Chcete-li aby Vám pánve CERAMMAX PRO COMFORT dobøe sloužily a pokud
chcete zachovat co nejdéle jejich dokonalý vzhled a funkènost, vìnujte prosím
pozornost následujícím øádkùm:
CERAMMAX PRO COMFORT
- pøed prvním použitím pánve dùkladnì umyjte teplou vodou se saponátem. K
bìžnému mytí používejte pouze doporuèené èistící prostøedky. Silnì zneèištìné
pánve nechejte odmoèit ve vodì. Keramickou nepøilnavou vrstvu staèí vìtšinou
jen utøít.
- k údržbì keramické nepøilnavé vrstvy CERAMMAX PRO, leštìných a
broušených ploch nikdy nepoužívejte agresivní látky, mycí prostøedky na bázi
písku, drátìnky nebo ostré pøedmìty.
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
pánve z nerezavìjící oceli s keramickou nepøilnavou vrstvou
- ostré pøedmìty nepoužívejte ani pøi vaøení, pro práci je nejvhodnìjší døevìné
náøadí.
- pokud se èasem stane to, že keramická nepøilnavá vrstva místy pøichytí, dejte do
pánve trochu vody tak, aby dno bylo celé vodou pokryto, pøidejte 3 polévkové lžíce
kuchyòské soli a nechejte silnì povaøit. Pokud se stane že, voda vyvøe, nevadí,
zbylou sùl vymyjte a pánev je znovu pøipravena k použití.
- pánve lze bez negativního vlivu na jejich vzhled umývat i v myèce na nádobí.
Pokud se z venkovní strany dna objeví svìtle šedý proužek, není to na závadu, je
to oxid hliníku, který vzniká reakcí se solí. Je to tenká vrstvièka, která je tvrdá a
chrání hliníkovou èást dna. Po mytí poklic je odstavte tak, aby jedna ze ètyø
drážek v madle poklice byla svisle dolù. Voda, která pøi mytí pod madlo natekla,
vyteèe ven.
- používejte odpovídající prùmìry plotýnek, toto pravidlo platí pøedevším u
plynových sporákù, plameny, které jdou hodnì pøes okraj dna, by mohly poškodit
úchyty.
- nikdy nezahøívejte delší èas prázdné nádobí, mohlo by se poškodit.
- pokud Vám pøi vaøení z nádobí uniká vìtší množství páry, snižte zahøívání,
uspoøíte tím energii.
- silné tøívrstvé sendvièové dno A-therm induction má vynikající akumulaci tepla,
ohøev vypínejte s pøedstihem - uspoøíte tím energii.
- pøi vaøení ušetøíte i díky dokonale rovné ploše dna, pøenos tepla mezi zdrojem
ohøevu a dnem probíhá bez zbyteèných ztrát.
záruka 5 let
keramický nepøilnavý povrch
do trouby
na indukci
do myèky
- bìhem používání mùže dojít k mírnému uvolnìní úchytù. Pøimìøenou silou
dotáhnìte jejich šroubky.
ZÁRUÈNÍ LIST
PRODEJCE:
DATUM PRODEJE:
kolimax
spol s r.o
Míru 156
79070 Javorník
CrNi
18 /10
panve cerammax pro comfort navod strana1.pdf
rev.1.1
Vyrobeno v Èeské republice
A-Therm
220 C
induction
CERA
MAX
Download

pánve cerammax pro comfort navod