1
Městská správa sociálních služeb,
Věžní 958, 432 01 Kadaň
Domov pro seniory
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU
1. Cílovou skupinou Domova pro seniory (DpS) jsou mladší senioři 65-80let a starší
senioři nad 80let obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí
na pomoci jiné fyzické osoby.
Posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytové služby a sociální péči
osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního
stavu potřebují péči nebo pomoc druhé osoby, při zmírňování problémů
plynoucích ze stáří, chronické choroby či tělesného postižení a těžké sociální
situace. Prostřednictvím poskytované služby vytvářet uživatelům bezpečné
materiální i citové zázemí a umožnit jim nejvyšší možnou míru zapojení do běžného
společenského života. Zajišťovat uživatelům podmínky pro důstojnou existenci,
fyzickou a psychickou soběstačnost.
Cílem péče v našem domově je podporovat uživatele v zachování si maximální
možné míry svého běžného života těmito prostředky:
 vytvářením příjemného a klidného prostředí pro uživatele, kde se budou cítit
respektováni, kde budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle
 naplňováním fyzické, psychické, emocionální, společenské a duchovní potřeby
uživatelů, na základě individuálního přístupu podporou soběstačnosti a vhodnou
rehabilitací a aktivizací pomoci uživatelům strávit život v domově co
nejkvalitněji a nejaktivněji
 udržením a rozšířením osobních, příbuzenských, místních i společenských
kontaktů
 poskytováním podpory a pomoci při finančních a administrativních
úkonech, vyřizováním úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizováním
kompenzačních pomůcek
 na základě individuálního přístupu poskytováním odborné a efektivní obslužné,
ošetřovatelské a sociální péče, dále zájmové a kulturní činnosti, v případě potřeby
zabezpečení odborné zdravotní péči
 snažením o zachování soběstačnosti a mobility s cílem udržení, obnovy či
získání určitých schopností
 poskytováním kvalitní poradenské a informační služby, zejména v oblasti
sociálních vztahů
 zvyšováním odbornosti zaměstnanců a jejich vzděláváním zajistit podmínky pro
kvalitní týmovou spolupráci
2.
Zřizovatelem DpS je Město Kadaň.
Zájemci o službu nabízíme ubytování v DpS Kadaň, Věžní 958 s kapacitou pro
119 klientů nebo na detašovaném oddělení DpS, které se nachází v Nemocnici
Kadaň, s kapacitou pro 21 klientů.
2
3.
Zájemce o službu si může před podáním žádosti domluvit schůzku se sociální
pracovnicí, která sdělí informace k podání žádosti do domova. Po domluvě se
sociální pracovnicí si zájemce o službu může domov prohlédnout. Sociální
pracovnice zodpoví případné doplňující otázky telefonicky nebo po domluvě
osobně, na tel. č. 474 699 709 v pracovních dnech od 6.00 do 14.00hod. Dále může
zájemce kontaktovat sociální pracovnici písemně na emailové adrese
[email protected] nebo prostřednictvím třetí osoby.
4.
Domov není schopen zajistit služby osobám, u nichž by mohlo docházet
k sebepoškozování (psychózy, psychotická onemocnění Alzheimerova demence)
nebo k přenosu infekčních onemocnění (HIV pozitivní,MRS pozitivní apod.)
5.
Zájemce o službu je kontaktován sociální pracovnicí telefonicky popřípadě
emailem ohledně přistěhování do domova. Nereaguje-li zpětně do pěti pracovních
dní, je volné místo nabídnuto dalšímu zájemci.
6.
Zájemce se po oslovení vyjádří do 3 dnů o svém rozhodnutí, maximálně do 14
dnů po domluvení termínu je nutné vyřídit formality a nastěhovat se do domova.
7. Při nedodržení dohodnutého termínu nastěhování do domova není zájemce přijat a
jeho žádost se vrací na konec evidence. Pokud se zájemce nenastěhuje z vážných
rodinných nebo zdravotních důvodů, je domluven nový termín nastěhování.
8.
Zájemce o službu může být ubytován na uvolněné místo dle svého zdravotního
stavu, vyjádření lékaře a sociálního šetření takto:
základní ubytování a strava za měsíc
a) jednolůžkový pokoj
od 9 570,- do 10 290,- Kč
b) dvoulůžkový pokoj
od 8 670,- do 9 690,- Kč
c) třílůžkový pokoj
od 8 220 - do 8 970,- Kč
Příplatek u stravy s omezením v DpS:
č.2 - šetřící strava 1,- Kč/den
č.9 - strava doporučená pro diabetiky 4,-Kč/den
Příplatek u stravy pro diabetiky oš. odd. nemocnice :
D9 – diabetická 2,- Kč/den
9. Zájemci je ukázán pokoj, na kterém by mohl být ubytován, ale z provozních
důvodů může během vyřizování formalit k přistěhování dojít ke změně původně
ukázaného pokoje.
10. Organizace si vyhrazuje právo přestěhovat uživatele v případě, že se nastěhoval do
domova a souhlasil s ubytováním na tzv. manželském pokoji (velké rohové
dvoulůžkové pokoje na všech patrech budovy A) a dle evidence zájemců je
v pořadí k přistěhování do domova manželská dvojice.
11. Zájemce o službu si podá žádost. Součástí žádosti je lékařské vyjádření s aktuálním
popisem zdravotního stavu , RTG plic ne starší 1 rok (při nástupu do DpS je
individuálně posuzováno ústavním lékařem) a rozpisem užívaných léků. Žádost je
přijata do evidence žádosti.
3
12. Podání žádosti nezavazuje zájemce k přistěhování do domova, zájemce se vždy
rozhoduje dle vlastní vůle.
13. Přednostně přicházejí do domova uživatelé pečovatelské služby Kadaň , Medicina
Podbořany, zájemci o službu z Kadaně a spádových obcí, dále zájemci s osobní
vazbou na Kadaň (příbuzní). Před přistěhováním se provede u zájemce o službu
sociální šetření. Pracovníci, kteří provádějí sociální šetření jednají se zájemcem
vždy osobně a na jeho přání bez přítomnosti třetí osoby.
14. Do domova se stěhuje zájemce po telefonické výzvě
dle domluvy se sociální
pracovnicí domova. O přistěhování do domova rozhoduje výběrová komise
(ředitelka, sociální pracovnice, manažerka kvality, vedoucí domova a vedoucí
individuálního plánování).
15. Při sociálním šetření obdrží zájemce o službu od sociální pracovnice nástupní kartu,
kterou zájemce vyplní a odevzdá např. prostřednictvím rodiny nejlépe při předání
osobního prádla tj.4 dny před přistěhováním, aby měl uživatel po nastěhování do
domova již prádlo označené. V domově je zavedeno jednotné značením prádla za
poplatek 1ks prádla /2,- Kč. Zájemce zapíše do nástupní karty počet kusů prádla ke
značení.
16. Rozhodne-li se zájemce o službu, že prádlo značit nechce a nebude využívat praní
osobního prádla v prádelně DpS, je z hygienických důvodů nutná spolupráce
s rodinou, která musí plně zajistit pravidelné, je-li to nutné, denní odnášení
znečištěného prádla spojené s výměnou za čisté.
17. Před nástupem do domova obdrží zájemce návrh smlouvy, domovní řád a rozsah
poskytovaných služeb.
ZÁKLADNÍ INFORMACE PO PŘISTĚHOVÁNÍ DO DOMOVA
1. V domově jsou poskytovány tyto služby:
a. ubytování – v plně vybaveném pokoji s koupelnou a WC
b. celodenní stravování – 5x denně, diabetici 6 x denně, dle stanoveného
jídelníčku (nabízíme stravu normální, diabetickou, šetřící, šetřící pro
diabetiky a vegetariánskou)
c. úkony ošetřovatelské péče - dle individuálního plánu péče uživatele
d. praní a žehlení prádla, drobné opravy, úklid – v každý pracovní den nebo
dle potřeby
e. ordinace smluvního lékaře - uživatel má možnost zvolit si jakéhokoliv
jiného ošetřujícího lékaře, v takovém případě je nutné, aby si uživatel sám
nebo prostřednictvím rodiny zajistil návštěvy u lékaře a předepisování léků
f. nezbytná korespondence s úřady - žádost o příspěvek na péči, nový
občanský průkaz apod.
g. základní sociální poradenství – nabídnutí jiné služby, navýšení PnP apod.
h. fakultativní služby (služby za poplatek) – vlastní televizor, lednice,
konvice, rozšířená nabídka zeleninových salátů, výjezd autem apod.
Dále je možnost za poplatek využít služeb pedikérky a kadeřnice.
4
2. Uživatel může být přijat k přechodnému nebo celoročnímu ubytování, dle
dohody. Po nastěhování do domova s celoročním pobytem se uživatel může
přihlásit k trvalému pobytu (zajišťuje sociální pracovnice).
3. Smlouva s uživatelem může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou po vzájemné
dohodě.
4.
Na jednolůžkovém pokoji je uživatel povinen zaplatit úhradu v plné výši (dle
Směrnice č. 7 Postupu při přidělování 1 lůžkových pokojů). Pokud uživateli
příjem na pokrytí nákladů nestačí, zaplatí rozdíl neuhrazené úhrady osoba, se
kterou se uživatel dohodl.
5. V den stěhování uživatele nabízíme rodinným příslušníkům možnost zaplacení
oběda u sociální pracovnice, aby mohli zůstat s uživatelem libovolně dlouhou
dobu i přes poledne.
6. Po přistěhování do domova zajistíme odhlášení důchodu na poště a po dohodě
zajistíme zasílání důchodu hromadným seznamem na adresu domova.
7. Záležitosti spojené s bývalým bydlištěm (likvidace bytu, dohlášení odpadu, SIPO,
doručování pošty apod.) si zařizuje uživatel ve spolupráci s rodinou.
8. Uživatel si může uschovat cennosti, popřípadě finanční hotovost v depozitech
zařízení (v trezoru). Mimo to má uživatel na ošetřovatelském oddělení
v nemocnici k dispozici možnost zapůjčení přenosného trezorku, k uložení
cenností či hotovosti. Za finanční hotovost a cennosti, které uživatel nemá
uloženy v depozitech nenese domov odpovědnost.
Zaměstnanci nejsou oprávněni půjčovat uživatelům jakoukoliv finanční
hotovost.
9. Uživatel se může vzhledem k bezbariérovosti domova pohybovat nejen, tam kde
je ubytován, ale cítí-li potřebu delší chůze, může se pohybovat po všech veřejných
prostorách bez omezení.
10. Pobyt mimo domov na delší dobu (např. návštěva u rodiny) uživatel vždy nahlásí
službu konajícímu personálu, nejméně 1 pracovní den předem, personál vypíše
tiskopis, na základě kterého se vrací poměrná část úhrady za pobyt (dle Směrnice
č.1 o postupu při pobytu uživatele mimo domov). Nenahlásí-li uživatel pobyt mimo
domov včas, nebude vratka vyplacena.
11. Návštěvy k uživatelům jsou neomezené, s přihlédnutím na provoz domova.
Doporučujeme řídit se Návštěvním řádem umístěným na vrátnici domova.
Návštěvy mohou pobývat na pokoji uživatele, je nutný souhlas spolubydlících. K
návštěvám mohou uživatelé využít společné prostory,společenské kouty a
místnosti v budově, kantýnu, v letních měsících zahradu.
12. Uživatel dodržuje Domovní řád, při jeho opakovaném porušování může být
s uživatelem ukončen pobyt v domově.
5
13. Po přistěhování do domova je uživateli vydán klíč od pokoje, skříně a
osobního trezoru. Převzetí stvrzuje podpisem a při případném stěhování na jiný
pokoj nebo při ukončení pobytu je povinen klíče vrátit. Při ztrátě nebo poškození
hradí uživatel náklady spojené se zhotovením nového klíče nebo výměnu zámku.
14. Uživatel může v domově využít televizory a lednice ve společných prostorách.
Pokud se rozhodne užívat v domově vlastní elektrospotřebiče, hradí za jejich
používání fakultativní (nadstandardní) služby (doprava služebním vozidlem,
využití kuchyňky, používání vlastních elektrospotřebičů apod.), které si platí sám
(viz Úhradník fakultativních služeb).
Uživatel si může přinést s sebou do domova elektrospotřebiče (varnou konvici,
televizi, rádio, lednici apod.) a to nejlépe 4 dny před nástupem, aby mohl být pokoj
předem připraven.
V případě, že budou elektrospotřebiče přineseny později, nejsme schopni zajistit
jejich instalaci na den nástupu. Je třeba doložit platné potvrzení o revizi
elektrospotřebičů (revizi může na požádání zajistit sociální pracovnice u
revizního technika organizace maximálně do 2 týdnů od přinesení
elektrospotřebiče do DpS), teprve po revizi může být přístroj zapojen.
Pokud uživatel použije nezrevidovaný elektrospotřebič a dojde k poškození
majetku domova, hradí uživatel veškeré náklady spojené s opravou. Pro poslech
televize a rádia na dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji je třeba používat vlastní
sluchátka.
15. Uživatel se může zapojit do akcí konaných v zařízení i mimo zařízení. Volný čas
věnuje svým zálibám, koníčkům individuálně nebo ve skupině za pomoci
pracovnic volnočasového úseku a zaměstnanců domova.
16. Uživatelé mají v domově i možnost dalších kontaktů s děním ve městě. Pravidelně
se konají „Kluby pro seniory“, kam jsou zváni hosté z různých oblastí činností se
městě (muzeum, knihovna, MP, PČR, Hasiči Kadaň apod.) Několikrát do roka se
konají společenská setkání s hudbou DDM, několika MŠ a ZŠ, ZUŠ a občanskými
sdruženími ve městě (Radka, Skauti). Po dohodě s uživatelem lze domluvit i
návštěvy dobrovolníků.
17. Uživatel má volební právo jako každý občan a může se účastnit voleb přímo v
domově (přenosná urna) viz Směrnice č.33 Průběh voleb v domově.
18. Rodina si při stěhování zajistí dovoz (vlastní nebo sanita). Na základě zjištěných
skutečností při sociálním šetření je možné zajistit dovoz klienta při stěhování
služebním vozidlem DpS.
19. Po dobu trvání služby jedná poskytovatel v záležitostech týkajících se uživatele
s osobou, kterou určí uživatel v žádosti (kontaktní osoba). Kontaktní osobu může
uživatel dle vlastní vůle kdykoliv změnit.
20. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb má uživatel
možnost podávat:
1. zápisem do Knihy přání a stížností (na každém patře)
2. vložením stížnosti do Schránky přání a stížností (ve vrátnici)
6
3.
4.
5.
6.
7.
vložením stížnosti do Schránky důvěry (u dveří do ředitelny)
vložením do mobilní schránky přání a stížností
podáním stížnosti ústně
telefonicky
nezávislým zástupcem
8. přímo dopisem na adresu organizace nebo e-mail:
[email protected]
Informace se vyhotovují ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Za výše uvedené informace nese odpovědnost sociální pracovnice.
V Kadani dne:
zájemce o službu
Pavlína Vildová
sociální pracovnice
Č.j.: MěSSS 402/2014
Vypracoval: Jarmila Štěpánková
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.1.2015
Schválil: Mgr. Lenka Raadová, MBA
Počet příloh: 0
Projednáno prac. týmem dne: 19.12.2014
Změny ve směrnici jsou prováděny formou novely směrnice pod stejným pořadovým číslem.
Změny jsou evidovány v Seznamu změn směrnice.
CO SI VZÍT S SEBOU
-
občanský průkaz
průkaz zdravotní pojišťovny
léky, které běžně užíváte
pomůcky, které běžně používáte – hůl, berle, sluchadlo
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ
- 6x froté ručník
- 4x utěrky
- 6x noční košile (ženy) či pyžamo (muži)
- 10x spodní prádlo
- 10 párů ponožek
- 10x halenka, tričko
- 6x spodní košilka / nátělník
- 6x tepláky
- 1x župan
- 1x vycházkové oblečení
- 2 páry vycházková obuv
7
- 2 páry domácí obuv
- 2x svetr
- košile
- 1x kabát/bunda
- punčochové kalhoty, pokrývka hlavy, zimní obuv
TOALETNÍ POTŘEBY
- tekuté mýdlo, toaletní papír, kartáček na zuby, kartáček na ruce
- pasta na zuby, hřeben, šampon na vlasy, krém na obličej a ruce
- muži – holení
- nůžky na nehty
- žínka
- vše doplňovat podle potřeby
DROBNÉ VYBAVENÍ
- dezertní talířek
- hrnek
- miska
- příbor
- lžička
DLE VOLBY KLIENTA
- lampička
- rychlovarná konvice
- televizor
- rádio
- lednice
- doporučujeme též ložní prádlo
- drobné předměty (obrázky, fotografie) na zútulnění a zpříjemnění pokoje
Download

Informace pro zájemce o službu - Mestská správa sociálních služeb