Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2014-34404
*BE6LAEYB*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:
:
80418770-050.01.04/
Fakülte Kurul Kararı 2014/3
Dağıtım
Fakülte Kurulumuzun 13.06.2014 tarih ve 2014/3 nolu toplantısında alınan 3 no'lu karar sureti aşağıya
çıkartılmıştır.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Prof.Dr. Şükrü HATUN
Dekan
Md.3- Fakültemizdeki Diyabet ve Obezite çalışmalarını koordine etmek, uzun dönemli
araştırmalar planlamak ve yapmak, Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKART) bünyesindeki
Diyabet ve Obezite Laboratuvarı ile işbirliği yapmak üzere aşağıdaki kişilerden oluşan Diyabet ve Obezite
Çalışma Grubu'nun kurulmasının uygun olduğuna ilgililere, Anabilim Dallarına ve Bölüm
Başkanlıklarına bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabet ve Obezite Araştırma Grubu
1- Prof.Dr. İlhan TARKUN (Koordinatör)
2- Yrd.Doç.Dr. Halime KENAR (DEKART Diyabet ve Obezite Lab.)
3- Doç.Dr. Murat KASAP (DEKART Proteomiks Lab.)
4- Yrd.Doç.Dr. Gürler AKPINAR (DEKART Proteomiks Lab.)
5- Yrd.Doç.Dr. Naci ÇİNE (Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı)
6- Yrd.Doç.Dr. Sertaç Ata GÜLER (Tıp Fak. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
7- Uzm.Dr. Zeynep Özlem AKYAR (Tıp Fak. İç Hast.A.Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma
Bilim Dalı)
8- Uzm.Dr. Gülcan SEYMEN KARABULUT ( Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.Dalı Çocuk
Endokrinoloji Bilim Dalı
Danışmanlar
1Prof.Dr.Berrin ÇETİNARSLAN ARSLAN (Tıp Fak. İç Hast. A.Dalı Endokrinoloji ve
Metabolizma Bilim Dalı Bşk.)
2- Prof.Dr.Şükrü HATUN (Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast. A.Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
Başk.)
3- Prof.Dr. Zeynep CANTÜRK (Tıp Fak. İç Hast.A.Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim
Dalı Öğr.Üyesi)
4- Prof.Dr. Dilek URAL (Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
5- Prof.Dr. Zafer UTKAN (Tıp Fak. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Bşk.)
Mevcut Elektronik İmzalar
ŞÜKRÜ HATUN (Tıp Fakültesi Dekanlığı - Dekan) 17/06/2014 14:11
DAĞITIM
Tıp Fakültesi Dekanlığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ
Tel:90 262 303 70 04 Faks:90 262 303 70 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://tip.kocaeli.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE6LAEYB*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Gereği:
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanlığına
Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanlığına
Prof.Dr. Dilek URAL
Prof.Dr. Zafer UTKAN
17/06/2014 Mem. V.
17/06/2014 Fak.Sek.
Bilgi:
Prof.Dr. İlhan TARKUN
Yrd.Doç.Dr. Halime KENAR
Doç.Dr. Murat KASAP
Yrd.Doç.Dr. Naci ÇİNE
Özlem Zeynep AKYAY
Gülcan SEYMEN KARABULUT
Yrd.Doç.Dr. Sertaç Ata GÜLER
Prof.Dr. Berrin ÇETİNARSLAN ARSLAN
Prof.Dr. Şükrü HATUN
Prof.Dr. Zeynep CANTÜRK
: Y.KARARSLAN
: A.KUŞKONMAZ
Tıp Fakültesi Dekanlığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ
Tel:90 262 303 70 04 Faks:90 262 303 70 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://tip.kocaeli.edu.tr/
Download

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabet ve Obezite Araştırma Grubu