Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Základní škola praktická, Základní škola speciální
a Základní umělecká škola
Habartov
Komenského 312
Výroční
zpráva
Školní rok
2013/2014
Zpracovala: Mgr. Květa Svatošová
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 1
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Název školy: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní
umělecká škola Habartov, okres Sokolov
úplná adresa: Komenského 312, Habartov 357 09
právní forma: příspěvková organizace
telefonní spojení: 359 807 447,448
e-mailové spojení: [email protected], [email protected]
Web: www.zspshabartov.cz
IZO ředitelství: 600073238
IČO:
75006472
ředitel školy: Mgr. Květa Svatošová
Název zřizovatele: Město Habartov
Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
ŠVP „ZŠP Habartov“
ŠVP „ZŠS Habartov“
Přípravná třída ŠVP „Barevný svět“
ŠVP „ZUŠ Habartov“
ZUŠ - hudební obor I. a II. stupeň
ZUŠ – výtvarný obor I. a II. stupeň
ZUŠ - taneční obor
Výroční zpráva 2013/2014
Č.j.
1/2007
1/2010
1/2009
1/2012
18 418/95-25
18 455/2002-22
17 620/2003-22,
17 621/2003
V ročníku
1.– 9. ročník
1.- 3. ročník
PHV, 1.ročník
Stránka 2
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Původním sídlem školy byla budova v městské části Kluč – Rád, v ulici Husova
č. p. 258. V roce 2004 se škola přestěhovala do jedné z budov Základní školy v ulici
Národní, č.p. 400.
Od 1. 9. 2006 je novým sídlem školy historická budova měšťanské školy v ulici
Komenského č. p. 312, která svojí historií zasahuje až do 19. století.
Původně byla škola uvedena v rejstříku škol jako Zvláštní škola Habartov. Změnou
školského zákona došlo i změně názvu – Základní škola praktická, Základní škola
speciální a Základní umělecká škola Habartov.
V budově je třída Základní školy praktické – původně Zvláštní škola, třída Základní
školy speciální – původně Pomocná škola a třídy Základní umělecké školy, kde se
vzdělávají žáci ve výtvarném, hudebním a tanečním oboru. V hudebním oboru se
žáci učí hrát na klavír, kytaru, bicí, flétnu, housle, trubku, učí se zpívat v učebním
oboru sólový zpěv.
V ZŠP a ZŠS se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením a se specifickými
poruchami učení. Ve speciální škole se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním
postižením a s autismem.
Ve školním roce 2005/2006 byla otevřena přípravná třída pro sociálně znevýhodněné
děti.
Významnou roli v chodu školy hraje vzájemná souhra všech pracovníků, jejich
vzájemná vstřícnost. Snažíme se o otevřené jednání a vzájemné sdělování
připomínek, nápadů a podnětů.
Kompetence, povinnosti a úkoly jsou uvedeny v Organizačním řádu a ve směrnicích.
Do tříd mají přístup rodiče, mohou se účastnit vzdělávacího procesu. Rodiče mohou
vše konzultovat s učitelkami.
Na děti a žáky jsou kladeny přiměřené nároky vzhledem k jejich schopnostem a
dovednostem. Při práci s dětmi a žáky se snažíme vždy najít vhodný způsob
komunikace, který vychází z potřeb a schopností dětí a žáků.
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 3
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Typ školy – ZŠP, ZŠS
úplná - spojené ročníky v jedné třídě
Třída
Ročník
I.
1.,3.,5.,
7.,8.,9.
1
PT
Celkový počet žáků Celkový počet žáků
K 30. 9. 2013
k 31. 8. 2014
Celkem
ŠD
10
6
12
5
16
17
Vysvětlivky:PT – přípravná třída
ŠD – školní družina
Protože se v druhém pololetí odhlásili žáci ze školní družiny, byla družina uzavřena.
ZUŠ
Ročník
1.stupeň
PHV 1.
PHV 2.
1. ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
2.stupeň
PR
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Celkem
Celkový počet žáků k 30. 9. 2013
Celkový počet žáků k 31. 8. 2014
Hudební
obor
Taneční
Výtvarný
Kolektivní
Hudební
Taneční
Výtvarný
Kolektivní
12
8
30
20
15
7
2
0
0
5
5
13
1
2
0
0
0
0
10
6
5
0
1
4
0
1
0
22
0
3
1
7
0
0
0
0
12
8
35
20
15
7
2
0
0
7
5
13
1
2
0
0
0
0
13
6
0
0
5
0
2
1
0
22
0
3
1
7
0
0
0
0
1
0
1
1
1
103
0
5
3
2
0
38
0
0
0
1
0
28
0
0
0
0
0
33
0
1
0
10
0
105
0
3
1
2
0
36
0
1
0
0
0
28
0
0
0
0
0
33
Vysvětlivky: PHV – přípravný hudební stupeň; PR – přípravný ročník
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 4
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Celkový počet žáků ZUŠ k 30. 9. 2013 – 202
Celkový počet žáků ZUŠ k 31. 8. 2014 - 202
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014
Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem ZŠP a ZŠS
(včetně závěrečných ročníků – k 31.8.)
Prospěch a docházka žáků všech ročníků
Hodnoty a průměry
PT – počet žáků
5
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka
182/0za šk. rok
I. a II. stupeň
Žáci celkem
12
Prospěli s vyznamenáním
2
Prospěli
10
Neprospěli
0
Z toho opakují ročník
0
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka, z toho
81/0 za šk. rok
neomluveno
ZUŠ
Žáci celkem
202
Prospěli s vyznamenáním
127
Prospěli
1
Neprospěli
0
Neklasifikováno
6
Ostatní - PHV
68
Poznámky:
Nevykazujeme zvlášť I. a II. stupeň, protože jsme měli pouze dvě třídy a tím spojené
ročníky. Nelze vypočítat průměr známek na třídu, jelikož máme žáky se slovním
hodnocením.
1. Údaje o pracovnících školy
Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků- fyzický stav
Pedagogové
Nepedagogové
16
1
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 5
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014
Součást
PO
ZŠP
ZUŠ
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním
SpgŠ SŠ jiné
VOŠ VŠVŠ-PF Konzervatoř Studující
Bc.
VŠ
S DPS
0
2
1
0
1
2
0
1
0
5
0
0
0
1
4
1
* DPS = doplňkové pedagogické studium
V ZŠP a ZŠS pracovali čtyři učitelé a dvě asistentky pedagoga. Jedna asistentka
pracovala v přípravné třídě a jedna asistentka pracovala v ZŠP. Dvě učitelky byly
plně kvalifikované, dva učitelé kvalifikaci nesplňovali. Tito učitelé do nového školního
roku nenastupují.
V ZUŠ pracovalo deset pedagogů, mezi kterými byli dva výkonní umělci, dvě učitelky
si doplňovaly vzdělání - Konzervatoř v Plzni a UJEP v Ústí nad Labem.
Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014
Počet pedagogických pracovníků/asistentů pro Průměrný věk
žáky se zdrav. postižením
3/2
40
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání
Vedoucích pracovníků
V oblasti cizích jazyků
V oblasti SIPVZ
V oblasti RVP (ŠVP)
K prohloubení odbornosti
CELKEM
Výroční zpráva 2013/2014
Počet pedagogických
pracovníků
1
0
0
0
4
5
Počet akcí
3
0
0
0
5
8
Stránka 6
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
2. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
Počet žáků přijatých do přípravné třídy ve šk. roce 2013/2014
Počet dětí v roce
Počet dětí v PT
2013/2014
předpoklad skutečnost
6
7
6
Očekávaný počet
tříd
1
Počet žáků přijatých do ZŠ ve šk. roce 2013/2014
Počet dětí v roce
Počet žáků
2013/2014
předpoklad skutečnost
2
1
2
Očekávaný počet
tříd
1
Počet žáků přijatých do ZUŠ ve školním roce 2013/2014
Počet žáků v roce
Počet žáků
Očekávaný počet
2013/2014
předpoklad skutečnost v roce 2014/2015
202
200
202
190
Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky
Počet Z toho přijatých na
celkem Gymnázia
SŠ s maturitou
3
0
0
SOU
U
2
0
Počet žáků
- kteří dokončili docházku v nižším než
9. ročníku
0
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání
0
Výroční zpráva 2013/2014
Nepřijatí
(matka
neměla
zájem)
1
Stránka 7
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
3. Nadstandardní aktivity
Přehled volitelných a nepovinných předmětů
V ZŠP v 9. ročníku byla zařazena výuka informatiky, v ZŠS rovněž
volitelný předmět práce na počítači.
Mimoškolní aktivity
Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže
umístění
školní
okresní
Březovský lístek – pěvecká soutěž
Ostrovská veverka – pěvecká soutěž
Výtvarná soutěž DEN ZEMĚ „Tady žijeme “
Diplom za účast
1. místo
1. kategorie -1.
místo;II.kategorie2.;3.;místo;III. kategorie1.místo;V.kategorie- 1.místo
regionální
celostátní
mezinárodní
„
Spolupráce školy na regionální úrovni
Policie ČR Habartov
DDM Habartov
ZŠ Krajková
MÚ Habartov
MÚ Sokolov
MUDr. Volšíková
Centrum kriminality mládeže
PPP Sokolov
SPC Sokolov
ČŠI Karlovy Vary, Cheb
KÚ Karlovarského kraje
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 8
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
NIDV Karlovy Vary
ÚP Sokolov
Živnostníci a podnikatelé z Karlovarského kraje
ZŠP a ZŠS Karlovarského kraje
Akce ve školním roce 2013/2014
Září 2013
-
Náborový koncert ZUŠ v Krajkové a v Habartově
Celoroční výstava v MKS Habartov
Celoroční projekt „Pomáháme druhým“, spočíval ve sbírce plastových víček
pro nemocné tříleté děvčátko
Říjen 2013
- Protidrogová prevence – Jak trávit volný čas v době prázdnin AJAX
- Projekt„Dýňový den“- přípravná třída, praktická škola
- Projekt Halloween - přípravná třída, žáci z praktické školy
Listopad 2013
-
Školní soutěž „Umíme to s počítačem“
Protidrogová prevence – beseda
Ostrovská veverka – pěvecká soutěž
Výchovný koncert pro MŠ, malý sál v ZŠP, ZŠS a ZUŠ
Rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí v Habartově
Prosinec 2013
-
„Přijde k nám Mikuláš“, soutěže, písničky – Přípravná třída, žáci z praktické
školy
Malý vánoční koncert ZUŠ – koncertní sál školy
Vánoční koncert ZUŠ v Krajkové
Vánoční výstava výtvarných prací v MKS Habartov
Velký vánoční koncert ZUŠ v MKS Habartov
Protidrogová prevence – Vánoce – alkohol
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 9
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Leden 2014
-
Sportovní soutěže v rámci školy
Projekt „ Záchranný kruh“, žáci a děti ze ZŠP, ZŠS
Únor 2014
-
Projekt „Vztahy ve třídě“
ZŠP, ZŠS – projekt „Masopust“
Březen 2014
-
Pěvecká soutěž Březovský lístek
Protidrogová prevence – Šikana, domácí násilí
Koncert ke Dni učitelů, MKS Habartov
Duben 2014
-
Ve spolupráci s DDM – Velikonoční malování – vystoupení žáků ZUŠ
Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici – přípravná třída, praktická škola
Velikonoční výstava v MKS Habartov
Ples seniorů – vystoupení žáků ze ZUŠ Habartov
Květen 2014
-
Koncert ke Dni matek, koncertní sál ve škole
Koncert v Domě s pečovatelskou službou v Habartově
Druhy a postihy protiprávního jednání – rozhovor s žáky ZŠP
Červen 2014
-
Postupové zkoušky v Krajkové – ZUŠ
Postupové zkoušky v Habartově – ZUŠ
Malý závěrečný koncert ZUŠ – sál školy
Dance show
Velký závěrečný koncert ZUŠ, MKS Habartov
Výstava k „Závěrečnému koncertu“ v MKS Habartov
Protidrogová prevence s Policií ČR – bezpečné chování před prázdninami
Poslední zvonění – vystoupení žáků ZUŠ, hra na saxofon paní učitelka Radka
Králová
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 10
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
4. Výchovné poradenství
Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Výchovný poradce – Mgr. Lenka Hroncová, speciální pedagog
Výchovný poradce vedl metodickou a odbornou pomoc všem pedagogickým
pracovníkům. Koordinoval jejich činnost v oblasti výchovy a vzdělávání. Pravidelně
podával informace o nových metodách, pokynech, vyhláškách a nařízeních týkajících
se výchovy a vzdělávání. Zveřejňoval informace o možnostech studia. Vedl a
vyřizoval dokumentaci pro výchovné poradenství a kartotéku žáků s vývojovými
poruchami učení a chování.
Důležitým úkolem je příprava žáků na budoucí povolání. Výchovný poradce
pravidelně informoval ostatní pedagogy o změnách v problematice povolání a o
vývoji přijímacích řízení jednotlivých středních škol.
Aby se mohli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami bez problémů zapojovat do
výchovného a vzdělávacího procesu školy, musí jim učitelé ve spolupráci s dalšími
odborníky pomáhat.
Výchovný poradce, Mgr. Lenka Hroncová, vedla kartotéku těchto žáků. Podílela se
na zpracování individuálního vzdělávacího programu, projednávala s učiteli
dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol.
Práce výchovného poradce spočívala také v projednávání výchovných a
prospěchových problémů. Mgr. L. Hroncová pokračovala v navázané užší spolupráci
se SPC Sokolov. Psycholožka a speciální pedagožka navštívily v tomto školním roce
školu dvakrát a provedly, právě na žádost výchovné poradkyně, nová nebo kontrolní
vyšetření žáků.
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Minimální preventivní program je součástí organizačního řádu školy. V primární
prevenci navazuje škola na zkušenosti z loňského školního roku. Hlavním cílem
preventivních opatření bylo vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu,
smysluplně využívat volný čas, vést žáky k dovednostem řešit problémy, rozvíjet
zdravé sebevědomí. Plán preventivního programu byl plněn průběžně celý školní rok
2013/2014. V rámci výuky byly používány kromě tradičních metod práce i další
metody, které se osvědčily – sociální hry v rámci třídy, sportovní a vědomostní
soutěže, školní akce, nástěnky, schránka důvěry, aktivní zapojení žáků při realizaci
MPP (významné dny).
Vyučující se snažili organizovat pro žáky atraktivní akce a zároveň žáky začlenit do
jejich organizace.
Hlavním cílem pro tvorbu MPP pro další školní rok je prohlubovat spolupráci s rodiči,
pracovat na zlepšení vztahů mezi spolužáky. Snažit se o vytvoření pozitivního
sociálního klimatu ve škole, udržování a posílení dobrých vztahů mezi žáky
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 11
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
navzájem, mezi žáky a učiteli, podněcovat k rozvoji osobnosti a aktivnímu využití
volného času.
Spolupráce s PPP, SPC
Ve spolupráci s PPP a SPC v Sokolově jsou žáci zařazováni do školy.
Rovněž s těmito institucemi jsou projednávána a realizována odborná vyšetření a
individuální plány žáků se SPU. Prostřednictvím odborných pracovníků PPP a SPC
je doporučováno rodičům pro děti s odkladem školní docházky zařazení do přípravné
třídy. Vzhledem k tlaku ředitelství škol na počty žáků ve třídách z ekonomických
důvodů, dochází ke stále větším potížím s přestupy žáků do speciálních a
praktických škol. Rodiče, kteří požádají o přestup dítěte do praktické školy, jsou
obvykle při vyšetření přesvědčováni, aby své žáky ponechali na ZŠ i přesto, že
prospěchové potíže jsou zřetelné po dobu několika let a vzdělávání ve speciálních a
praktických školách by bylo pro tyto žáky přijatelnější. Obvykle se potíže vystupňují
ve vyšších ročnících a přibývají i potíže kázeňské. Poté pak poradenská zařízení a
základní školy vyvinou aktivity v souvislosti s přestupem žáka do praktické nebo
speciální školy. Soustavně upozorňujeme na situaci, že setrvávání žáka, který
neprospívá v třídním kolektivu na běžné ZŠ, je velmi stresující.
Spolupráce s rodiči, policií, MÚ
Konzultace pro rodiče – průběžně dle potřeb
Spolupráce s policií ČR – přednášky v rámci prevence (bezpečnost během prázdnin)
Spolupráce s MÚ – spolupráce se soc. pracovnicí MÚ Habartov, paní Annou
Baštovou, je na velmi dobré úrovni.
Spolupráce s živnostníky a podnikateli na celorepublikové úrovni – pan Jaroslav
Brousil přinesl dětem a žákům balíčky na Mikuláše.
Kontroly a revize
Kontrola zřizovatelem:
Kontrola evidence majetku – nedostatky byly odstraněny
Revize sportovního zařízení a vybavení – bez závad
Revize plynového zařízení – bez závad
Kontrola OSSZ – bez nedostatků
Revize hromosvodů – bez závad
Revize elektrospotřebičů – bez závad
Revize kotelny – bez závad
Revize tlakových nádob – bez závad
Revize hasicích přístrojů – bez závad
Inspektorát práce - nebyly zjištěny nedostatky
Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech – nedostatky byly
odstraněny
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 12
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
5. Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
O přijetí v průběhu šk. r. 2013/2014
O přijetí pro šk. r. 2013/2014
Zařazení dětí do ŠD pro školní rok 2013/2014
Počet
5
3
9
Počet odvolání
0
0
0
Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:
0
0
Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu
0
0
0
0
0
Počet evidovaných úrazů
Celkový počet evidovaných úrazů
- z toho odškodněných
- z toho neodškodněných
Výroční zpráva 2013/2014
0
0
0
Stránka 13
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Základní údaje o hospodaření školy
2013/2014
1.Údaje o zaměstnancích
Počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013/2014
( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogů/přepočtený
Ostatní/přepočtený
16/13,2162
1/1,25
2. Zpráva o hospodaření ( Kč)
Příjmy (kalendářní rok 2013)
Hlavní
činnost
2013
Doplňková
činnost
2013
dotace na přímé výdaje ze státního
rozpočtu
5 418 089
Z toho výdaje na mzdy
3 764 610
dotace na přímé výdaje z rozpočtu
zřizovatele
1 356 730
ostatní příjmy ( školné, úrok, fondy)
256 423,80
Schválený
rozpočet
2014
0
0
5 118 089,60
3 764 610
0
4 600
1 356 730
256 423,80
3. Školné ZUŠ
Rok 2013/2014 – školné
měsíčně
Za pololetí
za žáka Kč/rok
Hudební obor
140,- Kč
700,- Kč
1.400,- Kč
2 hudební nástroje
180,- Kč
900,- Kč
1.800,- Kč
3 hudební nástroje
220,- Kč
1.100,- Kč
2.200,- Kč
Přípravný obor hudební
70,- Kč
350,- Kč
700,- Kč
Výtvarný obor a keramika
180,- Kč
900,- Kč
1 800,- Kč
Obor
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 14
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Přípravný obor výtvarný
90,- Kč
450,- Kč
900,- Kč
Taneční obor a ZUMBA
140,- Kč
700,- Kč
1 400,- Kč
Přípravný obor taneční
70,- Kč
350,- Kč
700,- Kč
Trojkombinace
80,- Kč
400,- Kč
800,- Kč
a) 50% slevu druhému sourozenci a to z oborů, které sám studuje
b) školné za druhý a třetí obor následovně:
2 obory (hudební a výtvarný)
2 obory (taneční a výtvarný)
2 obory (hudební a taneční)
3 obory bez rozlišení
měsíčně
220,- Kč
220,- Kč
200,- Kč
320,- Kč
za pololetí
1.100,- Kč
1.100,- Kč
1.000,- Kč
1.600,- Kč
Celkem za rok
2.200,- Kč
2.200,- Kč
2.000,- Kč
3.200,- Kč
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce
2013/2014 – celkové zhodnocení činnosti organizace, zhodnocení dosažených
výsledků ( úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy, opravy, rekonstrukce,
vybavení apod.).
Zhodnocení úspěchů
Oblast personální
Chod školy byl bez závažných problémů. Škola nemusela v tomto školním roce čelit
žádným finančním problémům. Ve školním roce 2013/2014 pracovaly na škole 2
asistentky pedagoga pro děti se zdravotním postižením. V praktické škole se dvěma
žákům se zdravotním postižením věnovala asistentka pedagoga Leona Macháčková,
v přípravné třídě pracovala asistentka pedagoga Marie Demeterová.
Během školního roku se podařilo navýšit praktickou třídu o dva žáky a do přípravné
třídy se do nového školního roku 2014/2015 přihlásily dvě děti.
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 15
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Granty, dotace, nadační fondy, účelové příspěvky
Pokračujeme v projektu „EU Peníze školám“ s projektem pod názvem „Počítač
není televize.“ Projekt byl schválen a na jaře 2011 a ukončen 13. září 2013. Paní Eva
Németová zpracovala závěrečnou monitorovací zprávu.
Vybavení materiálního a technického charakteru
Během jarních prázdnin proběhly v prvním patře budovy stavební úpravy
sociálního zařízení. Rekonstrukce si vyžádala finanční částku 434 947,80 Kč, kterou
poskytl zřizovatel školy, MÚ Habartov.
Soutěže, veřejná vystoupení, prezentace školy na veřejnosti, účast na akcích
mezinárodního charakteru
V oblasti Public relations se škola realizuje prostřednictvím prezentace na
školním webu ( www.zspshabartov.cz ), v regionálním tisku a v místním Zpravodaji.
Pravidelnými příspěvky se snažíme prezentovat všechny aktivity dětí a žáků ze ZŠP,
ZŠS a ZUŠ Habartov.
Celý rok probíhají besedy na protidrogovou prevenci.
Žáci ZUŠ se účastní každý rok soutěží a mnoha vystoupení v oblasti výtvarné,
taneční i hudební. Ve všech oblastech jsme dosáhli velmi pěkných výsledků. Pod
vedením paní učitelky Jany Aubrechtové získávají žáci v oblasti výtvarné a taneční
krásná umístění či ocenění. Ani hudební obor nezůstal pozadu. Paní učitelka Petra
Dudášová se zúčastnila se svými žákyněmi soutěže „Březovský lístek“ a „Ostrovská
veverka“. Začátkem školního roku probíhají náborové koncerty pro MŠ a ZŠ
v Habartově a v ZŠ v Krajkové. Paní učitelky Jana Aubrechtová a Nikol Bouchalová
zorganizovaly „Dance schow. V habartovském kulturním středisku učitelé ZUŠ
zorganizovali a uskutečnili velice pěkný koncert ke Dni učitelů, na kterém se mohli
občané zaposlouchat do hry na saxofon, v provedení paní učitelky Radky Králové.
Velmi pěkný byl „Vánoční koncert“ a „Velký závěrečný koncert“, kde žáci ze ZUŠ
zahráli vše, co se naučili pod vedením svých učitelů.
Vzdělávání a kvalifikace personálu
Ve školním roce 2013/2014 dokončují studium: Veronika Čejtejová – Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Petra Dudášová – Konzervatoř Plzeň a pan
Bc. Pavel Kraus - magisterské studium - Filozofická fakulta v Plzni. Zvýšení
kvalifikovanosti na naší škole je prioritní. V rámci celoživotního vzdělávání si učitelé
zvyšují odbornost prostřednictvím seminářů a školení v rámci DVPP v mezích
organizačních a finančních možností školy.
V rámci funkčního studia absolvovala paní Mgr. Květa Svatošová kvalifikační
studium NIDV – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení.
Od února 2014 paní Mgr. Květa Svatošová studuje v rámci CCV - obor Speciální
pedagogika.
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 16
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Přípravná třída
Pro školní rok 2013/2014 jsme požádali zřizovatele školy, MÚ Habartov, o opětovné
zřízení přípravné třídy. Této žádosti bylo vyhověno. I když se k 30. 6. 2014 přihlásilo
sedm dětí, stále se nám nedaří přípravnou třídu, ale i třídy praktické školy, naplnit
takovým počtem žáků, který by odpovídal našim představám.
Školní projekty
Ve školním roce 2013/2014 se děti a žáci ze ZŠP, ZŠS a z přípravné třídy zapojili
do projektů, které byly zaměřeny na zdravý styl života, v projektu „Masopust, „Soutěž
o nejhezčí velikonoční kraslici“, si všichni společně připomněli mnohdy již
zapomenuté lidové tradice.
Do projektu „ Pomáháme druhým“, který spočíval ve sbírce plastových víček, za
účelem získání finančních prostředků pro postižené tříleté děvčátko Eleni Al
Hussenini, se zapojili všichni žáci ze ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov. Maminka děvčátka
pochází z České republiky. Výtěžek ze sběru víček zajistí kvalitní léčbu v Řecku,
eventuálně se bude potřebovat na její budoucí léčbu v České republice.
Nedostatky, problémy, neúspěchy
Oblast personální
Pro školní rok 2014/2015 se nepodařilo získat pro ZŠP, ZŠS plně kvalifikovaného
pedagoga. Proto byla přijata paní učitelka Pavlína Žáčková, která si doplňuje
kvalifikaci studiem ZČU v Plzni – Fakulta pedagogická – učitelství pro 1. stupeň.
Prostory školy
V dopoledních hodinách probíhalo v budově školy vzdělávání žáků ze ZŠP, ZŠS.
V prvním patře se vzdělávaly děti v přípravné třídě. Přestože byl v této třídě velmi
nízký počet dětí, zřizovatel školy tuto třídu do nového školního roku ponechal.
Podle zápisu by do přípravné třídy mělo nastoupit sedm dětí, což je minimální stav
pro zachování přípravné třídy.
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 17
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Učební materiál
I nadále zůstává velkým problémem sehnat učebnice, které by odpovídaly novým
požadavkům RVP a byly by zpracované pro ZŠP a ZŠS. Aby vzdělávání žáků
probíhalo kvalitně, učitelé si potřebné pomůcky většinou zhotovují sami.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne:
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:
Mgr. Květa Svatošová
ředitelka školy
V Habartově, dne 7. 8. 2014
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 18
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549; IČ:
75006472; email: [email protected]; [email protected]
Výroční zpráva o činnosti ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov, okres
Sokolov
Byl/a jsem seznámen/a s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013/2014.
Dne:
Seznam zaměstnanců :
Jméno a příjmení
Podpis
Mgr. Květa Svatošová
Mgr. Lenka Hroncová
Bc. Pavel Kraus
Leona Macháčková
Eva Németová
Marie Demeterová
Jana Aubrechtová
Petra Dudášová
Veronika Čejtejová
Jiří Janata
Jan Štěpánek
Ludmila Janatová
Radka Králová
Olga Janatová
Nikol Bouchalová
Petra Krčková
Školská rada:
Předsedkyně
Členka ŠR
Členka ŠR
Mgr. Lenka Hroncová
Anna Baštová
Daniela Peterková
Výroční zpráva 2013/2014
Stránka 19
Download

Výroční zpráva - Základní škola praktická, Základní škola speciální a