Strana 1 ze 4
Info 1/2014
Důkaz virů u plazů pomocí PCR
Infekční onemocnění hrají u plazů významnou
roli. V případě infekcí je důležitá jak správná
diagnóza, tak i karanténa a profylaxe. V
poslední době se významně rozšířilo spektrum
možných
testů
v
rámci
diagnostiky
onemocnění a prevence. Níže najdete přehled
nejdůležitějších patogenů.
Viry vyskytující se u želv:
Herpesviry
Herpesvirové infekce se vyskytují u mnoha
různých druhů želv, časté jsou hlavně u
suchozemských želv. Převažující klinické
symptomy jsou výtok z nosu a z očí, anorexie
a letargie. Relativně typické jsou nekrotické
povlaky jazyka a sliznice dutiny ústní. Ke
stanovení diagnózy intra vitam se musí
odebrat stěr z hrdla. U mrtvých zvířat slouží k
průkazu vzorek jazyka, jater, střev a
eventuálně mozku.
U vodních želv se vyskytuje herpesvirová
infekce především v souvislosti s hepatitidou.
U těchto zvířat mohou být vyšetřovány výtěry z
hrdla a vzorky jater.
U mořských želv způsobují herpesviry
fibropapilomatózu. Prokázat vir ve změněné
tkáni je možné pomocí PCR.
Picornaviry (virus „X“)
Picornaviry (známé také jako viry „X“) se
prokazují pravidelně u suchozemských želv.
Vyskytují se často společně s dalšími
patogeny,
především
s
herpesviry
a
mykoplasmaty. U mladých zvířat bývá klinicky
pozorováno hlavně změknutí krunýře. U
dospělých zvířat se infekce projevuje
rhinitidou, stomatitidou, ascitem a náhlým
úhynem. K průkazu Picornavirů je nejlepší stěr
z hrdla. Jako orgánové vzorky jsou vhodné
střevo, jazyk, ledviny a játra.
Adenoviry
Adenoviry se nacházejí především u ještěrů a
hadů, ale vyskytují se také u želv. Klinicky
pozorované příznaky jsou anorexie, léze v
dutině ústní a průjem. Adenoviry mohou být
izolované pomocí PCR z výtěrů z kloaky živých
zvířat a z jater nebo střeva mrtvých zvířat.
PMV (Ferlaviry) a Reoviry
Ferla- a reoviry se vyskytují především u hadů
a ještěrů, ale mohou se infikovat také želvy.
Klinicky jsou spojovány s respiratorními
onemocněními.
Viry vyskytující se u ještěrů:
Ranaviry
Adenoviry
Ranaviry jsou důležití původci onemocnění u
obojživelníků. V posledních letech se ukazuje,
že tyto viry jsou stále větším problémem také u
plazů. Vyskytují se u želv, ještěrů a hadů. U
želv způsobují stomatitidy, hepatitidy a náhlá
úmrtí. Důkaz ranavirů se provádí u živých
zvířat ze stěru z hrdla nebo z krve, u mrtvých
zvířat jsou vhodné k vyšetření především játra,
jazyk a kůže.
Ještěři, především vousaté agamy (Pogona
vitticeps), jsou často postiženi adenovirovou
infekcí.
Klinické
příznaky
jsou
často
nespecifické, mohou zahrnovat anorexii, apatii,
průjem a opistotonus. U vousatých agam jsou
postižena převážně mladá zvířata. Průkaz se
provádí ze stěrů kloaky, ze vzorků jater a
střeva.
LABOKLIN • LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG
areál AV ČR • Vídeňská 1083 • Praha 4-Krč • 142 20 • E-Mail: [email protected] • www.laboklin.cz
Strana 2 ze 4
Ranaviry
Ranaviry jsou spojovány u ještěrů s kožními
změnami, hepatitidou a náhlým úhynem.
Důkaz se provádí u živých zvířat ze stěru hrdla
nebo z kůže, u mrtvých zvířat se odebírá
především vzorek z jater, jazyka a kůže.
U ještěrů jsou herpesviry většinou zjišťovány v
souvislosti s orálními lézemi. PCR diagnostika
se provádí ze stěrů lézí nebo z výtěrů hrdla. U
mrtvých zvířat by měla být vyšetřovaná játra.
PMV (Ferlaviry)
Ferlaviry se zjišťují především u hadů,
infikováni mohou být ale také ještěři. Klinicky
se mohou zdát zvířata zdravá, případně se
mohou vyvinout respirační příznaky. Diagnóza
se stanovuje stejně jako u hadů.
Viry vyskytující se u hadů:
Obr. 1 stěr z kloaky
Iridoviry bezobratlých u ještěrů
Iridoviry u bezobratlých (IIV) se vyskytují
především u hmyzu. Vedle toho jsou
pravidelně nacházeny u ještěrů, kde mohou
být příčinou kožních lézí. Známkou infekce
iridoviry může být vyšší úmrtnost zkrmovaného
hmyzu nebo ještěrů v zájmových chovech. K
průkazu
slouží
kůže
nebo játra.
U
zkrmovaného hmyzu (např. cvrčci) se vyšetřuje
celé tělo.
Reoviry
Reoviry patří (vedle adenovirů) k nejčastěji
prokazovaným virům u ještěrů a hadů.
Nacházejí se také u želv. U hadů a ještěru
převažují respirační symptomy, především
pneumonie. Tyto viry se mohou také podílet na
vzniku papilomatózních kožních lézí. Pro
virologické vyšetření jsou vhodné stěry hrdla,
vzorky kůže nebo plic.
PMV (ferlaviry)
Ferlaviry působí klinické problémy především u
zmijí, jedovatých i nejedovatých užovek, ale
také u hroznýšů a krajt. Symptomy
onemocnění zahrnují jak výtok z nosu,
dyspnoi, recidivující, na terapii nereagující
pneumonii, tak i poruchy CNS. U živých zvířat
se virus prokazuje ve stěrech dutiny ústní a
kloaky nebo v tracheálních výplašcích pomocí
PCR. Vhodným orgánový materiálem jsou
plíce, střevo, játra a ledviny.
Arenoviry u hroznýšovitých
Nedávno byly arenoviry identifikovány jako
příčina obávané IBD u hroznýšů a krajt. IBD je
onemocnění charakteristické inkluzními tělísky
v buňkách různých orgánů a oslabením
imunitního systému postižených zvířat. U
nemocných jedinců se projevují typicky CNS
příznaky doprovázené regurgitací. U živých
zvířat by se měla vyšetřovat kombinace plné
krve a stěry z hrdla nebo alternativně biopsie
jater. U mrtvých zvířat jsou k PCR průkazu
vhodné především mozek a játra. U krajt je
důrazně preferováno vyšetření mozku.
Herpesviry
LABOKLIN • LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG
areál AV ČR • Vídeňská 1083 • Praha 4-Krč • 142 20 • E-Mail: [email protected] • www.laboklin.cz
Strana 3 ze 4
Ranaviry
Ranaviry se nachází vedle želv a ještěrů také u
hadů. Jsou spojeny s granulomatózními
změnami jater a ústní dutiny. Vhodnými vzorky
k laboratorní diagnostice jsou hlavně výtěr z
hrdla nebo vzorek jater.
Profil:
Obr. 2 stěr z hrdla
Adenoviry
Adenoviry se u hadů vyskytují často. Klinicky
jsou v popředí gastrointestinální symptomy, ale
také CNS příznaky.
Reoviry
Reoviry se u hadů prokazují často. Klinika a
diagnostika je obdobná jako u ještěrů.
Často se v běžné klinické praxi neklade důraz
na potvrzení nebo vyloučení konkrétního
původce, ale spíše na screeningové vyšetření
infekčních příčin v rámci určitých klinických
projevů.
Pro usnadnění diagnostiky i zjednodušení a
sjednocení
karantény,
jsme
sestavili
následující profily:
–
Karanténní
profil
individuálně
sestavený pro ještěry, užovky a zmije,
hroznýše a krajty a želvy
–
Malý a velký respirační profil pro želvy
s dýchacími obtížemi
–
Respirační profil pro hroznýše a krajty
–
Neurologický profil pro hroznýše a
krajty
–
Kožní
profil
pro
ještěry
s
dermatologickými změnami
–
Profil pro obojživelníky
Dotazy týkající se infekčních chorob plazů
Vám ráda pomůže zodpovědět naše nová
kolegyně Dr. Rachel E. Marschang.
Virové infekce u plazů, klinika a vzorky
Viry
Želvy
AdenoKlinika
Anorexie, léze v
dutině ústní,
průjem
Vzorky
Stěry z kloaky,
játra, střevo
ArenaKlinika
Neznámá
Vzorky
Herpes-
Klinika
Vzorky
Stomatitida,
rhinitida, hepatitida
Stěry z hrdla,
jazyk, střevo, játra
Ještěři
Enteritida,
hepatitida
Hadi
Enteritida,
hepatitida
Stěry z kloaky,
játra, střevo
Neznámá
Stěry z kloaky,
játra, střevo
IBD
Stěry z hrdla, plná
krev, játra, mozek
Léze dutiny ústní,
hepatitida
Stěry z hrdla,
materiál z lézí,
játra
Léze dutiny ústní,
hepatitida
Stěry z hrdla,
materiál z lézí,
játra
LABOKLIN • LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG
areál AV ČR • Vídeňská 1083 • Praha 4-Krč • 142 20 • E-Mail: [email protected] • www.laboklin.cz
Strana 4 ze 4
Irido-
Klinika
Pneumonie
Kožní léze,
hubnutí, náhlý
úhyn
Kožní biopsie,
játra, kůže
Pneumonie
Vzorky
Stěry z kloaky a
hrdla, plíce, játra,
ledviny, střevo
Stěry z kloaky a
hrdla, plíce, játra,
střevo
Klinika
Rhinitida, měknutí
krunýře, ascites
Stěry z hrdla,
jazyk, střevo, játra,
ledviny
Stomatitida,
hepatitida
Stěry z kloaky a
hrdla, jazyk, játra
Stomatitida,
rhinitida
Neznámá
Klinika
Neznámá
Vzorky
Ferla(PMV)
Picorna(Virus „X“)
Vzorky
Rana-
Klinika
Vzorky
Reo-
Klinika
Vzorky
Stěry z hrdla, jazyk
Hepatitida, kožní
léze
Stěry z kloaky a
hrdla, kůže, játra
Penumonie,
enteritida, kožní
léze
Stěry z kloaky a
hrdla, kůže, plíce,
střevo
Neznámá
Pneumonie,
poruchy CNS
Stěry z hrdla a
kloaky, tracheální
výplašky, plíce,
játra, ledviny,
pankreas
Neznámá
Hepatitida,
stomatitida
Stěry z hrdla a
kloaky, játra
Stěry z hrdla, plíce
LABOKLIN • LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG
areál AV ČR • Vídeňská 1083 • Praha 4-Krč • 142 20 • E-Mail: [email protected] • www.laboklin.cz
Download

Důkaz virů u plazů pomocí PCR