4 € / 120 Kč
2/2014
w w w. l e a d e r p re s s. s k
7. ročník
máj 2014
E l e k t r o n i c k á v e r z i a – v i a c i n fo r m á c i í , v y š š i a č í t a n o s ť
ai magazine 2/2014
®
a u t o m o t i v e
i n d u s t r y
Journal about the automotive industry and mechanical engineering
NOVÁ GENERÁCIA VRTÁKOV
MPS1
PS1
MPS1 vrtáky s MIRACLE SIGMA technológiou - Ø3 ~ Ø20
9\VRN£SURGXNWLYLWDȔUH]Q«U¿FKORVWLDŀGRPPLQ
3UHRFHOHQHKUG]DYHM¼FHRFHOHDOLDWLQ\
7ULFRRODQWWHFKQROµJLDȔRWYRU\QDY¿SODFKVWURMXKROQ¯NRY¿PSULHUH]RP
SUHY\ģģ¯REMHPFKODGLDFHMNYDSDOLQ\
=HURƔ
ƔNYDOLWD SRYUFKX VQ¯]N\
\PWUHQ¯P DY\V
\ RNRXŀLYRWQRVħRX
=HURƔNYDOLWDSRYUFKXVQ¯]N\PWUHQ¯PDY\VRNRXŀLYRWQRVħRX
ZERO-μ
technológia
Tri-Coolant
technológia
Bežný povlak
ZERO-μ
technológia
konštrukcia
k
št k i , inovácie, vývoj, svet lídrov, automobilky, metrológia, materiály,
technológie, produkty, dodávatelia, náradie, nástroje, obrábanie, frézovanie, zváranie,
robotika, automatizácia, veľtrhy, výstavy, digitálny podnik, veda, výskum, vzdelávanie
Budúcnosť robotiky prichádza.
Už čoskoro!
KUKA Roboter CEE GmbH
organizační složka
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: +420 226 212 271, [email protected], www.kuka.cz
EDITORIAL
Vážení čitatelia,
editorial k druhému tohtoročnému vydaniu
ai magazine bude trochu netradične, zameraný tematicky a venovaný výnimočnému veľtrhu automatizácie
a mechatroniky AUTOMATICA, ktorý sa už po šiestykrát
koná na výstavisku v Mníchove od 3. do 6. júna 2014. Aj
my, podujatiu, samozrejme, venujeme zvýšenú pozornosť. Najväčšiu svetovú prehliadku robotiky si môžete pozrieť aj vy využitím dotovaných zájazdov za veľmi prijateľné ceny. Viac informácií
sa dozviete na strane 13. Veľtrh AUTOMATICA prvýkrát ponúkne
aj prezentáciu na tému servisnej robotiky. Ukáže vám, ako pomocou
modernej robotiky, montážnej a manipulačnej techniky znížite svoje náklady, veď dnes už hádam každá firma, a je jedno z akej oblasti, stavia
svoju činnosť práve na týchto trendoch. Veľtrh je určený nielen pre manažérov a pracovníkov v automobilovom priemysle, konštruktérov a vývojárov,
ale osloví aj dodávateľský, kovospracujúci priemysel a elektrotechniku. Medzi nosné témy podujatia patrí hlavne manipulačná technika, polohovacie
systémy, automatizovaná výroba kompozitov, robotika, zabezpečovacia technika, napájacia technika a priemyselné spracovanie obrazu, servisná robotika, výskum, senzorika, riadiaca technika a technika pohonov. Nebudú chýbať
odborné fóra napríklad na tému Súčasné trendy automatizácie, Profesionálna
servisná robotika, či Smart Factory, ktoré bude venované výrobe budúcnosti.
V rovnakom termíne sa na výstavisku v Mníchove koná európsky veľtrh pre
priemyselnú údržbu MAINTAIN 2014 a svetový veľtrh solárnych technológií
INTERSOLAR 2014. V ai magazine sa dozviete tiež veľa informácií z prezentačných akcií viacerých firiem.
21.
MSV v NITRE
nájdete
nás v hale
F
a M5, stánok 36
Vážení priatelia, v druhom tohtoročnom vydaní ai magazine nájdete ďalšie
dôležité informácií zo sveta automobilového a strojárskeho priemyslu, ale
i zaujímavé čítanie.
Tešíme sa na stretnutie na MSV Nitra 2014!
Želáme vám úspech v podnikaní!
S pozdravom
Eva Ertlová
šéfredaktorka ai magazine
Viac informácií v elektronickej verzii ai magazine na:
www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk, www.floowie.com
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
1
OBSAH
CONTENS
Register automotive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Automotive Companies register
Odštartovanie inteligentnej revolúcie vo zváracej
technike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Svet lídrov
The leaders´ World
Start-Up of Intelligent Revolution in Welding Technology
Nové Technologické centrum Johnson Controls
v Trenčíne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Materiály, technológie, produkty
Materials, Technologies, Products
Inteligentná manipulácia s bremenami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
New Johnson Controls Technology Centre in Trenčín
Intelligent loads handling
Tažné AGV INDEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
Hitch AGV INDEVA
Tunelové AGV INDEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
Tunnel AGV INDEVA
Značenie pre automobilový priemysel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9
Marking for Automotive Industry
Od AgieCharmilles k GF Machining Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
From AgieCharmilles to GF Machining Solutions
AU Optronics Slovakia, s.r.o. - výrobný program
automotive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
AU Optronics Slovakia, Ltd. – Production Programme of Automotive
Firma Schunk na Trenčianskom robotickom dni . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
Firm Schunk at Trenčín Robotic Day
Robotika, automatizácia, zváranie
Robotics, Automation, Welding
AUTOMATICA - 6. mezinárodní odborný veletrh automatizace,
3. - 6. 6. 2014, výstaviště Mnichov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Automatica - 6th International Trade Fair for Automation,
the 3rd – 6th of June 2014, Munich Trade Fair Centre
Moderní elektrické pohony pro vaše aplikace .. . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Modern Electric Drives for Your Applications
Robotika ve výrobě ABS - Díky robotům můžete
brzdit naplno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Robotics in Manufacturing of ABS – Thanks Robots You Can Brake Completely
MPS1 Drill Series - novinka pre vysokoproduktívne
vŕtanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
MPS1 Drill Series - New for High Performance Drilling
VQ - antivibračné tvrdokovové frézy pre
ťažkoobrobiteľné materiály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
VQ – Anti Vibration HM End Mills for Difficult to Cut Materials
Výroba dier a závitov závitníkmi od firmy ISCAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
Production Holes and Threads by Company ISCAR
Vyššia efektivita vo výrobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
Increased Efficiency in Production
Nové HFC řešení z dílny Pramet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
New HFC Solutions from Workshop PRAMET
Společně do nové éry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Nástroje a stratégie použitia pre upichovanie
a zapichovanie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Together Into New Period
Tools and Strategies for Application of Parting-off and Grooving
Svetlá budúcnosť robotov ABB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Frézovanie drážok a zápichov s novými reznými
doštičkami s tromi reznými hranami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
Bright Future of ABB Robots
Wittmann Battenfeld CZ - OPEN HOUSE 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
Wittmann Battenfeld CZ - OPEN HOUSE 2014
2
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Milling of Grooves and Neck-Downs with New Cutting Inserts
with Three Cutting Edges
OBSAH
CONTENS
Sústruženie ocele - kratšie cykly a vyššia
bezpečnosť procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
Metrológia
Metrology
Steel turning - shorter cycles and higher process security
Skenování, optické měření, multisenzor – co vybrat
pro 3D měření rozměrů součástek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Scanning, Optical Measuring, Multi-sensor – What to Choose
for 3-Dimensional Measuring of Parts?
Společnost Breuckmann - Specialista na 3D optickou
měřicí techniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Company Breuckmann – Specialist in 3D Optical Measurement Technology
Nový drsnoměr MarSurf XR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
New Surface Measuring Unit MarSurf XR1
Veda, výskum, vzdelávanie
Science, Research, Education
Fast in Charge - Inovatívne riešenie rýchleho
indukčného nabíjania pre elektromobily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
Fast in Charge – Innovative Solution of Rapid Induction Charging
for Electric Vehicles
Nedávna minulosť zavádzania CAD systémov
do praxe a výučby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
Zákaznické dny 2014 firmy TAJMAC-ZPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
Recent History of Introduction of CAD Systems into Practice and Teaching
Customers Days 2014 of the Company TAJMAC-ZPS
Meranie hmotnosti obsahu police v univerzálnom
policovom zakladači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
Multicentrum - Meníme život vo výrobe! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
Multicentrum – We Change Life in Production
Pružnější výroba díky principu „plug & produce“ . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
Flexible Production Due to Principle of "Plug and Produce
Obráběcí stroje z Varnsdorfu - známka kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
Tool Machines from Varnsdorf- Sign of Quality
Elektroerozívne drôtové rezačky AgieCharmilles . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
Electrical Discharge Wire Cutters AgieCharmilles
Stabilní dokonalost po celé čáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
Stable Excellence in Extenso
LEADWELL LTC 35 CXLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
LEADWELL LTC 35 CXLY
Nástrojová sonda Z-Nano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
Tool Setting Probe Z-Nano
Makino D800Z - presnosť bez kompromisov, tuhosť
a rýchlosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
Makino D800Z - Accuracy without Compromises, Rigidity and Speed
Weight Measurement of Regal Capacity in Universal Storage
and Retrieval Machine
Meranie pneumatík pomocou bezkontaktných systémov
využívajúcich triangulačnú metódu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6
Measurement of Tyres By Means of Contactless Systems Using
Triangulation Method
Finálny výsledok technologického procesu
tvárnenia - ohýbanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
Final Result of Technological Process Forming- Bending
Komplexný modulárny robotický systém strednej
kategórie s vyššou inteligenciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0
Complex Modular Robotic System of Mid-Range with Higher Intelligence
Environmentalistika
Environmental
Nebezpečné látky vo firme, ich skladovanie
a manipulácia s nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4
Hazardous Substances in Company, Their Storage and Handling
Hospodárske spektrum
Economic Spectrum
15 rokov lisovacieho náradia v Dubnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6
15 years manufacturing of pressing tools in Dubnica
Trenčiansky robotický deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
Trenčín Robotic Day
Novinky svetových výrobcov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 2
Innovations of World´s Producers
Resumé článkov uverejených v ai magazine 2/2014 . . . . . . . .10 5
Résumés of Articles published in ai magazine 2/2014
Efektivní vývoj řídicí jednotky automobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
Effective Development of Control Unit in Car
www.leaderpress.sk | 2/2014
|
3
REGISTER
AUTOMOTIVE
Matador Industries, a. s.
Továrenská 1, P.O.Box 80, SK - 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 42 38 10 200 - 201, fax: +421 42 42 62 660
[email protected], www.matador-industries.sk
• výroba lisovacích nástrojov • výroba zvarovacích liniek a prípravkov • automatizácia a robotizácia výrobných procesov
• všeobecné strojárstvo - výroba podľa výkresovej dokumentácie zákazníka
KUKA Roboter CEE GmbH
organizační složka
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
Horní Počernice, Česká republika
GSM +420 724 162 863,
Tel.: +420 226 212 271
Fax: +420 226 212 270
[email protected]
Prodej průmyslových robotů a periferií
Servis, školení a programování
Vyšné Kamence 11
V
013 06 Terchová
0
Slovakia
S
ttel.:
e +421 41 507 1101
fax: +421 41 507 1151
fa
www.cobaautomotive.sk
w
REGISTER
Výroba vytlačovaných a vstrekovaných
ovvaných
plastových dielov pre automobilový
lový priemysel
4
Výkon.
Vášeň.
Vytrvalost.
Stäubli Systems, s.r.o, +420 466 616 125
[email protected]
www.staubli.cz /robotics
OBJEVTE KOMPLETNÍ NABÍDKU PRO
PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI
FANUC CZECH s.r.o.
U Pekařky 1A/484
180 00 Praha 8 - Libeň
www.fanuc.cz
|
ǩ snižujeme náklady
ǩ zvyšujeme produktivitu
ǩ spolehlivost 99,99%
2/2014 | www.leaderpress.sk
REGISTER
REGISTER
ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
PROFIKA
dodáva a servisuje CNC stroje
již od roku 1992!
Kontakt ČR: PROFIKA, s.r.o., Průmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou, tel.: +420 326 909 511 – ústř., profi[email protected]fika.cz, www.profika.cz
Kontakt SK: PROFIKA SK s.r.o., Bernolákova 1, P.O.BOX 7, 974 05 Banská Bystrica, tel.: +421 918 653 147, profi[email protected], www.profika.sk
Tvoje vzdialené
miesta na dosah ruky.
www.controlsystem.sk
internetový teleservis PLC a zber údajov
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
5
REGISTER
AUTOMOTIVE
3ŐHYUDWQë
REMHYMHWDG\
www.sandvik.coromant.com/productnews
Vážení obchodní priatelia, dovoľte aby sme Vás pozvali na
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre,
ktorý sa koná od 20. do 23. 5. 2014 v areáli výstaviska Agrokomlex.
Nájdete nás v Pavilóne M1, stánok číslo 7
Tešíme sa na Vašu účasť
Detailné informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Veronika Vagnerová, tel.: +420 545 426 318, e-mail: [email protected]
Kontakty na obchodníkov:
Ing. Martin Kokavec: tel.: +421 917 642 512, e-mail: [email protected]
Jozef Sabol B.A.: tel.: +421 917 645 950, e-mail: [email protected]
6
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Connecting Global Competence
Nový sektor veľtrhu:
professional service robotics
IDENTIFIKUJTE SVOJE OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI
Informácie:
EXPO-Consult + Service, spol. s r. o. | Brno
Tel. +420 545 176 158, +420 545 176 160
[email protected]
6. medzinárodný odborný veľtrh pre automatizáciu a mechatroniku
3.–6. júna 2014 | Messe München
www.automatica-servicerobotics.com
SVET LÍDROV
J o h n s o n C o n t ro l s
Nové Technologické centrum
Johnson Controls v Trenčíne
Eva ERTLOVÁ, foto Miroslav ŠTALMACH
Spoločnosť Johnson Controls, globálna multi-industriálna spoločnosť s hlavným zameraním
na podnikanie v automobilovom priemysle,
v oblasti systémov pre správu budov a výrobu
autobatérií, slávnostne otvorila 9. apríla nové
sídlo svojho Technologického centra v Trenčíne.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili oficiálni reprezentanti slovenskej vlády, zástupcovia mesta
Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja
a veľvyslanec Spojených štátov amerických.
Technologické centrum Johnson Controls v Trenčíne poskytuje služby v oblasti vývoja, testovania a vyhodnocovania kompletných sedadlových systémov a komponentov pre autá, interiérových súčastí do automobilov,
prístrojových dosiek, výplní dverí, stredových konzol a stropných systémov.
Je jedným zo štrnástich technologických centier, zameraných na sedadlá
do automobilov a interiérové riešenia, ktoré má spoločnosť Johnson Controls
po celom svete. Nová budova v Trenčíne ponúka svojim 480 zamestnancom najmodernejšie pracovné prostredie. „Technologické centrum spoločnosti Johnson Controls v Trenčíne je dôležitou súčasťou našej globálnej siete
výskumu a vývoja sedadiel, ako aj iných automobilových komponentov,“
8
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
uviedol pri príležitosti slávnostného otvorenia Rainer Schaab, viceprezident
pre Engineering Complete Seat for Europe v Johnson Controls Automotive
Seating. Nové priestory majú rozlohu 11 000 m². Johnson Controls riadi
v Trenčíne najväčšie technologické centrum na Slovensku. „Slovensko je pre
spoločnosť Johnson Controls dôležitým obchodným priestorom. S viac ako
5 500 zamestnancami patríme k najväčším zamestnávateľom tejto krajiny.
Sme naozaj hrdí na svojich vzdelaných a vysoko kvalifikovaných, ako aj
vysoko motivovaných zamestnancov, ktorí tu pre nás pracujú. Je nám potešením, že môžeme poskytnúť atraktívne pracovné podmienky a zaujímavé
pracovné pozície s možnosťou kariérneho rastu,“ povedal Rainer Schaab.
Ďalej dodal, že 240 závodov po celom svete dodáva výrobky pre všetky
významné svetové automobilky. Ak máte auto, je veľmi pravdepodobné,
že sedíte na našom výrobku, alebo vás naše výrobky obklopujú,“ povedal
Rainer Schaab.
Na snímke zľava: Theodore Sedgwick, americký veľvyslanec na Slovensku,
Dušan Petrík, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Clemens Lowinski, generálny riaditeľ Johnson Controls v Trenčíne, Branislav Ondruš, štátny
tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
SVET LÍDROV
J o h n s o n C o n t ro l s
nostiach, ktoré sú nevyhnutné pre samotný vývoj. Je to napríklad riadenie
zmien a zmenovej dokumentácie, či materiálový manažment, ktorý ako
jediný v rámci spoločnosti Johnson Controls, poskytuje služby pre všetky
lokácie Johnson Controls vo svete. Eviduje a zabezpečuje, že všetky materiály, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch, sú bezpečné z hľadiska legislatívy
a sú recyklovateľné. Najdôležitejšie miesto v technologickom centre majú
dizajnéri – konštruktéri, ktorí vyvíjajú interiérové komponenty pre automobily – prístrojové dosky, dverové panely, stredové konzoly, stropné podhľady
a sedacie systémy. Sedacie systémy sa skladajú z rôznych komponentov,
čomu je prispôsobená i organizácia práce. Sú tu špeciálne tímy, ktoré vyvíjajú komponenty zložené z kovových štruktúr a mechanizmov. Ďalšie tímy vyvíjajú plastové diely pre sedacie systémy, špecializované pracoviská
tiež zabezpečujú vývoj zapeňovaných dielcov, napríklad opierky pre ruky
a opierky hlavy. V konečnom dôsledku je tu oddelenie, ktoré všetky tieto
komponenty kompletizuje a zabezpečuje, aby spĺňali požiadavky zákazníka a legislatívne smernice.
Od vývoja po sériovú výrobu
Desať rokov v Trenčíne
Za vývoj všetkých produktov v Technologickom centre v Trenčíne, je zodpovedný jeho generálny riaditeľ Clemens Lowinski, ktorý v Trenčíne pôsobí
od vzniku centra v roku 2004. Vo svojej prezentácii pri slávnostnom otvorení
priblížil desať rokov činnosti centra i hlavné produkty pre výrobcov automobilov vyvíjané v Technologickom centre v Trenčíne. V kategórii sedadlových
výrobkov sú to: kompletné sedadlové systémy, opierky rúk, hlavové opierky,
kovové štruktúry a mechanizmy, zapenené dielce, poťahy sedadiel, plastové
komponenty. Medzi interiérové výrobky pre automobilový priemysel patria
prístrojové dosky, dverové panely, stredové konzoly a stropné podhľady.
Kvalifikovanú pracovnú silu získava Johnson Controls v Trenčíne najmä zo
slovenských univerzít v Trenčíne, Bratislave, Košiciach a Žiline, s ktorými má
dlhodobú a rozsiahlu spoluprácu. Vyše 75 percent zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie.
Okrem technologického centra v Trenčíne má Johnson Controls prevádzky
v ďalších ôsmich lokalitách po celom Slovensku. Business Centrum v Bratislave podporuje spoločnosť v oblasti financií, IT, nákupu, predaja, ľudských
zdrojov a programového manažmentu. Závod spoločnosti Johnson Controls
v Lozorne zasa vyrába kompletné sedadlové systémy pre Volkswagen a Porsche. V Žiline spoločnosť prevádzkuje tri závody: jeden vyrába kompletné
systémy sedadiel pre spoločnosť Kia, ďalší produkuje látky a tretí interiérové komponenty pre rôznych zákazníkov z automobilového priemyslu. Závod v Martine vyrába poťahy na sedačky, závod v Lučenci opierky hlavy
a penové diely pre automobilové sedačky. V Námestove vyrába Johnson
Controls dverné panely, stredové konzoly a ďalšie automobilové interiérové
komponenty.
Samotnému konkrétnemu vývoju predchádza prípravná fáza, kde je nutné zistiť maximum informácií o trendoch, možnostiach, riešeniach. Potom
prichádza fáza uchádzania sa o projekt, ktorý daná automobilka plánuje
uskutočniť. Tá, samozrejme, žiada od svojich subdodávateľov, ako je napríklad Johnson Controls, základné technické a cenové riešenia, a až potom
sa rozhodne, kto projekt bude realizovať. Ak je, v našom prípade, úspešný
Johnson Controls, začína sa fáza vývoja prototypu. Najskôr sa rieši vývoj
tzv. virtuálneho prototypu a prebiehajú rôzne simulácie – ako produkt bude vyzerať, ako sa bude vyrábať, testovať. Vo väčšine prípadov sa robí aj
fyzický prototyp, ktorý sa následne testuje a optimalizuje. Až potom sa dostávame do fázy vývoja zostavy pre sériovú výrobu, kde sa už pripravujú aj
nástroje pre sériovú výrobu.
Napríklad len taká hlavová opierka sa skladá približne z 30 komponentov,
ku ktorým treba pripočítať ďalšie desiatky dielcov potrebných na aktiváciu
rôznych funkcií. Ako celok však musí spĺňať množstvo parametrov, aby pri
náraze chránila krčnú chrbticu pasažiera. Rovnako vývoj poťahov na sedačky je veľmi komplexný proces. Na začiatku sú návrhy, ako by mal výrobok
asi vyzerať, potom prvé prototypové diely z peny a postupne sa konvenčnými metódami alebo digitalizovanými systémami vyvíjajú samotné poťahy. Je
potrebné navrhnúť poťah tak, aby sa dal vyrábať v tisícových sériách denne,
pri zabezpečení požadovanej kvality. Ako podotýka Ivan Kebísek, jedným
zo súčasných trendov sú odnímateľné poťahy, ktoré sú pre vývojárov veľkou
výzvou, pretože treba zmeniť isté parametre na následné zabezpečenie
funkcie airbagov, čo nie je vždy jednoduché.
Od prototypu po sériovú výrobu
Málokto si uvedomuje, keď sadá za volant nového auta, že jeho cesta
ku konečnému spotrebiteľovi je naozaj dlhá – od vývoja, prototypu, testovania všetkých komponentov až po sériovú výrobu. V Technologickom
centre Johnson Controls v Trenčíne sme časť tejto cesty prešli s Ivanom
Kebískom. V jednotlivých oddeleniach robí 480 zamestnancov špecifické
činnosti, ktoré v konečnom dôsledku tvoria jeden systém. Okrem vývojových
a testovacích aktivít, sa časť pracovníkov podieľa na tzv. podporných činwww.leaderpress.sk
| 2/2014
|
9
SVET LÍDROV
J o h n s o n C o n t ro l s
Oddelenie testovania
Úplne samostatnou jednotkou je testovanie výrobkov. Množstvo kritérií, parametrov, noriem, ktoré musia byť pri jednotlivých komponentoch dodržané...
Množstvo času, testovacích hodín, tisícnásobných opakovaní... Keď niečo nie
je v poriadku, prichádza na rad analýza, nové riešenie a opätovné testovanie,
až kým všetko nie je tak, ako má byť. V Trenčíne robia najmä testy zamerané
na životnosť výrobkov. Crash testy sú sústredené v závode v Nemecku. Pred
samotným testovaním komponentov je ešte nutné otestovať samotné testovacie
zariadenia, ktoré si musia naprogramovať, prípadne vyrobiť – napríklad mechanizmus na sklápanie sedadiel. Takýto test zahŕňa až niekoľko tisíc cyklov. Testovací technici sledujú opotrebenie, prípadne mechanické poškodenia a vzniknuté
problémy, samozrejme, riešia.
V soľnej, prašnej a klimatickej komore sú tiež nasimulované reálne podmienky
a testované kompletné sedačky, aby zistili, ako sa auto bude správať, aká bude
jeho životnosť v konkrétnom prostredí, napríklad prímorských, púštnych či arktických lokalitách.
Testovanie možno rozdeliť do dvoch základných kategórií – testovanie prototypov a testovanie sériové, aby sa zabezpečilo, že daný výrobok bude naozaj
plne funkčný. Na oddelení testingu pracuje 62 zamestnancov.
Svoje špecifiká má testovanie airbagov. Po samotnom teste – explózii airbagu
– sa analyzujú rôzne parametre a sleduje sa napríklad hmotnosť rozpadnutých
častíc. Tá nesmie prekročiť veľmi prísne hmotnostné kritériá, a sú to naozaj veľmi
malé častice penovej hmoty, ktoré môžu spôsobiť negatívny výsledok testu. Testovací inžinieri tiež sledujú, akým spôsobom sa systém otvoril a za aký čas. Tu platia
veľmi prísne hodnotiace kritériá. Dozvedeli sme sa, že do výroby sa nedostane
žiadna sedačka, ktorá stanovené parametre nespĺňa.
Toto všetko a ešte omnoho viac je v pozadí vývoja automobilu, pre ktorý tiež
platí, že by mal byť naším dobrým sluhom a nie zlým pánom. To však už vo
veľkej miere závisí od nás – vodičov. Takže veľa šťastných kilometrov aj s výraznou pomocou takej spoločnosti ako je Johnson Controls a jeho Technologické centrom v Trenčíne, ktoré si v októbri tohto roka pripomenie desiate výročie
svojho vzniku.
O Johnson Controls
O Johnson Controls Automotive Experience
Spoločnosť Johnson Controls je celosvetovým lídrom v oblasti diverzifikovanej technológie a priemyslu. Svojim zákazníkom poskytuje služby vo viac než 150 krajinách. Približne 170 000 zamestnancov vytvára kvalitné produkty, služby a riešenia, ktoré pomáhajú
optimalizovať energetickú a prevádzkovú efektívnosť budov. Vyrába
olovené automobilové batérie, moderné batérie do hybridných
a elektrických vozidiel, ako aj interiérové systémy do automobilov.
Záväzok voči trvalej udržateľnosti siaha k samotným koreňom firmy
v roku 1885, k vynálezu prvého elektrického izbového termostatu.
Johnson Controls Automotive Experience je globálnym lídrom
v oblasti automobilových sedadiel, strešných systémov, dverových
panelov, prístrojových dosiek a vnútornej elektroniky. Svojimi výrobkami, technológiami a pokročilými výrobnými schopnosťami podporuje všetkých významných výrobcov automobilov a umožňuje
im odlíšiť ich vozidlá od iných. S viac ako 240 výrobnými závodmi
po celom svete je všade tam, kde ju zákazníci potrebujú. Vďaka celosvetovým kapacitám vybavuje komponentmi približne 50 miliónov
vozidiel ročne.
10
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Ready for the next gear?
Johnson Controls is a global diversified company in the building and automotive industries. Johnson Controls
Automotive Experience is a global leader in automotive seating, overhead systems, door and instrument panels,
and interior electronics. We support all major automakers in the differentiation of their vehicles through our
products, technologies and advanced manufacturing capabilities. With more than 93,000 employees and
240 locations worldwide, we are where our customers need us to be. Consumers have enjoyed the comfort and
style of our products, from single components to complete interiors. With our global capabilities we supply more
than 50 million cars per year.
For our Engineering Centre in Trencin, we are now seeking you as:
• Product Engineer Electrics: Wire
Harness and/or Heater mat
• Product Designer
• Test Engineer
• Release Coordinator
We are looking forward to receiving your application.
For further info pleas visit us via the Careers page
on our website www.johnsoncontrols.sk
or go to www.profesia.sk.
6. mezinárodní odborný veletrh automatizace,
3. – 6. 6. 2014, výstaviště Mnichov
AUTOMATICA se bude sice v letošním roce konat teprve
pošesté, nicméně se ve velmi krátkém čase vypracovala
na celosvětově největší veletrh v oblasti robotiky a na jednu z nejdůležitějších platforem v branži automatizace.
Za to mimo jiné vděčí skutečnosti, že spektrum výrobků
na veletrhu pokrývá celý hodnotový řetězec: od součástek,
robotů a systémů až po kompletní zařízení. Veletrh AUTOMATICA 2014 poprvé nabízí vlastní expozici na téma
profesionální robotika.
Ve stejný čas a na stejném místě: současně probíhá na výstavišti v Mnichově MAINTAIN,
veletrh pro průmyslovou údržbu, a Intersolar Europe, vrcholové setkání odborníků z oblasti solárního průmyslu. Intersolar Europe je celosvětově největší výstava v oblasti solárního průmyslu a jeho partnerů a zaměřuje se na oblasti fotovoltaiky, fotovoltaické výrobní
techniky, na systémy skladování energie a solární termickou energii. Od roku 2014 se
odborný veletrh „ees – electrical energy storage” bude konat pod záštitou Intersolar Europe a rozšíří nabídku systémů skladování elektrické energie. Na těchto čtyřech akcích
očekáváme přibližně 3 000 vystavovatelů a 100 000 návštěvníků z více než 100 zemí.
„Obzvlášť potěšující je pro nás účast českých a slovenských vystavovatelů v oblasti robotiky, montážní, manipulační a pohonné techniky. Až dosud jsme jako vystavovatele získali
firmy Blumenbecker Prag s.r.o. a DEL a.s. z České republiky, jakož i společnost SPINEA
ze Slovenska,“ prohlásil Dr. Martin Lechner (vedoucí obchodní oblasti nových technologií, Messe München).
12
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
chu
ující faktor úspě
nika – rozhod
ch
te
ní
ač
iz
at
Autom
ětě
by po celém sv
průmyslové výro
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Robotika a automatizace
Robotika a automatizace v Německu očekává v roce 2014 zvýšení obratu
z prodeje o čtyři procenta. Počet výrobců z oblasti robotiky a automatizace (robotiky, Integrated Assembly Solutions a průmyslového zpracování
obrazu) v Německu vzrostl v roce 2013 o jedno procento a dosáhl obratu
10,5 miliard eur. Pro rok 2014 se očekává nárůst o čtyři procenta na 11
miliard eur. Zatímco dodavatelé z oblasti průmyslového zpracování obrazu
zvýšili svůj obrat v roce 2013 o pět procent na 1,6 miliardy eur a očekávají nárůst i v letošním roce, výrobci z oblasti Integrated Assembly Solutions
si v roce 2013 udrželi svůj rekordní obrat 5,9 miliard eur. Pro rok 2014
předpokládají nárůst o čtyři procenta. Prognóza pro robotiku v roce 2014
počítá s nárůstem o tři procenta na 3,1 miliardy eur. Thilo Brodtmann, jednatel sdružení VDMA Robotika + automatizace, prohlásil: „Německé firmy
v oblasti robotiky a automatizace vstupují do roku 2014 s velkou důvěrou,
protože očekávají nárůst prodeje o čtyři procenta“.
Automobilový průmysl - nejdůležitější
odběratel
Automobilový průmysl zaujímá jako odběratel z odvětví robotiky a automatizace s podílem více než 50 procent nesporně první místo. Po nedávné
obrovské investici bude automobilový průmysl v letech 2014 a 2015 investovat celkově méně do modernizace svých výrobních zařízení a rozvoje
kapacit. I tak jejich poptávka zůstane stále na vysoké úrovni, protože nové
technologie a materiály vyžadují nové automatizační procesy, aby bylo
dosaženo zvýšení jejich energetické účinnosti. Nemalé investice budou
směřovány také do růstu významných regionálních trhů. V příštích letech
můžeme také očekávat zvýšenou poptávku z oblasti elektronického průmyslu stejně jako od farmaceutického průmyslu, z odvětví potravinářského
průmyslu a lékařské techniky.
Potřeba automatizace po celém světě
neustále roste
Více než polovinu svého zisku generuje německá robotika a automatizace v zahraničí. Zdá se, že trend automatizace nelze celosvětově ubrzdit:
Spojené státy následují vlnu reindustrializace a investují do modernizace
svých podniků s cílem zvýšit svou konkurenceschopnost. To vede k vysoké
poptávce ze Severní Ameriky. V Číně pro používání automatizační techniky
napomáhají jednak vyšší nároky na kvalitu, jednak rostoucí mzdy zaměstnanců. Tím se stává Čína zdaleka nejvíce se rozvíjejícím trhem pro německé
výrobce v oblasti robotiky a automatizace. Také Evropa uznala důležitost
tohoto průmyslového sektoru a v střednědobém horizontu posílí investice
do jeho modernizace.
Automatizace má co dohánět
Pouhý počet průmyslových robotů užívaných v jedné zemi může být zavádějícím měřítkem. Vhodnějším ukazatelem současné úrovně automatizace
v ekonomice je síť výskytu robotů. Ta udává počet používaných průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců pracujících ve výrobě. Podle analýzy
IFR nejhustší síť robotů má Korea s 396 roboty, následuje Japonsko (332)
a Německo (273). Průměrná hustota robotů na světě se nachází na čísle
58. Pohled na rychle rostoucí ekonomiky ukazuje, že zavedení automatizační techniky v těchto ekonomikách má co dohánět. Druhým největším
trhem je Čína s hustotou pouhých 23 instalovaných robotů. Ještě daleko
za ní je Brazílie (8), Rusko (2) a Indie (1). To naznačuje, že neustále, a to
především v rychle rostoucích ekonomikách, je v oblasti robotiky a automatizace co zlepšovat. Prognóza Mezinárodní federace robotiky hovoří
o celosvětovém nárůstu na 1,7 milionu nainstalovaných robotů do konce
roku 2016.
Automobilový průmysl je hnacím motorem
pro zavedení robotů v ČR a SR
Česká republika je významnou výrobní lokací pro automobilový průmysl.
Automobilová výroba je velmi moderní, flexibilní a nabízí širokou škálu modelů pro export. Zavedení robotů je především závislé na investicích do automobilového průmyslu. Ty dosáhly svého nového vrcholu v roce 2011.
V roce 2012 poklesly dodávky robotů z maximální hodnoty 1 600 kusů
o 36 % na 1 040 kusů. V roce 2013 dodávky robotů dle očekávání stagnovaly. V letech 2014 až 2016 se prodej především díky poptávce z automobilového průmyslu opět zvýší. V roce 2012 po mimořádných investicích
z předchozího roku snížili výrobci automobilů své objednávky. Oproti tomu
dodavatelé do automobilového průmyslu dosáhli v roce 2012 nového rekordu, stejně jako kovoprůmysl a strojírenství. Na Slovensku v letech 2011
a 2012 poklesly dodávky robotů poté, co dosáhli svého vrcholu (832
kusů) v roce 2010. V nadcházejících letech však budou opět silně stoupat
díky znovu obnoveným investicím automobilového průmyslu v tomto resortu výroby.
Hybné síly trhu a technologií v oblasti
automatizace
Rostoucí požadavky na kvalitu a bezpečnost, progresivní miniaturizace
výrobků, nové výrobní procesy, jakož i používání nových materiálů a nezbytná kritéria udržitelnosti stále více vyžadují využití robotizace a automatizace. Kratší životnost a větší rozmanitost vyžadují nové přístupy k výrobě,
která musí být zaměřena na stále specifičtější požadavky zákazníků. Všudypřítomná existence internetu, který vnesl již revoluci do naší každodenní
komunikace, se nyní zabydluje i v továrnách: Koncept průmyslu 4.0 učiní
robotiku a automatizaci ještě pružnější a efektivnější, umožní tvorbu nových
obchodních modelů a vnese více individuality do jednotlivých výrobků.
Průmysloví roboti, dnes ještě uzavření za ochrannými bariérami, stále více
spolupracují ruku v ruce s lidmi. Zpracování obrazu dává robotům a montážním systémům schopnost vidět a samostatně se rozhodovat. Kompetence
robotů z oblasti průmyslové robotiky přináší pro jejich použití mimo tovární
prostředí nový termín „servisní robotika”.
VYUŽITE MOŽNOSŤ DOTOVANÉHO
ZÁJAZDU NA VEĽTRH
hod ráno z Brna,
1 hod ráno z Bratislavy, o 3
1. deň 05. 06. – odchod o
na výstavisko.
hod
príc
ch
oludňajších hodiná
dop
V
hy.
Pra
z
hod
30
5.
o
výstaviska. Ubytoela – cca 30 min busom od
O 18.00 hod – presun do hot
hyňa, možnosť
hoteli, výborná bavorská kuc
vanie v obľúbenom rodinnom
.
eno
kol
ické bavorské pečené
objednania večere – napr. typ
a o cca 16.00 hod
ách odchod na výstavisko
2. deň 06. 06. – po raňajk
venska.
odchod späť do Česka a Slo
íchova,
, 1x nocľah v hoteli mimo Mn
Dopravu kvalitným autobusom y, cestovné poistenie, sprievodca.
raňajk
v dvojlôžkových izbách, 1x
osôb poskytujeme možnosť
20
Kolektívom nad
mu zájazdu.
vlastného plánovania progra
2014.
Objednávky zasielajte do 20. 05. 20 osôb
te
poč
.
min
pri
sa uskutoční
Zájazd
CENA ZÁJAZDU 90 EUR
cs.cz
Objednávka aj online na www.expo604 45 Brno
4,
op
EXPO-Consult+Ser vice, s.ro., Pří[email protected]
Tel.: +420 545 176 158,
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Moderní elektrické
pohony pro vaše aplikace
Japonská společnost IAI, výrobce elektrických lineárních os, víceosých systémů, stolních robotů
a SCARA robotů, se za dobu své existence stala synonymem pro inovativní a kvalitní řešení v oblasti
průmyslové automatizace.
Elektrické pohony a roboty IAI jsou efektivní náhradou pneumatických válců, spotřebují méně elektrické energie, čímž redukují provozní náklady, vynikají přesností a rychlostí, jednoduše se montují
a jejich ovládání nevyžaduje znalosti programování.
Jednoduchá integrace do stávajících aplikací
Všechny elektrické pohony mají jednotný programovací jazyk, který
se jednoduše obsluhuje. Snadné programovací prostředí urychlí uvedení aplikace do provozu bez dlouhých odstávek výroby.
Rychlé dodání a podpora
Kompletní systémové řešení
Kompaktní design elektrických pohonů IAI zaručuje vysokou kvalitu
a přesnost provedení pohonů. Pohony jsou dodávány jako hotová
sestava, takže ušetříte čas strávený montáží jednotlivých součástí
systému. Integrace pohonů IAI nevyžaduje odborné znalosti obsluhy a čas nutný na údržbu se zkrátí na minimum.
K elektrickým pohonům je k dispozici kompletní 3D knihovna. Náhradní díly jsou dostupné již do 24 hodin ze skladu v německé centrále IAI, v případě výroby celého pohonu zajistí společnost IAI, díky
preciznímu plánování výroby, dodací termíny všech elektrických pohonů maximálně do 30 dní od objednání. Navíc můžete sledovat
produkční linku v Japonsku on-line.
Elektrické pohony IAI – snadno a rychle
Vyberte si elektrický pohon
Elektrické osy s jezdcem
Elektrické osy typu válec
Kompaktní suporty, výsuvný stůl
Víceosé systémy
+
Zvolte řídicí jednotku
Řídicí jednotky pro 3 pozice
Řídicí jednotky pro 512 pozic
Programovatelné řídicí jednotky
«
Jednoduše nastavte hlavní funkce
• Polohování do více poloh
• Nastavení tlačné síly (tlač a drž)
• Změna rychlosti během pohybu
• Nastavení hodnoty akcelerace a decelerace
• Zónový výstup/hlášení o průchodu definovanou zónou
• Zastavení během pohybu
• Pohyb po inkrementech
Více informací o elektrických pohonech IAI najdete na webu výhradního distributora firmy REM-Technik s.r.o.,
www.rem-technik.cz
14
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Robotika ve výrobě ABS
Díky robotům můžete brzdit naplno
STÄUBLI SYSTEMS S.R.O
Výrobci automobilů vyžadují u součástí pro protiblokovací brzdné systémy stále
větší přesnost. Tímto problémem se zaobíral i jeden globální výrobce systémů
ABS - ve svých závodech v Číně, Německu a USA používal ruční výrobní linky,
které nedosahovaly požadovaných parametrů a jen obtížně se přizpůsobovaly
měnícím se projektům jeho zákazníků, což firmu stálo čas i peníze a přicházela
o další zakázky.
Proto se tento výrobce obrátil na společnost
Advanced Automation z Greenville v Jižní Karolíně, aby navrhla robotizovanou verzi jeho
montážních linek. Advanced Automation, renomovaný americký systémový integrátor, požádal
o spolupráci robotovou divizi Stäubli. „Zásadním
důvodem, proč jsme zvolili právě roboty Stäubli,
je jejich přesnost,“ říká Robert Belk, ředitel divize ovládacích prvků u Advanced Automation.
„Jejich spolehlivost vyřešila problém přesnějšího
a opakovaného polohování dílů. Velmi přesvědčivé byly navíc i krátké časy cyklů robotů.“
Bill Hein, projektový ředitel v Advanced Automation, vysvětluje: „Jelikož roboty jednotlivé
díly skládají dohromady, mají toleranci pouze
několik mikronů. Měli jsme velké obavy o přesnost a opakovatelnost, což je hlavní důvod, proč
jsme dali přednost robotům Stäubli. Jejich výkon
a přesnost mají významný podíl na hodnotě našich výrobků.“ Hein dále popisuje projekt ABS:
„Koncový uživatel má roboty na třech samostatných montážních linkách, jež automatizují výrobu protiblokovacích brzdných systémů. Roboty
umisťují díly pro jednotlivé operace a procesy.“
Přesnost šestiosých robotů Stäubli vyřešila
problém přesnějšího a opakovaného polohování dílů při montáži součástí systému ABS.
Je to tak.
Všechny roboty musí pracovat
přesně,
rychle,
bezpečně.
Ale hlavně musí
spolupracovat s člověkem:
to je naše vize.
Souhlasíte s námi?
Navštivte nás na
Automatice.
Šestiosé roboty Stäubli TX90L umisťují díly
pro jednotlivé operace a procesy.
Pro jejich přizpůsobivost a velký dosah si výrobce zvolil šestiosé modely Stäubli RX160 a TX90L.
„Díl je potřeba otáčet ze strany na stranu – operace se provádějí na všech šesti stranách. Takový
rozsah pohybů nám dokázaly nabídnout pouze
šestiosé roboty,“ dodává Hein. I když množství
výrobků z automatizovaných linek je stejné jako
u předchozí manuální verze, nové linky se dokáží přizpůsobit nejrůznějším požadavkům, které
výrobce do budoucna očekává. „Vybrali jsme
velmi flexibilní robotické řešení, jež nám dovolí
měnit často druhy výrobků,“ poznamenává Hein.
Vision a software
Výrobky během výroby lokalizuje a kontroluje
vision systém. „Výrobek si oskenuje, čímž se ujistí,
že má pro daný proces ten správný díl. Pomocí fotografie lokalizuje identifikační prvky dílu
a na základě zpětné vazby z vision systému se
upravuje pozice gripperu.“ Ve výkonnosti robotů
hraje velkou roli software. Bill Hein říká: „Každý
díl má v databázi vlastní identitu. Jakmile díl dorazí na pracovní stanici, software jej změří, nastaví databázové rozhraní a ujme se řízení robotu.“
Instalací systémů od Advanced Automation používajících roboty Stäubli výrobce vyřešil nepružnost, proměnlivou kvalitu a nižší jakost spojené
s ruční výrobou. Roboty lze přenastavit tak, aby
zvládaly i díly ABS, které ještě ani nebyly navrženy, takže výrobce má k dispozici velice úsporné
řešení, jak vyhovět všem požadavkům, které může do budoucna vývoj přinést.
Man and Machine
www.staubli.cz/robotics
vte nás:
NavšcatiMn
ichov
Automati
2 014
3. – 6. června
ánek 308
Pavilon B4, st
Stäubli Systems, s.r.o.
+420 466 616 125, [email protected]
Staubli je ochrannou známkou Stäubli International
AG registrovanou ve Švýcarsku a v dalších zemích.
© Stäubli, 2014
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Společně do nové éry
Augsburský výrobce robotů a robotických
zařízení KUKA zdůrazní v červnu na
AUTOMATICA 2014 důležitost součinnosti
člověka a robotu, tedy bezpečnou spolupráci lidí a robotů. Na tiskové konferenci
v dubnu ukázali Augsburští cestu do budoucnosti automatizace.
Člověk a robot se ideálně doplňují
Průmyslovou výrobu brzy čeká nová revoluce. Co bylo známé pod
heslem „průmysl 4.0“, znamená dnes nové rámcové podmínky pro
průmysl zítřka: Volativní trhy, vysoká variantnost a kratší cykly života
produktů vyžadují, že se výroba v budoucnu musí rychle přizpůsobovat
novým rámcovým podmínkám, že se tedy musí stát schopnou proměn.
V mnoha případech to znamená odklon od strnulé plné automatizace
a směřování k flexibilní dělbě práce mezi člověkem a robotem. „Použití
robotů jako produkční asistence činí výrobu tak proměny schopnou jako nikdy předtím a plně umožňuje nové koncepce ve výrobě,“ prohlašuje Manfred Gundel, obchodní ředitel firmy KUKA Roboter. Tím se
otvírají nové cesty v oblasti robotické automatizace, které navíc míří
ke „klasickému“ průmyslovému robotu.
upráci mezi
ívá v přímé spol
oč
sp
e
ac
iz
at
m
nost auto
KUKA: Budouc
tem
bo
ro
a
člověkem
Průmysl 4.0 podmiňuje novou generaci
robotiky
Pro takovéto nové výrobní koncepce představuje robot důležitý základ,
jak zdůraznil Dr. Albrecht Hoene, vedoucí projektové kanceláře pro roboty s lehkou konstrukcí u firmy KUKA Laboratories. „Aby robot mohl
bezpečně spolupracovat s člověkem jako výrobní asistent, je zapotřebí
celé nové generace robotů: Stroje musí být sensitivní a citlivě reagovat,
přesně jako robot s lehkou konstrukcí KUKA LBR iiwa.“ LBR iiwa je svými
sedmi osami připodobněn lidské paži a může být provozován v polohovém a pružném ovládání. Toto kombinováno s integrovanou senzorikou propůjčuje robotu s lehkou konstrukcí programovatelnou jemnou
citlivost. Jeho velmi dobře fungující rozpoznávání kolizí a integrovaná
senzorika momentů ve všech osách předurčují LBR iiwa pro citlivě reagující spojovací procesy a umožňují používání jednoduchých nástrojů.
Svou citlivostí otevírá LBR iiwa novou kapitolu v součinnosti člověka
a robotu. Funguje jako „třetí ruka“ pracovníka a může pracovat přímo
a bez ochranného plotu společně s člověkem.
Zaostřeno na celostní výrobní koncepci
v souladu s MRK (spolupráce člověk – robot)
Použití bez ochranných plotů znamená zcela nové možnosti v moderní továrně, ale také nové rámcové podmínky: Frank Klingemann,
obchodní ředitel firmy KUKA Systems, objasnil na tiskové konferenci,
že pro bezpečnou součinnost člověka a robotu (MRK) nestačí vhodný
robot sám. „Naším cílem je vypracování celostní výrobní koncepce odpovídající konceptu přímé spolupráce člověka s robotem. Inženýring
a kompletní řešení v souladu s tímto konceptem ovlivňují výstavbu továren a výrobu budoucnosti.“ Z tohoto důvodu buduje KUKA Systems
mimo jiné obsáhlou databázi pro komponenty a periferie, které jsou
vhodné pro spolupráci člověka a robotu. Výpočty na základě těchto
údajů mají v budoucnu pomáhat bezpečně, hospodárně a v souladu
s konceptem formovat způsoby použití – a tím vytvořit předpoklad pro
proměn schopnou továrnu 4.0.
16
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
KUKA na AUTOMATICA 2014
Na AUTOMATICE, která se bude konat od 3. do 6. června v Mnichově, bude KUKA vystavovat ve stánku o rozloze 800 m2 v hale A4
různé aplikace, které dokazují důraz firmy KUKA na výrobu produktů
umožňujících součinnost člověka a robotu a to při použití v reálné praxi. Vedle hlavního stánku bude KUKA vystavovat na 6. mezinárodním
veletrhu automatizace a mechatroniky další produktové zvláštnosti,
jako např. mobilní koncepční studii KUKA moiros. V rámci zvláštní výstavy profesionální servisní robotiky v hale A4 mimo to propůjčí augsburský výrobce robotů a robotických zařízení inovační vyznamenání
KUKA, vědeckou cenu, která žene kupředu inovační činnost v oblasti
mobilní manipulace a má optimalizovat přípravu technologického
přenosu vědy a výzkumu do průmyslu. Kromě toho lze vidět roboty
KUKA v činnosti na četných dalších stáncích systémových a technologických partnerů augsburského koncernu Hightech.
O firmě KUKA Roboter
Firma KUKA Roboter s hlavním sídlem v Augsburgu je podnikem
akciové společnosti KUKA a je považována za jednoho z předních
poskytovatelů průmyslových robotů ve světě. Základní kompetence
spočívají ve vývoji a výrobě, jakož i v odbytu průmyslových robotů,
řídicích systémů a softwaru. Podnik je špičkou na trhu v Německu
a v Evropě, celosvětově na třetím místě. Firma KUKA Roboter zaměstnává po celém světě 3 400 pracovníků. V roce 2013 činil obrat
754,1 miliónů eur. Podnik je zastoupen 28 pobočkami na nejdůležitějších trzích Evropy, Ameriky a Asie.
O KUKA Laboratories
KUKA Laboratories se sídlem v Augsburgu je po celém světě fungující společnost koncernu KUKA. Základní kompetence podniku spočívají v servisní a lékařské robotice. Již dnes patří KUKA k předním
poskytovatelům profesionální servisní robotiky a je předním výrob-
cem medicínských produktů v Evropě. KUKA Laboratories udržuje
výzkumnou a vývojovou kooperaci s významnými zákazníky, institucemi a vysokými školami na celém světě. Společnost vyvíjí základní
technologie pro celý koncern KUKA.
O KUKA Systems
Kuka Systems je spolehlivým specialistou pro inovativní spojovací
a transformační procesy nejrůznějších materiálů, jakož i světovou
špičkou v poskytování automatizovaných výrobních a montážních
řešení pro průmyslovou výrobu. Orientace na zákazníka, špičkové technologie a ta nejlepší řešení charakterizují mezinárodního
systémového integrátora ve stavbě zařízení, nástrojů a speciálních strojů. Přes 4 000 zaměstnanců pracuje na automatizačních
řešeních pro produkty zítřka od inženýringu, projektového managementu a realizace zařízení až po pozáruční servis nad rámec daného odvětví. V obchodním roce 2013 dosáhla skupina firmy Kuka
Systems v Evropě, Americe a Asii objem zakázek v hodnotě přes
1,1 miliard eur.
Radek Velebil
Senior Sales Engineer
KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka
Sezemická 2757/2 , CZ-193 00 Praha 9 - Horní Počernice
GSM: (+420) 603 154 690
Tel: (+420) 226 212 277
Fax: (+420) 226 212 270
[email protected], www.kuka.cz
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
17
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Peter KUBIK, Sales Manager,
Robotics Discrete Automation and Motion Division, ABB, s.r.o.
Svetlá budúcnosť robotov ABB
Nová generácia robotov ABB
belosť, presnosť, rýchlosť, úspornosť
ABB opäť raz posúva latku o niečo vyššie.
Nie je to tak dávno, čo predstavila siedmu
generáciu robotov radu IRB 6700, ktoré sa
vyznačujú ešte vyššou presnosťou, užitočným
zaťažením, rýchlosťou, ale tiež znížením
spotreby energie o 15 % a zjednodušením
prevádzky. Všetko s cieľom ešte viac znížiť
náklady používateľa a zvýšiť spoľahlivosť, pre
ktorú si roboty ABB tak cenia. Nový rad robotov sa možno na pohľad príliš nelíši od svojho
predchodcu, dôležité sú však stovky malých
zlepšení, ktoré sa skrývajú vo vnútri. Úvodný
rad IRB 6700 zahŕňa štyri varianty užitočného
zaťaženia od 150 do 235 kg s akčným rádiom
od 2,65 do 3,20 m. Postupne pribudnú ďalšie
štyri varianty určené pre potreby vyššieho
zaťaženia do 300 kg a s menším akčným
rádiom modelov s nižším zaťažením.
18
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Biely robot ABB IRB 6640 obsluhuje CNC zariadenie
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Nákup nových robotov
Pri nákupe nového robota klientom už ponúkame novú štandardnú
farbu – bielu. Aj Robot Studio, ktoré navrhuje a vizualizuje robotické pracoviská, už reaguje na nový štandard. No, v prípade, že
má zákazník požiadavku inej farby, ABB vie vyhovieť aj takým zadaniam.
Roboty v školiacom stredisku ABB
Robotické stredisko ABB sa v polovici roku 2013 presunulo z Trnavy
a našlo si nové miesto na bratislavských Zlatých pieskoch. Na adrese Tuhovská 29 Bratislava sa pokračuje v školeniach obsluhy
a programovania robotov. Pre potreby školenia je v týchto priestoroch k dispozícii sedem robotov: IRB 6600 S4C1A, IRB 4600
IRC5, IRB 52 IRC5P, IRB 120, IRB 6620 IRC5, IRB 2000 S3, IRB
2400 S4C+/IRC5. Aj tieto roboty budú postupne upravené na nový štandard a do konca roka 2014 by ste tu nemali nájsť už žiadny
oranžový robot.
A na záver spomienka: Takýchto pohľadov sa nám bude naskytovať už čoraz menej: Oranžový robot
Biele roboty nájdete aj vo vizualizáciách z RobotStudia
Zmena vizáže – moderná a čistá belosť
Podstatnou premenou prešiel aj vzhľad robotov ABB. Oranžová farba, ktorá bola prísne typická, sa postupne stáva minulosťou. Svet
vstupuje do novej éry a ABB reaguje aj novým sviežim vzhľadom,
ktorý reflektuje na potreby zákazníkov.
Doterajšia oranžová farba, ktorá sa začala uplatňovať spolu
s prvými robotmi pred takmer štyridsiatimi rokmi, plnila aj úlohu
bezpečnostného prvku a výstražného znamenia pre zamestnancov.
Odvtedy sa však podmienky na pracoviskách podstatne zmenili.
Nielenže sa niektoré úkony plne zautomatizovali, ale zvýšila sa aj
presnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť robotov.
Dnes je realitou, že ľudia a roboty pracujú ruka v ruke, často v tesnej blízkosti, vedľa seba. A tak už nie je nutné, aby bol robot označený tak viditeľnou farbou. Navyše moderné továrne a výrobné
haly sú dnes tiež čisté, svetlé a s veľmi dobrým osvetlením. Nová,
biela farba robotov teda viac korešponduje s moderným prostredím,
v ktorom sú nainštalované. Biela farba je tiež vhodná do viacerých
priemyselných segmentov od potravinárskeho, farmaceutického až
po elektropriemysel.
Prvý robot v bielej farbe IRB 6700
ABB začína postupne s migráciou každého jedného robota a pridružených výrobkov na novú štandardnú farbu. Začalo sa s rodinou
IRB 6700, ktorá dostala nový šat na konci roku 2013.
Spomedzi 1 200 robotov, ktoré ABB na Slovensku už inštalovala,
je dnes nainštalovaných aj zopár nových robotov v bielej farbe.
Naposledy spoločnosť dodala tri biele roboty IRB 6640 do firmy
Swedwood v Trnave (IKEA Industries). Sú súčasťou výrobnej linky
na výrobu stolových plátov. Úlohou robotov je zásobovať CNC
zariadenia surovými drevenými plátmi. Manipulácia s nimi je pre
človeka fyzicky náročná práca, a tak je zmysluplné, aby ju vykonával robot. Ďalšie dva biele roboty budú v blízkej dobe inštalované
naším integrátorom, firmou Manex, do firiem Hriňovská mliekareň
Koliba a PPF. Obidva roboty sú typu IRB 660 a budú paletizovať
vrecia.
rácu
ďalšiu spolup
Tešíme sa na
SV Nitra,
o stánku na M
šh
á
n
o
d
s
á
v
a pozývame
číslo 24.
nok
pavilón F, stá
ABB, s.r.o.
Sládkovičova 54,
974 05 Banská Bystrica / Slovakia
Phone: +421 48 410 2324
Telefax: +421 48 410 2325
Mobile: +421 918 895 828
email: [email protected]
Web: www.abb.sk, ABB na Facebooku
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
19
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Wittmann Battenfeld CZ
OPEN HOUSE 2014
Michal SLABA
Firma Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
oslavila v závěru loňského roku již
10. výročí svého působení na trhu v České
a Slovenské republice. Při této příležitosti
uspořádala firma pro své zákazníky dne
10. dubna akci pod názvem “OPEN HOUSE
2014“. Zájem byl nad očekávání opravdu
veliký. Akce se zúčastnilo 110 návštěvníků
z 55-ti firem.
Účast byla vysoká – 110 návštěvníků z 55 firem
V rámci OPEN HOUSE 2014 mohli návštěvníci shlédnout zástupce strojů a zařízení ze
širokého výrobního programu WITTMANN
BATTENFELD. Elektrický vstřikovací stroj EcoPower 110/350 s lineárním teleskopickým robotem W818T, hydraulický vstřikovací stroj HM
65/210, vybavený energeticky úsporným pohonem ServoDrive a robotem W808. V provozu byly i zástupci řady temperančních přístrojů
TEMPRO a chladící zařízení COOLMAX. Oblast sušení a dopravy granulátu byla zastoupena kompaktními sušičkami DRYMAX včetně
nasávačů FEEDMAX. Součástí OPEN HOUSE
2014 byl i bohatý přednáškový blok, který
návštěvníky seznámil nejen s novinkami z oblasti vstřikovacích strojů a periferních zařízení
WITTMANN BATTENFELD, ale velmi zajímavé
byly i přednášky pozvaných hostů k tématům budoucích vývojových trendů plastikářského průmyslu, magnetického upínání forem a možnosti
financování strojů a technologií. Po celou dobu
OPEN HOUSE 2014 se o návštěvníky staral
profesionální tým WITTMANN BATTENFELD.
20
|
V novém sídle, do kterého se firma přestěhovala počátkem roku 2011, se podařilo úspěšně
realizovat otevření vlastního konstrukčního oddělení jednoúčelových strojů a zařízení, které
umožňuje jak doplnění nabídky sériových robotů o uchopovače a jednoúčelová pracoviště
ke vstřikovacím strojům, tak i obecnou možnost
konstrukce průmyslových automatizovaných systémů. V současnosti jsou v provozu již čtyři konstrukční 3D-pracoviště. Na základě vzrůstající
poptávky je v následujících letech očekáván velký rozvoj této speciální automatizace.
Automatizované pracoviště z dílny
Wittmann Battenfeld CZ
Elektrický vstřikovací stroj
EcoPower 110/350
s robotem W818
WITTMANN BATTENFELD
Skupina WITTMANN BATTENFELD jako jediná na světě nabízí ucelený výrobní program
periferií a strojů na zpracování plastů:
• roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště, IML-systémy
• vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld
• lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu
• temperační přístroje, chladící zařízení
a průtokoměry
• drtiče vtoků i dílů.
Výrobní závody skupiny WITTMANN BATTENFELD jsou umístěny v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Kanadě a Číně. Tato
celosvětová skupina dodává prostřednictvím
svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do 60 zemí světa a objemem své produkce především v oblasti
automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu.
V současné době pracují stroje a zařízení
WITTMANN BATTENFELD ve více než 200
lisovnách plastů v České a Slovenské republice. Uživatelé strojů jsou především výrobci
technických plastových dílů orientovaní na automobilový a elektrotechnický průmysl.
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o., Malé Nepodřice 67, Dobev, CZ-39701 Písek
Tel: +420 384 972 165, Fax: +420 382 272 996, [email protected], www.wittmann-group.cz
2/2014 | www.leaderpress.sk
FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou
společností v tomto sektoru, která interně vyvíjí a vyrábí
všechny hlavní komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru
prochází řadou kontrolních a optimalizačních procesů.
Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a důvěra
spokojených zákazníků na celém světě.
The colour of automation.
Jeden dodavatel
nekonečné možnosti
FANUC Czech s.r.o.
U Pekařky 1A / 484
180 00 Praha 8 – Libeň
Czech Republic
WWW.FANUC.EU
Nedokážu myslet...
...ale vím, jak na to
Panasonic G3 Weld Navigation, Valk Welding nabízí
perfektní řešení automatického nalezení nejlepších
parametrů pro robotické svařování.
G3 Weld Navigation se Vás zeptá na typ spoje, který
chcete svařovat (koutový svar, přeplatovaný spoj,
tupý svar), typ materiálu a tloušťku.
G3 Weld Navigation Vám automaticky správně nastaví
proud, napětí a rychlost svařování.
Software také poskytuje rady o správném úhlu a
pozici hořáku k dosažení optimální kvality svaru.
Programování je rychlejší a jednodušší, než dříve
Vhodné jak pro méně zkušené, tak i odborníky
Valk Welding ví, jak urychlit vaše
svářečské práce. Zavolejte nám!
Valk Welding CZ s.r.o.,
Podnikatelský areál 323,
742 51 Mošnov
Tel: +420 556 730 954
[email protected]
www.robotizace.cz
0 D N H V L W K D S S H Q
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Odštartovanie inteligentnej revolúcie vo zváracej technike
Nová platforma MIG/MAG
zváracích prístrojov sa postarala
o kvantový skok
Spoločnosť Fronius začína novú etapu vďaka úplne nanovo skoncipovanej platforme MIG/MAG
zváracích prístrojov TPS/i: Používatelia profitujú z individuálne prispôsobiteľných a aj dodatočne
rozšíriteľných zariadení, ktoré sa vyznačujú vysokou inteligenciou a rozsiahlymi komunikačnými
funkciami. Zváracie úlohy je tak možné vykonávať nielen jednoduchšie a rýchlejšie, ale aj s ešte
lepšími výsledkami. Platforma okrem toho tvorí základ pre mnohé inovatívne vývoje a garantuje
tak dlhodobo vysokú bezpečnosť investície.
Tento kvantový skok vo zváracej technike bol dosiahnutý v rámci doteraz najväčšieho inovačného projektu v dejinách spoločnosti. Osoby zodpovedné za technologického lídra, ktorý udáva tón, si pri tomto akte mohli na zástavy napísať, že sa
čo najviac priblížili perfektnému elektrickému oblúku. Zamestnanci museli zabudnúť
na staré vzory myslenia a z rozsiahlych skúseností podniku vybrať to najlepšie pre
úžitok používateľov a skombinovať to s technikami zameranými na budúcnosť. Výsledkom je modulárna platforma MIG/MAG zváracích prístrojov TPS/i, ktorá už
dnes splnila požiadavky projektu „Priemysel 4.0“ a zváraciu techniku pozdvihla
na úplne inú úroveň výkonu.
Už v prvom štádiu výstavby platformy profituje používateľ z početných technických
zlepšení a nových funkcií. Na základe týchto sa vyriešili známe problémy a odteraz
je možné zvárať s viditeľne menšími odstrekmi, so stabilným elektrickým oblúkom
a závarom, ako aj vyššou efektívnosťou. Okrem toho sa zjednodušila manipulácia
s prístrojmi, čím sa zváračovi značne uľahčil život.
Obr. 1 Budúcnosť začína už dnes: Inovatívna MIG/MAG
platforma zváracích prístrojov TPS/i od spoločnosti Fronius
podporuje podniky pri trvalom zaistení produktivity ich výroby.
24
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Centrálnu úlohu pritom hrá integrovaná inteligencia systému TPS/i. Kontrola procesu, ktorá je oproti predchádzajúcej generácii rýchlejšia o faktor 2 000, umožňuje
prostredníctvom elektrického oblúka zaznamenať omnoho viac informácií a reguláciu vykonávať presnejšie ako doteraz. Rýchlejšia vysokorýchlostná zbernica
(„SpeedNet“), ktorá komponenty s prúdovým zdrojom spája približne ako horák
a podávač drôtu, garantuje na základe svojej mnohonásobne vyššej rýchlosti prenosu oproti predchádzajúcej generácii krátke reakčné časy a maximálnu kvalitu
regulácie.
Opierajúc sa o uvedené, optimalizovali inžinieri Fronius ďalej jednotlivé fázy zváracieho procesu, aby do seba ešte viac zapadali. TSP/i ako prvý systém sprostredkováva momentálnu teplotu na konci drôtovej elektródy, vypočíta z nej požadovanú
(zníženú) energiu zapaľovania a príslušne riadi prúdový zdroj. Tým sa elektrický
oblúk rýchlejšie stabilizuje. Počas vlastného zváracieho procesu prispôsobuje integrovaná inteligencia rýchlosť posuvu drôtu teraz vďaka rozšírenému regulačnému
obvodu a mimoriadne dynamickému motoru ešte rýchlejšie a presnejšie aktuálnej
vzdialenosti zváracieho horáka k zvarencu (CTWD). Pozitívnym dôsledkom pre zvárača je to, že dĺžka elektrického oblúka sa doreguluje v kratšom čase a závar podlieha menším výkyvom. Aj pri ukončení procesu zvárania pomáha regulovateľnosť
podávača drôtu k ešte lepším výsledkom zvárania.
ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Stiahnutím drôtovej elektródy v spojení s obmedzením zváracieho prúdu
sa účinne bráni inak nezvratnej tvorbe kvapiek – a tak odstrekom, ako aj
odhoreniu. Z týchto optimalizácií fáz zvárania profitujú okrem štandardného procesu aj dva nové zváracie procesy, ktoré sú takisto možné až vďaka
integrovanej inteligencii a rýchlym regulačným obvodom systému TPS/i.
Proces krátkeho elektrického oblúka LSC (Low Spatter Control) sa vyznačuje nízkym sklonom k odstrekom a najvyššou stabilitou procesu, ktoré sa
doteraz nedosiahli.
Ako druhý nový proces ponúka spoločnosť Fronius PMC (Pulse Multi Control), ktorý pri zváraní s impulzným oblúkom MIG/MAG povoľuje vyššiu
rýchlosť zvárania pri optimálnom uvoľňovaní kvapiek.
Okrem toho pri procese PMC dochádza k viditeľne nižším vrubom na zvare. Obzvlášť je potrebné vyzdvihnúť, že používatelia platformy TPS/i si zostavia hardvér a softvér v súlade so svojimi individuálnymi požiadavkami,
ako aj pre potrebu neskoršieho prestrojenia/vystrojenia, čím si zaručia vyššiu bezpečnosť investície. Dôsledná modularizácia napríklad dovoľuje, že
používatelia si najskôr zaobstarajú iba jeden prístroj pre zváranie krátkym
elektrickým oblúkom a tento neskôr rozšíria pomocou upgrade o zváranie
s impulzným oblúkom MIG/MAG. Keďže je systém multiprocesný, musia
sa pri zmene procesu okrem toho zmeniť iba systémové komponenty relevantné z hľadiska procesu – prúdový zdroj, podávač drôtu alebo hadicové
vedenia sú pre všetky procesy identické. Prispôsobenie softvéru po modulácii systému je pritom jednoduché ako aktualizácia softvéru. Centrálne
nahratie softvéru stačí pre zásobenie všetkých komponentov potrebným
softvérom, príp. jeho aktualizáciou. Nové charakteristiky je možné pridať
bez toho, aby sa musel softvér systému zmeniť.
Nielen samotný zvárací proces sa na základe TPS/i pozdvihne na novú
úroveň, aj možnosti interakcie dosiahnu novú dimenziu. Sedempalcový, robustný displej, citlivý na dotyk, informuje používateľa rýchlo a prehľadne
pomocou grafík a textu v príslušnom jazyku krajiny o momentálnom stave systému. Na základe intuitívnych, grafických a vlastných požiadaviek
Obr. 2 Pri všetkých prístrojoch zo série TPS/i je možné na ich prepojenie
použiť ethernetové rozhranie namontované z výroby. Zváracia technika tým
spravila veľký krok v smere projektu „Priemysel 4.0“.
prispôsobiteľných ploche používateľa, má zvárač v každom momente
kontrolu o svojom systéme a môže sa vyhnúť chybám obsluhy. Interakcia
zváracieho systému s robotom bola takisto značne rozvíjaná ďalej. Výmena údajov s riadením robota nie je iba pozorovateľne rýchlejšia, takže je
možné lepšie pripojenie k zváraciemu systému, ale je ju možné pomocou
programovacích nástrojov prispôsobiť podmienkam na mieste aj bez podpory expertov a vizualizovať prostredníctvom displeja.
Nová platforma zvárania TPS/i otvára používateľovi doteraz nepoznaný
stupeň individuality, možností interakcie a citeľných zlepšení. Podniky tak
môžu komplexnejšie a meniace sa zváracie úlohy vybaviť rýchlejšie, efektívnejšie a pri zachovanej vysokej kvalite. Vstavaná inteligencia a modularita pritom tvoria nosný základ pre budúce inovácie a na roky zaručujú
vysokú bezpečnosť investície.
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
N
OLUTRTHIO
V
E
R
T
N
RA
E
IT
N
IG
L
L
KY VEĽ
INTE
DNÝ STROJÁRS
21. MEDZINÁRO
- 23. mája 2014
e v dňoch 20. pavilóne M5
am
ít
iv
pr
ás
V
i
13 v
Rad
nej expozícii č.
v našej výstav
www.fronius.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Manipulačná technika
Inteligentná manipulácia
Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA
s bremenami
Séria LIFTRONIC AIR – posledná generácia priemyselných manipulátorov z radu INDEVA
Kombinujú silu tradičného pneumatického manipulátora s inteligenciou značky INDEVA. Ich zdvíhacia
sila je pneumatická, je však riadená elektronicky. Hodí sa na dvíhanie vyosených alebo veľmi
ťažkých bremien. Modely sú dostupné od 80 do 310 kg a dodávajú sa pre montáž na stĺp, strop
alebo nadzemnú koľajnicu. V porovnaní s tradičnými pneumaticky riadenými manipulátormi ponúka
Liftronic Air dôležité výhody, ktoré pomáhajú zlepšiť bezpečnosť, ergonómiu a produktivitu.
kých manipulátoroch bola bežná pneumatická technológia nahradená modernou mikroprocesorovou technológiou. Tým sa eliminujú niektoré obmedzenia a dosahuje sa vyšší stupeň efektívnosti. Tieto zariadenia umožňujú
plynulé, rýchle a presné pohyby bremena a disponujú plnoautomatickým
rozpoznávaním záťaže.
Aj v nebezpečnom prostredí
Manipulačné zariadenia série PN sú ovládané pneumaticky. Sú to spoľahlivé, robustné balancéry s pevným vertikálnym ramenom. Umožňujú
manipulovať so záťažou až 310 kg, ktorá sa uchopí mimo svojho ťažiska.
Všetky vyvažovače série PN môžu byť, zodpovedajúc smerniciam EÚ 94/9
a 1999/92, dodané na použitie v prostredí ohrozenom výbuchom s odstupňovaním podľa noriem ATEX.
Stĺpové, stropné, koľajnicové...
ťažké je
„...nemáme ani poňatia, aké
ame...“
bremeno, ktoré my nedvíh
B l é súú elektronicky
Balancéry
l kt i k riadené
i d é systémy
té stáleho
tál h vyvažovania
ž
i hhmotnosti
t ti
bremena do stavu „beztiaže“. Umožňujú jednoduchú manipuláciu s bremenom až do hmotnosti 310 kg, pri ktorej je námaha redukovaná na minimum a bremeno kopíruje pohyb ľudského ramena.
Scaglia, založená v roku 1938, vyvinula koncom 70-tych rokov vyvažovač
LIFTRONIC, revolučný systém na manipuláciu so záťažami. Ako výrobca
manipulačných zariadení bola spoločnosť jedným z prvých podnikov, ktoré boli certifikované podľa ISO 9001:2000. Aby sa ďalej podporoval rast
podniku a aby sa zákazníkom ponúkol ešte kvalitnejší výrobok a výkonnejší
servis, bola v roku 2004 založená Scaglia INDEVA SpA. Dnes sa firma
považuje za vedúcu spoločnosť na trhu a za technologického lídra v oblasti konštrukcie a výroby priemyselných manipulačných zariadení. Centrálne výrobné stredisko sa nachádza v meste Brembilla, vzdialenom 50 km
od Milána.
Inteligentná manipulácia
Firma vyrába manipulačné zariadenia nazývané aj Intelligent Devices for
Handling, alebo jednoducho INDEVA. Okrem pneumatických manipulátorov sa špecializuje aj na elektronicky ovládané zariadenia. Pri elektronic-
26
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Balancéry sa vyrábajú v stĺpovom, stropnom, koľajnicovom vyhotovení. Je
možné ich ukotviť na pojazdných žeriavoch alebo na zdvíhacích vozíkoch
Liftruck. Bremeno sa môže uchopiť magnetickým, mechanickým alebo vákuovým nástrojom podľa potrieb a k úplnej spokojnosti zákazníka.
„S narastajúcou výrobou sme v našej spoločnosti museli začať riešiť vážny
problém a ním bolo zvýšenie kapacity linky pre pogumovaný oceľokord.
Ako jeden z najväčších prínosov sme videli možnosť, prejsť z cievok, na ktorých je pneudrôt, z typu BS-60 na BS-80. Zadanie bolo jasné, zostávalo už len spraviť potrebné kroky pre túto realizáciu. Najväčší problém je
celková hmotnosť BS-80-ky. Oproti pôvodnej je to nárast o cca 100 %,
čiže cievka má necelých 50 kg, a toto už je úloha pre manipulátor z Indevy.
Cievky treba zdvihnúť a nasadiť na oceľový tŕň až do výšky 2 m a na jednu
dostavu pre gumovanie je potrebných v závislosti od typu kordu nahodiť viac
ako 1 000 takýchto nosičov! Keďže máme dve takéto cievkovnice, zadovážili sme si aj dva totožné manipulátory, ktoré nám výrazne uľahčili prácu.
A preto touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto
projekte podieľali.“
Ľuboslav Štefánik, Technický servis, Continental Matador Rubber, s.r.o.
Jedno africké príslovie hovorí, že nemáme ani poňatia, aké ťažké je bremeno, ktoré my nedvíhame... Chápu to najmä pracovníci, ktorí manipulujú
s bremenami a desiatky rokov sa tomu snaží dobre rozumieť aj naša firma.
Sme pripravení využiť svoje skúsenosti vo váš prospech.
Operátor môže zdvihnúť bremeno s hmotnosťou až 320 kg jednoduchým dotknutím sa servo-ovládacej rukoväte alebo záťaže
samotnej a premiestniť ho ľahkým tlakom požadovaným smerom,
akoby bremeno vážilo len niekoľko gramov.
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Manipulačná technika
AGV INDEVA – štandardne
Ťažné AGV INDEVA
Tunelové AGV INDEVA
Ťažné AGV Indeva je typické zariadenie, ktoré sa používa na ťahanie
súpravy vozíkov. Vďaka systému Indeva Lean System môžu byť vozíky
skonštruované podľa materiálov, ktoré sa majú presúvať. Medzi voliteľné príslušenstvo patria manuálne a automatické ťažné tyče a závesy. Vozíky môžu byť skonštruované so štandardným kovovým rámom,
rámom Indeva Base Quadra* alebo špeciálnym kovovým rámom pre
stály polomer otáčania. Spoločnosť Indeva vám pomôže poskytnúť
technickú podporu pri návrhu a výrobe vozíkov a nájdení najlepšieho
systému pre automatické nakladanie/vykladanie materiálov.
Tunelové AGV Indeva sa používa na presun vozíkov cez dielňu
a sklad. Toto automaticky navádzané vozidlo (AGV) sa umiestni pod
vozík, ktorý sa potom pomocou plne automatizovaného systému kolík – háčik navedie na miesto určenia. V mieste určenia sa AGV vysunie za vozík, automaticky uvoľní plný vozík, ktorý treba odviesť späť
do skladu. Toto AGV sa obvykle používa na presun ťažko manipulovateľných materiálov z vozíka do regálu linky.
Zastúpenie pre Slovenskú republiku:
Ing. Pavol Galánek – TOKA,
Hapákova 7, 080 06 Lubotice
Mobil: +421 904 408 861
[email protected], www.indevagroup.com
Marek Galánek – TOKA GeeR,
Maša 55/1492, 053 11 Smižany
Telefon: +421 53 44 10 712, Mobil: +421 911 325 580
[email protected], www.indevagroup.com
Zastúpenie pre Českú republiku:
Tomáš Kašpar – TOKA,
Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg
Telefon:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650
[email protected], www.indevagroup.com
Jíří Štěpánek – TOKA,
U továren 31, 102 00 Praha 10
Telefon: +420 274 818 045, Mobil: +420 602 304 871
[email protected], www.indevagroup.com
Mravec je neúnavný a inteligentný
pracovník, dokáže zdvihnúť a ľahko
prenášať náklady, ktoré sú oveľa väčšie ako
on. Táto jednoduchá analógia
predstavuje poslanie spoločnosti
Scaglia INDEVA:
Navrhovanie a výroba
priemyselných manipulátorov, ktoré
sú kompaktné a predsa silné,
jednoduché a predsa inteligentné
a pomáhajú pracujúcim ľuďom
vyhnúť sa škodlivej námahe.
Video ukážky manipulácie s bremenami pomocou balancérov INDEVA:
http://www.indevagroup.com/videosolution.athx
Vážení obchodní partneri,
pri príležitosti MSV v Nitre, dňa 20. až 23. mája 2014, vás srdečne pozývame na návštevu nášho stánku číslo 30 v pavilóne F. Tešíme sa
na vašu návštevu a sme pripravení odborne odpovedať na vaše otázky a poradiť vám s vaším manipulačným problémom.
S pozdravom a dovidenia v Nitre.
Kolektív INDEVA SCAGLIA ČR + SR
Schwer Fittings, s.r.o.
Hodžova 6, 036 01 Martin, Slovenská republika,
Tel.: +421 43 400 75 77, Fax: +421 43 400 75 00
w w w. s c h w e r. s k
Dodávky
PRIEMYSELNÝCH ARMATÚR,
GUĽOVÝCH KOHÚTOV, VENTILOV,
RÔZNYCH FITINGOV,
MANOMETROV, TEPLOMEROV
a ďalších výrobkov výhradne
z nerezového materiálu
014,
2
a
r
t
i
N
MSV
ánok č. 6
t
s
,
3
M
pavilón
í!
Ste vítan
VÝROBKYY FIRMA
FI
DODÁVA DO CHEMICKÉHO, POTRAVINÁRSKEHO,
PAPIERENSKÉHO A STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU,
JADROVÝCH A TEPELNÝCH ELEKTRÁRNÍ
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Logistika
Značenie pre
automobilový priemysel
Dôsledný logistický systém je v automobilovom
priemysle dôležitou súčasťou výrobného procesu. Pre jeho zabezpečenie je potrebné, aby bolo
možné jednotlivé produkty jednoznačne identifikovať či už pri preprave, balení, skladovaní ako
aj pri zabezpečovaní následného zákazníckeho
servisu. Označenie jednotlivých produktov preto
musí byť kvalitné a trvácne. Tieto požiadavky
najlepšie splňuje technológia laserového značenia a technológia CIJ, ktoré majú univerzálne
využitie.
Spoločnosť BPrinting, s.r.o. pôsobiaca
aca
v oblasti priemyselného značenia zastutupuje na slovenskom trhu anglického výýrobcu Linx Printing Technologies, ktorýý
patrí rozhodne medzi špičku. BPrinting
g
poskytuje k týmto zariadeniam odbornéé
zaškolenie, kompletný servis a zabezpepečuje pre slovenský trh dodávky originálnych
nych
náhradných dielov a spotrebného materiálu. Na MSV 2014 v Nitre bude predstavovať
dstavovať
okrem iného aj novinky tohto výrobcu, a to nový rad laserových popisovačov LINX SL102 a SL302
302 a najnovší typ
ink-jet tlačiarne LINX 5900.
Laserové popisovače LINX SL102 a SL302 sú univerzálne zariadenia,
ktoré umožňujú značenie textu, číselných kódov, čiarových kódov, 2D kódov ako aj grafiky na výrobky z plastu, dreva, gumy, kovu či skla. Je možné ich využívať pre statické značenie ako aj pre výrobné linky s vysokou
rýchlosťou.
Pri týchto laseroch s výkonom 10 W alebo 30 W je možné voliť z 3 typov hláv a 13 typov šošoviek. Zariadenia je teda možné prispôsobiť pre
konkrétnu aplikáciu, a tým súčasne zabezpečiť aj ekonomickú prevádzku.
Lasery sú vybavené riadiacou jednotkou s dotykovým displejom. V užívateľskom rozhraní LinxVision® je možné nastaviť rôzne úrovne ovládania,
aby sa predchádzalo vzniku chýb pri nastavovaní a výbere správy. V rozsiahlejších prevádzkach je možné využiť doplnkový systémom QuadMark®
a pomocou neho riadiť až 4 zariadenia z jedinej centrálnej jednotky.
Vo vývoji technológie CIJ však výrobca LINX taktiež nezostáva pozadu.
Najnovšia CIJ tlačiareň LINX 5900 splňuje všetky požiadavky modernej
gurácia tlačiarne je tlač v 3 riadkoch, tlač textu,
výroby. Štandardná konfigurác
možnosť prenosu správ pomocou USB a kapacigrafiky, čiarových kódov, možn
ta pamäti pre uloženie až 1 000 správ. Ďalej
je možné tlačiareň vybaviť doplnkovými funkciami,
medzi ktoré patrí aj nadštandardný
cia
systém
Linx Insight®, ktorý umožňuje ovládanie
sys
tlačiarne
na diaľku pomocou PC alebo Smarttlač
phone,
pho či systém Quick Switch®, vďaka ktorému
voliť správy cez snímač čiarových kóje možné
m
Náročnejšie požiadavky môže splňovať CIJ
dov. N
tlačiareň LINX
7900, ktorá dokáže tlačiť aj čiarové
L
kódy a 2D kó
kódy.
Dovoľujeme si Vás pozvať na
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre
Novinky, ako aj ďalšie zariadenia z portfólia
No
spoločnosti BPrinting, budete môcť vidieť
v prevádzke na MSV 2014 v Nitre.
Linx 5900
Rastie s Vašimi požiadavkami!
20.–23. 5. 2014
Pavilón F, stánok č. 43
www.bprinting.eu
www.leaderpress.sk | 2/2014
Príďte sa presvedčiť o kvalite našich technológií
|
29
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Nové technologické centrum
Od AgieCharmilles
k GF Machining Solutions
Eva ERTLOVÁ, foto Miroslav ŠTALMACH
Spoločnosť AgieCharmilles, s.r.o. sa presťahovala do nových
priestorov v Brne – Podolí, kde pribudlo aj nové technologické centrum už pod novým názvom GF Machining Solutions.
Pri tejto príležitosti usporiadala spoločnosť v dňoch 27. a 28.
marca Open Days so slávnostným otvorením centra a prezentáciou činnosti. Riaditeľ spoločnosti Karel Kopp informoval
zástupcov firiem o zmene firmy s mottom „Od GF AgieCharmilles k GF Machining Solutions“ a pracovníci spoločnosti odprezentovali nové produkty a stroje v technologickom centre:
HPM 800U – frézovacie centrum; FORM 200 RTC – elektroerozívnu hlbičku s rotačným výmenníkom nástrojov; CUT 20P
– elektroerozívnu drôtovú rezačku.
Od dodávky strojov k riešeniam pre obrábanie
„Doteraz sme vystupovali pod značkou AgieCharmilles, ktorá bola
a je známa ako jeden z top producentov EDM – elektroerozívnych
strojov. Málokto však už pod touto značkou videl Mikron a StepTec
(frézovanie), značku System 3R (automatizácia), ktoré spolu tvoria GF
Machining Solutions. Touto zmenou sa posúvame o level vyššie, keď
hovoríme, že nedodávame len stroje, ale dodávame riešenia pre obrábanie – teda machining solutions, a zároveň propagujeme a vyzdvihujeme jednotlivé samostatné významné značky. To je princíp zmeny
od AgieCharmilles na GF Machining Solutions,“ ozrejmuje Karel Kopp.
Technologický rozsah produkcie
Spoločnosť GF Machining Solutions ponúka produktové rady elektroerozívnych obrábacích strojov, frézovacích obrábacích centier vrátane
drôtových rezačiek a hĺbiacich strojov. Zahŕňa drôtové rezačky v celej
škále veľkostí od základných až po veľmi presné s rezaním v olejovom
kúpeli. Podobný rozsah majú hlbičky – od základných malých až po extrémne presné a výkonné erozívne dierovačky. Frézovacie stroje tvoria
Na snímke zľava: Bernhard Kasper, riaditeľ GFMS pre Európu; Karel
Kopp, riaditeľ GFMS Česká republika a Slovenská republika; Ladislav
Kalužik, vedúci servisu GFMS Česká republika a Slovenská republika; Michal Weinbrenner, finančný a personálny riaditeľ GFMS Česká republika
a Slovenská republika
podstatnú časť výrobného programu
a do portfólia patria stroje od 3-osových pre všeobecné použitie až
po vysokorýchlostné obrábanie
v piatich osiach
a rôznych veľkostiach. Dezénovanie povrchu laserom doplňuje a rozširuje technológie GF Machining
Solutions. Laserová technológia umožňuje vytvárať textúry, povrchové mikroštruktúry, gravírovať a označovať aplikovaním 2D geometrie
priamo na povrch zložitých 3D tvarov. V ponuke má spoločnosť štyri
typy laserových strojov v rôznych verziách, od základného 3-osového
LASER 500 až po špičkový model LASER 1 200 pre 5-osové obrábanie. Ide o jednu z novších oblastí GF Machining Solutions.
Z histórie
Spoločnosť Georg Fischer Group
GF Machining Solutions
Spoločnosť Georg Fischer vznikla v roku 1802 – kedy Georg Fischer kúpil starý mlyn
a založil firmu na výrobu medi a nových zliatin. V roku 1854 prevzal firmu vnuk Georg
Fischer II., ktorý začal s rozsiahlou reštrukturalizáciou a aktivitami aj v iných odboroch.
V súčasnosti má firma Georg Fischer tri hlavné divízie: GF Piping Systems – dodáva
riešenia pre všetko, čo sa dá prepraviť potrubím. Druhá divízia je GF Automotive, ktorá
vyrába a dodáva komponenty pre nákladné i osobné automobily.Väčšinou sú to závesy kolies, bloky motorov, špeciálne riešenia pre prevodovky a podobne. Tretia divízia je
GF Machining Solutions, výrobca strojov rôznych značiek a technológií. GF ako celok
je nositeľom inovatívnych riešení v rôznych oblastiach a v rôznych segmentoch od automobilov, hybridných vozidiel, geotermálneho kúrenia, energetiky, leteckého priemyslu
až po LED technológie.
Spoločnosť GF Machining Solutions je jedným z najväčších dodávateľov obrábacích strojov a riešení pre
automatizáciu vo svete. Zameriava sa na výrobcov
foriem nástrojov a dodávateľov presných dielov. Jej
ponuka zahrnuje elektroerozívne, vysokorychlostné
a vysokovýkonné obrábacie stroje, upínacie a paletizačné systémy, 3D laserové stroje pre povrchové textúrovanie, servis, náhradné diely, spotrebný materiál
a riešenia pre automatizáciu výroby. Hlavné sídlo má
vo Švajčiarsku a po celom svete 50 dcérskych spoločností. Zamestnáva približne 2 800 ľudí.
30
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
AU Optronics Slovakia, s.r.o
výrobný program automotive
PhDr. Peter JAKUBEK
Výrobok pre svetoznámu
automobilku
Spoločnosť AU Optronics Slovakia, s.r.o.
od roku 2013 k výrobe a oprave LCD panelov
pridala aj výrobný program pre automobilový
sektor. Súčasné kapacitné možnosti tohto
programu už uspokojujú celý rad významných
automotive zákazníkov, a to najmä v oblasti
lisovania kovov, lisovania plastov, návrhu,
výroby a servisu nástrojov. Spoločnosť je
držiteľom certifikátov kvality ISO 9001:2008,
ISO/TS 16949, ktoré získala v roku 2013.
Výrobné možnosti automotive
Tvárnenie všetkých typov kovov za studena zabezpečuje 18 hydraulických lisov s tonážou od 200 do 400 ton a s maximálnou
plochou stola 2 900 x 1 500 mm, na ktorých je možné spracovať
širokú škálu výrobkov rôznych veľkostí. Lisovacie linky disponujú aj
automatickými podávačmi plechov a zvitkov.
Vstrekovanie plastov a testovanie foriem sú realizované na vstrekolisoch
s uzatvárajúcimi silami od 60 do 950 ton. V súčasnom období sa spoločnosť zamerala na produkciu technických a pohľadových dielov pre
automobilový priemysel. Termoplasty spracúvané v našej spoločnosti
môžu obsahovať maximálne 30 % podiel sklených vlákien.
Dizajn, výroba a predaj foriem pre vstrekolisy ako aj nástrojov
pre plošné a objemové tvárnenie je ďalšou z činností spoločnosti
AU Optronics Slovakia s.r.o. v Trenčíne. Formy dizajnované a vyrobené naším oddelením našli uplatnenie nielen v automobilovom
priemysle, ale aj v elektrotechnike a medicíne. Celý proces návrhu
a samotnej produkcie foriem prebieha pomocou najmodernejších
technológií.
Orientácia na zákazníka
Konkurečnou výhodou je osobitný, proaktívny prístup ku každému
jednému zákazníkovi. V oblasti dizajnu a výroby foriem spoločnosť
AU Optronics dokáže splniť potreby zákazníka (dodania tovaru)
vo veľmi krátkom čase, v kvalite a v cenovej relácii, ktoré sú jednou
z našich najväčších konkurenčných výhod. Spolu s lisovňou plastov
a kovov poskytuje AU Optronics komplexné, efektívne a inovatívne
riešenia.
Au Optronics Slovakia, s.r.o.
[email protected]
www.AUO.com
32
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Firma SCHUNK na
Trenčianskom robotickom dni
SCHUNK Intec s.r.o.
V dňoch 2. – 3. apríla sa uskutočnil na
výstavisku Expo center a.s. Trenčianky robotický deň. Išlo o 9. ročník medzinárodnej
súťaže prehliadky robotov. Súťažili žiaci
základných a stredných škôl zo Slovenska.
Naša spoločnosť SCHUNK Intec s.r.o., ako
kompetentný líder v upínacej technike
a uchopovacích systémoch, sa zúčastnila
na tomto podujatí ako sponzor a podporovateľ mladých robotických talentov.
Naším cieľom je priblížiť súčasné trendy z oblasti uchopovacích systémov, automatizácie a robotiky nielen odbornej verejnosti, ale aj žiakom
a študentom základných, stredných a vysokých škôl a univerzít. Študenti tak môžu stavať na základoch, ktoré sme položili v roku 1983, kedy
firma SCHUNK dala do pozornosti prvý paralelný pneumatický uchopovač PPG. Na týchto systémoch sme postupne vybudovali najrozsiahlejší sortiment uchopovačov na svete, pričom posledným „výstrelkom“
je 5-prstová antromorfná uchopovacia ruka. Táto ruka z hľadiska rozmerov, formy a pohyblivosti ohromujúco pripomína svoj ľudský vzor. Pomocou až deviatich pohonov môže päť prstov vykonávať najrôznejšie
operácie uchopovania. Okrem toho môže urobiť veľký počet gest, čím
sa uľahčí komunikácia medzi človekom a servisným robotom a zvýši sa
akceptovanie aplikácie v prostredí človeka.
Stánok firmy SCHUNK na Trenčianskom robotickom dni. Na snímke zľava:
Vladimír Šimurka, Jozef Nagy a Jozef Veres
34
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Na snímke František Jantoška, riaditeľ firmy SCHUNK Intec Slovensko
Účasť firmy SCHUNK na Trenčianskom robotickom dni bola našou
prvou na podujatí takéhoto charakteru, ale po tejto skúsenosti určite nie poslednou. V našom stánku sme do súťaže v skladaní manipulátora zapájali žiakov a študentov z rôznych škôl a bez ohľadu
na vek súťažiacich. Náš najmladší súťažiaci mal len 8 rokov. Manipulátor bolo treba poskladať v čo najkratšom čase. Víťazovi sa
to podarilo za 7 minút a 14 sekúnd. Súťaž sa tešila mimoriadnej
pozornosti a vysokej návštevnosti možno budúcich odborníkov v robotike a automatizácii.
Poznámka redakcie: Okrem ocenenia
najlepších súťažiacich, venovala firma SCHUNK Strednej odbornej
škole Pod Sokolicami v Trenčíne,
organizátorovi podujatia, modulárnu montážnu automatizáciu v hodnote 3 000
eur pre potreby štúdia.
Viac informácií o Trenčianskom robotickom dni a účasti
firmy SCHUNK
na podujatí
čítajte na
strane
98 – 99.
Servisná robotika
> Vysokorýchlostné obrábacie centrá
Emerging Abrasives Technology
> CNC BRÚUSKY
> ZORAĎOVACIE
PRÍSTROJE
CARBIDE - CBN - DIAMOND
> NÁRADIE
> CNC VODOROVNÉ OBRÁBACIE CENTRÁ
> CNC ZVISLÉ OBRÁBACIE CENTRÁ
> CNC SÚSTRUŽNĆKE CENTRÁ
> CNC VIACPROFESIJNÉ CENTRÁ
> CNC SÚSTRUHY
Služby v oblasti CNC obrábania
• ponuková činnosť a časové štúdie
• záručný a pozáručný servis
• projekty a kompletné dodávky technológií
obrábania, vrátane automatizácie
• poradenská činnosť v oblasti aplikácií
CNC strojov, FMS, CAD/CAM
• školenie programovania a obsluhy CNC strojov
• distribúcia náhradných dielov a technická podpora
MSV NITRA 2014
PAVILÓN M1, STÁNOK Č. 10
Misan
s.r.o.
CNC Obrábacie stroje a nástroje
Misan Sk s.r.o., Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica, tel.: +421 42 4261 151, www.misan.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Novinky firmy Mitsubishi
NOVINKY FIRMY MITSUBISHI
MPS1 Drill Series
novinka pre vysokoproduktívne vŕtanie
MPS1 vrtáky boli vyvinuté s dvomi prevratnými
zlepšeniami – možnosti nasadenia s vysokými reznými
parametrami alebo – pri pôvodných rezných parametroch
– dosiahnutie extrémnych hodnôt životnosti. Je to
výsledkom kombinácie zlepšovania už existujúcich
parametrov vrtákov Mitsubishi, ktoré sú
považované za svetovú špičku,
s najnovšími technológiami.
Rezná hrana
MPS1 vrtáky majú nový dizajn reznej hrany, ktorá je navrhnutá na jemnejší rez a ľahší prienik materiálom pri vysokých
rýchlostiach a posuvoch. Rezná hrana zároveň dosahuje
excelentné hodnoty životnosti – v kombinácii s novým povlakom Miracle Sigma.
Prepracovaná dvojitá fazetka a upravený kanál na odvod
triesky sú vyrábané osvedčenou technológiou, ktorá zabezpečuje výbornú presnosť vŕtaného otvoru, efektívny odvod
triesky a vysokú kvalitu povrchu v otvore.
Mitsubishi inovatívna Tri-Coolant technológia výroby
trojuholníkovo tvarovaných kanálikov na prívod chladiacej kvapaliny, optimalizovaných pre MQL výrazne zvyšuje množstvo kvapaliny na chladenie, privádzanej do rezu
36
a prispieva k oveľa lepšiemu transportu triesky von z nástroja. Tri-Coolant totiž
umožňuje takú dynamiku toku, že množstvo chladiacej kvapaliny je viac než
dvojnásobné oproti klasickému kruhovému dizajnu. Samozrejme, efektívnejší
a rýchlejší odvod triesky umožňuje nasadiť vrták s vysokými reznými parametrami a takisto zvyšuje variabilitu nasadenia do rôznych materiálov.
Miracle Sigma Coating technology – Miracle Sigma
povlak
Nový Miracle Sigma povlak, založený na PVD technológii spája Al-Ti-Cr-N
povlaky, ktoré zabezpečujú ochranu, potrebnú pre výrazné predĺženie životnosti, hlavne pri vysokých rezných rýchlostiach a posuvoch. Navyše, leštený
povrch povlaku Zero-μ surface poskytuje niekoľko dôležitých prínosov – odolnosť voči tvorbe nárastkov, nízky koeficient trenia pri odvode triesky a nízky
rezný odpor, dôležitý hlavne pri vysokých rezných parametroch.
Typické rezné rýchlosti pri vŕtaní do uhlíkových ocelí okolo 120 – 160 m/min
môžeme zvýšiť na ca. 220 m/min a hodnoty posuvu z 0,25 mm/ot
na 0,35 mm/ot., čo nám dáva zvýšenie stolového posuvu z 1 600 mm/min
na 3 080 mm/min.
Teleso vrtáku je vyrobené z optimalizovaného karbidového substrátu s vyváženou tvrdosťou a húževnatosťou, potrebnou pre využitie všetkých vlastností
a výkonov nového Miracle Sigma povlaku.
Vrtáky MPS1 sa momentálne vyrábajú v sortimente Ø3.0 – Ø20, l/d x 3
a l/d x 5.
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Novinky firmy Mitsubishi
VQ
antivibračné tvrdokovové frézy
pre ťažkoobrobiteľné materiály
VQ - prémiová séria tvrdokovových fréz od Mitsubishi Materials zasa expanduje
o tri nové typy. Posledný prírastok obsahuje hrubovaciu frézu, frézu so semi-long
(stredne dlhou) pracovnou časťou a mini frézu so 4 reznými hranami, vyvinutú
špeciálne na Torx – kontúry. Tieto frézy sú primárne určené na
obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov – Inconel a nerezové
ocele, ale takisto sú vhodné na obrábanie uhlíkových
ocelí, zliatin a zušĺachtených materiálov, až po
zliatiny medi.
Povlak
VQ tvrdokovové frézy sú povlakované
novovyvinutým povlakom AlCrN skupiny MIRACLE SIGMA, ktorý zabezpečuje frézam oveľa lepšiu odolnosť voči
opotrebeniu. Povrch povlaku je ošetrený
leštiacim procesom, ktorý zabezpečuje
jeho extrémnu hladkosť, ktorá sa vysokou mierou podieľa na znížení rezného
odporu a lepšom odvode triesky z oblasti rezu. Vysoká odolnosť voči oxidácii
a vysokým teplotám v spojení s nízkym
trením znamená, že nová generácia fréz
VQ maximalizuje výkon pri frézovaní,
a zároveň znižuje mieru opotrebenia nástroja, a to pri vysokých rezných parametroch a nasadení do ťažkoobrobiteľných materiálov.
Antivibračná geometria
Použitie nepravidelného rozmiestnenia zubov v kombinácii s variabilným uhlom stúpania špirály, signifikantne redukuje vznik vibrácií, čo vedie k zvýšenej
stabilite procesu frézovania a k lepšej produktivite. Navyše, k nerovnomernému rozdeleniu zubov a stúpaniu špirál v nerovnakých uhloch, sa pridáva aj
design širokých kanálov na odvod triesky pri všetkých typoch fréz – čo tvorí
veľkú výhodu hlavne pri frézovaní drážok.
ZERO-μ povrch
S unikátnym ZERO-μ povrchom povlaku je spojená aj extrémna ostrosť reznej
hrany. ZERO-μ povrch a ostrá rezná hrana dosahujú vysokú kvalitu obrábaného povrchu a perfektnú životnosť nástroja.
Vylepšená geometria kanálov na odvod triesky
Klasická dvojstupňovo zakrivená geometria kanálika dostala ešte zaoblené
dno, ako prevenciu proti únavovým lomom. To je zásadné zlepšenie s ohľadom na zaťaženie vyvíjané hlavne v procese frézovania drážky v plnej šírke.
3 nové typy fréz v číslach:
Ø2 - Ø20 TK fréza so semi-long (stredne dlhou) pracovnou časťou
Ø0.2 - Ø1 TK mini fréza so 4 reznými hranami
Ø3 - Ø20 TK hrubovacia fréza so 4 reznými hranami
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
37
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
Výroba závitov závitníkmi
od firmy ISCAR
Peter ŤAPAJ, Jozef KOZLÍK, ISCAR SR s.r.o.
Závitníky sú vo všeobecnosti veľmi jednoduché a pohodlné nástroje na vytvorenie závitu
v otvore. Nie sú potrebné žiadne špeciálne
zručnosti a vedomosti obsluhy. V porovnaní
s frézovaním závitu je cyklový čas značne
kratší a ceny nástroja sú veľmi atraktívne.
Aby sa dosiahla požadovaná kvalita závitu, je
potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov.
V prvej fáze výberu správneho závitníka, musíme určiť typ aplikácie.
V zásade existuje niekoľko základných typov geometrií závitníkov,
ktoré sa vzťahujú ku konkrétnym aplikáciám:
1. Typ so smerovou reznou geometriou – používa sa pre aplikácie
závitovania do priechodzích dier. Ľavotočivá špirálová drážka
vynáša vzniknuvšie triesky a pomáha tak plynulému a hladkému
záberu bez vibrácií. Plytké drážky zaisťujú optimálnu tuhosť a pevnosť závitníka, ako aj dobré usmernenie toku maziva.
2. Typ s priamou drážkou – používa sa pri závitovaní priechodných
i slepých dier. Vhodné pre materiály s krátkou trieskou.
3. Typ s drážkou v skrutkovici – používa sa na aplikáciách slepých
dier. Špirálová drážka zaisťuje správny smer evakuácie triesok
smerom z otvoru. Zaisťuje plynulý rez a eliminuje pechovanie
triesky na dne otvoru (obr. 1).
Obr. 1
Obr. 2
• Popustenie parou – výsledkom je vznik povlaku Fe3O4, ktorý znižuje trenie medzi nástrojom a obrobkom, a zabraňuje tak kontaktným
mikrozvarom za studena.
• Nitridovanie – odporúčaná povrchová úprava pre obrábanie tvrdých/abrazívnych materiálov ako napríklad šedej liatiny, hliníkových zliatin s vysokým percentom kremíka (viac ako 10 %).
Napríklad, pre obrábanie obrobkov z nerezovej ocele je vhodný závitník so smerovou reznou geometriou vyrobený z HHS–E s vysokým
obsahom kobaltu a povrchovo kalený. Naopak, pre obrábanie šedej
liatiny budeme potrebovať povrchovo nitridovaný závitník s priamymi
drážkami (obr 1).
Byť o krok vpred, ISCAR uviedol na trh veľmi unikátny koncept
a predstavil nový rad výrobkov, tzv. ONETAP, ktorý má optimálnu
reznú geometriu vhodnú na univerzálne použitie pre rad obrábaných materiálov.
4. Za studena tvárniaci závitník – odlišný spôsob tvarovania triesky.
Závit je vytvorený plastickou deformáciou materiálu. Pri tomto spôsobe nevznikajú žiadne triesky. Tento typ závitníka je
možné použiť na materiáloch nepresahujúcich ťahovú pevnosť
1 200 N/mm2.
V druhom kroku je nutné brať do úvahy obrábaný materiál. To nás
povedie k správnemu výberu závitníka so zodpovedajúcim tvarom
a povlakom:
• TiN povlakovaný – TiN povlak má tvrdosť cca 2 300 HV a teplotná odolnosť až do 600 °C. To je povlak pre všeobecné použitie.
38
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Nový ONETAP umožňuje zákazníkom výrazne znížiť ich sortiment
závitníkov a taktiež dosiahnuť vyššiu efektívnosť výroby.
ONETAP bol vyvinutý v súlade s najpokrokovejšími technológiami
a má unikátnu patentovanú reznú geometriu, ktorá:
• znižuje a reguluje distribúciu zaťaženia rezania časti závitníkov
a zabraňuje tak jeho preťaženiu,
• zaisťuje najvyššiu kvalitu povrchu (aj v poslednej časti procesu závitovania),
• zvyšuje životnosť nástroja až dvakrát (v závislosti od rezných podmienkach a materiálu obrobku).
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
Ako si vybrať správnu veľkosť vrtáka?
Je veľmi dôležité si uvedomiť, že predvŕtaný otvor pre závit musí
mať veľkosť jeho minimálneho vnútorného priemeru. Z tohto dôvodu by mal byť minimálny priemer vrtáka v úrovni minimálneho možného malého priemeru vnútorného závitu, ktorý má byť vyrobený.
Presný vzťah pre výpočet veľkosti vrtáka pre rezanie metrického závitu:
S – priemer vrtáka pre predvŕtanie (mm)
D – základný hlavný priemer závitu (mm)
% – percento zaskrutkovania
P – stúpanie závitu (mm)
S= D – ([% x P] ÷ 76.98)
Napríklad, veľkosť vrtáka potrebného pre M8x1.25 s 70 % plného
závitu: 8 – ([75x1.25] ÷76,98) = 6,78 mm
Obr. 3
Nový ONETAP systém bude k dispozícii v dvoch najbežnejších prevedeniach závitníkov: so smerovou reznou geometriou pre priechodzie
otvory a so špirálovými drážkami pre slepé otvory.
So systémom závitníkov ONETAP môžete použiť rovnaký typ závitníka pre obrábanie šedej liatiny ako aj nerezovej ocele, pri zachovaní
vynikajúcej životnosti nástroja a predpísanej presnosti závitov.
Jeden príklad z praxe: materiál obrobku bol z uhlíkovej ocele C45
a závit bol M8X1.25. Štandardný závitník dosiahol životnosť152 dier.
Pri použití ONETAP závitníka sme dosiahli výrazne vyššiu životnosť,
až 245 dier. S rovnakou reznou geometriou závitníka, ale testovanom
na šedej liatine GG25, bola životnosť nástroja zvýšená o 27 %.
Ďalším krokom je kontrola požadovanej tolerancie závitu.
Tolerancia závitníka je daná normou pre požadovanú presnosť
závitu.
Normálna tolerancia závitníka (stredná trieda) je ISO 2 (6H), ak je
požadovaná priemerná kvalita zhody medzi skrutkou a maticou. Nižšia tolerancia ISO 1 (4H, 5H) vytvára dobrú zhodu, bez vôlí na bokoch závitu medzi skrutkou a maticou.
Veľká tolerancia (voľná trieda) ISO3 (7H, 8H), dovoľuje závit s veľkou vôľou (určené pre matice na budúce povlakovanie závitu).
Ďalším problémom by mohlo byť upnutie a držiak závitníka. Závitník musí byť upnutý v osi otáčania.
Na strojoch, kde nie je synchronizovaný posuv s otáčkami, odporúčame použitie špeciálnych upínacích klieštin závitníkov (ISCAR GTI,
GTIN). Na týchto nesynchronizovaných vretenách obrábacích strojov
by mala byť naprogramovaná úroveň posuvu približne (5 – 10) %
nižšia ako stúpanie závitu.
Vzťah pre veľkosť predvŕtania pre metrický tvárnený závit je:
S – priemer predvŕtacieho vrtáka (mm)
D – základný hlavný priemer závitu (mm)
% – percento zaskrutkovania
P – stúpanie závitu (mm)
S = D – ([% x P] ÷ 147,06)
Napríklad, veľkosť vrtáka potrebného pre M8x1.25 s 70 % plného
závitu:
8 – ([70x1.25] ÷ 147,06) = 7,4 mm
Aj cez to, najčastejší spôsob, ako vypočítať priemer vrtáka, je veľmi
jednoduchý:
Pre strojové závitníky:
D = Dnom − P
Pre tvárniace závitníky:
D = Dnom − 0,0068 * P * 65
Všetky Iscar vrtáky sú vhodné pre štandardné závity bežných tolerancií. Celotvrdokovové vrtáky vyrobené s toleranciou m7 a vrtáky
s vymeniteľnými hlavičkami sú vyrábané s toleranciami k7. Tolerancia
vyrábaného otvoru je 0/ +0,05 mm. Takto je zabezpečený správny
rozmer predvŕtania.
Pred operáciou rezania závitov závitníkmi je vždy výhodné vytvoriť
zrazenie na predvŕtanej diere. ISCAR ponúka osobitne navrhnuté
SUMO-UNICHAM a SCDT vrtáky, ktoré kombinujú vŕtacie a zrážacie operácie do jedného obrábacieho cyklu. Systém SUMO-UNICHAM umožňuje nastavenie hĺbky vŕtania podľa špecifikácie
závitu. Všestrannosť vŕtania SUMOCHAM hlavičkami umožňuje
jednoduchú výmenu istých vŕtacích hlavičiek pre rôzne typy obrábaných materiálov, čo je pre užívateľa benefitom z hľadiska časovej úspory (obr. 4, 5).
V týchto prípadoch je nutné použiť upínač závitníkov, ktorý bude kompenzovať prípadné rozdiely medzi posuvom a stúpaním závitu. Aby
sa zabránilo preťaženiu závitníka, je dôležité, aby predpätie pružiny
v axiálnom smere bolo nastavené na minimum.
Nastavenie predpätia tlačnej pružiny by malo byť také, aby pri počiatočnom dotyku závitníka bol jej axiálny posuv približne (1 – 0,5)
stúpania vyrábaného závitu.
Obr. 4
Obr. 5
Požiadavky pre potreby veľkosti krútiaceho momentu pre tvárniace
závitníky sú podstatne vyššie ako pre rezacie závitníky. Pri použití
tvárniacich závitníkov je potrebné zvýšiť úroveň upnutia o 25 %.
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
39
Dielce môžu byť bezdeformačne upnuté za sekundu na MAGNOS platniach.
Aktivácia permanentných magnetov si vyžaduje iba krátky impulz prúdu.
Vyššia efektivita
vo výrobe
“Blue Competence“ v upínacej technike a uchopovacích systémoch
Po mnoho rokov, SCHUNK, kompetentný líder
pre upínaciu techniku a uchopovacie systémy,
viedol kampaň za vyššiu efektivitu vo výrobe.
Premyslené vedenia uchopovačov, vysoko
integrované mikro ventily, presvedčivé ľahké
konštrukcie a upínacie systémy s vysokým
kompaktným výkonom, umožňujú symbiózu
hospodárnosti a zachovania zdrojov v modernej výrobe. V rámci koncepcie udržateľnosti
iniciatívy “Blue Competence” z Nemeckej
inžinierskej federácie (VDMA), svetovo známa
rodinná firma prezentuje energeticky a nákladovo efektívne komponenty z oblasti upínania
obrobkov, upínania nástrojov a uchopovacích
systémov.
40
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
SCHUNK rýchlovýmenný paletový systém VERO-S minimalizuje nastavovacie časy pri zabezpečení maximálnej presnosti. Počas procesu nespotrebúva
žiadnu energiu.
VERO-S rýchlovýmenný paletový systém
V oblasti upínania obrobkov, VERO-S rýchlovýmenný paletový systém je jeden z najefektívnješích nástrojov zvýšenia účinnosti v produkcii. Môže znížiť
nastavovacie časy, a tým aj prestoje až o 90 %. Obrobky sú nastavené mimo stroja súčasne s dobou opracovania a pomocou rýchlovýmenného paletového systému, sú bezpečne a presne upnuté v stroji v priebehu niekoľkých
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Inovácie, hospodárnosť, efektivita
sekúnd. To zvyšuje výkon, znižuje náklady a eliminuje operačné chyby počas upínacieho postupu. Radiálne uložené upínacie šmýkadlá rýchlovýmenného paletového systému vtiahnu upínacie čapy a bezpečne ich uzamknú
samosvorne a tvarovo. Pripevnenie a polohovanie sú vykonané krátkym
kužeľom. To garantuje opakovanú presnosť menej ako 0,005 mm. S cieľom
zvýšenia životnosti a procesnej spoľahlivosti sú všetky funkčné dielce, ako
telo, upínacie čapy a upínacie šmýkadlá, vyrobené z tvrdej nehrdzavejúcej
ocele, čo ich robí absolútne odolnými proti korózii. Toto je tiež dôležitým prínosom k udržateľnosti nákladov. Okrem toho, že moduly sú bezúdržbové,
sú úplne utesnené, čo ich chráni pred vniknutím špôn, prachu a reznej kvapaliny. Vďaka patentovanému rýchlemu a upínaciemu zdvihu, má VERO-S
vťahovú silu až do 9 000 N. Pri aktivovaní turbo funkcie, ktorá je integrovaná v každom module, skutočná vťahová sila dosahuje až do 40 000 N.
To prospieva k tuhosti celého upínacieho riešenia. V porovnaní s ostatnými
upínacími systémami, VERO-S nespotrebúva žiadnu energiu počas procesu.
Obrobky zostávajú bezpečne upnuté dokonca aj keď tlak v systéme by mohol náhle klesnúť. Pre otvorenie modulov sa používa stlačený vzduch s tlakom 6 barov na krátky moment. Takto sa šetrí oproti používaniu drahých
hydraulických systémov a komplikovaných rozvodov.
MAGNOS magnetická upínacia technika
Obrobok je umiestnený na stroji a pevne upnutý v sekundách aktiváciou
permanentných magnetov. Elektrická energia je potrebná len na aktiváciu a deaktiváciu magnetov. MAGNOS nevyžaduje energiu pre aktuálne upnutie. Navyše obrobky nemusia byť upravené použitím MAGNOS.
Pomocou nastaviteľných pólových predĺžení, môžu byť jemne uchytené
bez obáv z deformácie, čo predchádza poškodeniu obrobku. Užívatelia
profitujú z maximálnej upínacej presnosti a hladkosti obrobku. Rovinnosť
až do 0,02 mm, tiež nie je bežná. Týmto spôsobom sú vytvárané obrovské
výkony najmä pri veľkých oceľových platniach alebo ďalších obrobkoch citlivých na deformáciu. Takto MAGNOS podstatne znižuje dobu opracovania. Plošné upínanie minimalizuje vibrácie, chráni obe vretená stroja ako aj
rezné hrany, a tým znižuje náklady na nástroje a údržbu.
TENDO hydro-rozpínacie upínače
TENDO hydro-rozpínacie upínače boli vždy uznávané najmä ako časovo, nákladovo a energeticky účinné. Ich vysoká obvodová presnosť
do 0,003 mm, meraná na neupnutej dĺžke 2,5 krát priemeru stopky (2,5 x
D), ich vynikajúce tlmenie vibrácií a rýchla, energeticky úsporná výmena nástroja zaručuje, že TENDO hydro-rozpínacie upínače sa dostanú na vrchol
v rebríčku účinnosti obrábacích systémov. Ich olejové komory a rozpínacie
púzdra tlmia tie vibrácie, ktoré nastanú počas kmitov, absorbujú zaťaženie
špičiek a stabilizujú kontakt nástroja. To
predchádza poškodeniu rezných hrán
nástroja, predlžuje životnosť nástroja
a zabraňuje vzniku značiek na obrobenom povrchu po „stŕpaní“. Okrem toho,
sa aj pri väčšom zaťažení predlžuje životnosť vretena a ložisiek vretena.
Na výmenu nástroja za pár sekúnd
je potrebný jednoduchý inbusový kľúč.
Náklady a energetická účinnosť upínacích procesov šetrí čas, nespotrebuje
žiadnu energiu a môže prebiehať vo
vnútri stroja, úplne nezávisle od energie.
To tiež zabezpečuje, že rovnaké krútiace momenty sú prenášané v každom
upínacom cycle – rozhodujúcou výhodou oproti klieštinovým skľučovadlám,
kde sa prenášaný krútiaci moment mô-
S TENDO E compact sú nástroje upnuté
rýchlo a presne bez použitia energie.
Sily a momenty sú optimálne
rozdelené v uchopovačoch
s viaczubovým vedením, ako
v SCHUNK univerzálnom uchopovači PGN-plus. Ten umožňuje
vyššiu uchopovaciu silu alebo
použitie väčších prstov alebo
menších modulov.
že značne líšiť v závislosti od stavu
klieštiny a prevádzky počas upínacích procesov. Výkonný hydro-rozpínací upínač TENDO E compact je
obzvlášť ekonomický. Vysoko výkonný
interpret je odpoveďou na vzrastajúce
požiadavky v objemovom obrábaní – požiadavky, ktoré už nie sú ekonomické použivaním ER klieštin, tepelných upínačov, Weldon
upínačov a technicky nevyhovujúcich hydro-rozpínacích upínačov. Tento
“silák” umožnil firme SCHUNK priamo preniesť špeciálne vlastnosti hydro-rozpínacieho upínača do dnes tak narastajúcich operácií objemového obrábania. Vysoko štandardizované a predovšetkým cenovo dostupné presné
upínače s priemerom 20 mm a krútiacim momentom až 900 Nm pri suchom
upínutí presvedčia. S priemerom 32 mm, tento “silák” môže prenášať krútiaci moment až 2 000 Nm, o 60 % vyšší ako u bežných hydro-rozpínacích
upínačov.
PGN-plus univerzálny uchopovač
SCHUNK efektívny program je tiež adresovaný pre nakladanie stroja.
Viaczubové vedenie bolo vyvinuté a patentované firmou SCHUNK a je
rovnako použité v univerzálnom uchopovači PGN-plus, je považované ako
štandard efektívnosti uchopovačov. To rozmiestňuje sily a momenty cez niekoľko vodiacich plôch, čím tieto vedenia majú vyššiu nosnosť. Dlhšie prsty
uchopovača môžu byť použité pri rovnakej veľkosti uchopovača, bez preťaženia modulu. V rovnakom čase je tlak na povrchu, a tým aj opotrebenie
vodiacich plôch znížené na minimum. To zaisťuje minimálnu vôľu, a tým aj
dlhú životnosť. Pohon oválneho piestu umožňuje PGN-plus vysoké sily v malých priestoroch, a preto sa používa pri menších, viac energeticky úsporných moduloch. Keď sú univerzálne uchopovače dodatočne kombinované
s mikro ventilmi od firmy SCHUNK, spotreba stlačeného vzduchu je znížená
na minimum.
Z hľadiska firmy SCHUNK, účinnosť vždy pôsobí na niekoľkých úrovniach,
ktoré úzko spolupracujú. V skutočnosti efektívne upínacie zariadenia a uchopovacie systémy chránia zdroje a šetria energiu, náklady a čas. Cieľom je
účinne spojiť všetky tieto faktory.
V oblasti upínacej techniky a uchopovacích systémov, sú komponenty a riešenia od firmy SCHUNK klasifikované ako štandardy pre vyššiu efektívnosť
vo výrobe a montáži. S našou oddanosťou udržateľnosti iniciatívy “Blue
Competence”, chceme ukázať ako môže byť dosiahnutá symbióza ekonomickej efektívnosti a zachovanie zdrojov. Kľúčové témy sú kompaktný výkon,
ľahká konštrukcia, flexibilita rovnako ako neustále úsilie skrátenia doby spracovania, zníženie nákladov a spotreby energie.
MSV Nitra, 20. – 23. 5. 2014
Pavilón M2, stánok č. 12.
Tešíme sa na Vás!
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
41
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
Nové HFC řešení
z dílny Pramet
Pramet Tools, s.r.o.
Pramet uvádí k 1. 4. 2014 nové produkty
v čele s moderními frézami PENTA HF. Jedná
se o axiálně pozitivní nástroj pro frézování
vysokými posuvy, kterému dala jméno hlavní
charakteristika vyměnitelných břitových
destiček této řady – pět břitů.
Frézování vysokými posuvy nabízí možnost dosáhnout výrazně vyšší produktivity obrábění ve srovnání se standardními nástroji, taktéž
optimální zatížení vřetene stroje při velkém vyložení. Nejinak je tomu
i v případě nové řady fréz PENTA HF. Pro tyto frézy je typická široká
škála aplikačních možností – umožňují rovinné frézování, zajíždění
pod úhlem, spirálovou interpolaci, zapichování i zavrtávání. Jedná se
tedy o velmi univerzální nástroje.
Frézy samotné jsou konstruovány s vnitřním chlazením a k dostání
jsou nově v průměrech od 42 do 100 milimetrů, stopkové pak od
32 do 50 milimetrů. Těleso fréz je niklované, což zvyšuje jejich
odolnost vůči korozi, snižuje vliv abrazivního opotřebení a přispívá
k dosažení nízkého třecího odporu. Jak již bylo řečeno, vyměnitelné
břitové destičky jsou pětibřité a nabízeny jsou v širokém spektru geometrií včetně geometrie optimalizované pro obrábění materiálů ISO
M a S. Obecně pak mohou být užity pro všechny oblasti vyjma ISO
N. Toto řešení logicky doplňuje dosavadní nabídku Prametu a zvyšuje dále pomyslnou laťku nejvýkonnějšího řešení v této oblasti. Vhodně
totiž doplňuje dosavadní špičku v této oblasti – frézy s VBD ZD09/12
(apmax 1,6 mm, čtyřbřité provedení). Navíc, doposud se jednalo
bez výjimky o negativní geometrie – zákazník tak získává výrazně
širší sortiment pro výběr vč. volby pozitivní, resp. negativní geometrie.
42
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Frézy PENTA HF nejsou jedinou novinkou v sortimentu Pramet, která je na trh uváděna. Dalšími jsou:
• příbuzné frézy PENTA HD pro těžké hrubování, jejichž limitem je
pouze výkon frézovacího stroje,
• kopírovací frézy SMORC s kruhovými VBD pro hrubování,
• kopírovací kulové frézy L2-SZP se dvěma zuby,
• frézovací nástroje ECON HN pro vysoce produktivní obrábění litiny,
• MULTISIDE XP nástroje s unikátním systémem upnutí bez nutnosti
odejmout šroubky z těla frézy,
• MULTISIDE AD nástroje pro frézování exotických materiálů ve skupině ISO S,
• MULTISIDE SC/SD nástroje pro obrábění žáropevných a žáruvzdorných slitin.
m produktovém
nalezení v nové
k
u
jso
y
nk
vi
ých stránkách
tové no
ici na internetov
oz
Všechny produk
sp
di
k
je
ý
er
ET, kt
katalogu PRAM
e.
bc
výro
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
UPGRADUJTE
SVOJE OBRÁBANIE
PENTA HF
www.pramet.com
NOVÉ PRODUKTY PRAMET - 1. 4. 2014
nové riešenie pre frézovanie vysokými posuvmi
päťbrité doštičky najnovšej generácie UP!GRADE
optimalizované pre obrábanie ISO M a S
univerzálny nástroj so širokými aplikačnými možnosťami
| 2/2014
|
43
Nové nástroje v akcii - na Pramet TV // www.youtube.com/pramettv
www.leaderpress.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
Nástroje a stratégie
použitia pre upichovanie a zapichovanie
Štefan MESÁROŠ, SECO TOOLS SK, s.r.o.
Firma Seco Tools sa rozhodla viac venovať
nástrojom pre upichovanie a zapichovanie. Sortiment nástrojov pre upichovanie a zapichovanie,
systém tvarového sústruženia MDT, upichovacie
planžety 150.10 a nástroje typu Mini Shaft,
je teraz rozšírený o tangenciálne nástroje X4.
Každý z týchto výrobkov sa vyznačuje stabilitou,
spoľahlivosťou a produktivitou pri zapichovacích
a upichovacích operáciách.
Nástroje pre upichovanie a zapichovanie
Systémy pre upichovanie a zapichovanie sa líšia v závislosti na rozmeroch
a hĺbkach obrábaných tvarov. Pre operácie hlbokého zapichovania a upichovania pri veľkých obrobkoch, rovnako ako pri plytkom zapichovaní
menších obrobkov, výrobcovia nástrojov ponúkajú rezné doštičky upnuté
v držiakoch čelne alebo tangenciálne. Jedným z príkladov je nový rad
rezných doštičiek so štyrmi reznými hranami s tangenciálnou konštrukciou
v tvare hviezdice, uvádzaný pod názvom X4, od firmy Seco Tools. Tieto
rezné doštičky v šírkach rezu od 0,5 mm do 3 mm sú skonštruované tak, aby
minimalizovali spotrebu materiálu pri upichovaní, a aby umožňovali presné
zapichovanie a kopírovanie malých a stredne veľkých zložitých obrobkov.
V závislosti na šírke reznej hrany sa maximálna hĺbka nástroja pohybuje
od 2,6 do 6,5 mm a môžete s nimi upichovať tyče s maximálnym priemerom
44
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
od 5,2 do 13 mm. Tangenciálne uloženie reznej doštičky smeruje rezné sily
do držiaka a maximalizuje tuhosť, stabilitu a produktivitu.
Na určenie základného tvaru reznej doštičky je kľúčovým faktorom dôležitým pre účinnosť upichovania a zapichovania voľba uhla reznej hrany.
Nulový uhol nastavenia reznej hrany nástroja zaisťuje kolmé nastavenie
k obrobku a prenáša rezné sily priamo do držiaka, čo zvyšuje presnosť,
životnosť nástroja a akosť povrchu. Po dokončení procesu upichovania však
nástroj s nulovým uhlom reznej hrany zanechá uprostred upichovanej tyče
malý výstupok. Ak je tento výstupok nežiaduci, je vhodné použiť nástroj
s miernym uhlom nastavenia reznej hrany. Nástroje so šikmou reznou hranou sú pri niektorých materiáloch menej náchylné na vytváranie ihly.
Zapichovací a upichovací nástroj X4 je flexibilným a vysoko výkonným riešením s tangenciálnymi reznými doštičkami so 4 reznými hranami, s pevným
systémom upínania pre maximálnu stabilitu.
• Jeden držiak pre všetky typy doštičiek
• Neutrálne, ľavé a pravé doštičky
• Dokonale rovné dno zápichu
• Zapichovanie, upichovanie a sústruženie v jednom
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
• Využitie všetkých 4 rezných hrán aj po vylomení
• Upínanie a uvoľnovanie doštičky zvrchu aj od spodu držiaka
• Prívod kvapaliny JetStream Tooling Duo od spodu aj z vrchu reznej doštičky
• CBN rezné doštičky pre kalené materiály
Odporúčané použitia
Pre nastavenie nástrojov pre upichovanie a zapichovanie sú určité konkrétne odporúčania. Pri nastavovaní nástroja je nutné postupovať starostlivo,
aby bol nástroj skutočne kolmo k osi obrobku. Tým sa minimalizujú axiálne
sily na nástroji a zabráni sa treniu na stranách reznej doštičky.
S ohľadom na pozíciu nástroja by mala byť rezná hrana čo najbližšie
k stredu obrobku, v rozsahu +/- 0,1 mm, opäť preto, aby nedochádzalo
k vyvíjaniu nadmerného tlaku na nástroj a k možnému zníženiu trvanlivosti nástroja. Rezné parametre pre upichovacie a zapichovacie nástroje sa
od parametrov používaných pri všeobecnom sústružení istým spôsobom líšia. Rezná rýchlosť sa pri dosiahnutí stredu tyče blíži nule, a to predstavuje
pre nástroj silné zaťaženie a môže viesť k tvorbe nárastu na reznej hrane.
Výsledkom je, že veľkosť posuvu by mala byť vo chvíli, keď nástroj dosiahne stred obrobku, znížená o 75 %. Navyše je treba upraviť reznú rýchlosť,
aby sa minimalizovali vibrácie. Rezné doštičky používané pre upichovanie
a zapichovanie sú zvyčajne úzke, čo tiež môže viesť k nestabilite rezu. Vibrácie je možné znížiť tiež upnutím reznej doštičky do čo najkratšieho držiaka a najtuhšieho držiaka.
Výzvy pri riadení tvorby a odvodu triesky
Obmedzený priestor v zóne rezu, ktorý je charakteristický pre upichovacie
a zapichovacie operácie, predstavuje výzvy pri riadení tvorby triesky pri
obrábaní. Obzvlášť pri upichovaní je nástroj na oboch stranách obklopený materiálom obrobku, čo bráni odvodu triesok. V závislosti na materiáli
obrobku sa môže stať, že tenké triesky generované pri upichovacích a zapichovacích operáciách sa nebudú lámať. Dlhá trieska sa môže zaseknúť
v reze, zničiť obrobok a ohroziť obsluhu stroja. Problémy s tvorbou vhodnej
triesky navyše znemožnia bezobslužnú a automatickú prevádzku. Jedným
z riešení je prispôsobenie geometrie reznej hrany na utváranie triesky a jej
lámanie. Príkladom je geometria utvárača triesky MC od firmy Seco Tools.
Ak to dovolí akosť povrchu obrobku a iné požiadavky na kvalitu obrobku,
môže pomôcť k odlamovaniu triesky aj pauza v posuve nástroja počas
rezu. Ďalšou metódou je použitie chladiacej kvapaliny, ktorá môže odplavovať triesky, ktoré by inak upchali zónu rezu. Tradičná vyplavovacia
chladiaca kvapalina má však zvyčajne nedostatočný tlak, aby pri upichovaní a zapichovaní dosiahla zóny rezu. Taktiež je problematické umiestniť
trysky vyplachovacej chladiacej kvapaliny tak, aby bolo zaistené správne
nasmerovanie prúdu kvapaliny. A nakoniec, relatívne slabý prúd kvapaliny
sa v zóne rezu môže zmeniť na paru a vytvoriť tak izolačnú bariéru, ktorá
bude zadržovať teplo namiesto jeho odvodu.
Alternatívou k vonkajšiemu prívodu chladiacej kvapaliny je chladenie s vysokým tlakom a tak blízko k reznej hrane, ako je len možné. Dnešné obrábacie stroje obvykle ponúkajú chladenie s tlakom 20 až 70 bar. Seco Tools
ponúka riešenie s požiadavkou na tlak od 5 bar až po 70 bar alebo tiež
Seco Tools SK, s.r.o.
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava,
E-mail: [email protected], www.secotools.com/sk
až 275 bar. Pre dosiahnutie požadovaného nasmerovania prúdu chladiacej kvapaliny do miesta rezu existuje veľa riešení. Častým riešením je prívod
cez reznú doštičku, avšak tu je veľmi obtiažne presné nasmerovanie prúdu
chladiacej kvapaliny do zóny rezu. Aby prúd chladiacej kvapaliny pomáhal utvárať triesku, nestačí ho nasmerovať niekde do susedstva reznej zóny,
ale prúd musí byť nasmerovaný priamo k reznej hrane.
Na základe týchto požiadaviek firma Seco Tools vyvinula systém nazývaný Jetstream Tooling, ktorý smeruje vysoktlakovú chladiacu kvapalinu cez
trysky v samotných držiakoch. Otvory trysiek s malými priemermi generujú
ostrý prúd chladiacej kvapaliny s vysokou rýchlosťou, ktorý dokáže preniknúť do trecej zóny medzi obrobkom a reznou hranou nástroja. Seco teraz
prichádza s inováciou a do svojich zapichovacích a upichovacích držiakov X4 zavádza technológiu nazvanú Jetstream Tooling Duo. Táto metóda
privádza chladiacu kvapalinu z dvoch výstupov. K horným tryskám nasmerovaným na optimálny bod uhla čela využíva ďalší výstup pod reznou hranou. Tieto výstupné trysky efektívne chladia reznú doštičku aj triesku a tlak
vytváraný hornou tryskou tiež prispieva k bezpečnému utváraniu triesky.
Špecializované aplikácie
Riadenie utvárania a tvorby triesok je obzvlášť dôležité pri spracovaní obtiažne obrobiteľných materiálov ako zliatiny titánu a nehrdzavejúce ocele.
Tieto materiály majú vysokú pevnosť a vysokú odolnosť voči teplu a opotrebeniu, avšak sú ťažšie obrobiteľné. Utváranie a odvod triesok závisí
na zmäkčovavaní triesok teplom generovaným pri obrábaní, ale napríklad
zliatiny titánu sú zlým tepelným vodičom a tvoria triesky, ktoré sa ťažko odlamujú. Ostré nástroje s vysoko pozitívnym uhlom čela môžu zaistiť produktívne obrábanie materiálov. Avšak na riadenie utvárania a tvorby triesok
a na maximalizáciu produktivity často treba nástroje s prívodom vysokotlakovej chladiacej kvapaliny. Kombinácia cieleného prívodu chladiacej kvapaliny a efektu dvoch výstupov chladenia láme triesky na menšie a uľahčuje
ich odvod.
Záver
Aplikácie zapichovania a upichovania predstavujú dôležitú súčasť sústružníckych operácií. Utváranie správnej triesky je výzvou pri každom obrábaní a zvlášť pri zapichovaní a upichovaní, pretože priestor je obmedzený
a vznikajú tenké triesky, ktoré sa ťažko odlamujú. Výrobcovia nástrojov
vyvinuli geometrie, ktoré pomáhajú tento problém riešiť. Pomôcť môžu tiež
stratégie obrábania, ako napr. pozastavenie posuvu nástroja. Výborným
riešením môže byť aj prúd vysokotlakovej kvapaliny, kde sa dobré výsledky
dostavujú aj pri mäkkých oceliach, a tiež v aplikáciách s nižším tlakom chladiacej kvapaliny. Chladiaca kvapalina tu tiež, rovnako ako pri ostatných
aplikáciách, prispieva k dlhšej trvanlivosti nástroja a k zlepšeniu rezných
parametrov. Nestabilný proces vyžaduje nepretržitý dohľad obsluhy a každé zvýšenie stability procesu vedie k zníženiu nutnosti obsluhy. Zapichovací
a upichovací systém X4 s dvojitým prívodom tlakovej chladiacej kvapaliny
Jetstream Tooling Duo je určite prínosom do tejto oblasti.
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Frézovanie drážok
a zápichov s novými reznými doštičkami
s tromi reznými hranami
Ing. Miroslav VAVRUŠ, TaeguTec Slovakia
Dňa 4. marca 2014 TaeguTec uviedol na
trh nový rad nástrojov schopných optimálne a ekonomicky zabezpečiť frézovanie
drážok a zápichov v celom rade priemyselných odvetví vrátane automobilového
a leteckého priemyslu, kde sa vyžaduje
frézovanie presných zápichov napríklad pri
výrobe hydraulických komponentov.
Nový rad telies TOP SLOT je v ponuke v dvoch typoch veľkostných
radov v závislosti na šírke drážky. Prvý typ so šírkou drážky 1,2 –
4,0 mm a druhý typ so šírkou drážky 4,01 – 6 mm. Konštrukčné
riešenie telies ponúka menšiu zubovú medzeru, a tým vyššiu produktivitu v porovnaní s konkurenciou. Robustná rezná doštička so
zosilnenou oporou ponúka prevenciu proti poškodeniu reznej hrany
odštiepením.
Rezné doštičky sú brúsené na zabezpečenie presnosti počas procesu obrábania. Nový rad nástrojov na frézovanie zápichov je navrhnutý tak, aby pokryl veľký rozsah šírok vnútorných aj vonkajších
drážok (1,2 – 6,0 mm).
Ďalší benefit, ktorý nástroj ponúka je, že rezná doštička je v lôžku
mierne naklonená, čo umožňuje aj plytké čelné frézovanie.
S cieľom maximalizovať produktivitu, nový rad TOP SLOT zahŕňa telesá s menšou zubovou medzerou v plnom rozsahu priemerov. Silná
rezná hrana v kombinácii s hrúbkou doštičky umožňujú vysokoproduktívne obrábanie a zabezpečujú dlhú životnosť nástroja.
Veľkou výhodou nástroja je, že aj pri náhodnom poškodení jednej
reznej hrany doštičky, môžu zostávajúce dve stále ešte pracovať.
46
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
y Inserts with 3 cutting edges for economical performance
y Two cutter types by W.O.C
- General type: 1.2 ~ 4.0 mm
- “B” type: 4.01 ~ 6.0 mm
y Cutter designed with a bottom relief for shallow face machining
y TOPSLOT line includes finer pitch cutters for maximum productivity
TaeguTec Slovakia,
Slovakia, s.r.o.
s. r. o.
TaeguTec
Bytčická cesta 2/44, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
%\WáFLFNiæLOLQD6ORYDN5HSXEOLF
tel.:
+421(0)41 700 0056,
e-mail: [email protected]
+--
KDQGDN#WDHJXWHFVN
ZZZWDHJXWHFFRP
www.taegutec.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
Sústruženie ocele
kratšie cykly a vyššia bezpečnosť procesu
Sústruženie ocele patrí medzi najčastejší spôsob
obrábania v strojárskych dielňach na celom
svete. V súčasnosti, z dôvodu potreby vyhnúť
sa tolerančným nepresnostiam pri obrábaní
a následnému prepracovaniu alebo vyradeniu
obrobku, prevláda požiadavka bezpečnej, predvídateľnej životnosti nástroja. Mnohé prevádzky
preto pracujú nižšími reznými rýchlosťami, ako
sú odporúčané, čím znižujú produktivitu výroby.
Predpoklad nerovnomerného opotrebovania
reznej hrany vedie k častým kontrolám obrábacieho procesu a k plánovaným odstávkam
s cieľom výmeny rezných doštičiek.
GC4325 s technológiou Inveio™
GC4325 dosahuje dlhšiu životnosť nástroja zachovaním línie reznej hrany
– efektívnejšie sústruženie bez poškodenia povrchu obrobku
Výsledkom komplexného prístupu firmy Sandvik Coromant v oblasti vývoja materiálov a výrobných procesov je nová nástrojová trieda P25:
GC4325 s technológiou Inveio™. Táto nová trieda je určená na zlepšenie bezpečnosti a výkonu v rámci širokého spektra sústružníckych
aplikácií, pri obrábaní rôznych typov ocele, v rôznych podmienkach.
Je vhodná pre hrubovanie, dokončovanie, súvislé a prerušované rezy,
mokré a suché obrábanie. Výhodou použitia tejto triedy je zredukovaný
nástrojový inventár.
Ako to funguje?
GC4325 dosahuje dlhšiu životnosť nástroja vďaka zlepšenej odolnosti voči opotrebeniu reznej hrany, pričom je zachovaná požadovaná kvalita povrchu obrobku pri obrábaní. To následne zvyšuje využiteľnosť stroja vďaka
menšej frekvencii výmeny nástroja. Obmedzenie súvislého, kontrolovateľného opotrebovania a eliminácia nesúvislého, často nekontrolovateľného
opotrebovania sú tajomstvom úspechu pri sústružení materiálov aplikačnej
oblasti ISO P25. Ak sa rezná hrana poškodí z dôvodu voľby nesprávneho
druhu povlaku pre daný typ obrábania, dochádza k zbytočnej produkcii
nepodarkov a k zníženiu bezpečnosti obrábania.
ú takmer každý
enia prichádzaj
už
str
výsú
i
gi
ló
no
v tech
– prelom je taký
Aj keď pokroky
znejšej zmene
zra
ra
vý
vý
k
uť
e
jd
hn
dô
sia
s
ča
príležitosť do
ka
nú
týždeň, raz za
po
m
ňa
árskym diel
znamný, že stroj
výhodu.
ú
čn
nú konkuren
Množstvo premenných
Širokospektrálna oblasť ISO P25 zahŕňa materiály od mäkkých, nízko legovaných uhlíkových ocelí, až po vysoko legované zliatiny, tvrdé ocele,
výkovky a odliatky. Historicky sa preukázalo, že je veľmi obtiažne vyvinúť
rezné nástroje optimalizované na sústruženie takého širokého spektra typov ocelí. To platilo až doteraz.
48
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Najlepší výkon
Podľa spoločnosti Sandvik Coromant ponúka GC4325 jedny z najvyšších
odporúčaných rezných dát, úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti, v rámci
všetkých tried P25. GC4325 sa popisuje ako základný kameň pre bezobslužnú výrobu.
Samozrejme, že všetky rezné hrany podliehajú opotrebovaniu, ale dosiahnutie kontrolovateľného opotrebovania je jednou z výhod obrábacieho
procesu. Napríklad opotrebovanie lemu – abrazívne opotrebovanie plochy pod líniou hrany – je akceptovateľné vtedy, keď sa vhodne vyvinie.
V niektorých prípadoch bolo vyvážené opotrebovanie lemu dokonca výhodou pre rezný proces. Avšak, ak je opotrebovanie lemu príliš rýchle,
potom je potrebné zmeniť niektoré parametre obrábacieho procesu: rezné
podmienky alebo nástrojovú triedu.
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
Priehlbiny, ktoré niekedy vznikajú na hornej strane rezných doštičiek, sú
ďalším bežným kontrolovateľným opotrebovaním. Sú spôsobené účinkom
tepla a tlaku pri sústružení ocele. Nadmerné opotrebenie tohto druhu
môže viesť k zmene geometrie reznej doštičky a k poklesu kvality obrábacieho procesu – a časom k oslabeniu reznej hrany. Vznik priehlbín
v hornej časti reznej doštičky a opotrebovanie lemu sú prirodzené a bežné druhy opotrebovania pri sústružení ocele. Pokiaľ sa objavujú len tieto
typy opotrebovania a sú kontrolované, obrábací proces ponúka potenciál pre vysokú produktivitu.
by
ľudí na mesiaci,
História výro v rovnakom roku ako prvé pristátie štičku zo speka-
da
reznú do
V roku 1969, te
Coromant prvú
325 je
očnosť Sandvik
ol
sústruženie. GC4
sp
e
a
pr
vil
5
sta
P2
ed
O
pr
IS
u
ed
ratný
tri
ev
D:
pr
znamená
vrstvou CV
ných karbidov s
hto typu a opäť
to
ed
í byť
tri
us
h
m
ýc
ne
ov
5
nástroj
ga, GC432
on
str
m
Ar
už 7. generácia
la
ei
N
čite najlepšou
sun. Slovami
sku dielňu je ur
ár
oj
str
technologický po
e
pr
e
al
pre ľudstvo“,
„obrovský skok
novinkou.
Výrobné tajomstvá
Často sú potrebné kompromisy na dosiahnutie vyváženého súvislého
a nesúvislého opotrebovania s cieľom zachovania maximálnej bezpečnosti reznej hrany, dlhej životnosti nástroja a rezných podmienok. Pri
sústružení ocele preto existujú aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú obrábací proces: napr. mikro a makro geometria reznej doštičky, zaoblenie
špičky, veľkosť a tvar doštičky. Je to práve kombinácia týchto faktorov
a materiálového vyhotovenia reznej doštičky, ktorá určuje optimalizované sústružnícke operácie. Práve kombinácia týchto faktorov a voľba
vhodnej materiálovej triedy sú rozhodujúce pre optimalizáciu sústružníckych operácií.
V závislosti od aplikácie je možné dosiahnuť vyššiu úroveň úberu kovu
a rezné rýchlosti vyššie ako 400 m/min., čo predstavuje hodnoty, ktoré
prekračujú všetky doposiaľ používané hodnoty v tejto oblasti. Prieskum
trhu spoločnosti Sandvik Coromant naznačuje, že v odvetví výrobného
priemyslu predstavuje priemerná hodnota úrovne rezných rýchlostí približne 70 % odporúčaných hodnôt. To, samozrejme, čiastočne závisí
od rôznych faktorov, napr. schopnosti stroja, priemeru obrobku, prevádzkovej kompetencie a miery odvrátenia rizika.
Pre strojársku dielňu, ktorá plne využíva spomínané metódy obrábania, je
pri použití GC4325 k dispozícii až o 30 percent vyššia produktivita. Tak
prečo nezlepšiť svoju konkurencieschopnosť?
Úspech hneď od začiatku
GC4325 už prináša konkrétne úspechy. Napríklad príbeh indickej spoločnosti Take Bajaj Motors Ltd z mesta Gurgaon, ktorá sústruží kľúčové
kované komponenty pre automobilové spoločnosti ako Tata, Hero MotoCorp, Suzuki, Mahindra, Nissan a Renault.
„Keď nám spoločnosť Sandvik Coromant oznámila, že nová trieda
GC4325 nám zabezpečí 20 – 25-percentné zlepšenie v porovnaní
s triedami, ktoré používame doteraz, neverili sme,“ hovorí Tarun Bhargava, generálny manažér pre oblasť strojárskej výroby v spoločnosti Bajaj
Motors. „Aj keď nám ukázali výsledky, mysleli sme si, že ide o nejakú
manipuláciu. Skúšky sme teda uskutočnili znova na inom stroji a výsledky
boli rovnaké. Preto sme sa rozhodli používať GC4325 na zníženie našich nákladov na komponent, čo pomáha zvyšovať aj náš zisk.“
Ron Oehmigen, metodický inžinier v spoločnosti UKM Group s obratom
60 miliónov EUR, súhlasí s potenciálom, ktorý ponúka nová nástrojová
trieda. „Naše testy preukázali, že trieda GC4325 je veľmi dobrá a preto ju chceme použiť na optimalizáciu našich sústružníckych operácií
zvyšovaním kvality komponentov a znižovaním neproduktívnych časov
a nákladov,“ hovorí.
Spoločnosť UKM Group má dva závody v Nemecku a jeden vo Francúzsku a dodáva automobilové súčiastky zákazníkom ako VW, Audi,
Scania a MAN.
Dlhá životnosť
Vyššia produktivita je len časťou tohto príbehu, pretože spoločnosť Sandvik Coromant sa vo veľkej miere zameriava na zachovanie bezpečnosti
procesu predvídateľnou životnosťou nástroja, ktorá je hlavnou výhodou
triedy GC4325.
Tieto výhody môže potvrdiť aj spoločnosť Bifrangi SpA, ktorá sídli neďaleko mesta Vicenza v Taliansku. Spoločnosť opracováva oceľové diely
rôznej tvrdosti pre zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu, strojárstva a poľnohospodárstva. „GC4325 nám ponúka dobré príležitosti
na zlepšenie našich obrábacích procesov,“ hovorí zakladateľ a prezident
spoločnosti, Francesco Biasion. „Cena nie je taká dôležitá ako životnosť
nástroja, pretože práve trvanlivosť nám zabezpečuje finančné výhody.
V konečnom dôsledku nám táto rezná doštička pomáha pri raste našich
obchodných aktivít, pretože sme vďaka nej na trhu ešte viac konkurencieschopní.“
Intenzívny výskum a vývoj
Pri konvenčných CVD povlakoch
z oxidu hlinitého je orientácia kryštálov úplne náhodná. Mikroskopické zobrazenie ukazuje náhodnú
orientáciu kryštálov prostredníctvom rôznych farieb. Každý smer
kryštálov má svoju jedinečnú farbu
(od červenej po žltú).
Nový substrát a povlak triedy GC4325 poskytuje zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu v tvare žliabku, a umožňuje rýchlejšie odvádzanie tepla
z miesta rezu. Týmto spôsobom sa zachováva ideálna zóna pre tok chladiacej kvapaliny pri tvorbe triesky – ideálne pre bezobslužné sústruženie.
Trieda GC4325 predstavuje prvú voľbu pre sústruženie ocelí – zaručuje
rovnakú, opakovateľnú a predvídateľnú funkčnosť, výkonnosť a životnosť
nástroja.
Substrát zo spekaných karbidov s precízne vyváženými vlastnosťami
a zložením v sebe kombinuje vysokú pevnosť a spoľahlivú húževnatosť.
Prísadou kobaltu dosiahnutý gradient povrchového napätia prispieva
k zvýšeniu bezpečnosti. Tvrdý, jemnozrnný MT-TiCN povlak so stĺpcovitou
(kolumunárnou) štruktúrou kryštálov Inveio™ je veľmi odolný voči abrazívnemu opotrebeniu. Vzniknuté teplo sa omnoho jednoduchšie rozplynie
pozdĺž plôch kryštálov.
Nový povlak Sandvik Coromant
InveioTM má jednosmerné kryštály a jednotný smer rastu kryštálov
– smerujú proti vonkajšiemu povrchu. Každý kryštál je usporiadaný v rovnakom smere (zobrazené
ako jednotná žltá farba kryštálov
na obrázku).
Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.sandvik.coromant.com/sk
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
49
Zákaznické dny 2014
firmy TAJMAC-ZPS
Letošních Zákaznických dnů TAJMAC-ZPS,
a.s., které se konaly 24. a 25. dubna, se zúčastnilo 58 firem s více jak 115 zástupci v roli
spoluvystavovatelů. Návštěvníci měli možnost
si opět po roce prohlédnout výrobní areál společnosti, shlédnout většinu strojů z výrobního
programu a v rámci komentovaných prohlídek
se podívat mimo jiné na proces odlévání ve firmě ZPS – SLÉVÁRNA.
Své exponáty, jako každý rok, představily divize CNC, divize AUTOMATY,
divize MANURHIN a také projekt NEGRI BOSSI. O možnost prohlídky firmy s rozšířením o prohlídku firmy ZPS – SLÉVÁRNA mělo zájem značné
množství hostů. Počet těch, kteří tuto nabídku využijí, každoročně stoupá.
V tomto roce se pohyboval počet registrovaných návštěvníků Zákaznických
dnů kolem čísla 650. Je to rekordní návštěvnost za celou dobu konání Zákaznických dnů.
Opět se nám tak potvrdilo, že Zákaznické dny jsou svojí koncepcí přitažlivé
pro stále širší okruh zákazníků i dodavatelů jak potenciálních tak již existujících. Návštěvníci oceňují příležitost neformálních setkání s vedením společnosti a dalšími odbornými pracovníky, výměnu cenných poznatků z praxe
a pořadatel pak možnost seznámit návštěvníky na vlastní půdě a v reálném
provozu s výrobním programem i posledními novinkami. Letošním cílem
bylo představit nová konstrukční řešení, ve spolupráci s našimi dodavateli
rozšířené technologické možnosti, maximální využití našich strojů a prezentovat naši firmu jako pro zákaznicky orientovanou společnost a naplnit tak
primární záměr daný už názvem této dvoudenní akce ZÁKAZNICKÉ DNY.
Mezi vystavovanými exponáty byl hlavní novinkou divize CNC prototyp
multifunkčního portálového obráběcího centra MCV 7032, v mnoha ohledech unikátní stroj, který byl představen poprvé odborné veřejnosti. Při
konstrukci stroje byly uplatněny mechatronické výpočetní postupy a prvky
ekodesignu. Jedná se o rozměrově největší stroj vyrobený naší firmou s rozjezdy os X 7000 mm, Y 3200 mm a Z 1500 mm. Jako opce může být rozjezd osy X zvětšován s krokem 1000 mm až do 28000 mm. Stroj je prvním
z nové řady INFINITY. Bude to řada vysoce modulární a umožňuje nabízet
varianty portálových center tří až šestiosých v mnoha typorozměrech. K vidění byl i prototyp rychlého manipulátoru nástrojů (čas výměny nástroj –
nástroj: 1,3 sec), určený pro řadu horizontálních obráběcích center H 500,
H 630, H 800 a H 1000.
Zajímavé ukázky obrábění proběhly na portálovém obráběcím centru
MCV 1210 – ukázka možnosti soustružení – eliptický kužel nebo na horizontálním obráběcím centru H 800 - ukázka pětiosého obrábění.
50
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Doprovodný program letos rozšířila výstava Historie strojírenství ve Zlíně,
kterou laskavě zapůjčila firma GENICZECH-M. Tato výstava dokumentuje vznik a 110 let vývoje strojírenských oborů v regionu i za jeho hranicemi od roku 1903 až po současnost a určitě stála za shlédnutí.
Jelikož TAJMAC-ZPS fandí hokeji, nemohli jeho zástupci na Zákaznických dnech chybět ani letos. Proběhla oblíbená střelba na branku spojená s autogramiádou mladých hokejistů A týmu HC PSG Zlín, vítěze letošní
play-off naší nejvyšší hokejové soutěže.
Už bezprostřední reakce a následné ohlasy ze strany návštěvníků i spoluvystavovatelů, vyjadřující spokojenost a uznání, nám jsou pobídkou, závazkem i ukazatelem toho správného směru, kterým se naše Zákaznické
dny i do budoucna mají ubírat a tím je spokojený zákazník.
www.tajmac-zps.cz
Divize MANURHIN na Zákaznických dnech poprvé představila odborné
veřejnosti studii a parametry dlouhotočného CNC automatu MANURHIN
K´MX 816TWIST, jehož prototyp bude připraven k předvedení zákazníkům na přelomu října a listopadu tohoto roku. Stroj bude v provedení 7, 8
a 9 lineárních os. V řezu budou až 4 nástroje současně. K dispozici bude
v provedení s nástrojovou deskou nebo revolverovou hlavou.
Divize AUTOMATY připravila pro návštěvníky tři exponáty řady MORI-SAY – šestivřetenový a osmivřetenový soustružnický CNC automat a jednoho představitele konvečních vícevřetenových automatů, stroj MORI-SAY
620AC.
Projekt NEGRI BOSSI, montáž a výroba vstřikovacích lisů, zaujal návštěvníky ukázkami výroby praktických plastových výrobků.
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
51
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Rozhovor
Získať a udržať
si dôveru zákazníka
Rozhovor s Ing. Milanom Matúšom,
generálnym riaditeľom spoločnosti TaeguTec Slovakia
Eva ERTLOVÁ
Juhokórejská firma TaeguTec špecializovaná na aplikácie spekaných
karbidov, výrobu práškov a polotovarov pre výrobu spekaných karbidov, a tiež na výrobu rezných nástrojov a vyvíjanie technológií pre
obrábanie kovov, je súčasťou spoločnosti IMC Group. Na Slovensku
firma TaeguTec Slovakia pôsobí od roku 2006, keď sa tu etablovala juhokórejská automobilka Kia. TaeguTec Slovakia sa stal pre Kia
Motors Slovakia hlavný partner v oblasti dodávok rezných nástrojov
a kompletného tool manažmentu. O činnosti firmy a jej ďalšom smerovaní sme sa porozprávali s Ing. Milanom Matúšom, generálnym
riaditeľom TaeguTec Slovakia, s.r.o.
TaeguTec Slovakia pôsobí na slovenskom trhu osem rokov. Firma sa tu
etablovala pre potreby Kia Motors Slovakia. Aké je v súčasnosti miesto
spoločnosti na trhu?
TaeguTec Slovakia je stále hlavným dodávateľom pre automobilku Kia
Motors nástrojov značky TaeguTec a Ingersoll. V ostatných dvoch – troch
rokoch sa však snaží rozširovať svoje pôsobenie aj do iných spoločností
v automobilovom priemysle, ale aj vo všeobecnom strojárstve, do firiem,
ktoré kooperujú s automobilovým priemyslom, i do firiem v oblasti výroby foriem a zápustiek. Naše pôsobenie na slovenskom trhu rozširujeme
aj do iných odvetví, pretože môžeme ponúknuť firmám kvalitné produkty
a technológie, ktoré zvýšia ich produktivitu a konkurencieschopnosť na trhu.
Na pozícii generálneho riaditeľa TaeguTec Slovakia pôsobíte približne
jeden rok. Aká bola vaša predstava o smerovaní firmy a ako sa vám ju
darí realizovať?
Snažil som sa nadviazať na pozitívne trendy vo firme a zároveň ju posunúť
ďalej. Našou snahou je ponúkať firmám nielen produkt, ale nové technické riešenia, kompletný servis, tool manažment. Konkurencia je veľká, ale
napriek tomu, že firma TaeguTec prišla už na pomerne obsadený trh, tak
musí zákazníkom ponúknuť niečo viac, ak sa chce presadiť. Postupne sa
nám to však darí. Naša pridaná hodnota spočíva hlavne v tom, že okrem
produktov a technológií, sa snažíme ukázať zákazníkom cestu, riešenia
vzniknutých problémov tak, aby nám dôverovali a vedeli, že sme tu pre nich
a vždy im pomôžeme problémy riešiť.
Vaša stratégia smerom k zákazníkom je teda jednoznačná, získať a udržať si ich dôveru.
Je to tak. Dôveru si nezískate, ak iba ponúknete nejaké hotové riešenie,
alebo produkt, bez toho, aby ste vedeli zákazníkovi vysvetliť, prečo ste dané riešenie navrhli. Preto chceme byť aj partnerom. Vysvetliť zákazníkom,
prečo sme navrhli práve takéto riešenie a nie iné. S takouto informáciou
budú potom vedieť neskôr pracovať, ak vznikne problém, tak budú ho vedieť riešiť. Je to neustále vzdelávanie zákazníka, a to je podstatné. Samozrejme, ponúkame zákazníkom okrem technického zázemia, aj školenia
priamo vo firme, školenia šité na mieru podľa ich individuálnych potrieb
a požiadaviek.
52
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
ckej fakullovo technologi
iá
er
at
M
m
to
al vo firme
úš je absolven
Neskôr pracov
e.
ád
Ing. Milan Mat
m
ar
l.
čs
v
kov bol v spo. Pôsobil
sledných 17 ro
Po
ty STU v Trnave
a.
ôr
av
isl
at
Br
predajcu, nesk
swagen
Slovnaft a Volk
cii technického
zí
tepo
di
ria
na
ôr
ym
ln
jsk
k na
je generá
13
20
ku
ločnosti Sandvi
ro
a
ríl
chnika. Od ap
aplikačného te
sídlom v Žiline.
uTec Slovakia so
eg
Ta
y
rm
fi
m
ľo
Po roku pôsobenia na poste generálneho riaditeľa TaeguTec Slovakia
môžete teda tak trochu aj osobne bilancovať...
Ja som tiež nastúpil do rozbehnutého vlaku. Po mojom nástupe sa dosť vecí
vo firme zmenilo, od logistiky až po pracovné pozície, štruktúru, systém práce a podobne. Som však rád, že sa nám podarilo zastabilizovať pracovný
kolektív, aj iné činnosti. To je zásadný krok smerujúci k dôveryhodnosti spoločnosti na trhu. Dovolím si povedať, že sme na dobrej ceste. Svedčí o tom
napokon i posledný finančný audit, ktorý potvrdil progresívny trend firmy
TaeguTec Slovakia.
Je to aj zásluha našich kvalifikovaných pracovníkov, technických predajcov
a obchodných zástupcov, ktorí aktívne so zákazníkmi pracujú. Zázemie
kvalifikovaných ľudí stále budujeme, prijímame do nášho tímu nových ľudí,
hlavne aplikačných technikov.
Môžeme teda hovoriť aj o pozitívnych hospodárskych výsledkoch?
Áno, nemôžeme síce konštatovať, že sme stopercentne naplnili plánované
ukazovatele na rok 2013, ale v porovnaní s rokom 2012 sú pozitívnejšie.
Ak vývoj pôjde doterajším smerom, mali by sme v roku 2014 dosiahnuť
predpokladané hospodárske výsledky.
Propeer worrkpla
ace saffety ca
an cha
ange the wayy wee prog
gress
8
TH
ANNUAL HSE
EXCELLENCE EUROPE
Grand Hotel Wien | Vienna, Austria
20 – 22 May 2014
Galileo Galilei:
Blinded by staring
into a telescope
Marie Curie:
Leukemia due to
radiation exposure
Michael Faraday:
Sight damage by
nitrogen chloride
CONTACT: ada.tobias@flemingeurope.com | http://www.flemingeurope.com/ | T: +421 257 272 155
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Multicentrum
Meníme život vo výrobe!
Ing. Andrej BIELIK, BOST SK, a.s., predaj SR a ČR, www.multicentrum.sk
V Porta Solutions sa podarilo skonkretizovať
tento aspekt vytvorením flexibilného, ľahko
a intuitívne použiteľného stroja otvoreného
aplikáciám, ktoré si žiaden konkurent nevie
ani predstaviť, či vyriešiť. Prináša benefit hromadnej výroby do prostredia častých zmien
výrobných dávok stredných a malých sérií
výrobkov.
3-vretenové Multicentrum je šperkom v kráse a technológii. Stáva sa
samé o sebe synonymom inteligentných fabrík, v ktorých stroj samotný si dokáže plánovať, koordinovať prácu a komunikovať simultánne
s obsluhou, technológmi, špecialistami, sesterskými strojmi a ďalšími
zariadeniami. www.multicentrum.sk
Ultradynamický výkon na 20 m2
Stroj, ktorý pozostáva z 3 horizontálnych obrábacích centier len s jediným výmenníkom paliet, ktorý ich navzájom spája. Multicentrum
pozostáva zo 4 nezávislých staníc, ktoré sú osadené 4 CNC satelitnými stolmi, z ktorých na troch sa pracuje naraz a jeden má funkciu
nakladania/vykladania obrobkov. Okrem toho sú v troch obrábacích
staniciach tri horizontálne nezávislé moduly, ktoré pracujú v osiach
X - Y - Z a každý má nezávislý zásobník 12/24 nástrojov, celkovo teda
36/72 nástrojov.
Absolútna hodnota
Hlavný benefit pre firmy je zvýšenie produktivity, a tým rast pridanej
hodnoty v priemere o 30 až 50 %, vďaka redukcii výrobných nákla-
dov počas prvých 3 mesiacov. Podstatne redukuje náklady na upínacie prípravky, energie sú nižšie o viac ako 50 % v porovnaní s 3 HMC.
Významne šetrí časy na upínanie, prestavenie a manipuláciu. Čas výroby kusu sa tak redukuje o 60 až 90 %. Je pripravený na časté zmeny
výroby a výrobných dávok. Zmena prípravkov, programov a náradia
je mimoriadne rýchla. Najvhodnejšie série sú od 500 až 1 000 ks,
opakujúce sa niekoľkokrát ročne. Aj pri zložitých výrobkoch ide o jeden proces na jedno upnutie, čo značne zvyšuje presnosť a zhodnosť
výrobkov. Prípravky nastavíme tak, aby sa dal diel obrobiť na jedno
upnutie, ak je to technicky možné. Veľkostne je vhodný pre súčiastky
s dĺžkou strany do 250, resp. 400 mm. Naraz môžu byť obrábané aj
rozličné typy súčiastok, čo znižuje potreby na prípravky.
Inteligentné obrábanie a údržba
Užívateľsky príjemná je plná integrácia iPad. Odkiaľkoľvek viete odsledovať, čo sa na stroji robí, viete pomôcť obsluhe s technológiou, sú
k dispozícii štatistiky a podobne ako u najmodernejších autoservisov
interaktívne servisné manuály s použitím kamery a podobne. Stroj má
jednoducho pracovať a nesmie stáť. Sám vás upozorňuje na potrebu
údržby, výmenu kvapalín, vašu obsluhu, či nákupné oddelenie, resp.
v prípade havárie dá vedieť výrobcovi, aby čo najrýchlejšie vedel pomôcť na diaľku, i osobne.
Je úžasné garantovať absolútnu konkurencieschopnosť pri inštalácii stroja aj výroby jednotlivej súčiastky vďaka T.C.O. (Total Cost of
Ownership = celková cena vlastnenia) a výroby jednotlivej súčiastky,
ktorá je u multicentra jasne daná a vypočítateľná a v budúcnosti nie sú
skryté neočakávané náklady.
Veľmi radi vás navštívime a pripravíme pre vás podrobnú časovú
štúdiu s návrhmi prípravkov, nástrojov, vybavenia, automatizácie či
merania a kontroly. Odporúčame pozrieť si niektoré zo zaujímavých
videí a aplikácií na
www.multicentrum.sk
54
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Převratný
objev je tady...
Tři nové nástrojové třídy, jeden převratný objev z oblasti materiálového
inženýrství - Inveio. Z odborného hlediska Inveio přímo souvisí s uspořádáním
struktury krystalů oxidu hlinitého, tvořících povlak břitové destičky. Jednoduše
řečeno, inovativní metoda umožňující vytvoření břitů, které se zároveň
vyznačují svou výjimečně dlouhou životností a vysoce předvídatelným
průběhem opotřebení.
SOUSTRUŽENÍ OCELÍ
GC4325
Naprosto nevídané funkční a
výkonnostní parametry břitu
FRÉZOVÁNÍ LITIN
GC4315
Vysoká odolnost proti otěru,
která má klíčový význam při
vysokých teplotách v oblasti
řezu
www.sandvik.coromant.com/productnews
GC3330
Vaše nová první volba
– s v průměru o 40% vyšší
životností
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Pružnější výroba díky
„Plug&Produce“
Skupina Lapp nabízí řešení pro efektivní výrobní závod budoucnosti
V současné době prochází průmysl zásadní proměnou, která se vyznačuje integrací všech složek řetězce
v podnikové síti. Radikální změny neovlivňují jen
odvětví informačních technologií, přestože je vývoj
inteligentního výrobního závodu často spojován především s IT. I výrobci kabelů a konektorů mohou
významnou měrou podpořit průmysl při zvyšování
pružnosti a efektivity.
Stroje, zařízení a přístroje se stávají „inteligentními“, když jsou navzájem
propojeny prostřednictvím internetu. Rozvíjející se kyberneticko-fyzikální systém (CPS) tvoří základ inteligentního závodu budoucnosti s cílem definovat
maximálně flexibilní a efektivní výrobu. Kyberneticko-fyzikální systémy jsou
funkční jednotky s integrovaným hardwarem, softwarem a mechanikou.
Skutečnost, že jsou schopné komunikovat mezi sebou, otevírá výrobcům zařízení a strojů nové možnosti. Systém tak může být rozdělen do jednotlivých
modulů, které lze snadno organizovat, programovat a testovat. Technolog
pak může dle požadavků zákazníka flexibilně sestavit standardizované
moduly na míru a zahájit výrobu (Plug&Produce).
Tím se výrazně mění kabeláž průmyslového závodu. Síťový kabel již nekončí ve skříni rozvaděče, ale je veden např. přímo k pohonu stroje. Pro
výrobce spojovací techniky to znamená přizpůsobit kabely a připojovací
techniku, dříve používanou převážně v kancelářích, průmyslovému prostředí. Kabely musí odolat vysokému mechanickému zatížení, extrémním
teplotám, vibracím, nečistotám a pod. Další požadavky na kabely pro průmyslový ethernet spočívají např. v odstínění proti mnohem silnějšímu elektromagnetickému rušení především v blízkosti motorů a svařovacích automatů.
„Jsme přesvědčeni, že v několika dalších letech bude vývoj průmyslu určován ‘čtvrtou průmyslovou revolucí‘, čímž je myšleno postupující propojení
sítí u výrobních zařízení a s tím spojený posun k flexibilnější výrobě, jakož
i nárůst specifických zákaznických řešení,“ říká Siegbert Lapp, člen představenstva Lapp Holding AG. Dle tohoto přesvědčení a ve snaze pomoci
vytvářet průmyslovou výrobu budoucnosti se skupina Lapp účastní mnoha
výzkumných projektů na toto téma. Spolu s partnery a pod vedením Fraunhofer IAO zkoumá téma „Výroba budoucnosti – Industrie 4.0“. Výzkum
se zaměřuje především na následující otázky: jak může vypadat pracovní
prostředí v závodu budoucnosti, jaké úkoly budou plnit pracovníci závodu
a jak lze plnění jejich úkolů usnadnit? „To je důležité pro pochopení celého
výrobního systému závodu. Chceme využít naše zjištění pro vývoj nejvhodnějších řešení pro továrnu budoucnosti,“ vysvětluje Siegbert Lapp.
Kromě toho se skupina Lapp podílí na výzkumném projektu SmartFactoryKL e.V. německého výzkumného centra umělé inteligence (DFKI).
SmartFactoryKL je demonstrační továrna v laboratoři, kde výzkumní pracovníci z DFKI využívají technologie inteligentní továrny budoucnosti v prostředí, které se co nejvíce blíží skutečnému výrobnímu prostředí. DFKI a další
zúčastněné společnosti předpokládají, že výsledné poznatky pomohou
56
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Síťový kabel ETHERLINE® FD Cat.6A je vhodný pro použití v průmyslovém
prostředí
realizovat vizi nové průmyslové revoluce se zcela flexibilními závody vyrábějícími produkty, které lze do značné míry přizpůsobit zákaznickým požadavkům. Řešení vyvinutá v tomto kontextu jsou zaměřena na dosažení lepší
ergonomie výroby, vyšší dynamiky zdrojů společně s integrací zákazníků
a obchodních partnerů do procesu výroby.
V rámci tohoto projektu převzala skupina Lapp sponzorování modulu kontroly kvality výzkumné a ukázkové platformy, do kterého patří testování inovativní kabeláže a připojovací techniky. Kontrola kvality zahrnuje mj. využití
kamer s vysokým rozlišením, což samo o sobě znamená výzvu v podobě
spolehlivého přenosu dat při nejvyšších přenosových rychlostech v náročných podmínkách výrobního prostředí. Tuto funkci zajišťuje vysoce flexibilní
kabel ETHERLINE®FD Cat.6A spolu s konfekcionovatelným datovým konektorem M12. Díky tomu je možné u kamer s vysokým rozlišením dosáhnout
přenosové rychlosti až 10 Gbit/s. Také kabelová konfekce pro průmyslový
ethernet sestávající z odolných kabelů s konektory M12 umožňuje spolehlivé spojení v oblastech, kde je třeba počítat s nečistotami a vlhkostí.
Mimo mnoha dalších inovací plánuje skupina Lapp umístění čipů RFID přímo do kabelů. Pokud bude nutná výměna, servisní technik snadno načte
údaje přímo z kabelu a okamžitě objedná požadovaný díl v e-shopu.
„Čtvrtá průmyslová revoluce“ představuje výzvu pro výrobce strojů a zařízení, dodavatele hardwaru a softwaru a konečně i pro výrobce spojovací
techniky. K dosažení vize flexibilní výroby přizpůsobené zákazníkovi, která
tvoří základ futuristického konceptu inteligentního závodu, budou společnosti potřebovat inovativní řešení umožňující vertikální a horizontální integraci jejich výrobního procesu. Vývoj, který usnadňuje zpracování velkého
množství údajů a komunikaci mezi různými složkami, tuto revoluci dále
urychluje.
Více o společnosti LAPP KABEL s.r.o. se dozvíte na www.lappgroup.cz.
www.lappg
Pozvánka
do světa obráběcích strojů
Vážení zákazníci a obchodní partneři,
rádi bychom Vás pozvali k návštěvě expozice
KOVOSVIT MAS, a.s. na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře.
Přijďte se seznámit s historií společnosti, která
v letošním roce slaví 75. let výročí od svého
založení. Představíme Vám kompletní sortiment
našich obráběcích strojů, slévárenských odlitků
a nabídku poskytovaných zákaznických služeb.
Rádi Vás přivítáme
v pavilonu M2, stánek č. 32
MSV NITRA
2014
20. - 23. 5.
Vystavované stroje:
MCV 1000 5AX
SP 430 MC
www.kovosvit.cz
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Obráběcí stroje z Varnsdorfu
známka kvality
Ladislav PLAŇANSKÝ, TOS VARNSDORF, a.s.
TOS VARNSDORF se zabývá vývojem, výrobou,
prodejem a servisem vodorovných frézovacích
a vyvrtávacích strojů a vodorovných obráběcích
center. Společnost nedávno oslavila 111. výročí své
existence, je jedním z nejvýznamnějších exportérů
obráběcích strojů v České republice a její vodorovné
vyvrtávačky jsou známé po celém světě.
Tyto obráběcí stroje jsou určeny pro opracování obrobků od velikosti 1 m3
s finální výrobní přesností dílců na úrovni setin milimetru. Sortiment těchto
obráběcích strojů lze rozdělit do tří hlavních skupin podle typu technologického užití a zákazníků. V první skupině sou stolové obráběcí stroje pro univerzální použití a výkonné obrábění dílců od 5 do 30 tun, zde jde o stroje
s průměrem pracovního vřetena od 100 do 150 mm. Druhou skupinu strojů
tvoří velké deskové stroje s označením WRD pro nejtěžší technologické
operace na obrobcích do hmotnosti 130 tun (zde se jedná o stroje s průměrem vřetena od 130 do 170 mm, v blízké budoucnosti i větším), tyto
stroje se nejčastěji uplatňují v těžkém a hutním průmyslu, v energetice nebo
při výrobě velkých stavebních strojů, například těles turbín, částí větrných
elektráren, podvozků vagonů nebo nákladních automobilů a rámů stavebních strojů. Třetí skupinu strojů tvoří moderní obráběcí centra pro využívání
nejmodernějších technologií s nejprogresivnějšími nástroji. Jedná se o stroje
řady WHtec 130 a stroje TOStec s pracovním vřetenem 100 až 112 mm.
„Naše nabídka se neomezuje jen na stroje jako takové. Spolu se stroji zajišťujeme zákazníkům celou řadu služeb, jako je zpracování technologické
studie, pomoc při návrhu základu stroje, dodání nástrojů, nářadí a upínacího příslušenství, zaškolení obsluhy včetně programování stroje, záruční
a pozáruční servis a také kompletní modernizaci nebo přestavbu stroje,“
říká statutární ředitel Ing. Jan Rýdl ml.
TOS VARNSDORF každoročně pořádá Zákaznický den TOSday, zpravidla na konci prvního pololetí, kdy přímo v areálu společnosti představuje
všechny své produkty v činnosti. Firma totiž natolik věří svým strojům, že
značnou část strojového parku tvoří právě obráběcí stroje vlastní výroby.
A to je nesporně rozhodující základ pro přehlednou a široce zaměřenou
prezentaci schopností a možností produktů při využití nejmodernějších
a zajímavých technologií. Například letos budou představeny na celkem
devíti pracovištích nejen nejoblíbenější stroje s vybranými technologiemi,
ale ve světové premiéře budou zákazníkům prezentovány dva nové stroje,
velký deskový stroj WRD 200 a zástupce nové kategorie stolových strojů
WHR 13/15 CNC, který bude přelomem v nabídce nejoblíbenější řady
modelů z varnsdorfské líhně.
Společnost ovšem nenabízí jen své produkty a služby, běžná je trvalá péče
po celou životnost prodaného stroje. Je využívána celosvětová prodejní síť
a dceřiné společnosti dislokované na strategických trzích. TOS VARNSDORF je ryzím exportérem, vyváží zhruba 90 % své produkce. Rozděleno
podle teritorií 40 % produkce směřuje na evropské trhy, hlavními odbytišti
jsou Německo, Polsko a ČR, dalších 40 % směřuje do Asie, kam je započítáván i ruský trh, který je v současnosti pro firmu nejvýznamnějším trhem,
a zbylých 20 % produkce směřuje na trhy Severní a Jižní Ameriky. „Naše
společnost má v současné době dva výrobní podniky mimo ČR, a to v čínském Kunmingu a ruském Jekatěrinburgu. Kromě toho poskytujeme prodejní a servisní podporu ze svých dceřiných společností v čínské Šanghaji,
indickém Bangalore, ruském Petrohradu, kanadském Torontu a americkém
Nashvillu,“ dodává Ing. Jan Rýdl ml. Jako zatím poslední akvizici je možné
jmenovat otevření servisního střediska v Olomouci, které umožní mnohem
pružnější reakci na servisní požadavky i slovenských zákazníků. Svojí aktivní prodejní a servisní politikou TOS VARNSDORF ukazuje, že dokáže být
svým zákazníkům nablízku a reagovat tak na jejich potřeby.
58
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
GF Machining Solutions
Elektroerozívne drôtové rezačky AgieCharmilles
Kombinácia vysokého výkonu rezania
a precíznosti – CUT 200 mS / CUT 300 mS!
Švajčiarska spoločnosť GF Machining Solutions predstavila výraznú inováciu svojho stredného
radu elektroerozívnych drôtových rezačiek s označením CUT X00 Sp/mS. Prevedenie strojov
CUT X00 mS vychádza z overenej konštrukcie strojov s rámom z minerálneho betónu, ktorá bola
doplnená aktívnou termostabilizáciou a novou prepracovanou elektronikou, čím sa tieto stroje
dostávajú na úroveň najvyššej presnosti.
CUT 200 mS
CUT 300 mS
CUT 200 – špeciálne 5 osové prevedenie
Charakteristické vlastnosti CUT 200 mS / CUT 300 mS:
• Priame odmeriavanie osi XYZUV + enkodery
• Vysokorýchlostná antikolízna ochrana osi XYZUV
• Vysoký výkon rezania > 400 mm2/min
• Zasúvacie dvere pracovnej vane
• Uhlové rezanie 45° na výške až 400 mm
• Nový riadiaci systém AC-CUT HMI
• Zabudovaný programovací CAM systém
• Digitálne riadené AC pohony pre osi XYUVZ
• Digitálne riadený AC antielektrolýzny generátor 60A
• Digitálne riadený systém pracovných výplachov
• Dosiahnuteľná drsnosť Ra < Ra 0,1μm
• Komponenty Fanuc 31i WB, servo + CNC
• Setup 3D – integrovaná meracia sonda
• Vysoká nosnosť stola 750/1 500 kg
• Špecifické CMD príkazy pre rýchle ustavenie
• Vysoká mechanická tuhosť – koncept Quadrax
• Rýchle navliekanie – 23 s od rezu k rezu
• Rýchle polohovanie a meranie – 3m/min
• Použiteľné drôty od Ø 0,070 až do 0,330 mm
• Nízka spotreba elektrickej energie < 11 kVA
• Vysokopresné rezanie uhlov – Taper Expert
• Opcie: Renishaw 3D sonda, rotačné osi, optický merací systém OMS,
e-Connect, eE-Supervision
60
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
• Prezentácia možností uhlového
rezania
• Rezané uhly – 5, 10, 12, 15,
20, 25, 27, 29°
• Výška obrobku 110 mm
• Všetky uhly v presnosti do 20“
• Drsnosť obrobenej plochy
Ra 0,30 μm
• Prezentácia možností
cylindrického rezania
• Obrábaný materiál obrobku
– nástrojová oceľ
• Výška obrobku 65 mm
• Všetky rozmery v presnosti
TKm ± 2 μm
• Drsnosť obrobenej plochy
Ra 0.08 μm
• Nový interaktívny Touch screen riadiaci systém
• Kompatibilita so staršími riadiacimi systémami
• ISO/CMD príkazy
• Podpora rotačných osí (pre 4. a 5. os)
• Windows konektivita – LAN, USB, CD, PCMCIA
• AC – AM Easy pre dielenské programovanie
• Zabudované elektronické manuály stroja
• Zabudované funkcie úspory energie ECONOWAT
• 15” Touch screen v kombinácii s klávesnicou
• Zabudované WEDM expertné systémy
• SMART funkcie pre navliekanie drôtu
• 3D simulácia obrábania
• História obrábania, expresné obrábanie
• Diaľkový monitoring, MT Connect a iné
Technické údaje strojov
Popis
CUT 200 mS
CUT 300 mS
Typ elektroerozívneho rezania
Pod hladinou dielektrika
Koncept stroja
Pevný stôl
Pojazdy XYZ
350 x 220 x 220 mm
550 x 350 x 400 mm
Pojazdy UV
350 x 220 mm
550 x 350 mm
Počet servoriadených riadených osí
XYUVZ + Rotačné osi – voliteľne
Antikolízna ochrana
Áno, pre XYUVZ – elektromechanický princíp
Max. uhol rezania
30°(45°)/220 mm
30°(45°)/400 mm
Maximálna váha obrobku
750 kg pod hladinou
1 500 kg pod hladinou
Maximálny rozmer obrobku
1 000 x 550 x 220 mm
1 200 x 700 x 400 mm
Rozmer pracovného stola
680 x 450 mm
900 x 600 mm
Váha zariadenia
2 450 kg
3 300 kg
Pozývame vás na Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2014,
ktorý sa koná v dňoch 20. až 23. mája 2014. Nájdete nás
v hale M2 výstaviska Agrokomplex v stánku č. 31
GF Machining Solutions
Agie Charmilles, s.r.o.
Sídlo: Dornych 54/47, 617 00 Brno, Czech Republic
Prevádzka: Podolí 488, 664 03 Brno-Slatina, Czech Republic
www.gfms.com/cz
SVĚTOVÉ PREMIÉRY
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Obrábanie
PŘÍBĚHY TECHNOLOGIÍ A ÚSPĚCHŮ | ŘADA NLX
Stabilní dokonalost
po celé čáře
Řada NLX společnosti DMG MORI nabízí celkem 29 variant provedení, od univerzálního
jednovřetenového soustruhu až po soustružnicko-frézovací centrum pro všestranné obrábění,
a uživatelské prostředí CELOS pro nejrychlejší cestu od nápadu k hotovému produktu.
Díky 9 modelům s 29 variantami
nabízí řada NLX pro každou aplikaci to správné řešení
– zde na příkladu NLX2500|700.
Potom, co již řada NL byla mezinárodním bestsellerem, dokázaly modely NLX, zavedené společností DMG MORI koncem roku 2010, s nesníženou dynamikou prodloužit tento příběh úspěchů. Dnes se těchto
univerzálních soustruhů prodává více než 1 200 ročně – se vzestupnou
tendencí. Kromě působivé technické výkonnosti je rozsáhlá modularita
dalším základním pilířem vysoké akceptace na trhu: z 9 modelů různých
konstrukčních velikostí lze odvodit celkem 29 variant vybavení, z nichž
každá ve svém aplikačním prostředí zaručuje maximum výkonu, flexibi-
www.dmgmori.com
lity a spolehlivosti. To dokládají i nejnověji vyvinuté stroje NLX s novým,
společným designem DMG MORI a s uživatelským prostředím CELOS.
Stabilita a tuhost jsou u soustruhů klíčem k excelentním výsledkům obrábění a efektivnímu procesu, a s koncentrací přesně na tyto vlastnosti vyvinula
společnost DMG MORI řadu NLX. Výsledek přesvědčí po celé čáře. Díky
zvýšené tuhosti všech přímých pohonů, speciální struktuře lože a kluzným
vedením s vynikajícími tlumícími vlastnostmi dosahují inovativní modely
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i eO, bnráásbtaron ji e
Od dubna 2014 je na trh uváděna řada NLX v novém, společném designu a s prostředím CELOS. O začátek se i zde postará soustruh
NLX2500SY/700, který s panelem ERGOline® Control, dotykovou obrazovkou 21,5“, vícedotykovým ovládáním a řízením MITSUBISHI zaručuje
maximální uživatelský komfort. CELOS optimalizuje interakci mezi obsluhou
a strojem. Tak například STATUS MONITOR vizualizuje aktuální monitoring
obráběcího procesu, zatímco JOB MANAGER umožňuje správu a optimalizaci všech dat relevantních pro výrobu: NC-programů, obrobků, nástrojů
a upínacích prostředků.
A na závěr: Soustruh NLX2500SY/700 se pro evropský trh vyrábí také v závodě GILDEMEISTER Italiana S.p.A. v italském Brembate di Sopra poblíž
Bergama – od května rovněž v novém, společném designu a s prostředím
CELOS.
Jako všechny nové stroje NLX nabízí také NLX4000 panel 21,5“ ERGOline®
Control s dotykovou obrazovkou 21,5“ a jedinečným vícedotykovým ovládáním.
NLX až o 30 % vyšší tuhosti ve srovnání s předchozí řadou. V tomto
kontextu je nutno ohodnotit také větší kuličkové šrouby, které spolu
s většími ložisky zvyšují tuhost os až o 50 %. A také v oblasti termické
stability společnost DMG MORI přidala: chladicí systém integrovaný
do lože stroje redukuje teplotní odchylky na minimum.
Highlights řady NLX
• Oběh chladicí kapaliny integrovaný do lože stroje pro lepší termickou
stabilitu
• Kluzná vedení u všech os pro maximální zatížitelnost
• Technologie BMT® (revolver s integrovaným pohonem nástrojů) pro
frézovací výkon srovnatelný s obráběcími centry
• K dodání v různých variantách provedení (např. s přímo poháněnými
nástroji, osou Y, výkonným protivřetenem)
Konstrukční podmínky pro optimální soustružení by tedy nemohly být
lepší. Spolu s modulární koncepcí strojů NLX a komplexní stavebnicí
high-tech vybavením vznikly na tomto základě univerzální soustruhy
extratřídy pro téměř všechny potřeby. Vycházeje z 9 modelů zahrnuje řada NLX již 29 variant od jednoduchého univerzálního soustruhu
až po kompletní obráběcí centrum s protivřetenem, osou Y a přímo
poháněnými nástroji na revolveru BMT®, přičemž je možná práce
ve sklíčidle i připojení zakladače tyčí.
Ke špičkovým modelům programu NLX patří soustruh NLX2500SY/700.
Kromě hlavního vřetena a protivřetena, která jsou v této výkonnostní třídě samozřejmostí, nabízí revolver BMT® v základním provedení místo
pro 12 poháněných nástrojů, které do materiálu pronikají rychlostí až
10 000 ot/min. Osa Y má zdvih 100 mm. Rovněž volitelně je k dispozici revolver v provedení VDI s rychloupínacím systémem TRIFIX®.
Pro pokrytí širokého spektra obrobků byl soustruh NLX2500SY/700
vybaven dlouhými pojezdy. Délka soustružení je 705 mm, maximální točný průměr 366 mm, a bez osy Y je zde možno využít dokonce
460 mm. Kromě toho průchod upínání 80 mm umožňuje obrábění
tyčí velkých průměrů.
Soustruh NLX2500/500, vynikající svou
malou ustavovací plochou a vysokou tuhostí,
byl vyvinut speciálně pro krátké rotační díly do maximální délky 500 mm.
Technická data
* volitelně; ** bez osy Y: 460 mm; *** verze Turning & MC: 600 mm
NLX2500/500
NLX2500SY/700
NLX4000BY/1500
Točný průměr max.
mm
460
366**
500
Délka soustružení max.
mm
500
705
1.500
Průchod tyče max.
mm
80
80
164
Otáčky hlavního vřetena max.
ot/min
3 500
4 000
1 500
Výkon pohonu
kW
18,5
18,5
37
Otáčky protivřetena max.
ot/min
Výkon pohonu
kW
Počet nástrojů
ks
Otáčky poháněných nástrojů
ot/min
DMG MORI SEIKI Czech s.r.o.,
Kaštanová 8, 620 00 Brno, tel.: + 420 545 426 311, [email protected]
Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK, tel.: +421 32 649 48 24, [email protected]
www.dmgmori.com
6.000
11
10 (12)*
12 (10, 16, 20)*
10 (12)*
10 000
4 000 (10 000)*
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
63
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e
LEADWELL LTC 35 CXLY
Ing. Peter KOMPAS, MIKRON SLOVAKIA, s.r.o.
FFG (Fair Friend Group) a LEADWELL
pre náročných inovoval rad CNC
sústruhov LTC 35 s cieľom
poskytnúť čo najväčšiu univerzalitu
využitia tohto sústruhu.
LTC-35 je označenie typového radu sústruhov, ktoré sa s rôznymi
obmenami vyrábajú už vyše 30 rokov. Patrí sem vyše 50 dĺžkových a sklučovadlových alternatív tohto sústruhu. Základné vreteno
verzia B je ukončené kužeľom A2-11, priemer tyče 85 mm, veľkosť
skľučovadla D 315 mm. Vŕtanie vretena je variabilné a max. možnosť tyče až 205 mm pri použití skľučovadla D 610 mm. Súčiastky
vhodné do toho stroja sú prírubového tvaru do priemeru 700 mm.
Hriadele podopierajú lunety Autoblock SMW. Najmenšia je SLUB2
od priemeru 8 do 101 mm až po najväčšiu možnú SLUB5 na priemery od 50 do 310 mm. Ich presun v z osi je CNC riadený, automatické samostredenie je hydraulické. Sústruh je vhodný na štíhle
súčiastky do 1 030 mm. Ďalšie dĺžkové varianty sústruhov sú
1 530 mm, 2 030 mm, 3 006 mm a 4 006 mm.
Základná nástrojová hlava CLT300 od GSA má 12 polôh na pevné nástroje a v štandarde je osadená aj držiakmi na osové aj povrchové obrábanie. Priemer osových nástrojov je 60 mm a kvadrát
nožov 32 x 32 mm. Pre variant sústruhu s osou C a poháňanými nástrojmi je možné vybrať si revolver Duplomatic ODT-N32 s VDI60.
Výkon pohonu rotačných nástrojov tejto hlavy je S3-10 min až 12,5
kW, max. otáčky 3 200 za min. Nástroje sú montované z čela hla-
vy. Ďalší variant je revolver EWS (DEK, APEX). Systém upínania je
BMT-75, norma pohonu DIN5480, držiaky majú priemer stopky až
75 mm a do hlavy sa upínajú po obvode. Max. výkon pohonu je
15 kW, maximálne otáčky 4 000, max. krútiaci moment poháňaného nástroja je 160 Nm. Štandardný riadiaci systém je Fanuc 0i-TD.
Ďalšie systémové alternatívy sú Fanuc 31i, Siemens 828 alebo Sinumeric 840D.
Základné parametre stroja LTC-35CXLY
Priemer nad lóžou/priečnym supportom
800/540 mm
Max. priemer sústruženia/dĺžka
430/2 030 mm
Max. priemer tyče/veľkosť sklučovadla
115/385(450) mm
Pojazd v x- osi
215+25mm
Pojazd v z- osi
2 100 mm
Pojazd v y- osi
+100/-80 mm
Výkon pohonu vretena/otáčky vretena
30 kW/10-2 000 ot.
Hmotnosť stroja
10 500 kg
MIKRON SLOVAKIA s. r. o. Vás pozýva na medzinárodnú strojársku výstavu
MSV Nitra 2014, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 23. 5. 2014, pavilón M1, stánok č.1
Tešíme sa na vašu návštevu!
VYSTAVOVANÉ PRODUKTY:
PÁSOVÉ A KOTÚČOVÉ PÍLY:
Kolektív MIKRON GROUP
PÍLOVÉ PÁSY:
REZNÉ NÁSTROJE:
OBRÁBACIE STROJE:
Predaj a servis CNC obrábacích strojov a pásových píl
MIKRON SLOVAKIA, s.r.o.
Nitrianska 13, 940 04 Nové Zámky, tel.: +421 35 6428 648 - 9, fax: +421 35 6428 650
www.mikron.sk, [email protected]
9. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích strojů
56. mezinárodní
strojírenský veletrh
MSV 2014
29. 9.–3. 10. 2014
Brno – Výstaviště
IMT 2014
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
нннD^sEŝƚƌĂ͕ŚĂůĂDϮ͕ƐƚĄŶŽŬē͘ϭϬ +++
Nástrojová sonda Z-Nano
Nástrojová sonda Z-Nano
Robustná a extrémne presná – nástrojová sonda s lineárnym zdvihom pre
meranie a kontrolu aj tých najmenších nástrojov.
Stalo sa vám už niekedy, že sa nástroj zlomil skôr, ako dosiahol hranicu svojej
štandardnej životnosti, alebo sa len zlomil v dôsledku iného zloženia obrábaného
materiálu a jednoducho nevydržal, alebo operátor zle utiahol vrták v držiaku a ten
sa následne povytiahol a pri presune na ďalší otvor sa zlomil, alebo bola omylom
zle zapísaná dĺžka nástroja do tabuľky nástrojov či ofsetovej tabuľky alebo, alebo
... možností, ako zlomiť nástroj v procese obrábania je veľa.
Sonda Z-Nano má 3 rôzne vyhotovenia:
• Z-Nano – klasické káblové prevedenie
• Z-Nano IR – infračervené prevedenie, čiže
bezkáblová sonda, ktorá komunikuje s prijímačom od obrobkovej sondy tzv. „duo mód“
• Z-Nano RC – rádiové prevedenie, čiže bezkáblová sonda, ktorá komunikuje s rádiovým
prijímačom, s ktorým môže komunikovať až
6 rôznych typov sond.
Meranie nástroja
Káblové pripojenie
Neopotrebiteűný
mechanizmus
Lineárny zdvih
Kontrola zlomenia
nástroja
Meranie dŰǎŬLJŶĄƐƚƌŽũĂ
Z-Nano – sonda môže byť vybavená vzduchovou čistiacou tryskou, ktorá sa aktivuje v čase
merania, a tak zabezpečí meraciu plôšku čistú
od prípadných triesok z obrábania.
To, že sa nástroj zlomí v dôsledku ľudského
faktora alebo zlomenie vyplynie z procesu obrábania, môžeme minimalizovať rôznymi opatreniami, ale nikdy nie vylúčiť na 100 %, a preto
je dôležité, aby stroj v prípade lomu nástroja
okamžite hlásil obsluhe zlomený nástroj v podobe alarmu a zamedzil tak zlomeniu ďalších
nástrojov v procese obrábania, či zvýšenej
zmätkovitosti z dôvodu chýbajúceho otvoru alebo drážky. V niektorých prípadoch môže kontrola zlomenia nástroja uchrániť vreteno pred
nežiaducou kolíziou.
Riešení, ako zaznamenať zlomený nástroj, je
niekoľko:
• Monitorovanie zaťaženia nástroja v procese
(TMAC – Tool Monitoring AdaptiveControl)
• Použitie senzora od výrobcu stroja, napríklad
v zásobníku nástrojov, kde kontrola prebehne
hneď po výmene nástroja
• Použitie nástrojovej sondy v priestore obrábania (Z-Nano, Z-Nano IR, Z-Nano RC)
Použite nástrojovej sondy v obrábacom priestore, ak to daný výrobný proces umožňuje, môže
byť veľmi výhodné z hľadiska pomeru cena/
výkon. Dotyková nástrojová sonda Z-Nano je
ideálne riešenie pre akýkoľvek typ vertikálneho alebo horizontálneho stroja a užívateľom
ponúka:
• meranie dĺžky nástroja
• rýchlu kontrolu zlomenia nástroja v procese
obrábania
• tepelnú kompenzáciu stroja v osi „Z“.
Vďaka lineárnemu zdvihu sondy, nástroj nie je
namáhaný na ohyb, a preto je možné veľmi
presne merať aj tie najcitlivejšie a najtenšie nástroje od priemeru 0,1 mm bez poškodenia nástroja. Sonda má kompaktný a robustný dizajn,
a vďaka neopotrebiteľnému optoelektronickému meraciemu mechanizmu sa z nej stáva veľmi
žiadaný nástroj na riešenie už spomenutých ťažkostí v procese výroby. Rýchlosť merania môže
byť až 2 000 mm/min, čo má svoje opodstatnenie pri kontrole zlomenia nástroja, ale taktiež
pre skracovanie nastavovacích časov pri väčšom počte meraných nástrojov.
Teplotná
ŬŽŵƉĞŶnjĄĐŝĂŽƐş
Princíp bezkontaktného zopnutia
pomocou prerušenia
miniatúrnej svetelnej bariéry. Vďaka
lineárnemu zdvihu
sondy nástroj nie je
namáhaný na ohyb.
Príklad využitia
sondy pre kontrolu
zlomenia nástroja
na vertikálnom centre s výmenou palety,
kde na každej strane
palety je umiestnená
jedna sodna
Z-Nano. V tomto prípade sa ako chladiace médium na stroji
používa olej.
Reliable. Precise. Economic.
High Performance. Blum.
ůƵŵͲEŽǀŽƚĞƐƚƐ͘ƌ͘Žͮ͘ƌĂƟƐůĂǀĂͮ^ůŽǀĂŬ
Tel. +421 904 508 589
Ă͘ďĂďŬĂΛďůƵŵͲŶŽǀŽƚĞƐƚ͘Đnj
WƌŽĚƵĐƟŽŶDĞƚƌŽůŽŐLJDĂĚĞŝŶ'ĞƌŵĂŶLJ
www.blum-novotest.com
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Obrábanie
Text a foto Makino
5-osové VMC D800Z
Makino D800Z
Presnosť bez kompromisov, tuhosť a rýchlosť
Presnosť, tuhosť, rýchlosť: môže vertikálne obrábacie centrum (VMC) poskytnúť rovnako
vynikajúci výkon vo všetkých troch parametroch? Aj high-end VMC majú tendenciu zamerať
sa na jeden z troch parametrov a poskytujú v prípade ostatných dvoch parametrov tak trochu
výkon s kompromisom. Aktuálne, nové vertikálne obrábacie centrum D800Z sa môže oprávnene pochváliť rovnomerne dobrým a dokonca bezkonkurenčným výkonom vo všetkých troch
parametroch. Toto nekompromisné zariadenie stavia na úspechu Makino D500.
Posledný prírastok v sérii Makino D (D300 a D500) je taktiež navrhnutý na obrábanie presných súčiastok, matríc a foriem a aplikácií pre
letectvo. Ako ostatné dve zariadenia, tak aj D800Z ponúka dobrý
prístup k vretenu a stolu, tuhú konštrukciu pre jemné frézovanie, vysokú kvalitu obrábaných povrchov a voliteľné automatizačné zariadenia. D800Z je však naozaj „veľký brat“ rodiny. Obrobky o priemere
1 000 mm a hmotnosti až 1 200 kg je možné obrábať v piatich
osiach s vysokou efektivitou a menším počtom operácií, čo znamená
skrátený výrobný čas.
Vynikajúca presnosť
Bez ohľadu na zaťaženie (do 1 200 kg) poskytuje D800Z vynikajúcu presnosť vďaka veľmi tuhej konštrukcii a motorom s priamym po-
68
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
honom 4. a 5. osi, ktoré zabezpečujú hladkú rotáciu. Okrem toho,
renomovaná tepelná stabilita zariadení Makino, garantuje dlhodobo
zachovanú presnosť.
Presvedčivá tuhosť
K presvedčivej presnosti D800Z prispieva niekoľko vlastností. Zošikmená konštrukcia stola 4. a 5. osi tvaru Z (v protiklade s bežnou
konzolovou konštrukciou) zabezpečuje, že je ťažisko stola a obrobku
vždy medzi dvoma vedeniami a mení sa len nepatrne, bez ohľadu
na uhol sklonu. Stabilita podpery stola je rozšírená vďaka krížovému
valčekovému ložisku s veľkým priemerom na oboch osiach, B aj C,
a minimálnej deformácii stola v porovnaní s konvenčným konzolovým
stolom.
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Obrábanie
Vysoká rýchlosť
D800Z môže byť vybavené štyrmi rôznymi kombináciami vretien:
14 000 ot./min (HSK-A63), 20 000 ot./min (HSK-A63), 12 000 ot./
min (HSK-A100) alebo 18 000 ot./min (HSK-A100). S každým vretenom Makino, poskytujúcim obrábanie bez vibrácií, zabezpečuje tento široký rozsah voliteľných možností, že sa D800Z dá upraviť podľa
vlastných požiadaviek tak, aby bolo vhodné pre akékoľvek presné
súčiastky, matrice a nástroje alebo aplikácie pre letectvo. Rýchlosti
posuvov sú 36 000 mm/min v osi X, Y a Z a 18 000 stupňov/min
(50 ot./min) v osi B a C.
Pohodlná a bezpečná prevádzka
D800Z prichádza s dvojstrannou konštrukciou čelných dverí pre ľahký prístup k vretenu a stolu a s veľkým oknom pre dobrú viditeľnosť.
Odvod triesok je jednoduchá operácia. A čo je viac, protikolízna
funkcia zabraňuje interferencii vretena a stola, čím sa eliminujú kolízie spôsobené nesprávnym naprogramovaním alebo nastavením
zariadenia.
Ekonomické náklady na prevádzku
D800Z bolo skonštruované pre zníženie nákladov na prevádzku dielne prostredníctvom zníženej náročnosti na manuálnu prácu a spotreby energie. Diely sa môžu dokončiť buď v jednej operácii, alebo
v menšom počte operácií ako doteraz, bez potreby manuálneho zásahu, meraní alebo kompenzácie. Konkrétne to znamená minimálne
alebo žiadne manuálne dokončovanie, leštenie, odihlovanie alebo
zarovnávanie, vďaka vylepšenej kvalite povrchu a presnosti obrobku.
Kompaktná veľkosť zariadenia – 3 200 mm (Š) x 5 070 mm (H) x
3 600 mm (V) – si vyžaduje menej pôdorysného priestoru a jeho inteligentná konštrukcia uľahčuje údržbu. Na zníženie spotreby energie
a úsporu nákladov na energie disponuje D800Z režimom Eco, ktorý
vypína periférne zariadenia, keď nie sú potrebné. Energeticky úsporZošikmený stôl 4. a 5. osi tvaru Z
Jednoduchý prístup k stolu
ný chladiaci systém je vybavený čerpadlom chladiva poháňaným
pomocou meniča, ktoré poskytuje presne potrebný prietok a načasovanie pre každú funkciu. V neposlednom rade zabezpečuje hydraulická jednotka so svojím akumulátorom nulovú spotrebu energie, keď
je čerpadlo nečinné.
Konkrétne prínosy
Výhody nového vertikálneho obrábacieho centra D800Z od spoločnosti Makino zahŕňajú skrátený dodací termín hotových obrobkov,
zvýšenú kvalitu povrchu a presnosť dielov, nižšie náklady na údržbu,
stabilné výrobné procesy a minimálne, až žiadne riziko poškodenia
spôsobeného kolíziou.
Spoločnosť Makino
Makino MillingMachineCo., Ltd. je považovaná za jedného z vedúcich poskytovateľov technológií a služieb v odvetví obrábacích centier. Spoločnosť zamestnáva okolo 4 200 pracovníkov
na amerických kontinentoch, v Európe a Ázii. Široký rozsah produktov spoločnosti Makino prémiovej kvality zahŕňa centrá na výrobu dielov ako aj výrobu matríc a foriem pre rôznorodé aplikácie
v leteckom, automobilovom priemysle, odvetví nákladných a stavebných vozidiel, priemyselných komponentov a odvetví mikrotechnológií. MAKINO Europe zamestnáva 250 pracovníkov
v technologických centrách a kanceláriách v Hamburgu, v KirchheimeunterTeck (blízko Štutgartu), v Cavenagu (blízko Milána),
Paríži, Barcelone, Bratislave a Moskve, so zameraním na marketing, predaj, technológie a služby.
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
69
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Modelovanie a simulácia
Efektivní vývoj řídicí
jednotky automobilu
Jaroslav JIRKOVSKÝ, HUMUSOFT s.r.o.
Vývoj v automobilovém průmyslu kráčí
nezadržitelným tempem vpřed, a jednotliví
výrobci se předhánějí v efektivitě spotřeby paliva, snižování emisí a zlepšování
jízdních vlastností svých vozů. S rostoucími
požadavky však roste i složitost softwaru
řídicích jednotek, které jsou dnes nedílnou
součástí všech automobilů. Efektivní řešení
návrhu nabízí metoda Model-Based Design
postavená na nástrojích MATLAB
a Simulink firmy MathWorks.
Při vývoji řídicích jednotek automobilů (ECU), stejně jako jiných
komplexních systémů se striktními požadavky, je naprosto zásadní
odhalit jakékoliv nedostatky v návrhu co nejdříve. Pozdní odhalení chyb může vést k rozsáhlým
změnám v celém systému a neúměrnému navýšení nákladů.
Problémům je možné předejít,
pokud je již v raných etapách
vývoje ECU k dispozici přesný simulační model motoru.
fické prostředí blokových
schémat, ve kterém lze modelovat nejrůznější dynamické systémy a simulovat
jejich chování. Simulink je
platformou pro návrhovou
metodu Model-Based Design (obr. 2).
Společnost Toyota využila Simulink nejen k modelování motoru, ale
v simulačním prostředí byl
Obr. 1 Automobilový motor
modelován i celý řídicí alspolečnosti Toyota
goritmus a simulátor uzavřené smyčky soustavy
s řízením. Práce v jednotném prostředí tak vývoj řídicího systému
velmi zjednodušila.
Zařazení návrhové metody Model-Based Design do vývoje ECU
vedlo ke zkrácení vývojového cyklu a minimalizovalo dodatečné
opravy. Tím bylo možné uvést nové produkty na trh dříve než to
zvládaly konkurenční společnosti.
Počátky projektu
Společnost Toyota využívala modelování při vývoji ECU již minulosti. Jednalo se však o relativně jednoduché modely, které do-
Modelování a simulaci při vývoji řídicích jednotek využila také
společnost Toyota Motor Corporation (obr. 1). Modely umožnily
začlenit do výrobního programu
testování metodami model-in-the-loop (MIL) a software-in-the-loop
(SIL) a přenést tak těžiště verifikace do dřívějších fází návrhu
sytému.
Společnost Toyota využila k modelování svých spalovacích motorů nástroje MATLAB a Simulink
firmy MathWorks. Simulink je gra-
70
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Obr. 2 Návrhová metoda Model-Based Design
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Modelovanie a simulácia
Obr. 3
Ilustrační model
v prostředí Simscape
volily testovat jen malou část funkcí řídicí jednotky, bez možnosti
zkoušení a optimalizace řídicích algoritmů. K zajištění optimální
funkce nového motoru bylo zapotřebí vytvořit takový model, který by pokrýval chování celého pohonu, včetně paliva, spalování
a systémů recirkulace spalin (EGR).
K efektivnímu vývoji ECU bylo zapotřebí zlepšit i pružnost a rozšiřitelnost používaných SIL a MIL technologií. Nezbytná byla podpora simulované komunikace mezi řídicími jednotkami (sběrnice
CAN), podpora ladění řídicích algoritmů na úrovni zdrojového
kódu za běhu SIL simulace a zajištění správného pořadí obsluhy
přerušení (ISR) a časovačů.
Od modelu k implementaci
Společnost Toyota využila nástroje MATLAB a Simulink k vytvoření
nového modelu motoru, který čítal několik tisíc rovnic. Model byl
vytvořen v nadstavbě Simscape, která umožňuje modelování fyzikálních systémů pomocí bločků reprezentujících jednotlivé prvky
reálného světa. Bloky jsou při modelovaní skládány na základě
fyzického uspořádání soustavy (obr. 3) a matematické rovnice jsou
z nich vytvářeny automaticky. Kromě toho lze definovat vlastní uživatelské prvky pomocí jazyka Simscape language.
zadané do zdrojového kódu zastavily simulaci v Simulinku, vývojáři mohli zkontrolovat stav řídicích proměnných, a poté v simulaci
pokračovat.
Pomocí MATLABu byly dále automatizovány simulace určené k optimalizaci parametrů a MATLAB sloužil i pro analýzu dat ze simulací a provedených testů.
Závěr
S využitím model-a-software-in-the-loop simulací byl úspěšně navržen nový řídicí modul, který byl následně integrován s řídicím
software.
Společnost Toyota v současnosti využívá metodu Model-Based
Design ve vývoji řídicích systémů motorů, převodovek i hybridních
elektrických systémů.
Prověření návrhu v raných etapách vývoje
Metoda Model-Based Design a SIL simulace přenesly testování
návrhu řídicího systému již do raných etap vývojového cyklu. Simulací bylo například možné prověřit řídicí systém motoru a převodovky s konfigurací sběrnice CAN, což následně značně ulehčilo
přechod k testování systému v reálném vozidle.
Vývojový tým společnosti Toyota vytvořil v jazyce Simscape language vlastní knihovny prvků a fyzikální prostředí, které zahrnovalo
několik typů plynů, včetně vzduchu, paliva a spalin. Uživatelské
prvky reprezentovaly spalovací komoru a cesty proudění plynů
(včetně EGR). Kombinací těchto modelů s modely prvků dodávaných s nástrojem Simscape bylo možné modelovat měnič výkonu,
automatickou převodovku a další části pohonné soustavy.
Simulace obtížně testovatelných podmínek
Vývojáři vytvořili v Simulinku vlastní platformu pro SIL simulaci. Ta
umožnila podrobné prozkoumání řídicího systému v řadě pracovních podmínek, které byly obtížně nastavitelné v reálném voze
nebo testovacím prototypu.
Následovala tvorba modelu řídicího systému ECU. Kromě dynamických prvků zde byl využit i stavový popis systému modelovaný
v nástroji Stateflow. Nový návrh řídicí logiky byl prověřen simulacemi na úrovni modelu (model-in-the-loop) a umožnil tím zohlednit
i dynamické chování připojené soustavy.
Distributor produktů společnosti MathWorks
v České republice a na Slovensku:
HUMUSOFT s. r. o.
http://www.humusoft.cz
Návrh pokračoval automatickým generováním zdrojového kódu
v jazyce C, které nástroje pro Model-Based Design nabízí. Zdrojový kód generovaný z modelů řídicího algoritmu byl kompilován
a testován v software-in-the-loop simulacích (SIL). Tím byly prověřeny nízkoúrovňové ovladače, přesná sekvence spouštění ISR
a časovačů a další detaily, které není možné prověřit na úrovni
modelů. K ladění zdrojového kódu během SIL simulací byla využita spolupráce s nástrojem Microsoft® Visual Studio®. Breakpointy
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
71
Predstavujeme Vám
komunálne jednoúčelové meradlá
Ponúkame Vám
- brúsky novej koncepcie BRH 250AQ a BRH 500AQ
- opravy, generálne opravy
a modernizácie brúsok typu:
• BPH 20, BPH 20 NA
• BRH 20A – 20AN
• BRH 20.02 – 05
• BRH 32.02 – 03
• LINEATEC 20
• BRH 40A, BRH 40 B BRH 50
• SURFTEC 80 – 120
Brúska novej koncepcie BRH 250AQ
Novo vyvinutý hydraulický agregát brúsky slúži výhradne na pohon pracovného stola, čím sa podstatne znížila hlučnosť a vibrácie stroja. Priečne
a zvislé posuvy sú osadené prvkami novej konštrukcie s presným odmeriavaním, čo zaručuje zvýšenú presnosť brúsenia na celej pracovnej ploche
250 x 600 mm. Nastavenie otáčok riadi elektronická jednotka, ktorá zabezpečuje lepšiu využiteľnosť používaných brúsnych kotúčov. Koncepčne nové
riešenie je použité aj pri výrobe priamočiareho orovnávača, ktorý sa k brúske dodáva ako zvláštne príslušenstvo.
METROLÓGIA
Skenovanie,
optické meranie, multisenzor
čo vybrať pre 3D meranie rozmerov súčiastok?
Deom s.r.o.
Potrebujete získať novú technológiu rozmerovej kontroly vyrábaných súčastí
a máte vybrať a rozhodnúť, ktoré z ponúkaných riešení je to najvhodnejšie
práve pre váš druh výroby? Ak je to tak, prosíme, čítajte ďalej.
Odpoveď na otázku, akú metódu 3D merania vybrať, nie je ani jednoduchá ani jednoznačná. Preto by sme vám radi pri výbere pomohli tým, že
vysvetlíme princíp skenera, optického merania aj „multisenzora“. Navyše
vám ponúkame priamu a jednoduchú možnosť posúdiť vhodnosť jednotlivých technológií merania bezplatne, a to na jednom mieste. Prečo? Dôvod
je jednoduchý – všetky technológie merania máme v našom predvádzacom
stredisku a sme ochotní vám umožniť zadarmo vyskúšať meranie rozmerov
priamo na vašich súčiastkach. Navštívte nás a spoločne vyskúšame, ktorá
metóda merania je pre vás najvhodnejšia. Môžete si vybrať a s našou pomocou ihneď vyskúšať všetko na jednom mieste a na základe tejto skúšky
sa potom rozhodnúť. Ale aby sme nepredbiehali. Uveďme, čo vám môžeme
ponúknuť:
3D Skener
Skenovanie 3D objektov sa stalo takmer módnou záležitosťou. Napriek
tomu si myslíme, že pojmy ako skener (alebo scanner) je potrebné vysvetliť a priblížiť všetkým prípadným záujemcom. Všeobecne je 3D skener zariadenie, ktoré analyzuje reálny svet objektov na zber údajov o ich tvare
a prípadne aj vzhľade (napr. farba). Zhromaždené dáta potom môžu byť
použité na konštrukciu či tvorbu digitálnych trojrozmerných modelov. Pre
bezdotykové optické skenovanie sa využíva, okrem laserových skenerov,
predovšetkým metóda premietanie sústavy svetlých a tmavých prúžkov
(pattern of light), inými slovami štruktúrovaného svetla na meraný objekt.
Sústava svetlých a tmavých prúžkov sa premieta na predmet buď pomocou LCD projektora, alebo iného stabilného zdroja svetla. Kamera, ktorá
sníma zdeformované prúžky, vypočítava vzdialenosť každého bodu v zornom poli pomocou výkonného softvéru. Presnosť je daná predovšetkým
rozlíšením CCD prvku kamery. Výhodou štruktúrovaného osvetlenie 3D
skenermi je rýchlosť a presnosť. Miesto skenovania jedného bodu skenery
so štruktúrovaným svetlom snímajú viac bodov alebo celé zorné pole kamery naraz. Skenovanie celého zorného poľa v zlomku sekundy generuje
profily, ktoré sú presné. Tým sa znižuje alebo eliminuje problém chýb
z prípadného pohybu skenovaného predmetu. Skenovacie systémy
s 8 megapixelovou kamerou zachytia až 8 miliónov dátových bodov
v každej snímke a dosahujú vysokú presnosť. Pre použitie skenerov v tech-
nickej praxi – meranie rozmerov,
porovnanie s CAD modelom či
reverse enginering (spätné získanie modelu) neznámeho tvaru, je
dôležité správne vyhotovenie harNaskenovaná lopatka
dvér skenera, jeho optiky aj CCD
kamery vrátane čo najpresnejšej
kalibrácie pred vlastným skenovaním. Veľkou výhodou 3D skenera je, keď je spojený s otočným a naklápacím stolíkom,
na ktorom je súčiastka umiestnená. Pohyb
stolíka býva vymeriavaný a ovládaný
zo softvéru skenera, a to umožňuje automaticky naskenovať predmet z veľkého
Kompaktný 3D skener
počtu pohľadov v rôznych smeroch. Toto
REXCAN CS+
spojenie umožňuje vytvoriť kompaktný
3D skener.
ete na stránke
ponúkame, nájd
ré
kto
h,
vioc
er
en
sti o 3D sk
skenery môžete
Ďalšie podrobno
a samozrejme,
x,
ni
io
ut
ol
/s
sk
.cz/
om stredisku.
http://www.deom
šom predvádzac
na
v
ať
úš
sk
vy
dieť a
Optické meranie
Meranie „pomocou optiky“ má už veľmi dlhú tradíciu. Iste vám nemusíme predstavovať klasický profil projektor alebo merací mikroskop. Oba
prístroje sa v priemysle tradične používajú už mnoho desaťročí. Nové použitie optickej metódy merania umožnilo rozšírenie výpočtovej techniky
v spojení so snímaním obrazu meranej súčiastky pomocou CCD kamery.
Automatická analýza snímaného obrazu pomocou PC umožnila v poslednom čase rozvoj 3D optických meracích video systémov pre presné
a veľmi produktívne merania rozmerov. Zariadenie, ktoré má spĺňať všetky požiadavky na rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť merania, by malo vyhovieť týmto požiadavkám:
74
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
MECHANIKA
Ako spoznáme kvalitnú mechaniku? Okrem tuhého základu konštrukcie
a jej správneho kinematického vyhotovenia, je to ľahký a hladký pohyb
vo všetkých meracích osiach X , Y , Z. Jednoduchý test – skúste ručne pohnúť vypnutým strojom v príslušných osiach a rýchlo odhalíte prípadné
nedostatky konštrukcie. Rovnako i automatický pohyb pomocou pohonov
spusteného stroja musí byť hladký a tichý. Samozrejme, že kvalitná mechanika umožňuje aj vyššiu rýchlosť posuvov. Aj tá veľa vypovedá o kvalite mechanického riešenia. Moderným riešením, umožňujúcim skutočne
vysokú rýchlosť posuvov, sú lineárne pohony osí.
METROLÓGIA
ELEKTRONIKA
ZOOM
Elektronika meracieho prístroja a jej vyhotovenie napovedá veľmi veľa
o čase koncepcie stroja. Súveká úroveň elektroniky, vykonaná pomocou
plošnej montáže (SMD) elektronických prvkov, umožňuje celé riadenie
stroja vykonať len na niekoľkých miniatúrnych kartách elektroniky. Tieto
karty môžu byť jednoducho umiestnené vnútri stroja. Meracie prístroje
na súčasnej technickej úrovni by mali byť pripojené k bežnému PC (alebo
notebooku) pomocou USB. V prípade poruchy PC to umožní jednoduchý
servisný zásah a zároveň jednoduchú výmenu alebo upgrade PC v budúcnosti. Je to záruka lacnej prevádzky a servisu prístroja.
Zoom, ktorý umožňuje veľmi rýchle nastavenie vhodného zväčšenia, je
pre automatické meranie samozrejmou požiadavkou. Nízke zväčšenie je
potrebné pre orientáciu na súčiastke a na začiatku meracieho programu.
Vysoké zväčšenie je zásadnou podmienkou pre presné meranie v tretej
(zvislej) osi Z. Merací stroj prechádza zhora dolu okolie meraného povrchu a automaticky zaznamenáva výšku, v ktorej je dosiahnutá maximálna
ostrosť (tzv. funkcia autofokusu). Vysoká presnosť tejto funkcie je zaistená
práve pri veľmi vysokom zväčšení, keď je hĺbka ostrosti minimálna. Kvalitný
stroj preto musí umožňovať automatickú zmenu zväčšenia počas meracieho programu.
OPTIKA
Optika meracieho prístroja so snímaním CCD kamerou je moderným a určujúcim prvkom pre rýchle a automatické meranie. Spoločne s kvalitnými
osvetľovačmi a funkciou zoomu tvorí základ moderného a spoľahlivého
meradla. Optická meracia technológia môže byť navyše doplnená aj
ďalšími technológiami merania, ako bude uvedené ďalej. Automatické
optické meranie je založené na snímaní kontrastného obrazu meraného predmetu. Veľmi záleží na tom, akými prostriedkami sa tento kontrast
v snímanom obraze dosahuje. Ak nie je zaistený dostatočný kontrast
v každej situácii spoľahlivo, prestáva spoľahlivo fungovať aj automatické
meranie. Meranie vo zvislom smere (os Z) je zabezpečené automatickým
zaostrovaním na malú plochu (takmer bod) pri veľkom zväčšení. Aj tu je
vhodný jednoduchý test meracieho zariadenia. Na kontrast obrazu sú
najviac citlivé súčiastky z čierneho a predovšetkým úplne bieleho plastu
a tiež kovové súčiastky s vysokým leskom. Práve preto je vhodné meranie týchto súčiastok na testovanom meracom stroji podrobne vyskúšať.
Prax potvrdzuje, že najvyšší kontrast sa dosiahne pri použití čiernobielej
CCD kamery v kombinácii s LED osvetľovačmi s červeným svetlom. Je to
dané prekrývaním spektrálnych kriviek vyžarovania červených LED diód
a citlivosti čiernobieleho CCD prvku. Tým sa dosiahne maximálny energetický zisk.
Multisenzor
Optické meranie, ktoré sme práve opísali, možno doplniť ďalšími technológiami merania a vytvoriť tým takzvaný „multisenzorový merací stroj“.
Okrem kamery je možné na meranie použiť v jednom meracom programe
aj tieto ďalšie spôsoby snímania bodov: • Predovšetkým je to dotyková
sonda (väčšinou od firmy Renishaw) s automatickou voliteľnou výmenou
niekoľkých modulov zo zásobníka. Moduly zostavené v potrebných dĺžkach a tvaroch dotykov (napr. križiak) sú vopred umiestnené v zásobníku.
• Zaujímavou technológiou je skenovanie meraného povrchu laserovou
sondou. Táto technológia je vhodná ako doplnková na rýchly zber mnohých bodov vo zvislej osi, napríklad na stanovenie rovinnosti pri plochých
súčiastkach alebo priebehu hladkých kriviek povrchu. • Na meranie zložitých súčiastok, ktoré je potrebné merať v niekoľkých polohách, slúži rotačná
os– mechanické zariadenie vybavené napr. upínacou klieštinou. Umožňuje
to polohovanie súčiastky počas merania a zrýchlenie meracieho cyklu. •
Práve automatická voľba spôsobu snímania – meranie kamerou, meranie
pomocou dotykovej sondy, vybranej automaticky zo zásobníka, skenovanie
laserovou sondou, alebo použitie rotačnej osi je to, čo robí z meracieho
stroja multisenzorový stroj.
OSVETLENIE
Automatická funkcia optického snímania meracieho stroja je priamo závislá od systému usporiadania, kvality a univerzality použitých osvetľovačov.
Ako najvhodnejšie kombinácie pre najrôznejšie situácie sa už osvedčili
tieto tri typy osvetľovačov:
• spodné pre osvetlenie obrysu (siluety) súčiastky
• vrchné – rozptýlené – pre osvetlenie povrchu súčiastky
• osové osvetlenie objektívom pre hlboké otvory a zdôraznenie reliéfu
povrchu.
Spodné osvetlenie musí spĺňať podmienku kolimovaného svetla pre ostré
zobrazenie profilu hlavne pri rotačných súčastiach. Je preto nevyhnutné,
aby kolimovaný osvetľovač bol umiestnený priamo proti optickej osi objektívu kamery pod sklenenou doskou meracieho stola. Plošnému osvetľovaču, ktorý kolimované svetlo nezaistí, sa treba vyhnúť. Riešenie vrchného
osvetľovača má zásadný vplyv na kvalitu optického merania. Tento osvetľovač musí umožniť nastavenie ľubovoľného smeru a uhla osvetlenia
meranej súčiastky. Ak táto podmienka nie je splnená, nie je možné zabezpečiť, aby prístroj spoľahlivo meral aj tvarovo zložité súčiastky automaticky. V praxi sa najviac osvedčuje kruhový diódový osvetľovač zostavený
zo segmentov zložených z diód, ktoré možno naraz rozsvietiť vo zvolenej
intenzite, smere a uhle dopadu svetla. Vhodný osvetľovač má viac (optimálne 5) sústredných kruhov diód, ktoré je možné ovládať vo viacerých
(optimálne 40) samostatných segmentoch.
Grafika merania
Multisenzorový merací stroj
VERTEX
A na záver
Ponúkame vám možnosť posúdiť všetky vyššie uvedené technológie merania
bezplatne, a to na jednom mieste. Máme všetky tieto technológie merania
inštalované v našom predvádzacom stredisku v Prahe a sme ochotní spoločne s vami vyskúšať meranie rozmerov práve na vašich súčiastkach.
Až pri praktickom meraní rôznych typov súčiastok sa prejavia prednosti jednotlivých typov meracích prístrojov.
Navštívte nás a spoločne vyskúšame, ktorá metóda merania je pre vás skutočne najvhodnejšia. Môžete si vybrať a vyskúšať všetko na jednom mieste.
Konečné rozhodnutie už zostane na vás.
http://www.deom.cz/sk/o-nas
Pozývame vás na návštevu nášho stánku na
MSV Nitra, 20. – 23. 5. 2014,
pavilón F, stánok 1
Tu môžete naše prístroje nielen vidieť, ale ich aj praktiky vyskúšať
Navštívte naše nové webové stránky
www.deom.cz/solutionix
digitální elektronicko optická měření
METROLÓGIA
Společnost Breuckmann
specialista na 3D optickou
měřicí techniku
Rychle – Přesně – Spolehlivě
Zefektivnění nákladů, zpřesnění a zdokonalení jsou klíčovými kritérii při vývoji dnešní produkce, zajišťování kvality stejně jako u reverzního inženýrství a rapid prototypingu.
designu produktů, analýzu deformací ozubených kol a mnoho dalších. Breuckmann má také letité zkušenosti na poli 3D měření lidského těla (např.
v dentální technologii, kosmetice, filmové produkci), ale také v oblasti umění
a kultury (např. dokumentace kulturního dědictví, 3D skenování obrazů či
digitalizace soch).
Jak funguje 3D digitalizace?
Aby byly splněny tyto požadavky bez ohledu na složitost dané úlohy, jsou
schopny sofistikované optické metody zpracovat i složité geometrie, které
se stále více vyskytují v oblasti měření a v inspekčních technologiích.
Za více jak dvě dekády se společnost Breuckmann se sídlem v německém
Meersburgu stala inovativním průkopníkem a lídrem ve vývoji a produkci
3D digitalizačních a měřicích systémů. Jejich 3D senzory na bázi vlastní
patentované metody proužkové projekce zakomponované do špičkových
systémů poskytují vysokou přesnost a spolehlivost v cenově dostupných zařízeních pro 3D měření a inspekci kvality. Mezi charakteristické vlastnosti
všech systémů Breuckmann patří:
• nejvyšší rozlišení a přesnost
• rychlé snímání dat
• spolehlivá analýza dat
• jednoduchá obsluha a optimální flexibilita.
3D skenery Breuckmann
Vzhledem k jejich vysoké přesnosti a rozlišení jsou 3D skenery Breuckmann
vysoce ceněny po celém světě. Na základě metody proužkové projekce
pokrývají velmi univerzální a přitom specializované spektrum aplikací a řad
produktů. Navíc 3D skenery Breuckmann obsahují vlastní 3D software OPTOCAT pro zpracování obrazu, který nabízí komplexní sadu funkcí pro
kompletní 3D řešení. Oblasti použití na poli aplikací rozličných produktových řad pokrývají 3Dskenery Breuckmann různé úkoly, jako je povrchová
kontrola součástí, digitalizace nástrojů, inspekce při sériové produkci, návrh
76
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Sekvence periodických pruhů je promítána na 3D objekt a poté jsou snímány výsledné vzory pruhů digitální kamerou s vysokým rozlišením. Využitím
metody geometrické triangulace, podle počtu změn ve struktuře promítnutého vzoru světla vyplívajícího z geometrie objektu, lze získat 3D informaci z 2D snímků. Využitím této metody lze jediným snímkem získat data
obsahující až 16 milionu 3D souřadnic. K získávání kompletní digitalizace
topometrickou metodou měření je obvykle nutné snímání z více pohledů.
Pro finální ustavení těchto pohledů poskytuje OPTOCAT software obsáhlé
možnosti navádějících postupů:
• objekty charakterizované zřetelnými geometriemi mohou být ustaveny
po interaktivním před-vyrovnání
• rozličnými typy značek (velikostí, kódem) nebo referenčními koulemi
umístěnými na objekt
• kombinace fotogrammetrických metod
• systémy schopné konstantně sledovat pozici senzorů
• integrace senzoru do robotůči souřadnicových měřicích strojů.
Pohledy ustavené některou z těchto metod jsou později spojeny do výsledného datového objektu v obvyklých formátech. 3D data mohou být finálně
konvertovány do jakéhokoliv z běžně užívaných datových formátů.
METROLÓGIA
Nový model stereo SCAN R16
Tento zbrusu nový nejpřesnější model, určen obzvláště pro nejnáročnější
metrologické aplikace, nabízí jedinečnou rozlišitelnost detailů až 0,01mm
díky dvěma asymetricky rozmístěným kamerám osazenými plnohodnotnými 35 mm CCD čipy o rozlišení 2x 16 Mpix a profesionálními Carl Ze-
zajištěno rychlé přepnutí mezi rozličnými měřicími oblastmi. Moduly kamer
lze jednoduše umístit do rozličných pozic senzorové základny. Vzhledem
k vysoké úrovni flexibility lze dosáhnout i nejmenších oblastí bez nutnosti
výměny základny senzoru.
Dotyková sonda MI.PROBE MINI
Tato malá a lehká sonda pro dotykové měření byla speciálně vyvinuta
pro použití se skenery Breuckmann. Je ideální pro snímání geometrií, které jsou obtížně dostupné pro optiku, jako jsou například vrtané díry, kapsy nebo skryté geometrie. Tímto volitelným příslušenstvím se staly skenery
Breuckmann schopné kombinovat bezdotykové a dotykové měření. Celková délka sondy je 150 mm a z toho má hrot délku 30 mm. Hrot se dodává
v provedení s 3 nebo 5 mm rubínovou kuličkou a tento hrot není odnímatelný nebo výměnný, ale pevně spojený s tělem.
iss objektivy. Dostupná zorné pole pro tento typ skeneru jsou v rozmezí
od 60 mm do 1 200 mm. Struktura na bázi karbonových vláken zabezpečuje optimální mechanickou a termální stabilitu všech senzorů. Inteligentní
systém pro správu dat poskytuje nejvyšší stupeň spolehlivosti dat na základě přísných kritérií kvality. S ohledem na rychlý čas akvizice dat, která je
cca 1 sekunda, jsou redukovány vnější rušivé vlivy na minimum. Kalibraci
celého systému s vysokým stupněm přesnosti lze provést v průběhu několika minut.
Vzhledem k asymetrickému nastavení kamer o třech rozličných triangulačních úhlech 10°, 20° a 30°, které jsou implementovány do jednoho
systému, je umožněno uživatelům dosáhnout přístupu k místům, jenž nelze
běžně zachytit nebo jen velmi obtížně. Pohodlnou výměnou objektivů je
Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zveme na 21. mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře.
Na Vaši společnost se budou těšit zástupci firmy PRIMA BILAVČÍK
od 20.5. do 23.5.2014 v pavilonu F, číslo expozice 25.
Přijďte si do naší expozice prohlédnout spoustu atraktivních měřicích přístrojů
a novinek z oblasti měřicí techniky.
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. | www.merici-pristroje.cz | 9. května 1182, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic
METROLÓGIA
Nový drsnoměr MarSurf XR1
Ing. Zdeněk ŠAROCH, Foto: Mahr, spol. s r.o.
Nový drsnoměr MarSurf XR1 kombinuje výhody
základních ručních drsnosměrů s benefity
stacionárních laboratorních přístrojů. MarSurf
XR 1 spojuje dlouholeté zkušenosti společnosti
Mahr v oblasti měření drsnosti s perspektivní
novou technologií a komfortními ovládacími
prvky. S MarSurf XR 1 vstupujete do špičkové
třídy techniky pro měření jakosti povrchu. Přístroj
na bázi PC poskytuje v měrovém středisku
i ve výrobě všechny používané parametry
a profily podle mezinárodních norem.
Drsnoměr MarSurf XR 1 s posuvovou jednotkou SD 26
jasně strukturované ovládací menu, on-line zobrazení průběhu měření
jsou jen některé z řady výhod. Z důvodu snížení počátečních výdajů je
SW MarWin velmi škálovatelný. V případě, že taková potřeba nastane,
je možné SW rozšířit o další funkčnosti jako je export dat, interaktivní
zoom, statistika, přiřazení uživatelských práv, využití MarScript programů,
vyhodnocení dominantní vlnitosti a další.
Konfigurace přístroje pro individuální aplikace
Opce měření kontury
Společnost Mahr nabízí drsnoměr MarSurf XR 1 s posuvovou jednotkou
MarSurf RD 18, s patkovým snímačem nebo s MarSurf SD 26 pro absolutní měření drsnosti pomocí bezpatkových snímacích ramínek. Obě tyto varianty jsou propojeny s velkým dotykovým monitorem, který v sobě skrývá
počítač typu All in One s operačním systémem WINDOWS 7. Konektivita je zajištěna pomocí přímého kabelového spojení nebo prostřednictvím
bezdrátové technologie Bluetooth. Konfigurace drsnoměru MarSurf XR 1
přináší jednoduchou ovladatelnost, maximální přehlednost a vysoký uživatelský komfort.
V rámci zdvihu snímacího ramínka na měření drsnosti (např. 1,5 mm) je
možno s opcí „Contura 1“ měřit a vyhodnocovat nejen drsnost, ale i prvky
povrchové kontury součásti. Díky připraveným programovým sekvencím
můžete například změřený profil vyrovnat, vyhodnotit rádius, úhel, vzdálenost v ose X, vzdálenost v ose Z nebo nalézt nejvyšší/nejnižší bod profilu.
S touto SW opcí tak MarSurf XR 1 vstupuje do problematiky přesného
měření kontur.
Náhled pracovní plochy při vyhodnocení kontury
Prezentace a testování
Posuvová jednotka SD 26 s magnetickým uchycením snímacích ramínek
Software MarWin
V předváděcím centru Mahr Vám zdarma rádi předvedeme všechny
možnosti konfigurace tohoto drsnoměru včetně testování na Vašich
konkrétních vzorcích.
S jednotnou softwarovou platformou MarWin uživatel získává velký
funkční rozsah s velmi snadným ovládáním pro různá kritéria měření
a vyhodnocení. Je možné vyhodnocovat přes 80 parametrů, které vychází z parametrů drsnosti R, primárního profilu P nebo vlnitosti W podle
mezinárodních norem ISO/JIS a MOTIF /ISO 12085. Jednotné ikony,
Mahr, spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 552, CZ - 417 12 Proboštov
Tel. +420 417 816 735
[email protected], www.mahr.com
78
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
P ro j e k t y
e
g
r
a
h
C
n
i
t
s
a
F
kčného
u
d
in
o
h
le
h
c
rý
ie
n
še
e
ri
e
n
v
tí
a
Inov
nabíjania pre elektromobily
zameriava na podporu
Projekt Fast In Charge sa
edí
obilov v mestskom prostr
demokratizácie elektrom
ho a pohodlnejšieho
vytvorením jednoduchšie
térií.
riešenia pre nabíjanie ba
jší spôsob nabíjania
Tento jednoduchší a rýchle
) by mal zvýšiť záujem
elektrických vozidiel (EV
nosti.
užitie v rámci širokej verej
o elektromobily a ich vy
efektívtu je vyvinúť nákladovo
Hlavným zámerom projek
ru, ktorá ponúka globálne
nu modulárnu infraštruktú
bíjanie elektromobilov.
riešenie pre dynamické na
e, môže
etom projektu Fast in Charg
dm
pre
je
rý
kto
h,
iác
ác
blémom spojeným
ktúry na cestných komunik
súvisiace s investičným pro
Spôsob nabíjacej infraštru
y
zk
otá
šiť
rie
vy
om
án
u rokov,
a miestnym org
ť distribuované v priebeh
by
žu
mô
ce
výrazne pomôcť mestám
prá
é
bn
ve
sta
chšiu realizáciu
infraštruktúru. Investície a
prístup umožňuje jednodu
ny
lár
s integráciou nákladov na
du
Mo
m.
íciá
est
inv
tože sa
kým jednorazovým
klady na infraštruktúru, pre
ná
vé
lko
ce
čo umožní vyhnúť sa vyso
je
ižu
zn
ž
tie
stných komunikáciách a
a riešenie nabíjania na ce
kciu jedného prvku.
spolieha na masovú produ
ie pre výskum,
o programu Európskej ún
véh
co
rám
o
eh
dm
sie
v
ko
ý z prostried
4284.
Tento projekt je financovan
ci dohody o grante n° 31
rám
v
ie
rác
nšt
mo
de
a
j
vo
technický roz
www
www.leaderpress.sk
leaderpress sk
| 2/2014
|
79
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Automobilový priemysel
Nedávna minulosť
zavádzania CAD systémov
do praxe a výučby (povrchové modelovanie)
Michal FABIAN, Róbert BOSLAI
V minulej časti sme sa zaoberali históriou zavádzania CAD (Computer Aided Design) systémov
do výuky a praxe v časovom horizonte konca
80-tych a začiatku 90-tych rokov minulého
storočia. Spomenuté boli začiatky implementácie
dvojdimenzionálnych CAD systémov do školstva
a konštrukčnej praxe so zameraním na automobilový priemysel. Spomenutý bol hlavne nástup
3D objemového modelovania, ktoré sa používa
predovšetkým na návrh mechanických častí
a zostáv jednotlivých komponentov automobilu.
Dnes sa budeme zaoberať nemenej zaujímavým
povrchovým modelovaním, ktoré sa využíva hlavne pri návrhu tvarových častí exteriéru a interiéru
automobilu.
Obr. 1 Rozdiel medzi reflektormi s optikou na krycom skle a s čírym
krycím sklom s optikou na parabole
Obr. 2 Prierez riešeniami tvaru prednej časti automobilu
Historické míľniky
Začiatky povrchového modelovania boli späté najskôr s leteckým
priemyslom. Paradoxom je, že sa nezačínalo priamo modelovaním
v CAD, ale NC kontrolou riadenia obrábacích strojov. Vývojové práce na numerickej kontrole riadenia obrábacieho stroja sa pripisujú
firme Parsons Corporation v Michigane. Ona bola dodávateľom obrábacích strojov pre U.S. Air Force. Išlo o myšlienku presnej výroby
častí lietadiel, kde je potreba 100 % -tnej podobnosti zrkadlového obrazu (trupov, krídel,...). Subdodávateľom riešenia sa stali laboratóriá
servomechanizmov na Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)
na prelome 40-tych a 50-tych rokov minulého storočia. Úlohou bolo
vyvinúť prototyp obrábacieho stroja, ktorý využíva princíp riadenia
pohybu nástroja na základe numerických dát. Prototyp stroja bol
predstavený v roku 1952 a išlo o 3-osú vertikálnu frézovačku riadenú
numerickými dátami. Stroje začali využívať letecké fabriky v rokoch
1958 – 1960. Americké vzdušné sily pokračovali v sponzorovaní
vývoja NC riadenia strojov s cieľom vyvinúť programovací jazyk pre
riadiace systémy NC strojov. Výsledkom vývoja bolo predstavenie
programovacieho jazyka APT (Automatically Programmed Tooling)
v roku 1958. Aj tento jazyk bol výsledkom práce odborníkov z M.I.T.
[1] Z toho vyplýva, že povrchové modelovanie je úzko späté s NC
obrábaním, kedy sa na základe povrchového modelu generujú sú-
80
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
radnice dráhy nástroja NC stroja. V CAD modelári nie je problém
z pozitívnych tvarov odvodiť negatívne tvary alebo zrkadlové obrazy tvarov a vygenerovať súradnice tvaru pre numericky riadený stroj,
čím sa otvorila cesta pre jednoduchšiu a presnejšiu možnosť výroby
tvarov foriem pre tvárnenie plechov, resp. vstrekovanie plastov. Navrhnutie prakticky akéhokoľvek tvaru v CAD systéme, vygenerovanie
numerických dát popisujúcich namodelovaný tvar a jeho následná
výroba za pomoci NC techniky, otvorilo dvere voľným tvarovým povrchom v leteckom, automobilovom a spotrebnom priemysle. Autá
sa zrazu stali „guľatejšie“, už nemali len kruhové reflektory, ale ako
dnes vidíme, tvarový reflektor má každý modelový rad ktorejkoľvek
značky. S rozvojom technológie vstrekovania plastov sa optika reflektora preniesla z krycieho skla na odrazovú plochu reflektora a krycie
sklá sú zrazu číre, odhaľujúce zaujímavé vnútro reflektora. Aj takéto
„zanedbateľné“ súvislosti mali a majú vplyv na dizajn nových automobilov (obr. 1, 2).
Na celkovom dizajne automobilu sa to prejavilo veľmi výrazne. Smerovky sa integrovali do reflektorov, svetlo plynulo nadväzuje na blatník, kapotu a prednú masku. Autá sa začali viac individualizovať
(obr. 2).
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Automobilový priemysel
Základné konštrukcie povrchového modelovania –
spojenie dvoch plôch zaoblením a vyplnenie 3 – 6
tich hraníc zaoblení „guľatým rohom“
Veľmi významnou sa v tomto smere stala konštrukcia tzv. guľatého
rohu, ktorý rieši plynulé vyplnenie priestoru definovaného hranicami
na 3 – 6 plochách (obr. 5). Jedno zo základných riešení je tzv. ostrý
a tupý guľatý roh. Tieto a iné riešenia umožňujú vytvoriť povrchové
modeláre súčasných CAD systémov (obr. 3, 4, 5).
CATIA V3 a V4 si nekupoval hocikto a softvér bol dodávaný aj so
školeniami. Bežný človek sa k týmto veciam nedostal a vzhľadom
na to, že tento SW bežal len na UNIX-ových pracovných staniciach,
výsada pracovať s týmto nástrojom sa týkala len odborníkov pracujúcich v leteckom alebo automobilovom priemysle. Treba však
podotknúť, že školenia mali výbornú úroveň a boli dokladované aj
výbornou podpornou literatúrou. Filozofia tvorby povrchov – tvorby
podkladových „surface“ a na nich finálnych „face“ bola v podkladoch školení podrobne obrázkovo spracovaná. (obr. 7 až 11)
Obr. 3 Príklad „guľatého rohu“ [5]
V dobovom manuáli CATIA V4 boli mnohé konštrukcie podrobne popisované. Príklad vytvárania takého povrchu je názorne zdokumentovaný v príručke z roku 1997 na obr. 4.
Obr. 4 Popis tvorby
guľatého rohu v manuáli
CATIA V4 [2]
Obr. 5 Definovanie povrchovej
výplne „rohu“ definovaného
5-timi hranicami radiálnych
plôch rôznych polomerov [4]
Obr. 7 Vysvetlenie pojmu hraníc, podkladových povrchov a finálnych
tvarov [4]
CATIA V3 a V4
Povrchové modeláre sa stali výsadou veľkých CAD systémov. Jedným
z priekopníkov bola CATIA a ICEM Surf. Oba produkty sú dodnes
lídrami v oblasti povrchového modelovania v automobilovom priemysle. Práca na „povrchoch“ v CATIA V3 a V4 na prelome 80-tych
a 90-tych rokov minulého storočia vyzerala tak, ako je to znázornené na obr. 6.
Obr. 8 Vysvetlenie pojmov surface, face, volume [4]
Práca bola náročná na precíznosť a na pozornosť pri vytváraní hraníc a definovaní finálnych povrchov vytváraných na podkladových
plochách. Definícia finálnych povrchov silne pripomínala krajčírske
strihy. Postup definovania povrchov na príklade tvaru plastového výstreku smerovky osemdesiatych rokov je na obr. 9.
Obr. 6 Navrhovanie
tvarov automobilov
v 90-tych rokoch
minulého storočia
CATIA V3 a V4 hoci mala na tú dobu výborný povrchový modelár,
definícia plôch bola náročná a prebiehala v dvoch fázach. V prvej fáze sa vytváral všeobecný podkladový povrch tzv. „surface“ vytvorený
funkciami Surf1, resp. Surf2 a na ňom sa potom ohraničoval finálny
povrch tzv. „face“ za pomoci funkcie Limit2.
Táto filozofia tvorby bola podrobne rozpracovaná v manuáloch, ku
ktorým bolo veľmi problematické sa dostať. Dôvod bol jednoduchý.
Obr. 9 Vytvorenie podkladových plôch – surface a ohraničenie finálnych plôch – face [3]
Výsledný efekt modelovania v CATIA V4, kde sa povrchové modelovanie dialo už spomínaným algoritmom vytvárania „face“ na „surface“ je na obrázku 11.
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
81
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Automobilový priemysel
Veľká pozornosť sa venovala povrchom, ktoré vznikali ťahaním tzv. generujúcich
kriviek po trajektórii – „chrbtici“ zvanej Spine ohraničených limitnými krivkami.
Tieto konštrukcie umožňovala funkcia SURF2.
Príklad komplexného definovania finálneho povrchu na povrchu podkladovom
v manuále CATIA V4 je s rozpisom konkrétnych krokov na obr. 11. Definícia face
na surface sa realizovala za použitia funkcie Limit2, ktorú starší užívatelia CATIA V3 a V4 majú určite v živej pamäti, pretože sa tento postup opakoval stále
dookola.
Výuka CATIA V4 prebiehala na dvoch pracovných staniciach IBM RISC/6000
v malých skupinkách. Napriek tomu, že za počítačom sedeli študenti väčšinou
po dvaja, bola to pre nich veľká výzva. Viacero z nich si našlo prácu vo vývoji automobiliek za hranicou rieky Moravy vo firmách Ruecker, Volke, Aufeer
Design, Škoda Auto, VW, BMW, Mercedes Benz. Dve ukážky prác študentov
z 90-tych rokov sú na obr. 12. Možno tieto modely vyzerajú veľmi jednoducho
ale v skutočnosti je za nimi mnoho hodín tvrdej práce. Pravdou ostáva aj to, že
súčasné CAD systémy sú omnoho komfortnejšie a práca v nich je omnoho efektívnejšia, o vizuálnom a estetickom dojme nehovoriac.
Obr. 10 Finálny tvar krycieho plastu smerovky v CATIA
V3 [3]
CATIA V5
Nástup modernejších CAD systémov na prelome tisícročí založených na parametrickej definícii modelu so stromom histórie tvorby modelu (CATIA V5, Pro/E,
Autodesk Inventor) priniesol novú filozofiu modelovania. Trebalo si zvyknúť
na mnoho nových vecí a prispôsobiť sa novej realite. S odstupom času musíme
konštatovať, že tieto nové možnosti skrátili čas modelovania nehovoriac o jednoduchosti zapracovania zmenových konaní do modelu. Už nebola potreba
vytvárania podkladových povrchov a prácneho ohraničovania finálnych „face“
na podkladových „surface“. Program si to „intuitívne“ vo väčšine prípadov vyrieši sám. No CATIA V5 umožňuje aj „ručné“ definovanie náročných tvarov. Tu by
som povedal, že skúsenosti zo starého prístupu tvorby povrchových modelov majú neskutočnú cenu. Mladých ľudí, ktorí nezažili staršie doslovné „šitie“ modelu,
takéto riešenia ani nenapadnú.
Výuka CATIA V5 sa odrazila ako na náročnosti modelovaných tvarov, tak aj
na výslednom efekte vizualizovaného modelu. Študenti sa púšťali do náročných
konštrukcií tvarov a z nich zložených zostáv (obr. 13).
CATIA V5 modul Generative Shape Design
Všetky práce na obr. 13 boli realizované v module Generative Shape Design, čo
je modul na tvorbu povrchových modelov založených na skici ako aj na plochách
definovanými profilmi a limitnými krivkami. Ide o tvorbu povrchov na základe 2D
skice, pričom táto skica je ťahaná v normálovom smere na ňu, resp. môže byť rotovaná okolo osi alebo ťahaná po krivke. Popísaným prístupom je možné vytvoriť
väčšinu tvarovo nenáročných komponentov. Definíciou plôch profilmi a limitnými
krivkami vieme vytvoriť omnoho náročnejšie tvary povrchov.
Obr. 11 Postup definície finálneho povrchu na podkladovom povrchu v CATIA V4 [4]
CATIA V5 modul Imagine & Shape
S pribúdajúcimi skúsenosťami sa začalo s výukou intuitívneho vytvárania modelov
na báze tvarovania „virtuálnej hmoty“ v module Imagine&Shape ako aj tvorbe
modelu na základe predlohy „mračna bodov“ v module Free Style. Tvarovanie
virtuálnej hmoty je zaužívané pri tvorbe dizajnu výrobkov. Je to intuitívne modelovanie bez nutnosti znalosti teoretických prístupov tvorby exaktných 3D modelov.
Intuitívnosť ovládania modulu Imagine&Shape dáva priestor pre realizáciu odborníkom bez technického vzdelania. Je to modul vhodný aj pre umelcov zvyknutých
na tvarovanie hliny. Na obr. 14 je znázornený postup tvorby modelu karosérie
automobilu na základe štyroch 2D pohľadov v module Imagine&Shape. Zobrazené je vloženie virtuálnej hmoty (gule) do modelovacieho prostredia, vytiahnutie
pontónu karosérie v bočnom pohľade, vytiahnutie a tvarovanie strechy a na poslednom obrázku je finálna podoba automobilu FIAT 850 Sport Coupé. Model
automobilu Škoda Favorit a jeho virtuálny tuning je na obr. 15.
Obr. 12 Ukážky prác študentov v povrchovom modelári
CATIA V4 [5]
CATIA V5 modul Free Style
Ďalšou problematikou, ku ktorej nás doviedli potreby praxe, bolo modelovanie
na báze zoskenovaného „mračna bodov“. Veľmi zjednodušene by sa to dalo
prirovnať k procesu zoskenovania textového dokumentu na papieri a jeho prevedenie z bitovej mapy na editovateľný text v textovom editore napr. MS Worde.
V tejto technológii sú študenti zorientovaní a takým spôsobom šíria prednášky
82
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Obr. 13 Ukážky prác študentov v CATIA V5 o desaťročie
neskôr [5]
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Automobilový priemysel
Na záver treba zopakovať, že virtuálny model slúži pre ďalšie analyzovanie pevnosti, funkčnosti, obrobiteľnosti navrhovaných komponentov,
riešenie ergonómie, atď. Virtuálne modely slúžia ďalej pre generovanie
dát pre CNC obrábacie centrá, ktoré vyrábajú súčiastky alebo formy
pre lisovanie plechov alebo vstrekovanie plastov. Takže na záver možno
konštatovať, že modelovaním sa všetko len začína.
Článok bol vypracovaný s podporou grantového projektu
KEGA 005STU-4/2012
Obr. 14 Tvarovanie virtuálnej hmoty v module Imagine & Shape CATIA V5 [5]
a modifikujú zadania. Niečo také existuje aj v rámci 3D modelovania,
kde sa tento proces nazýva „spätné inžinierstvo“, kedy reálny objekt zosnímeme a na základe zosnímaných súradníc vytvárame virtuálny model v počítači. Zosnímaním súradnic bodov povrchu objektu (obr. 17),
získame digitálne dáta, ktoré nesú informácie o tvare produktu. Tieto
dáta vieme preniesť do 3D CAD prostredia počítača. Týmito bodmi
následne prekladáme rezové krivky a na ich základe tvoríme exaktné
povrchy v CAD systéme. Kvôli názornosti je tento proces znázornený
schematicky na obr. 16. Postupnosť vytvorenia „hladkých tvarových
povrchov“ na báze zosnímaného mračna bodov je znázornená na príklade digitalizovania tvaru prednej kapoty automobilu Škoda Fabia I.
na obr. 18.
V automobilovom priemysle je zastúpená celá škála CAD/CAM systémov. V oblasti konštrukcie mechanických častí automobilov sú najviac
používané systémy Pro/E, Creo, Autodesk Inventor, Solid Edge a Solid
Works. V oblasti povrchového modelovania a CNC obrábania je to
CATIA V5. Už spomínaný ICEM Surf slúži na vyhladzovanie povrchov,
analýzu kvality povrchov a vizualizácie.
Obr. 15 Virtuálny tuning v Imagine&Shape a vizualizácia v Real Time
Rendering CATIA V5
Obr. 16 Proces 2D a 3D
digitalizácie [6]
Obr. 17
Proces skenovania tvaru automobilu (zosnímania mračna bodov) [8]
ICEM Surf
ICEM Surf sa používa vo väčšine automobiliek na tvorbu všetkých voľným okom viditeľných povrchov exteriéru a interiéru automobilu, pre
ktoré platia veľmi náročné kritériá, čo sa estetiky týka. Sú to takzvané
A-class surfaces (obr. 19).
Záver
Cieľom článku bolo poukázať na históriu zavádzania 3D CAD systémov do sektoru automobilového priemyslu. Starší kolegovia si určite
s úctou a láskou zaspomínali na začiatky v CATIA V3 a V4. Niektoré
aplikácie V4 možno ešte stále niekde bežia. Boli popísané modelovacie
nástroje používané v procese návrhu tvarov automobilov. Kvôli zaujímavosti si môžeme na príklade automobilov Škoda stručne pripomenúť,
aké nástroje boli použité pri návrhu jednotlivých modelov. Začiatkom
deväťdesiatych rokov minulého storočia bol čiastočne pri vývoji niektorých dielov automobilu Škoda Felicia použitý ICEM Surf. Model Škoda
Octavia I. sa považuje za auto komplexne navrhnuté v CAD. V polovici
deväťdesiatych rokov sa stala nosným CAD systémom vo VW Group
CATIA. Vzhľadom na to, že Škoda Auto už do koncernu patrila, modely FABIA I., OCTAVIA II, Superb I. a Roomster boli navrhované už
v CATIA V4 a ICEM Surf. V CATIA V5 a ICEM Surf sa navrhovali finálne
tvary karosérií a interiérových dielov modelov Superb II. a Yeti. Samozrejme agregáty boli konštruované v Pro/Engineer (v súčasnosti Creo).
Obr. 18 Od mračna bodov k hladkej tvarovej ploche polovice kapoty
automobilu Škoda Fabia I.
Obr. 19 Prostredie
CAD systému ICEM Surf [7,9]
Literatúra: [1] GROOVER, P.M.: Fundamentals of Modern Manufacturing, Historical Note 38.1 p. 861, Second Edition, J. Wiley&Sons, Inc., New York 2002, ISBN 0-471-400513; [2] One on One with CATIA, Advanced Surface Design (4.1.8), Book 13, Think CAD Bleu 1997; [3] CATIA V3 – Školení, Ing. P. Kotauczek , spol. s r.o., Technická kancelář
Liberec, 1991; [4] CATIA Training Surface Design, Version 4 Release 1, Dassault Systemes, 92150 Suresnes, France, March 1994; [5] SjF TU v Košiciach, PaEC, Ukážky prác
v systéme CATIA, URL: <http://www.sjf.tuke.sk/ci/catia/>; [6] Teoretický základ a princípy 3D scanovania, Katedra konštruovania a častí strojov, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
2006, URL: <http://www2.kkcs.uniza.sk/sites/default/files/vybavenie/reverse_eng/scan_princip.htm>; [7] Cadalyst Labs Review: ICEM Surf, URL: <http://www.cadalyst.com/
manufacturing/cadalyst-labs-review-icem-surf-45-10555>; [8] Leica Geosystems Metrology, Downloads, Photos and Images, URL: <http://metrology.leica-geosystems.com/en/
Downloads_6843.htm?cid=3240>; [9] Dassault Systemes, ICEM Surf, URL: http://www.3ds.com/products-services/catia/capabilities/design/advanced-surface-modeling/icem-surf/; [10] Stanová, E., Olejníková, T.: Zobrazovacie metódy v deskriptívnej geometrii, Košice: TU, SvF, 2009, 213 s., ISBN 978-80-553-0186-0; [11] Fedorko, G., Molnár, V.:
Catia základy projektovania, 1. Vyd., Košice : TU - 2006. - 105 s., ISBN 80-8073-648-0; [12] Daneshjo, N., Olejník, F., Korba, P., Iľaščíková, L.: CAx systémy v leteckom priemysle Košice: TU - 2011. - 253 s.. - ISBN 978-80-553-0692-6; [13] Fabianová, J., Janeková, J.: Implementácia PLM systémov jej prínosy a riziká, In: Transfer inovácií. 9/2006.
- Košice: TU-SjF, 2006 S. 80-82., ISBN 8080737010; [14] Spišák, E., Slota, J., Tomáš, M., Evin, E., Majerníková, J.: Optical measuring of 3D deformation in sheet metal forming,
In: Acta Mechanica Slovaca. Roč. 15, č. 4 (2011), s. 74-80. - ISSN 1335-2393
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Manipulačná technika
Meranie hmotnosti
obsahu police v univerzálnom
policovom zakladači
Ing. Pavol KOLLÁR
Hmotnosť police je dôležitý údaj pre zachovanie
stability univerzálneho policového zakladača (ďalej len UPZ) a zamedzenia preťaženia pohonov
a konštrukčných dielov UPZ. V zásade je možné
zisťovať hmotnosť police niekoľkými spôsobmi
a v rôznych okamihoch pracovného cyklu UPZ.
Obr. 2 Príklad extraktora
s kolískou (extraktor, snímače
hmotnosti, kolíska, polica – žltá)
Obr. 3 Meranie hmotnosti police pomocou merania ťahu v ťažnom médiu (extraktor, snímač
hmotnosti, uchytenie ťažného
média, ťažné médium, hnacie
koleso, polica – žltá)
Obr. 1 Náčrt UPZ
(veže UPZ, polica,
predmety uložené
na polici, výdajný
otvor, extraktor – žltý)
Obr. 4 Meranie hmotnosti váhou (extraktor, snímače hmotnosti, kolíska, polica – žltá)
UPZ je zariadenie, ktoré umožňuje uskladňovať police s rôzne vysokým
obsahom tak, aby bol maximálne využitý skladovací priestor, teda minimalizovaný zvyškový priestor medzi najvyšším bodom obsahu police a dnom
police umiestnenej nad ňou v určitom rastri. Spravidla sú police umiestňované v dvoch vežiach, medzi ktorými sa pohybuje zariadenie na manipuláciu
s policami. V jednej z veží (zvyčajne prednej) je umiestnený výdajný otvor
pre manipuláciu s policou a jej obsahom.
Meranie hmotnosti police s obsahom (ďalej len hmotnosti police) je možné vykonávať vo výdajnom otvore pred tým, ako bude polica umiestnená
v UPZ. Toto riešenie je technicky zložité v prípade manipulácie s viacerými policami naraz vo výdajnom otvore a použitím viacerých profilov pre
uchytenie police vo výdajnom otvore. Meranie si vyžaduje použitie 4 ks
snímačov tlaku (každý v jednom rohu police) pre správne určenie hodnoty hmotnosti police. Takéto meranie hmotnosti dáva veľmi presné výsledky
merania závislé na presnosti snímačov tlaku. Pre potreby prevádzky UPZ je
dostatočná presnosť merania v 10 kg a presnosť na 0,1 alebo 0,01 kg je
zbytočne drahá.
Meranie hmotnosti police umiestnenej vo veži UPZ je náročné pre variabilné uloženie políc vo vežiach UPZ. Toto so sebou prináša veľký počet snímačov tlaku (2 snímače tlaku na jeden profil veže na jednej strane veže), čo by
značne sťažilo konštrukčné riešenie UPZ a predražilo stavbu zariadenia kvôli cene snímačov tlaku a elektroniky spracujúcej signály zo snímačov tlaku.
84
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Hmotnosť police je možné merať aj na zariadení na manipuláciu s policou
(ďalej len extraktor). Je možné využiť niekoľko spôsobov merania hmotnosti:
• Meranie pomocou snímačov tlaku (tenzometrov) medzi tzv. kolískou (konštrukcia na uloženie prenášanej police) a konštrukciou extraktora – toto
riešenie zvyšuje svetlú výšku extraktora, čo má za následok zníženie efektívnosti využívania priestoru v UPZ. Kolíska je konštrukčne náročná a musí
z konštrukčného hľadiska prenášať aj ďalšie sily, ktoré nie je možné presne
definovať a znižujú presnosť váženia.
• Meranie pomocou snímačov tlaku a ťahu umiestnených na médiu, ktoré
zabezpečuje pohyb extraktora – toto riešenie je konštrukčne menej náročné,
pretože kvôli váženiu nie je nutné vytvárať samostatný rám. Uchytenie snímačov ťahu neprináša problémy a súčasne umožňuje merať predpätie ťažného
média zdvihu extraktora, čo má význam pre chod zariadenia a diagnostikovanie viacerých mechanických porúch. Pri stanovení počiatočných podmienok predpätia ťažného média, je možné okamžite indikovať zmenu sily,
ktorá je ekvivalentná hmotnosti police. Pri dynamických pohyboch dochádza však k interakcii pohyblivých elementov extraktora a vedenia extraktora,
čo ovplyvňuje silové pôsobenie v ťažnom médiu, a preto je nutné pri každom pohybe definovať počiatočné podmienky pre určenie nulovej hodnoty
hmotnosti. Navyše riešenie poskytuje síce veľmi presné výsledky meraní (pri
tenzometroch s rozsahom 500 kg je presnosť merania 0,5 kg), avšak cena
riešenia nie je malá a mohla by znížiť konkurencieschopnosť zariadenia.
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Manipulačná technika
Tabuľka 1. Meranie závislosti momentotvorného prúdu od hmotnosti police
Počet závaží (1 závažie = 20,5 kg)
Číslo
merania
8
7
6
5
4
1
90,778
83,215
75,653
68,922
62,191
54,628
47,900
41,192
35,293
29,419
2
89,946
82,383
76,485
68,922
60,527
54,628
47,066
41,192
34,461
29,419
3
89,946
84,047
76,485
68,922
60,527
54,628
48,754
41,192
34,461
28,562
4
90,778
83,215
75,653
68,090
61,359
54,628
48,754
42,024
35,293
28,562
5
90,778
84,047
77,341
68,922
61,359
53,796
47,066
40,335
35,293
28,562
6
89,946
84,904
76,485
68,090
62,191
54,628
48,754
41,192
34,461
29,419
7
91,610
83,215
75,653
68,090
62,191
54,628
47,900
41,192
34,461
28,562
8
90,778
83,215
75,653
68,090
61,359
53,796
47,066
42,856
33,604
29,419
9
91,610
83,215
75,653
68,090
60,527
54,628
47,066
41,192
34,461
28,562
10
90,778
82,383
75,653
68,922
61,359
54,628
47,900
42,024
35,293
28,562
Priemer:
90,6948
83,3839
76,0714
68,506
61,359
54,4616
47,8226
41,4391
34,7081
28,9048
• Meranie hmotnosti extraktora s policou systémom váhy – tento systém
merania hmotnosti vyžaduje okrem samostatného konštrukčného prvku extraktora – kolísky aj mechanickú konštrukciu váhy, umiestnenej na najnižšom
bode vertikálneho pohybu extraktora. Keď extraktor dosiahne túto polohu, uloží kolísku s policou na vážiace zariadenie. Váha zistí hmotnosť kolísky
s policou a veľmi presne indikuje hmotnosť police. Toto riešenie vyžaduje doplnkovú konštrukciu váhy a riešenie podoprenia kolísky s policou pri vážení,
čo značne obmedzí prístup k spodným profilom veží a zníži kapacitu zariadenia. Podstatnejší je fakt, že meranie hmotnosti vyžaduje vertikálny pohyb
extraktora a doplnkový čas, počas ktorého sa ustália dynamické silové pomery, aby mohlo dôjsť ku korektnému odčítaniu hmotnosti police. Toto značne zníži operabilitu zariadenia a predĺži operačný čas pre uloženie police.
• Meranie momentotvorného prúdu trojfázového asynchrónneho motora
hlavného pohonu (pre zvislý pohyb extraktora) – tento princíp nepriameho
merania hmotnosti je založený na fakte, že takmer všetci poprední výrobcovia meničov frekvencie uvádzajú medzi prevádzkovými parametrami
meniča okamžitú hodnotu momentotvorného prúdu meniča, čo je tá časť
fázového prúdu trojfázového asynchrónneho motora, ktorá vytvára moment
motora točivým magnetickým poľom. V prípade, ak použijeme pohon z obrázku 3, potom vieme definovať prevodový pomer medzi momentom motora
a silou pôsobiacou na ťažné médium, ktoré je ekvivalentné hmotnosti police.
• Meranie prúdu jednosmerného motora (diskového, compoudného) hlavného pohonu – pri použití pohonu pre zdvih extraktoru s jednosmerným
motorom, dokážeme podobne ako v predchádzajúcom bode na základe
prúdu rotora (ktorý je priamo úmerný momentu na hriadeli) a prevodových
pomerov pohonu určiť hmotnosť police. Pri jednosmernom motore však nevieme dostatočne presne určiť zložku prúdu, ktorá zodpovedá zdvíhaniu
hmotnosti, pretože nepoznáme presný podiel cudzích vplyvov pri pohybe
extraktora.
Najvhodnejšou metódou na meranie hmotnosti police v univerzálnom policovom zakladači sa javí metóda zisťovania aktuálnej hodnoty momentotvorného prúdu meniča trojfázového asynchrónneho motora hlavného
pohonu extratora. Za predpokladu, že poznáme všetky prevodové pomery
mechanického pohonu extraktora a parametre motora hlavného pohonu,
potom platí:
MM = ( m . g . r ) / N
(1)
Pričom: MM – je moment motora; m – hmotnosť police; g – gravitačné
zrýchlenie = 9.81 kg.m.s-1; r – polomer hnacieho kolesa ťažného média;
N – prevodový pomer prevodovky pohonu
MM = kS . IM
(2)
Pričom: kS – je konštanta stroja; IM – momentotvorný prúd motora
Keďže nevieme definovať doplnkové silové pôsobenie mechaniky a vedenia extraktora, vplyv rôzneho napnutia ťažného média a ďalšie vplyvy,
3
2
1
0
bez
police
ktoré ovplyvňujú hodnotu výsledného momentu na hriadeli a ani ks – konštantu stroja, nie je možné výpočtom určiť závislosť momentotvorného prúdu
od hmotnosti police s nákladom.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti som sa rozhodol určiť závislosť momentotvorného prúdu od hmotnosti police s nákladom meraním na skutočnom prototype stroja. Meranie sa uskutočnilo na prototype policového zakladača
s frekvenčným meničom, ktorý indikoval okamžitú hodnotu momentotvorného prúdu v stavovom slove. Pri meraní sa používal pohon s inkrementálnym
rotačným snímačom polohy hriadeľa motora hlavného pohonu, ktorého
dáta spracovával frekvenčný menič a používal ich pre riadenie rýchlosti
otáčania. Meranie prebehlo pri otáčkach ekvivalentných frekvencii 2 Hz,
pričom polica sa pohybovala smerom nahor. Namiesto záťaže boli použité
rovnaké závažia o hmotnosti 20,5 kg.
Hodnoty v tabuľke udávajú veľkosť momentotvorného prúdu ako percento menovitého prúdu motora. Výsledky meraní sa líšia maximálne o 2 %
voči priemernej hodnote z desiatich meraní. Z grafického vyjadrenia závislosti je vidno, že priebeh je lineárny, z čoho vyplýva, že je možné definovať parametre priamky, ktorú je možné bodmi merania preložiť.
Po sérii meraní, ktoré sú zachytené v Tabuľke 1 sme došli k záveru, že
metóda merania hmotnosti police pomocou hodnoty momentotvorného
prúdu frekvenčného meniča trojfázového asynchrónneho motora je spoľahlivá s chybou merania menšou ako 2 % a je vhodná na priemyselné
použitie – na meranie hmotnosti police v univerzálnom policovom zakladači. Táto metóda je zo spomenutých metód ekonomicky najvýhodnejšia,
keďže nepotrebuje žiadny doplňujúci hardvér a jej presnosť je dostatočná pre praktické použitie v priemyselných aplikáciách.
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
85
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Meranie pneumatík
pomocou bezkontaktných systémov
využívajúcich triangulačnú metódu
Ing. Juliána LITECKÁ, PhD., Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV Prešovskej univerzity v Prešove
Výroba kolies a pneumatík tvorí neodmysliteľnú súčasť automobilového priemyslu. Od samotného
návrhu, cez výrobné procesy, zabezpečujúce kladené požiadavky na finálny výrobok, až po finálnu
kontrolu, podliehajú nárokom na ekonomickosť a efektívnosť týchto procesov výroby pneumatík.
Bezpodmienečne finálna kontrola odzrkadľuje kvalitu výrobných procesov a tvorí tak nevyhnutnú
podmienku pre uvedenie produktu na predajný trh a jeho prevádzku. Aj tu je na výber množstvo
alternatív, ktoré vychádzajú z požiadaviek na parametre kvality finálneho produktu. Z pohľadu nároku
na čas a zásahu, t.j. poškodenia materiálu výrobku, sa radia bezkontaktné metódy merania medzi
progresívne a rýchlo vyvíjajúce sa technológie, ktoré šetria čas aj peniaze. Samotné možnosti realizácie a aplikácie sú zamerané na určovanie kolmosti, rovinnosti v horizontálnom alebo vertikálnom
smere, meranie a kontrolu priemerov a rozmerov výrobkov, automatizovaná selekcia kvality produkcie,
kontrola kvality povrchov výrobkov a kontrola kvality kritických výrobkov. V článku sa budeme venovať
systémom a ich možnostiam merania profilu pneumatík pomocou bezkontaktnej triangulačnej metódy
merania, pomocou laserových meracích systémov.
sa po celej šírke objektu odráža pod uhlom a cez objektív snímača
je premietaný tvar povrchu na obraz v geometrickom súradnicovom
systéme. Prepojenie na softvérovú podporu tak umožňuje meranie
polomerov a priemerov, výšky, šírky, uhla a odchýlok tvaru a polohy
a vyhodnocovanie ich presnosti.
Tento princíp merania využíva aj spoločnosť Starrett-Bytewise, ktorá
je divíziou The L.S. Starrett Company, ako lídra v metrológii od roku
1980. Starrett – Bytewise využíva tri typy základných snímačových
technológií: pevný laserový zdroj, pomalé laserové snímače na vedenie obrobku a kontrolné snímače s digitalizáciou obrazu do CAD
systému. Multi-snímačové systémy tak získavajú tisíce bodov v okolí
profilu a priradia ich ku CAD šablóne, kde sa stávajú kľúčovými parametrami pre meranie.
Obr. 1 Princíp
triangulačnej metódy
Bezkontaktné meranie CrossCheckHD™
pri výrobe zelených pneumatík
Bezkontaktné meranie pomocou triangulačnej
metódy
Princíp merania vzdialenosti pomocou triangulačnej laserovej metódy je zobrazený na obr. 1. Táto metóda využíva zdroj laserového
lúča pre jeho projekciu na povrch meraného objektu. Laserové svetlo
86
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Pneumatika zabezpečuje jediný kontakt medzi vozidlom a vozovkou,
preto musí ponúkať ideálnu rovnováhu medzi priľnavosťou, záberom,
komfortom, tichosťou, dlhou životnosťou, energetickou úspornosťou
a cenou. A to bez kompromisov. Výroba pneumatiky nespočíva v jednoduchom vyliatí gumy do formy. Ide o zložitý proces, ktorý si vyža-
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
hádzanie a bočné hádzanie, tvaru dezénu a kvality zvaru. Pri pevnej verzii je poskytnutá 100 % kontrola na každom stanovišti pre
zvolený parameter.
Bezkontaktné meranie opotrebenia profilu
dezénu
Obr. 2 CrossCheckHD™
bezkontaktný merací systém behúňa zelených pneumatík
duje venovanie výnimočnej pozornosti každému detailu. Samotná
výroba pneumatík prechádza stálymi inovačnými procesmi. Jedným
z ich výsledkov sú aj tzv. zelené pneumatiky, ktoré majú nižší valivý
odpor a zvyšujú tak palivovú úspornosť vozidla. Pre zabezpečenie
kvality zelených pneumatík musí byť celý výrobný proces kontrolovaný. Kontrola je predovšetkým zameraná na možné poruchy na vonkajšom povrchu pneumatiky, tvare pneumatiky, radiálnom hádzaní
a bočnom výkyve.
CrossCheckHD™ čiarový laserový snímač umožňuje kontrolu zelených pneumatík v ktorejkoľvek fáze ich výroby. GTU softvér obsahuje sadu na prezeranie a využitie analytických nástrojov pre
hodnotenie všetkých aspektov pre uplatnenie tzv. zelených pneumatík. Nastavením pomocou klávesnice je spúšťané skenovanie, ktoré
umožňuje zobraziť farebné mapy hádzania v 3D režime, obvodové
a bočné krivky. Súčasťou systému je filtrovanie a otáčanie údajov
s nastavením limitov pre vyhovel/nevyhovel. Mrak nameraných bodov je možné pre jeho ďalšiu analýzu importovať do CSV formátu.
Modul je vyhotovovaný ako rozhranie PC alebo PLC. Tento systém
je k dispozícii v dvoch vyhotoveniach ako prenosné a pevné. Výhodou prenosného systému je možnosť jeho presunutia zo stroja
na stroj, čo poskytuje spôsob, ako dôsledne preštudovať celý obvod
konečného tvaru gumového pása zelenej pneumatiky pre radiálne
Pri návrhu pneumatík je pre konštruktérov veľkou výzvou vyvíjať nové
dezény a zmesi, ktoré by poskytovali dlhšiu životnosť behúňa pri rovnomernejšom opotrebení. V spolupráci Starrett-Bytewise s Ford Motor
Company a ďalšími poprednými OEM výrobcami pneumatík vyvinuli
CTWIST, ako spôsob merania a charakteristiky opotrebenia behúňa
pneumatík, čo umožnilo pochopiť konštruktérom lepšie správanie sa
vzniku opotrebenia. So systémom CTWIST sú nové pneumatiky prerušované pravidelne kontrolované na opotrebenie po niekoľkých
cykloch. Týmto systémom je možné predpovedať životnosť behúňa
pneumatiky pre každé rebro, pričom výsledkom je niekoľko správ
o opotrebení behúňa ako pomoc pre konštruktérov lepšie porozumieť, kde sú potrebné zlepšenia. CTWIST využíva bezkontaktný laserový snímač, ktorý umožňuje zbierať asi 1 000 000 meracích bodov
za menej ako 5 minút. Prvky systému tak dokážu:
• vygenerovať dáta o opotrebení hĺbky profilu pre každý cyklus
• ukázať pätu a špičku opotrebenia naprieč profilu behúňa pneumatiky
• zobraziť 3D farebnú mapu straty povrchu behúňa pneumatiky
• zobraziť stratu profilu naprieč povrchu behúňa pneumatiky
• predpovedať opotrebenie pre každé rebro dezénu.
Bezkontaktné meranie nahustenia pneumatík
systémom Bead-to-Bead
Konštruktéri pneumatík a foriem na ich výrobu majú za úlohu vytvárať
nové vzory pneumatík, ktoré spĺňajú prísne rozmerové požiadavky
v prípade nahustenia pneumatiky. Prírastok nafúknutia je predpovedaný pomocou výkonného CAD modelovacieho softvéru. Nahustené
pneumatiky sa tradične merajú pomocou ručného náradia pre kontrolu
zhody s cieľom návrhu. Kontrola ručným náradím je časovo náročná,
nepresná a závisí od operátora. Starrett-Bytewise Bead-to-Bead systém
bezkontaktného merania (B2B) umožňuje okamžité získanie profilu
pneumatík od jednej pätky k druhej a na oboch bočných stenách behúňa pneumatiky. Dáta sú poskytované vo vizuálnom zobrazení. Drag
and drop strmeňové nástroje umožňujú jednoduché meranie. Importovanie CAD modelu do softvéru Bead-to-Bead tak umožňuje prekrytie
a porovnanie výsledkov s pôvodným návrhom a importovať ich naspäť
do CAD systému pre jeho ďalšiu analýzu. Týmto spôsobom merania je
možné merať rotujúce pneumatiky vysokou rýchlosťou. Jednotlivé dáta
je možné exportovať do DXF a TXT formátov.
Obr. 4
Bead-to-Bead bezkontaktný
merací systém nahustenia pneumatiky
Obr. 3 CTWIST
bezkontaktný merací systém dezénu pneumatiky
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
87
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Pružno-plastická deformácia
Finálny výsledok technologického
procesu tvárnenia – ohýbanie
Ing. Eva VITIKÁČ BATEŠKOVÁ, PhD., Technická univerzita v Košiciach
V automobilovom priemysle sa používajú
plechy rôznych akostí. Použitie danej
akosti plechu závisí od miesta aplikácie
pri samotnej výrobe automobilu. Pre dobrú
spracovateľnosť karosárskych plechov je
potrebné poznať vlastnosti plechov ako
celku, ale aj jeho jednotlivých oblastí. Preto
konštruktér musí dobre rozumieť konštrukčným materiálom, musí mať prehľad
o ich možnostiach, vlastnostiach, čo je zahrnuté v oblasti teórie pružnosti a pevnosti.
Pružnosť a pevnosť je takpovediac abecedou každého správneho konštruktéra.
Otázky pružnosti a pevnosti sú technicky
mimoriadne dôležité. Materiály, ktoré sa
podrobujú veľkým plastickým deformáciám
jednak v procese výroby alebo už v priebehu prevádzky, je potrebné sledovať vzhľadom na to, kde sa deformácia lokalizuje
a taktiež pri plošnej deformácii.
Oceľové plechy používané v automobilovom priemysle sú takýmito
materiálmi. Z analýz hmotnosti súčasného automobilu (obr. 1) strednej kategórie vyplýva, že karoséria predstavuje 20 %, veká a dvere
6 % hmotnosti, pričom podvozok 21 % a motor 18 % hmotnosti. Automobiloví konštruktéri dnes venujú intenzívnu pozornosť najmä redukcii
hmotnosti najviac používaného materiálu – ocele, ktorá tvorí základ
konštrukčných častí, ako je napr. karoséria, podvozková skupina, motor atď. Z predmetných analýz vyplýva, že 62 % z celkovej hmotnosti
osobného automobilu pripadá na oceľ, resp. liatinu.
88
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Obr. 1 Hmotnostná analýza automobilu
Z historického hľadiska môžeme karosérie rozdeliť na podvozkové,
polonosné a samonosné. Karoséria je vyrábaná priamo s podvozkom, alebo je najprv vyrobený iba podvozok, ktorý je postupne
spojený s karosériou. Dnešným najrozšírenejším typom je karoséria
samonosná, ktorá sa nachádza vo všetkých osobných automobiloch.
Podstatou samonosnej konštrukcie je tuhý, ale zároveň pružný celok,
ktorý nepotrebuje rám podvozku ako nosný prvok. Nápravy sú upevnené priamo na karosérii. Čo sa týka motora s prevodovkou je taktiež
zavesený na samonosnej konštrukcii karosérie. Prvý automobil, ktorý
bol koncipovaný na základe samonosnej karosérie, bol v roku 1922
Lancia Lambda.
Karoséria je zložitý výrobok (obr. 2), preto musí pre správnu funkciu
spĺňať niekoľko dôležitých požiadaviek:
• pevnosť a tuhosť konštrukcie
• minimálna hmotnosť – úspora materiálu, PHM
• minimálny odpor vzduchu – ovplyvňuje spotrebu PHM
• dobrý výhľad vodiča
• pohodlné otváranie a uzatváranie dverí a kapôt
• maximálne pohodlie cestujúcich, účinné vykurovanie spojené
s vetraním
• kvalitná zvuková a tepelná izolácia
• ľahká a rýchla montáž a demontáž vymeniteľných prvkov.
Obr. 2
Model samonosnej karosérie
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Jednoducho laik by povedal, že tvárnenie je zámerne riadená deformácia kovov pomocou vonkajších síl tak, aby sme dosiahli požadovaný tvar súčiastky bez porušenia jej súdržnosti... Technológia tvárnenia
je spracovanie kovových a nekovových materiálov s využitím pretvorenia materiálu, a to bez porušenia jeho celistvosti. Technologické
procesy tvárnenia delíme na tri základné operácie: plošné tvárnenie,
objemové tvárnenie za studena (pretláčanie, rezanie, rotačné kovanie, kalibrovanie...), objemové tvárnenie za tepla (voľné kovanie, valcovanie, zápustkové kovanie).
Do skupiny technologických procesov plošného tvárnenia (obr. 3),
patria také tvárniace metódy, pri ktorých meníme tvar, rozmery
a vlastnosti bez podstatnej zmeny prierezu východiskového polotovaru. Prebieha to pôsobením vonkajšieho zaťaženia bez porušenia
súdržnosti polotovaru, materiálu. Nezmeneným prierezom je najčastejšie rozmer hrúbky polotovaru. Medzi najčastejšie používaný východiskový materiál radíme plech. Samotné pretvorenie materiálu sa
realizuje za studena. Plošným tvárnením za studena sa teda vyrábajú
výtvarky s vysokou tvarovou a rozmerovou pevnosťou, ktoré sa používajú v ľahkých a vysoko tuhých konštrukciách. Na plošné tvárnenie sa
používajú materiály, ktoré sú charakterizované ako dobre tvárniteľné,
teda s vysokou hodnotou ťažnosti a kontrakcie a zároveň pri nízkej
hodnote medze sklzu a medze pevnosti. Materiál vhodný na jednotlivé operácie plošného tvárnenia je volený na základe technologických skúšok. Veľmi dobre tvárniteľné materiály sú nelegované ocele
s obsahom uhlíka do 0,1 % a austenitické koróziovzdorné ocele. Rovnako dobrú tvárniteľnosť majú meď, hliník a niektoré zliatiny hliníka
a mosadz. Obmedzenú tvárniteľnosť za studena majú koróziovzdorné a žiaruvzdorné feritické ocele s vysokým obsahom chrómu a niklu.
Ohýbanie je technologický proces, pri ktorom vplyvom pôsobenia
ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru polotovaru. Pôsobia teda okrem ohybového momentu aj
pozdĺžne a priečne sily. Dochádza tu k požadovanej trvalej zmene
tvaru bez podstatnej zmeny prierezu východiskového materiálu. Materiál je deformovaný v mieste najväčšieho ohybového momentu, t.j.
plastická deformácia pri ohýbaní je lokalizovaná do určitého miesta.
Plastická deformácia je pri ohýbaní nehomogénna, samotný pohyb
je sprevádzaný spevnením materiálu, čím sa menia aj pevnostné
vlastnosti a následne i vlastnosti ohýbanej súčiastky. Tieto okolnosti
majú za následok zníženie hmotnosti strojno-technologických celkov.
Východiskovým polotovarom pre ohýbané súčiastky sú plechy, tyče,
profily. Využívajú sa pri stavbe strojov, vagónov, automobilov, lodí
Obr. 4 Schéma ohýbania
a iných. K ohýbaniu sa používajú ohýbadlá, ktoré sa skladajú z ohybníka a ohybnice. Výrobok, ktorý vzniká ohýbaním, nazývame výlisok.
Základné operácie ohýbania sú: ohýbanie do tvaru U, ohýbanie
do tvaru V, ohraňovanie, rovnanie, zakružovanie, driapkovanie, lemovanie, osadzovanie, obrubovanie.
V oblasti materiálov používaných na výrobu v automobilovom priemysle sa najväčšie zmeny dosiahli v náhrade nízko uhlíkových ocelí
s medzou sklzu 201 MPa, vysokopevnými s medzou sklzu cca 350
MPa. Oba typy boli valcované za studena ako aj za tepla s hrúbkou
od 0,65 – 2 mm. Následne sa vyvinuli flexibilné elementy, ktoré sú
schopné absorbovať nárazy pri plánovanom narastajúcom porušovaní za súčasného mechanického spevňovania.
Základná schéma procesu ohýbania je uvedená na obr. 4. Pri ohýbaní sa v materiáli vyvolá pružne–plastická deformácia s charakteristickým rozložením napätia a deformácií. Pôsobením na vrstvu vonkajšej
strany ohýbaného dielca vzniká zaťaženie ťahom. Opakom sú vrstvy
na vnútornej strane zaťažené tlakom.
Popis k schéme ohýbania:  – uhol ohýbania, S0 – hrúbka ohýbaného plechu, l1, l2 – dĺžky úsekov neohýbaných častí plechu, lNV – dĺžka ohybu neutrálneho vlákna, r – polomer vnútorného ohýbaného
vlákna, R – polomer vonkajšieho ohýbaného vlákna, RNV – polomer
neutrálneho vlákna.
Pri ohýbaní sa nachádza jedno vlákno, ktorého dĺžka bude rovnaká
ako v nedeformovanej časti. Toto vlákno sa nazýva neutrálne vlákno.
Vlákna nad neutrálnym vláknom sa pri ohybe ťahom predĺžia a vlákna pod neutrálnym vláknom sa v dôsledku tlaku skrátia. Závislosti
priehybov koncov častí ohýbaných plechov karosérií od ohybovej
sily sa stanovujú na základe rozboru podmienky statickej rovnováhy
sústavy ako takej.
Deformácia je charakterizovaná ako zmena tvaru telesa pôsobením
vonkajších síl, môže byť spôsobená ťahom, tlakom, ohybom, šmykom,
krutom alebo kombinovaná. Deformáciu môžeme rozdeliť na elastickú (pružná, dočasná) a plastickú (nepružná, trvalá). Pričom pružná
deformácia je závislosť medzi silami a deformáciou, ktorá je pri zaťažovaní aj pri odľahčovaní rovnaká. To znamená, že po odstránení
síl pôsobiacich na teleso, toto nadobúda pôvodný tvar. Pri plastickej
deformácii odľahčovanie prebieha podľa inej závislosti ako zaťaženie. Po odstránení síl pôsobiacich na teleso zostáva jeho tvar trvale
zmenený. Táto deformácia závisí od veľkosti pôsobiacich síl ako aj
na čase ich pôsobenia.
Obr. 3 Rozdelenie plošného tvárnenia za studena
Na záver spomenieme, že z konštrukčného hľadiska a úžitkových
vlastností finálneho výrobku je cieľom znížiť hrúbky plechov využívaných najmä pri stavbe karosérií áut, čo predpokladá zvýšiť ich
pevnosť a únosnosť. Z technologickej stránky výroby karosérií sa výrazne zvyšujú požiadavky na veľmi vysokú plastickosť a rovnorodosť
vlastností.
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
89
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
S e r v i s n á ro b o t i k a
Komplexný modulárny
robotický systém strednej kategórie
s vyššou inteligenciou
Ing. Juraj ŠARLOŠI, Ing. Milan ROZMAN, Ing. Ján ČISÁR, Ing. František ŠOFRÁNEK, Ing. Roland HOLCER, PhD.,
Ing. Róbert SUROVEC, PhD., ZTS VVÚ Košice, a.s.
Modulárny servisný robot pre nasadenie v ťažkých podmienkach
V súčasnosti spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE a.s. pracuje na projekte aplikovaného výskumu,
v rámci ktorého sa rieši problematika komplexných modulárnych robotických systémov strednej
kategórie s vyššou inteligenciou. Ide o mobilné servisné roboty, ktorých výskum je finančne
náročnejší, a preto je i konkurencia vo svete v porovnaní s malými servisnými robotmi podstatne
menšia.
O spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
3D model modulárneho mobilného servisného robota
Skúška fyzického modelu robota
Cieľom je ich aplikácia pri záchranárskych prácach po následkoch živelných pohrôm, pri prvotných zásahoch po chemických, jadrových a iných
priemyselných haváriách, a taktiež pri zabezpečení ochrany v boji proti
90
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Akciová spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE a.s., ktorá je situovaná v srdci Košíc, sa zaoberá vývojom, výrobou,
dodávkou a servisom zariadení pre domácich i zahraničných zákazníkov v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Ponúka širokú škálu dopravných a manipulačných
systémov, servisných robotov, technologických zariadení pre papierenský a chemický priemysel, zariadení pre
jadrové elektrárne, výrobu cisternových návesov i prívesov, a pod. Hodné spomenutia sú projekty, v rámci
ktorých spoločnosť rieši návrh mobilných servisných
robotov pre aplikáciu pri pyrotechnických inšpekciách.
Do tejto kategórie patrí diaľkovo ovládané pásové terénne vozidlo nazývané SCORPIO, na plošinu ktorého
je možné umiestniť vodné delo alebo manipulačné rameno.
ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za svoju vedeckú činnosť získala
aj množstvo ocenení. V Nitre roku 2003 jej bola udelená Cena veľtrhu za manipulačné rameno MT 80 so
šiestimi stupňami voľnosti s implementovanými hydraulickými pohonmi, ktoré pri prieskume a likvidácii priemyselných havárií je schopné manipulovať s bremenom
o celkovej hmotnosti 80 kg. Taktiež sa môže pýšiť v roku 2005 získanou zlatou plaketou od švajčiarskej spoločnosti CERN za vynikajúce výsledky preukázané pri
návrhu robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli veľkého hadrónového urýchľovača.
Na základe dobrých referencií firma vyhrala ďalší tender na dodávku 134 pohonov pre polohovanie kryomagnetov. Za originálne výskumné riešenie, úspešný
vývoj a aplikácie servisných robotov pre prostredie s ionizujúcim žiarením získal generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Jaromír Jezný, PhD. ocenenie v kategórii Osobnosť
vedy a techniky za rok 2012.
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
S e r v i s n á ro b o t i k a
3D model nohy robota
Fyzický a počítačový
model nohy robota
3D model modulárneho
mobilného servisného robota
terorizmu. Veľkou výhodou robotov je ich schopnosť dostať sa
do priestorov, ktoré sú pre človeka neprístupné a zdraviu i životu
nebezpečné.
Na tento účel bola navrhnutá koncepcia modulárne riešeného šesťnohého konceptu mobilného servisného robota s kolesovým ukončením nôh, ktorá popri schopnosti prekonávať prekážky a členitosť
terénu preukázala aj vhodnosť pre rýchly presun, stabilitu a minimálne výkyvy platformy v teréne.
Robot má nasledovné parametre: rázvor podvozku 2 570 mm, celková pracovná dĺžka podvozku 3 000 mm, celková šírka 2 010 mm,
rozchod podvozku 1 560 mm, max. výška podvozku 1 300 mm,
výška prekonávanej prekážky 800 mm, dĺžka prekonávaného výkopu 1 000 mm, prekážka so šikmými stenami široká a vysoká
800 mm, max. stúpanie 35˚, konštrukčná rýchlosť je plynulo regulovateľná do max. 3,8m/s.
Konštrukčné riešenie pohybového mechanizmu
Pre nosnú konštrukciu kolesovo-kráčajúceho mobilného servisného
robota bola vytvorená kombinácia oceľových priehradových modulov a vystužovacích prvkov z penového hliníka.
Konštrukčné riešenie pohybového mechanizmu vychádza z otočnej
priestorovej nohy s troma stupňami voľnosti (otočný kĺb, bedrový kĺb
a kolenový kĺb). Otočný kĺb je uložený v ráme podvozku prostredníctvom dvoch ložísk so skríženými valčekmi, ktoré zachytávajú sily
vzniknuté v radiálnom aj axiálnom
smere. Jeho pohyb zabezpečuje hydraulický valec, ktorý umožňuje rotáciu okolo zvislej osi s rozsahom 90˚.
Pohyb bedrového kĺbu zabezpečuje
dvojica valcov pracujúcich proti sebe, ktoré sú umiestnené na vidliciach
navzájom pootočených o 90˚, čím
je schopný dosiahnuť pohyb s rozsahom 170˚. Pohyb ramena kolenného
kĺbu s rozsahom rotácie 90˚, zabezpečuje hydraulický valec uchytený
na vnútornej strane v osi bedrového
kĺbu na hriadeli.
Koleso s gumovou obručou, ktoré
tvorí poslednú pohybovú os nápravového ramena, sa do pohybu dostáva prostredníctvom hydraulického
rotačného motora. Medzi pohonom
a kolesom je vložený snímač prítlaku, slúžiaci na získavanie informácií
o veľkosti a smere zaťaženia kolesa.
Fyzický model nohy robota
Ako pohonový agregát bol zvolený
benzínový spaľovací motor Kohler, ktorý je umiestnený na zadnej časti rámu
podvozku. Spaľovací motor cez pružnú spojku poháňa piestový a zubový hydrogenerátor, ktorý ovláda
všetky pohyby mobilnej platformy. Pracovný tlak média je 210 barov.
Manipulačné rameno na mobilnej platforme
Na platforme mobilného servisného robota je umiestnená akčná
nadstavba vo forme manipulačného ramena so šiestimi stupňami
voľnosti, s nosnosťou 200 kg a dosahom vyše 1 360 mm. Konštrukčné riešenie manipulačného ramena bolo realizované tak, aby všetky pohony, násobiče a ďalšie komponenty boli umiestnené vo vnútri
konštrukcie. Z dôvodu minimalizácie hmotnosti akčnej nadstavby
sa na výrobu ramena použila zliatina hliníka s vhodnými mechanickými vlastnosťami. Pre zabezpečenie rotácie jednotlivých kĺbov
bol zvolený rotačný hydraulický aktuátor od spoločnosti PARKER
s rozsahom 180˚.
3D model manipulačného ramena
Pre splnenie funkcie koncového efektora manipulačného ramena
je cez hydraulické rýchlospojky možné pripojiť dve vymeniteľwww.leaderpress.sk
| 2/2014
|
91
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
S e r v i s n á ro b o t i k a
né nadstavby. Prvou je vyslobodzovacie zariadenie. Je
to rozpínací a stláčací nástroj určený na rôzne použitie,
ktoré bolo zoptimalizované s cieľom zmenšenia rozmerov v pomere k celkovému rozpínaciemu účinku. Druhou
je dekontaminačná nadstavba, ktorá predstavuje ucelený
systém dekontaminačných nádrží a odsávacej jednotky
na zabezpečenie jej určenia. Ostatné časti, ako vysávací
modul, tlakový modul, dekontaminačné nádrže a filtre, sú
uložené na ráme.
Systém riadenia a navigácie
Návrhy realizované v tejto časti projektu boli orientované s ohľadom na typ robota a účel jeho nasadenia.
Záchranné, no najmä silové ozbrojené zložky vyžadujú
plnú kontrolu nad činnosťou robota. Z toho vyplynula aj
hierarchia stanovených cieľov a ich rozsahov. Preto základom je realizácia systému teleoperátorského riadenia ako
komplexného celku s otvorenou architektúrou. Vzhľadom
na komplikované riešenie mobilného podvozku je táto
otvorenosť nevyhnutná pre postupné integrovanie modulov
zvyšujúcich funkcionalitu a inteligenciu teleoperátorského
rozhrania, čím sa zavádza vyšší komfort a bezpečnosť
ovládania.
Pre zavedenie hydraulických prvkov do riadiaceho systému, boli použité riadiace a meracie platformy single
board RIO. Úlohou tejto platformy nie je len zabezpečovať
pripojenie k akčným členom a snímačom polôh, ale taktiež
vykonávať samostatnú reguláciu pohybov kĺbov, a teda celých nôh. Preto s ohľadom na výpočtový výkon, náročnosť
regulačných algoritmov a množstvo signálov, sú použité tri
platformy sbRIO, kde každá sa stará o obsluhu dvoch nôh.
Pre zabezpečenie funkcionality boli navrhnuté a realizované expanzné dosky (FPGA Peripheral board), rozširujúce
hardvérové vstupy a výstupy pre potreby pripojenia potrebného počtu signálov.
Fyzický model manipulačného ramena
Skúška fyzického modelu robota
Riadenie a regulácia vyžadujú presnú informáciu o polohe
každého kĺbu okamžite po zapnutí, z toho dôvodu sa uvažovalo o absolútnom snímači polohy. Minimálne rozlíšenie
bolo pôvodne stanovené na 12 bitov/otáčku pre potreby
polohovania, ale z dôvodu určovania uhlovej rýchlosti
bolo zvýšené na 16 bitov/otáčku. Bol zvolený resolver
v kombinácii s novým typom prevodníka AD2S1210, ktorý v sebe spája vyhodnocovaciu elektroniku a generátor
sínusového signálu pre budenie resolvera, čo v podstatnej
miere zjednodušuje návrh a umožňuje miniaturizovať výsledné zariadenie. Ovládanie pohonu, snímanie polohy
a samotné merania boli realizované v programovom prostredí Labwiev.
Pre určenie polohy a orientácie v priestore bez informácie z okolia je nutné použiť inerciálne snímače, merajúce
zrýchlenia v jednotlivých osiach. Z týchto snímačov je možné integrovaním zrýchlenia získať informáciu o rýchlosti
a polohe, avšak merania sú nepresné a chyba určenia polohy narastá s časom. Z toho dôvodu bol zvolený MEMS
IMU ADIS16485 od Analog Devices s desiatimi meracími osami (trojosí akcelerometer, gyroskop a magnetomer,
meranie atmosférického tlaku). Pre spresnenie informácie
o natočení vozidla v horizontálnej rovine je doplnený
o jednoosí optický gyroskop DSP-1750 od KVH. K zakúpeným gyroskopom bola navrhnutá modulárna konštrukcia a podporná elektronika, zabezpečujúca ich napájanie
a mechanické i elektrické pripojenie k riadiacemu systému.
92
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Skúška fyzického modelu robota
Pri skúške boli vyšetrované nasledovné módy pohybu: priama jazda, zatáčanie, pootočenie robota na mieste okolo centrálneho bodu tela, rotácia
okolo koncového bodu aktuátora ramena, všesmerová jazda, kráčanie typu
kôň a pavúk.
Tento príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu AV Req-001690001 „Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou
inteligenciou“.
POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU
INOVATÍVNE TRENDY
v logistike a optimalizácii logistických procesov
Digitálny podnik & Logistické fórum po prvýkrát spolu na konferencii
organizovanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
a partnerskou záštitou Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Skupina CEIT Group v súčasnej dobe reaguje na podnety a potreby zákazníkov. Prichádzame s prezentáciou nových trendov a nástrojov využívaných v logistike, ako aj nástrojov na optimalizáciu
logistických procesov. Ponúkame dlhoročnú tradíciu konferencií
a inovatívne spájame Logistické fórum a Digitálny podnik v rám-
ci jedného špeciálneho podujatia. Konferencia bude rozdelená do
dvoch častí. Prvá bude orientovaná na špecializované prednášky a
v druhej časti si účastníci vyskúšajú vybrané optimalizačné nástroje
alebo logistické riešenia pri riešení praktických úloh. Týmto prístupom chceme zvýšiť efektivitu a účinnosť samotného podujatia.
Dve konferencie v jednej
Tematické zameranie konferencie
Rýchlosť, spoľahlivosť a efektívnosť podnikových logistických procesov môže výraznou mierou ovplyvniť
výkonnosť a produktivitu celého podniku. V súčasnosti
sú na trhu dostupné vysoko sofistikované riešenia, ktoré
poskytujú široké spektrum funkcionalít, či už samotných
logistických prostriedkov, zariadení využívaných pracovníkmi logistiky, monitorovacích a riadiacich informačných systémov.
Podujatie reflektuje na aktuálne výzvy, ktorým čelia súčasné logistické procesy, resp. systémy:
z Digitalizácia, modelovanie, simulácia a optimalizácia logistických procesov
z Projektovanie skladov a zariadení využívaných v skladovom hospodárstve
z Automatizované logistické systémy – využívané logistické
prvky, prístupy a informačné technológie
z Ľudský faktor v logistickom procese – analýza a optimalizácia logistických činností
REZERVUJTE SI TERMÍN UŽ TERAZ
10. – 11. júna 2014 Holiday Inn, Žilina
Kontaktné údaje:
www.ceitgroup.eu
TELEFÓN:
0940 870 899
[email protected]
Partneri podujatia:
CEIT Digitálny podnik
CEIT Technical Innovation
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický.
CEIT Consulting
ENVIRONMENTALISTIKA
Nebezpečné látky
vo firme, ich skladovanie
a manipulácia s nimi
Radek ZAJÍC, DENIOS s.r.o.
Firma či organizácie používajúce
v prevádzkach látky ohrozujúce
životné prostredie, zdravie osôb, či
prinášajúce požiarne riziko, je povinná riešiť skladovanie a manipuláciu
s týmito látkami v súlade s platnou
legislatívou tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia, zdravia,
či životov osôb a predchádzalo sa
vzniku požiaru.
Spoločnosť DENIOS sa tejto problematike, ako predný európsky
výrobca, venuje v ČR už viac ako 15 rokov a na európskej úrovni už
od roku 1986. Vo svojom sortimente má široké spektrum výrobkov, od záchytných vaní, cez skladovacie kontajnery a ich príslušenstvo, až po požiarne odolné kontajnery. Samozrejmosťou je široká ponuka sorbentov
v sypkom i textilnom prevedení. Výhodou výrobného závodu v Strakoniciach je možnosť výroby ,,na mieru“ podľa potrieb zákazníka.
Splnenie legislatívnych požiadaviek je zabezpečené použitím prostriedkov zabraňujúcich únikom nebezpečných látok, alebo v prípade ich úniku,
brániacich ich ďalšiemu rozšíreniu a minimalizácii už vzniknutej havárie.
Medzi prostriedky zabraňujúce únikom sa radia záchytné vane schopné
zachytiť objem najväčšej skladovanej nádoby, či 10 % z celkového skladovaného množstva nebezpečnej látky. Spoločná pre všetky záchytné vane
je požiadavka na certifikovanú tesnosť, zaisťujúcu to, že sa prípadný únik
nebude ďalej rozširovať. Prevedenie záchytných vaní je dané miestom použitia a druhom nebezpečnej látky, ktorú má vaňa zachytiť. Pre najčastejšie skladované oleje a iné uhľovodíky sa používajú vane oceľové, ktoré sú
mechanicky veľmi odolné a bývajú lakované, alebo žiarovo zinkované, čo
zlepšuje životnosť vane. Pri vonkajšom použití je potrebné zaistiť zakrytie
vane proti nechcenému naplneniu zrážkovou vodou tak, aby nedošlo k vyplaveniu nebezpečnej látky. Potom hovoríme o skladovacích depotoch, či
kontajneroch. Pre skladovanie chemických látok sa obvykle používajú záchytné vane z plastu, čo je zväčša vďaka vysokej odolnosti vysoko hustotný polyetylén. Špecialitou sú vane z nerezovej ocele, ktoré sú používané
94
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
Núdzová sada
v prepravnom vozíku
na niektoré vysoko koncentrované kyseliny a agresívne chemické látky. Tieto vane sa využívajú tiež v potravinárskych prevádzkach. Záchytnú vaňu
nájdete pod každým regálom, či regálovým systémom, v ktorom sú skladované nebezpečné látky. Regálové systémy je ale možné vybaviť i záchytnými vaňami v každej polici samostatne tak, aby nedošlo v prípade úniku
k nežiaducemu miešaniu chemických látok, a tým k nebezpečnej reakcii, čo
je tiež legislatívna požiadavka, ktorú musí skladovací systém splniť.
Ako ale postupovať, ak k úniku dôjde mimo záchytnej vane, napr. pri prevoze, či manipulácii? V prvom rade je potrebné čo najrýchlejšie zastaviť
únik a zabrániť, aby sa už uniknutá látka dostala do kanalizácie a ohrozila životné prostredie, či zdravie osôb. K tomu slúžia havarijné súpravy so
sorbentmi a rôzne druhy pomôcok na utesnenie kanalizačných odtokov,
ENVIRONMENTALISTIKA
Požiarno odolný sklad
typ FBM
Záchytná stanica
z PE pre 1 IBC
prípadne i plávajúce norné steny na zachytenie úniku na vodných tokoch.
Po zastavení úniku a zabránení rozšíreniu uniknutej látky, je čas na likvidáciu pomocou sorbentov sypkých, či textilných. Sorbenty sa delia na hydrofóbne, ktoré odpudzujú vodu a sú vhodné pre odstránenie olejov z vodnej
hladiny, a na hydrofilné, ktoré nasávajú látky s obsahom vody i olej, a uhľovodíky, či chemické látky.
Samostatnou kapitolou je plnenie bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich z predpisov požiarnej ochrany a prevencie. Keďže je väčšina
horľavých látok zároveň nebezpečná pre životné prostredie, k vyššie
uvedeným opatreniam pribúdajú opatrenia pre zabránenie vzniku a minimalizáciu následku požiaru. Návrh takého skladovacieho systému je
ale závislý na mnohých okolnostiach, čo je individuálne riešené podľa
miestnych podmienok užívateľa v spolupráci s jeho bezpečnostnými
technikmi.
Pre skladovanie menšieho množstva horľavých látok sa používajú požiarne odolné skrine, ktoré sa umiestňujú priamo v prevádzkach a pre skladovanie väčšieho množstva sa potom používajú kontajnery s alebo bez
požiarnej odolnosti, ktoré je možné umiestniť vo vnútri budovy i vonku.
Optimálnym riešením pre uloženie väčšieho množstva látok v sudoch
alebo IBC kontajneroch sú systémové skladovacie kontajnery, ktoré ponúkajú maximálnu kapacitu jedného skladu až 24 IBC nádrží alebo 144
sudov. Pokiaľ však opäť nie sú k dispozícii dostatočné odstupové vzdialenosti musia byť horľavé látky uložené v požiarne odolných kontajneroch. Na toto špeciálne použitie vyvinul DENIOS skladovací kontajner
s požiarnou odolnosťou, ktorá dosahuje až 120 minút pri vnútornom aj
vonkajšom požiarnom zaťažení. Samozrejmou súčasťou konštrukcie je integrovaná záchytná vaňa príslušného objemu. Hlavnou výhodou týchto
systémov je možnosť ich umiestnenia dovnútra budovy alebo na voľnom
priestranstve, a to práve bez potreby dodržiavania inak nutných odstupových vzdialeností. Celý sklad je vybavený vetracím zariadením a zároveň
môže byť aj vyhrievaný a klimatizovaný. V ponuke sú k dispozícií rôzne
štandardné veľkosti, a to od najmenšej skrine rozmeru cca 1,5 x 1,5 m až
po pochôdzny skladovací kontajner rozmerov 6 x 2,5 m. Okrem týchto
bežných veľkostí je DENIOS schopný navrhnúť špeciálne rozmerové riešenie až po rozmer 9 x 3 m.
Absolútnou novinkou v požiarne odolných skladoch je typ FBM, ktorý
umožňuje kapacitne uložiť až 8 IBC nádrží objemu 1 000 litrov alebo
12 europaliet. Vďaka svojej konštrukcii regálového skladu šetrí priestor
potrebný pre jeho umiestnenie a zároveň uľahčuje manipuláciu s veľkými
nádobami. Oba tieto skladovacie systémy úspěšne získali v Technickom
a skúšobnom ústave stavebnom v Prahe platnú Požiarnu klasifikáciu pre ČR.
Vzhľadom na šírku tejto témy, odporúčame navštíviť tiež webové stránky
spoločnosti DENIOS vrátane e-shopu, kde nájdete mnoho ďalších inšpiratívnych riešení a vybavenia výroby 24 hod denne, 7 dní v týždni.
Tlačený katalóg s viac než 400 stránkami, si môžete, rovnako ako návštevu odborného poradcu, vyžiadať telefonicky na bezplatnej linke
0800 11 80 70, alebo e-mailom na adrese: [email protected]
Navštívte nás na
Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre
v dňoch 20. – 23. 5. 2014,
pavilón F, stánok č. 45
Záchytná vaňa z ocele pre 4 sudy
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
95
HOSPODÁRSKE SPEKTRUM
15 rokov
výroby lisovacieho náradia
v Dubnici nad Váhom
Ing. Tibor HANKO, Kuka Enco Werkzeugbau, spol. s r.o.
Firma KUKA ENCO Werkzeugbau spol. s r.o. v Dubnici nad Váhom vznikla v roku 1996, keď
svetový líder v robotizácii a automatizácii, koncern KUKA AG so sídlom v Augsburgu a slovenská spoločnosť Enco s.r.o. Bratislava, položili základy konštrukcie pre zváracie linky. Neskôr
pribudla nástrojáreň. V roku 1999 sa otvorili dvere pre výrobu lisovacích nástrojov pre automobilový priemysel. Od roku 2001 do súčasnosti sa spoločnosť stále vyvíja aktívnym tempom
po technickej a odbornej stránke. Odberateľmi nástrojov sú najznámejšie automobilky, ako
BMW, VW, AUDI, DAIMLER, OPEL, SAAB, VOLVO, JAGUAR, PSA, KIA... Spoločnosť sa stala,
vďaka know how od KUKA AG, lídrom vo výrobe lisovacieho náradia v strednej Európe.
od metodického návrhu, cez konštrukciu, výrobu a zapracovanie
u zákazníka. Ponúkame výrobu nástrojov na vonkajšie i vnútorné
diely. Pre zákazníkov garantujeme údržbu lisovacieho náradia
a pomoc pri nábehu výroby lisovaných dielov pre nové modely.
V súčasnosti má firma 170 zamestnancov a v dubnickom regióne
ďalej rozvíja svoje aktivity.
Počas 15 ročnej existencie firmy prešli našimi rukami stovky až tisícka
lisovacích nástrojov, či to už bola kompletná výroba nástrojovej sady,
alebo len údržba nástrojov. Od začiatku založenia firmy sme vyrobili viac ako 1 000 lisovacích nástrojov pre viac ako 200 plechových
výliskov 15 svetových automobiliek. Za túto dobu sme sa výrobou
postupne odborne vypracovali od vnútorných plechových výliskov
na vonkajšie diely karosérie automobilov. Pri týchto vonkajších dieloch, ktoré tvoria celkový dizajn automobilu, sa kladie veľký dôraz
na kvalitu tvaru a presnosť prevedenia dielu. Túto úlohu sme dokázali
zvládnuť pri projektoch, ako sú BMW X1, BMW R 1200GS, VW Pasat, Porsche Cayenne, Lamborghini Huracan atd..
na rozmerovo
je zameranie sa
om
y
eľ
ci
m
ný
av
hl
a
e vonkajšie diel
Naším najbližším ožitejšie nástroje a nástroje pr
e zl
väčšie a odborn a a ocele.
iník
hl
z
automobilov
KUKA ENCO Werkzeugbau spol. s r.o.
Výrobný program tvorí lisovacie náradie pre automobilový priemysel a konštrukcie pre zváracie linky. Spoločnosť sa dynamicky rozvíja a dnes ponúka kompletnú výrobu lisovacieho náradia
96
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
KUKA ENCO Engineering
Konštrukcia pre zváracie linky zahŕňa komplexné návrhy zváracích
liniek pre automobilový priemysel. Úlohou je konštruovanie zváracích prípravkov karosárskych dielov podľa zadania zákazníka
a následná realizácia simulácie jednotlivých procesov počas zvárania. Konštrukcie sa realizujú v SW Catia V5 a Unigraphic NX7,
simulácia procesov v SW Robcad a Process Simulate. Ako doplnkové služby realizujeme komplexný popis procesov pri zváraní v SW
Process Designer a vytváranie Layoutov v SW Microstation. Zváracie linky sme realizovali pre zákazníkov, ako sú VW, BMW, OPEL,
Audi, Škoda, ...
HOSPODÁRSKE SPEKTRUM
d
ládli v Dubnici na
sme prijali a zv
y
k)
zv
ní
at
vý
bl
to
ké
ný
ta
j
ad
A
(z
a vonkajší diel
Váhom: vnútorný Lamborghini – HURACAN –
ky
automobilu znač na autosalóne Geneva 2014.
ný
va
vo
sta
vy
el
mod
Spolupráca a podpora
odborného vzdelávania
Naša spoločnosť spolupracuje a podporuje odborné vzdelávanie na SOŠ v Dubnici nad Váhom. Spoločne sa nám podarilo v minulom
roku otvoriť po 10 rokoch zabudnutý kráľovský
učňovský odbor strojárstva – odbor nástrojár.
Dôkazom je 12 nových mladých učňov v novom ročníku 2013 – 2014 na SOŠ. Ponúkame im podporu pri
odbornom vzdelávaní, prax s najnovšími technológiami
a dlhoročné odborné skúsenosti z problematiky výroby
lisovacieho náradia pre automobilový priemysel. Najlepší absolventi SOŠ nájdu v našej firme uplatnenie a zamestnanie.
robných prozlepšovanie vý
le
tá
us
ne
je
u
io
a hodnot y
cieľom a stratég h zákazníkov. Tvoríme históriu
poty
šic
Naším hlavným
dn
na
diely za ej ka
v a služieb pre
Váhom. Vonkajšie
d
na
ci
cesov, produkto
ni
ub
D
v
ho náradia
z našej dielne.
výroby lisovacie
ktoré vyšli taktiež
Cayenne,
nového Porsche
Inovujeme a investujeme
V roku 2013 sme investovali 1,2 mil. eur do viacerých
technológií, najväčšou investíciou bola kúpa portálového obrábacieho centra pre vysokorýchlostné obrábanie. Na tomto stroji dokončujeme finálne opracovanie
lisovacích nástrojov, a tak zabezpečujeme vysokú kvalitu
vyhotovenia. V roku 2014 – 2015 budeme investovať
2 mil. eur do rozvoja a rozširovania výrobných plôch našej spoločnosti a obstarávania nového 1 600 t skúšobného lisu. V oblasti konštrukcie zváracích liniek pripravujeme
výstavbu technologického centra a následné rozširovanie
konštrukčnej kancelárie.
Nejlepší exponáty FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC
3D tiskárna, odjehlovací stroj a pásová pila na kov
Obr. 1
Obr. 3
Obr. 4
Letošní ročník soutěže Grand Prix o nejlepší exponát či technologii veletrhů FOR INDUSTRY a FOR
LOGISTIC (15. – 17. 4 2014, Praha) zná své vítěze.
Odborná porota se z celkem 17 přihlášených exponátů rozhodla udělit cenu společnostem Pegas-Gonda, RWT a AROJA. Čestné uznání Grand Prix získala
M&C Calibr za mobilní akreditovanou kalibrační
kancelář. Ocenění předal během galavečeru předseda poroty Stanislav Maňas a zástupce ze strany
organizátora, ředitelka průmyslových veletrhů, Vanda Yousifová. Jedno mají všechny oceněné exponáty
společné: porotci kladně hodnotili zejména snadnou
obsluhu vystavených strojních zařízení a jejich vliv
na zvýšení efektivity výrobního procesu.
Představení oceněných exponátů:
Automatická pásová pila na kov Pegas 400 PROFI
A-CNC (společnost Pegas-Gonda s. r. o.): Jedná se
o pásovou pilu na kov s automatizovaným procesem
podávání polotovaru i vlastního řezu. Porotu zaujalo
krytování pily dle aktuálních směrnic CE s důrazem
na bezpečnosti obsluhy (obr. 1).
Odjehlovací stroj BSM 650
RRDB (společnost RWT, s.
r. o.): Jedná se o stroj pro
finální úpravu povrchu sloužící pro odstranění okují na výpalcích řezaných
plazmou, oxidační vrstvu
na výpalcích řezaných laserem a odstranění ostřin
na výliscích a výstřižcích.
Porota ocenila možnost širokého využití spolupráce výrobce (obr. 2).
Obr. 2
3D tiskárna Vision 3D printer (společnost AROJA, s. r.
o.): Pro hodnotící komisi byly u této moderní 3D tiskárny
důležité parametry jako snadná ovladatelnost a cenová
dostupnost i pro širokou veřejnost (obr. 3).
Čestné uznání za mobilní akreditovanou kalibrační laboratoř: Čestné uznání získala společnost M&C Calibr
za svou laboratoř a svým kladným přístupem k zákazníkovi (obr. 4).
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
97
HOSPODÁRSKE SPEKTRUM
Trenčiansky robotický deň
Vladimír Bobot
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14,
Trenčín, organizovala 9. ročník Trenčianskeho
robotického dňa (TRD). Medzinárodná prehliadka
tvorby mladých nadšencov v robotike sa
uskutočnila 2. a 3. apríla 2014 na výstavisku
Expo Center a.s. v Trenčíne. Zúčastnilo sa jej
28 základných a stredných škôl so 74 robotmi.
Súťaže TRD sa uskutočnili v štyroch kategóriách: Driver A, Driver B, Skladačky robotov a Freestyle. V kategórii Driver A bolo úlohou robota prejsť v čo
najkratšom čase po vymedzenej dráhe. Driver B mala navyše jeden úsek
dráhy pieskový základ a jeden je so stúpaním. Kategória Skladačky robotov
bola určená pre najmenších, kde predstavujú roboty, zložené z robotických
stavebníc. Freestyle prezentuje roboty bez obmedzenia a je otvorený pre
nápady a hľadanie súvislostí v robotike. Pekným príkladom je robot poštár
– práca žiakov Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach. Možno ho budeme
o 10 rokov stretávať v uliciach. Všetky súťaže sú určené pre žiakov základných a stredných škôl, pričom s jedným robotom súťaží trojčlenné družstvo.
Vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo školstva, z ktorého príspevku organizátor poskytuje zúčastneným družstvám obedy, prepláca cestovné a v prípade potreby ubytovanie.
Usporiadatelia chcú, aby bol každý ročník v niečom lepší ako predchádzajúci. Minulý rok bola nosnou témou kozmonautika a s prednáškou vystúpil
L. Roth, Slovák, ktorý pracoval na projektoch družicového výskumu v NASA.
Tento rok bol úspešne orientovaný na tému robohranie a na prezentácie firiem a vysokých škôl.
Motivácia robohraním
Roboty v budúcnosti nahradia manuálnu aj intelektuálnu činnosť ľudí. Má
naša krajina potenciál byť rovnocenným partnerom súčasných technologických veľmocí? V športe platí: podmienkou úspešnej reprezentácie je široká
základňa hráčov. Podobne v technike: čím viac mladých ľudí pritiahneme
k technickým vedám, tým viac bude špičkových odborníkov.
Preto TRD nejde cestou stanovenia náročného zadania, ktoré by dokázala
98
|
2/2014 | www.leaderpress.sk
splniť len úzka skupina študentov. Jeho cieľom bolo a je pritiahnuť čo najširší
okruh aj začínajúcich robotikov. Krédom podujatia je motivácia. Pritiahnuť
mladých ľudí k technike a presvedčiť ich, že správnou cestou nie je realizovať myšlienky iných, ale hľadať, navrhovať a realizovať riešenia vlastné.
Robotika a technika všeobecne môže deti na základných a stredných školách baviť. Vysoké školy im dajú detailné odborné znalosti, ktoré odovzdajú
v praxi. Preto boli na TRD nadväzujúce prezentácie FEI STU Bratislava, TU
Košice, Žilinskej univerzity a Mendelovej univerzity v Brne. Na ne nadviazali
svojimi prezentáciami Firmy ABB s.r.o., Schunk Intec s.r.o., Konštrukta Industry a.s., Manz Slovakia s.r.o., Jablotron Slovakia s.r.o., Emerson a.s. a mnohé
iné. Ukázali žiakom, že ich znalosti sú využiteľné a pracovný trh si takýchto
odborníkov vyslovene žiada a dokáže ich výborne ohodnotiť.
Žiaci a študenti mohli obdivovať napríklad robot na čapovanie nápojov
od ABB s.r.o., exkurzie do výrobných priestorov Konštrukta Industry a.s.,
interaktívnu hru Schunk s.r.o., planetárium hvezdárne v Partizánskom, súťaž
Jablotronik, elektromobil, elektromotorku a elektrobicykel, ukážku činnosti
hasičského zboru, dynamické ukážky zneškodňovania výbušnín Medzinárodného centra výnimočnosti pre oblasť EOD, 3D tlačiarne a podobne.
Vysoké školy sa predstavili lietajúcimi kvadrikoptérmi, kráčajúcimi robotmi,
humanoidnými, emocionálnymi a cvičiacimi robotmi, robotickou guľou, robotom na skladanie Rubikovej kocky, robotickým psom, gestami riadenými
robotmi a pod.
SOŠ Trenčín sa teší na jubilejný 10. ročník TRD. Spolu s posledným kozmonautom na Mesiaci Andrew Cernanom mu želáme veľa úspechov.
Výsledky Trenčianskeho robotického dňa 2014:
V kategórii Driver A sa súťaže zúčastnilo 37 robotov. V kategórii Driver B sa súťaže zúčastnilo 15 robotov.
V kategórii Stavebnice robotov sa súťaže zúčastnilo 14 robotov. V kategórii Free style sa súťaže zúčastnilo 8 robotov.
Umiestnenie podľa jednotlivých
kategórií
Kategória Driver A
1. miesto – cena primátora mesta Trenčín – SOŠ
Handlová, Richard Horniak, robot Baltazar
2. miesto – SOŠ Handlová, Peter Ondrejovič,
robot QQ
3. miesto – SOŠ Handlová, Martin Stotka, robot Cruiser
Kategória Driver B
1. miesto – cena riaditeľa SOŠ Pod Sokolicami
14, Trenčín – ZŠ s MŠ Chlebnice, Mário Šútovec, robot Trimer
2. miesto – ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná, Patrik Chorvát, robot NXT 2
3. miesto – ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná, Jakub Jančo, robot NXT 3
Kategória Stavebnice robotov
1. miesto – cena predsedu TSK – Gymnázium,
Alejová 1, Košice, Jochman, Čáky, Farbula, robot Mačka a myš
2. miesto – ZŠ Prievidza, Jakub a Matej Mazúr,
robot Ľudské telo
3. miesto – ZŠ s MŠ V. Mitúcha, Horné Srnie,
Štefan Gajdošík, Robert Jurčo, Alexander Kubíček, robot Čistička odpadových vôd
Free Style
1. miesto – cena Ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR – SPŠ elektrotechnická Piešťany, Košik Michal, robot AllWheelbot
2. miesto – SOŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad
Váhom, Martin Dodek, robot RJPPV
3. miesto – SPŠ Myjava, Patrik Štefka, robot
AnyWay
Špeciálne ceny:
Špeciálne ceny spoločnosti ABB s r.o. za kreatívne riešenia odovzdala Anežka Benčeková: SOŠ
Handlová, Richard Horniak; ZŠ s MŠ Chlebnice, Mário Šútovec; Gymnázium, Alejová 1, KE,
Jochman, Čáky, Farbula; SPŠ elektrotechnická,
Piešťany, Košik Michal
Špeciálnu cenu spoločnosti Emerson a.s. odovzdal Jozef Holoubek – ZŠ a MŠ Rosina, Tomáš
Nagy
Špeciálnu celu spoločnosti Elso Philips Service
s.r.o. za osobný prínos odovzdal Marián Hubinský – SPŠ Nové Zámky, Marek Molda
Špeciálnu cenu spoločnosti National Instruments
s.r.o. za nápad odovzdal Peter Brieška – Gymnázium Alejová 1, Košice, Eduard Čuba
Mimoriadnu cenu stavebnice MERKUR odovzdal
za firmu MERKUR Toys s.r.o. Ľuboš Langhammer:
Kupón v cene 800 Kč – Martin Krska SOŠ Pod
Sokolicami 14, Trenčín; Kupón v cene 400 Kč –
Adrián Horolicza, SOŠ Stará Turá
Špeciálnu cenu európskej vzdelávacej agentúry
Meridián odovzdal Vladimír Kováčik – Gymnázium Alejová 1, Košice, Eduard Čuba
Špeciálnu cenu spoločnosti Manz Slovakia s.r.o.
za kreativitu odovzdal p. Juraj Krivý – SOŠ Bzinská, Nové Mesto nad Váhom, Martin Dodek
Dar pre SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne v hodnote 650 dolárov v podobe forexového robota
od firmy WSM s.r.o. odovzdal Ján Ostrolúcky
Dar pre SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne
od spoločnosti Schunk Intec s.r.o. odovzdal František Jantoška
Špeciálnu cenu spoločnosti Schunk Intec s.r.o.
za inovatívne riešenie odovzdal František Jantoška – SPŠ Myjava, Patrik Štefka
www.leaderpress.sk
| 2/2014
|
99
HOSPODÁRSKE SPEKTRUM
N o v i n k y s v e t o v ý c h v ý ro b c o v
Výrobný závod Kia na Slovensku
oslavuje desiate výročie
Spoločnosť Kia Motors Slovakia si pripomína 10. výročie od svojho príchodu na Slovensko. K podpisu investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Kia Motors Corporation
a vládou Slovenskej republiky došlo 18. marca 2004,
pričom výstavba závodu trvala necelé 2 roky. Od spustenia sériovej výroby v závere roka 2006 vyrobila Kia
na Slovensku viac ako 1,6 milióna automobilov a 2,3
milióna motorov. Celková výška investícií od roku 2004
do dnešného dňa presiahla hodnotu 1,4 miliardy eur.
Spoločnosť aktuálne zamestnáva približne 3 800 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výrobe modelov Kia
cee’d, Kia Sportage a Kia Venga. Kia spustila sériovú
výrobu svojho úplne prvého modelu dňa 7. decembra
2006. Model Kia cee’d naplnil očakávania zákazníkov
na európskom trhu natoľko, že sa stal v období od decembra 2006 do marca 2014 najžiadanejším vozidlom
vyrábaným v závode. Svedčí o tom jeho viac ako polovičný podiel na celkovej produkcii. Športovo-úžitkový automobil Kia Sportage ho nasleduje s vyše 30-percentným
podielom. Výrobné portfólio vhodne dopĺňa viacúčelové
mestské vozidlo Kia Venga. U zákazníkov sú dlhodobo
najobľúbenejšími farbami vozidiel biela, čierna a strieborná.
Spoločnosť Kia Motors Slovakia ako jediný automobilový závod na Slovensku vyrába vo svojom areáli okrem
vozidiel aj motory. Benzínové motory tvoria viac ako
polovicu z celkovej produkcie, zvyšok predstavujú dieselové. Od roku 2006
do dnešného dňa je najpreferovanejším benzínový motor s objemom 1,4 litra
(27 %). Takmer polovicu produkcie Kia exportovala do sesterskej automobilovej spoločnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech v Českej republike.
VW Slovakia – fabrika roka 2013
Volkswagen Slovakia v Bratislave získal, ako vôbec prvý závod
zo Slovenska v histórii, ocenenie Fabrika roka 2013. Renomovaná
cena je už viac ako 20 rokov benchmarkom pre výrobné spoločnosti Európy. Prvé miesto v kategórii excelentná veľkosériová výroba prebralo z rúk organizátorov vedenie spoločnosti v nemeckom
meste Amberg. „Sme hrdí za toto uznanie našej práce. Naša dlhoročná snaha neustále sa zlepšovať sa vyplatila,“ povedal Albrecht
Reimold, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia (VW SK).
Spoločnosť získala renomované ocenenie za štíhle produkčné procesy, neustále inovovanie, zvládanie komplexity produkcie a kvalifikáciu zamestnancov na vysokej úrovni. Spoločnosť tiež v rámci
stratégie Think Blue. Factory. presadzuje cieľ vyrábať vozidlá do roku 2018 o 25 % ekologickejšie. Výsledky meria na základe piatich
ukazovateľov – spotreby energie, vody, tvorby odpadov i emisií
CO2 a prchavých organických rozpúšťadiel.
Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku už viac ako 23 rokov.
Od roku 1991 vyrobil viac ako 3 milióny vozidiel. Patrí k najväčším
exportérom, investorom i zamestnávateľom v súkromnom sektore
na Slovensku. Zamestnáva vyše 9 400 ľudí. V závode v Bratislave
vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen
up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche
Cayenne a prevodovky, v Martine komponenty pre podvozky a prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska.
102 |
2/2014 | www.leaderpress.sk
HOSPODÁRSKE SPEKTRUM
N o v i n k y s v e t o v ý c h v ý ro b c o v
Zahraniční investori
počítajú s rastúcimi obratmi
V roku 2014 rozmach ešte nechá na seba čakať – hovoria zahraniční
investori na Slovensku. Podľa prieskumu väčšina účastníkov spomedzi
196 firiem z európskeho zahraničia nehodnotí hospodársky vývoj
lepšie než v minulom roku – celkom v protiklade s vlastnými očakávaniami vývoja firmy. V rámci krajín strednej a východnej Európy bolo
Slovensko v prieskume vyhodnotené ako najatraktívnejšia lokalita pre
investície.
Súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku považuje 60 percent opýtaných podnikov za uspokojivú, 29 percent ju hodnotí ako zlú. Viac
ako každý štvrtý podnik vidí nádej na zlepšenie počas tohto roka,
57 percent verí, že sa dostaví stagnácia. Očakávania pre svoju vlastnú firmu však naproti tomu vychádzajú zreteľne optimistickejšie. Viac
ako polovica firiem počíta v tomto roku s rastúcim obratom, kým iba
11 percent očakáva zhoršenie ekonomickej situácie. Takmer každý
štvrtý podnik chce rozširovať svoje investície a počet pracovníkov.
„Výhľady konjunktúry a hospodárska politika v súčasnosti nedávajú
dostatok impulzov, aby sa podniky pohli smerom k intenzívnejším investíciám,“ zaujíma stanovisko k týmto výsledkom pán Vladimír Sle-
zák, prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
(SNOPK) a súčasne generálny riaditeľ spoločnosti Siemens. Napriek
tomu sa chýbajúca dôvera neprejavuje negatívne na stave zamestnanosti. Väčšina podnikov chce napriek zložitej situácii udržať stav
svojich zamestnancov na stabilnej úrovni alebo počet dokonca zvýšiť.
Prednosťou lokality Slovensko je podľa mienky respondentov z radov
investorov predovšetkým členstvo v EÚ, výkonná a produktívna pracovná sila za relatívne mierne náklady, dostupnosť a kvalita miestnych dodávateľov. „Desať rokov po vstupe do Európskej únie dávajú
investori Slovensku vynikajúce vysvedčenie za jeho začlenenie sa
do európskeho vnútorného trhu,“ vysvetľuje pán Vladimír Slezák.
V celkovom súčte účastníci prieskumu opäť hodnotia Slovenskú republiku ako najatraktívnejšiu krajinu na umiestňovanie investícií v strednej
a východnej Európe. V porovnaní s minulým rokom sa Česká republika posunula späť na druhé miesto. Poľsko a Estónsko si opätovne
rozdelili tretie a štvrté miesto.
Drvivá väčšina zahraničných spoločností (84 %) by svoje investície
na Slovensku aj v súčasných podmienkach zopakovala.
Novinkou high - tech technologie
a stroje řízené robotem
Téměř šest set odborníků ze čtrnácti zemí světa, včetně České
republiky a Slovenska, se ve dnech 23. a 24. dubna 2014 sešlo
v jihočeském KOVOSVITU MAS, a. s., kde měli možnost zhlédnout nejnovější strojírenské technologie.
„Na letošním ročníku jsme představili celkem 11 typů nejmodernějších obráběcích strojů. Hlavní novinkou byla prezentace multifunkčních center, aplikace robotizovaného pracoviště
a dalších obráběcích strojů,“ představuje manažer marketingu
Martin Volný.
technologii jsou dány požadavky jednotlivých států, pro které je zakázka
určena.
Setkání strojařů na KOVOSVITU má dlouholetou tradici. I tentokrát celou
akci organizátoři pojali jako prezentaci a výměnu zkušeností z oblasti vývoje a výroby obráběcích strojů, ve kterých má Česká republika historickou
tradici. České stroje drží dlouhodobě vysoký kredit mezi světovými dodavateli a více než 70 let se vyváží do celého světa. V současné době má
české strojírenství více než třicetiprocentní podíl na HDP a česká ekonomika
plánuje v tomto odvětví další vzestup.
Multifunkční centra jsou vysoce sofistikované technologie. V minulosti se výrobek obráběl na čtyřech strojích a dnes je možné
na jediném stroji provádět až třicet technologických operací.
„V oblasti těchto high-tech technologií jsme jedni z deseti výrobců na světě. Vývoj prvních multifunkčních strojů jsme zahájili
již v 80. letech. Dnešní centra jsou velice konstrukčně náročné
stroje, kdy jejich cena se pohybuje dle vybavení a konfigurace
od 14 až do 30 milionů,“ pokračuje Martin Volný.
Robotizované stroje jsou další inovací v portfoliu KOVOSVITU
MAS, které pokryjí především potřebu automatizovaného provozu, kde se vyrábí větší kusová série. „Stroje s robotem se mohou doplnit i o další komponenty a zařadit se do celé robotické
linky, kterou jsme schopni na požadavky zákazníka také dodat.
Kompletní linka pak obsahuje více robotů nebo jeden robot obsluhuje více strojů,“ vysvětluje Volný.
Další zajímavostí byla prezentace obráběcího stroje na výrobu náprav v oblasti železniční dopravy, kdy parametry na tuto
www.leaderpress.sk
| 2/2014
| 103
HOSPODÁRSKE SPEKTRUM
Na pltiach za
romantikou a relaxom
Text a foto Milan MATUŠINSKÝ
Pltníci na Váhu pod Strečnom využívali plte na prepravu dreva a osôb už od jedenásteho storočia. Plte
vyrábali jednoduchým spôsobom – spájali viaceré
kmene stromov. Začiatok plavby na najdlhšej slovenskej rieke Váh sa viaže k Liptovu, no práve prielom
rieky Malou Fatrou patril k najnebezpečnejším. Názov
pltiska Bariérová, ktoré tvorí začiatok vodnej cesty, je
odvodený od slova bariéra a evokuje aj v tomto čase
význam splavovaného úseku. Ten sa vryl do pamäti
prvých cestovateľov ako miesto životunebezpečných
prekážok, predovšetkým obrovských vyčnievajúcich
skál.
Pltníci, ktorí zvážali drevo, museli vystihnúť najvhodnejší čas – vody muselo byť akurát, jej prúd mal mať silu a nebezpečné miesta bolo treba
prekonať čo najrýchlejšie. Úseku pod Strečnom sa všetci obávali. Vravelo sa, že ten kto sa na Váhu medzi bralami Margita a Besná nevyhol
spodným prúdom, skončil na dne. Vráťme sa však k novodobej pltníckej
tradícii, ktorá si v tomto roku zapísala svoju šestnástu sezónu.
Pltnícky predák Pavol Albrecht spresňuje, že v roku 1999 obnovilo pltnícku tradíciu desať pltníkov so štyrmi plťami. Momentálne jazdí viac
ako dvadsať pltníkov a ich „flotila“ sa rozrástla na desať pltí. Plavba
na sedemkilometrovom úseku sa začína na už spomínanom pltisku
Bariérová, odtiaľ prechádzajú plte viac či menej známymi úsekmi, napríklad popod Starý hrad či dva železničné mosty ústiace do tunelov,
zoznámia sa s mnohými technickými, historickými a prírodnými pozoruhodnosťami, až napokon zakotvia pod Strečnianskym hradom. Pôvodní pltníci cestovali až z Liptova a po nebezpečnom úseku pod Strečnom
sa neskôr pokojne plavili cez Dunaj až do Čierneho mora.
Historici nazvali rieku Váh v minulosti dravým, bludným a túlavým vlkom. Bolo to aj preto, že členitý terén Domašínskeho meandra rieku
skrúca, tisícky rokov ju opiera do skál, a tým vytvára zaujímavé kamenné sochy, záhadné krútňavy a hlbočiny. Plavbu na pltiach pod Strečnom si preto obľúbili nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci.
Pltníctvo zaznamenalo najväčší rozmach v osemnástom, devätnástom
a začiatkom dvadsiateho storočia. Kolískou pltníctva na Váhu bol
Liptov, splavnými tokmi na Slovensku boli okrem Váhu, Hron, Kysuca
a Orava. Najvýznamnejšou bola vážska pltnica. Dĺžka pltí dosahovala
až štyridsať metrov a najväčšie z nich mohli prepraviť až 180 kubických metrov nákladu. Nástup železničnej dopravy v rokoch 1915 až
1935 znamenal prakticky zánik tohto remesla.
Vodiči, ktorí pravidelne jazdia cez Strečniansku úžinu, si neraz povzdychnú – lepšie by bolo hádam ísť plťou po vode ako po tejto ceste.
Iste je však pozitívne, že vďaka strečnianskym pltníkom sa na túto éru
nezabúda, a tak určite stojí za úvahu, pozvať na plavbu plťou svojich
hostí, či spolupracovníkov, alebo len tak s rodinou si vychutnať nádherný a históriou opradený kraj. Šťastnú plavbu!
104 |
2/2014 | www.leaderpress.sk
Ďakujeme za spoluprácu:
Mediálni partneri:
Generačná výmena
a nástupníctvo v spoločnosti
Riaditeľ verzus majiteľ
Expanzia na zahraničné trhy
4. 6. 2014, Modra
www.informslovakia.sk
RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 2/2014
New Johnson Controls Technology Centre in Trenčín
Johnson Controls is a global multi-industrial
company with a primary focus on business in
the automotive industry, building management
systems and manufacturing of car batteries. In
Trenčínthere was inaugurated on the 9the April
its new headquarters of Technology Centre.
(www.johnscontrols.sk, p. 8)
Automatica - 6th International Trade Fair for
Automation, the 3rd – 6th of June 2014, Munich
Trade Fair Centre
Although AUTOMATICA will take place this year
only for the sixth time, but in a very short time
it got on in the world's largest trade fair in the
field of robotics and one of the most important
platforms in the automation branch. This positive
fact is a result of the phenomena that the product
spectrum, presented at the trade fair, covers
the whole product chain, i.e. from components,
robots and systems to complex equipment.
For the first time the trade fair AUTOMATICA
2014 offers an own exhibition on the theme of
professional robotics.
(www.expocs.cz, p. 12)
Modern Electric Drives for Your Applications
Japanese company IAI, a manufacturer of electric
linear axis, multi-axis systems, desktop robots and
SCARA robots, during the time of its existence, has
become the synonym for an innovative and quality
solution in the field of industrial automation.
(www.rem-technik.cz, p. 14)
Robotics in Manufacturing of ABS – Thanks
Robots You Can Brake Completely
Car manufacturers require at the parts for the
anti-lock braking systems still greater precision.
This problem is also solved by a global
manufacturer of ABS systems. In its factories in
China, Germany and the U.S.A there were used
a manual production lines, which did not reach
the required parameters and which adapted with
difficulties to its customers’s changing projects.
This cost the company time and money and the
company lost other contracts.
(www.staubli.cz/robotics, p. 15)
Together Into New Period
The future of automation lies in the direct
cooperation between a human and a robot.
KUKA, Augsburg producer of robot and robot
devices, will emphasize at AUTOMATICA 2014
in June the importance of humans’ and robots’
interaction, thus secure cooperation of humans
and robots. At a press conference in April
the Augsburgsshowed way to the future of
automation.
(www.kuka.cz, p. 16)
Bright Future of ABB Robots
Maybe at first glance, the new family of
robots much different from its predecessor,
however there are important hundreds of
small improvements that are hiding inside.
The introduction of IRB 6700 family includes
four variants of the actual load from 150 to
235 kg with action radius from 2.65 to 3.20 m.
Progressively four other variants will be added up
for the need of higher load up to 300 kg and with
smaller action radius of the models with a lower
load.
(www.abb.sk, p. 18)
Wittmann Battenfeld CZ - OPEN HOUSE 2014
At the end of last year Wittmann Battenfeld CZ
Ltd. celebrated by now the 10th anniversary
of its presence on the market in the Czech and
Slovak Republic. On this occasion the firm held
to its customers on the 10th April the event
called “OPEN HOUSE 2014”. Interest was beyond
expectations really great. The event was attended
by 110 visitors from 55 companies.
(www.wittmann-group.cz, p. 20)
www.leaderpress.sk
| 2/2014
| 105
RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 2/2014
Start-Up of Intelligent Revolution in Welding
Technology
The company Fronius begins a new period
thanks to a completely new designed platform
of the MIG/MAG welding instruments TPS/i:
Users benefit from individually customizable as
well as additionally extensible devices that are
characterized by high intelligence and extensive
communication functions. (www.fronius.sk, p. 24)
Intelligent loads handling
Series Liftronic AIR - The latest generation of
industrial manipulators of the INDEVA series
combines the power of a traditional pneumatic
manipulator with intelligence of INDEVA brand.
The lifting force is pneumatic; yet the control is
electronic. The manipulator is suitable for lifting
of centred or very heavy loads. Models are
available from 80 to 310 kg and are available for
pole mounting, ceiling or overhead rail. Compared
with traditional pneumatically controlled
manipulators, Liftronic Air offers important
advantages that help improve safety, ergonomics
and productivity. (www.indevagroup.com, p. 26)
Hitch AGV INDEVA
Hitch AGV Indeva is a typical design that is
used for pulling carts sets. Thanks to Indeva
Lean System trolleys can be designed according
to materials that can be moved. The company
Indeva helps you to get technical support for the
design and production of trucks and create the
best system for automatic loading/unloading of
materials.
(www.indevagroup.com, p. 27)
TUNNEL AGV INDEVA
Tunnel AGV Indeva is used to move trucks
through shops and warehouses.
This automatically guided vehicle (AGV) is
placed under the cart, which is then pulled to its
destination by using a fully automated system pin
- hook. At the end the AGV ejects itself behind
the cart, automatically releases the full cart,
which is then required to be brought back to the
warehouse. The AGV is typically used to move
materials that are difficult to handle from truck to
line rack.
(www.indevagroup.com, p. 27)
Marking for Automotive Industry
Company BPrinting Ltd., actives in the field
of industrial marking, represents the English
producer Linx Printing Technologies at the Slovak
market. This producer belongs among the elite.
BPrinting provides, together with these devices,
professionaltraining, complete service and it
also provides supplies of original spare parts
and consumables for the Slovak market. At MSV
2014 in Nitra there will be represented, among
other things, this producer’s news, a new range
of laser markers LINX SL102 and SL302, and the
newest type of ink-jet printer LINX 5900.
(www.bprinting.eu, p. 29)
From AgieCharmilles to GF Machining Solutions
Company AgieCharmilles Ltd. has moved to new
premises in Podolí - Brno, where there is a new
106 |
technology centre of GF Machining Solutions. On
this occasion they organized Open Days on the
27th and 28th of March with the inauguration of
the centre and the presentation of their activities.
A company director, Karel Kopp, informed
firms’s representatives on the development of
the company from GF AgieCharmilles to GF.
Machining Solutions and company’s employees
presented their new products and machinery in
the technology centre: HPM 800U - milling centre;
FORM 200 RTC - electric discharge die-sinking
machine with a rotary tool changer; CUT 20P electric discharge wire-cutting machine.
(www.gfms.com, p. 30)
AU Optronics Slovakia, Ltd. – Production
Programme of Automotive
From 2013 the company AU Optronics Slovakia
Ltd. added to manufacture and repair of LCD
panels also production programme for automotive
sector. The actual capacity possibilities of the
programme already meet a number of important
automotive customers, predominately in the
area of metal stamping, plastic molding, design,
manufacture and servicing of tools. The company
holds the quality certificates ISO 9001:2008 and
ISO/TS 16949, which were received in 2013.
(www.AUO.com, p. 32)
MPS1 Drill Series - New for High Performance
Drilling
MPS1 drills have been developed with two
ground-breaking improvements – a possibility of
application at high cutting parameters or - in the
original cutting parameters – an achievement
of extreme durability parameters. It is the result
of a combination of improving existing drill
Mitsubishi parameters, which are considered the
world's best, with the latest technology.
(www.mcs..sk, p. 36)
VQ – Anti Vibration HM End Mills for Difficult to
Cut Materials
VQ – The premium series hardmetal end mills
from Mitsubishi Materials again expands to
include three new types. The latest addition
includes a roughing mill, a mill with semilong cut length and a mini mill with 4 cutting
edges, designed especially for Torx - contours.
These end mills are designed primarily for
high performance machining of difficult to cut
materials - Inconel and stainless steels but also
suitable for machining of carbon steels, alloys
and hardened steels and copper alloys.
(www.mcs.sk, p. 37)
Production Holes and Threads by Company
ISCAR
Generally, taps are very simple and convenient
tools to create a thread in a hole. There is no
need for service’s special skills and knowledge.
The cyclical time is considerably shorter and
prices of tools are very attractive in comparison
with thread milling. In order to obtain the required
quality of a thread, it is necessary to consider
several factors.
(www.iscar.sk, p. 38)
2/2014 | www.leaderpress.sk
Increased Efficiency in Production
For many years, SCHUNK, a competent leader
for clamping technology and gripping systems,
has led a campaign for greater efficiency
in production. The sophisticated guides of
grippers, highly integrated micro-valves, positive
lightweight constructions and clamping systems
with a high-compact performance enable the
symbiosis of efficiency and sustainable sources
in modern manufacturing. Within the concept
of sustainability initiative "Blue Competence" of
the German Engineering Federation (VDMA), the
world-known family company presents energyand cost-effective components in the field of
workpiece clamping, tool clamping and gripper
systems.
(www.schunk.com, p. 40)
New HFC Solutions from Workshop PRAMET
PRAMET presents the new products at the
forefront of modern mills PENTA HF. It is the
axially positive tool for high feed milling, which
was named by its main attribute changeable
cutting inserts of this series - five edges.
(www.pramet.sk, p. 42)
Tools and Strategies for Application of Parting-off
and Grooving
The company Seco Tools has decided to more
apply itself to tools for parting-off and grooving.
Assortment of tools for parting-off and grooving,
system shaped turning MDT, grooving inserts
150.10 and tools like Mini Shaft, is now extended
with tangential tools X4. Each of these products
is characterized by stability, reliability and
productivity for grooving and parting-off operations.
(www.secotools.com/sk, p. 44)
Milling of Grooves and Neck-Downs with New
Cutting Inserts with Three Cutting Edges
On the 4th March, 2014 TaeguTec launches a new
range of instruments, which are capable optimally
and economically to perform milling of grooves
and neck-downs across a wide range of industries
including automotive and aerospace where the
production of hydraulic components and precision
groove milling is required. (www.taegutec.sk, p. 46)
Steel turning - shorter cycles and higher process
security
Advances in material science and manufacturing
processes at Sandvik Coromant have led to
a more comprehensive approach to insert grade
development that has resulted in a new generation
P25 grade: GC4325 with Inveio™ technology.
The new grade can be used to improve security
and performance across a broad variety of
turning applications involving various steel types,
operations and conditions. These include roughing
and finishing, continuous and interrupted cuts,
and wet and dry machining. Of course, an added
advantage is that tool inventory can be reduced.
(www.sandvik.coromant.com/sk, p. 48 )
Multicentrum - Meníme život vo výrobe!
Multicentrum – We Change Life in Production
In Porta Solutions there was managed to
RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 2/2014
concretise this aspect by creating a flexible,
easy-to-use and intuitive machine. This machine
is accessible for applications that no competitor
can even imagine or resolve. It brings a benefit of
mass production into the area of frequent changes
occurred in batch production of medium and small
product series. 3-spindle Multicentrum is a jewel in
the beauty and technology.
(www.multicentrum.sk, p. 54)
Flexible Production Due to Principle of "Plug and
Produce"
Nowadays, the industry is undergoing a fundamental
transformation: we are witnessing the integration
of all parts of a value chain in the corporate
structure. Radical changes associated with this
significant change do not influence only companies
in the information technology sector, although the
development of intelligent works often associated
predominately with IT. Even manufacturers of cables
and connectors can contribute significantly in this
new period by means of intelligent solutions and so
can support the industry by increasing flexibility and
efficiency. Lapp Kabel participates in many research
projects concerning to this topic. Together with
partners in the project the company Lapp examines
"manufacturing activity 4.0" under the leadership of
Fraunhofer Institute IAO.
(www.lappgroup.cz, p. 56)
Electrical Discharge Wire Cutters AgieCharmilles
The Swiss company GF Machining Solutions,
presented a significant innovation of its midrange of electrical discharge wire cutting
machines labelled CUT X00 SP/MS. The design
of machinery CUTX00 MS is based on a verified
machine construction with frame from mineral
concrete which was supplemented by an active
thermostabilization and a new sophisticated
electronics, making these machines receive the
highest level of accuracy. (www.gfms.com, p. 60)
Stable Excellence in Extenso
NLX series by DMG MORI offers a total of 29
design variants, from the universal single-spindle
turning machine to the turning-milling centre for
versatile machining and CELOS user interface for
the fastest way from an idea to a finished product.
(www.dmgmori.com, p. 62)
LEADWELL LTC 35 CXLY
FFG (Fair Friend Group) and LEADWELL for
demanding customers innovated a series of CNC
turning machine LTC 35 in order to provide the
greatest versatility for application of this turning
machine.
(www.mikron.sk, p. 64)
Tool Setting Probe Z-Nano
Robust and extremely accurate – a tool setting
probe with linear stroke for measurement and
detection even the smallest tools.
(www.blum-novotest.com, p. 67)
Makino D800Z - Accuracy without Compromises,
Rigidity and Speed
Accuracy, rigidity, speed: Can the vertical
machining center (VMC) provide the same
outstanding performance for all three parameters?
As well the high-end VMC tend to focus on one
of the three parameters and they provide a little
performance compromise for the other two
parameters. Currently, new vertical machining
center D800Z can fairly take pride in equally
good and even matchless performance in all three
parameters. This uncompromising device ties up
with the success Makino D500.
(www.makino.eu, p. 68)
Scanning, Optical Measuring, Multi-sensor – What
to Choose for 3-Dimensional Measuring of Parts?
Do you need to obtain a new technology of
dimensional inspection for manufactured parts
and you shall choose and decide which of the
available solutions is just perfect for your type
of production? We offer you, free of charge and
in one place, a direct and an easy opportunity to
assess the suitability of individual measurement
technology. Why? The reason is simple - we have
got all these measurement technologies in our
showroom and we are willing to allow you free
to try measuring of dimensions directly on your
parts. Visit us and we will together test, which
method of measurement is really suitable for you.
You can choose and with our help you can try
everything immediately in one place and then you
can decide on the basis of this test.
(www.deom.cz, p. 74)
Company Breuckmann – Specialist in 3D Optical
Measurement Technology
For more than two decades, the company
Breuckmann located in Meersburg in Germany
has become an innovative pioneer and a leader
in the development and production of 3D
digitization and measurement systems. Its 3D
sensors, based on own patented technique
of fringe projection integrated into top-level
systems, provide high accuracy and reliability in
affordable priced devices for 3D measurement
and qualityinspection.
(www.merici-pristroje.cz, p. 76)
New Surface Measuring Unit MarSurf XR1
The new surface measuring unit MarSurf XR1
combines the advantages of basic hand surface
measuring devices with the benefits of stationary
laboratory instruments. MarSurf XR 1 integrates
the company Mahr’s long-time experience in the
field of roughness measurement with new potential
technology and user friendly control units. You can
reach with MarSurf XR 1 the top class technology
of surface quality measurement. As well in the
measuring centre as in the manufacture the
instrument-based PC provides all the parameters
and profiles according to international standards.
(www.mahr.com, p. 78)
Fast in Charge – Innovative Solution of Rapid
Induction Charging for Electric Vehicles
Fast In Charge project aims to support the
democratization of electric vehicles in an
urban area by developing an easier and more
comfortable solution for charging of batteries. The
easier and faster method for charging of electric
vehicles (EV) should increase interest in electric
vehicles and their application among the general
public. The main aim of the project is to develop
the cost-effective modular infrastructure that
offers global solutions for the dynamic charging of
electric vehicles.
(www.autoklaster.sk, p. 79)
Recent History of Introduction of CAD Systems
into Practice and Teaching
The article deals with a surface modeling, which
is predominately applied in the design of shaped
exterior and interior parts for a car.
(p. 80)
Weight Measurement of Regal Capacity in
Universal Storage and Retrieval Machine
Regal weight is an important characteristic for the
stability of universal storage and retrieval machine
(thereinafter USEM) and for the prevention of
overloading in USEM’s drive and construction
parts. In principle it is possible to find out the regal
weight in several ways and at various minutes of
USEM’s operating cycle.
(p. 84)
Measurement of Tyres By Means of Contactless
Systems Using Triangulation Method
Tyre production is a complex process that requires
to pay exceptional attention to every detail. The
entire production process must be controlled to
ensure the quality of green tyres. The control is
predominately focused on possible faults at the
external tyre surface, a tyre shape, tyre radial runout and lateral deflection. The article is dedicated
to the system and their possibilities of tyre
profile measurement by means of a contactless
triangulation measuring method using laser
systems.
(p. 86)
Complex Modular Robotic System of Mid-Range
with Higher Intelligence
A modular service robot for use in difficult
conditions Nowadays, the company ZTS VVÚ
Košice Inc. works on applied research project
in the which there is solved the problem of the
complex modular robotic systems in the midrange with higher intelligence. They are mobile
service robots, which have got expensive
research that is why the world’s competition is
also substantially smaller, compared with small
service robots.
(p. 90)
15 Years Manufacturing of Pressing Tools in
Dubnica
The company KUKA ENCO Werkzeugbau Ltd. in
Dubnica was established in 1996 when the global
leader in automation and robotization KUKA AG,
with location in Augsburg and Slovak company
Enco Ltd. Bratislava, laid the foundations for
the construction of the welding lines. In 1999
there was started the production of dies for the
automotive industry. Customers of these tools
are the most famous car factories like BMW, VW,
AUDI, DAIMLER, OPEL, SAAB, VOLVO, JAGUAR,
PSA, KIA.
(p. 96)
www.leaderpress.sk
|2/2014
| 107
Zoznam firiem, ktoré publikujú a inzerujú v ai magazine 2/2014
ABF, a.s. .........................................................................................97
ABB, s.r.o. .......................................................................................18
Agie Charmilles, s.r.o. ................................................................30, 60
Agrokomplex, a.s. ..........................................................................101
Aquastyl Slovakia, s.r.o. ...................................................................72
Automobilový klaster – západné Slovensko ...................................5, 79
AU Optronics Slovakia , s.r.o. ...........................................................32
BPrinting, s.r.o. ...............................................................................29
BOST .............................................................................................54
Blum- Novotest s.r.o. ......................................................................67
CEIT, a.s. ......................................................................................93
Coba automotive, s.r.o. ………………………..............................…………4
Control System, s.r.o. ........................................................................5
Deom s.r.o. ....................................................................................74
DMG Czech, s.r.o. ....................................................................... 6, 62
DENIOS, s.r.o. .................................................................................94
Expo Center, a.s. ...........................................................................100
Expo-Consult+Service, s.r.o. ........................................................7, 12
Fanuc Robotics Czech, s.r.o. ......................................................4, 21
Fronius Slovensko, s.r.o. ..............................................................5, 24
Fleming Europe ..............................................................................53
Gühring Slovakia, s.r.o. ....................................................................33
HUMUSOFT s.r.o. ............................................................................70
ISCAR SR s.r.o. ..............................................................obálka 4, 5, 38
INDEVA SCAGLIA ČR+SR ................................................................26
IN Form Slovakia, s.r.o. ..................................................................105
Johnson Controls Trenčín s.r.o. .......................................................10
Kuka Roboter CEE GmbH ………………..............…………… obálka 2, 4, 16
Kovosvit MAS, a.s. ...........................................................................57
Leonardo technology s.r.o. ................................................................1
LAPP KABEL s.r.o. …………………….........................……………………..56
Mahr, spol. s r.o. ………………………................…………………………….78
Matador Industries, a.s. .....................................................................4
Magritte Studio s. r. o. ……………………………..................………….22, 31
Makino s.r.o. ………………………………………...........................………..68
MCS s.r.o. ....................................................................titulná strana, 36
MicroStep Industry® ………………………………....................………………6
MISAN SK, s.r.o. ..............................................................................35
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. .................................................................64
Pramet Tools, s.r.o. .........................................................................42
PlasticPortal.eu ................................................................................4
Profika, s.r.o. ...............................................................................5, 66
Profika SK, s.r.o. ..........................................................................5, 66
Prima Bilavčík, s.r.o. ........................................................................76
REM-Technik s.r.o. ...........................................................................14
Sandvik Coromant ....................................................................48, 55
Seco Tools SK, s.r.o. .......................................................................44
SCHUNK Intec s.r.o. ....................................................obálka 3, 34, 40
Stäubli .......................................................................................4, 15
Schwer Fittings, s.r.o. ......................................................................28
TaeguTec Slovakia, s.r.o. ...........................................................46, 52
TAJMAC-ZPS ..................................................................................50
TOS Varnsdorf a.s. ..........................................................................58
Valk Welding .................................................................................. 23
Veletrhy Brno, a.s. ...........................................................................65
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. ………………………..........………….20
ZTS VVÚ Košice, a.s. .......................................................................90
®
automotive industry
Časopis o autopriemysle a strojárstve
Journal about the automotive industry,
mechanical engineering
Vychádza štvrťročne
Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09,
ISSN 1337 – 7612
Vydanie:
2/2014, máj – cena 4 €/120 Kč
Redakcia:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Tel.: 041/56 52 755
Tel./fax: 041/56 53 240
e-mail: [email protected]
www.leaderpress.sk
Šéfredaktorka:
PhDr. Eva Ertlová
e-mail: [email protected]
[email protected]
0905 495 177, 0911 495 177
Obchodné oddelenie/marketing:
[email protected]
0911 209 549
Odborná spolupráca:
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity (ŽU)
Ústav konkurencieschopnosti a inovácií ŽU
Slovenské centrum produktivity (SLCP)
Stredoeurópsky technologický inštitút (CEIT)
Združenie automobilového priemyslu SR
Slovenská ergonomická spoločnosť
Redakčná rada:
Ing. Michal Fabian, PhD.,
Ing. Melichar Kopas, PhD.,
Ing. Jozef Majerík, PhD.,
Ing. Jaroslav Jambor, PhD., Mgr. Tomáš Mičík,
Ing. Vladimír Švač, PhD., Ing. Patrik Grznár, PhD.,
Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Výroba:
Grafické štúdio LEADER press, s. r. o.
Tlač:
ALFA Print, Martin
[email protected]
Vydáva:
LEADER press, s. r. o.
Framborská 58, 010 01 Žilina
IČO: 43 994 199
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie
ai magazine 3/2014
®
prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku
uzávierka: 30. 8. 2014
108 |
distribúcia: 12. 9. 2014
2/2014 | www.leaderpress.sk
vydavateľstvo odborných časopisov
© 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG
Prvý profesionálny brankár
zameraný na kvalitatívne ciele
Svetovo prvý uchopovač
s viaczubovým vedením
PGN-plus, univerzálny uchopovač od firmy SCHUNK
Rainer Scholl, komponenty pre uchopovacie systémy,
majster v oblasti brúsenia
Superior Clamping and Gripping
Jens Lehmann, Nemecká brankárska legenda
a
e
i
c
á
t
i
V
im
¿»À»ì·ÉÄ·Ä·ÆźŸ»Ä¿ÄÏƘ
Ä»ËÉÆÅÁÅÀʻɷÉÃÒÂÅ÷ÆÅËŨċÌ·ÀÊ»
¿ÄÅÌ·ÊċÌÄ»ÆÈźËÁÊÏźÉÆÅÂÅìÄÅÉÊ¿
±¿·ºÄ»Ì»ºĚ·Àŀ¿»ì·ÉÏƘ
ICP/ICK-2M
ICF-CFRP
ICP/ICM/ICK
FCP
ÌÅÀ¿ÊóÌ»º»Ä¿»ÆÈ»ºÅ¸Èŋ
Á̷¿ÊËŸÈŸ»Äó¾ÅÆÅÌȹ¾ËƔ
ĻÊ·¹¿»¾Â·Ì¿ìÁÏÆÈ»ÁÅÃÆÅпÊÄó
÷ʻȿÒÂÏÄ·¸ÒлƑ
·ÿÄÒÊÅÌ·Ê¿Ê·ÄËƔ
ÏûĿʻĚÄóÌĻÊ·¹¿»¾Â·Ì¿ìÁÏ
ÆÈ»ÌÈÊÒÁÏÊÏÆËÆÈ»
Ìŀ»Å¸»¹Äó·Æ¿ÁÒ¹¿»
·ÃÅÉÊÈ»º¿·¹»ÌĻÊ·¹¿»
¾Â·Ì¿ìÁÏÉÆÂŹ¾šÃºÄÅÃ
ÆȻ÷ʻȿÒÂÏƭ
Obrábajme inteligentne
ISCAR HIGH Q LINES
NEW
HCP-IQ
·ÃÅÉÊÈ»º¿·¹»¾Â·Ì¿ìÁÏÆÅÉÁÏÊËÀŋ¹»
Ìš¸ÅÈÄŋÁ̷¿ÊËÅÆÈ·¹ÅÌ·Äó¾Å
ÆÅÌȹ¾ËÆȻ÷ʻȿÒÂÏƭ
www.iscar.sk
Download

Verzia v PDF - Leaderpress