR]YRMRYp SURJUDP\ Y\KODãRYDQp VWiWHP UHVS
MHGQRWOLYêPL PLQLVWHUVWY\ QDSĜ 005 ± SURJUDP REQRY\ YHQNRYD GRWDFH QD E\GOHQt 6)ä3 ±
SO\QRILNDFHDSRGDRGURNXSURJUDP\UR]YRMHY\KODãRYDQp=OtQVNêPNUDMHP
6SRMLWRVWVRVWDWQtPL~]HPQtPLDNWLYLWDPL
3ĜHGNOiGDQê SURMHNW QDYD]XMH QD MLå SURYHGHQp DNWLYLW\ XPRåĖXMH SOQČ Y\XåtW Y\EXGRYDQêFK
NDSDFLWSURUR]YRMYHQNRYD]NYDOLWQČQtåLYRWDREþDQĤDXFKRYiQtSĜtURG\
1HMYČWãtP SĜtQRVHP WRKRWR SURMHNWX MH Y\EXGRYiQt RUJDQL]DþQt VWUXNWXU\ SUDFXMtFt QD SULQFLSX
SDUWQHUVWYtDVSROXSUiFHYãHFKDNWpUĤUR]YRMH~]HPtěDGDSRGSRURYDQêFKDNWLYLWEH]SURVWĜHGQČ
QDYD]XMHQDLQYHVWLþQtþLQQRVWtMHGQRWOLYêFKREFt
0$6SĤVREtMDNRNRRUGLQDþQtRUJiQSURUR]KRGXMtFtDNWLYLW\UHDOL]RYDQpQD~]HPtPLNURUHJLRQXD
SRVN\WXMHYãHVWUDQQRXSRGSRUXSĜLĜHãHQt]iPČUĤUR]YRMH~]HPt
6SROXSUiFHVRUJDQL]DFHPLNWHUpQHMVRXþOHQ\0$6
0$6 QHQt X]DYĜHQRX RUJDQL]DFt 3ĜL SOQČQt ]iPČUĤ VSROXSUDFXMH VĜDGRX VXEMHNWĤ NWHUp VWRMt
PLPRIRUPiOQtVWUXNWXUX0$6-HGQiVHSĜHGHYãtPRW\WRVXEMHNW\
- &+.2%HVN\G\VSROXSUiFHSĜLWYRUEČVWUDWHJLHDY]iMHPQpYêPČQČLQIRUPDFtSĜHGHYãtP
SĜLLQYHVWLþQtþLQQRVWLYFKUiQČQpP~]HPt
- 3ĜLOHKOp PLNURUHJLRQ\ SĜL ĜHãHQt QDGUHJLRQiOQtFK SURMHNWĤ SĜHGHYãtP YREODVWL GRSUDYQt
GRVWXSQRVWLWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\DFHVWRYQtKRUXFKX
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
203
Strategie Leader +
Strategický rozvojový plán Mikroregionu Vsetínsko
-
1HVWiWQt QH]LVNRYp RUJDQL]DFH SĤVREtFt QD ~]HPt PLNURUHJLRQX VSROXSUiFH VH RGEêYi
SURVWĜHGQLFWYtPVWDURVWĤREFt0$6EXGHĜHãLWNRPSOH[QČSURFHOp~]HPt
6SROXSUiFH VQDGĜt]HQêPLLQVWLWXFHPL .UDMVNê ~ĜDG=OtQVNpKR NUDMH .UDMVNi KRVSRGiĜVNi
NRPRUD$JUiUQtNRPRUD
Ò]HPQtVWUXNWXU\DSURJUDP\
1DYUåHQp ]iPČU\ 0$6 MVRX YVRXODGX VH YãHPL SODWQêPL UR]YRMRYêPL SOiQ\ ~]HPt 9]KOHGHP
WRPX åH UHVSHNWXMt UR]YRMRYp SURJUDP\ PLNURUHJLRQX Y\ããtFK ~]HPQČ VSUiYQtFK FHONĤ D
VHNWRURYêFKSURJUDPĤQHGRFKi]tNSĜHNUêYiQt]iPČUĤ
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
204
Strategie Leader +
Strategický rozvojový plán Mikroregionu Vsetínsko
6H]QDP]NUDWHN
$5(6
$GPLQLVWUDWLYQtUHJLVWUHNRQRPLFNêFKVXEMHNWĤ
þSþS
þtVORSRSLVQp
ý5
ýHVNiUHSXEOLND
ý6Ò
ýHVNêVWDWLVWLFNê~ĜDG
(8
(YURSVNiXQLH
&+.2
&KUiQČQiNUDMLQQiREODVW
,.7
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLH
,63$
3ĜHGVWUXNWXUiOQtIRQG
/($'(5
,QLFLDWLYD6SROHþHQVWYt(8
0$6
0tVWQtDNþQtVNXSLQD
005
0LQLVWHUVWYRSURPtVWQtUR]YRMý5
0=H
0LQLVWHUVWYR]HPČGČOVWYtý5
112
1HVWiWQtQH]LVNRYiRUJDQL]DFH
135
QiURGQtSĜtURGQtUH]HUYDFH
1876
Ò]HPQtVWDWLVWLFNiMHGQRWND
3KDUH
3ĜHGVWUXNWXUiOQtIRQG
329
3URJUDPREQRY\YHQNRYD
33
SĜtURGQtSDPiWND
52
5HJLRQiOQtRGERU
VURVSROVUR 6SROHþQRVWVUXþHQtPRPH]HQêP
6$3$5'
3ĜHGVWUXNWXUiOQtIRQG
6E
6EtUND
6)ä3
6WiWQtIRQGåLYRWQtKRSURVWĜHGt
6/'%
6þtWiQtOLGXGRPĤDE\WĤ
6233UĤP\VO
6HNWRURYêRSHUDþQtSURJUDP
6523
6SROHþQêUHJLRQiOQtRSHUDþQtSURJUDP
VWRO
6WROHWt
6:27
6LOQpDVODEpVWUiQN\SĜtOHåLWRVWLDRKURåHQt
6=,)
6WiWQt]iUXþQtDLQWHUYHQþQtIRQG
Ò3
ÒĜDGSUiFH
ä3
äLYRWQtSURVWĜHGt
Tento dokument je spolufinancován MMR ýR
205
Download

Strategie LEADER+ - Mikroregion Vsetínsko