w
w
w
.
e
u
r
o
p
a
s
t
a
.
e
u
Daily
pasta
inspiration
PRIVATE LABEL CATALOGUE
w
w
w
.
e
u
r
o
p
a
s
t
a
.
e
u
Daily
pasta
inspiration
Europasta SE
Europasta SE
Europasta SE is a no. 1 Czech company on the
pasta market. The company owns modern plants
across the Czech Republic (Boršov nad Vltavou,
with annual capacity of 20,000 tons of pasta
and the mill’s annual capacity of 70.000 tons)
and Moravia (Litovel, with annual output of
60,000 tons of pasta).
Europasta SE ist die tschechische Nummer Eins
auf dem Teigwarenmarkt. Die Gesellschaft
verfügt über moderne Produktionswerke auf dem
Gebiet Böhmens (Boršov nad Vltavou, Teigwarenproduktionskapazität von 20.000 t/Jahr,
Kapazität der Mühle von 70.000 t/Jahre) und
Mährens (Litovel, Teigwarenproduktionskapazität von 60.000 t/Jahr).
The production covers all segments – pasta with
egg content, egg-free pasta, semolina pasta (both
short and long shapes, both pressed and rolled).
The history of Europasta goes back to 2002
when the company was founded as a holding
of two partners, ing. Miťka and ing. Hrdina. In
2003, the company gradually acquired Bratři
Zátkové, a.s. (founded in 1884) and also shares
in Adriana – výrobce těstovin s.r.o. Over the time,
the company celebrated continuous success in
expansion. 2006 marked the acquisition of
Spojené těstárny CZ and Spojené cestovinárně
SK (today known as Ideál Slovakia, s.r.o.) and in
2008, the company bought Tero Rosice, s.r.o.
The changes in the company’s overall structure
peaked in 2010, when all the businesses within
the group were merged into one organisation,
the existing Europasta SE. The merger was
immediately followed by the entry of strategic
investors. Two major European cereal and pasta
product manufacturers, Cerealis Produtos
Alimentares (Portugal) and Gallo Productos
Alimenticios (Spain) became the new shareholders
with a 50% stake.
Strategic investment, systematic innovation,
continuous optimization of key processes and
synergic effects all form the prerequisites to
becoming a key and highly demanded manufacturer of proprietary brands in the region of Central
and Eastern Europe.
Die Produktion deckt alle Segmente – Eier-,
eifreie und auch Griesteigwaren (in kurzen und
auch langen Formen, gepresst und auch
gewälzt) – ab.
Die Geschichte der Gesellschaft Europasta hat
im Jahre 2002 begonnen, als sie als Holdingfirma zweier Gesellschafter Dipl.-Ing. Miťka und
Dipl.-Ing. Hrdina gegründet wurde. Im Jahre
2003 hat sie die erfolgreiche Gesellschaft Bratři
Zátkové, a.s (gegründet im Jahre 1884) und die
Beteiligungen an der Firma Adriana – výrobce
těstovin s.r.o. fortlaufend gekauft hat Im Verlauf
der Zeit ist es gelungen, das ursprüngliche Format
der Gesellschaft markant zu erweitern, im Jahre
2006 durch die Akquisition der Firmen Spojené
těstárny CZ und Spojené cestovinárně SK (heute
Ideál Slovakia, s.r.o.) und im Jahre 2008 durch
den Einkauf der Gesellschaft Tero Rosice, s.r.o.
Die Vollendung der Änderungen in der Gesamtstruktur der Gesellschaft war die Fusion aller
Gesellschaften der Gruppe in eine Firma, in die
jetzige Gesellschaft Europasta SE im Jahre
2010. Unmittelbar nach der Fusion der Firmen
ist es zur Realisation des Beitritts der strategischen Investoren gekommen. Zu den neuen
Aktionären mit 50 % Aktien wurden zwei
wichtige europäische Teigwarengesellschaften
Cerealis Produtos Alimentares (Portugal) und
Gallo Productos Alimenticios (Spanien).
Die strategischen Investitionen, die systematischen Innovationen, die ständige Optimalisierung
der Schlüsselprozesse und die Synergieeffekte
geben der Firma Europasta SE gute Voraussetzungen, zu dem Schlüssel- und gewünschten
Hersteller der Privatmarken in der Region
Mittel- und Osteuropas zu werden.
Europasta SE
Europasta SE je českou jedničkou na trhu
těstovin. Společnost disponuje moderními
výrobními závody na území Čech (Boršov nad
Vltavou, kapacita výroby těstovin 20.000 t/rok,
kapacita mlýna 70.000 t/rok) a Moravy (Litovel,
kapacita výroby těstovin 60.000 t/rok) .
Výroba pokrývá všechny segmenty – vaječné,
bezvaječné i semolinové těstoviny (v krátkých
i dlouhých tvarech, lisované i válcované).
Příběh společnosti Europasta začal v roce
2002, kdy byla založena jako holdingová firma
dvou společníků ing. Miťky a ing. Hrdiny. V roce
2003 postupně koupila úspěšnou společnost
Bratři Zátkové, a.s (založena r. 1884) a podíly ve
firmě Adriana – výrobce těstovin s.r.o. V průběhu
času se dařilo původní rozměr společnosti
výrazně rozšiřovat , v roce 2006 akvizicí firem
Spojené těstárny CZ a Spojené cestovinárně SK
(dnes Ideál Slovakia, s.r.o.) a v roce 2008
nákupem společnosti Tero Rosice, s.r.o.
Završením změn v celkové struktuře společnosti
byla v roce 2010 fúze všech společností skupiny
do jedné firmy , současné společnosti Europasta
SE . Bezprostředně po fúzi firem došlo k realizaci
vstupu strategických investorů. Novými akcionáři
s 50% akcií se staly dvě významné evropské
těstárenské společnosti Cerealis Produtos
Alimentares (Portugalsko) a Gallo Productos
Alimenticios (Španělsko).
Strategické investice, systematické inovace,
neustálá optimalizace klíčových procesů
a synergické efekty dávají firmě Europasta SE
dobré předpoklady, stát se klíčovým a žádaným
výrobcem privátních značek v regionu střední
a východní Evropy.
CATALOGUE
www.europasta.eu
Pasta Classic - short
Nr. 31
Fusilli
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Fusilli
Fusilli
Vřetena
Brick
Penne rigate
Pillow
Nr. 42
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Penne
Penne
Penne
Brick
Cornetti rigati
Pillow
Nr. 21
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Middle elbow
Mittlere Hörnchen
Kolínka střední
Brick
Gobetti rigati
Pillow
Nr. 22
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Big elbow
Große Hörnchen
Kolena
Brick
Pillow
CATALOGUE
www.europasta.eu
Pasta Classic - short
Nr. 51
Farfalle
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Farfalle
Farfalle
Farfalle
Brick
Pillow
Nr. 40
Gnocchi
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Big shells
Grosse Muscheln
Mušle velké
Brick
Pillow
Nr. 29
Quadretti
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Squares
Fleckerl
Fleky
Brick
Tagliatelle
Pillow
Nr. 24
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Wide noodles
Tagliatelle
Široké nudle
Brick
Pillow
CATALOGUE
www.europasta.eu
Pasta Tricolore - short
Penne tricolore
Nr. 42T
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Penne tricolore
Penne Tricolore
Penne tříbarevné
Brick
Torti tricolore
Pillow
Nr. 32T
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Torti tricolore
Torti Tricolore
Vřetena - torti tříbarevné
Brick
Pillow
Pasta Classic - long
Nr. 11
Spaghetti
. 500 g
. 5 kg
Spaghetti
Spaghetti
Špagety
Spaghetti
CATALOGUE
www.europasta.eu
Pasta Classic - soupe
Filini
Nr. 81
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Hair noodles
Haarnudeln
Vlasové nudle - niťovky
Pillow
Alfabeto
Nr. 83
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Alphabet
Alphabet
ABC
Pillow
Tarhonya
Nr. 89
. 500 g
. 3 kg
. 5 kg
Tarhonya
Eiergraupen
Tarhoňa
Pillow
CATALOGUE
www.europasta.eu
Europasta SE
Europasta SE
Europasta SE
(PLB catalogue)
(PLB Katalog)
(PLB Katalog)
EP catalogue – basic information
(segments, packing, logistics)
EP-Katalog – generelle Informationen
(Segmente, Verpackung, Logistik)
EP katalog – základní informace
(segmenty, balení, logistika)
PRODUCT SEGMENTATION
PRODDUKT-SEGMENTIERUNG
PRODUKTOVÁ SEGMENTACE
100 % semolina
produced from wheat flour from durum wheat
100 % Semolina
hergestellt aus Weizenmehl aus Hartweizen
100 % semolina
vyráběné z pšeničné mouky z tvrdé pšenice
Egg-free pasta
produced from wheat flour from soft wheat
Teigwaren ohne Eier
hergestellt aus Weizenmehl aus Weichweizen
Bezvaječné těstoviny
vyráběné z pšeničné mouky z měkké pšenice
Egg pasta
produced from wheat flour from soft wheat
according to a traditional recipe with dried eggs
added
Eierteigwaren
hergestellt aus Weizenmehl aus Weichweizen
nach einer traditionellen Rezeptur unter Zugabe
von Trockeneiern
Vaječné těstoviny
vyráběné z pšeničné mouky z měkké pšenice podle
tradiční receptury s přidáním sušených vajec
MIX
combination of soft and durum wheat at the
customer’s wish with a view to improve the
product consistency during cooking
MIX
Kombination von Weich- und Hartweizen
entsprechend den Kundenwünschen mit dem Ziel,
die Konsistenz des Produkts beim Kochen zu
verbessern
MIX
kombinace měkké a tvrdé pšenice dle přání zákazníka
s cílem zlepšení konzistence
produktu při vaření
LOGISTICS
LOGISTIK
LOGISTIKA
(according to the product segments)
(entsprechend den Produktsegmenten)
(dle produktových segmentů)
.
.
.
.
.
.
Boršov nad Vltavou
Boršov nad Vltavou
Boršov nad Vltavou
(Factory)
(Fabrik)
(výrobní závod)
products from soft wheat (egg and egg-free)
Litovel
Produkte aus Weichweizen (mit Eiern und ohne Eier)
Litovel
Litovel
(Factory)
(výrobní závod))
(Fabrik)
products from 100% semolina (durum wheat)
produkty z měkké pšenice (vaječné i bezvaječné)
Produkte aus 100% Semolina (Hartweizen)
produkty z výrobky z 100% semoliny (tvrdá pšenice)
Standard:
Standard:
Standard:
Cartons
Kartons
Kartony
4x7
spaghetti
Packing
4 x 4 -7
pillow
2x6
brick
.
.
Verpackung
bricks
pillow
spaghetti
500 g
.
.
bricks (Ziegelsteinform)
pillow (Kissenform)
spaghetti
500 g
Balení
.
.
bricks (cihla)
pillow (polštář)
spaghetti (špagety)
500 g
Catering 3 kg, 5 kg
Catering 3 kg, 5 kg
Catering 3 kg, 5 kg
Logistic details and delivery terms are the
subject of further negotiations.
Die Logistikdetails sowie Lieferbedingungen
werden in einem weiteren Gespräch vereinbart.
Detaily logistiky a dodací podmínky jsou
předmětem dalšího jednání.
Europasta SE is ready to adapt to your
requirements.
Europasta SE stellt sich ganz auf Ihre Wünsche ein.
Europasta SE je připravena se přizpůsobit vašim
požadavkům.
Brick
Pillow
Spaghetti
Europasta SE
w w w . e u r o p a s t a . e u
CERTIFICATE
OF CONFORMITY
Factory
Fabrik
Výrobní závod
LITOVEL
PL
D
PRAHA
Olomouc
BRNO
České
Budějovice
UA
SK
A
H
Factory
Fabrik
Výrobní závod
BORŠOV
NAD VLTAVOU
Contacts | Kontakte| Kоntakty:
Europasta SE
Head office | Hauptsitz | Sídlo firmy
U Sila 246
CZ - 373 82 Boršov nad Vltavou
tel: +420 387 201 164
e-mail: [email protected]
Europasta SE
Sales department
Tři Dvory 97
CZ - 784 01 Litovel
tel: +420 585 153 713
e-mail: [email protected]
Europasta SE
Vekaufsabteilung
Tři Dvory 97
CZ - 784 01 Litovel
tel: +420 585 153 713
e-mail: [email protected]
Europasta SE
Obchodní oddělení
Tři Dvory 97
784 01 Litovel
tel: +420 585 153 713
e-mail: [email protected]
www.europasta.eu
Download

Fusilli - Europasta