PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ
§1
Parkoviště je nedílnou součástí Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzovicích, 42-625
Ożarowice, ul. Wolności 90. V prostorech parkoviště P1 v souladu s pravidly silničního
provozu stanovenými v zákoně Pravidla silničního provozu platí dopravní zóna.
§2
Provozovatelem parkoviště je Hornoslezská letecká společnost A.S. (dále pouze GTL S.A.) se
sídlem v Katovicích, korespondenční adresa: Mezinárodní letiště Katovice v Pyrzovicích, 42625 Ożarowice, ul. Wolności 90.
1.
2.
§3
Vjezdem na parkoviště dochází k uzavření smlouvy placeného používání parkovacího
místa, platnost smlouvy končí zaplacením poplatku za parkování a výjezdem z
parkoviště.
Každý uživatel motorového vozidla vjezdem na parkoviště souhlasí se všemi podmínkami
uvedenými v „Provozním řádu parkoviště“ a zavazuje se dodržovat všechna jeho
ustanovení.
§4
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
Parkoviště je nehlídané, placené.
Nenechávejte ve vozidlech parkovací lístky. Vozidlo musí být uzamčeno a jeho obsah
pojištěn. Cenné předměty si uschovejte.
GTL S.A. nenese zodpovědnost za odcizení nebo poškození motorových vozidel
zaparkovaných na parkovišti, stejně tak nenese zodpovědnost za věci nacházející se
uvnitř vozidla.
§5
Parkoviště je otevřeno každý den (24h/7 dní v týdnu).
Na parkovišti platí absolutní zákaz vjezdu všech vozidel přepravujících veškeré druhy
střelných zbraní a nebezpečné látky, zvláště pak hořlaviny, kyseliny, výbušniny a jiné, s
výjimkou situace, pokud má majitel příslušné povolení a nacházející se ve vozidle náklad
je označen a zabezpečen dle obecně platných předpisů.
§6
V prostorech parkoviště, na příjezdových a vnitřních cestách platí maximální rychlost
vozidel do 30 km/h.
Řidič vozidla používající parkoviště je povinen dodržovat dopravní značení svislé a
2
vodorovné, pokyny obsluhy parkoviště a také jiných oprávněných v tomto rozsahu osob
(Bezpečnostní letištní služba, Policie, Pohraniční stráž, Celní správa).
§7
Při vjezdu na parkoviště je nutno:
a. zastavit se před příjezdovou závorou při výdejním automatu na parkovací lístky nebo
čtečce čipových karet,
b. otevřít závoru převzetím parkovacího lístku z výdejního automatu, přiložením čipové
karty ke skaneru nebo automatickým přečtením SPZ vozidla (týká se pouze vozidel již
dříve zapsaných v parkovacím systému),
c. v případě velkotonážních vozidel a autobusů k vjezdu na parkoviště dochází přiblížením k
parkovací závoře,
d. pamatujte, že příjezdová závora se zavírá ihned za každým projetým vozidlem. Projetí
dvou vozidel najednou hrozí poškozením vozidla a poškozením automatického systému
obsluhy parkoviště.
§8
1.
2.
Při výjezdu z parkoviště je nutno:
a. zaplatit poplatek za parkování v platebním automatu nacházejícím se v terminálu A
a B nebo u obsluhy parkoviště u výjezdu z parkoviště (dřívější zaplacení parkovacího
lístku v platebním automatu automaticky otevírá výjezdovou závoru po přečtení SPZ
vozidla).
b. zastavit se před závorou při čtečce SPZ vozidel,
c. pamatujte, že závora se uzavírá ihned za každým projetým vozidlem. Projetí dvou
vozidel najednou hrozí poškozením vozidla a poškozením automatického systému
obsluhy parkoviště.
Poplatek v platebním automatu:
a. poplatek za parkování je splatný před výjezdem z parkoviště,
b. k zaplacení poplatku za parkování v platebním automatu je nutno:

vložit lístek do čtečky,

uhradit stanovenou částku podle ceníku parkoviště (stanovená částka se
automaticky zobrazuje),

v platebním automatu lze platit mincemi a bankovkami v hodnotě 1zl, 2zl, 5zl,
10zl, 20zl, 50zl, 100zl, automaticky vrací zpět v mincích,

na dříve vloženém parkovacím lístku je automaticky natištěna částka
zaplaceného parkovacího poplatku. Zaplacený parkovací lístek musíte mít při
výjezdu z parkoviště,
3

v platebním automatu si můžete vybrat také možnost tisku dokladu o zaplacení
dle pokynů na displeji platebního automatu,
c. po zaplacení požadované částky za parkování je nutno opustit parkoviště v průběhu
25 minut jakýmkoli výjezdem ve směru na výjezd č.3 a 4,
d. po příjezdu k závoře parkovací systém automaticky po přečtení SPZ vozidla se
zaplaceným parkovacím poplatkem závoru otevře, v případě pokud se závora
neotevře, je nutno přiložit zaplacený parkovací lístek k čtečce na bočním sloupci
závory,
e. v případě překročení výše uvedeného času 25 minut na vyjetí z parkoviště, systém
bude účtovat další parkovací poplatek dle ceníku parkovacích poplatků,
f. v platebním automatu nelze uplatňovat slevy na parkování, v případě pokud máte
slevu na parkování, hlaste se u obsluhy parkoviště, v bodech umístěných při
výjezdech z parkoviště,
g. veškeré nesrovnalosti ve fungování a vybírání plateb prostřednictvím platebního
automatu je nutno ohlásit obsluze parkoviště pomocí interkomu na platebním
automatu nebo volejte na tel. číslo: +48 32 39 27 189.
1.
2.
3.
4.
5.
§9
Výše poplatku za parkování je stanovena ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto
„Provozního řádu parkoviště“. Ceny stanovené v příloze jsou cenami brutto včetně daně
DPH ve výši 23%.
Faktury DPH za parkování jsou vydávány na základě žádosti klienta přímo u obsluhy
parkoviště v určeném místě placení poplatků při výjezdu z parkoviště nebo na základě
obdrženého originálu dokladu o zaplacení.
Za ztrátu parkovacího lístku je účtován poplatek ve výši 250,-zl (dvě stě padesát zlotých)
brutto.
Klienti, kteří nemají parkovací lístek, jejichž parkování je stanoveno na dobu delší než 3
týdny budou zkontrolováni na základě údajů z parkovacího systému. Tito klienti budou
účtováni dle platného ceníku parkoviště.
Vůči klientům, kteří se vyhýbají platbě, budou přijata příslušná formální a právní
opatření.
§10
Ceník a provozní řád parkoviště je dostupný u obsluhy parkoviště, kromě toho je ceník ještě
dodatečně vyvěšen před vjezdem na parkoviště, v prostorech parkoviště, při výjezdu z
4
parkoviště, a také na platebních automatech. Pravidla a ceník jsou dostupná rovněž na
internetové stránce www.katowice-airport.com.
§11
Na základě výslovné prosby řidiče a s dodatečným příplatkem 50,-pln brutto může obsluha
parkoviště, pro větší zabezpečení vozidla, zamontovat na kola vozidla mechanický zámek
(týká se vozidel využívajících parkovací místo déle než 1 dobu).
1.
2.
§12
V případě poškození automatického systému obsluhy parkoviště – obsluha nahlásí
poruchu přímému nadřízenému a servisu parkoviště. Na parkovišti platí ruční vydávání
parkovacích lístků obsluhou parkoviště při vjezdu na parkoviště, a také placení poplatků
za parkování na základě dokladu o zaplacení nebo faktury DPH vydané obsluhou
parkoviště.
V případě poškození části automatického systému obsluhy parkoviště osobami
využívajícími infrastrukturu parkoviště bude sepsáno prohlášení o způsobení škody
viníkem, bude přivolána policejní hlídka.
§13
Zaměstnanci GTL S.A. a zaměstnanci firem využívajících prostory Mezinárodního letiště
Katovice v Pyrzovicích používají pouze tu část parkoviště, která je určena pro zaměstnance.
Používani veřejného parkoviště je možné pouze na základě zaplaceného poplatku za
parkování dle platného ceníku s výjimkou §15 Provozního řádu parkoviště.
1.
2.
3.
§14
Parkoviště má platná a vyhrazená místa na stání pro:
a. Autobusy a mikrobusy,
b. Taxi
c. Rent a car,
d. Dopravce zajišťující kyvadlovou dopravu osob na/z letiště,
e. Vozidla postižených osob,
f. Autobusy městské hromadné dopravy,
h. Služební vozidla zaměstnanců GTL S.A.,
i. Sanitky
Parkovací místa určena v bodě 1 jsou příslušně označena.
Majitelé VIP karet – využívají volná parkovací místa na veřejném parkovišti s výjimkou
míst určených v bodě 1 tohoto paragrafu a míst určených v paragrafu 17.
5
4.
Uživatelé vozidel stanovených v bodě 1 tohoto paragrafu, pro které je přeprava osob
výdělečnou činností, jsou povinni respektovat příkazy správce GTL S.A., a také jsou
povinni dodržovat a udržovat pořádek na svém místě na stání a starat se o dobré jméno
Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích.
§15
Poplatky za parkování se nevztahují na následující osoby nebo vozidla:
a. vozidla osvobozená od poplatků na základě smluv uzavřených s GTL S.A.
b. vozidla záchranných služeb v akci,
c. vozidla bezpečnostních složek (Policie, tajných služeb, Centrálního antikorupčního
úřadu atp.) během výkonu služby,
d. autobusy městské hromadné dopravy jezdící dle jízdního řádu,
e. zdravotně postižení cestující, kteří jsou držiteli platné „parkovací karty pro osoby se
zdravotním postižením“ parkující do 30 minut od vjezdu na parkoviště. Po uplynutí
této doby zdravotně postižení cestující platí poplatky za parkování dle ceníku, o
kterém se zmiňuje par. 9 Provozního řádu parkoviště.
§16
Při parkování je řidič povinen obzvláště dávat pozor na sousední vozidla a parkovat pouze ve
vyznačeném prostoru tak, aby nezakrýval dělicí čáry vyznačující místa pro parkování.
§17
1.
Není povoleno parkovat vozidlo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
na příjezdové cestě před terminálem Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích,
na autobusových zastávkách,
na místech vyznačených pro dopravce zajišťující kyvadlovou dopravu osob,
na místech vyznačených pro taxi, rent a car,
před stanicí Letištní bezpečnostní služby
na přechodech pro chodce,
na příjezdových cestách a spojovacích cestách,
na jiných cestách označených zákazem stání nebo vodorovným dopravním
značením,
na vyčleněných a označených místech, s výjimkou vozidel k tomuto oprávněných
na místech, kde parkování vozidla může způsobit ohrožení plynulého provozu
dalších vozidel, ohrožení osob nebo majetku.
6
1.
2.
§18
V případě nedodržení podmínek používání parkoviště stanovených tímto „Provozním
řádem parkoviště“ budou vozidla zablokována mechanickým zámkem – „botičkou“. Za
přední stěrač vozidla bude vložena informace „parkování v zakázaném prostoru“ a také
kontaktní telefon. Po zaplacení poplatku ve výši 100,- pln bude vozidlo odblokováno
obsluhou parkoviště. Opětovné opakující se nedodržování předpisů bude znamenat pro
řidiče oznámení této skutečnosti zástupci policie za účelem učinění příslušných
služebních kroků.
V případě nedodržení pravidel Provozního řádu, pokud má vozidlo přímý vliv na
bezpečnost osob nebo majetku, uživatelé parkoviště vyjadřují svůj souhlas s odtažením
vozidla na určené GTL S.A. místo. Vozidlo je odtaženo na náklady a s rizikem pro
uživatele parkoviště.
§19
V případě alarmu, až do doby jeho odvolání, jsou na parkovišti odstraněny všechny blokády,
otevřené závory a obsluha parkoviště ukazuje směr k místu akce a pomáhá při vjezdu všem
vozidlům záchranné služby.
§20
Na parkovišti Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzovicích je zakázáno:
a. Kouření a používání otevřeného ohně, konzumace alkoholu a používání omamných
látek,
b. Skladování pohonných hmot, hořlavých materiálů a prázdných nádob na palivo,
c. Tankování vozidla,
d. ponechání vozidla s běžícím motorem,
e. Parkování vozidel s děravými systémy,
f. Nechat zvířata ve vozidle bez dozoru,
g. Organizovat na parkovišti jakékoli propagační nebo reklamní akce bez souhlasu GTL
S.A.,
h. Na parkovacích místech, vnitřních cestách, příjezdových a výjezdových rampách je
zakázáno jakékoli opravování, mytí, vysávání vozidla, výměna chladicí kapaliny,
doplňování pohonných hmot nebo oleje, stejně tak znečišťování parkoviště.
§21
Uživatel vozidla zodpovídá za veškeré škody způsobené správci a třetím osobám v prostorech
parkoviště.
7
§22
Veškeré poznámky a připomínky týkající se fungování parkoviště je nutno nahlásit
administraci Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích (administrace tel.: +48 32 39 27
309, Operátor parkoviště tel. +48 32 39 27 189 nebo +48 32 39 27 469) nebo písemně na
určenou v par.2 korespondenční adresu.
§23
Veškerá poškození vozidel je nutno okamžitě nahlásit na policejní oddělení (+48 32 39 27
228) a také obsluze parkoviště (tel. +48 32 39 27 189).
§24
Provozní řád parkoviště je platný od 1. června 2014. Byl schválen usnesením Představenstva
GTL S.A. číslo 25/V/2014 ze dne 30. května 2014.
8
Download

stáhněte si pravidla