ExEKUToRsKÝ ÚŘ.q'unŘncuv
Mgr. Libor Cinko soudníexekutor
banka,a. s.' č.ú.:
obchodní
Českos|ovenská
Nám' T'G.M . |7' 69002 Břeclav,IČ:71244484,
2576'1896810300
Tel;7'74 979 134- 6. e-mail:exekutorT23@.seznam.cz
SMART FinancialS r.o.' SesídlemHněvotínská24|l52,olomouc (DS)
(oprávněný)
č.j, l23 Ex 3551/09-42
ZatloukalováJitřenka,býem StarýMaletín|8,ZábÍeh,dalšíadr.:' ,
(povinný)
VZP ČR (DS)
v Zábřehu(DS)
Územní pracoviště
Územnípraovištěolomouc (DS)
(DS)
oSSZ Šumperk
(DS)
okresnísoudv Šumperku
KatastrálnípracovištěSumperk(DS)
obecníúřadMaletín(DS)
EÚ Jeseník- JUDr. AntonínDohna|(DS)
pÚ praha- JUDr. Jan Fendrych(DS)
_ JUDr. Jiří Petruň(DS)
EÚ Šumperk
.
:.
EÚ Přerov- JUDr. TomášVrána (DS)
BÚ ctreu_ Mgr. David Koncz(DS)
- JUDr. Karel Valdouf(DS)
Českápojišťovna
záruční
a rozvoiovábankaa's' zast.JUDr' Petr WildtemPh'D'
Českomoravská
Vývěska EÚ Břeclav
dále dle ER
Usnesení
Soudníexekutor Mgr. Libor Cink, Exekutorský úřad Břeclav' se sídlemNám. T.G.M. |7,690
02 Břec|av,CZE,
ze
okresnímsoudemv Šumperku
o naÍizení
exekuce,vydaném
pověřenýk provedení
exekucev usnesení
čj.l4 Nc l553/2005-6'
dne04'04.2005
protl povlnnemu:
JitřenkaNaveed
RC:5356l2/38l
býem Staý Maletínl8, Maletín,
na návrh oprávněného: SMART Financials r.o.
se sídlemHněvotínská24|l52' olomouc, IČ 476.|8721,
práv' zast.advokátemMgr' Jiří Kňáva, advokát,ev.č.l1033 Jiří Kňáva, se
olomouc,PSČ:779 00, IČ:71457020
sídlemSokolská536122,
a
poh|edávkuve výši 38 750.00s příslušenstvím
kvymoženípovinnostipovinnéhozap|atitoprávněnému
ve smyslu $ 87 odst' 2 zák. č' 12012001
náklady oprávněného
povinnostipovinnéhouhraditoprávněnému
Sb. a soudnímuexekutorovinákladyexekuce,rozhodl
t4kto:
jednáníurčené
dražební
na den l8.3.2015v:tli00 hodin se odročujena termín 27.4.2ot5
v 10:00hodin.
odůvodnění:
Soudníexekutor rozhodl usnesenímze dne g,2.2xt5čj. 123Ex 355l/09.3ó o konánídražebního
jednání dne 18.3.2015v 1l:00 hodin. Z technickýchdůvodůse dražbanemovitostíodročujena den
27.4.2015v 10:00hodin.
Poučení:
Proti tomuto usnesení|ze podat odvolánído 15 dnůodjeho doručení
u nížeuvedeného
soudníhoexekutora.
V Břeclavdne l8'03.20l5
Za správnostvyhotovení:
Bc' Eva Hlídková
Mgr. Libor Cink
soudníexekutor
ExekutorshýúřadBřeclav
obecní úřadMatetín
datum/čas
: ...h.':h..'''..!t.
lE.t
(€v.r.):
č.j.
.......''.........."...í3.
l.n..:r,
počót
||8tŮ
dokumentu
: .,,...,............../J.
poč€ t příloha lBtů/svazků
!,..............(l.',1-............
přÍloh:
* početa druhns|i$t.
............
.'.,.j....:.........,
l8.btozna20l5
l3:8
cN=M&. LiboÍcinl
oU-|. scnalNumbĚ252295 l
ISSUERCN=Po$LSirnum
QualiticdCA 2
Download

dražební jednání - povinná Jitřenka Naveed, Starý Maletín 18