www.otrocineves.cz Zpravodaj
obce
[email protected]
Otročiněves
Číslo 2
ročník 3
zdarma
Slovo starosty
l Oslava Dne matek v Otročiněvsi
Jaro a začátek léta plné akcí
Otročiněveské jaro opět přineslo řadu
slavností. Na konci dubna se po vsi proháněly čarodějnice. V květnu jsme vyběhli na nedaleký kopec Děd, popřáli všem maminkám
ke Svátku matek, v polovině června jsme se
vypravili na pouť ke kříži na Hudlický vrch
a nakonec na návsi společně přivítali léto.
Poslední dubnový den si již tradičně otročínské ženy a děti oblékly kostýmy čarodějnic a v průvodu od Cábrovácké hospody doletěly až na hřiště k veliké hranici. Tu připravila
parta místních chlapů, za což jim patří díky.
Po společném focení hranice vzplála. Občanské sdružení Naš domov věnovalo všem maskám jako odměnu malý dárek a pro všechny
bylo na místě připraveno pohoštění. Výtěžek
z prodeje byl použit na další dětské akce.
O den později, 1. května, jsme již po devatenácté pochodovali na nedaleký kopec Děd.
Od jeho úpatí až k samému vrcholu byla pro
rodiny s dětmi připravena soutěžní stanoviště
s úkoly, tentokrát na téma Čtyřlístek. Jednotlivá stanoviště, úkoly i lanovou dráhu úžasně
připravila rodina Hobzova. Letošní účast byla
opravdu veliká. U rozhledny Dědu se setkalo
více než dvěstě lidí. Ceny pro soutěžící zajistilo Občanské sdružení Náš domov a kulturní
komise při OÚ Hudlice. Medaile pro vítěze
vyrobil otročinský keramický kroužek.
Sobota 11. 5. patřila všem otročiněveským
maminkám. V obřadní místnosti Obecního
úřadu jsme jim společně popřáli ke Svátku
matek. Nejprve krátce promluvil místostarosta Evžen Krob, následovalo pásmo básní
a písni v podání místních děti a pěveckého
sboru profesorky Spilkové a na závěr s několika písněmi vystoupila PhDr. Zora Tauberová. Během občerstvení diváky bavila
harmonikářka Bc. Daniela Foltýnová. Domů
si maminky odnášely květiny a keramickou
ozdobu.
Na první výročí obnovení kříže se 16.
6. konala pouť na Hudlický vrch. Tam vedl
zkrácenou bohoslužbu berounský jáhen Josef Jonáš, kterému ministroval Petr Veselý.
Na varhany je doprovodil Kryštof Zuzka.
Na závěr byli účastníci odměněni malými
pouťovými koláčky, které upekla Jaroslava
Rosenbaumová.
Vážení občané.
čas letí, jsme na konci léta, dovoluji
si tedy zhodnotit dění uplynulého pololetí
v naší obci.
Příroda nám nachystala nemálo nástrah. Po dlouhé zimě a náročné zimní
údržbě nás čekala jarní údržba zeleně
v celé obci. Letos jsme se zaměřili zejména na Růžovou ulici a dále pokračovali okolo křížku, hřbitova a dubu až
na Draha. V této lokalitě jsme odstraňovali nálety dřevin a vysekávali stařinu
okolo cesty včetně břehů až na hranici
polí. V závěru jara jsme čelili, tak jako
celé Čechy, povodním. I když u nás, díky
regulaci Habrového potoka, naštěstí
nedochází k záplavám domů tak jako
v jiných místech v blízkosti toků, přesto jsme zaznamenali četné škody mimo
intravilán obce v okolí toku Habrového
potoka. Potok zaplavil prameniště pitné vody a vlivem podmáčení břehového
porostu došlo k vyvrácení několika stromů, které svými kořeny přetrhly potrubí
na výtlaku od čerpací stanice. Dále potok zaplavil hřiště pod Panskou strání
včetně minigolfu a další škody napáchal ve Strejčově. V souvislosti s touto povodní děkuji za příkladnou práci
členům místní jednotky SDH a členům
povodňové komise.
V letošním létě se potýkáme pro změnu s velkými vedry a s následky prudkých
bouří. Odstraňujeme naplaveniny z vodotečí i popadané stromy. Nechci psát však
jen o problémech. Tak jako každý rok
proběhla v obci řada pěkných kulturních
a společenských akcí, na kterých se rádi
setkáváme a bavíme. V dnešní náročné
době tomu tak mnohde není.
Co se týká další naší činnosti, připravujeme výměnu oken, zateplení budovy
i půdy Obecního úřadu, včetně výměny
krytiny nad sociálním zařízením. Tato
akce bude spolufinancována ze zdrojů
Evropské unie a měla by být dokončena
do konce letošního roku.
dokončení na 2. straně
strana 1
Zpravodaj obce Otročiněves
www.otrocineves.cz
Slovo starosty
Dále od počátku našeho volebního
období jednáme se všemi kompetentními
institucemi s cílem udělat nový povrch silnice na Drahách, která je po předešlých
investičních akcích obce v nevyhovujícím
stavu. I přes složitou situaci věříme, že se
nám to podaří. Dále zvažujeme zhotovit
nový povrch obecní cesty k novostavbám
na Krušné Hoře. V těchto dnech je již před
konečným schválením zastupitelstvem
obce nový Územní plán obce Otročiněves.
V tomto plánu jsme se snažili zachovat
naší obci její původní venkovský ráz.
Na závěr svého příspěvku Vám všem
přeji hezký zbytek léta a ať se Vám daří.
Josef Šinkner, starosta obce
NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)
14:00 - 15:00 (starosta)
Úterý 17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa
7:30 - 9:00 (starosta)
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Čtvrtek 7:30 - 9:00 (starosta)
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
l Telefony
Šinkner Josef, starosta, tel. 602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta,
tel. 607 608 100
l Slet čarodějnic v Otročiněvsi.
Jaro a začátek léta plné akcí
dokončení z 1. strany
Na konci června otročiněveští občané
na návsi tradičně přivítali léto. O hudbu
a občerstvení u společného ohně se postaral Obecní úřad ve spolupráci s Občanským
sdružením Náš domov a s místním sborem
dobrovolných hasičů. Dobrou náladu po celý
večer povzbuzovala hudba country skupiny
Kamarádi u stolu pod vedením kapelníka Jiřího Starého.
Velké díky patří organizátorům jednotlivých akcí a neméně všem zúčastněným, bez
kterých by skvělá atmosféra mohla jen těžko
vzniknout. Za finanční podporu děkujeme
Obecnímu úřadu.
Daniela Sovová
l Oslava Dne matek v Otročiněvsi
l Oslava Dne matek v Otročiněvsi
l Květnový pochod na Děd
l Květnový pochod na Děd
l Jarní pouť na Hudlický vrch
l Jarní pouť na Hudlický vrch
l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
l Pokud máte zájem o zlepšení informovanosti týkající se dění v obci a nevyužíváte možnosti SMS rozhlasu EVA,
obraťte se na obecní úřad. Tato služba je
pro Vás bezplatná a velice operativní.
Aktuální informace máte k dispozici také
na www.otrocineves.cz.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
Po, St 8:00 - 12:00
15:00 - 17:00
Út, Čt 8:00 - 12:00
Pá 8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
l Nabízíme možnost zveřejnit firemní
kontakty na oficiálních webových stránkách obce a nabídnout tak služby ostatním
spoluobčanům. Pokud máte o tuto bezplatnou službu zájem, kontaktujte Michaelu
Holou (e-mail: [email protected]).
strana 2
www.otrocineves.cz
Zpravodaj obce Otročiněves
Událost, která stála za zmínku
Z činnosti Klubu seniorů
KVĚTEN:
l oslava Svátku matek v Pavlíkově, (pozvání od městyse Pavlíkov)
l autobusový zájezd do Tábora a okolí
ČERVEN:
l „Setkání s písničkou“ v KD Senomaty (zájezd na Strašickou Pohodovku)
l pouť na Hudlický vrch
l Pivní slavnosti v Cerhovicích
ČERVENEC:
l výlet vlakem do Rakovníka
SRPEN:
l koncert Strašické Pohodovky ve Zbiroze
l autobusový zájezd do Kutné Hory a okolí
Klub seniorů připravuje:
ZÁŘÍ:
l Poncarovy Zdice (koncert Moravanky)
Říjen:
l koncert Strašické Pohodovky ve Strašicích
l „Setkání s písničkou“ v Senomatech (populární kapela manželů Homolkových Vesnická čtyřka)
Listopad:
l „Setkání s písničkou“ v Senomatech
(p. Žákovec a Anna Volínová)
Prosinec:
l zahájení Adventu
l Živý Betlém
l závěrečné posezení
Do minulého čísla našeho občasníku se nedostal článek Míti Kaněrové, protože přišel až
po uzávěrce. Vzhledem k tomu, že popisuje
kulturní akci, kde hlavní protagonistkou je
místní rodačka, navrhla jsem, aby byl příspěvek zařazen do tohoto čísla. Domnívám se,
že podobných akcí, kdy by mohla naše mládež (ale nejen ona) předvést, co umí, by u nás
rozhodně mělo a mohlo být více. Talentů je tu
jistě dost, jen o nich nevíme!
MARTA SOVOVÁ NA JEVIŠTI
V OTROČINĚVSI
Troufnu si tvrdit, že 24. 11. 2012 zahrála
Marta Sovová jednu ze svých nejlepších rolí
na improvizovaném jevišti v penzionu Village House. Zahrála dceru Boženy Němcové,
Doru, v inscenaci „Osamělé večery Dory
N.“ podle scénáře Mileny Štráfeldové (která se představení také zúčastnila). Nečetla
jsem oficiální recenze (údajně velmi pochvalné) z pražského divadla Pod Palmovkou, kde
měla hra premiéru a kde se do dneška hraje.
Moje dojmy jsou tedy velmi osobní. Marta
předvedla výkon hodný vyspělé herečky.
Dora je na jevišti celý večer sama, a vzpomíná na svoji matku, Boženu Němcovou při
příležitosti padesáti let od jejího úmrtí, kdy
se na Doru obrátí literární veřejnost s prosbou o rozhovor.Tyto vzpomínky jsou směsicí
hořkosti a snahy podat o matce objektivní výpověď. Dora se probírá svými vzpomínkami
a dopisy psanými jak Němcovou, tak některými z jejích přátel. Dostáváme komplexní
obraz této spisovatelky, která byla bezesporu
spisovatelkou velkého formátu, ale též roz-
Výlet do Tábora a Pohodovka v Senomatech
Dne 29. 5. se uskutečnil autobusový výlet
do města Tábora a jeho okolí. Navštívili jsme
poutní místo Klokoty (foto nahoře), Muzeum
čokolády a marcipánu a krásné historické náměstí. Na zpáteční cestě jsme
na hřbitově
ve Smilových
Horách položením
kytice
uctili památku
MUDr. Michala Bureše,
který
dlouhá
léta
pracoval
pro občany naší obce jako praktický lékař.
MUDr. Hana Burešová za uctění památky
jejího manžela všem zúčastněným občanům
obce Otročiněves děkuje.
Po posledních májích se vypravila vy-
koupaná Pohodovka na koncert do Senomat
na Rakovnicko. V plánu byla čtyřhodinová
akce s hodinovou kulturní vložkou. Připravili
jsme si tedy tři hodinky hraní a těšili se na pauzu uprostřed koncertu. Pořadatelé však kulturní vložku vypustili, aby si prý návštěvníci
víc užili Pohodovky. Z koncertu bylo nakonec
hraní k tanci, ale to vůbec nevadilo. Plný sál,
spousta tanečníků a ti, kteří netancovali, si
prozpěvovali s námi. Myslím, že se akce povedla. Do Senomat přijeli za námi i naši příznivci z Otročíněvsi. Vážili cestu skoro 40 km!
To nás samozřejmě potěšilo. Ostatně oni často
jezdí na naše vystoupení od té doby, co nás
slyšeli hrát u nich doma v Otročíněvsi. Byli
na našem koncertu ve Strašicích, když jsme
křtili CD, jezdí za námi do Zbirohu. Teď se
za námi chystají do Cerhovic na pivní slavnosti. Je to od nich velmi milé.
Jaroslava Rosenbaumová, Klub seniorů
polcenou osobností. Pohled dcery na matku
je vždy specifický, a z hereckého hlediska vyžaduje opravdové vcítění se do těch částí soukromého rodinného života se slavnou matkou,
kam běžné oko nedohlédne - tam, kde se dcera cítí nedoceněna, ba ponižována, kde jsou
vzpomínky zabarveny pocitem méněcennosti
a citového strádání.
Marta tady excelovala, přestože Dora
je věkově od ní vzdálená téměř těch 50 let.
Vžívá se do role dcery, která nebyla matkou
pochopena, přesto nese její dědictví. Vypovídá o své matce, která koncem svého života
opravdu strádala, žila v bídě a finanční tísni
a sama se musela ponižovat psaním dopisů
s žádostí o podporu, které pak Dora roznášela adresátům. Němcová, přestože posmrtně
oslavována jako jedna z našich nejlepších
obrozeneckých spisovatelek, umírá v nedůstojných podmínkách, a Dora nám připomíná, jak snadné je někoho obdivovat a přitom
zavřít oči před jeho reálným životním údělem.
Ovšem Božena Němcová nebyla jednoduchá osobnost a žila způsobem, který se zjevně
do její doby nehodil. Byla svobodomyslná,
emancipovaná volnomyšlenkářka, pro kterou
psaní bylo prvotní, a přestože tvrdila, že milovala své děti, rodinný život šel stranou. Dora
jí v jedné části obviňuje, že nešla za svým
manželem do Rakouska, kam on byl poslán.
Němcová zvolila život v Praze mezi intelektuální elitou a z výpovědi Dory i z dostupných
dopisů se dozvídáme, že mezi touto elitou
měla i své milence. Jestli se manžel Němcové
nezachoval vlídně k ní samotné, to se nedozvíme, přestože je to někdy v našich čítankách
zmiňováno. Co ale naznačuje Dora je, že otec
nebyl „zas tak špatný“, staral se o děti a pro
Doru samotnou dokonce hledal vhodnější zaměstnání učitelky. Pokrytectví vládlo všude,
a tak pověst Boženy Němcové byla posmrtně
„oprášena“, a ani ti, kteří ji dobře znali, nevypovídali nikdy o jejích excesech.
To, že Dora nakonec po smrti své matky
žila svůj vlastní a hodnotný život, dokazuje,
že ženská linie v rodě Němcové byla skutečně
silná a houževnatá.
Marta se ujala této role s úžasnou vervou a nasazením (přestože ten večer byla nachlazená), a dostalo se jí za to zaslouženého
ocenění. Ti, kdo na toto představení přišli,
byli vskutku nadšeni. Myslím si, že o Martě
Sovové jako herečce ještě nejedenkrát uslyšíme. Otročiněves bude se zájmem sledovat
její další hereckou kariéru. Ať se jí daří!
Míta Kaněrová
Za sebe bych dodala, že doufám, že se v dohledné době dočkáme dalšího představení, koneckonců, někde si to nacvičit musí.
A doma je doma!
Olga Neumannová
strana 3
Zpravodaj obce Otročiněves
www.otrocineves.cz
Odpadové hospodářství v obci Otročiněves
V naší obci se v současné době nacházejí celkem čtyři kontejnerová stání, kam mohou naši občané odkládat odpad. Kontejnerová stání jsou umístěna na Krušné Hoře
u č.p. 132, na Drahách u rod.domku pana
Vaníčka, na Hůrce vedle řeznictví pana
Malého a na návsi za prodejnou COOP.
Na každém z těchto míst jsou k dispozici
čtyři druhy kontejnerů. Žluté kontejnery
slouží ke sběru všech druhů plastů a nápojových kartonů. Tyto žluté kontejnery jsou
v naší obci ve dvou provedeních: s otvory
pro vhození plastů, nebo s pohyblivým víkem. Dále jsou na stanovištích modré kontejnery, které slouží ke sběru papíru a papírových kartonů. Tyto kontejnery je třeba
po uložení papíru opět uzavřít z důvodu
možného promočení papíru v případě deště.
Plastové i papírové kontejnery se vyvážejí
jednou týdně. Na stanovištích se nachází
dále bílé zvony na sběr bílého skla a zelené
zvony na barevné sklo. Tyto nádoby se vyvážejí po úplném naplnění sklem. Na všech
těchto stanovištích je nutné, aby naši občané udržovali pořádek a nenechávali odpad
poházený okolo kontejnerů.
Dále je v naší obci u rybníčka u Šinknerů
přistaven velkoobjemový kontejner, do kterého je možno ukládat trávu, hlínu, kamení,
malé větve, stavební suť a podobný materiál.
To vše v malém množství. Tím se rozumí, že
do něho není možné vozit veškerou stavební
suť z rozbourané garáže. Do tohoto kontejneru se nesmí ukládat plasty, sklo, papír, dřevo,
železo, eternit a podobný materiál. Občané
ze spodní části obce mohou posekanou trávu
vozit též na hřiště pod Panskou strání, kde je
k tomu určené místo. Tento odpad se každý
rok v zimě ze hřiště odstraní. Na hřiště se mohou vozit po dohodě s obecními zaměstnanci i ořezané větve, které budou po uschnutí
zlikvidovány. Větve se musejí dávat odděleně od místa na trávu. I na těchto místech je
potřeba udržovat pořádek.
V naší obci probíhá pravidelně každý rok
mobilní svoz nebezpečného odpadu. Letos
se uskuteční v úterý dne 17. 9. Od 15:00
do 15:55 hod. budou vozidla přistavena
na návsi a od 16:00 do 16:30 hod. na Drahách
u rybníčka.
Dvakrát do roka jsou umístěny na Krušné
Hoře, na Drahách a na návsi velkoobjemové kontejnery na odpad, který je složením
V areálu firmy pana Jaroslava Bona
na Krušné Hoře je s jeho laskavým svolením
umístěn kontejner na velkoobjemový odpad,
který se po naplnění odváží na řízenou skládku na Stašov. Přístup k tomuto kontejneru je
pouze v pracovní době zmíněné firmy a to
v týdnu od 7:00 do 14:00 hod. a v sobotu dopoledne. Do tohoto kontejneru se nesmí dávat stavební suť, kamení, hlína, pneumatiky,
železo, dřevo a podobný materiál. Kontejner
je určen ke sběru rozměrných plastů, skla, papíru apod.
stejný jako odpad v areálu firmy pana Bona.
Tyto kontejnery jsou položeny vždy v pátek
a po víkendu v pondělí odvezeny na Stašov.
Jak jsme již informovali, mohou naši
občané bezplatně odkládat použitý nábytek
na skládce v Hudlicích. Zde je určena provozní doba, po kterou je možno na skládku
materiál vozit.
Sběr ocelového šrotu provádí každoročně
členové JSDH v Otročiněvsi nebo členové
MS Habrový potok Otročiněves. O termínu
svozu jsou občané vždy včas informováni.
Kde žádat dotace na výměnu kotlů a zateplení
V současné době je možné žádat dotace
na výměnu kotlů či na zateplení rodinných
domů. Agendu však nezajišťuje městský úřad,
na který se mnozí občané mylně obracejí. Přinášíme proto informace, kde je možné o tyto
dotace žádat.
měna kotlů je v průměru podpořena polovinou
pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
VÝMĚNA KOTLE
Jde o dotační program Středočeského kraje,
kterému se podařilo dojednat s ministerstvem
životního prostředí takzvané kotlíkové dotace.
O dotaci na pořízení nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje může požádat každý
vlastník užívané nemovitosti, spoluvlastník,
nebo partner vlastníka, který vytápěný objekt
užívá k bydlení. Jednou z podmínek je, že dotace nebude využita k podnikání. Vyčleněno je
celkem 40 milionů korun. Kromě kotlů na tuhá
paliva je podpora rozšířena i na zplyňovací
a plynové kotle. Výše dotace bude upravena
v závislosti na typu podporovaného kotle. Vý-
strana 4
zvy na stránkách www.kr-stredocesky.cz; www.
mzp.cz a www.sfzp.cz. Žádosti se podávají
osobně v zalepené obálce na krajský úřad. Tel.:
257 280 837. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno na 31. října 2013 (nebo v den vyčerpání
alokace, nastane-li tento den dříve).
kotlů. Příjem žádostí bude zahájen 2. září v 9
hodin. Potřebné informace včetně formuláře
žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení vý-
V rámci programu Nová zelená úsporám
2013, který zajišťuje SFŽP, můžete žádat
dotace na opatření ke snižování energetické
náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických
zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů. Příjem žádostí je
výhradně elektronicky a bude ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však
29. listopadu 2013. Pro 1. výzvu je vyčleněna
jedna miliarda korun. Více najdete na www.
nzu2013.cz. Bezplatná linka 800 260 500.
www.otrocineves.cz
Zpravodaj obce Otročiněves
Otročiněves a pomístní jména podruhé
V příspěvku z loňského roku jsem představila problematiku pomístních jmen z obecnějšího hlediska. Tento krátký článek se však
spíše zaměří na konkrétní výsledky sběru pomístních jmen, který jsem provedla v Otročiněvsi na jaře roku 2012.
V návaznosti na předchozí článek uveřejněný v loňském Zpravodaji jen krátce zopakuji, že
vycházím ze srovnání nově získaných pomístních jmen se staršími zdroji (tereziánským katastrem a soupisem pro Slovníkem pomístních
jmen v Čechách) a zároveň se snažím zmapovat
současný stav jejich užívání napříč jednotlivými generacemi a v různých societách.
V Otročiněvsi se sběru zúčastnilo celkem
šest osob, dvě z každé generace. Měla jsem také
možnost zachytit rodinné vazby mezi jednotlivými respondenty. Většina z dotazovaných žila
v Otročiněvsi od narození, v mnoha případech
odsud pocházejí i jejich předci. Pouze jeden
z respondentů žije v obci od svých dvou let, ale
to v jeho osvojení a užívání pomístních jmen
nehraje velkou roli.
Ke sběru pomístních jmen mezi respondenty
jsem využívala slepou mapu dané lokality, respondenti zároveň dostali jednoduché zadání:
Uveďte, jak se kde u vás říká, jaká jména používáte? Dané objekty zaznamenávali respondenti do slepých map, posléze byli dotazováni
na jména z mnou revidovaného soupisu pomístních jmen zhotoveného pro účely Slovníku
pomístních jmen v Čechách. Zaznamenávala
jsme tři varianty odpovědí: 1. respondent dané
jméno zná, užívá, pouze ho neuvedl spontánně;
2. respondent dané jméno slyšel (např. od předků), ale nedovede určit polohu jím označeného
místa; 3. dané jméno nikdy neslyšel, a nedokáže
tudíž toto místo lokalizovat.
Plné znění výpisu z tereziánského katastru
pro Otročiněves a revidovaný soupis pomístních jmen zde z důvodu nedostatku prostoru neuvádím, ale oba dva jsou zveřejněny v časopise
Acta Onomastica z roku 2012.
V této části článku bych ráda představila některé z výsledků, které z daného sběru a následné analýzy vyplynuly. Upozorním zde na pět
nejvýraznějších tendencí, které se na základě
analyzovaného materiálu objevily. Jsou to:
1. Snižování znalosti, a tím i užívání stávajících pomístních jmen v průběhu generací.
Nejlépe to doložíme čísly. Zástupci starší generace uvedli spontánně v průměru 58 pomístních
jmen, kdežto u mladé generace je průměrný
stav 13 spontánně uvedených pomístních jmen.
Jako dalším doklad správnosti tohoto tvrzení
považujeme skutečnost, že v obou těchto věkových skupinách byly zastoupeny členky jedné
rodiny (babička a vnučka), tudíž pomístní jména už se nepředávají ani v rámci užší skupiny,
než je obec: rodiny.
2. Pravidelnost v užívání některých středočeských nářečních prvků (přípona -ovic u jména rodiny, koncovky adjektiv ženského rodu
(např. lokál singuláru), ý > ej, užití protetického
v atd.). Uveďme konkrétní příklady: Markovic
stráňka; Na Svatý hoře; Na Vejplanech; Vohrada. Objevují se napříč všemi třemi věkovými
skupinami; můžeme tedy potvrdit, že vliv středočeského nářečí a obecné češtiny je stále živý.
3. Nevytváření nových pomístních jmen
v rámci mladé generace; neobjevují se úplně
nová jména, maximálně obměna starších jmen,
a to jazykovými prvky typickými pro mluvu
mládeže, např.: Na čárách.
4. Poměrně výrazné shody mezi jmény tereziánském katastru a jmény získanými v tomto
sběru zvláště u starší a střední věkové skupiny.
Tato jména často v soupisu pro SPJČ chybí.
Předpokládáme, že jejich znalost nevymizela,
pouze nebyla zaznamenána pro účely sběru
pro Slovník pomístních jmen v Čechách. Dů-
vodů mohlo být několik: společenské (jména
jsou dnes známá pouze členům jedné rodiny,
lidem pracujícím v zemědělství atd.), historické (některá jména v důsledku politických
změn – sjednocování pozemků pod JZD, různá
přejmenování – zanikla nebo se tzv. „ztratila“
z oficiálního užívání, kdežto v paměti obyvatel
se udržovala a předávala dalším generacím).
Např.: Na Bahnivý.
5. Vázanost jmen na společnost či na osobnost jedince (podle zájmů, zaměstnání, věku
uvádějí jména míst jim blízkých: muž pracující v zemědělství zná nejlépe pole, ženy více
uvádějí jména cest, pojmenování daná podle
osobních jmen, mladá generace pojmenovává
objekty zábavy).
Tento článek jen stručně nastiňuje nejvýraznější jevy v používání pomístních jmen na území obce Otročiněves. Pokud by některé z čtenářů tato problematika zajímala hlouběji, uvádím
zde nejdůležitější zdroje, ze kterých jsem čerpala, ostatní by mohl vést například k zamyšlení, zda a jaká pomístní jména ve své obci znají
a jak se ve své domovské obci orientují.
Autorka je studentkou druhého ročníku doktorského oboru Český jazyk na FF UK v Praze a v současné době pracuje v onomastickém
oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
v Praze.
Mgr. Barbora Klimtová
Stromy na zahradách možné kácet bez povolení
Nová vyhláška o ochraně přírody a krajiny, která upravuje postupy při podávání žádosti o kácení dřevin, začala platit v polovině
července. Přináší několik důležitých změn.
Tou nejpodstatnější je, že nyní již nebudou muset občané žádat o povolení na kácení dřevin rostoucích na zahradě u bytového
nebo u rodinného domu. Zahradou se přitom
rozumí pozemek u bytového nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Na těchto pozemcích bude nově možno kácet stromy bez ohledu na druh dřeviny a její
rozměry.
Další změnou oproti stávající právní úpravě je povinnost žádat o povolení ke kácení
dřevin, které tvoří součást stromořadí, jež je
definováno jako souvislá řada nejméně deseti
stromů s pravidelnými rozestupy.
Jaké stromy je možné kácet bez povolení?
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se
nevyžaduje
n pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
n pro zapojené porosty dřevin, pokud celko-
vá plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
n pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
n pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Občanské sdružení
Náš domov Otročiněves
Akce připravované na 4. čtvrtletí
l říjen
- Dýňování
l listopad - Svatomartinský průvod
l prosinec - Zahájení Adventu
- Mikulášská nadílka
- Krmení lesní zvěře
- Živý Betlém
Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech a stránkách www.
osnasdomov.cz. Děkujeme všem, kteří
pomáhají s přípravou kulturních akcí
pro naše občany.
Za OS Náš domov Štěpánka Landová
strana 5
Zpravodaj obce Otročiněves
www.otrocineves.cz
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
V sobotu 2. března
v ranních hodinách vyjela jednotka z pokynu
starosty obce k asistenci s úklidem pozemní
komunikace mezi obcí
a křižovatkou „Lísa“.
Došlo zde k odlomení rozměrného kusu kamene z přilehlé skály a částečnému zablokování jízdního pruhu. Odstranění bylo realizováno stavební technikou. Vše proběhlo bez
problémů a komunikace byla během dvaceti
minut opět průjezdná.
Další týden v neděli se čtyři naši členové
zúčastnili zajišťování bezpečnosti dopravy
a prořezávání stromů rostoucích kolem silnice vedoucí z naší obce směrem na Nižbor.
Jednalo se o likvidaci přestárlých akátů, které
ohrožovaly bezpečnost dopravy na silnici nad
hřištěm.
V neděli 21. 4. proběhl v obci sběr železného šrotu. Všem dárcům i účastníkům sběru
děkujeme!
Dne 5. 5. se uskutečnila u pomníku Obrany národa na Líse tradiční pietní vzpomínka
u příležitosti uctění památky odboje a obětí
druhé světové války. Kytice byly položeny
také u nově upraveného pomníku na Krušné Hoře v areálu firmy SAVEA a u pomníku
na návsi.
V obci Bezdědice se členové naší jednotky
s vozem CAS 25 účastnili v sobotu 18. května dětského dne. Vozidlo zde bylo vystaveno pro děti i dospělé. Dne 25. května se naše
družstvo zúčastnilo Okrskové soutěže v obci
Chyňava, kde obsadilo krásné 6. místo.
V průběhu měsíce června naše jednotka
několikrát zasahovala v oblastech ohrožených povodní. Hned první červnový den byl
ve 22:10 jednotce vyhlášen výjezd na technickou pomoc při odstranění nebezpečných
stavů na místním potoce. Dřevěná lávka
u mostku ve směru na Nižbor hrozila utržením a zablokováním koryta potoka. Tato
lávka byla po domluvě s majitelem pozemku
odstraněna.
strana 6
Dne 2. 6. prováděla naše jednotka na žádost KOPIS Kladno technickou pomoc v Muzeu Českého krasu v Berouně. Členové jednotky vynášeli vybavení muzea do vyššího
podlaží a pomáhali s nakládkou a odvozem
vybavení muzea.
V neděli 2.6. byl ve večerních hodinách
vyhlášen jednotce poplach. Úkolem jednotky bylo připravit pytle s pískem na ochranu
objektů před zátopou. Akce, při které JPO
připravila cca 150 pytlů s pískem, probíhala
v nočních hodinách za umělého osvětlení
a v dešti. Tyto pytle byly ponechány v rezervě. Při cestě na základnu byla JPO povolána
zpět. Do objektu u řeky Litavky vnikala voda
z kanalizační sítě. I přes usilovné snažení byl
stejně objekt vodou přetékající z koryta řeky
zatopen. JPO ukončila činnost ve tři hodiny
nad ránem.
V dopoledních hodinách v pondělí 3. 6.
byl vyhlášen poplach. JPO vyjela na budování protipovodňových opatření v hotelu
Na Ostrově v Berouně. JPO zajišťovala čerpání spodní vody a výpomoc se stavbou protipovodňových hrází. Část členů byla v průběhu dne vyslána k likvidaci stromu v obci
Žloukovice. JPO se též podílela na monitoringu Habrového potoka, protékajícího obcí.
Činnost JPO ukončena v 21:00 hod.
Ve dnech 5. - 7. 6. dojížděla naše jednotka
do obce Hlásná Třebaň, kde pomáhala s odčerpáváním vody ze zaplavených zahrad.
Cesta kolem světa
Na počátku července proběhl již pátý
ročník letního tábora v Rabštejně nad Střelou. V letošním roce se tábora zúčastnilo
24 dětí z naší obce i obcí okolních. Jako
téma byla letos zvolena „Cesta kolem světa“. Děti v průběhu tábora plnily soutěže,
které se vždy vázaly k nějaké zemi či historickému místu. Letošní rok byl jedinečný
také tím, že za celý průběh tábora nepršelo!
JPO zde čerpala každý den 12 hod. s veškerou dostupnou technikou. Bohužel s ohledem
na náročnost zásahu došlo i k poškození některých našich agregátů a armatur. Další den
byla naše jednotka povolána do obce Žloukovice na technickou pomoc. Zde ve spolupráci s místní jednotkou prováděla odčerpávání
vody ze studní zasažených povodní. Jednotka
odčerpala vodu ze 4 studní pomocí motorového kalového čerpadla a ejektoru.
Sledujte www.sdhotrocineves.com a skupinu „SDH Otročiněves“ na Facebooku.
Petr Marek
To jsme za uplynulé ročníky nikdy nezažili.
I s ohledem na tuto skutečnost hodnotíme
letošní tábor jako nejzdařilejší. Také kvůli
tomu, že za uplynulé roky jsme si tuto akci
velmi osvojili, nastřádali mnoho zkušeností
a vše již zvládáme bez problémů. Doufáme
jen, že tak jako my, byly nadšené i děti, které
se účastnily. Na závěr musím poděkovat OÚ
Otročiněves za finanční podporu, díky které
se může tato akce uskutečňovat.
Petr Marek
www.otrocineves.cz
Zpravodaj obce Otročiněves
Zpráva o povodni obce Otročiněves
Tuto zprávu v souladu s § 76 zákona č. 274/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, předkládáme vyššímu povodňovému orgánu obce s rozšířenou
působností Beroun.
Vyhodnocení povodně:
1. Místo povodně: katastrální území obce Otročiněves. Datum vzniku: 1. 6. 2013, datum ukončení povodně . 10. 6. 2013. Vodní tok: Habrový
potok. Postižené lokality: část katastrálního území obce od sportoviště k prameništi Courek, část
katastru obce pod Orlíkem
2. Příčinou povodně byl vytrvalý silný několikadenní déšť, který naplnil oba rybníky v katastrálním území Nový Jáchymov, které musely
být i při vytrvalém dešti odpouštěny. Tím se
zvedla hladina Habrového potoka, který se vylil
do okolních luk a zatopil areál sportoviště včetně
minigolfového hřiště a hřiště na malou kopanou.
Největší škodu způsobil zaplavením prameniště
a pozemků okolo studní patřících firmě Savea,
která z tohoto prameniště dodává pitnou vodu
pro obce Otročiněves a Nový Jáchymov. Vlivem
podmáčení se vyvrátilo několik stromů z břehového porostu Habrového potoka, které svými kořeny přetrhly potrubí na výtlaku od čerpací stanice. Koryto Habrového potoka mimo intravilán
obce Otročiněves je značně zaneseno. Největší
příčinou jeho opuštění koryta je starý břehový
porost olší a vrb. Stromy rostou v potoce a mezi
některými není šíře potoka ani 2 metry. Dalším
místem, kde potok opustil svoje koryto byla lokalita pod Orlíkem, kde se větvemi a dřevem ucpal
betonový most přes potok a voda pokračovala
v toku po obecní cestě zhruba asi 1 km do místa Pod Homolkou, kde se opět vrátila do svého
koryta. Povodeň kulminovala 3.6.2013 zhruba
kolem 14:00 hod. Veškerá zaplavená území v katastru obce Otročiněves byla zaplavena vylitím
vody z potoka. Jak již bylo uvedeno, průtok pod
Orlíkem byl ovlivněn betonovým mostem, který
musel být při povodni zdemolován a odstraněn.
Dále byly rozřezány a odstraněny dvě dřevěné
lávky přes potok.
3. Jelikož na jediném pomocném hlásném profilu
na mostě přes hlavní silnici v Otročiněvsi byl do-
sažen II. SPA dne 1. 6. 2013 ve 20:30 hod, nebyl
v obci vyhlášen, jelikož v té době byl již platný
II. SPA pro všechny obce v působnosti ORP Beroun,
který byl vyhlášen od 16:00 hod. Tok potoka se
držel celou dobu na tomto II. SPA. Následně vyhlásila ORP III. SPA dne 1. 6. 2013 ve 23:00 hod.
Odvolání III. SPA pro všechny obce ve správním
území ORP Beroun bylo 7. 6. 2013 v 11:00 hod.
Povodňová komise spolu s místní jednotkou
SDH pracovala organizovaně a dle určených
úkolů. Komunikace s pí Stančíkovou z ORP byla
na vysoké úrovni, taktéž komunikace se starostkou Nového Jáchymova a starostkou Nižbora
byly příkladné. Povodňová komise obce Otročiněves nevyžadovala od nikoho další pomoc. Vše
jsme zvládli vlastními silami a technikou z naší
obce. Naopak naši hasiči vypomáhali s odstraňováním škod po povodni v Berouně, v Srbsku,
Žloukovicích v Nižboru a v Hlásné Třebani.
4. Obci Otročiněves vznikly největší škody zaplavením areálu sportoviště, ke kterému došlo
tím, že se potok vylil z břehů asi 100 metrů nad
areálem a pokračoval ve svém toku po cestě,
která vede na hřiště, tu značně poničil a rozlil se
po hřišti na malou kopanou, dále po minigolfovém hřišti, které zaplavil nánosem bahna, větví,
písku a kamení. Největší škoda na sportovišti
vznikla v jeho zadní části, kde nánosy kamení,
písku, větví a dřeva, bahna a trávy, dosahovaly
výšky půl metru. Další škoda na obecním majetku vznikla demolicí betonového mostu přes
Habrový potok, který musel být odstraněn z důvodu jeho ucpání nánosem větví a dřeva. Obecní
cesta pod Orlíkem byla značně poškozena tím,
že po ní protékal potok, který se vylil u zmiňovaného mostu. Na cestě byly až půlmetrové jámy,
které voda vymlela. Mimo zastavěnou část obce
poškodila velká voda levý břeh potoka u čističky
odpadních vod, kde se nachází točna pro nákladní a osobní auta. Hrubý odhad škody na obecním
majetku je 250.000,- Kč.
Firma Savea, která vlastní prameniště pitné vody
a dodává tuto vodu obci Otročiněves a obci Nový
Jáchymov vyčíslila škodu, která jí vznikla při povodni na 600.000,- Kč. Jedná se o čištění vrtů
VAK Beroun varuje před podvodníky
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun byla upozorněna zákaznicí z Berouna, že pod
záminkou kontroly kvality pitné vody se dožadovali vstupu do domu údajní pracovníci vodáren.
Podobné případy se nedávno staly na Kladensku a další podezřelé jednání bylo zaznamenáno
odběrateli ve Zdicích.
„Varujeme proto hlavně starší občany před zneužitím jejich důvěry podvodníky“, říká Jiří
Paul, technický ředitel VAK Beroun. Kontrolu jakosti pitné vody provádí na Berounsku a Hořovicku laboratoř Čevak a.s., která sídlí v areálu VAK Beroun. Odběry vzorků vody jsou v naprosté většině případů odebírány u spotřebitelů, se kterými laboratoř dlouhodobě spolupracuje.
„Doporučujeme našim zákazníkům, aby před vpuštěním do objektu požadovali vždy na zaměstnanci VAK Beroun nebo Čevak předložení identifikační karty“, dodává Paul. K ověření
totožnosti pracovníka vodáren je možné také využít bezplatnou linku zákaznického centra společnosti – 800 100 663, na kterou se lze dovolat 24 hodin denně.
v prameništi, čištění a desinfekce sběrných studní kontaminovaných záplavovou vodou, čištění
a desinfekce vodojemu a atmosférické tlakové
stanice, oprava potrubí výtlačného řadu.
5. Abychom předešli ničivým následkům příštích
povodní, je nutné provést úpravu a regulaci toku
Habrového potoka v celé jeho délce v katastru
obce Otročiněves. Hlavně je potřeba vykácet
břehový porost v místech, kde je potok užší než
2 metry. Stromy je potřeba odstranit i s kořeny
a rozšířit tok potoka tak, aby v případě většího
množství srážek zůstal ve svém korytu. V intravilánu obce je potok regulovaný a nedošlo zde
k vůbec žádným škodám, které by vznikly při
této povodni. Závěrem zprávy bych chtěl ještě
jednou vyzdvihnout perfektní spolupráci s paní
Stančíkovou z krizového řízení při ORP Beroun.
Josef Šinkner
Sběrné místo nábytku
Zástupci obcí Otročiněves a Hudlice
uzavřeli mezi sebou smlouvu, ze které
vyplývá, že obec Hudlice umožní občanům obce Otročiněves zdarma ukládat
na sběrné místo „U pily“ použitý nábytek, určený k likvidaci, a to za splnění
těchto podmínek:
- občan Otročiněvsi se musí prokázat
platným občanským průkazem, ve kterém bude uvedeno jako místo trvalého
pobytu Otročiněves,
- přijímat se bude nábytek bez čalounění, polstrování, může na něm být ponecháno kování,
- nábytek musí být rozebraný, rozbitý
nebo rozřezaný tak, aby byl při dalším
převozu co nejvíce skladný.
Sběrné místo bude otevřeno takto:
Duben až září: St (15:00-18:00), Pá (13:0018:00), So (8:00-12:00 a 13:00-18:00)
Říjen až březen: St (13:00-16:00), Pá
(13:00-16:00), So (8:00-12:00 a 13:0016:00)
strana 7
Zpravodaj obce Otročiněves
ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE
l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš
Telefon 311 697 333
Ordinační hodiny:
Po
8:00 - 14:00
Út 8:00 - 14:00
St 13:00 - 18:00
Čt 8:00 - 14:00
Pá 8:00 - 10:00
l Zubní lékař
MUDr. Marie Veselá
Telefon 311 697 659.
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
l Lékařská služba první pomoci pro
dospělé sídlí v ulici Prof.Veselého 461
(u parkoviště pod nemocnicí) v Berouně.
Ordinační hodiny: o víkendu a ve svátek
8:00 - 22:00. Telefon 311 622 197.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
l 7. - 8. 9. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám.225, tel.: 311 583 140
l 14. - 15. 9. MUDr. Tesařová Simona,
Loděnice, U GZ 69, tel.: 311 672 253
l 21. - 22. 9. MUDr. Valta Richard st.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
l 28. - 29. 9. MUDr. Valta Richard ml.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
Další rozpis služeb nebyl v době uzávěrky znám. Rozpis pohotovostních služeb
stomatologů je připraven na delší časové
období. Před návštěvou lékaře si telefonicky ověřte, zda nedošlo ke změnám.
www.otrocineves.cz
Stráž ochrany přírody
Posláním stráže přírody je kontrolní, informační, výchovná, průvodcovská a odborná činnost
ve svěřeném území. Stráž je na území CHKO
Křivoklátsko ustanovena Správou CHKO Křivoklátsko. V současné době působí na Křivoklátsku 18 dobrovolných strážců a 2 profesionální strážci z řad zaměstnanců Správy CHKO
Křivoklátsko.
Strážce je fyzická osoba pověřená výkonem
státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, která má ze zákona postavení úřední osoby,
jejímž úkolem je zejména dohled nad dodržováním právních předpisů v ochraně přírody a krajiny a kontrola plnění rozhodnutí či závazných
stanovisek vydaných zřizovatelem.
Organizačně je stráž přírody rozdělena do 6
strážních obvodů.
Předpoklady pro funkci strážce, jeho kompetence a povinnosti jsou dány zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Strážcem se může stát fyzická osoba, která:
1. je občanem České republiky, 2. dosáhla věku
21 let, 3. nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, 4. má způsobilost k právním
úkonům, 5. je zdravotně způsobilá, 6. prokázala
znalosti práv a povinností stráže přírody, 7. složila slib stráže přírody
Při své činnosti je strážce oprávněn:
1. zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy v ochraně přírody a krajiny, 2. ukládat
a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku
ochrany přírody, 3. vstupovat na cizí pozemky
za podmínek stanovených zákonem, 4. zadržet
ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při
porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny
a tuto odevzdat orgánu Policie České republiky.
Zadržená osoba je povinna uposlechnout. 5. požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie
české republiky nebo policie obecní, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními
silami a prostředky, 6. pozastavit rušivou činnost, jestliže jsou bezprostředně ohroženy zájmy
obecné nebo zvláštní ochrany přírody. O tomto
opatření je strážce povinen bezodkladně vyrozumět územně příslušný orgán ochrany tj. Správu CHKO Křivoklátsko, která opatření strážce
do 15-ti dnů potvrdí, změní nebo změní.
V rámci výkonu svěřené funkce má strážce
tyto povinnosti:
1. prokázat se průkazem stráže přírody a nosit
služební odznak, 2. dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, 3. oznamovat
neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škodu
orgánu, který ji ustanovil, popřípadě orgánům
Policie české republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
Strážci přírody se volně pohybují ve svěřených úsecích, které velmi dobře znají a proto
mohou návštěvníkům CHKO Křivoklátsko
nabídnout:
1. základní informace o území, včetně informací
o přírodě a její ochraně, místopisné informace, 2.
doporučit vhodné turistické trasy, 3. informace
o povolených i nepovolených aktivitách v chráněných územích, 4. průvodcovskou činnost, 5.
pomoc a radu při řešení situací, do kterých se
návštěvník může dostat
Jak poznáte strážce v terénu:
Strážce přírody nosí na levém rukávu znak
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, nad
kterým může mít umístěnou nášivku s nápisem
„STRÁŽCE“. Dále se prokazuje služebním průkazem a kovovým oválným odznakem s nápisem „Ochrana přírody a krajiny České republiky.
Na rubu odznaku je vyraženo identifikační číslo,
které je na vyžádání návštěvníka strážce povinen
ukázat a sdělit.
Organizací a vedením stráže přírody je pověřen
pracovník Správy CHKO Křivoklátsko pan Lukáš Vápeník, (tel: 313 251 183, 602 491 240,
email: [email protected]).
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Otročiněves
dne 18. 4. 2013
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l rozpočtové opatření č.1 k 17.4.2013
l účetní závěrku obce Otročiněves sestavenou k 31.
12. 2012
l odstoupení od smlouvy o prodeji nemovitosti
v k.ú. Nový Jáchymov
l smlouvu o zřízení věcného břemene – ČEZ
l nájemní smlouvu o pronájmu hřiště
dne 13. 6. 2013
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l závěrečný účet obce Otročiněves k 31. 12. 2012
l rozpočtové opatření č.2 k 12. 6. 2013
l podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva
životního prostředí v rámci Operačního programu
Životního prostředí na zateplení budovy OÚ
l veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení
nového povrchu komunikace III. třídy
l vnitřní směrnici k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
l vnitřní směrnici o cestovních náhradách
strana 8
l nájemní smlouvu o pronájmu pozemku v obecním vlastnictví
l záměr vydat sborník Otročiněves kdysi a dnes
na náklady obce
l podání žádosti obci Nový Jáchymov o vypracování odborného posudku ke stavu hrází rybníků
na Habrovém potoce v k.ú. Nový Jáchymov a jeho
poskytnutí obci Otročiněves
dne 29. 8. 2013
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l vnitřní směrnici pro vedení účetnictví obce
l vyhodnocení výsledků veřejného projednání
Územního plánu Otročiněves
l vydání Územního plánu Otročiněves
l prodej pozemku v k.ú. Nový Jáchymov
l dohodu o partnerství k projektu Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem, Králův Dvůr
l rozpočtové opatření č.3 k 29.8. 2013
l rozdělení a prodej části pozemku v k.ú. Otročiněves
l dohodu s COOP o zřízení předkupního práva
l souhlasné prohlášení obce a COOP
l vydává obec Otročiněves, Otročiněves 34, 267 03 Hudlice, na základě potvrzení
Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR E 20063, tel.: 311 693 321,
602 877 187,311693923, fax: 311 693 321, e-mail: [email protected] l obsah garantuje redakční rada l sazba a tisk: Radek Dolejš - Reklamní studio Dalmat l
vychází v nákladu 230 výtisků l
Download

Otročiněves